Date: Fri, 9 Dec 2022 00:01:36 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang mga Kasamahan ng Propeta Muhammad: Si Salman Al-Farsi Message-ID: <7dfc1049f2b4111ad12662b1519fe12c@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.210.85.190 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_7dfc1049f2b4111ad12662b1519fe12c" --b1_7dfc1049f2b4111ad12662b1519fe12c Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_7dfc1049f2b4111ad12662b1519fe12c" --b2_7dfc1049f2b4111ad12662b1519fe12c Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 4 Ang mga Kasamahan ng Propeta Muhammad: Si Salman Al-Farsi Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng isa sa mga dakilang kasamahan ng Propeta Muhammad, si Salman Al-Farsi. Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com) Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 60 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4128 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan Mga Layunin · Upang matutunan ang tungkol sa buhay ni Salman Al-Farsi at ang kanyang pakikibaka upang mahanap ang katotohanan at yakapin ito. Mga Katagang Arabe · Sahabah - ang anyong pangmaramihan ng"Sahabi," na salin para sa mga Kasamahan. Ang sahabi, bilang salitang karaniwang ginagamit ngayon, ay siyang nakakita sa Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. · Du’a - pagsusumamo, pagdarasal, paghiling kay Allah ng anuman. Si Salman Al-Farsi ay isa sa mga sahabah. Siya ay tinutukoy din bilang si Salman ang Persiyano. Ang bansang Fars ay naging kilala bilang Persiya. Siya ay pinaniniwalaang ipinanganak sa isang napakayaman at maimpluwensiyang pamilya. Si Salman ay naging isang Kristiyano, nilisan ang tahanan ng kanyang ama, at sinimulan ang isang mahabang relihiyosong pananaliksik. Naglakbay siya sa Sirya at pagkatapos sa gitnang Arabya, hinahanap ang propetang siyang, sinabi sa kanyang, magbabalik buhay sa relihiyon ni Propeta Abraham. Sa kanyang paglalakbay ay ipinagbili siya sa pagkaalipin. Si Propeta Muhammad, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ang nag impluwensya sa pagtiyak ng kalayaan ni Salman at siya ay nagpatuloy na maging isa sa mga pinakamalapit na kasamahan ng Propeta, isang makabago at mapamaraang mandirigma at isang dakilang pantas ng Islam. Si Salman, na ang pangalan sa kapanganakan ay Rouzeba ay isinilang noong mga 565 CE sa nayon ng Jayyan sa Isfahan, Persiya. Ang kanyang ama ay ang pinuno ng nayon at isang mayaman at maimpluwensiyang tao. Siya ay nagmamay-ari ng isang malaking tahanan sa isang mayamang lupain at siya rin ang lokal na Zoroastriyanong pari. Si Salman ay pinalaki sa Zoroastriyanong pananampalataya na kung saan ang apoy ay sumisimbolo subalit ito rin ang pina sentro ng kanilang paniniwala. Sa murang gulang si Salman ay napakatalino tungkol sa kanyang sariling pananampalataya dahilan para siya ay atasan bilang 'Tagapangalaga ng Apoy'. Ang ama ni Salman ay labis na nakatuon sa kanya at nais na panatilihin siyang malapit sa tahanan na hindi kailanman hinahayaang makalayo sa lupain o sa templo. Si Salman gayunpaman ay naging marubdub ang pagnanais na matutu sa mga bagay bagay at kaalaman na naging dahilan upang siya ay maghanap nito pag siya ay may pagkakataon. Isang araw ang ama ni Salman ay abalang-abala at ipinadala ang kanyang anak sa malayong nararating ng kanyang lupain upang pangasiwaan ang ilang negosyo; Si Salman ay hindi nakarating ng ganoon kalayo. Sa daan ay naulinigan niya ang kaaya-ayang tunog ng mga Kristiyanong nagdarasal. Si Salman ay nahatak sa relihiyong Kristiyano subalit sa kanyang pagbabalik sa bahay ay napigilan ang kanyang paghahanap ng higit pa o sumapi sa kanilang kongregasyon. Ang kanyang ama ay sapilitang pinigilan si Salman subalit siya ay nakaalpas at sumama sa isang Kristiyanong karaban na naglalakbay sa buong Sirya. Kaya iniwan niya ang kanyang bansa para sa maaaring mailarawan bilang isang espirituwal na paglalakbay ng kaliwanagan. Si Salman ay naging kristyano sa ilalim ng pangangasiwa ng isang monghe na kasama niyang naglakbay nang ilang taon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pananaliksik para sa kaalaman at naglakbay patungo sa Peninsula ng Arabya. Nakipag-ugnayan siya sa maraming mga Kristiyano, mga monghe, mga mangangaral at mga pari subalit walang may mas hihigit na kakayahan kaysa kanyang mga dating guro. Isang araw ay nakilala niya ang isang napakatanda at may karamdamang pari na nagsabi kay Salman tungkol sa pagdating ng huling propeta sa Yathrib [1] at ipinaalam sa kanya na ang mga katangian ng propetang ito ay binanggit at inilarawan sa Bibliya. Lumisan si Salman patungo sa lungsod ng Yathrib kasama ng isang Arabong karaban. Hindi kalaunan ang mga arabo ay sumira sa kanilang kasunduan at ginawa siyang bihag. Pagkalipas ng ilang araw si Salman ay ipinagbili sa isang lalaking nabibilang sa isang tribo ng Hudyong mula sa Yathrib. Kaya si Salman ay dumating sa Yathrib mga ilang taon bago ang Propeta Muhammad at sa loob ng mga taong yaon siya ay niligalig, pinahirapan at inabuso.Bago pa man nakilala at nakausap ni Salman si Propeta Muhammad ang kanyang pananaliksik para sa katotohanan ay kahanga-hanga at hindi katulad ng pananaliksik na ginagawa ng maraming tao ngayon. Hindi karaniwang maririnig sa mga bagong Muslim na nagpalipat lipat ng relihiyon sa layuning mahanap ang katotohanan at para sa kislap (sign) na tanging ang kanilang kaluluwa lamang ang nakakakilala. Magkaganoon si Salman ay gumugol ng maraming mga taon sa paghahanap ng kaalaman at napagtantong may hinahanap pa siya. kanyang pinagtiisan ang pagdadalamhati at pang-aabuso at ang kanyang pagtitiis sa harap ng kahirapan ay malapit nang magkaroon ng isang kalugud-lugod na bunga. Nang unang marinig ni Salman ang tungkol sa pagdating sa Yathrib ng isang lalaking nagsasabi sa kanyang sariling na isang propeta, nanabik siyang makilala siya at gumawa ng paraan upang makatakas sa mga mata ng kanyang malupit na amo at makaharap ang lalaking yaon. Nahanap ni Salman ang isang paraan upang matiyak ang mga palatandaan tungkol sa pagka-propetang sinasabi ng matandang pari sa kanya at nang siya ay makatiyak tungkol sa mga palatandaang yaon, inilapit niya ang kanyang sarili sa Propeta Muhammad na tumatangis at hinahalikan ang kanyang mga kamay at paa. Si Propeta Muhammad ay inangat siya patayo at sinabi, "O Salman, isiwalat ang iyong salaysay". [2] Ang mgasahabah ay nakinig sa pagkamangha marahil sa halos parehong paraan na ang mga ipinanganak na Muslim ngayon ay nakikinig sa mga salaysay ng mga yaong nagbalik sa Islam na kadalasang iniiwan ang lahat ng bagay upang magawa ito. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin mismo ni Salman tungkol sa sumunod na nangyari. Siya ay nagsimula ng... "Nang matapos na ako, ang Propeta ay nagsabi, 'O Salman! Makipagkasundo ka sa nagmamay-ari sa iyo upang palayain ka.' Ang aking amo ay sumang-ayon na palayain ako na ang kapalit ay ang mga sumusunod: 'Tatlong daang mga puno ng datiles, gayundin ang isang libo, anim na raang pilak na barya. 'Kaya, ang mgasahabah ay tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga dalawampu hanggang tatlumpung mga halaman ng datiles bawat isa .... Ang Propeta ay sinabi sa akin, 'Humukay ng isang butas para sa bawat halaman ng datiles. Kapag natapos na kayo, ipaalam niyo sa akin upang ang sarili ko mismong mga kamay ang magtanim ng mga halaman ng datiles. 'Kaya, sa tulong ng aking mga kaibigan, humukay kami ng mga butas kung saan itatanim ang mga halamang datiles. Di naglaon, dumating ang Propeta. Tumayo kami sa kanyang tabi na hawak ang mga halaman habang isinasaayos niya ang mga ito sa lupa ... wala kahit isang halaman ang namatay ... Mayroon pa rin akong pilak na dapat bayaran. Isang lalaki ang dumating na may ginto na halos kasing laki ng itlog ng isang kalapati. Sinabi ng Propeta, 'O Salman! Kunin ito at bayaran ang anumang dapat mong bayaran. Si Allah ay tiyak na gagawing sapat ito para sa iyong utang.' Lumampas pa ng isang libo, anim na raang mga barya ang halaga nito. Hindi ko lang nabayaran ang aking mga bayarin, subalit ang natira sa akin ay katumbas pa ng anumang ibinigay ko sa kanila." Muli ang kasaysayan ni Salman ay hindi naiiba sa mga kasaysayang naririnig natin mula sa mga bagong Muslim ngayon. Maraming ganitong mga storya na tungkol sa mga pagpapala ni Allah na bumubuhos kanila, o ang kanilang du'ana natutugunan kaagad. Si Allah espesyal na pinangangalagaan ang mga bagong Muslim at nalalaman Niya ang mga paghihirap na kanilang kinakaharap at ang mga pakikibakang darating. Si Salman ay isang dakilang halimbawa kung paano ang isang nagbalik sa Islam ay nagawang yakapin ang kanyang bagong relihiyon at paraan ng pamumuhay. Pinatunayan niyang ang pananaliksik ng kaliwanagan sa huli ay aakay sa kanya sa katotohanan. Si Salman ang unang tao mula sa Faris na nagbalik sa Islam at ang unang taong kilalang naisalin ang mga bahagi ng Qur'an sa wikang maliban sa ibang wika ( mula sa arabik). Siya ay kilala sa Islamikong kasaysayan para sa kanyang mga makabagong pamamaraan ng pakikidigma at kanyang pagiging malapit sa Propeta Muhammad. Si Salman Al-Farsi ay nag-iwan ng kanyang natatanging marka sa kasaysayan ng Islam at pinaniniwalaang namatay noong mga 655 CE. Talababa: [1]Ang Yathrib ay ang lungsod na kung saan ang Propeta Muhammad at ang kanyang mga tagasunod ay lumipat mula sa Makkah. Sa kalaunan aynaging kilala ito bilang Madinah. Madinah din ang arabeng salita para sa lungsod. [2]SiImam Ahmad. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/264/ang-mga-kasamahan-ng-propeta-muhammad/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_7dfc1049f2b4111ad12662b1519fe12c Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang mga Kasamahan ng Propeta Muhammad: Si Salman Al-Farsi

Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng isa sa mga dakilang kasamahan ng Propeta Muhammad, si Salman Al-Farsi.

Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 60 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4128 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan


Mga Layunin

·       Upang matutunan ang tungkol sa buhay ni Salman Al-Farsi at ang kanyang pakikibaka upang mahanap ang katotohanan at yakapin ito.

Mga Katagang Arabe

·       Sahabah - ang anyong pangmaramihan ng "Sahabi," na salin para sa mga Kasamahan.  Ang sahabi, bilang salitang karaniwang ginagamit ngayon, ay siyang nakakita sa Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

·       Du’a - pagsusumamo, pagdarasal, paghiling kay Allah ng anuman.

The Companions of Prophet Muhammad1.jpgSi Salman Al-Farsi ay isa sa mga sahabah. Siya ay tinutukoy din bilang si Salman ang Persiyano. Ang bansang Fars ay naging kilala bilang Persiya. Siya ay pinaniniwalaang ipinanganak sa isang napakayaman at maimpluwensiyang pamilya. Si Salman ay naging isang Kristiyano, nilisan ang tahanan ng kanyang ama, at sinimulan ang isang mahabang relihiyosong pananaliksik. Naglakbay siya sa Sirya at pagkatapos sa gitnang Arabya, hinahanap ang propetang siyang, sinabi sa kanyang, magbabalik buhay sa relihiyon ni Propeta Abraham. Sa kanyang paglalakbay ay ipinagbili siya sa pagkaalipin. Si Propeta Muhammad, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ang nag impluwensya sa pagtiyak ng kalayaan ni Salman at siya ay nagpatuloy na maging isa sa mga pinakamalapit na kasamahan ng Propeta, isang makabago at mapamaraang mandirigma at isang dakilang pantas ng Islam.

Si Salman, na ang pangalan sa kapanganakan ay Rouzeba ay isinilang noong mga 565 CE sa nayon ng Jayyan sa Isfahan, Persiya. Ang kanyang ama ay ang pinuno ng nayon at isang mayaman at maimpluwensiyang tao. Siya ay nagmamay-ari ng isang malaking tahanan sa isang mayamang lupain at siya rin ang lokal na Zoroastriyanong pari. Si Salman ay pinalaki sa Zoroastriyanong pananampalataya na kung saan ang apoy ay sumisimbolo subalit ito rin ang pina sentro ng kanilang paniniwala. Sa murang gulang si Salman ay napakatalino tungkol sa kanyang sariling pananampalataya dahilan para siya ay atasan bilang 'Tagapangalaga ng Apoy'. Ang ama ni Salman ay labis na nakatuon sa kanya at nais na panatilihin siyang malapit sa tahanan na hindi kailanman hinahayaang makalayo sa lupain o sa templo. Si Salman gayunpaman ay naging marubdub ang pagnanais  na matutu sa mga bagay bagay at kaalaman na naging dahilan upang siya ay maghanap nito pag siya ay may pagkakataon.

Isang araw ang ama ni Salman ay abalang-abala at ipinadala ang kanyang anak sa malayong nararating ng kanyang  lupain upang pangasiwaan ang ilang negosyo; Si Salman ay hindi nakarating ng ganoon kalayo. Sa daan ay naulinigan niya ang kaaya-ayang tunog ng mga Kristiyanong nagdarasal. Si Salman ay nahatak sa relihiyong Kristiyano subalit sa kanyang pagbabalik sa bahay ay napigilan ang kanyang  paghahanap ng higit pa o sumapi sa kanilang kongregasyon. Ang kanyang ama ay sapilitang pinigilan si Salman subalit siya ay nakaalpas at sumama sa isang Kristiyanong karaban na naglalakbay sa buong Sirya. Kaya iniwan niya ang kanyang bansa para sa maaaring mailarawan bilang isang espirituwal na paglalakbay ng kaliwanagan.

Si Salman ay naging kristyano sa ilalim ng pangangasiwa ng isang monghe na kasama niyang naglakbay nang ilang taon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pananaliksik para sa kaalaman at naglakbay patungo sa Peninsula ng Arabya. Nakipag-ugnayan siya sa maraming mga Kristiyano, mga monghe, mga mangangaral at mga pari subalit walang may mas hihigit na kakayahan kaysa kanyang mga dating guro. Isang araw ay nakilala niya ang isang napakatanda at may karamdamang pari na nagsabi kay Salman tungkol sa pagdating ng huling propeta sa Yathrib [1] at ipinaalam sa kanya na ang mga katangian ng propetang ito ay binanggit at inilarawan sa Bibliya.

Lumisan si Salman patungo sa lungsod ng Yathrib kasama ng isang Arabong karaban. Hindi kalaunan ang mga arabo ay sumira sa kanilang kasunduan at ginawa siyang bihag. Pagkalipas ng ilang araw si Salman ay ipinagbili sa isang lalaking nabibilang sa isang tribo ng Hudyong mula sa Yathrib. Kaya si Salman ay dumating sa Yathrib mga ilang taon bago ang Propeta Muhammad at sa loob ng mga taong yaon siya ay niligalig, pinahirapan at inabuso.

Bago pa man nakilala at nakausap ni Salman si Propeta Muhammad ang kanyang pananaliksik para sa katotohanan ay kahanga-hanga at hindi katulad ng pananaliksik na ginagawa ng maraming tao ngayon. Hindi karaniwang maririnig sa mga bagong Muslim na nagpalipat lipat ng relihiyon  sa layuning mahanap ang katotohanan  at para sa kislap (sign) na tanging ang kanilang kaluluwa lamang ang nakakakilala. Magkaganoon si Salman ay gumugol ng maraming mga taon sa paghahanap  ng kaalaman at napagtantong  may hinahanap pa siya. kanyang pinagtiisan ang pagdadalamhati at pang-aabuso at ang kanyang pagtitiis sa harap ng kahirapan ay malapit nang magkaroon ng isang kalugud-lugod na bunga.

Nang unang marinig ni Salman ang tungkol sa pagdating sa Yathrib ng isang lalaking nagsasabi sa kanyang sariling na isang propeta, nanabik siyang makilala siya at gumawa ng paraan upang makatakas sa mga mata ng kanyang malupit na amo at makaharap ang lalaking yaon. Nahanap ni  Salman ang isang paraan upang matiyak ang mga palatandaan tungkol sa pagka-propetang sinasabi ng matandang pari sa kanya at nang siya ay makatiyak tungkol sa mga palatandaang yaon, inilapit niya ang kanyang sarili sa Propeta Muhammad na tumatangis at hinahalikan ang kanyang mga kamay at paa. Si Propeta Muhammad ay inangat siya patayo at sinabi, "O Salman, isiwalat ang iyong salaysay". [2] Ang mga sahabah ay nakinig sa pagkamangha marahil sa halos parehong paraan na ang mga ipinanganak na Muslim ngayon ay nakikinig sa mga salaysay ng mga yaong nagbalik sa Islam na kadalasang iniiwan ang lahat ng bagay upang magawa ito.

Pakinggan natin kung ano ang sasabihin mismo ni Salman tungkol sa sumunod na nangyari. Siya ay nagsimula ng... "Nang matapos na ako, ang Propeta ay nagsabi, 'O Salman! Makipagkasundo ka sa nagmamay-ari sa iyo upang palayain ka.' Ang aking amo  ay sumang-ayon na palayain ako na ang kapalit  ay  ang mga sumusunod: 'Tatlong daang mga puno ng datiles, gayundin ang isang libo, anim na raang pilak na barya. 'Kaya, ang mga sahabah ay tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga dalawampu hanggang tatlumpung mga halaman ng datiles bawat isa .... Ang Propeta ay sinabi sa akin, 'Humukay ng isang butas para sa bawat halaman ng datiles. Kapag natapos na kayo, ipaalam niyo sa akin upang ang sarili ko mismong mga kamay  ang  magtanim  ng mga halaman ng datiles. 'Kaya, sa tulong ng aking mga kaibigan, humukay kami  ng mga butas kung  saan itatanim ang mga halamang datiles.

Di naglaon, dumating ang Propeta. Tumayo kami sa kanyang tabi na hawak ang mga halaman habang isinasaayos niya ang mga ito sa lupa ... wala kahit isang halaman ang namatay ... Mayroon pa rin akong pilak na dapat bayaran. Isang lalaki ang dumating na may ginto na halos kasing laki  ng itlog ng isang kalapati. Sinabi ng Propeta, 'O Salman! Kunin ito at bayaran ang anumang dapat mong bayaran. Si Allah ay tiyak na gagawing sapat ito para sa iyong utang.' Lumampas pa  ng isang libo, anim na raang mga barya ang halaga nito. Hindi ko lang nabayaran ang aking mga bayarin, subalit ang natira sa akin ay katumbas pa ng anumang ibinigay ko sa kanila."

Muli ang kasaysayan ni Salman ay hindi naiiba sa mga kasaysayang naririnig natin mula sa mga bagong Muslim ngayon. Maraming ganitong mga storya na tungkol sa mga pagpapala ni Allah na bumubuhos kanila, o ang kanilang du'a na natutugunan  kaagad. Si Allah espesyal na pinangangalagaan ang mga bagong Muslim at nalalaman Niya ang mga paghihirap na kanilang kinakaharap at ang mga pakikibakang darating. Si Salman ay isang dakilang halimbawa kung paano ang isang nagbalik sa Islam ay nagawang yakapin ang kanyang bagong relihiyon at paraan ng pamumuhay. Pinatunayan niyang ang pananaliksik ng kaliwanagan sa huli ay aakay sa kanya sa katotohanan. Si Salman ang unang tao mula sa Faris na nagbalik sa Islam at ang unang taong kilalang naisalin ang mga bahagi ng Qur'an sa wikang maliban sa ibang wika ( mula sa arabik). Siya ay kilala sa Islamikong kasaysayan para sa kanyang mga makabagong pamamaraan ng pakikidigma at kanyang pagiging malapit sa Propeta Muhammad. Si Salman Al-Farsi ay nag-iwan ng kanyang natatanging marka sa kasaysayan ng Islam at pinaniniwalaang namatay noong mga 655 CE.Talababa:

[1] Ang Yathrib ay ang lungsod na  kung saan ang Propeta Muhammad at ang kanyang mga tagasunod ay lumipat  mula sa Makkah. Sa kalaunan ay naging kilala ito  bilang Madinah. Madinah din ang arabeng salita para sa lungsod.

[2] Si Imam Ahmad.

--b2_7dfc1049f2b4111ad12662b1519fe12c-- --b1_7dfc1049f2b4111ad12662b1519fe12c Content-Type: image/jpeg; name="The_Companions_salman_al_farsi._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Companions_salman_al_farsi._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCADLAIcDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCoFxRT qTFfYn57cSiloxSC43FFOoxQO43FGKdijFFwuNxRTsUYouK42lxTsUYoC43FLilxRQFxKMZpcUtI QwpRT8UU7j5gxRinYoxSJuNxRinYoxQFxuKMU7FGKVwuNxRin4pMUXC43FGKfg0YouFxuKMU7FGK LhcbijFP2mgJmlcBmKXFPEdPCAUuYpRbI9vFFTbPailzGnsyLaaNpqbZRto5iPZkO2jaam2Uuyjm D2ZBtNLsqfZ7UBPalzD9mQhPal2VNspdvNLmLVMh2UbBU+ygJS5ivZkGygJ7Vn6l4hsbAmOM/aZh /Ch+Vfqaw01yTUL+NNQmlisyf3kdr8rEema5quLhTXc7aGW1arXReZ1oUHpz24NOCVc03V9BmtUs 7e2NvAv3QyYx75znPvV2TSYpEElrOCp5GTkfnXBSzelJ2qLlZ6FbI60FzU3zL8THCc04JVqWzmhP zxnHqORUe2vTjVjNXi7nmSoSpu01ZkWziipttFPmFyEeyjb7VNto20cwuQi2Ubal20baOYOQi20u 2pdlG2lzD5CLbRtqRtqKXZgqqMkk4ArmNW8XRx7odNAkfoZmHyj6DvUTqxgrs1p4edR2ijavtQtN Nh8y6lCZ+6g5ZvoK47VvEt1qAaKLNvbn+FT8zfU/0FZM9xLcTGWeRpZG6sxyahPPevOq4mU9Foj2 aGChT1lqxxbsKuaVYXmo3Ygsrcyyd/RR6k9hV/w54Yn1u4y5MNsnMkmOfoPevS9OsrHSrZbayhCI OuOrH1J714+JxkafurVntUMLKfvPRGdpHh230yFWuf8ASrnuf4F+g/qa0CXVyUbYp/hHQVacl+/4 VCYwOTXjSquTvI9WNNRVkM+0SL0OfwxTGcSfegBPqOKl2r6UuRirhXlB3g7ETowmrTVyq0QPQMP1 oqySKK7VmuJStzHFLKsK3flKm2jbUmKMV9hc+L5SPbS4p5AqteahZ2Cbru5jhHox5P4daTkNQvoi XFZura7Y6QpWV/MnI4hQ/Mfr6Cuf1fxlLNug00GGPoZ2HzH6Dt/OuWdyzF2JZmOSzHJNc1TEJaRO 6jgm9Zmjquu3mrNiZ9kI+7Cn3fx9TWYTmrVnpl5qDf6PCxXu54UfjW9a+GILZRJdyea390cKP8a8 yriYp+89T2aWGdrRVkc5bWdxdsFhjZvftXU6P4R3OjXJBJ7dhU6zJB8sQCqOyjFWItTKH7x/OuGr XqSVo6HZTowi7y1OqtrWKzt1giXYi/rSlscDpWTa+IEICzjevr3FakFxa3QzCwY+g6j8K8mUJJ3k ejGUWtBwyaeQcdKcEHZvzp+wYrMsiEe7rxQYwO9PLc4ppJNADMAUUpzRQBRur+zsk33NzHEP9pua wLzxzYRZW0gluD2ZvkX/ABrh5ZZJXLyOzuf4mOTTPrX2nt5nyKwlNG3feLdWvMqkwtUP8MIwfzPN YruXcu7F2PVmOSfxq7p+j32pnNvCfLzzI/Cj8e9dNYeF7CzxJdH7XKOxGEH4d/xrhr4uMN3dnfRw jfwqyOXsNIvtTb/R4Ts7yNwo/GulsvDFjZAPdt9plHY/cH4d/wAa2JJiE2oAqgcAcAVSkcnqa86e IqVPJHowoQp+bJJLpUULGAoHAAqjNK8nU8U52UVXklAqYQHKRG4NVZZGXvTpJ89KhWOSd9kaM7H+ FRk10pW3Odu+wsVxJu68Vo21+YmDBiCO4NJB4b1OUBmhEKnvKwH6Vei8NRpzcXhY/wB2Jf6msp1a W1zSFOp2L9r4m24WfEg9ehroLS7hu4/Mhc49GGDXORaVaQEGKAZH8TncauRbo+jYx71w1OR/CdcO ZfEdBgMOQD9KaYh2NZsV5Kh5ORV6K7SQcjBrBo0FKEUVNkMODRSsM8esNB1DUMNHCY4j/wAtJPlH 4dzXS6f4XsrTDz/6TIO7j5R9B/jWs07Z6dKQM7V6NXFVZ6bI5KeHpw82SHaoxkADoB0FRO47Cl2m mNFI33UY/QVyqx0O5Xlc1UketA6deSHiIj3Y4py+Hpnx506qPRRmtVUhHdmbhJ7IwpZQuagit7u+ fbbQvJ7gcD8a6+Dw/YQkM0ZlYd5Dkfl0rQCxxIFUKqjsBgUPFpfChLDN/EznLHwmWAa+lwP+ecf9 TW4qWumQ+XbRJF/ujk/U0+S4wMDgetU5W3nNc0qk6j95nRGEYL3UNkuWdueaFZj2poUDtT+venot hCMzDviozIF75p7KDUTR5ppoGmKLsJwDTxekciqrR4zQYjn2NXaJGpfTV2T/APXRWQ0bjoaKvkiR zSOgSxhXl2z9KmWGBeiD8qURiniMVwuTZ1JIb8o6KPyp272oKCmEEGoKHbjSEn1puaQ0wFZsDPWo HLN3p5ye9MK+9NMCAxsTyaTyj61Ng0YNXzE2IfKpdhFSge9LilzBYh2HvSFKnIppNNNhYqyRZHSo 8djVp2AFQOQa1jdkOxCVGcniih2wcnpRWqTM20bgNSg8VWD5p4YVwtHSTZFIRmmginbhSsA3bTSt SZFIcUxkRFNK1ITTCadmK5GV96TGKUt61E0qL3qlFsTaJMUhIFV2uR2FRNOx71qqTIc0i00gHeoX nFVWk9TTDL6CtVSRm6hO0pNRlj7VCXc00hj1NaqKRm5NkhceuaKj2mir0J1NsGnB8VW8wDvSecPW uL2bOnnRcElL5gFUvOPamGY92p+yFzmh54FNa6Ud6zWnHcmozNnp09qtUkL2hoteegqF7pz0OPoK p7nIGO/rQMkfMTVKCRPMyZ5SfvN+ZqLzM9OfpRhfQUZNXZIm4ZY9sfWkKk9WpQG9eKXB78UCI/L9 6URipNtLtNFwsR7AKQrxxipdvpQEz2ouFiLHFFTeXRRcLDDN6L+ZpDIx5yAPaowu3bnAPXGKftO0 jr6UXAN53YLfpSA9j+NMKMoG3HHqeorFfW7y31CWNNPmmt9+yMoPvsBk1UY82wm7bm58uTkc4oEi 9qyr3Vbm1vEjisHmVVHnEHO0t0UHpn68UupaheW2lJILZVupPvAfMIh6nPUjj86fI9PMOZamypyM 44pNxA6ceuK5vTda1N2ZJbN5JJiHQk4RFPHPoO9WY9XvpLt0j08vETiNixG7B5JP+eKTptMFNM2w 2e/5ClBBA4696gEuRypzx8o5z6ke3+NPAY9B+HoKzaaLWpNuH1oLJjrUOG7jpTcPjPI57KaQywGA pwdTzmqoV8/df8BTgjd9x44oAnJDfT604Y6bunvVdRJ2UjHc04eYc/KSf93FAE/40VBiQ87WoosB 0ZjRvvIp+ozUT2FrL9+FfwyP5VPRXLzNGtkQDS7UdI8fXmk/sm2BBESAjocCrIY04NT52HKikdNi HKoufdetRtYjHMa478Vpbu/U1DIu7JU5buDS5mNJFD7Oq4ARSMdMCni3KkLsAz0460+UPEpP3gOd pOP1rJvI72O+OpafIHmCFJbaQkCRM549DnoaqPvaNg9OhrizP8QVR9ad9ljU5JDfQVR03Wba/wAx gtFcJ9+CXhx/iPccVpZ9DnPrSacXZgmnqhgjQfcUCmtGScknHepuSSCp+vWm8joe1K47DBGpAOPp mjy07jB9qecgcL09KQuO9HMFhvlKTxj8RTTAvUoD9KdvQ9GpuSOhyPai4WGNBGeQCue9FPLHsc47 UU7sVi23HNFPPSm9RSsIbRSH/WEduKCcCpsMXNGcjkZopuaBg67lxwR6MM5qpLFy24N8oBDA8j6V dHNQzn5W9uRQMxdU06O5Xe6EMnzJPHwyEdDxz/npVe31PUNNKrfKby36faIh86gd3Xv+H5V0LxoA qhQASAQPSs6dFS7XaoG9vmA71rGd1Z6kSjZ3RZstSt7+3E9rMsqH0P8APuKsGQkZIDCuQ8QRpp6P e2YMFxHHlZIyQeo6+v410GlTyXGlW08rbpHjVmbGMkj2onTslJdRRnd8rLvnEdOh7E0vmq3BA6dD 1qLJ3Y9Fz+tA5d1PI4rI0FcKRgcH0qIqc8EjAxTEZtjnPIbAqfAy31qthEREnY0UdQp7kmiqEf/Z --b1_7dfc1049f2b4111ad12662b1519fe12c--