Date: Fri, 23 Apr 2021 00:23:02 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Isang Paliwanag ng Surah Al-Ikhlas Message-ID: <75556ee7fe5bc094061a8204734ae06c@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.235.191.73 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_75556ee7fe5bc094061a8204734ae06c" --b1_75556ee7fe5bc094061a8204734ae06c Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_75556ee7fe5bc094061a8204734ae06c" --b2_75556ee7fe5bc094061a8204734ae06c Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 26 Isang Paliwanag ng Surah Al-Ikhlas Deskripsyon: Upang maunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng ika-112 surah ng Quran at malaman na ito ay isang paglilinaw din ng kahulugan ng Tawheed. Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 49 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5573 (daily average: 5) Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran > Kapaliwanagan ng Ilang Talata Mga Terminolohiyang Arabik: · Ansar- mga kawani. Ang mga tao ng Medina na nagbukas ng kanilang mga tahanan, buhay at lungsod kay Propeta Muhammad at sa kanyang mga tagasunod mula sa Mecca. · Aayaat -(isahan - ayah) ang salita aayaat ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Ito ay halos palaging ginagamit kapag pinag-uusapan ang mga patunay mula sa Allah. Kabilang dito ang mga ebidensiya, mga talata, mga aralin, mga palatandaan, at mga pahayag. · Tawheed -Ang Kaisahan at Kaibahan ng Allah ng may paggalang sa Kanyang Pagkapanginoon, Kanyang mga Pangalan at Katangian at sa Kanyang karapatan na sambahin. · Ikhlas -katapatan, kadalisayan o paghihiwalay. Ang ibig ipakahulugan nito sa Islam ay paglilinis ng ating mga motibo at intensyon para sa kaluguran ng Allah. Ito rin ang pangalan ng ika-112 kabanata ng Quran. · Surah –kabanata ng Quran. · Shahadah - Patotoo ng Pananampalataya. · Rakah- yunit ng pagdarasal. · Hadith -(pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Sahabah -ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na naisasalin sa mga Kasamahan. Ang isang sahabi, kung saan ang salitang ito ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. Ang Surah 112 Al-Ikhlas (kilala rin bilang Ang Kadalisayan, Ang Katapatan o ang Surah ng Tawheed) ay apat na aayaat lamang (mga talata) ngunit ito ay sumasaklaw sa diwa ng Islam. Ang Allah ay nag-iisa at walang katulad sa Kanya. Sabihin"Ang Allah ay Nag-iisa(Isa lang)". Allah-us-Samad (Ang walang pangangailangan, Na tanging kailangan ng lahat ng mga nilalang, Siya ay hindi kumakain o umiinom). Hindi siya nagkakaanak at hindi siya ipinanganak; At wala Siyang katulad.” (Quran 112) Ang Surah Al-Ikhlas ay ipinahayag sa Propeta Muhammad (ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya) sa panahon ng mga unang araw ng Islam. Ang mga sumasamba sa mga anito at mga pagano ng Mecca isang araw ay lumapit at hinamon siya habang nagsasabing, "Ibigay mo sa amin ang pinang-galingan ng iyong Panginoon." pagkatapos nito ay ipinahayag ng Allah ang surah na ito. Ang Surah Al-Ikhlas ay nagpahayag ng Kaisahan ng Allah at ang konseptong ito ay inihayag sa unang ayah. Ang ikalawang ayah ay nagpapahayag na ang Allah ay As-Samad na nagpapahiwatig na Siya ay may lahat ng mga katangian ng pagiging perpekto. Ang As-Samad ay isa sa mga Pangalan ng Allah. Ito ay nangangahulugan na isang nilalang na nakasalalay ang lahat sakanya, ngunit hindi sumasalalay sa kahit kaninuman, ito rin ay nagpapahiwatig na ang Allah ay hindi katulad ng Kanyang nilikha. Ang ikatlong ayah ay naglalarawan na Siya ay hindi nagka-anak ni hindi rin Siya ay ipinanganak at ang huling ayah ay nagpapahayag na ang Allah ay walang katulad. Direktang sinusuportahan ng Surah Al-Ikhlas ang unang haligi ng Islam, ang shahadah. "Walang tunay na diyos maliban sa Allah". Ang Surah al-Ikhlas ay isang pag-tiyak ng pagiging isa ng Allah at sa gayon ay tinatanggi nito ang lahat ng anyo ng pagsamba sa anito at idolatarya . Ito ay napakahalaga sapagkat ang pundasyon kung saan itinayo ang ating pananampalataya ay sa ganap na paniniwala na ang Allah ay Iisa. Ang paniniwala sa isang Diyos ay nangangahulugan ng katiyakan. Ang mga Muslim ay sumasamba sa Allah lamang, Siya ay walang mga kasosyo, kasama, o kawani. Ang pagsamba ay para lamang sa Allah, sapagkat Siya lamang ang tanging karapat-dapat sa pagsamba. Ang Surah al-Ikhlas ay isa sa mga unang surah na karamihan sa mga Muslim ay naaalalang nakabisado at napag-aaralan noong sila ay mga bata pa lamang at ito ay totoo rin para sa mga nagbalik-loob sa Islam. Matapos matutunan ng isang tao ang mga pangunahing kaalaman sa limang pang-araw-araw na pagdarasal, kadalasang gustung-gusto nilang bigkasin ang mas maiikling mga surah ng Quran sa kanilang mga pagdarasal, at halos karaniwan ang surah Al-Ikhlas ay isa sa kanila. Ang pagbibigkas ng surah Al-Ikhlas ay maaaring maging paraan ng pagtamo ng Paraiso at pagkamit ng pagmamahal ng Allah. Mula sa ahadith makikita natin ang ilan sa maraming mga benepisyo ng pagmamahal, pagbibigkas at pamumuhay na nakabalangkas sa maikling surah na ito. Si Propeta Muhammad ay nagpadala ng isang lalaki para maging pinuno sa isang ekspedisyon. Sa panahon ng paglalakbay, sa bawat pagdarasal, siya ay nagtatapos sa pamamagitan ng pagbabasa ng surah Al-Ikhlas sa Quran. Sa kanilang pagbabalik ang kanyang mga kasama ay binanggit ito kay Propeta Muhammad, na sumagot, "Tanungin siya kung bakit niya ginawa". Nang tanungin ang tao, sumagot siya, "Sa surah na ito ay ang mga katangian ng Maawain na Allah ay ipinahahayag; samakatuwid, gustung-gusto kong bigkasin ito muli at muli. "Nang marinig ng Propeta Muhammad ang sagot na ito, sinabi niya sa mga tao," Ipagbigay-alam sa kanya na labis siyang minamahal at pinahahalagahan ng Allah "[1] Ang isang lalaki mula sa mga Ansar ay namuno sa mga pagdarasal sa Moske ng Quba. Ang kanyang nakasanayan na sa bawat rakah una niyang binabasa ang surah Al-Ikhlas at pagkatapos nito ay magdagdag ng isa pang surah. Ang mga tao ay sumalungat dito at sinabi sa kanya, "Sa tingin mo ba na ang surah Al-Ikhlas ay hindi pa sapat? Bakit nagdaragdag ka pa ng ibang surah dito? Dapat mong bigkasin lamang ang surah na ito, o iwanan ito at bigkasin ang ilang iba pang mga surah. Sinabi niya: "Hindi ko maiwanan ito; sa halip, mas gugustuhin kong isuko nalang ang pamumuno sa mga pagdarasal. "Hindi gusto ng mga tao ang sinuman na mamuno (sa pagdarasal), kaya sinabi nila ito kay Propeta Muhammad. Tinanong niya ang lalaki, "Ano ang pumipigil sa iyo sa pagsuko ng nais ng iyong mga kasamahan? Ano ang dahilan kung bakit mo binibigkas ang partikular na surah na ito sa bawat rakah? "Sumagot ang lalaki," Mayroon akong dakilang pag-ibig para rito. "Sinabi ni Propeta Muhammad," Ang iyong pagmamahal sa surah na ito ay nagbigay daan sayo para mapasok sa Paraiso. "[2] Ang Surah al-Ikhlas ay inilarawan bilang katumbas ng 1/3 ng Quran. Ang pagbigkas nito ay may kaparehong gantimpala na pagbigkas ng 1/3 ng Quran. Sinabi ni Propeta Muhammad sa sahabah, "Magtipun-tipon sa aking harapan, sapagkat babasahin ko sa inyo ang 1/3 ng Quran." Nang sila ay nagtipon, si Propeta Muhammad ay dumating sa kanila at binigkas ang surah Al-Ikhlas, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang bahay. Ang sahabah ay nagsimulang makipag-usap sa isa't isa tungkol dito. Sinabi ng isang tao, "Sa palagay ko ay may isang pahayag na dumating lamang sa Kanya mula sa langit. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay bumalik sa loob. "Pagkatapos ay lumabas muli ang Propeta mula sa kanyang tahanan at sinabing," Sinabi ko sa inyo na babasahin ko ang 1/3 ng Qur'an. Katunayan ito na ang 1/3 ng Quran. "[3] Narinig ng isang tao ang isa na nagbabasa (sa mga pagdarasal): "Sabihin, 'Siya ang Allah, ang Nag-iisa.'" At binanggit niya ito nang paulit-ulit. Sa umaga ay nagpunta siya sa Propeta at ipinaalam sa kanya ang tungkol rito na parang itinuturing niya na ang pagbigkas ng surah na ito lamang ay hindi sapat. Sinabi ni Propeta Muhammad, "Sumpa man sa nasa Kaninong Kamay ang aking buhay, ito ay katumbas ng 1/3 ng Quran."[4] Sa madaling sabi, ang surah Al-Ikhlas ay isa sa mga pinakamaikling kabanata sa Quran, gayon pa man ito ay isa sa mga pinaka malalim at nakaka antig. Ito ay isang kabanata na nagbabalangkas sa pundasyon ng pananampalataya ng isang Muslim, at ito ay katumbas ng 1/3 ng Quran. Para sa mga nais na kabisaduhin at bigkasin ang surah Al-Ikhlas mangyaring tingnan ang web site na ito: http://www.mounthira.com/learning/surah/112-al-ikhlas/ Talababa: [1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [2] Saheeh Al-Bukhari [3] Saheeh Muslim [4] Saheeh Al-Bukhari Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/253/isang-paliwanag-ng-surah-al-ikhlas/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_75556ee7fe5bc094061a8204734ae06c Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Isang Paliwanag ng Surah Al-Ikhlas

Deskripsyon: Upang maunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng ika-112 surah ng Quran at malaman na ito ay isang paglilinaw din ng kahulugan ng Tawheed.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 49 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5573 (daily average: 5)

Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran > Kapaliwanagan ng Ilang Talata


Mga Terminolohiyang Arabik:

·        Ansar - mga kawani. Ang mga tao ng Medina na nagbukas ng kanilang mga tahanan, buhay at lungsod kay Propeta Muhammad at sa kanyang mga tagasunod mula sa Mecca.

·       Aayaat(isahan - ayah) ang salita aayaat ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Ito ay halos palaging ginagamit kapag pinag-uusapan ang mga patunay mula sa Allah. Kabilang dito ang mga ebidensiya, mga talata, mga aralin, mga palatandaan, at mga pahayag.

·       TawheedAng Kaisahan at Kaibahan ng Allah ng may paggalang sa Kanyang Pagkapanginoon, Kanyang mga Pangalan at Katangian at sa Kanyang karapatan na sambahin.

·       Ikhlaskatapatan, kadalisayan o paghihiwalay. Ang ibig ipakahulugan nito sa Islam ay paglilinis ng ating mga motibo at intensyon para sa kaluguran ng Allah. Ito rin ang pangalan ng ika-112 kabanata ng Quran.

·       Surah – kabanata ng Quran.

·       Shahadah - Patotoo ng Pananampalataya.

·       Rakah - yunit ng pagdarasal.

·       Hadith (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Sahabahang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na naisasalin sa mga Kasamahan. Ang isang sahabi, kung saan ang salitang ito ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

Chapter112.jpg

Ang Surah 112 Al-Ikhlas (kilala rin bilang Ang Kadalisayan, Ang Katapatan o ang Surah ng Tawheed) ay apat na aayaat lamang (mga talata) ngunit ito ay sumasaklaw sa diwa  ng Islam. Ang Allah ay nag-iisa at walang katulad sa Kanya.

Sabihin"Ang Allah ay Nag-iisa(Isa lang)".   Allah-us-Samad (Ang walang pangangailangan, Na tanging kailangan ng lahat ng mga nilalang, Siya ay hindi kumakain o umiinom).   Hindi siya nagkakaanak at hindi siya ipinanganak; At wala Siyang katulad.” (Quran 112)

Ang Surah Al-Ikhlas ay ipinahayag sa Propeta Muhammad (ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya) sa panahon ng mga unang araw ng Islam. Ang mga sumasamba sa mga anito at mga pagano ng Mecca  isang araw  ay lumapit at hinamon siya habang nagsasabing, "Ibigay mo sa amin ang pinang-galingan ng iyong Panginoon." pagkatapos nito ay ipinahayag ng Allah ang surah na ito.

Ang Surah Al-Ikhlas ay nagpahayag ng Kaisahan ng Allah at ang konseptong ito ay inihayag sa unang ayah. Ang ikalawang ayah ay nagpapahayag na ang Allah ay As-Samad na nagpapahiwatig na Siya ay may lahat ng mga katangian ng pagiging perpekto. Ang As-Samad ay isa sa mga Pangalan ng Allah. Ito ay nangangahulugan na isang nilalang na nakasalalay ang lahat sakanya, ngunit hindi sumasalalay sa kahit kaninuman, ito rin ay nagpapahiwatig na ang Allah ay hindi katulad ng Kanyang nilikha. Ang ikatlong ayah ay naglalarawan na Siya ay hindi nagka-anak ni hindi rin  Siya ay ipinanganak at ang huling ayah ay nagpapahayag na ang Allah ay walang katulad. Direktang sinusuportahan ng Surah Al-Ikhlas ang unang haligi ng Islam, ang shahadah. "Walang tunay na diyos maliban sa Allah".

Ang Surah al-Ikhlas ay isang pag-tiyak ng pagiging isa ng Allah at sa gayon ay tinatanggi nito ang lahat ng anyo ng pagsamba sa anito at idolatarya . Ito ay napakahalaga sapagkat ang pundasyon kung saan itinayo ang ating pananampalataya ay sa ganap na paniniwala na ang Allah ay Iisa. Ang paniniwala sa isang Diyos ay nangangahulugan ng katiyakan. Ang mga Muslim ay sumasamba sa Allah lamang, Siya ay walang mga kasosyo, kasama, o kawani. Ang pagsamba ay para lamang sa Allah, sapagkat Siya lamang ang tanging karapat-dapat sa pagsamba.

Ang Surah al-Ikhlas ay isa sa mga unang surah na karamihan sa mga Muslim ay naaalalang  nakabisado  at  napag-aaralan noong sila ay mga bata pa lamang at ito ay totoo rin para sa mga nagbalik-loob sa Islam. Matapos matutunan ng isang tao ang mga pangunahing kaalaman sa limang pang-araw-araw na pagdarasal, kadalasang gustung-gusto nilang bigkasin ang mas maiikling mga surah ng Quran sa kanilang mga pagdarasal, at halos karaniwan ang surah Al-Ikhlas ay isa sa kanila.

Ang pagbibigkas ng surah Al-Ikhlas ay maaaring maging paraan ng pagtamo ng Paraiso at pagkamit ng pagmamahal ng Allah. Mula sa ahadith makikita natin ang ilan sa maraming mga benepisyo ng pagmamahal, pagbibigkas at pamumuhay na nakabalangkas  sa maikling surah na ito.

Si Propeta Muhammad ay nagpadala ng isang lalaki para maging pinuno sa isang ekspedisyon. Sa panahon ng paglalakbay, sa bawat pagdarasal, siya ay nagtatapos sa pamamagitan ng pagbabasa ng surah Al-Ikhlas sa Quran. Sa kanilang pagbabalik ang kanyang mga kasama ay binanggit ito kay Propeta Muhammad, na sumagot, "Tanungin siya kung bakit niya ginawa". Nang tanungin ang tao, sumagot siya, "Sa surah na ito ay ang mga katangian ng Maawain na Allah ay ipinahahayag; samakatuwid, gustung-gusto kong bigkasin ito muli at muli. "Nang marinig ng Propeta Muhammad ang sagot na ito, sinabi niya sa mga tao," Ipagbigay-alam sa kanya na labis siyang minamahal at pinahahalagahan ng Allah "[1]

Ang isang lalaki mula sa mga Ansar ay namuno sa mga pagdarasal sa Moske ng Quba. Ang kanyang nakasanayan na sa bawat rakah una niyang binabasa ang surah Al-Ikhlas at pagkatapos nito ay magdagdag ng isa pang surah. Ang mga tao ay sumalungat dito at sinabi sa kanya, "Sa tingin  mo ba  na ang surah Al-Ikhlas ay hindi pa sapat? Bakit nagdaragdag ka pa ng ibang surah dito? Dapat mong bigkasin lamang ang surah na ito, o iwanan ito at bigkasin ang ilang iba pang mga surah. Sinabi niya: "Hindi ko maiwanan ito; sa halip, mas gugustuhin kong isuko nalang ang pamumuno sa mga pagdarasal. "Hindi gusto ng mga tao ang sinuman na mamuno (sa pagdarasal), kaya sinabi nila ito kay Propeta Muhammad. Tinanong niya ang lalaki, "Ano ang pumipigil sa iyo sa pagsuko ng nais ng iyong mga kasamahan? Ano ang dahilan kung bakit mo binibigkas ang partikular na surah na ito sa bawat rakah? "Sumagot ang lalaki," Mayroon akong dakilang pag-ibig para rito. "Sinabi ni Propeta Muhammad," Ang iyong pagmamahal sa surah na ito ay nagbigay  daan sayo para mapasok sa Paraiso. "[2]

Ang Surah al-Ikhlas ay inilarawan bilang katumbas ng 1/3 ng Quran. Ang pagbigkas nito ay may kaparehong gantimpala na pagbigkas ng 1/3 ng Quran.

Sinabi ni Propeta Muhammad sa sahabah, "Magtipun-tipon sa aking harapan, sapagkat babasahin ko sa inyo ang 1/3 ng Quran." Nang sila ay nagtipon, si Propeta Muhammad ay dumating sa kanila at binigkas ang surah Al-Ikhlas, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang bahay. Ang sahabah ay nagsimulang makipag-usap sa isa't isa tungkol dito. Sinabi ng isang tao, "Sa palagay ko ay may isang pahayag na dumating lamang sa Kanya mula sa langit. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay bumalik sa loob. "Pagkatapos ay lumabas muli ang Propeta mula sa kanyang tahanan at sinabing," Sinabi ko sa inyo na babasahin ko ang 1/3 ng Qur'an. Katunayan ito na ang   1/3 ng Quran. "[3]

Narinig ng isang tao ang isa na nagbabasa (sa mga pagdarasal): "Sabihin, 'Siya ang Allah, ang Nag-iisa.'" At binanggit niya ito nang paulit-ulit. Sa umaga ay nagpunta siya sa Propeta at ipinaalam sa kanya ang tungkol rito na parang itinuturing niya na ang pagbigkas ng surah na ito lamang ay hindi sapat. Sinabi ni Propeta Muhammad, "Sumpa man sa nasa Kaninong Kamay ang aking buhay, ito ay katumbas ng 1/3 ng Quran."[4]

Sa madaling sabi, ang surah Al-Ikhlas ay isa sa mga pinakamaikling kabanata sa Quran, gayon pa man ito ay isa sa mga pinaka malalim at nakaka antig. Ito ay isang kabanata na nagbabalangkas sa pundasyon ng pananampalataya ng isang Muslim, at ito ay katumbas ng 1/3 ng Quran.

Para sa mga nais na kabisaduhin at bigkasin ang surah Al-Ikhlas mangyaring tingnan ang  web site na ito: http://www.mounthira.com/learning/surah/112-al-ikhlas/Talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[2] Saheeh Al-Bukhari

[3] Saheeh Muslim

[4] Saheeh Al-Bukhari

--b2_75556ee7fe5bc094061a8204734ae06c-- --b1_75556ee7fe5bc094061a8204734ae06c Content-Type: image/jpeg; name="An_Explanation_of_Surah_Al-Ikhlas._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="An_Explanation_of_Surah_Al-Ikhlas._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCADCAOADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD1miii tjnCiiigAooooAKKKaHUsVDKWHUZ5FADqKrn7Ub0YEYtgvJJO4n6dKijvWE92twFRIpljjK5JYMo Iz+JpXLUG9i7RRSHP40yBaKhufPFq/kMom28FuAKWAubZC7pJJtG5k+6T7Ur62K5dLktFUvMvYdP uJpo4jOqM6IjEg4HAJqaC5WXbGxAm8pZGUdBn/64NFxuDSuT01ZEYlVdSR1AOcUrMq4yQNxwM9zW fLJ9iQ/ZLWJC10sb9gQx5bjvzQ3YIQ5tDRoqOKaObzPLbPluUbjoR1qSmRawUVXgF2LiczshhJHl KvUeuasUJjaswooooEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWP4lvtSstMLaVAstyQx+YZ2qBkkDufatioJ4 t8sEoJBicnAHUEYIqZJtWRrRlGFRSkrpdHsYNpqnieewiuJNOsIt8QcNJOV3d8bexx+VLF4Xg1Cd r/VbSO3upCSy2s7/ADZ/vNnn8K6MgHGQDigKASQOT1qPZX+J3Ol4xq7pRUL9r/duUdQkm03Rmaxj jeSFVWNJnIDcgYz61Bb2uo3VrO+oRwwTSyIwijfcFCkd/U4q9PZQXM8MswZzC25ELHbu7EjuRViq 5bvyMVVUYWS1ve/X03/QY8scciIzqrSEhAT944zxWdeyalbXEFtpVtDKrhmleeU/u8kYPqep49qs alptpqlr5F5EZEVty7SQyt6gjoaNO0uz0uJktI2XfguzuXZvqTQ1JuwU5U4R5nq+zWnre/6GNs8T Swy2VzpthNBJ8ju9ywDg9Wx1wfSremeFtO0ydbiJHEwO4BZGEan2XPT61tUUlSSd3qaTxlRxcY+6 nva+vrqZGq3erx30drp1razrLEWcyylCnOM/TmrdvZtDcRyM+4pbrET6kHrUlvZQ200sybmlmI3u 7FjgdAPQD0qxVKOt2ZTqLlUYr59X+JkapZ6pJdrd2csDrAFaK3kyu5xnOW6DIPp2qusHiCS6xNFa LBcskkrLISYCuMqo/izgc+5re2jduxzS1Lppu9y44mUY8vKn8v666le2t2hmuXJGJpd4HpwB/Sud 1DWfEaeIYrawsIZbSQuib8jJXqWb+H2rqqhgi8mSbBJWR/M+hI5H6USg2kk7BRrRhJynFS0tr9xj vP4sdfksdNjLDPM7HYR2PHOfXtTgdbe+tYr0WkMAlD+bFMQznB/dhT1/+tmtymtgYO3Jzxx0o9m+ 7H9ZWyhFff8A5jqKKK0OQKKKKACiiigAooqOSVUjkYfOY1JKpy3TPT1oAkoqpYXE9zG7zRPGM/Jv XbuHqB1x9eat0AFFFFABRSAgjIIP0paACikDAkgEZHUelLQAUUUUAFFFNkfy0L7WbHZRkmgB1FMi cyRq7KFJGcA5/WnFlDBSwDHoCeTQAtFUoLqaa+ePyZBCmQXZNoyO3PJ/DirtABRRRQAUUhZQQpYA t0BPJpaACisiwv8AUbnWrqCa38u1jyAGiKlSCMHdnDhhk8dK1ZHEcbOc4UZ4Gf0oAdRWfoo1Iaav 9rMrXRdiSuMbc/L09q0KACiiigArK0mxt7XVNSlW4D3NxIj3EY58o4+UZ69Oeav3bzx2c72sYknW NjEhOAzY4H51wNp4ivPC96uoeItEu4ptUt4w32YmdzKhIO7suQwwB2FJjSN3UdV1b/hEPt1tNHFe LdiN32ZGzz9h4+mK3vt0X9qtpoDeasAnJxxtLFf5iuAuPEMlrpl/4ZvtH1A3188j2gjh3JiQ7o8t 2IJ59CDXaNbyLr9jcsuX+xyRSlenVD/MGkmNo1KrXE67lhWRQzsAxz0z2+pp935xtnEB2yEYDd1H cj1NY2bnzpXjB8/zgREi/K0OR+8PH38Z/wAKmc+XQ6KFHnvK+xuGP90Y428vjAIAO2uT8Dahe391 q5vbqS4aOYIpbsAW6DoK6ewaZ7SNpgd5zjcMMRngkdjiuR+Hn/Hzrf8A18/1as5v95D5/kdeHgvq mIvq1y6/9vHWXrCBVuAwVlYKc/xAnGKmhniuE3wyK65wSpzg+lZuqPqCzYtTIB8mNigjbn5zz/EB 0pNOadZP3W+WGSb5Xlzv27ckuOxzwKvn96xzexvR5r6mlcxNNbSxJK8TOpUSIcMp9RWbZxxaXfrF d35mvdR+6rDqUXLY9u/PTNaN3ObazmuFiaUxRs4jQZL4GcD3NcJd+K21W607XrDRNS+zaRI5vDJb 7X2Ou0hBn5iDyfpWjOVI71UmMpYuPLHAUDr7k1T12aG30S7luHmjiCYZ4D865IGR+JrhpoLjx3qB 1PQrnXtLlXCi5nfyoIwOyp1cn2/E10sOg6lb6FqVrquuzat9ot2VDJCqeX8p6Y69vyouFjetIBa2 sUAkeQRrje5BY/XFULi0gbxHZ3c1wqTKjpBFgEyDHzHJHGM9uver9oXNnAZBtcxruHocDNcVqmo6 xp+rPrWqaLIbLTb0rFLFJvdoXUrlYx74JJ/pQxI6pbu6k1HUrVSn7mFHgOOhZT19eRVHQ9ZmHhvR J9UczXd+ViZ1TaN5yeR2xjFYH/Cbx2Wpf8JBNpWpDS9QgWGIiDLiSNjksvYENwe+K0tPtp5vB9jI 1s8UiXwuYInUhlUzEruHY7WNK47HWVHEso3NK4YnoqjAWpD1Ncj498SSeH4rExyXkOZRKzwW3mrK qkZjY5+XIJqmJampfxaefEunT3l9DBdRq4tYGcbpsjBOD/StqvLtdlsPH0kd7J4e1qKztMBNRgj2 yx9yAnVgDjkdK9A8PteNoFkb92e48oBnZdrOOzEHoSMEj1pJja0NEckCudtdbuNR8NT6rJOum/Zr mXzCI/MxHG5BXB7kDt3rolYbsA5IPPtXml/rcOiadqXh66j1WE3V5LNa3llB5nys+7j3DAgihglc 7rw/fQ6loVpeW9497HKmRPIgVn55yB0PbFaNc54FsRYeHQkcV3FBJM8kS3gxMQerMO2Tk47Zro6a E9wooooEFFFFABRRRQAVTuLSNUaSKMg+YJWAY/MRVyik1cqM3F3QwhJ4/wC8jDsetVbLRtN06RpL KzjgZ/vFMjd9atpGkYIRQoJyQPWnUWT1Y1OSTjFuzK14FkjEOAzswKqe2DnP4VLFBHApEaAE8sQO WPqacEUOXCjcRgnuadRbW4nJ8vKgooopkhRRRQAUUUUAFFFFACHIBIGT6etYZTWtW1SFbqzXT9Nt n81lMwkkuXH3Rxwqjqe54rdooGGaKKKBHHf2v4l0TVL60Phq41WOe5aa2ubeVVUq2MK2fu4xiuh0 O1uLTTFF2qJdTO00yxnKo7HJAPfHTNaFFFh3CiiigQUUUUANeRIo2kkdURRlmY4AHvRHJHNGskTr IjjKspyCPUGoNRshqFjJamVot+MOoBwQcjg5B6dDVG1uLXR76x8PxI7vPFLMH2gKApBbgcDJboKB mmpnMrF1VY+ijqx9/apKw/DaSR3OtpNcSyuNSchZHyEUqpUD0GK3KEJkEV7az3U1rFOjzW+PNQHl M9M09riBJ0t3mjWaQEpGWAZgOpA71Xs9OtrS5uLqMZuLkgzSDjcR046CoJtEiuNYTUXmc7NpERVS Ay5wQ2Nw68gHBoGaEhkCExIHfsCcD8aVN+wbyC2OSo4rE8ZpM/hmdoLiW3aOWF2kibawUSLu5+lb LxB5RIZHKryFzhfqfWgCSozcQi4FsZoxOV3iLcNxX1x6U9WDKGUhlPIIOQazZNHhGrtqskztsG8R bFO1guMhsbsY/hzigRp0Vh3GrDVPBUur2LSQCW2M0RPDKAe/5VrPGJ1jLyMq4BKqcBj796LjJWYK pZiAoGSSeAKbDNFcQrNBKksbjKujBgfoRUd9ai+sprVpGjEq7dy4yPz4/CotL02LS7P7PEd2WLu2 wKGY9TtUAD6AUCLA84zHIVYgOO7MfX2FSVg6IksfiLxCk1zLLm4ieNHfIRDGMYHYZz+Vb1CGxCQo JJAA6k0nmL5fmFgq4zluMVVa4S4nSNQ5jD4J2HBYDP5cdabqmkW2sRrBemRoFOTErlQx7E4649Kl ydnY1UIppVHZFqGeG5j8yCZJU/vIwYfpTlkVyQOqnBB4NcT4Z0ptI8c6laWMjmwiiBcMcgMcFR9R z+Fdddl45IZIkd2yQQozkY71FOo5Ru1Y6MVhoUqqhCV00mum6vqWqKjgnS4iEke7B7MMEfhSyKXj ZVbaSMZxnH4VqcTVnZkdne22oQefaTLNFuK716ZBwanrIsJrDTNUXw7aQuhFubvJOVwXx+ec8dq0 44NjNIXd2bqWPAHoB2oAVpo1kWMt87dFHJ+tPqlPpwuLsTSXM3lgqwhVtqkj1xyR7GjUNY0zSjEN R1C3tTM22MTSBS59s0AXaKw3jmHj63c3Mogk0x1SEP8AIXEgycdzhhVzRdSOq6cLpoxE4lkjeMHO 0q5XH6Ci4WJ9Se8i024k0+FZrtYyYY3OA7dgTXGTTeMr2e08Rnw5Fb3GnLJEunG6Be5STG45xhcb QQO/Nd5RQ0CdjA8LDVrg3+qavYDTpr2RCtp5m8oEULkn3rA17UfEuneO0udP8OT34EDRxlLvEcsX BPydFIYjnvXcXQuTA32RohN/CZQSv445rM07RLhXu7rWLtb26vE8phGpSOKL+4gznuST1P4UrdBp jPCVne2ekynUE8me5uZLhrfzfM8jec7N3c/41g/EPxfrfh+1lOiWUbrbeWbq6k5ERY/KoXvkdT2y K7Gy06006NktIBEHwXIJJYgBQST1OABVa4s4rnUJ7e5t1ntbu2AkR1yhKnofqCPyotoF9TjYvEnj HxLosdqPCCJDqVvt+2fahsQMMb8deOuK7XVbK4vNDnsbeRDNJEI8yZCv0yCRyMjIyOmauRRRwQpD CixxxqFRFGAoHQCsnXtI1PWITa22tHT7WTibyYQZWXuA+eM/SiwXI/BtsbPw5Fa+ZFJFDLIkJiJK hAxwATyQDkZ9qi1rVPE1nq8dtpfh+PULOaMDz2uBGI3yc7vbGK27Ozg0+yhs7WMRwQII41HYCp6d hX1OAtbPxXZ2B8G/2TFJYtE8I1dZcKkbZOdnXIzjFS2T+KtX1HSrXVND/syLS51ka+F0Cs21SuAv fdnv0rt5VkdNscnlk9Wxkge3vVSfR7C6uEuLmDzpI1VQXYn7rbgcZxkHnNKw7kuo3q6dp094yGTy kyI16uegUfUkD8a80074heNX8VahpE3hyG7nhG/7JHJsaEAD+I8N1FemahC1xp9xEv32jO0+jdv1 qO0tbR5l1RbRI7yeBVeUpiQr12mh3ErGR4ZbWr++vNX1jTBpTTRxwpa+aJCdpY7ye33sY9q3LuFp 4dgYgbgWAOC4BzjPap6KLaWGpNO6Ocjt5JGDCQSTCc+bMXCi4XnEQ56jj8qm1XXI/DWiwm7fzLpk CIgG4s3r9B6961p4vuyxoC8bbsAdex/SnqYp1DgK4PQkZrJQaTSep2SxEZyjKpG8Vutvlfsc14b8 RaTc3C6fYJdSXExaWaaWPbvbGSxOfyFXb+ykN55kuJY2kJMRl2/aV2cJjoMYz71tBEU/Kig+wxUE n+kSiJc7EOXb+go5Hy2bG8RF1nOmrLrd3/GyKmlJKVikWUNBtbt05+VB6hRnnvU2sz6hbaTPNpVq t3eIAY4GbaH5GRn6Zq9RWqVlY5KlTnlzHCSz+MTdw+J18NxCeOFrVtMFyDI0ZIbfuxgYIHHpUV7q fjCDUIL6bw873V2qLZwwTlorbn50m7ZYc7u2AO1egUUWJucU/ijxutqbs+B1CI5VoftoMhGPvAY6 VgXsHiLV4pp9Q+HSXE10MSzS3KtIidhGD93A/XmvVKKLBc5Dw9N4g1TVrOTUfD50a006B0XfOJGm 3AKF+gxnNbukWU9lNqXmEeVPeNNCuOikDP65rSop2FcKKKpahrFjpcbvdzqhSPzCg+8VzjIH1OKB F2ikRg6qwzhhkUBg33SD24NAC0VQur+GHU7WzkuljknyY4uAXx15PUew5q/QAUhIAJJwBySe1RTX UNuyLI+GkOFXuabfW322yltSQFmUo+c/dPXHvQBKssbxCVZFaMjdvDcY9c+lKjpIiujK6MMqynII 9jVH+yUj0VNJhYiFYxFucfNt/DHNAu9N0aO006W+hjc7YYY3dQ7nsAo7/QUDNCijvWb/AGgmoafd vbyJb+TIYzJPjZweScHgdR6igRo5B6HNLVeytzbW4RpfNJOdwUAfkKsUAFMjkjmQPE6uh6MpyDRM rPEyJt3MMfNnFc9/bui+Gmt9Bhmmvr3dhba3QSScnq23AUc9TRcdjpKKQsAQCQCegz1qvfX9vp1u Z7gvtzgCNC7MfZRyaBFmimRSpPCk0Th45FDIw6EHkGo7Zg8Zm+0rOrfxIRsGPSgCeikBBGQcg9CK WgAoprusaFmOAKiuLyG0t/PuW8pfTGT9MDrRcpRb2RPRWdpuvaZq8kkdldCSSP70ZUqw/A1eWUGQ xsNrDoD3HqKSkmroqdKdOTjNNPzH0UUUzMKhls7a5lR5oUkZAVG4Z4PBqasPX7bxPJdWsvh6+soE UMs8d3GWDZIwwx6YP50MaH6RrCalo13d3ca2sVvPPC43cIkbEZJ+gzVTTfHfhG8Xy7XWbWLZxslz EfybFZ//AAj3i/SZJItE1TTprW6kM1wL6EkrK33yoH8JPOO1acPgvSpnF1rNvBqt8V2vPNAqqB6K g4A/M+9LUehc+2tJ4jtIkMclpPZPLE6gHLBl6N6bTVjWJri30W9ntMfaIrd3iyM/MASKDp8a3djJ CqxR2iuioowApXAA9hircieZE6cHcpHPuKYiCBIbuG2u2QSMY1ZGYdMgHOPWmvqdmLCW9jmWeGMl SYDvLMDgqMdWzximR2U8OhLYW8wSdLbyY5WGQGC4B+ma8907w34xv9Oe1ttQ0iysPthlSSzjZcOh +8vsSD+tHUDSvvEDReGrSUR63ZWS3MkN+VG+7t+43EgkLz1HOMVvaB4Z8NWgh1bSrWOeSZN8d7I5 lkcHvuYk1j2ul/EayDQx6po0yMxZ5p4mLuT3OPyxXUaFpsmk6RFZzTLNKpZpHRNibmJJCr/CvPAp dR9C9Jt8tt7bVwctnGB657Vy9+LfXvCPiCwt7QRLGJI0CgjzsKGV+2c+tbus6b/bGj3WnG4ktvtM ezzY/vL9K5ifw34r06Z49C1m3lt7qNVuZNRUyS7wu0sMeoxx7UMEdXp7xyabavCMRtAhQYxxtGKl nuILWLzbiZIY8gbnbAyTgDP1qPT7NNP062so2LJbxLGGPU4GM0kUtrqcUqhUnijlMTBlDDcp56+h piKXiZrpdFkNqt0w3L5ws8ef5X8WzP8AFj8euKreEW8NNpzN4cSFEBxOMETBu/mZ+bP1rNvY/iEd a1AaZeaULESr5AuYzuVSo4GP85p3/CIaobdtTGqQW/iRpDIbuCHbC68Dy2X+JcDqec81PUfQ6ffa f2gYt8ZuzHv2k5YJnGR6DNJe2FvqESx3CsQjblKOUZT7Ec1zXh+O/PiRrvxBqelzakIXtYYLFSCF BDtuJ7jjjtmtjxFJqpsEtdFkihvbp/LSeUZWIYJJx3PGB7mncVtTUSJI41iRQiKNoUDAA6YrA8H2 Fvb+GItPMQxbXE0br6sJG5P4EVw/gi7+JF9ZXscV9ak2lwYmGpxsW3dSAR2H9a9F8O6bc6XphjvZ o57yaZ7id412pvY5IUelCdxtWLVrqVjd3VzaWtzFLNZsEnjQ8xkjgGrDuqKXdgqjqSeBXMeH9Mtb LxbqjWt690yxhbjKKBGzOXVCQPmYAnk84IrpLiBbiMK3O1gwB6Ejpn1FF3YElfUpm8SW9CPtQQnL KzgMBj75Hp2/GrzP8nmIvmcZULjJ+lYcdlzFBuZBHdGSJpEZndzkkN/s89c0+8u9T0U2cVvpsl/Z qm2Z4jmRT7L6VlGbSbkds6ClJRpvXz0/F9zC0LUbGfx3eyXtlNZ6lLlIUfG0AAZzj+I469K6vUJk RkYSwo8B3Ozybdi47/WsePSJdW8WQ67PaPawW0QWNJQN8j88kDoBmr97Y7LpLlXBdZTJFuTcAxXB 39yPT0rOClGL9TrxUqNStBp291JrdJ7WT7W/roaFpdC6gSTbsLLu27t3HrnvU9ZumWbxrHK5kQgu zI3GWY5J68D0HatKuiLbWp5VWMYzag9AoooqjIKKKKACiiigDN1bSH1ZPKOp3tpCw2yR2zKu8dxu xkfgauWtrBY2kVrbRLFBCgSNF6KBU1FABRRRQAUUUUAFchc/D9Tqlxeab4h1TSorqQyz29rIAjOe pGemfxrr6KLDTsVtPsYdNso7SBpGVOryuXdyepYnqTVmiigQxYokZmSJFZjlmCgEn1NQahDJLFE0 K7pIpkkUZx0PP6E1aooAMAE4qtf2Qv7YwG5ubfP8dvJsYfjVmigCho2i2Og2H2OwjZIy5d2dizyM erMx5Jq/RRQBFPEZEBU4dTuU+9PR96BtpU+hHIp1FFh30sFQMjTzAMpWOM55/jP+FT0UWBOwUUUU CCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACo45DIxKj5Bxn1NU7zUFU+VCd7b9jqqlnPGTsA6kA/h TrG9geAJ5qkopYsBhcAkHr6dDU8yvY39jJQ5rD9T1K20nT5b27fbFGM+7HsB7mi2vTd6db30URCy xiQxsfmAIzj61y3jq5trvwrLMtzC7mVPKjWQEqueTj1P8q3dDuoYfDGnSFtw8hEwnzEnHTArJVb1 HHpY7J4NQwkatnzOTX4GrHIssauhyrDINOrHsb4LOkcc3mwSBmD+VtVz6Ic847j2Na6sGUMpBB5B FaxkpI4qtJ05WYtFFFUYhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBn3 NkwnhltkCOjErKMZi3feIB65702y062aB28p1SUSIYmfIAZju/M1pVEkbRynaAY3OTz901HIr3Oj 283Dlv8A1/X9anKa54B0+TS3TR7JI7zcuxnlbGM89fatrR9Dj0/Q7Wy2+TLFh2aNskSfxEE+ta1M l8wpiLAY8bj2HrUqjCMuZI2nj8TVpqlObaTvqzJtNPJ2RqpWCIMqqXDeQTkEocZzznJ6ZrXjjWKN Y0GFQBQPQCkijWKMIucDuep96fVxioo561V1HdhRRRVGIUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB//Z --b1_75556ee7fe5bc094061a8204734ae06c--