Date: Thu, 6 Oct 2022 20:18:30 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Mga Kasamahan ng Propeta: Zayd ibn Thabit Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.90.95 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_bf4d1c4627d8cdf8c1caf402d9695f54" --b1_bf4d1c4627d8cdf8c1caf402d9695f54 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_bf4d1c4627d8cdf8c1caf402d9695f54" --b2_bf4d1c4627d8cdf8c1caf402d9695f54 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 7 Ang Mga Kasamahan ng Propeta: Zayd ibn Thabit Deskripsyon: Isang maikling pagtingin sa buhay at tagumpay ng isang tao na nakatuon sa Quran. Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 47 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3466 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan Layunin: · Upang malaman ang tungkol sa buhay ni Zayd ibn Thabit at ang kanyang kakayahan na samantalahin ang kanyang magagawa sa mga kinapaloobang kalagayan. Mga Terminolohiyang Arabik · Ansar - mga katulong. Ang mga tao ng Medina na nagbukas ng kanilang mga tahanan, buhay at lungsod kay Propeta Muhammad at ang kanyang mga tagasunod mula sa Mecca. · Surah – kabanata ng Quran. · Hijrah - ang paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina at dito din nagmarka ang simula ng kalendaryo sa Islam. · Mushaf – ito ang libro kung saan ang Quran ay nilalaman. · Du’a - panalangin, pagdarasal, paghiling kay Allah ng isang bagay. · Sahabah- ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinasalin sa salitang mga Kasamahan. Ang sahabi, bilang ang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. Si Zayd ibn Thabit ay pinaniniwalaan na mga nasa labindalawa o labintatlo nang ginawa ni Propeta Muhammad ang Hijrah sa Medina. Siya ay isang matalinong batang lalaki, may pinag-aralan at suportado ng kanyang pamilya ngunit nasira dahil hindi siya pinapayagang sumali sa labanan. Ang kanyang tugon ay pag-aralan ang Quran[1]at ng sa gayon ay patunayan ang kanyang kahalagahan sa kanyang Propeta. Ang kanyang Islamiko at sekular na edukasyon ay nagdala sa kanya sa kabutihan at sa katunayan ay humantong sa isang posisyon sa loob ng grupo ng mga kalalakihan na nasa paligid ng Propeta. Ang bawat oras na hawak natin ang Quran sa ating mga kamay ay may dahilan upang matandaan si Zayd ibn Thabit dahil siya ang taong namamahala sa pagkolekta ng lahat ng mga talata at mga kabanata ng Quran at responsable sa paglagay ng mga ito sa isang libro; ang Mushaf.Unang dumating sa abiso ng Propeta si Zayd ibn Thabit isang taon pagkatapos na ang Muslim na komunidad ay lumipat sa Medina. Si Zayd ay isang kabataan at isang miyembro ng Ansar. Nang ang mga Muslim ay naghahanda para sa Labanan ng Badr, iprinisinta ni Zayd ang kanyang sarili para sa tungkulin. Dala-dala niya ang isang espada na halos kasing taas niya at hindi siya katulad ng ilan sa mga lalaking nakakasabay sa hukbo. Kinilala ng Propeta ang kanyang kasigasigan at itinuring siya nang may malaking pag-galang ngunit tinanggihan siya ng pagkakataon na sumali sa hukbo. Nadama ni Zayd ang kalungkutan, galit at pagkalumbay. Sa halip na malungkot sa pagdadalamhati, nagpasiya si Zayd na gawin ang isang bagay na sigurado na ikakalugod ng Propeta. Nagsimula siyang matuto at pag-aralan ang Quran, ang mga salita ni Allah. Nang sumunod na oras ay dumating ang panahon para harapin ng mga Muslim ang kanilang pinakadakilang kaaway sa Labanan ng Uhud, tinangka ni Zayd na sumali sa hukbo at muli siyang tinanggihan dahil sa kanyang murang edad. Sa oras na ito kahit na ang kanyang pamilya ay nadama ang kanyang sakit na nadarama at nagpasya sila na lumapit kay Propeta Muhammad at ipagbigay-alam sa kanya ang pag-aaral ni Zayd ng Quran. Ang ilan sa mga lalaki ng Ansar ay lumapit sa Propeta Muhammad at binanggit ang mga natatanging katangian ni Zayd tulad ng kanyang dedikasyon sa Quran at ang kanyang kakayahang magbasa at magsulat. Magalang na hiniling nila kay Propetang Muhammad na makinig sa pagbigkas ni Zayd . Nakinig ang Propeta, nagustuhan ang narinig niya, at bumilib sa pagkakabigkas ni Zayd na isang bihirang kasanayan sa oras na iyon; Si Propeta Muhammad ay isang taong walang pinag-aralan. Kinilala din ni Propeta Muhammad ang pambihirang talino ni Zayd sa mga wika at tinuruan siya na matuto ng Hebreo at Syriac. Nang maging marunong siya, tinulungan niya si Propeta Muhammad sa kanyang mga sulat na kasama ang mga liham sa mga pinuno ng estado na nag-aanyaya sa kanila sa landas ng Islam. Si Propeta Muhammad ay may maraming tagasulat subalit si Zayd ang mabilis na tumaas sa katanyagan. Sa pagkakahayag ng mga salita ni Allah na ipinahayag kay Propeta Muhammad ay tumatawag ng isang tagasulat upang isulat ang mga salita na binibigkas ng kanyang mga labi. Maraming mga sahabah ang iniulat na madalas nilang narinig ang pagtawag kay Zayd na nagsasabing "padalhin siya ng pisara, tinta ng palayok at buto ng paypay".[2] Hindi nangyari ang kanyang ninanais na makalahok sa mga kumpanyang pang militar hanggat di dumating ang Digmaan sa Kanal (trench) mga limang taon pagkatapos ng Hijra. Ang batang lalaki ay mas matanda na, higit na may karanasan at mahusay na bihasa sa paghahayag ng mga inihayag kay Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya. Si Zayd ay may plano na maging isang mandirigma sa landas ng Islam ngunit may ibang plano si Allah. Ang gusto natin ay hindi palaging kung ano ang mabuti para sa atin o ang pinakamagandang bagay. Ito ay totoo magpa-hanggang ngayon. Kapag ang isang tao ay nagbalik sa Islam maaari silang magkaroon ng mga malalaking plano, upang gawin ito, o iyan ngunit madalas na ang kanilang mga plano ay napipigilan sa bawat pagliko. “... Marahil ay kinamumuhian mo ang isang bagay at ito ay mabuti para sa iyo; at marahil gustung-gusto mo ang isang bagay at ito ay masama para sa iyo. At nalalaman ito ni Allah, habang hindi mo nalalaman. "(Quran 2:216) Ang mga plano ni Zayd ay hindi natupad sa paraang gusto niya ngunit siya ay matiyaga at sinubukan na gawin kung ano ang iniisip niya na alam niyang ikalulugod ni Propeta Muhammad at ni Allah ang Makapangyarihan. Na-isaulo niya ang Quran, nag-aral siya ng Islam, masigasig siyang nagtrabaho bilang tagapagsalin at tagasulat para kay Propeta Muhammad at sa loob lamang ng ilang taon ay nakasama siya sa labanan. Subalit ang pinakadakilang gawain ni Zayd para sa Islam ay darating pa. Bawat araw kapag hawak mo ang Mushaf sa iyong mga kamay marahil ay maisip mo o maipag du'a mo si Zayd ibn Thabit, sapagkat siya ang hinirang upang kolektahin ang Quran sa isang manuskrito. Sa panahon ng kamatayan ni Propeta Muhammad, ang mga piraso ng Quran ay hinawakan ng mga mapagkakatiwalaang maraming Muslim. Ang ilan ay mga laman ng ilang mga pahina mula sa kung saan sila ay nag-aaral upang bigkasin, ang iba ay may ilang mga kabanata at ang iba pa ay may mga piraso ng balat ng hayop na naglalaman lamang ng isang taludtod. Ang pinuno ng mga Muslim pagkatapos ni Propeta Muhammad na si Abu Bakr, ay natatakot na ang Quran ay mawala, kaya kinunsulta niya ang ilan sa mga sahabah tungkol sa pagtipon ng Quran sa isang libro. Tinanong niya si Zayd ibn Thabit, upang mamahala sa gawaing ito. Sa umpisa, hindi madali para kay Zayd na gawin ang tungkol sa paggawa ng isang bagay sa Quran na hindi partikular na ipinahintulot ni Propeta Muhammad. Gayunpaman matapos na matanto ang pangangailangan ng gawain, sumang-ayon siya na mangolekta ng mga piraso ng Quran na kapwa nakasulat at nakabisado at tinipon niya ito sa isang libro- ang Mushaf. kabisado ni Zayd ng mula sa puso ang lahat na nasa Quran at posible na siya ay makasulat ng buong Quran mula sa kanyang sariling memorya. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang pamamaraang ito nang nag-iisa. Siya ay maingat at gumamit ng mahusay na paraan at hindi isinusulat lamang ang anumang mga talata maliban kung nakumpirma ito ng hindi bababa sa dalawa sa mga sahabah. Dahil si Zayd ay napigilan sa pagsali sa hukbo, siya ay nagkubli sa Aklat ni Allah at sa gayon ay naging isa sa mga tagapanatili ng Quran. "Katotohanang Kami ay nagpadala ng Quran at tiyak na mapapanatili Namin ito" (Quran 15: 9) Si Zayd ay isang tao na puno ng kaalaman na nakapaloob sa mga salita ni Allah at isang malapit na kasama ni Propeta Muhammad; isang modelo mula noon hanggang ngayon. Si Zayd ay lubos na iginagalang at lubos na inaalala. Sinasabi na si Umar ibn Al-Khattab ay nagsalita sa mga Muslim na nagsasabi, "O mga tao, kung sinuman ang gustong humingi ng Quran, hayaan siyang pumunta kay Zayd ibn Thabit." Ang mga naghahanap ng kaalaman mula sa sahabah at ang henerasyon na mga sumunod pa ay nagmula sa malalayo at nakinabang sa kaalaman ni Zayd. Nang namatay si Zayd, sa pagitan ng 660 at 665 CE, ang sahabi na si Abu Hurayrah ay pinaniniwalaang nagsabi, "Ngayon, ang iskolar ng Ummah na ito ay namatay." Talababa: [1]Ang Quran ay ang mga salita ni Allah na ipinahayag kay Propetang Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Jibreel. [2] Saheeh Bukhari Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/267/ang-mga-kasamahan-ng-propeta/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_bf4d1c4627d8cdf8c1caf402d9695f54 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Mga Kasamahan ng Propeta: Zayd ibn Thabit

Deskripsyon: Isang maikling pagtingin sa buhay at tagumpay ng isang tao na nakatuon sa Quran.

Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 47 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3466 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan


Layunin:

·       Upang malaman ang tungkol sa buhay ni Zayd ibn Thabit at ang kanyang kakayahan na samantalahin ang kanyang magagawa sa mga kinapaloobang kalagayan.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Ansar  - mga katulong. Ang mga tao ng Medina na nagbukas ng kanilang mga tahanan, buhay at lungsod kay Propeta Muhammad at ang kanyang mga tagasunod mula sa Mecca.

·       Surah – kabanata ng Quran.

·       Hijrah -  ang  paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina at dito din  nagmarka ang simula ng kalendaryo sa Islam.

·       Mushaf – ito ang libro kung saan ang Quran ay nilalaman.

·       Du’a - panalangin, pagdarasal,  paghiling kay Allah ng isang bagay.

·       Sahabah - ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinasalin sa salitang mga Kasamahan. Ang sahabi, bilang ang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

ZaidBinThabit.jpgSi Zayd ibn Thabit ay pinaniniwalaan na mga nasa labindalawa o labintatlo nang ginawa ni Propeta Muhammad ang Hijrah sa Medina. Siya ay isang matalinong batang lalaki, may pinag-aralan at suportado ng kanyang pamilya ngunit nasira dahil hindi siya pinapayagang sumali sa labanan. Ang kanyang tugon ay pag-aralan ang Quran[1] at ng sa gayon ay patunayan ang kanyang kahalagahan sa kanyang Propeta. Ang kanyang Islamiko at sekular na edukasyon ay nagdala sa kanya sa kabutihan at sa katunayan ay humantong sa isang posisyon sa loob ng grupo ng mga kalalakihan na nasa paligid ng Propeta. Ang bawat oras na hawak natin ang Quran sa ating mga kamay ay may dahilan upang matandaan si Zayd ibn Thabit dahil siya ang taong namamahala sa pagkolekta ng lahat ng mga talata at mga kabanata ng Quran at responsable sa paglagay ng mga ito sa isang libro; ang Mushaf.

  Unang dumating sa abiso ng Propeta si Zayd ibn Thabit isang taon pagkatapos na ang Muslim na komunidad ay lumipat sa Medina. Si Zayd ay isang kabataan at isang miyembro ng Ansar. Nang ang mga Muslim ay naghahanda para sa Labanan ng Badr, iprinisinta ni Zayd ang kanyang sarili para sa tungkulin. Dala-dala niya ang isang espada na halos kasing taas niya at hindi siya katulad ng ilan sa mga lalaking nakakasabay sa hukbo. Kinilala ng Propeta ang kanyang kasigasigan at itinuring siya nang may malaking pag-galang ngunit tinanggihan siya ng pagkakataon na sumali sa hukbo. Nadama ni Zayd ang kalungkutan, galit at pagkalumbay. Sa halip na malungkot sa pagdadalamhati, nagpasiya si Zayd na gawin ang isang bagay na sigurado na ikakalugod ng Propeta. Nagsimula siyang matuto  at pag-aralan  ang Quran, ang mga salita ni Allah.

Nang sumunod na oras ay dumating ang panahon para harapin ng mga Muslim ang kanilang pinakadakilang kaaway sa Labanan ng Uhud, tinangka ni Zayd na sumali sa hukbo at muli siyang tinanggihan dahil sa kanyang murang edad. Sa oras na ito kahit na ang kanyang pamilya ay nadama ang kanyang sakit na nadarama at nagpasya sila na lumapit kay Propeta Muhammad at ipagbigay-alam sa kanya ang pag-aaral ni Zayd ng Quran. Ang ilan sa mga lalaki ng Ansar ay lumapit sa Propeta Muhammad at binanggit ang mga natatanging katangian ni Zayd tulad ng kanyang dedikasyon  sa Quran at ang kanyang kakayahang magbasa at magsulat. Magalang na hiniling nila kay Propetang Muhammad na makinig sa pagbigkas ni Zayd .

Nakinig ang Propeta, nagustuhan ang narinig niya, at bumilib sa pagkakabigkas ni Zayd na isang bihirang kasanayan sa oras na iyon; Si Propeta Muhammad ay isang taong walang pinag-aralan. Kinilala din ni Propeta Muhammad ang pambihirang talino ni Zayd sa mga wika at tinuruan siya na matuto ng Hebreo at Syriac. Nang maging marunong siya, tinulungan niya si Propeta Muhammad sa kanyang mga sulat na kasama ang mga liham sa mga pinuno ng estado na nag-aanyaya sa kanila sa landas ng Islam.

Si Propeta Muhammad ay may maraming tagasulat subalit si Zayd ang  mabilis na tumaas sa katanyagan. Sa pagkakahayag ng mga salita ni Allah na ipinahayag kay Propeta Muhammad ay tumatawag ng isang tagasulat upang isulat ang mga salita na binibigkas ng kanyang mga labi. Maraming mga sahabah ang iniulat na madalas nilang narinig ang pagtawag  kay Zayd na nagsasabing "padalhin  siya  ng pisara, tinta ng palayok at buto ng paypay".[2]

Hindi nangyari ang kanyang ninanais na makalahok  sa mga kumpanyang pang militar hanggat di dumating ang Digmaan sa Kanal (trench) mga limang taon pagkatapos ng Hijra. Ang batang lalaki ay mas matanda na, higit na may karanasan at mahusay na bihasa sa paghahayag ng mga inihayag kay Propeta Muhammad,  ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya. Si Zayd ay may plano na maging isang mandirigma  sa landas ng Islam ngunit may ibang plano si Allah. Ang gusto natin ay hindi palaging kung ano ang mabuti para sa atin o ang pinakamagandang bagay. Ito ay totoo magpa-hanggang ngayon. Kapag ang isang tao ay nagbalik  sa Islam maaari silang magkaroon ng mga malalaking plano, upang gawin ito, o iyan ngunit madalas na ang kanilang mga plano ay napipigilan sa bawat pagliko.

“... Marahil ay kinamumuhian mo ang  isang bagay at ito ay mabuti para sa iyo; at marahil gustung-gusto mo ang isang bagay at ito ay masama para sa iyo. At nalalaman ito ni Allah, habang hindi mo nalalaman. "(Quran 2:216)

 Ang mga plano ni Zayd ay hindi natupad sa paraang gusto niya ngunit siya ay matiyaga at sinubukan na gawin kung ano ang iniisip niya na alam niyang ikalulugod ni Propeta Muhammad at ni Allah ang Makapangyarihan. Na-isaulo niya ang Quran, nag-aral siya ng Islam, masigasig siyang nagtrabaho bilang tagapagsalin at tagasulat para kay Propeta Muhammad at sa loob lamang ng ilang taon ay nakasama siya sa labanan. Subalit ang pinakadakilang gawain ni Zayd para sa Islam ay darating pa. Bawat araw kapag hawak mo ang Mushaf sa iyong mga kamay marahil ay maisip mo o maipag du'a mo si Zayd ibn Thabit, sapagkat siya ang hinirang upang kolektahin ang Quran sa isang manuskrito.

Sa panahon ng kamatayan ni Propeta Muhammad, ang mga piraso ng Quran ay hinawakan ng mga mapagkakatiwalaang  maraming Muslim. Ang ilan ay mga laman ng ilang mga pahina mula sa kung saan sila ay nag-aaral upang bigkasin, ang iba ay may ilang mga kabanata at ang iba pa ay may mga piraso ng balat ng hayop na naglalaman lamang ng isang taludtod.

Ang pinuno ng mga Muslim pagkatapos ni Propeta Muhammad na si Abu Bakr, ay natatakot na ang Quran ay mawala, kaya kinunsulta niya ang ilan sa mga sahabah tungkol sa pagtipon ng Quran sa isang libro. Tinanong niya si Zayd ibn Thabit, upang mamahala sa gawaing ito. Sa umpisa, hindi madali para kay  Zayd na gawin  ang tungkol sa paggawa ng isang bagay sa Quran na hindi partikular na ipinahintulot ni Propeta Muhammad. Gayunpaman matapos na matanto ang pangangailangan ng gawain, sumang-ayon siya na mangolekta ng mga piraso ng Quran na kapwa nakasulat at nakabisado at tinipon niya ito sa isang libro- ang Mushaf.

kabisado  ni Zayd  ng mula sa puso  ang lahat na nasa  Quran at posible na siya ay makasulat ng buong Quran mula sa kanyang sariling memorya. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang pamamaraang ito nang nag-iisa. Siya ay maingat at gumamit ng mahusay na paraan at hindi isinusulat lamang ang anumang mga talata maliban kung nakumpirma ito ng hindi bababa sa dalawa sa mga sahabah. Dahil si Zayd ay napigilan sa pagsali sa hukbo, siya ay nagkubli sa Aklat ni Allah at sa gayon ay naging isa sa mga tagapanatili  ng Quran.

"Katotohanang Kami ay nagpadala ng Quran at tiyak na mapapanatili Namin ito" (Quran 15: 9)

Si Zayd ay isang tao na puno ng  kaalaman na nakapaloob sa mga salita ni Allah at isang malapit na kasama ni Propeta Muhammad; isang modelo mula noon hanggang ngayon. Si Zayd ay lubos na iginagalang at lubos na inaalala. Sinasabi na si Umar ibn Al-Khattab ay  nagsalita sa mga Muslim na nagsasabi, "O mga tao, kung sinuman ang gustong humingi ng Quran, hayaan siyang pumunta kay Zayd ibn Thabit." Ang mga naghahanap ng kaalaman mula sa sahabah at ang henerasyon na mga sumunod pa ay nagmula sa malalayo at nakinabang sa kaalaman  ni Zayd. Nang namatay si Zayd, sa pagitan ng 660 at 665 CE, ang sahabi na si Abu Hurayrah ay pinaniniwalaang nagsabi, "Ngayon, ang iskolar ng Ummah na ito ay namatay."Talababa:

[1] Ang Quran ay ang mga salita ni Allah na ipinahayag kay Propetang Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Jibreel.

[2] Saheeh Bukhari

--b2_bf4d1c4627d8cdf8c1caf402d9695f54-- --b1_bf4d1c4627d8cdf8c1caf402d9695f54 Content-Type: image/jpeg; name="The_Companions_Zaid_Ibn_Thabit._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Companions_Zaid_Ibn_Thabit._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACqAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwA3NjrS c0/FJivsz5jUbg0Yp+KNtFwsMxRt9qeBRii4WGYpcU7FLilcVhmKTFP20baLhYZijHFOxS4p3Cwz FGKdilxRcEhhFGKfijFFwaGYpcU/FGKVx2GYoxT9tGKLhYZijFP20uKLhYjxRipNtJii4NDMUYp+ KMUXCxHilxTsUuKLhYZt5oAp+KXFFx2GYpQMU/FG2lcqwbaMU/FGPrU3CwzbRin49qAKLhYZijFS baNtFxWGYo20/bRtouBGQACTwBRwehp0jJGm6Q4UnBPpmqdrdbrh4HwpXhVJH4UXJbs7FrFGKS5Y RQlmJUHjcP4feoLe+SUxxHmU8MB0+tO4XSdixijFSbaMUrlWI8UYqTbRtouFhmKMAAk8Ad6sxWsk yFk2nb2LAGq13vigkVoWCMvzSEcL61hUrxinZ3a6Fqm2Mtri2urgW8cg8wg8McA49KRJlkjbZxIA cKfauWWYW14ku8na+VDDBX8uo5rR1fWFjgIjBErYZ2bk9O1fLyznEwnayaZ6UcHTlG7ZuDBOM/Nj JHcUu2sOx1Bo2+0SxPu2jfxxj/Gty0ka7tVmCEZGTXuYTMI14c0tO5xVaDhLlQYpMVKVwaTFekpX MGrEe3ijFSbaNtO4rEe2jbT9tOA9aLjsR4pQKkCqR3pfL9x+dK5SQ1UU96lW3z3FM247ilBIqXfo UrdRuKTFPIpAVbOCDj0ouSJijFRNOhkjVX4bkkHt6VPwMAkAnoDQJNMbijFP20u3tRcdiM4UEkgA dSarNqNsJBGHGfU8CpNQE32J/IjLlvl4xxXJXl7N5bQydQeM4yK8rH46VFWprU2o0ueXvbG/qN1b 3EJtg7K7D14GexrKjnczxyKMyqApz69AamVNN/dxF38xk3GfGAS3UEegxWfcNJDcMjH5lOG4xnHe uJZq5RVtzd4Kz97Y3bnURLYvsGXC5kTHIHT9OKzbW5eOfEfzfuyMg9T6/WqjSs84mjm+fHy4PJrU 04LYRoLmEPM/JXcOvvXTUzenTjzMwWBnJm20saxCRm4NPGDgBhkjIGaxtTnN5bwrAxjZW+6o6n0x WZcXUgVmlYq1vkoxbaSD0FYQzynKN3HU2+pTvvodZwehBz70EhFLMQqjqSeBXO6Tqe+8tVlnWCIR kMjHgsemD2rT+2LqX2mxhUyPyFKDIOK9OGNpOPNKSRzulNaJF6bWLS1dLR1WKZ8bH6BwfQ1Uu9YN tK4S3LxkfvlPK4Pbms2fQ9Rv4rOK7iKNF8oyyg44wetMuZ3Rnt7iKT5GGx5FOWx3x3zxgV8njsRD EVn7N7HsUKcowvLclKadd28ksKOx2lxGSAR7D1FcvqF2DfKckoRwoPA/OrjX7WNydhKgMCHYc4z/ ACNQQNHNeyXEdt5pE2VhUccg4HtzXLTi46s6b3VjSgsr+7gLLbsrbSN8hwMH+Y/xrf0kXFrbJDIi hQcAjncfX6VzUt3cW6/vXnjmkA4YYx7YNdDpN20dhiVTI275VHc/0NdWDnaolNe7c568U1dbmqV9 KTb7VVgubqVf3ihHY4VR3H+NTzXBsCGlRnic4LEZ2GvrPrVvs6Hk+yv1GS3VvAwWWVV3dM1NtzyO RXHa6swW4mtomeJ4xIJFORGc8jP4frViDXpGtre1ik2uIw8syj7voprgpZsm5Oa06G08I1ZROo20 baybfXGuLy3t0aN1cnc3Q4/xrcjCSRiSNwyEZBr1qdeNSPNHY5fZtOxFtpdtP20ba0uKwzFLin7a XbRcdipHOVsy7ncwUtknhuM1T029V4Z5pHHzv8oJrEuNYZ4AnPmMTgA4AXHTFRWzKLWFpMuu7nv+ FeZLMaXNo9DRYWo43tqXxdb5IVUuspcLwOP/AK3Sti/Z0mtwFDDnLe/+Fci8jeYqoxVQ2dwz19a1 DeNLZRRCRkVWOT3I/pWuHxsat7szq4d01odHbyrNGGDA5J/Q4qVmWNdzsFUd2OKxPD94jvJGxBYc A55PPTH41qz3Gn+Z5N4eI2DFW6H0rSriacKTqt6DhCTfL1IpniniLW8is2CBsbaT24NcVfRSx3cc MqfOJOXPGR6fXtXTXd1GsrThR5KDapDA7j6Adx2qvePbataEspLBdwXd8yn0NfN4vHQnaUV936nb Sw7UveOYmmd7xpCSF2gjcOOD0/StCzsbjV5W2FjF5QMjt91ff9Ke9pY6jCEgaSC5C9XfKEfWta3E tvpLaPYxtMwYNK+M8dCfzrypTTWmjPQsW4vDFha28E8F28shGQZBtB+grO1jT52aS5hidIyPmOOA e4//AFVrWusy2kKtcREJCNqhxnHp+JrP1TXri8TfNGkUYJ2qhBrji6kp3ZpJRtocxLdSafJ8rkFs Y59Dmrf2mO+thIRiSJgNp/iB6n9BVWZo9TkMTt5Mij5GkPB9j/jVjw1pMl5qj2sy4t4xm4kHO0Dg AH1Nd0uVR5nuiIXbsi9Z6dbXlukbIcK2W+b5m74z2HP4V0o1RNI0iKO0gjTa7bkUfzqlcQabZMiW rNEYQWBDkq3HQ5qbT4zqkTzyoEgkYDL8Z6AYrgqT51eWxtCLUvMVNU+2SFFtHd1O4FFJGO5rK1R7 +5dhHIY/KOQr45z6V1bz2VtCsD5G4ABFJBOOwx061QuNJ0m6hnmhhlDBNsYWQ7u2c5OKKcoxXMhy icBcJNqdxHG4InZtqxD+Mk9q6zyIPB9iYt0ct+8RdyuDg5+7+HrTjZC1vVuYJF8xQdjP1QsMEjsP Y1k3ds7XflTkNKsLKp9ifXv1rp9oqlo9CYKy8xNS1KbVLWKaSNXkjP7xlGMGtewa0ttOJmnkVi+4 Sdif9n09KyLXTLk2riFJWBYEiNNxx3qWwhWePY7sFU48v8s0+fl+F2sJq+6NtrxmRHtmTeoyFlX5 vTr9eaQ3TxaVLa3NxuDqdy9SpxTp7KG2tFUZluCdrSI33R249KyZkmu7nyoIst/Dyc4/xrD2spu7 Y2lHRIz7m1voTbFGKwn5ZFxnbz0PtU9lpoj1CQXJVIWy7BeGK+n58YFLHPfWe22KSGSdzhCOa0p5 xPHcbURXSM7AW4ZjgZ9u9bSqNJJfeSo9Srp9jp9pdz2i3LxsRtaTcGWNsZ9PQ+tdFocU0kbQSqqw wqBGVzkjHWsDS7WzluFbUYDMsQUgbyq7gPQdT25rSi1IBS9tFIjW74jbnC98H2/xruw+YVaFkndG E6EJu9iS91mK3uAkKmRFfbK5GMe31po1mMB5mG6LzCgweRgf5/Os7WL+CczFINhugHfkjLY7gd+t VoYpbe3ibzoljUmUsx5UngZHfpXRLOK72tuZLBwOqt54rqPzImDDuPSpcViaW8DotlbmSUzSZZ0X B45yfQdBW3dO9tMFdNvODnuT6V7uFxqrU1JrU450XCTR5xLFK8y+TGhf74XPIBGc/wA6sGNFgX96 IxjIXn58nH6UGxODl9rngApzjt+H+NL5MaaaHA3yox4ySwHfFfJOa0SPSVyN5ERTGqllPOS3Awep p8k+WMYbaFBL89D3pMQmZX8rcIwGIPzc/wC1xVm7miv8G02xSZ2vFjhyOmOKaqyg7xGoxkrsisH+ zT797MAwbI/h/Cp9Sk/tGZ7zzSEDjeExwPeoJYriykWe6haFfugYAHv3pdJlQyXdw2DBGmXwOGYn Cj/PYU516rjZPQn2cW721N0kXcK+RCI4AAsRkHJ9GPpk1TtNPubbUHeSRBE6kO3t+FR6fq1xep5U UZaRTyzjgDP69Kl1VdRstOklciOB2wgx8xz14ritJPl2ub8vUx2j330kNnNEzIW5OQNo7iup8M2t 4bcXSkIJcN5rAg457VyWjyJDfRSpEXGSMHvnrWtb6xqOsP8AaTJ9mtYP3XkocAKB+pNbV4S5Fyjj Z7m1qQjWTyriXdgM5P8AePoKwriexm2COGXeGwVHJ9qu2kdxfTLOY8fvBjPHAHTJrag0+zs83A8s SYIUDtjqfr2rjUlT03ZfI5HL/wDCK3dyzz+clsAM/vPvZ+g6VfeWaw0MtGFjndv3rqeXbpn6Ypuo aujNiBSFOc5bIbnp/npVafUJb6PZIsZ+zMCW27VC+h9eSPyrdKpUtzbBFRTaRTt4Lm6l3uZGUclt pIA/ljpXR2l3E1/Jax7jDEdnmDnOPbuaw9KvLjT7vO/fOfmDjkMrdCv8sdsV2tzPaQwPPG8aTMp+ TaCwP1x3qa29mKL00KF9FYaijLBK6Sjqxxn8R+GKxrnUbjTrZ7V8sCuFwPXjr609yIoRJAdyE/OS Oh96pavFLLYxyqAyRjDnPr0x+VTBJuz2HcmtpJtTkMkxCxgjLEjB6AD9Km8RR21ve2PmBnRhhtp5 IGOMelVNOun8sWzcBVwMKCSTyfx6fpVnXJ0nW3ESh5I13OB1IOP8Olaxi/bJBFo3dM1OGaXyLRFR AflCrgHHUA1F4n021lmjuYmRJJFG9g2A/wBcd8jrUHhXTIpIrqK9SSNCSYwud6t6jvTptI1TAg3Q Oi5b96Tye3PauXljGpdSN94aobYW1qTvk2u8ajLyMTn8KbNrCS3iQWSSXMiH94UGFx/vdqtwHT9N VDfac6t/z0Db0ckdvei/ktdT0oyW0KjBBG35CGHTn/Gm0r3etzIjOo21vG0FxxJyGYKCUBGDj35r KltY7HS5Zd4kDEMCOO9Ub/zoEHnY8wLn5TnvUKanc3mnm0RclsduTzjj36VtGk7XRnzX0NjSraEW MckqJJNL8/mOPuDtjNZ9zeQx3wX5yp4kdT1+mK6P+zoLBbaxuXW4l8sNKDzsOOgH41j3kWkNJLIk GMEHJOOc8gfpxUxkuZ3NXGyK11HbLIk0NyZLS5iJZXOWjcdqruGvRHHLCf3xBRl647GpLeFZdQmh ht90MIEiLI+CxI7fiK37SW+uVEtrpwZPUABSfrWk5cgKCkSW1nJY6XAZJtjuCDtbBZvcjqP0qVft Nxphhhdg7DGSCQD35qNgglEt9CsUu3b5ant6+gJqSLW7BkdJJUDBiMZ9PSsIVqtN80NxypRkrM46 4nlnEJXe5B2kZ2jAFOs9PvLtjOqERDgBTyOfaq91cQtqQZY9hYYaMc+2eeOB2pzatLBEsARHtohh SjY4z3rv5ZWXKjgTvoxba3uNKeSK8i+ZwWDPyGPpn1q/p1yogllLxoVG1T1+bP8AStI6YZIlklgY JgMiyNyc98Vcl0e1XTzd3vkQhRtU4xk+mB1rnnWUtHuaqNkc4uptqk0llduxboQcNx6g1Db2/wDZ tvJbZDxXThtrL1KZxn86ZdCMXEU9rGVdG44+9Wnb3VjDdQ/boXl8zcqR7ezd605ml7q07ERvch8L 38dtdzyXakMikqBj5cegHX0qzrt7danFbRSQS26eZ5qhzhm9Gx2rPtrHyryZZL1LPzZDsYrnywe3 pmiJrmZ4mDLcXEcmwk56eufSk4x5+dG/MrWZbsLeBbuQTShyxV40BALHufYf1rRtILa0sZGhgZgX JALhvm9x+fNYD3IS9jmRDm2cEnHIB6g10c+lXs9zI8U8dnZMAxdeWkBGT9KKi9y8pWFC/RGhp9oZ NPeeNgwKZi3DG09z9awNRguRJ9kmlKw5UyuRnJPQf/Wq9JdXTJKRiGwUMCzcCT2Ud8/zrl9R1SSR jJIrEbsBVPboB71hRpycrm8mrG1Np9taeStuweZ9ojZ3GFLHr+FQXOmiyRt7Z+0x5I3ZB9KSWFk8 pGdVlKg8n/VL2J/wqnb3Ty3a5kMkcbFUyMZGetdVFPmWpk1Zmpotm8dxFBL5SyqQULk8Z/pnBpJ5 5ori4huDswQGGDnPds+lWI3S3l8+WTHlnEgz0AHHFZl/qAvtszoYnQ4RT1dTWCTc3cvS2hr2i2+l RySsfPimiypK7vm3dh9KzRrS3iy2z2ggt3AQY6qQRyaWFHtLSNjIJ0kAdVPTB9vqOvapZ2tEjVEi G5wPMXH3R/UmlZX11Ja1HWOnvYXDXcyO9vux52znml+wSySTXwh228hKxjPzsM53e1blrfJJYpbS TJlFGWPYZ4zWbcX9rcXaRCZXZUbywOAq46kfj1p0ZTdVaGkqcY6pmjc3ml2g2JqMpuQcBsjI7ZPt WBZeJ72wka3l/wBOiYkK6n73PX2/+tWlcaPZ6mqLfPFHK6jbJ/eGO9Y8kUXhi5RZkguVR2VGY8dR gj86VOnBxkrXZU5bWOkstTFxbPLcxRqAw3R9cf4YHettPJgt2dEACruHoB3Nchb3dw2oNb2enPMX QO0g+6oPPX09jTb7ULmSA2gaRVQ7WG3G/vj/APXXNKi3Ky0C9lqWNY0p9RR2t5zLLt3hdoUEHpyK 5iwt722lkEdqxuvm4258sAfMfrjvV+G/uLFCd5CyApsXqB7V2em4Fm145EpYAbs9T6f571u6kqMb PVEQpc0jk7e6mRPtd25UHrk4du2OecVWvtRt5tViE9s8VtAMeSuAQOp/Oujnj0/WLnzb6byNpwyl cFvSlvPCVhqjBrXUnkuFUAM5DfKBwOMUlVgneehTpyexymsarM12tzaJ5IlUPtA6DsPyqxaeJdUc O5ujGkfzGMDCgelTatol3Y3TCSNZI3j+WVW4Tb/L8aqaXJFZ3Uj3NrFOpYKysO2Oa6n7OUNFexK5 k9R91qb6i6vIfNfdgLk4GfSo5NMhn2szEMeZI+h/A9q2Y9E0a6Se70wSJLGN5Rm4IHORnp6elYc8 k0jMXZo1Y5CryfxNZwknpDSwpXb94zb9JI5IA3zx8FTnlTV2002W4H2r7TElux37pQSzY64Uds96 o3cHm+UJG80bic9B9MVt20NxdTlrmYW8EWMiLGWHZR6V2TfLFHDTSctSrea9JcavawidJynyhljP 4d8Vp39y99cNBM7PBBGZCF4IPp/KtPTtM0qzgutQisdrt8u+X5lbucVy0mpSwXEwSJVMxw5JJLDP TFcnuzfuLY3lotSF5QiRogdJlGeD9456U+81KSG/CToqyRDqP4Titmy0y1KwXt0rpKGBjXHT0z7/ AMqTUNNSXV2uEtWlkB3gngKB6iq9pDms0TFFux/s6302KDUo1JYb/LZhxnuQeeakgjshDItm+7ah aKJ/vKQOgPf1FZzQW9xxcTspdcsCis2fXNQw2n9nX1vIZ2az8wfvIyNw/OsXG99TVxa6FPSdN+3G RpsiMuArMcbjnkD14rutu2NWkjzBGm1Fbocev+HtXOJNHd6orMixwI+5IYzkKo6DP1H60uva3d3M y2iFYFU9VyQMjv60TUqk0XGKSDX9UBnkinRnRAduDgbh0FZFrZXME66jdQYWNd4DnCs3bGPrmpVg aeRI033T5HABy57nHvWtrMd22l/ZroLbSDbsRiDx+FaKShaKJv1Rzs8pnuWIZ8ty4ZvvA9xU8F1D Zrbwsq+bcSYVgewPb8asXttCrxSqR8hjHy9wo/qc0/8AtS1jtmRdOi3Pny5N3I5z3/lW6ktHa415 kOrSwQ3l7HGHVxguGPDnPGPbk1Ts7+LdDbzfPJ5nzSDlUU9qu6/bbbg3T8+dbqvTjcPT8CPzrBkj hXy5FQhcHLg5JP8AnpXROlH7xOVjcm1S5jht9JQLKiyMEdRyRnoT6VTfUo5JDboGilRjghshhWdY r5uswquZEz8gLEgE9/fNLdRl9RkjjQK/nMFc8d8VPsYpEubsbtrPH5sZJAWYlJo+fm46/wCfSruh WcNnGyIRLeXJcxPnO2Nc8fj/AJ6VzUtxFHJEWm/fHjaDjaPWtXwlO1x4gVIGy0cb4DjjpSjTald7 FWdyHVr27mg/0OWQyGZjKUfkAcD8OtJc2893pWhwl23zSzRkPzjBA5H41ty2VhFcee9oLSWKXO/e Tu9Tg8AVeuZbW8WJ7KRGnQloCByrd+PWsniFFtJfMtQ7mtNe6V4T0b7GhPnleiDLOfU1w/8AaU97 PIfLMa9eTknNPfT9Uv8AV5nuQbeJmyZZm6HGQB/jS38C2biMTpOUKrJzjAI6kjpWNLDqPW7ZUp8z 2shuRcW5mkOQH24xg4x1ph129kih0zeERXGwg4I9P1q9b2FtLA0EriaKJUaRkJXeD1x+efwrnfsB sdWuLZ/n2HMb5yGU9CK6IU4OTi90RzNPQn36il5JbyM5cqWBY5J9qu6Zql2J0MTGKbOyRW4IGR/9 amm8W6ZJC6GVBtwDzjpStMw1azJ5w6hiBzjIojFSlyyREZSTNlvEcM1lPZXzpC8LvtbJ+ccgD681 nxWlq2lXclw0ySAKYnU8ZI4BHvVDWtPdku3iJ2JqEiAeue+fTinXsb2ht7eRyo+zhn9AQO9X9WjF tR0NXUcnqW4rtoovLt5WlVQN6dmwQSMelRzTRXdwRIJIEYkrGTwM+47VnoZNNXznLtOg5UrxzyCP zqNLk3kyscmR8sQfT2rN0bO6IcmTLZyTlwlx86rgKAD26/8A16hxcWmn71n3xuwXKfeB46HvVdL3 7AptwRK7dSjcD2z1I/KkYzFo0giKSIwKknjnpn6etdPK+ux58XZnYWun6tNpbXF1cALJHiGANkIP c+tWbSyttNi3v+9lc5LdCD7Vn6XcyyhFjumm+zR7XUjC7icEfpmrTxTrK7yzibOGjCr0Pcc9OtcM IOU2pHXeL1RY+3RGabz2JVMMQp6D2pn2qAw70jZ2BJ2fy/GqNxfAIz/ccLgq68AHp+PXio9Ina6u 23btg4IAH44qqlGKu7BZEF39qe5Mxs3DSKSqgg45746VLDugYQXO0RygZwPl57j0Iq9FO6zykIA6 OcqGOSo6kjHcVS1e5gez86NCro4UJnCoc859c1PLJ6WNIuy1JorZoWn2FiynC7RnJ7fnVyLw1qEo ee5EcTPjaZG+bHXOKp6Prqaak0+03FwqlVLDCo3POPqMVm2OpavqE95dS3bvOsZnJ7KB6DtxSjRq zbS0NW4WXmaZt59Ku2cyJtYFN8JyQfQ9Kyr17iS4k89y57luoxW1pGozuFe6WO1tiuRIwyWJPJwA fWpp5NCOsjc0ckYPKgnBP096n34PWNzLl5tEzJm0+6msYZ47d0EpwXYYUnjn6Uh09IJXtCsEwRSW cnG3jJx+Ndbf65ZRLHGJg9wEJEagYReo/pXG3d75iM8EjR+YmFzycZ9e9aYb2lV2asjScFBGnqcL 3Hgn7SpWaTTjtZ0zgqBjP8vyrmbe3mm8PGUgs8x+Q8YUk7R/L+Vdr4SKHT2trxUaK9Vv3akdMYPT rnrWJqelyeHoLjS1dZlDJLaFx99STn8uvtXqOL5U+pnbuZmhmNtWto0PmLAxVT6hay7OO41bxI48 wj98znnjGa0PDmk6jb61BdNaTrat0lZDtJPbPvU22LTd6xoFcNgv6gnkVlOSpqy3ZlKVkjn7ohtc kYZTbMFO7nGDg16H8P7W3XXdQkfy/lLhOmR9B171wF9bMl6ZUBMch3BhXafDW0N5rOparJ8qRQ7B n+83H8gaqcPbQtexpTlbU29UeW4vFt9NuYjPK5j+YhtoxkknqBisl5YtHtwbSbzJMspnjyu7PX3x 6VyHiC7mi8Sambdym99rBCRkYHH51rX2ofYPCWnu0AaeaR/mb+6AMVy/VHFKMXcvnTbLU13Jb2ci xsuPMDZ7MMd6zomgS0E8IMPnz/NHnOeuOfarl8j3uiiOAortEjlMjLLjJ/pXPXErpFbpJkBfmCng 1VKnaxM/i0Na087+ywmcy+Y2Ofvc9aW6uzcWiA7jPGpDj0znAFWGvrTT7GSdyJJGiDxoTyHP9Kji sjDp0c10BHJMDKwYdOMjNdEqS5+YEjBWMQ2bXaPsmhYAjPWuj0m3urqBdRZDGkBCuzY4496wLTNz IygNzID8vJ612eo3N3Ak2mxQiU3K72Vwd8zMuAQO2OPyoduZJ76kosGeK0sL6SaLIs7kOuegyvWs vxMGitrWRSWMlish3YyT1qx4itLg6Mxk3s13HaoqDu/Kn654qPxmUtblLIZb7LZxQkt2HP8ATFVy e85B1Jbq90rUrdJ5bloftCeWrqmCSBz9cdK5+F9Ot9NlgklVrwqQgVTuV84wT0xirslpZf2dAGMk McCblYfMVJ59s/8A1qzAZp45pRhreJt7kKB19/esItNtIcrpoqys8qm5jg8tIgA+0ABD2+tQxJc3 UoljWSVhjlU3fTpXuGi/CzQtP1P7VcXkuoAAf6POoC7uxIHX6V28UVtbcQxRQj0RAv8AKutR7nMq bPCtBtvEOpzW0FjokqL0kmKMiDjqTiuji8FaqjsksNw7ZGWXoCe4Neq+cxb7ny46k9fwpQ+VDbT9 M1mqEU7x0NUrKx5De+BfEDOkVvpjNCo5kaVct+Bauj0X4c2VrbwveWsss2d7B5gAh+g/xrvNwxkg j+lJvj9auNKKGcHqfge7uvO+zRrEw2tC/m88tllP4dMfjVDUfhtczLfC0tYv3xzAJLjAj4Gc8HPf 869NAGOKMCn7OIXPJNN+F+u2mxpzZyFmIlUybl28Y7c/SrT+AvEn9lRafBDp0SrlXlWXDyr23HHP /wBavUcCgAU1GK2HzO1jyBvhZrqWixxLavIOC0l0wGOwwB9Kik+E/iYbJRd2Usi4UKZGG1R74/Cv ZcUmOaORIVzxtvhf4nmumldrVScAHzsjpj09qtv8M9eks2aSW2a635ADYBHrmvWcCjAxTUUth8zP MY/APiBLaGJTaRyRsNsgkyF9TjH1rU1jwZqd/pcdvE1sbmF8xzbyu3jkjjP4V3R+howKY22zhbXw Nq7JCt/q8RRAodIk+8F+6Og6etZFx8LdQmu3/wBNjeJzne6Y/QH0r1H3P50AcdazlSjPcl67nkp+ Emptb3cTXkKhXzAEOfMHvn7v610GleFdQ0Lw2LG0s0ec5Z8OAC3ue/Fd3ik21UYKKsgTseS/8Km/ tO+mutRvbqzuJXyyJCJFPuGB6fWtTU/hRYX1nbRyavNFDZRFFBgUj3Jya9FMYwQCRnuDUD2EUsZR 5J2VgQR5rcg1VgueU+GfB9r4r0aQm8a2ktZlRSsW7IVeO/cHkVtXXwksrpJV+2Iu8ghhbruBHv1r tNK0DTdEt2g02A28TMXKLIxBPrya0MUuVDueZ2vwet4bmKS61EXaRkERvEQD3wcHpUt/8OdRu79J vtNu0OfnRiRke3Bx+tej4oxTsCbR5re/CeOVN1ncLbSn72G+X37ClHw2lmuI7icxvJGV2yGYhuOM cdBXpO33owaXKr3C5xi+ELtxCt0tvP8AZ5jLHglQBjjj1GPpWbffDi61jVGvL2SGNHXDRrznHAOa 9EAzRz6U7BdnHN8O9PmtVhuP3jAAFvXBqpN8M7MaY9hAzLC7+YwU4LH0JxXefhR+FLkj2DmZ5/cf 8JTayYtbi3mjyTv4DHPopqta6l4oEEq/ZJLhDJnfIQhUdeFz7eveqY1K9xt+0Nj0PNOXVL5ek2Pw r0Xlr6SPnVn8esC9b674plBcWWCZMESI0Zx6457Ur+IvFEtyHFhIkSD/AFIiY7iO+6qf9sX/AHlB HutOGt346On/AHzUPLZ9JGiz+l1iWpfFviX93C2liB+f3hRijjtjjI/GrWneKtahtJftVpHK68Iz ZQDjPIx/nFZx13USP9ao+i0DXdSxjzx/3zUPLat78xSz+h/Kbdj46yzwX2nzQzLkrsUsrjGeD6e9 W08YeYoZdOkOfR/6Yrmhr2pD/lsp+q0x9c1GRSDKg9wtJ5fW6SGs+w/8rNzUfHrQwN9h0yWeZE3M HIG3np759qqxfEK7t4Wa+0iaR3bMSxgghcZywxxWSupXucmUN/vCrCa5exDEawL9EP8AjSeBrp7i jnuGe8WbMPjqeaRF/sgpnGd0uSR3xgVfm8b6TCrZEvmDoroUB/E8VzP/AAkF/wAH9zn12/8A16G1 +9cYYQkHsU/+vQ8DXtox/wBu4bszpYPG2mzsvySAFck4yR+FC+KJGDstiJB1jAYgke/HWuWbWrwq Qvkxk/xJGAaaNZvhjMiNj+8lQ8FiO4/7dwt/hZ1E/iu6ZDHa6VOspI+eRCyAH6dayl8catBNMt1p 5kj2/u5Ut3Ubs9+tU08QXi9REf8AgOKePEVyP+WcefxpfUcR/MNZ7hexsJ4vv5IeNGmywIRjGw57 Eg9vxqrbeK/EYkEVzpaMVJzIqFVf0+g9/wBKpf8ACQ3P9yP360h8Q3PZI/rij6lX/mD+3cKujN7/ AISTVi8Z/soKgxv+YnOeuPpTk8S6m6sy6SrkE4VXIzz6kcVzv9vXQ6CL/vj/AOvT/wDhIbvsI+eu BVfUqy6k/wBvYX+VnSnxRKZDEujXhYZ6rgH8elJH4ludxE+j3MYLAIQQ2R3z6YrnP+EguT95VNA8 QTg8JH+VH1Ot3D+3cL2Z1EviWNI5tlpdGVFYohhOHYDgZHrWGni/xEZ13aGBGTkrhvlX0z3P6VUG vz89OfYUn9vT+iH8Kf1Ks+of27hexsHxdfs6FNCuY42IDGQZI9TgfpU974skhEf2XTbmcnh90TLs rB/t+XvGtO/4SA/88E496PqVbuP+3ML2NaHxpPKrK2hXscgHykr8rH+YFPtvF07SN9q0e6jiA+Ux oWYn6HHFY/8AwkTZ4gT86D4gk6eUtH1Kt3H/AG3hTaXxfKzD/iRX4BGeQM59KfN4ikZVMOm3IJ5c SIePpWD/AMJC/wDzxU0f8JFJ/wA8x+dUsFW7i/tzDG4niG++9/Z0hjGdwClWP0zSp4tkZ2U6JfqA cA4HPvWEPEbg/NEv4GnDxEM8xD86Hgq3cFneGf8ATOcz70Zz3pKK+iPjhwo59aB0oqbiDPvSg000 o60gDdS5zTT1pKLBYcc+lLmm0vapAU5pMnFHaipsAuc0c4xmk70HpRYBelKD70wdKWiwDiTSA0lC fepMB24Yoz6UlA6il1EO3Um4+lHagUWAXJoyaaKUdapALk+tJuNKOtONUIaD70meeBmg9aXvRYYm KUCkpe1AheaMUlAoA//Z --b1_bf4d1c4627d8cdf8c1caf402d9695f54--