Date: Wed, 28 Oct 2020 16:37:11 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Yaong mga Naliliman sa Oras na wala ng Lilim (bahagi 1 ng 2): Ang Paglalahad ng Habag ng Allah Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 54.236.35.159 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_dccbf1830d476e03ebf0731d3286068d" --b1_dccbf1830d476e03ebf0731d3286068d Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_dccbf1830d476e03ebf0731d3286068d" --b2_dccbf1830d476e03ebf0731d3286068d Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 29 Yaong mga Naliliman sa Oras na wala ng Lilim (bahagi 1 ng 2): Ang Paglalahad ng Habag ng Allah Deskripsyon: Isang panimula sa pitong pangkat ng mga tao na malililiman sa Araw ng Paghuhukom at mas detalyadong sulyap sa unang tatlo. Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 18 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8976 (daily average: 9) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay Layunin: · Upang maunawaan ang mga gawain na magdudulot sa mga taong mapabilang sa pangkat ng mga malililiman sa Araw ng Paghuhukom. Mga Terminolohiyang Arabik: · Hadith -(pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Aayaat -(isahan - ayah) ang salitang aayaat ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Ito ay halos palaging ginagamit kapag pinag-uusapan ang mga patunay mula sa Allah. Kabilang dito ang mga ebidensiya, mga talata, mga aralin, mga palatandaan, at mga pahayag. · Shaytan-minsan ay naibabaybay na Shaitan o Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at sa wikang Arabik upang tukuyin ang diyablo o si Satanas, ang kumakatawan ng kasamaan. Sa Araw ng Paghuhukom ang araw ay ibababa ng malapit. Sinabi sa atin ni Propeta Muhammad na, "Ang araw ay ilalapit sa lupa hanggang sa ang sukat nito ay isang milya nalang ang layo at ang mga tao ay pagpapawisan ng ayon sa kanilang mga gawa ...".[1]Ang mga tao ay nakatayo magkakasama, natatakot at nahihirapan mula sa mga epekto ng init. Para sa masusuwerteng iilan ang paghihirap ay tatagal ng halintulad lamang ng mga segundo, para sa iba ay magsisimula nilang maramdaman na parang nakatayo sila sa nakakapasong sinag ng araw ng kalahati ng buong buhay nila o higit pa. Ang mga aralin na pinamagatang "Mga Kaganapan sa Araw ng Paghuhukom"[2]nilalarawan nang mas detalyado kung ano ang mararanasan ng mga tao sa Araw na iyon. Pinaliwanag nito ng maigi na mayroong pitong uri ng mga tao na nasa lilim; ang lilim ng Trono ng Allah. Sa mga araling ito, susuriin natin ng mas maigi ang mga grupo ng mga taong ito. Si Propeta Muhammad ay nakasanayang makipag-usap sa kanyang mga tagasunod tungkol sa Araw ng Paghuhukom. Nais niya sa kanila, at sa atin na sumusunod sa kanya ngayon, na maging handa para sa kung ano ang paparating. Sa isang bantog at maraming salaysay na hadith ipinaalala niya satin ang walang hanggang habag ng Allah at pitong uri ng mga tao na tatayo nang mataimtim sa ilalim ng lilim sa Araw ng Paghuhukom. "Ang Allah ay magbibigay ng lilim sa pitong [mga tao] sa Araw na walang lilim bukod sa lilim ng kanyang Trono: Ang isang makatarungang pinuno; isang bata na lumaki sa pagsamba sa Allah; isang tao na ang puso ay malapit sa moske; ang dalawang nagmamahalan sa isa't isa para sa kapakanan ng Allah, nagpapupulong para rito(para sa Allah) at naghihiwalay para rito; isang lalaki na inakit ng isang babae na may kagandahan at posisyon (para sa pangangalunya), ngunit tumugon sa pagsasabing, 'natatakot ako sa Allah'; isang tao na nagbibigay ng kawanggawa ng palihim, na kahit ang kanyang kaliwang kamay ay hindi nalalaman ang kung ano ang ibinibigay ng kanyang kanang kamay sa kawanggawa; at sa wakas ay isang lalaki na kapag naalaala ang Allah sa kanyang sarili ay umiiyak. "[3] Bago tayo magpatuloy, mahalaga na banggitin na sa karamihang sitwasyon kapag ang 'tao' ay nababanggit sa parehong Quran at ahadith ito ay tumutukoy sa parehong kalalakihan at kababaihan; maliban sa kung saan ang mga kababaihan o mga lalaki ay tinutukoy nang hiwalay at partikular. 1. Isang Makatarungang Pinuno. Ang hustisya ay isang pangunahing konsepto sa Islam, kasama ang pagpapaubaya, pagpapatawad at paggalang. Ang ibig sabihin ng hustisya ay pagbibigay sa bawat tao ng mga karapatan na nararapat sa kanya, mananampalataya o hindi mananampalataya, kamag-anak o hindi-kilala, kaibigan o kaaway. Ito ay isang konsepto na dapat isagawa ng bawat Muslim, hindi lamang ang pinuno. Hinihikayat ng Diyos ang katarungan, at hinahatulan ng Islam ang lahat ng anyo ng kawalang-katarungan at pang-aapi. “…At huwag magiging hadlang ang iyong galit sa mga tao sa pagiging makatarungan. Maging makatarungan; Ito ay mas malapit sa kabutihan”. (Quran: 5:8) “…At hindi ninanais ng Diyos ang kawalang katarungan sa mundo” (Quran 3:108) Ang pagiging makatarungan ay maaaring magpabigat sa pinuno, dapat siya mag-ingat sa kanyang sariling mga layunin at mga gawain at siya din ang mag-aako ng mga pananagutan para sa mga gawa na ginawa sa ilalim ng kanyang pamumuno. 2. Isang bata na lumaki sa pagsamba sa Allah. Ang mga kabataan ang pinaka masigla at masigasig. Mayroon silang sigasig na mabuhay at tumingin sa hinaharap, pagpaplano at paglalagay ng mga pundasyon para sa isang mahaba at mabiyaya na buhay. Ang kanilang kasiglaan at kasigasigan ay malaking mga pagpapala mula sa Allah at ang mga gumagamit ng oras na ito nang wais para makakuha ng kaalaman sa Allah at pagsasagawa ng mga kilos na hindi nila maaaring magawa sa mga ibang pagkakataon sa buhay ay gagantimpalaan. Kabilang sa mga gantimpala na iyon ay ang paglililim ng Allah sa araw na wala ng lilim. Gayunpaman ang kabataan ay ang panahon na ang isang tao ay pinakamadaling matukso sa mga panlilinlang at tentasyon ng Shaytan. Maraming makamundong bagay na mga nakakaabala bukod tanging kinakalakal sa mga kabataan, kaya dapat nilang panatilihin ang kanilang mga mata sa premyo at hindi malinlang sa lahat ng mga kislap nitong walang halaga. Pinaaalala satin nito na sa pamamagitan ng isang hadith kung saan sanabi ni Propeta Muhammad, "Samantalahin ang limang bagay bago ang limang iba pang mga bagay: ang iyong kabataan bago ka tumanda; ang iyong kalusugan, bago ka magkasakit; ang iyong kayamanan, bago ka maging mahirap; ang iyong libreng oras bago ka maging abala; at ang iyong buhay, bago ka mamatay. "[4] 3. Ang isang tao na ang puso ay malapit sa mga moske. Sa sandaling muli, may magagandang gantimpala para sa pagdarasal sa moske. Sa iba't-ibang mga ahadith tayo ay pinaaalalahanan ng mga ito. Para sa isang taong nagdarasal sa moske ay may 27 na ulit na gantimpala kaysa sa pagdarasal sa tahanan.[5] Sinabi ni Propeta Muhammad na ang isang tao ... "ay hindi gumagawa ng isang hakbang patungo sa moske maliban na dahil dito, siya ay itinataas sa pamamagitan ng isang ranggo at isang kasalanan ay inaalis mula sa kanya. At kapag siya ay nagdarasal, ang mga anghel ay hindi tumitigil sa pagdarasal para sa kanya hangga't siya ay nananatili sa kanyang lugar ng pagdarasal at nagsasabi, 'O Allah magpadala ng mga pagpapala para sa kanya, O Allah maawa ka sa kanya' ... " [6] Hindi nito tinatanggi ang katotohanan na ang buong mundo (maliban sa iilan) ay kanilang lugar ng pagdarasal[7]; gayunpaman ang moske ay ang puso ng komunidad. Ito ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba kundi isang lugar ng pulong, isang institusyong pang-edukasyon, isang lugar ng mga gawain sa lipunan at isang lugar ng pahingahan. 4. Ang dalawang nagmamahalan sa isa't isa para sa kapakanan ng Allah, nagpapupulong para rito(para sa Allah) at naghihiwalay para rito Ang pagmamahal sa isa't isa para sa kapakanan ng Allah ay isa pang paraan ng kalugud-lugod sa Allah, na nagtitipon ng mga gantimpala at isinasabuhay ang mga konsepto na nakadikit sa Islam. Nangangahulugan ito na ang isang tao ay nagmamahal sa ibang tao dahil sa kanyang kabanalan. Hindi mahalaga kung ang tao ay mayaman o mahirap o kung ano ang nasyonalidad nila o kung anong kulay ang kanilang balat. Hindi mahalaga kung ano ang kanilang isinusuot o kung saan sila nakatira, ang mahalaga ay ang kanilang pagiging malapit sa Allah at Islam. Ang mananampalataya ay mapagparaan (tolerant) sa mga pagkakaiba at iginagalang ang iba. Ang pagmamahal sa isang tao dahil minamahal nila ang Allah ay pagmamahal sa kapakanan ng Allah. Talababa: [1] Saheeh Muslim & Abu Dawood. [2] http://www.newmuslims.com/lessons/241/ [3 parts] [3] Saheeh Al-Bukhari & Saheeh Muslim [4] Iman Ahmad. [5] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [6] Saheeh Al-Bukhari [7] Ibid Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/259/yaong-mga-naliliman-sa-oras-na-wala-ng-lilim-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_dccbf1830d476e03ebf0731d3286068d Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Yaong mga Naliliman sa Oras na wala ng Lilim (bahagi 1 ng 2): Ang Paglalahad ng Habag ng Allah

Deskripsyon: Isang panimula sa pitong pangkat ng mga tao na malililiman sa Araw ng Paghuhukom at mas detalyadong sulyap sa unang tatlo.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 18 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8976 (daily average: 9)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay


Layunin:

·       Upang maunawaan ang mga gawain na magdudulot sa mga taong mapabilang sa  pangkat ng mga malililiman  sa Araw ng Paghuhukom.

 Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Hadith(pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Aayaat(isahan - ayah) ang salitang  aayaat ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Ito ay halos palaging ginagamit kapag pinag-uusapan ang mga patunay mula sa Allah. Kabilang dito ang mga ebidensiya, mga talata, mga aralin, mga palatandaan, at mga pahayag.

·       Shaytanminsan ay naibabaybay na Shaitan o Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at sa wikang Arabik  upang tukuyin ang diyablo o si Satanas, ang kumakatawan  ng kasamaan.

ThoseShaded01.jpg

Sa Araw ng Paghuhukom ang araw ay ibababa ng malapit. Sinabi sa atin ni Propeta Muhammad na, "Ang araw ay ilalapit sa lupa hanggang sa ang sukat nito ay isang milya nalang ang layo at ang mga tao ay pagpapawisan ng ayon sa kanilang mga gawa ...".[1] Ang mga tao ay nakatayo magkakasama, natatakot at nahihirapan mula sa mga epekto ng init. Para sa masusuwerteng iilan ang paghihirap ay tatagal ng halintulad lamang ng mga segundo, para sa iba ay magsisimula nilang maramdaman na parang nakatayo sila sa nakakapasong sinag ng araw ng kalahati ng buong buhay nila o higit pa. Ang mga aralin na pinamagatang "Mga Kaganapan sa Araw ng Paghuhukom"[2] nilalarawan nang mas detalyado kung ano ang mararanasan ng mga tao sa Araw na iyon. Pinaliwanag nito ng maigi na mayroong pitong uri ng mga tao na nasa lilim; ang lilim ng Trono ng Allah. Sa mga araling ito, susuriin natin ng mas maigi ang mga grupo ng mga taong ito.

Si Propeta Muhammad ay nakasanayang makipag-usap sa kanyang mga tagasunod tungkol sa Araw ng Paghuhukom. Nais niya sa kanila, at sa atin na sumusunod sa kanya ngayon, na  maging handa para sa kung ano ang paparating. Sa isang bantog at maraming salaysay na hadith ipinaalala niya satin ang walang hanggang habag ng Allah at pitong uri ng mga tao na tatayo nang mataimtim sa ilalim ng  lilim sa Araw ng Paghuhukom.

"Ang Allah ay magbibigay ng lilim sa pitong [mga tao] sa Araw na walang lilim bukod sa lilim ng kanyang Trono: Ang isang makatarungang pinuno; isang bata na lumaki sa pagsamba sa Allah; isang tao na ang puso ay malapit sa moske; ang dalawang nagmamahalan sa isa't isa para sa kapakanan ng Allah, nagpapupulong para rito(para sa Allah) at naghihiwalay para rito; isang lalaki na inakit ng isang babae na may kagandahan at posisyon (para sa pangangalunya), ngunit tumugon sa pagsasabing, 'natatakot ako sa Allah'; isang tao na nagbibigay ng kawanggawa ng palihim, na kahit ang kanyang kaliwang kamay ay hindi nalalaman ang kung ano ang ibinibigay ng kanyang kanang kamay sa kawanggawa; at sa wakas ay isang lalaki na kapag naalaala ang Allah sa kanyang sarili ay umiiyak. "[3]

Bago tayo magpatuloy, mahalaga na banggitin na sa karamihang sitwasyon kapag ang 'tao' ay nababanggit sa parehong Quran at ahadith ito ay tumutukoy sa parehong kalalakihan at kababaihan; maliban sa kung saan ang mga kababaihan o mga lalaki ay tinutukoy nang hiwalay at partikular.

1.    Isang Makatarungang Pinuno.

Ang hustisya ay isang pangunahing konsepto sa Islam, kasama ang pagpapaubaya, pagpapatawad at paggalang. Ang ibig sabihin ng hustisya ay pagbibigay sa bawat tao ng mga karapatan na nararapat sa kanya, mananampalataya o hindi mananampalataya, kamag-anak o hindi-kilala, kaibigan o kaaway. Ito ay isang konsepto na dapat isagawa ng bawat Muslim, hindi lamang ang pinuno. Hinihikayat ng Diyos ang katarungan, at hinahatulan ng Islam ang lahat ng anyo ng kawalang-katarungan at pang-aapi.

“…At huwag magiging hadlang ang iyong galit sa mga tao sa pagiging makatarungan.  Maging makatarungan; Ito ay mas malapit sa kabutihan”.    (Quran: 5:8)

“…At hindi ninanais ng Diyos ang kawalang katarungan sa mundo” (Quran 3:108)

Ang pagiging makatarungan ay maaaring  magpabigat sa pinuno, dapat siya mag-ingat sa kanyang sariling mga layunin at mga gawain at siya din ang mag-aako ng mga pananagutan para sa mga gawa na ginawa sa ilalim ng kanyang pamumuno.

2.     Isang bata na lumaki sa pagsamba sa Allah.

Ang mga kabataan ang pinaka masigla at masigasig. Mayroon silang sigasig na mabuhay at tumingin sa hinaharap, pagpaplano at paglalagay ng mga pundasyon para sa isang mahaba at mabiyaya na buhay. Ang kanilang kasiglaan at kasigasigan  ay malaking mga pagpapala mula sa Allah at ang mga gumagamit ng oras na ito nang wais para makakuha ng kaalaman sa Allah at pagsasagawa ng mga kilos na hindi nila maaaring magawa sa mga ibang pagkakataon sa buhay ay gagantimpalaan. Kabilang sa mga gantimpala na iyon ay ang paglililim ng Allah sa araw na wala ng lilim. Gayunpaman ang kabataan ay ang panahon na ang isang tao ay pinakamadaling  matukso  sa mga panlilinlang at tentasyon  ng Shaytan. Maraming makamundong bagay na mga nakakaabala bukod tanging  kinakalakal sa mga kabataan, kaya dapat nilang panatilihin ang kanilang mga mata sa premyo at hindi malinlang sa lahat ng mga kislap nitong walang halaga.

Pinaaalala satin nito  na sa pamamagitan ng isang hadith kung saan sanabi ni Propeta Muhammad, "Samantalahin ang limang bagay bago ang limang iba pang mga bagay: ang iyong kabataan bago ka tumanda;  ang iyong kalusugan, bago ka magkasakit;  ang iyong kayamanan, bago ka maging mahirap; ang iyong libreng oras bago ka maging abala; at ang iyong buhay, bago ka mamatay. "[4]

3.     Ang isang tao na ang puso ay malapit sa mga moske.

Sa sandaling muli, may magagandang gantimpala para sa pagdarasal sa moske. Sa iba't-ibang mga ahadith tayo ay pinaaalalahanan ng mga ito. Para sa isang taong nagdarasal sa moske ay may 27 na ulit na gantimpala kaysa sa pagdarasal sa tahanan.[5]  Sinabi ni Propeta Muhammad na ang isang tao ... "ay hindi gumagawa ng isang hakbang patungo sa moske maliban na dahil dito, siya ay itinataas sa pamamagitan ng isang ranggo at isang kasalanan ay inaalis mula sa kanya. At kapag siya ay nagdarasal, ang mga anghel ay hindi tumitigil sa pagdarasal para sa kanya hangga't siya ay nananatili sa kanyang lugar ng pagdarasal at nagsasabi, 'O Allah magpadala ng mga pagpapala para sa kanya, O Allah maawa ka sa kanya' ... " [6]

Hindi nito tinatanggi ang katotohanan na ang buong mundo (maliban sa iilan) ay kanilang lugar ng pagdarasal[7]; gayunpaman ang moske ay ang puso ng komunidad. Ito ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba kundi isang lugar ng pulong, isang institusyong pang-edukasyon, isang lugar ng mga gawain sa lipunan at isang lugar ng pahingahan.

4.     Ang dalawang nagmamahalan sa isa't isa para sa kapakanan ng Allah, nagpapupulong para rito(para sa Allah) at naghihiwalay para rito

Ang pagmamahal sa isa't isa para sa kapakanan ng Allah ay isa pang paraan ng kalugud-lugod sa Allah, na nagtitipon ng mga gantimpala at isinasabuhay ang mga konsepto na nakadikit  sa Islam. Nangangahulugan ito na ang isang tao ay nagmamahal sa ibang tao dahil sa kanyang kabanalan. Hindi mahalaga kung ang tao ay mayaman o mahirap o kung ano ang nasyonalidad nila o kung anong kulay ang kanilang balat. Hindi mahalaga kung ano ang kanilang isinusuot o kung saan sila nakatira, ang mahalaga ay ang kanilang pagiging malapit sa Allah at Islam. Ang mananampalataya ay mapagparaan (tolerant) sa mga pagkakaiba at iginagalang ang iba. Ang pagmamahal sa isang tao dahil minamahal nila ang Allah ay pagmamahal sa kapakanan ng Allah.Talababa:

[1] Saheeh Muslim & Abu Dawood.

[3] Saheeh Al-Bukhari  & Saheeh Muslim

[4] Iman Ahmad.

[5] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[6] Saheeh Al-Bukhari

[7] Ibid

--b2_dccbf1830d476e03ebf0731d3286068d-- --b1_dccbf1830d476e03ebf0731d3286068d Content-Type: image/jpeg; name="Those_Shaded_when_there_is_no_Shade_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Those_Shaded_when_there_is_no_Shade_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACqAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDz8oDw KYYzTyM0KDmveSONsYAV9qnicd+tPVFZcEUq2pc4UgfWq0J1LCdtvIrShjYxgkGqNrbSKec8dcVt RRsIVBU8d6xm7GkSsxMa5B5qJYzcPgnb7mrUkPcfjSxRBW3YOMUr6DGR2ir8zHJpz20e0kLtJ7ip wCw+XPFOC8VN2OxVe1+QcgjHOeorNkttk4U8g9xXQR7M/MAR3prwxsCqxjrnpVRnZiauYL24Vu9R +UVPStmaxGCcYquYcLjIrVTTM2jO25pyoKsi2LHj1o8goSpHNVdEkHlbvoKa0eB0q4QFGMUxoztz jrSuMpNH8tRmPnpV50HTFRGOqTBlbYO9IVHpVgp3phSrIIClKsfcipgmTSlfQUmxogKZ5xTGQVYI qJhQNkBUUm0VMVpNlJiIduKMVLs9qTbioaLRGBTsUuKMVm0XcYvWpOD9aYBinKK2SMHKw9TjrVmL PUc1XANSRkqQQabiJSsa9tPsGePoa0450lUAkKTXPxzZ+9VhJCDkGsJU7mqqGpKNvHBz0pI2XGCM GmI4ePJpwUMQQaixdy3GqIuTzTZo+6ZxUW8g/wBKnin3fIyjBrNprUq6ehAI2z9akRXU8danwEbr xTS2Dxxmne5OzIZFeTG459hURtyAflzV3IC59KTzCflXNCkJlRFKjb5ZHvioJYMPuOTWoqruy/IH WnmG0mH3mU+hNPnsxWMZgmPu5ppXdxjitVrW1XqCfxpQlqMjy+KftAsYjxFiSBxTGhIracrsKxoF H0qm0ZJOeauM7ktGc0WOKjaPnpV5oznnim+VgZNac1ibXKWzaMCmleKtNH3qNkqkxFUrTSlWCmaQ pV3C5X2UmzNWPL9aQrU3GisUxTCtWSuaaU9qRRX20m2pimKNtQxogCnPSrCQgrk8GnbQG+7Uqxhh xxV3MiIxEDpmgIfSrHksvQZoII7VSZLIQD6VNHuFJjNPVSKoi5Zhlx1PNW0JIzis5VqzDIyHnkVl OPY1jPuW1Jq3Db+ZyB+VV4isnQHJrStVMA3cH2Ncs3ZG8dRy2TOoXDA9jUJtCr4ZsgdTWl9oLqNu B7VIIWkj3ED34rm9o47mripbGUsGRgY5pyxeX1XmtBbRQc5p7WTuM44p+01J5GZLxYYj1qMxD0rX ey2gZFV3tsHCiqVREuDM9lIFNYcGrz2xHao2t2x0pqaJ5WUWzTWDY61aaBh1FRtFz7mtFJEtMq+U GPNIyD047VbaIKMfnUTpnimpXK2RTePNRGOrpjFRmPNbKRnuUzH7U0xgVcZMDioWTmqUrhYqlTSb KsmLuaaU9KfMCRXMdMKVZKUwpSuUVilJt5qwUphTmk2AmDnnFSxnaeMUskDg8oaYFYetUmmjJ3Rb SUj7yAj2qYPbuPmjxVVA3vipgh+tJpApsn8i2YZC0n2KJvukimqSKlVz3qXdbD5k9xhsXU8YYfWn LFsPzrVqOTPXafY0rymQY2KKnnlswtHoRxyKp+VcfhV+3MbnJYH/AGSazxGQalVPzqJJMIzaNiCO IsDsYfQ5q+J4oU28j2IxWLa3Mlucjmr73Iusbtu72rinDXU64TVhZZMEMvIPQ+lTW92cYNQxxggo 33T39KTyGif6VDs1ZlXad0aKtBOMM200j2SkZjcH3qp5TK4PZqtW7AHBJU+prJ6apmnkyKS0mHAw aqywSRn51rdNu+3crBqpXSbxzSjUBwMZlHcUghQLuK89qum2J57DrmoZRit+e+iM7W1ZnyxgdKgK VfZc0xogOo5reMrGLVyj5fc8CmMmautGSajMQHuatTJcSmYiaYY8dKulM9ajZKtTFYpGP1ppjxVs pTDHVcw7FRkphSrhj9qYY6OcdimUppj9quGKmmMelJzFYvBrcnkN+VKbe1kPB6+1RIQOq5qdJdvK xqD7jNc17bM1unuINMDj92ePemfYJE7Zq2Luf+8B9BQZpX+82aaqTW7JcYPZFUWbnsPzqVdOkPQA /Q1Kqmp48g5yabrSXUlQiym1jInJU00Re1bce1hhsYpzabHJyki/Ss/rVviKeG6xMdIvapVgrTOm Oq5AJ+gqLyChwRij28XsxOjJblZYiO1TxxY7ZqZIqnjgyeBUSqoqNMSIEjGBn3q9FEsqbSvzD7vv 7U2O0k7ofyq7BbPkcEe9cNWqujOunBkC26vEQBhl5o8g5zt6jNagthuEmOf4qlFvHxwTXL7c39kZ tu5ThuBTLuLccpjB9K03slbleKYbbYpPX0o9sk7h7O+hhSxbFwaqNDuPStmWAkkkVA1v2xiumFZJ GMqbZlNEB0HPrUbQ469a03hx2xUDxjsK2Va5Hs7Gc0Xrx7VG0ftV9ovaomj9q0VQhwKDRUwx1eaO mGP2rRViHTKJiphj9qvGL2ppip+2BQZRMftTTEfSrxipDHS9sVyFAw00xe1XWSo2Q1DrD5AWFM9c fhUogXswNSKp/umpEHqhrheLOtYVkawqOwNSCEHooqVQv9xqlCp/db86zeMK+qMgW3GecD3qZLRS f9YPxqZEQnkGrCQRnoT+NZyxyRSwbZXSy9ZAKsx2ZXlZQfqKetvH61KkMYrGWOT6miwbXQVIpRxx 9Qajmt3zzhqsCKL0P51II09W/OoWMV9CnhmZ625qaOEg8ZFXFjUd81IqAdqp425H1Wwlu0y4G4ke hq9GSOTn6VAnHQCplcj+EVg6vMy+TlRZRk9G+lTCIEcA1BE5JHyKfwrRi+7yoFdVFKo7HPUbiU2U jjFQsM+1acijaTgfjWdMSSeVx7Uq8fZuzYU5cxWkVfSq0icYAxVhyR6VCzmuP2jT0OtRuim8BPao mtz6VdZjUTc1axUkH1dMpG3J6A002hPUVexjnpUbD0NU8Y0CwyZRa1A61GbcdsVeaMHk5phQdNtL 68P6oUWiQDrmomjHatBo/aozGPSn9dH9TM9oqYYvatAp/s1Gy/7NP64w+pmeYjTDD7VfZf8AZqNg fSj61Jj+qIlWFfSpVhWpBH708Re9N0jRVF2GLEtPEaVIIqeEUHG4ZrJ0i1VXYjESelPEa+lTLGD0 NPWMetZukUpogCD0p4UelTiMU4Ris3SDnIVUelPCj0qUIKcEFJQsQ5kYUelSAD0p4QU9Y81ooGbk NUL6GpUI7LSrGBTworRQMXJEsMgDc8CromCqDVFFwcmpMknJranOVPY5pxTZZkkDriqMnXpU3GOt NYBue/elVbqO7CC5Sqw9qiKj0q2VFRlRWPIdEZFVl9qjZatlR2FRlRScEaqRVKn0phU1bKimFRUO KNFMqlDTClWyoqNyicsyr9Tis3BGqmVShpDGaZcatp9suWuFY+icmse58WxqSILXcPV2xVRpN7Fe 0sbJjNRtHXNHxffg8w25H0P+NWYPGcBIFzauhxy0Z3DP0rZYeRP1iJstFUTRe1Z7eL9M3AYmwe+z /wCvSXHinTY4iYnaV8cLtxVKi+xLrruaH2yMHgg/SgXxIwq4+tZSzCnrOewr0WkcSNIXDt1Y05X5 zVFZm9qeGJ6mspFoviYDvU8dwF6YrNU1IJQPesJFo0hdNUi3BPUflWasx9KkEzetYyZojTE2R0/O nLNnoRWarn1qQNWLkyrI0fOx1P5U5Z+epqipqQNjpWbqNByI0Ukz3p5lUdWxWcsh6A07dir+sNIy dI0POB6HNL53vWeHx3xQZh3aj6wT7EvG62nrmk+1nOccVQa4UdOaYbnqMVLxDKVDyNBrj34NN83P es03Zzt4FQy3boCSQAKn27ZaoGqZKglvIYvvyAH071ix6m11CWUlcHFVZZCTzR7ST0LVJI15tYiU fKGY1n3XiGSKMsqAAevNZM19FHMIS43t0FY19fvIHBdQpONtaQjKT1FJxijobnxDdCEsrquRkEDr WLqOpSOFkLl2fpuNY/2+ZIAmSR0B61E87SqB6V1RpWMJVtNDXaQOoYHg81XkfAJzWfBfSJ+7kX5T 0NTGYTKYuxOa2ScSHUTQiXAmQMO9NZuvFVofMSfYMbSfzqV5YyMZxjrzg5rVu2xjzqw0yjkkdDyD TWmG09uM5peHjwOeeD/9eoHLbsbenX2oTuZu52iGpkNU1mpGvYk4aQZ9BVt3OqxpK4FPEtYx1SMc KrE0h1SQqNqAfU1lIpNG6HzTw9c+dSmxy35U6O7l+8ZD9c1jJFpo6JXqVX9axYtRwm5sHHen2epe Y7B2BH8JrnkzTQ3FftUqNWcl3F/fFPF7FnG9c+maxkXY0xJTw9YN3qBOUjkCjGSwPIqTT7wsMGRp Mngmsmna5SN3eB1NNM/pVEzjOM1R1KeQxfulyy/NkNjFZpNuxaijZM2eppjTKOScCsG11VpIX3kk AceoqKW6aWJD5pJU/dB61XsnfUeiOh+0JtDbhg9KRpO9YQ1HdArNjgY/GmQ6qPPcPKvTgUexkVob sj981SvLtHRrfIMm3OD3FYl5qVx5pBdlXHHpg1nz3jKylTgjnNbQw73YbG3p9zGgeEEn5uOKnnlC gk1zzXKsTPHyc8jPQ1P9u82FtzZkPIA6Vbpa3Ik0tCteiS7n8yFSzCsy4Z3z8pGODgVsyl1iXoSy AfK2MjPX86z7kkysScYHIPFdMGefN3MwbzN5WcZq3axZimDOBnGPp3qG5hUhWJCn2/xpIolEJ8pn MvQgHtXQ9YmHULlty7V+UDr3zTbRGjlLSZ9sHinfZnjwXIVn5GaUK4corAp1JFO+lkSI0QYlvMYn OT2IpfKCEKWDZ79s0ksrt8vlu5A61T2yzExxh89dtCTZE2lsXpgxJKEMfQdKhJu2AAt+PVRVi2sJ VRTNOQSeFHWrS24ThPMB+tRzpeZHvSEkllePeSxHftTQzFBwMdQMc1US8KoQCMemKat4wjwE4zk5 quWbOiTd9S8ZFQZU5qWAmZBkgEdfSspbppJS7YP8hVuN4ypUSByR0PcUpKS3Gm9y8uPMBLDGM9et R3MixxlWbqueDUMk4XoMAY6nGPpVCedribA6dPpUxjJu4pVGjUW5eRFWEDLDHPWlgvfIAA5k6bqz 9xhQtG3OM+9Ro4b5nYgk8kU/ZplRqO+psPrAgg3H5pG+7/jUMF/5haYHDn19azhPGJsx8DB+8M9q fawGST5T8qYyaXsopFuo2zciulAIuCuTzirlteRwDzFmA3ZwM1hNFHMxKSFcYyO2PWmxTFCAG2hC TkjrWLpJo3U+VXZu3msnygImyzdcfzzVVNbmkQqcbiMZI7VkvIrgsvyk0+2t5ZZFWNS3qR2FNUYp GntGy79sZLc78fN0I6mnW2oyKhiRuCORiqV0pACHqDjg5xUcCbHLODn0zzVKmmhe0aZee5Z0Cx9R 2FQBy0u5mOQOaV5pI4tiEgHPpSK+1EysUj+nQimo2K9pcla4MpG+TCjgnbwaZJCJF3eYcD0GabJM kpCJahpPUEkfkKkWB1GyRhF3I/8ArClsDm2QQlYpDy5THzAjFToDCDLGAUHqalh02RiXcoQwOBz+ eKtJYwQw7MiUgZ3HgZqZTiZ3exWmeSZdybQB0x16cVWeyeYq65Jx68H/AOtVu5vreObylRumW2Lx n61nz3yop8oHL9c87RRDm6I5pzQxvs9tLiQFyAMYPFQzatlSiW6ovQgcEj61VkmkY/LjHWmeYzjB TcfUV1Kmt5HLKbexYM8c+FeR1P8ACuMnP1pZbeYREjkDp2pq2ioAx3bj0ANaEMTuFDZ2jruPX/Cp lJLYnWW5mx287kYOAOM5rQjgm24wfrVoNDC+AMn0ApBeAuyGMqV5OfSspTcilFLcbDakMCxJOecd qsLEFLMudueCTVZr7YMcEnoBSiOYj5yApwQDWbT6mkbdDGSNmXJ2qPfrSskOwDLE+nQUwk7etMbo frXfuzSbJtkLjasZ47g809SYOmFB9Dmq/wDCoqT0otfQxuOeVmTGSB/Oq+8hvSpT9+nQKragoIBG ehFOySJeo4K67kduSOSOeKjcpuCoeAOwoTuPf+tOwNw4HWpj3GTafB++8wyL8gzt9R/jVtImjjby QxQggFgcf5xUFsMMWHBweavZJlQEkgv0/KsKknc1jqVJbWaOJWIKDqSegH1qCOG5upAIwSucZ6Af jWtegG3IwMYP8xUN/wDu7LCfKPl4HHrRCV0aJ3dh1tZRoD9oIyP4M81PNdRwL+6tI27As+P0rKhZ hbqQxB3Hv9Kt2/zTkNyDGTz9Khq71OiD7BieaUMiBc+gPHtVlmjgRWaLLg4yAN341dshtsoWHBPU jvQvNsWPLFjk9zWcp62BdyjBZ2xUyfvGUjgFR1+veniGOID92Q+QFMgJH6Vbl/49z7AYqhYyO8Mh d2YgHGTmp5mxN2LckkkMIVSRKzYGE/XFQO1/5nlwMNuMbjjJPr7VHuY3BBJPy+tWm+W1yvBK9RSv YzlJ3CHzoExLMGYHLk81HJFJdRCSaQKG+6M8GpnVQq8DmPnjrTU5gizz0pXMpSZWnshLAAtyqnGA DwDWS8RV9ksbDHAPbFW70nzRyabbksqbjn5u9bwbSM3qQw6e82CuNvtxV6LSkC4EmT32irbgAoAB jmmy8SKo6bRx+NTKpJhyJDVtIUUkkfL19aZwAwxtHY+tLeEiBMEjntVRiTAgJ42nj8aS13Kew6dl IKq/L9geQKljQFcleTxn2xTNqjGABwO3+1UvQDH9403oYrUWK3VFDHDEeoofJXegOQecHmpU/iHb Yf5VF/y3z3KD+VSnc6IJH//Z --b1_dccbf1830d476e03ebf0731d3286068d--