Date: Thu, 23 Mar 2023 05:03:25 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <72d90470b635d3dc7e9e8695952e7129@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.236.209.138 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_72d90470b635d3dc7e9e8695952e7129" --b1_72d90470b635d3dc7e9e8695952e7129 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_72d90470b635d3dc7e9e8695952e7129" --b2_72d90470b635d3dc7e9e8695952e7129 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 16 Mga Kaganapan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 3): Pagsisimula ng Araw Deskripsyon: Kailan at kung paano magsisimula ang Araw ng Paghuhukom. Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 71 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7077 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay Layunin · Upang maunawaan ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa Araw ng Paghuhukom at upang maintindihan ang kanilang kahalagahan. Mga Terminolohiyang Arabik · Hadith -(pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Rakah - isang yunit ng pagdarasal. Bago natin masuri ang mga pangyayari na sinabi ng Allah na mangyayari sa Araw ng Paghuhukom ay dapat nating itanong sa ating sarili kung kailan ang Araw na iyon. At hindi tayo ang unang henerasyon na nagtanong sa katanungan na iyon. Si Propeta Muhammad ay maraming beses na tinanong ng maraming tao kung kailan darating ang Araw na ito. Ang kasagutan ngayon, kahit na nakagawa tayo ng mga kahanga-hangang pag-unlad sa lahat ng sangay ng kaalaman, lalo na sa teknolohiya at agham, ay ganoon pa rin. Ang Allah lamang ang nakakaalam kung kailan ang oras ng pagsisimula ng Araw ng Paghuhukom mangyayari. Nang ang anghel Gabriel ay dumating sa Propeta naka balat-kayo na isang na tao na may matiwasay na pananamit, isa sa mga tanong na kanyang tinanong ay tungkol sa Oras. Sinabi ni Propeta Muhammad na, "Ang tinanong ay walang mas higit na kaalaman kaysa sa nagtanong." “Ang mga tao ay nagtatanong sa iyo patungkol sa Oras, Sabihin ang kaalaman tungkol dito ay sa Allah lamang, at paano mo mababatid, maaaring ang Oras ay malapit na.” (Quran 33:63) “Katotohanang darating ang Oras at ang Aking Kagustuhan ay itago ito...” (Quran 20:15) Ang Allah ay itinatago ang petsa ng Araw ng Paghuhukom mula sa atin. Ang talatang ito lamang ay ipinapahiwatig sa atin na ito ay katulad ng isang napakalaking okasyon ng mga katakut-takot na pangyayari. Kahit na hindi natin alam kung kailan ang Araw ng Paghuhukom, ang Allah at ang Kanyang Sugo na si Muhammad (ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya) ay inilarawan nang detalyado kung ano ang mangyayari sa Araw na iyon. Mula rito at sa mga susunod na dalawang aralin ay ilalarawan natin ang mga kaganapan ng Araw ng Paghuhukom tulad ng inilarawan sa atin sa Quran at ng tunay na ahadith. Pag-ihip ng Trumpeta. Ang Araw ng Paghuhukom ay biglang darating sa sangkatauhan. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang kaalaman o interesado ang isang tao sa mga palatandaan na mauuna sa kanya, ang pagsisimula nito ay darating ng biglaan. Ang trumpeta ay hihipan at ang mga tao ay makakarinig ng isang tunog na nakakasindak na ang mga bundok at ang lupa mismo ay guguho at magiging alabok. “At kapag hinipan na ng anghel ang trumpeta ng isang ihip,at aalisin ang kalupaan atang kabundukan mula sa kinaroroonan nito, at wawasakin at yayanigin ito ng isangpagyanig na napakatindi. At sa mga oras na yaon ay mangyayari ang pagkagunaw ngdaigdig” (Quran 69:13-15) Sinasabi ng Allah na ito ay magiging isang sigaw, isang matagal na patuloy na tunog na hindi titigil hangga't ang lahat ay masawi(Qur'an 38:15). Pagkatapos ay susundan ito ng pangalawang pag-ihip ng trumpeta. Dito, sinasabi sa atin ng Allah na ang lahat ng nabuhay ay matatagpuang, nakatayo, nakatitig, at gulat sa mga pangyayari. “At ang trumpeta ay hihipan, at ang sinumang nasa kalangitan at ang sinumang nasa ibabaw ng lupa ay masasawi maliban sa kung sino ang naisin ng Allah. magkagayo'y hihipan muli, at kaagad sila'y nakatayo, nakatingin!” (Quran 39:68) Ang Pagtayo Ang trumpeta ay hinipan, ang lupa ay natiklop na parang isang kalatas at ang mga patay ay bumangon. Ang mga buto at mga bahagi ng katawan ay pagdudugtungin, ang mga utak ay magsisimulang gumana. Tunay na ang mga tao ay ibinalik sa Allah. Ang lahat ng mga tao ay patay na, ang mga namatay bago ang pag-ihip ng trumpeta at yaong mga namatay sa matitinding kaganapan ng pinantay ang lupa na patag. Nagsimula na ang Araw ng Paghuhukom. Ang mga tao ay nakatayo ng pangkat-pangkat, nakatingin sa harapan. “Lahat ng kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan, matapos ay sa amin ang inyong pagbabalik” (Quran 29:57) Katunayan “Iniisip ba ng tao nahindi Namin kayang ipuning muli ang kanyang buto(pagkatapos magkadurug-durognito at kumalat?) Bagkus! Katotohanankaya naming buuin kahitdulo ng mga daliri niya” (Quran 75:3-4) Sa sandaling ang unang sindak ng pagkabuhay muli ay nagsisimulang humupa na, ang katotohanan sa kalagayan na iyon ay nagsisimulang matanggap. Ang takip ng pisikal na mundo ay inalis. Ang mga gawaing nagawa natin ay itinakda para ating makita. "Kaya ang sinumang gumagawa ng na katiting na kabutihan ay makikita ito. Atang sinumang gumagawa ng katiting na kasamaan ay makikita ito. "(Qur'an 99: 7, 8)Isa mula sa mga pangako ng Allah ay natupad. Ang ilang mga tao ay masaya sa kanilang kalagayan at ang iba ay nagsisimulang manginig sa takot. Ang mga gawa ng isang tao ang tutukoy kung gaano katagal ang pagtayo niya ngunit ang lahat ng taong naghihintay ay nakayapak, hubad, at hindi tuli. Sinasabi sa atin ng Ahadith na ang pagkatayo sa takot at sindak ay maaaring maging hanggang 50,000 na taon [1] ngunit para sa isang mabuting tao maaaring itong katulad ng oras na kinakailangan upang magdasal ng dalawang rakah ng pagdarasal. Ang mga taong naghihintay ay matatakot, ang kanilang mga puso'y tumitibok na parang dram sa kanilang mga dibdib at mga tainga. Sila ay magtatakbuhan na parang mga lasing at wala silang sinumang iisipin kundi ang kanilang mga sarili. Ang mga magulang, asawa at mga anak ay kakalimutan. Nababalot sa takot magsisimula silang tanungin ang kanilang sitwasyon. “Sasabihin Niya: 'O Panginoon ko! Bakit mo ako binuhay na bulag, Samantalang ako ay may paningin (dati)? '[Ang Allah] ay sasabihin,' Ganito ito: Ang aming mga tanda ay dumating sa iyo, ngunit iyong binabalewala sila, at sa gayon ikaw ay malilimutan sa Araw na ito. '” (Quran 20:125) Ipinaalam sa atin ni Propeta Muhammad na sa Araw ng Paghuhukom ay ilalagay ang araw na malapit sa sangkatauhan. Ang araw ay magiging isang milya lamang ang layo at ang mga tao ay pagpapawisan ayon sa antas ng kanilang mga gawa. [2] Para sa ilan, hindi na kailangan matakot, sila ay pasisilungin ng Allah. Ang pitong uri ng mga tao na pasisilungin sa Araw na walang lilim. Ang mga ito ay, isang makatarungang pinuno, isang tao na ang puso ay malapit sa moske, isang tao na pinalaki sa pagsamba sa Allah, dalawang taong nagmamahalan sa isa't isa para lamang sa Allah, isang tao na kapag inaalala ang Allah ay umiiyak, isang tao na nagbibigay ng kawang-gawa sa kapwa ng lihim at isang tao na tinukso upang gumawa ng kasalanan sa kasalungat na kasarian ngunit napigilan at sinabi na siya ay natatakot sa Allah. [3] Ang mga tao ay maiiwang nakatayo, doon sa isang malawak na patag, at magsisimula silang tumawag. "Nasaan ang Allah upang hatulan tayo?" Talababa: [1] Abu Dawood. [2] Saheeh Muslim [3] Saheeh Bukhari, Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/241/mga-kaganapan-sa-araw-ng-paghuhukom-bahagi-1-ng-3/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_72d90470b635d3dc7e9e8695952e7129 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mga Kaganapan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 3): Pagsisimula ng Araw

Deskripsyon: Kailan at kung paano magsisimula ang Araw ng Paghuhukom.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 71 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7077 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay


Layunin

·       Upang maunawaan ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa Araw ng Paghuhukom at upang maintindihan ang kanilang kahalagahan.

 Mga Terminolohiyang  Arabik

·       Hadith -  (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Rakah - isang yunit ng pagdarasal.

EventsOnDayofJudgment1.jpg

Bago natin masuri ang mga pangyayari na sinabi ng Allah na mangyayari sa Araw ng Paghuhukom ay dapat nating itanong sa ating sarili kung kailan ang Araw na iyon. At hindi tayo ang unang henerasyon na nagtanong sa katanungan na iyon. Si Propeta Muhammad ay maraming beses na tinanong ng maraming tao kung kailan darating ang Araw na ito. Ang kasagutan ngayon, kahit na nakagawa tayo ng mga kahanga-hangang pag-unlad sa lahat ng sangay ng kaalaman, lalo na sa teknolohiya at agham, ay ganoon pa rin. Ang Allah lamang ang nakakaalam kung kailan ang oras ng pagsisimula ng Araw ng Paghuhukom  mangyayari. Nang ang anghel Gabriel ay dumating sa Propeta naka balat-kayo na isang na tao na may  matiwasay na pananamit, isa sa mga tanong na kanyang tinanong ay tungkol sa Oras. Sinabi ni Propeta Muhammad na, "Ang tinanong ay walang mas higit na kaalaman kaysa sa nagtanong."

“Ang mga tao ay nagtatanong sa iyo patungkol sa Oras, Sabihin ang kaalaman tungkol dito ay sa Allah lamang, at paano mo mababatid, maaaring ang Oras ay malapit na.” (Quran 33:63)

“Katotohanang darating ang Oras at ang Aking Kagustuhan ay itago ito...” (Quran 20:15)

Ang Allah ay itinatago ang petsa ng Araw ng Paghuhukom mula sa atin. Ang talatang ito lamang ay ipinapahiwatig sa atin na ito ay katulad ng isang napakalaking okasyon ng mga katakut-takot na pangyayari. Kahit na hindi natin alam kung kailan ang Araw ng Paghuhukom, ang Allah at ang Kanyang Sugo na si Muhammad (ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya) ay inilarawan nang detalyado kung ano ang mangyayari sa Araw na iyon. Mula rito at sa mga susunod na dalawang aralin ay ilalarawan natin ang mga kaganapan ng Araw ng Paghuhukom tulad ng inilarawan sa atin sa Quran at ng tunay na ahadith.

Pag-ihip ng Trumpeta.

     Ang Araw ng Paghuhukom ay biglang darating sa sangkatauhan. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang kaalaman o interesado ang isang tao sa mga palatandaan na mauuna sa kanya, ang pagsisimula nito ay darating ng biglaan. Ang trumpeta ay hihipan at ang mga tao ay makakarinig ng isang tunog na nakakasindak na ang mga bundok at ang lupa mismo ay guguho at magiging alabok.

At kapag hinipan na ng anghel ang trumpeta ng isang ihip, at aalisin ang kalupaan at ang kabundukan mula sa kinaroroonan nito, at wawasakin at yayanigin ito ng isang pagyanig na napakatindi. At sa mga oras na yaon ay mangyayari ang pagkagunaw ng daigdig” (Quran 69:13-15)

Sinasabi ng Allah na ito ay magiging isang sigaw, isang matagal na patuloy na tunog na hindi titigil hangga't ang lahat ay masawi (Qur'an 38:15). Pagkatapos ay susundan ito ng pangalawang pag-ihip ng trumpeta. Dito, sinasabi sa atin ng Allah na ang lahat ng nabuhay ay matatagpuang, nakatayo, nakatitig, at gulat sa mga pangyayari.

“At ang trumpeta ay hihipan, at ang sinumang nasa kalangitan at ang sinumang nasa ibabaw ng lupa ay masasawi maliban sa kung sino ang naisin ng Allah. magkagayo'y hihipan muli, at kaagad sila'y nakatayo, nakatingin!” (Quran 39:68)

Ang Pagtayo

Ang trumpeta ay hinipan, ang lupa ay natiklop  na parang isang kalatas at ang mga patay ay bumangon. Ang mga buto at mga bahagi ng katawan ay pagdudugtungin, ang mga utak ay magsisimulang  gumana. Tunay na ang mga  tao ay ibinalik sa Allah. Ang lahat ng mga tao ay patay na, ang mga namatay bago ang pag-ihip ng trumpeta at yaong mga namatay sa matitinding kaganapan ng pinantay ang lupa na patag. Nagsimula na ang Araw ng Paghuhukom. Ang mga tao ay nakatayo ng pangkat-pangkat, nakatingin sa harapan.

“Lahat ng kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan, matapos ay sa amin ang inyong pagbabalik” (Quran 29:57) Katunayan 

“ Iniisip ba ng tao na hindi Namin kayang ipuning muli ang kanyang buto(pagkatapos magkadurug-durog nito at kumalat?) Bagkus! Katotohanan kaya naming buuin kahit dulo ng mga daliri niya” (Quran 75:3-4)

Sa sandaling ang unang sindak ng pagkabuhay muli ay nagsisimulang humupa na, ang katotohanan sa kalagayan na iyon ay nagsisimulang matanggap. Ang takip ng pisikal na mundo ay inalis. Ang mga gawaing nagawa natin ay itinakda para ating makita. "Kaya ang sinumang gumagawa ng  na katiting na kabutihan ay makikita ito. At ang sinumang gumagawa ng  katiting na kasamaan ay makikita ito. "(Qur'an 99: 7, 8) Isa mula sa mga pangako ng Allah ay natupad. Ang ilang mga tao ay masaya sa kanilang kalagayan at ang iba ay nagsisimulang manginig sa takot.

     Ang mga gawa ng isang tao ang tutukoy kung gaano katagal ang pagtayo niya ngunit ang lahat ng taong naghihintay ay nakayapak, hubad, at hindi tuli. Sinasabi sa atin ng Ahadith na ang pagkatayo sa takot at sindak ay maaaring maging hanggang 50,000 na taon [1] ngunit para sa isang mabuting tao maaaring itong katulad ng oras na kinakailangan upang magdasal ng dalawang rakah ng pagdarasal. Ang mga taong naghihintay ay matatakot, ang kanilang mga puso'y tumitibok na parang dram sa kanilang mga dibdib at mga tainga. Sila ay magtatakbuhan na parang mga lasing at wala silang sinumang iisipin kundi ang kanilang mga sarili. Ang mga magulang, asawa at mga anak ay kakalimutan. Nababalot sa takot magsisimula silang tanungin ang kanilang sitwasyon.

“Sasabihin Niya: 'O Panginoon ko! Bakit mo ako binuhay na bulag, Samantalang ako ay may paningin (dati)? '[Ang Allah] ay sasabihin,' Ganito ito: Ang aming mga tanda ay dumating sa iyo, ngunit iyong binabalewala sila, at sa gayon ikaw ay malilimutan sa Araw na ito. '” (Quran 20:125)

Ipinaalam sa atin ni Propeta Muhammad na sa Araw ng Paghuhukom ay ilalagay ang araw na malapit sa sangkatauhan. Ang araw ay magiging isang milya lamang ang layo at ang mga tao ay pagpapawisan ayon sa antas ng kanilang mga gawa. [2] Para sa ilan, hindi na kailangan matakot, sila ay pasisilungin ng Allah. Ang pitong uri ng mga tao na pasisilungin sa Araw na walang lilim. Ang mga ito ay, isang makatarungang pinuno, isang tao na ang puso ay malapit sa moske, isang tao na pinalaki sa pagsamba sa Allah, dalawang taong nagmamahalan sa isa't isa para lamang sa Allah, isang tao na kapag inaalala ang Allah ay umiiyak, isang tao na nagbibigay ng kawang-gawa sa kapwa ng lihim at isang tao na tinukso upang gumawa ng kasalanan sa kasalungat na kasarian ngunit napigilan at sinabi na siya ay natatakot sa Allah. [3]

   Ang mga tao ay maiiwang nakatayo, doon sa isang malawak na patag, at magsisimula silang tumawag. "Nasaan ang Allah upang hatulan tayo?"Talababa:

[1] Abu Dawood.

[2] Saheeh Muslim

[3] Saheeh Bukhari, Saheeh Muslim

--b2_72d90470b635d3dc7e9e8695952e7129-- --b1_72d90470b635d3dc7e9e8695952e7129 Content-Type: image/jpeg; name="Events_on_the_Day_of_Judgment_(part_1_of_3)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Events_on_the_Day_of_Judgment_(part_1_of_3)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACnARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDxmiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKAM0UAFFFLigBKKeqZqRYWPQE0AQUVY8 knOBTTER2/GgCGipDGc9KZj2oASilxSYoAKKKKACiijtQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR QAUUEljk0UAFFFFABS44pKUCgBKKXFGKAEopcUYweaAClVc0u3FdN4S8P299fW1xqhZbJ5AoROWk PYEdl96Vx2JvC3g2fV7eTU7spbadD/y1mJUSt/dGOcepr2Hwu3hGC2EGjDTTNIgMi24J34HP3ufW sHU/F17p92tjb6TK9sw8tDCgIUdMlccD61Fd3t94engnfRbSWOWRR9ss2USgHrnjkfSlcdjp7nw5 4U1Cd2l0GzM7E5ZoyufyIqgPh/4TW2dr3SreMKflaKdxx7knrUs+upOu9InZGIAKIzN+IHT61gal cagJ3guN32WZeEdQGGePmPYe+RSuFivffC3QbyOSbS9WltiWICyJvjHtnrj3ya4DxV4P1LwtcIl3 smt5R+7uYs7GOM455BruYri90eZILMCTJy0edySDsfX9am1DVrHUYRpur3IiTgyWyAKkgPOSSTyO 2CDRcLHjxGKStnxHpllY3u7S7l57KQkIZANyEdVOOvse9ZBQgA1dxWG9qDTmXbwevelWJiu8jC+p oCwzFJSk+lJQIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApVODmk7UUAXVtGdBKq5R hzimi3KOUYf59qfpuovYTZK+ZEfvRnoa6i2tbLVbTzYl+Rf4gMtCf9od1+lYVJuG+x2UqSqr3dzl JLfbg4+XOD6io2if7m05B4reurAQySRygbc4bH8J+vpVcWMoUO+WUgAsvUD+FvwoVRWFKg72G+H9 EGrXzxXFytvbwpvlc9SAfur71vNJZtBIthcXgliygVRgEDkFRkYx7VTsY5ltyIJ/LnkIcFAT5gGR gfzrPa5M18rwpLbxwnDSR8yH3PbPNUpJmTg4mpH4y1yWXfdGWcRRiMs2M/5PcZq3beKikMkMxEcM hJMLQFu/8JJIGPpWDqF600SurzPu4Hm46H0C9z/Ss+C7eykSWNTHMh3K4+8Pz4q9yGrHoFlYBof7 Q07XZreBseZGfv8A15bIGa1tJhvlty93qkSxuMRymPc7dyoycgfjXnP9sai8S3EkryRhi6wu2UHY n6Zpn9pSzx+ZNcSsmdohLEKPcDJ5qR2Ox1XxneeGZvs1ja290Ub99cywlS/68gjv/hVOzs5vGKzS 3VpDZIHxBeQgJEhxkRsBw+eBnqKzItdVQJriGPUDErL5Oor5qquBgqRg5zxzTYtbnaFvKVIVBMzx IAgLDptx02jpRcfKWD4WltrW/ivJIPOhkwkSygsjDofcEZrmzC/mlUUlj90V2tlc/b7UbgWkCFmL KA0i+p9cHjPpUen6AGtzqDk29tjIY8b/AKe361hOsobnVSw8p7HN2mkLzNdE7Bnjpk1n3026TYMY XgADgVq6zfqn+i2zB8cFh0X2Fc+ck89a1p8z95mVdxj7kRKKMUVscoUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAF FFFABRQcdqKACiiigAoAJ7UYoFACgEnHrTxGcYIOc9ufypyhiAxXKjgZ4/Cp/LMIyGGWXjaM8Umy lFsjiUcZ5HpitXSLq60q8F1Ac8FXRujL3BqK3sonXaGYPtBwTwK0bbTT5Q27NjdfnwM/zrGcotWZ 004Ti7o6GO0i1FY7qx2NJtw1t/s9entVi10i3YPbmNoDJlUYjhW9M1S0WG60y5R48kAdQuc+vNdf IYZ7dbmNCobPm7Rn9Oxz3ryqrcHZbHtUrSV2tTjNV068gNulpGwWzUrJIAVVn7hM9SKxbnU2a+UW UZhI444LepPbrXV6jcyvILd2AVkK7mPCA98evY1hXaMjCaOBhIr4Rz0YY6V1QrJ7nHKg1ezMm+0a 7M6Cb9yjnEZk4zk8ZA6de9M1O0toruWGCYS7Am5lGBnbz1qw/mR2n2c78lt4YHOBjp+eKS2sWadJ HO7eSXHXt/Ot/aWWpj7Bt7bmdNC8YuIIWDJHhd3r7D8auRae0aPGuGaAhn9Dkf8A6hWna6Is6zeX KRltwQrnPPer76JcpaFIgT58w4HU4/pWU8TFaXNIYWW7RzsdnFZTuJ5g0SgbxniQ9cD1xWhZ6IdS fz5AYom+WKPcAQPfPX8K3l8PI8zsymcg8AR4UNj9AK07GwMJEMqJIeoZkB2eoH8s/jWMsWuj1NI4 W260HaZYxw28zSP8qoqNx/Co6cduK57xJrc12iW1uyqgOV54Q+n19q6XU42SFoIFKBhg8nkVy82h uedpkA6jH+eamlyuXNI0quXJyRRyMltJKWCxtw2AT1/Gofs3VQQWB6g5FdjPoMyR7shI15yQQPpn vWPcQE3JAQqGIztj2g16MaiPMlQkYTRMqkk49vWmFflHAH9avXEJMkir0UnOe9VHjZR/KtVJMwlT aIiOBSU8lgCD3x1FMPWqMgooooAKKKDQAUUUUAFFFFABRRRQAUoHGc0lFABTkUMaaKljAB6Z/rSZ UFdluG3OxSRuGefatSGyIAdolUf7XHFZ9qzxygqQpByM1u28yNgSfK2R83rXJVnJbHs4elTaLFtp ihA5HzHkfjWha6WxlKKCAR8ofHP1qaAxT4QPuU9ASOa39Nt5JlidQAycEn+KuCVSTPTjSpxVyvYx z274kg8xccbgcAVu6elhMuyJfLfoUk9e+DV60sMBQx3EddxqydMtiwYMqnPUDrWLU2YzqU1ojGm8 KQSOzldzHvWXc+E9pLqhYDqDxXc2+nzIMpcRgY4ANIsieWRKOnUdzUtSRgsRrpqcQvhdLkjaqK5H K7en/wBap4vBsFvIrSR+bOVPCnAJ966+Gytp3LNKEQ9EPGK0LOytbVH2SqSTySai05aJk1MWo7I4 GPw0Q2zyz8uCSOP1q5b2N0tyEMYKj+ILgIPau2WG2IZHZDv6+9OjtrRGJ3qQTwPT2oVCU+pDzB2+ E5m30hRIiICr45+Xhqsx6G8bspjVRjgAdfx610UiRoPMQKWFQrcSlt2wD61osMk7SZzvF1JaoxT4 fiz51yuAOnbArNvJI4s29jYqW6CSRQBXVtE1w+9pMgcYFRvZwshDrx6+lb+ydvcKp4mzvPU8yvtF u7yVmuJzIE+7zgflWZc+GrVohNGz5zgqT1Neg6vpUixlrZ93PQ+lcpqEcqvufKheRn1rHmqRdj2K Xs6sbnG33h7YxC7sn7wPOPxrLmtfKjMax4zw2TnH+FdFd3ZjeXJOCvXNc/c3crqU3Ar9K7KU5vcw rU6SMqWGEOQ3XHJqgwAPFaFxgfeyWqk5yPavQg2eJXjG+hFRRQa1OMKKKMkUAFFFFABRRRQAUUUU AFFFWLSwur2QJbws5PoKA2K4HNWrW0luWwiuTjjauc12fh/4aXt6yyXY2p6Zr1DRvBmmaXGuIFZh 3Iq+TuZe2Sfunj+m+DtVu/uwOPcA101h8PrxirXH3R/tV6wkEMQ2xRhfYCh49vXH0FJ0osuOKnE4 CLwrJa42iOML3xn9a0rbRryI5N1sBP510UgyTkYHaom68Dn1qfqsXsX/AGlNbleKM2iExyGSU92X gf41F+/B5myT/s8VOxbv1qNt6jcy8VP1GI1mb7CZlAz5uCe4FCzOQMygZ6ZWl3jGAvJp0aBnwFLE e+M1EsCi45pfoI7Sbgd+fXAoE54yTx1q4YIlAbAyeuR2qJo7WRXcDGOMA4zWX1GLNP7S8iATnu59 RxViO4OPlfH4VVk+ziJfvK+eo5pFITJByvarWXIzlmi7GpHcserkgHBqyk4xgsQD71ipKWkGzvVp D13MePXpVfUUjN49S6Gl5qKTt3sx98CmuVlySrD1AY1FDsPLg8jgg9qlMwjUFF4HGTR9VSF9c7BH FCiFJFYg9cmqt1pNrMvMIeM9DVxZVPz55NP80YwCPpQsMrlfXZLVM5efwXpt0TuDr7ZyKyr74XQu Ga1fHHGeOa75WUelPD+9bKjFdCHipy1ufP8Ar3gbVtOZm8syKPauQuIZYXKyIyEdiMV9VzwxXCFZ EVgfUVyWv+ANO1RGKRKjnuBVci6EOvL7R890V2mu/DjU9Od3t4zJGD61yNxaz2rlJ4mQj1FS00VG SlsQ0UUUigooooAKKKKACpbe2mupRFBGzuegAre8P+DL/WZFZkMUJPJI5Net6B4O03RYhshUyd3P Jq1HuZyqJaI8+8O/DS7vWWW++Reuz/GvT9K8JadpcSqsSgitVXSMbVGKGmAGX7fw1otNjnk77k6b IxtjUDFK0mOpqhJd45HA7CopLkgcnJNNK5k6iRpfaR0Azj1pr3WOhx9KyHvZNvXP0HSoftuD159q 0UDF1jbS69cY7ZpHngwNyhqxRcyO3BOPWpI2O4kkYPcmnyke0bLRkzI3lYx6VDN52MMDk9jjFR3E yxMqoQfXBpn2gynJ6LxuNaLQzbuS22ASzHew7Voxywx4I2rxyayFcRoRnjOc5qF7iTYz72O71FTJ XLjLlRt3ExYbo+SeCM9aryBViLsFAXJxjvWQbuS3MSnc5I5z2qSfVUto2LHcx7Dp+dEYPoKdVJXb sJJO+S+0/gOlIbgnCg4/3hVCXxFNtYpHGAeB3xWc99evOGkdl3Dr04rrVN9UcPtk9mdYrRQQeZI5 +bihtT8tSiIApHBPJrnkS5KhmcYPTJzmp1gGNxmOf7u2l7JdQ+sSeysdBY3h2sZJMZ4APeke98uQ Kp3Kx5xWbHLHAqpIWOB3qITWyM2CSD/ePSs/ZXZr7dpWRtfb/mO5tuOoFSLfjsa51rqNTlSuKljv IgQcr9Kr2SJVd33OiW/HrUyXqnvWAt7BtJI/ENR9rjI+R/m+tZukjeOIa6nSrdKaeJwe9c0l+w6t +tWIr/J5aspUmdMMTc3HEcowwB9jXOa34M03VY2zCFY9wK0UvARjd+BqdLg9M1i00dMZxkeJeIvh 5faYzS2ymSMVx8sTwuUkUqw6g19PSeVMu2RQQetcl4k8A6fqsbSQRhJOvFZuKZvGbW+p4XRWzrnh m+0WdlliZoweGxWNUNWNk09gooopDPpO1tYLSMRwoAB6CpJblVHByapT3e0YBxVN70AFuhHc10qP VnnyqJaI0lusBn446Zqu18M5ZsmseW/z/FUDXWVLltqg9T3q+Uwc2bEt8rLycEVUfUzuwD3xmsuS 4hdGkDsD9O9VIbjeTuJypyfpWkYmMmzda7ZSQchh2NQi4bs+efSsY3rZY4yAc5p/2tiN+MZ6baqx BspdS7SeducfWpEuJGdQzYGccisYNIdm5sIOQM08ztFDyxOTwM0x2Nu4liQE5yenXmo45AVwrFRn IGeKxluVYYznHpVhJVwGJIHTFAGl54YEZGR0pVhlKK7KwJ6ZFQJqUNtCfLhwxGMsRTJNWeVSZHWO FBk44FRqaWSNJpIQivMUyp/iPWs/Vrqwa3KpJmQYwvrXP3WozXZLKv7pDheP51GYp35Zh06Zrppw 5dbnHVnzaJGnaNDLHIZlycYGByf8KmezjSNN8oyBkBjmsy2kkgZh/Cww3vUst10DMvHQbskCtW3c xUUkX1uVjXAkHHT5c0jako4Vsj3HSsmW6A4AGfWofNPrTViGn0Nd9RLjBOQOhqBrjJ4rPE3PFOEg 7kVSsZuLZe880onbvVHz1FKLglTjHFO4uRmgtww9alW5OM559KylnZaBP1OTUjSaNlbzA61PFfc8 msD7SxOefapBdAcg5NS4pmik0dRHecZDfrVuK+PrXJR3mO+c1eiupCoZDurnlTOunWZ1sN1uHIyK spOh79a5e2vgThnwfQ1eiuueDke1csqZ6NOvoX9S0yz1OEx3EanPGcV5V4q+H89iz3NipePrgCvU o5wf4qm3o67WAOeorFrozpjLqj5tdGjYo6lWHUGivXfFfgODUUa5slCTDnAHWio5H0N1UXUtXeo5 c9DVV7oyDAkAAHQnrVF54z1PPfmqklwpJ2Nkd+a7bHlGqkhLBWm+U8Ed6dKqOApb3x2NZEV5tba6 KNvT5s043qeZwwBJ65NGpaSNVjFHEDuBUZ+Xp+lZN3eM8rYAC+o9KpalfHcnz5K9D2pbRvOtl34U KxH1HvTWhElfRE0c24HHf1qzDdKsLFh0PFZsz7IFCHCdT65piFliDMxAzmquRym2k8YKljgnkipr mVZY1SNQxPOCeR7VlC5VWWcEqcYHHB4qQzI6rIvVuTjtRcrlLsN2YJVDQsgxgrk+nWlkvMRgA/Ly fvc+lUmnN1E0bMwKDKZbrjtVa2cyExsD8vfvU3K5DXhbzUZ1BYKM/NVieS2vLdoTF5bEZRs8A++a pQNjCEbTjnFXGWRIkZ0HzjKkfMcZ9KSdmV7O6sUVnktoGtmUK46jGKhiuSEYMpxnjParEypfSgzb 1KjaCBjNUL6zntm/duZ4iMgryR9a1VQxdJkjzAsSZPyqu0wLcVSeSQEhwV9iMUwzY4Bqucl0i/5u O/NHm8cmqPmnPXNPWTbyxyfSnzkOiXPMIHTFIZR61Ta4z9KQOzMFUEk9AKfOS6Jd84gUedVRvMVc lSB61GZutPnF7I0PPOMbqX7Qdu0E+4rP873oEtHOL2JoifAHFKLjHfBrO873pRMM0+YXsTUWZWyQ cY561ZgvTF1II7+tYiy++KkNzjGCc+lF7k+yaeh1Ed6hUHKf8COKtx3KZ+WVA3oGrjRck8E8VPFc 4IwSPxqHFMvmlE7WO+ZerA1fgvQcVxsN6MDDEkmtOC9xjqD6VhKmdNOsddHMGHtRWRbXmcDdRXO4 HaqqaPO2LfY2uHc4zwBWc92xbqaKK6WzmgkC3T84PXihZWBDZOc9aKKm5bSFmlMsilzVmK4YIFU9 B0x1oopDsaSLFNCrsASTk8cVDcy4jztBAbAFFFMLakaypI5JyQOlNEpVn8og5GCO2PSiiobNEkNi uCjgtyM4+tWLxjDJFdghWlAUqowMD19aKKXUq2hYtZ3llJEhGOhB61be9ljUpw4zlT0NFFDBDYp4 5k3BnVkX+H61XlOWzuIPHFFFA7BMVkRU2CQqCcP0P0rOl09Rb7oy4l3YwxGKKKdyWkUSWgYq33hU /wBhvZIDOsOYwQM7x36d6KKq5FkJFp928pRlCYGTlh0/CppZFswNnzDofUmiii4WRFNqUTQlVR95 PfG3H+NUfNOaKKaYrIPONL556UUU7sOVC+aT70CbFFFO4uVDhOetOExzyaKKq5PKhyzc1KsxFFFN MzlFFy3uCtaUdztCtzk9aKKs5JaPQ07S+JxkUUUVk0rmkZOx/9k= --b1_72d90470b635d3dc7e9e8695952e7129--