Date: Wed, 10 Aug 2022 01:48:35 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Ammar ibn Yassir Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 35.172.223.251 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_e4495975ac4d2b33e7337706560c7cfd" --b1_e4495975ac4d2b33e7337706560c7cfd Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_e4495975ac4d2b33e7337706560c7cfd" --b2_e4495975ac4d2b33e7337706560c7cfd Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 6 Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Ammar ibn Yassir Deskripsyon: Ang isang tao na nakarinig ng katotohanan at yumakap sa Islam ngunit ang kanyang buhay ay naging isa sa pagpapahirap at pang-aabuso. Sa pamamagitan ng habag ni Allah at ang pagdamay ni Propeta Muhammad ay nakaligtas siya upang sumailalim sa kasaysayan at Paraiso. Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 69 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8276 (daily average: 5) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan Layunin · Upang malaman ang tungkol sa buhay ni Ammar ibn Yassir at ang kanyang pagtitiyaga para sa katotohanan. Mga Terminolohiyang Arabik · Hadith - (maramihan – ahadith) isang pirasong impormasyon o istorya. Sa Islam ito ay isang talaan ng mga kasabihan at mga pagkilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Hijrah - ang paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina at gayundin dito nag marka ang simula ng kalendaryo sa Islam. · Masjid - ang wikang arabe sa Mosque. · Aayaat - (isahan - ayah) ang salitangaayaat ay maaaring magkaroon ng maraming mga kahulugan. Ito ay halos palaging ginagamit kapag pinag-uusapan ang mga pagpapatunay mula kay Allah. Kabilang dito ang mga ebidensiya, mga talata, mga aralin, mga palatandaan, at mga pahayag. · Muhajiroon - mga taong lumipat. Mas partikular at kadalasang tumutukoy ito sa mga lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina. Si Ammar ibn[1] Yassir ay isa sa mga unang tao na tumugon sa panawagan ni Propeta Muhammad sa Islam. Siya ay nagdusa ng pang-aabuso at kahihiyan sa mga kamay ng Quraish[2] at pinapanood ang kanyang mga magulang na namatay sa mga kamay ng pinakamalaking kaaway ng Islam. Nakilahok siya sa unang paglipat sa Abyssinia at sa kalaunan ay ginawa rin ang Hijrah ni Propeta Muhammad sa Medina. Lumahok si Ammar sa pagtatayo ng unang masjid at kasama si Propeta Muhammad sa lahat ng mga labanan na nakipaglaban ng nananatiling Muslim na bansa. Maraming sa mga ahadith ay naiugnay kay Ammar at sinabi ni Propeta Muhammad na siya ay malapit sa kanya na parang kasing lapit ngmata sa ilong[3]. Si Ammar ibn Yassir ay pinaniniwalaan na ipinanganak sa panahong ng 570 CE, humigit-kumulang isang taon bago ang kapanganakan ni Propeta Muhammad. Sila ay magkaibigan bago ang pagdating ng Islam at iniisip na si Ammar ay may ilang bahagi sa pag-aayos ng pag-aasawa sa pagitan ni Muhammad at Khadijah[4]. Si Ammar ay napunta sa bahay ni Al-Arqam kung saan madalas na nangangaral ng lihim si Propeta Muhammad . Narinig niya ang mga salita ni Propeta Muhammad at ang mga salita ng Diyos sa Quran at tinanggap ang Islam. Ang mga magulang ni Ammar na si Yassir at Summaya ay nagmuslim din sa parehong araw dahil sa panaginip ni Yassir ng nakaraang gabi. Siya ay nanaginip na si Ammar at ang kanyang asawa ay tumatawag sa kanya mula sa hardin mula sa isang libis na hinati ng apoy. Tinanggap ng buong pamilya ang Islam at inalis ang pag-unawa at pagka-poot ng isa sa mga pinuno ng Quraish na si Abu Jahl. Ang paboritong libangan ng marami ng mga kalalakihan ng Quraish ay ang pahirapan at parusahan ang mas mahina na tagasunod ng bagong relihiyon. Bilang mga mahihirap na miyembro ng komunidad ng Mecca wala silang alternatibo kundi upang harapin ang mga nagpaparusa. Ang pamilya ni Yassir ay patuloy na naging biktima at lagi silang pinaaalalahanan ni Propeta Muhammad ng maging matiisin at sinasabing sila ay nakalaan para sa Paraiso.[5] Sa huli, pinatay si Yassir at Summaya sa harap ng kanilang anak na si Ammar. Si Summaya ay pinagsasaksak hanggang sa namatay at sa malungkot na pangyayaring ito siya ay naging unang martir sa Islam (ibig sabihin ang unang tao na namatay para sa kapakanan ng Islam). Pagkalipas ng ilang panahon, pinatay si Yassir. Sa mga sumunod na mga araw ay dinaig si Ammar ng kalungkutan at takot at ginawa niya kung ano ang ayaw gawin ng kanyang mga magulang; isinumpa niya ang Islam at si Propeta Muhammad. Malugod na pinayagan ni Abu Jahl si Ammar na umalis at tumakbo siya at dumiretso kay Propeta Muhammad. Si Ammar ay nalumbay at nagulat dahil sa kanyang sariling pag-uugali, natrauma siya sa mga pagpapahirap na ginawa sa kanyang mga magulang at sa kanya. Pinaluwag ni Propeta Muhammad ang kanyang kalooban at pinalaya ang kanyang takot, at pinaalalahanan siya hinggil sa kapatawaran ng Diyos. Sinasabi na ang sumusunod na ayah ng Quran ay ipinahayag bilang tugon sa sitwasyong ito. "Sinuman ang hindi naniniwala kay Allah pagkatapos ng paniniwala, maliban sa siyang pinipilit at ang kanyang puso ay nasa kapahingahan sa pananampalataya ngunit silang nagbubukas ng kanilang dibdib upang hindi maniwala sa kanila ay poot mula kay Allah at para sa kanila ay isang malaking pagdurusa." (Quran 16: 106) Nang pinupuna ng iba si Ammar at tinawag siyang di-mananampalataya, ipinagtanggol siya ni Propeta Muhammad. Tumugon siya sa kanilang mga pag-alala na nagsasabing, "Hindi, sa katunayan si Ammar ay puno ng pananampalataya mula sa ulo hanggang paa."[6] Upang mabawasan ang walang humpay na pag-uusig at paghihirap ng maraming mga tagasunod ng bagong pananampalataya, nagpadala ang Propeta ng isang grupo ng pinakamahina sa kanila sa Abyssinia. Si Ammar ay kabilang sa grupong ito. Pagkaraan ay bumalik na si Ammar sa Mecca upang lumipat sa Medina. Siya ay kabilang sa unang muhajiroon natumakas mula sa Mecca papunta sa Medina. Si Ammar ay kabilang sa mga nagtayo ng unang masjid sa Medina. Habang nagdadala ng mga laryo para sa pagtatayo, napansin ni Propeta Muhammad na habang ang iba ay nagdadala ng isang laryo si Ammar naman ay nagdala ng dalawang laryo. Sinabi niya, "Magkakaroon sila ng isang gantimpala samantalang ikaw (Ammar) ay magkakaroon ng dalawa." Si Ammar ay kasama si Propeta Muhammad sa bawat labanan na kinaharap ng bagong bansa kabilang dito ang Labanan ng Badr. Nang mamatay si Abu Jahl sa labanan na iyon, si Propeta Muhammad ay lumingon kay Ammar at nagsabing "Ang pumatay sa iyong ina ay patay na." Ang ilan sa mga ahadith ay iniugnay kay Ammar ibn Yasser, lalo na ang patungkol sa tayammum[7]. Ang isang partikular na hadith ay ang tungkol kay Ammar at Umar ibn Al-Khattab sa isang paglalakbay nila na magkasama.Ang isang tao ay dumating kay Umar ibn Al-Khattab at nagsabi, "Ako ay naging marumi ngunit walang tubig na magamit." Sinabi ni Ammar ibn Yassir kay Umar, "Naalaala mo ba nung tayo ay naging madumi sa isang paglalakbay at hindi ka nagdasal ngunit aking iginulong ang aking sarili sa lupa at nagdasal? Sinabihan ko ang Propeta tungkol dito at sinabi niya, 'Iyan ay sapat na para sa iyo na gawin ito.' Ang Propeta pagkatapos ay hinaplos ang lupa ng mahina ng kanyang mga kamay at pagkatapos ay hinipan niya ang natirang alikabok at hinaplos niya ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang mukha at pagkatapos ay sa kamay"[8] Ang hadith na ito ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa tayammum ngunit nagpapakita kung gaano kalapit si Ammar kay Propeta Muhammad at sa kanyang grupo. Alalahanin na si Ammar ay isang tao na napangibabawan ng takot at nakaranas ng labis na pagpapahirap na kinailangan nilang tiisin ng kanyang pamilya. Nang inabuso ni Ammar ang Islam ay pinatawad siya at nagpatuloy siya upang makahanap ng espirituwal at pisikal na lakas. Ang mga lalaking naroroon sa Badr ay itinuturing na pinakamagaling sa lahat ngunit sila rin ay tao. Minsan kapag ang isang tao na yumayakap sa Islam ang kanilang buhay ay maaaring maging isang rollercoaster ng kaligayahan at pangamba at ang pagbabanta ay tila nagmula sa mga lugar na hanggang ngayon ay iniisip na ligtas. Ang kuwento ni Ammar ay nagpapakita na ang awa at proteksyon ni Allah ay malapit lamang, ang mananampalataya ay kinakailangan lamang humiling. Sinabi na si Ammar ay namatay sa labanan sa mga edad na siyamnapu. Ang kanyang kamatayan ay hinulaan ni Propeta Muhammad at ang ilan ay naniniwala na ang propesiya ay tumpak na ito ay isa sa mga palatandaan ng propesiya. "Naku! isang mapanghimagsik na grupo na lumihis mula sa katotohanan ay papatayin si Ammar. Si Ammar ay tatawag sa kanila patungo sa Paraiso at tatawagin nila siya patungo sa Impiyerno. Ang pumatay sa kanya at ang mga nagtanggal sa kamay at kanyang mga damit ay mapupunta sa Impiyerno. Talababa: [1]AngIbn ay nangangahulugang ang anak na lalaki ni, paminsan-minsan ay maling naisusulat itong bin [2]Ang Quraish ay ang pangalan ng pinakamakapangyarihang lipi sa Mecca sa pagdating ng Islam at ang tribo na kinabibilangan ni Propeta Muhammad. Ito rin ang pangalan ng isang kabanata ng Quran. [3] Ibn Hisham, as-Sirah, vol. 2 [4] Si Khadijah, anak na babae ni Khuwaylid, ang una, at sa loob ng 25 taon, ang tanging asawa ni Propeta Muhammad. [5] At-Tirmidhi [6] Ibn Majah [7]AngTayammum ay tinalakay nang detalyado dito:http://www.newmuslims.com/lessons/123/ [8] Saheeh Al-Bukhari [9] Saheeh Al-Bukhari, At Tirmidhi, & Imam Ahmad at iba pa at ipinasa sa pamamagitan ng 25 sahabah Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/266/ang-mga-kasamahan-ni-propeta-muhammad/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_e4495975ac4d2b33e7337706560c7cfd Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Ammar ibn Yassir

Deskripsyon: Ang isang tao na nakarinig ng katotohanan at yumakap sa Islam ngunit ang kanyang buhay ay naging isa sa pagpapahirap at pang-aabuso. Sa pamamagitan ng habag ni Allah at ang pagdamay ni Propeta Muhammad ay nakaligtas siya upang sumailalim sa kasaysayan at Paraiso.

Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 69 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8276 (daily average: 5)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan


Layunin

·       Upang malaman ang tungkol sa buhay ni Ammar ibn Yassir at ang kanyang pagtitiyaga para sa katotohanan.

Mga Terminolohiyang Arabik

·     Hadith - (maramihan – ahadith) isang pirasong impormasyon o istorya. Sa Islam ito ay isang talaan ng mga kasabihan at mga pagkilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Hijrah - ang  paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina at gayundin dito  nag marka ang simula ng kalendaryo sa Islam.

·       Masjid - ang wikang arabe sa Mosque.

·       Aayaat - (isahan - ayah) ang salitang  aayaat ay maaaring magkaroon ng maraming mga kahulugan. Ito ay halos palaging ginagamit kapag pinag-uusapan ang mga pagpapatunay mula kay Allah. Kabilang dito ang mga ebidensiya, mga talata, mga aralin, mga palatandaan, at mga pahayag.

·       Muhajiroon - mga taong lumipat. Mas partikular at kadalasang tumutukoy ito sa mga lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina.

AmmaribnYassir.jpgSi Ammar ibn[1] Yassir  ay isa sa mga unang tao na tumugon sa panawagan ni Propeta Muhammad sa Islam. Siya ay nagdusa ng pang-aabuso at kahihiyan sa mga kamay ng Quraish[2] at pinapanood ang kanyang mga magulang na namatay sa mga kamay ng pinakamalaking kaaway ng Islam. Nakilahok siya sa unang paglipat sa Abyssinia at sa kalaunan ay ginawa rin ang Hijrah ni Propeta Muhammad sa Medina. Lumahok si Ammar sa pagtatayo ng unang masjid at kasama si Propeta Muhammad sa lahat ng mga labanan na nakipaglaban ng nananatiling Muslim na bansa. Maraming sa mga ahadith ay naiugnay kay Ammar at sinabi ni Propeta Muhammad na siya ay malapit sa kanya na parang kasing lapit ng  mata sa ilong[3].

Si Ammar ibn Yassir ay pinaniniwalaan na ipinanganak sa panahong ng 570 CE, humigit-kumulang isang taon bago ang kapanganakan ni Propeta Muhammad. Sila ay magkaibigan bago ang pagdating ng Islam at iniisip na si Ammar ay may ilang bahagi sa pag-aayos ng pag-aasawa sa pagitan ni Muhammad at Khadijah[4].  Si Ammar ay napunta sa bahay ni Al-Arqam kung saan madalas na nangangaral ng lihim si Propeta Muhammad . Narinig niya ang mga salita ni Propeta Muhammad at ang mga salita ng Diyos sa Quran at tinanggap ang Islam.

Ang mga magulang ni Ammar na si Yassir at Summaya ay  nagmuslim din sa parehong araw dahil sa  panaginip ni Yassir  ng nakaraang gabi. Siya ay nanaginip na si Ammar at ang kanyang asawa ay tumatawag sa kanya mula sa hardin mula sa isang libis na hinati ng apoy. Tinanggap ng buong pamilya ang Islam at inalis ang pag-unawa at pagka-poot ng isa sa mga pinuno ng Quraish na si Abu Jahl. Ang paboritong libangan ng marami ng mga kalalakihan ng Quraish ay ang pahirapan at parusahan ang mas mahina na tagasunod ng bagong relihiyon. Bilang mga mahihirap na miyembro ng komunidad ng Mecca wala silang alternatibo kundi upang harapin ang mga nagpaparusa. Ang pamilya ni Yassir ay patuloy na naging biktima at lagi silang pinaaalalahanan ni Propeta Muhammad ng maging matiisin at sinasabing  sila ay nakalaan para sa Paraiso.[5]

Sa huli, pinatay si Yassir at Summaya sa harap ng kanilang anak na si Ammar. Si  Summaya ay pinagsasaksak hanggang sa namatay at sa malungkot na pangyayaring ito siya ay naging unang martir sa Islam (ibig sabihin ang unang tao na namatay para sa kapakanan ng Islam). Pagkalipas ng ilang panahon, pinatay si Yassir. Sa mga sumunod na mga araw ay dinaig   si  Ammar ng kalungkutan at takot at ginawa niya kung ano ang ayaw gawin ng kanyang mga magulang; isinumpa niya ang Islam at si Propeta Muhammad. Malugod na pinayagan ni Abu Jahl si Ammar na umalis at tumakbo siya at dumiretso kay Propeta Muhammad. Si Ammar ay nalumbay at nagulat dahil sa kanyang sariling pag-uugali, natrauma siya sa mga  pagpapahirap na ginawa sa kanyang mga magulang at sa kanya. Pinaluwag ni Propeta Muhammad ang kanyang kalooban at pinalaya ang kanyang takot, at  pinaalalahanan siya hinggil sa  kapatawaran ng Diyos. Sinasabi na ang sumusunod na ayah ng Quran ay ipinahayag bilang tugon sa sitwasyong ito.

"Sinuman ang hindi naniniwala kay Allah pagkatapos ng paniniwala, maliban sa siyang  pinipilit at ang kanyang puso ay nasa kapahingahan sa pananampalataya ngunit silang nagbubukas ng kanilang dibdib upang hindi maniwala sa kanila ay poot mula kay Allah at para sa kanila ay isang malaking pagdurusa." (Quran 16: 106)

Nang pinupuna ng iba si Ammar at tinawag siyang di-mananampalataya, ipinagtanggol siya ni Propeta Muhammad. Tumugon siya sa kanilang mga pag-alala na nagsasabing, "Hindi, sa katunayan si Ammar ay puno ng pananampalataya mula sa ulo hanggang paa."[6]    Upang mabawasan ang walang humpay na pag-uusig at paghihirap ng maraming mga tagasunod ng bagong pananampalataya, nagpadala ang Propeta ng isang grupo ng pinakamahina sa kanila sa Abyssinia. Si Ammar ay kabilang sa grupong ito. Pagkaraan ay bumalik na si Ammar sa Mecca upang lumipat sa Medina. Siya ay kabilang sa unang muhajiroon na tumakas mula sa Mecca papunta sa Medina.

Si Ammar ay kabilang sa mga nagtayo ng unang masjid sa Medina. Habang nagdadala ng mga laryo para sa pagtatayo, napansin ni Propeta Muhammad na habang ang iba ay nagdadala ng isang laryo si Ammar naman  ay nagdala ng dalawang laryo. Sinabi niya, "Magkakaroon sila ng isang gantimpala samantalang ikaw (Ammar) ay magkakaroon ng dalawa." Si Ammar ay kasama si Propeta Muhammad sa bawat labanan na kinaharap ng bagong bansa kabilang dito ang Labanan ng Badr. Nang mamatay si Abu Jahl sa labanan na iyon, si Propeta Muhammad ay lumingon kay Ammar at nagsabing "Ang pumatay sa iyong ina ay patay na."

Ang ilan sa mga ahadith ay iniugnay kay Ammar ibn Yasser, lalo na ang  patungkol sa tayammum[7].   Ang isang partikular na hadith ay ang tungkol kay Ammar at Umar ibn Al-Khattab sa isang paglalakbay nila na magkasama. Ang isang tao ay dumating kay Umar ibn Al-Khattab at nagsabi, "Ako ay naging marumi ngunit walang tubig na magamit." Sinabi ni Ammar ibn Yassir kay Umar, "Naalaala mo ba nung tayo ay naging madumi sa isang paglalakbay at hindi ka nagdasal ngunit aking iginulong ang aking sarili sa lupa at nagdasal? Sinabihan ko ang Propeta tungkol dito at sinabi niya, 'Iyan ay sapat na para sa iyo na gawin ito.' Ang Propeta pagkatapos ay hinaplos ang lupa ng mahina ng  kanyang mga kamay at pagkatapos ay hinipan niya ang natirang alikabok at hinaplos  niya ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang mukha at pagkatapos ay sa kamay"[8]

Ang hadith na ito ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa tayammum ngunit nagpapakita kung gaano kalapit si Ammar kay Propeta Muhammad at sa kanyang grupo. Alalahanin na si Ammar ay isang tao na napangibabawan ng takot at nakaranas ng labis na pagpapahirap na kinailangan nilang tiisin ng kanyang pamilya. Nang inabuso ni Ammar ang Islam ay pinatawad siya at nagpatuloy siya upang makahanap ng espirituwal at pisikal na lakas. Ang mga lalaking naroroon sa Badr ay itinuturing na pinakamagaling sa lahat ngunit sila rin ay tao. Minsan kapag ang isang tao na yumayakap sa Islam ang kanilang buhay ay maaaring maging isang rollercoaster ng kaligayahan at pangamba at ang pagbabanta ay tila nagmula sa mga lugar na hanggang ngayon ay iniisip na ligtas. Ang kuwento ni Ammar ay nagpapakita na ang  awa  at proteksyon ni Allah ay malapit lamang, ang mananampalataya ay kinakailangan lamang humiling.

Sinabi na si Ammar ay namatay sa labanan sa mga edad na siyamnapu. Ang kanyang kamatayan ay hinulaan ni Propeta Muhammad at ang ilan ay naniniwala na ang propesiya ay tumpak na ito ay isa sa mga palatandaan ng propesiya. "Naku! isang mapanghimagsik na grupo na lumihis  mula sa katotohanan ay papatayin si Ammar. Si Ammar ay tatawag sa kanila patungo sa Paraiso at tatawagin nila siya patungo sa Impiyerno. Ang pumatay sa kanya  at ang mga nagtanggal sa kamay at kanyang mga damit ay mapupunta sa Impiyerno. 


Talababa:

[1] Ang Ibn ay nangangahulugang ang anak na lalaki ni, paminsan-minsan ay maling naisusulat itong bin

[2] Ang Quraish ay ang pangalan ng pinakamakapangyarihang lipi sa Mecca sa pagdating ng Islam at ang tribo na kinabibilangan ni Propeta Muhammad. Ito rin ang pangalan ng isang kabanata ng Quran.

[3] Ibn Hisham, as-Sirah, vol.  2

[4]  Si Khadijah, anak na babae ni Khuwaylid, ang una, at sa loob ng 25 taon, ang tanging asawa ni Propeta Muhammad.

[5] At-Tirmidhi

[6] Ibn Majah

[7] Ang Tayammum ay tinalakay nang detalyado dito:http://www.newmuslims.com/lessons/123/

[8] Saheeh Al-Bukhari

[9] Saheeh Al-Bukhari, At Tirmidhi, & Imam Ahmad at iba pa at ipinasa sa pamamagitan ng 25 sahabah

--b2_e4495975ac4d2b33e7337706560c7cfd-- --b1_e4495975ac4d2b33e7337706560c7cfd Content-Type: image/jpeg; name="The_Companions_Ammar_ibn_Yassir._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Companions_Ammar_ibn_Yassir._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACqAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDqxChP JBFSw6LDesffpUADbyynPPStPT3k8wZUqexBok7DSTMTU/C8ts4KjcpHGKzzoj7dxTB9K9CaN5XV 3Y4TnFZtxEjXBZASGOacarJdKLOMfSiDgIarT6dIuRtrrbhdzMgUYFQfYjIORWqqmTopnGtp8nYG hNOYtyv512BsQrfd6etRPYsxJVapVUyXRaOfjtETtzVmK2L4AHFbVtogkYNI2BWnHp8EQ/drk470 3WitgVBvc52K0BOMdKgvHEXyYGfrW9chIg2F2t3BFc7qUTpNluc88VpCfMzOpDlWhVaUnrTTIabs c9AaRo3Tkg1rzHPZjiA45qGRAOlO3Gml8d6TYiFo3Y1GYmzwM1YM1IJucVLLRVMbelKITjJqzktz UiFVHzZNQ2aIoiBj2p32Yeoq0ZB0FQMTmoZSGfZx608W49aTcQaPM96RRL5aDigRg0zzBSiT0qWx kgRR1FO3elQ7iaUZpXHYnDkVKjk1XRc1ZjUYHapbKSHgE08KO9KAAOOTRsc0rlWOmhjbIrTgbyl5 61m297BeAtayrIFODtPSrCpJIfvHH1olBNXuaKfYvSXr7CM/Wq8d2pLBgQT0NNeIFcbeneo9qjgr SjGCQNyuLsHOOntTgQo9KiYMBlelKGkYc4NaciaJ5rMCysec09dmep/KoyxQ4YYJ6Zq3HHlA20D6 mpaSBNsVVQDAYVYjTHoahSA793C/U1YL7MbME5rOSXQtNiNYwTnMnB9QaqN4esVJkYNK3qTVxrvA +eLn1xUQ1HygXZtwAPyAdaEpLYHZ7ma9jp4f5Y/0qOXTdNYF8nP90iqk9+Z7lukak9B2prv82FkL e9dHLYw5kyhfaSZZiYdoX0rJlsJEfYRk+grpgjt0y1aNlpkZXzZVGT045qnNLcj2XM9DhzplyP8A li2PpTPsciHDKQfevQ7jSWlhIgcK3YEda5O8tLmGdo3ViwPYUlNS2YpU3EzVtTjk1ILBm6GtKLRr t0DkquegJoaFbY7WcMw64PFTe+w1G25kyadKoz1qo0LKeQa2nmOahaYf3RS1HoY+w+lBiOM4rTym fuikLqTjYDTsxXRmBOelOCn0rRAB/gFSxwgnhP0qWUjOVD6VOkLsMbK0fJwP9X+lKpC9BUMtIqJa OeiGplt2A5U8VdSU+mKkGDyxqG2WoopJGey1KInPUVY3opzwKUzKRxildlWRymk6lBo6NKnm+YU2 43fKx/pWlL4x8oqrM0LOECnbuYgcn8645I2uZwZ5TDGW5G4DHvUd4kEWoSGF/MVRjeoOGPc/T6V5 0Kk1HlTBxV7nqWm+JLfUbpbdSYyR8rMRyfSrus3VrY6NdXhuw723BVDkh+wP6V5qLNNPsLTUdRvM i6DLCsX3wV5HPYA0Tao02nzRTySPd3bBXPVWYdTj16D2rp+sTjFJk8qNvR/F9z9qFxqtyVgJChFX rnuK72wvbHU4jJazeao64yMfnXklhcy6TOALBJrsoABOMiIDtXd6F40tdQmFpcRxWUoHHOFc+1Kj U6Nl6I6c2ivIHznHQVYMOyIs0WQKqfbI/NaHzEMkYBZQeQD0rM1Pxpp+kIRcysX3bREi5Zj/AJFd bT3ZPPE2R5pPyJ+BNMM1whOY8fhVay1SPUrZLq2kBVwDjIyvscdDVsXcuMEA/WrS62J5l3ITcSN1 wc1C6gg7h9eKtK+GLYAPoBUjTs4wyA+9Xe2yJ9Wc5cWaFy8b8ehoji2rmtV7JGIIGPxpBZJ3GR2F HMxWRSEohJwx+tTw6vIo2rz9RTpNOEmAXwo7YqWGxgiHTcfU0tHuF2WYb+V485XNRzS7kJfbk/xE c0CAq+VAwO1R3Mcmcqm3jkml7q6Fasyry6kU4iQqBxn1rKd2PODW8YZG+VVJJ70jWEm3AjHPB4ql NIhwb6nMOxqEv7V10ehI+PNjWmXHhlCcxHHtiq9oiPZs5Eb3OFFSpC+eWArpoPDkqSAsVCj860Do NrIPmTn2qXUQ1TfU5CONQcs26rUbqDxwBXQP4dtEP3mHt1px8PwY+RmHsRUOaNFBo56SQMeaj3jP FdDNosEUTOxAKjIFZ/2eMn5Y8fhSTHZmYXbtSFmxnNWp5bSC8S1uHMckgBQbThsnHWlhbTJr82gn JZeC/RM+mfWpdWC3YcjKW9u+acJD0yfwreh0a1naTyjuEON7BsgcZ61aj0SEQ7zEWHYYpe0i9iuR nlMEdpfaHGJbfbcR5CyhuCe+R9DWc9q0BYxTmKZRlFP3XHtXQ2Wj3ZntltrPzoroMoA42kHqax4n 3N5d+HEKyGJvVCcg4/nXlRvfyOqUUY7K9zN9nlmCIRwzdAMZrT062EqLIgaRYk2q+7ADdzWzY+Hp JNDn1fy9kcKbIEdQzSucD06ck1raR4Stbnw7LPcSMJLTe0c1u5Vvu52kVtK8vdMuXS5y8iajFNDJ LbbSAVWRc/NjrkVoWEqWKo1xa28sM2BJHOhBjY9t3b2PvW5caJqKavfC48yaGHTnlWR8HedpCkY6 Grdzo1tPZR6jeMy6c1qDLHEcFgq5GT3JPalGEr3Q2lY5OzvLm31uWfUfPuLeZQCkeBnaMLn0A9ao yRx6trqLLcyxFFODOuGYfUevrRd6nqFpH9ogKwLfOHUK2dgAGIyPTGCfpWjerdvoiahf26Jf3E/m B9oy8e0jgdgMDj8a21S1IUV0Ow8HXNgtybVdPWzlmj3Rur8TgHHPqw9q7Dy19K4bwNGr2sQumYFJ S8CLHwD/AHifU128siLGzOzAAHO0c/hW9ObcSXFHO+KNdl0SVAEZoZIieE6tns3qB1HvTfD/AIrg 1Qsbq5hhZ8GGEDnb6lvU+lee+INQ+23+dKhuF0+IljG8rHew6sVJ4zip7PxANKtDHb23lPnzD5Yy W4Bz82RtGfY9Kn2j5tCeXS56aNf0x7mO2iuRJNL91EBJx6n0FaJQ14Rba1MdR/tCTy5LljlkK/I4 55I/pXY+H/HupXN0y3UyyxhdyqsYy+ewPQYpqs76j5T0KR44iBu3HGT7VHJqEZYCOIIR39a5rQdX GpteT3c3kwxyN+8bCgDsPyrdRNPfZtvA/mglNrDnHWqVVPUfKXGvd7h1Cgj261aBa5Cu5ycVi3t1 p+kQieacYYZTPIP5dveqOm+OrK/vJLcQyRRRvt84sAvsaiVRJlWOqEKj0qQRqKqfbIdrETLhV3El ug9ak+0oiAuwGehLAZpuQWRYCD+7TtnbaKoz6rbWskUc00aNK21Mt1NWY7jzFWRWDKeQR0NLmHZE gBB+6Kdzj7opvneuKQ3C9hRcY4KGP+r/ABzTiIhwThsdM1WluHWJmRN7AZC5xn8a8+8aeKdRtIUt b6yNlLv8y3uI5NwBHYnv79uaTYHePHZ3rLsuFfeuVAYc+9ZHiS4ttD057gsrXGwmCBv+WpGOB6nm vIdC1tjqkV1qU8rLCM/I2Cfx7D/Iq/q/iSG4sreOxu7681AOWaSY5jRz0KZ6EDpjFQpy2YlqGoeL bzX9Le2u4EjeJjjYTyOcj1z059qwXvJdhlXeNr5XknaOwP4VUFwttcZWM3ExJLNL0yevFV7y4Mi5 Ejszj94DwCfUClyXeoj0rwN4oCxLpUqlhcyKc9eQOn0r1m/uHs9PkmjXeyJlVHOT6Cvm7w/eXVnc Rvbx7pl5UkcIDwTWtqmtyXUckVzcSDymzDAkpwpPU98/41EfcfKNbHoHhrxJpdjp1sl80wn2h2bZ kAsB6VQ1+XSMX1xZSCaG+Cjaq4KMDktz/L/aFcZfzxw34VQhMaR/J3PyKT/Og3bz2+1XeLy5GLqR zyB/hWLcrHZyJ9TvrzxHobaRDpcFtdRiJhtyBgBTznmrGkahp40KcxSKVkmZWRmAbDHjA7gZ7V57 DMDueSRm2xNsAH8Q6daZa3bNPEfMVvIkBUhuQM88UlJqXMDp6Wueg23jC21BpYpY0gh8sLuY/M2e 361VufHXho2racJ3EOzaAkRwB7ZrnGtoHSCUSxyu0qht+Bt+YZGKgOhQxTgm0G7cfmGcfUYqo4pL czlh3smZuuappv20JpjTtBEoYM4GGzjAxgdME5PU1FZm4k+0z3eSuVIDAFgS4/T9Kc9lBJLcLH+7 8sZcMnYf/rFWZbC++zPHaOkzTqoI3DcOeDg/zrR1kZ+ymjovDBsVh3CKK6iZFLgZWW3kxnAx1XI7 dDUPiXx9Jc2lxapDcQBcLFJu2szgc7uMnrnHFchGNTsbpfMikjbPJxjgHPWrNwkl/JJLPI7zSjkh vvOerY+n8qtTS6mbi+pntdkDP2syTP1fJxjp3rev9Tm1HQrC0ltoYo2ZTF5S/vJto2Et/dGB261z ttZpNMyudowcHPoM1Zn1Brq4hBbzJIYtisPlJx6/496fewWIpIW2yOIvMMY3SEDAjGeM4pn2q5tk EYBWMnIAO0de/wD9eug0TULK1srlNQt5JHnG1ZFx0Ocj6fN+YrN1CS2WS4kjVBk4RMHIB/E9velz A0ibR9dubW7jlW4NpEGymxAy5PYg9RV7VdShm8TLNBPbwQO3mYVm2qf4vfBxnFc/mOODEicg5jYH kcVnPLJLHuMhZnO58jnP1qkriZ6BrHivR0t5/skk+p3d0oR5ZSY0jGOir6f/AFq5pL5vsUixnZ82 Bnn1wPp2zWNGzSIwk/A960VnSCAxxoXMqIApHGe4pTiNI2319LXRVtJZJjKVAaNQNjD1Y9cj06VX OtXdxErfa53S3ysRZ/m29vy4/KufYSiQM8Z3c7s1JbiWQMkrMFQ4wp/iNJwVgszVTULt7qS4lQsd oEakHBP+ea9P8B6xNdq1ldEGWKPdgv8AdXPGF/PJryiKa78jyGYssHAAOCMZzg10nhnWtP8ADt6b i4S5lZmBR14PIIYEHr2qFpK47WPZuD3owvtXFTfESx8nNrDL5xGUWZPlbnnoaxF+JmqeYG+zQkE4 MPlkY992c/pWnMugXSPQ9Z1WHRdLlvnt5J/LHEcQ+Zj2rxTxbrVzr2pq9+kCOR/x7wZZoxjhSx4z 3xXZS/Exp4HibSt4ePawV8ckc153fywTqJLSAQqgwcNuJPdj/ntSvqDs9iqrxIyiRQDzlB3Poadq Gs3WoRW8LTFmhyFVI1QAY9QMk8d6qxCeKeXy1DSKd/mMemOtRxmOC4ZgyyAoeVPTNaKKvcReS3jC NMzl2YKUz35+Y5qO5liQuyquWHyjH3eacsrQQl3+60e1O+M+lUZo2XY3JL8knt6Ckld6lStbQv2t /cQDbCgZip3hh9/v1ph1SJY9n9nr5pPUsarWtwLeUMwLc4x3wc5rWvEsoUjMcUbmRAcrnIPqf8Km SSeqEWb4pPqYl2KxCR4PXogH9Ke9ySkq7Dng5HBB/wAk0ySykaSKRYnBFujkgHkdKYz3iO+6zbyc ALtT5vqa53Zs61JJalixgRo7tpnzhU3NnBB3jOKYri3uldEWRsZVV7/X/GqiNcBHj8mRQQS42HoO mKhA1gPGYYpdpHA29PrT5b9Q9pFGlFN+7LPIE2tnYece1dJYakJYQoYZA+4Tziuej025l8qUwgGQ ZkyQpB962tMsWhlVpTEuUw2G3c+lclZQaG5Jo1fPidCjIpVhyGGfwpr2FhdMd0PlM2MSRNjp0xUi aZPKS0QH48ZpwsbqIglVI74NcPMlszJOXQyr/RNTURfYb9JFiUBYrgdfU59TWddWlwsyGbRJo2IH mTxEFSe5wM8V1YkCg+aQoHv0qeJoGwVux/uk4rSOJlFaq5XO+pwQ0xJLpGhdZHkDFY5QUYDpk1Uv bU6dMkb6eYGkzhhLvJ/OvR5L20t/nmjgcpzuYrkVQmuvDGrTIZfIaVeFJHI/EVvDFy6xdiZezfqc DFOhuCJg4wDtz/D14qWA2jRMbq7Cs2esDHt0yOtdReeHtAcsYyGY9VW4x/OoR4ctfK2QNbRE95p9 x/Q10/WabWzMmkYAg0ryU86+LMONixNz6/lVKVrBnLRJLIvIbgLXYW2ji0mR31XTBsbPMYbv64ra e38KFFMxsiepMYxk/hUPFKL0TYkeamGCaRJR5qK4JIBBIA4q1Dp8amNop8Ex9SPQkY/KuuuLDwm7 M0dxJG2CAI92B+lZ09nokabYtTugRznyQQPzq1iebo0aJw6mY0Ea3hkkTenyrjI2kDH8/wCtW0hs 22KijDFiTtGe9QSCyMrsdSnZS2ceQP8AGkjSyaVD/apjVQQN9v6/Q1TlfqXzU+hoxafYeVO8d6rb MEeYuCfl5OP0q3/ZPhuODZPqbSSdjjoapR6fp77hHrMOCMfdPJP45rSt/D2qXBP2WxtLxAOXEgIz +JHNc8paq0iXZ7FL+z9Lt2Vk1IvtJIBj7U022n+eA1wskRHzMpAPX8Kf9lvI3KzWRCjqcqx/DmpI ksfMCSTPE3YTIEz7AkEfrSblHVmL5uqK8un6cX+SdRH2G39M1G1lDCp3WqTKeAoYD/Gt0n7EGP2e 7MfGZIY0dW/EUr6lpFxiKS5uYpOwaNgf5Co9vP1BI4afSPtc7llMcUTnco9MDjOP6VQh0uQWE5MI DuAY93X72MAV1yW2lz3t7HPqskbedhWdSN64HJ/Hio59B08TxtHrdt80gHfKg967I4hrR/kFjB0j QZLu4a1uN0ePnVX+XPFXn05EMck6xkKSDHIQCOg59TzVy50eVpQkWsWk3y5DtcHjn3Hv/OnDQ7ue faLuyVgMkiVMYPp78UnWvq2NadDlZ9JmSYRspDsNygc8YP8AhVi8tEsoLdxNIzvCHIxkA9xmtybS L2Xa0ai5lSMbQjehYZP5Vk6po+sDDNpkqxKOdnIFbRqqTSbB+h1gGbaDcM4hHPfqahbO0gOVx+VQ mK9ztN2en8K1LFot7MAz3EiqehIwa852vdstq5WcXPmYD5P+0akS3uXO6RliXvuOSfpV2Lw9CH/e X1w/tuxWj/Y48sBZJnUdMzGplVitExKLMuNLSI7neeRu+2JqnTULWDAitrr/AL8mkvI7m0jJhF0r DoRKWFY0muah/q55GI9CBmiMOcT0NafUYbgAOt/CVOVdVPB+ma0NLvbZCv2vU3lVuCNgVgfxrlRq nJBeXn1fj8qlEj3AzFsc9Mb8n8jVuirWaKjKzO1vodOaMSwXcjDrwqt+tc9eS7siLbjPV1/wrNWa 4g4Nso98EfyOKlGpOAfM2MeOSRxThTjHoW5wfQqyWBdyzTJz/sZ/nTBYuo+S4YfgAKunUd6/fiX1 zGahe7Dpy5Vv9iIV1Ka7Gb5OhSP2i2m2ybZQehxU4bf92JRn3qMvFu3eW7N33tkGlWcgELCgX0Iz Uyd9kZ6FyO0cjJiUZ9ZKeulzH7iNz05J/pVRLyaPIVtufQVMupXWNpmJB9TWTU+g/dNGLTLxFx9m R8/3hzU40mRv9bpkLj/ZfmsmPUZ1Pyy/gzZFTrr1yjdbfj1Gf61k41B3iXl0VYZy40tZA3G3eCB+ B71cbTyVwLUBccLtGayG8YXkQ5itnAPQLT4/HGSBNYqDnqGIFCeIjshqUUPuNDglbb9kSM/3iQtZ 76HLExFrcyR4/utuB/Kt2LxbprY3Rqv/AG0Y/wBKuxa1p1xwoX8GAp/Wai+KA24s5UprNrtjjaW4 JHUcgfgelWI7fWJ1xOUVe4cD/Cuhe4Q8xQynHvkfzpuFnP72ILj+IqcD9azeJk+liPmZ8SXMKBk1 Fo9oxhJAB+i0yW7vgv8AyEo5Af70in+a1euBaR4UvHEx6Hpurktfu1SZ7aH52A5kz/KnSXtHsFrI ueVbPcSNP9jk3EZBlVcHv0xUM8OkRuqT3SWik5DCbzRj0wAcfWuZKOx+6WOfrmlNlePwLaXHuhFe lGml9oSkuxr3E2lwTeXFqyTRuD+8EROz0GOOtJHLo7sI21bYD8xke1OAfTANYzaJqjZZbGcj12Gl TQdSx+8gMYPZutbWjb4vyC9+htZihCi31OzlQLgsHZc/mOtLbX00Nz50d1anA43SE4NZQ0d/I8pC fMY5JY4C4/8ArVcj8N2kSK13qY6/MsQyRWUuRLV/gO52MVlaN8tprTK31GaV9JvwSw1hm9CQTXGW lyIJgZI9y967XTNQspbcbZSoA+6zdK86tTnDbU6YqM0Q/Z7+LI/tSJiP70dQvcX0XXUoEx3AxV+S DTJ5DL58ZI6/P0qpcWulHLLPFj0zmsotPdfgDh2M2TWL63c7dQWT6c0xtau5RtkW3fPdogaLkabG TslP4CsySS252mVjXVGEX0MZaF45lO5rWAr6KAtDW0RJPleV/wACyKzklnDZjh4/2hUjzXJX51jX HuK05WZtovbYETmWQn0V+Ki822D5KOw/2mxWazvu4K/gaVTKxwEJ9wKah5k8xqefag5W3Uj0MhNO OowDHl6dbgj/AGmP9azVtrpj8sZwfapk069YcQ5x70nGPVhzMsNrcy522tqp7fuRxVebVbmcfvCv 4LipP7K1A8/Zmx7VFLp7ouXO0jtihKBN2V/PJHfPrmjzm7U4WcznCKzfRanXRb9x8trKf+AkVd4r qCZUMznqaBIc9RV46BqKjL2zxj1bAFJ/Y8qn5nTn0cHH5Uc8B2K4uCPl6g9iMirMN3BwssLAZ6o3 A/A1LHpEGR5kkrZ6bE6/iaspp1nEcNESVHO+Q/yAqXOJViMT6eQD++PtuUY/SpI2td4ZBKT/ALUm f8Kk8qwXlreJQT1Ukf1P8qtW76cilXFtwOpj3fyFYSfqVyj4NREXBkVR/tZ4/WrR1y2hH7y6iB9R GTkfhVY3mmRqA8AZe+2EAH9ajddDkG4aUD6kz7f61jyRb1TDbqOvfFdiYiiRSXBIIIbCj+prmby/ S6l3LbRQAdFRf61uHT9Fn3bbSaL3FxkD8lNQS6DY7Mx3Uq+8i/L+eK6KXsobEu7MdL+SJcJwPanr rFwq4Ej49N1X28NoRlb+1Cnu0hH9Kpy6IIicXtu/+4WP9K35qchajf7WcjL7mOf7xGaRtVH/AD6R 8+uT/M1GbADjfn6U+LTVz88qr69SadqYrsYbtphgQxrn2p8ULycBiT6IuavwafaZwLtMjv5bNn9K sfYvNzHHPJx0MilB+ArN1I9BpHMrIwwOtTLLgfKSPXmtM6TYjpqURz/0zam/2TZD/mIR/wDftq19 pFlpsoCXB4OfrVmK4gXkl1b2GRU6aXZd9RhH1VhUo02zHS7hk+j7f51EpxYnJlN9TkXhCMDoSgqI 6jdP0cgf7IArQazijQhVtGPZjNk1WMMp+UTQoOnyimuXsQ7sqs8z8uSc92NCvjoVz/u1YFgmMmdW P4/4UotlHQ/pTuhWY1JpD0dh+OKnDuwOXA9Muf8AGo/IHRj+tSrEmcZz9BmpdhpEkcroNy3e0+gJ qZLyUj5r2cH0H/66iECqMlH/AOBEAUMY1bhU/MtUWTKsONxJnP2hj9Tk1It2Bnc8nttwKr+bg8KP ++RTWfPODinyoVi8NSwMBGY/3t+P6UyTUZZCC5LY6BnJxVMscUnv1pezj2Atm6OcskTfUk/1oa+k JBChCOPlqrxijhRnNPkQakplkk3bN21uoLZFN2TAjORgdR1ApnmL3Y49KXzF/hY07AWYVsMj7RNc Z9FQf41YZtFXhBdsO+QBms3eSfvH8qQg5zzUOF+ojY+1aCIwFtJtw/vNgGnHWLJFUJpyHb0LNuzW MI3PRSfpTzbT/wDPF/ptqfZx6sZoyeIrlsCJEiA/uKB/IVny3s82dznk560hsrrBzbS/98GozbTg 48lwfdSKqMYR2DUNzN25980mSp5AHscVImn3ki5WByPepk0TUZDhbV8+wzVc0V1FqU/MAHb+dAuG H3QoPT7tXf7DvVOHt5B/wA1J/wAI9fkZW0lYeoGKXtIdx6mabmcgL5jYHYGmNLIwwXY/UmtNfD96 wOYtuP77AGo/7HfcVaeFWHUGQU+eItSp9oYc4X/vnNJ9ocjqB9BUO30pQi98/hVWQXJDIxPLk03K 5zinLCT0ib8aeIHHdR9Dk07oBgPouTTgr46AfUgU/wAntuY+uBThbMx+VGOfxqboBmBxmUfQAmnj yh1Dt9TjNSx6fcv9yCQj2Q1Zj0DUJulpIPdsAVLnFbsepR8xVyUjUemRupWuHxtLkD0HFbMXhO/Y /MkMZ9GerC+EpU/1t3bx+xX+prP29JdSuWRzmRnnk+5zTwhx0Y/Ra6RdF0u3ysuqk4/hXHNO8jw5 EpJlnfHq+KPrEeif3D5TnFt3JyInx7kAVKLOTHzeQg/25RW4114ci5Fpv9NzE03+3dJhOYdPTP8A u/41PtZvaLHyoxhYNn/j4twM9uf8aeunZPzXQA9VjY/0rUbxTABhLJQPbA/kKhfxXcOu2OHYP96n z1n0FoQJoqOuRJPIO22Bqnh8PwuMubn6eWB/M1Vk1+9dsb9o9mP+NQNqc7k5lb/vo07VX1FdGqdB skGS02O+dg/rSf2dpSAZfB/66gf+y1iNcyMTk5/Go/Mb+6tHJPrIOZdjoUOkw56Ef9dD/QClOoaU vQFvYF+f1rnN568D8aQtx96j2XmLnOjOsaXGcJbE+h2//XqN9fgz8lpGf96MVz3J/iP50hB9SaFR iHOzePiCQZ8u0iX6KBUbeJdQBJUxrnr8q1ieWeoyQfenLC5bAiJP0zT9lAnmbNV/EN8/3rlB9FH+ FINbvW6XrL/ujFZ62t0W+W3f/vmrC6PqEuCLd/x4ocKa7BdkratdMPnv7lvUB8VCb5mOWadz/tym p4/DuoOTlFQD+8asL4YmClpriJAPQ5qeakupVmZRu8nIiTOepGf50jX9w6lfMZR6LxWydF02A4nu 1ZhzwflNBk0W1YYi38csDT9pHogsySLwu23LSQqPYbquReHIFT5p5D6bRgGtZQPJBwM4psrEBMEj 5l/nXC61R9TRRRRTQbJcbkLt/tNUw0yxHW0XI69T/Wo7+WRVfbIwwexrlb25nMhBmkIz0LGnDmnu x2SOqYafbHIEKc8g4yKj/t7T7c8sGwc/IgrjkOTzzSv3rpWGT3ZHMdXN4xiUHybaRj2JwBWfN4sv ncmKGOMkdetYSckZ9aD3+laLD010E5s0Jdb1KbPmXbjPZeKqvcTyHMkzt7liah/h/GmsTzzWqhFb Im7ZPvwOXOfrR5sf91mNRr978KjH3jTsK5OZvRcfWk8zr0qI/dpo5XNOwXZLuznmgt2zmocnnntS ZOOtAiX6D86UAk8tj6U0dKYxPrQBMFXP3s/jS5j7E/lUPbNA6UWAnDRD1P6U4SRgf6s/nVdeevpS jrSsBP5y9oz+dL9qwfuAfjUAJwfrQ3X8qOVDLS6jIh+VFH4VKus3EXRY8+61nJyhzT5ABjjtUuEe wXL/APbt52dePao/7avunnkD2NUk+9U21f7o/Kj2cOwXZI+qXj8/aZP++qrNczH70zn8aRgMnjvQ v3RVKKXQLsaSx6tmmkf7VBJ9aU9BVCP/2Q== --b1_e4495975ac4d2b33e7337706560c7cfd--