Date: Tue, 1 Dec 2020 18:04:07 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Mga Karapatan ng mga Kapitbahay sa Islam (bahagi 1 ng 2): Ang Maayos na Pakikitungo sa mga Kapitbahay Message-ID: <898120072e3b22c44dfd7b3b82fee55f@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.237.67.179 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_898120072e3b22c44dfd7b3b82fee55f" --b1_898120072e3b22c44dfd7b3b82fee55f Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_898120072e3b22c44dfd7b3b82fee55f" --b2_898120072e3b22c44dfd7b3b82fee55f Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 27 Ang Mga Karapatan ng mga Kapitbahay sa Islam (bahagi 1 ng 2): Ang Maayos na Pakikitungo sa mga Kapitbahay Deskripsyon: Ang isang sulyap sa kung papaano si Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, at ang sahabah nakitungo sa kanilang mga kapitbahay. Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 16 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2012 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim Mga Layunin · Upang makita at maintindihan kung paano ang ugnayan sa kapwa ay nakaka-apekto sa mas malawak na komunidad. · Upang maunawaan na ang mga mabubuting kapitbahay at malasakit sa mula kanila ay isang pagpapala mula sa Allah na dapat mapanatili at mapangalagaan. · Upang maunawaan na ang malasakit para sa mga kapitbahay ay nangangahulugang para sa lahat ng mga kapitbahay hindi lamang sa mga parehong lahi, etniko o relihiyon. Mga Terminolohiyang Arabik · Hadith -(pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Sunnah -Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, na kahit ano na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta. · Sahabah -ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na naisasalin sa mga Kasamahan. Ang isang sahabi, kung saan ang salitang ito ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. Sa isang tunay na hadith, ang mainam at magandang pakikitungo sa mga kapitbahay ay nakaugnay sa paniniwala sa Allah at sa mga nasasakupan ng Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad na, "Sinumang naniniwala sa Allah at sa Araw ng Paghuhukom ay mahalaga sa kanya na hindi niya saktan ang kanyang mga kapitbahay ..." [1] Sa gayon ay naintindihan natin na ang mga karapatan ng mga kapitbahay ay may mataas na katayuan sa Islam, sa katunayan na ang mahal na asawa ni Propeta Muhammad na si Aisha ay nagsabi sa isa pang hadith na ang anghel na si Gabriel ay sobrang mapilit sa pagtataguyod ng mga karapatan ng mga kapitbahay, na napaisip si Propeta Muhammad kung ang mga karapatan ng mana ay ibibigay ba sa malapit na mga kapitbahay. Ang mgasahabah ay patuloy na pinapaalalahanan ng parehong salita at gawa na binigyang ng Allah at ng Kanyang Sugo ang malaking kahalagahan ng pagsasaalang-alang at maayos na pakikitungo sa mga kapitbahay. Si Propeta Muhammad ay isang beses nagkaroon ng isang kapitbahay na sinasaktan at iniinsulto siya sa bawat pagkakataon. Nang ilang araw na ang nakalipas at hindi nakita ng Propeta ang lalaki, binisita niya ito dahil nababahala siya na ang kanyang kapitbahay ay maaaring may sakit o nangangailangan ng tulong. Ganito ang pakikitungo ni Propetang Muhammad sa kanyang mga kapitbahay, kahit na hindi sila mga kapatid sa Islam. Ang isang mabuting kapitbahay ay isa na nagtitiyak ng kaginhawaan, seguridad at kaligtasan. Ito ay totoo maging anuman ang etniko o relihiyon ng mga kapitbahay. Ang pakikipag-ugnayan sa komunidad ay napakahalaga at dapat malampasan ang mga hadlang tulad ng lahi, relihiyon o pagka-akibat sa pulitika. Ang lipunan ng mga Muslim, lalo na ang lipunan na itinatag sa lungsod ng Medina, ay nagbigay diin sa pagkakaisa ng komunidad. Kung ang isang miyembro ng komunidad ay naghihirap ang buong komunidad ay nalalagay sa panganib. Noong nakaraan, ang mga kapitbahay at mga malawak na mga miyembro ng komunidad ay nakasalalay sa bawat isa sa mga panahon ng alitan o kalamidad. Hindi ito kagay sa mga sitwasyon na nakikita natin ngayon; ang mga matatandang tao ay kinakalimutan at namamatay mag-isa at ang mga kapitbahay ay nagugutom sa likod ng mga saradong pinto. Maraming mga problema sa komunidad na tulad ng mga ito na maaaring malutas sa pamamagitan ng malasakit sa kapwa. Kamakailan lamang ang isang grupo ng mga batang nasa high school sa Sydney Australia ay nagsimulang magtabas ng mga halamanan at maglinis ng mga yarda ng kanilang mga matatanda at may kapansanan na mga kapitbahay. [2] Ang mga kalalakihan ay mga Muslim; subalit karamihan sa kanilang mga kapitbahay ay hindi. Isang marangal na pamamaraan para sundin ng mga kabataan na ito ang mga yapak ng kanilang minamahal na Propeta. Ang mga kapitbahayan ay nag-uusap tungkol sa kanilang sorpresa at pag-aalala sa mga layunin ng mga lalaki ngunit nang tumagal ay naging komportable din sila. Ang mabuting pakikitungo sa kapwa ay ang tiyak na sinabi ng Propeta Muhammad na ito; ay isang kagalakan sa buhay ng isang tao. Tulad ng makikita natin mula sa halimbawa sa Sydney, ang mga Muslim ay nasa isang natatanging kalagayan upang bigyan ang mga komunidad ng isang bagay na kadalasang nawawala habang naglalakbay ang mundo sa hinaharap: pagkakaisa ng komunidad at isang ligtas na kapaligiran. Bilang mga Muslim alam natin na bahagi ng pagsunod sa Allah at ng kanyang Sugo ay ang pagtitiyak ng isang ligtas na komunidad para sa lahat. Hindi natin kailangang hulaan ang mga paraan upang gawin itong isang katotohanan ngunit magagawa nating sundin ang patnubay ng Quran at ng tunay na Sunnah. Dahil sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mabubuting kapitbahay, ang mga tao ay kadalasang gumagawa ng mga katanungan bago lumipat sa isang lugar. Ito ay marahil ang isang maling uri ng kapitbahay ay maaaring gawin ang buhay na miserable. Tulad ng isang masamang relasyon sa isang kapitbahay ay maaaring gawin ang buhay na ubod ng sama, ang isa namang mabuting kapitbahay ay maaaring gawin ang kabaligtaran. Sinabi ni Propeta Muhammad, "Kabilang sa mga bagay na nagdudulot ng kaligayahan sa isang mananampalataya sa buhay na ito ay isang matuwid na kapitbahay, maluwang na bahay at maginhawang paraan ng transportasyon". [3] Kung hindi tayo sigurado kung paano pakikitunguhan ang ating mga kapitbahay maaari nating tingnan ang sahabah at subukan tularan ang kanilang pag-uugali sa paraan na angkop sa ating oras at lugar. Si Abu Dhar, ay sinabihan ni Propeta Muhammad na magdagdag ng tubig sa kanyang sabaw upang makapag-alok ng iilan sa kanyang mga kapitbahay. [4] Si Abdullah ibn Amr ay nagtanong minsan sa kanyang tagapaglingkod pagkatapos magkatay ng isang tupa, "Ibinigay mo ba ang ilan sa ating mga Hudyo na kapitbahay?" [5] Ang isang mananampalataya ay hinihimok na magbigay ng mga regalo kahit na maliliit na halaga lamang. Ang tunay na halaga ng regalo ay ang diwa kung para saan ito ibinigay. Ang pagbibigay ng mga regalo ay naghihikayat ng pagkakaibigan at mabubuting relasyon sa kapwa. Nang tanungin ng asawa ng Propeta na si Aisha ang Propeta kung aling mga kapitbahay ang dapat niyang padalhan ng kanyang mga regalo, sumagot siya, "Sa mga pinto na pinakamalapit sa iyo". [6] Bagaman ang pinakamalapit na mga kapitbahay ang dapat nating alalahanin unang-una, hinihimok tayo ng Islam na pangalagaan ang lahat ng ating mga kapitbahay at alalahanin ang mas malawak na komunidad. Mayroong maraming mga ahadith na binibigyang diin ang kahalagahan ng mabuting pakikitungo sa mga kapitbahay. "Ang pinakamainam sa mga kasamahan para sa Allah ay ang pinakamabuti sa kanyang kasamahan, at ang pinakamabuti sa mga kapitbahay para sa Kanya ay ang siyang pinakamabuti sa kanyang kapwa." Ngunit paano ang mga kapitbahay na nakagagambala sa ganap na kasiyahan at karapatan ng isang tao sa kanyang sariling tahanan? Si Propeta Muhammad ay tinanong tungkol sa isang babae na nagdarasal at nag-aayuno higit pa sa mga obligado sa kanya, at nagbibigay nang sagana ng kawanggawa, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya humihinto sa pagsasalita nang masasaki na salita sa kanyang mga kapitbahay. Inilarawan siya bilang kabilang sa mga taong Impiyerno. Ang isa pang babae ay inilarawan sa kanya na sumasamba ayon sa kung ano lang ang obligado sa kanya at sinabi niya na siya ay isang tao mula sa Paraiso dahil lamang siya ay isang mabuting kapitbahay. [7] Talababa: [1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim. [2] http://mobile.news.com.au/national/nsw-act/whipper-snipper-boys-will-do-your-lawn-for-free/story-fnii5s3x-1226908304459 [3] Saheeh Al-Bukhari [4] Saheeh Muslim [5] Ibid [6] Ibid [7] Saheeh Al-Bukhari Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/257/ang-mga-karapatan-ng-mga-kapitbahay-sa-islam-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_898120072e3b22c44dfd7b3b82fee55f Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Mga Karapatan ng mga Kapitbahay sa Islam (bahagi 1 ng 2): Ang Maayos na Pakikitungo sa mga Kapitbahay

Deskripsyon: Ang isang sulyap sa kung papaano si Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, at ang sahabah nakitungo sa kanilang mga kapitbahay.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 16 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2012 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim


Mga Layunin

·       Upang makita at maintindihan kung paano ang ugnayan sa kapwa ay nakaka-apekto sa mas malawak na komunidad.

·      Upang maunawaan na ang mga mabubuting kapitbahay at malasakit sa  mula kanila  ay isang pagpapala mula sa Allah na dapat mapanatili at mapangalagaan.

·       Upang maunawaan na ang malasakit para sa mga kapitbahay ay nangangahulugang para sa lahat ng mga kapitbahay hindi lamang sa mga parehong lahi, etniko o relihiyon.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Hadith  -  (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       SunnahAng salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, na kahit ano na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta.

·       Sahabahang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na naisasalin sa mga Kasamahan. Ang isang sahabi, kung saan ang salitang ito ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

The Rights of Neighbours in Islam 1.jpg

Sa isang tunay na hadith, ang mainam at magandang pakikitungo sa mga kapitbahay ay nakaugnay sa paniniwala sa Allah at sa mga nasasakupan ng Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad na, "Sinumang naniniwala sa Allah at sa Araw ng Paghuhukom ay mahalaga sa kanya na hindi niya saktan ang kanyang mga kapitbahay ..." [1] Sa gayon ay naintindihan natin na ang mga karapatan ng mga kapitbahay ay may mataas na katayuan sa Islam, sa katunayan na ang mahal na asawa ni Propeta Muhammad na si Aisha ay nagsabi sa isa pang hadith na ang anghel na si Gabriel ay sobrang mapilit sa pagtataguyod ng mga karapatan ng mga kapitbahay, na  napaisip si Propeta Muhammad kung ang mga karapatan ng mana ay ibibigay ba sa malapit na mga kapitbahay.

Ang mga sahabah ay patuloy na pinapaalalahanan ng parehong salita at gawa na binigyang  ng Allah at ng Kanyang Sugo ang malaking kahalagahan ng pagsasaalang-alang  at maayos na pakikitungo sa mga kapitbahay. Si Propeta Muhammad ay isang beses nagkaroon ng isang kapitbahay na sinasaktan at iniinsulto siya sa bawat pagkakataon. Nang ilang araw na ang nakalipas at hindi nakita ng Propeta ang lalaki, binisita niya ito dahil nababahala siya na ang kanyang kapitbahay ay maaaring may sakit o nangangailangan ng tulong. Ganito ang pakikitungo ni Propetang Muhammad sa kanyang mga kapitbahay, kahit na hindi sila mga kapatid sa Islam. Ang isang mabuting kapitbahay ay isa na nagtitiyak ng kaginhawaan, seguridad at kaligtasan. Ito ay totoo maging anuman ang etniko o relihiyon ng mga kapitbahay. Ang pakikipag-ugnayan sa komunidad ay napakahalaga at dapat malampasan ang mga hadlang tulad ng lahi, relihiyon o pagka-akibat sa pulitika.

Ang lipunan ng mga Muslim, lalo na ang lipunan na itinatag sa lungsod ng Medina, ay nagbigay   diin sa pagkakaisa ng komunidad. Kung ang isang miyembro ng komunidad ay naghihirap ang buong komunidad ay nalalagay sa panganib. Noong nakaraan, ang mga kapitbahay at mga malawak na mga miyembro ng komunidad ay nakasalalay sa bawat isa sa mga panahon ng alitan o kalamidad. Hindi ito kagay sa mga sitwasyon na nakikita natin ngayon; ang mga matatandang tao ay kinakalimutan at namamatay mag-isa at ang mga kapitbahay ay nagugutom sa likod ng mga saradong pinto. Maraming mga problema sa komunidad na tulad ng mga ito na maaaring malutas sa pamamagitan ng malasakit sa kapwa.

Kamakailan lamang ang isang grupo ng mga batang nasa high school sa Sydney Australia ay nagsimulang magtabas ng mga halamanan at maglinis ng mga yarda ng kanilang mga matatanda at may kapansanan na mga kapitbahay. [2] Ang mga kalalakihan ay mga Muslim; subalit karamihan sa kanilang mga kapitbahay ay hindi. Isang marangal na pamamaraan para sundin ng mga kabataan na ito ang mga yapak ng kanilang minamahal na Propeta. Ang mga kapitbahayan ay nag-uusap tungkol sa kanilang sorpresa at pag-aalala sa mga layunin ng mga lalaki ngunit nang tumagal ay naging komportable din sila. Ang mabuting pakikitungo sa kapwa ay ang tiyak na sinabi ng Propeta Muhammad na ito; ay isang kagalakan sa buhay ng isang tao.

Tulad ng makikita natin mula sa halimbawa sa Sydney, ang mga Muslim ay nasa isang natatanging kalagayan upang bigyan ang mga komunidad ng isang bagay na kadalasang nawawala habang naglalakbay ang mundo sa hinaharap: pagkakaisa ng komunidad at isang ligtas na kapaligiran. Bilang mga Muslim alam natin na bahagi ng pagsunod sa Allah at ng kanyang Sugo ay ang pagtitiyak ng isang ligtas na komunidad para sa lahat. Hindi natin kailangang hulaan ang mga paraan upang gawin itong isang katotohanan ngunit magagawa nating sundin ang patnubay ng Quran at ng tunay na Sunnah.

Dahil sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mabubuting kapitbahay, ang mga tao ay kadalasang gumagawa ng mga katanungan bago lumipat sa isang lugar. Ito ay marahil ang isang maling uri ng kapitbahay ay maaaring gawin ang buhay na miserable. Tulad ng isang masamang relasyon sa isang kapitbahay ay maaaring gawin ang buhay na ubod ng sama, ang isa namang mabuting kapitbahay ay maaaring gawin ang kabaligtaran. Sinabi ni Propeta Muhammad, "Kabilang sa mga bagay na nagdudulot ng kaligayahan sa isang mananampalataya sa buhay na ito ay isang matuwid na kapitbahay, maluwang na bahay at maginhawang paraan ng transportasyon". [3] Kung hindi tayo sigurado kung paano pakikitunguhan ang ating mga kapitbahay maaari nating tingnan ang sahabah at subukan tularan ang kanilang pag-uugali sa paraan na angkop sa ating oras at lugar.

Si Abu Dhar, ay sinabihan ni Propeta Muhammad na magdagdag ng tubig sa kanyang sabaw upang makapag-alok ng iilan sa kanyang mga kapitbahay. [4] Si Abdullah ibn Amr ay nagtanong minsan sa kanyang tagapaglingkod pagkatapos magkatay ng isang tupa, "Ibinigay mo ba ang ilan sa ating mga Hudyo na kapitbahay?" [5] Ang isang mananampalataya ay hinihimok na magbigay ng mga regalo kahit na maliliit na halaga lamang. Ang tunay na halaga ng regalo ay ang diwa kung para saan ito ibinigay. Ang pagbibigay ng mga regalo ay naghihikayat ng pagkakaibigan at mabubuting relasyon sa kapwa. Nang tanungin ng asawa ng Propeta na si Aisha ang Propeta kung aling mga kapitbahay ang dapat niyang padalhan ng kanyang mga regalo, sumagot siya, "Sa mga pinto na pinakamalapit sa iyo". [6] Bagaman ang pinakamalapit na mga kapitbahay ang dapat nating alalahanin unang-una, hinihimok tayo ng Islam na pangalagaan ang lahat ng ating mga kapitbahay at alalahanin ang mas malawak na komunidad.

Mayroong maraming mga ahadith na binibigyang diin ang kahalagahan ng mabuting pakikitungo sa mga kapitbahay. "Ang pinakamainam sa mga kasamahan para sa Allah ay ang pinakamabuti sa kanyang kasamahan, at ang pinakamabuti sa mga kapitbahay para sa Kanya ay ang siyang pinakamabuti sa kanyang kapwa." Ngunit paano ang mga kapitbahay na nakagagambala sa ganap na kasiyahan at karapatan ng isang tao sa kanyang sariling tahanan? Si Propeta Muhammad ay tinanong tungkol sa isang babae na nagdarasal at nag-aayuno higit pa sa mga obligado sa kanya, at nagbibigay nang sagana ng kawanggawa, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya humihinto sa pagsasalita nang masasaki na salita sa kanyang mga kapitbahay. Inilarawan siya bilang kabilang sa mga taong Impiyerno. Ang isa pang babae ay inilarawan sa kanya na sumasamba ayon sa kung ano lang ang obligado sa kanya at sinabi niya na siya ay isang tao mula sa Paraiso dahil lamang siya ay isang mabuting kapitbahay. [7]


Talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim.

[2] http://mobile.news.com.au/national/nsw-act/whipper-snipper-boys-will-do-your-lawn-for-free/story-fnii5s3x-1226908304459

[3] Saheeh Al-Bukhari

[4] Saheeh Muslim

[5] Ibid

[6] Ibid

[7] Saheeh Al-Bukhari

--b2_898120072e3b22c44dfd7b3b82fee55f-- --b1_898120072e3b22c44dfd7b3b82fee55f Content-Type: image/jpeg; name="The_Rights_of_Neighbours_in_Islam_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Rights_of_Neighbours_in_Islam_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAC9ARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD1XFOF GKUCtmc6JFxSHigDmnYqSxtMY085plNEsbSYqQLmjZTuIjxRT9tGKAEAp6gU3GKUZoBEyBfWn5Aq DJNO5A61DRqmTcVE4Jppb3pN5oSE5IcIR3NMZFpQTQaeotBuwdqURgUo+tGR3ouxaCHaOoph68Cl YjsKbzmmhNhSE+gpdpo20xDTmkp+0DrRgU7gR4pwTNPVfapAM0mxpEIjGOaXbjoKmCc9KcI6nmL5 SsUZqVYTirPlilOFHNLmHylbyQOtJsUVK7DtUbGnqJ2QxtoHSio5G96KqxNyyBTqMUY5qQFFO7U2 lFIaYjCm4p1FMQlJzTqKAG0Yp2PajFO4rDcUoHc8ClwO9MldRG3zryDjJHNK4D88UnJpsGHhRh3U VJigYzFFOIpAuTTFYSjB9KlVRjmkbbjg0rj5SPBo2e/NHOaX6UxDdoHegDNO2mjBAoATbnrShfSk yc1Iik80mxpXIyhzzQE9qs7RSYCjjFTzF8qIhEx9qlCBaQuB3qMuPXNGrHoiXcopplHaot34U3PP WnyiciQyE96jZs0Yz0GaXy+5p6IV2xhOaY7YHvT2YDgUzbntTRLICC1FT7AKKrmFYsdqXilxRisy rCYoxS4paAEwaMUvNLmgdhmKMU/ilouFiPFGDUmBRtpXCxj+JlY6BchTg8fzrgfJl6mTP0NeieIk /wCJFc/QdPrXBEccEnitqaTWpjUumdp4WDLpXzNkbvl5zjgVr1leF9raSpHfH8qWXxFZQyvGyvlG KnkdR+NZvc0WxqgU8AAc1V0++i1GAzQZ2htpzirBBqSkIxJpuKdRimJjaOadijAouKw3BPegJnrT voKa7hEZ3YKqjJJ7CmA4bR2zTvMqvb3MN3F5sEgkTJG4etS0h3AuTTSxpTSYphdlO81awsX2Xd5D A23diRsHHr9KqT+JdIt4xJJeptPRh0/OuF8foJNWnLc/6Fj/AMiGsPWix0nb2DxjB6dKEFj01fGe gH/WXuxt23bjJz6cVKnjDw+SwW8LFcA4QnBPrXjYRWnJwvN56f7Jq7YqFN7wOZk/pTsNHt9tdw3V tHcQMTHIMqcYp5IrK8OE/wDCPWX+4f8A0I1ekuYYn2SzxRsRnazgGlYVx5x1NJuHao4biC5cpDcR ysoyQjgkD8KnEQHWi6W4km9iPdRWBqXjC103UJrN44Q0TbTvnCk8elFG47WOpxS/hRS81JQnFGK5 S48eC38QvpX9mOyrcLD54kGDnvjHQVrax4m0/RLiOG6EpaRN6lEyMZxSuOxq0VR0fWrPW7d57QOF RtrB1wat3VzBZWz3NzKsUMYy7t0AouFiTI9KXiqllqdhqSlrG7inC9dh5FYniPxzp3hm9jtLm3uJ 3dN+YNpC84wckYNPcR0wxS4rjdJ+Juh6rfpaeXcWpk6SXG0ID7kHiust7mC7iEttNHNGejxsGB/E UWHcqa+D/Yd1/uj+dcHtyp4Ga7XxDeQRafLaO+JZUyi4681xTbcHkHj0rWnsYVNzsvCp/wCJQh9S OB9BXB6l4cubjVbqQXMKq87tg5yAWNd34UyNJB9SOc+wrAvkjF9MOctK348k0o7sqTskavge2ew0 2W0kdXKybsr05rpeDWD4YGIpu3TrW8B+NRLcuOqArVKDUYbjUprBEcSwDLEjjt0/OvOtU8ea3Dq0 0FrfQvAku0EW+GAzzx3x+uK1NM1YXPjSCaGVXW4AyQpAOV5/XNLUqyO8INJg1JkUYzSuKxHis3Xr s2Wkyuqlmk/djjIGfX2q9fO8NjcSxEB0jZlJGeQK4K/1q91C0aC7lDR5DYRApyDTBI0vBOpCVrm0 UERAeYC3G05AI59a6415lAfshlaAlDKu2QjncPQ5+lek2jGSygcnJaNST6nFAMeaqvqWnoxD39qp B5DTKMfrWL4ovRb6hYQq7iWSWPGOABuOf5V49rkeNZ1DOwjz5O/+0aE7hynaeNXSXUZpI3DI1r8r KQQR5nrWBrn/AB47T/z0T+Qq/qX/ACDLXH/QOjAz/vVma45Ee3/psg/QVS2BlW3+ZlO3/l86fgau 2K/NdgjrOg/lVKzOVQ463hx/3yau2nElxx1uUH6CmI9F0nxPpWmaLZ21zJJ5yx8qkZbua4jxPqKa 5eSTSwpGxcYycHaOAPyqeSRlFrtQOZYlULj/AGmH41V1K3aK6liKJuyBjjA4rFyszRQTRH4Y1R/D +sQXcDR7JGEcyFhhkJH5YPNereJZm/4RfUnjcr/ozkMp5HHrXkK2zhvl2lQRgnGe3+FeteIx/wAU lqAXr9lOPyp3uK1mrHifjkD/AISu54/5Zxf+gLRS+OMHxVc/7kX/AKAtFbp6IzluetWnxD0u6uYQ 0i28T/K4lBDq2fbgjpW14llaHw1qMiSFCLd/mAz1FeEySETg8jHIHbivX/7ci174f3moBTF/o8kc il8AMBgkH0rljLudNSCXwnj9tdSK+0Ahu77yfy5606XW9TkdUa6aQIdi+aQdoz0FVLbmbBA/4Fx+ ZqMKBcNtCjB4JJ9a1kZLQ7jwP4kv7bXrPT/tKtFdS7ZI8DB46+x4r0bxjn/hEtS/65f1FeNeHr+P TvEGn3c5RkjnBKgnPfnrXsnimWO58G6hLE4dHgyCpz3FTfUbWhzPw3ObuXj/AJduv/AhXCeOnH/C basP+mw/9BFdV4b1rRfDrvLJqTieSMI0X2Z2C8561x/iu8gvvEd3fQsrx3LCRSFI4wByD9KuEk5s lxaRjHB4NeofCq5b7DqioNphhQr35+Y15gXX+6K6/wAB6xPYrqtvbooaeFSHPO3Ge3frWktUQnbV lqx1W61W5lfUJmklmkyMkjBx0UdAPYVoPaoI2wWOAerVz2j3UcYdpMlkfcGB4HTtW9f37WsbIDGF kHV1z+XpURasEk76HZeCro3OmToRj7PN5fXr8oP9a4TX9WuJNZuHtCxSCVtmF7g8n8a6Lwb4h02x sb9b29ihkNwWRHYAsu0dPXpXEzXkjXckkD5WeU5YgEcn/wCvVQ3ZNROyR3vhzXLFhHcy3cUSMpJ3 uAQfSuvtbq3vI/MtriOZM4LRsGwa8Zn8P3FpYyMHjkdWyoB5I7103gXWrLw/pF6mpTCKQymYL/eG 0DAPqSKzk1c0irI5G+jj/tW7LMvM75JYcfMauW17LYmO4tCI5Irf5GAztOetU714Lu+uJl/diWQy bCyggE5/OlSRG07zBksIWXIPYEn+lOWwo7nQWfxD1q0gMcggvHLE75gQR7fLgYqdfG+vlMvPACem IRiuNhupLqxebaNpBDHgcVetUlliVlaVlUDOBkDjvVWVrhrexq3/AI312W0nhlurZ4pImU+VGN2C CMgg8dRXNJLJIIpVn3CMjIckHr9au3eqRQ6NNaIioW4U49TknPSuVmurV4JI5oZnuAAFlSQBAAcj 5cc/nWTkmroq0lKzO3W/Zwdhd/XapNdD4pvZmfRmtLwx/ZoFkXY3R8YOfwrkNGurhxmyeEowDSGQ EEgdcVo/bLlsKqQs/wDeWRcflnNNO42rE+sa3qV/fmWVyRGw8rZHwMHIrl9TUnfO/wDrGZmfdg8n 2rp/tV1/yzjj56DzV5/WsHVYjNPLH0lbqCeAevWmlYTdzSvyX0y3JOcWMfP/AAKsjVpluMeWSwEq twD0AArSvZBDBpxLjC2wGR0PWniS2nhkZZFcRjdhTTTSWpnOUlKyRjWKlY4Qev2sn/x01ctf9ZLn ODdLn8qkS0kZ4p0XcklwzgkjgAEH9aSO1mSZxszuuFf5TkYxRzI0s+prxsUfTGwH3W64HoC7VFrL r/aM3Izv/oKDlDpcO/ZKqrv3Njo5O36/41DrTFdSmYjO6T06cVzt+8bJaFRZRuGH7ZxXSP4i1zVY bvS7g2bpLZyhRbjksAMda5Hzjn7o5UdqtanM9lJDFbOI1ktkDKo56ZPTnnrRz20DkvqZnjGGZ9dl uSh2ssa++QgByPwop0M5lgdGG7a+4HJ7gUVSrNKzQnSTd0VwA8pOD8orWOvXtj4YGkpE4tp3YtJz 82Typ7YrMl1NLW4lhFosnl4A+Y5Jx/jVuK2nfEgiCIcHy/O3n8u2OajU2VrlCa2t7a3R18wSFjlJ BxjseO9UVl/fvnbjd3ycc/Sumt7e2knGcOQCOecjPPWuYmUxXs0Y2fLIR82PU1qndGD3LAdDJEB5 fL/wg5P6V09hrMlt4YvbIRSyfaH+ZkYcDb3/ABrk42zLEQ0PLdExnv3qUXt2yFEj2g5G5V7fWl1K tdDzlmYM25ic7i2agugFijJBIbODmpUhu2XfiUDIBJHA4/wzSqhVrfzBuQNn5sYAqIvlZcldWKgM YXOfwzWv4ZvFtbm8kwWzBtXA75FMutOtp5AWuo4+uNpXA9BjFILCKGFT9qEkrttKxvghfUgV0SqK xzKm27Fi0kjR/n2Hgjoa6PVGiZ0SQnDRjO3lh+Fc9pjW/myiTfIV4AUE4p13cb97QeaQ2DGQcAge tZSnaOhp7O8tSF7OK6vCFIKB9hfpsPv6Vraa2l6Zqgt57rzRjcrlNwyfeqWl3Ftp0lzI0MszXMTK VKA7HIA3ZJqBfsX7uVpr4SryVWNdv0BzS9oxumjrNRktZLFilwWWVhs2kc+3sO9c/fxPb6e/mAZc qR+83cZqsLy5knWRTNIRjCMoA4q/eG5vLSZH27BKHUxA52A993GfpTUhONjLtH80ssi7nJ7gcVpv EIrCZFdQFhYbQc84NZEMEtvE4Rx5mSRISCSM8ippdTu5BFZ3Rj8vy9oKKO4PORQ5XYclirYkf2WD sHRgG79KsDWLyyjWGCxnlV1ByCwX9Ki03KWISSNwyE4PofQ1pzXEdvp9vMYt5c4wqk49OBROT5dA glfUwxdXYwIbB0wuWZ42+Y+mOn5VsaNqyCRk1KwuEjTGTHDy/rjPSrDSp9rW32H513bgDgY9+lVp RceRcSC1VpVfEakn5x69awcr7mlkloJLNGNRjSw+0pEBtXzh8wGOfwxVixERupkkiWUgYO07az4Q 73cP2iERMM7QtPtRFc3dyjpK6pLhhAxDVUX7wmtDo/Ks4wiLaM23lSvIB+uaybw2q6hcyXVyttGD tX5GYsxU4xj6davB44LVCsGpFZCTs3AkEcc1V1qeOONbRLdV6SPJjLseep9s1q5WWhmo66lfWXK6 VYgkkiMDPqMmq9lETCscSYeZsZA7+lWZryC90r7HNaIZUX5ZvmLDHoSf0xUMGotBqdvchQ5jKfKg bGAOOvfj+dRLVaFJWZu+Z9muEsbfKiLCu6xfeJ6nnnmi50ya1Yt9ojOY92FTr/h0qbREi1nUrucF hHHIGKPwckHGMfTmsS/1y8N3sfyioLRqBGMYyetLnS0KUW9SQEybLjCv9mmVmUjlsnt+VVdb1JTq Q2RMEkAdRu+7x0NTjUo47XypYB5s6/L5QAyQ2OR3I/rWLdztdapIsrrHgldzEDp0H1qHK8jWMNNS SO7kJC8/d/hI/wA961PEGftNltXP+jJgZPIx0rBtLuzBZpjK+eE8pgPrnIrSn1eDUofNEShorcRp k5BZR1/Sm9LMOW7aRFp4BE25MAMCfXFFU7G/8x5d+yNWAI42gnPbmipkm2StETqLaWTyURs9Hzxg +36VZQrBcTRJEqiNN4IOCfrT9AtY9TAnBT5ZDiPcwZhgH+tbbaFGL8hkVGuUKqRl8ADnJNRfWxfm Z2nSyXGyUAvI46L6DkmqGnRqNZvpJodyxtkAnGG3cdTTtW0a6UrpaSxKchkZdxJHOScdAeetaFus mmabLZMIWnc53B1YJx/9atYysrGco3dyYTWt006mCJXkO5xhTkjoRjp+GK5230qaO5aK5iYOpzs8 wKMdc5qa61mzee2mZmMkHbjDdfbjr19hUA8Y/ZnkENvDtZt371N+DxyPQ8U9RbFqeyaxjTUNgWO5 UhEUZKgeuCcc+vrVQTWzwAT7lxgEg9PwqLUdffUp98+5PlVQqMVAAOfzz3pYdTtRCoIckEsS7FiT xz+gpNPcaZdaOGKBSYUuM8k424J7ZzVi20e+uGEn2OTBOF2oWH44rX8E+PdN0a5nt9ShItp8ESrH u2MPYDJzXr9te2t1ZR3lrPG9tKu9JVOFYetNXE3Y8Ft5Ps16IkJWVRtkXZtKnOMdeafcyRi4ma3m WcgAFkBGPzr0DxdfeBtQWUXeoQi9HAltVLyDHY46j615zLApEk1uDLDI21WKbM7cdRnr+NJlLUai gqeZDkngnp9KHUwlfLEhIwMkYbGeciiG0uMzuls2ANz7eQAM5J9KriYSwoMA852lyehHegCxIwaR AvXzAQc1tRhvsoBcmMk8jGOp4z/9audllJukAxjeuSPrW3bsItrHIypLbhgHn8qadhNFBroEgAfd BGcdf85qn5++X+6CfyroPFVxp95c28WloskcUReRrdOAT649MVyfmEfNnheSSelC1E9jVhffGylu Wc5/Tmr+oxyW2m2qxIszbxjjPGf6Vm6J9nnuGklhEy5JRWcrg+vofpWrqq6g+nQfZAIZnfcVDDAX 2zRJ20EtWEs1wmpQQqf3UiMW45yKWR7429wVVd6tiLkfMPU02Rbr+0oGV8W6owkXjJPalkjujDcK sg3s2YzzwPesyilHJcG7hF0gWQ5xtORipdNZDe3293jVWAyAPbpVSP7THqEK3DK7EuQQScD05qew nWO61FmmMCq4BcLu9O1WtxdDVmMMNnHN9ruthcgbQpOaz9UkIvAqygqyIQXHI4zV+a7iXSI5jfMq eYQJRETn2xVa8iiudUjT7WQ7RoQDHntnP41UrtaCi1F3M8uzhR5iHCkcVaskknVXVTKsDJGYUGDI DnnPboTVhUtZrOaISFpIoiwkChenriq+j2jSSzXcs7xfZ3i+Rej78jJ+gOfxrF3ijXSRuabJPokW pkXCSyGBXgfyfL3AE9s/N979K5a9aUXAZ1IcNvdVHr/+ut3xBFGL6G3F0ZI7e3VN+D07GsglCcyZ ckA7g3Xj6UoNvVjaS2LsSLeaSLdpFQkl8nrwRVaFIZt+jjL/AMYYjGSfQ+tUmDE7fkxnrzV/RxAk wWZ8y4IQ7ev41VrD5m7GSYZ5YghtY0Jyhbay456//XqfTLAme2N3sitHmMMik7RJlSevpxWNKJ0f DlvmG4ck5FaukxgtZwXitsOpRllz6rxn8x+dWS9joL3TvD1mEkudJiZS4UFJZCRxnP5UVV16O3gT TEiulRLhctICQjHJ5IP5UVPPYXLcxRr0pkijhkVNo2oImwB6454py+ILtJctczMQDhg/8jmsdoIR MipcBX4xhTnNPWK2DYa5clRyAnP607ILs1H1SQ3LFpvlIJdwcHp74qk+pvtCCXDFuABzjHWokW1A aERs6gHPmtjkcmj7XsiHlRxoSccLkjjOcmqsibkTSQ/ddnY8s3y45OKpzhAXbbnbgH5utPZ2eUty zHqeuTUs2mXUcDTOUUY+4TzVcyW5DIfMGVzGDj3PFWkmVY1/cITz8xJNQw2N1cEGKM7B95jwBmtd dFSLS5Z5bpI7iIFtgkU7xnHA70pTitBpkVpY3mp7vKMYRAHYZAAHPOO/ANWUurh7OOF7iV4402qp clVGew7CmeHEmkvhaw3sdslyf3ss4CxqvOcmtTVLe3t5GCagkjb8bkiBBUd+oGOmKynKXNypFRM+ ysZ9QuGSAIxQFmUsFIX1qa/iuNIuPsl9AYnADBWORg9DkHFW9G8Ry6fbPZwGMqNzNIUDMS2B1PpW hZXB1zTb+zv5JrraQ0JIBcscgHOAABx6Cqv3RSOft7vzAwQMwKnoOf1NRF4/lEDMFB/jGM8juKda Q/2XqB3TrMyYbMJ4H0b/AAp80fnSs1vEsSKB8sfA/AEmhtLcbsEzfvY9uT8447VqwXEK+TvG/Azg cZGfXrWLIC3OGGwbtx46c1WbWyyLEEZRnlg3OPp0prXUzlKxqXt9HFqMtzp8Lw27qyFEJOA3UZ61 nNbiW/jS3bdG+AAykjJ7cVLpiXcl99hM0EG858+fIQDGck4PavS7Syt/B+gRlHiuXlbBkIwuT0xn qKjn5feexNrmB/Y5l8vTIYopLhmJeW2T5Bj16dvpzijWWkeCJLaMRmLEe1nIwBjv1rV8Nx2enWn2 t4rnUFvQYiqxjaMHpnPOSB+lYevRQ3FuiwSDyzISRMuCp7jr2+tZRbcrt7lpCStIL2HCjy8Hccnj 0qGW2ka2u41uirTPlGzzF0461NJ1i3ggFsqem4j09aqx24D3RaXzFmdSFH8OO1aDM2OCS11C1SW5 Mxw53E/TjmtHTna3vb9y4hDYIfG7IyO1ZV3Ztb3kELq6sWkOWGOpzV2wldbvUWEwtvmAEhXd6dq0 Ebd1ebtLR1vBFmXG8Rfpil+0qb+MGf70a4Aj+9kdc9qYJZJdPjWO8VnLkBxF1wOgH61CZZUv4ZDe bkdFxGFHzcYPuM9atMhomhuo3gudt4txiJjtWLb+Oaraffwmwn+zv5uHR596kHGeAD3xwO1Sw3wk MuLlGwpOFXp7mqv21ZrSTbIr7lI3KuAcEGsqsebUqG4zXLxby9aW3EmzYFAHy8jrkfjWZODhcIxG 3GM4pZpf9HLMM4OOBSo0giiMSk4HQnn8aIq2hbdyAMTcA+WQBxkn2qZYpZD5cyMUOSAZMAdx+dDT l7gRMMFevHFSby748wkD+H0psRLDL9hCKURkZSNincFJPr9K2r22NpqUiB9zREfvdoBc4HJ9xWbo FpbalfRRXu8xFhkg7dvPer2uebba5OouDIgk2ieQqQeOOP04qb62KtoY2r39xdzWCtBE7WsoQKw2 q/zcA+1FXbewjdrkSPbyrtLIZgOHPI468UU1OK0JcZPY5FxIbpJN+x1wVOPT8aSR2WVpXfcz8kin XBa6kBJRXIAznjiozBlRGZF4HUGrQMuaZDY3lysVxfpbBzzLMp2A++Aa62fw74QtNKmmPiFL+6EY ZI7KMnB9/bP0rhI7OMAgygnsN/8AhU0VuqDClVz1O/NXzmKptu7OqMVrqmnWsOkaKIJbO1Mtzds6 q8g3Y5HcAn6/hWZc2INkVe6QPkEEdMZ5Ge9GgavfaFfG4shbybxiRJMHevp64+lFzes93JdOqRyu S+1OQnH3RngDjp2rmlGUpXNbJIZFFcwgrvVYjkq+CFPrjPJp221WM+cHeY5xIGIXvyB19COlUDeu 8j4BZlIbJYknJ55pA7HargcjB55PJNaKCTuhOxGjzFgC2RnnIFSXTF5D5kuEz8n0qKKX7sZ6bgd2 eevSpLsIl3IQpkYt0ParAWOQCKUqojTAw7ck8+3arNlfGGRo96qrLzkdfp+dUwcQyFpME44645qp NIN4HB4xmluXe0Tce2nE7TpA7oB8rEcdM1ZhvvskKJPA2Wb7zKAVzzkVSTWp4rSOFHKxgDA5OPx7 1JFqEsTEP5bKynliOAev41yyUpaSRm3ctmRr5nJaQxOuDtAPHr7HjpWFeWlqkqLbTsQ3dwABUkUk 0hdokdnZhtSMdTn0Fbmlw6Xc3gt9V06Z2Jwv2VsOzk9Dzz1ranTlH0Jeps+ENLuZIxfQXtrcxW5V Tw+4DuuCMY571au9Vh1jVYtNu5pVhlmJjjU7Svp0FdBJpsGi6BLZ6XbhS2BgncSe7EjrgVT8MeHb i28430RSSQMsLld20kHPUnjH51hUu5e6ajNanC21pEsYNlGmUjRyGJHBLHABz/SufFkmpRx26RyS DzGfbCcnPXvmtTxRpF9G9ss/lNEkeZHjTy42x2Udj0qmyR6NNZwrbQyeRYpJch2JXzJGJB6g524F Kmm5sTeo6bwxqL3VvsypX94EuLgKoUjtnAzyKfe2FzaNEjKm6NAWMJDc/wC8v861pPB76xaKktzF Y2N4YpZYju82Mrk/ICCAOehzXNL4I8SWesSLFdRvapITFP5u5SMcZjPrxnjtXVy6bkqZBe3ZnRme AI4cKSynPHpkmq+kxXd1qd1BZkGeYgRLjdnpxiuv0ix1bT7e9k1SGx1Jli3QI1uMBgPQKM5rE0TV I/8AhJln+yQ2Swz75n2bDwOQR0xnI49BQtB3T2JtS0nX9O0hbm7he3WOTLyGH5QDwPpzWZ5pOpRM bz7yJ8oX73H+TXoniDxj4f1jQrnTbS7aSa7QrEvllQSCDgkjjp3615iukXincILhiw6icHA7Ac1V 0Srslsbsu84OoGX5CeYcbff3q9dadHBcPEbyWbazAMyKNw+gqmYb1bQRvbiCRcHccEyAHnnJ5A7c VeuLgFfMY7iy5ZgO/U1M5djSEe5Vlsrdx8rOp9FQEH8PWszUp5rKxke1S4iAcRtIGGUbupI5GcHj FacF7D56GUB41YF1xnI71fE3h65laXSo9r7MTRsDtIzwcE+tSpW1ZXLzOyOehurm0tIbgxRb/L3I 8iBt3PUg8GtfS4f7YtY8qIHlyztHGCrHPXBOR9AQKxjc4kuNOdYkjm+aPy1PygkgADPWus0W286z imsnt7cPHhF3ghMAglvQ7hnB9aJXa0CLjH4ijNp6aVLKsOoyLgZZ0t2IZe4I5I/+tUSvohzu8Qgh xsKSWTOD7c5raZJkLPdMsqqAWlVeAc88jg8+lYmvXi6dMsZsUuICAxycEPz6d+CazWsrM0atDmTJ bt4p9Nmt1hnfCFY2a2KhuCAfYUV0OjfGOJEWHU9LkMSphZIWDtx6g4orZU0upy77HlH2Yi4wXBbI 4wR/Sjydr53A9sYNQv5skgK4B4wM4pE3iTa7An2NUWiRFcSqSpIVcAgVNySPlI/CoVZyMHGMAE5H UGnqpJ4OP+BUDRatGEcpkbOAOwPNF6RLP5gJUOpwCMHpz+gp2nKRdDPPB43Ut6mbwsTxg4UHA6c/ p/OhbiZREjs5SMAYxkmpEi2Hc/LYH59KFlO7CgfKVxx703zMSqrHcx4+nJqiSGMqWTkltw4xx1qz dP8A6XJsGw7ss3rxVRPvAbMnPpVmWFprxxKcRhuMd+O1IZHGUMcuB6ZJOM801IC1yrSRMY+MgDtW zp9zHBGy7QqbtoGzIzn1q3Newv0lVljZW2kf99A1i6rUrJCvfQrQPaysVa2UoowCRgD8azNTiSFl EBG1jnb2H4+lT3GqJc7YjsiUkn5Y+B+P/wBauh0K3jbUbWW50y6u4rf/AFItrYskxP8AtNjge9TG LjK4WuZPh83qSLbWMEM11O29N+AV45Ibqpr0OERaEyXt7bw+dLFgfICwbvznqc8nvitOwuLFmkNt Zm324D77fy/n5yvTkj29aydfure/t5IJop41iJCldreac8Y5zj3pVZ9ty4xaRmrqdzquoKbORS4z uTGcD2rXjvfECw3F4DGyv+4jUDJUKfmfAOCeuPypngvRZre5mvpTJEWOFjdFAbjquO3v/jW5cY0z c0kVra6ZakyRrbk7mc92XbgdT0rKmpR1Glpqcleajd37/YvtDyeaypE00ZjbBOASvqc0+91K2svE 2rXnl2eoCS5URQvchMBVABwR2YHisN9V2+K0v51/dKVZVyccdM5561l6p5a3TzvNLCs7swDOD1Pr 3rSktW31J31O8Xx/cnk6RHuPUfb0/wAKRfHd4XJGggnHX7ahz+lcILNUWOSeSUQAgu6spO32pUfS 3uWRXkSNm2jEg3Y/ln9K2tENTtpviUw1VLNdKcAxD5Nw8wyYzwc7due9crqd2p16SMQjbPJvODnY SM4yOODkV3GmfD3Sba3aTUJZ72REyNrFFwPQDvVbWrTw7oWmpd2umrKjHh2OeCeobBxSVribscRe RyXGq2FjBdJbtcjAaSTZGDk4ye3SuvtPBdwYFml1yxinEHltGt6G3Pn7wOQBnjiueMWieKdQht7e VLS52uqZ/e7RycYGAc5wPwp8vw0it5vIn1y0tpuPkuV8s49RzV2jsxNt6o27HRYtZvTaS6kbfy/m Luu0Eg4IBJwc9sVu3/hzUYY4LfSNYsGt7fIiW73b0z1G5c5B+nFeav4MjFybZNcsCd23LSlVznHW nP4Lkju/sra3aF0bBELSSZGM5BVSKOWIXkehDSo9SlmRdXs0nj2+ZGrbUBx/CT1GR+FLDa2PhfQF nu/Dtncs07J5iSocqeQdwzxkYxXmuoam0OrxoY2WOP5SucFie+D/AJ5qW78S2Jd4I4dVSFSV8n7c CnB9NuKdtAsdTqV94Zv5IZrfRG0+6hOVlhkBz7MMcj9ai0myDabNcPcTLawo7mGBygk+c53c8niu YTxXYrZSWcmmTSRn7kpkXzU+jYq4vjueSY2SQWUdpJbeVtWPa2cHuMZOT6VLi+hSelmdba3mgXOk tfLYa6YLdju8mRHEfvjqPriub1vWrG+vLD7A01paWbq++Vd0p5znA471HOrReD/PBOTdsgYdwV/x q1ocOnf8fF5po1EOgzFnYVAGCwOeTx0qXJLcdmloZzahaPrXmAwtaNJkjyVUlfyyKKdqMmgXnnza Lps8SxcsknznJ9B1oqroDlbh910pic4wOR29ahUt5zbm3H19ajLS7uCd/bmnIWEmXJLY5yc1fQlb l83M7x+U0aCPCjIPPHc0IzIcoxHqQaqxm435dm2em7g1MrEfdJ98UmikXbJt90GYkn1PNM1DH2lt z4QDnH0pbJj9qG4knHcVFqMQN6zE8beRQtxMr+azHaPlAxg/zpYXBuIkBydwAP41GA8r+XGOmOcd PrV63gSAjGGcqpZicjHNUSWba1jmdgdiBRyxFWZDYxxmMRnzF5VSuCx9mrL+0S2qiVT1G0kZ4z2N RnUHMzNtDKCcLINwXPoK55QlJ3uJmtbWltekeRK1sDKPMBOcZ7joO/StW18IItu0s9xAYlBZQYWk M2GIzgHI5AGR6+1ck9/LJai1DbcvnOOM+5rc8Lz3F3qNpYi7kgW5JhWRXJdVx0HPTjoeOaqNOVrs IySY9bO3F3sjtRENu7g5KevXp+NXZdcvY7TyIbyXaBsK+YQF/wA+tZ2q2bpq9xAonaaMlD5x2hsd CO3Ss+K6VXK7f4eT79hWDhfUPU6uy8TX8Cee92XKjhScrjp0rpfC8tpqmk3ZmWNJkQoSQCcHPI+n pXAWN157G3kiXeBlAe5FaGlazGlrdQtas8zOI/It5Crkeo2jk9PrWSUk9DSCu7HpIv8ATLOzS9E0 UKJmFW2FTu4yMfgKwdU8Sm9sri3jaAqxUlSAWQ8cZ6fj9axNauljsLTSkkldYAXdpcZ3tjIAHpyP zrGguFcyqgYOvBf1HTkelVKclohSeo54prjU7eZXW5k8wbIZoy5Y5wB15q9/YTazeR2pt3ceYQpW M7U555HYVHoK3jamP7OiWST7o8wZAIx8w49+1ehyxLoGsW9kmp30A+zxKwtbXzRMxkkJ3HB29evH WtaV2tSU7IzofCen2tlKsoNzL5ZCllwqkDjCj0rzpdNt2nmQa3ZxvA+0faEEZf3ANexSsVLAPJGz ttG0Av16DP6ntXhGsD/ieagoXG25kHXdn5j371rBXLbsewab4pt9W1KDTIbiFBIjM5tphISAOmR9 3vz1rkNTsvENh4gu9OsteljiidhEjxKfkOCB056/pXI6Hql1oerx39oE81FIAdcgg9eK6TU/HV1q V8t3cabbh0h8oBHZeMk5+vNVa2wrp7nL6ZHcwa/PJcBo5AJfn24BfBPB9e/FNe9uL+eL7ZPLcYBw ZXLEfTNbMviFZLFrd9KgeQkE3UkrPNkZ/iP1P6VhSKke04JB/vVcdXdik0o2Rclgh8oMFxkHOGp8 epXun6PZfY7qe3Imkb91IUw3Azx3waoBlAwYxg/7RqzN5H9lWgzIJGeRm6FRyAMflVSSvoTF2TuV bm+ury5NzdTPNMcfvJW3njpyaqM5ZmJbLE85PerS23nShIS7seMBau2/hiRnxdTiLdkIEG45x3pW SBXexkYzVxbiXaudhIAwTGCeOnOKZfaVd6a2JkymeJFPBoXaEA3Hp6U/QL9zv7GbTNS8IWdtd3QS ZT57ZUgB8nnjp+FJaRoJo1gdpMdSDkAjv/8AXFcvYNObSNlgneNOFdYmIz9QMVvaRqU777T7JKPN IbzShBUgHA6Y5rnqU9LmkZ3aTOZF3cW+otF5pt3kuOSfl4J6n296KW2tzLdmO/glQQ3G4SBPnAOe DxyDx1ooqKF9USrvYxSVEokVSyDvg4p0Kuz7tjcjPSrzBBAv7sY3DiluG2QqUGOlbXAp28vmMykf MBwAD68/pU+xweFb8qkmcQ26yRoqs2ATjrV4IMDk0NjRXsAwuQSG6HkikvoHluZDkKixn5quCJSO +PrTJo181R/C0RBH1NJbhIhKCKRlUBVAU7sYzwc1CWMmxE3eWoU++P606UtJIQWO1SuB6cVC8hiV Y04yvX0qrXM7mvY2OoaoksSRQyrFGZcM6rgc85PXHUism6sJ4bVLp/KEMjbVfzAcn6Vp2fivUbO2 WAGNnkxH5hjQFY8cqOO/qa63wbo1hrtpcXupRyXBguMRQs+I1JUHO0YGe1Qvc3Hbm2PPrFbU30cd 3vECMN4x82CRn+dek2WleBgourNHJQ7fvMNxHPOeasXa6L4e1QtBo0bTzQl2k3jBx2wyt6dsVxMW oSz2El0QoeZ3OQB8uMn09qipKVrxGlbc6TWbjTdWdfIttq78swfhzjAz746Vxl9py2m+VbhXUtj7 pp0WozAvaNhlJzkcYIGRig6g80EqeWq5JyevPWsEpxerE9TPtkvrmZfskUkrg4+QE4r0HRfDmvaf G2qTRRPNbQO1vghpHcj5e3brzzXE2d1NAY5baRreSfhmiYrjmvZ9Kgmh0aCG4u5LpnTc0j8E5Fby 01LhpoeW3V1qJDy3qBLmZCsqlTuTJ9M8HiqEVzKkMg85e2VPOa7y68Hw6pqc6i7aERuo3bNz8jPB J4/KuSv4IILoK8Ql2KC27A3DaAvOMgj8j6VilfVkNGl4GsbO+8RwwXd55a7t0SqxBkPsegNej3M+ oz+I9UOnXttD5ckcDCa58s5CA527TuHzdMiuB+HWnR3WswzFzGY7oD5AMnAz1Ocde1d5aFrvxBqy yWunOItR2K0lrucYRed24c++K1homDOf8V+Lr3wldW8FtbWt01xCWkmnjJYnJ6YPA9q831XU4tWu zcpp1vZyOSZPs+QrknqQScH6V6P4y0u21LSZ9QugWmgvRbxbTjbHjkfiea4y00SxkiVmWXJHZ/c1 pBXVym1c5+NcyZx2q2I8nPH4itO5sraxYrEjHepPzNnGKv6dDby39srxFlaVQRvPOSBV8rtcjm1O eaPcQRg1LdeHtblSNotMuWQ5IwvFeotpOn29xG6WkXzjByoPvkZ6GmRafoU29v7HAIbn/SH5rNTs N3ex5WPDHiAD/kFXJA6DZTLyw1PTrKM39jNbpuYKZEwD3r1s6NohA/4lmM/9PEn+NMfwxod2rxGw 2+hMrNj8CcU/aoXLI8u0meO706XTSyQzSgiJiMBvqfWujjiMUMaSbWdVAJA4zjqKi1nQrGxEqwwI sqPhJQCGU9iMHFM0i9fUdPSaVQH5ViO5HeiXc0iWG8uT9zIeoJHHT/61Y1/oqcmIBJOqgH5TWz5S tMHOcgEfgcVzepeJporn7MlvHtibBLHJI+valG/QqVjIle6t38l3ljK8ldxAFT2sshjJMj5z/eNa H7rWrZ3eLypIiQrA596g0WRVWVWiV92Oo6VTehNhUv7uA70upg3qHNFQT9ZSOPmOB6UUJXA//9k= --b1_898120072e3b22c44dfd7b3b82fee55f--