Date: Thu, 8 Dec 2022 23:26:14 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Mga Bunga (benepisyo) ng Taqwa (bahagi 2 ng 2) Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.210.85.190 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_d07ffb285c4675cafd18be1366169244" --b1_d07ffb285c4675cafd18be1366169244 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_d07ffb285c4675cafd18be1366169244" --b2_d07ffb285c4675cafd18be1366169244 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 25 Ang Mga Bunga (benepisyo) ng Taqwa (bahagi 2 ng 2) Deskripsyon: Ano ang naisip ng ating mga sinaunang matutuwid na tao tungkol sa taqwa at ilang mga payo para mapalakas ang ating kamalayan sa Allah. Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 47 - Nag-email: 1 - Nakakita: 3635 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala Layunin: · Upang maintindihan na ang taqwa ay isang mahalagang konsepto ng Islam at dapat nating sikaping manatiling tapat. Mga Terminolohiyang Arabik: · Alhamdulillah–Lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah. Sa pagsasabi nito ay nagpapasalamat tayo at kinikilala natin na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Allah. · Hadith -(pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Salaf -Ang terminolohiyang ito ay karaniwang tumutukoy sa mga unang mga Muslim; katulad ng mga kasamahan ng Propeta, kanilang mga tagapagmana, at kanilang mga tagasunod. Kabilang din dito ang lahat ng sumusunod sa kanilang mga yapak hanggang sa Araw ng Paghuhukom. · Taqwa- Ang pangamba o takot sa Allah, kabanalan, kamalayan na may Diyos. Inilalarawan nito ang isang kalagayan ng kamalayan sa Allah sa lahat ng ginagawa niya. Sa nakaraang aralin natin napagmasdan ang mga bunga ng taqwa sa pamamagitan ng pagtingin sa ilang mga talata mula sa Quran. Mula dito natutunan natin na ang taqwa ay isang kanais-nais na katangian na kailangan ng mga mananampalataya na pagsikapan; na ang pagsisikap ay magdadala sa mga mananampalataya ng hindi mabilang na mga biyaya. Sa araling ito titingnan natin kung ano ang sasabihin ng salaf tungkol sa taqwa. Ang mga kalalakihan, kababaihan at mga bata ay pag-aaralan ang kanilang taqwa, gayunpaman hindi sila nag-aangkin na merong taqwa. Ito ay isang bagay na itinuturing nilang nasa pagitan nila at ng Allah, sapagkat sinabi ng Allah ang mga sumusunod sa Quran: “… Kaya't huwag kayong magmalinis, Siya ang higit na nakakaalam kung sino ang may taqwa.”(Quran53:32) Sinabi ni Propeta Muhammad, "Narito ang Taqwa," at itinuro niya ang kanyang dibdib.[1] Si Umar ibn Abdul Aziz, ang matuwid na pinuno ng mga Muslim, ay nagsabi, "Walang makakaabot sa kalagayan ng taqwa hangga't wala siyang gawa o mga salita na maaaring maglantad sa kanya ng kahihiyan alinman sa mundong ito o sa Kabilang Buhay." Naitanong sakanya isang beses, "Kailan naaabot ng mananampalataya ang taluktok ng taqwa?" Sumagot siya, "Kung inilalagay niya ang lahat ng kanyang mga saloobin at pagnanasa sa kanyang puso sa isang plato at pagkatapos ay naglibot sa palengke, hindi siya dapat makaramdam ng hiya sa anumang bagay doon." Si Umar ibn Al-Khattab ay nagtanong kay Ubay ibn Kaab tungkol sa taqwa (kabanalan). Ang huli ay nag sanabi: Nakalakad kanaba sa isang matinik na landas? Sumagot si Umar: "Oo, tunay". Pagkatapos ay tinanong siya ni Ubay: "Ano ang ginawa mo?" Tumugon si Umar: "Inangat ko (ang aking damit) at ginawa ko ang lahat (upang maiwasan ang mga tinik)". Sinabi ni Ubay na, "Iyan ang Taqwa". Si Fudhayl ​​ibn 'Iyad (namatay noong 803 CE), isang magnanakaw na binago ang kanyang buhay para sa kapakanan ng Allah ay tinanong, "Aling bansa ang gusto mo manirahan ako?" Sumagot siya, "Walang kinalaman sayo ang anumang bansa. Ang pinakamainam na bansa para sa iyo ay ang bansa na tumutulong sa iyo na magakaroon ng taqwa". Si Sufyan ath-Thawri ibn Said (716-778 CE) ay isang iskolar ng Islam at hukom na nagtipon din ng ahadith.Isang malaking bilang ng mga salaysay ay maiuugnay sa kanya. Sinabi niya tungkol sa taqwa, "Nakilala namin ang mga tao na minahal ito noong sinabi sa kanila - Matakot sa Allah ang Kataas-taasan at pakikinggan nila ito ng agaran, ngunit ngayon matatagpuan mo ang mga tao ay naiinis lamang dito!" Kung titingnan natin ang taon na namatay ang dakilang lalaking ito ay makikita natin na ito ay wala pang 100 taon mula ng pagkamatay ni Propeta Muhammad. Sa napaka ikling panahon ang taqwa ay nagsimula nang mawalan ng kahalagahan. Ang pag-unawa sa kahulugan ng taqwa at kung paano makakuha nito ay isang napakahalagang konsepto ng Islam. Pinayuhan ng mga Khalifah ng Islam ang kanilang mga sarili at ang mga nasa paligid nila na magkaroon ng taqwa. Alam nila na ang takot sa Allah ay sinadya upang malaman na ang Allah ay nagmamasid sa kanila sa lahat ng oras, alam nila na walang lugar upang itago ang isang kasalanan, pagkakamali o maliit na kasalanan. Ang Allah, ang Pinakamaawain, ay nakikita ang ating mga paglabag, gayunma'y tinatrato tayo ng walang hanggang pagpapala kung meron tayong tapat na taqwa. Sinabi ni Abu Bakr sa isang sermon, 'Pinapayo ko sa inyo na magkaroon ng takot sa Allah.[2]At nang mamamatay na siya, tinawag niya si Umar at pinayuhan siya na matakot sa Allah.[3]Sa parehong paraan, sumulat si Umar sa kanyang anak na lalaki na nagsasabing, "Pinapayuhan kita na magkaroon ng takot sa Allah."[4]Pinayuhan ni Ali ibn Abi Talib ang pinuno ng isa sa kanyang mga hukbo na nagsasabing "Pinapayuhan ko kayo ng takot sa Allah na siguradong makakatagpo ninyo."[5] Tandaan na hinihikayat ng taqwa ang isang mananampalataya na maging maingat sa anumang bagay na hindi ikasisiya ng Allah. Nagagawa din ng Taqwa naang isang mananampalataya ay manabik sa pagkalugod ng Allah. Ang mga sumusunod ay ilang madaling mga bagay na maaari nating gawin upang madagdagan ang ating taqwa: 1. Gumugol ng ilang oras araw-araw sa pagbabasa ng Quran. 2. Pag-isipan ang mga kahulugan ng mga salita ng Diyos at subukang kumilos nang naaayon. 3. Alalahanin ang Allah sa mga salita ng papuri, tulad ng Alhamdulillah. 4. Sikaping abalahin ang sarili sa paggawa ng mga mabubuting gawa, tandaan na ito ay maaaring kasing simple ng pagngiti. 5. Panatilihin ang magandang mga kaibigan. Subukang maging nasa paligid ng mga nakikita mo na mayroong taqwa. 6. Sikaping maging mapagpakumbaba. 7. Magsaliksik ng kaalaman tungkol sa relihiyon. “…At kayo ay magbaon ng inyong ikabubuhay, datapuwa’t ang higit na mainam na baon ay Taqwa . Kaya’t Ako ay pangambahan ninyo, O kayong mga tao na may pang-unawa!” (Quran 2:197) Talababa: [1] Saheeh Muslim, At-Tirmidhi [2] Recorded by al-Hakim in al-Mustadrak [3] Recorded by Aboo Nuaym in Hilyah al-Awliya’ [4] Ibn Rajab al-Hanbalee mentioned it in Jami’ al-Uloom wal-Hikam [5] Recorded by al-Khilâl in Kitâb As-Sunnah Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/252/ang-mga-bunga-benepisyo-ng-taqwa-bahagi-2-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_d07ffb285c4675cafd18be1366169244 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Mga Bunga (benepisyo) ng Taqwa (bahagi 2 ng 2)

Deskripsyon: Ano ang naisip ng ating mga sinaunang matutuwid na tao tungkol sa taqwa at ilang mga payo para mapalakas  ang ating kamalayan sa Allah.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 47 - Nag-email: 1 - Nakakita: 3635 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala


Layunin:

·      Upang maintindihan na ang taqwa ay isang mahalagang konsepto ng Islam at dapat nating sikaping manatiling tapat.

 Mga Terminolohiyang Arabik:

·        Alhamdulillah – Lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah. Sa pagsasabi nito ay nagpapasalamat tayo at kinikilala natin na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Allah.

·       Hadith -  (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       SalafAng terminolohiyang  ito ay karaniwang tumutukoy sa mga unang mga Muslim; katulad ng mga kasamahan ng Propeta, kanilang mga tagapagmana, at kanilang mga tagasunod. Kabilang din dito ang lahat ng sumusunod sa kanilang mga yapak hanggang sa Araw ng Paghuhukom.

·       Taqwa - Ang pangamba o takot sa Allah, kabanalan, kamalayan na may Diyos. Inilalarawan nito ang isang kalagayan ng kamalayan sa Allah sa lahat ng ginagawa niya.

FruitsofTaqwa2.jpg

Sa nakaraang aralin natin napagmasdan ang mga bunga ng taqwa sa pamamagitan ng pagtingin sa ilang mga talata mula sa Quran. Mula dito natutunan natin na ang taqwa ay isang kanais-nais na katangian na kailangan ng mga mananampalataya na  pagsikapan; na ang pagsisikap ay magdadala sa mga mananampalataya ng hindi mabilang na mga biyaya. Sa araling ito titingnan natin kung ano ang sasabihin ng salaf tungkol sa taqwa. Ang mga kalalakihan, kababaihan at mga bata ay pag-aaralan ang kanilang taqwa, gayunpaman hindi sila nag-aangkin na merong taqwa. Ito ay isang bagay na itinuturing nilang nasa pagitan nila at ng Allah, sapagkat sinabi ng Allah ang mga sumusunod sa Quran:

“… Kaya't huwag kayong magmalinis, Siya ang higit na nakakaalam kung sino ang may taqwa.” (Quran 53:32)

Sinabi ni Propeta Muhammad, "Narito ang Taqwa," at itinuro niya ang kanyang dibdib.[1] 

    Si Umar ibn Abdul Aziz, ang matuwid na pinuno ng mga Muslim, ay nagsabi, "Walang makakaabot sa kalagayan ng taqwa hangga't wala siyang gawa o mga salita na maaaring maglantad sa kanya ng kahihiyan alinman sa mundong ito o sa Kabilang Buhay." Naitanong sakanya isang beses, "Kailan naaabot ng mananampalataya ang taluktok ng taqwa?" Sumagot siya, "Kung inilalagay niya ang lahat ng kanyang mga saloobin at pagnanasa sa kanyang puso sa isang plato at pagkatapos ay naglibot sa palengke, hindi siya dapat makaramdam  ng hiya sa anumang bagay doon."

Si Umar ibn Al-Khattab ay nagtanong kay Ubay ibn Kaab tungkol sa taqwa (kabanalan). Ang huli ay nag sanabi: Nakalakad kanaba sa isang matinik na landas? Sumagot si Umar: "Oo, tunay". Pagkatapos ay tinanong siya ni Ubay: "Ano ang ginawa mo?" Tumugon si Umar: "Inangat ko (ang aking damit) at ginawa ko ang lahat (upang maiwasan ang mga tinik)". Sinabi ni Ubay na, "Iyan ang Taqwa".

Si Fudhayl ​​ibn 'Iyad (namatay noong 803 CE), isang magnanakaw na binago ang kanyang buhay  para sa kapakanan ng Allah ay tinanong, "Aling bansa ang gusto mo manirahan ako?" Sumagot siya, "Walang kinalaman sayo ang anumang bansa. Ang pinakamainam na bansa para sa iyo ay ang bansa na tumutulong sa iyo na magakaroon  ng taqwa".

   Si Sufyan ath-Thawri ibn Said (716-778 CE) ay isang iskolar ng Islam at hukom na nagtipon din ng ahadith. Isang malaking bilang ng mga salaysay ay maiuugnay sa kanya. Sinabi niya tungkol sa taqwa, "Nakilala namin ang mga  tao na minahal ito noong sinabi sa kanila - Matakot sa Allah ang Kataas-taasan at pakikinggan nila ito ng agaran, ngunit ngayon matatagpuan mo ang mga tao ay naiinis lamang dito!" Kung titingnan natin ang taon na namatay ang dakilang lalaking ito ay makikita natin na ito ay wala pang 100 taon mula ng pagkamatay ni Propeta Muhammad. Sa napaka ikling  panahon ang taqwa ay nagsimula nang mawalan ng kahalagahan. Ang pag-unawa sa kahulugan ng taqwa at kung paano makakuha nito ay isang napakahalagang konsepto ng Islam.

Pinayuhan ng mga Khalifah ng Islam ang kanilang mga sarili at ang mga nasa paligid nila na magkaroon ng taqwa. Alam nila na ang takot sa Allah ay sinadya upang malaman na ang Allah ay nagmamasid sa kanila sa lahat ng oras, alam nila na walang lugar upang itago ang isang kasalanan, pagkakamali o maliit na kasalanan. Ang Allah, ang Pinakamaawain, ay nakikita ang ating mga paglabag, gayunma'y tinatrato tayo ng walang hanggang pagpapala kung meron tayong tapat na taqwa.

Sinabi ni Abu Bakr sa isang sermon, 'Pinapayo ko sa inyo na magkaroon ng takot sa Allah.[2]  At nang mamamatay  na siya, tinawag niya si Umar at pinayuhan siya na matakot sa Allah.[3] Sa parehong paraan, sumulat si Umar sa kanyang anak na lalaki na nagsasabing, "Pinapayuhan kita na magkaroon ng takot sa Allah."[4] Pinayuhan ni Ali ibn Abi Talib ang pinuno ng isa sa kanyang mga hukbo na nagsasabing "Pinapayuhan ko kayo ng takot sa Allah na siguradong makakatagpo ninyo."[5]

Tandaan na hinihikayat ng taqwa ang isang mananampalataya na maging maingat sa anumang bagay na hindi ikasisiya ng  Allah. Nagagawa  din ng Taqwa  na ang isang mananampalataya ay manabik sa pagkalugod ng  Allah. Ang mga sumusunod ay ilang madaling mga bagay na maaari nating gawin upang madagdagan ang ating taqwa:

1.     Gumugol ng ilang oras araw-araw sa pagbabasa ng Quran.

2.    Pag-isipan ang mga kahulugan ng mga salita ng Diyos at subukang kumilos nang naaayon.

3.     Alalahanin ang Allah sa mga salita ng papuri, tulad ng Alhamdulillah.

4.     Sikaping abalahin ang sarili sa paggawa ng mga mabubuting gawa, tandaan na ito ay maaaring kasing simple ng pagngiti.

5.   Panatilihin ang magandang mga kaibigan. Subukang maging nasa paligid ng mga nakikita mo na mayroong taqwa.

6.     Sikaping maging mapagpakumbaba.

7.    Magsaliksik ng kaalaman tungkol sa relihiyon.

“…At kayo ay magbaon ng inyong ikabubuhay, datapuwa’t ang higit na mainam na baon ay Taqwa . Kaya’t Ako ay pangambahan ninyo, O kayong mga tao na may pang-unawa!” (Quran 2:197)Talababa:

[1] Saheeh Muslim, At-Tirmidhi

[2] Recorded by al-Hakim in al-Mustadrak 

[3] Recorded by Aboo Nuaym in Hilyah al-Awliya’

[4] Ibn Rajab al-Hanbalee mentioned it in Jami’ al-Uloom wal-Hikam

[5] Recorded by al-Khilâl in Kitâb As-Sunnah

--b2_d07ffb285c4675cafd18be1366169244-- --b1_d07ffb285c4675cafd18be1366169244 Content-Type: image/jpeg; name="The_Fruits_of_Taqwa_(part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Fruits_of_Taqwa_(part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCADSARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDOopKK +PP1UWlpKKBC5pabS5pALS02loELRRRSELRSUtABS0lFAhaKKKQBRRRQAUUUUDCkozRTEFJRmigY UlGaM0xhSZozSZoGFFGaTNMYUUZpM0xi0lGaTNAC0U3NFAD8UuKcCtOGDU3IuR4o2mpgq0u1fWlc XMQhTThGalCinbfSlzEuZEIzS+UalCmk+bPFK7J5mR+U3pR5TVLlqUBqXMw5mReU1L5TelTjPepF +lS5sh1Gip5L+ho8l/Q1oqV71MojxkiodVroZuu10Mjyn/u0eU/901tqI+yipAsZ/hH5VLr26EPE tdDn/LI7GjYa6AwRP/CB+FKtrAv8IpfWF2F9bXY53afSjaa6JraDH3RUDWELk9vpTWIRSxUXujDx SYra/sqLOS3FRyaZER8rEVarxLWJgzIxRV99O29HqI2D9jWiqRfU2VWD6lSkq59gfu1KdOYjhx+V P2ke4/aw7lGirf2B8H5sVE1pIvcGqU4spVIvqQUlTNA4pohY1V0XzIjpKcUYHFJtPpTKuNozSlT6 UmD6UxiUUYPpRTGODUu+o80ZpWFYl3mnbzUOaXNKwuUm8w+tKJT61Bupd1LlJ5UT+afWlEp9agzS 7qXKLlRaWUd6lWUD3qiGp6viocDOVM0kdW6iplEZrMWb3qaOcA9axlBmEqTNIQxHqamS2iI+9WfH ICc5q5FOqisJxkjknGS6lpLaLpuqwtkjj5XqqtwvpU6XgUfdFc0lM5Zqp0JRppPRhT/7PIGCwpg1 JVHIA/Gg6rHj/wCvWdqpjasIdObP3hUT22zuKH1pFB+T9arSazG3WPn2rSMKr3RrCFZ7oV1bP3qg cSqOgqOTUo26KRVOa8d/4jiuqFOXU7adKfVEzzsDj0qJrxhVN5WPeoyxrpVJHZGiupcN4c0fbmqi SaTNX7OJp7GJdN4TTDcE9TVQmkzVKmilSii0Z+OaaZs1WyaNxp8iKVNE++kLioNxo3VXKVyE24Um 4VDupNxp8o+UmJFFQ7qKOUfKNzS5ptGauxpYdmlzTc0UCsPzRmm0tIVh2aXNMFOpCsKDTs0ynCkK w4GnAkd6YKcKlkskV2HRjUiyyf32/OohUiDNQzKSROk0n99vzqUSSN/EfzpkUe7pWtY6VNdMBGma 55ySOOrUhTV2UF3nuaUo3vXVQeFzj964X6c1ZPhi2xjzWz9Ky5n0R5ssyopnEMhqJgRXX3XhdwCY SH9ulc/eWDwMVdSCPWqjU1szroYulV+FmU1Rk1YkTFV2FdUWelFpjCaaacaaa0RqhCabmg0lMqwU maKSqKFzSZpCaTNMdhc0maSkpjsLRmkzSU7DsLmikooGFFJRmgY6jNJRQIdmlzTaKQrDwaUGmZpQ aQrD80opgNOBpE2HinCowaeDUslki1YiFVlNWoOSBWU9jCexu6HprX1yFx8o5Y+gruLe3itohHEo VRWZ4ZgEWmCTGDIc59q2K5oq/vM+Lx+IlVqtdEFLRRVnAJVPUdPiv7dkKgSY+VsVdpKTSasVGTg+ aJ5pqVo9tO0brgqazJBzXZ+MYAHimA6jBrjZaql2Ps8DWdWkpMgNNNOaoya6UemhD0ptKTTSapGi A0hozTSaoaFzSE0maKZQZpM0UlMYuaKSkpjFopM0UAGaWm0uaBi0tNzRmgQ6ikzRSEOpc02igB4p c0ylBpCsSA04GogaeDUtENEymrMDYYVTU1NG+DWUldGM43R6joEiyaPBtx8owa0a47whq8cTNZzP tDnKE+vpXY1zJW0PhMZRdKvJMWikopnILSUUjMqKWY4A5JNAHOeMnUWcC/xFif0rhJTzW54l1YX9 82w5jj+Vf8a592zV049T7TLaMqdBKQwmmE0rGmE10JHrJCE00mgmm5q0jRIXNJSUVRVgopKTNMdh aM0maSgdhc0lJRmmFhaKbmimOwuaM02loGLmlzTc0UCsOzS5puaM0rCsPzRTc0uaQWHUZpoNLQIc DTgaZSg0rCaJQakVqrhqeGqGjNxLkUxRgQcYrrtG8YCKIQ34Z8cK6jnHvXEK1SCTFYyp3ODE4Oni I2mj1e21nTrofuruPPoTg1aa4hQZaZAPdhXkImI5BpxuXPVyfxrP2cjxpZGr+7M9Qude0y1BMl2h I/hU5Jrjta8Tz6juiT93BnhR1P1rnmmJ71GZKpU+52YXKaVF8z1ZJJJuNQs1IXqMtWyie1GNhxam E0hamk1okaJCk0maM0maZVgozSZpM0yrCk0lJRmmOwZopM0ZpjsFJRRmmAUUUUDEzS5pgZT0YfnS 8CnYnmj3HUZpuR6j86CwHUgfWiwc0e4/NFR+an99fzpfMT++v50WZPPDuPzS1GJEP8Y/OjzU/vr+ dLlYc8O5JmlzTA6n+Jfzo8xf74/OlZhzR7kmaXNQiaPGd6/nThIn99fzo5WTzx7kuaUGovNT++v5 0CVP74/OlZhzR7k4anB6gDA9CDTs1DiK1ybf70u+oN1LupcocpLvppeo93vSbh6inyhyjy1NJphk X+8PzpDKmPvr+dVyjvFdR+aTNM8xP76/nSean99fzp2Y+aPckzSZpm9T0YfnQXUdWH507D5o9x2a TNN3ru27hn0oLAdSPzp2Y+aPcdmkqMzR/wDPRfzo82PrvX86fKw54d0PzRmmedF/z0X86QzxA8yC nysXtaa+0iTvRUYmjIyHGKQzxZxvFHKxe2p/zIloqE3EQGfMFFHK+wniKS+0jGEjDpmjzm96XHPB p23kV6lkfBKc+4wSsfWlMrd9x/Gl+U4pdo696VkWpy7jfMPUAmlEnsRTgAOmKMDGeKWhSlLuIJD3 pQ/pmlAAGeMUv3lyO1LQpSfcTzT6Gl8056GgGl45JOKVkWpvuKJT6Gl8z680i4PTFPH+eKlpGsZv uKH/ANk08SYIGDTcc9qcoIbjBrN2OqE2SxynOMGrKS9yDUcScjkAmrHI9655tHtYZNq7Ym4ntRu9 jTs+9G2szuG5OOhqN2ZRnbU2OOKRwSOxpozqK8SjJK3Qj8hUDSexqzOMelVmPPpXTBI+fryakMMj elIZG9KeeTjrmmHIbjFbJI4ZTY3zGpPNbBzTzx170m1cklRTVjNzl3GmVuvNIZG/H3p2QPTP0pM5 OQP0qkkQ5y7jDI30o3kinYJAI4o2nOcfnT0Icn3I/MPvQXPPXBqTpSHA7j6U9CG2R7296XzD0Gc+ 9OwvGeKQhR0AzT0IbfcbvPoaKdjHHeinoRdib24Hr6Uu5u4z/OoyTjPAxTuWAOePyosJMXcT6jPv RuOMZAI70wZVzxn9adk+nH0osUmPBwR81KJCRjpUZ3r/AAilycjjn2pWKUh/mc4zjnpSmQBcGmFi Tjac0uWwOMfU0rFKQ/cpPIHTqaN5A7CmB/qPwpd+Bg9D7UWLTHmTgcc04MDwBUfP8I5FO3kLjpUN G0WSb9vbJp6yDgY/WoSOOh6UoYgdKlo3jKxoQyoAC3T1B6VOHVuVPHtVCFmx0WrKtkAYGK5Zx1Po cLVvFInDd6Xd75qLHIB/OnHIGMHFZ2O4cTxwce1MMhCk5GR2xSF8fwkHPJxmoJSw5xlf9yqjG5z1 qnKtBkj7mPGP61XYncae2SMAfp1qFgRuJU/ga6oI+dxMm2BcqM9aTeNvQmkxx35pCMHGOnvWqRwt sGc9BkUm9vqPrQxO000EsowMe9UkZtjg5/u8fWhmPowHtSEbRkgkfWmKRnkH6GnYi4/dgZOaA4HY mkIXoA1JgYxn8qLEtj9/cCkZx16U3HrzSbsHjH1NFiXIXfkYIzS7+D8hpoxzxz60gI/un65pk3Y4 OCORmimFcjnH4UU7IV2Kdo/iOP504DoRIPoKYHbOCuPwqRcH5sYJ9qGCsKEUk8nOOuKQKBhuB9aU oVOADg980xgikFjj8c0iiQkDIxx6im7lB74+lIWyTtI/Ggkjhs/WgdxykAZ3YJ9qBxzycelNz8xK jOO5IpVJU55GfSkNMUOr8fMfwp4AGD8wGOtMxznOP60rIG5Zs/WhmiY4PtOO56E0b06kj8utHOM+ v60m90GTgjsak1THhd3G4inKV7N+Q6VGrjld/PpSglGG4qfw4qWjWMiaGYbsBsdskHmrSSDoXwBz yCaqbo9p5TnuvarFu0PRyuPVjn+VYzSPTw9SUXa5Z3RuP9YBjrkUvmRkffP1qBooyOPLyenzHNCB VcgbDx0z0rHlR6XtmSPJGOHDN79KikeLB2knP14p8kfyKGbk8ghagaDdkkkKP4gpq4pHLWqy2sMk SLoG7VWYLjBIB9qmkjhX5SCW65waicx54VuPet4nkVm76jcDOEIOO9N55wAT9akyqAEZB7Zpu5Wc qynHqa0RysbjA+bOfY00HGBgkZ6044D/ADAfTNKzrklIwMDuaZmxjsu7v9KXqoyhP9KGK7QduD2+ akLjoR1+tUQxQxDYz+FIcY+5x60ibFbIPGeO2KVpNrYIBJ7Ggm+gD1K/TAoH+1kY74pQ656gbe1K pDLuxk+ooEMOcgDke9LllIJGR+Bpd2Tx070PIiryp+tAhvQ5JXmimh167T+XWinYkZxwWHHTOTQJ VVjhST69qFkYj5So4pSGYndt6cZFV6k37CLON2dy9Oc804uMZ2ArmkG1VOMD9aQSkDBxg98Zo9Ck +4pdSAN34U/cuSuQOOMmmLKEfJAbPU+lOM6uPljLL3weaTQ00KyLgZYZ7DNIEPY5J/SjhgD5X4M3 NMLM3RcZ9BRYdyfAAPy8ikUn+8M57dqYpO0Egt9TUe5yWwnPTtSsXzFouMZzj+tIHYgDGfpUC3Em Nir+JNTRls79qHtndU8tjRTuK5X724L+lICZGARuM9u9IXfndEpH0pySCPDfZkB7HNKzNIyjfVkj LLGpVkZfXPSnwOyngA7uB0NVjd3DEruJU8le1JHOASWUdc46UuRtamvtkpJpl0zFfldM+2O1OZSy fuYpBjrhahjvVwSiBOf7x4/SlN2izBgmMnkAnBrLlfY7PbQtqx8fHEiuO3TIFOkZFYiPc4HLZ4Aq J7gyMwEcahucDkfWohL5bfNErY54A/wpqDZEsRDZD5ZeNztnnAx6UwyBkwqnnuc8VE5BJcIRntwK Fww5OB/vZrVROGVS7Ho5Awcflk0jSNngHA6cU0/KR0x7GkLsWwjge3WqsZOQebtbJIGfUVHvRnyx A/DrT3WQY3YLfjTFUqwO1Tn0Bx+tUrGbbHdT3P8Au0rKwGWyM/3jTWWTOSuCemKEldRzCCB69KCb gVXAJTd7im7vm+62e3FS72xuEfB4+8ab5rYIOR9AcUITG+Yclijj0OKDJgZy3HuKA0g5ySp7MtIx HXylOegpkXY4/OONx98UjK2doUZ9cE5oRz0+z8j0Gak/2vLC+tF7Ba5Gd2Oc574FFOlJyP3ac96K aZLWoqqh+Z7Zkx7E80vlSSMD8sY7ZFPV4txDOfoX5qbMLdJwc9SGrNtmyimQGNVOCjMfUA80htJQ MqAAepIxUyfZ1fBnJ+rE0Krbi0ZUrn1xS5mVyIqAAMEeXg+g/wDrVMYtq8IZBj1xUzXGPlkV9tKE UjzFX/vqjn7hyLoV1TgboiM9ialSHHz7iP8AdIxTkKnJ7D2qWUFUDtGu3sSuKTky1BblWRlHSTp1 3Gl8veu4sAvfAzmp1aGYbR5ee5GKQpHghZE4PcGk5DUCFEAHyBmx9BSMhLgtG30NStLBE33SD3bN Kk8BOAwcn+8aOZjstiMJ1VoCPoelG0MMAjPYNxV2KLB2kAMehLZFO8uFuMRbh/CTyah1NTVUbrco mNlTllz1yvNLg7xj5hjvirBiikk2lUB7EMMfrUq2CrglUdO5Q5xTdRLcqNCcn7qKvlI7DDAZprRy b9uSVHBOM1rHTooz97HsAM/gTQ9iVbDxoyeskuD+lZqsjoeDqLdGetoiqTu3A9dwxiquyJedxU+x /wDr1smxjJABhJYfKPMz/KmDSWLB3WIx9zk4/WhVkt2EsHN7IyBNtPRgPXIqRNj5O3afXHWr7WEU TbVlXd1wOtVLl1DgASFTwCxIya0U1LY5p0ZU/jEOVQq6Ag98GkCru5whI4JBqWMOpxvGOwZuabIk 0TAkxnPZjmi5DXUY5AGCyn3OaavlOmwByc9AOKeUVctIVyegHNOXcU2Kox2IXFO+hNrvUikURooC ED16Uoj+UMQOOxUmnyRzMPnb5F7jtQJGMe3BK9m5yf0ouxNK41hG4zv2n0AwKjZk3bVywHcZqQR7 U3LkepOP5U0SSMMbIyPYgE015Eu3UiYtuG1HJNAeRX/eOqr/ALKqSP0qwZGROfkY9TtyPzpCj7fM UiT1xxVc3cjl7DFMaklZJArdWwD/AFolkjVeJWI7Eg1CzTNJwjKfYjH8qnMoRAGYA+4zmiwX6DY5 Q2P3q4z3GKKA065YGMg/3jRS5QUlbUWbgnHrUlqoLYwKKKOg1uTSAFsYGM0+4jTy0+RenpRRUdTQ oQAbn4HWnAnpk4zRRVyM4/EXoACgyBVGeR92N7Yz60UVmviN/siKzeSPmPJ9aaRidQOOKKK2Zzro Pn5A9+tVmjTePkXr6UUVUdhS3LUAHoOhqS4OHQDp6UUVj1OhfCTsoFuWAAO3ripLbhDjuOaKKwqb Hfh90Ccrg8gHiprkDzhx/AKKKzW6O6f8MqsPLJ2fLkfw8VTndtqjccEc80UVsviOPoSElVQg4OBy KjYkuMkn60UVcdzjq9Qb/WD6068+VAV4+lFFV1MPssp5JAyfWpCT9m696KKtmMQRmEIwx6+tMaaX djzHwO240UUkVLYuAn7ETnnd1qq7tj7x/Oiipj1CfQltWLphiWAHc5pZnYKQGI+hoopsfUid2yvz H86kbkL+NFFWZyI5FXaPlH5UUUUzNn//2Q== --b1_d07ffb285c4675cafd18be1366169244--