Date: Wed, 28 Oct 2020 05:40:25 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang mga Matutuwid na Pinatnubayang mga Khalifa: Ali ibn Abi Talib (bahagi 2 mula 2) Message-ID: <2e42bdc0589f906c326f3cbc8d47565d@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 34.201.9.19 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_2e42bdc0589f906c326f3cbc8d47565d" --b1_2e42bdc0589f906c326f3cbc8d47565d Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_2e42bdc0589f906c326f3cbc8d47565d" --b2_2e42bdc0589f906c326f3cbc8d47565d Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 15 Ang mga Matutuwid na Pinatnubayang mga Khalifa: Ali ibn Abi Talib (bahagi 2 mula 2) Deskripsyon: Ang isang maikling talambuhay ng kasama ng Propeta Muhammad, pinsan at manugang, at ikaapat na Matuwid na Pinatnubayang Khalifa sa Islam. Malalaman din natin ang ilan sa mga nakamit at pagsubok ni Ali. Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 17 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2113 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan Layunin: · Upang mapag-aralan ang buhay ni Ali ibn Abi Talib at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan ng Islam. Terminong Arabik: · Khalifah(maramihan: Khulafa’) – Caliph. Minsan naibaybay na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari. · Rashidun – Yaong mga matutuwid na pinatnubayan. Partikular na, ang isang kolektibong termino na tumutukoy sa unang apat na mga Khalifah. · Sunnah -Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta. · Ummah – Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad. Si Ali ibn Abi Talib ay ang ikaapat na matuwid na pinatnubayang Khalifa sa Islam. Ang pinsan at manugang ng Propeta. Matapos ang pagpatay kay Uthman ibn Affan maraming mga Muslim ang sabik para kay Ali na manguna sa pamumuno ngunit nababahala si Ali na ang mga binhi ng paghihimagsik ay kumakalat sa mga mananampalataya. Nag-aatubili siya hanggang ang ilan sa mga pinakamalapit kay Propeta Muhammad ay hinimok siya at binigyan siya ng suporta. Ang mga pangyayari na umuugnay sa pagpatay kay Uthman ay kumalat sa maliit na Ummah sa isang panahon na naging kilala bilang "oras ng kapighatian". Nakakalungkot na si Ali ay nagsimula at natapos ang kanyang pagiging khalifah sa panahon ng kataksilan. Tinanggap ni Ali ang pagiging khalifah na labis na nag-aatubili at inilipat ang kabisera ng maliit na Muslim naUmmah mula sa Medina papuntang Kufa na sa kasalukuyang araw ay Iraq. Nadama niya na ang pag-aaway ng mga tao dahil sa pagkapatay kay Uthman ay dahil sa kawalang kakayahan ng mga gobernador kaya pinatawag niya ang lahat ng mga gobernador na itinalaga ni Uthman at nagtalaga ng mga bago, na nadama ni Ali na pangangasiwaan ang kanilang lalawigan nang mas mahusay. Si Muawiyah, pamangkin ni Uthman at gobernador ng Malaking Parte ng Syria, ay tumangging bumaba hanggang ang mga pumatay kay Uthman ay mabigyan ng hustisya. Ang isa sa mga balo ni Propeta Muhammad na si Aisha, ay naniniwala rin na ang mga mamamatay-tao ni Uthman ay dapat dalhin sa hukuman. Gayunpaman dahil sa kaguluhan sa panahon ng mga huling araw ng pamamahala ni Uthman mahirap na tapusin ang gawaing ito dahil maaaring magdulot ito ng higit na kaguluhan. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na tapusin ang kaguluhan na sumailalim sa Ummah, hindi nagawang maisa-isa ni Ali ang lahat ng mga nakikipagtalo at nakikipaglaban na mga pangkat at noong 657 CE Ang pagtanggi ni Muawiyah na bumaba mula sa pagkagobernador ng Syria ay nagbunga sa pagkilos ng militar. Ang mga pwersa ni Muawiyah at Ali ay nakilala sa Labanan ng Siffin. Ito ay talagang isang serye ng mga labanan at negosasyon na naganap sa pagitan ng Mayo at Hulyo 657 CE at natapos sa wakas sa arbitrasyon ng Adhurh. Sa una, si Ali at ang kanyang mga pwersa ay mukhang nananalo na ngunit pagkatapos magkasundo ang magkabilang panig na ihinto ang pagdanak ng dugo at magtalaga ng hukom upang magpasiya kung aling partido ang nasa katotohanan. Ang isang maliit na bilang ng mga tao, na naging kilala bilang Kharwarij [1], ay tumanggi sa arbitrasyong ito, at pagkatapos ay nakipagdigma laban kay Ali, nawa kalugdan siya ng Allah. Si Ali ay gumugol sa susunod na dalawang taon sa isang kampanya laban sa Kharwarij hanggang sa siya ay pinaslang ng isa sa kanila. Matapos ang kanyang pagpaslang, ang kanyang anak na si Al-Hasan, nawa kalugdan siya ng Allah, ang naging karapat dapat na sunod na Khalifah sa Ummah. Sa bagay na ito, ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay sinabi: "Sa katunayan ang aking anak na ito (ibig sabihin si Al-Hasan) ay isang kaaya-aya na tao; Sa pamamagitan niya na ang Allah ay pagkakaisahin ang dalawang malalaking partido ng Ummah. "Totoo sa pagsasalaysay na ito, nang nasaksihan ni Al-Hasan ang pagtatalo at pag-aaway inanyaya niya si Muawiyah sa arbitrasyon at agarang pumayag bumaba para sa kanya, kaya nagkaisa ang Muslim na Ummah. Naganap ang pangyayaring ito sa taon 41 ng Hijri, na kilala bilang 'taon ng pagtitipon'. Sa lahat ng kanyang mga pagsubok at kapighatian si Ali ay nanatiling marangal, matapang, at mapagbigay. Kahit sa mga mapanganib na mga panahon, pinatawad niya ang kanyang mga kaaway at patuloy na nagsusumikap para sa isang nagkakaisang Ummah. Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nagsabi: "Ang pagka-khalifah pagkatapos ko ay magtatagal ng 30 taon." Sa katunayan, ang panahon ng pagiging Khalifah ni Abu Bakr, kasama nina Umar, Uthman, Ali at Al-Hasan, sa kabuuan ay eksaktong 30 na taon. Talababa: [1]Literal sa Arabik na ang mga nagsilabas. Sila ang mga unang nagbago ng doktrina sa Islam. Ang Orihinal na grupo nila ay hanggang 20,000 na lalaki na tumalikod kay Ali at tinanggihan ang kanyang pagiging khalifah nang sumang-ayon siya sa arbitrasyon kay Muawiyah. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/240/ang-mga-matutuwid-na-pinatnubayang-mga-khalifa/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_2e42bdc0589f906c326f3cbc8d47565d Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang mga Matutuwid na Pinatnubayang mga Khalifa: Ali ibn Abi Talib (bahagi 2 mula 2)

Deskripsyon: Ang isang maikling talambuhay ng kasama ng Propeta Muhammad, pinsan at manugang, at ikaapat na Matuwid na Pinatnubayang Khalifa sa Islam. Malalaman din natin ang ilan sa mga nakamit at pagsubok ni Ali.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 17 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2113 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan


Layunin:

·      Upang mapag-aralan ang buhay ni Ali ibn Abi Talib at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan ng Islam.

Terminong Arabik:

·       Khalifah (maramihan: Khulafa’) – Caliph. Minsan naibaybay na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari.

·       Rashidun – Yaong mga matutuwid na  pinatnubayan. Partikular na, ang isang kolektibong termino na tumutukoy sa unang apat na  mga Khalifah.

·       SunnahAng salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta.

·       Ummah – Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

RightlyGuidedCaliphsAli2.jpg

Si Ali ibn Abi Talib ay ang ikaapat na matuwid na pinatnubayang Khalifa sa Islam. Ang pinsan at manugang ng Propeta. Matapos ang pagpatay kay Uthman ibn Affan maraming mga Muslim ang sabik para kay Ali na manguna sa pamumuno ngunit nababahala si Ali na ang mga binhi ng paghihimagsik ay kumakalat sa mga mananampalataya. Nag-aatubili siya hanggang ang ilan sa mga pinakamalapit kay Propeta Muhammad ay hinimok siya at binigyan siya ng suporta. Ang mga pangyayari na umuugnay sa pagpatay kay Uthman ay kumalat sa maliit na Ummah sa isang panahon na naging kilala bilang "oras ng kapighatian". Nakakalungkot na si Ali ay nagsimula at natapos ang kanyang pagiging khalifah sa panahon ng kataksilan.

   Tinanggap ni Ali ang pagiging khalifah na labis na nag-aatubili at inilipat ang kabisera ng maliit na Muslim na Ummah mula sa Medina papuntang Kufa na sa kasalukuyang araw ay Iraq. Nadama niya na ang pag-aaway ng mga tao dahil  sa pagkapatay kay Uthman ay dahil sa kawalang kakayahan ng mga gobernador kaya pinatawag  niya ang lahat ng mga gobernador na itinalaga ni Uthman at nagtalaga ng mga bago, na nadama ni Ali na pangangasiwaan ang kanilang lalawigan nang mas mahusay. Si Muawiyah, pamangkin ni Uthman at gobernador ng Malaking Parte ng Syria, ay tumangging bumaba hanggang ang mga pumatay kay Uthman ay mabigyan ng hustisya.

Ang isa sa mga balo ni Propeta Muhammad na si Aisha, ay naniniwala rin na ang mga mamamatay-tao ni Uthman ay dapat dalhin sa hukuman. Gayunpaman dahil sa kaguluhan sa panahon ng mga huling araw ng pamamahala ni Uthman mahirap na tapusin ang gawaing ito dahil maaaring magdulot ito ng higit na kaguluhan.

Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na tapusin ang kaguluhan na sumailalim sa Ummah, hindi nagawang maisa-isa ni Ali ang lahat ng mga nakikipagtalo at nakikipaglaban na mga pangkat at noong 657 CE Ang pagtanggi ni Muawiyah na bumaba mula sa pagkagobernador ng Syria ay nagbunga sa pagkilos ng militar. Ang mga pwersa ni Muawiyah at Ali ay nakilala sa Labanan ng Siffin. Ito ay talagang isang serye ng mga labanan at negosasyon na naganap sa pagitan ng Mayo at Hulyo 657 CE at natapos sa wakas sa arbitrasyon ng Adhurh.

Sa una, si Ali at ang kanyang mga pwersa ay mukhang nananalo na ngunit pagkatapos magkasundo ang magkabilang panig na ihinto ang pagdanak ng dugo at magtalaga ng hukom upang magpasiya kung aling partido ang nasa katotohanan. Ang isang maliit na bilang ng mga tao, na naging kilala bilang Kharwarij [1], ay tumanggi sa arbitrasyong ito, at pagkatapos ay nakipagdigma laban kay Ali, nawa kalugdan siya ng Allah. Si Ali ay gumugol sa susunod na dalawang taon sa isang kampanya laban sa Kharwarij hanggang sa siya ay pinaslang ng isa sa kanila. Matapos ang kanyang pagpaslang, ang kanyang anak na si Al-Hasan, nawa kalugdan siya ng Allah, ang naging karapat dapat na sunod na Khalifah sa Ummah. Sa bagay na ito, ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay sinabi: "Sa katunayan ang aking anak na ito (ibig sabihin si Al-Hasan) ay isang kaaya-aya na tao; Sa pamamagitan niya na ang Allah ay pagkakaisahin ang dalawang malalaking partido ng Ummah. "Totoo sa pagsasalaysay na ito, nang nasaksihan ni Al-Hasan ang pagtatalo at pag-aaway inanyaya niya si Muawiyah sa arbitrasyon at agarang pumayag bumaba para sa kanya, kaya nagkaisa ang Muslim na Ummah. Naganap ang pangyayaring ito sa taon 41 ng Hijri, na kilala bilang 'taon ng pagtitipon'.

Sa lahat ng kanyang mga pagsubok at kapighatian si Ali ay nanatiling marangal, matapang, at mapagbigay. Kahit sa mga mapanganib na mga panahon, pinatawad niya ang kanyang mga kaaway at patuloy na nagsusumikap para sa isang nagkakaisang Ummah.

Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nagsabi: "Ang pagka-khalifah pagkatapos ko ay magtatagal ng 30 taon." Sa katunayan, ang panahon ng pagiging Khalifah ni Abu Bakr, kasama nina Umar, Uthman, Ali at Al-Hasan, sa kabuuan ay eksaktong 30 na taon.Talababa:

[1] Literal sa Arabik na ang mga nagsilabas. Sila ang mga unang nagbago ng doktrina sa Islam. Ang Orihinal na grupo nila ay hanggang 20,000 na lalaki na tumalikod kay Ali at tinanggihan ang kanyang pagiging khalifah nang sumang-ayon siya sa arbitrasyon kay Muawiyah.

--b2_2e42bdc0589f906c326f3cbc8d47565d-- --b1_2e42bdc0589f906c326f3cbc8d47565d Content-Type: image/jpeg; name="The_Rightly_Guided_Caliphs_Ali_ibn_AbiTalib_(part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Rightly_Guided_Caliphs_Ali_ibn_AbiTalib_(part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAC5ARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDgAakB 96ip4risetckzRmmA0ZosO5JmjNMzRn0pWHclyfWjcajzQDQO5KGNLuNRbvel3UrFJk280oc1Dup Q1TylqROHPrThIar7qcHqXEtSLIc09WNVQ5p4lNZuJtGRdRmqdC1UFlNTxz4rCUWdUGmaMbN6Vbi ZvSs6K5X0q7DdL021xVE+x0pGhE1WUY+lVIZUbHyitGHyjjJFcU3YUiMuw7VDJI2Oa0HSLb94Vn3 BVc4NRCSbJjqVJZG55qpLKfWpZ5kAPzc/Ss6adezV3U43NbBJKfWqzy+9MeYHvVd5B613Qgc85pE jy+9RGQ+tRtJTDJXRGByTqEhkPrTfMPrURekLc1qonO5khc+tNLH1qPfSFqrlIchzN70VGTRTsRz EWaXNR5pc1rY5OYfmlzTM0ZosVcfmlzUeaXNKw7j80oNMzRmiw7kmaM1HmlzSsPmJAaXNR5ozSsV zEgNLuqPNGaLFKRMHpweoM0ualxLU2WBJjvUqy+9UwaduxzmocEzaNVo0EuCO9WorsjvWN5qqCSw G3rz0pINRt3basy59+KxlQudVPFJOzZ1EN4394V0fhuxfWboq0gWGMZkI6/SuBW+tYT+/mVeM10P hnxrpWk3LMJ32OAHVlxn3FcFTDtaqNzevVvSahJc3Q9B1PwxbGzdrJnSZRkBmyG9q8/urpkJDSDj 3rf1b4n6OtqY7SZmkkBXcRwlcHPrNi7ALKoLcipVJzldQsjmwEpwg/by9Llqa83Z5FVJJ896rG7i d9qzIzegIpjNXdClY3qV10ZI0lRMwpjNnvTCa6VE4p1Ljy1M3UhNNzVpHO5DiaTNNzRmqsQ2Lmkz SZpM07ENik0UmaKYrkOaUGmmlBqzmTHZozTc0ZoHcfmjNNzRmkO4/NGabmjNA7j80ZpuaM0rDuPz QDxTc0ZosO47NLmmZpssyQoXc8ClYrmsTZ96ry38EWcNvPotZ9xfPN8q/IvcA9aq1oqfc554n+Uu nVLj+EqB9KimvZ5wA7cD04qvRV8qOd1Jvdj/ADGOcsTnrz1oBplLmnYm4/cTyTmnhqizS5qWilJo k3U0tTc0maLA5ti7iDkEg+1O+0TZH75+OnzVHSVVkJSa2ZaXUblQB5mee4qxFq3AEqZ9SKzaSlyI tVprqbsN1HcLlDjHY9akzXPg4NaNldhl8uV/mHQnvWcoW2OiGI5tGX80mabmjNTY15h2aTNNzRmg Vx2aKZmigVxlLmrJtE/560fZF/56CjmRHJIrZozVn7Iv/PWj7Gv/AD1o5kPkkV80Zqz9kU/8taX7 Ev8Az1pc6H7ORVzRmrX2Nf8AnrQLJf8AnrRzoPZyK2aM1a+xL/z1pfsSf89f0o54j9nIqZpc1a+w p/z1/Sl+wp/z2/SlzxH7OZUzgZ9Kxp5PNlZsnBPAJrpDp4IIWfafXGaqHw9GSSbs5P8AsVUakFuy KlGpJWSMKit3/hHY/wDn7P8A3x/9ej/hHI/+fs/98Vftqfcx+q1exhUVvDw2hH/H2f8Avinf8Iyv /P2f++KX1in3GsJW7GBRXQDwup/5ez/3x/8AXp6+Ew3/AC9n/vj/AOvUvE0l1KWCr/ynO0V0v/CH k9Lr/wAcp48Gk/8AL0f++al4uj/MV9QxH8py9FdSfBZHW6P/AHzSHwcB1uW/75pfXKP8w/qGI/lO Worpz4SQcfam4/2RTT4WgHW6f8hVfWqXcX1DEfynM0V0h8NWw63D/kKT/hHbUDJmkP5U/rNPuT9S rdjnKK6L+wLMdZZD+Ipw0Gx7tIf+BU/rEA+p1SjazedEDzleDmpquJpVlEML5g/7aU/7Da9t/wD3 8rN1YvY3VGolqUKStEW1soxtz9Wo8i2/uL+dHtEV7GRnZorQ8q2/uL+dFHtF2F7F9ysevX9aTjPW kxz0/GjHsfyoGOz70Z96THr/ACp2PbigYAn1oyRSYx0BpcZpDF696Bns1LgY60u3PTpSuVYADnlq cM+tN2sKXa3oaRSF6ng0oz1zSbCcAKfypRG3ZW/AUmNC5NOHPc/nQFYLyh59qTHfZ+lSzRDuv8VC gDnzAPfNKOgApwViRwtQzRCL7SAjNSqVPBc/nTVQr/yzU596lCEniIHj1FYyZvEfGieufQ1ajVeg xUESv3ix9GFWI0bgFAMf7Vc0zqgWkQcep7Vs6FZxz3YMi5C8gYrERTxlfp81dL4Z4lY7QPx5rgxD ag7FVHaDaNXVNNhltGxGAQOCBXFyxqpII6e9ehXpBt3zk8elcBcoolbnv3rmwcm00zHCybg7mfJ5 YzwPzqvIEIPBxV2VVPdeaqyJHnJZQfevWgzaRVKpyQh/Ooj5ZyMY/GrLCM8bx+VQvHGORg/hXVFn NNEDBOvI/GgKp5p5UYypUUmD22n8K2TOZjGXn601gBTirZ6qM0m3nGR+VWjNjdqnnPHvSbR6inlS RyVppQnutVchobhfUUUvlerLminckrZ9qXPTgUbfcn8aTBBHU1oYDi3sKOT/AAikx3INGBjp+GaR QvzZzgCl5z0FNCHGdvFO8vPajQFcTJz2FO+Y/wD1qAg/uZpfKJ6Jx6E0hpMX0/zil5oELY+5+poM Z/555+pNK5aAE8dKcGbPYc9qRVb/AJ5/+PU7oPufrUspDgSfSnDJHT8aRWJ9MfWlB5xjn61DNEID 6Z/SnqQOv8qZluSCT9DSq0jcBjUstEiSAcFfw4qVZQDgqfwqJWbHzMx981KJAmMu7e/+TWUjeJKk 5I+VGFWUkYjPlH3zVeKTHJkbHvVmKYkfeJx71zTXkdMCwjNwTGPzFdL4cyZCSoAHSubilJx3Hvmu g0MoZMNgPnAycA15+J+BlVPgZ0l2v+jsSzdO1cJeOTM/IBB6NXZ3CoYCWYYx2PNcZcFy5IXqetc2 DVrmOGVosouz88r+VQOzeqgfSrEjS7z8i49z1qsxnDHKqAfSvWgbSImY4+9+lRsT1DZ/CpW3Ef4V CRIRwQK6InPIYxYjOf0puG9D+dO2y9BIAPTFMxL3kwK2RhIaQe4/WjB7g/mKDuxzKPxFN/eDpKK0 RkwPH1+tMOSc8fnQVYk/vh+dIQ/aQe5qkQxckjtRTR/105oqiSDj0x+NISoOO31p+3A7Y9cUv+eF q7mIgxjOB+dG5O/Wn5YdD/47QCx7Ef8AARSuUM+XHegAHs/51Lhv9r8hQSw5Jb8AKLhYiKrnq350 oXnjd+dSbnx/GR+FKGPXc/5ClcaRHgA/x4+tBCnnDce9SiQn+Nvyp245+8/5UrlJEO0HorH8aUoO mw5qcSsBgFz70olb1f8AKp5mUkiFY+xH6U4JxgVYEmT95vypQTn7zfiKlyLSK4DL1Ugd8kU9c5IA H51YVm7Mc/SnhiByW/75rNyNEiFA4HKk98cVKu8ciM5bpyKekr5+VvzBqVGckneBj2rGUjeKEjWT Azlfy/xq1FG+fvuf8/WogXYEF8j6CpIlkB/1pI7/ACjj8awkzdFlQ+P4sdOP/wBda2kyrCw3orkd CxOaykLY+/8AKe54ra0ZxsIlUSc8DaD+lcVZ+6yp/CXbu/T7OQscIz1y3/1q5yaRnlLFwoJ6LgCu lvFtliLfZkRgOpQDmuYuEbPzjaTzgCssNy9CKS00IGBbJ3MfQZqu8Z5yzgVMwDHlvphsVDJH8ud7 j6PnNehEpkDxbRndI3/AqiMPGSHP4/8A16V0CsfnJB6gvUbYXjJx6mSulXMZWGtDjPzNx61GY0OM u1Stlh0X8JKiCZ5JP08zNaxMJCCFT0kak2FeNzn05FIUCj3/AOulNaM9l59d9aoyYjRZ/iP4EUvl ledzZ9KO3EZ/F6jPtGceoeq1IYpHIHI/CimlSx4Rj/wKimTcZiXOcYoHm/5FI0nHCN+dAcH/AJZP k+hqzIdmX1pcSe5/CmlgP4H+maFdRyIyPqaQxxWQjp+YFGHHQ0nmAnmLj3pcjtEv4NRqMTDc5NKG J6MD9aXI6hU/E08Meyr+FK40Mye7Z+lOB5+8KcM5/hxThk91A+lTcoRSxHDD8DTsseN2KQED+IH6 AU/aD1b9MVLLQgfIwSvHfNKM/wDPQnPbNL8meuB9KFKZ4JOPapKQ4Bf4m/WnAAHjJ9g1JvQHjJHs KeHU9Ub8BWbuaqw/cuBgPmpUZuMofpmo1ZQMqH980+OWN2wCzH6VjI1iTY+bDoceu6p0VQMsMD1N QRrvYqMD6mp8/NtxnjnFYSNkTRpG2ScMB2ArR0yJmkKxTmHuQMjP+NZ0TbPuZBxirtqSZgiKj5/i cYx+tc9S9mU9jWvoJTAU+2SSZ5CkHj65rnpQucyuWPqa3pLa42FSPlbrtXJ/nWNMjqxTcVx/DgZr Ki+gobFWQRMg27TVYrH6rx2UYxVl8qOeSO9Vpo4pMZLfgxrtg7BJXIWEYBLR8d+BUY8kg/uQfotS Oo24CZHu5qEwIp/1fX0Y10R2MJCMI16RKPbbUZCN91U/74NSSRJgEA59mNMMalc7W/FjWqZkyJpF U4Kj8AaapiY4C4PupqQ26sMhW/77NAgUc8j6mtLoydxv+7j/AL4NJuAzz/46aDESfvZ96DE+OgPv mnoS7kZkU85b680UphkBPf8AGiq0J1Idkef/AK9Hlp2H604yJ6UB19KvUxG7FB+6x/GlAXPKH86d nHO04o8xTRcYm0DopH40oHtS7gegBpdx/u1IxhTcfuA/jTghz90EfWnA5pcntii4xnlE9vwzTvLH TaDS4b+6Pzpeegxj60ikIIgOiKfqKCiDqg/AVIM//XpcnPXj0qWxoaEGOF/KpFUAc4oO49KOegOP qKnUtMVFG7jJ+uafgMxGTn1DUza45Jz9BTgpaoZadh4jOMfNnsTQIpS3Dc+xxTVMiNgqxA96mVwe u41D0LTFj3opV5Cp9QangCgYMoOeoHFRHyz/AAsDTlESjlTmspWaNYykWN+xggcD2bFXEliZFwQp HX95kH9KzkeLPHmE/TNSIbIv+9aVfdY81jKCZXOzRa4ikBxc+U2MYDmqsgLNkSggdSM02U6UVCx4 z3JVlP8AOoCLZTiIh/XPFTGCXf7gUvQfI4U58zHrULTKcjIanfJg5UKfTOabhcdFP0rVJA2xm4Ef KCB+FQs7buFDD3qVvmxgD3qMhiONv4VrGxnJsYZHPSPP41GzkDPlnP1qTMg64P40Zb0x+NaoybIQ zHrFj/gVNMkif8sT9SamIPdc/jUbZB4yPyq0yGM8x2GfKOfoKiaeTdjG322mrHzHkMc/7lBLAcMC ffiqTsQyAvJjcScelFStuJ5QH6GincVmUcpnhefal2+iZpSwz0OaXc3pj8a1MRu1uyAU7nP3TmkD tjoSffilBcdQufrQMPmJwV/I0vPpj/gVHznnC0vz55VcUhifvM8DI/3qcA+Og/Oj5/RcUDf/ALIp DHYb2FKCR1x+IpvzDsDThux2pMaYofn7wpQS3RlFClu+KdxUlpiAt0LilJk6q4A90pTgdRQAD/CS PekO4oaQ4G5T9VIqRio+86g+wqLbzkEj2zTkyOgz9aTiNTJlVgP9YVz3xT1Vs58xfrjk1ErMTyB9 M0/MisCIz7Y5rJpmqmuxYMoVQFBP6U/JZQY5CWHUE1UM8mQWQ077Vzna2fcVn7N9CvarqW4tqEs6 5Y+oqxtR0BEcxb2k/wAaz/tkh5EYOO4FKL+4VdvloynsYgf1xmodKTH7WKRryRxLAivBdrkZwZAQ f0qi+0H/AFbgf7SVWe8Zxg2sP/fTCmC7cH/VfhvJpRpSQe1iWGWMnPOPTGKjUqchcn6mozc3BPzA 7T/CDTPPYHo4rRU5E+1jcnc/Lwce5qMo33t2f5UnmlhguSPTFRsRn7pqowYSqRHE46j8hxUbMd3A J+jUfKDnaQaQsT/DWiizJziGUU8hqawjf1P40xioPV1+gp4VWXIH+NXaxPMgWNV6A89800xADjJ9 jS7EzytL5ae5x6k0Cuhi5LYEIz7NRSkIf4aKYrlIN/k0oJz0qIyqO5P4UCVCeVP5VvYwuifP+RSk 1BvX+45+lKJQOqOB9KLBcm57H9KPm6g5qPcjdAfxo2r1bp7GkUSfMO/6Ubj601do+6MU4sAMkD8K RQqsp5LZ/GnBiemD9DTN6nv+GKcCMccfhUjHrnHP86UMOgIpg9eafzikykPHA9KTB7t+tNA6d6Ov VKmw7j+Aep/E0o3k8bSB1xTV3c/dGPxqVSu3JYE+nSpeha1HhuOIiR65pwd15Ctj0qNgGHD4+nNO G1RkF8+2azaRabvuSee4IJj2j2FSeYCDugyD0+XFRJH52eSMf3jThEQeEViPf/69Q1HYtOY5SoHy vsPpwa0ILu2twNy2s/HO+Mqf51nO+wY27T/snP8AOnxSvkbbny/rHn+lRKPMh81nqW5b2wY5W1iU +xJqB5rd+fLjHtkUpFwzZ81Jd38Qhx/Naje2kX7yqB6ng/pUqMV1GpS6IawjJ/dhf+AGk8wxjBXP 14pDD/01z9GprQHB2u3HrWi5e5Lc+xGyiTJAkB9VemiM/wDPR/xxSIZScbGx707CnOcA+ma220Mt XqNIYf8ALRvwApu5uzk08oO5OKCccAZoQO5EJTnBNNacD0/76p5KqfuNn2GaQNk9CPqMVasQ2IJ0 P8OfoQaTdu6owH5UOyryyZ+lRebGT90j8xVJdiRTtU5EvPoaKQlAejH6mimIprgHoKeAD1A/KoR1 p4roscl2TLgdAB+FLvHrTF6049KVh3YEg/xUoIHYU1aWkF2O38dKUMPXFRn71LRYOZkhJPfNKHI4 xUXalH3aTSGpMlDEdKN57hvwqNOtSHpU2RabHbz6E0nmDupqM9aeKLIOZh5yj+E04XC4/wBX+Oaa Ohpw60rIOaQvn5/gBpRclein8DTD96nDtT5Y9g5pdxy3JX1GfanLdsD0X65waibvUY+8alwi+g/a SXUvm8dh0kb8aQXhHy+UV981Q7mpx0qXTiuhaqzfUsecxAxPIMdAegpDcTA/67J96qnoaVelHs0H tGT/AGiQHcZ+falFzKej8fSqi/eNI/Wq9nEn2si35rKDiQc+tM89s8hSfXpVQffp8n3aapol1ZE5 uMdVx75zSm4U9GXNV4etSTdKORXD2kmO3nOd/wCQzS+YCOpJ/KoEp03QUcqDmZIzg8ZI/CmO6Y5Y D8MUxOlIe30pqIuYBg8q4J+tFRfxGiqsK5//2Q== --b1_2e42bdc0589f906c326f3cbc8d47565d--