Date: Wed, 28 Oct 2020 18:00:51 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Isang Paliwanag ng Surah Al-Asr Message-ID: <0dff6f4963c5a710ca7eabe363c5edd0@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 54.236.35.159 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_0dff6f4963c5a710ca7eabe363c5edd0" --b1_0dff6f4963c5a710ca7eabe363c5edd0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_0dff6f4963c5a710ca7eabe363c5edd0" --b2_0dff6f4963c5a710ca7eabe363c5edd0 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 21 Isang Paliwanag ng Surah Al-Asr Deskripsyon: Upang maunawaan na ang surah na ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng paggamit ng oras nang wais/tama. Itinuturo nito kung ano ang makapagliligtas sa sangkatauhan mula sa kawalan/pagkalugi sa mundong ito at sa susunod. Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 19 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3454 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran > Kapaliwanagan ng Ilang Talata Layunin: · Upang maunawaan ang kahulugan ng Surah Al-Asr, isa sa mga pinakadakilang surah ng Quran. Mga Terminolohiyang Arabik: · Hadith -(pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Sahabah - ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na naisasalin sa kahulugan na na mga Kasamahan. Ang isang sahabi, kung saan ang salitang ito ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. · Sabr - pagtitiisat ito ay nagmumula sa isang salitang-ugat na kahulugan ay huminto, pigilin, o iwasan. · Sunnah-Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, na kahit ano na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta. · Haqq -katotohanan. Al-Haqq (Ang Katotohanan) ay isa sa mga pangalan ng Allah. Pambungad Ang Surah Al-Asr ay ang ika-isang daan at tatlong (103) surah ng Quran. Ito ay tinutukoy bilang isang walang katulad na halimbawa ng pagiging malawak ang saklaw dahil ipinaliliwanag nito sa tatlong maikling talata ang daan sa tagumpay at ang paraan ng pagkalugi. Sinabi ni Imam Ash-Shafi na kung ang mga tao ay pag-iisipan ng mabuti ang surah na ito, ito ay magiging sapat na sa daan ng gabay. Ilang bilang ng ahadith ay naghahayag tungkol sa malaking pagpapahalaga kung saan pinanghawakan ng mga sahabah ang surah na ito. Sa tuwing ang dalawa o higit pa na sahabi ay nagkikita hindi sila mag hihiwa hiwalay nang hindi binibigkas ang surah Al-Asr.[1] Ang web site na ito ay tutulong sa iyo upang matutunan, bigkasin at kabisaduhin ang surah Al-Asr.http://www.mounthira.com/learning/surah/103-al-asr/ “Sumpa sa Al-'Asr(Panahon). Katunayan ang taoaynasa pagkawasak at pagkalugi.Maliban sa kanila na nagingmananampalataya at gumawa ngmabubuting gawa, at nagpayuhan silasa isa’t isa sa pananatili sa katotohananat pagtitiis para rito.” (Quran 103) Ang surah ( chapter sa Quran)na ito ay nagsisimula na may payo sa sangkatauhan. Ang Allah ay nanunumpa sa pamamagitan ng "panahon" at ipinahayag na ang tao ay nasa kalagayan ng pagkasira. Ang bawat tao, lalaki o babae, ay nasa isang kalagayan ng pagkalugi maliban sa mga nagsisikap at gumagawa ng apat na bagay; naniniwala, gumagawa ng mga gawaing matutuwid, at nagpapayo sa isa't isa sa katotohanan, at nagsasabr (nagtitiis,nagpapasensya). Ang kahulugan ng Asr Ang simpleng pagsasalin para sa salitang asr ay oras. Subalit ang asr ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa isa pang salitang Arabic na ang kahulugan ay oras, dahr. Ang ibig sabihin ng dahr ay ang oras na walang limitasyon na inilagay rito, ang asr sa kabilang banda ay nangangahulugan ng limitadong oras; oras na magwawakas. Sa antas ng linggwistika ang isa sa mga kahulugan ng asr ay isang bagay na sinisiksik o pinipiga. Ang Allah ay nanunumpa ng isang panunumpa sa pamamagitan ng oras, isang oras na limitado, isang oras na magtatapos at isang oras na dapat siksikin o pigain upang tayong mag tao ay magamit ito ng tama at kapaki - pakinabang kahit na sa limitadong oras lamang. Hinihiling din sa atin ng Allah na pag-isipan ang paglipas ng oras. Ang isa pang kahulugan na ibinigay sa salitang asr ay ang paglubog ng araw, ang oras ng pagdarasal ng Asr, kapag ang araw ay lumilipas at parating na sa dulo ng araw. Ang Allah ay nagsasabi sa atin na ang ating panahon ay maikli at limitado at kung hindi natin ito gagamitin ng wasto at kapaki pakinabang ay tiyak na tayo ay mga talunan, katotohanan, sinabi ng Allah, tayo ay nasa pagkalugi. Ang kahulugan ng Pagkalugi Ang salitang Arabic para sa pagkalugi ay khusr at ito ay kabaligtaran ng tubo kaya iba pang kahulugan nito ay pagkabagsak. Sa ganitong konteksto maaari itong mangahulugan na ang tao ay nalulugi ng pangunahing kapital nila para sa Kabilang Buhay kung sa halip na gamitin ang buhay na ito upang makinabang sa pamamagitan ng pananampalataya at mga mabubuting gawa ngunit pinapalitan nila ito nang kawalang pananampalataya at kasalanan. Tayo ay nasa panganib ng kawalan ng isang bagay na napaka-halaga, at iyon ay ang isang maligayang buhay sa Kabilang Buhay. Gayunpaman bago ang malaking kawalan ay mawawala sa atin ang pagiging malapit sa Allah at gayindin ang ating kapayapaan at katahimikan sa buhay na ito. Ang pagkawala ng kakontentuhan ay kadalasang maaaring humantong na ang sangkatauhan na kumilos nang may kataksilan, at mapunta sa walang humpay na problema at alitan. Ngunit ang Allah ay patuloy na nagbabala sa atin at dito Siya ay muling nagsasabi, maghintay, mag isip at iligtas ang iyong sarili. Iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng paghahangad ng pagkakaroon ng apat na katangian ng pag-uugali: 1. Maniwala. Ang unang hakbang ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtataguyod ng tamang paniniwala at pagsunod dito ng may matibay na paninindigan at katiyakan. 2. Gumawa ng mga gawaing matuwid. Ang paraan kung saan nakukuha natin ang katiyakan na ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga kilos na nakalulugod sa Allah; ipinakikita natin ang ating paniniwala sa pamamagitan ng ating mga kilos o mabubuting gawain. Dapat gawin ang ating mga gawa na alinsunod sa kung ano ang nasa Quran at ang tunay na Sunnah. Hindi sila dapat magiging ayon sa ating mga hangarin at kagustuhan. Ang tunay na tanda ng tagumpay ay ang pagsunod sa mga utos ng Allah at upang labanan ang pagnanais na magkasala. 3. Manghikayat, magrekomenda o komonekta sa katotohanan. Sa Arabic haqq. Sinasabi sa atin ng Allah na ipaalala sa isa't isa at hikayatin ang bawat isa na maging tapat sa katotohanan, at ipaalam ito nang malinaw sa pamamagitan ng pagsisikap para sa katarungan. 4. Iminungkahi sa isa't isa na ang mag-sabr ay ang ikaapat na katangian at ang pagtataguyod ng pagtupad sa haqq ay hindi mangyayari nang walang sabr. Ang pagiging matatag sa pagsunod sa mga utos ng Allah ay nangangailangan ng pagtitiis, pag iwas sa mga kasalanan, ay nangangailangan ng pasensya, at pagkakaroon ng pag-asa sa oras ng mga kalamidad. Ipinaliwanag ni Ibnul Qayyim na ang pagkakaroon ng sabr ay nangangahulugang pagkakaroon ng kakayahang pigilan ang ating sarili mula sa kawalan ng pag-asa, upang maiwasan ang pagrereklamo, at upang pamahalaan ang ating sarili sa mga panahon ng kalungkutan at pag-aalala. Pinapayo ng surah na ito sa mga mananampalataya na kumilos nang magkakasama upang palakasin ang kanilang antas sa Kabilang Buhay. Nagpapahiwatig ito ng pag-anyaya at panghihikayat sa mga tao na gumawa ng mga mabubuting gawain at pagpigil sa mga ito mula sa pagbagsak sa kasalanan at kawalang-paniniwala. Ang paghahayag ng surah na ito ay naganap sa panahon ng kahirapan. Ang mga unang Muslim ay kailangang makipaglaban sa pang-aapi at ang surah Al-Asr ay nagbigay sa kanila ng lakas at kumpiyansa sa harap ng kanilang mga pagsubok at kapighatian. Ito marahil ang dahilan kung bakit napaka lapit nito sa sahabah at pati narin sa mga sumusubok mamuhay ng matuwid. Sa panahong ito kapag ang isang tao ay natatagpuan ang kanyang sarili sa pagkalugi, ang kanyang kalagayan ay maaaring magbago sa pamamagitan ng pagsunod sa mga maiikling payo na ibinigay ng Allah sa atin sa surah Al-Asr. Talababa: [1] At Tabarani [2] Ibn Qayyim al jawziyyah, 1997,Patience and gratitude, English translation, United Kingdom, Ta Ha Publishers Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/247/isang-paliwanag-ng-surah-al-asr/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_0dff6f4963c5a710ca7eabe363c5edd0 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Isang Paliwanag ng Surah Al-Asr

Deskripsyon: Upang maunawaan na ang surah na ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng paggamit ng oras nang wais/tama. Itinuturo nito kung ano ang makapagliligtas sa sangkatauhan mula sa kawalan/pagkalugi sa mundong ito at sa susunod.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 19 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3454 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran > Kapaliwanagan ng Ilang Talata


Layunin: 

·       Upang maunawaan ang kahulugan ng Surah Al-Asr, isa sa mga pinakadakilang surah ng Quran.

Mga Terminolohiyang  Arabik:

·       Hadith -  (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Sahabah - ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na naisasalin sa kahulugan na  na  mga Kasamahan. Ang isang sahabi, kung saan ang salitang ito ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

·       Sabr - pagtitiis at ito ay nagmumula sa isang salitang-ugat na kahulugan ay huminto, pigilin, o iwasan.

·       Sunnah Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, na kahit ano na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta.

·       Haqqkatotohanan. Al-Haqq (Ang Katotohanan) ay isa sa mga pangalan ng Allah.

Pambungad

SurahAsr.jpg

Ang Surah Al-Asr ay ang ika-isang daan at tatlong (103) surah ng Quran. Ito ay tinutukoy bilang isang walang katulad na halimbawa ng pagiging malawak ang saklaw  dahil ipinaliliwanag nito sa tatlong maikling talata ang daan sa tagumpay at ang paraan ng pagkalugi. Sinabi ni Imam Ash-Shafi na kung ang mga tao ay pag-iisipan ng mabuti ang surah na ito, ito ay magiging sapat na sa daan ng gabay. Ilang bilang ng ahadith ay naghahayag tungkol sa malaking pagpapahalaga kung saan pinanghawakan ng mga sahabah ang surah na ito. Sa tuwing ang dalawa o higit pa na sahabi ay nagkikita hindi sila mag hihiwa hiwalay  nang hindi binibigkas ang surah Al-Asr.[1]  

Ang web site na ito ay tutulong sa iyo upang matutunan, bigkasin at kabisaduhin ang surah Al-Asrhttp://www.mounthira.com/learning/surah/103-al-asr/ 

“Sumpa sa Al-'Asr (Panahon). Katunayan ang tao ay nasa pagkawasak at pagkalugi. Maliban sa kanila na naging mananampalataya at gumawa ng mabubuting gawa, at nagpayuhan sila sa isa’t isa sa pananatili sa katotohanan at pagtitiis para rito.” (Quran 103)

    Ang surah ( chapter sa Quranna ito ay nagsisimula  na may payo sa sangkatauhan. Ang Allah ay nanunumpa sa pamamagitan ng "panahon" at ipinahayag na ang tao ay nasa kalagayan ng pagkasira. Ang bawat tao, lalaki o babae, ay nasa isang kalagayan ng pagkalugi maliban sa mga nagsisikap at gumagawa ng apat na bagay; naniniwala, gumagawa ng mga gawaing matutuwid, at nagpapayo sa isa't isa sa katotohanan, at nagsa sabr (nagtitiis,nagpapasensya).

Ang kahulugan ng Asr

    Ang simpleng pagsasalin para sa salitang asr ay oras. Subalit ang asr ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa isa pang salitang Arabic na  ang kahulugan ay oras, dahr. Ang ibig sabihin ng dahr ay ang oras na walang limitasyon na inilagay rito, ang asr sa kabilang banda ay nangangahulugan ng limitadong oras; oras na magwawakas. Sa antas ng linggwistika ang isa sa mga kahulugan ng asr ay isang bagay na sinisiksik o pinipiga. Ang Allah ay nanunumpa ng isang panunumpa sa pamamagitan ng oras, isang oras na limitado, isang oras na magtatapos at isang oras na dapat siksikin  o pigain upang tayong mag tao ay magamit ito ng  tama at kapaki - pakinabang kahit na sa limitadong oras lamang.

Hinihiling din sa atin ng Allah na pag-isipan ang paglipas  ng oras. Ang isa pang kahulugan na ibinigay sa salitang asr ay ang paglubog ng araw, ang oras ng pagdarasal ng Asr, kapag ang araw ay lumilipas at parating na  sa dulo ng araw. Ang Allah ay nagsasabi sa atin na ang ating panahon ay maikli at limitado at kung hindi natin ito gagamitin ng wasto at kapaki pakinabang  ay tiyak na tayo ay mga talunan, katotohanan, sinabi ng Allah, tayo ay nasa pagkalugi.

Ang kahulugan ng Pagkalugi

    Ang salitang Arabic para sa pagkalugi ay khusr at ito ay kabaligtaran ng tubo kaya iba pang kahulugan nito ay pagkabagsak. Sa ganitong konteksto maaari itong mangahulugan na ang tao ay nalulugi ng pangunahing kapital nila para sa Kabilang Buhay kung sa halip na gamitin ang buhay na ito upang makinabang sa pamamagitan ng pananampalataya at mga mabubuting gawa ngunit pinapalitan nila ito nang kawalang pananampalataya at kasalanan.

   Tayo ay nasa panganib ng kawalan ng isang bagay na napaka-halaga, at iyon ay ang  isang maligayang  buhay sa Kabilang Buhay. Gayunpaman bago ang malaking kawalan ay mawawala sa atin ang pagiging malapit sa Allah at gayindin  ang ating kapayapaan at katahimikan sa buhay na ito. Ang pagkawala ng kakontentuhan  ay kadalasang maaaring humantong na ang sangkatauhan na kumilos nang may kataksilan, at mapunta  sa walang humpay na problema at alitan. Ngunit ang Allah ay patuloy na nagbabala sa atin at dito Siya ay muling nagsasabi, maghintay, mag isip  at iligtas ang iyong sarili. Iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng paghahangad ng pagkakaroon ng apat na katangian ng pag-uugali:

1.     Maniwala. Ang unang hakbang ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtataguyod ng tamang paniniwala at pagsunod dito ng may matibay na paninindigan at katiyakan.

2.     Gumawa ng mga gawaing matuwid. Ang paraan kung saan nakukuha natin ang katiyakan na ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga kilos na nakalulugod sa Allah; ipinakikita natin ang ating paniniwala sa pamamagitan ng ating mga kilos o mabubuting gawain. Dapat gawin ang ating mga gawa na alinsunod sa kung ano ang nasa Quran at ang tunay na Sunnah. Hindi sila dapat magiging ayon sa ating mga hangarin at kagustuhan. Ang tunay na tanda ng tagumpay ay ang pagsunod sa mga utos ng Allah at upang labanan ang pagnanais na magkasala.

3.    Manghikayat, magrekomenda o komonekta  sa katotohanan. Sa Arabic haqq. Sinasabi sa atin ng Allah na ipaalala sa isa't isa at hikayatin ang bawat isa na maging tapat sa katotohanan, at ipaalam ito nang malinaw sa pamamagitan ng pagsisikap para sa katarungan.

4.     Iminungkahi sa isa't isa na ang   mag-sabr ay ang ikaapat na katangian at  ang pagtataguyod ng pagtupad sa haqq  ay hindi mangyayari nang walang sabr. Ang pagiging matatag sa pagsunod sa mga utos ng Allah ay nangangailangan ng pagtitiis, pag iwas  sa mga kasalanan, ay  nangangailangan ng pasensya, at pagkakaroon ng pag-asa sa oras ng mga kalamidad. Ipinaliwanag ni Ibnul Qayyim na ang pagkakaroon ng sabr ay nangangahulugang pagkakaroon ng kakayahang pigilan ang ating sarili mula sa kawalan ng pag-asa, upang maiwasan ang pagrereklamo, at upang pamahalaan ang ating sarili sa mga panahon ng kalungkutan at pag-aalala.

Pinapayo ng surah na ito sa mga mananampalataya na kumilos nang magkakasama upang palakasin ang kanilang antas sa Kabilang Buhay. Nagpapahiwatig ito ng pag-anyaya at panghihikayat sa mga tao na gumawa ng mga mabubuting gawain at pagpigil sa mga ito mula sa pagbagsak  sa kasalanan at kawalang-paniniwala.

    Ang paghahayag ng surah na ito ay naganap sa panahon ng kahirapan. Ang mga unang Muslim ay kailangang makipaglaban sa pang-aapi at ang surah Al-Asr ay nagbigay sa kanila ng lakas at kumpiyansa sa harap ng kanilang mga pagsubok at kapighatian. Ito  marahil ang dahilan kung bakit napaka lapit nito sa sahabah at pati narin sa mga sumusubok mamuhay ng matuwid. Sa panahong ito kapag ang isang tao ay natatagpuan ang kanyang sarili sa pagkalugi, ang kanyang kalagayan ay maaaring magbago sa pamamagitan ng pagsunod sa mga maiikling  payo na ibinigay ng Allah sa atin sa surah Al-Asr.Talababa:

[1] At Tabarani

[2] Ibn Qayyim al jawziyyah, 1997, Patience and gratitude, English translation, United Kingdom, Ta Ha Publishers

--b2_0dff6f4963c5a710ca7eabe363c5edd0-- --b1_0dff6f4963c5a710ca7eabe363c5edd0 Content-Type: image/jpeg; name="An_Explanation_of_Surah_Al-Asr._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="An_Explanation_of_Surah_Al-Asr._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCADCARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDbeP2q B4/atF46heOuE9NMznjqB4/atF46geP2pWKM54/aoHjrSeP2qB4/agZnNHULx+1aDx+1QvH7Uh3M 9o6iaP2q+0ftULR0hlBkqNkFXWj5qFkoGVCgphFWmSomX2oGVyKaRU7LTCtAEVKDilxSEUhkqS4x zVmOcjvVCnq5Bpks2Ibn3q9DddOa5+OXFW4rjGOadyWjp7a9I71r21/nHNcdDc+9aEF3jHNVczcT t7e9zjmtGG4DDrXF21/jHNbFtfZA5q0zFxOkBBFLWdb3gI61djlVx1qiLElFFFAgooooAKKKKACi iigDBaOoXj9qvMlRNHWdjoKDR1A8daDR1C8dIaZnPH7VA8ftWk8dQPHQVcznjqB4/atF46geOkNM z3j9qgeP2rReP2qB46B3M946heOtB4/aoHjwCTwAOvpSsMoPH7VEyc44z6Usk8lyClgAwzgzsPkX 6f3j+lVpQ1rbXKW5ke4Rd7Syrwx+v07Cnyi5hzlFdUZgGbO0HvTWX2olSOPUIHMY3Soyh/cYIH86 W5QOnleYY2fgEdfU4osUmRFaY2FBLEADqTUskcg2hCu3+ItyaoyB3tJWnVXaJydvbAOf5Ukrg5WJ yKQcjIp5KFQ+4BW6HPXPSoViZkdJUVVck7QetK3cdx6OGAZWyPUVMkuO9VbYg267QAFyuAOmDT2d EGWYLxnmm1qCehfjmxjmrkVx05rHV+9PtryOYFom3AHGcUITSOihuunNaVveFcc1zEU/vV6G5xjm mmQ0dha3/Tmta3vc45riILvGOa1La+Ix81WmZSidrDchu9WQwNcxa32cc1q295nHNUmZONjToqJJ gwHNS0yQooooAKKKKAKLLUTJ7VbZaYy1BuUnTmoXjq8yVE0dKwFB46heOr7J7VC0dAyg8ftUDx1o tH7VA8dIpMznjqB460nj9qgeOiw7ma6BQScAepqnc2S3DASkmMcmPoGPv6/SneIY3ubM6dbbJLmc g+UWxmMHLZPYds1j2Wg+I47REk1x7c85i2iTaO3zZ5qlHS9yXLW1ieZDpkNzdHzp9xGyJct+AHb/ AOtWb/wkmm3CGJknEjfJ5LJyc8YrTk8OzSKPM1e+MpPzyK+0MPTHQU/T7W3trEMlstuBnfnk8E8k 9+maPdsHvX00MiQO2mOGB+0WDgn329/xWp99tcXYhB3SwgSD0GRxz+NT6dayvbSXN3L5rXQyeMAJ zgfkf1qO9LWml+fZRrIUVMFh1T/9VD1dildK5k3GuxW9y8U1tKoBIVgPvY7061u47qYyojLHL8vz jGSB/gf0q5ZafdR3c9zeGKR5MbCgztHpz0FMZRdamNkp8u0A3IBwXOf6UPl6Ern6lWGBPKaGYZW3 c7c9MdR+QNSvLGJBHu+YttH1xnH5U3U9Pubk5t3VAQd4b+I9qqfYtTkmV5liAZ1ZlHVMelFk9blc zTskWYl2XE6diQ4/Hr/KlkhjkZWdQ2w5Gar37XjXarZKSV4c4G36H/Peoze30X+v09jjuh4NLlb1 QKaWjLpGQc01QIYiIlACgkAVUGpSsMLp8xPvxS+dfvnFqqDqN781PJJFc8XsXLW7W4iEiHg9R6Gr scxHesu2jkj3mTYGY5ITp0qyHIpOyehUbtamtDcVehusEc1gpNirMdx70CaOmt7wgjmta11A8c1y ENz71oQXWMc1SZnKNztra+zjmtOG6DY5riba+xjmte1vwcc1aZk4nUKwYZp1ZVveAgc1fjnVh1qj KxNRSA5ooAYVppWpcUhFQbFdl9qjZM1aIphWgCoyVCyVdKGomSgZSeOoXjq+0ftULR8UrDKDx1A8 daDx1WuNsMLyvnailjgZOB7Uh3M77JDFI8kcSK8h+dgvLfU96gurbz7eSHcyCRCu5TgjI6irlleW +qWS3drvMTkhS6FSccHg1V1O7ayECxwPPJPIECIM4HdjjsKetx30MrTNDj0pZQlxPOZduTM+cYGK ZqOj22oqBN5g6btjld4HY+oreeLBOKz7ib/SVtYV3y4DSHtGvqfc9hRd3uFklYqS26tC0QG1Su3j sMYrnYtK1K1McdzqTTW6MFjhjT5nHYE9h6109pcw6hZx3VuSY5Pu5GD6UxHScO0YyinaH7N649qS bQ2kzNu7MXAALbQPvYyCR6ZFQW1hBYweTAhVM55OST7mtASb72a3C/LEqkt7nnH5UPH7UnfYpW3M 24EigCJNzMep6L7mopoWdCqyFCf4gOauNIHheWNS4XO0j+L6VAX2Qxtc7YXfjaW7+maQ7opLAYSs MKYjHLO3JJ/x96cy4pbpnslmuppGaLgKij7vrT7jMcDyDB2qWGfpTaBNIruCFJALH0FQJFLv3ySn HZAMAf41MwkadPlYoQCMcD8T/SlU7w3GNrlfypbD0ZTghK3E0gRlVzyXPJI9Pap6kK+tNIobuNK2 g0HFPSQg1DJLHGyqzAFzhR60hf8AeiNRk9W9hSswbRfjmI71biuCMc1hx3gaORyhXy32nNXEk96e xOj2N6G5xjmtG3uyCOa5iG6UkgHJU4PsavQ3OO9O4rHXW1/0+ate2vc45riYLrjrWnbXxGOapMyc TtoLoMOtFYFrf9OaKq5m4HWUVGr5p4IqblgRTSKfSEUxERX2rK1S4k+1Q2MEohkciRnbgbAeR/L8 62SKy9VSSGSO9jMjbBsaNI95IPp3qZ3toaUrc2pjSW8qzzSWeoySXPmFpPkDkpjovbjsPWtSwulv rQSBXVwAHV12kNisxjDElyIoJ5ZUjMgjkBwmeg/H+la+l6f9hsltwSUDZRSclAe2e9ZwbbOitbl1 3BkqCWEOrKw4IwfpWZJ420WG7uLa5NzC9vKYzmEtux3GKjPjTRZEY25u7hgM7I7V8n9K1ujH2U97 Gj5IRAiqFVRgADAA9KyblLpNdt1tVtTE6H7Xvf8Aehf4do9P05pF8VfaGCwaLqLM8ZaHdFtEjD+H Pb6nHtmucvtDXxbeNe6fpt7p9wzfvb27kKBDx8qIOW/QU4+ZEoyS2OveLk8Vl3i3kN9btbx262jF mu5HOGGBwRVWx8MTaRe209/4hv71vNCpCzHYzEHGQSeBVjxXI66TJZQopmu1KKZGCRgAjO5jwM9M d807ak30uQ2UMbJc2QwVic7QvGY3+YdPqaZbXVtdSXFvbgj7I4icbcLnHam+GdL1Owsf+Jn5SOkS xRxxncQiljlj3PzfgBVi9t11bQnMUhtxcwiRZAcFTjIJI9MCk1qUm7Ga0Yg8QEHGLuDI/wB5OD+h /Sn3Vo1wVRmxD/Go6v7Z7CmXcd9c6BZahFGGvrcJOFz9/jDD8Qait/E+i3UAka+jt3P3o5shlPpR ZvVApJaMlkiKxkRqoIHyjoOnFZsunG/01bXUipmxljGcYPYip7jxPo0cixpcmdmOB5KFqiSb7Zqc FzDZ3UexTFM0i7VA5O0+4PPHrQk0NyizPAlt1fS7tt+9CLeY/wAYx0PuKuKouLRSRxLGMj6ijxDL ZQacwunwzn91jqGHQj6U/TnE2l20vAzGP04/pSe1wTtKxm2kd0UtnMirCsZV0xyWBwP5U5VEd9LH jiRRIP5H+lSTwfaNIV4pTEw/eoxPQ5Lc/nikldD9jupGVC3H/fS9KHqNaaCPtXqwHHc1GuHUMvQ9 Kj1OCaUqqENgk4VfujsT6/SobNfs9s0kzOiKNwBHGMf49qm2hqTtCjSLIVyy9D6UmxVLEDGTk+9U bjWowAkKMHbqXU/L+Heq8OoubeZfNeWZj+7GzkVXs5WMvawvYvSIPOaNhhZl/Uf/AFv5U63dngAf IcfK2PUVTtI7sJ5dwkrOXDq5IIUfX86tTrKq3BiXllyuP72MUSXQcZX1sWYisahVGAKspNjHNZlg 0rWi+d98Eg59qshiDUNWdi07q5qxXHTmr0Nz05rCSSrMU+KLg0dHBdkY5NFZEVzjHNFO5HKetJJU qvWektWEkouTYuBqdmqyyVKr8U7kWJaTHpQDS1QiMRqhJVApbkkDGTWXqesJp2U+xXU8xOI0jiOH P+90rXpCD+dJrTQqLSd3qYtlmN0jvIkN7dZllVEGEGMAE98DAzVyQRwxtIxSNVHzNjHFSxSCS7uY vLw0JUbv72VzUfn+ZLJhR9nhB3yHoT6D6dz+FA222VIp7i4kP+itHARxJI+Gb0+Xt+NSOpPXmq8G rNJpqXl1YXFu8k3lLDt3OcnCn8Rz7VfK0IJJo53xFpN3qNrA+nXC295aTCaFnHyk4IIPsQayETU7 q6htfEOqWEAdgfsFvjdOewYntweBXX3U0dsF3kl3OI415Zz6Af16CqUuj6dLqMeoTWUJvlA2yHlh gdvpmmmK2g14+2OK5NPA0UUhjbVb57DcStn5hCY9D7V2rx81C8fGcdqE2thNJ7mcYQqhVUKqjAA6 AVnz6Np00hlk0+2eQnJZolJP1rTs7qDUrJLu2JMUmcZGDwccjtSvHS2KMmOwt7ddsFvFEM5wiBRn 8Ka8frWk8dQNFntSZSMqazhldWlhR2T7pZQdv0qnFFHHcTQq7ysx3vn7seeg/wDrVrq0U6b4nWRM kblORkdaiMCoCEUKM5wB3ouPTc5f/hF4g+1ry5a3DZEG75R7VeuPKh8tWUbmIEagZOfYVqtHVZ4E 8zzNg34xuxzj0obb3EopbGdcbokLJEZMfeVfvY9vWss3D6hOttDbyRQrzJJIm3IHYZrduXigTdIw UdgTy30HeoLmAz7FkkKIx5Tux9KFoN67MqmFFJwo5O4/Wo3jwrbQAccYHerW4PIyqPlXjd2J9BUL SxfaPs4bMmMkAdPrU6l6FSMSlR5iANjk+9VrgX7ny40jjB6y5z+QrUZKgkbDhBjd1OegFNPW4Nab kMcQiiVB0UY+tLipWWmEVO5S0GU9XxTcUlAWLSS470VWDYooCx67HL05qzHNWPHN71Zjm96SZLRr JL71OklZcctT+eUjZwrOVBO1ep9hVXI5TTV/epA4Aya5yx8WaNeP5S3qRTA7TFP+7YH0wa2YbmKc ZhmjlA/uOG/lTuKUJR3Qyy1zTtRumtrS5WWVV3MADwM4rQqvFDBEcxwpGf8AZUD3qrrGpRWNhM32 yKCcofK3nJ3duOpoTstRcvNK0UTIW/teZTwvkIR7ncwP6YpmpFRbLaqBuuWESrjqD978Nuaglvfs lzp8966w+fEYpPQSEBv6EVhX+patp+sz6gzWNzbkFIE87mNfYep70nNRWprToym9Do9TREgilZiq wTRv9ecY/WpZklEbCLZv7F84+vFYlnrGqazDMr6I9vD5LMksjcMw5UAfWtqO9tpbRLoTxiJgDvLA CmpJkTpyg7Pcz0ga0uwqW01zNKoMl25GAM9M9v8AdAqLVLOFtR0+/bdm3lZAQccOMc+2QKn1TXLP Tj5W9ZbkjIjDgBR6sx4Uf5Gapafey6z4cnuNQEFsGZ1jkVsIQD8rgt7gH3xTug5JW5mie0jCTXsW 7cwuC5H93eAQPyqogdtUv7YyMu5YpE9kI2nHocqfzq5B5r3lvebflvbUeZt5AcDcP0LDPsKg1aM2 t1aakoOyN/JuP+ubkc/gwU/nTJtqVmU2urw26/LbzwMqIBwHQ5/MqT/3zVh46y9R16w+3NC7mCXT rtCTJwJkJ2sUPcc4P0qzqXiDSdM1NLC8uhC7ruDkfIM9AT2Jxmm0KzKmpapa2Eggw9xduMpbQjc7 e/sPc1ntpWoaqM6tMLe3P/LlbP1Ho79T9BxXQQLp5Mk9q9uTKd0kkbAlvqawPF2tW2m2EJ+0Bo3n CTrbTKJQnOdvp2pryFLTcui2jtoBFBCFSNcLGgxj2FVUtp9ryTMPNkGAiHKoOwHqfU0zQ9XTVm2W NrdmyRP+Pm5P3m/urnk/Wo7DWhe69qOlGLabQ/I4P3hwDn3yaTTGpKw2wbz9OhkP3gu1/Zhwf1FQ wQT7ppZpCVkfMcZHKL6Ul7eJoL38jxPJEzJMkcfXL5DfTlSabnTbG5m1OW/Mf2yJZfKlk4VcdQvv xRYfMV76wjVZr3bvuY0JjZv4MDoo7UKkUzrMJAxKAqmfug98e9R+HtZfW/tayRr+6b5WRTt2noDn vUUscOjxwXj2sjXUwW34PpwufTOBQ09hKS3WxXvILWSdrKMmO6MOY8ZwoHT2HNCswe1kY5WdNrEf 3+oz+orR1GRLCJbt2RFRgHLY5U9QP5/hVHy1msrpLd1cQuXjZDkf3h/n3o6D6lW/u5LG4RnhLWrD DuoyUOep9qf5UFwUnXZJ/dcHNaJQSRg4yHGfYg1iXkDaOTLZkCGU7WibkKf7w/wqUk9OpTbWvQcs he+eMA7AuAexIPP8xUzLSPbrbNaBOdrFMnqcg/1qdlNJ26Fxv1KpFNIqwyGoyvtUlEWKKcVopDO9 jm96tRze9Y6Te9WY5qyuNo2Y5verMctY0c3SrUc3vVpkNFq70vTdT/4/bOGc/wB5l+b8xzVI+CdD dt0ST23tDMQP1zV2Ob3qzHNVDVScdmZT+FNMt0Bmv9Rk3HCxrMSzH0ArZ0vw/plhsmS0zOB96V/M ZfxNSpLyD3qdJKFFCnWqSVmyxcW1vfQGC5iWWNuqtUFroel2cm+GzjVh0JyxH51KklSh6txi3dox UpJWT0FKyvOPmCwqOg6sff0FZq+FtHWdpjahiW3bGJKA+y9K05Jo4ozLI4RF6sTjFEk8UKq0kior MFBY4yT0FNxT3FGUo/C9zCk8E6DNEVlsssxyzB2Uk/nTYfBGgQSK/wBjaXb0WWRmUfgTiuhDKXKA jcBkjuBSOVTG4gbjgZ9aLIr21Rq3MyEoAMAYA4A9KguDCsbLO0aow58wgDH41cIqOSJJBh0Vh6MM 0zPqcfaaNo2s61f38doJYShhMzEkO5GHKZ6ADjI7k+lRTfDvRTCYvPv0t8h5I/tPyuQOCcjqPWuy 8sKuFAUDsBgVQu9Oi1LY00zS2pAYQKcI/u2PvD26UJtGjlzPyOYPgHw3OqzQQyrGwGPKnYKw9acf Cvh7SVWePSonYuqZkO4jJ6/McV1hjAUADAHYVC8SsMMoI9CM07sm9zLvJrextzLM2yJem1C2fYAV i6S51G5utVNq1rb8xwh02tIBy0jDr2AHsK6pkI6ZFQSLwWZsADJYnoKV9AOQ8Ry6TfxR6Ydt5dTu PKhhfJz6sR0Uc5qe38M6VZJGsdnGzxEESONzZx1ya2zY2kEpult4Y5GG0yqoBI9M0rx076WQJK92 ZjQKA21QufQYrmLca5dNHpt3pyRRQsvmXTNkMFIIK+pOK7N4xnqAT0HrUDx0k7DaucjHBp+sa7LM 1ldM8A+9KMREg44HerlpZWlos0FpHsUPl8dN3p+Fbjx54PSq32dY0CxqFUdABwKG7jjFIoPHis3U dLW+aItNLGI85CfxA9Qa3HiqFo6lNp3RVk1YxrtSssCoRkNnbty2MY49PrUjpV54hnOKiZKTKRRZ KjZKuMlRMlIZUK+lFTMlFAzYSWrCS1mq9TJJ71zJm7RqRy1ajm96yUl96sJL71SZDRrpOAMk/iak TUrZRk3CYHU54/Oud1GaUIoRyqurL94AZxxnNVYLrywqxyHbuDhmX5VzxyvrwadzSNHmVzuobgMo ZTkEZB9atJNXJ6FOTuO0DKDODnB5zn3yT9Olb0c3vWiZhOHLKxNJqN8Nags7e1je1KF7idmOY/QA Duf8auXuqw2CIGDSzSnEUEYy8h9h6e54FYuoeIbPSrm2iuZ4185sMP4lXHDY9M4ya1oRE0v2hFVn dAokHOV64B9KvUz0vsRrHdSTx3WowvPLy0NrDzFCf9o929zx1xWhq0Mdzpr+coIiKzc9ihDZ/Q1X m1K2tbY3E0yiMHaCp3Fm/ugDqfYVU0jxENWvr6zezkt0tlBMkjKRg+uOh9vzoC0pe9bY15NkeqwT A4+0RtER64+Yfl8350uqqx0+R0zuixKMdflOT+mRWX9vV9Bt7+KQSLbOCzg53KrbWP4jmtOz1CK+ muYo8NHEVAdWBDgjPandEOLWvYsmWMwefu/d7d2RzxjNVX1GD7Gl1GJJBL/qowuHkPoAaXS4ZLe1 a1k5WJ2SMnun8P6cfhUNpq+mXjzsjLG1m5iYygLt7cZ7HH6U7i5d7K9ia1t5RumumBmlwCF+6g7K PzPPeqOmSC00cxyK7mzkeDaoyx2n5QPwIqCTW5rzXLW20uWOSBZCLjC5yuPvbugGeB3NaNuvlatf RZxvCTD2BBU/qppJp7FOLive9Rlvbzktc3XEjjCxg8RL6e59TTW8ySfaqlI0PzMw++fQD096ydMO l2FzFd2t5c339oTG3ad5CyxsMkDHbJ4rQu9ctbTXbbSJVYSXKZST+EN2U+55ppg4SvZK466doigS CSZnbHyDhfcnsKp3tpLe+bavlLdomRip5kLAjHtgH88elaGpW95LYSx6fMkFywwkjrkLz1x3rOs7 uOw0meXUtYhu3tHYXM6gARnP3cDpjj3pkpXWhWgs1m8PRWmSFNsIuu4qQu089yCPzFPtWNzYwTld peNSV9DjkfnVPS/FGgm0dzqlvDGZ3MSysEIXOen1yefWrFrd2lpZuskmyJLny43OTu8w7kP47qYm mirqw+zNZ3hzsiuAr8dA4KZ/UU3U7uPTkjaWKWQyyLEqxLk7j0z7VqX9kl5ZXFtIPlljZD7cVUju IxYWlxdukbyqgBYgfvGHQe+c0hFK/lSztzI43EnaiDq7Hoo96q3rSW9tBJIwUiSMTFemDwfwzitO 8trWKUahdFV+zocSOfljB6kD19+tZUF3B4hi1Cz+yzwog8smVNu4MMhgO3Y/lRbqO5XuJHN385+z WkPLyyHb5rY6LnsOpNOuG2xho18xnwEC9Gz059PekuLOw1iwsV1QAuW+VC+3fIAQw9+hpwvrJdFG oISlokefu8qBxjFDXYaYxozj5uvfFQvHV5DHPAk0TBo5FDKw7g1G8ftUlpme0dQvHV946haOkUUG j5oqy0dFILkFOVsU2krjOwsJJU6SVSBxT1kqkyWjQWQMMMAQexpDYWcsqSMhBQ5ADkAfrVZJKnSX 3qkxarY1IGSJAiKFUdlHFPn1iysVZrq7jh2DJ3nBx7etUY5vepjJGUzJGJAvIGzcfwFVF66mckys mq6cbG613UbYC3uiIEzHl2i6ZPsTk/TFT2/g6wyTDqOoRWkgz9nSYgY9M9antJ5pY2+0QpGpPyRn khfftn27VoRz+9a85mk0Z48C6TLePIXuY4gQYo4piAvHJ575zV6x8JeHl3LGsk6IxVkaclVbvkDv 9atblljaNj8rDBwccVPaJBaxCK3iSKMHIVBgUXuPnklozUjigW2+zJEiw7NnlqMLt6YxVXRVsLCW 60zT7KS2jtypZyp2yFh2J64p8ctJuu5b5D5qx2sQztU5aVvf0UenemQno0aT3tvEGMtxEm3ltzgY Fc/pPh/Sr1728Ns0kNw5EbTkncOcsB2GTx9M1sSQ21yMTwRS9/nQGrSt2GBjina71JjNwTUXuMit 4bCNIbOzRUY4bYAoUep9amaFCzv0d02lh1xzj+ZpQ1UbrSmuwY3vrlYG6xKwAPtnr+tN6LRELV3b MHw9okcF1NM+pGeAXGY02hElcADcPXHT6irGoW+naj4ntY4bZLi7iw085JxAgOR/wInpW+bG0Not qbeMwKu0IV4AotbG1sYzHaQRwoTkhBjJpKNlY1lWcpOT3IIJmlvruMspELqFA6jKgnP41x7eD7m0 165Nnqlv5d8HeWCaAOyruznHQ/McAn1rpNR8NxX18b6G8ubOdlCu0D43gdM0/TdDs9FSWWMyyzSD 97NIxd3x/noKet9QjKMVeL17WMiHwlouno13ewC+m43STxBu+AFQDA5PYVF4g02GG6GrXeotaafH 5ZuYFTIlZW/dnPYjgceldHNbLeW4WdXTkNhXKlSOnIpLm3D2jx+Qs424Ech4b65qiOe7uyuV8wBh yG5HvXKeN9Ia/wBGt7S3nSCUzgRIV3GQnjAHtnOe2K68wb4BHOFkOPm44NUYtDsLa+N9HCzXO0qJ ZJGcqD2GScfhTWjuRZPc5yfwmJQH1HWb6RYwHkcT+WGcfxY6ADjGKvaXa2cOnobBT5LkuGbJZz/e JPJJx1rckhVwQ6hh6EZFV57ZJYyjAgEfwkqR9COn4UNtgrI4rxTo6XlzpdraXgtbmKVnRFXJCk7m f2Ax196k1a306y8NGxub5wjIAHUhpZGzngdyT/OuittGsrGeaeCE+dP/AKyR3Lsw9MsTxUT6Pp5u Rc/Ybfz1ORL5Y3A/WnzC5dzL0uxNlo9rbEEGOMDDdRnnB9xmpnjrReOoHjqHqaLQznjqFo60XjqB 46RVzOeOirTx0UhmLRRRXEdoUUUUAOD4qVJKr0oOKYrF1JasJLWcslTJJVXJaNSOb3qzHN71kpLV hJaq5LRrxze9Wo5veseOWrMc1UmZtGxHLVmOWseOb3q1HN71dyGjXSX3qdJayo5verKS1VyGjSV6 lVqoJLU6yVVyLFvNLUCvUgb3pk2HYpCKdRVCIytMK+1TEU3FAFdkqNkqyVprLQBTZKhZKustRslA 7lF46heOr7R1CycUhlB46geOtBo6heOkO5nPHUDx1pPHUDx0FXM546KtPHRSGchRRRXCd4UUUUAF FFFABSh8UlFAEyPip0kqkDUiPzVXJaNBJcVZjmrLWSp0lqkyWjWjm96sxze9ZEcvvVmOancho2I5 verMc1Y8c1WY5verTIaNlJferCS1kRze9Wo5verTIaNRJKnV6zI5aspLVXIaLyvTweKqLJUyvxVX IaJ6TFND04HNO4hCKaVqSkIpiIWWmMvtU5FNIoAqslRslW2Wo2WgZSZKhaOrzJUTx0gKDx1C0daD R1C0dBVzPeOirTx0Uh3PO6KKK4D0QooooAKKKKACiiigAooooAkXpUi9aKKpEk6VZQ0UVRDLEZ5F WUooqkQy1GeRVlDzRRVollpDVhCfWiirM2WENWEoopohky9qkWiiqJY+iiimSIaQ0UUwGHpUbUUU ARtUbdKKKAImqFqKKCiJ6KKKkD//2Q== --b1_0dff6f4963c5a710ca7eabe363c5edd0--