Date: Sat, 26 Sep 2020 15:17:01 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Abu Hurayrah Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.92.74.105 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_a31d8bf255bbba5c334e3734dd5d60e6" --b1_a31d8bf255bbba5c334e3734dd5d60e6 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_a31d8bf255bbba5c334e3734dd5d60e6" --b2_a31d8bf255bbba5c334e3734dd5d60e6 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 8 Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Abu Hurayrah Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng sahabi na kilala bilang si Abu Hurayrah. Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 22 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2301 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan Layunin: · Upang maunawaan na ang lahat ay mayroong natatangi at espesyal na regalo o katangian. ·Upang hikayatin ang mga Muslim na gamitin ang kanilang mga regalo o katangian upang makinabang ang Islam at ang sangkatauhan. Mga Terminolohiyang Arabik · Hadith -(pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang talaan ng salaysay ng mga kasabihan at mga pagkilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Hijrah -ang paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina at dito din nagmarka ang simula ng kalendaryo sa Islam. · Kunya - madalas ito ang unang bahagi ng isang Arabeng pangalan, sa teorya ito ay tumutukoy sa panganay na anak na lalaki o anak na babae. Sa pagpapalawak sa salitang ito, maaaring mayroon din itong hypothetical o metaphorical na pagtukoy, hal. isang palayaw, nang walang literal na tumutukoy sa isang anak na lalaki o isang anak na babae. Ito ay ipinapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng abu o umm, hal. Ang ibig sabihin ng Umm Muhammad ay ang ina ni Muhammad. · Masjid - ang salitang Arabe ng mosque. · Sadaqah - boluntaryong kawanggawa. · Sunnah- Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o naaprubahan. · Ummah- Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim na hindi isinasaalang-alang ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad. Si Abu Hurayrah ay naaalala ng marami bilang tao na nakapagsaulo at siyang nagpadala ng malaking bilang ng ahadith. Bagama't ito ay isang marangal na kaugalian at ang pagpapasa sa kayamanan ng Sunnah sa mga susunod na henerasyon ay utang na loob ng mga Muslim, si Abu Hurayrah ay higit pa sa isang tao na may napakalaking memorya. Mahal ni Abu Hurayrah ang mga kuting at pusa! Siya ay maalalahanin sa kanyang ina at mas lalo kay Allah at sa Kanyang Sugo. Siya ay isang miyembro ng grupo na kilala bilang Ahl as-Suffah at sa pamumuno ni Caliph Umar ibn Al-Khattab siya ay hinirang na gobernador ng Bahrain. Si Abu Hurayrah ay namatay noong taong 681 CE sa edad na pitumpu't walo. Si Abu Hurayrah ay isinilang na isang miyembro ng tribong Yemeni ng Daws mula sa lugar na kilala bilang Tihamah. Tinanggap niya ang Islam sa imbitasyon ng pinuno ng tribu at sa kanyang karangalan ay isa sa mga una sa kanyang tribo na gumawa nito.Pitong taon pagkatapos ng Hijrah siya ay nagpunta sa Madina kasama ang isang maliit na delegasyon at nakilala si Propeta Muhammad. Ito ang simula ng isang panghabang-buhay na relasyon, isang relasyon na ngayon ay patuloy na pakikinabangan ng mga Muslim. Ang pangalan na Abu Hurayrah ay hindi ang pangalan ng pambihirang tao na ito na ibinigay sa kanyang kapanganakan, ito ay kanyang kunya, at nangangahulugang 'ama ng kuting'. Mahal na mahal ni Abu Hurayrah ang mga pusa at mga kuting. Ang dalawa ay may symbiotic na ugnayan na nasa puntong kahit na baguhin ni Propeta Muhammad ang kanyang pangalan ng kapanganakan na Abd ash-Shams sa Abd ar-Rahman, ang kunya ay nanatili. Ang alipin ng araw (Abd ash-Shams) ay naging alipin ng Pinakamaawain (Abd ar-Rahman) at siya ay maalalahanin sa kanyang Propeta. Ginugugol niya ang maraming oras na kasama ito at mula sa umpisa ay sinubukan niya na matandaan ang bawat salita na sinasabi nito. Tinatayang naiulat ni Abu Hurayrah ang humigit-kumulang 5,375 ahadith. Siya ay inilarawan bilang isa na mayroong kahanga-hangang memorya at ang dahilan kung bakit ay matagpuan sa ahadith. Ako (Abu Hurayrah) ay nagsabi sa Sugo ni Allah, "Narinig ko ang maraming mga ulat mula sa iyo ngunit nakalimutan ko ang mga ito." Sinabi ng Sugo ni Allah, "Ilatag mo ang iyong kasuotan." Ginawa ko nang naaayon at pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang mga kamay na parang pinupunan ang mga ito ng isang bagay at inalis ang mga ito sa aking damit at pagkatapos ay sinabi, "Kunin mo ito at ibalot mo ito sa iyong katawan." Ginawa ko ito at pagkatapos ay hindi ko na kailanman nakalimutan ang isang bagay..[1] Nang magpasiya si Abu Hurayrah na manatili sa Medina upang maging malapit sa Propeta, siya ay naging miyembro ng isang grupo na kilala bilang Ahl as-Suffah, ang mga tao ng bangko. Ang mga ito ay ang mga mahihirap na naninirahan sa masjid, hanggang sa oras at kalagayan na maaari na nilang suportahan ang kanilang mga sarili. Pansamantala, umaasa sila sa sadaqah at si Propeta Muhammad mismo ay nagpapadala ng sadaqah na natanggap niya para sa kanila, pati na rin ang anumang mga regalo na natanggap niya. Karamihan, tulad ni Abu Hurayrah, ay salat na may meron lamang mga damit sa kanilang mga likod. Si Abu Hurairah mismo ay nag-ulat kung paano siya nakahiga sa lupa o nakagapos ang isang bato sa kanyang tiyan upang pawiin ang matinding sakit dahil sa gutom. Nang dumating si Abu Hurayrah sa Medina kasama niya ang kaniyang ina. Siya ay maalalahanin sa kanya at ito ay nakakapagpalungkot sa kanya sa araw-araw na siya ay mas piniling tanggihan ang tawag ng Islam. Isang araw pagkatapos ng isang partikular at malungkot na insidente kung saan inalipusta ng ina ni Abu Hurayrah ang Propeta, lumapit siya kay Propetang Muhammad na may mga luha sa kanyang mga mata. Tinanong ni Propeta Muhammad kung bakit siya umiiyak at sumagot siya, "Hindi ko nakaligtaan na anyayahan ang aking ina sa Islam ngunit palagi niya akong tinataboy. Ngayon, inanyayahan ko siya uli at narinig ko ang mga salita mula sa kanya na ikinahihiya ko. Nakikiusap ako na ipagdasal mo kay Allah Ang Makapangyarihan na maibigan ng puso niya ang Islam." Ang Propeta ay nanalangin para sa ina ni Abu Hurayrah. Tinapos ni Abu Hurayrah ang kanyang kuwento na nagsasabing, "Umuwi ako at natagpuang ang pinto ay sarado. Narinig ko ang pagsaboy ng tubig at ng sinubukan kung pumasok narinig ko sa aking ina, 'Manatili ka kung saan ka, O Abu Hurayrah.' Pagkatapos ay sinabi niya, 'Pumasok ka!' Ako ay pumasok at sinabi niya, 'Ako ay sumasaksi na walang diyos maliban kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang lingkod at Kanyang Sugo.' " Palaging hinihikayat ni Abu Hurayrah ang iba na maging mabait at mabuti sa kanilang mga magulang. Isang araw ay nakita niya ang dalawang lalaking naglalakad at nagtanong sa mas bata, "Sino ang lalaking ito sa iyo?" Kung saan sumagot ang binata, "Siya ang aking ama". Pinayuhan siya ni Abu Hurayrah sa pagsasabing, "Huwag mo siyang tawagin sa kanyang pangalan, huwag kang maglakad sa harap niya, at huwag kang umupo hanggat hindi siya nakakaupo". Kapag magbabalik-tanaw si Abu Hurayrah sa kanyang buhay ay masasabi niya na nasaksihan niya ang tatlong malalaking trahedya; ang pagkamatay ni Propeta Muhammad, ang pagpatay kay Uthman at ang pagkawala ng mizwad. Kung tatanungin kung ano ang mizwad, sinabi niya na sa isa sa mga iskursiyon ng Propeta ay tinanong niya kung sino ang may pagkain. Mayroong nagsabi na siya ay may mizwad, isang maliit na bag na lagayan ng pagkain at sa loob nito ay mayroong mga ilang datiles. Hiningi ni Propeta Muhammad ang mizwad , nanalangin siya para dito at ipinamahagi ang mga ito sa lahat ng naroroon. Ipinaliwanag ni Abu Hurayrah na kumain siya mula sa kanyang bahagi noong panahon na buhay pa ang Propeta at sa buong Kalifa ni Abu Bakr, Umar at Uthman.[2] Itinalaga ni Umar ibn Al-Khattab na pinuno ng mga Muslim si Abu Hurayrah bilang gobernador ng Bahrain ngunit pagkatapos ng maikling panahon ay nagretiro siya at bumalik sa Medina kung saan siya ay nanirahan sa natitirang panahon ng kanyang buhay ng nag-iisa. Ang panahon ay nagbabago at pinili ni Abu Hurayrah na mabuhay ng isang asetikong pamumuhay na naaalala si Allah at naaalala ang kapanganakan ng Muslim Ummah. Nang makuha ni Abu Hurayrah ang regalo na ipinagkaloob sa kanya ni Allah at ginamit ito para sa kapakinabangan ng Islam, hindi niya inakala na balang araw ay higit sa isang bilyong Muslim ang magsasambit ng kanyang pangalan tuwing sila ay natututo tungkol sa buhay at sa panahon ni Propeta Muhammad at ang relihiyong Islam. "Sa awtoridad ni Abu Hurayrah, na nagsabi, sinabi ng Sugo ni Allah ..." Ito ay isang parirala na ginamit ng lahat sa atin sa kasalukuyang panahon at sa iba pa. Ang buhay ni Abu Hurayrah ay testamento sa katotohanang ipinagkaloob sa atin ni Allah ang mga kakayahan at mga regalo na kailangan natin upang mabuhay sa mundong ito sa pinakamagandang paraan, at upang matupad ang ating kapalaran. Talababa: [1] Saheeh Al-Bukhari [2]Iniugnay ni al-Baihaqi at Qadi 'Sa kanyang Shifa. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/268/ang-mga-kasamahan-ni-propeta-muhammad/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_a31d8bf255bbba5c334e3734dd5d60e6 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Abu Hurayrah

Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng sahabi na kilala bilang si Abu Hurayrah.

Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 22 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2301 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan


Layunin:

·       Upang maunawaan na ang lahat ay mayroong natatangi at espesyal na regalo o katangian.

·      Upang hikayatin ang mga Muslim na gamitin ang kanilang mga regalo o katangian  upang  makinabang ang Islam at ang sangkatauhan.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Hadith -  (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang talaan ng salaysay ng mga kasabihan at mga pagkilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Hijrah -ang paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina at dito din  nagmarka ang simula ng kalendaryo sa Islam.

·       Kunya -  madalas ito ang unang bahagi ng isang Arabeng pangalan, sa teorya ito ay tumutukoy sa panganay na anak na lalaki o anak na babae. Sa pagpapalawak sa salitang ito,  maaaring mayroon din itong hypothetical o metaphorical na pagtukoy, hal. isang palayaw, nang walang literal na tumutukoy sa isang anak na lalaki o isang anak na babae. Ito ay ipinapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng abu o umm, hal. Ang ibig sabihin ng Umm Muhammad ay ang ina ni Muhammad.

·       Masjid - ang salitang Arabe ng mosque.

·       Sadaqah -  boluntaryong kawanggawa.

·       Sunnah -  Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o naaprubahan.

·       Ummah - Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim na hindi isinasaalang-alang ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

Abu Hurayrah.jpg Si Abu Hurayrah ay naaalala ng marami bilang tao na nakapagsaulo at siyang nagpadala ng malaking bilang ng ahadith.  Bagama't ito ay isang marangal na kaugalian at ang  pagpapasa sa kayamanan ng Sunnah sa mga susunod na henerasyon  ay utang na loob ng mga Muslim,  si Abu Hurayrah ay higit pa sa isang tao na may napakalaking memorya.

 Mahal ni Abu Hurayrah ang mga kuting at pusa! Siya ay maalalahanin sa kanyang ina at mas lalo kay Allah at sa Kanyang Sugo. Siya ay isang miyembro ng grupo na kilala bilang Ahl as-Suffah at sa pamumuno  ni Caliph Umar ibn Al-Khattab siya ay hinirang na gobernador ng Bahrain. Si Abu Hurayrah ay namatay noong taong 681 CE sa edad na pitumpu't walo.

 Si Abu Hurayrah ay isinilang na isang miyembro ng tribong Yemeni ng Daws mula sa lugar na kilala bilang Tihamah. Tinanggap niya ang Islam sa imbitasyon ng pinuno ng tribu at sa kanyang karangalan ay isa sa mga una sa kanyang tribo na gumawa nito. Pitong taon pagkatapos ng Hijrah siya ay nagpunta sa Madina kasama ang isang maliit na delegasyon at nakilala si Propeta Muhammad. Ito ang simula ng isang panghabang-buhay na relasyon, isang relasyon na  ngayon ay patuloy na pakikinabangan ng mga Muslim.

Ang pangalan na Abu Hurayrah ay hindi ang pangalan ng pambihirang tao na ito  na ibinigay sa kanyang kapanganakan, ito ay kanyang kunya, at nangangahulugang 'ama ng kuting'. Mahal na mahal ni Abu Hurayrah ang mga pusa at mga kuting. Ang dalawa ay may symbiotic na ugnayan na nasa puntong kahit na baguhin ni  Propeta Muhammad  ang kanyang pangalan ng kapanganakan na Abd ash-Shams sa Abd ar-Rahman, ang kunya ay nanatili. Ang alipin ng araw (Abd ash-Shams) ay naging alipin ng Pinakamaawain (Abd ar-Rahman) at siya ay maalalahanin sa kanyang Propeta. Ginugugol niya ang maraming oras na kasama ito  at mula sa umpisa ay sinubukan niya na matandaan ang bawat salita na sinasabi nito.

 Tinatayang naiulat ni Abu Hurayrah ang humigit-kumulang 5,375 ahadith. Siya ay inilarawan bilang isa na  mayroong kahanga-hangang memorya at ang dahilan kung bakit ay matagpuan sa ahadith. Ako (Abu Hurayrah) ay nagsabi sa Sugo ni Allah, "Narinig ko ang maraming mga ulat mula sa iyo ngunit nakalimutan ko ang mga ito." Sinabi ng Sugo ni Allah, "Ilatag mo ang iyong kasuotan." Ginawa ko nang naaayon at pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang mga kamay na parang pinupunan ang mga ito ng isang bagay at inalis ang mga ito sa aking damit at pagkatapos ay sinabi, "Kunin mo ito  at ibalot mo ito sa iyong katawan." Ginawa ko ito at pagkatapos ay hindi ko na kailanman nakalimutan ang isang bagay..[1]

 Nang magpasiya si Abu Hurayrah na manatili sa Medina upang maging malapit sa Propeta, siya ay naging miyembro ng isang grupo na kilala bilang Ahl as-Suffah, ang mga tao ng bangko. Ang mga ito ay ang mga mahihirap na naninirahan sa masjid, hanggang sa oras at kalagayan na maaari na nilang suportahan ang kanilang mga sarili. Pansamantala, umaasa sila sa sadaqah at si Propeta Muhammad mismo ay nagpapadala ng sadaqah na natanggap niya para sa kanila, pati na rin ang anumang mga regalo na natanggap niya. Karamihan, tulad ni Abu Hurayrah, ay  salat na may meron lamang mga damit sa kanilang mga likod. Si Abu Hurairah mismo ay nag-ulat kung paano siya nakahiga sa lupa o nakagapos ang isang bato sa kanyang tiyan upang pawiin ang matinding sakit dahil sa gutom.

Nang dumating si Abu Hurayrah sa Medina kasama niya ang kaniyang ina. Siya ay maalalahanin sa kanya at ito ay nakakapagpalungkot sa kanya sa araw-araw na siya ay mas piniling tanggihan ang tawag ng Islam. Isang araw pagkatapos ng isang partikular at malungkot na insidente kung saan inalipusta ng ina ni Abu Hurayrah ang Propeta, lumapit siya kay Propetang Muhammad na may mga luha sa kanyang mga mata. Tinanong ni Propeta Muhammad kung bakit siya umiiyak at sumagot siya, "Hindi ko nakaligtaan na anyayahan ang aking ina  sa Islam ngunit palagi niya akong tinataboy. Ngayon, inanyayahan ko siya uli at narinig ko ang mga salita mula sa kanya na ikinahihiya ko. Nakikiusap ako na ipagdasal mo kay Allah Ang Makapangyarihan na maibigan ng puso niya ang Islam."

Ang Propeta ay nanalangin para sa ina ni Abu Hurayrah. Tinapos ni Abu Hurayrah ang kanyang kuwento na nagsasabing, "Umuwi ako at natagpuang ang pinto ay sarado. Narinig ko ang pagsaboy ng tubig at  ng sinubukan kung pumasok  narinig ko sa aking ina,  'Manatili ka kung saan ka, O Abu Hurayrah.' Pagkatapos ay sinabi niya, 'Pumasok ka!' Ako ay pumasok at sinabi niya, 'Ako ay sumasaksi na walang diyos maliban kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang lingkod at Kanyang Sugo.' "

Palaging hinihikayat ni Abu Hurayrah ang iba na maging mabait at mabuti sa kanilang mga magulang. Isang araw ay nakita niya ang dalawang lalaking naglalakad at nagtanong sa mas bata, "Sino ang lalaking ito sa iyo?" Kung saan sumagot ang binata, "Siya ang aking ama". Pinayuhan siya ni Abu Hurayrah sa pagsasabing, "Huwag mo siyang tawagin sa kanyang pangalan, huwag kang maglakad sa harap niya, at huwag kang umupo hanggat hindi siya nakakaupo".

Kapag magbabalik-tanaw si Abu Hurayrah sa kanyang buhay ay masasabi niya na nasaksihan niya ang tatlong malalaking trahedya; ang pagkamatay ni Propeta Muhammad, ang pagpatay kay Uthman at ang pagkawala ng mizwad. Kung tatanungin kung ano ang mizwad, sinabi niya na sa isa sa mga iskursiyon ng Propeta ay tinanong niya kung sino ang may pagkain. Mayroong nagsabi na siya ay may mizwad, isang maliit na bag na lagayan ng pagkain at sa loob nito ay mayroong mga ilang datiles. Hiningi ni Propeta Muhammad ang mizwad , nanalangin siya para dito at ipinamahagi ang mga ito sa lahat ng naroroon. Ipinaliwanag ni Abu Hurayrah na kumain siya mula sa kanyang bahagi noong panahon na buhay pa ang Propeta at sa buong Kalifa ni Abu Bakr, Umar at Uthman.[2]

 Itinalaga ni Umar ibn Al-Khattab na pinuno ng mga Muslim si Abu Hurayrah bilang gobernador ng Bahrain ngunit pagkatapos ng maikling panahon ay nagretiro siya at bumalik sa Medina kung saan siya ay nanirahan sa natitirang panahon ng kanyang buhay ng nag-iisa. Ang panahon ay nagbabago at pinili ni Abu Hurayrah na mabuhay ng isang asetikong pamumuhay na naaalala si Allah at naaalala ang kapanganakan ng Muslim Ummah.

Nang makuha ni Abu Hurayrah ang regalo na ipinagkaloob  sa kanya ni Allah at ginamit ito para sa kapakinabangan ng Islam, hindi niya inakala na balang araw ay higit sa isang bilyong Muslim ang  magsasambit ng kanyang pangalan tuwing sila ay natututo tungkol sa buhay at sa panahon ni Propeta Muhammad at ang relihiyong Islam. "Sa awtoridad ni Abu Hurayrah, na nagsabi, sinabi ng Sugo ni Allah ..." Ito ay isang parirala na ginamit ng lahat sa atin sa kasalukuyang panahon at sa iba pa. Ang buhay ni Abu Hurayrah ay testamento  sa katotohanang ipinagkaloob sa atin ni Allah ang mga kakayahan at mga regalo na kailangan natin upang mabuhay sa mundong ito sa pinakamagandang paraan, at upang matupad ang ating kapalaran.Talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari

[2] Iniugnay ni al-Baihaqi at Qadi 'Sa kanyang Shifa.

--b2_a31d8bf255bbba5c334e3734dd5d60e6-- --b1_a31d8bf255bbba5c334e3734dd5d60e6 Content-Type: image/jpeg; name="Companions_of_the_Prophet_Abu_Hurayrah._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Companions_of_the_Prophet_Abu_Hurayrah._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCADAAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCvb6T9 qiCx3LbciVRJLnY3qD3+lc5qtzqbWc8LXTvFHKVZ/MbLHPTntVWLXZIZg0JZBGRsXoM+/wCFXNTv LOa3M6Rym9fBYFgVHrx+XFQ3qezGS5U2cq0sj/elctnu1PtS0lyqF2DHhST0qObDMzBWHzcZp1uj SyIoUsx4ArORFN3krFmSB7e5KCbe4GS0bcdM4zTbYMZFViSHPemhMbtwwwPI7VZ3xmUNHGQg659a xk+h30oLmT2NoC0ktra3yxuWkfcc429MZ9fb611uk2ENxbOxaVpV4nMj/Ngf3PX0Oa43SoWkuUdW HnMcpnqD7V0Ntdb7yaaINMXcbEY4YY659BXBUdnoelySktzo2umm0s3s0kbCZFjhtUDjbnIGayby f7OLLQ7dfPtYzvkWMgNI3bLA1Be6gWKRQ3OZGcsyA4VG4H5Yq7bWTRTMYZbaCSIr/pDAksfYGs3U stRRoqmuaR2enW1xfpHcXsYj+TEKgDCfga3i3lhY2O/jr61y/h2V5Ixl5GuGUsXkfemfbmtm8vFi I7n27jvWbxPLTbW583XX7yz2JxMo3ngDdhQeKmSQPwOfWsBrpfPZVYHewZec1rQArCCzhicZxXLQ xUue3Qysmi0zhcigP8o6E1UllzJgHg09XwmR29BW0cYpTaHyaEk86QQtM5+VBk4GaisNQttRtlub WVZIzxkGknkRbaVpFDRBGLD1GOa4OC9lttGupPDTxiN596Q9WVu68+3Nd0J80blwpqUX+fQ9FLoF 3t0xn1qlqWowWaJ+8iWWXiIyfdzjv6CvP21u8uZJtKt7uXzJQAhDcpKeSoIPTPFZ2qaf4gTRkbUC IhBNmNmO4tnqD7Z7Vov7zsXGlGMeeo7I9FudYR4pktnie7gUEwk8NnGMexz1rk/E2h6nqdwrB4ln EYkeO33beoABJ7/4VUF7pkugWkcl00c4/dvIo5cnkAnqBxVe58QazpsS+ZvKpx5jthgCeehop+0v 7p59WvCk1Jq8ej6MsnQRY3lk1/NEg2Y2zDIc553fh+tYF/oHllCLyMpIzbUDYXA9SfyqzqmrXPiE hLq4eZoxlQkYQDIz26nisi4vI7jMas4RRhdx4A+lddOFS6bOOtLDwhGdNamNcRRorbpEXn7vWqt7 OkiL5cLDaMFsdPxq3JCJZXHlGTIydoJ2ms6ZmChA5VcdD3rvMoTk22+pD0xjoamCRAFmDEEZwnY/ 4UCNZHVYyFPQg1eFq0Yijhcu+wyHCj5SO1S3ZDcjP2s0YO04HAPpVq1td20I5EjAsMDpirUFgbp2 8obQnLqx69yeOgrW06B0tpo3gWRZhtV1bY6NjoCT09fWs3NDcZPZaHNMWeZVQuMYBLHFNkVobhtj cBiAQc4rRu9MnsmO8ZHdhyPz9apl/wB4rRqm4nlM/MCO9XdA1KL5WrEdzE8THa2dv3iDSNdvKyEH BUDBHUUyZ2M3DAhjgccEU2SNoXIYMMjODUWses53Wg5PvEEE55wO9AzEwble+BRC0ahlkZjnpjtT 1QTS7RwBkgMeWHYfWomtTalK0fMUXHzcgHHrzT0m68DPvVTaQ5UjkHpUqbmxx+VZOKOqnWkzTstQ kgkDrtJGeMda29NvUhsmjRf35bLO3IYelcmpcOuenbNaMMuwlQcFu7VzVKaZ6OHxFzetpoxdvI5X zGGXz/Bn2rudF+wvJCtrBKB5ZPnTruU884zXM6X4ciudPV1IMyruc7skg+3+NdHJq0WjWlvFNaS4 b5XUYbIH8QHYV5lV9Il4utenZbm3BFJZXflwhBgHAxj69KS/KIAFdmVRyR2rjT40l/tN1MxihMhG 4AEgdMAntU9x4mhvJDbWcvmuR99m9OSeeuK5alGTVrHhSw9S3qbdneo8xVtpZRx6j61t2+oF0KuN p/hINcha/aSiywNC56MxBy2D3+tbmniSdVM8iR5/hIO4H29q4JU+VtxMknHS5t2rvn95g59asM2F xuGW4HtVASeQjKWA7DIySPWrsC7owWCk9jjFVRUo6GpMkY24ZNwIwc9DWBeW/h26tpILRoo98pid oBgK/oxHQ1B4pj17yd+mz7VRP9WnVzz/AErnLedz4akt9ZtJLSaebOEi2bwOjHH8XB5r6GhFey1H OEY0ueUtH0MS60+48P3/ANoYgkPlM9SOec+tPn1t5ooZJWLs0nO58qB0xg9OD1pNYup7k5aWRxEi qhwNoXHH41hRGPzWLtlQPutXfTpxqJSe54dH20qsvZapd9jqruzWa2C29sFjnfasjHOMDPAH6Viv eMrzwXE0cidCd29h9Cas2HiK9t02IF2jIztyVHbGaxrz/SLh5slP4ioTAJq6dKSbUtiJwpypczv/ AMEdNP5UgJ3hgPuHOSP/ANVUd6urBXZAehYfzP5U9rgSE72Z5DxuJzTfvZiPysccN0rsurWMHVnO MYS6BbTKkTkSurONrFDjHt7/AENUbpYUOxG37RhSTnAq1Np9xAo86GSEP91TwD+NUZoW88kKyx56 MecduapOL2N7qyWw23jLSEAjPQsei+9WUvn/AHaElWThSFHX19zUltbh5gIoGbcM7e315rqovA9v Lp0l28lzDKTuhLrkOB3HPB7Vy1cRGk/eLp0pVnaJzlikv2kzfafnc4bnqp+8fwp/2k2UcuWyz/8A LSQZXrjAH9agv0SC8k8kOq7dqhj8wPTnPXNUApUnDqoGMoecGmkpq6LU3Tjy3NO21HzLhHuyoiYY O8cEeuPX0NZ10fOYmGL5zISX9R2zVgXbpaOUljJzgKUBJyOc+1V2iEUC53iVxyo6EdvrTs+bUhyc nzNld5DIBuUKR1wO3rUTkZIByB0Jq7HNEsLoygvyQ69KqBVkZpGYA9eO9aXudr02I16dcZ4xUiMU IIxgHvzTdjBgAM7umKVEYoXC5A6+3vWbNoO24u4hvkBP4VetIXnh3L13BSfc9Krw+bGguEBCqcb8 dKkjZPJTYG+QfOaynsdVNyT0ZYe3aG42+dG7qOgOR9KntSHHmSbPLJ2svQ/Wqe5ZXdgSD2570/7R JHCiFgyqSaxabR3QdtWb9teRoI0hEsUsmAWDcEe4707W79rbahfzt+BKHbJyP5VhwzF23gbmI5G7 GaqM+XYEhcnpnNYRoLmuTXlz21NXT1TUbh/tE3lAD5Wx3+lbVpoVzBcxNE6SSEEkZ4H1/CuYtp8D G7GP1rb0zUIoc+cpmyw+Q/z+tZ14z+ySoT5fdfyPQ9PhWGyVJYyHwMp2Bz29q0YZtiYwoHIAIrCs NYt3gEkoMCnATzWyW9617e4trgBgwdMfKV6Gvn6jmpe8jzJKUZXehro0a2y/MD8vKkdfYVdt2/dA xR+X9ax7dhnkFcH5cdzWks5aI7vkY8fWjmcNUzSOpYjlALZcEA4JxzWF4k03Vr6a3FhfxQWsbBpI ynIwc53flxWirSTMA5MaqPlAPX61m+ItbfRbRXa1eYNwG/hH1rqwteq5pRVzanBylZI5DUDpj3c1 ncPIZY/lCrEQA/ILcckDrj3qhLZJHYlpdObEbbjNJw3TA+v0rqIdS/4SHRvO86C1lWTbMDGXDAdC D2PeuWtolvL1bSBI5Z43cI4fG8A8DB/nX0NN6aq1jy69FwbUd/IzZ7WSF41BIdiWcA59x9PpWetk VeT7S/kBV3gMSd/sPfmuw1XSLLT4oYhcwWkqY3o8mW5zWBrTwYPkO8qSKFjkK7ckdfrXTTr87sjz pUXQd3r5GVcXaFdgCkt1I71DZ7Wm2xlo8ktuLn8PypSkiAR+UN6nucnNWbQB0ljlt1YBMDLBQCeh PrXTKWlx1K/tHtY19VkAt4oLiaaVJH43LtVkUdQee55rlV2yK4kOwDo3p7YrY1ZZCYrdZp54bWIB FlULsX255FZKSJGN+7LN0BHGKiGsdBS3JhG8WI2kYYABBb7uea0G1Z7q3SG6lkBXCqwPQZ9KrWH9 nyTM187vlPlCNtye3P5VffUbF9Hk062tzcOkoAvGIQOo6Hb2PvmuerFO11do0pSnC8ouxl3l2k8M a+WgRBs4GGOOd2az3SeSIssYIDY3A+3pXUBbGDTlgsh9u1KU4EKIXCYJ4B6HtXO3NreW87W9zbTR yk7im3Bx9KqjUT02LcJbsrq3lKAhXdnLZ7VJNctMd4+ZtuGIHpUaxkyhivHUq3GBU0MhRm+SMAjb yufxroeuqJ0T1IJmieUZ+Qk42AcCo5Qqu0ecJ1A64pW8y3cqQSSPrUOVB5BPrWN7npWJEcxcqSM8 ZxUq3BVSqd+vvVdV3ZJ+UgcUblC8de9O6LSaVx/nENkHK5zj3oWVlG1QcNweetReZ83zcgDjipon yo9zzUNGsJXe45NyuPlyO+Ktebbravw3nueADgAf1qux2Nggj2xio5fvgLk56Vna50SfKmkCOwcL /XpTymZhufcx4PFNRCTleSPU9KuxIXUgqFYDr60SlbUKcHLRi28IDbXmVVJ+/tyR+Fa9lJahdzgS SrKNvy43L3z2qpa6QZE80TrkffU8Y9PrWtbKbCeGeFkAl4j/ANntz7VxVaieiNk4xuup0OjwW0lv DJHGA4Iz/tfX3rfNuUVIrVCuD932rnP7djtN7XCxCdRkFOdxqOx15riXc5cFzuYnp9BXizp1JNyt ocVSnUqXbWh19t5gy4HLZCkHqfSrNvdzI7RzZUjrj+dZtnepIFTeFPUYIwfpWnlSM5yO5rzKlr2a FSVnqWTMyFTjIbpzUOpS291ELe7RWjYYYN0xUEl0Y+ARiqtxPCSnnAPkHIPevSw65V7qD65GM9TO 1m+0fTiltab0bnzPJHGMdK5yLw+I5Fnlvkit7hMIRnJzzjFaGqeHIvtSzWhbyG5ljU5K+4z29qoX kkd9HIbO2ciADcG4wvTivdotOCUZetxzqUJJ8nzIpDaxM2n20RuLhmKrM55cHsP55rIvI/stysMw bJPcdPers2oXVlKIN8azptAMYGRnpk1NaabLqUJvL272IOjyDLZ78V1pqiryeh4NZRlK2/4GNujF v8xBkJ6YyBj3pTYyf2K0srbQsw4zkkf571s3NlDb2kkEMTzxx7mFyOAcgcY9R0/GsF5BODHsAI9z xWkKsaivEqlTjCPtH06dyncTsyrGX3KhJUenrVfcWQvnkn5VxV27gMcSzJB5SSMSvzZ/Lv2NVEdv KCxv846HH3R3IreM4taDVqjb2LcNlDNGxiZTOEaRo8/Jt9jngj+tRWMMtjfpcyqHWJslWGVfjp+O cVXjhkRNiu67uQR/EabjCmEbnYHnByPrUcrd9dBqXY7HT/FkVugSy0+O1uZP3ZuV5dFPp9KuS3Nl Bocsd9cLd3k7AtMRlvxrkbe6MdkFFthlwGkz1+tVlEkzu0rbQRwe2ewrH6tBWs7I0lWly2vck1eR JpleOSQhl5DDv/8AqqokEihCSNkpADHoDnGDVw6erwxSCUNuBJ9Vx7VXP+pZTJujPQYrqUdLRMFP TUqq0sikKC2ByfamxuTGxEe/A+Zv7tXbjTbmNpEVGwv8KHt71TRZRviZjGnVh2P1rnUk9j0eZkJc 465zTlC7QAuG9c05Yo0nUy5ETHtyabIULHyw2Af4qplp9ySONWGOWft6UkasSWGfpQFMfIYnPI96 PMZRuU7SRg471O5t8OpLJdNKFLszbRhc0pYCNDvzn7wqnu5zipUkbjBxQ4lRqtllV3qOcD0xWpBb zpbCYFRGTjJPNY6ScDnIHarlxdRzgKiLCi9g3WsZxb0Ojmdly7mj/aaIyhoV6Ybk/NTPtvnSbXYk DjnoKxy8jud3U9zV60uEijULHvlJ+bf0/KsZUkldFwlrqjYtdOuGdWjjaTJyJB/DituysJo54451 SVc43EEbfxqtpN9coyq8P7g4LBeRXRG5iZ4YVRfnbIB9PrXk16s1K1jHEYmSfJsWbGEWkvlogELH 5STk5rSMoRchWHPIA61BCoRQNpcD9PelvBMF3wspAHIJ5ryZ/vJo4HKSTbHSukqMRIC2OgHNZZmR mIZwqqOS3HNVkuzFOXOeeOKbq1pdXEXmQCPBGSucFvpXtUKHs7J9Tz4yjXqKLdl1Jf7R8oMsOLnc uVVDksPf0FYl7fX9zFJFJELa2BwEjGPMPvV3R4jZuXmjj8zOA3fHpVrUFW6YOqAovzZI4Brs92nP b5icoU6zi5Xjfp2MjRI9MDst86CQcqX7e2fwrRvdc01JUhO2ZQuSoXIY+gPrWXd+TcEBYfLgQgyM V5kb0/WmzLbRJ9nSNGkcfLx0PtUStUneV/QxxFanzP2SsgS4utUI6RQscMvTPp9azLmyFmh3ESNw SpAJPtn6Vdlu0s7dERucZxnvmoR52sCPMCgofvE4GO+T61pTk4u+0TKnOLvz3Kn2QfYDO5XIO1EA GSD7e1WP7DVbIyiRkOSrB48fiKlubNrYJN57jYMKQOgqnc3D3Khrm/EqKfuFuenYVrGcpaxeg+a7 sjMlKrIsaOXlIwc9Ce/9KsadYyBWvBJEroGGXYDJxzwevHfpWt4f0yHVrmSW/BjtV+VHTll9K6XV /C0N3b+fAzzygbURVC5X3HrWlTFxi+X7zto0JVLJdTmbWW6v9PksI4o5VcqpK4wh9f8A69IbXUtC JMiwSwJkbMhiw74/xrqNJ8NRaREZpptlwynMcn3VJ4x71mX+m3l/cSRtJFBAnGyI/M49v1rGOI5p OK+Ec6Dp77nKGA6zqZ+yW7RvM2VjB6D0HrWjfeFmsLiOBpC0kiBlXjBOOR+fFdLoehWttFHLCc3A XkO47HOR6f8A16kfTo11Brq5uxJMAdsRwAvfA/GtKmJcX7uxHI2jk7u7jtrYTJFJuZfmd+p//XWJ JHIsBIiJ+0/3u3fitKa7kuCiSRlhjGe1RQxPMzkYYcpyfu+4qYe4tTqhVUkZUtm8ZAfIOAVGakTT ZuWbgYy5xwK2bW0i+0qZyWVRgcdT61d1C4MMSrMgaEcAKnX60SxDuoo1U4nKJbuYpHJA8s42k8mo 9khiYhTsUbgMVp3FokhSRRKxZsEDA+mKmxHEkcskgCo3MTLtYg8Hr17VuqhbkmYwEJDEDJ4wOn1p SgQqynPGfoaSIEZVFO9WPIHUVJAwCtuUfNxz2rVjjJEG/BOOaQDc3XFS/Z3Byoyc/dxzTzbk4Zcs D0IFF0DmORctgnkVbjiB3SFmWU8qAOtJaPDC7QyDcmMn39xU/mwzLiNZEwflJ7/WsJ36G0Kqb977 zQ066nhYbpHyp7HtW/bamk86q3AXpvHJz/Kuc0tVMwLkYU5Ibrj2rU+12m4xIASrcsTz9PcV5tem pS0RGKr03eL3XU6221CSIrmNjGRjNSXepwopRh14Kj/GsK2mlESsJVYg4AyQMVbi1AITHcwqAxwN wB/yK85UIqV7bHlSqSaaTGRyxtMAMYzxmpbq8LXKw+ZtAHB9qrXZELiQBBHztwO/pVCe4JG7Z1Qn P4179CEakVNHlvmi3Fl95RDJsdsk1dgntoY/Jk5LjJDdCKxIpN8qmQj5R3PWor68KXEp+8RGNpHb issXTu1Tv5hB8uo3Ub4SE+XgKjkKv4nH8qzft0UEqNKG3BcAg9adeSstrAkWFbO5mxzkjP6VSCKq BjksT82e1aUqaikdlGEHFydm+zJG2z3QCptjUbiP51o2pkSA45TzcEVRRgQT03A9PSri3P3gPus4 J9sYqMQrpJHJzFqwtY72YxXN28cGdoUvtA56fSt+1+HllHeI3meag+YEEHPU9PSsjSbOFrppp7uN IwxYKwyc9uvBrsv7QEMCzQrlTwMD5gPf0rjqTqR0TsjvwqjJe+V101NLZVtLYKzdQvR/b0ps0l2s sKQw+Tt5k2r8uD1ANXDdgqWaQqW+6EGce+BVaC7gkusiZBcJ1HIUVx0qcns7npKUUrIq6peW0n+j qjmQDKCT5R+vWoBbyIVudQdI4OAkysBj6A+9azC3kDzKkUjsdzOBuIP+z6VlzXpFqYr2wE+TlCIv uKTjOD/TvXdCjJozqNLVsie+t0naK25jYgI6oTu7dR0NF1p9lcRRtHfF5CCckjoO351VGrsZfsVu FjVOHVQB5gHUjHHSqdxptvc7riWeeCBVOBtGSQM8D6V2Row0ilc4nUbuzloZFYbCGAxjdVqKW1tl IK+xK9aqeUGiBWQKO+TQ0MaDa27LD5ZM8GnKMZdSFzLYuR3apL2cDkfSknkAUyJukL9EY8D6D1qk YzGgZVJ7Ed6SOXzXwFBYtjb6UKjH4kzWDaRYM+8gbPuYIAHX/wCvVa5Y3cgV8kHs3ar3lAbgXGT0 x2qy1pG+XiKfKOR1zQnCJd5xV0c7ZEWd3NG2G4+UmmpE4jDFfvZYEjgVLrluEvoZIz8ky4H4VsPb weXcxbsAqqqCPQf/AF667rctX3KFpHtAKg+ueufrT0hZdwBUIeRxVwNb2yIkgGdoDAetRSPtiVWR hgnB9qFG+pzSb11Kt3CsoXys/IvBpbVUgdd4O4846g00XWFAC89MYoSdYmYOQzZ6+lQ6b2NFWlyc rLksh8wyxqApP3fen21xFJN+8jKljglexrO+1OWP93oOKfbSuqhgTz69xWTpNIzqSb3OgS6S2laM MJkdeD1xWhb3UU1t5UyrIBwrHhge3NYsUlpLAQAVmA6npVmEj5Xyu0gBvSuGdHmfmZc7ijWgiLJ5 c+exAxwKtLFGqMoXbuHpkAf0rON4SApflR06bqlgvlkyjqARnJU8g17uFio0lpY0pcnqV9Ts/JRZ I2BD/wCc1mmQpJJIVBATgH6YrUu5ZJ4miVWZVHynGCP/AK1ZjWk4t3IiYlxtOBnvWVajzTcjjnG7 91FK5bdAhPy47+vFRKSQYjuwxOcjFSzxNgcH5CF2Go7tyb507BjWGzsVGOgxJchR321OhZpgiqWL dAoyTVJQwnUAEkgcfhVq3dzcL5RcNkY8v7w+lDjdhKFjRsxNLcAhASFwUPJz2GK6RYLt3lj89AGZ QjMCFfnoPSo9OlEccDXEYuJjjyyYRuB55z+I61KL67ku1NxKHhRCX8pec54GB3965Z4dOzexcKaR tWdnJGvzTomVCFwScH6dh71z2o6W5umWW6nW5jOSw/1RPpkDmtRbkyRbp0kiMfSH+8OuCBWfd65p jtMkhlDIQQhPOQP5c1pSo8ml9DucYcqFs9RMaKbu5iJiU7ltjyGzjkdhVI+LWmuntInDeW5yznkq OcrT7O/jSMz+VFHbM2ZNqglh2Bqxb2NhdaourRRrJuU7eNu734wMYrpjTtsiOZyW4z93qUouY7tl b/nlxtxz6dv8ahhvxJaXEYs1kkhyxjdSSccZA7c1DrFjBlbvStOmIUE74pcRxke1c9NfXMqkFxHI i4dt3L89c/WtFBJ3MZXW5miXKctle4xjNIZyx2k8dscYqvvO0kMMZwP8KYXKnJ6E8Y5puke1yU5d C/bujqyvIR3Ge34055XiIO0L7j+KqkcykhWjwMde9Th0AC5YoetZOCvqdDwVOrH3XZj2kkEZIz+d EV/LG2AQB796Yo8wHbljngCo2hyN6j8OtCUWuVnl18JUo76kuuSxSxxSRbsoxJyfp0rQsrxZLZmm Q5kYsARWLOrG2f5G4GeRV2yklFtE20tGy4HGQD3olBKKRkpNUrmgn2dGAaLcW6knOKnEoLt8nmZx j6VRW2vSMiMc9OcVO9nenhVA7E7ulNSj3M1UVrFqO2tYIfkjDt/F3Joj0ywe63yoQAOVU96fbabq E8qxrGW55IYAKK3LDSI4vK+0KWbBDbmx9DnsOcfhXLWxUaO71PRoUZV4W5dO5mf2Ja3NrIbdFYhS Rj6dai0Xw2txGFlJ34z14+ldisemgIhiKMwz+6bhuOR9P0q3p8UKrIIosg9B0wfbnj3xXBPN1b4W NZbPqzj5/DclggljUurDAIGRn/8AVVJkwxVWC/LzkdMda7TWbG+lsDb2N0kRkUhkYHGSemfpXD6h Y3FpKYxDK8mACCSqjj73vWuExEKz5k9TnrYFx3WhG8yiQqmWwnU9d1SRpfswEZKygZWQDaMepx1o a4iiGyQgkDaFCjrjpn6VU/tCKC5YIAhVdqNuJzznFepzSaEqcY6JWJ0jndHle5D8kPjPPNNSK4Ti 3mwHOM5PP41If7Tuy0djZNLGxBwsPX160+Sy1K3s2N3pskeM7U8sYz+HeodaCdrgkVXubiKZ5ZZB KIuw54HrQBBcl7i4tXVCM74z0J6ZqBp445czRyKxQb9uV5A6YpUknFxujlVojgtCR7enSrdmTp1H SWEjzpNausqj+AcP0I6UWlzJbXCABQU52sv3f/10yRnt4jK2/JySDkNj61UGpJtRmJcqe/3gPTNS k7GVWnFrTQ3Le/8AN1Yy3f2j96CFWJ9vP/1q2VvLhZHXTVuJZ48h1ZsqMng/hXNaTrCt8ktvJeSD mOMpkZHcnrjpwK6ufxYbOKCG4FvHNKpP7lAqrj+EnqetOVN3VjOnC27Kc1/rN1M1rZpLK8B3tKv3 WOO5Pb2rCupZILjbdSsb5SocIoIx3G4deO1dEPF8djEYhEodzlvLGfl7Enua5NrjN27wBYsggMAe B61cU9hTkrLW5pNqEPnxk3vyQR7Ujj4wfRh0zzVSLW5ivkRTPGCSUxwQe2D6Zqh5kVi8d3bSh5M7 Wjkj4bj0/wAaTSb1AXN3CsqhSiZH3Op4/E1vsFrK9zdttSlaykV5H89GLMYzw59MdKzJr+O6Dma3 UP2IULz+HtStMUjFzbjZ/A+3jJ9cVWMx3sGYyIw53DB9qsxvfcoLGr2rkryHyCKai+XEX/h3bRn1 qxFjymCDPXIAodP+JaoAUkHeSB68V0SpXipLserSq8uhXZXFpv2fLvwGz7UqNuUEZDY+6e9W2iVN H2N8sjvvweciorHTp71mS3AJRdxJOOBXJWioq8jso1XdtAs43qWXBHpxWhY3v2WXzNiuCOQRTb+J 760hu4LFYIoVEcjqR87Z6461FaWUs+nT3O5VEA+6erA1wyjGUbv0O9VYTbi9dDb1TVLW6064toYg 3mR4DgYIbvxVHwzqZ02xlgmiU5bKMw6etZcc2wcZGDzimzbgdynINYqglB0+jOXF0IKlekdc/iFw ysI4wrA8YyDVu08Q7VPmQROoHGEHJriIrsoV3dc81at7zyRuLEN25/OuaeDja1jwo1JRep3LeILY QkTQqEJHydOfXArLn1eIyJtV59w+Zug/3SO/1rBkvFFvuUjceoPWqMcznlWxt7UqWCirs9GWZSUU oo6631a4FuYo0RIt+4L12kf56Vtw6mr2iGaeJ5HH3SuCR2J9Oa4GG7mWZWeT5cHH+FXE1FnlUMAc jkgdazq4LmHTzOz95XO/S4B0/dO22SPDttHUe/5da5i/vVviJNqffO0FsHHam2+ppLGI7zLxBfkw xGBn1rOnlhgkkjiICPypHJz6e1c1HD8knfc+gwtejUp80SKWBJZNkhBTJIX+8enWr0V9p+jxhLGx HmkgF3OSp989ay5btEXEYB2jljz25FU57oSHO4tjja1ej7OU1Z7GNaeHlrJK52Vv4smmOwuqj/YG wAD6Ux/E9y58q3AI6llGK4kXPzqBgntj1qdZzGisH74xUPBwTvY86pTpVIvldjbv5/tMu6aUzORk jsKyZ9lvKkqowbPC9c1G94GwBx61dg1GKFNyoo3Hkk5IxXXRXJZM4ll8lO8ZqxReTUljFoIpERyc DbyfUZrMVWdgiIzN2wK6KbVWuUEbPiLb2qqLtBIRCBzgZAxkd8eldSepNSlBPSRmJcyxRmOOQgN9 9QeDj1qNnMshlY73JySa1JkW42tJHhkHBJxu9qSHS4ZfMYylPQL2P49aqxj7J3shmn3Do37y4WNT xhu/tW/b/ZmiSSSJZDg7ow+MD1rnTodybto1IMQztmzgNU1vJJZDZLGcjo2eBXPXp3WjMZ0OX3mj Q1C3SS2Z47ZvkAcEHII61X0wWz6enIVnJJyPeo5JyIhGAwyvy+4NS6ZdS2oEcZIAB4A/OsveUNzJ 8rjy2Lv2aFY/MjlTG7btz7VTuJI4CEZQeAV/PkVox6nEzf6RbqUAwcev1rn9Uu4Jpv3UPlMuQxB4 bmnR529WyfYwesWRW/ywkAdW5NFyNsW0NzwBx1FDbVfaFyOlSPGsijC7SHyQK+ghNSoG6etxZgps ogztn7pUDtj1otrUNBLMtwoaIZMbcEr6j1+lNkKiPaA2/Oc54+lII2G194y38JOCPwrzq8m5Fqpy ll5o5EjWGLa6KFbn7xB6/jViPTYZIt6tP5cCZmKLk/T2/Gs5d7qEUAnOfer1omoTLJ9n3qkqkOBw HA6g1k5XXKnY2oVpKV7GTKQjt5eSh5GeuO2aVX8zAJIPQcdafc/MA33X9DxgfWpoWWGLa0Zl4zle maurFQeh2fWG4lq38PSkM88ohyu5AuGJHr9M4zV8+EZxHFMJVmUFRIqMCxB9B26EVBp+oRDCzny4 WUxySBdxGenHbnvV+31f+znkijPnMrK8TAAZ7NuA61yylO5tTo4V2uc5q9q1hdCPcSjZKbuCBnof eqhmUoBuwc81qavqM9y9w6RKqEldud6qvoM+4zmsAA5xya3hqjzqtOHN7mxfgkBIy3TkE1eRi8RJ I6561iguncjHarVvNKzKqc88Y60pxvqck6fY1lncjjhU+7ioZGupUCCNiSc8c8VuaL4eubnF1eyC OJTkhhywHatt4oGm8q0gjVduCX44ryqmKhCVo6nXSg6UN9+hwBtbrfgIwx2py2MzMA5C8cd66+7W 1sPnLxzZ/grFub/zHJigWPP92toYmc1ojkqTa0bK1noDXEnl79p7sxwBT59BiimEMd15jA8lRx+d AnmVSckinx3Ny6+VBlQxwQOpocqt73Mvasq3WkpZvg3gdiP4VziqbQsuQHyCeuK1JbJ4AGnbaTzj qarJB5sgRGHzHGWOK2pz0u2CqzTKcMDLkhuQOOO/rSiKVRtAyzZBIPars0UULFVcuQeSOhohG5H+ Unb1JONtaqrpcftZFRBcb8HJJOCSev406RbgOZI4ioDYAzkirsqwxwiRpMt2UD73vmlt0SXLsXAX k4UkUe20vYFOT6FQyXcALbSQG5HqO4xVv+0Z5EeJ0MUJxhewHt+tTtbtM4WGwmVOuQOSKsC1JtpV FvMkjt8obBXA9/WmqrWvKdNOpVd10KMt7DC26PLuBjI7fSoBcwMpU48w856c1bSG4tZlBiiLk4Cs 47imJbBneCfylbaWQbuM/WtXVk91oCvLdFCa6UIhDM+ARyf1qhKxcbyMN3PrVx5WgLK8KEsvB7ge 1VJJIzGi7fnycn+QpxfkCgkritIQSe/c1Itwd4KnHPFVtrsG54zShMAHPGetWpuMeVDVM0Yblbi/ Sa/ZnUH5yOpAqGeUSzMYkKKTwepqoWO7aCACOanjkAHseKwatqb06cV/EJ7e5lgnSeI7JEPHrn1q 7cX9xPH5szSb3YswXgVnGSNWBP44qzbzssRUKQzDPA5z261UIQl70iJtU5NRehqWM5j3IEhkhc4P mYPGfSrGp6TaeWz21wGYxK0SD5VZR97Iz/8ArrDC3MnyqQm85wDgZqxGZ3dMzMDHnbg4A4xXPWS9 pzwdjohjaap8s1cpkW5AjVirF8MB0pbK3vDetFaRmScHAZDuA/GrUdtZfMJEO4nrWlBPZ22Rbu0e BgEVNSvZWijhliE3dIkHhbVdRtk88wwNENpcuMsOMD8P61p2fgXSrePfdzPK+PuhgQD+FUhqduqc XMxYfwjpVV9aYSb1ySOxrzpSxU9E7L0H7eK1ZoXegaRCARbswHTJqgkNpayFxCqt/D7VFNq01wck BfoKbHJA53XDswPYDrVxjVStNtmMqqb0Lst/K0BWKaRz3wOB+NZ0t3dj5WZxkdupqcak0cJjt0CJ 04GSfrVEySysT8xPetKdO26MpSb6gCDyztn60SMmQUBPqab5eDgjB9u9XLbemPKtgXx/EM1tJpEK LZRbzMjcp5p6TSxBgueewq5c28zMJJWjGewYZFQRWd7dsVtoXIzgvjg/jVQfP0KjTk5WiipLPK/L MT9aLS1nvJRDbxmSRj1B4H1Paty38MymRQ6NJIeNjjCitU6ZBabQgbeBh/LOB9M12RpaanoU8BN6 y2Oci0abzyty/l88LGQ2fxrXl0zS7NVXy2kYjLGQnk+3pUjweXdKY5NzDknOQPbNPuI2iAuLnZK7 9FD4Ptn2rdQhG2h1RwsI30IbO1tri4ii2iIA4DBc7fpVqRxButkIK7vlOeW+tJYBoLlZLnbbA8rz wfpmsDxDq0RujDaZ/dsckjlT7GsKjbq6PRfmaStSp3tqXZPEUUDMhTayAg45DGsW916e52gNsAOe OxrLeTczMzHnnmmJIckYGa0d2jz5VJy3ZdEst3Mqh8uxwM9zTJZZBKwkGGXg8VCr7GDKcN147UjE sS5OWPU+tZpO5nZW8xskjO5YsT9aGkPl7ABjdvBx7UhAYHk5+lI/AC9wK1RabFU847U3cVDDPHan Layud2No9TVlLfHXnj0qfd6sTqJK1yoImlIx+tWo7QrgnNTCICpMnjJJ9M1lOXYylXfQIoIg53gA 92HJq5ALTzBuSRs9MVUV2BJ6Z4PvViK8MIwEGfXFc0+Z7GPM3uacENqUUvas238qtFtLVZd8Owtj hehxWG2pTEEBsA1VaZ2PUmuf2E5bsrmS2RqXFzZtgRW4GOpJ61V3bjwv0FT2Ng043YP9KkuPKiyi o28HlsUXSfKtSeSVrshS1ebJJAA9TioJVVGIDA/jTv3j8Ddhqs/YRA4WfIJGQO9U3y7sShfYqxRT S/cXC+prRg0yFYjNdXKrgZ2qck1BNcgxiONdqD+6Ov1qFIpp5QuGOfbpSk5SW9i1TV+5IeZCluzB O2R1rQMVrb22QyvKw7ngUySNrNQqxthhyWXms+XeSPkb14FZ6z22KbUOgFgsqkcnPU9qfNdiPmKT J7k8flVUhzxsfk+lbei2VtZlri8jE8mPlRhkL+HrXSqdy6FGVaVkQado9xqcqyXAIST7o3dfr6Ct xll09ltrC5JdOmQCAfaojJHPuYYt0HQRnBqOK+NtIfJjDkj78n3hXXCFloj3aNGFGOn3k11c3Vsg hUGWd/md1kGPpUFzq0nlC2iYxk5DYXr9KryXDOxLH56iX5iJOvp7V1xirajlVl9nYICQywopL/wp zzViINFMHuo1Z05YKwIFRxTmJGUKpd/4j1A9qztWuTbQrEpc+ZknmlUlZaGcWluO1fWGvZ9ynKJ9 0dvwrnbyXzdsgYsSTnNPkuVKbVyB71ARvJxyK5KdO2rOGtU9pNyQwNkHIyfX0oCsTk96CMHJ6ego M2TkgfSumxg/IePbt+tOxg+uOvvUJk4xnvSiTqfbFCQuUc0ny4A4zk0xwWY5bmmBj+RpS2aqxSVj /9k= --b1_a31d8bf255bbba5c334e3734dd5d60e6--