Date: Sat, 29 Jan 2022 00:51:45 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Pagtatanong sa Libingan (bahagi 1 ng 2): Ang Kamatayan ay hindi Katapusan Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.87.33.97 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_bc64dfacf6bdfb99215fcc2f43b29400" --b1_bc64dfacf6bdfb99215fcc2f43b29400 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_bc64dfacf6bdfb99215fcc2f43b29400" --b2_bc64dfacf6bdfb99215fcc2f43b29400 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 22 Ang Pagtatanong sa Libingan (bahagi 1 ng 2): Ang Kamatayan ay hindi Katapusan Deskripsyon: Ano ang nangyayari sa isang tao pagkatapos ng kamatayan. Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 49 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5829 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay Layunin: · Upang maunawaan na ang libingan ay ang unang yugto ng buhay sa Kabilang Buhay. Mga Terminolohiyang Arabik: · Hadith - (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Sahabah -ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na naisasalin sa mga Kasamahan. Ang isang sahabi, kung saan ang salitang ito ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. · Barzakh - pagitan ng buhay na ito at ng pagkabuhay-muli · Ghayb -ang hindi nakikita o ang hindi nababatid. Ang libingan ay ang tahanan ng katawan pagkatapos ng kamatayan at ang kamatayan ay isang bagay na lahat tayo ay makararanas. Walang makakatanggi nito o makakapagtago mula rito. Ang kamatayan ay darating sa bawat isa sa atin. Ang ilan ay mamamatay ng mas maaga kaysa sa iba, alinsunod sa kalooban ng Allah ngunit lahat ng nabubuhay ay mamamatay sa kanyang takdang panahon, kahit na siya man ay kabilang sa mga banal o masama. Samakatuwid, mahalaga na ang bawat isa sa atin ay nauunawaan kung ano ang mangyayari pagkamatay natin. mamamatay tayo at ililibing ngunit hindi iyon ang wakas, sa katotohanan ito ay ang kabaligtaran dahil ito ay simula pa lamang. “Lahat ng may kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan...” (Quran 3:185) Tinawag ng mga propeta ng Allah ang kanilang mga tao upang sambahin ang iisang Diyos, ang Allah na Makapangyarihan sa lahat, at tinuruan din nila ang mga tao na maniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito ay itinuturing na isang napakahalagang konsepto, sa sobrang halaga na ang kabiguang maniwala dito ay halintulad ng paniniwala na walang kabuluhan. Alinsunod dito, ang isa sa 'mga haligi ng pananampalataya' ay ang paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang buhay na ito ay madalas na tinutukoy bilang ang Kabilang Buhay, at ang unang yugto ng Kabilang Buhay ay buhay sa libingan. Sa isang tunay (authentic) na hadith, sinabi ni Propeta Muhammad, "Ang libingan ay ang unang yugto ng Kabilang Buhay…”[1]Sa pagsasa-isip nito mahalaga na tandaan na ang makamundong buhay na ito ay isang serye ng mga pagsubok at mga pagsubok na nagpapasiya sa ating lugar sa Kabilang Buhay. Ang lahat ng mga gawain ay itinatala at binubuo nito ang batayan ng anumang kaparusahan o gantimpala ng isang tao na nakatakdang matanggap. “ Ito’y dahil sa gayong (kasamaan) na ginawa ng inyong mga kamay . At katiyakang ang Allah ay hindi kailanman naging di-makatarungan sa (Kanyang) mga alipin.” (Quran 3:182) “Ito ang Paraiso na itinakda sa inyo upang manahin dahil sa inyong mga gawa (mabubuti) na inyong ginawa ( buhay sa mundo)."(Quran 43:72) Ang buhay sa libingan ay madalas na tinutukoy bilang buhay sa Barzakh. Ang Barzakh ay literal na nangangahulugan na isang harang, hadlang o isang bagay na naghihiwalay sa isang bagay mula sa iba pang tulad ng sumusunod na paglalarawan sa Quran: “Malayang pinagtagpo ng Allâhang tubig ang dalawang bahagi ng dagat (tabang at maalat) na ito ay nagtatagpona mayroong itong harang (Barzakh) na wala sakanila ang maaaring lumabag rito” (Quran 55:19-20) Kaya't ito ay isang harang na hindi maaaring tawirin maliban sa pahintulot ng Allah. Sa konteksto ng buhay at kamatayan, ang Barzakhay ang panahon sa pagitan ng kamatayan ng isang tao at ng kanyang pagkabuhay muli sa Araw ng Paghuhukom. Ang likas na katangian ng buhay sa Barzakh ay isang bagay ng ghayb at kaya ang mga detalye nito ay ang Allah lamang ang nakakaalam. Subalit ang Allah ay nagbunyag ng ilang mga bagay ng ghayb kay Propeta Muhammad at siya naman ay nagpahayag ng mga bagay na ito sa atin. Pagkatapos ng anumang libing si Propeta Muhammad ay nagpapaalala sa kanyang mga kasamahan upang humingi ng kapatawaran para sa kanilang mga kapatid na lalaki o babae, at hilingin sa Allah na manatiling matatag sila sa panahon ng pagtatanong.[2] Ito ay dahil sinabi ni Propeta Muhammad na kung ano ang darating pagkatapos ng libing ay maaaring maging lubhang mahirap talaga. Matapos ipaalam sa kanyang sahabi (kasamahan) na ang libingan ay ang unang yugto ng Kabilang Buhay, sinabi ni Propeta Muhammad, "Kung ang isang tao ay makatagpo ng kaligtasan (sa yugtong ito) ang mga kasunod (mga yugto) ay magiging madali para sa kanya, at kung hindi niya matagpuan ang kaligtasan sa loob nito, ang susunod sa yugtong ito ay magiging napakahirap sa kanya. "Ang minamahal na asawa ni Propeta Muhammad na si Aisha ay naaalala na ang Propeta ay madalas na nagpapakupkop sa Allah mula sa paghihirap at kapighatian ng libingan.[3]At ito ay naiintindihan ng mga iskolar ng Islam na ang mga kapighatian ay tumutukoy sa pagtatanong. Kaya't ito ay may kinalaman sa atin upang sundin ang kanyang halimbawa at magpakupkop sa Allah mula sa pagpaparusa sa libingan. Si Propeta Muhammad mismo, sa isang hindi gaano kahaba ngunit napaka maliwanag at maraming matututunan na hadith na nagpapaliwanag ng napakalinaw kung ano ang mangyayari bago ang pagtatanong. Ito ay isang paksa na ang sahabah ay sobrang interesado at inilarawan nila ang kanilang mga sarili na parang nakaupong mga ibon, ibig sabihin sila ay tahimik at di gumagalaw, kapag nakikinig sa Propeta Muhammad na nagkekwento tungkol sa buhay sa libingan.[4]“Kapag ang mananampalatayang alipin ay malapit nang umalis sa mundong ito at pumasok sa Kabilang Buhay, bumababa sa kanya ang mga anghel na may puting mga mukha tulad ng araw, at nakaupo sila sa paligid niya sa abot ng kanyang tanaw. Nagdadala sila ng mga tela na pambalot mula sa Jannah (Paraiso) at pabango mula sa Jannah. Pagkatapos ay darating ang Anghel ng Kamatayan at uupo sa pagitan ng kanyang ulo, at sinasabi niya, 'O mabuting kaluluwa, lumabas ka sa kapatawaran mula sa Allah at sa Kanyang kaluguran.' At ito ay madaling lalabas tulad ng isang patak ng tubig mula sa bibig ng baso . Kapag nakuha niya ito(ang kaluluwa), hindi nagtatagal sa kanyang kamay at agad-agad itong binabalot ng tela na may pabango, at may nanggagaling rito na halimuyak tulad ng pinaka mabango na musko sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ay aakyat sila at hindi sila dadaan sa anumang grupo ng mga anghel malibang sinasabi nila, 'Sino ang mabuting kaluluwa na ito?' At sinasabi nila, 'Ito ay Si... na Si... na anak ni... at ni...', tinatawag siya sa pamamagitan ng pinaka mabuti na mga pangalan na kung saan siya ay kilala sa mundo, hanggang sa maabot nila ang pinakamababang langit. Hihilingin na sila ay pagbuksan sila at bubuksan ito, at (ang kaluluwa) ay tinatanggap at sinasamahan ng mga pinaka malalapit sa Allah sa susunod na langit, hanggang sa maabot nila ang ikapitong langit. Pagkatapos ay sasabihin ng Allah: 'Itala ang kanyang lugar sa aklat, at ibalik siya sa lupa, sapagkat mula dito nilikha Ko sila, dito ay ibabalik ko sila at mula roon ay bubuhayin ko sila muli.' Kaya ang kanyang kaluluwa ay muling magbabalik sa kanyang katawan at may darating sa kanyang dalawang anghel na magpapaupo sakanya.” Ipagpapatuloy sa Aralin 2. Talababa: [1] At Tirmidi, Ibn Majah [2] Abu Dawood [3] Saheeh Al-Bukhari [4] Abu Dawood, Iman Ahmad Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/249/ang-pagtatanong-sa-libingan-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_bc64dfacf6bdfb99215fcc2f43b29400 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Pagtatanong sa Libingan (bahagi 1 ng 2): Ang Kamatayan ay hindi Katapusan

Deskripsyon: Ano ang nangyayari sa isang tao pagkatapos ng kamatayan.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 49 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5829 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay


Layunin:

·       Upang maunawaan na ang libingan ay ang unang yugto ng buhay sa Kabilang Buhay.

Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Hadith - (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Sahabahang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na naisasalin sa mga Kasamahan. Ang isang sahabi, kung saan ang salitang ito ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

·       Barzakh - pagitan ng buhay na ito at ng pagkabuhay-muli

·       Ghaybang hindi nakikita o ang hindi nababatid.

QuestioninginGrave1.jpg

Ang libingan ay ang tahanan ng katawan pagkatapos ng kamatayan at ang kamatayan ay isang bagay na lahat tayo ay makararanas. Walang makakatanggi nito o makakapagtago mula rito. Ang kamatayan ay darating sa bawat isa sa atin. Ang ilan ay mamamatay ng mas maaga  kaysa sa iba, alinsunod sa kalooban ng Allah ngunit lahat ng nabubuhay ay mamamatay sa kanyang takdang panahon, kahit na siya man ay kabilang sa mga banal o masama. Samakatuwid, mahalaga na ang bawat isa sa atin ay nauunawaan kung ano ang mangyayari pagkamatay natin. mamamatay tayo at ililibing ngunit hindi iyon ang wakas,  sa katotohanan ito ay ang kabaligtaran  dahil   ito ay simula pa lamang.

“Lahat ng may kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan...” (Quran 3:185)

Tinawag ng mga propeta ng Allah ang kanilang mga tao upang sambahin ang iisang Diyos, ang Allah na Makapangyarihan sa lahat, at tinuruan din nila ang mga tao na maniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito ay itinuturing na isang napakahalagang konsepto, sa sobrang halaga na ang kabiguang maniwala dito ay halintulad ng paniniwala na walang kabuluhan. Alinsunod dito, ang isa sa 'mga haligi ng pananampalataya' ay ang paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang buhay na ito ay madalas na tinutukoy bilang ang Kabilang Buhay, at ang unang yugto ng Kabilang Buhay ay buhay sa libingan.

Sa isang tunay (authentic) na hadith, sinabi ni Propeta Muhammad, "Ang libingan ay ang unang yugto ng Kabilang Buhay…”[1]  Sa pagsasa-isip nito mahalaga na tandaan na ang makamundong buhay na ito ay isang serye ng mga pagsubok at mga pagsubok na nagpapasiya sa ating lugar sa Kabilang Buhay. Ang lahat ng mga gawain  ay itinatala  at binubuo nito  ang batayan ng anumang kaparusahan o gantimpala ng isang tao na nakatakdang matanggap.

“ Ito’y dahil sa gayong (kasamaan) na ginawa  ng inyong mga kamay . At katiyakang ang Allah ay hindi kailanman naging di-makatarungan sa (Kanyang) mga alipin.” (Quran 3:182)

Ito ang Paraiso na itinakda  sa inyo upang manahin dahil sa inyong mga gawa (mabubuti) na inyong ginawa  ( buhay  sa mundo)."(Quran 43:72)

Ang buhay sa libingan ay madalas na tinutukoy bilang buhay sa Barzakh. Ang Barzakh ay literal na nangangahulugan na isang harang, hadlang o isang bagay na naghihiwalay sa isang bagay mula sa iba pang tulad ng sumusunod na paglalarawan sa Quran:

Malayang pinagtagpo ng Allâh ang tubig ang dalawang bahagi ng dagat  (tabang at maalat)   na ito ay nagtatagpo na mayroong itong harang (Barzakh) na wala sakanila ang maaaring lumabag rito” (Quran 55:19-20)

   Kaya't ito ay isang harang na hindi maaaring tawirin maliban sa pahintulot ng Allah. Sa konteksto ng buhay at kamatayan, ang Barzakh ay ang panahon sa pagitan ng kamatayan ng isang tao at ng kanyang pagkabuhay muli sa Araw ng Paghuhukom. Ang likas na katangian ng buhay sa Barzakh ay isang bagay ng ghayb at kaya ang mga detalye nito ay ang Allah lamang ang nakakaalam. Subalit ang Allah ay nagbunyag ng ilang mga bagay ng ghayb kay Propeta Muhammad at siya naman ay nagpahayag ng mga bagay na ito sa atin.

Pagkatapos ng anumang libing si Propeta Muhammad ay nagpapaalala sa kanyang mga kasamahan upang humingi ng kapatawaran para sa kanilang mga kapatid na lalaki o babae, at hilingin sa Allah na manatiling matatag sila sa panahon ng pagtatanong.[2] Ito ay dahil sinabi ni Propeta Muhammad na kung ano ang darating pagkatapos ng libing ay maaaring maging lubhang mahirap talaga. Matapos ipaalam sa kanyang sahabi (kasamahan) na ang libingan ay ang unang yugto ng Kabilang Buhay, sinabi ni Propeta Muhammad, "Kung ang isang tao ay makatagpo  ng kaligtasan (sa yugtong ito) ang mga kasunod (mga yugto) ay magiging madali para sa kanya, at kung hindi niya matagpuan ang kaligtasan sa loob nito,  ang susunod sa yugtong ito ay magiging napakahirap sa kanya. "Ang minamahal na asawa ni Propeta Muhammad na si Aisha ay naaalala na ang Propeta ay madalas na nagpapakupkop sa Allah mula sa paghihirap at kapighatian ng libingan.[3]  At ito ay naiintindihan ng mga iskolar ng Islam na ang mga kapighatian ay tumutukoy sa pagtatanong.

Kaya't ito ay may kinalaman sa atin upang sundin ang kanyang halimbawa at magpakupkop sa Allah mula sa pagpaparusa sa libingan. Si Propeta Muhammad mismo, sa isang hindi gaano kahaba ngunit napaka maliwanag at maraming matututunan na hadith na nagpapaliwanag ng napakalinaw kung ano ang mangyayari bago ang pagtatanong. Ito ay isang paksa na ang sahabah ay sobrang interesado at inilarawan nila ang kanilang mga sarili na parang nakaupong mga ibon, ibig sabihin sila ay tahimik at di gumagalaw, kapag nakikinig sa Propeta Muhammad  na nagkekwento  tungkol sa buhay sa libingan.[4]

Kapag ang mananampalatayang alipin ay malapit nang umalis sa mundong ito at pumasok sa Kabilang Buhay, bumababa sa kanya ang mga anghel na may puting mga mukha tulad ng araw, at nakaupo sila sa paligid niya sa abot ng kanyang tanaw. Nagdadala sila ng mga tela na pambalot mula sa Jannah (Paraiso) at pabango mula sa Jannah. Pagkatapos ay darating ang Anghel ng Kamatayan at uupo sa pagitan ng kanyang ulo, at sinasabi niya, 'O mabuting kaluluwa, lumabas ka sa kapatawaran mula sa Allah at sa Kanyang kaluguran.' At ito ay madaling lalabas tulad ng isang patak ng tubig mula sa bibig ng baso . Kapag nakuha niya ito(ang kaluluwa), hindi nagtatagal sa kanyang kamay at agad-agad itong binabalot ng tela na may pabango, at may nanggagaling rito na halimuyak tulad ng pinaka mabango na musko sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ay aakyat sila at hindi sila dadaan sa anumang grupo ng mga anghel malibang sinasabi nila, 'Sino ang mabuting kaluluwa na ito?' At sinasabi nila, 'Ito ay Si... na Si... na anak ni... at ni...', tinatawag siya sa pamamagitan ng pinaka mabuti na mga pangalan na kung saan siya ay kilala sa mundo, hanggang sa maabot nila ang pinakamababang langit. Hihilingin na sila ay  pagbuksan sila  at bubuksan ito, at (ang kaluluwa) ay tinatanggap at sinasamahan ng mga pinaka malalapit sa Allah sa susunod na langit, hanggang sa maabot nila ang ikapitong langit. Pagkatapos ay sasabihin ng Allah: 'Itala ang kanyang lugar sa aklat, at ibalik siya sa lupa, sapagkat mula dito nilikha Ko sila, dito ay ibabalik ko sila at mula roon ay bubuhayin ko sila muli.' Kaya ang kanyang kaluluwa ay muling magbabalik sa kanyang katawan at may darating sa kanyang dalawang anghel na magpapaupo sakanya.

Ipagpapatuloy sa Aralin 2.Talababa:

[1] At Tirmidi, Ibn Majah

[2] Abu Dawood

[3] Saheeh Al-Bukhari

[4] Abu Dawood, Iman Ahmad

--b2_bc64dfacf6bdfb99215fcc2f43b29400-- --b1_bc64dfacf6bdfb99215fcc2f43b29400 Content-Type: image/jpeg; name="The_Questioning_in_the_Grave_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Questioning_in_the_Grave_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAC6ARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDgiHYk Ekj61oafZrK+1lBqqq4OCK0LJnjkUqeRXvSeh5Mdy6Ibi0mVIn46rgVYdWkdWuptpCng9617KR7u J1CByiZAI6+tAtoNUcRyIsE0Y+YnoffmuRz11N7HHXyCR/lT8ulZ5s3PRK9Ek03RLWA+ZOZJduQE GRn8KzxcWEVm0cdqryseXcfdHtWkaja0RLiluzjYIXifJAAz1IzVuW5QxhLeMowOS3rWsEgkOJxt APVRT4PsUEpxEXj6/MO1U5eQkYcV4sKqJYXcrkgg8VWe7DSFm2jPQKMYrqL1bGYxBWEayDkKnSsX UrKzSU/ZpldexxzVRkhSRFBfRRwmGVpHB5GHOB+FReZFuZxICP7pPNVmt2J9a0bDSJ5ipFu7Z6fK ea0bS1ISJtLkVWKMquGz1GQBV+YR3F3Gls0i5GMIduPyrWs/CZaL98FTdyPmFatvp1npBjMMck0h P3sAKtckq0b6Gyg7amXa6VfvEd17LsUchnPP51fuNIDBfO8vZgdOD+OKTVdRt97CaNHcdNjnA/Kq Ed3Bdt5av9kXruYlsmpUZy94HOK0MzWdMWCc+QFdUAyUU8fWs+PS5JozI3y5+7noa7NDYw6cs3n7 Xz8xVuMj2NY95qrTTFty+URgqOAfwropyk1ZIynyrVkWmaf9llVb2KOeHH3AeQT6H1q7qOgWJdmg tnQ7NyncMfrWdHfpb48lnHOQCOlSS3t5qPAZjjgknFEoT5ua9gU4pWsVX086ao8y23s/ILc8fSs8 zzQzGSJyhPcHFbz+HNQJLyNHIgGf3UoYmqFxpEkaB2mQkDJT+IH0xVxlHq7kyUuxftNX+06fJbXE izOPmUsmcY+tDyxm28yeGIAL8pxjcfpWUIpja/PIsaHJVSPvGlkWZoAGuDtUDIYY/AVm6cb6GkZu 2pUmklYsbdNq92A6Vnyh2OCS31Narea2Vj+cnnGKkTTHdt7Rtg9zwM1onykvUy7WF9xyHC9ytWnh uiGAR2XqdxzWtJZywIiDygeu5Wyam+zTujNDchhjnJHI+lDn1CxjNEGXclq/yHIzjFOeQJGSwYTS dduAAPwrR/exK4uWyf4VA4qubQuocKSzGmpX3E0Uorm437SA/H/LTkVC7uz7o4UDeuK0zayhdhXJ pEtZSM42qOpp8yJ1KNvDJ96WESKfWlntZZT8sYVR/dFbUVokkgieRkY9FcYzUc1oloxLrlskblbp /jU812O2hkR2hjVXEIfnp60VbuZUkYCFOR/EzHP1oq1FvchySAWTEbWQj3xU0WmzkghSfcCukmjt 7+OFwRFIeCOi1qj7PpenNEfLklYjo2SBXE6z2S1N1BdWYemTXVnOhaIyAD5Rt74roLOweZUmuDBA XBBR0wSPWpbTU2ba8b+XHEv3SBjNRXGoWt0hSZpio5bav3j9a55ube1jaPKluQXeiiSbFqiSR85Y YFUR4VuNzBz05O3sKvvrllGnlwwuvGASev5VYku9QaCIxzgK/IDkEfnTTqrTYXuPUyX0Bo4XWKPz D0DYAP0xVZtHDWoESAHYSQw/rXS2sySy/wCkWyCVekkYPJ+vSqkllc3jv5jyCBQcKc80lUlfVlcq 6HCXMcUfzO+1gcbVPIqApZRsACXJ6mul1bQLK3QYkaSZv4AvSsC7s5LdQm1h9RXZCakjnkmhJjZ5 URjA7seea2bTXbay002gVnZv4lkwQMVy0lswGcnmlgsmlkAL456mtHCLWpHO1sdI+rOPL8guY1HI J70xdQuZlc8AN97n+VVodOgtwQ16krZ4VG4Huaka3Zog9xcKq7sBUIyKLwXQXvPqQGeQyFVH4AZq dTN5YxCeP4gvSr/l6fbQ5N2m0AE+Xy341VjltpI/NivJEbdkI65/GrU09kQ4tdSzHZ232QTXF4qk nPlhck1mzC3kZgg2IDkEjk/4VJJqDGQY2sQfvMM5qaPUz5EkUsSOr84wMA1SjJai5ovQp21otw53 SLGijlmNLuFtuAkx9Od1NaZN4JyATyAK3YbjT7yKNcOjwrlX4GKKknHoELPqYMc95Jgq7qg6kH7o qyLlLeWG4lZXA4Kg5Le5qS5WzZnHneYccN6VJZ6Fb3HP2tGYgnaTWUpR6qxok+hWngjuWa5OfJIy q7+/tVGaOaUsVYMp9s4/Gtm8g0+J1VWLZH8IwBTURZ5B5MnyAfMDgZ/xqU9LlMrWdjstXeIhmxzn qtKvnWRP2lTKCo2oTxn/ABq0wee6VzaZVFPAU81OqRTLGDE8R6Yxkmlzdx2GPbyeXHJGsccsikkI AcCqptZlK74vkPG5jz9K1riMA4Kh9vBK84zRmFZlUyGfaMDjO2pUhsyltwzbSjM3u/AqW2tHeftv BIVd3WrjO5UbYIiSfQ5+ppflkDebHH5hOQVHUVV2IqJbYMkkkTSRgcMh5z2qKR2VevlxqMqGXO4+ 9WSQBtERVR05xmoppodgCxfODjI55qluQ2NicFQNnnSsScng4pLuO28vBkABwMYzioZ79Y2fy3Kn HOABWTJes+QWNWoXdyXOysPuRCDiIfLiiqMs27oTRXRdIxs2dwz3M0KpHbEuT0K9PxpjIm7ZdyJb vnHH86gPiC4aFkMj7j3BxxWW73MrGTLHPpzXnRg+p1OS6GlcXTwhoI7gyD7uVHFIjGOPJvmB252h j+VYzSnf+9DNjpk0jTsT8nyj0rbkVjPndzWt7oLl22jB7nJNW4tWF3MDIfu/cXH+FYMY8w/O54qZ JvKx5ajjvWcoJmikzr01a5lfyY5FhAPRBnNR3l5qX2sh717dFGQGbqPpWXb61fRwqbdxGVHVVGaq GS5u3ZpXZiTnOK5lTSZq5kl1JdXU52XTu3PznqfpV42lnZaN5t1Puu3BKp1wP6VPb+GpZ7X7RLKs YUBgHONw74qudNs1+1GRZCFU4JwAp7VXPF6J7BZrc5We7DE74i3oc9KotI2cgkfStK4t4snBziqT Qgmu2LRzNMijk2tuJJx0xUr3DKCEkdg3UE9KZ5Io8qr5hWFS5ZBwgJPUtzSGeVjwduOm3il8qk8u nzC5RUbawkLsSDnB71L9rlA4JJP0xUYiJNWoYoFGZAWOOlLmFYiE0sjeZI2f9kDFOSaVpQAAqk9x kUu0K2V9eKsR3DIwyob60czsFlcuQWy222R5BKWB+XbwB9a07K9tYVKeWpyMsw4J9hWBJOzdto9M 0izMowKzlHmWpalZ6G7ILdpBIqho8c5OSfb2qRJ4YPmS1UZ9TWLDdMPlq2tzlQpXGfWs+W2hXNc2 EvAH8xXbfjB8vgAelRS3JDo5lc85HqPxqqkgYbA+QOSOgqdXtIl23BXnoVOSKmyRVyxE/lmUlhuY g4Y8t7UzdnMoDRY5bB61Te4iDHyV3knADdKq3E08eQ7oCewOapRJ5i099Ajsykkng5bOKrtfRbcR ozkerVQlndxjdn6Cog+CMjPtWqiQ5Fu81R5QAYygHQA8VnNdyZPPWnyHcKrsmTVJJEttkTyMx61E etTFKYUq7iI+Bz1opStFFwNQEg9asI7Mu0HHvURhKjOacgrmbNUh3l7jzzTlsSwyCB9aVSynj8qv W6eZ1bbWbk0WkUzYqkRcyDA6jqacltt+ZSGWtePRJJl3ojEeo5FRy6fdQY3Q4A5ye9Z+2T0uVyNd Cza6TdRCJ9itBLznjitK5tbO3ZJHvAMD5gkXBFYvm3M8YiVj8vRRT0e68vyHJwnUMM1jK7d2zRNL ZFm+8SySBYbdR5MY43J19/asi6mklG6UMQx54xmtWKO5edFVxtOMfKMU2/t9QXc00LJHk9sA04yj HRCab1OcuZDM+4oq8YAUYqqY8nitSWFifu0i2pPauhVLGfKZohz2p3k47VqC1wORTWgA7Ue0HymW YqPKFX2i9qYYz6VamS0QR27OwCqCTWjcWEFvHF9pKwuynBUEgn3quhZacpOfmZmx0BobbFaxUeID 7hDD1FNEdWiPamlM+1WmTYZCkRRgyszAcAUjW+wAyBkyMjIp6K0bblYg+opGQvySSfencVh8UcIJ 3SAAdfelmaE4MMjEgemBUJhNHlH1p3QrMf58gUKGIAqJmLckkmnhCKcEJ7UroLMiV3QHDnB7ZpC5 HapvLA7U7ao6KBTuFiqcmm4OatsnqM0wpz92jmCxVNNINWmT/ZqMr7UcwWKxWmFKteX7UbB/do5h WKvlEkADJPtRV3PQhcEdDRU8zA0PLU5FKLZc8NUoSnBB6VzcxvYYlkXYAMD+laFtpq4BaQ/QDNVl SpUG3kEg+1RJt9SkbtvNNawGOFdq46l6b9tacbHCn0yM1lefJjBcke4FPW4lWJo0lZQ30rn9mjTn Zb+y+W4kSUZBycLg1ZSa3iZpvOUyHg71BFY6zXicLKSuMc9xUbQzyP8A6stk9hQ4X3Y1K2yOh/tW 1QCRIojLH90ABQc9alhutMuYhJd4MjZJBG7+tYdrpdzcTeULeTPQ/L0rVtvDN2kpjkaMEcgb+TWE 4011NYub6GXewxXFyfIhCRjgYHWnR6acZKmuktvDlwrZYoR6g1cbQ5AMAr+dQ69tEUqfVnGy2gXt VOSDJ4FdZc6ROoLPHwKyZoE5wmCOua1p1rkygYbWx9KjaHFa0sLEfKvFQfZXZsYrqjUOdxMwxn0p PKPpW3DpIcbncAelTSadBCgKgMc4FV7aIvZs54QMexpTb1sGzkPSBsfSm/YpP+eTflVe1QuRmT9n I7Un2c5rXFjKT/qm/KlGmytzsx9aPaoORmR5FKIFrUOnSD+BqT+z5P8AnmaPaoOVmZ5Apptx2rT+ xOP4Kb9lYdqftELlZm+T7UeV7Vom2PcUhtqftA5TNMR9KPKPpWgbc+lN+zn0p+0FymeYz6Uwxn0r SMBx0ppgp84cpmmI+lJ5J9K0TB7Uhio5xcpnGEiirzRUUucOUt+TzThDWottb/xv+QpwtrTP+tb8 q4fbHZ7IyxEfSlEZrX8iz/2z+NAtrZuglH5VPtx+yMnYaXY3atgWELcBmB98Yp0el71z5iDnpUvE RGqLMhQ47VMh7nI+hrYXQpHwQeO+amXwzM3RkA9zWbxVPuV7GSKlvcTyDC6oY27CQH+dRS3l604Y z72U9UHWtA+G7hTxsI9c0q+HbvqAo/4FWftqfcrkkNtdXvwhRZQG7IUwPzzV23OsSPiZWK55dZOl V/7Gu4fmeVIwOAxPXNL5F9bkLHKHDf3Tms5Ti9ilFmlNaXch2idjH6nnms2702aOHAjUk/xY60Pe XyYDsyAdzwKY+qXZG0yZ/AVEVNbFO3Uz5LScDBTFCWMh5xVh725bqQfwp63t0oHyqR9K6VKdjPlh cYlmyYyCTUF/B5dxp6MHBlugoC9D8pPPtxV7+0pscqv0ArJ12+V7jSGuIWYfbRggd9pxmpvO+o7R NtbTpml+yxliRke1J9vAJ3Rc98mnpdo3RF/FqV5BZCC0Hc0G1jI5pfOYHqpFK7jbk5+goc2HKhph iCgbRVZrPJ+XpU32hVP3ST71HJfBJYkCkmQkfTAzQnILIh/s7J5P6UPpKgbhkg+1W/tBPI4+tAuX xgcir55E8qM1rADPB/KqhhH2podp4jDg446kVtkhuSuBWKSp8YLGHGw2BJGf+mlUqkhOCENr7VGb bHatloocHDDNV3VQOGWrVVi9mZbW59KYbf2rQce9RMPpVqoyHBFAw47Uww+1XWqM1fOS4FMw8dKK skUU+cnlNUWaY53ZpRZjPBP5U601eyvGCwXSO56LnBP4VcMojUsx2qO5ryHVktz1FSTKq2h46VKt sR1H61aC7utOCIKzddlKiQLAR2z+NTKJF6AD6U7bxxxQIxUOpc0VOw5ZJewz9TUomnB5xn61GIwO tOEQzk1m5IrkZMs85PO0f8Cqd7txGPmSqoiWnGNDildCcBr3UkgKOV2n0qqYyvAlGD0+U1bEajkZ BoAVn2NyeDVqaWwvZmXMrfa7aEsP3hftngLUv2JO+7P0qjBeG51iwdgE+e6jC+u3AFb+A1aOq0T7 JMzvsSeppDZ46CtArjvTCp9aarMToopC128gDP0rA8VyCCXSCysQL5WYqOgAOfqeeldV81c14xuY 4f7MDSKpW8WRlzztAPP51pTqtyIdNJG2iKwLKSQTUckqx3McOR87leT325qLQZ/tWnSTJIJlNzLt bPbdwKoX7hfElojouTeR4IPOTE3+FCm22hezRtbSKDuPQ4/CpiKTbxntR7QXIULaaSS/vYZFXbGU 2n1BWqerqFv9JAAG67x1xn5Gp9m8SeINWdyI12w/M7AA8Hmq2talZC80p1vLYrDd73Jk+6NrDP61 opO9kJxNbyynIRs/WmEyHjmq7+I9ETrqlvjPXdVS78Y6JaoWW7+0MDjbCMn/AAqk5PoJxSNA+Z6m ufun2eOLAEgF7OQD65NLL4/0sRlo4J2bspAH9awpvFkN/q9rqy6fKsVplWXIJPXp+dbRjO+qIfLb c7dmkOeaiKue1crdfEOKW2IsrSRZyMAvjAPrXPT+I9YuPmnvnQAc7JMfotUoS66C06Ho7hx/DUIY PnYwbHXaQcV5q+q3t3mI3c0wXghpD/I1BY6hNpN59otZGWVcgg8q3r+FaKDtuQz08hvQ1G5VBl2C D1Y4FcUPHWqAMJEtiCcA7cYrMmv9QvVVbhmmiDlcljlsk9qXLJAkmdpca/ptvM8LTlnTqEQsPzFF cFcSTwW1u1uQu5SCduelFa2RlZvY2ftH2CzjdcO0TSB2xgsAQBz1FX9P8aXUka2xyY2IwZRuAwc/ XtXPzTSXVuBDNCyRsS+CRwT3yPXFJFa3gRWa5RNvYNnP+FczStZo7FJ3umeg23jv/Wrc2ZZozwyc bv51OvxAsPLLG1n3dlAJ/pXnsdtf+Z+9vAqHOGTLEenFSy2zRJiTUJ0B4B8o8/rWLoUn0NVVmj0W 18bWl3cxWogmieY7VbG4A+/pTU8e6eshjaKYqvBkwOcdeK85SJIiGXUbgc/wpj+tSxR2wbi9uck4 5CgfzrN4ekX7WaPSZvHOixwLLHM027qoBBH1ptp480u4nWOQNCrDhyc/mK88V7OJz800mCcjYhBz +NIJbPzmcNcAkckIvP1qfqtO1g9vK+x6rH4q0aVWaO9DKpxuCkg8Z4qlP480hJfLhaSY+u0qPzNe ePeRCJRbPymcCRQDyMHoajWZFEat5R2YxuJ4pfVaa6j9tLselWPjjSbpZjPMtqYiAQ7Z3den5UQ+ LdIOoySm9HkuipGfLPLDJI/UV5qLlVTYEtgOeNpNJ9rmVFEYjXYdwZRgg4xR9WhfcftX2Oul8UW2 k3NnOUa5ZJ7ktGgwQrnIOSPTJroo/GWiyQ+d9pdV27uYz0rzITyyA7pogxHLN1/+vTxI8ibPtKDa P4RgfT6VcqFN9TNVJo9NHi7RW3E3RwMc+Wec0j+LdETduuz8vX923+FeZRyXIBDPDIfp+VVZI5Wk DMyHKkY3Hml9Wp9x+2l2PU/+Ew0hbfzZJHV8/wCqABYj1rmfEXiO31aO1WARs8Um9htzhfWudSaf aIxDb5K44HPSoYnu7Tc2IMt8pBySK1p0acXciVSbVrHd6N4o0qxgnt5zJAzTySLvX5TubI5HSq11 rNlJ4jivYmV4EuI3ZwM/KEYEj8SK4uSe+uRskMUgDZGUbOe/apRcX21cTqqoMDCH/CrVKlzN3ZDn O1rHT3/i3Upr6VbG5H2YE7Cijp261l3ep6xeAGWWRzjgFwuKx0nu4ywSaFQxBYquCcfhT1utQZVL XyMR0Ck/4VpBUobIiXtJEt1aXNzC8sbu0mcMpY4x/Wo9P0y4AlN5Bgk7U2nrTFl1Haym76jjDYAN OjOpk/vL7cAc/e5z3Na88DPlmRjT79hKjspDD937flT30i8CDau0hRkD+tNEN0u0m8dhnBA6GgxX odHe5mZc55yQR6flxR7SCBwmxIdJuwXLQogHfPPWpIdNvI7Ka1RQWkfgjPHAFV0tr0dbu4ZSDwFP p16/jTZIL8ylkmdAF+ZpGx6DNP2kRezluLDoN5bzbmwcAhh6HHSo49Bu2aRnTYobnOO/Sp9t4wBF z55XJJSTdjJ70It+HDNM4XgYZSM805Tg3qEYzQxNKvElYiJAqqcsWPbvVeSwcfMJYXByeHxj3/UV bcXBQqQDxzyTnsc0x7dwq5tI9pXDEjaeQB0/AUuaPQdpdTObT8xbvtcAx8x+b2OP5H8qtxvHHHt+ 0Rlg+7vgEjd/IGl8giHYbSPGFA+bjjPH6mjyGVi4tI8gcEk9QMD9KnnQcrI2+zNaostwzRwKdzIM 9s4H4UU4pIqsotogrFcKQCOgzRT9oT7M1IIbed1dlURoecsA0h+nYUtsYntpJIkCushKZ449OnNX RHZLBsDKpAwVXk/hVOxAt7x95AjdsKrDPNcPMdvKPja2b99tCbePKc4Kk/3W7j60ikpbkKHjf6YP 45+U/hVy70+K6IYEAjoN1Qm+uY/3dxEZFJAU9MD6Y6CjmHyjYmt5V3zWfmPgZK5GT65HFNaKyuFB jZoyR0I3c+gqzFaKCZLaQR7/AO6cq34YprIiEi6hWbb/AMtIhtI+oo5w5UV49PAZ1jkgLSLk7vkI H403+zbpCfKhEgDf89FP4jHepont5TtWWRCPurcLlTn+dPjs5Y3DhRJG4yGg+Uj8ehpcw+VlOSG7 iUL5LqccfKKUTzROE8vYMbsFBn8SfxrQF2B8rTzRBB96UZBpPtdy7BUEFxHu+cRryB9fWjmQWZnJ I6OVKRsufu4zn6Y6VI14quiG3QSZyoViMVph7Ped9s8ZBABK9f60zyLKeRikoTb8uGyMe2adxfIo CZC3lFJRIOwAP41TuYoJ3XzHmVhwcHBxz1rYfSklCqk6x7QVAU9R6U1NLvrdXREjZZDkhvm//VVK TWqE7Mz4HjTZbQvKI+drEAnjrzSja6qxuHGQWY7BjH5etSLp95F+5aHJ7Ng8Z7Z6U64ik8zY8YXd /Hz8p9jSuxpIhP3RMt0NuT1XJwfXjpSbSF2JcZJXgKMHHryKllw6q6oMpk/MflJ9h/SkuJPNdZRB lgmNydFH+HtRcLEG6WdUiMmAQQQXCkfXNIlm1vLIYbcDK9FmDHj/APVVh445GikdhsXsFGPxFOl8 uVjFlIogMhoxg/8A66OZ2sFkQefc5ZZFyDyNuM4NRi4vSymGXah7MmSff1q7C0TSMJAvzrnGzG36 GkeNIgrpMJUDfOGXoCOxpXAq/aJljYmP5xnOM9PXFRtc3En7xVfBIwN3etZ4bd4vLErxEctkc/4V BJm1vokCliQWV8YKkD29qdwM9ZGSJWZNzEjLcnBPHA9abghsnLgjap25xj9PWtMpvDzeeqLnIRMk DHt65oiV3cNDhVCYIJxn3/Wi4rGYWxKnmbUVxzs6g/ypA23PnxeaGyEyMc/h1rSe1hiYC4dGYcjd gEk9OadcWs88QiW3QDaOWUHBz1yOo9qdwMtfKihA8sRu7DMgA/LAp78xjaABkhmGfmHb6VqBEgPk +RHM+3J+T7vvUT27syyGBVIGMLwh9ypouBQUI8+FZvKA5DYJB/CoI0ge6dWmdo+qHJyp78VplYgA 6xb8g7iFAUY/Dmoo7VGDvApcufvOfu/QU1JrYTinuVdzec+JcggkFRtwR04oLFZR5rO8bgAv0wcc kj+tW7i2hCOA6pIM/Kp6HHGaiiRPKCSNJMfVTwPwpXHYqNDGrR3LsrAABiOoOeDge1FaDWsSOkZf a0qlhiQ5IHfpiinzsnlRrq0cq4WH5h6I2Kx9USfzg/OUIKxDp19a6YRrgMVBbucZqKa2g8pmxGvc nnNcqkdFjPtLmG4ttzyeWYxllODtFTXFkrp8oZz/AAngVlX0bQzo1tbSsr/6wxphiO2K2NNik+zI fMmzt6uBjFNvqOxmy2d/bIGg3MMglBgAj0//AFVJJqBgn5s2WMY3O0vQd+K3lt2GMHrz8tQTafby NmU9e3rUqaCzKkcFvdsTH5DDgsQDk5GRQ2lfvA6TfMo27R0HsR2p0tnbW7q0Fxtfk4L4rNgmntb6 e5Lr+96oQSD7n3p3CxoC1vkQqWEin7qgDioHCQsga3lDBsO2R8q46gDrWrbTR3MQdFLDGchulSnG cheOhzS5gsZka2kEuP7RP7zoHAIOee/SkFhPEMhY5IUX5VZxgc53Z65q3c2CyLvCDI7IoOaz7mxl kgNuRdeU3LL0J9uO1CkFibEf2kTSQXG7oHTnAx39aTfGbuQmaSEDAV2ICuPp2o0ueXTrYW1wjeWC ShbIIHXHNXorq0uVHmlVJHKZB/8A10+awuUqRyyS3E3lXavswpRhgcenY9etTK98Dta2R0JPQ9PT jvVh7OwYguq4HbvRLZ+Ygjt5tiN2z2p+0FyGdJcPFGzNYgSZ4VOAfrUy3VrMJBLGsKq2E4++uOpx 05p3kXNtgLL56KMCNVyBiodzRbmltd29slWXhfYe1P2gezRPGthckqNj47DIP61G+m20/mLCwcId jJknH1pYTazOB5k1uf7oUAfnintaW8UyRLeurTHIK/54/Gj2guQjTTokbIRs4xkkFQKY+jxLFxKw Vn3MFGQ1W5LO5ZGiSQTIwxlm5x+FVxbX9sixxRYReFAAxT50HKyvJYG4uEeKBVEQPymTOfqKiMUc UrCeVYG653CteAygE3cLD3Rv6VB59u0kgdCEB+QsM5Hv6U7x7itIznuLZVAjuoy+eWXFQ2vkMGEs 0cQVzt3Nu3j1Naf2mwWUI0anIzvEfA9vrVhZrHbuCxBc45XFV7vcl83YypxZSqqm5U4YN8oIPH4U 1Gi3lWncJ2whOa1xNYz+YsUygxjLmNxlaabCKSIGNlII4bb19+DRoGvU56d22tGglcF93mkkNjPT 6VYa6WVdrSnbt5jKsT+dao0tkziONx2O9h/PNNbSoHX5oGJ7hJP8cUtSroxt1sirEXcAcAbCf6VO Z0CKsc8yAc48ojPtVh9OTOFiuVGem3/A0C1wxVpAAP8AnqWwf0ou+wadylJ5JBJLDJBzsJzQJbUR bpHlUdwFz/KrM8bSj9y9o2Ou0801NOuxyLZDk5yBS5vIaWm5B5ds8aCFWCADAKZyPzopfLeFszWK 9ecqKKOZdieV9zoFhyhbcTx1zjNV7m4toImDXJQrzkLmlub2S2dkUkrgZZ+c/QVmyvLJKZjDuPTc V6D29K5UzqsV2jS4nE32mbP8I6AitW0SJZFGZg2OMfd/OoreZ94jUbZCM7R1IrVQuqjzmUDHQrzR KQKIkUagEqWJP+1UuzHI6gfxHrSqqMvyANnpilQgg7wmenU1Nx2ISC4JWKNv97vVK4hunYhYYwh4 IXGD7VqFMDO1RxwB2qKYRqmWbCEYIA5NPmCxko97ar5UaRqQPlUkbR+VLpuoSX93JbXMMJaJfvqx AY57CnyC3BKxo4OcgFsCs9Iolv2bB3MMZ7D2qk7isdF9lUAbIGB+p/xpxt3zwijjHWq1tPHGUXDj J67sj8qti/tXm+zi4iMh/gByc1N2OxUfS4yWZnc+oHNRtpNvCCxErnqBjrV95T91IyyjuGGKmUZz ySR70cwrGAzsJVl8tkEY+Ve/vmrEV/E8m1oSn0JNaoMaqC4UAnoRShIt+Nq8+oAo5gsQxx+bGrRq hHX7xFRCWGa+eyR18xE3MCDgfQ+tS3MF0zAQuqpjnaQKoPa3Cv8ALHLuHO4H71CYcpotZs6bBI2f XA5qq+kZ+5O+T2IpIJdQDgNGxU/31zj8ajGrgar9jaFvLVtvnB+Acd/anqFgXRrgli0m0YHQ8mrK xvZhPNuiV7Kyk/rV3cmMmQHPQ7s4+tB3K3Kjp6jmlzBymLfXb3EyFJWQRHJCtjf9amXUrdtrTw+W O5C5z+FXWt4JJD5lqrMOmcH9ajNhasctEQM9QcUcw7CLBY3C+ZGyMD6c02azJQCHAz1OQKFt4YiR HbqrHo241m6g9xPHslicbH+UYPPvTuLlJJNJmKMFRDvzuIGCajtNMuLNBFHb7lHIw+Cv0NMWe9Vz /pcuR/fJI/Koppro6hb3Ukm7yR/qxwGqlITiaqrN5eAjJ25cZ/Wm+dJCp819wHA6Zz+dPjv7aZGD o24DOCOtPls7V0DKhQkDhOKOdhyozLXUbogm6iXcOm1uv+FTy6vFBbmSRDgds5z9KV0tUvUs2Mhl kUuoB7e5p0umRZA8zaCOhqud9RciGpf28hCuiLnHysuP50547FyPuKT0GSP5GhbLykwZSUAxsPOa rTRJHg/ZY9p6HZzT9oT7Ms/ZogAoLoD0/eE/oaKxpLYPdKZJJRt5VPMIA/Ciq9oiXSZuyOiL88rF QOyAA+2apyXxBKxRlSD15bP50/Vh/pkC/wAJIyO3Wp5VVZVVVAGOgHFcaOozItk1w08yKZTwGA5H 0Oa0YJXaRFMocN36tVnyowq/u16entXM+Hyf7Yzk/wCrf+VXuriWh0y2QJLb5G3di1P8hVj+RMj/ AHulPdj5Ltk5x1qSP7gPc96zuVYZGzImxEIUdC3anSKki7Wyc9wcVE7uHwGIGPWnN0I/2qLhYh/s +LtKVH4VANNiTgzEAdT3NWHHzKPrTbgDcvA+6ad2FiLFvA2AzynHQ9KzbMx6JNLcfeVlxluMc9vW rdyAIWYDB9e9UL/5ltt3OSOtVHV2Jfc30voJVViw2kZBwe/0qwFRkyrbhjgqaxIQEiOwBcdMcY61 o2X+rHuQD+VJ6aFFho1Dggc9M56fjTzESwHHtjkg0DiCT61FkiXgkfIOlTcLFgxEH7i9PvGkAydr EYHXB6U0EnfyelRTsyqdpI57Gi4WGXCueF3OD0KcYqsY9pK7cY7EdK0Lf7/50y4ZgrAMQNvr70XH YznEikkNtYjClc0kd7dxkB284DqXUZz+FaCkuo3Et8+OeanMaLuwij6CquJlSO4M2QwwT+GPepon il2iNlK5wWDZ5+tLdqps7nIH+pft7Gue0FiI5FBIHlg496OlxdTopZMPjymZR3B/oaiDK4yC0fP8 Y5qOMkq2TnipWVcx8Dnrx1pXHYRY1wQTu9+KPJiYhjg+mBxTQSA4B6GkkRC6fKOfai4WFcIvKIvT qaqvJcuCyINp4+TFXgAIwAABQSfMXnvRcLGBKm24zJuMnQ8H+Z7U+ItHlopGOP4c5/StZlV3kDKG 5HUUx4ox5jCNc7euKd2Bmy3VyYiv8TDAIHIzTdPlSzthbXAZgCSH69e2KsMB5YOBnA5qO5VQhIUZ z1xVJ9CWWJFt5Tu3l+2CKKoQDNzFnnPX86KQj//Z --b1_bc64dfacf6bdfb99215fcc2f43b29400--