Date: Wed, 6 Dec 2023 17:36:42 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <7b7018afbb8cc85f279d72e2b19830b0@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.239.2.192 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_7b7018afbb8cc85f279d72e2b19830b0" --b1_7b7018afbb8cc85f279d72e2b19830b0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_7b7018afbb8cc85f279d72e2b19830b0" --b2_7b7018afbb8cc85f279d72e2b19830b0 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 24 Ang Mga Bunga (naidudulot) ng Taqwa (bahagi 1 ng 2) Deskripsyon: Ang kahulugan ng taqwa at isang buod ng ilan sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng taqwa. Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 90 - Nag-email: 3 - Nakakita: 6236 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala Layunin: · Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng salitang taqwa at upang magkaroon ng isang gumaganang kaalaman sa konsepto ng taqwa at kung ano ang kinauukulan nito. Mga Terminolohiyang Arabik · Ihsan - pagka-perpektoo kahusayan. Sa Islam, ito ay upang sambahin ang Allah na parang nakikita mo Siya. Hindi man nakikita ng tao ang Allah, nababatid ng tao na ang Allah ay nakikita ang lahat. · Sahabah -ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na naisasalin sa mga Kasamahan. Ang isang sahabi, kung saan ang salitang ito ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. · Shaytan-minsan ay naibabaybay Shaitan o Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at sa wikang Arabik upang tukuyin ang diyablo o si Satanas, ang kumakatawan ng kasamaan. · Taqwa-Ang pangamba o takot sa Allah, kabanalan, kamalayan na may Diyos. Inilalarawan nito ang isang kalagayan ng kamalayan sa Allah sa lahat ng ginagawa niya. Ano angTaqwa? Ang Taqwa ay isang Arabik na salita na hindi madaling isalin sa isa o dalawang salita ng Ingles. Ito ay kadalasang itinutukoy bilang kamalayan na may Diyos ngunit kung minsan ay isinasalin ito bilang pagkatakot sa Diyos o pangamba sa Allah. Ang Taqwa ay nagmula sa mga titik na ugat (root letters) na nangangahulugang 'kalasag'. Kaya sa Islam ang taqwa ay nagkakaroon ng isang natatanging kahulugan. Ayon sa ilang mga iskolar ang taqwa ay kamalayan sa presensya ng Allah at sa Kanyang kaalaman kaya nag-uudyok ito na maisagawa ang mga gawain na matuwid at maiwasan ang mga kung saan ipinagbabawal. Isang kilalang iskolar ng Islam na si Ibn Rajab na sinabi na ang kadahilanan ng taqwa ay upang lumikha para sa sarili ng isang kalasag (shield) na magbabantay o poprotekta laban sa galit o kaparusahan ng Allah. “O! kayong nagsisisampalataya! Pangambahan ninyo ang Allah at huwag (hayaang kayo) ay pumanaw maliban na kayo ay mga Muslim.”(Quran 3:102) Sa pamamagitan ng pag-unawa na ang buhay na ito ay walang iba kundi isang panandaliang hintuan lamang sa ating paglalakbay sa Kabilang Buhay, ang isang tao ay magkakaroon ng taqwa at sa gayon ay makikinabang sa maraming bunga o dulot nito. Ang dakilang sahabi at ikaapat na Khalifa na napatnubayan sa Islam na si Ali ibn Abi Talib ay nagsabi "Ang mundo (sa buhay na ito) ay paalis at ang Kabilang Buhay ay parating, at ang bawat isa sa dalawang ito ay may mga naghahangad; kaya, maging kabilang sa mga naghahangad sa Kabilang Buhay at hindi mula sa mga naghahangad ng mga kagandahan ng buhay na ito! Ngayon may gawa (mabuti o masamang gawa) ngunit walang pananagutan, at bukas ay magkakaroon ng mga pananagutan, ngunit walang ng gawa (ng mga gawain na dapat gawin). "[1] Ang mga Pakinabang (o Bunga) ng Pagkakaroon ngTaqwa · Ang pagkakaroon ng taqwa sa Allah ay nagiging sanhi ng pagiging madali ng mga pangyayari sa isang tao sa mundong ito. Ang isa sa mga pinakamalaking benepisyo ng taqwa ay ang Allah ay magbibigay sa isang taong may taqwa, o isang tao na labis na nagsisikap upang makamit ang taqwa, ng kapayapaan ng isip, kasiyahan at katahimikan sa buhay na ito. Hindi magkakaroon ng kahit na anong pag-aalala o kalungkutan. “... At sinoman ang may taqwa at pinangalagaan niya ang tungkulin niya sakanya, padadaliin sakanya ang mga bagay-bagay.” (Quran 65:4) “Para sa kanya, na nagbibigay (ng kawang-gawa) at pinananatili ang kanyang tungkulin sa Allah, at may taqwa sa Kanya at naniniwala sa gantimpala mula sa Allah, gagawin namin ang madali para sa kanya, ang landas ng kaginhawahan.” (Quran 92:5-7) · Ang taqwa ay nagbibigay ng isang paraan para makaahon sa kahirapan. Isang bahagi ng pagiging tao ay ang paghahanap ng isang paraan upang malutas ang ating mga problema at kahirapan. Ang mga tao ay naghahanap ng mga solusyon at humihingi ng payo mula sa pamilya at mga kaibigan at maaaring humingi ng payo mula sa mga dyaryo. Sa mga oras ng matitinding hirap ang ilang mga tao ay napupunta sa droga o pag-inom ng alak bilang isang paraan ng pagtakas ngunit ang pagkakaroon ng taqwa ay nangangahulugang mayroon tayong daan o paraan para sa pinaka dakilang payo na mayroon magpakailanman, ang mga salita ng Allah sa Quran at payo mula sa Kanyang Propeta Muhammad. Ang taqwa ang susi sa paglutas ng lahat ng mga suliranin at mga problema. “...At sinuman ang natatakot sa Allah at pinananatili ang kanyang tungkulin sa Kanya (may taqwa), Siya ay gagawa ng paraan para sa kanya upang makaraos (mula sa bawat paghihirap).” (Quran 65:2). · Ang isang tao na may taqwa ay gumaganap ng mga mabubuting gawain at ang mga gawain na ito ay tinatanggap at minamahal ng Allah. Ang taqwa ay ang puwersang pampalakas; itinutulak nito ang isang tao sa katuwiran sapagkat ang mga may taqwa ay alam na ang Allah ay nagmamasid sa mga motibo na nakapaloob at nakahayag na mga pagkilos. Ang taqwa ay inaalagaan sa pamamagitan ng pagsamba at paglilingkod sa Allah na may ihsan at ito ay nadaragdagan kapag gumagawa ng matutuwid na mga gawain tulad ng panalangin, pag-aayuno, pagmumuni-muni at pag aalaala sa Allah. “O kayo na nagsisisampalataya! Magkaroon ng taqwa sa Allah at laging magsalita ng katotohanan at Ituturo niya sa inyo ang paggawa ng matuwid at wastong pagkilos at papatawarin kayo sa inyong mga kasalanan at sinuman ang sumunod sa Allah at sa Kanyang Sugo ay talagang nakamit ang isang malaking tagumpay.” (Quran 33:70-71) “Katotohanang ang Allah lamang ay tumatangap sa matutuwid (yaong nagtataglay ng taqwa).” (Quran 5:27) · Ang Taqwa ay nagbibigay ng proteksyon mula kay Shaytan. Kapag si Shaytan ay lumalapit sa isang mananampalataya na nagsisikap na pagandahin ang isang masamang gawa, ang taqwa ay nagsisilbing kalasag (shield), na siyang nagpoprotekta sa tao mula sa kasamaan. “Katotohanan, ang mga may taqwa,kapag dumating sa kanila ang pambubuyo ni ‘Shaytân’ na magsagawa ng masama ay naaalaala nila( ang Allâh), at nakikita na nila(ang tama) ” (Quran 7:201) · Sa pamamagitan ng kagustuhan ng Allah ang pagkakaroon ngtaqwa ay nagiging daan pa mabiyayaan ang pinagkukunan ng kabuhayan at nagbibigay ng pang-ekonomiyang kasaganahan. Ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang madagdagan ang kabuhayan at mabuhay ng maginhawa at maayos. Kung minsan sa ating pagkasabik nalilimutan natin na ang Allah lamang ang siyang Tagapaglaan at Tagapagbigay ng hindi lamang sa atin kundi sa buong kalawakaan at sa lahat ng umiiral. Kung tunay na nagnanais tayo ng paglaki ng mga biyaya, taqwa ang ating paraan upang makuha ito. Ipinaalam sa atin ng Allah kung ano ang kakayahan ng mga nagmamay-ari ng taqwa at naglalagay ng kanilang tiwala sa Kanya. Talababa: [1] Saheeh Al-Bukhari Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/251/ang-mga-bunga-naidudulot-ng-taqwa-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_7b7018afbb8cc85f279d72e2b19830b0 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Mga Bunga (naidudulot) ng Taqwa (bahagi 1 ng 2)

Deskripsyon: Ang kahulugan ng taqwa at isang buod ng ilan sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng  taqwa.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 90 - Nag-email: 3 - Nakakita: 6236 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala


Layunin:

·       Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng salitang taqwa at upang magkaroon ng isang gumaganang kaalaman sa konsepto ng taqwa at kung ano ang kinauukulan nito.

Mga Terminolohiyang Arabik

·        Ihsan - pagka-perpekto o kahusayan. Sa Islam, ito ay upang sambahin ang Allah na parang nakikita mo Siya. Hindi man nakikita ng tao ang  Allah, nababatid ng tao  na ang Allah ay nakikita ang lahat.

·       Sahabahang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na naisasalin sa mga Kasamahan. Ang isang sahabi, kung saan ang salitang ito ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

·       Shaytanminsan ay naibabaybay Shaitan o Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at sa wikang Arabik  upang tukuyin ang diyablo o si Satanas, ang kumakatawan  ng kasamaan.

·       Taqwa Ang pangamba o takot sa Allah, kabanalan, kamalayan na may Diyos. Inilalarawan nito ang isang kalagayan ng kamalayan sa Allah sa lahat ng ginagawa niya.

Ano ang Taqwa?

FruitsofTaqwa.jpg

Ang Taqwa ay isang Arabik na salita na hindi madaling isalin sa isa o dalawang salita ng Ingles. Ito ay kadalasang itinutukoy bilang kamalayan na may Diyos ngunit kung minsan ay isinasalin ito bilang pagkatakot sa Diyos o pangamba sa Allah. Ang Taqwa ay nagmula sa mga titik na ugat (root letters) na nangangahulugang 'kalasag'. Kaya sa Islam ang taqwa ay nagkakaroon ng isang natatanging kahulugan. Ayon sa ilang mga iskolar ang taqwa ay kamalayan sa presensya ng Allah at sa Kanyang kaalaman kaya nag-uudyok ito na maisagawa ang mga gawain na matuwid at maiwasan ang mga kung saan ipinagbabawal. Isang kilalang iskolar ng Islam na si Ibn Rajab na sinabi na ang kadahilanan ng taqwa ay upang lumikha para sa sarili ng isang kalasag (shield) na magbabantay o poprotekta  laban sa galit o kaparusahan ng Allah.

“O! kayong nagsisisampalataya! Pangambahan ninyo ang Allah at huwag (hayaang kayo) ay pumanaw maliban na kayo ay mga Muslim.” (Quran 3:102)

Sa pamamagitan ng pag-unawa na ang buhay na ito ay walang iba kundi isang panandaliang hintuan lamang sa ating paglalakbay sa Kabilang Buhay, ang isang tao ay magkakaroon ng taqwa at sa gayon ay makikinabang sa maraming bunga o dulot  nito. Ang dakilang sahabi at ikaapat na Khalifa na napatnubayan sa Islam na si Ali ibn Abi Talib ay nagsabi "Ang mundo (sa buhay na ito) ay paalis at ang Kabilang Buhay ay parating, at ang bawat isa sa dalawang ito ay may mga naghahangad; kaya, maging kabilang sa mga naghahangad sa Kabilang Buhay at hindi mula sa mga naghahangad  ng mga kagandahan ng buhay na ito! Ngayon may gawa (mabuti o masamang gawa) ngunit walang  pananagutan, at bukas ay magkakaroon ng mga pananagutan, ngunit walang ng gawa (ng mga gawain  na dapat gawin). "[1]

Ang mga Pakinabang (o Bunga) ng Pagkakaroon ng Taqwa

·       Ang pagkakaroon ng taqwa sa Allah ay nagiging sanhi ng pagiging madali ng mga pangyayari sa isang tao sa mundong ito. Ang isa sa mga pinakamalaking benepisyo ng taqwa ay ang Allah ay magbibigay sa isang taong may taqwa, o isang tao na labis na nagsisikap upang makamit ang taqwa, ng kapayapaan ng isip, kasiyahan at katahimikan sa buhay na ito. Hindi magkakaroon ng kahit na anong pag-aalala o kalungkutan.

“...  At sinoman ang may taqwa at pinangalagaan niya ang tungkulin niya sakanya, padadaliin sakanya ang mga bagay-bagay.” (Quran 65:4)

Para sa kanya, na nagbibigay (ng kawang-gawa) at pinananatili ang kanyang tungkulin sa Allah, at may taqwa sa Kanya at naniniwala sa gantimpala mula sa Allah, gagawin namin ang madali para sa kanya, ang landas ng kaginhawahan.” (Quran 92:5-7)

·      Ang taqwa ay nagbibigay ng isang paraan para makaahon sa kahirapan. Isang bahagi ng pagiging tao ay ang paghahanap ng isang paraan upang malutas ang ating mga problema at kahirapan. Ang mga tao ay naghahanap ng mga solusyon at humihingi ng payo mula sa pamilya at mga kaibigan at maaaring humingi ng payo mula sa mga dyaryo. Sa mga oras ng matitinding hirap ang ilang mga tao ay napupunta sa droga o pag-inom ng alak bilang isang paraan ng pagtakas ngunit ang pagkakaroon ng taqwa ay nangangahulugang mayroon tayong daan o paraan para  sa pinaka dakilang payo na mayroon magpakailanman, ang mga salita ng Allah sa Quran at payo mula sa Kanyang Propeta Muhammad. Ang taqwa ang susi sa paglutas ng lahat ng mga suliranin at mga problema.

“... At sinuman ang natatakot sa Allah at pinananatili ang kanyang tungkulin sa Kanya (may taqwa), Siya ay gagawa ng paraan para sa kanya upang makaraos (mula sa bawat paghihirap).”  (Quran 65:2). 

·       Ang isang tao na may taqwa ay gumaganap ng mga mabubuting gawain at ang mga gawain na ito ay tinatanggap at minamahal ng Allah. Ang taqwa ay ang puwersang pampalakas; itinutulak nito ang isang tao sa katuwiran sapagkat ang mga may taqwa ay alam na ang Allah ay nagmamasid sa mga motibo na nakapaloob at nakahayag na mga pagkilos. Ang taqwa ay inaalagaan sa pamamagitan ng pagsamba at paglilingkod sa Allah na may ihsan at ito ay nadaragdagan kapag gumagawa ng matutuwid na mga gawain tulad ng panalangin, pag-aayuno, pagmumuni-muni at pag aalaala sa  Allah.

O kayo na nagsisisampalataya! Magkaroon ng taqwa sa Allah at laging magsalita ng katotohanan at Ituturo niya sa inyo ang paggawa ng matuwid at wastong pagkilos at papatawarin kayo sa inyong mga kasalanan at sinuman ang sumunod sa Allah at sa Kanyang Sugo ay talagang nakamit ang isang malaking tagumpay.” (Quran 33:70-71)

“Katotohanang ang Allah lamang ay tumatangap sa matutuwid (yaong nagtataglay ng taqwa).” (Quran 5:27)

·       Ang Taqwa ay nagbibigay ng proteksyon mula kay Shaytan. Kapag si Shaytan ay lumalapit sa isang mananampalataya na nagsisikap na pagandahin ang isang masamang gawa, ang taqwa ay nagsisilbing kalasag (shield), na siyang nagpoprotekta sa tao mula sa kasamaan.

Katotohanan, ang mga may taqwa kapag dumating sa kanila ang pambubuyo ni ‘Shaytân’ na magsagawa ng masama ay naaalaala nila( ang Allâh), at nakikita na nila(ang tama) ” (Quran 7:201)

·       Sa pamamagitan ng kagustuhan ng Allah ang pagkakaroon ng  taqwa ay  nagiging daan pa mabiyayaan ang pinagkukunan ng kabuhayan  at nagbibigay ng pang-ekonomiyang kasaganahan. Ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang madagdagan ang kabuhayan at mabuhay ng maginhawa at maayos. Kung minsan sa ating pagkasabik nalilimutan natin na ang Allah lamang ang siyang Tagapaglaan at Tagapagbigay ng hindi lamang sa atin kundi sa buong kalawakaan at sa lahat ng umiiral. Kung tunay na nagnanais tayo ng paglaki ng mga biyaya, taqwa ang ating paraan upang makuha ito. Ipinaalam sa atin ng Allah kung ano ang kakayahan ng mga nagmamay-ari ng taqwa at naglalagay ng kanilang tiwala sa Kanya.


Talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari

--b2_7b7018afbb8cc85f279d72e2b19830b0-- --b1_7b7018afbb8cc85f279d72e2b19830b0 Content-Type: image/jpeg; name="The_Fruits_of_Taqwa_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Fruits_of_Taqwa_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACtARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDzVZWn kVLeNpXJwGK5Gf8AZXua110hrDEt/IYp2wTECGuCPftGPrUlvqE4AtPD1otkp4luXO6cj3bomfRe fetNPD9np0In1eZ3ZhvW3B2s/ue4Hu35Gudw93me3maOsk+Rb9lv/wAAq2/n3Ia30mARr/HIrYAH +3KecfkKjWOFLlbexA1K+/56kYgiHqoPXH941f2XGq2u4umnaQhxuVSFJ9FXrI3v/Kqzjz7Nksoz p+jo+J7knLzEDuf4j/sjgVgmr/1/SNknb+vx7kT2/n/bIlb7XJ5RWW452A4zhf8APahLg6poYtoY 4SYGQLIy4dvlAKn2zmrVvLDJbEDdZWARvIjP3pTj7xxVO1i/s+6IUbh5KzBSPvDGT+h/Sqq/DaJN L4nda/1/WhlWVis1reo6ncgBHt14re8LtHc6fcWcjcxEA+6noareH5G+3zxeWvlTnazf3CSdp+me PxpkMraP4gZiML91kHdM/wBP6VrRlyTTn8LIxadaMoR+JWaLepacheO53GKSOQJIwHRv4W/GtAEO y3RjIaFWjljHUv6D8f0NXrq2W6gboySptYjjIPQ/gaz7O68yBbhjslRvJulPBDDhZMfpSpylhK/s pfC9v0/yMKlsdhlVj8a3/Uxb+1it7tHkZ/LuFIuGXkISfvD0wR+lJaW7XtxKCAu3kFQcF1GQB7Nj NbdxCv2xo5o9sbwBSg5wMkBB7n1qvBaS2W6GRQhVsFx0x1Vv+Anj6GupUff97Yj6x+693exDeu0E HkW2c3BEkDezdV/A81bsrCOOJBkeVGggiPqM5d/xOfypv2J7yW1AIjZYi20clVzjH6GrGuS/ZrQ2 8AAcp5aKOxb5R+mazk+dSrdFovV6CSUHDDr7Tu/RHG3jm8kvLknassgK+4HQfTH8qq2Nqs8/JH+z u6D3PsOtW7+38mX7OpG2Pj8aLWPcrxq+wuCpPovU/n0rmg0kepN3Vx0MUDl4kO6JFPLnG4nucdz0 FMNsiblXfEpAzk/53CrNjAWkd1bZHHz/AJ9z0qVogVChQqg7cnlM9evY+1Lm3MnuPuvCl3/ZCaxb QM1pI2CV5Ckdc47VDLpqppBuRHdl1bnfCfLH/Aq0NH1vU9C86K1lYwzIVltn5VgR1Hv71cs59X0S xF3YOJrO4BzC5Dxk9wf7rVk5y2K2OWntTcQRtAqkJzgfe56/WtC009bpZiwzhiNw46YANR7Ge4aS LdEOGdAudmT/APrrQi+0WMokgCTI687W3AH3HY9PyrT2jitSZrnXulm20eGdTLcDKOwZNpxuwMc+ gqzpek+S88Uzt5MwDeb2Qdm+nY+hHtVvQvKlVJPNXy2LK+8cEjrn2xz9FNX7gS2u69tE3zRsxMJH Ljo6H6gfmAf4q5pTk27kJKOiOUhnj8OXtxZzwPLG5O2WLG+JuxX1Ug9OmKkF1JdS21zI8cjIzKbh lBOwjkN/eXoeeRz6Vcls4ZpZgnmy2+xZEYr8yYypX2xkA1n2kRtsRHDeUxYD2PJH5E/nXZh6XtJJ mdaqoxZUNs1jqNwiwiMMfkXduXB6gfWrEVv/AKRC8UYddwMQb+EZ5B/HH5VZkgLFRgBYeR6lD/hV u1iYPgbBsIc7geeQCBjvzmvSnCFGk5S6HHGpKpNJbmB4oDLqbRkEBcjJ74NOtJ0gt5iz4IlLYADM MjPG7gZz6Va8SKs+oXEvDkXMkZOMY4BH9ak0TEKSrFDE87bXWZ1HyrjAGTxnI9DXj03eCR609Fcy tR+yZiYwyPPIA2HdmfHux/oKz7i3iW0S5iOR/wAtB3Q9vqDV65lkZ3kIc+XKQSG+8famJaBbnMa+ fbSECVQPnjDdMj8jn2rRSsX0MyRZbmTgMdw59Pr9Ku6VGkd0IWK4IYscHrjpT0hmhjaBcLKx+b/Z A7+1NSf7OFWFggBxvI+96mqu5KyIdkVTbCMu7gA5OF9failkinupsks8kj/KoHzNn0oq27fEyYq+ x2f2600iJbbSlWe4Jx9o2ZVT6Rqep/2jx6U9rVLMm719jNcH5xZlyefWVup+nX6UiTQaOVttMjN7 qkpwZ1G7afRB/wCzdB29aJLi38Pg3V06Xuq8kHO6O3b2/vv/ALR4HvXPVqOTu3d/1sKlTUVZKy/F +pJeKWVb3XWKRbQYLBfkZ17bgP8AVp7Dk/rVW5Zr2SOS7hMs33bawhXCRjtlR/Lr61RSS7up2vrt v3pO7c5J2k9z7/rWzYJbxzPEMRnZmW4lOH+mB0H+yOveuaUuVHUokFtFK2pP5hFzfbDuAOY7ZcdA R37cfhVPW4nWCznhJRzbhcnqCFwR9CK1AYkIVYjDaMSIYv8AlpcvjALe1VNZYyaRboflCxKYzxzw Af1FXGbaujOyVRFDw5n7fJBn/WQEKR6jBH8q0vE9puiiv4cBgQr/AEPSqOhhY762lEgI80KPkxkM Dz+ldRdxJJo88cmCjQlee3YV6tCCq0ZRfQ8nGVZUMXCotnZfeR6TMrwLGD8rRiSMHsD95fwOfwqp qtqq3vmrnypk8ufbxj0b6jI/CqliLjTryyt34RA8T5/v98fofxNa2owNN5xjU+bEiyBR0fGQy/iK UaTr0Ip/FF2+QqlRYbFOUfhmr/Mj08PLdf6SfntVCsccOecMPwNXbuESxFETdI/yhiPujuT+FU7N ozbx3Ckhrddjk9Xj/h/Qg/ga1o22yjjcgOSPWvVpR5qfL3PIrTcKylayRRsLYR73y28/Kd38IXjF Yl3MJb03Z+cBmaMAdMcA8+mD+ldHLAZX2ISGcgMw7Dv+Nc54jnlk1VLC1j4KbWbHCAnP6DvXFjI8 tJQX/Ds78BP2laVR9fwRzshku5XlKBv4j7DvSQqJJAqZBZgAMdKknniO4w5CMBGu0cYHf+v41Fbr K9wm0lSDwT2ryXZbHurVGtYW5gkaTK4TIDP90Hu3vjoKYwK3T7mVSOx6HPPzDtn1rSHl4jg3LsXC Lv8A5Y/zzUFxGok3FSykfJJnD4/vf7Sn07Vip30Is73ZSkjSR/kBXd0QnI+qn+ldZ4OEN9YT2smn 74xkPcxn5voy1y/2fbAuRujc546H3HoR6VpaVYaxFD/a2k7/ANydkkoI5GeeP55rOdmtyixqulya NcNcWpSaB1ILryDxjDDseeKj03TTdmO60+4HnYzLEF7hjhSO4IIGfrWtqU9vq9l9ou7OW2uV4keM 4EgHf0qDT7eGLMs11sDqI7e8i42uMErIPxqYyutRN6EjRCBGke28h0VC0SHKZ/gIP8QPQ4/vHNTR Wt1daU9/vKPHFtADEEBWC/j8rDn2FaDKZLCVYnVnilfcp6ALICQPQ7WOPw9Kt6Y1sbCG1jnDF4XU npu3IDk++VFaKlKT2MnJLczVsorcAyRE/aoWV8nhSwDfzB/KuUig2aptOflG0DtgZx+hH5V6PxNb SF1ClMhce4DD+bD8a5G7t4xPuj5zg5xivcy+mmvNM8zGVOV27opCJUY7+NuRn1BrUsLYxWMf2tJC WnOAsTHOB1I9MCq8dqZsh/lQgqW7k/8A1utStFNcWjw2ks8jJG2G3upfIxwcc/TNcOcYjnn7GL0W 505fStHnfU4+/WSSeWZVJ8+VZcBf4iOn55FS2c8cLv8AaYWIMWNycGMhjzj8a15LeN7eLG7LWaOo J4z8o4/EGsO9tJLrU5IInWLzPmG87eDz3+v6VwRmpe7sery7FG7tzAEtppFUTNuSZTmOUdjnsf5d 6rm2u7KdJBIVmyQpDZJGM8+o5/StG6mubWw+xXcCzWob5XAyVP16j8ajZUHm2dwisFjEltM/dcZx u/l78V0xbsNrXUjuLv7UhiChnPRgeFHqfX8elVTA1xMkcOHIyAowCcd6iRRhgoOzjPzD5s/0q3Yq FR2xtTHzgnAI9z/Cv6mto2gmZSXMEh+xQFYm3bx+8mHf/ZX0X1PeimXF6biVtqjy0HMjjAHvj+Qo rSMU1eT1MJSmnZI6V7mDSbdo7E+ZO/yzT4+Zs/w+w9h1qotolqq3d8TukP7uPGWJ9h6/oKjnuntv LUoFdeY4AOf95j2HueT7Cr9tZJawnUdXJmuZseTAOMjtx2X2HJrzppx1k/6/Q64NbRJbe2CQ/brp ljjB/doD0PcL6n1b8qmiR0nSWW33zucLb4OR6ZHX8O9XVjNrN9s1EK96P9XbcFIBjjI6bvboO9U0 upJZCRcrAZA3m3LEkgdwvufzNcknd6m8VoT+VjUBGsqz6ozBpHIzHAo/hHYn6VFqtqw0OCUrmMIB wOYj3P0/xq3AtrIlq0ySWejiQ4k2/vblx6+1O1MRL4ehTaSskO4ycgBc9CPUHFbKbUEjJU71LnLW km1YkiQq8VzAZCSTu5IIrt9QgEVlPHnIXk9+N2a4bTlDapcLyQCSi564I5/Cu+l3TWtwrjc5DD5e /tXuYFNyb8jws3aiorzMfV4WWR5tyqSgbLH+IMAD+v61oWpM5iuRGV3xlJAf4SD/APro1C0+16e4 AxKY8AemR/jin2k24xuAAtxGJFHo2PmH9fzr0Yw5arfRnkyqc2HS6q6KqxJZ3nOBDITEwPTaeV/I 5H41dtYTHB5Q5CErnPYdKfLbJK7eYeGXbj0Hr/L8qkhjZgqnAYDLkfrWsFyvyMak1OO+okagZlfH GSBnrWFDNvt7idYv3t1IpORkqmcfrzxWzdqzqfKQZAIQH+tZztbWm94wiwWYVCW/jlxx+A61wYtS 5uc9TAyjyci/r+tDldQsFtbwwqv7uMNv74OTgfypmnQSPIrBeWJwPT3q5ek3NwpPzKF3SMOxP9Sa 2tGshptg+pzxqXY4hU9N/bj0Xr9a8CrU5Yn0EdRslisTCBof3qJmZl5Kg9Ix746n1NVtUhKpFIUb a+RuXoXHZPTbkD35rTEItLdpXkDFhvcse/8AU1l3l/5lunmIT5QGxGPAB/qSc5rng3dDepCjkQFV UOoyXgGT/wACX/CtrwzcwWt4ypePAZxmMHBjlz2I7N/Ouft2edxbRuFy/wC7lJChSff0P866KG1t 9NSSQSfZ75MK8c6hon79ugPr2rSULpmblaxZvLyG01EJMoginYDcOYc9c+1UZp9mrJciKM/aWfCh eHDg5/H3o1YwXFwlxCg+aTBjZsxOf6H+dWdHsrTUP9FujIADiJQcPA4JP5c1vhcPdXa9Tmq1baJ7 lq1vEjthDdLkSZYlej5Hf8hVYZgkMlvnaGypHYc109j4asV3S3Dyz8cIx4WtGDT7KABI4IlB9BXr wr0aPwI4J4atW+NnFrqLm2aNmYMzZznrzVNizvtUZLHA47mu3n0PTyhT7OqgktleDXOXtnHYTPNG 2QgxGMc7v6461u8fRp05SSszB4Cq6kU3cyv7SvdKaaDT7KK8kHMhZ2DsB1KgHBA/OspvF12yiWaw gChsFd7kheh6n14q/HOyz+RJEJBI37tmbazvjlQw+6/oejDrUWpW1tqETTE7v+Wb3QXEkPtMg68/ xCvmKbU53mrt9T6LlUVZFWGSWD7P5ZkV4lGEIDIyZLDnsAKdr8XlXVrcwL5A8vaqN3we/wCBzWhL p1xHptoxYJJajY0ikFZY+qtn0zxWRJIJVMHno8EoYxljyGJHGfQYxzUtXnzI2jsZ9zqMk7CK62K3 TIG1lH06H6Gq95p7CFFSSK4t5GzGRJgcDqM9B7VdkN0Xt7aZPmHBcoDj/ZJPWq8iCIiIy/Z51bKo UwMn2+n9K6ab1SQOWl2ZYtXVQpVSGHmEYHy+gI605v3kJXLL0JU8hvQn19qesNwsjXEplQqeZF5O f9od80ttLGk7SXKgx/eAQHBI6cf0rtuktdznak3psOSyUQLMFMm0bljUZwf7x9/0H8yppw501pZJ gluWBZAPvc52nHWis1qO3c6Sy0q10OPfcBr3VJz8kQ+bDep9T+gq2YTp0ouZmFxqr8qq8rb/AE/2 vU9qRpI9DjcKfO1KT/Wysf8AUj39Pw/nWeTNK+MSESjGejzewHZa4Kkmnvd/1sbwjzdLIjuJmk8w Bw7c+ZJ2+gq/YaZFaWkdzqCtLI3MNrnGfQv6D261Faae4aFIwXmb/VhBnHsvqfVvyrZgB039xCWu 9R5XAGViP9W9+1c7dlZHSkP/ANIttZs57yOK/wBQkwLezX7tuOxI6AY/Kqeqlhp6oXWNxCVbaeN2 45/A1JEzxXDRWF6BIxBvb0sMLzyFPf0rMVPNuneKUQqszLA7ZYXLA8An6H9a1jG8UZN2lc51P9Gd LhWLuGBIUY25HP8AI16FY3NvqFuLm2+4+Gx6Ejn9c1w1xNH5dw6KBkbZEI5RgSM1o+HL5tPjIhDT whR9oQdVA/iA74/UH2r18JXdOXvbHlZjhVXpabo7FUAcEg4zms6O3kCXFsgUS283mQg+jfMP6ir8 VxFPEk0UgkRhlWHQioSr/bvOBGGi2sM9weP5mvcbUrNHycL07xaJQqunmMMbhwPSlUYBCnhj0pu3 JCqfqM9DRtKnnrnoK1Tvuc7dm7D3MezaE2scfMD2rH1wW0HmQRxgjG8r3IJxj6mtXax+Uk/hWFco /wDaM90WZvJK9sjf0UfRQc/WuDHv3Uu57GVJylKXYr6bps11eJYIqj5988g6Bup/BR+tak7nUNTR YQTaWn7uBAeWPc/U/wCFPtov7Osnto2Zr25wrHGMA8nmrdlAtislwF8xLdfLi9WY/eP4nj86+crR abnLpt6v/I+hpzUrRXX8v+CZOtbo8QNtYffcLnB9FrC8pp2kcE4TO5gOp7nHpzjNal7IZnEkn7uU kM+T/GeAPwH86NMSNJTZM7RC4RkklX5sIM8D2LY/SsKex1tWRX0pWN7vkCvGI2BSQZz3IHvjke4N XSHa584Tm4y53nruUj72PoeadYxQ3E8E7fKjMqSEdUYHaG9sOBn/AHq6eKzt9OW1lW1jCljDLIy/ cYDBz7HrXRGVppnNUjzRscqsMltBNBJtaBjj2Q54P0Na+j2Lm9OGYBsOJSOfTH1Falv4fN2Jo0kK yIzLIHXOMHge4qkFe3kMZyjRk4r6HDQhKPuPWx4GJnOnL94tL/edZPGVtG2NtVVycnGaraZdxXNq ZCyKy9ea56a9vJoBHJOxQ/eHr9aqgfIAGI5wcHrVLAtxak9RyzFcycVodh9oyeCrL2Oetcf4uv7t 9QS3tditCRKoKgnzAMjn0K5GKmhmaBJbkbmjs42mK9jjoPxNYV/cSzXCXcMmSZMq56Bs7kJ/PH4m vGzCn7Kappnq4Gs60HNqxdjks9R0sTrGGt5sBogfmgkBzsJ/h55RunY1Wt5xd3bJHI6ahEyqkuzD XA/uuv8Ae7c9apXDCx1JNTsIf9Hu1YvbdmH/AC0iP+6eR7Yq60Mc9/Bd2edqRKzzDLEp23e68DNc cIq52y0RNqVugje2ZwlrdYE9upANvL/fXPQH0+tYd3Z3KWgtYLWO4VBwyHqvqM9c5/St7W7FbpY0 jcJdnLbGP+uGOMerYqlKTZ6dGJEIWEKMY5HA3D/61YyqWtynRBXWpyUErwMwjklibJXypOw9j/jV yO6aSGMXiBWJ+RjH19PpWrNFBqKLKqRurAqGXkj/AOv7GsiSF0ka2WQMCNrRP0Y+nPINdFOam9tT KSsht6sEjsp3W/lnG5W+VuO1UXJDPJOwPl/LlFyAPX61K0ClGSRpYwpAIf7pYds9qtxaWr4naNQq 5/dEfKD6+9dVOlKV7Ezqwp25nuUJ7lnC3BR2jjGII3XIH+039BRVy7ixMqeb5qLjdtO3t054A9aK V0tGh3vqmb0NvsuJDGv2i4Pz7Hb93F/tM3c1dtLV5JzHb5uriUDzCThQPf8Aur7dT39KnsLJ75Hi t1a2tEP3yuS7f3ie5/QVoeZHbQnTdLQBx/rZTnA92P8AnNcErRV3/wAP/wADzOh80pWX/Dev+RFL ImmYtbEC51KQfNKDgKO4H90AdTVNCixtbQzRhZMm4uQpG71Ue36mnApGvl24laNnK3Nw2MsR29h7 fnT8QG3N3eHFlDnyURv9YR1/+ua5HLmdkdKioq7KGt4l0uGCJfJhkbbAgA3SkdWPrTpn+zwRW0tq fLiXZPBJgFhk/MrZ4PAoZry51GO52CK7AHkxEYW2T+Fj6dc4/H0qwkMqzwSTSxStvZY7hsEK2fmW QDoGHftXdSgkrI4q0ncyZLBGtYImKK7KVS4jX5XU5Ox/cMMVPDEhv01LTYApjjUyQNkFCV5UjuDg 4q9e6Y8cE5VmABDSwkjOPUH17ZHaqFhbG5RbMSva6hHviDP0mU8hT7g9P0rppS1tIwnrG6NWzmjj ZHtwyWlx8zRjrC/U8ela32fE27nAXis6awa70qLUohIUdBHK0XDRyjg4/EdPWti3SSNY7e9bLFFf 7Qo/dyqehB7H1B716tCso+6zw8Xg+f34kJjwnXGPQVppoiTWYuEvE4XLZHfHSpJGtMqqQAIO56k+ 9QLcGAERAln4CgcV0Sqzlbl0OOGGpQvz6mXJkrlCAem4fzqe3htGtpGIxBbkSfdyZJMfKPzyfrXQ ad4WjiTz75vNcjd5XRQferN9aWbWexF2wRp5SogwXJGAB69evua5cTXU2rdDuwOHlST5tmcHbiWS Vbp2BkZSQCeFBPJ/QAU4zRG1jsySI0X53AOQ/c8ema3tY0uDSIRMrB7mddoTPAJ+Uf8AAVrm9RxB E0Fv8wQiHIPLHH/1/wBa8rGyjJRjHV9T0cJCUXKUtuhkSw7reS4kYzLI5hjZhjcxGSfwHNaOiWwh AvmQI5AaEMcjaoyo9snr9ac1gJHisjzHbKfMPYE8sf5CrssaiyyqlWGCvPbsPzxThhnKXJ0W/wAt /wDIc8Wowv1e3z2/zM3w3bB/FVzY3To0Ekkiv2V93UD8dpH0rs5iiW90lyd0E0YjlRuquOA/48Gu NktkXVEZR5brsRZPUjr+fIzWxKJ3VneVi+3bj+9zmuihhHVd+xhicZGklpq0a9trfkiKNpwPkG9l TlyAKybuUXF09xyC5zjNQNCy5JPWnBeAcfLjvX0FDDwpao+dxGLqVtJbC/LkgYx15qPYCCc9KkwV OOOaQtHEsryNtjjUtIfQAc10SkopyfQ54pyaiuol6xt/DVxgAPeKyg+yjP64NYcluiXAtx8kVwWj H+y23chHseRWndagNR02ABAjKpCKOoG1wK526uzNL5Z4YKhX/ZYc5/DJr4rE1HXrOfe//APtMNSV GkodizA8tzbyKEMcjHzlyfuTrwf++h/OrViBZyl4SEhveDk4ETkc/UE4+hqCe0WS3eRdwfaZeOMO vDD8j+laiYk0iFkiG+aP5mxnB5DfzGPr7VKTWnc1umr9EZutTJdhICNr2rALIGwfZfz/ACq1qV0b S6klcvcQSABy3JBxj8/eqWsAaZ9j8kIRK2HZ13DII4P41a0PbqFjPDc7W+zt5bpn64PuO1c9elJb rbodFOcZRT7mT/ZQurJ7ywlFs5P3AcCT1Ptisx1zcbJj5VwgwN5yPTaT3U9j2ro7a2GnZO6RLCZj sLH5rdvf2NVdT003ECzBcNExBwM4HcY7jvXXh735lrYxqyS919Sm1q08JRAwYLlk3Z3D6+o7UjZg tV/hb7rLn+nY1dslYy+c6CNsbSqnI/z3/GoL2zmJleLJkJwpXqme9fQxjy0eaC1Z4E6vNX5KjskY WoZeGRSRFGpyxkOX+g+tFSSaIkUomu+I05EbE/N9f60V5UpKLs3qe5BqUU47Hpf2mS/t3trKVUtY cmW4CAcfTufQVXBikQLCGt7NCcuxy0rdyT3Pv0FKiR/Y0d1MFgv3VA2tMevHt6k1LFZSCNb3UlMd tjdFGRt3jtx2Ufr1NeJNOTev9f5HpN8ltPl/XUrLBG0LTzxCLT0yY4xwZz/h6k1Um3u8NzcKB0a3 tgdqKB0JHp6Dv1q1NL9vdby7VhbrkQwFcCbsDj+76euKiaF7y48lh5k+ct3WEDufpWblyuyLir+9 Ip2kj/ZZ7i8YxEHzb2bG4qM8KPVjxgdqtRrm/V7fTnt3MbN9mf8A5eIz2x2cU9Z4nuYba3iM8ET/ ALpcc3E3q3sOtT3RaB5Xed3CSnz3C8wSE8Ov+wehrqpNOL0OasrSVzOvppYbQzQlpYhkQzZw0RHP lyDsPQ/5Fe4tV1a4e8sWMk0UEc2xGO4EcN+IOD/jW0EluXeaKNDepkXUH8FzH6j37/rWVbC40WZN U00M1sGKXMUg+YLngH0OOh//AFV1QUXuczk1tuaHhfVlvft+m3DGJ7ly0kJGN2RyQPXIzx65rZtJ 5rhIUy8Vxb8Og5WZfuhgPcDn3FZOt2S3xsNX0hxvd9uUwM5GRn8au6BqkGpbreUeVqNtuDqRhiM8 4/HqK7Kbs+WRx1dU5w+7sa8sbSKN0ZBHGQOKv6HYLLcGeVDiH7uem6qu4jAZjtzmtjSZUEEmGwN3 c810Tm1GxyU6cZSuXZrgIpGMn0rPkbfKJpT8yAlfRferUkbM24DIPpVW7t3MXCHA61xX0O9KxkTr NfOJpwPMZywjz0A+6PpWVo2hRG7mmu590EObhnZu56cfUE/QCt68XyizbsKvBVe49PxrNtYwGlMq 5DOJJRjAbHKr9Af5VzQhN1DWUoqm7mW8flxpEP8AXXEnzkjnGcn9KjunM2oRRAHYGUYHQnr+gA/O tJwZbyeeUYwML/M/0qusB+2ISMbYmc+2Tx/I17LjyU3/AFp1+/U8K/NUXl+fT7jFlAM00jSBQowu f4jkN+HWtxmTIKjKkdDWZqEGy0aQ7VVZgpOcZOBx9OK0hGEwig7V459KWXNqUr9bDzOP7uDXS5Ac c565qPceAOlWTFkGohHzkYr21JHzrTQ0gk5A6+lUNbkCacsH8d3MkWP9nOT/ACrTSLcwABAP6Vz7 XUV5r1uc7oz5jxA84UfKPzwfzrzczr8lHlW7PXyqh7StzvaIjkw6u0aAlUjkKn6HP9ax7k+Xqruu WUvuHup5/riugaMQ6hJIcAxyuE44AKj+prK1KAxazFOsQ8t3XC9gpAYD/wBCH4V83HX7j6o2LRds ayFgNkjcZ67Rgj8VzVuNDCroAvllsxkeh71ZGkIWlRcbbcfIwU5bgYOaLC2hZX+1XBi2HhcdT616 WDhGU05LY83GylCm4xe5j6vAxtNzHEUfJQDJY8Yx6VBbRfYta+2wMv2S5RPNweCrdD7fNwfTNb+t QWv9kubeJ3jZ/Lb5skZGM/rmufsYi14bYBhHcwvbsOu1+4x74P41lXqqWJk7G2HpuOFhG5Z1K+hi EkcxLMr7JEkHKn39eOM1SttQSzg3+YJraUZik7xnptYf56VR1TT7pMTy3WPK/dSMzDLqvr71Qjuo mt5oY1TyyoEY6bixwa4qT5buPU7pRU0kyyL1heSwwKXRcsz7s8f/AFjULeINju4QSIp5GcD86p20 AlAtEuUQTA7n3YB9hWs/hcNGba0mNysYXmMd+vP5Cu+Neoo8l9DllhqPPztXZkalqP20RxW5G+QD eDwAOwH86Kuan4Yki+xX2DDG0jb1YYPDE5A+lFZRcIrRnU2+x6Lby2qJ/auuyAlABHEcBU9PxqtL NJqrnUNTZ/suMW0GOZMdz/s/zqh9ugmsE1PV49lm0gFpbSDDSn+Hg+vX2FWxeXEssMkz+ZqNxHm2 s4x8sK9nPofr6ZrhnTsnb+vM6HNykr/8N5DJVuHuVUDzL2b/AFURP+qHcn04/KmX8sWmR/YIXViw L3dx0J/+tV24KeHrN0Egn1G4HzyHrz2HoKyrOzCR/wBp6hH5n7zFvESf38nbjuAa5+RJ8r36m0Z3 XN06FuxtPs6IMiG9ulJZieLSDux9CR/MVbv/ADIooZrG3CoC/wBmVxjz4+6P7nqPrVQR5e6W5cys pD6jIDwT1WFTUt1IyTMt4whE0i+bzxG7YCSL/un5T+dawT6GM/eepWYrBb21xaSGO1kfdbT/AMVu /wDzzf8AlVhYDqyz6lppjh1OJdt1ZuP3dyvsPf8An71WWRtPurqDUYB9nlO2+hX+E9p1Hp6//qqG 5e68N6jb3LSLcRE5huFOFlQ9VJ9CP1rri+XXozma5tOpELg21o95Yt/oavi4tHB82zfPAI7rnof6 10cttaa7py6haHyrtcvHMg+eOQdVPr6YpmpaFB4it49X0qeOG4lixuIyJl/uOKdpckdsC8FuLdy4 W8swx+VugdM9uMV1x0fkck/eV1uS6fqU7yLZ6jEEusfLIg/dzcZ49DjnFai7lzt4JqARRXNrnAdF JU9srn9CP0xU0CTRjy5WMoH3ZCOWHoff+dbp9zmkle6LUeo3EQxkEH1p8moM6/NEMj3qsRxTlGfp RyxBSl3GvMzEkqCTzVMs27bng5J960w1vHkrG28cZJquyw7X3IQzdMDpTTSd0hTTkrNlXbt5IwOu aqsuAWGS05VF9h/+on86uMvmIEB4fgn270gjJlMnRR8q4/WtnJSVjmUeV3MK8hE9qdxG15jwwyAC 5H9BWvsQnKcAjODUF8iRCFCuEZlUBfXdWrGtuIQrQtn+8DyainLkk2jWrH2kEmZhiDcdBSC23jhT +ArZSW0hP+oP1PNJNcJIQQoVfcVt9ZlfY5vqULXbOf1OGeG1WKBWE90whiz2z1P5VzUkItvGIt4l +SGHZGMDG0DH6n+ddpcTJHJLfbyy2cLGPIx82P8AP51ygjJ8Ro7jdtiYZ75ABI/X8a8jE1ZVJtyP Ww1GNKFokepJPczS3MLoBHPlXPQZ2rz+NJc2MszygglYVAQDqjAlh/7MKMQ2hb7Rn7PMXU56AM2N 2R6EA/hV+JXWeF+C0ygMR1Dr2/Egj8a5qaTidMm00dBa3S3djbvGpG+IKM+oz1/IVFdaXL9oBYiM OnTspA/wq/pdqsdvFNkrjOAPTP8A+qrc4WZWVuVY130qkqaXKctalCrdTWhzdsfO8OXSsfmWUkbB 3GO3p61x+nXStOQxIZZBkA4IPVTjvx1+ld7qGwTvaxqEWSIgY4wSMH/GvO10/er3ZcpCrqryd+uC fwYf+PV50rznJ9TuppQgktiPVJm1ucuZRHGcs654BHU/T/GufmJjuVXbjB4A6V017DHbeccAF3BC 9jx8wFc5dSRo3zHqflz0A/xrWi9bDlrqbvg7S7WeSeW7m2GPOwCMnPPr0BroW1+8jt2/sS1MvmNz IwUYAPGT0HBqroCQ20UouJpIxMxkEBHGzHBPoP50TaokzSRoirEmSqr/ABY6f/qrKpVcpWQ4wW7M i8t7qa4E97eBZUIkXZliDuyc9s54orPvZ5pZp2AKhImzz6SGiuiMJ23FNq+x3xgWGeG8u1W71S5z HbwZ+SJe4XPTj7zda1YEt/D1jLeXEplu7t/3kmMmVz0VR/dHQD0FZvh9Hjjm13V3Ec0iHAbgW8I5 C/U9TSC3vNevTO0j2/nJtjUfetLY9/8ArrJj8BVO7urmTtfXYpW1vNrV7c3V25itYstNKTnaO6r7 kflV0Xclw8F/HEQZf3Ol2voOnmY7cf1NWp7e3mj/ALKsx5Gk2BzdyA/eIGdgPc+tQ+dP5P8AazRG O81H/RNNgH/LFCPve3Az7AVx+y6I6/a9SC7IsdkMJMq20gRQP+Xi6bqx9l6/lTUaO8j8qNDOMMVi lXHmHGZB9HX5h7ilsdNS6vGuTMTY2kRtrWTdneSMzTZ7nGRn6elS6LNM8fmsm12Zp4kP8KA4UD/d 4H0c10wpK12YTqO9kT/ZzqEHkwMJr61iEltJJ/y9W7cYb3/hPuBWXbGye1XSdRUjTLyUrbSH/WWM /wDc+meh71tanBJa3Nreafj53861ycAswy8J9A45H+0KZqtjBfW39vWEZmtrhB9stscsF/iA7SKc 1pazuY36Gfo15ceFdTbStUH+jOQBMuSins49AeMjsT6V1l5psd0kiFijNyHU8qSO3sfSst7aK58P peo/2yBY9y8ZbaO4+nOR6ZrW04bbdIR9xVDREn+AjgfhWsXZWMZ6u/UitSTvSUFZuBKMYVyBjcPr VzrinPHuAz2OQR1FP2Ej9atSMnG5AV60qqc46VL5RHp+dCxMcjp9arnQuRkDL7daTGeMZ7VOYDnA 5HrSmHGBx+dPnFyFCG38kuFbKk5A9KeVOR6Va8gk5OB60yRI9+2MHHvzmkpW0E4XKVxaiaSFjnMT hjzxip9pI4BwanELc4GPc05TKp2rICB+VPnBQ7j44YVjVzHlsdGFQTQlxvH3U/h21PltuC+40jyp EOWwOrEnpWTk9zblTVjmvEs66d4fkWRTuuZFTA64zk/yxWMiC4SydiQ8yyvkEbgfkA57Hj6fnVvx Qx1G4cS48m2h3FDxl24X9WB/ClK7Xt4w4cx25RRgZPI/Lp07159SXM7nVGKjGxl6rGl1p81iq7Z4 l8xABjJxkgex5pPDl+89nGjMPMUBxk91x/QA/nT9Yhe4tftED7LqHlWHRh6H26fQ4PesPR7oQ63b 3MRwZGzs/ut/EuPfnH1opRG9j1O3lBiAVsqSSD7Hmo7zULayj8yeQKCcAep9qfbeTHEpjxs2/L9K ivYoLixY+Qjv0Usudp9a7ZpqPunKmnLUx7+8E1rBqsQ2gMdvvg4rB1LUbfTbuaGWFXtrsF4+f4HH zD6g4P1Fb7wrb6PbWkrMFkDct1DZz/n6ViXGipem0WQjAZoh6Anoa8yDfO77nercpDNqFjq2iRRT wFZo02GQMMZHU465I5rBlg0OKF44JRLcSDMSzIVwQeD6V0114Egt1N1JOSkQ3Njq2O1OtvDlnc6J M9xErvKjPEpHzKT0/pXXBNSsjLmj1OcvtWih0uytnlQTqR5xzztHIBx9axob4RRZxJvZt+9uBg+m PYVDPHFo+pSpKfPkjGGSQEHP92vRLay0aDwzFcXMcIcWu7YjAkFvmIB9TwK0VJRWiuXKaR5/dX0J t5MSZZyxJUfwn1/GiqkNk99JII0CBnLgj+EY6e9FdUKdkZSqRva5395rsN80cXlsY0O9bdh98/wb /qeceg9+Nc61BYaaILed5NRun+edk/jP3pCPRR0HsBWVa6GqAszqWwWZyOSe5/Ci2tDcFbhCQZ2M dvuHSMfekPpn/ChU6dtziqVq19EbDXWmSrDpaSSR6dbAGUY5nf0J9O5PcmkbV7LVLszFnjBVoLc4 +7EeHkHpnoPrVDUrNLKzVJLghJDhjt52Dlz9cfmTS22n3KhIixjvLwFmQD/j3hHT8un1PtSdGle9 yYV67i9DQv8AU7AabJBbOsNuyraW6quAkef3jfkCPwpup3tlFpVvd2zEyWrM7RhSC0T8OPqBg/Va o3mlzXurwafF/wAe1ugMz44Ukfd/ID861ZNOmbIOwgjByOKuNKm+pnUr1oJNIsWd7ps2mvpd5eCZ NgZJkUruU8hh6EH+lQaTrlvZ3c4muAJBJtuwBhS38M4How4YevNYtpZ3NoJrIIrz6ePMjHeWA9Mf y+oFW73R7mRYtStY0aWJCTH0M8Z6off096r2ULbiVerzWa0NOHUbfSdSlaKUf2ZcTFZIgOIHP8Y/ 2STgj8a0bDULNLeON5xuRSjE55weK5fSxjZE8Yks7ssbWQj+EdUb3rWgsDGnlsobae/XHalGlB9R 1K1WN1Y3/wC0bRjgTjNPF5CW4kB/CsWO1WMgmEDHFXI4UCcqPY4pSpxWw6dWcty8LqBufNqtNq9v A0gOW8uSOPg9d/f8M0hiUYYAc9q5fxBqM9le3Kw2scqCSByzShTkDpj096zskbq7Or/tm1GpvYch kTeXzwenH61Hea3b2eQ37wiNpODjpjj8c/pXC3XjCO01KW7Ngru0Q3KJhgZA79+lVD40ivELSWHl v9nZd3mg5HBz060rovkk9j0CXxDBHJYqFz9slaPOQPLxnk+vSpf7XgOoSWpkX5Ilk8zPXJIxj8K8 +k8Q6ddNp8yxXCRwzMxG0MXJB4wK0U1jTzqbu6vGGgQKsibSSGOeD9RV+49zKXtVokjsIdVt5nuI zKqeRJsB3fe4Bz7dal/tC2A/1yfnXMWT28klw6KxEkm4YiJx8o6/lVlhag5aQJ67o2H9KFKh/MZy WKT0gbjX9rni5TnpUF3dwmDBkDpgyP8A7Sr/AA/if5VlYsuSLq2PsHwfwzUM0Imvm3ODHDHykbA5 Oen8gPrWVeVPltFmtBVnK842KJ33kR+0IQ7zqzgnuOcH6c/niprm4iuQI/MaJzGDGWXqPVfX/wDX 6iiUmO5W0XJODLMR05PTPuTVG5H2mMKHWNx80Uv9xs/yPf8AA9q86nrud02+gyW6hyJS2ZEOJsZ6 no2PQ5PH19axp7dbbUN0ciLFMQ8cjc7JByFP17H0NX1Elw3nlds8LeXcQtgDd3H0bqPekkhR0MBY SW0i5yzKMdeM/wB4H/ODXQlZE63O0sdWtLiyjmcmIsMvGwOUbuKl/taxj583p1+U1x/h25fBhlYS s5OGZvvEds+tX5WUBsQqex5BGa9GiozjdnnV3OnLQ1NeuornSIbqE5VXIB6c/wD66yo9WtpdNaN2 KSbg6Hbk5BBH9RUcjPPZvbbCiCKRlIPy7sg4P86y9P3+dAZBwsmCQMjk8f8A6685U0sU10PQUm8M n1Omg8V2U9vuljlilHyyRvGQQfpTD4ksFPy7v+/dU/FcRh1xpFA3SxKzcDGRx3rAkutuQyA+vy4H 516dKMZxuebWdSM7If4qGl6vbT3EYcXXljadn3ip4OfpkUtn4gsp/DUcAiAm8nyiAgxuHFQCTOT5 Y247YOaxbZhpmrS2ssf7mf5o8gE5/wA/yqnFJmtNznDXdGrBe6VZx7EjZWZcElc8/jRWfdOjgIVM YyCcqDn/AAopNruVBaao7yVQ1gYljL+ZwNx4Bz39R7d6sWqoJC5DSMn7pWHAwOuPT/61UvORYwHS Vlxx1FQtIhjMSRMobo2awjC4qtW2g7zItV8RNLIp+xWEfmMS3DEHI/UZ+gFadiTHDc6ndQsZZxv2 f3EH3E+vc+5rBtZYDPJAY1jjEgklG7G4DhV/TJrTN3HeXywqVMcXzybTnLfwr/U/hTcGJ1F8JtWE RgtR5iDz5WMkxXux6/gOn4VK7YkC8hQD1xVVLsEn927beOF4FQyXZMg3Rso9WFKMW2RUmkrjNUSW MwapAN81oTlFXmSI/fX39R9K0LaZxBGVdXQAbWA+8O36VT/tCJSPmPPtUNvcLbTNCoYwuN0Wf4D3 X6c8Vq4sxVVNWuXUthFKcIrRyyeYV/uP13D+tW9xEu/OARz061n/AG5QR83PpjNOF4hXqx564qo0 2TKuu5f3Evk9PfFSIxxySxrL+1AkjYx96tQSblyqnHrTlFoKdRSehbLHOBmqV0BJI4wDulRScdgK h1DWLHTVH2qfaxG4J3I6Vz6+NbT7RPHdRNEI3EkTJyHGOR7GsbxvZnUozaukbv2aE6jcs0SHKAcr ntVC/tojayhLeMAxdRGODxWlFcB5JJdvEiggH0xVS4mYo6vgKybRj61vCnc5Kldx6mHPpiPdaeFt hCHkbfjGeBxgihdFX+0rtI3kWUQKVIcg9T3rTmbdcWp28qTxmkEw/tKV9g3eWoyD2ya6JUUzkhi3 HW/QytI0XU5J5GudSuF8mbAVLgt785/CrV5Y+IIof9G1NmO4HLgEn2J7j2q9bzFZZ/lxmTJOe+Ks mcGDBdeDn1rlngY3ud8M0k1Y55pfEttOsl9fwKr3H8SqAeOg44HrW7YX73TBYZICV+++COcZ9OwJ P5VzvjGa6a5tCkkTW3lkgY6NnnP14qlp899HYzW7ylZL1tvmKOYoernHq3AH0rzK9KzaPYpVOeCl c3GvfMVpAF/0mYsHHXYOB/X9Kpz31unlh7VinJyGwetMlDmBnRTjHloq9B6/gBgZ+vrWbNbTvG2/ fjGN3vXJyq+poXX1axSQXAtiSBskUykF07D8Ox9hWkseluEeOZpLaYbt4f7pP8WPXsR6/hXLtpEk 0G9oZQQdu8D5TWrp+hyKI7aOY7mUsvoGHUf0P0rflVhNrudbBolhkSzTF43GGVJhyezfXsamuNDT 5Xt7pos8FWjDEnsa51dFvDB+7uVDrkgEcj361LJFraGC4i1RnVTgs6gbM0W02I67mrLpl3baNc2d xPaPNIweF1jIAx6j/PWue03T9Vg1GOI3FuxDBQGGQozk9fbp9KvTT6pBLeyXLCbYMpt4ySuMjnpx WDd3mrK0F2yBVwPLdM5B9DQty1ta52fie3u5tQtpdL8iVxGysJVDADPoawpJvFFvN5ezS9xHTyFz /OszWPGOuw3EJ+wiE+WNxCBvMx/KucuvE2ozah9ouEz8wYw4wD7VrGE5bAopbnVyXfiFfMLW+kEr ww8hcj261i67BrGpWQL6faqITvRraEq/096oP4wlk5uNNtpDu3cKVAPboakh8VW8UcWLEbnbdK24 9fb8O1aKFWLvYq8BItdnlljj1LTbWOJB87GFkdsDtz1orOudXtry5+dZI0Zuee2eKK1lRUnd3MlU tpZHfLqabMqST/sjH6mmrqLM2CykehkJ/lWfeXJjAGwHIz9KrG7fYCEj5/2a7KcFY8LESd7XN+O4 kALIgUE8kKME1PbzOhzuCMxzkIBkn1rnVuWJ+cZAAwBxU6X8IGGtAwP+2QfzxVTiZ02+51DzzKgH mM7NwQOMfjVFb2ZZiGRi3+3JVeDUUktTiBkA4wsh5+prOS6BYlIVTqepJ/OpoR1ZWLlorG5/aFx0 8tCQMgVPJe+agzGx+XlQf1rnnu5AAxJOP9rFPju2Mn8eD/t10OKOCM5Jbm2t7LhdsW0E4yUx+pp4 vJMgFUc9+ax3ld1BLHbn7uaRJiGEYUcjOTVpIzcnc2zcyMeLdR+FZviC1utVtoYonEJjYkgsVU8e 3pUaSMZxFnhscir5Kxzww4Z2z992z+lZVZQ+Fo6MOqt/aRexzWoeGdXgEbpJLqIMYBZd3yAds+lZ Vvout3Ucz28bukTYf/e9MdzXo5zNGY5sOuMYAxTILSGzjZbeNYwW3YUY59a8ybipHv06lTk8yLTE n07TYreaZp/LTG6U8/TjsOlRtKcMHXA6A4qxcwM8G1pAQx9D/jXNXUiJIcoWOcZ3muyhVUnZHlYu jJLmZuPKXZSSfl5GEqAuA+7a+WHXGKzUvHEZwB2HU0hvZWYLwB/jXdzs8lwNWLeSWxweTg1NuCxH khs9MEVgC8k2tnBxgVOt0204BHH96k22VFWNiR4p/LE8KvtOV74p1yYPLkkEKxtjjbwSPSseLVLi NkZMA59Kla/ubqFjIy7cEbdtctSmm72PSoV2lZs0InRoPMIVQqZxkYJPSolJ8nyAFz6Fuvqf1rHf Up7RoQhBVzuK9uKtRXklydh+UA54+tefVw15HrUq/u3LbiSMeVJxGeHKnOP9ofTr9M02KFmmSJ22 uj8MD6dwfp+Y+lVwxRWYkt5Up4Y5Bq9a3vmYxEBtOwc5+Xt+VQ0orQ01kXnmMCfvAz5GcgcZ+tVz fo8ZBglwecqM5p00kvl7vM4xwAK5y61C4CsoEZXPRkzWlNc7sZTfIuY1L25M8ibI5MRqTt246iq6 32ITDLA5j6gnaR+IJrNgeW73kNHGO4CZz+tVpXmg3COUqAegHH610ewWxisRdaG3rE1pbWFlOkkj ncEIPoay9T062upBPEyqe/zUy6uJrvTbNZHGftAGQo7UGWVoTJuQbWxjZ1rnhSSbOx1XZNFGXTtz PtKDIyWDDJPemS6RLHavI6wNBF8ygMCRUj3MkZLBYjnnBTj+dZuo6k72BjWNYyT8zDvWzpO2hMa1 3YhNl9oj+0wxAozHHHf+lFatlC9rp6vbSBFYZKMgYGiqs+gc3c//2Q== --b1_7b7018afbb8cc85f279d72e2b19830b0--