Date: Mon, 25 Sep 2023 19:12:06 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 35.175.191.46 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_b834417a3cb6c8e31774d3809caa361c" --b1_b834417a3cb6c8e31774d3809caa361c Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_b834417a3cb6c8e31774d3809caa361c" --b2_b834417a3cb6c8e31774d3809caa361c Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 19 Patubo sa Islam(Bahagi 1 mula 2) Deskripsyon: Isang pambungad sa paksa ng 'riba' (interes). Ni Imam Kamil Mufti (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 89 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4903 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Mga Transaksyong Pang-pinansyal Mga Layunin · Upang matutunan ang mga epekto ng riba sa isang indibidwal at lipunan. · Upang malaman ang kahulugan ng riba. · Upang makilala ang dalawang uri ng riba. · Upang pahalagahan na ang riba ay ipinagbabawal sa nakaraang mga banal na kasulatan. · Upang malaman ang tungkol sa pagbabawal ng riba sa Quran. Terminong Arabik · Hijrah -ang paglipat mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina at ito din ay palatandaan nang pag-uumpisa ng kalendaryo sa Islam. · Riba - patubo/interes. · Riba an-Nasiah - “riba ng pagpapaliban”. · Riba al-Fadl - “riba ng pagpapalabis”. · Shariah - Batas ng Islam. · Sunnah -Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta. · Surah – kabanata ng Quran. Ang patubo ay tungkol sa pagtitipon ng mas maraming pera nang walang panganib na humahantong sa isang walang patas na pamamahagi ng kita. Ang patubo ay naglalagay sa mga mahihirap na nababaon sa utang sa isang sitwasyon kung saan hindi sila maaaring umusbong sa lipunan o sa ekonomiya. Maraming beses ang isang indibidwal ay hindi kayang mapanatili ang mga pagbabayad ng interes na dapat bayaran mula sa kanyang utang. Ang Riba ay lumilikha ng mga linta(nabubuhay sa pagsipsip sa iba o pagpapayaman gamit ang ibang tao) sa lipunan dahil dito ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap ay napapanatiling malawak.Ang pangunahing layunin ng pagbabawal ng riba ay upang harangan ang mga paraan na humantong sa pag-iipon ng kayamanan sa mga kamay ng iilan, maging ang mga ito ay mga bangko o mga indibidwal.Halimbawa ang US. Ang pinaka nasa taas na 1% na mga Amerikano ay kontrolado ang 40% na yaman ng bansa. Sa internasyonal na antas, ang mga kinahihinatnan ng patubo ay mas malala. Ang patubo na binabayaran ng mga pamahalaan ng mahihirap na bansa ay napakalaki na halos isakripisyo nila ang mahahalagang pangangailangan sa kalusugan at nutrisyon. Ang ilang mga pamahalaan ng Aprika ay napipilitan gumastos ng higit sa pagbabayad ng interes kaysa sa gastusin nila sa kalusugan o edukasyon. [1] Sa madaling sabi, ang interes ay pumapatay. Sinabi ni Ken Livingston, Mayor ng London, na ang pandaigdigang kapitalismo ay pumapatay ng mas maraming tao bawat taon kaysa sa pinatay ni Adolf Hitler. Sinisi niya ang IMF at World Bank para sa mga milyun-milyong pagkamatay dahil sa kanilang pagtanggi na mabawasan ang pasanin sa utang. Sinabi ni Susan George na bawat taon mula noong 1981 sa pagitan ng 15 at 20 milyong katao ang namatay nang hindi karapat-dapat dahil sa pasanin ng utang "dahil ang mga pamahalaan ng Third World ay kinailangan na magbawas sa malinis na tubig at mga programang pangkalusugan upang matugunan ang kanilang mga pagbabayad." [2] Bukod pa rito, sa kabuuan, ang socio-economic at pantay na katarungan, intergenerational na pagkamakatao, kawalang katatagan ng ekonomiya, at pagkawasak ng ekolohiya ay dahilan din na batayan sa pagbabawal nito. [3] Ang pagbabawal sa riba ay ang pagpigil sa pag-iimbak, at humahantong sa malawak na pag-unlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa sumusunod na link: Bakit lahat tayo ay may utang? Kahulugan ng Riba Ang 'Riba' ay ang salitang ginagamit ng Allah sa Quran at ni Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, sa Sunnah. "Ang literal na kahulugan ng 'riba' ay labis at sa terminolohiya ng Shariah, ay nangangahulugang isang karagdagan, gaano man ka kaunti, humigit pa at mas mataas sa tunay na halaga ng matagalang pautang o utang."[4] Ang karaniwang mga halimbawa na kinasasangkutan ng riba ay ang pagsulong ng pera sa interes, pagpapanatili ng mga deposito sa isang bangko para sa pagkita ng dahil sa interes, at interes na binabayaran sa utang ng credit card. Ang pinaka karaniwang gawain ng riba ay ang mga pautang at kredito. Halimbawa: Ang isang nagpapahiram ay nagbigay ng P1000 sa isang may nangungutang na may kasunduan na ang may utang ay ibabalik ito ng $ 1200 sa isang tukoy na petsa. Ang dagdag na $ 200 ay riba sa Shariah. Upang maging tumpak, ang riba ay dalawang uri, isa mula sa Quran (riba an-nasiah, "riba ng pagpapaliban") at isa pang mula sa Sunnah (riba al-fadl, "riba ng pagpapalabis"). Mga Uri ng Riba 1. Riba an-Nasiah (riba ng pagpapaliban): Ito ay isang pagpapaliban (nasiah) sa pagbabayad ng mga utang na may kinalaman na mas malaking pera kaysa sa tunay na halaga o di kaya ay pagbabayad lang ng isa mula sa dalawang utang. Ito ang riba na naiipon sa isang pautang. Ito ay ang mas laganap na anyo ng riba ngayon at ang tatalakayin natin sa araling ito. 2. Riba al-Fadl (riba ng pagpapalabis) Ito ay isang labis (fadl) sa presyo ng isang halaga mula sa iba pa sa mga barter(palitan) na transaksyon ng mga partikular na mga kalakal (hindi-pera ngunit napapalitan na bagay). Hindi natin pag-uusapan ito sa mga aralin na ito. Ang Riba ay Ipinagbawal sa mga Naunang Kasulatan Ang Islam ay hindi lamang ang relihiyon na pinagbawalan ang interes. Ang pagbabawal ng interes ay isang kilalang batas sa Luma at Bagong Tipan ng Biblia. Isaalang-alang ang sumusunod na mga talata: “Huwag kang magpapahiram na may tubo sa iyong kapatid; tubo ng salapi, tubo ng kakanin, tubo ng anomang bagay na ipinahihiram na may tubo. Sa isang taga ibang lupa o ibansa na dimo kilala ay makapagpapahiram ka na may tubo; nguni't sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may tubo: upang pagpalain ka ng Panginoon mong Dios sa lahat ng mga bagay o negosyo na iyong papasukin na magkakaroon ka ng kita o pag aari.” (Deuteronomy 23:19-20) Gayundin, tingnan ang Exodo 22:25, Levitico 25:37, Jeremias 15:10, at Ezekiel 18:13. Ang mga naunang konseho ng simbahan ay nagbabawal sa interes at mga Katoliko na pinagbawalan ito nang mahabang panahon. Ribasa Quran Mayroong maraming talata sa Quran na nagpapaliwanag sa pagbabawal ng interes o riba. Sinasabi ng dalawang talata na ang riba ay ipinagbabawal sa mga Tao ng Aklat, lalo na ang mga Hudyo (4: 160-161). Ang mga talata tungkol sa interes ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sa buong tungkulin niya bilang sugo. Ang unang talata ng Quran sa interes ay itinuturing na nasa Surah ar-Room, 30:39 na inihayag sa ika-6 na taon ng pagkapropeta sa Mecca. Ang talatang 3: 130 ay ipinahayag sa ika-3 taon pagkatapos ng paglipat ng Propeta Muhammad sa Madina. Ang Surah an-Nisa, 4: 160-161 ay inihayag sa ika-5 taon ng Hijrah. Ang surah al-Baqarah, 2: 275-276 ay ipinahayag sa ika-9 na taon ng Hijrah. Karagdagang paliwanag sa bahagi na ito ay nasa susunod na aralin. Talababa: [1] The Debt Threat, Noreena Hertz, p. 3 [2] Globalisation or Reconolisation? The Muslim World in the 21st Century, Ali Mohammadi and Muhammad Ahsan, p. 38. [3] Understanding Islamic Finance, Muhammad Ayub, p. 54 [4] Understanding Islamic Finance, Muhammad Ayub, p. 52 Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/244/patubo-sa-islam-bahagi-1-mula-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_b834417a3cb6c8e31774d3809caa361c Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Patubo sa Islam(Bahagi 1 mula 2)

Deskripsyon: Isang pambungad sa paksa ng 'riba' (interes).

Ni Imam Kamil Mufti (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 89 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4903 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Mga Transaksyong Pang-pinansyal


Mga Layunin

·       Upang matutunan ang mga epekto ng riba sa isang indibidwal at lipunan.

·       Upang malaman ang kahulugan ng riba.

·       Upang makilala ang dalawang uri ng riba.

·       Upang pahalagahan na ang riba ay ipinagbabawal sa nakaraang mga banal na kasulatan.

·      Upang malaman ang tungkol sa pagbabawal ng riba sa Quran.

Terminong Arabik

·       Hijrahang paglipat mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina at ito din ay palatandaan nang pag-uumpisa ng kalendaryo sa Islam.

·       Riba - patubo/interes.

·       Riba an-Nasiah - “riba ng pagpapaliban”.

·       Riba al-Fadl - “riba ng pagpapalabis”.

·       Shariah - Batas ng Islam.

·       SunnahAng salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta.

·       Surah – kabanata ng Quran.

InterestinIslam1.jpg

 Ang patubo ay tungkol sa pagtitipon ng  mas maraming pera nang walang panganib na humahantong sa isang walang patas na pamamahagi ng kita. Ang patubo ay naglalagay sa mga mahihirap na nababaon  sa utang sa isang sitwasyon kung saan hindi sila maaaring umusbong sa lipunan o sa ekonomiya. Maraming beses ang isang indibidwal ay hindi kayang mapanatili ang mga pagbabayad ng interes na dapat bayaran mula sa kanyang utang. Ang Riba ay lumilikha ng mga linta(nabubuhay sa pagsipsip sa iba o pagpapayaman gamit ang ibang tao) sa lipunan dahil dito  ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap ay napapanatiling malawak.

Ang pangunahing layunin ng pagbabawal ng riba ay upang harangan ang mga paraan na humantong sa pag-iipon ng kayamanan sa mga kamay ng iilan, maging ang mga ito ay mga bangko o mga indibidwal. Halimbawa ang US. Ang pinaka nasa taas na 1% na mga Amerikano ay kontrolado ang 40% na yaman ng bansa.

Sa internasyonal na antas, ang mga kinahihinatnan ng patubo ay mas malala. Ang patubo na binabayaran ng mga pamahalaan ng mahihirap na bansa ay napakalaki na halos isakripisyo nila ang mahahalagang pangangailangan sa kalusugan at nutrisyon. Ang ilang mga pamahalaan ng Aprika ay napipilitan gumastos ng higit sa pagbabayad ng interes kaysa sa gastusin nila sa kalusugan o edukasyon. [1] Sa madaling sabi, ang interes ay pumapatay. Sinabi ni Ken Livingston, Mayor ng London, na ang pandaigdigang kapitalismo ay pumapatay ng mas maraming tao bawat taon kaysa sa pinatay ni Adolf Hitler. Sinisi niya ang IMF at World Bank para sa mga milyun-milyong pagkamatay dahil sa kanilang pagtanggi na mabawasan ang pasanin sa utang. Sinabi ni Susan George na bawat taon mula noong 1981 sa pagitan ng 15 at 20 milyong katao ang namatay nang hindi karapat-dapat dahil sa pasanin ng utang "dahil ang mga pamahalaan ng Third World ay kinailangan na magbawas sa malinis na tubig at mga programang pangkalusugan upang matugunan ang kanilang mga pagbabayad." [2]

   Bukod pa rito, sa kabuuan, ang socio-economic at pantay na katarungan, intergenerational na pagkamakatao, kawalang katatagan ng ekonomiya, at pagkawasak ng ekolohiya ay dahilan din na batayan sa pagbabawal nito. [3] Ang pagbabawal sa riba ay ang pagpigil sa pag-iimbak, at humahantong sa malawak na pag-unlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa sumusunod na link:

Bakit lahat tayo ay may utang?

Kahulugan ng Riba

Ang 'Riba' ay ang salitang ginagamit ng Allah sa Quran at ni Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, sa Sunnah. "Ang literal na kahulugan ng 'riba' ay labis at sa terminolohiya ng Shariah, ay nangangahulugang isang karagdagan, gaano man ka  kaunti, humigit pa at mas mataas sa  tunay na halaga ng matagalang pautang  o utang."[4]

   Ang karaniwang mga halimbawa na kinasasangkutan ng riba ay ang pagsulong ng pera sa interes, pagpapanatili ng mga deposito sa isang bangko para sa pagkita ng  dahil  sa interes, at interes na binabayaran sa utang ng credit card.

Ang pinaka karaniwang gawain ng riba ay ang mga pautang at kredito. Halimbawa: Ang isang nagpapahiram ay nagbigay ng P1000 sa isang may nangungutang na may kasunduan na ang may utang ay ibabalik ito ng $ 1200 sa isang tukoy na petsa. Ang dagdag na $ 200 ay riba sa Shariah.

      Upang maging tumpak, ang riba ay dalawang uri, isa mula sa Quran (riba an-nasiah, "riba ng pagpapaliban") at isa pang mula sa Sunnah (riba al-fadl, "riba ng pagpapalabis").

Mga Uri ng Riba

1. Riba an-Nasiah (riba ng pagpapaliban):

     Ito ay isang pagpapaliban (nasiah) sa pagbabayad ng mga utang na may kinalaman na mas malaking pera kaysa sa tunay na halaga o di kaya ay pagbabayad lang ng isa mula sa dalawang utang. Ito ang riba na naiipon sa isang pautang. Ito ay ang mas laganap na anyo ng riba ngayon at ang tatalakayin natin sa araling ito.

2. Riba al-Fadl (riba ng pagpapalabis)

      Ito ay isang labis (fadl) sa presyo ng isang halaga mula sa iba pa sa mga barter(palitan) na transaksyon ng mga partikular na mga kalakal (hindi-pera ngunit napapalitan na bagay). Hindi natin pag-uusapan ito sa mga aralin na ito.

Ang Riba ay Ipinagbawal sa mga Naunang Kasulatan

    Ang Islam ay hindi lamang ang relihiyon na pinagbawalan ang interes. Ang pagbabawal ng interes ay isang kilalang batas sa Luma at Bagong Tipan ng Biblia. Isaalang-alang ang sumusunod na mga talata:

“Huwag kang magpapahiram na may tubo sa iyong kapatid; tubo ng salapi, tubo ng kakanin, tubo ng anomang bagay na ipinahihiram na may tubo. Sa isang taga ibang lupa o ibansa na dimo kilala ay makapagpapahiram ka na may tubo; nguni't sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may tubo: upang pagpalain ka ng Panginoon mong Dios sa lahat ng mga bagay  o negosyo na iyong papasukin na magkakaroon ka ng kita o pag aari.” (Deuteronomy 23:19-20)

   Gayundin, tingnan ang Exodo 22:25, Levitico 25:37, Jeremias 15:10, at Ezekiel 18:13. Ang mga naunang konseho ng simbahan ay nagbabawal sa interes at mga Katoliko na pinagbawalan ito nang mahabang panahon.

Riba sa Quran

     Mayroong maraming talata sa Quran na nagpapaliwanag sa pagbabawal ng interes o riba. Sinasabi ng dalawang talata na ang riba ay ipinagbabawal sa mga Tao ng Aklat, lalo na ang mga Hudyo (4: 160-161).

    Ang mga talata tungkol sa interes ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sa buong tungkulin niya bilang sugo. Ang unang talata ng Quran sa interes ay itinuturing na nasa Surah ar-Room, 30:39 na inihayag sa ika-6 na taon ng pagkapropeta sa Mecca. Ang talatang 3: 130 ay ipinahayag sa ika-3 taon pagkatapos ng paglipat ng Propeta Muhammad sa Madina. Ang Surah an-Nisa, 4: 160-161 ay inihayag sa ika-5 taon ng Hijrah. Ang surah al-Baqarah, 2: 275-276 ay ipinahayag sa ika-9 na taon ng Hijrah.

Karagdagang paliwanag sa bahagi na ito ay nasa susunod na aralin.

 Talababa:

[1] The Debt Threat, Noreena Hertz, p. 3

[2] Globalisation or Reconolisation?  The Muslim World in the 21st Century, Ali Mohammadi and Muhammad Ahsan, p. 38.

[3] Understanding Islamic Finance, Muhammad Ayub, p. 54

[4] Understanding Islamic Finance, Muhammad Ayub, p. 52

--b2_b834417a3cb6c8e31774d3809caa361c-- --b1_b834417a3cb6c8e31774d3809caa361c Content-Type: image/jpeg; name="Interest_in_Islam_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Interest_in_Islam_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcG BwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAFeAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9PKKK K9S5+VhRRRRcAoooouAUUUUXAKBRRRdgLnPel3YpuKUHmncBdxpVNMHNL0I7UXYDweaTdSDg80N8 wouwHZ4ozzTcNinHpRdgGaKD1oouwCijvRRdgFFFFPmYBRRRRzMAoooo5gCiiijmAKKKKOYAoooo 5gCiiijmAKKKKOYAoooo5gCiiijmHZhRShacowKOYpQbIKKeFpcVnzD5CMjFGKkC5FAGaOYOQjPS gjFShM0FeaOYOQixSgZp5Wnbef50cwchDilxUvl80FM0cwezIyKMYqXaBSbKOYPZkYG2jbuqbbSb aOYPZkQ+9S96fsFKFwaOYOQZmg0/bRto5g5BlFSFc0BcUcwezI8UVJijGKOYfIMKYNBTFPoo5h8q G7KNlOoo5g5UN2Um36U+ijmDlQ0JSbeKfRRzByoYFyaNtPoo5g5UMxil206ijmHyobso2U6ijmHy obspQmKWijmDliN2Uu3NLRRzD0ECYpdvNFFPmHoFFFFFx3RHmiiisuYgKUdRSUUcwATmnZ+X/wCv TaKOYB27Io3Yz9abRRzASA5oqPPFFHMBJmgHNNHakDYo5gH0Um7FAPPWjmAWigHNGaOYAoozRmjm AKKKKfMAUUUUwCiiigAooooAKKKKACiiigAoooouAUUUUroAFFFFF0AUUUUXQBRRRRdAFHaijtTu Ap4pRx6fnTc0bjRcCMnFFRl/ek8361ldAS0VHvpd3NHMA+io9/vSh+KOZAPopoko38UXQDqKbvo3 80XAdmgHFN30b6dwHUU3fRvoAeGwaXfTN4pd1ADs80Z5puaKAH7uKXPFR5pynmgB1FND4oDUAOoz SBs0jHitLgOzRmmZoLc0APozUZOaM1PMBJQOlR0u7ipAfRmo91KWoAfRmmq1G6gB1FNLUbsUAOop u7ml3UALRSb+KTfmgB1FJupQc0AFFFFAFOiiiswAHFLupKKADNLupKKAHZ4pM4pKKAHhsmjdzTAc UZoAeGyaM80zNOoAdQDmmqSTRn1oAdnNFNzilJoAWnB8VGGoyaLgTBs0VCH5pwk96pSAkopofml3 VQC0U0tSbjQA/OKQNmmZooAk3UZqPNBfigCTNG6ot/FKG5qeYB2/ijzKaDmjNK4Dt/NHmU2ii7Ad 5lG+m5oouwHb6PMptFFwHeZRvptFPmYDt9OVqjoo5gJg+BQHzUOacG4o5gIgOaXZSA5NODZrPmAT ZRsoyGpQ2TRzMBNlGynUZo5gGlKNlOzRRzANCUBadRRzAN2Uuyloo5gGhcGjZTqKOYBuzBoKZNOo o5gGlcU3OKkoIzRzAR0U/YKQpVXAbmnByKbtNHSi4DvMo302inzMB2+m7qM0dKLsAzmiigLmkAUd qXYaUJxQA3NODe1KFxS7c0ANOP8APehW4pSuaVRgUANDYpQ2aGXdQFoATdk0FsGlIx0pAvFAAfej J2/yoK5oKYHWgBRxxS0zJFL2/CgB1FIOBS5oAjozTd/NG/iswHbuKKaG4o30AOozSBs0u6gBS2aN 1N3CjdQA9XxRv5pucUUAO3UBsCm0ZoAeGpA2TTaKAJM0hbFMooAk3Um6mUA4NAEhOKAc1HupdxoA fnmiowcU7fQA7FGKYGxS76LgOxQOBTd9AegB1HSmh80b6AHUUm/ijdzQAtFJvpN2TQA6im7qN9AD qKQNxSB+aAHUUgbJoLYFAC0Um4UoOaACijPNFF2AUdKKAcU+ZgVAxo3HNJmgHNZAG40u40lFADt9 HmU2igB2/mjfTaKAHb+KA9NooAdup1R5ozQBJuzQDUecUZoAk3YoL471HmjPNAEm6gtUeaCc0ASZ pQ2Kj3cUbqAJd5o31HvIpQ1FwHh6C+aj3A0Fvmp3AkD0b6YD70ueafMwHb+KN/FMDZFLmjmYDw9I HpucUZo5mA4vS780w0UczAeHxS7qjoo5mA/cKN9Moo5gJCaN/vUdFHMBJRmo6KOYCWjPHpUW6l3Z o5gJd9OBzUAbBpd9HMBVEyjvQJ1z1qDbQVxX5x/rhi/5I/j/AJn0H9j0+7/Asecp/io85R/FUATN G3mn/rfi/wCSP4/5h/Y9PuyfzlP8VL5y/wB6q+2jZml/rdjP5I/j/mP+yKfdljzl/vUeev8Aeqv5 dGyn/rfi/wCSP4/5i/sen3ZY85f71HnL/equE4pdgpf634v+SP4/5h/Y9Puyfzl/vUecv96oNlGz mn/rhi/5I/j/AJj/ALHp92T+cv8Aeo85f71V9lGyj/XDF/yR/H/MP7Hp92WPOX+9R5y/3qgC4oKZ o/1wxf8AJH8f8w/sen3ZP5y/3qPOX+9VfZTgMUf634v+SP4/5h/Y9Puybz1/vUecv96ocYopf63Y v+SP4/5i/sen3ZN5y/3qPOT+8KhxRin/AK34v+SP4/5j/sen3ZMZl/vCgTJ/eqHFAFH+t2L/AJI/ j/mH9j0+7J/OX+9QJV9agoo/1uxn8kfx/wAw/sen3ZYWVf71Hmp/eqvRij/W7F/yR/H/ADD+x6fd ljzk/vUCVQfvVXoo/wBbsX/JH8f8xf2PT7sseev96lEyj+Kq1FH+t2L/AJI/j/mP+x6fdlnzl/vC jz1/vVWoo/1uxn8kfx/zF/Y9Puy15y/3qPOX+9VWjrR/rdi/5I/j/mP+x6fdlrzl/vUecv8AeqqR iij/AFuxf8kfx/zD+x6fdlrz1/vUecv96qtAFH+t2L/kj+P+Y/7Hp92WvOX+9R5y/wB6qtKBzVf6 3Yv+SP4/5h/Y9Puyz56/3qBMh/iFVh0pSPlo/wBbsX/JH8f8w/sel/MxgTFKKKK+VPWDpRRR0oAK KKKACigDIoAyKACilAzQVoASinbKNmaAG0U7ZRs4oAbRTyuaQpxQA3HNGOadspxGTQBGBmlC5p+K BwKAGbDSheaUrmlAwKAGbaUrinUUAM60uynYzQBgUAMxg80bafRQA0rmk2Gn0U7MBu2jZTqKLMLj fLo25NOooswuNK0AYp1AGKLMV0NIyelIBmn0baLMOYaUyaOlOop8ouYaFpwGBRRRyhzDQMD/AOvT gPaiijlDmG+XQEp1FUTcNuKMUUUAAGKNtFFABijpRRQAYzRjFGM0UAFFFKFoASinbKTbk0AJRTtt GM0ANop23FG3igBtFPK0hTNADcUYp4GKAuDQAzFFSYoxQBH2oxmnkYpQMUAR0U8jIpcc0AR0YqTF GKAI8cUU9hxRt5oAZ1oqTFJtoAZjiinFeKNlADaKcFyPSjZQA2inbKAuRQA2il280uMrxQA2jFOx zR92gBtFOA7cUbKAG0U4Lil2/WgBgFOxmlxzSYx2oANvFATNOxRQAgXApAM9adRigBqjBoxg06ig AJwKKKKACiiinZgFFFFIAooooAKKKM0AFFJvpPMGaAHUUm7pweenvSg5FABRRQBk1XKAUUEYoo5Q CiilxRygJRQeKKOUAoooo5QCjFFFHKAUUUU7AFFFFMAooooAKKKKVgCiiinYAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAJxSbuK0NGnsEuWhuE8yRlDL8p9MkDGenp19j2l8UeI9J8B+Hb7WLi3iOm2M PnzXJXzI1XOOi7mPY8KQM9ete5RyKrOkq0pJK1/RfI9CjltWryqO72Rlbue9S29lcXrbYYZJD6Ba o+CvjL4i1i8hvF8K+X4XuoxPFdLPDDJ5TLlWAaUZB4PzBOD0zXc+APidpXxR0OW/0qb7Rb29w9rK SuCkq4LL3Bxkcgkc1vh8hpVWr1X6ctr+au9UeliOHK1CPPOSa0vytOzfR2ej9UYEPhHUp5Nv2fy/ UuwXFaNp8OJnH766hj9kBb/Cup8zd/8AXozz0r16XDmEi/evL1f+VjnjgKS31Mux+H+m28f73zbi QjqzbR+Q/wAami8IaPaqzSQxxY/jkkbap7ZycYrR60jDNehHLcLFWVOP3J/mdUaNKP2UZ1xYvPbC OaPTr+1t3+VYG2tEDznAGOevWsrxB4GVLf7Tpu+RB96E8sg9QT1+nWvLv2pP2Sda+M+qf2lofi7U LG4m2rPpl9eSnTnVVC7kVcmM4GSApBP93qfA/gJ4c+L3wJ+IV5/YvhXUGmj/AHNzbyp/oN2AQeZW YIfUMrEj1xkH3/8AVPAZhhHJVVzpJ2aUWru1uZvW3XRq34c+MlGpP+HZeX/DH1ORg47+lArc/wCE qt/Eeh2UniTSbnw7rE/7vy/OinRG9PMRiu0nIUNgkjAFZt/pE+mrulUbScBlbK/nX5dmWTVsJOSu pRXVa29bX/NrzOHEZdXpR9o4vlfWxXHX+tDLimg4p27NeOcIBcmjGKAQO9Hyk0ACjFIFy1OzijNA DcZoxgdKUcmhhQA2gDIpxWlUYFADSOKSndBRt4oAbRTguRQRtP8AhQOzG0o680maKC4xCim76C+K CeUdRSB80bqA5WLRSF8UueKBcrCijNFAWYUUUh5BoELRTQcAUgOBQA+imbuKTOaAJM4oG3dyePao 6C2DQgJ9RsILx1kVltzGMJMuRtPUb1zyM9xgj161PoOtzaVcNaXSRxyOAWC4ZZh03jHJBAx0zwAR mq7o8DLJjYzYwwPyv9fQ06XbdJJDJCrxMR5kMnAb/aBHKn3Hp1B6folF8sVy6aH1tOK5EjP8dfCX S4LX+1ND8M+GbiQZeWJ9LSSWUk/eGCASMk/MCeSfauV0f406p4PEZe+txZwxlXs2tYmhVQxJMaQK kiYUct+8AzkqMDOhq+rSaRdeZ5sU9tbuV278SRDpiUfkNw9iABkVH4r8F2PxNhjk8xrW7hQ7JUCM swxkqcjJCkexGfQ4rOpTd+aj7r7bXPfw0oypqOJd1562+89F+HXxm0X4neF49V0uZpoydkqCKRfL k2hiAXVSRgjDYGQegrXfxbkbY4M+jM3X8BXkfg34LaTolzZ/brf7VNZ3X2y2aSaYos+SxmEe7y9x LNztDZJPfNfF3/BSn/gopr1h4vuvh34HvtS8OR6LcSWmtX8bLHPdSAjEUTr80aLggsCGY5HCjLdV PEVIwvWWvkcFbDYaM/3bbXn/AFqfon4v+MWmeAbA3WuappOk24/iuphFnsMZPzEnsBXm+u/t5+Cb G6EMGpX2pPk/LZWbDGBn70mwH8Ca/Hv4a+I5ZtRdri4mmkupVeSSRizSMcEsST3565PNfRngbWox cQRq5ZtpbAzyoIHbHqPyqXjJNXWmxKo009j7gn/b00WYrt0bWpOfm8wxDHv98/1py/t7aPalPM0P VNrsEyJYyACMk9e34V8uxSxloVa33GYkqwx8uMHnmn3WpqL3y1hkEkT7HxGpZslR0z0yc568fnl9 aalZvb/L/LUfs1bQ+tov2vfAPjSzjtNUt9Vt47rJVbuz3qh5J+ZC2PXOOxrq/DHxIstfu0tdC1Gz 8U2kp8tLNZV+2IOAGy7AsAM9QSSRyAK+Kk0ab+0YLrDBY42WX5zmQHngDjr/AF46mpEtGTd+83Lt xtAJAPGTW87Sv3/r+tbmmFrTiuR+9Hs9v+B6qx+hlz8ENSvYFmt0W1Zhv8m4cbh7cZHt1rjLuzm0 +4aGeOSKaM4ZWXBU18Y6f4t17T9Gm0+z8RavZ2jXLMIbK7kt0RjwSQHw5+VQTjPHGK9a+CH7GPxU 1Cx03xroPi7wqbfUI/MxfahdOJFyQUlUQkEg578EZBzzXx+b4OoqqeHotp7tPT7unyZ81muXzpz5 oR0fb/Loe4UobFT6p4avPCfh+zuNWv8ARJruZxDMumzvPGshOOCVB2k469ziq+cen4V5VahUpO1S LT8zyJUpxdpKwu6kzzRmjNZE8o7r60EU3dmjNAco8/NSA802igrlDOaXdSUUFcqFLZFJRRQUFBbF IzYphOaACik30Bs0ALRmiigAoozzRmgAzRuoooCwu40bqSjPNArIM5FG7FBOBTSc0C5UKWxSbsf/ AK6aTk0E4oDlQ4vmobifYppzNkVXueQfYVMnZFRirnOp8Qb7wvq7R3xW50eWQ7m2/vYM9MHoQPpn k8nv2haC8s47q1kE9tIAySIentmuJ1iDe7ZXcD1BrJ0vU77wTqLXGnjzLWTme3J4b1I9/wCeMe9R lPFFTCVPYYxuUL6S6x/zX4rzPoMPUvFHSXtxHPrTq33wSqyDIDDuMfzH41J4c0WRdct7WLyY/tkq jyy21GXIBaM5ypXOcds8Hsc+11W18VzyzWbeZIxPmwYIZT3GP8/jW94Iu2stctEYeZC08f3hnHzd /wDGv0WjUjUh7Sm009U1se1Ul+7Vux237Vn7TOg/sh2Giw2vhqHVtU1cSSQQ71iEaxbR5hcqxPzM MAc8HkcV+Q37dXg29+PHxY1j4h6Ho8NtqGuSm51DTYpty+ZtUGSLcBycZZe7dOuB91f8FdJWtfiV 4Pblv+JbMcA9P3o5/wA+lezfBT4qaD+zH+xn8OdSbTYrrVvGF7b6fH5WyF7u4nMsxaR26iOGORuv SMKvJFfJUcwx2JzSeGjUUYwto1dPbTo9b330Pl6dStLEuMHsfgtaa/daD4khhuIntbmFwjxyKY2Q /L1GMjt79K+gPhp46kvtStVMmW8pjuUbjnK5FfrZ+0Rr+o/HLwlNofk+Fb7T7gGK70+/0pLySUMM ZQysyBhk87e+QeBX57+LP2G9L0H4gCOzsNe01rhyFRIWt0IDfMqCbCP3I8tsYVuvb6DGVfq+tS9t NUv+HZ9fgctrYhXjZNJ6N2f4q34l7w5q7XctkrNMyOWJBk2knH/161YC0ev3Slpm3TLkh+EGcYGe Onb1HUU/Qv2VNW02OO4tbhpLr5kW3mCERJkffcNgk46IDjGK7a2/ZY12OCGa5Nuu1g4R1dV8zPHz kDcvJ429cdCM1z/XIWdRytHXV3XTzNZZbXj7rjr6x737mXcW7He25ugO1hlSec/5NQXVuLmxmjkK 7XQoeM7c9/T9K9Jf9mi7mtdtvrljHJ1IktyNp69VY/41zPi/4Y6z8PpsXD2t9DdMY0dDtWUnJK84 2tjJGeOODkjPRXzKnSp+0l8PfS35mmByurOXK2k/M4/wF4N17xn4tt7fT/tC2bQoWeQF44xgfNvy QN2MYI7ZAycV9i+DPhlouj21jFZ6lrF82mg+TbTuDAgOScREYAJJPHc5968B8G/EC4j8N3TafN9j mtWaMrcwlrcSdNuAMqfVhgD+JR96nrceIb/w5JqWq+OJbDSISPPFhAfMjy20AFVVvvYHQ15c82do qgm09eZWaVredut9tls+n0EsualaUlFrTbf5W1+/U+h/F/7Quh/DDXIdJ1q+ayklgWeN3sppIdpJ UDeqlQ3HQkYqpovxM8M/EHUZo9F1rSb+4QGSSG1uFaSMZ6mMHcBn2FeI+GfC/g7xTqRe30LxT4/v oyI1vJ71re3J/ul2KnPOcEd677wvD4z8BeYnh34QeHdGRhtZ/wC2IEklGf45EUsx92zz3rqjiKmJ 0xKUodOWMpP70rL5GWLyPLp0fZ8t5W3lKEVfuk3zHoTq0X3v4uhHQ/Sm9K838R/tZTfCrUbOD4ke Ebjwfb6kzpaXttfRalbyldpfcqASKBuX+Fs7q9K0FP8AhMtKsdR0cSXljqcKXFrIqELLHIodGGQM AqR97HXHWvNrZam39VblbeLVpL5Ozf3HwmbcK18LD21L3ofJ/inZ/LXyDdRvou7abTrgxXEUkUi9 VZeRTc15UouLs9z5UcXo3802ipAdvoL02igB2+m5ooJxQAZzRmml6aTmgAozSbhQG4oAWik3c0ua ACgHmgHNFAC7zS7zTQc0UAO3mkLZFJRQAZooooAKYxyacTimUAFRyjJb6VJUTHDZqZbAtzH1O23A 1kXMG2umuoM7u9Zl3Z5J4/SvBxmG5tUelh6ttDj7qxk0rUvt9m3l3KZOCfkcejAYz+dd/wDBXxFH 488Vafa3Ef2PUI7qESJj5XG7qPy/Dv61z9zY89KTSvDUd3q1vLHJLa3EDho5oG8uWP8A3WHIqMnz vEZbU5VeVN3vH9V2f4P8T1o1vdscT/wV7lA+MnheDP8Aq9GZiPrPJ/8AE11njr4azeNf2UP2dZI9 QuLNdF1m31OSOKR4zdqNNvx5RK9QS4JByCAQeteY/wDBRaTWfE3jnRdYvYJru1s9KFjLcAg+Xskd lkYDkbg/JxgbTXs/xWul8P8AwI/Zv0v7tzd3MU6bYfMXamiXm5icYX5pFG7jrjvX0nDuIjiM1rVq e1l+m55uBi/rjv5foU0vGtL1Jo/MZLYgbnH72H1U46j8wQRz67l/Fp/xP0P+zdWj3IT5kUsb7drD oyk5+bGeDnHXtkYsE8N5uWRVt7hhgSAY6HGCe49icY/Omz2k0AXcscMxcgY/1cpxnjuDxkZ544zX 3/Nunsz9Gpxi4JbNbdzV0n4tR/BHX5NH1TRZr7TYYRLa6ra2IjlcZ6Sk4R2X7pYEEYBKnOayL/8A br0fxfatHp+mljCx3LcSMzHGB8yRgkLkkEk8EY561reFtRm1S6isby3a5tZn3/6REZRCR1OTkMB1 Pdc49hx3jj9h++0vxj/bfhO8027t5o+YryHzZIWBC7Vfeu5QvAzyOAezLhiqdapS5IJSg900tv1O KVHAwq3xDtLo7v8ApGN4i+Ks2syzXFrH/Z0c3zf6OA0IPPpvZe3BArjRrWpa0kUeqahD/ZtsAwuZ omZHbGCGK5jLZz/ER2xxz6do37Mt7Jcq+uXbB8lZPs7x26sOcYKqZABnIO88g5zw1dLqHhHwH8KN Ca38WeJtNaFCfNimm8+WUsecxksxB6/dJB7kZz50svm4NTtGPnZL5rax2/2ph6NuX3vTV/Js8l0j T7Pw5FNDZrfa1LqBMrP5f/HyxDA8AYwcg5zwQM5ziuz0L9nLWvF3hufTrjT76NL4hp5pALfLAhgV 3dOnYGvSvh5+0B8PdI0qax0O81OT7Em/7ONFuoJFGduAGhQDBGPaue8Zft0Dw1Gu7wdq1iGxiTVL uC3VQem5Y2kZR164weOtdtDB4VRtKadlqlsr999+nc8nEZ5VbvTjbzfW3bYs+BP2YPFHgDQ0sdP1 7SzaxOzwwXls88kRZix/eRsgxuJPKk89egHTX/w9+J2u7ox4u8L6EG4E1hosk0yj286Ur+leT2/7 XfiD40a3bab4b1vRtLU8TzaZZTawyn+6G2BAfxwMZJ6iui0DwV4ymvftkTfEPULpULl7vVnsYJmY k4MDSKqLhjgKMjABHeuqjTpv3aMZW9WvwvzfcrHnyzivKV5Wb3+C/wCLVvxbDW/2CvCGparDrHxE 8Y+IvFF0hyzapew29swHVVXblFPHEbjtXpVz8fPAHw/8Px21trWl/Y9Jt1ggtdPYTlI0UKqIqZHA AUfgB1FeTeL/AIIaTc3EN140uvCemanITJt1CRbq7k46KSdxxxyvtVnSvDvwr8P2i/214mvBHYKJ I7RIZtNjl2BiFGVUy53Hq+D8ufurjTC4dUZylSgoJ9Xq363af3nPi80xGKUY4ibko7LZL0SVjrrz 42TfGGw8vRdL0ux+6tvLrU7JO7MTwsMfI6cgt1I4ODVXw9d3l8PJkgmvpIy6yXlpaSCzJUkFQ/zD I6deoPSvMfCv7U/hGz8QalJp3gbTYdL3Ab7q8mlmuSM8ukcEsY7/AHnPU89aPFH/AAUfvrXdo+gW ljb/AGhDHDDp6K09vu/u4Mgbk5x5QOe2ayxmAw+ISdWXvW3W/wCmn3/gePWw6k238v66nr4el381 yvwu8T3WveCNNutQjvIb25i8yZboyeduJOd3mfNXTJKr96+GrUnTm4PoeS9HYfuNG40lG6sgF3Gk ppfik3GgB5OBTGbdSZpCwqXIBaKj3UbjVASUU3eaA9ADs0Zpu+jfzQA4HFLupm/ml30AO3cUbqTd RmgB2+kLZpN1G6gBd2aQnJoozigAqNhx+tO302pkBHONy1Tmi3VoMuVqvLHh646kbm0ZGXcW26pt Ethb3W6p5YKIl2V5tbCpu52U6pk/FTw7b+LofKuFWRXQxspGcg8Efj0qt4it5fAfh3wLDJLHeaP4 fhudPiSQYktUmWIq6tg52eT5YGB8sh5+XDbN2nnyru5waZ4p23+jRxSKHVOgIzXFg61fA4l4qi7P 8H5NHZh5WmpIzEtVu7NbiF1kik+YFf4e4P8Anipo7lZIhb3CRyRsNo3fdJz09vrkc1zNncXHhS+3 QbpLFj+8g6hR3Kjt1PHQ+mea6jzbXxBbmS1ljk24DBTkDjv3H0PNfp+S59QzCF4+7Nbxf5ruv6Z9 th8VGokupveGvD80cMTpcNNBvJeORT5keOAVOc7h/eGCB1Dd/Gv2nP2gPHXhWZfD+nWepeEbea9j Ka9bXdvIl7D5Um5YkcEo4bbwQwIGAein23wJN9mRvtBkC7iMgcoQAAR6+ntnjPAr5y/ar+Gmo3ni 9bddNuvGVtfaqk0WiapqUUlpMER8PbJc5jV1LMGC43ZwcV7lS/Koq6v2/r8j57MJN1pN7+n+Rzf7 MmpeKP2ifE2sR/8ACRfaodOlKytrPim7imnCgEyRCOERvHz1Q/Kc5AyCfZPAHwMsYrq4+weJvh/H dX/72PURZnUp/Lz9xJDcIu3jnHXHNUfhzo/iDRvgh4wt5/hhp/hW3juWZ9LttOjmlv5mVEM4gQNF yoRS2GUFScjBUfKk/hXWLLVdreHdN8PTqTh9RPlYHfCYRV+gf8O4KkaOl49/J/fv97OOMpLRu/rq vubsvkfXXifw9ovw5v4Zdd+IWpeIpY2Z/sGiQxWkLKf+ejzTsuQQeDIBgj5eMlZ/2jPhlCi7/B9t qU5xiFsTzMAMf3DGeOwavlC88PQlP+Jx4ws492P3Ni6ZHsDEHP4GQUq+JvDdjY/Y42utRiYYKXkx kjP1jZpDTp8sL+zjv6v8xySk7v8AI+m5v+Chek+ALp7bR/CejaTbMA3kvcJbzsemTFGu48AdjXOe LP27PHHjW1mi0nTbiyhn5jl8owRqOo/eyGNsf8AOa8H0bX2tWZdD8O3X+3Hp9myj6+Zg/qtbWneG viB4kgaax8J3cMKDcbq6t5JNo/2t2Ij9SP1rpi6rVnp/XkS11NyLxprl4szapqsGnySHc8emSf60 nvIqIgc++/uaxE8NalfzNMslw2nlsrNFZLD+JmmMoU+/GOtWNF+Eurapctdap420DQ/K4Y/2nBaN Ge+FDKf++c1qXfhL4a6K3na54y1HxJcD/WJZQSXAlPfEkpU8+o3fjUcsd5P+vxZLMidfDenFf7Su tNupl4UX19Lq8mO+ETMP8q1PDXia38QX66fp+qX1jp8nyiGGwSyjk9lVGIGeeSPwpf8Ahb/gTw5F 5fh/4f2N2y9JdYuTMreh2RhPybNa/g34q33i+9lVtN0HTbRVwsVlpUMIjJ/2wm782rCpOL+H+vv/ AMjjxVTkpuS6I9P8D+I4fD1hDYw+cIYV2p5spdsfXAru9J8UrcRrg/rXi6T/AP1ua1tE1W8ilVY/ OZfbNfP4rCqTcj5eniG3dnt1vqSzDFWFbcK43w5c3UijcJB+ddNZFynOfxrxakOVnbGVy0XxQXyK bnNFYuRY7dlqbSFsUwnNSA7fS7vp+dMooAcr5p2ajooAeWxS54qOgHFAElFRk5oouBJRnimbzRv5 ouA+iml80b6LgOopu7ijdRdgOprNgUhbNJQA9GyKSTk0idaHPzVjPctbEWMGl8vIp5XNNB2msZRN IsheHOao6rEXhxWo65FU7tNy1xVqN0dNGpZnJ3UZDMv86pwwyaZqAu7Xasn3XVhxIuensc4wfX1H Fb2oWYYn5azJYNh9K8JqpQqKpTdpJ6M9yhiNmj0H4b+K7fxFoSQzBUuIXPnR7txTk4OcDrkcjjt1 BA+Y/j38SbjSfi/f3Vh/aUMdlq1vaQzXVybdbKZtqvNCMMDyE+UjkE5+Rjn1y1L295HdQlobqL7s i9QPQ+o9jwcmuFi+G9r8WviJoOleIrWS4tzrDX0wWaWDzsLwA6MDyRyh4I49x+jZPxNHFqnh8U7V O/SXb0fdbduxE6nNJtnqXi74V+I/H2iWerX2raP4V1a6sEsdUuLNZLhrh1JO2Nw0beW2N2wAYyRz 1r5V8Zfsv6f4c1WUah8RdJaPd98xE3DN/tRF2k6Z52mvoD9sDwToniHVbW3j8XaB4b+w2qJNa317 PEkseW2NFErhX/iBBXIxzxivjrxha6P4ZeSWPxILuxztMog+zwsfo+D+OK+yqVox3tp53ZKZ0Mvg 7wB4djeOfVta1+5X5lFvai3g/ESMH/ER46c1q6T8YfB3hWzP2XwPZyXy8K9xf+bbk+6mPf8AkRXl cPivQ72AyW08F9GpwRDOZ2B9hFzn221BZ6xqmofudH8K+IL124WVrI2q/i0nzD8I68+tnVCkr1Ki X3f8Fj513PYL79q/xNNbKul2el6NHGeBaWSsE+jy73H4MPwrk/E/xG8ReMGMmsaxfXSudw8+6Zlz /sknj6Bvasex+E/xI8XIv+h22hovAYI81wv/AAM7R+BQ12nhn9lDV7i0VNU1m7kMg/ePGEt5Cf8A fjVWH514OK4ywMX8Tl6a/m1+Rm6i7HCXd7FZL9onufLh/ilfEfHbLMQpH41kJ8RNJ+0ssLT6kc/I llE85b6PtEX/AI/ivdtD/Yu8I2Vws95aTajcf89LmeSZ/wDvp2JrutH+Cvh3R1XyNKt12gAZyf61 4GK46urUaf3v9FYzcmz5h0K48S+ILzFv4dlhtSQd0sqxyn6qFkT8iK+gv2ffhTrN5pMv2lFt/MfK gksVHPXp+gA9q7/T/DdpZf6q3hj/AN1a7Lwcq2ZXHH0rkwPFGNqV7Sa5e1l+dr/iceMpKdPlkZmk fAtopQ1xdBh3AT/69ddpXgez0qMKBuI74rUjm3r1pdxr6CpjJ1NWzx40Yx2QsUEcA+VAKk31HvpQ 2a5m7mg7dk0FuKaWpNxakA7NAG6kUYpc4rKUr7DURm7mlBxTc5orUQ7fzRvptFADy+KXdxUdFADy 2KUNmo6KAJKM1HRmgCSio880bqAJKKjzS7jQA8nFJu4pmaBQBKnJpCeaE4FFYyepa2CkZdwpaCcC pGRh8VHMtOlGGpCdwrKUehon1M67hzurNubTNbcybhVSeGuDEYdSR2UazRivGYhWaLOK6v181Fba c57qexHuK3bq35NZbwbJM14tag0zo9pc88+OXwMtvi74nXUNU1TVPMECQEwtHG8qr0LSbN5PbO4E 45yck+e2X7D/AILs9R+1TWlxfTdA13M07fmxJ/WvoC8+fGaoyQqOlc+Jx2KqO06kmvNtmlzg9B+C ug+H4VW30+CNV6YWukttAhtB+7ijTtwK1GTBpGXPauGze5VystmoHb6VIluB6flUyRMakSyLGtI0 WyXJFdVVTUgXjpVyLTcip4tM5FdEcLJmftEUYIGc1t6PGyFO3NMgsFTtWnYWoXb616mDwrjLmOet UujWsGwfwq0RVe0XDVaQ19JTdkefIbS7c0+itXInlG7KcBgUE4ppeocmyrCs2KRmzSM3FRPLg8VI B1oqTpRVczJ5RinFLk5p2KMUczFysbvo3cU7FGKfOw5WNDUb+adRijnYcrG7uadnFFBGaftGHKwL YFAOaMcUAYo5xcrAnFGaKKPaD5WHWnKuabnFKGwKnmbHyj+lBODUdGakocXoZ802igBH5FRlsGny dKhJzUyKiLIKglX1qbO6myLkVlKJRn3MOeRWfNBkVrSptNV57fK5FcVaimbwqGHdWpJqpJaMTW7J B7VCbdc9K8upgrs3VaxkpYc9Kmj03itJYMU5YM1dPBJEuq2UksMVKlptFXktOKkS0UGuuOGSM3UK S2/tUqWbNVxYlXtTgK6I0kjN1CGK12GrlvFgbqSKHNTgYFdFONjNyuSW/wB6rA61Xi4NWAc10RJl uO3mmk5ooJxVEhQW2imNJimM5alcpRFeXPSmZxQTgVGTmoKLAODRmjdQTxWhmKGIpS9M3UoOaAHB 6A9NooAdvo302igB+6lzUdG40ASZoBzUe6jNAEmcUZqOgNigCTNG6oyc0ZoAkzSbqZmjOKAHb6C+ KjMlIzbjSuVyiu+abRTS2BU3KBnwaU/MtMJyaA200gEcZWqzpirTHJqOROKzaAqtGHpn2UVYaLFM 6Vi4ormZGtuoFSBdtAGacsRNPlJuxtKFNSiIAU4DFXygRrDkc1IkdOVc04DFUAKMCjvRniiqiSu4 9GqRJMVCpxT88VdyiTzRtppfNMY4FIXwafMwsOprNimls0VIAacEzQFx1oZsVLkS5B5lHmVDnmjc a05mPlRN5lHnZFRbjS7jijmDlRKJKN+KiDYanE4FHMHKh+8Cl82oyaTNHMHKS+bR51RBuaUnBo5g 5Sbzlo84VDRRzC5SXzhR5wqKijmHykhmoM1R0UczCyHb80B6bRSuxjt9NJzRRSABRRQTigAppOP4 qC+aQctQA/tR1oHFFZiRHSbKdt/SkoGG2iiigAAyacBzQG5p1BLYUUUUEikfJTRx+NP3E/ypNmc+ 1UmVFiUUH5SfzpAcrVFC5ooUEmnFMCgBoGacPloLbTTScmpbIbFJzTGbBoZsGonk5qbjSP/Z --b1_b834417a3cb6c8e31774d3809caa361c--