Date: Wed, 27 Sep 2023 08:01:19 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.214.184.223 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_e406a500834a8faf06530b02f2c70c78" --b1_e406a500834a8faf06530b02f2c70c78 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_e406a500834a8faf06530b02f2c70c78" --b2_e406a500834a8faf06530b02f2c70c78 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 23 Ang Pagtatanong sa Libingan (bahagi 2 ng 2): Ang Iyong lugar hanggang sa Araw ng Paghuhukom Deskripsyon: Ang pagpapatuloy ng aralin 1 kabilang ang mga tanong na tinatanong sa libingan. Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 80 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4358 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay Layunin: · Upang maunawaan ang natural o likas na uri na mga katanungan na tinatanong sa libingan. Mga Terminolohiyang Arabik: · Hadith - (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. Ang eksena para sa mga hindi mananampalataya ay ibang-iba. Ang mga anghel ay dumarating sa isang di-mananampalataya "... na may madidilim na mga mukha, nagdadala ng tela na sako, at umuupo sila sa paligid niya sa abot tanaw ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay darating ang Anghel ng Kamatayan at uupo sa pamamagitan ng kanyang ulo, at sasabihin niya, 'O masamang kaluluwa, lumabas ka sa galit ng Allah at sa Kanyang poot.' Pagkatapos ang kanyang kaluluwa ay magwawala sa loob ng kanyang katawan, at pagkatapos ay lalabas na tila napuputol ang mga ugat at nerbiyo(nerve) , tulad ng isang alambre na dumadaan sa basang tela. Kapag nakuha na niya ito, hindi nagtatagal sa kanyang kamay ni isang segundo at agad-agad sinasako, at may nanggagaling rito na isang mabahong amoy tulad ng pinaka mabahong amoy ng isang patay na katawan sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ay aakyat sila at hindi sila dadaan sa anumang grupo ng mga anghel na di nagsasabi sa kanila, 'Sino ang masamang kaluluwa na ito?' At sasabihin nila, 'Ito ay Si... na Si... na anak ni... at ni...', tinatawag siya sa pamamagitan ng pinaka masama na mga pangalan na kung saan siya ay kilala sa mundo, hanggang sa maabot nila ang pinakamababang langit. Hihilingin nila ito na pagbuksan sa kanila subalit ay hindi ito bubuksan. "Pagkatapos ay itatala ng Allah ang kanyang lugar sa pinakamalalim na kalaliman ng impiyerno. Sa sandaling ang kaluluwa ay muling nakabalaik sa katawan nito, ang patay na tao ay binibisita sa kanilang libingan ng dalawang anghel. Sa isang tunay na hadith niPropeta Muhammad na nagsasabi sa atin na ang mga anghel ay kulay itim at asul at pinangalanan Munkar at Nakeer. Ang mga anghel ay magtatanong ng tatlong katanungan na magtutukoy sa pananampalataya ng isang tao at sa parehong oras ay ilalabas ang kanilang kabaitan o kasamaan. Ito ay isang napakahalagang yugto dahil itinatakda nito ang buong buhay ng isang tao sa Kabilang Buhay. Ang mga anghel ay magtatanong kung sino ang iyong Panginoon, ano ang iyong relihiyon at sino ang iyong Propeta? O tulad sa ilang mga ahadith na sinabi na ang tanong ay 'sino ang taong ito na ipinadala sainyo'? Makikita mo na ang mga tanong na ito ay tungkol sa pananalig ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay sumagot, ang aking Panginoon ay ang Allah, ang aking relihiyon ay Islam, ang aking propeta ay si Muhammad ... isang tinig na manggagaling mula sa langit, "Ang aking alipin ay nagsasalita ng katotohanan, kaya maghanda para sa kanya ng isang higaan mula sa Paraiso at bihisan siya ng mula sa Paraiso, at buksan para sa kanya ang isang pintuan sa Paraiso. "Kung ang namatay ay hindi alam ang tamang sagot sa mga tanong, ay isang tinig ang maririnig na manggagaling mula sa langit," Maghanda para sa kanya ng isang kama mula sa Impiyerno at bihisan siya ng mula sa Impiyerno, at buksan para sa kanya ang isang pintuan sa Impiyerno. " Ang pagtatanong ay nagpapatunay kung ano mismo ang naiintindihan ng isang tao mula noong sandali ng kamatayan. Ang kabutihan ay tunay na gagantimpalaan at ang kasamaan ay parurusahan. At sa gayon ang mananampalataya ay agad na gagantimpalaan ng isang butas o bintana (magpapakita ng paraiso) na lilitaw sa kanyang libingan. Sa pagbubukas, makikita ng tao ang kadakilaan at mga gantimpala na naghihintay sa kanya sa Paraiso. Ang kanyang mabubuting gawa ay darating sa kanya sa anyo ng isang nakabihis ng maayos, guwapo, napaka bangong tao. Ang libingan ay mapapalawak hanggang sa abot ng mga mata, ito ay malinis at puno ng halaman; mananabik siya sabihin sa kanyang pamilya ang kanyang magandang kapalaran. Ang mananampalataya ay matutulog nang mahimbing sa kanyang libingan. Ang Propeta Muhammad ay nagbanggit sa isang hadith na ang mananampalataya ay sasabihan na tingnan ang kanyang lugar sa Impiyerno at mauunawaan niya na ito ay ipinagpalit para sa isang lugar sa Paraiso. "Kaya't titingnan niya sila pareho. Pagkatapos ang kanyang libingan ay mapapalawak sa kanya sa distansya na pitumpu't siko, at mapupuno ng halaman hanggang sa Araw ng Pagkabuhay Muli ". Sa kabaligtaran, ang libingan ng mga suwail (tumanggi sa kaisahan ng Allah at masasama ang gawain habang nabubuhay pa) ay mapupuno ng kadiliman. Ang kaparusahan ng hindi mananampalataya ay magsisimula sa kanyang masasamang gawa na mag-aanyo bilang isang napaka pangit na tao at sa pamamagitan nito ay makikita niya ang kapangitan ng Impiyerno. Ang gantimpala at parusa ay pinakamalakas na panghimok at ang pag-iisip ng pananatili ng di-tiyak na dami ng oras sa kaparusahan bago dumating ang Araw ng Paghuhukom ay isang nakakatakot na bagay. Sinabi ng Propeta "Kapag ang sinuman sa inyo ay namatay, ipinapakita ang kanyang walang hanggang hantungan tuwing umaga at gabi. Kung siya ay isa sa mga tao ng Paraiso, kung gayon siya ay isa sa mga tao ng Paraiso, at kung siya ay isa sa mga tao ng Impiyerno, kung gayon siya ay isa sa mga tao ng Impiyerno, at sasabihin sa kanya, 'Ito ang iyong hantungan hanggang buhayin ka ng Allah sa Araw ng Pagkabuhay. " Ipalagay mo sa sarili mo na naririnig mo ang mga salitang iyon. Ito ang iyong tahanan hanggang sa bubuhayin ka ng Allah sa Araw ng Pagkabuhay Muli. Ito ay isang sandali na maaaring puno ng kagalakan o kawalan ng pag-asa dahil ang oras ay maaaring mahaba o maikli, kung anuman ang loobin ng Allah. Tayo ay binigyan ng babala at ang mga pangyayari sa araw na iyon ay malinaw na itinakda para sa atin. Yaong mga wais ay uunawain ito. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/250/ang-pagtatanong-sa-libingan-bahagi-2-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_e406a500834a8faf06530b02f2c70c78 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Pagtatanong sa Libingan (bahagi 2 ng 2): Ang Iyong lugar hanggang sa Araw ng Paghuhukom

Deskripsyon: Ang pagpapatuloy ng aralin 1 kabilang ang mga tanong na tinatanong sa libingan.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 80 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4358 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay


Layunin:

·       Upang maunawaan ang  natural o likas na uri na  mga katanungan na tinatanong sa libingan.

 Mga Terminolohiyang  Arabik:

·       Hadith - (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

QuestioninginGrave2.jpg

Ang eksena para sa mga hindi mananampalataya ay ibang-iba. Ang mga anghel ay dumarating sa isang di-mananampalataya "... na may madidilim na mga mukha, nagdadala ng tela na sako, at umuupo sila sa paligid niya sa abot tanaw ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay darating ang Anghel ng Kamatayan at uupo sa pamamagitan ng kanyang ulo, at sasabihin niya, 'O masamang kaluluwa, lumabas ka sa galit ng Allah at sa Kanyang poot.' Pagkatapos ang kanyang kaluluwa ay magwawala sa loob ng kanyang katawan, at pagkatapos ay lalabas na tila napuputol ang mga ugat at nerbiyo(nerve) , tulad ng isang alambre na dumadaan sa basang tela. Kapag nakuha na niya ito, hindi nagtatagal sa  kanyang kamay ni isang segundo  at agad-agad sinasako, at may nanggagaling rito na isang mabahong amoy tulad ng pinaka mabahong amoy ng isang patay na katawan sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ay aakyat sila at hindi sila dadaan sa anumang grupo ng mga anghel na di  nagsasabi  sa kanila, 'Sino ang masamang kaluluwa na ito?' At sasabihin nila, 'Ito ay Si... na Si... na anak ni... at ni...', tinatawag siya sa pamamagitan ng pinaka masama na mga pangalan na kung saan siya ay kilala sa mundo, hanggang sa maabot nila ang pinakamababang langit. Hihilingin  nila ito na pagbuksan sa kanila subalit ay  hindi ito bubuksan. "Pagkatapos ay itatala ng Allah ang kanyang lugar sa pinakamalalim na kalaliman ng impiyerno.

      Sa sandaling ang kaluluwa ay muling nakabalaik  sa katawan nito, ang patay na tao ay binibisita sa kanilang libingan ng dalawang anghel. Sa isang tunay na hadith ni Propeta Muhammad na nagsasabi sa atin na ang mga anghel ay kulay itim at asul at pinangalanan Munkar at Nakeer. Ang mga anghel ay magtatanong ng tatlong katanungan na magtutukoy sa pananampalataya ng isang tao at sa parehong oras ay ilalabas ang kanilang kabaitan o kasamaan. Ito ay isang napakahalagang yugto dahil itinatakda nito ang buong buhay ng isang tao sa Kabilang Buhay. Ang mga anghel ay magtatanong kung sino ang iyong Panginoon, ano ang iyong relihiyon at sino ang iyong Propeta? O tulad sa ilang mga ahadith na sinabi na ang tanong ay 'sino ang taong ito na ipinadala sainyo'? Makikita mo na ang mga tanong na ito ay tungkol sa pananalig ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay sumagot, ang aking Panginoon ay ang Allah, ang aking relihiyon ay Islam, ang aking propeta ay si Muhammad ... isang tinig na manggagaling mula sa langit, "Ang aking alipin ay nagsasalita ng katotohanan, kaya maghanda para sa kanya ng isang higaan mula sa Paraiso at bihisan siya ng mula sa Paraiso, at buksan para sa kanya ang isang pintuan sa Paraiso. "Kung ang namatay ay hindi alam ang tamang sagot sa mga tanong,  ay isang tinig ang maririnig  na manggagaling mula sa langit," Maghanda para sa kanya ng isang kama mula sa Impiyerno at bihisan siya ng mula sa Impiyerno, at buksan para sa kanya ang isang pintuan sa Impiyerno. "

Ang pagtatanong ay nagpapatunay kung ano mismo ang naiintindihan ng isang tao mula noong sandali ng kamatayan. Ang kabutihan ay tunay na  gagantimpalaan at ang kasamaan ay parurusahan. At sa gayon ang mananampalataya ay agad na gagantimpalaan ng isang butas  o bintana (magpapakita ng paraiso) na lilitaw sa kanyang libingan. Sa pagbubukas, makikita ng tao ang kadakilaan at mga gantimpala na naghihintay sa kanya sa Paraiso. Ang kanyang mabubuting gawa ay darating sa kanya sa anyo ng isang nakabihis ng maayos, guwapo, napaka bangong tao. Ang libingan ay mapapalawak hanggang sa abot ng mga mata, ito ay malinis at puno ng halaman; mananabik siya sabihin sa kanyang pamilya ang kanyang magandang kapalaran. Ang mananampalataya ay matutulog nang mahimbing sa kanyang libingan. Ang Propeta Muhammad ay nagbanggit sa isang hadith na ang mananampalataya ay sasabihan na tingnan ang kanyang lugar sa Impiyerno at mauunawaan niya na ito ay ipinagpalit para sa isang lugar sa Paraiso. "Kaya't titingnan niya sila pareho. Pagkatapos ang kanyang libingan ay mapapalawak sa kanya sa distansya na pitumpu't siko, at mapupuno ng halaman hanggang sa Araw ng Pagkabuhay Muli ".

Sa kabaligtaran, ang libingan ng mga suwail (tumanggi sa kaisahan ng Allah at masasama ang gawain habang nabubuhay pa) ay mapupuno ng kadiliman. Ang kaparusahan ng hindi mananampalataya ay magsisimula sa kanyang masasamang gawa na mag-aanyo bilang isang napaka pangit na tao at sa pamamagitan nito ay makikita niya ang kapangitan ng Impiyerno.

Ang gantimpala at parusa ay pinakamalakas na panghimok at ang pag-iisip ng pananatili ng di-tiyak na dami ng oras sa kaparusahan bago dumating ang Araw ng Paghuhukom ay isang nakakatakot na bagay.

Sinabi ng Propeta "Kapag ang sinuman sa inyo ay namatay, ipinapakita ang kanyang walang hanggang hantungan tuwing umaga at gabi. Kung siya ay isa sa mga tao ng Paraiso, kung gayon siya ay isa sa mga tao ng Paraiso, at kung siya ay isa sa mga tao ng Impiyerno, kung gayon siya ay isa sa mga tao ng Impiyerno, at sasabihin sa kanya, 'Ito ang iyong hantungan hanggang buhayin ka ng Allah sa Araw ng Pagkabuhay. "

   Ipalagay mo sa sarili mo na naririnig mo ang mga salitang iyon. Ito ang iyong tahanan hanggang sa bubuhayin ka ng Allah sa Araw ng Pagkabuhay Muli. Ito ay isang sandali na maaaring puno ng kagalakan o kawalan ng pag-asa dahil ang oras ay maaaring mahaba o maikli, kung anuman ang loobin ng Allah. Tayo ay binigyan ng babala at ang mga pangyayari sa araw na iyon ay malinaw na itinakda para sa atin. Yaong mga wais ay uunawain ito.

--b2_e406a500834a8faf06530b02f2c70c78-- --b1_e406a500834a8faf06530b02f2c70c78 Content-Type: image/jpeg; name="The_Questioning_in_the_Grave_(part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Questioning_in_the_Grave_(part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAEYARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDoQT2q VWYc1EvBqUHFe2zyYslWTPUU8RiQY6VGGWpQyrwCCKzZomV3tpIzkZ+tPjnkQYbP41OJQcAilcRH 2zSvfcaXYIroZ5qU3UbfKTVZoRglWBqFoyOcVPJFj5miPUwHZWXmqG0irkmcYJqAiumGisc09Xcj ANKBTs8dKTFWSJg0hHrSkGigQ0qtMKipCKTbTAj20u2pNtG2gCMLzV9iskAXGMCqoXmrAK7eDUTL gRRW+44PWnvEqRnPBqVQF+YGoJCWY5Oam7bK0SI1JFP3+1JilAqyB6jJBq/b7du5vpVBOCKsAlUO DnJrKauawZdjkxJgDirkR3feP4VQgHGSasCZYmHfNc0lc3izTjXdg1ZVApzWfBeAkDHBq6JQRnIr nkmjaLRbVgVoyKqicDuKcJwfSs+U0uWsimOeKg+0qKilvVVTQosOZDblwBz1orNub3zDwKK6I03Y wc9TI20AEdKlAHcU7Yh6HFd9zjsQc0oJFSFNtNIoAAzDvTt5pmKOaVguSbsUefxg8io6QijlHzMc 2H7VA0XpUmCKDmmtCW7kG2k2+1T4NJiquTYh2e1JtqekK07isQ7aNtTbaTbRcLEW2jbUu2jbRcLE eKXFP20u2kMbkkUhWn7aXbQMjC0u2n7aXbSuAwDmpASOOxo20u00mUhySFTz0pSxJzQEp+1O5/Ko 0L1HxylSOSRV2OfcBzVJFU8KDk1sW+k/uwXk5I6DtWFRxW5rBNlfzsdTR9qx0NTS6UVcYclf1pja Wy9HXJ6A1leHc0tIiNwzVHLKccirdtpjEsZc4HA20XOnAIWV8Y7GmnG9galYyWYk0VIse88sBiit 7pGNmR7fak21NtpNtaXM7EW2k21NtpNlFxWIttJtqbb7UbKLhYh20m2ptlG2ncLEO32pNtT7aTZ7 UXCxBto2VPs9qTZTuKxDtpNtT7KTZRcViHbRsqbZRsp3CxDto21Nso2UrhYh2+1G2ptlGyi47EO2 l21Ls9qXb7UrhYh20uypdtGyi47EQWnAVJspdlK40iPaaULUm2lCUrjsSQMsJVuvrWlb34ZwvP1q hDatL0xUkUTpLjB4NYTUWbRckbBnDJjHNEZycmqwwoAz9akWQYxmuVo6LlgMQeoFMmUSAjtSA9ia cxB4BpDKn2aNQNqDj1FFXFUY5oqudk8qOfxSbakxSYrtuclhm2jbT8UYouFhm2k2mpMUYouKxGFp dtP20baLhYZt9qNvtT9tG2ncLEe32o2e1SYNLg0XCxFs9qTZUuKMUXFYi2UbKmxRii4WIdlGypcU YouFiLZRsqXFGKLhYiCe1G32qXbS7aVx2ItvtRsqYRkqW7CjbRzDsRbKXZU6x5xyADUqQxiT5nUg e9S5pFKBUCUoT1rQWOEHhAc+ppYY0ViWh9cHOah1ClAqRyNH90cU8SsTzVgzkkg24I9MVBIhLbwg Qeg6VF0y7NC+aT9acrP2FQ7SBk9KXfjpSsNMuKeMk5+lOEoHSqHmntUgkx35qeUfMXll9aKqJON3 zAEUVPKyuYo5ozUHmD1o8z3FdtjkuT5ozUHmD1o8z3osFyfNGah8z/ao8z3osFybNLmoPM96XzPe iwXJqM1D5nvS+Z70rBclzRmovM96PM9xTsFyXNJUfme4o8z3osFyXNGai8z3o8z3pWC5LmjNRb6N /vRYLkuaM1FvpQ9AyUGnjaCCTn2qDfzRvpNDLbMGGABmmhQvJwagD0u+osVcm+UjODn2pucdMio9 9G+iwXJ0YjHIOPWpFlUPuJxVTfSb6XKPmLxuFXkEEmjzkeM561R30F6XIPmJnI7Gm1Hupd1Owrkg IFLmo91AaiwXJAaKbuooA5b7Yf7xo+2H+8azPNHrR5vvXpciPM9ozU+2H+8fzo+1n+8ay/M96Xev qaORBzs1PtZ/vGj7W3qay/MpHlIX5OvvQ46aApu+pq/bG/vH86Ptjf3v1rISeXPzbSKf5zEdB+VK MW1qglUs9Gan2xv7xpDet/eP51mrdIhPmOqHtmk+2wEZd0wPQ1hKooytY1jFyjdM0vtzf3j+dH25 v7x/Osk3sQYAyJj0Jo+0I5ykgI9B2q6c4zdrETvBXuav25v7x/Oj7cf7x/OsnzDR5hrf2aMfas1v tzf3j+dH29v75/OsnzG9KTzGxntR7NB7Vmt9vb++fzo+3v8A3z+dZId2+6CfoKfkDAL4YjPPSsqj p09zWDnPY1Pt7/3z+dA1B/75/Os6SQFDhlVl4PvUcbOZQhkXn24rm+sQ6o39nLua39oP/fP50HUm AyZCPqayBLi4aGUeWcZXceSPWs5n8q5MZbcd2FHWq9tF/CgUJdWdSNScjIc4+tKNSf8Avn86wrSU yMVkl+cjgelSMZAeTV05RqEVHKBtjU3/AL5/Oj+1H/vGsF5XjRnJyAM1SXU5GY9MdhVSUY7ijOcj rP7Uk/vGgalJ/eNckNRuUILA/lUkWpTO+WkwMdBxUScUtjSLk+p1Y1GT1NKL+Q9zXMJqEpORMcCp E1GRjnzcHtWTqRXQ0UZHTC8lPc1ILmT1P51gQX80TAySeYh7Ec/nTb3VLhpVS3cxIBksoySaXtIP YpKR0YuJPU/nS/aJf7361zX9oXEsXlNcOvH31xn8fWqhEzHY8sj4OeWzU+0iOzOw+0TDuaK5Iahd CJhHevGyD7rHg0VXPELMTePSl3VCG96M/wC1XqWPI5ybdS+a23GeBUG73o3D1osHOyfee5oLn2qD fxRvosHOTbjntS+YRVfzD6frR5nNFiecllKyD5gDj1qHyk/uigvTd9FhOQeUufuipV4GBiod/vRv p2J5if8AKjj2qASUvmU7BzInyPalDL6j8qrGQ0nmEUrBzodd3FzEB9nZcd+MGo4p5riARzKRtOVY HGPanjdKQqjNKyPD95fbNcsoUXU1ep0RqVFDRaCrgHnJ+vNNxIkgKSMBj1pok+lPXJBYDp29aur7 OEbz2IpOcpWhuK6vPKHbczAYye1LNGAMMuCO9ELOzZB2HOBngU/OJXBU5Pc968n+0Ep2UfdPR+p3 V29SGJSrghun0Jq3vBxuOT9agRVOTtBwfSn5Q/wr+VepSlTmuaBxz54vlmSscjGBg+9RRwRh92xc 0uV/uinLg/witbEpkoXcMYUUw2SOeVH5VIhx0UU25vXgiHlKjMTjr92sKk1BXZvCPM9Ctd2ESQHY VSTtk9aqRW11E/m7VcY6K2Saa8sklx5shJYjr6UJdSRSAjBH8QNeTVxDk9EehCnyrUmNzMPlKHH9 0rUQvnDbWXbx93FTyOHTej9ucnoagW5O07nUjjIznFZKd+hdiaGZXPKhSemR1qwSSCwGSOxNZkt1 iYLlFOfl296VLhw4ZW4xyQQabb3QrD5ZF3FioUnruP8ASinzQx6hEoYhZVHDA/oaK2g1JauxEnyv YeH5pd9Q5o3V9AfP3Jg9G4VFkUm4UBcn3fSjfUO6k3UBcm344pPMqItxVi3tllQyO+xR27ms6tWF KPNN6FQhKpLliRlqcis5wozjrTvJgwzLK7gf3RUUlwq/KoZiDjaoziuCtmMFH93qztpYKbfv6IsC 2XnMuMdcCla04GyQEnsRiqqsF4JfuAXPSlEuyRWU4cjjd3P9a81Y7EJ3v+B2PB0bWsLIrRNtcYNN 3CrivLcja9uSv94Lxn2qs1s6sR2HevXwmNjX916M83E4Z0dVsM3UB0B+bnjOM44qRICxwME+lCny mLhWLjI3qM4qMfivYx5Y7seDoKrLmeyHxPM7AIMBe544qaQgpiYhSvU+lVfMklbcGy5xnI/pUMk/ 71jlBIoxtYdxXzl3J3PcskrE5aNW6Z4yrEYB9aRJAsuCWlbquB0FVBJKQeCmc9srTvOYbd23PXA4 /HNVKc5fE7kxjGOyL8FwiZz8ygAbWPT/AOvT2MU+VU+49qzZDIGCuFPy9W7/AI0sJA+coR3yg6c+ lZ2tqiy1GojmJKEfNjpjNPf5XYds0JKlxKscjeW3JUMMbqn2EJhiGYcfL0xXq5bVXtGm90ebmF1T UkivvqQTKgy3AokMaKWYYrNaUO67wrbgQD1K16eKxCoqy3Zx4OnKs23sjSN6ssTLbuCQcEnj60xI YpFwQEBH3qznAUoQyMOpLZ/SnKRKrxrnLHgj+deFVqzqu8me3CEYKyFkgeENBk9MKy1HIxWP98Np /hLcfN+FQzXaxy/NKVYnrjrVuOZbiBo8NgLjP9QKm7RQyzuFBKuuCcqR1GahuLiztTmRgcfdjQ4N VLiPULeMIr+YDjDqDj6GqC2VzcTl5U8tc8k8flW8YL4r6EX6G1bzdGWNOBkjg/nT9m5H8mM7zzsU 4Dc9qiQxxhYwp29AwHFWBGJMSQSNuXruGPwrFysy0tCsxuBMvnFgmPu7ulFWZymGZ0AC4JZhRVKV xD91JmmbqN1fVXPm7EmaMmo9x9aM0XCxJShSaYp9atQlT1FBEnYIozH+9dSwX0GR+NEswb5GkABG OmDj2qy7skBEYyB1BNQQQ2EvLxuSpyQScA+teLmFJt88noj0MDiI25FHVlcziNQrSg87RuPWoHuI 5GAY5w3DKrAfQ4rTNrZiQskMRTOQeSf1pzdML0rDDYWFaPMpGuJxk6EuVxMhpRGzKBLJjjlSePQG r1mqjErbmJ+6G5x9feniMFsuW2+gHWmSqy8kD5ectzkdMe31rmxlOFJ8iep04WrOsudqyL0NwAxB OA3T61LPIrBF/h6kAdfxrH85I28pDtOPujnPrTzMwISOYkgHKnqR9a89Jp3R2PXc1AEzlMAjjAxk 1Vnh2KemAeHHr9KhhZl5Mwj44Eg+Yn2q1Hungb5iCOTnBwau7b1Ykktig8OFDRSYfGCc449feqrS KUO4hpI2AYcc++OvSku7sxzvarD5q5JyO31qq0dxICRAiyH+LGOO1dVOhOXQxlWhF6stq7ykPC+C uCx67gf5YqOUxFt7uACCSAv9KoD7Za5QsVzkqFOP8ai86dZNyRsjnGWwDz3q3h5phGrB7M0YrooG jl2yIuBvBxwPQVMt1BuVT5iOx+9swH/+vWZOrebE5laNm+88nbHb0p1tqD4xOu/Ix9B2rOVFpXsa KSexqq+QN2WXopxk+v4Vfs2ZyQuQAcHjvWNA1qruPtJUMcgHt/8AqrQtJA2B53zD5tw4z7mudprY q19w1IxPG0UsmwPxkZwtUle2tFSJw8zQnDMDnPvVq4uIpL0oXBfaSgXrnmmrarLaRszqNvytng/h iumriJVElPoY0qEad+XqMju0kRWNugQg/NgYp8V28M0Z2IyscH+lWrXSrNLZot8jFlAxnA/Ko/7K eJjJFIksYHygfez/AI4rm54O9jexBeW1tqWGgVUkVs7fuqfbHaqu2406TF2WU8lGByuPQH+laDPH 5GCv7xuu/qR7U8MLmPyxhgMfI44Yeh9DVxqWVnsJoyJdShliZY5cFDknGCagN1yA2XH38OeCD0rT vNHtJWBFthuhCHtWRf6c1q7LE7FHUcPXXTUZ6RM3Ll+Ile9jkC4kB2nkqOMe9WknRXdVO1sZ685r m/Nmjf5+COMY4IrQtbnBAKgNt6HndTnTsUmdD5wliH7vIK8Ejk/hRWfBMXlXAcKBwEPT1NFcjTRV yzmjNMzR+NfYnztiTdRkU0IT0FPSB3PTFK5LshUyTwKuQK3dcCo4YUU8o2fU9KmL4OAKaMJyvoh7 syp8lUZ7poG24k2tyWXkfjWjFbXM4JSFjjsBzTX0+4J2tbNn6Vx4h0aseSU195th/a0pc6iZv9pR oihA7E8lQuP1rTEqSviLfImB8wXqe9LHpMy/ejjj9dxq2kYt42+YE4+bIrzFUw+EvOMrs9Cca2K9 xxsu5AEAhyC5J+batVmiiY7lchlHJPPPritBGSQsVJYovPUg5/nWBdXN79plVI1VVf5STn8q8y9T E1HLqd65MPTUb6EoDZCSFTsPG0Z/TtSsWZsCJBg4DkbT/wDWqnJeXTAO4jDjjJU5/OmebI8RBl2u TwME/hnNafVavYX1mm+prwxoYWLtukyNpLAnvmmy6nFYRbPkZnXjaOT9az/ts6KdoiCkYx1NZ3mZ JHatKWEk5e/sRPExt7gsk5SUvCzKSeec1G0srcl2pStIVr11CyOLQjZnJyXJx6mmszsclyT71IVp pWhxLTQefKAV3ZHoeaZG5QMoyFbGQD1xSlTTdpqJRT6Fp22HLlSDHJjBztYZFX4zdTEEPFtUYwi9 Ae1Z2witLSY5/MyWaOPqGxwTXNVjCCcpItOpL3YstwrHaMxnlBdvnCjsfU+lIupvcMxRlXO7axXG R2pZtvnGOYoQ+0hlHzPmo4obYojtDskBGY4ycfXmvHm03dnfFWVjQgleJ1bLMeu4HrViKYRHkY3H PPH0zVQyQW8mVkbgYZQBx+H41NEi+Y7x3DEEYUE8f/XNc5THXEHmdXYsRu4+YVRlOA8sbESqMFWH b1z2rQtJ2SFS3zqcnBI+XPaoL8XOGNrEMkYJbt7/AErWEnsSR219HcQqQxLg5O5eT9DUt9bLdWfm oGYxnGf6VTUSG2wI+uVOVIrRtWdY/KlTaWAwCevHFdFOfs5qa6ETjzxsznZrSOQfMtVlsljcMmQR W3cW4ifYc9AelVzDnpX0nLGpFSR5CqTg+Upok2crNtOMYAFFXRb9j/Kis/q8OxX1ip3HKMmpkVV6 1XDY704SEV6JySTLGxT3qVQAeKrCYDrzV3ToTdzbWyFUZOOprOpUjTg5y2RCpym1FEkMLy5bICA4 LGtO0higToTuG1iev/1qilZWYQIqRlR0J7e4701lKr5pJKg4bng59R6V8pjMxqV24p2ie5h8FCir vVks806DcCdo4wehFWNwY5aVse55B9RVXMCo/wArMQRweFX8akXdlCjJhRgsDya8y+h12J/nRmQv uYgnIGRjv/k1n3LxRxI9tcHJIHzj7w9KvQOF3lwybzgyEHB9OawdbvjbXBiihxMO7DKgVvShKcrI mc1FXZZlvEsowZTIqr/Fg4B+tYV1d/ariSfGNxyAe1VZBPKcyyu+Tn5j3+lLjC4r3cLhfZXb3POr 1VU0QTzO5B9KgZ3Y8saewp0MBnmWJerHFdbSSuzKKWyG29tNdSeXEpdvr0rZtvD6F3S5v44HVNxX bk/h61LaWy20ZETAZOC5YZJqZ7rMBhkBJ7MpB7dK8irjZ81qex3woRt7wxfD8EqgLcsrbQegIP4d qyr7TriyldXRmReRIB8pHrXQQTrE6CUjLAgMP4fTPvVx1We2DRuJQp+cev4VlSzCrCXv6oqeHg17 uhw1GK6ieG2WJGa2UK+f4OnPrWNqNitnOPLbdE4yjf0r1aGMhWdtjkqUpQVzP20dKlC9sUGMkZ2/ hiupmPMRBkjO+T7i8mrMnm5jRXUCZWwBjgZGMU2awuA4jRxGwAkYyAbVHv7+1PubVUCxtcR4GM85 YEngr2/pXj4mspy0eh6VGHLHUnmhMUcTea+QcrIWyHPcY7cGrcsaCSM3MJlBO0seGA/AYIqBkSAR DbcyADczFuOPXHrU8kodIys5jGwkKGxu/L615sm20bjljkJyCWUEHd149qSDaru2cDcclhgZzkmq 9msiybY5EaOUFlwScD05q+Yt0nlZMcgUvG+B83bB/OpejERuY1YtIm8ygEMp4OOwqZJAyqzEFkO5 SD29KqKGl2+W2GX5TleMdSamjRAybG3hmIAUfd/A1VgJrshkeUq2wMu4qOh9cenNRyJMs8bwykKV /wBWBkNz69qkKzGHy2lVBuIJxnj0NV5JniCxICoB65xgjvmtqcXJ2juROagryLNxm4AZiDgnJHY9 6qtBt5BzViIxeU2GyznJ9aVAvUNn2NfUYenyU1E+brV5SqOSKwWipXIB6CiteUpV9NjKzSg0wGlF aXNrEgPNb9pbGC3jj3MkkvzOxGAB6ZrEs4mmuURU38gkZ6jvW9cSJNAU85uDkoGC7fYmvEzes+WN NddzuwVNXc2RiM28gaSXeWYBTnlc+/PU1OXLTqqFdwypDcA9yM+tOsrMPcRku4CkMpbG0EegNbvi CO2uYI5I4YomkPJX7xx3rxKdKMot31R6hzxV0nJT7o5UEDr3yfSnxFI38tNu08MrKBj296QgblWU RtGvOxuq5qUTRuwWSEh16eVzx61zCaGvciOZoXZhGSMBwSc9se1R6tYxXdu8gzJOoyoUHP0+lTPc M12xlZGLAhS33m4qWOf9xvYL5mMgbiAvqDWkKjpyUomdSCnHlZykmm3iSGM20hIPUKSPzpjafciQ xeQxfGdoHNdXNdO+1jwGGEG/GfqagluXYgCNljUckn7or0lmk/5Tj+pruYVtoc0wDyEIp7fxe/FX 1062g8lEb5WYs3zYf259KsaicyLLFKsaBCCOeD/eqqzSm3R3YedvGSg+/wA9fyrmqYutW3dl2OmF GEB8lgp3Ky7l9z07/jVeMkkqY1Qq/AIBVvbNSPLOAGQb1Gc/Nzj1x3qVZVkK/aFQnb1bnOO9YJtL U1GCUI4ieNAjgllyCQR0IFTW14QeGJZR2/nVJ5rlpV8tUWNWwGK5UHPPPX/9dW/OljdmuETYrHy2 VcBuOPpUSSHfQtRvbzFkSUkryydTg81T1Kze7jiSE+YULH7uOKs2XlSReY8qrJkiRAOeDTxDKkoA kDKBkIgPIPTP61th6vs6iZjWg5waRzZtHgcebgKehzTriWCOSOIZVwQ2UyQB6nFWNWXddCKNcBRw Kxb21uHK/Z0bzweAOtfSVbuDSPFw7UpRlNkuvLdAqZVAjAzvDZznp+FPjeU2cJFvHJt/hxkj6E9P X0qheanfRxi1vlkWRAMFu1X9LuXaVmMsbxsoDYHKegB614s4SjGzWx7yaeqLEF0xglYxhfKXcMrw fb2561OJI4QjxoGjlUNtxuVT0wDiq947JdPG/AkRWUSAYJ78f1pLi3iF0iIRGjJwrnAQ/Qetc/Kn qM0JmSK2ZhFt5+4flwxPTPpUcE5kygUtJ8oO1881VIYwzYAAdgVLOe3Y5qWK4cxnKASMoLbV69h+ NTy2QiUEpKsIG9xkFivIpYoZQxE3yRqSA445+tJFdeZA8L7o3II3HjBpFeV7GRbjdtIKhG43U3dD L62qz2jCOTfGw+8T37HNQvEwk2GQPhR+FNtTFBAsQkEQdhwP/Qfap5kw5l8polY45ORXoZc17ezP Px6l7LQr/Z8Hk4+lPJGMH86GbPWonG4cHFfSbHhavca5YZ+bI9DRUbb16nIopGqRSHNSIpYgCo16 4zxVu2UBiR09TRc6JuyJrICG5Riyoo+8z8AVrS6dC1qLm4tZfs5cYkGcbvXFZBkUOeAQQRjGa6Qe IZL/AEiGxkaFXjk3btmNx6DgcCvGx9H2kuZbnXgq8YxamyONIS29ImbaB95sEj1Ip1zdC6sokN2w WNs4xygHt71UuPtChXtGghccSE7iCtJZ3OoQzkRR2CqQQ0kmcn8vU147w1VanqKvTeiZIEjKqI2V iBycnn0571GftEQkKvG4br5Q+YD3/wAKoy3c0J3G1i4OV8mUDHquD2qrLquoToVVYrYOu0gEs319 OlCwlVvRESr01uzYXfJkKWdz1RmHGPp0qWS6juHLBo0kC4YgZIPpiuaa/wBREaQgW7pCQyvsIJPq cGnyT3FyRvcRrnP7pe/1OatYCrczeKpLqbbSCIqJxuhlwyqDjJHfjOKjS5+0yowLKV42uG5GMdRx WN9nlWRgt9dY7AsP8Kke41Mygm6aVW7OOn5Vo8vqJaELGUn1NfMFq/kOpYOTgl+MY6VTjCWyMtuk pKkjaGyu32zVJmcYyqHa2VEikgH8TmnLe6gqGMww7DnOc8571P1OsuhX1qk+palkY+ZsQorgNgjB B6Yx6GiJ3MwEkb9PlbdkKff2rLlm1FJS0RR8nABYg7c9KgF9fLev5zNBwVww+XHoKUsNUS1RpGrC fws2zLIWMckToxIzgDGfX3qSOaWWSW3mcJHGed3B9RVT7WTLGssy7ggZG35VvqKfKoZy0UiBwVyS xwfx71zcnc0LkUcm/d9pUpgOpi5Pv9R7VeSSMCNg5OVyp5HP41SgWNmiZnSOMYKsH2lB6EVFdamk 0kkJdVgz8qqMjIGM1dGg6sr9EZVqihHfUfc21yYklcIWJJwDnis6TzN+T8p9RxVy2fzrdmYs5U9M 9RUVzEsAWRCz5P3TX1HLdXPmoNp8rIZ9GTUtPdXkc3P/ACyz29qwrWNtk2n3CGOeHlQFO5iOxrrm uiqpJF97AAz0AqhqVt9si+0xxiO6jbKvF0b61zV6POtNzrwmLlTfLPZ/gU4Y0maBZnXdIoG7+JVH TH06VZvYILoPPCwlMS7DI3qCOMVl/wBsXkEn2a7gWKNgQNq4xnoRnpWjp8/2gsfLCyH5Xx90n1I/ rXizpzg7s95STV0IzGSPevzRFgCjLvH4YqSENI7oZFb+FWxypH8JH05ohUxSFUiBTexZTx0+nHvU bu7Fbho5FKkHjGW9M/hWdxokjlaaT/SQVKth2UYHtVhLaJSWgZ0KcktnDen04zUW5I41ZS7YJDLw eOv5UySeWUKmx1gmIAkHJQjsanVvTQC1bwQXMjFiwZeM7cDGePr9alEazWhSNn3xNjDnk1HbLMLd 403lDkfNxj3/APr1MFkhnUSbXGASc/x+9b4bm9suXcwxLj7J82xSJkDYPSlJPrUlyDwQBmq24nvg +lfVpnzy1Vx5aioix7iincvlKyEDtU8Tnn0qqOKlV+MUjeSuTSXCkABBxRG+xDJx+NQlgetCpngH j3rKUOYjlViwZ3mJbPBPrSCVlc7lLHoOaF2RLnGTTEk+cse9T7FdRJdhfJkLB2OT2FOIL5yMZ7A0 4zio2mrRU4oXvMcEwpVcDNMjV0fG75aaZhSeZ3p8qKsyYylGyST/AEoa6V23enaqzPmmYoaGqa6l 177IAznFJ9qJGSlUwOc1IH7UrB7OK2LRkSddrHBHeoWR4hkNuX0FRFucilMjY6molBPcFFrYikVH aMx/uZU6PGMGniOXzVl813lVsgyDI/Kl88KpAXk96a1yWOea53h4PdG6qVFomWbe7niMwYRv5pJO VwVz6UscoEXlhQSapGVmPepoW281dKhCHwomq5T1kaUBWFPl4qVZlbJYbue9Z/mmlWTFddkcTp31 NAqjMHLYxU0bKO4YYrM87jk09bjGOelFkZypNomvrVJlwygpj7vrWCdLCSloJZIuedvatZ7oPLgg kGoZvkfchKjuB0NYVKUZdDqoTqU9EylbQz2ryrJN5iSjDbx19KdDcXUDkALJET0D4H+QOKuxMkik OquCaimtDG26MkKT0rkngoPWx1xxc07NifaSsTKsKnKlcNIf8KZG9wCVjG1SMY3ZKjOfxq6nlrGr NGGZe+Oac8sbL8qgGksDTIeNq9Boa4lb7/lhjkhOhqW2ha3diX3Cq/2rAOBTTdljhs+1dNKjTp/C jnqSq1PiLcpZhuIwKqkHNI05IHam+ZXSRGDRJniioi9FO5fKVc0oNR5pQ1I6bEwNHmkcCot9Juou LlLG8kcmm7gKi300tRcOUlL89aN3vUO6jNK4+Ul3CjfUWaM0XHykm+jfUWaM0XDlJQ9Lv96hzRu9 6Lhykpb0ozUe6l3UgsOJFNozRmlYLDhTw+0VDuoyaAtcm833pVl96g60vSmLlRPvzS7vQ1BuNG+m LlJPMdW6kipBMSMHvUG6nAigTiWo2VRwKV5Co4ciq4amyOxFD2I5NSwGLjhuDTMbRwarK7L0qVZD jmkhuDQpzQD3wKCTTDkGgaRJvBpdwNRHmlBxTQWJCaKZuophYr5ozSUVJsLmjNNozQFhc0ZpM0Zo uMXNJmkopALmjNJRQAuaTNFFABmjNFFAwzRmiigLC5pc02igVh2aWmZpc0wsOzRmm5ozQKw7NGab mjNADs0oamZoBoCxKGpS2ahzS7qLisScU4GogaXNArE26kJqPNLmgVh2aTNNzSZoHYfmimZoouFh lGaSigsKKKKQwooooAKKKSgBaKKSgAooooAM80ZpKKAFzRmkooAXNGaSjtQAuaM0lFADqSkpaADN GaSikAuaKSimA6im0uaAsOBp1MFLmgTFpc02igVh2aKbRQA7NFNooASiiigoKKKKACiiigBKKKKA CiiikAlLRRTGJRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAFzRmiigBc0c0UUCDNGaKK AF5ooooA/9k= --b1_e406a500834a8faf06530b02f2c70c78--