Date: Thu, 21 Sep 2023 12:22:57 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.214.184.223 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_f1413f7e58a3363602c25ad8491d9869" --b1_f1413f7e58a3363602c25ad8491d9869 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_f1413f7e58a3363602c25ad8491d9869" --b2_f1413f7e58a3363602c25ad8491d9869 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 20 Patubo sa Islam(Bahagi 2 mula 2) Deskripsyon: Isang pagtuklas sa kung ano ang sinasabi ng Sunnah ng Propeta Muhammad tungkol sa interes at mga mungkahi kung paano maiiwasan ang karaniwang mga uri ng riba sa modernong buhay. Ni Imam Kamil Mufti (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 53 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5624 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Mga Transaksyong Pang-pinansyal Mga Layunin: · Upang maunawaan ang ilang mga talata sa Quran sa riba. · Upang malaman ang ilan sa sinabi ni Propeta Muhammad tungkol sa riba. · Upang malaman ang ilang mga payo sa pakikitungo sa riba. · Upang malaman ang tungkol sa ilang mga alternatibo sa riba. Mga Terminolohiyang Arabik: · Riba -patubo/interes. · Shariah– Batas ng Islam. · Shirk – isang salita na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng kasosyo sa Allah, o nagpapahiwatig ng mga katangiang banal sa iba kaysa sa Allah, o naniniwala na ang pinagmumulan ng kapangyarihan, pinsala at pagpapala ay nagmumula sa iba bukod sa Allah. · Sunnah-Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta. · Zakah - obligadong kawang-gawa Riba sa Quran (pagpapatuloy) Interes Laban saZakah “At anuman ang inyong ibinigay bilang pautang na ang layunin ay ‘Ribâ’; upang kumita mula sa pagmamay-ari ng mga tao ay wala ritongnairagdag na anumang kabutihan sa paningin ng Allâhsubali’t ang anumang ibinigay ninyo bilang ‘Zakâh’ bilang paghahangad ng Kanyang gantimpala,papalakihin at paparamihin niya ito sainyo."(30:39) Ang Interes ay Kinakain ang mga Kayamanan ng Tao ng Di-makatarungan “ At dahil sa katampalasanan ng mga Hudyo ay Aming ginawa na bawal sa kanila ang ilang piling pagkain (na mabuti), na noon ay hindi bawal (pinapayagan) sa kanila, at sa kanilang paghadlang ng marami sa Landas ng Allah; At sa kanilang pagtanggap ng Riba, bagama’t sila ay pinagbawalan at sa kanilang pagkamkam ng walang katarungan sa yaman ng mga tao. At Aming inihanda sa mga hindi sumasampalataya sa lipon nila ang kasakit-sakit na kaparusahan.. (Quran 4:160-161) Pagbabawal ng Pagiipon ng Kayamanan sa Pamamagitan ng Interes “O! kayong nagsisisampalataya! Huwag kayong kumain ng Riba, ng dalawang ulit at patong-patong, datapuwa’t pangambahan (ninyo) ang Allah upang kayo ay maging matagumpay.” (Quran 3:130) Interes Laban sa Kawang-gawa, Mga Kumakain ngRiba sa Araw ng Paghuhukom “Ang mga nagpapakasasa sa Riba, ay hindi titindig (sa Araw ng Muling Pagkabuhay) maliban sa pagtindig ng isang tao na hinataw ni Satanas, na nagdulot sa kanya ng pagkabaliw. Ito’y sa dahilang sila ay nagsasabi: “Ang pangangalakal ay tulad din ng Riba”, datapuwa’t ang Allah ay nagpahintulot ng pangangalakal at nagbawal ng Riba . Kaya’t sinuman ang tumanggap ng paala-ala mula sa kanyang Panginoon at tumigil sa pagpapasasa sa Riba ay hindi parurusahan sa anumang nakaraan; ang kanyang usapin ay na sa Allah; datapuwa’t kung sinuman ang magbalik (sa hanapbuhay) na may Riba , sila ang magsisipanahan sa Apoy, mananatili sila rito magpakailanman. Ang Allah ay hindi magkakaloob ng anumang biyaya sa Riba, datapuwa’t magbibigay (Siya) ng higit pang (biyaya) sa mga gawa ng pagkakawanggawa sapagkat Siya ay hindi nagmamahal sa mga walang damdamin ng utang na loob ng pasasalamat at makasalanan.” (2:275-276) Itigil ang Pagpapasasa sa Interes Kaagad Kapag Dumating na Sainyo ang Patnubay ng Allah, Pahayag ng Allah ng Digmaan sa mga Gumagawa ng Riba “O kayong nagsisisampalataya! Pangambahan ninyo ang Allah, at inyong ipagparaya ang anumang natira sa tubo ng inyong pautang, kung kayo ay tunay na sumasampalataya. At kung ito ay hindi ninyo gawin, dapat ninyong alamin na kayo ay binigyang babala ng digmaan mula sa Allah at ng Kanyang Sugo (sa madaling sabi, ang isang nagpapatubo ng salapi ay nakikipaglaban sa Allah at sa Kanyang Sugong si Muhammad), datapuwa’t kung kayo ay magsisi, sasainyo ang halaga na inyong ipinautang. Huwag kayong makitungo ng walang katarungan at kayo rin naman ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan. At kung ang nagkakautang ay nasa kahirapan (o gipit), inyong gawaran siya ng palugit hanggang sa maging madali sa kanya ang pagbabayad. Datapuwa’t kung ipatawad ninyo ito at ibigay sa kanya bilang kawanggawa, ito ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. At pangambahan ninyo ang Araw na kayo ay ibabalik sa Allah. Sa gayon, ang bawat kaluluwa ay babayaran ng ayon sa kanyang kinita at sinuman ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan.” (Quran 2:278-281) Pahayag ni Propeta Muhammad Patungkol sa Riba 1. Sinabi ng Propeta: “Huling gabi nakita ko (sa isang panaginip) may dalawang lalaki na dumating sa akin at dinala ako sa isang banal na lupain. Nagpatuloy kami hanggang sa dumating kami sa isang ilog ng dugo kung saan nakatayo ang isang lalaki, at sa tabing-ilog ay may isa pang lalaki at sa harapan ng mga ito ay ilang mga bato. Ang lalaking nasa ilog ay tumungo sa kanya, at kapag gusto niyang lumabas, ang isa pang lalaki ay nagtatapon ng isang bato sa kanyang bibig at ipinapadala siya pabalik sa kung saan siya nagsimula. Bawat oras na sinubukan niyang lumabas, hinahagis ng isang tao ang isang bato sa kanyang bibig at ipinapadala siya pabalik. Sinabi ko, 'Ano ito?' Sabi nila, 'Ang nakita mo sa ilog ay ang gumagawa ng riba.’”[1] 2 . Sinabi ng Propeta: ‘Iwasan ang pitong nakakapinsalang kasalanan’ Sinabi nila: O Sugo ng Allah, ano sila? 'Sabi niya: ‘Shirk, pangkukulam, pagpatay ng isang kaluluwa na ipinagbabawal sa atin ng Allah na patayin, pagpapasasa sa riba (interes), pag-aangkin ng mga kayamanan ng mga ulila, pagtakas mula sa labanan, at paninirang puri sa mga dalisay at walang-sala na mananampalatayang kababaihan.’[2] 3 . Sinumpa ng Sugo ng Allah ang sampung tao: “Ang kumakain ng riba, ang nagbabayad ng riba, ang nagsusulat nito, ang dalawa na nakasaksi nito, ang nagpapahintulot sa batas, ang nagpahintulot nito, ang taong pinipigilan ang pagka-kawang-gawa, ang mga tao na naglalagay ng tato at mga nilalagyan nito”[3] Samakatuwid, ang lahat ng pakikitungo na may interes ay ipinagbabawal. Ano Ang Gagawin Mo? 1 .Iwasan ang direktang paglahok sa anumang transaksyon batay sa interes lalo na sa trabaho. Kalutasan: Kung ang iyong trabaho ay nangangailangan ng iyong pakikitungo sa interes, maghanap ng iba. 2 .Lumayo mula sa pagmamay-ari ng checking account sa isang bangko o isang credit union. Kalutasan:Ang mga bangko sa pangkalahatan ay nagbibigay ng isang maliit na halaga ng interes sa mga checking at savings na mga account. Ang mga natamo na interes ay dapat ibigay sa kawang-gawa para sa mga mahihirap, nang hindi nagbabalak ng anumang gantimpala, ngunit para lamang mapawi ang iyong sarili sa labag sa batas na yaman. Maaari ka rin makipag-ugnayan sa iyong lokal na moske at bumili ng pamunas, atbp. para sa kanila sa pamamagitan ng pera. 3 .Huwag kumuha ng pautang mula sa isang bangko sa pamamagitan ng interes para sa negosyo. Kalutasan: Maggalugad ng mga pagpipiliang Islamic financing na naibigay sa baba. 4 . Umiwas sa pagkakautang ng credit card Kalutasan:Bayaran mo ang kumpletong balanse na iyong nautang sa iyong credit card ng agad-agad tuwing nakukuha mo ang buwanang statement upang hindi mo kailangang magbayad ng interes dito. Maaari ka ring mamili kung kukuha ng pre-paid credit card, na inaalok ng karamihan sa mga pangunahing bangko. 5 .Iwasan ang pagbili ng bahay o kotse sa interes. Huwag kumuha ng auto o house mortgage kung saan kailangan mong magbayad ng interes. Kalutasan:Isa, maaari kang magrenta, makatipid ng pera, at bumili ng bahay na foreclosure. Dalawa, maaari mong isaalang-alang ang mga pagpipilian sa financing ng Islam na ibinigay sa ibaba. Tatlo, kung minsan may isang gumagawa ng bahay na direktang nagbebenta sa iyo ng isang bahay na walang interes Maaari kang umarkila ng bago o di kaya bagong kotse. Maaari ka ring bumili ng ginamit na kotse. Kung naghahanap ka ng isang sasakyan maaari mo ring isaalang-alang ang isang 'in-house finance' na nakatakda sa 0%. Palaging basahin ang nakasulat at huwag magmadali habang sinusuri mo ang mga kontrata na ito. 6 . Iwasan ang mga pautang sa mag-aaral. Kalutasan:Kumuha ng karagdagang mga scholarship at bursaries, mag alay ng isang semestro upang magtrabaho, o kumuha ng isang mas maliit na kurso at magtrabaho habang pumapasok sa paaralan. Kung nahihirapan ka sa paggawa nito, mangyaring kumunsulta sa isang scholar sa iyong gusto. Mga Pagpipiliang Islamic Financing UK Islamic Home Financing Manzil House Financingprograma na inaalok ng Islamic Investment Bank Unit (IIBU) na bahagi ng Kuwait Bank. HSBC’s Amanah sa pagtutustos ng bahay. US Islamic Home & Business Financing www.guidanceresidential.com:ay isa sa pinakamalaking tagapagbigay ng US ng financing ng bahay na sumusunod sa Shariah na ipinagkaloob ang higit na $ 3 bilyon sa home financing sa mga American-Muslim na may-ari na mga bahay sa nakalipas na 10 taon. www.devonbank.com:tagapagkaloob ng pananalapi na nakabatay sa pananampalataya at komersyal sa US. Ang kanilang mga produkto ay binubuo ng real estate financing na sumasaklaw sa pagbili ng real estate, refinance, konstruksiyon, at mga linya ng kredito, pati na rin ang financing ng negosyo at kalakalan. Kasalukuyan silang nag-aalok ng mga produkto sa Illinois, Indiana, Wisconsin, Minnesota, California, North Carolina at Texas. www.myuif.com:Nagsisilbi ang UIF sa mga pangangailangan ng komunidad ng mga Muslim sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga savings account na alinsunod sa Shariah sa pamamagitan ng University Bank at Mortgage Alternative na mga produkto, pati na rin ang alinsunod sa Shariah na komersyal na real-estate at home financing sa pamamagitan ng mga programang Murabaha at Ijara. Talababa: [1] Saheeh Al-Bukhari [2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [3] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/246/patubo-sa-islam-bahagi-2-mula-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_f1413f7e58a3363602c25ad8491d9869 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Patubo sa Islam(Bahagi 2 mula 2)

Deskripsyon: Isang pagtuklas sa kung ano ang sinasabi ng Sunnah ng Propeta Muhammad tungkol sa interes at mga mungkahi kung paano maiiwasan ang karaniwang mga uri ng riba sa modernong buhay.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 53 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5624 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Mga Transaksyong Pang-pinansyal


Mga Layunin:

·       Upang maunawaan ang ilang mga talata sa Quran sa riba.

·       Upang malaman ang ilan sa sinabi ni Propeta Muhammad tungkol sa riba.

·      Upang malaman ang ilang mga payo sa pakikitungo sa riba.

·       Upang malaman ang tungkol sa ilang mga alternatibo sa riba.

Mga Terminolohiyang  Arabik:

·       Riba patubo/interes.

·       Shariah – Batas ng Islam.

·       Shirk – isang salita na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng kasosyo sa Allah, o nagpapahiwatig ng mga katangiang banal sa iba kaysa sa Allah, o naniniwala na ang pinagmumulan ng kapangyarihan, pinsala at pagpapala ay nagmumula sa iba bukod sa Allah.

·       Sunnah Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta.

·       Zakah - obligadong kawang-gawa

Riba sa Quran (pagpapatuloy)

Interes Laban sa Zakah

InterestinIslam2.jpgAt anuman ang inyong ibinigay bilang pautang na ang layunin ay ‘Ribâ’; upang kumita mula sa pagmamay-ari ng mga tao ay wala ritong nairagdag na anumang kabutihan sa paningin ng Allâh subali’t ang anumang ibinigay ninyo bilang ‘Zakâh’ bilang paghahangad ng Kanyang gantimpala,papalakihin at paparamihin niya ito sainyo." (30:39)

Ang Interes ay Kinakain ang mga Kayamanan ng Tao ng Di-makatarungan

“ At dahil sa katampalasanan ng mga Hudyo ay Aming ginawa na bawal sa kanila  ang ilang piling pagkain (na mabuti), na noon ay hindi bawal (pinapayagan) sa kanila, at sa kanilang paghadlang ng marami sa Landas ng Allah; At sa kanilang pagtanggap ng Riba, bagama’t sila ay pinagbawalan at sa kanilang pagkamkam ng walang katarungan sa yaman ng mga tao. At Aming inihanda sa mga hindi sumasampalataya sa lipon nila ang kasakit-sakit na kaparusahan..  (Quran 4:160-161)

Pagbabawal ng Pagiipon ng Kayamanan sa Pamamagitan ng Interes

“O! kayong nagsisisampalataya! Huwag kayong kumain ng Riba, ng dalawang ulit at patong-patong, datapuwa’t pangambahan (ninyo) ang Allah upang kayo ay maging matagumpay.” (Quran 3:130)

Interes Laban sa Kawang-gawa, Mga Kumakain ng Riba sa Araw ng Paghuhukom

“Ang mga nagpapakasasa sa Riba, ay hindi titindig (sa Araw ng Muling Pagkabuhay) maliban sa pagtindig ng isang tao na hinataw ni Satanas, na nagdulot sa kanya ng pagkabaliw. Ito’y sa dahilang sila ay nagsasabi: “Ang pangangalakal ay tulad din ng Riba”, datapuwa’t ang Allah ay nagpahintulot ng pangangalakal at nagbawal ng Riba . Kaya’t sinuman ang tumanggap ng paala-ala mula sa kanyang Panginoon at tumigil sa pagpapasasa sa Riba ay hindi parurusahan sa anumang nakaraan; ang kanyang usapin ay na sa Allah; datapuwa’t kung sinuman ang magbalik (sa hanapbuhay) na may Riba , sila ang magsisipanahan sa Apoy, mananatili sila rito magpakailanman. Ang Allah ay hindi magkakaloob ng anumang biyaya sa Riba, datapuwa’t magbibigay (Siya) ng higit pang (biyaya) sa mga gawa ng pagkakawanggawa sapagkat Siya ay hindi nagmamahal sa mga walang damdamin ng utang na loob ng pasasalamat at makasalanan.” (2:275-276)

Itigil ang Pagpapasasa sa Interes  Kaagad Kapag Dumating na Sainyo ang Patnubay ng Allah, Pahayag ng Allah ng Digmaan sa mga Gumagawa ng Riba

“O kayong nagsisisampalataya! Pangambahan ninyo ang Allah, at inyong ipagparaya ang anumang natira sa tubo ng inyong pautang, kung kayo ay tunay na sumasampalataya. At kung ito ay hindi ninyo gawin, dapat ninyong  alamin  na kayo ay binigyang babala ng  digmaan mula sa Allah at ng Kanyang Sugo (sa madaling sabi, ang isang nagpapatubo ng salapi ay nakikipaglaban sa Allah at sa Kanyang Sugong si Muhammad), datapuwa’t kung kayo ay magsisi, sasainyo ang halaga na inyong ipinautang. Huwag kayong makitungo ng walang katarungan at kayo rin naman ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan. At kung ang nagkakautang ay nasa kahirapan (o gipit), inyong gawaran siya ng palugit hanggang sa maging madali sa kanya ang pagbabayad. Datapuwa’t kung ipatawad ninyo ito at ibigay sa kanya bilang kawanggawa, ito ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. At pangambahan ninyo ang Araw na kayo ay ibabalik sa Allah. Sa gayon, ang bawat kaluluwa ay babayaran ng ayon sa kanyang kinita at sinuman ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan.” (Quran 2:278-281)

Pahayag ni Propeta Muhammad Patungkol sa Riba

1.  Sinabi ng Propeta:

Huling gabi nakita ko (sa isang panaginip) may dalawang lalaki na dumating sa akin at dinala ako sa isang banal na lupain. Nagpatuloy kami hanggang sa dumating kami sa isang ilog ng dugo kung saan nakatayo ang isang lalaki, at sa tabing-ilog ay may isa pang lalaki at sa harapan ng mga ito ay ilang mga bato. Ang lalaking nasa ilog ay tumungo sa kanya, at kapag gusto niyang lumabas, ang isa pang lalaki ay nagtatapon ng isang bato sa kanyang bibig at ipinapadala siya pabalik sa kung saan siya nagsimula. Bawat oras na sinubukan niyang lumabas, hinahagis ng isang tao ang isang bato sa kanyang bibig at ipinapadala siya pabalik. Sinabi ko, 'Ano ito?' Sabi nila, 'Ang nakita mo sa ilog ay ang gumagawa ng riba.’”[1]

2 .  Sinabi ng Propeta:

‘Iwasan ang pitong nakakapinsalang kasalanan’

Sinabi nila: O Sugo ng Allah, ano sila? 'Sabi niya:

Shirk, pangkukulam, pagpatay ng isang kaluluwa na ipinagbabawal sa atin ng Allah na patayin, pagpapasasa sa riba (interes), pag-aangkin ng mga kayamanan ng mga ulila, pagtakas mula sa labanan, at paninirang puri sa mga dalisay at walang-sala na mananampalatayang kababaihan.[2]

3 .  Sinumpa ng Sugo ng Allah ang sampung tao:

Ang kumakain ng riba, ang nagbabayad ng riba, ang nagsusulat nito, ang dalawa na nakasaksi nito, ang nagpapahintulot sa batas, ang nagpahintulot  nito, ang taong pinipigilan ang pagka-kawang-gawa, ang mga tao na naglalagay ng tato at mga nilalagyan nito[3]

Samakatuwid, ang lahat ng pakikitungo na may interes ay ipinagbabawal.

Ano Ang Gagawin Mo?

1 .  Iwasan ang direktang paglahok sa anumang transaksyon batay sa interes lalo na sa trabaho.

Kalutasan: Kung ang iyong trabaho ay nangangailangan ng iyong pakikitungo sa interes, maghanap ng iba.

2 .  Lumayo mula sa pagmamay-ari ng checking account sa isang bangko o isang credit union.

Kalutasan: Ang mga bangko sa pangkalahatan ay nagbibigay ng isang maliit na halaga ng interes sa mga checking at savings na mga account. Ang mga natamo na interes ay dapat ibigay sa kawang-gawa para sa mga mahihirap, nang hindi nagbabalak ng anumang gantimpala, ngunit para lamang mapawi ang iyong sarili sa labag sa batas na yaman. Maaari ka rin makipag-ugnayan sa iyong lokal na moske at bumili ng pamunas, atbp. para sa kanila sa pamamagitan ng pera.

3 .  Huwag kumuha ng pautang mula sa isang bangko sa pamamagitan ng interes para sa negosyo.  

Kalutasan: Maggalugad ng mga pagpipiliang Islamic financing na naibigay sa baba.

4 .  Umiwas sa pagkakautang ng credit card  

Kalutasan: Bayaran mo ang kumpletong balanse na iyong nautang sa iyong credit card ng agad-agad tuwing nakukuha mo ang buwanang statement upang hindi mo kailangang magbayad ng interes dito. Maaari ka ring mamili kung kukuha ng pre-paid credit card, na inaalok ng karamihan sa mga pangunahing bangko.

5 .  Iwasan ang pagbili ng bahay o kotse sa interes. Huwag kumuha ng auto o house mortgage kung saan kailangan mong magbayad ng interes.

Kalutasan: Isa, maaari kang magrenta, makatipid ng pera, at bumili ng bahay na foreclosure. Dalawa, maaari mong isaalang-alang ang mga pagpipilian sa financing ng Islam na ibinigay sa ibaba. Tatlo, kung minsan may isang gumagawa ng bahay na direktang nagbebenta sa iyo ng isang bahay na walang interes Maaari kang umarkila ng bago o di kaya bagong kotse. Maaari ka ring bumili ng ginamit na kotse. Kung naghahanap ka ng isang sasakyan maaari mo ring isaalang-alang ang isang 'in-house finance' na nakatakda sa 0%. Palaging basahin ang nakasulat at huwag magmadali habang sinusuri mo ang mga kontrata na ito.

6 .  Iwasan ang mga pautang sa mag-aaral.

Kalutasan: Kumuha ng karagdagang mga scholarship at bursaries, mag alay ng isang semestro upang magtrabaho, o kumuha ng isang mas maliit na kurso at magtrabaho habang pumapasok sa paaralan. Kung nahihirapan ka sa paggawa nito, mangyaring kumunsulta sa isang scholar sa iyong gusto.

Mga Pagpipiliang Islamic Financing

UK Islamic Home Financing

Manzil House Financing programa na inaalok ng Islamic Investment Bank Unit (IIBU) na bahagi ng Kuwait Bank.

HSBC’s Amanah sa pagtutustos ng bahay.

US Islamic Home & Business Financing

www.guidanceresidential.comay isa sa pinakamalaking tagapagbigay ng US ng financing ng bahay na sumusunod sa Shariah na ipinagkaloob ang higit na $ 3 bilyon sa home financing sa mga American-Muslim na may-ari na mga bahay sa nakalipas na 10 taon.

www.devonbank.comtagapagkaloob ng pananalapi na nakabatay sa pananampalataya at komersyal sa US. Ang kanilang mga produkto ay binubuo ng real estate financing na sumasaklaw sa pagbili ng real estate, refinance, konstruksiyon, at mga linya ng kredito, pati na rin ang financing ng negosyo at kalakalan. Kasalukuyan silang nag-aalok ng mga produkto sa Illinois, Indiana, Wisconsin, Minnesota, California, North Carolina at Texas.

www.myuif.comNagsisilbi ang UIF sa mga pangangailangan ng komunidad ng mga Muslim sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga savings account na alinsunod sa Shariah sa pamamagitan ng University Bank at Mortgage Alternative na mga produkto, pati na rin ang alinsunod sa Shariah na komersyal na real-estate at home financing sa pamamagitan ng mga programang Murabaha at Ijara.Talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari

[2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[3] Saheeh Muslim

--b2_f1413f7e58a3363602c25ad8491d9869-- --b1_f1413f7e58a3363602c25ad8491d9869 Content-Type: image/jpeg; name="Interest_in_Islam_(part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Interest_in_Islam_(part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCADSARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDrkFTo KhjqwlbASoKnUVClTpQIkWpVFRrUq1IFHXbfUbrRLi30t40uZRtDOcAA9cHscV4lrPhDU9Nlb7XZ zR7eTIF3If8AgQ4r39aeVV0KOoZSOVYZBqXG4z5cnsLhDwCyjmo1YINsiYJ9RX0Fq/w/0XU4ybeI WMxOd8QyCfda8/174a6pYyOY7Y3kAGRLCO3uOoqGmgscAhMh2Rnn0NIUO/YA3zHBz+tXZNIlt5Ny ZIH8J4qSwgmluAsiElPujHUmp0A9T+EejokFzqbr8w/cJx7ZJ/lXpVY/hPSzpHhqztXQJNs3yj/a PNbNaRVkDEopaSqEFJS0UANpKdSGgBppppxpDQAw00inmmmgCM1GwqU1G1AETCo2FStUbVQiBhUT CpmqJqAIXFQPVhqgemBXcVC4qd6gkoAqyUUslFAjWjqylVoz0qylBZOlTLUCVOlAiVaxtV8a6Fo2 5bi78yRG2mOIZIPoe1bK15t8RdBEV0b1FUQ3Q7DpIB/Ws5tpXQ0aNx8YNMi/1Gm3MoHdmA/xp1p8 YNPk/wBfpV0i55aNlbH8q8miVUk8ufgMCMjsafa7nLqAGA4I/rUczA+itF8Q6Xr8Bl066WUqMvGe HT6itQcV88aZdXejX0d9YzPHIhBIDHDAH7p9Qa9z8Oa7B4h0iK+iARzxLFn7jdxVqVwH6r4d0rWl AvrVXYdJFO1h+Irn7P4cWtnr0V4tyZLSM71iYfPuHIye4rsxS0WQC9TRRRTEFFFFACUUtJQAlIaW koAQ00040hoAYaaaeaaaAI2pjVI1RmgCNqiapWqJqpCImqFqmeoWpgRNUD1O9QPQBC9QSd6neq8l AFaSikkooEa0ZqwhqrGasxmmUWENTpVdDU6GkMnWqWuaVHrOkTWjKC+C0R9HHSrampVNS1dWA+dd XspLa+ZXQhskMD/Ce9P05BguvA4BruviToJS9N3CrCO7G5mHaQf/AFq88sZ2jlMe047k+tc9mtBm pJC7QsEfk9O1dD4F12fRb+SLaxVhvMZPDY681zsUwnTIO7nBUHp71c06aOC/jzIoJJXGfWnF2Yj3 y0uob22S4gfdG4yDU9ed+Ede+w5hkYGEthsn7vvXoSOsiK6MGVhkEdxW4h1LSUtIAooooAKSlpKA EpKWkoAQ0hpTTTQAhpppaaaAGNTGp7VG1MBjVE1SNUTU0IiaomqVqhamBG1QPUzmoHoAheq8hqdz VeQ0AV5KKbIaKYjTjNWYzVOM1ZjPSgotoanQ1VQ1OhpAWVNSqarqalU0AVdd0pNZ0iWzbhj8yH0Y dK8I1K0e1vshSrMx4x0PcGvfb3UrTTLcz3twkMY7sev4Vza+EtP17VBrSTlrG4AlRVGCT3+g4rGc bvQaPONI8NX+pTIsMTkMfm8tSB+J7V31h8NLe0tJLi8kUyohZQnOCBnqa7eys7awtxBaQrFGOy0m pyeXpN2/92Bz+hoULbhc8esJ9zTKSSuMnB5rvvCfiNBElnM58vohbqpPqfSvLrG4C3W7OFPynFbF pdMiygHDAZP+NaEntlLXPeDtYOq6QBI26WA7CfUdjXQZpDFopKKAMzXdc/sK2+0yWFzcwj77w4IT 61ycvxe0qJtp0+5z7sK75gGUqwDKwwQehFeS/EDwVFpjrqOnoVtZGwy9RC59P9k0AbP/AAuLSAfn 0+5H0YVNF8XvD0o+aC7Q/RT/AFrxqVpFLxSqN2704FOVNqDB5JwOKBXPak+KnhuQ/euF+qD/ABrQ svHfh2/mWGO/WN36CUbR+deEm0YqGUg454XpQGYcmNSFGOBzQFz6VyCMg5B6Ed6aa8q8EfEGSz2a bq7FrbGElwSY/wDEV6ksiyRrIjBkcBlYdCD0pjEamNTmNRsaAGNUTGnsaiY0xEb1E1SMaiY0wInN QOalc1A5oAic1WkNTyGqshpgQuaKbIaKANCNulWUaqMTVajamBdRuKnQ1z2peJtN0gYml8yXp5UW C34+lcXrPxEv7gPHbMtrCeBt5f8AOs5TSGkem3+uabpK5vbyOJsZCZyx+griNc+J0rK0WmILYZx5 rkFiPYdq81n1GW4fILMzdS3JqFwxOSckisnNsZrX2s3moztPJPJPIerMck16b8KdaNzp82mSvloc PGpPOD1ryKO8aONU2Y29CBzWx4R1t9G8QW925YoH+YY6jvSTswPolTWF441Ead4SvJM4MoEQ5/vG teCZJ4Y5ozlJFDKfY15j8WdUa4vbfSoXysK75FHZj6/hWwji0kMr/KP19K1YL0RxPG3AK8VgWruG QIRnJHNXN/7zPH3eaLkno/wxuGN9cxZO0oT+WK9IzXl/wuydTmOOBEc/pXp2aCh+aM03NGaQDs1F cQRXdtJbzqHilUo6nuDT80maAPC/FfhuTTL+a1AZmhOY3Ix5iHof8+lYEcYzt5bHKHpmva/HWnrc 6dDeD71u+1hjqrf4GvJ7u1+y3DxKDhD5kZz69v50hMp2yKsmwjBIJUg/pVlLSArub5c/xntSrbm8 cGJDu4JHqfb8O9acFvkYlUqVHTBoIMJIxjzeSFPzqvceorv/AAJ4lMMn9l3E2+3ZsROx+4e34H+d czFo9w+DDb+ZvO0cHr/nNaem+E7+Iea7JCwxtR2zgfxdKCkeqMcVGxrHh1CeG1ihd0Z0XDSHktUM +roOJbpFz23AVVxmy7AdTULyKO9cvd+MtOtMojmVuuI1zWXc+M5ZYXkt4cBcZ8w8nPoB/jSuK6O2 80MSKY5rI0G5nuo/NmxuMYLY6ZNabtVIYxjUDmpHaoHamBFI1VpDUsjVWdqYEcjUVHIaKYFyNqtx txWdG9WY3piOO8d6V5V2t/GNsdwNrY4wwH9a4QKikh2Zm3Y2mvaNVsE1XS5bV1BYqTGfRu1eN6hb tBcNvGCpKsPQ5rlmrMvoNQKGJA2irEcalRj73ck9KqxsApHpUiOikqUBY85rJgS7eCWTKA9cU0Ao xRjz1T0p6zfIQBg4/KmOC6Lzhk6UID2PwF4kN34WkgAM95YxsVizy6j7o/pXmeuXl3earNqF0hWW ViZEwRtPpipPCutzaHqsV5GTs3bZB/eGeRXeeLPDsOtWg8Q6SA4lTfLGBzIP731HcVvF3QmeXwy4 fzCOCckelTo+3LHuahuITat8gBRulPWEt5RB3byPwpiPWfhXb/6FdXeMZIQfzrv81zHgWx+weGID 3uCZT9Og/lXR7qoZJmjNM3UbqAH5ozTN1JuoAbdQpdWssEgBSRSpryHW4AixS7WOH2tjg4/yK9f3 V5x4rhECXwGAI33A+nIP9alg9jntIdVvUYIpIbad3UqTwf5VtaiZ3kWGD5eTl8emO9YdlAyX6hyX KsHJUdf84roLxZwxkgbBc7gCB6c9aRCehLpr3UDhLlg6j7rA5I+vtVTXdevLOdYbVQ25CxPUr749 KS1kvZHVrhnCqfuuoU/lWPq2pGHV3ZVyREImOOik5P40D6EeoXWpfLLJc3DRP9zDbQTgenbmqog4 SW4nZlLZ+Y8jjmnSTyXb5lkkkgBIiVjyM1NHYILVzNFltvduP0ouSUpPJ8xcOxUkbiOqg1pS6gvm k2ltAFnbZgrll7A8evNUw4uEkXChkG4MB+BFWNI08td28mGOW3AY4wKLgj0HSYhDYj1Y/wAuKsMe tIiiKJUHYVG7VqtixHaq8jU53qu70wGSNVd2p7tVd2pgMdqKhkaigVy1G1WY36VjpNJ/eqdJn/vG mBtRyVxPjjQcS/2jAg8mXiX2fsfxro0mf++afLi5gaCb543GGU1Eo3Q0ePhSjYPBTt6ilKeYy+We T2NbWvaDLYXBXkqcmOT+8P8AGsdGMT8g5Brm5RllInjXMoC9quwwwXCbQpX3PU1ErG5VXVBuA6Gn xRyu25n2hPQUcjC4xoHgcnGY84JAru/AnicWH+gXTj7NIcqx/hP+FcxaxCdCTxnjaeh96lWxeD54 ssmeg4K1aVgOm8beE0i36lZRA2kozKq9Iz6/Q1zfhnRbnUNZjtNm6PcCcdl7n8q6jR9eb7L9jvMy 27DBDc8enNbGhabaacZZ7SQs0xOD3Vc/dqragdhEqRRrFGNqIAqj0Ap+6sYTv/fb86Xzn/vt+dXY DZ3Uu6uevtSNhatcOs0qr1EQyR71gT/EGziHyQXLMezMF/rSA9A3Um6vLJviZchj5Vmm33diapXX jvWroEQyGFT/AM8x/XmgD18tXA+Mplf7dsIPAX6niuPfW9bnQq11csWIG0ysc1b1a7EVpFarz03c 4JA/+vUyYBpyq+ooEHlFSpIA+pNbV2wecsZAiRYJZjgZ5/xrmNHmk86SctgYOOckf5Aq1NeG6kWN 2PynAUA/NUXJWxrxXjzK7HaIkHB24ya5Vm+03crsSytIWBI7V0V+EtrNbbgGU4YL/CO5rOgh81XZ Ey7cIgHRR60rgyvDCszhGVjHznPHHpmrcdvHbxFFlcJ1VHOR+FbOh6JFem4e4lkRgQduBx+f0rXP hvTt++W4lYDoCQAKFdiszimRHd9g2GVgAOwXuTXT+HdNMQEzjAXoMk9On+NaaaPokThyPmHdpKup eaRbjHnwY9N4/wAapaDSGs1QuxPTmi58TaJag7pIMj0wazpvG2mAZRGKg4yqcZ69a05h6FqTcASV IHriqztSXOr/AG2yUopQPhuRgisx5n/vt+dUncC67VXdqpvLJ/fb86haV/7x/OqEWZGoqg8j/wB4 /nRSEWUapkaqiNUyNVDLqNUytVNGpLy+SxtjK3J6KvqaQE+oNYtbGO/KeW3QHr+FcXqFhY+aTbXI kB6EKQR9aS5uZLqZpZWLMx/CmjipauBXjsriFt8OGUen+FWY5Q3ySoVJPPpT1cip1uTtwyow/wBo VNgHwqhHE2V9MYxWjBdRqAqIZVxgCqMAhmdUSCXexwBGc/pWpFpMqnayuWPRWUqRRYZCpDyF9qx5 7A1oWl7LBko/T8KkTRLguCFYL6Yx+tX00EFQWKhu4JJH6UWAfaa9KwBkj3LnGcgVp2+qQT5xuXHq KrQaXFGm1mz/ALoC1Zis7eI5WPJ9WOTTAtpIrjKsCD3rybWtZih8T6hb3VovlJOQm0YaMY7e3evV gQOleNeMtjeLtR2qR+9+bJ74FKQzRt9PF5GZLGQTxd9nDj6g81bt7Panlx5yOoYYP61xsZeM7o2Z focGrD3ElwFS5eSRFP3d5HFTzMDq7i+stKy1xMokHAUHmubudbtbq48yWQj6KeB6VPb2vhm4UrNa 3kUn8LG5BB+vy0q2Wk2ET3DafeXUQOFkDAr+JFZthYB4osraEQ2tvJKScknjPtXR6berb2Q1G9tE td4zDHkFj7n0rmbjxbDBEqaXo8VvgcvLh2z+VY8+qajqExkkcuxPYcUrAdq+ox3M73FxKqxnqSO3 Ye9I3i+wsh9ntFdQR8zLxuP17VxCi7kfaxbn14q/YaPPdXKRKSWc4GDn9KlphoekaBfpJYveI5Im 69eMe561kxSapfXCXDSM8MrMyIXxkdsgGrVzbDStHg02KQGQrtzjHHUmqkNsTERNJsRgCSTzx0x6 U1KyEzNnhl+1NDLJvZDt3b+n+NNa3ijJRpSzAYDYxj/9XFa5l023k23MixqvOWGdxx61VuNY01rh I7eWHDDhgRtH19KXOKxRtoIzfKZsmPHzgDO8D0Na9hpsN05tkhYCNt7SE5AHXHvxU9rYxXjmZ5Iv LxwkLbsfjWpuSG3+z28Yjj6n1J+taxi2BFMyg7U+6OBVdjUj1C1bpARuahY1I9QtQBG5opHooESq 1TI1VUaplamMtI1c9rF8bi6KqTsj+UD39a1rm5FvavITg4wv1rlnZmbOM5pMB4NPU81Bu9qUNSGW A1O3Z4qAHJ61JGhd1ReSTgCgR1PhWzDF7x1Bx8qZ9e5rqlas+wgW0sooFGNqjP171cVqYywpqNL6 B7x7QSDzkAJU+9MmuEtreSeQ4SNdxrz1tQmbUmvA5EhfeD6c9KQHpwNOBrO0fURqdgs/AkHEgHY1 oCgBwNeLeJLhbrxJqEyg7WnOM9eOP6V7QOteO+K4YofFWoRxHCiYnHuQCf1qJjRlIOOKkU9MimqP wqRcjqM1ncB6oD0//XVmF5oCTFIybhg7TwR71AqgkkHB9qmXeoHf9DTAtxy2M7qNR05GQAAvbfu3 +p7GtTT9E8M31xtgv3tgT9y5AQgex6GsZGUkr0b8v/10/wAtWyMA/WgDoW0rSdKIa60a5u1HI+y4 lGfqDVG78TNFMI9J0BLEqMKZIiZKoQGS0bzLWaSGQdChIP6VfPiLXdm175pVHeREf9SM1MrsEVVs fFerzb4IJSzcl2Uj/wCtV+H4f+LbkBri7t4R6yTn+lMi8YavZn5UgbHIbawH6HFaGlavqWqCW6uL tI13BQsa5xx+lTypLULXZatPhaihZNR1aHH8WxuPzNaC+BfB9v8AflkncdlkANZs0W4kNcyMp5O8 jbTEmsIkKzEy88Auf6VK5VsiuU2UtNB03d5VtBBGOjh8sPxBpsl7aBP3MMsm48FowQfxrKhvbVMm 1tBK56FIy2D75qwbjWrgjyrU7TwV3AY/DtVe0fQOUsNHPOSy2kMMY53SHGfwzmqkttLEpMrRHJ4E eePzqY6bqAwby9ji9EU5b9ef0qZrB7e1jRnd+ScupB/WqpyblqKSSRlOtQstaL259KrvAR2rpIKD iip3iNFAFNGqdGqojVMjUwLJVJF2uoYehFM/syxfkwLn2JFKrVMjUAVH0C0f7jvH+OaiPhlj9y6X 8VrWVqmRqLIDnJPDt7H9xVkH+yasaNpF0mpxyTwMiRncSw4NdCjVMppWGWFNSqareaiY3uqj3OKl WRNhfcCoGSQeKAMbxXqBit0s425k5kHt2rlF5HXk1PqV62oX0k7cbjgD0A6VFGOlIR0PhO5aG/ER b5JQQR79q7UV59o4YahDt67hXoIoAkXqK8g8TaXeWGt3Juo5CssjNHMw4kGeoNevrXE63p32i+nh mkMoD5BJ6UnG4XscEiHjFSoBxn5cmtuXw1Lu3W7DHoxqnJZXFsds0TLz1xxWTi0VcrCMdSPxFSoj KnyncKesQwSp25/EVMEIAZl69StSBEdpG0jBNKImAVY2/TP5g1Y2BhggN296RYBkbG29/m6Gi4yI l48cZ9dvX8jQXUfK3BPY8VMwdRh1BA6nqKb8p65B/lSuBCzEDaCQB04zW34as4bi3mkkZwyNyMEg 1hywRv1Cn36VraBaO0U2yWNACMoe/wBD2pS2GtzZ+z2ErmJnLjurSbB+WT/KrTSaTYQKsMMe/oMK z/yxVCLTnkct9pSM+qNlh+PFWoLKwhB2CaeY9ZUXBz79qyKHLq8VkBuRtzHhItuD9cAn8yKdcXt5 POj/AGQRoRkZJY/lyKmjjs4U3+VESOqyyA/yyP0qVL1pZBlXdVHASPAA+pxRcCNotUmbE0hRGHy4 UA4/p+dWrGyKxOrSCV1PzEHdz/vd6qtNIZlfdGig/K8h8wj2A4Fb2kKk+niZSWLMcscc4+la0rcx MtjOks/aq0ln7V0bwD0qvJbj0rsMjmpLT2orblth6UUCPOVapkaqqGplNBRbRqmVqqI1Tq1AFpGq ZWqorVMrUAW0em3moRafbNNKen3V7sajVq5PXNQN3eFA37uM7U/rSbAZealPf3LTSscH7q54Ue1P jvrhYTEszqjDBUMcGqKZwKfuyOKkCdWyc1Yj5IqmrZNX7KNp50jQcsQBTEdP4XscyNduOE+Vc9z6 11StWfZxLa20cC9EGPrVtHpjLSmua1DB1W4P+1/SuhVq57UyV1SbPG4gj8qEJjokBq0ttHKu1lDA 9QRVSF6vQuOKYijdeFbS5O6P9w3qg4P4Vj3Xh6+siW8vzIx0dOT+VdpE4NW0INQ4pjTPMjDgMCuS eueDmk2AbfmOc8hh/XpXo11o1jfcywjfj7w4NYl54TniDPbOsw7IeDj69KydNrYpSOUMTLkDjjt0 qFkYj7oYgZB9a1bmxktJjFKjQyHsw4b+hqrJCyjBG6sncozHjGN2MZNaGjrbiJxLMI2Lcb0LZ+lQ ygD1z6f/AK60tGS2NufNWLcG6uhYj8OmKmT0KW5YVowu5JrhsfwogQ/pVu3Es6cWbOezSliP1wKk GoRWqFTdKgHQIoQH6GhNXtptqxQSzMf4mycfjWRRLHZXazAJDDaj6rn8NuatNpfmDEl1O/OXVF2j 8zyKrR3+pFsLaiFe+WVfyHJNLLBfyqZLi8igQdNwJZh7bjTAuC3s7cENbQMeu+VvMJre0ndJZFyw YFjjCbR+Arn7LSnvIsq1xNjphdgP1PArptNtP7PsEtyCuCTgnOM1vRT5rkS2HslQulWGaonYV1mR UkSinyMKKAPHkaplaqqtUqvTGWlapkaqitUqtQBcVqlVqqK1TK1ADr28+yWUk3cDC/U1xjPubmtr xBdHEduDxjcawRk5NQ9xlhGGKf5g6VAp+XFPHbFICdeDn1rrPDFmVBvHHGNqf1NctZ27XM0cKnlj jPpXe2yrbwRwoMBFA+tUhGir1IslUhJipFkxTA0FkrA1qcf2ljuEFaazY6Vga/Li+jYZ5j5/OgRP DP71ehnHrXOxXFXIrrGOaYjo4px61ciuB61zkV571bju/egDoo5x61YWYHvWBHee9WUvBQBrSxw3 CFJY1dT2YZrCvPClu6O1lK0DnkKx3J+Xar6XY9amW6HrUtJjucRfaJqVmMz2TSD+/B86/wCIqlbQ 2RBaQTbgcBVRsn8BXpC3PvTo/syyGUQxiQ/xBRmspUkylI5Gw02aVA0GjXL7ugkjCL9cnNbFr4b1 d3U3L2cUfdOXI/kK3xee9H2rPepVKKHzMrDw3aOB9qurifH8IYIv5AVft7SxtBiC2jGO5GT+ZqA3 PvTGuh61aikK5fafjHAHpUMkuT1qk1z6VG0+etWhFppRULy+9Vnn96heeqETvL70VRe4ooEeWK1S KarqalVqCiyrVKrVVVqlV6YFtWqVXqmr1Kr0AYeqGR7uR2UgZwM+lUs4FdZlWGGUEe4qGTTLOY5M ZU/7JxU2A5sHjgU8E+lbZ0C3b7krr9ealg8P26MGkld/bpRYCXw1bBYmunHLHCe1dCJKooVjUKoA UDgCpQ/FMC4JKkElUVk96kEtAi4JKRwkq7ZEVx7iq4kzS76AGyaZZyg7U8s+qmsu7tJrI5zvjzww rX82hnVlKkAgjBzQBhJdEVYjvD61T1K2+ySgof3b8r7e1UxcYouFjoo773qyl971zK3JHepkuz60 XFY6hL73qZL73rl1vD61Mt8fWi4WOoW+PrU8d7xnNcqt971YivuOeaTGjpxfD1zSi8JHXFc6L49i KcL3nr+ZpFHQfbAe+ab9s+lYYvR60fbeOvNAG0bs9jR9pOOTWJ9t4JBpyXWU5NCEzUa496haf3qg 1171E1zVEl5p/eisxrmigDilqRaKKCiQVKtFFAEi1KtFFMCRaeDRRQInToKkoooGKKkHSiikA5ac DzRRQIevWnt0oooASjNFFAFLWRmyHswrnm60UUhjkJqUUUUASKTTgTnrRRQA9SfWrEBO080UUmBM Cdy8mpAT83NFFIYuTvxmhSSrZ9aKKAFycLzUik7etFFNCYEn1qNifWiiqERsT60UUUAf/9k= --b1_f1413f7e58a3363602c25ad8491d9869--