Date: Fri, 29 May 2020 21:59:20 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Bilal ibn Rabah Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.235.75.174 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_a19dd442f5266f40f7727dd75c514918" --b1_a19dd442f5266f40f7727dd75c514918 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_a19dd442f5266f40f7727dd75c514918" --b2_a19dd442f5266f40f7727dd75c514918 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 5 Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Bilal ibn Rabah Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng pinaka-unang muezzin ng Islam, si Bilal ibn Rabah. Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com) Nai-publish sa 17 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 17 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3018 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan Mga Layunin · Upang alamin ang tungkol sa buhay ni Bilal ibn Rabah at kung paano napalitan ang kanyang pagtitiis at pagtitiyaga. Mga Terminolohiyang Arabik · Sahabah - ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na naisasalin sa mga Kasamahan. Ang isang sahabi, kung saan ang salitang ito ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. · Ahad – Isang Diyos. · Hadith -(pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Adhan -isang Islamikong pamamaraan ng panawagan sa mga Muslim sa limang obligadong pagdarasal. · Muezzin - Ang nagsasagawa ng Adhan. Si Bilal ibn Rabah ay ang pangalawang tao na ang buhay ay ating susuriin sa serye ng mga aralin tungkol sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad, sumakanya ang awa at pagpapala ng Allah. Si Bilal minsan ay tinutukoy bilang Bilal Al-Habashi nagbibigay pugay sa kanyang Ethiopian na (Abyssinian) pinang-galingan. Ang Sahabi na si Bilal ibn Rabah ay isa sa mga lalaking pinakamalapit kay Propeta Muhammad. Nagsimula siya sa buhay niya bilang isang alipin, nakaligtas sa maraming mahihirap na taon, ang unang tao na tumawag sa panalangin, tumindig nang mabilisan sa paglilingkod sa Islam at namatay sa edad na animnapu't apat. Muli sa bawat oras ang kuwento ni Bilal ay ginagamit upang ipakita kung paano ang mga konsepto ng pluralismo (Pangmaramihan) at pagkakapantay-pantay ng lahi ay naka dikit o nakatatak sa relihiyon ng Islam. Si Bilal ay ipinanganak na alipin; ang kanyang ina ay isang alipin sa sambahayan ni Umayyah ibn Khalaf. Si Bilal ay may reputasyon sa pagiging isang tapat at masipag na alipin at maaari nating ituring na wala siyang pananaw o ilusyon tungkol sa buhay. Marahil ay naisip niya na tinatahak niya ang mahirap na buhay at hindi na niya matatamasa ang kalayaan. Gayunpaman, ay namuhay siya sa lupa sa mga napakahalagang panahon sa kasaysayan ng mundo. Ito ay ang pagbubukang-liwayway ng Islam at isang taong walang pinag-aralan na uma-anyaya sa mga tao na sumamba sa Isang Diyos; sa arabik, Ahad, Ang Nag-iisa. Ang Amo ni Bilal ay isa sa mga pinuno ng Quraish, kaya nababalitaan ni Bilal ang kanilang mga opinyon tungkol sa buhay sa Mecca at ang kanilang mga talakayan tungkol kay Propeta Muhammad. Ang buhay pang-ekonomiya ng Mecca ay umaasa sa pagsamba sa rebulto at ang mga turo ni Propeta Muhammad ay nagbibigay panganib na mapuksa ang kinagisnan na ito. Si Propeta Muhammad ay isa ring mula sa tribo ng Quraish at ang mga tao ay hindi mapigilang mapansin at makilala ang kanyang katapatan. Narinig ni Bilal ang mga talakayan na paulit-ulit at walang alinlangang nagpasya na ang isang mensahe ng awa, pagpapatawad at katarungan ay isang liwanag at pag-asa na karapat-dapat panghawakan. Ipinahayag ni Bilal ang pagtanggap niya ng mensahe ng Islam at ang kanyang buhay ay napuno ng pagpapahirap at pang-aabuso na naging isang bangungot na puro pighati. Nahihikayat si Bilal sa konsepto ng Iisang Diyos, Ahad at ito ay ang mahalagang salitang nagligtas ng kanyang buhay. Ipinaalam sa atin ng Biographer na si Ibn Ishaq na si Bilal ay labis na nagdusa dahil sa kanyang agarang pagtanggap sa mensahe ni Muhammad tungkol sa Islam. Siya ay pinalo ng walang awa, hinila sa kanyang leeg sa paligid ng mga burol ng Mecca at hinayaang magdusa ng mahabang panahon habang gutom at uhaw sa ilalim ng nagbabagang araw ng Mecca. Isinulat ni Ibn Ishaq na ang amo ni Bilal na si Umayyah ibn Khalaf, "... ay dinadala siya sa oras na tirik na tirik ang araw at pinapahiga siya sa kanyang likod sa malawak na lugar at may isang malaking bato na nilalagay sa kanyang dibdib; pagkatapos ay sinasabi niya sa kanya, 'Ikaw ay mananatili rito hanggang mamatay ka o di kaya'y tanggihan mo si Muhammad at sumamba sa Al-Lat at Al-Uzza "[2]. Si Bilal ay hindi tumalikod sa Islam at binibigkas lamang ang isang salita - Ahad. Ang balita tungkol sa pinahihirapang alipin na tanging salita lamang ay Ahad sa kabila ng napakahirap na pagsubok ay di kalaunan nakarating kay Propeta Muhammad. Ipinadala niya si Abu Bakr upang magsiyasat. Si Abu Bakr ay kilala sa buong Mecca bilang tao na bumibili lamang ng mga alipin upang palayain ang mga ito at si Ummayah ibn Khalaf ay nagpatong ng isang mataas na presyo. Gayunpaman binili at pinalaya siya ni Abu Bakr. Sinubukan ni Bilal na manatili hangga't maaari sa tabi ni Propeta Muhammad at hindi kalaunan ay natuklasan ni Propeta Muhammad na maganda ang boses ni Bilal. Ang mensahe ng Islam ay nanatiling maganda mula noon hanggang ngayon mula noong ito'y nagsisimula pa lamang. Ang mga naapi, mahihina at pinahirapan ay naakit sa isang pamamaraan ng pamumuhay na nagbibigay ng katarungan at awa para sa lahat. Kahit na sa modernong mundo iniisip natin na ang lahi ng tao ay kahit papaano ay nagbago at humiwalay mula sa kalupitan na nababasa natin sa ating kasaysayan, sa isang maliit na galos sa ibabaw nito ay magpapakita na ito ay hindi pa nagbago. Ang pang-aalipin ay umiiral pa rin, ang pang-aapi ay nailipat sa mga bago at lihim na mga antas at maraming tao ang nakakaramdam ng pagkasira at pagkaputol mula sa anumang mapagkukunan ng ginhawa. Ang dahan-dahang na pagtaas, sa buong mundo, ng bilang ng mga tao na nagbabalik-loob sa Islam ay testimonya na ang tunay na ginhawa ay matatagpuan sa konsepto ng Ahad; Isang Diyos, Ang Pinaka Maawain at Pinaka Mapagpatawad. Gayunpaman, ang kuwento ni Bilal ay hindi nagtatapos doon. Noong taóng 622 CE, si Propeta Muhammad, si Bilal at karamihan sa pamayanan ng Muslim ay lumipat sa Medina. Si Bilal ay laging nasa panig ng Propeta hangga't maaari hanggang sa may nagsabi, "Bawat pangyayari sa buhay ni Mohammad ay isang pangyayari din sa buhay ni Bilal". [3] Ayon sa maraming hadith na si Propeta Muhammad ay nabahala sa pangangailangan ng pagkakaroon ng isang paraan upang maipon ang kanyang lumalaking komunidad sa tuwing nagdarasal. Matapos mapakinggan ang panaginip ng isa sa mga sahabah, sinabi ni Propeta Muhammad, "... ipatawag si Bilal at sabihin mo sa kanya kung ano ang nakita mo, ituro mo sa kanya ang mga salita upang maisagawa niya ang pagtawag, sapagkat siya ay may magandang tinig ..." [4] Kaya masasabi na ang kuwento ni Bilal ay ang kuwento din ng pagsisimula ng Adhan; ang panawagan sa panalangin dahil si Bilal ay may naparangalan na maging pinaka unang muezzin. Ang kuwento tungkol sa panawagan sa panalangin ay matatagpuan dito:http://www.islamreligion.com/articles/4744/ Sa dekada matapos ng paglipat sa Medina, si Bilal ay laging naroroon sa lahat ng mga ekspedisyong militar ni Propeta Muhammad at sa maraming pagkakataon ay nagkaroon ng karangalan sa pagdadala ng sibat ng Propeta. Ang kanyang buhay pagkatapos ng pagbabalik-loob sa Islam ay may kasamang maraming mga sandali ng kagalakan at isang sandali ng malubhang kalungkutan. Ang pagkamatay ni Propeta Muhammad ay lubos na nakaapekto sa kanya, katulad rin ng karaniwan sa mga sahabah. Si Bilal ay tumigil sa pagtawag sa Adhan at natagpuan na ang buhay sa Medina ay hindi maaliwalas kung wala ang kanyang Propeta at tagapagturo. Maraming naniniwala na si Bilal ay namatay sa Syria sa pagitan ng 638 at 642 CE, ang ibang opinyon naman ay siya ay namatay sa Medina. Ang lugar ng kanyang kamatayan ay di mahalaga gaya ng alam natin na ang kanyang walang hanggang tahanan ay ang Paraiso dahil tinawag siya ni Propeta Muhammad na "isang tao sa Paraiso". [5] Talababa: [1]Ang Quraish ay ang pangalan ng pinakamakapangyarihang tribo sa Mecca sa pagdating ng Islam at ang tribo na kinabibilangan ni Propeta Muhammad. Ito rin ang pangalan ng isang surah sa Quran. [2] Al-Lat, Al-Uzza at Manat aybinubuo ng isang trinidad na idolo na sinasamba bago dumating ang Islamikong Arabya. [3] H.A.L Craig. (http://www.alhamra.com/Excerpts/BilalExcerpt.htm) [4] Ahmad, At-Tirmidhi, Abu Dawood, & Ibn Majah [5] Saheeh Muslim. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/265/ang-mga-kasamahan-ni-propeta-muhammad/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_a19dd442f5266f40f7727dd75c514918 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Bilal ibn Rabah

Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng pinaka-unang muezzin ng Islam, si Bilal ibn Rabah.

Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 17 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 17 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3018 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan


Mga Layunin

·       Upang alamin ang tungkol sa buhay ni Bilal ibn Rabah at kung paano napalitan ang kanyang pagtitiis at pagtitiyaga.

 Mga Terminolohiyang  Arabik

·      Sahabah - ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na naisasalin sa mga Kasamahan. Ang isang sahabi, kung saan ang salitang ito ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

·       Ahad – Isang Diyos.

·       Hadith(pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos  ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Adhanisang Islamikong pamamaraan ng panawagan sa mga Muslim sa limang obligadong pagdarasal.

·       Muezzin - Ang nagsasagawa ng Adhan.

BilalibnRabah.jpgSi Bilal ibn Rabah ay ang pangalawang tao na ang buhay ay ating susuriin sa serye ng mga aralin tungkol sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad, sumakanya ang awa at pagpapala ng Allah. Si Bilal minsan ay tinutukoy bilang Bilal Al-Habashi nagbibigay pugay sa kanyang Ethiopian na (Abyssinian) pinang-galingan. Ang Sahabi na si Bilal ibn Rabah ay isa sa mga lalaking pinakamalapit kay Propeta Muhammad. Nagsimula siya sa buhay niya bilang isang alipin, nakaligtas sa maraming mahihirap na taon, ang unang tao na tumawag sa panalangin, tumindig nang mabilisan sa paglilingkod sa Islam at namatay sa edad na animnapu't apat. Muli sa bawat oras ang kuwento ni Bilal ay ginagamit upang ipakita kung paano ang mga konsepto ng pluralismo (Pangmaramihan) at pagkakapantay-pantay ng lahi ay naka dikit o nakatatak sa relihiyon ng Islam.

Si Bilal ay ipinanganak na alipin; ang kanyang ina ay isang alipin sa sambahayan ni Umayyah ibn Khalaf. Si Bilal ay may reputasyon sa pagiging isang tapat at  masipag na alipin at maaari nating ituring na wala siyang pananaw o ilusyon tungkol sa buhay. Marahil ay naisip niya na tinatahak niya ang mahirap  na buhay at hindi na niya matatamasa ang kalayaan. Gayunpaman, ay namuhay  siya sa lupa sa mga napakahalagang panahon sa kasaysayan ng mundo. Ito ay ang pagbubukang-liwayway ng Islam at isang taong walang pinag-aralan na uma-anyaya sa mga tao na sumamba sa Isang Diyos; sa arabik, Ahad, Ang Nag-iisa. Ang Amo ni Bilal ay isa sa mga pinuno ng Quraish, kaya nababalitaan ni Bilal ang kanilang mga opinyon tungkol sa buhay sa Mecca at ang kanilang mga talakayan tungkol kay Propeta Muhammad.

Ang buhay pang-ekonomiya ng Mecca ay umaasa sa pagsamba sa rebulto at ang mga turo ni Propeta Muhammad ay nagbibigay panganib na mapuksa ang kinagisnan na ito. Si Propeta Muhammad ay isa ring mula sa tribo ng Quraish at ang mga tao ay hindi mapigilang mapansin at makilala ang kanyang katapatan. Narinig ni Bilal ang mga talakayan na paulit-ulit at walang alinlangang nagpasya na ang isang mensahe ng awa, pagpapatawad at katarungan ay isang liwanag at pag-asa na karapat-dapat panghawakan. Ipinahayag ni Bilal ang pagtanggap niya ng mensahe ng Islam at ang kanyang buhay ay napuno ng pagpapahirap at  pang-aabuso na naging isang bangungot na puro pighati. Nahihikayat si Bilal sa konsepto ng Iisang Diyos, Ahad at ito ay ang mahalagang salitang nagligtas ng kanyang buhay.

    Ipinaalam sa atin ng Biographer na si Ibn Ishaq na si Bilal ay labis na nagdusa dahil sa kanyang agarang pagtanggap sa mensahe ni Muhammad tungkol sa Islam. Siya ay pinalo ng walang awa, hinila sa kanyang leeg sa paligid ng mga burol ng Mecca at hinayaang magdusa ng mahabang panahon habang gutom at uhaw sa ilalim ng nagbabagang araw ng Mecca. Isinulat ni Ibn Ishaq na ang amo ni Bilal na si Umayyah ibn Khalaf, "... ay dinadala siya sa oras na tirik na tirik  ang araw at pinapahiga siya sa kanyang likod sa malawak na lugar at may isang malaking bato na nilalagay sa kanyang dibdib; pagkatapos ay sinasabi niya sa kanya, 'Ikaw ay mananatili rito hanggang mamatay ka o di kaya'y tanggihan mo si Muhammad at sumamba sa Al-Lat at Al-Uzza "[2]. Si Bilal ay hindi tumalikod sa Islam at binibigkas lamang ang isang salita - Ahad

Ang balita tungkol sa pinahihirapang alipin na tanging salita lamang ay Ahad sa kabila  ng napakahirap na pagsubok ay di kalaunan nakarating kay Propeta Muhammad. Ipinadala niya si Abu Bakr upang magsiyasat. Si Abu Bakr ay kilala sa buong Mecca bilang tao na bumibili lamang ng mga alipin upang palayain ang mga ito at si Ummayah ibn Khalaf ay nagpatong ng isang mataas na presyo. Gayunpaman binili at pinalaya siya ni Abu Bakr. Sinubukan ni Bilal na manatili  hangga't maaari sa tabi  ni  Propeta Muhammad at hindi kalaunan ay natuklasan ni Propeta Muhammad na maganda ang boses ni Bilal.

Ang mensahe ng Islam ay nanatiling maganda  mula noon hanggang ngayon mula noong ito'y nagsisimula pa lamang. Ang mga naapi, mahihina at pinahirapan ay naakit  sa isang pamamaraan ng pamumuhay  na nagbibigay ng katarungan at awa para sa lahat. Kahit na sa modernong mundo iniisip natin na ang lahi ng tao ay kahit papaano ay nagbago at humiwalay mula sa kalupitan na nababasa natin sa ating kasaysayan, sa isang maliit na galos sa ibabaw nito ay magpapakita na ito ay hindi pa nagbago. Ang pang-aalipin ay umiiral pa rin, ang pang-aapi ay nailipat sa mga bago at lihim na mga antas at maraming tao ang nakakaramdam ng pagkasira at pagkaputol mula sa anumang mapagkukunan ng ginhawa. Ang dahan-dahang na pagtaas, sa buong mundo, ng bilang ng mga tao na nagbabalik-loob sa Islam ay testimonya na ang tunay  na ginhawa ay matatagpuan sa konsepto ng Ahad; Isang Diyos, Ang Pinaka Maawain at Pinaka Mapagpatawad.

Gayunpaman, ang kuwento ni Bilal  ay hindi nagtatapos doon. Noong taóng 622 CE, si Propeta Muhammad, si Bilal at karamihan sa pamayanan ng Muslim ay lumipat sa Medina. Si Bilal ay laging nasa panig ng Propeta hangga't maaari hanggang sa may nagsabi, "Bawat pangyayari sa buhay ni Mohammad ay isang pangyayari din sa buhay ni Bilal". [3] Ayon sa maraming hadith na si Propeta Muhammad ay nabahala sa pangangailangan ng pagkakaroon ng isang paraan upang maipon ang kanyang lumalaking komunidad sa tuwing nagdarasal. Matapos mapakinggan ang panaginip ng isa sa mga sahabah, sinabi ni Propeta Muhammad, "... ipatawag si Bilal at sabihin mo sa kanya kung ano ang nakita mo, ituro mo sa kanya ang mga salita upang maisagawa niya ang pagtawag, sapagkat siya ay may magandang tinig ..." [4] Kaya masasabi na ang kuwento ni Bilal ay ang kuwento din ng pagsisimula ng Adhan; ang panawagan sa panalangin dahil si Bilal ay may naparangalan na maging pinaka unang muezzin. Ang kuwento tungkol sa panawagan sa panalangin ay matatagpuan dito: http://www.islamreligion.com/articles/4744/

Sa dekada matapos ng paglipat sa Medina, si Bilal ay laging naroroon sa lahat ng mga ekspedisyong militar ni Propeta Muhammad at sa maraming pagkakataon ay nagkaroon ng karangalan sa pagdadala ng sibat ng Propeta. Ang kanyang buhay pagkatapos ng pagbabalik-loob sa Islam ay may kasamang maraming mga sandali ng kagalakan at isang sandali ng malubhang kalungkutan. Ang pagkamatay ni Propeta Muhammad ay  lubos na nakaapekto sa kanya, katulad rin ng karaniwan sa mga sahabah. Si Bilal ay tumigil sa pagtawag sa Adhan at natagpuan na ang buhay sa Medina ay hindi maaliwalas kung wala ang kanyang Propeta at tagapagturo. Maraming naniniwala na si Bilal ay namatay sa Syria sa pagitan ng 638 at 642 CE, ang ibang opinyon naman ay siya ay namatay sa Medina. Ang lugar ng kanyang kamatayan ay  di mahalaga gaya ng alam natin na ang kanyang walang hanggang tahanan ay ang Paraiso dahil tinawag siya ni Propeta Muhammad na "isang tao sa Paraiso". [5]


Talababa:

[1]Ang Quraish ay ang pangalan ng pinakamakapangyarihang tribo sa Mecca sa pagdating ng Islam at ang tribo na kinabibilangan ni Propeta Muhammad. Ito rin ang pangalan ng isang surah sa Quran.

[2] Al-Lat, Al-Uzza at Manat ay binubuo ng isang trinidad na idolo na sinasamba bago dumating  ang Islamikong Arabya.

[3] H.A.L Craig.   (http://www.alhamra.com/Excerpts/BilalExcerpt.htm)

[4] Ahmad, At-Tirmidhi, Abu Dawood, & Ibn Majah

[5] Saheeh Muslim.

--b2_a19dd442f5266f40f7727dd75c514918-- --b1_a19dd442f5266f40f7727dd75c514918 Content-Type: image/jpeg; name="The_Companions_Bilal_ibn_Rabah._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Companions_Bilal_ibn_Rabah._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACqAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDrb6yt 9QTa4AJPKmuS1nwGXDTWDhH6mN+h+hrujErehFNMbKMITj0PNb0606b91kTpxmrM8UurC6spWjub eSJl67l/rUGK9murRZwVmiVweoI61yGseEIyJJbKNgeuwDNenSxkZaS0OCphJLWLOIxSYrRl0i8j cL9nlyegMZBpf7D1TIH2Cfnp8nWuz2ke5yOE+xm4oxVqeyurY4nt5Yv99CM1BiqTT2Jd1uMxThG+ NwU49cU4Lkgetd74e0mGXTwlzATGRx6GsqtVU1dmtKm6jsYHh/Q0upkkuVDRnkc4r0WDS7Yw7YwU yOcGs0WEdmwECEIf5VrWsiqgANeTXqubuj0qVNQVird+D7TUF2zXUwXH3VOBWPc/C6NlJtNQYHsr rkV2CTDjJqzHLnpWUa9WGzLlRpy3R4zq/hfVNEci5gLR9pY+Qf8ACsoEjocfSvoFhHPGUkVWUjkE Zrj9d+H1jdkzWBNtIeoH3TXfRxyelQ4qmDe8GeXklupNPhtprh9kETyN6KM11MvhiHRJVa7Y3THj Yi8E9hVq3ax0GEXcMDyzupDRhshQfWup4hW9xXMFh3f3nY4lkZGKupVh1BHIpK0NTn+33pkitREG 6KoPze9VWtpl5MZA9xXRF3WpzyjZ6EOKMU7FJiqIExSqpYgDqaMU5SVOQcH1oGhY28p8FQ31FdRp C/afKeILE27CADnPrn+lc+0wMSogBJHzfKOTXQ6Qt3Bbo6QiIjgSN1A9hXLX+E66G56Vptv5MC+Y xd8dW61oKVx1rmdNv7lrbOxyAMl24Bq1FqjbvmBxXhSi7nrJqxvLjoM0x0OeKqpeMUGDnjtUn2sJ GHYEA+oqCiQIwPpUkbH1z71m3GqZjIj+961QuNYmChU445p2bC5FFdA96tpMDiuUt9S9a0YdSX+9 VOLEpG6dkgwRURDKeMH3qil8D71Zju426nFTaw7k4ZcDzIwfcCplELDjH4VErI3RqasRWXehHPWg CzNbxSxFXiWQejDNctrnh3TL9APKEEqnhoxjj6V1yZI4rJ8QWqzWEjp8k6DKuK0pScZKzInFNao5 6z8KaWZxMYc9gpPygDv9a6dlt0tlRFUAYAx2rkbTWxJZ+S0oEhGCQelJBriiSWKeY8LxnqK6Z0qs 3qzGM6cdjU8Qa9a6VEYCu6XblPesbSvFluyhbtvLfPpxWVrcsV7gx5ZxyWJGKw9pU4NdlLCwcLPc 46uJmp6bHrtlewXMQkidWU9CDWlCQe9eMWt9d2fNvO0eewPFdJpHji7t3WO9USp03DgiuergZrWO pvTxkXpLQ9OUYFKTkYrEs/EVlcj5LiMnHTdzWrFdRyrlSDn3rglCUd0diknsNltYZgfMjVs+tUho WloMLbBc+hNam4Y6UjYxSUmtmNpPc4698IWj3DGGQwh+rtkkfT2qpceB7i4ib7K6KrYCgnHA7/8A 1q7Qy+ZJsUdPUVMg2D5iPrW6xNSPUydGDPL7vw1DpemmXUXUSByAY+SR9K5ggZ4HFdR44u2uddkR VIijUKrYPzetc0F5r2sPzOHNJ7nk1+VS5YrYYFoCE8Yya39JPh8nbqME2491Y7RXd6Vofh1FWW3t kfPILNuqKuJVLdMqlhvabNHmtlp12ZlZIiD2yK66zstSliZZUG5cbRg4rvI0tFHywpx/s1OrRAYV APwrzauMc+h6FPDKHUwtPguI7YRMViU/wqKseRs+WONgvfJzmtb5Sc45+lL+774rjcrs6UjOto54 +BgDsMVJdQyzx7DkVcM8Mf8AEBUE+qwIuN2fpU6jMdrC4TgDfnvTodISU5nZs+i8Cpn1wDhFwPWl j1lSeau8haHmjiW2K5Yc8jBqSO6deSTWAktxAuCjMPWpI7852sCtepLCyW2pxRxEep0kepuvfIq9 Bq44DVy6T7gD1FSrMa5nS7myn2OzgvVflXq/DdNkbjxXCQXxRuta9pqjHAzmspUi1M7eG4VyMZGe tTSQCROGH49DXP2OooxAJ5roLadJFAxXO00aJ3PP/FfhmW2kN3aQosZ+8EbBz9K5PMrEDcSQeM16 14kjvGsCbHyi4OcuMkfT3rzfUxdTorPYxxmPI3RA5993vXs4Oq5xtI8zFU1GV0UnjkWIMw8s9mHR qhaXdEEKruB+9jmp4tSniQxkK6ngq4yKquwZyyqFBPT0r0IxfU4pTXQTFPSPcCS6rj1pIopJnEcU bOx6KoyavQaRqivHINNncbuA0Zwacmo7smKb2RS+VHGx8+4q7bavqVqAIb2VQOg3ZFd3b2f261SG 98ObMrhmIVcfQjmqM/gywimaZpSkR6RMfb1Brh+tUnpNfqdn1aotYP8AQ0fDF/qV7EHnIdMfeyOf yrpcnbkisXQbfTNLt/Kt2wx+8zdTW+kiuAVcGvIrNObaWh6dJNRV9yARBG3rn5u1ZniC9FpZMW3A EdQcfrW8FJHY1VvbZJoGV0Vu/wAwzUQaUk2VJO2h49f30t7I28nZuyoY5Iqpt9q19eht49Skjt4W jwecniqtvYiY/PPHEPc19JBrkT2PBmnztFPbVq3v721Xbb3UsYHZWq3Hpduz4+2IV/vZFaCaFbKm RPERjqzHNROpDqXCE+hDYa/fK4+0andbfQGuqsfEaOuPtGT6yNXKXVrbqwMl1EcDACLnihNKFzZm eJt7FgiIkRJPucVy1KdKau9Dpp1KkXbc7U+KrSEYnvYDn+4ScfWtaynN/aLcIh2OMqT3Fczo3gO2 W2E2rFmlYZEanCp9fWr+p6vHYRG1ik2FVCrhsYA9hXm1I078tPU7oSna8y7eOtuSWK59DWa2qDnE KmufF7LLKXkkLn1Zs1PHcB2xkfhR7K24+e5pSaijfeiH0BqIXS9QgH1NVhGWbpk1PFYTzEBYzzRZ Idx194dt7g7lBVv70fH6VhXXh5LfMk0e+Nerj5SK663mkwCDmrE0S3MBSVMgjmiFecdLhKlGXQ89 ePQ1TKSvwOm7P86oGS1JPlysF9W61r634ft7V2kh3Kp6qRkCsP7KFGSoKnuDXq01TlG92zzZyqRd nZFlLPf86y5q/aWbFgN4/OsyK2lD5gfOe27FaFpHqTS7Ik3EdT1H51NSiujHDEdJI6Sy098A762o EmjQbd2B3rnLC61eBtslixx3U9a6i2nu2iBaIZxnGa8yrCUXqd9KcZLQhuL4x/IyMWIzwmc1xGp6 o13elYLeSE8jITkn3Fd7cRmVSXiZW9VNYaacdPvDcoARyTuzzn1rbDThC7a1MsRCcrJPQ4xND1O6 Vpo7VmG7HYEmqtzp91aNi4geP6jP8q9BfxAlrhLqIwqfuuBlTVe48R2DJgzRSIeMbTn8q744utf4 NDglh6Nvj1MzwfomoRXgvHj8mErwXX74P8q79SUwrDHoR0rjZvEMn2Hbpis5BypMeAo9KqN4o1tm VmWNEPBCjJHvXLWpVa8uZ2R0Uq1KjHlWp6A2EGSQAOuaytWkjn0+R7ZEkwP9ZngVyWq+JLma18rc AxHJyVJ/DpWXpet3OmFkj2GNuobNFPAz5ebqFTHU+bl6HU6W0ezMy5Y/7VdDaXMS4CgAe1cerILf 7SlyrOxyEXkVYsLwyvtYc+9Y1KTeprTrJaHcxXC9Q351JI6+SzkE4HIHWse12hVZuR7GtVWjliZM kZGODXG1ZnYnc8k1gzS6rOZyxYORhjnA7VTEVdFrOjR2t9KUSeSEnOV/hP48mrOg+H4bkfaLvY0Z HEQk+b8R2r6FV4RpKR4DpTlVcTn7HS7u/l2WsDyEdSo4H1Paut0vwtYWTiTU7kTuV5hA4X6mtRhc xoIrYLBCP4UA5qMpKDukB+uK86ri5T0WiPSpYWMNXqye30nw9GCsVuSpbdtOSM1pwxJEoWCNEQDh RxVG0jQkEjitDzrUDbvQEejc1wynKW7OyMYrZGJrranEGZbmKOM9BuwTXFSO7sQx6nrXdapE10gV ZfNH9w4ArNHhiacgutvGuM/fJ/pW9KSS1M5pt6HO21oHIJb9a3LCC2hceY8aL/efnn6Vo23hqzji Hmzfve/ljjP402fwkLvldSfHZCmFP5Gm6kZOzYuWSWiKsmp2m6UPNtRRhGjI+b8BWNe+IZZoBDB5 sWD97fya2m8BxKCx1DnsuzAP45qifD8TzNEogjETbXke7Az+BFb0/YJ73MJurbaxBpHiKzchJyYH PHz9PzrqI50kgDxSoynoQcg15mAjgcdRzxxU1td3Ontut5njB6hTwa+cjjn9tHqOkraM9D2wMT5o WTPqBTWsNKmHz2cJ/CuLPiDUWAcSxuvf92KePEF7jciQMPQA/wCNdUcbT6NozdBvdJnUS6ToMY3N bJGR0KkjFQGOzXcYpPLYn7++udXxJfBuYYXHoGIqxHrcEzZnt3ibuV5FdEcZTlo5mToOPwxNeaTU YseUTIqjO5eeKbHrtyCFkcZHtUlp4i06HZD9ojTPTOV/UitNrWx1JBKqJNkZ3qw/mK1VWD3JcJLY hh1dnX+E1Ib4Hnylz7Gql7ohtsPaQtkfeXfn8qpiO637RG4J/hZcVXLF6oXNJbly5uIp+HtYGP8A tLmmfZLf7CZX0uOZc/8ALJBmi3D7sFMsOqtxWxZyIqf6kovfHSm5uGxHs1Pc5KecyqVjiaGBR0aP G38KzjHhMtKj8+4JrudTs7W4jB2qH9c/0rDk00DhAp9q7aVaDWx5tehUjLRmTDpy38e77NOAOjoN 4qpJoEqsCsdwyA/MTEQce1dRZW8Vues0Z/i2nj8q0ne2ni2C5mBIxw2M0/rUoStHYFhYzjeT1PPW thDNm2eQgdCy7TWlYapNayZuLdbhccA/KR+Nbi6A0xI81EbPAbnI/Cl/sKIL5JjYy/8APTzBtFbS xFKatLU5Y4bEQlzRdiCPxU4AC2Mage5NX9P1u51K9VI4o/LUZdS2CPf3qB9Bso851BBjttzQdLt7 ZVlguJHfqGQquPzNc0lh2vdWp105YtS993RpatoVtqhEscwgnH8Y7/WsV/BmosdwvoX/ANos1bVs y+Qpklbf7tuJ/KrrSokRTzCGYcDbmuaNerT91M7p4elV96SscZct4h0ZtrXR2jp+8DKfzrf0bW7l 7B7nVkREX7j4xurK1S0X7ZvWba3GOAc+/pU00UF5pi2t5NNtXvGoB+lb1XGcFpqc9BShUersu5X1 bxRBNMUhuNqdliH8zVGDUfNYYLfUmprbw/pEVxvlluniH8Plf1rQaW0t22WFjGkWOTIuSxqFBbRR vKtFatlnTpoHXLzBSOmOc1qrf24YR7yzeiqT/SudM9y6nYiouOdiAVbsrTU2VUjd41YZBY8f41nK it2xxxF3aKNv7VbKpZ2KY6ljj+dZ02uX0l2INLhjn4+8OcfX0qpPpV684iupXdeuQM8VoR3Ntptk IbR4y3c7efxpKnGO2rB1ZS391fiQzaZrl5tknuwjAcqoAA/Gse50mKGR0vLiSQtg5RlJwPbrWot5 fXThWeeSM/fWJADj2xWjAkkSj7Lp8VuP782M/X1rRTlTIcY1Nrnk5Fwj+ZCFZejITjB9Qf6VZilW WLeUKnuG60iCVADKysCGJAGH46cZpgvLUJ1cjofl/SvkXGT2R66dh/yAnZ8h9D0NIsAclgzKT2Xp VdnhcGRBPEB3xkE9uKYt7dxOB5fQ45XFV7OfQXMi4LQo2ck9+eoqN7h4XAK5UNg1oxzJIqtwc+gp zrbtFk/Kx4BNReS3Rry9mQmItHvO3b1weD+VNgmltmJtZXjY/eRTgMPcd6dax74Ns8O2UOeQeCKm RI2GYnVlBwOeaaqSiS7s0tM8RXsIRp5GmiQ7CAeQPp7eua6C217TtQB/fQhwwGyQgN7VyNtECSvq QcZHX+tMm02GSYn5Uk/uZ4PrXRQxjg7S2JnTuro9FS1V03LGVz0wOKc0UsYHzIR6EYrzZzd21t5U FxdJER0jkIx9Kl0fV9Ws2MtvqTThfvwXYyMD0btXpQxEJK5zuDvY7uSJGfJjII7E8VH5WH+S2Qj1 3YrJbxWsnlmW0w2RvUnoPUGr9t4osJZjFJCyDOFcDgj1rsjzSjeOpzycIu0jThjIUFkROOmc1Unt YCWPlMPcDipm1fSywRbgAnn7pxUD65YJcrCkyvkEs69EI7H3OaScou5TjGorLoPtokjcEbeP9nBp kkVvJPhtyj02kD+VRpr1n9tWBY94YElwQOe3H9auDULAttWdWYnGMg4NVeV9COSKiubZjH0u1c4Q sjY9c1AdK2MCG3Dup7/lSzeINPtZmia65GchRnHtVVvEenSuX+1PGF9RjNO9UXJRbNJQ6xmSIKQv 3thIonMk8YSWVoU7YXJP41jzeKdHtMrFNIc9THHwaqTeNdNEiCO3upAvVhhRn8aShLexbktrm+NO tX5EjFx680+WykMXlxSKvoVUg/zrAbxraI++KGZgQMgqP0NSx+NrV9xNrcg44UAcn0zS5Kq1C9N6 Gi2kXCrzOrhuo3GrEOiwYG8lvpxWKfGEUg/fWU0Ax95iGFZ1742mClLGFRx/rX5P4DpVt1XoSqdJ a2Oy+wwwn5Yxt6gd8/nTjCzgmOPB7sOteQ3Wo3dy5ee6ndic8yHrTV1S92eX9tnRD1AkP+NHsm+o +aK0PW3tVZtp80+4lH8qiks9Ps42mupVVB3lcKBXmI8V67CuyPVLnaMAbmzjFZl7e3mozede3Mtw 46GRs4+npVqlPuQ5w7Hc6l8QrSzlNvpyNKiH70fyofXk8msm6+It5IjLbW+PRpnzj8BXIOOeKTGe K09lBE+0kzV8uQjO8tzu5xkGphcNyzwCJFBw24/hSJLCZTEJBvDbcH1qYqcqQu4g5H1rmq4aNuam +U4IVq9O0K0LphLKyRRywF5dwzsGce3OaUyyHAfd9GJ4ptu0k7SWqJvUjKoBuAxznFWIpjJGwlh8 tjgDaM5Pua8+jjnTneqr9DuxGXudNOlohiSsOMnH1NWY5pQufmx69qr3EROPI8uSNhtUhgMnuT7U 6KSdplZHJiAwCigA/wB1hn8a7Z4+lo1FWfc8+nl9WV1KdmuzL0DJLcxuXJcNkhD97j+L2rXSC2Ab MSepJWuZl228w+zqDNuYkpxgAdT68ntV3VLq9ESNbhWGP3meifLk5B/wrjWKhZtxV30PQ+qzSioz di9eLbP5W0L5YY78HAPHf8aqtfIkuPIG5ehIC9ulVbJZVsdzRNJKxyDGMjJ4H0HFOtLH73moMruJ 3nkkn9Otc9Ov7a8Wkn6G1TD8nv3bt5lpLyWLfFGNsjoQ2F4P+cVUIZrghAqSOAMDgMT2/L+dRXk7 W8sO/cpYswJ+YMMcVPOiW72k0p+diGAAxk45BFd8HThFx3Cnh6uI9nO7SbCfTFVRKyNhuMhyeR2N StpkTwRS5ZiQA2CVP4irczK+lwgbUIPOQACfw/HFRLJM+jStbQkASKcL1ArpU4Xg7IuOXS5cRTUn pazZAdKtPlMjyoXOB+9YZNJb21vDdS2yFuY2BJY57VPqbOstiiptZpC2SOmB1z+NRHA191YMAM9c YJyvSta1tNOpllVKpKDkm23FjrdDHfKjXEm1l5Y4Jq0lopuTA8hOO/GfwrPuPm1GOVUJVX2AkYwc f/rq7p9+bi5MrRYLS7Tyc4HA5rF1bOXL3PYjgJTo0nUWqi7+o2ayhj1JLbe21wFycBgT6cY7VNce GYipYXk/Hc4purF11uMqSAVBUjpnHf1rWN5BLcTW0ZYyREA8jHPpzWtOb5meRjKU40Kbj2OOuNH2 yFVvpDj1UVE9i0MZd7shV6nZW7doZ7K4g2lWOGDDsOOax9bnFlbPC20ysnK/UV0UqsJqzWp52Lwe MoSi4ybjLQj/ALPkP/L234L/APXqT+yiw5vZs/7o/wAaSzDxwGZ0byzsAPbkYrYtYBIjSscRj/69 XKdFK7ZxqGYup7OF38jI/sQvwLuT8V/+vUy+FpXHF0PxU1r+VHCjSM+dh5Cjn/PNXo54VOzzEZvQ Hp/kVjOdJ/CzaEcfDWqt/I50eEJ/+fiI/XdSp4NuB/y8wn67q3v7TgKlo1d1zgMq5FQXniC3s42P BIk8sYOcnAOfwzWClGd+VndGOI0uvwM0eDZ8j97B/wCPc1Hc+C7yVMJJCuP7jFc/mKgOs3D28kPm li84IBONvUkfTOKS08T3f2iaRn+SOUEqW4b2/Wmqeu51qlWt0Ij4G1HPLg/Sf/61MbwPqGONvX/n v/8AWrr7fxBZ3MMbfcd327D2561INYsS4UzKoxyW/pSej1Zg1WX2fwOKt4YpMtH+823rIxDDIAOM e5xz+Na+o6AA6y20hmAAIQyhCeev9KZFbfYlEMCEJHJvbdHk898+vvU7yG7u1SGVGdMqFPGcD+WT XjVcRKotFoe06Vypo0bLqJuLaEIsSbW3NuAOe2PTuc1VEE1jflVcyAozEH7o59c9OPetTTyVu225 2R9FLcbs/MAPTNUJpJA8iIYopI22hW4zgknk/U1lUS5U7G0kuRIvSrAsRYLG6yEb0j+XacdB+NZ0 NxJaXX7pRIivlE2cDIJbp1OSKhsb1y7yNMx8hi4QJhQCDz7Z/wAauLdraMlzCrSK6Avk5weNw/z6 1hyvq9TBRjuWLiMz3VvI0awzMWQoGwSODyfwq3HbmaOUDYpkHJDZLYHT8ulU7mdxPG6EPCq5Ulcs pPoe9VLTVbS3LpDE0KnI8wsCc+uPWuZuckKLS0RsQxm2ClzIioMDedoJPXn1GKSa4cglIFbyzgsz cnisz7RLdN5c0y7ACY9zA7jwQMd+vFWk1iJ9wMIDRphhnrkY4+tTyTi/Mq6eghlaZY1nTMiuCCSA ec446YqPUDGNSsEdWCmDLAD6jkDvVu5gijtba6HzFC0bAjknB46c1l3txG8+myBHVDCwVgcsOeQf fgfma9bDpxj7yPUpQ5Uk+5rl4F01o7iXaQMDeR6dOvbgVPocqFVhMaOJCc/L2C+9ZV27NbJ5UbEl mwmcY46cdh/WptJaf7Yu9WdI5GIZsfKCvHTiupLW5vGmm5+YzWboXFxKAjbIcqrFemDzzis+4uGW 6lkDJI5IUsQTjj+XSp9UG25uJldVRnUZV927I64+nvVS8tmWxe4Eh2sxwrDkkkAYB5I4NVOp7kLv uc2HXLKyVkb9hYpJYSSPkbQsiEDPfB/liq+kOsfLOVJuJNoJ4A55NbGlAvamPLKrWwVUPHQd/wCV c9by7NRwUVQ0r59Rgf40RaV/M7oXcmiWaWe6vzdFQu2Ty+OwA4yO2aoi4uL2B0mnctdPuAiJVvlP senWujtLG3CzLKEaaRHdXGDgge564PX2NYGmRSQrBcgkfZ5QnX7ykE9O+MVaquMZNnnYhJ8tOxo6 aIDNIJlWRVAUszZ6DjI7UzWrES3tvLHJCqGBBudgATzwOvpmk0ZA73Ei/ujnLdSOQBkn/PWteSAN ILQoSY7YjcucLx24wCcfp70lNrWJ1YilGWnYybmOGTTWkjmYvG0ZKjgAcD0qd5mkmFpGcedltwHH Az1qg0Ru7O8jAyjoCWx1PGR/Kt6Oxt5bHyo2YShVAlyR35/wrGoubYicPZvQpRzxSp5yplGTjOce lNktDtJ3Kh6lMcN35/lWVcypZ2pjhWQrDISdrcdemfTNVLzW1JWMMDltnqcHHJrnjU5nZHBOtFy1 NpJWiH+iEKwP3cZBB7c1zV75pl8hlYSGQ/KeQBjn+VS2erj+0ViT94f4gcjJGev4UTNP9onzLGCS VxnAXOOATVrEzpzaZx1qy6DoImj1CNlKsd29xjICgcmoPsix6l5LYAkuCxUnjZ2Oas28qJJYXkKR s0ymBweoAPOfUkZ+uKbd26XGpx30LGRGJCwsRnaDgkeo61pDGtP3jP2llqW4LdLRkYu3lwPuUqeT zgA/XOa0J8rbfaoQXilXcmcHHXj65rMVopp5zKJYIriRXR1OSoH3eD06AVqNLHL5ilUZc8KU6HPU Z7VlXxMpPRnZCrdaESTrczy7Cyt0kZyAPU/kOn1qnauFkuERRgEKJAAAuQCSf8Kl0cWk09xC8SiD aFZck7cKOcn3/lVXy2t7iS2OXxMJPMXBXaTtXp1/wrNUXTvT7lO6aiXotQhgkZ3DE4UkkcbiQCBx zj1+lZJaC4YRyli5fsMgZIOMHnk/lWvG8McKypE/yqUDyKAOD0H+e4rC+aa4KM2G8zaoj5xyQMjt 34rthQfM49DT3ruPQv2ltG9yynKgEbhIMEseowB0GBVzVZMRCEEON3yiI7WCg9c9eaie13FY3JVo MyM4GcnBwCc/5zTJppLi+ngZVDAYRk4wAv3SfXoa86dOTbRzS0jYhtZ4zERApFruPmMwLHJ4259a oXdtEkkcQfzFMrHarFcLxxg/55pbQBVNqZWGxg4KKc7u+ffpS3UskciCWwe8ilfCRtn7vQ8dQ3Tn 6U40pK3Y50pu1y7fRuwtoY4ygCqvLg5DAYHuenNSRN50pt0lKhSNzvjLAdvfn+dVr+6t2ulltiVW 3CtJGSRg9gPT3plxc3S6hHcq2IldeR8wDZz26f160KlK1zezUr+h0uoPE2jOrOW8u4JRcdflOM// AKjWJdJPDLbW8cj5IUqCQOTjGOwPJrdVXvgYpSTunV5lwScdAeOOcUlzbpdXFp5Su8qFxlUxnHA4 OeOeD+NbS5j202igGPmRBct8rFhuHHHGfzIpunKwkUsHbaCN24AHI9P6/SqczyW2srDdS7mi4UOu DjHtx/8AWpI5d0kMwXZliNzP8wIGCMf55pqTumy6M1eTZt/Y7e5gukUKHMayBVOdpGMD8v51ckgh l0y+gUx5ghQA8DLdiCR6fzNZtldSTXE7EruFrxwOCMZUgEnoc8+pq214n2fUQ0mxjb4UcdF54J4P NUtrEyi1dobpdysLl+d4hUnIxt5POcVj/aRLcs1vCqAFpWQnhjnoOh561YguDIzguSvkfdUe3GT+ n4VlxTyJDOr2yq7oUwPlB+bkk9zyelOU7WOirJU3fudZaB5y8clwXxFh41CnAIO3qPUmqFxA8Gne VHGHEYDsv3MnByR+fam2kn2K8ffIXkkixlWzkdj79/yqS8jd7aIySAsy4YBsAZPJHpjB/KoqPmS1 0OSrT5pqSK+kSsLaeRQE5Xo7DGD3Pt1rXvroRX28OSv2cqZNxOflyCe/NYFiyzQM6rklgAq9H5xk 9ulaGoHdcTSNHuYQbe3OOwFdEdInXyJtNlCJwLJtskkkmQC68buQPxxW/bRy2yW7LKWLzYbnggZ4 rmVuREhATb5sikgLgqBjP8q2rW5W50mF41+ZJpPfAHPFYwe5hbmlJ9Dm5Z57+KZWdURbwrMiAKOu F579CSTUV3pA/tGRs25icmSP95lVBbqSOMD9eK0NZ0dopGtI12RkbztzhiSDz39ax9Q820LWSxu8 MLZkkAxluAB9BwK5oyu/dPAqRtdtDQ6WMiz2zShk+48hGWHJPFRLPu2yLGzSB/mI5LMenWrE8Ul3 KFj2L5cK9ehbIGPamW1utvOV80SvnBAXIJBzx+XWndWuzlauWbHSri9+y3EjRQRxuzKBwxwf881L OsMlybZSgVZvkmYHfjuCB64zTLiVLeEq9wspVm5TjOcZ59KiWaPashTbMG815ezfhWSbbu9ilHl3 LUUbtauMqk0KsUEjcqSeMd8YqWP7XJp09w3mM0inac4yR/QVRkup7q6ItHEb4MgyCD0zk+taMtwR bJm7LZRdyEcg9zihxklzGsbJMcssAkWKZmUtG24EdwOgA7ZJHrxVq9htUsra7VmjWaQbvLJxtH19 DnGPWswTo81rIUYIYMurjG8kn07n+tO1a68mNLFISUgdScAZz1+U+xI4r1VyOcW92ds5XqI0Bckv LtiMiunzoxyVGB1HvxWa2nfZFRfM/dTShlZcFlxzgDJPrzVi6hMMZkLIjyEeYgwevUAg5Iz1/wDr VYnJjsYX27/MY7S49f69QM12yjs3odcoJ6sfdzF2RJ5FSOJc7VI3KSOVz7niqDwm6inms/LjckOQ 7bTI/ofbBNS31xbXV9CIWaRnJYZGRgjp9f8A69JPc2RtchBCgVof3gI3txgevQk/lXBWjGMudHBX au2ivADLkFGMYRnMjg4ZMf8Aj3SlSVUmt5NjY+USZBIkI5Jx79M5qza3VtPA1r88lvAnyiNAevv1 HTpVfUWhgnjFnsxMih1BI2sBx9Oe31rlpubV57HPSk3G7M+SSO4nuFCeU0Z3BgcIdp4579frU8fm C0l2y7l3gljwSB/9cGohbSywxRyMYzJL521znjpU8sRy8FuCsSMGVz91R3yPXrW0a0acbJ7IPaKL NazubhGmdQVVVV2OchQMc5z7nHfrmiwvm2sjMXET+WCByqlgcAg9fTHFZPnN5DwQQSM45VsAKepw APb9RVjRGcreS8BDF8p7k9T/AI/lWMZ3aPYpYuFSSgt2P16QtrxnkKrICg3gZ8wY6j0GQaqJHceZ 8sasiLkuwB3A8nP0zV7VSkN3FPLvINsFfaNoJzjp6f4VnalDvJlVdkgdNxHHHT+dZzb57HmV6koV uSLtqaduWY3hEKqTCF3A4yDgg8jrwT+NH7yQaku9mGwKSB06Dj64FMSUNczKHkkLKM/L8rZI7+oI x9KmuFSPT7y42EFgAVjBz147+xFdKeh9Bdqm2xsF5ATJEBhUjYMApIJ71n6bZtd6lFH8uGl3lFbG V7YPb6dahjuWVJmVVKMv3iSD6fpn8c1taLNbzXMBWONJYiRyPmcAEEjHOKwlJ8yR52LqudSETW1W 2/4lsM8CEeUSnDZJGcgkj0NYN3cX80yzFmaKEjZhORn3+pNaes30SeFTIAS0V3tZCcgkk5x/s9a5 6eaW7n3QzKhTGSpBUc8fXJwKmsmpK2xy42vKnVil0NKwVo7GMYX55CxIHJ9v06GrF1KJHlKu4AKo qsvHQfpxVHTi6W8EciyhiMszL0HqPoaS/vGikeVVeQmTLKDgAA8H2J9q35rQPYlWUKPPLsJJLG9v tC5YsWL7SPlH1ra0t0i0uGNj1DMCOAwJ49awd002JDtWWNPugfdye49a1JH8uziiU7FIUZxypBzx WdKyiyaLXsdOupoX7K+ogghhsUE5xzgc08W0E1xLBIgkDx7iSBwSvUA49vyqhe3hWV5AygpGc/Lk Nx05FPtrsveREYEe0lgO54x/Wopq3MzKFP3WZdzo4J8y3m2+U+8HGcnp3qFNCYsZzeSCWRSWKj74 PU+1bqzkS7g42jjK+/8A9akKxsjFgDkZrz1Vlsea6UGcdc6NPbPGHuC5JwBtOPz/AFqwtu8siW6F OMKSy4Gf/r10qQ24PnMpJxkq5yfw9KgurWy3ZFuN/TK+59frWyruWjM5UFfc5m6gMFyS7mPawYFG 5I6cH360WE0kU5mSPK5yGbovpz7VoXU1s03yQru/iZj36Cq0+o+XpxggRNj44U8Ejr+PSt03JWsZ cije7Nu/tUGnWsYuoRPCxLAnCnPHI9cAY71BNp3lRExyR+XbgNl87t2eQuaq3SK+oqrqGHkocEZ5 4q3ZMx6sTggcntXVhm1Nep14ZKUnck8+COyAhZXEjhgVAVevO49RgDnHvVa+n+0TRRvI6xkF3ESj 5j04xz7+oqCckzvyeJUA+m41DrLNBqVsYSYybduUOP5V69f3oWfkdmLbVFjhJZjU/MhZ448hi7DB iKj+nFM+0SO8gltku8txMy5ZdwJJ9+Aee1ULVmfULncxbBOMnp8xrR05ju6nm3kz/wB8GvDqVGo8 h4FSo+WxLb2xihlvLVuF2HYj/e3dCfpVeWQNMruqGOLAYnkNjrz3PIGfrUOmEmF8/wB9Ks60Atxf IoAUT8AdBWSTvqzVRtBMr/b/ALU0jKcYyUIGMZPQfhT3nWKyWORVdpnyxJP3R0H+fSs+16v/ALi0 y65vXB5A2ge3FdLpx5VYzfwXL51JfOZIFVIz0HT/AOv+NOivDalrvbutpcxlEPUkcDPXt2qjpwDP gjPyP1pI5JEnuNrsuFYjBxzxUtWehEakoSTj0NrVFvrmyhuEgErgfLhskIOm4dTjmsu6uZHkjlDh mkcZKjnHQ5z71Wt7meOUbJ5F/ednI7Vqap/yBIG/ibfk9z81ZJ2lrqL2kpVOZ7mnb3MTPLHJJv8A NcMfk4JyMBe3AH6UlxNJHZXaW4MbM4wSMYzjJ5Oc9qffALcRIowoMWFHT7o/xpt8BI90rjcvn9Dy PuitIzuj6ZVG6L+ZSs7eRheQzRZ2wsRvXpgZ6euBR4fdzqwbfkiMlG7gHoCB1p00sgn1LDsM2w7+ y1d0YDFk2BkwnJ9eKim7yuebSfPiIN+Y/ULvb4TjTeFVbpSC65ZMMeOep4z+NUbWIpZl494nuGJH lquCR0x7Zq3rSqfDdqCoIDE8jvluaoaYdtjp+3jMjZx9DW9SKZ1VKcZ4t37F2BljeKU3LEBMsMjg 98eucVXKrd3bBpmSK3USkgghyc7fwHanWCh78KwDBrkAgjORtNX7SGJbXiNBmQA4UdAwxUN3902r PmkqT2KVsHGqTWro4feG3MQxbIzgj1//AFVZ8ySR41JKFm3NgdeePpVyRESDzlRVlMjAuB8xGw8Z rLtnYzKSxP7s96yh8TRnhZSvKPRMmurgsSAAGbAxjOcnkUyGWNJTJIx2qAuQeOPf86rXxIEBBIJd c1PCAs0igYAl4A7VdrUmdN3Ghddi/aSIZGLkcc4fOOntUzSQNudWbzTn7vQ+1Vv+XWT6f0p8JIt5 iDyHGD6dK81anmQdxl1K2NwVmCgDcOq+/wD9aoVWS4hGZGQA/Ljg/jWw0aCRsIowOw9hWXKSNZmQ E7NzfL26Vdla5bKp0VwC0UUbqR8xc/c9zzUMmliKI+aMh1LK8XRgexrSvndLKXYxXMZJwcZ4qt4W Jl0WESHfifA3c8Z6V0JvluZySuf/2Q== --b1_a19dd442f5266f40f7727dd75c514918--