Date: Sun, 1 Oct 2023 07:44:10 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.214.184.223 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_b69419b255470fece4dc83010219714a" --b1_b69419b255470fece4dc83010219714a Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_b69419b255470fece4dc83010219714a" --b2_b69419b255470fece4dc83010219714a Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 14 Ang mga Matutuwid na Pinatnubayang Mga Khalifa: Ali ibn Abi Talib (bahagi 1 mula 2) Deskripsyon: Ang isang maikling talambuhay ng kasama ng Propeta Muhammad, pinsan at manugang, at ikaapat na matuwid na pinatnubayang Khalifah sa Islam. Malalaman din natin ang ilan sa mga nakamit at pagsubok ni Ali. Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 201 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7070 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan Layunin: · Upang malaman ang buhay ni Ali ibn Abi Talib at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan ng Islam. MgaTerminolohiyang Arabik: · Khalifah (maramihan: Khulafa’) – Caliph. Minsan naibaybay na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari. · Ummah – Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad. · Rashidun – Yaong mga matutuwid na pinatnubayan. Partikular na, ang isang kolektibong termino na tumutukoy sa unang apat na Khalifah. · Hijrah -ang paglipat mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina at ito din ay palatandaan nang pag-uumpisa ng kalendaryo sa Islam. Si Ali ibn Abi Talib ay ang ikaapat na Khalifah sa mga matutuwid na pinatnubayan sa Islam, ang ikaapat sa Rashidun. Pinamahalaan niya ang Muslim na Ummah, pagkatapos nina Abu Bakr, Umar ibn Al-Khattab at Uthman, mula 656 hanggang 661 CE. Ginugol ni Ali ang kanyang kamusmusan sa paggaya sa marangal na katangian ng kanyang minamahal na pinsan na si Muhammad, at ang kanyang kabataan sa pag aaral ng mga detalye ng Islam. Si Ali ay lumaki na isang marangal na mandirigma na may isang mapagpakumbabang puso at siya ay inaalaala para sa kanyang tapang, katapatan, kabutihang-loob, pagiging mapagbigay at debosyon sa Islam. Si Ali ay anak ni Abu Talib, tiyuhin at tagapag-alaga ni Propeta Muhammad. Noong si Ali ay maliit pa, may isang malubhang taggutom na sumira sa Mecca at ang paligid nito at si Abu Talib ay hindi mapakain at mabigyan ng damit ang kanyang pamilya. Si Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, at ang kanyang asawa na si Khadijah ay nag-alok na kunin si Ali at alagaan siya. Dahil sa kinahinatnan na ito si Ali at Muhammad ay naging magkalapit at sinubukan ni Ali ang kanyang makakaya na matularan ang pag-uugali ng kanyang pinsan at pagiging marangal ng pagkatao. Si Ali ay humigit-kumulang na 10 taong gulang nang matanggap ni Propeta Muhammad ang mga unang pahayag. Siya ay naroroon din sa tahanan nang ipinahayag ni Muhammad sa kanyang pamilya na siya ay tinawag na maging Sugo ng Allah. Kaya tinanggap ni Ali ang katotohanan ng Islam sa isang murang edad at ang kanyang dedikasyon at tulong sa kanyang pinsan ay hindi mapag-aalinlanganan.Ang kasaysayan ng Islam ay nakabalot sa mga halimbawa ng pangako ni Ali sa mga ipinaglalaban ng Islam at kay Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya. Nang tumawag si Propeta Muhammad ng isang pulong para sa kanyang tribu upang ipaliwanag ang bagong pananampalataya at ang kanyang kalagayan dito ay itinanong niya kung sino ang tutulong sa kanya. Noong tahimik ang lahat ng naroroon, si Ali, kahit na bata pa siya, ay tumindig at nangako ng kanyang suporta. Noong ang mga pinuno ng Mecca ay nagpaplano na patayin si Propeta Muhammad, ang mga Muslim ay nagpasya na umalis at gumawa ng hijrah sa Yathrib (kinalaunan ay pinangalanang Medina). Si Muhammad, Abu Bakr at Ali ang tanging mga natira. Habang si Propeta Muhammad at Abu Bakr ay lumakad sa gabi ng disyerto, si Ali ay natulog sa kama ng Propeta na naghihintay harapin ang mga mamamatay-tao. Nakaligtas si Ali sa gabi, at sa mga darating na araw, ibinalik niya ang mga mahahalagang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ni Propeta Muhammad, sa mga may ari ng karapatan nito. Di nagtagal matapos makumpleto ang kanyang misyon si Ali ay sumali sa mga Muslim sa Yathrib.Tulad ni Uthman, si Ali ay manugang ng Propeta. Pinakasal sa kanya si Fatimah, bunsong anak na babae ni Propeta Muhammad. Si Ali at Fatimah ay nanirahan ng mapagkumbaba at masiyahin na buhay ngunit minsan ay napakahirap ng buhay. Maraming mga panahon na sila ay gutom at bugbog sa trabaho ngunit kahit pa man patuloy parin ang kanilang pagiging bukas-palad. May mga pagkakataon na binigay nila ang kanilang huling pagkain upang matulungan ang isang tao na mas mahirap kaysa sa kanilang sarili. Sa isang pagkakataon nang lumapit ang batang mag-asawa kay Propeta Muhammad na humihingi ng isang alipin, sinaway sila dahil sa paghingi ng mga luho habang ang mga mahihirap na tao ay napupuno sa moske. Sa parehong gabi, dumalaw si Propeta Muhammad kay Ali at Fatimah sa kanilang tahanan at itinuro sa kanila ang mga salita ng pag-alaala sa Allah. Tinitiyak niya sa kanila na ang pag-alala sa Allah ay magiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa isang alipin upang mabawasan ang kanilang gawain. Hindi kailanman nalimutan ni Ali ang mga salita ng payo na ibinigay sa kanya nang gabing iyon, at sinabi, na walang isang gabi ang lumipas na hindi niya binigkas ang mga salitang iyon bago matulog.Ang kasal ni Ali at Fatimah ay tumagal nang sampung taon hanggang sa kamatayan ni Fatimah. Sa panahong iyon mayroon silang apat na anak at ang kanilang mga anak na si Hasan at Husayn ay napaka malapit sa Propeta Muhammad. Bagaman pinahintulutan ang poligamya, si Ali ay hindi nagpakasal sa ibang babae habang si Fatimah ay buhay, at ang kanilang pag-aasawa ay itinuturing na isang natatangi na bagay. Sila ay parehong mahal ng Propeta Muhammad at magkagayundin sa bawat isa. Pagkamatay ni Fatimah, nag-asawa si Ali ng ibang mga asawa at nagkaanak ng maraming anak.Si Ali ay inilalarawan bilang isa sa mga pinaka matuwid sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad at siya ay kilala bilang isa sa mga matatag na tagasuporta ng Islam. Si Ali ay naging isang malakas na mandirigma at nakilala sa mahahalagang unang labanan, laban sa mga taga Mecca, na kilala bilang ang Labanan ng Badr. Si Propeta Muhammad ay ipinagkaloob kay Ali ang palayaw na 'Liyon ng Allah'. Ito ay iniulat sa mga tunay na tradisyon ng Propeta Muhammad na sa panahon ng labanan ng Khaybar, ang Propeta ay nagbigay ng dakilang karangalan sa kanyang batang pinsan. Ang gabi bago ang labanan na ipinahayag ni Propeta Muhammad sa kanyang mga kasama na ang bandila ay ibibigay sa 'isang taong nagmamahal sa Allah at sa Kanyang Sugo at minamahal din ng Allah at ng Kanyang Sugo, hindi siya tumatakas sa larangan ng digmaan, at ang Allah ay magdadala ng tagumpay sa pamamagitan niya '. Ang mga kasama ay gumugol ng gabi na nag-iisip kung sino ang magiging bandila. Ang bawat kasamahan ay umaasa sa karangalang ito, ngunit ang partikular na oras na ito ng karangalan ay kay Ali.Pagkatapos mamatay ni Propeta Muhammad at si Abu Bakr ay nahalal na khalifah, si Ali ay nagretiro mula sa pampublikong buhay at itinuon ang kanyang sarili sa pag-aaral at pagtuturo ng Quran. Siya ay sanggunian sa mga usapin ng estado ng parehong sina Abu Bakr at Umar ibn Al-Khattab at ibinigay ang kamay ng isa sa kanyang mga anak na babae, si Umm Kulthum, kay Umar para ikasal. Nang si Uthman ibn Affan ay pinaslang sa paglilingkod sa Muslim na Ummah, si Ali ay pinili bilang ikaapat sa mga taong kilala bilang ang mga Matutuwid na Pinatnubayang Khalifa sa Islam. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/238/ang-mga-matutuwid-na-pinatnubayang-mga-khalifa/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_b69419b255470fece4dc83010219714a Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang mga Matutuwid na Pinatnubayang Mga Khalifa: Ali ibn Abi Talib (bahagi 1 mula 2)

Deskripsyon: Ang isang maikling talambuhay ng kasama ng Propeta Muhammad, pinsan at manugang, at ikaapat na matuwid na pinatnubayang  Khalifah  sa Islam. Malalaman din natin ang ilan sa mga nakamit at pagsubok ni Ali.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 201 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7070 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan


Layunin:

·      Upang malaman  ang buhay ni Ali ibn Abi Talib at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan ng Islam.

 MgaTerminolohiyang Arabik:

·      Khalifah (maramihan: Khulafa’) – Caliph. Minsan naibaybay na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari.

·       Ummah – Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

·       Rashidun – Yaong mga matutuwid na  pinatnubayan. Partikular na, ang isang kolektibong termino na tumutukoy sa unang apat na Khalifah.

·       Hijrahang paglipat mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina at ito din ay palatandaan nang pag-uumpisa ng kalendaryo sa Islam.

Si Ali ibn Abi Talib ay ang ikaapat na  Khalifah sa mga matutuwid na pinatnubayan sa Islam, ang ikaapat sa Rashidun. Pinamahalaan niya ang Muslim na Ummah, pagkatapos nina Abu Bakr, Umar ibn Al-Khattab at Uthman, mula 656 hanggang 661 CE. Ginugol ni Ali ang kanyang kamusmusan  sa paggaya sa marangal na katangian ng kanyang minamahal na pinsan na si Muhammad, at ang  kanyang kabataan sa pag aaral   ng mga detalye ng Islam. Si Ali ay lumaki na isang marangal na mandirigma na may isang mapagpakumbabang puso at siya ay inaalaala para sa kanyang tapang, katapatan, kabutihang-loob, pagiging mapagbigay at debosyon sa Islam.

Si Ali ay anak ni Abu Talib, tiyuhin at tagapag-alaga ni Propeta Muhammad. Noong si Ali ay maliit pa, may isang malubhang taggutom na sumira sa Mecca at ang paligid nito at si Abu Talib ay hindi mapakain at mabigyan ng damit ang kanyang pamilya. Si Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, at ang kanyang asawa na si Khadijah ay nag-alok na kunin si Ali at alagaan siya. Dahil sa kinahinatnan na ito si Ali at Muhammad ay naging magkalapit at sinubukan ni Ali ang kanyang makakaya na matularan ang pag-uugali ng kanyang pinsan at pagiging marangal ng pagkatao. Si Ali ay humigit-kumulang na 10 taong gulang nang matanggap ni Propeta Muhammad ang mga unang pahayag. Siya ay naroroon din sa tahanan nang ipinahayag ni Muhammad sa kanyang pamilya na siya ay tinawag na maging Sugo ng Allah. Kaya tinanggap ni Ali ang katotohanan ng Islam sa isang murang edad at ang kanyang dedikasyon  at tulong sa kanyang pinsan ay hindi mapag-aalinlanganan.

Ang kasaysayan ng Islam ay nakabalot sa mga halimbawa ng pangako ni Ali sa mga ipinaglalaban  ng Islam at kay Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya. Nang tumawag si Propeta Muhammad ng isang pulong para sa kanyang tribu upang ipaliwanag ang bagong pananampalataya at ang kanyang kalagayan dito ay itinanong niya kung sino ang tutulong sa kanya. Noong tahimik ang lahat ng naroroon, si Ali, kahit na bata pa siya, ay tumindig at nangako ng kanyang suporta. Noong ang mga pinuno ng Mecca ay nagpaplano na patayin si Propeta Muhammad, ang mga Muslim ay nagpasya na umalis at gumawa ng hijrah sa Yathrib (kinalaunan ay pinangalanang Medina). Si Muhammad, Abu Bakr at Ali ang tanging mga natira. Habang si Propeta Muhammad at Abu Bakr ay lumakad sa gabi ng disyerto, si Ali ay natulog sa kama ng Propeta na naghihintay harapin ang mga mamamatay-tao. Nakaligtas si Ali sa gabi, at sa mga darating na araw, ibinalik niya ang mga mahahalagang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ni Propeta Muhammad, sa mga may ari ng karapatan nito. Di nagtagal matapos makumpleto ang kanyang misyon si Ali ay sumali sa mga Muslim sa Yathrib.

Tulad ni Uthman, si Ali ay manugang ng Propeta. Pinakasal  sa kanya si Fatimah, bunsong anak na babae ni Propeta Muhammad. Si Ali at Fatimah ay nanirahan ng mapagkumbaba at masiyahin na buhay ngunit minsan ay napakahirap ng buhay. Maraming mga panahon na sila ay gutom at bugbog sa trabaho ngunit kahit pa man patuloy parin ang  kanilang pagiging bukas-palad. May mga pagkakataon na binigay nila ang kanilang huling pagkain upang matulungan ang isang tao na mas mahirap kaysa sa kanilang sarili. Sa isang pagkakataon nang lumapit ang batang mag-asawa kay Propeta Muhammad na humihingi ng isang alipin, sinaway sila dahil sa paghingi ng mga luho habang ang mga mahihirap na tao ay napupuno sa moske. Sa parehong gabi, dumalaw si Propeta Muhammad kay Ali at Fatimah sa kanilang tahanan at itinuro sa kanila ang mga salita ng pag-alaala sa Allah. Tinitiyak niya sa kanila na ang pag-alala sa Allah ay magiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa isang alipin upang mabawasan ang kanilang gawain. Hindi kailanman nalimutan ni Ali ang mga salita ng payo na ibinigay sa kanya nang gabing iyon, at sinabi, na walang isang gabi ang lumipas na hindi niya binigkas ang mga salitang iyon bago matulog.

Ang kasal ni Ali at Fatimah ay tumagal nang sampung taon hanggang sa kamatayan ni Fatimah. Sa panahong iyon mayroon silang apat na anak at ang kanilang mga anak na si Hasan at Husayn ay napaka malapit sa Propeta Muhammad. Bagaman pinahintulutan ang poligamya, si Ali ay hindi nagpakasal sa ibang babae habang si Fatimah ay buhay, at ang kanilang pag-aasawa ay itinuturing na isang natatangi na bagay. Sila ay parehong mahal ng Propeta Muhammad at magkagayundin sa bawat isa. Pagkamatay ni Fatimah, nag-asawa si Ali ng ibang mga asawa at nagkaanak ng maraming anak.

Si Ali ay inilalarawan bilang isa sa mga pinaka matuwid  sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad at siya ay kilala bilang isa sa mga matatag na tagasuporta ng Islam. Si Ali ay naging isang malakas na mandirigma at nakilala  sa mahahalagang unang labanan, laban sa mga taga Mecca, na kilala bilang ang Labanan ng Badr. Si Propeta Muhammad ay ipinagkaloob kay Ali ang palayaw na 'Liyon ng Allah'. Ito ay iniulat sa mga tunay na tradisyon ng Propeta Muhammad na sa panahon ng labanan ng Khaybar, ang Propeta ay nagbigay ng dakilang karangalan sa kanyang batang pinsan. Ang gabi bago ang labanan na ipinahayag ni Propeta Muhammad sa kanyang mga kasama na ang bandila ay ibibigay sa 'isang taong nagmamahal sa Allah at sa Kanyang Sugo at minamahal din ng Allah at ng Kanyang Sugo, hindi siya tumatakas sa larangan ng digmaan, at ang Allah ay magdadala ng tagumpay sa pamamagitan niya '. Ang mga kasama ay gumugol ng gabi na nag-iisip kung sino ang magiging bandila. Ang bawat kasamahan ay umaasa sa karangalang ito, ngunit ang partikular na oras na ito ng karangalan ay kay Ali.

Pagkatapos mamatay ni Propeta Muhammad at si Abu Bakr ay nahalal na khalifah, si Ali ay nagretiro mula sa pampublikong buhay at itinuon ang kanyang sarili sa pag-aaral at pagtuturo ng Quran. Siya ay sanggunian sa mga usapin ng estado ng parehong sina Abu Bakr at Umar ibn Al-Khattab at ibinigay ang kamay ng isa sa kanyang mga anak na babae, si Umm Kulthum, kay Umar para ikasal. Nang si Uthman ibn Affan ay pinaslang sa paglilingkod sa Muslim na Ummah, si Ali ay pinili bilang ikaapat sa mga taong kilala bilang ang mga Matutuwid na Pinatnubayang Khalifa  sa Islam.

--b2_b69419b255470fece4dc83010219714a-- --b1_b69419b255470fece4dc83010219714a Content-Type: image/jpeg; name="The_Rightly_Guided_Caliphs_Ali_ibn_AbiTalib_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Rightly_Guided_Caliphs_Ali_ibn_AbiTalib_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAZAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQAAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQICAgICAgICAgIC AwMDAwMDAwMDAwEBAQEBAQECAQECAgIBAgIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMD AwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMD/8AAEQgAwAEYAwERAAIRAQMRAf/EAMIAAAEFAQEBAQEBAAAAAAAA AAgEBQYHCQMKAgEACwEAAAcBAQEBAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgACQoQAAEEAQMDAgQCBggFAwIH AAIBAwQFBhESBwAhEzEIQSIUFVEyYXGBIxYJkaGxwUJSYiTw0fEzF+FDNFMlY7NEVSYYChEAAgEC BAQDBQUGBgIBAgcAAQIDEQQAIRIFMUETBlFhInGBMhQHkaHRQiPwscFSMxXhYnIkFgjxgkOSF8JT gzRUGAn/2gAMAwEAAhEDEQA/ABRkPTElykSXKRfqH0T/AHDy9vKWi6qaqv7evpUkcZQVUcByGOKi zAkVPHHduRORU0mSvgn/AH3U/V23p36HpRfyr9mCan8/txb2JyM1htxJ+OXk57Q21ONFsHRdFwyU jadjE4SntRr8yCqLonULeJt7lorqNQaHMj764lbQ3iBZbaRiAeAP8MGHjvOtxlmIT8Ey0AdmO6NY vduMH9axIiEjpDNeFtWkMTFNi7U0VPw6pV123BZXqbhZV6Y/qICKEHw8cW6De57y0ayuq9Q/A1Dy /mxNOLp/KdPmFbfHIgvRseea+7TokgmwlVsk0cVZseOBeTxmhIJD+VEXdonUdu8Ozz2TWwDCSUel SODDwPIfvxI7Wd0iuxcSOhjTIkGlQRzpxONT4PP99XsY2UeAllAs3m6qwkOOkjbMgtpNvxXkXSQi iS9x7dusmft2B2lBbTKg1AeI8Di+rucoZNIrGxoT54JmldeyBk3ok52M5LYJXSUlEVEhVFAi+XQh QvwRU6rMyC3YKQDQ4mVpIpzND4YAfmP2hS7jIXrHHLO1iypLTjrxs2csPM3oa+HaqHHdPzKpCpaL +OvbS/7N3l8tbiG5VGRaUqoxV9y7aiuZDJAWVvEE/eOGBqrq57h2Y/DypzLKu+o/E9T2DgzGYF7X vymhltigg4w9KRE0NO2iivp26tLyf35BJZ9F7eT41yJQjgfLEIiLs5KXKyiVKaWNaMDxp4n+GHK9 5XE8shWECWMRRWAUiTEnq4b8vyI4EpGml2iosDtIT7qo9BbbKRYmORSa1pUcB4V8K+GPS7mDdBgw AqOBzJxrVxnnaW+CU2VsS3HWJNcLqtI6qislsiAlAfzAJEnbrIdx24wX72rLQq3hi+290r2izg1J FcOMvmqLJsalmRNSK+/IGOrHkVUVS3KP6iVB/Doy7LII3kVaqBXCfz66wrsKnFkScyYJhXBf1+VN Pn1X+3qOWyIehGHDTryOWKdzjOkCukeKW42+jbhJ4jU3U2CqqoCi6L6+n49S9jt5aRar6cM7i6AQ hDQ4y/zX3DZrTnZHY2RtJIkOwI8a0QmFSOurjT7minsJY4LqSa7dV19OtS2/teznCiJK0AYlRXPw GKReb1NbhjI1CTSh8DgCcrynIeSMmiYLjL01xiVeRmnZ8KdJdYaYkur5zluB3OIpyFUTVU0+HZet KsrG32m0O4XagOIzkRmaDgB4+WKLc3dxut2LC1JKF+IJpTx9mJcXs/5bkVSXkawahVqTNkhhy0cQ FqBfRt63adbkOqTCR18iiQkS66JqqadMR3rsyziB0LSUyOn83JT78vLD49o7g0fWEiquqhFajTXN h7MaIe17ietwTFXaibMiW8uTOnikkRcKdYPaCRxTkE4aqkWKgqifIC6r8esw7u3aXcrzrorRxhVy 4BR409v44vvbu3w2FoIAQ/qOfjzzPliR5l7WcPvrOLlmY0towbJsqcyJNlE6gg8460LrYul+4YcP X0XQF010TpnZd2bhbRGzsXXOuRApnkc8PLnYbSZxcXMdSCMwc+OLAuvaliGaYTIxyosljxrNiAsC fBUFkVrsB9JVe8y8ikhJ2ISHVNRLv1G23dt9t9+LqVQXQmqngwbiPww9n2KzvbM26mkbcxkQRwI8 xgWedOEKfCMGyDCrWwsLiqk1hIzZOuNNy66WLCRxJJJrum7kVVFvTURFdF1VOrFtl6vcM4lljiFT QoRqVh4FeFPbl7cRF7bDaYDHGzlAONaFTwqD+1cYXhh0GpuibdgK1IZtdUnIyoEP2zerIw0dekMR nPlRwtqquuqomqqi2+b6fbXtpuO5bdVfdPlWWN2Ab5dWB1NGKDS1C3qFCXaprpUCjL3LdX0sW1S6 ltesNQBK9Wh4N4hsqitNIoAKtUKuesXzexcxptG33amwmZXldgsuT51jXlhcv1VTBaBh1nxnVw6t tRcXQXPK6qeop1z5NsD2O/XM06AvHZRZMuSEpVyKEAlEaANXIsJWJqcaFFuXUsIhG+ktO/A1J9dB Wta1YSEGlQukeymqvky44tdqK3KrSwtMPtKiNEu0muTXskoKGxbfiIUGXKNYSvN2cYJ8Nox2OA+8 23o2JKuJ/UDsS3gka+2YsLpIllcvX1nUFUSaAK6vVUggBSoFenUXrtrep5kVLr/8wqtOGQqaeVCo ocjprTM4pvl7h7L6HmLC3TbtrfF8pl1V3ZZHjJuzIEvCbWyarkycEBoAjQ20nfUzG3fIrBqoku4C RKBtDbp3Ptd6lpDI9/aQyPLpUkxLEtX16choFAXzLA1ApWln6Vrtt3A0kgFncyKi1IFTJUBfHVlk vIinHj6NPZZ7SYvK3LnKeXZ7Hr5GDQ+d8qrcfxHJ4YnU1UPFGXXeRMjyuofZGNaw62/ebiQ2WXpF e8SmRaHvFc8/tX9xtVa1upA8rsJnFV0J6ioU/EfSQWNR4ADncZope391kjuIk6wEToDRvUQKvTNS aii1qOJpXALchtcFLzz7iMYoJ1tEytjky9Y4bs4NlXv4taYvZy0hHjFVX1zUZanJDZnC/VuI4rby 7WSRVNrfFbFtix2McETyJDEToYszaqOwWobMngdQc6/UPS1KvN63qt002lGkkIoQKFH0io9JAo1S vqHpNMypJWvcYpKHjaJZC1dZNZS5to/XOUtBBs3m6V2ZI/3JWVLEroTNOoyu5uyG4TUZzXYqopCn b/YPc/08+mu2q/cu6i53F1LKloZTOBUN030usZVhQ6ZGcBgaEDPGA907b3H3LdMNrs2jhU0czhNF a0LZqWBUE1Kha5VAPF6kZzKgyJUK+F7E3CgSZlRJsLOPcNTkiPtwpDbTVHMlgcyNMdFFjK6Liiuu qdTHcP8A29vxFo7G2i1NqAqq908jyKWFdTRII08f/kcVGdRiB2/6N23V19wX0nULGqwBQo4empDN lUfkWudMwQKjbyODmsGVEyb3DZFQNzJZJWUFRg7tK9bpGjOjZ1u6RlkVZReFt42C3J5m0bfbUgPV cD7v+sf1K7nQSbzPcvYcHihlSG3Svwl0giBK1yKzFqCoIJoToezdodp7M4isYa3OVHkUNI3P4mZg tQKqyAAghhnUYiDUnBcVanzKDkPk22bso6RGvveMYDLo2VBWykvjCucUvLqIJi2iELTqEwZ+RAIl c0zuW+3KFSRtcMXp5vMXWgHqcgqorX0nJWqKZEE2OMW6UMMsobkAy8KUoBpFajiD6qg81zq7MbKp kFXY3eZvnEzBLVBeswqcoh080LeXHdCFXOwVpzx66aJw3XQARiPSw0ElcTROmkfcW4CFo4VjS6Vg dRQvRFqCSQ4ZQSRqoWHs5uj+m/XUmRNPqVpHXicjVqg+VVXwBNMhP9xOLYzXDRReJMutb4a4YSxc ctq6A/MJhYLavjdvVc1t4TgRILSiDrOxw1XcW0epvtjdL65mlbeFK9UNpkR2C8T6Y6g+PEGqjgan BbqC3WBPli+f5WKseWZIFaZE5FsqnIYAHKfuX3KRIs76RJsppSJstuDLUWxnOvE6+hoDqxo7JCio DYFoKKn+FOtRsZj0tEKlY09IqTwH7z4k54imHqOo6mp5camn2D9s8KsItocVyVKlpf21o++3UY0j V1Ki10Nx51AnWEx0EFoiisHvbQXgHU9SRU9Vrk3TTRwq0awAapKglvLTn+9cIsw1Ux67pMdUlyUV O/1L/wCH/wBQvw+HX1GT4B7BjiksCx9uOzcZP26r8F0/69DhIseGJFRTZ1RMjyIUg2DF4FVETUVR DRCQ0VO4qnr6dI3EMc8ZSQVFDheGd4ZgyGmeCHjcqLWFKirGqZLJ6eZW4xsm4+2ipvV0RXcoOLqm nr3RdUXqstsIlCuC6t7cqHFgXfWTUlFKHypng1PaFydiWaS5+CZJB+msnnCnV8onEabksGnhkNqS Ihg82Dm5B1USRfTqh98bJe7cq7lbNqioARTMUzGLp2lvNvfh7G5UCYVIPiDl92C/up+K4ktfxG6/ Er7J45VzjZvEqrIdB0gBlt7cIp9QB6IgnvEgRdvZNaRbW97eh96Cl4RRXoOHiT7MWqa5toZE2skL LpLJ5+w/wxLco5nruGaeC/a/c5d5kzde0oR5mkeN9E34Zrouamw2RoavbdAJU11Xt02sthl3y4bp aVgiryzNcxX92DXu8R7Yio2oyyUNQchTL/HH617rsfrpATnJqWdW5ACWx4EN6e+4ik3JivRkBQRG SFNHANR1/FOjjs26lXpaSkoahr8PkQR44L/yS3jbXXUhFRTj519nlieyuQeD/cRSBU2q1z8J0UbR 0nGmbGqlHtRHNxILscvKOnZe+nx7dRq7Rv3bdx1oQyyg+Bo344eruW1bzD05NLREe8YG3NfZtMrH 4szCp7OS4m5Yx5EmocJuDNSOW9t9W7BhQZdBtFQ0VxCNVRfXREWy2XeodGS/Tp3uggOMxXlUHMe7 LEXddsoGVrRtdtqqVOXLPMceVK54t6hr7niLj2OP1QjSVrz7UiJYOb3o7chw3I6K+2uxH2nVIFRN ANVRdE6hZpIN63QtSs7gZjKtMSIR9ushnSFMqHPjgCeT+XbMcnk5JR25g1CF16TESQSQ9y7m405l GhVxsm3S/eJ2EkRPw76ds+xxNZra3CepjkSM/MYoO57syTG5gf0qMxyPgf248cFNVe4SQmKQn5b7 RSlhxG0dae3tvuyGAMC3qW4l2quq/jp1U5e2F+cZVBCajxHChxPrvX+3DsRqKjh5jFLp7iZVxkDE BNxNMuuDYmhqYsKbpNtoqjr8giG5f19T3/FUgtzJwNMsRC7+ZZ9HIHPAI+5rIq7IeQHnam1lygjR wiyWUNxIQOtiBi7E+dRXyi4qH2Rdw/p60TtKymttsAmjAJNR4+Gfhw4Yo/ct7DPuJaFiSBQ+HtFM IPbjGtHs7abogjJZut+IZFhKdjQPEaoARSJgd4SHyVdhbkTVP2dG7s6SbZqutXS8AAT7c+Xjge1u rLflbYAPSlWJp7MvbjUGFwPy+1XzZk/LSgxJUB1I9TCbbl18Jp9HVmx3JclBlSjmIablJPzCip1k D9ybJ1ljSAM4fNiaMfAgDIU+/Gopse4BTLJOQCOA4DxpXM+/F5e01qsqreRhUpuTNXF4TtvPsJ7Y +ZJlg8raiJKurwPluIT7omip1A929W4iG4HSqzNpAHCgz/8AOJXYunAxtKE9IVJPGp/gcH7kMfGS qlWQ602xPjG2wDxCi7lD5lBF7aopdZ/CLnq0QElTni0M8eka6AEYpLK7yNxJif1FHDOxQRWSEVoV L90oKpqigJqIIOq/gnUvZ2zbrd6Z20+eGNxMLOCsK5UyxlPnHLDfJR20/JhZi+GTYDVA3OL6SMm1 W2zno4iNtvIOu9fyiiKvrrpsFjsv9oRRbn9MKC5IA9ueVB4k5Dxxnt1uyXxYz011IUAk/d4+Qzxj pyHzHjVxll+uPXUWTBxKwkRdlMsWS7GnRa1+c8cggJTk2UqO2SoibyFSASQS9Hu8fVv6ado7cI95 vVuZ5QdSQqZgdBoV1L6NKn0k6qEggVNRitW/aHdu+3xlsITDAhBRpKJxr6qEFiSM8gTSlaYpO8y2 nyOtyH7lUPv0sKAb4zHZMWaSE3UDLaRutr5RygFgpibDJBE3SbQlRNdOat//AOw3YNzLeLZWu6l7 xgocpEiqgclj6pSTUhV0ih0rxxpu3dg79Gtuk01n+iCSoaRiSVp/IBQGprWtWpTA+8r4nhFhxlkE uJPk2cOLLxS5sI8GILUyA1FfYpTBl0HT+mQYziNyScT9xsLYK6mq5huH1U7d3S+dntb6aGa5r0dM aLpRdMUetdTHSKuNI+I1qeBum19pbikSRJPBFKkdA1WJ1FiztpNBXlSpOkUB54pvDeS8kz6Dxvwc zhFnV18y2sMepuRa+9hW9dYTLJqZGCOEc4UeVWRXV8sRgldeBlDQjQjFDRLd+6rN9luu4eyIBYby pRruFplKXCKkqOwhKK3UEbvENJOqIlJF1BHWz7J27eRbjFtvcv8AvdpevRlSNg0TMyFauCV0MyK5 LUKyDUhoWXGv9D7/AE+FMUzDEHMixnI+QbOda131jkZIrr0HCXkpcgjuNgzWsP5BMuW5lhMjR/nm +ddgvuIS9c5qm4LBJBZ6VDqXFf5WTkaZcgKigIFeJxr1pssM93He7q8j3LsSQBWpQgKvE/lXka8Q DWgxmZhfGsHNuTsky6AE1zE7NqLa11qRjXLBvJcuzfyOt0iR4zUtxhZyqiNq39OZDH3p41HrqL6X fRDe+69ts/mI1Tb3APX/AKikLoDIFOtJXCaS1G6SMrBi8gZExDv/AL42PZd6umtT6k4xZoQ5Leon SrRozEgVXWwppAT1MJvO+MZ3RZdljbUizkRawr+FGjx5cyM3ZU0iZDeonZwRXB+ss2YBC4UhxFdd RB8hL82t33v6Mw9sT3FrbQhngmLB2GtnQSDJ+XqVsmWlAVJWgxSrfv47+iS3Leh0oFyCgmM+kc+O RB1ZgjUaDFiYimQP1F3R38ac1Y1J2Mdhk5MqUb8h2D91OSJkCspIklSPkwKloJkG/Ui1Vj/9rQt7 eSywqWEhRE000sEaVXyyKFUIA8COYOE/+TwdK2WFiI2CszVrUFljIyCkOCy1OdKcwcWbyJhsmn44 uuXcjV9nGMNPDJ1Xkc2IJWKP3DsyWcNBZRG3Xf3iVpSm0AkjIgoIh83U/f8AbOydn7FcXV7AsxBI EZVT1EkBGgmooGZGIkzZKghQQThrYXm4dw3aRWUjorRqdVWPTdCG1AAGunUBpNNWVTpoMBdH9xD/ ANgyCoQaxiHJR0m1cRkFCvs2W47T0VXQguyZgNA3JcQXCeb3loPfanPk91vchlO3mOGxkhWBolVS zRqW0oWObMAWQyEaiKEEBFxpsFharKrzannV9anUQKkZkDkMlbTWgIb+Y4HyXlt1lOVV0QrludXx K6VUqNhANwAa3Nx6x2/crd6QDnzZBqzoSIwSIW4U+VFNv7StmFGVIpXKuW1GicFoTT0gkUq2QrmD XD+5vaIubui/lABqOIAqfUOZUDlWmWTnlmVBCoKtVkV9ORxH3cdcsTmOBHjQY8iO7WHNhRmJdlYz QAkMC8/0wKje4F11gtv2mza/l+WjYp1avQU1NWoYCvpUUUZEFqEnjhKWSbpozkKgJC8PTSlMhXmS edMAs+LtxaPaCcoXTVt+UBGjLauEIm7GAlRSCOx2FC1IkHvp6JooKW0AGSUzC/fn4VOEYkbNitRi wrtuwxu+aoLGbPKrhDAhVMiuBka63neeDJaetScefaUHYpobrImRtIgDtRFVOmlnFDNpnCL8yx1M GPqRTXJaUOR4Eihz44UnhMLBDQpTxHMeIJ4HLxy8cew2RGFJcrUdP9y+vpr6uF/Z19Sk+AewY4bk ehNfHHVuN+hE/Tt+Hb+jo2CMwGZ4YVNxtF9PXv8Ao1/FOvezCfVINeJph0iw3ZDiNtNOOurqqCAq alonfsmpLonQMQo1NwGDqxkNM6+GLY4tfkY9ffdykya1tiJKJZEdx1oyJkCII6kyqqhI8iKmu3un r1EbxELu16ChXJYZHPjzxM7LM9rOZpCyqqnyr5YnWb8rXGT3EeY75HZEaUzOZmvOKsmEotsjG+jd Al8LiEO4lFUQl7qmvTDbtghtICo4FaEUyPjXx9+HV/vc886sPynVWuY8AP29uCVx3PsBymBEh5bf Wse0Zb+oqnrTfNBpzY2khshMjNxVeRSBdqa9VC72ndbOVpLKJDETRguXsOQ92Ldb7rtdwgS5ZhNS q1z938cQ9/CqefN/iXHMsdkSWBsNcfJwQJ5uIjgK7FalyFjMi9u3GG5Q11XbounT9L65ii+Tu4AE NPXStK+NB/j54YvaW8kpu7WZjLpPory8QCaU8eWKltc1sMWuWfoXHozhRwOzhtut/SlI36ioJGLa qECJvRF1RfT06sFvtcV7bESiqg+kkZ/fiCuN0ktLkCPhT1CopX3ftXBrcX+5HJcch0xu5HZ2GL5b DOEwzJJJTmOZLG1XxOS3BUkjvASfKSaEiar3XrP957Strl5AIkW7gNTTLqIcq08fxxdts7gkjWJj Ixt5xQVqdD+BPMHBZOsZByHilgRXMZ+JZtrAnsMN6MuS4uu/VHWz8IHv2mQommui9l7UOsG13qhY yHTMHyOX7Vxb/Xe25BclWOdBzH7csZ6co8d5LhVJOhSKpqdGYsbCW5I8UdCKmkmRR2zkigG74yIh 9VTsiprr21TZNytNxuVkVirlQKV/MOJpyxQN4sLqytSpAdQxYnL4Tw5VwJJ5JMbYbYrpc5k4hqBI 268Ud6Ps03I2pGrJNiKIi66aJ1fhZIzl5Quk/bXFFe9kKhISwK+eRH7cMNUHM7Cli2DddKeGVayR cmvKgKQNjvVfC4qK4Jmpaa6+nqnS8m2xTujSAaUGWGybhLCjJETqc5450OM/xkFvIcmODbMeD6KM TflWcb7ohsIhEj/doXfRP69Ogubn+3FFCjomtTwplg1naDcA7aj18qCnEn/xg5+A8MqsKtgqrGqd h3LZ11ss+Xt8ptFsE3mENdfAy6qCQKiKiEi/qzXui+uNxg+YicGA6loP3e3jjR+3rODbpPl3TTNk 2o8/2ONU8Qt5mWUJzGm3lrgN6O0KIgDI+mc8RuNGv5gVUXTsiLp1jV7bR2VwIyR1CKn+AxpVtK1x FqodHDDBaXNRxq5k1sMaKVjZwPJuiRkWa6LEd5BGYQKikiGuoJ29V6eW9rLuZigJPSQ8zkKn9+G1 xOtmHkA9RXwzyxQ2e+5NiZVUYm79KUeO0021OkeNEnNsJ5GxIfmT6jTRVX8yf09Wjbu0nWaT8yk8 hyxX7ruFCiE0XLn4+GKNv/e/bM4Hn8y+pok13CKkrGKzGMtbIyiOjCrBAd5J55CCCoKlqmvb0693 D2xD27ZruduS0kmSq381cqnj55CvgMJ7Rv0m6TvaTAARgEkZ5EVp4e/ljzOV3J/Lnub5EsMt5PmT 6vjVLiZEx3jXEQk09e9cyZRQojP21iYLuZ231xgjRyXlaZ2uEjYuChdcmfUDvHe7i21903EzvUmK 0V2VJY1qNLRqfRF6SWY63c5EqoIOpbDsm2xMz7ZGolNKyMASjcaqxr6s8jkF48cEfhXGtFXOVVFC rodZEh8VctybJpmNFbnyJ93Kr6avnsvGKRvu0aTCdJgRIxZHzCGqpvWh7tJvHcN6t9fIPmJri2ih SJSI4YEQkoq0XSqkKWA45NQcDKxva7ePl7ckRrHK7szVZ2Y0qW5kjnlwpgZaCDkte9KuBp0ax6NT TqRGI76svXEWJawHY8IiM3mxNqHPRppHlTyPoe5FERFJC4+n+77hJDGYlhtDdCNCtNRdwGZ3zyWg OdeVKVrVpHv2226s5JMyw628VoSAB518uYzxF8Owq8iHfsZZYbcZL7XXNNzyBmJJrZsGrdOuBgEU HVIY6wTYQCJ6OKCncet22P6B7e8Vxc746W9nEkAjcsV9TRJIxr8TStKSAACSMgDnWl331CcSRRbc jzXEjOzKBkAHKigppCqgqSaKOJ4VFJYvjb3t2osm5MPkZvjulwe2kXuPYLb1E7IJWfSLK7gOVWLi xthx640ZsDVt98hkKyyatprprmf1D7IuL+9lkWzv4o7GIobmSIW2UqiRKyOAzyOXoIguqhAOlKnG sdldzbZtu1p1Lq2+au5S6xRyCd9SMUYdMMVEa6f6hJXKubZYgFfzPZZNnK8p0mJx0psIr6XGMkfv mFsJ9XPypqa05kVHHeqYLltlELzBJjvzV+tF6Ghk6/oeuW7V2/tMO6Wln3BJIdvmlXqtChJEQIqF oSVPEELl6jQcMaduG7bnJs9xueyLGu429qUXqECrvWhNRWoFCKmo0jMDGofEDOBhg1XWceWI2FLW NI1IV05KWjdhJVZUpy6izQanxp0t8ycLygKGqqo6p36+sf06Tsu17bg2XsmSNtts1oUq3VjZ6sTL HJSWNnJJ9SgHOlRj5x95z90Xe9y7n3QjLeXJrqoOm6qAFCMhMbBQABQkg+BwpyjjCmyeXNmy2wV2 axGadEwRRNyG24ww72T1FhxBX/SmnUpu/bsW5XJmAH6i0aviq6R9ooD4imGG27z8tCqSHOM+mgrx av3GuePmg4ooI+QxZFiKDVutRQlIyKo6y9HRkTmN7two66COoq6KSo4vdfTqMftCNLj5mHOSgNK5 FhlU+dCc/An2YexdwAxiFqdIMBw/KCDl4fCtPYMNfuWyrPafFqbCOJMTxDIcN+wS6/LLrkJqkiU1 VGi28SXXOxpli8g1ggDZo8vhJCaL84KiIuV/UPtPu5ooV2K1sZawESyXDBY4SHUKdbGlSNQYaa6T 6Txxfe09+2BTJ85dXMVJDoSMankBXMBQNQoeDCuddQpQjzf8j3mO4vYZBHC0r8oyS6iU1UT1CMaF WUkmP4mpo1BRYbAi7pGEFdZWOBCS6qq7tOPdwt5v7q0OuN5ISpMsNViLaaOgTg6A0CvlWjHTU0G+ WUxktlmKsImVhokBMlKnSxJ4GmemleVcq4YpEq4WLcz5LkWHjsSliZBXUzNo0yBNg/Hqq1uW1Bfc di2oEP1Ax31EijororoSIqJK2lklpIX+du2UmjVFDUszDwoCFHEVBpTBqrNNrAWkYK5jhppVR7aj 1cDQ5EjFDzrq2I/ATz9kcYCajyZTsiQ2LTzZKbkGNJTbHRxs007bkEfgqr0qLa2RiI6COvIUBocq /tng4NfW/t9nlhLXXsqD4oaibfjDxtKIC64Djj7b+rDCCCtuOOAKkqamvdNe/R5LZJT1OND4/t+G Fg7JUKeWHmLJk2VnSN2U5t366cy5XyJEdlpiM65ZNjJbmsJo3FbedH/vhqSCO0dR/KMaJG5ljX1i gYDMmgyp4+zCJNanPz8ft8uP+OPag+xrJk9v/wBQ/wD0+QlT9n9vX09SM6RT4aDHDzO+s588dgY/ Rp6Kvw7J8O/R+makDhghdvHCwIylp2VPT9i6dDoIz54KWINeOJniaNxp7UhyI7JVhdEVohbJhDQh RzuB79pFqnb16Z3kZeMxhgP44f2EixyhipI8RywVOL1OCclTAxoppUVikOQbT0hpthiULYIqicwV ESkE53+YdVTqmXr7ps8fzgXqQ6hkDUjPw8Pfi42i7ZuzG1ZjHKErmKA+/FXZhxXZYLbyoUwBs4Rb Siy4hA6BCncC0E9VLaqeienft1PbfvEO5wiRKpLzU4g73apdumdGHUjyoRnSmK0no8bgmarqQqoi iCKhtPahbhVCRV0/X1LxqirReFfbXLELcSEtU8cKo11bxoyQ40w2GlDYht6C6IoqqbYvInkBtxTX ciKmvRWtbd26jKC2Xs+zHlvbhY+krUT7/t4+7HFuBFcBxZEwwc+TxKDXnDciqJoaEQmKJ6oqbu/w 6UPUBGhQfuwKGLSdTGvLKuL645ocVmVv0drmjTLrNg1MhsxUlxjhk2mpvmjzbYOkZKiaru0Qfj1W d2nv45TJb25IKEGtDq8ssWfaorBodE9wdStqFKjTTPnka4KiZz8/iT1MdHcs2FVWQn1nx69wBjW0 eQ8KtzUAe0S1hoKo+0YD5kJCRE0XqlRdpi/WRbmMpO7AAtxUjiPAr4EcOGLXN3ILRkaB9cCrmF4M K8fJvEHM8sQ/k33HUvImD2VOJsQLt2uP6CREVwWnGhTckGaLoITEjQ10UdRJfTt1IbP2bcbTuSXN C1uHzB/eKcRiP3Tum23Db3gVtM+k6SP3GuM8GvqIzm9lwmzXse1dNyf4hLv8yL+nrVXRHGlhkPu9 mMvWR0NVJBxxcYJw1MkRVVVVfypqqqqr6J+K9HAyGCkkmp44m2B39tiV3Hsqj/vA4COt7Bc8rKKi EwrZah86r+bTcK909OmG5WMF9btDcU0ePniS2q8uLK5Etv8AEDUjxGNbuF6QuRotVk2RY40xaOtk 2b0hVD6OK+YeQV+fcbT6MIQbl1TXT06wnuGT+0yPZWkpMIOVOZoc/aKkHG07MG3CJLq6jpMfHkCc 8/Plg0bLMcV45pVpkcjLJZrikAIGAtKQju0E9EDya6aD216odvtl5us/WIOksBzri0TX1tYp0yRk MADy77laO6qZ443PaKwjuCxI+VAWWBFtJAZMNVQENUVV0US0+HWnbF2ddW9whvEPSIqPKnicUjde 5raaFhA36gNPb5Yzmucret5T8S0kK3HhWEiShghbzFNwoGiKhEWp99PhqnWsW+3pbxh4R6ilPfjM 59w67lJmOlXJ/bxxT+WjbZLjWW4tAsyqP4tihXSLBpVB1iMToA4cciE/E4UfVBVUXbrrp0x7o2U7 ltHRRaulWAAqeByA5kkgeA40JAGFNj3b5XcCztSN6DM0HEUJPKgz86ZU4iF8c8d01bZ5GrcKPEpM Yj1rWMUUePsi1/22KzHCM2Zm4cqZKcbJ95zuROvEqqppr184u5/pR3jN3OtxewPPdPCqkqfQhDqW XUMiwqVNMgOZINOo9q7r2dduZYpRHEC1MsyMwCB58RzI8Kir9jUBqjrYBPk6dyEaSEqSbbbjyOTp b1jKjfNoIsMyX1EEXug69k16657W+hVklhYy7kiieOEsRU/1JFVVYjPNVWh8GI4jGM7x9RVS4uFt WapfSMstKk6hXkCTTzAwOXPnKXFfHURsLqNKkujJnW0yqqlTccyyIEaYku6miTJNkw05FjCikps+ goKl1RfqBJ2n2a8Ha+zadw7uguTO8aNpjgBXJrp1B08qRAdQg8ACCbN2nDufcKy7vdq9rsDwiIOw Gt2qaiIHjX+cmg41yyDOmvORuQ+RKTJ3226/7Tbx8kxmga8yQoUT92jrbqNOtC/ZygMWCdJFLxOq o6om1bR2pH3Vf7lB3R3HJr3FNEsMQBSKJD8XTiUmjlCiamLyaQQWpliD3x9jtrOXZNqUrbOGSRyQ 0jsK6dTnPSCGbSpC1rliv/efbBk/L+KYvSQlsoeP1E7KIuPtRjcWxzVjGZV9Lfkgg/TrZ0WPxI8Z pt9dsdyYRkiFtXpp9X5W7x7yt+2LSr9v2sJuJo1B/wBxcdEyiEEZApEIxLUgosmnJnqsh9Pl/wCO 9uSb3cUXd7iQQxMafpR9QRiVgc6M5bRQGpTVwUVHHKcMjYVxTUzYrluxjHKsZzLq2nWRLkvwrcWQ +5Vl/IVZDs0aK2lufb/KROE1KDeu5CNcF+oHbK7VFabnYQaNsmjEkHjErnTNAxrX9OXQYyf/AIpA DViSdk+nfcLblc3e130lboVWT/PIgJSRVyH6iA668HWoyGLv9j2et1uDZ3AlTbFjM8Tg20mgds3H pDBzI7DztXQILjokOO28xBYciyAJpoAJ5pxpwEVLX2f3RcbbYx7jFM6XtowijlU1kjaQExr6hSa3 ahSS2b8qlk9Wa1HuLZYW3CXbbiNGspwXeNvgcJ8TBRTpyioZJlFfUA2WRPX29c8hzHHnVdxDrajM qcZP3KsgHIFogjSijHLitzHHSdiOL6E244iKioWiKKr1j9PPqDcd0zSbTvaW8O/QqXCxEhJY1bSZ I1apKVpXSx0GqsANLNgHdvaqbCFu9uaWTbXagLgVQ0B0sVoAwBoAQNVKgmpAJf6Fwl+UFLdoKaJq q/FETt6qnWpyGKNSzmigE+4ffyxTE/UYKoJJNPeeWAr95T3Gh8a2NRn2UXotvE4/Bx7EwjWNksn6 WQ1GmzYUfxv/AGph4D3E66IES7U3qmzrl3687/2FJtaWu7bvLLuMlPl7OCRCCZAQszoNIKqQSGkc ipoo1ZDafpfZdywXrNZ2EaW4NJZ5FIb0tQxqTXNueleWZpXHndqmwm5vWA3Sxria5LlMTXFmtVFU 7KOKW596VJcbODAiueKQ6WxARtCHRFTTrlHYrcteCK5VZLQVqhNMmUrVnP5QxBJ4kDhnjed1kb5R pInMb5UYKS2RByX+YqCKfzUxKOWDjTf4tqLEqpm6qbc/vtxQSSLHr28hFGjwmqeNDCLCao/thi0C bpZCTImpJvU+k96nv5e5Zr6cwv1HIHSQJGEpT0DM5aRnlUGhwba0gi2yK3i6g0xjNzqc5VGrwJJO r9w5DU9JVuKLTMaMD/7wHp+103xblGqI3ojhtCIh8qLtQ0FVTXv0aNNblmJ0jlyyw6HE1GRwjCU0 FhHOM0w0UTYyrquyzSY8LrqLKcXy+VjzCaIqNbEEURUTdqqudLMlDWp+4f4YNTLTiQuyJFfd0wQF SMpSK5/xw5bz6MuFJ8pair7ytPaKpKJfM2i6emqqlbfqVcZ0Y0NKVpzx5tBUAgaaf+a+3Ht9eiaS 5Pyr/wDIeVV0/wDxS/u6+oCD0D2DHCjZsSTTM4Vsw07aiqIi9/X4fj37J/T15mINF+LAZV1A4fm6 yIiAfnU9REyb27T3aqhAhJqmoinr0iZJDUEDCtIq11Vy4UxMaekrrSQEeqlO11mYqjTc8w+kkGgq aK3JFUKO5qnbeioqr6p0ymllgQvMoaCv5Qaj3Yf28cM76LdjHN/mOR9hxMWa67xKbBl39WaqaEUC 3jOgrYHt8gkMhnew84GmpCSISj0z1W1/G0dq+f5kPMcOB/eMPlS52+QPdJWvwuDlX2jj5jHZhmRN tHJkt9ZHnLyiL7xRmnm1dR9ZUdTLYAtqK7hFdUX0Tt151WOARoKFRyANDwoac8DES8xlkOqpqK5A jxHD2Yktph1HlDtjaMykriY+nD5Ea+nFAFtp1HGlXe+RmupGGqov49NILy6slSAqXBr7c/Pw8sOp 7K0vWefVoNQOVKDlT+OKlt6I6yabAgisF/2XEMHBNNE1XcBLoqr6Iui6eqdT0EomTXwbnXLFduLc wyactHI1r+6uG9K11WydFtVAFRHFHVdhLrpvT11LTpYEVA4HCAQldQ4YeoSxEinGeY2yyBxGHwJG xQtEIEdNRLshap6pr2TpF0fWGU/p1zFMOI5E6egj18jWmGaQy+hKBOOEhKLi91Udyoibtuqoi9un aKlKgCuG5L1oxNfDCFIZkaAI9yXaP+H46CnqnbXpStM+WEzqZqDHT7anz+UkZUdq7C1Vw0VVTcKJ qmibV116JqqRTMHA6KV1kDCMomi9kVETX+pV7r8U16cAVHgeWEsPVGaVktJqoamyheEB00Jz5fz7 kXQNuv7em11F1VMfI8cOLaUQydX8w4YMnj73TZFjALFfajPVv0gMNwHGEAQcBAEXAdDRwi7d9F79 Z/uvY1re+taiXVWtfuxetv7xnthpkpo00p7PPFbcpc12XIIk7YibMrfrHajvuKw2yauKRrtNSbcA iUUH4iuvbt1MbJ2zHtZCxEFKZkjOo/h54jN37ie/Ulsn5U4Afj5YHZVkb/LuUi11RdNyp20TuvzL 2/T1bRClKUFMVQytq1DCN2MbhEp6qRFuIl1UiVe+qquuvbpUKFFBwwQsWzPHHNIIqPzCWnfumiLr r6r20016KWoarxwWgPHC1ppiKyfhim2++jiPui6ooZmCAD6kmhqbWnbVVTpmLG3aXqaEJ81B8Kj7 s8PheyrFoDMDzzOfGh+84oLnDlSg4XwqTklubcm1mSGajGqUDQ51vdT94sqzEExfkRYQgT8gh02t Nr8yKqL1TfqR3nH2jsgS3dRvV4xjt1oTpyrJMwGeiFPVTIMxVKjUaT/Znbh3/ciZ1b+1241SsCKn joQE5anYAZ8BqamWePFNjGWc+Zxc51ljAuAORzY0KqYbnDXmMByDDl3DcNPED02wmx3fG6upbBVE 1Ql65d7O7Ut7u8uNzuQst1LdSBi1SzAMoMkhH52JNCaUFFoBjau4t/ltIItvtaxxpCmnTwB0nIcA B8PAccwaYMXkeTUe3rjCZyRMKOOQRWEoMKCU22YTcisYxMxQjxSUUOHCiLJecI12MRmdVRVVOtd3 +6XtTt0b1Mivu0j9K3QmgaR9RBIPERrqduWkUpmMUDZbT+/bx/bkLLYKvUlYCpCAitCOBdsh5nKm dRe9peF3GacxhZZhYybyTj+MtXUKZLacFZFpyC47Z5OMtZWpvS3YaMNu9z8bi6aIC9oX6XbXcz92 EXshnWzs1fURQtPefqzlgcySukMDmKgcKASXfd9FHsa/Kr01uJytK1oludEYWnAChpzahPLBhe4r g/HYPHwizFVitpo8pRGKH76My9LbmS0hBsIAflOR2WtdEEAIyX8uvWgd+dk7XNsMsMq0swjBQozX WSXK+dQvkOOVBiudo9039rucU9sf93rViW4HTkoPlQtx41pzxnrxfUSMT5mtIj9NLg2+S0YSpEMY KueGnmMK5Vu2LBq7thjaFCdOQeh7QUFH8y9cK3cF92bugtd4R/lUZVmQggvBJQpMo4hkFJE8GyIq SMdUbj8r3Vta71tJrJpJB46XT0uuWRGr0tnQrQioGGa/fzDg/m+Le4KbhLjMKmx07N4Pqo0kp6Sk kBNZXRtw3PL5FJF2o098dUTra+5rLdNq3G33ntmZku9viiaGdMw7aC1CPzrIDR1PpdXNeNBku1S2 W6WEu3bygaK6eTXG1AVo1Kg/l0kHScipUcOeq2D+57Fsi4gyDlCYylZZYdFBMhx6EUiWTlnL3t1D NOisrPejX8gfFHQ2/KDqE2W7ahFs9l9dNsl+nd/3RuMSJ3LtqBZrMnSJJWosTpXP5ecmpkowiGoN UrnmM/033Be7YNit2b+23LFkuKfDGpOsNyEiUpQkayVINDl5+OTuZs7yvlXIrOOdhKqbi6sRrKZW 3vDQwDdkTnmYkL6llt+fVMPmJIUhNTd3KImoqnBN5DZ7zPcb/dQpBLdTyzABiVXqOzaEc1/TGqgo OVRxx1JbI9paxWSszPDGiVNAWIUAs1PzNpqa+NOFMCTl1wSTZcqEex+3lFYEjACMqKyjjjMePIAJ cwWHpJCr5Br23IiIg9upyyDPEiMoCxilRX1E8c8iQOXPBtAZtRJ4Ae8c/b44a4FrAfYix7HdEiQ5 Ed2xbr223LW5TcfmfWymvI0w5GjuKEdoRIEVNdNe/UlDb2ZkEtwXKigKilaV9RWpAB8uZ4YTkadE MUAUsRUE5UpwBpywwOxwAXZMKRtiE2ynkmF43yk7f3rbfiUtwC4qqKoiIQoOvza6KSCNTSMaloK1 H2/fXPCsbOc3or1OQP2V8DTC2IjkgUbWxjzGVbF2QbzLkNYzcdfNuKWqNua+VUFpCQt5KnZOix2z yoyRkIpGfqyoPEZjnz5888HeaNKGUam4DKpz8DkeAzPlh4ktUlbcVLSfWypTv0DcraMWKMcjkRzZ fF9lyS1MffYESM+3zmeuq9+hcaafLuknoANUK6Wy4UY1yGZ8a+WCQuJFrIjLRjT1BqjP/KCM/HlQ 88e5t6Ev1Uhe6/7h79a/vC6+mKU0L46R+7HCzZsR5nDnDhRVVEfQxQlFEMf/AG9S0MlFE+bt0Rmf guZweNY+DVz88sWhYYHV/YYF3SWQTnHHPp7GCqoj8Z7/AAvA2ialFL019R6iLfcZ/mmtbqPSKVU8 j/jiZuNuthapcWj6qkBhzB8fZj5o8ICzsWYLc4Y5m4II8fyCJOInidTd6ttkWhd9dPTpS6v/AJeA ystRTh78x7cJ2u3JcTdIPQ1piwxgX2IfWYxlVfGm001lfqu5q62Dhkka2ikJaIrbiooEHdE9fXTq LD2u46b7b2K3KnLwNOKnEoUurANY36K1swz5kfysKYbKbjWbkz09rGLD7iVe0T8ViQJMOvfMmkUE NUBXXEL5VTRFVO6Jr06uN3jsVRr9NAc0JBr7zTDa32iS8LGzctoGQPPywwtidbIdgXcR9qRCkk3I hqAtPA6BaOtuKqKoqmionqmi9unwRZ0E9swKMMjxBwz6hibpXCnWpzHD244uMwbZxYrMZYBESuCS l5W3CFDUfJ2DYSpomun6+jqJIF1udYphLVFcHpoug/v/AAxHxhutOGyX7tT0acEk17aovzJ/p09e nXIHDHNTprTkcfUqpdjHsNRMV0NtxskNoxVPUSRey9u6eqL0MTqwqOOYwaSMxNpbHEopmI99VFNE FdF2j+vt+HSiFUywUkniccTg7FTRPhr29f19KAhhlgK8sc3Iikuq910RO6fDXX9vfoeAwDE0z445 fQ+vb19fT+rVdejKSOeEcfqQlRU1RP1J6L+vROgY1NRjw8MdvpS0TXXT4enx7/q6DB2NcjjkcNVX 9vrp2/bp6r0onDBDh0q8at7qSESprpljIcIQRmJHcfP5+yfI2Krp0hcXVvbJ1JnVFHMmmF7e1uLp 9FujO3kK4L/jX2dFm19ErbTJ36mvGpGZcOBAbWziTnD0agswnHCQtyAW5XCQh7dus73j6gDb7Vpo YA8mui+o6SKV1FuXuxfNu7HW8nCTSsseirUAqD4D/HF2cu+w3GuOeF7TL6O9yDKMmhTI0jade0wy kHymD7TUFhVdQFAkI3TIyHbqiIiqnVd2H6nXm7dxR2N1FDBZupHEk15Esaft44mt27Cs7DZZLm2a WW7UgioHDmKAfvr7cZ2zOPruPBhWKV0pYdgujLhsuNqJLIVntuEUcFHE0VR3bf8AFp1rke5W7yPF rHUT38uVOP3E8sZpJtlysayhG0ucq5UzoK/tlxxij7kID2fcnyZUgnLe2azOHxljNIPzQcbqTsmF vLAFU0bdubFiEQmZfAjBvUR3FyJ3fJu/cfd53e/qsPzsdtEimojh1A6B/MW+KZhkWGgVVandtjWz 2TYDYWmbGFpXY5F3AIqR+UVyQVrpOogFsaMcY8BYHg2CyJEpGI1xGspMtx6wdEEYq2Fbmm68pCS7 BcbUQFF2jsVdPmTrc+2O2ptoaa5vwqWrM8jEkUpqDVJ5BVAqTyBPHGcbzutvfIkMHrvCEUDOtdNO A4nGFnu15bsfcH7gsaxCvbd/8cY1Zt11NToQNjMgt2aRrnILmOqITT2QXDEaM1uFVagiqaCqruwj u/uGfvrvG1EaldhhOm3j59LUUeaRctLTsEFKGkYA4k10/Y9pi7U7bnZzXdZRWVuFGC1EaHmIlLGv 5nJ8MtV/a/w9DxDHyMgOTJOa5YDPkoiyjbfbaSCInrvVlmpRplEVV/KWvr10v2N27a7LaMyAtNLK ZGZs2JagXPwCBVFPDGLdzbtLuVxQ0WJECqBwoKnh46ixr4HBR5Fh1Xk9a7U3DH1EJ5xpw29UFD8T wO+MkVCRWnNm0x+IqvV5vrOC/h6NxnEDWnjTiD5Hn5YrdrdSWjtLF8ZWn4H2jjgBPepwfHq6nGOb 8fvZ1Dc4XZNwMlnQogCiYzOdRIrrjjaeVGa99rwO6JudZlmCaIpIXMP/AGL7Qjn2mHuq3X9e3bpS UU+qN/h1kAgdNqFSaDM0JIpjoL6GdyBL+btmc1gmXqpUj0uo9QUHP1gZ0PEcq4z15peym3qa5+qm w3oxNsSnpbiJXPZJNlRY7MSfXSzbZjv/AE8MmURQc7EndELTXnDc+8N0g7VgmGo7fbMY2oCNQGWs GtRoJ0EZitKELSmhN2/aQb9NDUG5f1jPgDmAcs6j1KOedfVUYifGtzPjVmTi/QHewbGGxjOY4RPe OvjZbB88J0YIyo+j+P3kCGguxp7Gj7T7aPopbVEqFNvNjv8Ad20Dqqbl1SEfV6GDmtHqM1LKFI1D 4vOuJmOK4sA7Bv09H5lrppqy45VBzy4CoIKg4iMT2b5Tc4Dk/J/D82Hf8Xt0t7eWq5Na0kfJ4i10 udIPGrCqfcdlwrupiIMSU61JjpMIVdER0Rpb5s3aEvd+1SX23I5vrGOUzIXCBWDHOJXIDxBQpLsx cE0K1oGib3uCHbb9YLpgqzuqJQFjwB9ZA+MkmlFClBx4kZfZZHsQnypluQtT7B1qaMVpWHGQhPN7 my8zagiq20jYtiCL8muqoqadQFqEjiWKPNFXj4n7/f54spU+GXEYbIcRxiINqMyB435DkBplZjIW bRiDQuPpEPc4wxo8gi4qomiqSdgXR2twVk6ag66VrTL7fHBSoZatk3hhRZ0MtofucSFLGoeJ1YD5 tgcd1thSGUy04BOAb8VwUFxNd47kJRTcKK+FpdKonVT0jWh8SONOWXPwwglxGz9JiOqD6h4H/GtR 44IbjbAwicaZnd2OFSMju7eVQxaeU1Fcf+ys1tlHtbWwZm6pXwQegk2zuNS8m9E0UFXqQuptvs9i udtIjk3+4aNVWpaSJAS5cBc11ZLnXUOGWZi2N5dbtDPG5Ta445K1oFkc6QFOoVOkam5U5En4aDya 0G45AlWCV0eqacv4ofb4kcIzcX6d5iMrZtNEjSST8G50g0E3VIkQUXRK5YW72tosEpYyrkxJqSan xz9g5cM8WB5Oo2ompIHvAFK496bkNfqpHyL/APId/wDzC06+nC5qPZjhNvjOXM4Vtw/T5VTT9fqn 6NPj0OAw8RWTaJFBXA7KBbDINRX8wrovdF19OgZQwoQDg6sVNammH+kffrrCPJElVGnUP96pGnyr uRVFdRUteya9ukbmBZ4TG3PDmznaCcSA8Di+YXJEW3hO1tvStOutI4FZLZ1bIBfQvIy6iq8vjQ9C TTsnfsnVWfYZLeUXFtKQMtQ9nh7sWiPfFuIzDcRgtmFPt8cQ7HLZcWsWrKK0/ualIPgbkGu0EJSQ mwHahoBaaa6rp1K3tj8/CYHI0leNOeIy0vPkZRLGCW1cK/fi1cnu8NzmIxZyKGIzkUd0RkHvVpu3 iujpuN1o2lakMGHZDVFVF6gbGx3HanMKTMbNhUZfCR4V5EYmry82/coxM0ai6U0OfxA86jmMUlkt CxAnKkaOUPVNxRvMskG9e4q2+unkBRX+rq12Nw00OpyGpzpQn2jFXvYI4pvQCvlUn7DzxGChKS7i HuqJrr6rp8VXp9iOKtxOHisg17rMmNYI8BeFxyG82aIgyU2ojbgkiooGGvp8dOkJjMCrx0pWhHlh 1biF1ZJga0ND4HDOtftJR26oiqiKqL3T0XpyHIXLDQ1Bpj9Kv1FU0X1RE9fw/vTrwYg1wYUAJx8p Wiqdx1XT4/j/ANE6P1T4YEANlQ1x+faVJFVEEUH1XXXX9nQ9RfDAGPxoMcFri102KqfBfTT9fbo+ pPEYLpUY/voD9FHsn61RNP0adDkeGA0CpOPhYK6poHb49v6PX06EV4YTKkYuXi3L6TAfqp0ytlWF m+807GJl7xJDBhUIfHuXb5DcRFVV11BNO3Va37aLrdtMMbqluAagiuon+A/xxZtk3O12oGR1Zpic qHhT/Hj5ZYMjjnnh2VaClHCaekyGHJ9i0sIkmaeRSIBeZEgRRRU1XRdyfDrNd67T6EBN05CA6VNf T4AkHGg7V3GtxMEthVyKkUzywWUjlA7yL9C6M4xsWQacizYbrENtp1EQ2jNxrRsFc7eTRU79Z4Nk a2fqjTVCSCGBJPKlDi4ncBKojIb1cailPuxAeY8XpMY4kt8oxKoiWNpWR1cBp3xyJdf9Vtiy5EVE FxwyaQ96j8UTqa7bu7rcN+jsNwkZIJGArwDEcAeWeIre4IrTaXu7JA0iCo4GleNPPHnUpfbdj8DK TyeeKypRXh5KTTyCTQXSWzli1JZFR1FURwhLX1QlRNEROtkg7OsF3NdwkWoUhgvEB9WrUAef4YyW 67huXtDbR5NmpPPSRQj7q47e569/hHhfNbNHEYeOrlssumq7RIoz2rjrKJ/uGG0XymKqm7xoCLuJ Oh77nWDt6ZpDSDSaimRP5dXiqn1aeDUA8in2rD1d0QqCZdQAPMA8af5m+EE8M+Vcecr2/uOXvuLC zn12+tyCsjUrLCgLn0FWyMRyHIBFLu+kuKvmJFJBMTXVdEVOFR33bbD3Z/c9wGm0kCxDKlFBVVzN BkVGo5+qudaHHSN9sb3myCyh/rIC/M1NDqHvBOXIZnLHp8xSjhRKCtah+EjGKyj5t/lIlHfoCarq 2BKSJ6/r6+gXbO52+67bHdQGqsgpSlPu88ct7xbNbXjxGvpY1+7D+7DbZaN13QG2wU3DL5RQRTVe +vbqwM6ohdj6RiLVSzBRmxwOOfcjcG5TDueK8xv4AwMwgy8csUmbRhxnZptxWxnKSo4wrEhwH0La qbW1XXRF0ovcu79ubztlz27uD/7e6ieFmpUIxyB45FW0sDTIivKuLTsUO77JuMG/Wa/rWsqygDmB mR4HUtV9+MrMkwi4uuNLZ+RUVa09JkdzhEuEaR2KoVgXk2jrozkqIgu0kmi8xtMDsIpLDccvGatk i/NS+tN32OfcNondDt9sxN1GwUn9MmNp4dTZvTRVQCzDOlVqO1N5ew3O1tO4rJSTOoCEVoQwMiRy U4DJgDkATSvLGeuZ2t7w3mS0E+a3cBc4l9vCU9JcH6mJDkkde5YONqYjPr4O6O4QqfmjmG4VIUTr Ptvgj3CN2t6jpT1BHHPOq0zo2R8Aa0w0emtaZgoVzzIzrQ+zMA8aGhxYvt25gya+4g5S4+oKvzT5 VvLiZC+xNf23dPd2TEOLVSfuHnrzkxWQcOJI8Tbjage4/n1DT9o3DuXZZJbbaJpF2y9h03CaA6MC tCdBBUPkPWaUHMgDETeWe0TMtxfIvz0MgaJtRVl8BUGpWpqRxqBTwxnNyxIpL/Pb4MQglHoa2U/C gRHZjPnbhQnViuP+aVKckSCdkIfdCcRGxReyL2fuVH6hVI8hkoNCRx4s3H258gOGHsKsiDWzMSef GpzplTnXwx84Vgs7P7GJCZgQo9BjdVZW+Q5FZvLRQWKaA2s2SdlkQRpUZp8ijlHho41vNw0aBDIh FEFnSGX9RmKsyVVc6AtStKEqMxVqNTI0yoVJeqY9MdBIahSRzpXPMcKHKo8KiuChw3NKvlpML4Rw yFQ0dPijuQJiEy8eZiA7FtnWZWX2d5bs0YzrQp8WOXgGQjbhtCnytuEgjYu5O+59s2IWG1wyCzt9 ao1I2kAmp1M9Ka2Y+kFl9K1alRTFbs9h03r3V7JWedlLULaNaf06DUSqjwWvqoK0GdoUw8g1srNu O+DWbrKo+QUiUjllax5AUTlekrICsKXFvPKNqHUQY90hszXScePQgVVRFHpT6f8AaXeW8Wk00Mc0 N1dBGCgAGQAUDvK1NJAY1C0BBI5ZI9y7/wBu7bcwzXLxkRaqk5hWLKdIjFdWrTzqVryLGoeZx7T/ AHA8aZPFg5JxxlE9GW668ctqCsn5FVpWPOATk5+fXMPqwyy4BA446gChAvdU7rO712D3XsM5gvLO ZqLq1RK0iaaZnUoNADkSQBWueHOz92dv7zAk1ncxjWSArkI9Ry0kjPMGgrQEV449z7sJUlSPl9ZD y+n+steu+k+AewY46aus+04WNQu3ovw+Gumv/To2PYcWoKduy919fX8Nf19ex7DrFrhX5zAvHu2q SeoqqLoumiquvSbtlQccOIkpmww9wogMIWjQvIqjru3ooKPoQEKivzEq6oqemnSMg1jiQ3u/jhxG 2g1pXDpIgKxo8jQoshNwkhOagK6Fom7ZqqLrqvfpKJg/oqfTg8imIaiKauGEaxXSVFVF17Kqp8vp 2TX010Xp0NPAYRqSa88LnykSYzLDq70YRQbVe/yKv5O/ddF7pp+PSaQojlxxP78GaR3QIxNAMsN6 1+vfb39OyaJp/wA+lqnCOiprXHUapNu5FUV01RNO/Zf0du/9XXixwPSUimJlT02MOVZlbjPCcDxa HH2GDrJCiAgIuitugfxLUVTX06irqXcUuALXQYio48j/ABH319+JO2j2825+a1dUHlzHl5/dhPMq aOQ0rUFg4zzQC2jzrqo07o4qq642QE4huCqdtV006Uiku1aspDIfAZj7/wCGCTLZummEFWHicjiL lWbS02rp39NNP7NV/v6ktWI7R++uP77d2/L/AFfHX/069qx4rUg45/a9V/Iqaqvft0NRgpiX2Y+1 qU7fIvw7Kn6P6evByDgemuOS1Ar22du+v6/6tOjiRqUwVo8xThj+SpRV02Loip22p/V69tOva2Br XHgmdDwwavs2omqvLbDM7Fh5aysguw2lVsziOSpG0nG5Ciip8oaaL30VPh1lv1Nuert8e2Qkdd31 HPOgHLGi9g2/Su3v5AekqaR4VJ541KtrfAbSvFuWlVHkyo6g2peBEJFBdyiuupIm70+C/DrBYbTc 4ZSYg5Cmp4416S5s3SjaQxGXDGcHKHIU7jLMnKOG2b1Q+rs36nyhIhT2pTTwiBgiuNKiEKdh07L6 evW1dv7DFvu2fMyEC5UgUpRlp54zLet5faL8WygmA1Na1BB5UwCNlEjWc52Q0ykYpMmbNkrrqAI6 65JUWwRE0FltVRE+PWqvcf26xaaY6o4ox5fCMZoYxe3QRMmkc1+2uMUf5nPJthkfD11geKA5FNy8 x9uY3HMnrMoS2CSWXJbkQyGtOcjcV5qOaeYgXU9ATvwp9WvqR3j3Tus22bbEY+0bNwskilaySZkL Ga6mQEDXpU0NM+WOhexe2dl2i3S7uXB3OZCVU8hwqwoQDT4akca4ylwHPYnE0/FrG3p22bXEJpza 6TKc2vXVSdnIS1biGZCw+rDr5GIuEe5XPlLbuFOYt++b3VlgaQyRopIGR0sRq48aas/bjTo9EDNM BpkY505+J+zLHoa9svKMTOaiPAb8YNtOnFFZMhgJEoG0LxyYbSp5pjEdgGycdXQFF3UdV1RO/wD/ AK993m+7QtbQky3SIgYA5kAUJz4FTU58cwASa45s+oWxi33iWQ+iJiSDQ0ocx9tcv8MXTybDye9x cKTBWHiucnnMVNU5GJgLKQDksGDOrYlvRQdkvkpBHAiFX3FAR/Oi9NPrP9e9q7Thba9ukZtwLlAF rqZhSugUFAvEk8qEVDCsp2F9Nb3dj8/cqotQAatwFchWuRrUZDGVvJGBcJ8gYFNvJHFt+djWMSYW X22X2tzAsjsIMt1mJDsIML7aqPsPRkkuRozbQi8iBqZqmvMva3d/dXfRv729kjhtxDnEFDs4BqjK xNakgDUFqWB9NaU1nc9o2vtlre2SMtOspFTX0mlGB8qHgSMjiAe0h1zLckzvgLkyjydrjnPaWDKq MneFhthMvrhlQBm3bKk4RSJUeMxYDF8+504CoTqaoi1jcO4J93uzLuHRbdogVdQf6kYJqJCDUkV0 O1QaEUGWd/7Ytra3tn2q3Lf26VdSA/kNOCA8AaagM/UDXjjH3304Xk3HWd0+HXcoLONj7djTBYtQ pEN03qie/Esa6aw46+DMmse3q2Ou9WFA0U2ibJW3a/yUrXE0CtFcF/XG1DoYioAIrqUjgRl5A1xH 3VrJauIpwPSSK+JGRJ9p4eVKE8h/4V5ZyHiuVlEirmymJj1NZxqhgjF6rW7nMLV/US69+NLjk4sG SZNvJ9OYG0Ko98qAekbXuUNhHOZC+uSBglOGphTMEHkTzBy48jAbntou5ISANCSqXPPSvqyzFcwB ShrXhzEFx2PBC2C2yA7CrpGjEXLGILgyRNC3izBRok+rfOOBACIqIpaISh+ZK/eMzwiG2o8tAKHh 4Z1+/EwgbIt4/tn41x3yPOMkyCreqGJUitxV52vclVUFPoWMglVSywgXGQNMGEazumikuEqqig2b hkCblVVG1hgtHJi/rsukmv5SQdP+moBA8h4DCzMWQA/0wTTLzPP3nPzwT/syqeNLXkSBBzbOY2IS rtf4eaasIvhopkKYStS48y5KdEjRHCM2H2m9Nr6sqCqhEKraO1p+3k3yAd1Rg7S7gM5FUjJoFkdc vSjULMDkKkilTiqdztvC7VK2zEi8jowAyY0+KjZ0ZlJAypWleVPU1xB7YeKsCpKSNjBw7yFVCRVc iK5EfYZBXPMAgcdx5xxGE29jJV1Tcuikqdd8dsRdsNYxr25cWl1aoKIYZY5QF5CqM3DhnnjlHeZN 1kuXm3aOWOeQ1bWrJVjxNGA4/fQeGL4s8Vl2EaNV1khmsiSJLDNqAMKLk2qI9smsYkAv+yWSDi6v IJmCJoG0l3DYbpXkgMakLEQdXHNaHLyPnT8RG279KQSZmUEFSeRBrX+FD4+GLperlWRIXRf++6vp +Jlp8NekUJ0D2DAsPUfbhQzX6fBVXXvqmn/rovR6nB1QE+XPDszXa6JtTX4Lov7fh+jopamZwppU DDm1Xr3ROyfH8F769/gvr0mZBSoGeDA4cY8RW1QtE1Fe6aaiqLqioQqi6oqdJOQ/HLB0JBy44kcO QDfjCXDblxhEg8JqqeMT13fTmm02VJNfiqdM3tmIJjYrJ4/j5Yex3QrpmXUoGOEqsieVSg+ZWCAf lfQUdbJU+cC29jRF9FTROnEUktNM1OoDy4H8PZhCRIq6oa9OnPljiNenxRfT9PbT+lOltbYQ0tj7 SuFfhr8PT/0ToeoRx4YELnnwx0Sv0/wr+z9f4fDoNbeOBIABx1brjIkER+Yl0Ttomn6/T4dA0oAq 3AYFV1UAzJxZEPiqxnVA2cWXCcfQlV2J5Q08O3cTzbyFonhT/uCSJp6oq9V+TuKCG7+WlV1Tkac/ Ajz5H3Yno9hlltxPGyl+YrlTyP7xiCSKNxpxQMfmFSRdFEhXaqpqJCqiaL6oqeqdTiXKuNQJp7KY hpIGRtJAr7cJ/tOn+Fe/+lV106WEteGE9FOIx9jV6aJt9f0f9V6Ay+zPABeWFq1o+IQbaQS00Ml7 kaoqp2Tb2Rf7ukhIddWNfDCpUaaKOeOB0hIG/RO2nwXX4fo/5dHE61ocAYaDLPCZKxRVPkX1112r rovb+zpXWuEgMFDxHzBIwSkSkWuYdgttz5k1w1AFlyXVEIrW0tUQWW+3yom5SVV6z3ubtVN2uzdh yJSVCjjpA4+84u2xdxNt9t8uVBjAYk+JPD7MVhnGfXWSSNGleqWW5MmQ0xFeMGmkkFqqMKiCbbe3 0RF07r1PbP2/a2KVakjFQCSPAYiN03q4u3olUWtQAaUr4YrCb9fP2fVypEnZoo+Z03Nq6Knbeq/B f6+rHFDFD/SVV9gpiDllllP6jFvacDpzxcZzQV9RX4VPpcdGexc2eS5haK9IlY5Q0kMpclyorQQY 8mwkqgtoTx7B8iIgESqo4j9aO9dz7b20WtqUhtJF/UlzMrD+SJBQDzdq0JqAaYvfYux2W43fXudT ypWiigUebtWtD4AcK54x1yjDleyG3tb685Et4tiEfIX496UOS1IuBeamwpUmrdYCCS2ANEbzaGJ7 XU0cVU64mbvZ9slktrO2M2zTsA8jI7lWOZ4mjElvUBTiTSjUO7rYWN2VeVtF6iZBWCgrkByOmgAI PP3YB/n3EYMAMPz+riuTuP4N7bQM5qZzDYO0OR3Udp+O4wMdtuxqKbIXGxlsJ5FBSFERwiJUKt7n t21XETXW0vK25hBqdnGh3GReJdIBQ0cENq00AHnL2guzJ0rrR0QaqBkVB5PWuZFDUDPwFKYNv2NW OV1mSWODMPS5FbcDxxlFRZsyJH007F8gxuFPMZX0cEplY9AbcdZN9HSZb8P5RIVErL9O+8d67Q7P 3bd7Gd7bbYS6vRlB63U6Q6YIIJPoap1aQWKoG0kwvcGxWG8bzZ2lzCJbuShWoy0DNixrWlQ3DTU0 FeIwaWV37nuD5HqH6GbOg4Th1jCeocZiPSKWfYOYe6ljVA9O3PPLbT7SOkt4zEQcBrxtkumiwH06 +mfcP1l3O737cbhxO5kjWRyXZaoGVif5pCWBYZagQCdIAlO5e7du7PsItutkCwAKdKgAHOhA8hQH Ik0INBliqvdnjECn4VvIMLklK/MrK/cl5bOgwJrskbvK/FChGRhq1CdCVIa1MSVCaQVRNURU3fvr Yfpj2H2nFs/b15bp3vZrDZ3SqdE7Jk07vDTUW0aqSKughlIY/EM/7Z3XufuHf5LrdYJG2SXqTxEj UgIUqgEnCpPFSag1FOIwEft04wewrLZUmnzTH8uv6yJVS7gbfIWaq4du6hu1vKxIlbLUTZqQq3zi eUQPzeVAXVRJBxK27dg3bbE37YZrd9G4PAsIZEcxlVJc6yraCBmeAfSvEkjULffZLDd47XcIpU/R WQyaCVA9S6arUA5jKvAE04Ytz+ZPlNPydivtctnOOmMqDkyVMwm4oYNINpcW2TQnYcmnZZmMJBlF kKU1x9OejzTpMi5t0eYJHIux7Y3LcN96OxhxusgAHTI9b1ppIrpOpgpXxbjkScWXuS4trGyO7XDK ti4DMzfCgIqGJplQcOVKjjSmJXLfAeGV3Jb1BxyxcOwbIwr6iqtWXouUwMh+pWNYYbkcOVqMC7p5 rJxyQFVXk2qG4iTqw9vPul7cnZdwV03OKZ4ypXS7SKaBaH82ohSg9Wr0ipIrC3yQw2a7mSo25ow5 YHUqqBVmBGZWmYbgAanIHFG8qYvf4LYDxVPxWLW2mC2TzV/YMP2EyclvZRGUOtkq4pQmDjRmFTY2 BEZKZke3btu+7htsC7NdxRRbhAzdQqxYkkAFDWgotAGKrm1TWlAICxeO7L7lbySPaTKNCkAAKtaE UqakknOhAyoDWrFWcTX1uy0cSbHcsHJVZCgRWXW30ckWLCyozYG0TgsmK6Nq3puF00Re6Ki1Ftzt xN0qGgUkn2cR92Jq2ha4kEZPGgHtJyyxfHto4rl8mizjljVfRwnr0oV25YV7qwTijG+pOfOmEwrd R9tdZMnjJ5hv90qFrou3Zew9itt8TpThRZhyWdq6AgFS5elIwg9VdSggZ1plnvd28TbRI0luWa7A AVVpq11K6AtasWNFoqkiv2kPjDvPHHo2FpwVyjdS8WxjJ1+jrruzdso0ipiSzjOTa7zIL8qmExTy 6uqqtmKNoPykuZ3lv2edxu917SlMM1jNXqhzCGUGiuGjIIBoaM2ZBU885uCa8ltorHe4Q/Xi+EDV 6qVYUJIPmBkP3a5+33395GtdhdLyfgVlaWEo4kHIr+BZxScxWyO3sKz7vfsSDKe9h1nNiozFlg0r jLyK2+SqbZHq20f9mdx2HaJbK/tpd4kihDRy1KSDVT0TPoMchFfSw0swBqGINKNf/R+13K8W8s5l so2kIkjyYGhp1I1LBlWmkOpLaGNRQHG4btZ/uZHypp5ne2n+svx67NST0g1NaDGAFGDEDhXHUK3T TQfVE/Mi6J27qn49H6p4VywGgg1pnhzZgaIiIKdu/ZP0/p6DUp4nBhG1c8L24CoqfKnp/l+PRS+e XDB9FPHC9mt3KmqaIvZV266d/X19E6K0pAwcLX2YdBqxbcUU2ugnZDUS2qK+iqPZdNPXpDqs6VFQ fDC3TVWpxGJCOOx1hG+29GMkM1EQPY4ohpqiNuaETa6roumqKmnp0z+bcTaSG4ftnh38rEYtakH3 /wAMNP2vvpouv6unomy4nDMxD346pWFrroifoX0+Hf8Aq6N1qZZ490xjqNUnbVNddddE/D+zXoOt 7ceEY58cLGahTJEbaUzVUEQQdSJVVEFET1XVek3np8RoPP8AfhVIiTRRmcbQe23iTFcFwCEzaRqm Xc3kUJ14splqYSPzIzbZRGifRdsdln5SBERFXX8V65a727jv933h3gMi28RKx0qMlPE05k51x0D2 zs9rtm2JFIEaaQVeoBzI4CvIcKYgGVeyzjy8zg7qlnSa/F3GX5Vpj8dzxOHZOm44KwJbokEKCqnr 4wD5NNBVEXqZ2/6obxabULS5RXvwQEkPJRlQgUqfMnPniLu+wtrnvzcRMy2hBJQU+LyPIeWA05G9 q/ImGWk4q+jfusdFSkw7GC6zKNqGZr4mprQqDwSWhVEJRBRL1RetQ2P6hbFuduguJlhvqAMrAirc yvEZ+ZGKDuvZm62UzdCMyWtahga0B5HnXH7hHCWLeED5KmW2Ozn5ajDr3UGAzMiiKdm5brRi44ak q/KSKPoqJ0nvHdu5dQjtxYri3C1Zx6yrc6qPD2Uw423tuwCD+9NJDOzZJwBHkaH99cGfgfAvA7NS 9XvUEO7WQ4+ayrN5H7KO3JBBRkZSEBti2gqoKmij6ovWXbt3j3e9wJeu0RA+FRpU05laZ/hTF8sO 2u3FhMQiWRSSasasK/5q/Zjrb+0/haLj9p4YMptH/rJEWwKyeJ+A6+2IsMsuIRI7Gik2iijm9U1X XXXr1v8AUXul7xGZwSKKV0CjAH7ia0JHl4YLN2Z2+tuyBCKkkNqNVr4eQ88ZjZbhB4teTKZ1yPJW LtIJDDgvA6y5qrLikKIgGY6Koeo66ddBbXug3KyS7QMqsOByz50508DjHNx275C7a2JU6eYz9nsP iOWGlqsqgjuHISW+8TbgtsNbGW23F08bpuruIwH/ACiiKX46dOXkudQEWhVqKk5kjwHgfPDdUtlQ 9TUXpkBkK/h5Yj7tcbu3aHYB2prqSqOqqiLqi66a9Po2CVzzJwykBbKmQGOaVX4t/H8Nf6vh0r1Q BWuE+ma+WGO/wWoyWGcS2gsyQJl2LucbF0UjyDaOQyTJIouA8rA6ovZdPTqn93do7P3jbrDua6tC uF8KsBSvkCASOfjic2XebzZZS1vSjEV9gOY94yxV+T8AYVOoJFVZHJ2IxLcOZb2Sq99RKfkTTkG9 IdbSKLkuQSrs2J412p8qJ1Vh9JOz7TtiPt61hSNIoqF2I1FyPXIzEmjucycjSiggAYlx3ju825tf 3DlgzcByUH0rQUqAPLzNceV73FZrlXGfuS5O4xwi0d/hjErChpLewqDB8Zsv6aqs5FhCbdN6olJG aisMKDouRHWuxDpqvXBndXbG3bVf3m3XTK0cV5KFqynIeBXLMsxJXMHhxpjpXZJ7m9soLmFXZ3hQ kBeBbka518jUnjjXHjadinG/FuH8u5HU5qzb0NvYYJb4XiGMO02QQsfmR76xjYvlVa7b18Wormkf ZmRZWroCZlCEV8zZtUXt65k3Bx2EbKO5so9wa5dlkOuVnQKEI1hZM6vFkCoVixChqX2+7UFpaHuS 8vHt3aBURXTOMhtVa6dShqgNxzyAJoTmZzZ/MRvMOz4KPhOIPHuL1Fa3X1X19Y/FyVqXMlPu2sPL ZMma4Tv01k80sQ08bKgHoeqGmw7pvm+dv2f/AB/s177ZbFU/UKhYrmXLMdUFj0zT0hCvic6E5cNj 2y+kF3vKw39yGOkn1xAeIQ0Go5VLFshlTA25XzXm2U1lnmdxmtnzdydEBh0XMxtLiZjuLk4RtnWQ Kj6tmveYiWCR3D8YgRIYb/kTrKpe37m9Mu4zs0dgDqlcuXuJvUKs80mp3NDQlmp6jzxaEuYNuKW+ hepSixgUUDM0opAUAAmnE88VszhWVcqVWUcpFcjBk4tcT8RfyK9tVqosXHWqsLY7B6SaMhazIjUY 2Y0eMkiWr7omQohL0/tbnYtvsYrO4NZZpY2EcadRzqVwSsfIVCVZtKqaVOeRXlv5phKnBEPqLaRX 009XGlGNKVbKhrjS7jSvY9z/ALJbnixqGd7kfEt/RZDg5zahuitLeqprB1+TcxmAehzxjXWD204h JHidmPRxQVA9Nts23aTddw2Fo8Rgt7yVFRZGIIVmKBmZCprQgnQaVGRpniXbdQ3aN7MjCSeziYnS BQlV1EANXiAy1bOnFRyFTmr2ee6D2Z5JgXuYRivzfCMfympvqXIG6Sxn2FPfeBySy5yHhuRsPuVg sq3qk1919iVI0EXEMg62Ddvpz3P9Kt7g71kaK7s0ulkMyqzmN89LTRSAkEGgLElWZRVgaYzra+8N g+pOx3PbMSyW1+9tTokheoEIyjdCBRgM6AelqkEZYEnkrN8E47z9u4yN4/cNV8ivHlPKGSRCex+z ub/I5L0yws8PtXm5UKOsNl5WlZfjfKSeI0bERBGs+69oWe/PHMv95Eg13Ex/TkLv6iYGBNEAPBlB Jrwpkwi2/uC/2/Wrf224jbTFFTWgSOgCyDI6ssmBPjQgnFUZNyvxnBz1zOuGrGfi9ZOnRzDEMnx9 kLKiar7KssoLjlnA+qpZctqRXNgTrS+UgEkVE3a9ZnvAm3Te5rowLHZ9YNFpYZKBpCso/wAp9Vag mpzxbNthmsbSCN3Y3Ua0ZuRORLA5GlRlkKDGyfAbWJ5PiOV3DMCLWL7l6KzTJ2ILTcRiqrbtLEZD afU1kWE192yKNLkpNaceFsBBokATVRg+4u4l2ntuLtu0u54SS7XQQlVeFHUw27+mr6x620MwPoXh UBM2Ml33Ncb7cRo6qyrDWlQ7LplkFDRRqyFQCoDMBnh1umpOH43LwXjWvhTcos1q8Tu3pldEnOSq lFObKHHmHH61IRPRBWOpOiIi2IqiF8qpntluNvFHdubi7tdqnt6MzZySMDlrVDlGSB6S0lOJ9Wmk 1HBLI0axQxyXcJqDlRQ1K6SfSWoKA+mvw8zivmvbdyrWyqeTkN9SRcohpIWntcSu3VtK3EnzYWS8 5AMSqZ0FZcZhuRXE4q+WNvbBTQlWIbfLKGkm1SvPA5o6jUPUM/WcmU0LUIzGohuIw/FnLcNpnjFB Ur61rQfGVocgoAB4ayAKGgr6rDq087yq3r++d7r8P3ha/Dr7MLOdA5ZDHC7RHUa0rXCgaoU9QXsn 6P0enZdNOjCc48Izzwqbq0RdUHRfw19P1fHoevgOk3HlhwarNdPk7afH/jXTXoplrnngQh58aYXN Vv8Ao/tTv/6dF6leNcHCDVxw4pVGI7lFFT01QkX9XZO6IuvROpnywoI88dxr17LsVNPxTv8ABf6+ vaycssDoPjnhSNcq6fIvr6fFe/f+nodbeOWPFK5njjslZ27gv6f+E69rPlgCmfLCluqIl0UdPh+H b9n6+gMhArXBtIGH1ilkQ2gnMmgJvHxutOijgmioqIg6+QVRU/Dpm08Mrm3cVJGYI44crFLEqzKc q8Qc8Wtj/KOZ0wC23aS5Qhp/8p43typrtH5i0AE10RETqs7h2ntF2Semqk/y5fbxriwWfcm5W2Wt n9p54Kfjjnq4ntfb5EB+fYEbQjHixZEo3EIkDcgMg6SbSVO69k06zPf+x4rVutCwFvQ1JIFCPbTF 72fuprpenKpNxXgAT78hl78Ek5bZNPiwmpGLTozc0EcZddhvKIAbiNoTgoJeP519C07L1QRbWsUj aZkYqc8x+xxbxNOwBMbDUPDA/c202QPV1jVTMaOfUNwhllZwGts6psSeFmMpA8gAQuuEmnjVSUdd UTt1eOz3tI7qO5juBHd9Smhs1daVPDn7cVfuUXD2728kBe30VDLkytWg4/vBrgNoVpl+JTHojE+b HeDRHmPqDcDcQIaEqb1BT2mnf4dbDLt+07rCJWRCh4EDz4YzOG/3PbZTEHcMOIriwm+V85s6s6lm a8Tn0xlNlyHUAEYaA1UGgEFQScDQdfzEv4dV9u0tmtbkXUq+jV6VHieFfZxxML3Luc8BgjNXoasf DwGKMn1D0gymyBeJ2QZGZurqRGaqqr3Ldon4r1d4JI0HRjppUUAAyxUphIxMz1qxzrhoOo+Vfl10 9ET9PbT09OnQc18MN/bhKVK7tV1GCVvdt37C27tEXTfpt1VPhr0cTLq0VGr20OA6VRqodOPgalVV E2afD8PXt3+KdD1cjhIpQ5Vqff8Ad+GMwPcNzVzXlFDnL3EVkWCYFWzJmKUN9X1rT+eci20J0odx IxWc+845jlUlgJQ2JYMA8Qi5IbNQBFXmzuL6mb9v3crdqdnTulNZLwoKrFGdDSySSCtWkOmNUChs 2JIAB1Lbe19r2vbV3Xe4g7GmTsaajmECrQGgFWLE0NABxwHb/set8tqYN3kLGZzsgsokP6m2ya+t rtUdaaBZhzHbGQ8JLqGupkqF+ZE3aqq26/Ro7zEs15uF312io5kkkKgkqxemoD0gMop4jkDVWz74 SzJigt4wmv0hEQGlDkDStOFeeXPGbGR3WPcf+9GZxpxpjWIcmxUn1cCzcfjyZWOLSwodfSyZrkuX EOU/O+ZpIbai3F8javyAdZRQXGLXsXty/wC9v7ftafO7Tb3IKdRX6DRkAMQpp1GZ2YhmBjNcgQDj VLbuzeNm7aN/cEW24TQmpGkzK4JK0ah0BQOC+oZioNMehem9qXHuKZ/h19Jh5DkuP8iMTSxervZE H6TjnJbSmguXVfDqocOPXT7CbHpo0qNLcFHogVrrDP7pRFNOvOwti+mf1O2jvG0tYj27uMrWUqsi f7O5mQLBKjKFCI1GSlNKanC0BAxCW3em7/Ub6dbp23c3Eg7g2+NbuNlZv91BGxMsbgks7jJjma0Q nnjI/wB2Xse9r2M+56kiTsoy65qma2wteQsDw+ikXj1cTNO47VSbi7KTHg1JbCkSXmHXhM1BlU03 qqV/632nbsXcMNtFcixtjpFxNQSP1Dn0YIiQZJdNCc9I1LWlCcRPYm57wuzvI8azSk1jXUFBXP1O wrpXw4ZD2YGG3wThjj+WMnC350usdKTesUte2cdqPVzKiwjQAyaCTj81k5MqU6bUNvYUltsFeQEA Vc5W3XcdxsJGsdmuHZj6HMiChIIFVDVUsIyCTmqFhSrLlp8FmLsCW6QFlIKgceRrUUIGrIEH1VPA HA68gSMmueO7W+zyfTUmK4My8OG4XX1DTbNrPy047tbFktbov1bpwJchHCDezGbiOKg+URVZHt3a tstlla2mk+ZkIrIKyMWXRWMkkaFYEliTUkBQDXJe8S6IjdgDEc/5RShzApUnVlpFKaiSaLiafy+u Vsgwvmy8g3RZTaxc7pKyZPiv10v7N4a2Ele7Qx0N8WnYoYucyI02oh40Z+UkFNOrjLuXWEbRvGLm 1kDRtq1ONGkgZcFXIr5VHPJ9sQiiuWtip+SuISpXgD8RNf8AVV6+JNTnXBCZPy370uTs/wAu9qWb SsPyPjXjqbeRSsbYZ9ZBv+OW3AvscyvJ8gZsJEaexFxZWCYM4yx2xNUcEjETSW376i9y9z2sGy75 uEjQh3kdiypTmddaroQ/0wa6SwNK8Kb/AMR2TtTcpZdph0zVVY8tRo1SpXLUGoRqIOemg40Ire6H 25cNcM5lT45DyuXkPCfJ/HKZnh+U1IMTruoyeSEdyVjs1sGHI4RJr0dwYr4qP1Ud1hwiTa8qzd/s uxbLdx25vkuOpZRT6oVV5U1UISRa5VWuk1IFamuYJ7bdty36x+dtbfp30E7xSKxZUcLX9RPEAkFq 0rRlFMZLZa1VxsrizcQqrIa2K83Gaiz2WUdno3Id+nUmmReBt2TDIBIVVwlMVLVdV6homhNYyS0V SfVx01y9lOfgcSkbsYwJKCTkR/j+xrjUP2IZBnuR1cKmjMu2tXhVnJkNUxzbApUuhQYASYEHc0kO mdiKDwtOnMAEcf8A3bKGqudZt3bGkd2bmNozctCQDI0dEXPUY9bBdZ4g6dQArUUAMqi/M2y2axks ZajTq9TU4MB7DUk6TwYEDLYlmw4InVrsmv47m0lm0/Ir5WVUt1IyG1g2L0FxZFmsTILCx81QyrDj Jiw62qNCiKXzL1ml/Hvt0EknZ5LOirpePTkoBXgFbhpNVYnMc6HDy3lsowYpYwkgJ4NQgmvAksKg 6gQRma0NDilsv4+xuwh1GT12XO2+GY/LdtYCwZE+E7kxR3xkM0Nvb+aXZRBgLGeUGm3PKDRaibyI KpJdt7tJcvNtbWmgVqDEqE6tJIOhhrdm4tU0FBlSlPXtnaokUtrI3T1UYsXBzKgqApoKtXT4s1QR Q49Ph1YK+98i/wDdc+C/5y/Hr7FpJRBnyxxCwIY+3ChurTT8n6+y+n96dG6teeCkZ58MLgqw0/J6 fo/Hr2vOtc8DoOrnXCturDt8mqa/5V+H7evGTzOAMZrnxwvbrEX0Bfj6D2+H9fRdY88e6enLC0K3 00H8v6Ph/R14yfbg2inHCkK1F/wKuv6F0/p6DX5YEpTCkazaqptXsnbVF/v79e6hwGk4UhWIqa7S /o7f3dAZBzpgdHjTCkKovXb8dF7a+v8Ay6L1xTzwOgA+IwrCqVEXsnzevZf+fSfVBNTWuFBl7MLo lY0LzRPISNI62rqgnzbNw71DXVN6CnbXt0jLKemwQDVQ0r44Uh09VdVdGoVp4YNfg2+wvFLifkEZ o4DD9ckOSw46ryynGpAutSyR0lcZUR11QflIi9OydYv3lZ7zfWybfcHqSB9QYClARTTlk1fPhjWO 2bnarWV7yD0IyaSDnqINa55j9xwXD/POMTa4xjTo4bU2Iq/4SXTTXcg6Kir/AF9ZkO17+GeksZ9m Lx/fbSWMlHUgeeKPzfkOqerZDE21I48/eqjFEDEkTUd66qRJrrpr27r26tOz7LeNcK1vEdacK8sQ m57lbJATcP6G9+Ajymqq5AratzHHrWXNdJ1lWy2OxCT9zI3FoouIIaF20JV9E0627aLi8Q/KNGFt EQUNRk3MezGTbpFbEfMJIWuWc1FOK8s8RmMxLj7vp1VveKiSiCaq2vqCFpqgL8epeUQyUEmedRiI jkmjJK5A4dIGFX1+JLV0tlZi060yRwoUiQDTzyl4mnDbAhA3Nqqgqqaoir0hPuVjt5HzM0cZIJ9T AEgcaDiQMOYbO7vQflo3kAIBKqSAT58K4+LHA76iQHbWkmwgU3GxSbDcBs3G9PI0qkiihii699Ov QbxZX1UtZkZv8rAnATbdeWhD3ETAV/MDTEbWrFVVt1XxYTcQttluET111QHPl017L0+Mrgal0l/E 8cMqqfQ9dHgDhK7TC6jgI2SAQmOhd12kKiWqoKd1RfROlGfXE0bkVZSKjzGEQyxTK6VABB88s/vx UtBwVjlVaQrGXXRpoVECVEqIj7LbsVl+xsfr5tgsY0JsZg+MWmy77W1L8esx7U+nVl273puPeGvV LeW6wqlMlUP1PtrkKcj5YtW89ync9nttqUaVhcsTzPp0j7R+7FX+9y3tuOPaN7gsxxgmqu9ouNL0 6ixbZHy1s2eLVU1OiC2KGs5j65Vj7NT823b82nVx7xvXt+1b+eJgsgtpKM2YWooTTyBNB40pwxG9 tQxT75axzVMRlBI8aVIHkMsz4ccsZV/ymvZZVWnG1nzlntRWTMgybknI3ob6siTqVtHHjUbcRxvx NtNi04LyIAoKCpL21ReqL9I9sjOwybxdxoLu5vZHFAMkX0KOAC09Q0gUBHsxYe+tykfdBYQMflo4 EUjxYnUc+ZzqScbd8gYFLyHEZdfRI3GvqxyHeYs64ig03kFFIGdWMuuNojjcexICiPKGhIzIPRUX Rerz3n2/D3Z2zd7DI2maZKxPzSVCHjcHiCrKM86YhO0N+ftfuK23lBWGNysi8micFZFPKhU18Mhj zye8jkrGPbHWv8a8R4BMscq5qocjzRzKsoaesPtOM3locbIKSZMklYz7vkORkcV6FNV0k+hhwkH4 hs+fAnNhuu4X27RNcd5TyG2jEoLLYxqqrMVRz6p521yNMx9IIAqT6el7/YljnhlglCdt0E8fTNDP rzQalyCR5JoFdRFcgM86fZbwvZ+5rkiy47wiyq8czaZGucrtcntohz2Wp8KrdZjwnW5EaY0TFtPl A4nkbN/6aO+TSiSIq2bsD6ayd/b/AHFpcODs0NsT1SKDXUaAg+HMn1ZE0qajLEJ3J3cO1rOC8C/7 qWcKI9XFaEuScjkBka01Upiuf5i/EHLHDub3nFF7XzJ9Zx3gmBZE043SmcC6jXDDcG1votpErK2P dSKOy0qzmoCkqkZEAI4PU3vH0xHZPcN/YWHUktHgS4RjmenRUZQKBaq1RqVUoAooKEl7Z95DurY7 LcbhY4rhSYWRcgZF1MrEVOZShNSSTUkknBV+z2TxbyHgcuhxXHlxdqTh5ZXnnK1hGWdhHC9niFHb 1UaVFcFsLBuDmd9ZMmwkxw/K4UlsU0QG0w657e7q6e4907as1xbbDF13iSP13KzTRRtFJIKqGjjD siqvq050OeLnsktiN52zaL2aOFtwmMSMWHpMcbuJQpzZS1FNDxI5CmJBzFyXh0j2r4jbNS4R5Sy5 HwCY/Iombmsv8XrJLeVQKuU5HZhGLltTxkbF104wrCr3RQ1INFfX+1L/AMmtdznVP7dGGdwU1Eyg UjDqWUFGNE9JBFamo4Se96ZdndVoZi2lHDaGUsKVBCmpAqQG5gCudcDbyVm3J3u04Aq4WKcZcfce 8TYy8V1SYjhVUIvwIuMw7D6S0sL+0Jy7tJTFdJkoQk8LTYS9W2kUtOr1uPed93PvcOyWaQWmx2UY K20KoqgiMLrlc1kkYcAzNpXgo1HPOdk2iz2ANdNJJNezuEeWQsxIZzUKD6FBPqCqMxXOmLe4Y4R4 dpva/bTbLGqi3zyw4/uc+yC6sHa+xtWpFEE+3bqsXkV8RiTWMSRBhldrpnvQkENT1JEbZcb0r2Hb V6qTQIklwvqVkIoxTJKEMlSoZgCw0rVmBDkTQWG5Md0ibT1nSPhQqR6CKHOhA1NSoX1HIZiV7AcT ck4FyTkNBR202/p8udhWEdKds0qo5hX5JDJ+zfQEpI7LbUhZDzZC7HaAl2ubkDrP+/bZvnbGP5hI W5lm0kKSIw+nPWdTBdJDBmYKMzi17eqGxe6BIkD0BoT8alwoI5nQfUKFQK1IywZOW/xStLWR7o8O r4b1lZw7elrH6StCJIW0Yso9rd5bcJHehU0hphG1WK343Y/yqBroKzSzmwsHG/b5PI90q6YXid5E GkaNBIL+qgLLG49QCuARQVyMQ3t9/t7NI0iY+pCqhy2WahtLU4BnC5EkHPFYXHJuTXdhBqKKXhzW LxayG/lYYy7NWHU01dJjyH8oslaghLsKmmmOEr6NsmptaAvxQc3ngsdnuhcW3Wa5k9ELMqxvPIR/ SHq065MwoLAVFSTwxMN1GiC6dOsn01qBn+VjT4cjQCooaZnHsrWqLzPaB38jnwT4Eqp6d+vrqs1V GfLnjjRoiWOXPCxuqJf8KenqiIvr+v49e63I8ME6PlhY3Ul/lH+r/hOvGbw4YNobwwsbqTT/AAJ6 666J27f8uhE2AMROZwuaqj9dqa/p/D/16Dq4HpnwwtGpNdNAT+hP7PTrwmx4oRywtbqCTugiia/h /wAap14y4KVJFKHCkagi0+UV+HdET+joOtgwRuNMKhpy09ET9n4du/XuqfPAFSDnhQFOSdtB/Xp+ Pouip8Og6h88eofDCkKdfjtTRPw7f3dBrGD6DjuNR+KIqfgn/P4dFMg9+BVCDXKmF7UBWSFUTXRU XYqrtXui6KiEir3TpGSjgg8xxGHCPoOocffiRz7WwsIjEN0W224+u1WBRvdqmioen5tU9dV6iLba LS3nabNy3Js8SlxvN1cQrGKJp4FcsMix5BKqk4ZL27kqr6dkRNfRURe3UktvbRnUigHywxN1cyDS zEjEgitxZEP7alG1JlPIqDM3mcxCRUPc32VBQRHTb6dMJYpobj5xrhkt1PwUAXwzw9iuYZYPlBbq 07ZaqksPZgi+LODKK3qG7S+hvSJpSDMobsoWGosVtEVkXYwG2cp55RUl1XboSJpqi9Z13R3zfWt4 bTbXVYAtNYFSzc6EjIDgOZxeO3+0LSa2F1fIxmrXSTTSo4VHMnifDBM1beI4fTBTw3Vp69onpBMR EabV59xEQzeRA1dPb8qJr2Tt1ml1Num73Zup/wBacilSSaDkB4D2YvlvHYbdb9CICOFamgAGZ5+f hiHWeX8cxjbSVPiTopIbixXIYyHUdFCDR3eBq2pKq+mnZOpa02nuBxqhjdHpxDUHupiOudy2dDpm dSvgQD+OBg5EruN7ZyRaUcMIzxg3FbjV5jDGMTQl43/olRG3RIl+ftqSdaZ25cd0W5W1vGLRgli0 g1VHMauNf5cUPfoO3bhGuYAvVIAAQ0pTgafvxQi0qipJ2XRfXT+zVNdF60hZgVqMhjOpIaN4+zH1 9mP0/sT/AI79D1R44KIj4HFe8qcSVHKuBZHx/kLIu1ORR4rUkCFFRXIU+NZxTIF+UvFMhtmiLqik KdNNxtrfdbCXb7nOCZKH7uHnzGHVjPLYXaXcQIkQ1H7c/wAMNnDnCtRw1xxQ8d0IIlZSO3EltFTX V+6uZ91KUUXVUTzzy7fBddO2nRdrtLfadvi261FIIgQPeSTxPMkn34C+nlvrp7uapkc1+4AfuxZq UpESa+ME19VRdNET9CKq9+n7XGkZAk/t9mG6W4k5ge39vdjykfzeON7/AI959xPGazNZNjB5xets irsbtW3bWTgs88krok7M6t1oAKlq8uv7g4nicIWCcaUBEt5EHJX1T7PhtN4m3mRUe6vHkZQW0uTR AHcj8uotSvPLgKjonsrfpt02WPban/ZCiZVBWlSig/nAA004DwrTGwXsH/lu8dez7G2LqN9Vf8jX 8R2Re5NaPLJlOnZE1IXQl12+FtEbBEXRtv5U+Kr0Z2f27t/aWyRWNkBrMYZ3yOpmAJNQAPZ5Uxh2 /wC73vcG6Nd3bGuohRTJQMqUP2mudeOGX+Yd7WTzLJ+PcjprWuj5bzxiWV+zulK8ZjSKmhmZ7VXW V43ewBfdFgb5L+vJlhxxAFp5xo0UlBBWp9zXds++Q3jO0Uk8EtkzUrpWVWKsAcq9SnsJri77DZXC 7LLbqFkFvPHdqK01MpCkEjlpoacMqYyj91Psz94UbgLJvbZxVxk1xHwJxGzi+O31wzFjw73n1zFo r12Ri80jMu6oaKQ4w45OnvMx1eYId7pgQonvW1X+87UNk7Xa2ttgiiUTEUEk+QIVaU+H8zSEEmoq 2eG+1Xi7LuHz++LPPu7sdBz6cWo551NdXIICFFPhNMAbwdh58jQeWvZ3lF43EyfJGhp8dsJkVthm kzKDTzb3BZb7iK6Nd9zqZRwjJkhbbjzCVNFVU65B3bb1a2gua6iCGNDUh45CrocjUVFcuIIIx1TH I12Lrbzk9R02IABEkYeJ6cqkgEcgCMQjOMjof4/icW/xHS8f4njNFW8eYlSVb1ZTX0rEqmqr662k ZIdjozMvLqzjPGTirEmSV2gSqAiKRvdu4bDum4Le7Ltk1usGhDLGpoxSg1yAf1GJGouxVQDVl1Ux R9ptdz2u0WC+uQ0hJbS2ZV3qWC5elc6DiQBQGmJ7wTccVVHCr2KMc05AzLd5It8btIsnB5C2VwkQ 4M5YUStH7kcCEKIYsuOTBVXG0c7aoPVisN63i3tPl1QxbpI7SGC0kLyCOtIyzSR9GUsoMg0svScq MyAxjdytWuNzeeRR8uqr65WpHmKECjBgTkGUqdSg8qgV1xZjr+L8ycsU1LyVhk9Msfo4FQqRbqJe Vd/dMuNx7PIsZtq6gubKLBs6Vh2ZOiRpkYRlGbJuAJgbQdwWV5cpF3PFeWFw0wLXV3bqE6bjSXdk aWOCQMylVca9S6xTKsqgEFi8NqEe3+SbTHHJ+eNgUCt6dYOYFGyWq0OZBkZni2B44Vx/5yhwL6gu cEpGJE6kkpKv4F/WsSlyjKXoVTVs1TcixCKrzTCogtFEIfIhuqnWUdyue2ljm+mm62V+ILo1s2lS 6F1G8pYpFIFR4VUUDqruYy3EBNJdWL3cy69xt3Epi0+pem6OAtWCszVZSCFqpBFMqiuK1me0nFcX x2pn8Jcppc5tko2VpDvYdZaswnMGuDaiVeP2K2s6JWxXbdqT4HqySTcR1iYpug874dal239S7feu 54JO67S4sdsgkV42kEdwsU8es1YKCHXqAP1AgZQtFABbB7xfm4biaP0wxgaFqwcn4aLpB0sakjgO daUr7Jftv71zt38rnfT/AFL19gUuPSPZ545HaP1HLnhU1Vr/AJV/q+H/AB6dD8ycBoA5YXtVeqou n4/DoPmTgNI8MLW6rT1FfX8Pj8evfM/bj2gYXBVLqug9lXT+zrwuCPHAafswvbq/T5dO3/TofmcB oOFYVS/5O3r21/p/HrxuMe0HCsKpf8mq/qX4/iip26D5mmPaDhUFSSa/Kn7dfVe/pp+nr3zNce6Z rhWFQqomrf69EVf7u2vXvmaYMIiRXCoKZfXZ/b/X0kbk+WB6Jx3GmXVFVvVF/HXoDck5VzwPSNcd /spf/T/t6D5g+OB6R8MfqUyp/wC2ifrRV/uXr3zB8cCIicdBpiRfyD3/AA/6d+im4PjgRCeWFjNS QEhgigQ90IFVCRfgqKmip0k86uuh81PI8MLRo0bBl1Bh7v3YlkGzyCvT/aWc9oVHaW18+6aaad1V eoi623a7nOWGMt7MS0G6bjbikUz8PE/+cSCrrUyWbGcuZsyFCN8AlSkcMo6JqSumO8nDV5xPRETR F6gr29TZYGjs1ill/KKCvsyAFBz54nrO1beJVe6aWJOdCdJ8TWtanD/Z8aVKRpLkLIatxWXkGMUm QovPxzFDU3hBDUJIKuiCqaKn4dR1p3hcdVevBIAVqQqigPl/l9mH112rEY26EqalORYmpHn4nFQS 6ImXVBUBVBVTcOiiSfAhVEXVF01/Hv1frW/huIhJGciOHMe0csUW6sZbeQxzCjA8RwPsPA44BRb1 7iXbt8obtSXXsvp26Xa80CgOeG62wbNq0x+rSAi9kRU/1joqf0duhF2xAqaHywVrYBqRnLzx8lS6 L+RFVdP2/wBSr0dbrLjght245Y4lSf6EX9uun9PQ/NZ5HAfLtjgdKvxbT9nw/p7dGF0TzwXo4GPm f2bcMc62lhc8gYrEmW1viLmEWV8w0I5AlA3MCzqo0CzPc5CGluBWYwLaJ/uF3L36rm+dv7V3FNDJ ui9SOFXGnIFtYoKnj6MyorSpNa4mtq3fcdl/UsHKyawwPECnEU4eoZMeYxUftg5pefz7OvZvyqDN XzvwNTU79c8/YsuucwcSuNNxMb5Xo4fiacjtSWBbbnMIrv075Km75DQYjs2/vtu6vaW6Sa7qy/ou R/WtjkhqfiMfwN4UHgcT/eNjY3nR7n2tNNpff1FB/pXC/GKfl1/EPf4jDb/ML40ts64Xx6Bj8pa/ MMdz1vOuPJ5THIP0PJOC4llOX4K+EkDBWVeyOjYZUtdqg6SKi66dPe8bJNz25YQQs2slWPJxG7If ZqArhp2hfvt987PU27KiuONUaRFansDVxk+//N59+vvSeyqq9qntfwet49x+LDocryzPo1lyFNtc gmRoZ3YU8aqn4/VQo8RqYRi3/uDaFQ3ErqqA0nYty3beQ9x21ZBI1IQPOzENIukuulCooAchUgjg cWje/k9plFnvdz1Jl9TLCqgqj1CtVgx5MScjUZilMZi8de2rkzGyvfeDMt8YkZzg3MNfx3yLGr25 Mk8ZyKNNF7GJ9WxFO2rzxUaYGYqyEbd+ldaJmQW5Cc6yzfe1Lm32CXeLQxSW8F5Ol0kYLMkpk1al YEroAcBk4g5V1A11DYu6IrnuGPbL1JEu57G3a3ZyArRCPQFZdIOsNG+fgM6VyT81+yXii791WWcn RpmU3551evcr2vGtVXx5JwYWSQxlz4M0nost8G5WXy5AgiNstsMl40VCUF6543LuXuaCO7tLLbjJ tUKhVnXXJV2an6ghb9MAkKAxDNXLKtJ7f1sre8Es7mO5ncMo9BUkKC1B8Rqc6DgM2zxCeHsEseDu dMpyGEeP43g+U3sTIKuVlKMyolFR1clj7yyrhB9I3JdN5xkEjux33fD4gcXeqJO9p/U+OxsFt2Y2 neLQLZ66MVR5GK56VeRAq6XEoV+mKllamdW3i2tt9eNFQyWgOvpg0LstH0gZaqUI0EgtUAEGlbg5 pteWcm5VteQrbi7HZeV2mB1vH2U5bjmQVdqLGNY5ZMWuO19hAhgSx51XHFl9lBZcntI8LTrxNGja 13vj6m/8qW/s4N2uG2u6toYXjlgqkrRS6w1vOYFcKSoCyszalyJPEN07Yn2lYLfoyoYpZDGCNJQT D1AUZgVIOriQDQrTnI2skrLosaXN6zJcduo/GVXlINx8QczXGrDjb7pdUF/aLBclJZV6jYb5Kgnh dM4/qZDovO1nu26bRey22zPHPsK3Jg6U7I7QTSRLInSBEa1Z21hoiSpK9XVSuLbDtttuUSSXnUFy up1eMFgwjZvQ6s4Zq0VGbVkAcs6ii4nKOPRKWJS8aVQ2ZVV7DjQM3u8wgvY9l1FS3trjkeV/A89X MnqMmmUVcTseM8qOootNobQeES1T6fbddR7y+8d4WNjdWK11WSxCJkaXTIxmaJ0EsSNIFpHUPKC5 BdZDjUezrraYd4fedx2y13BLcnVbPMYYmEZArLbhklYaiEiERBeYKCRU6vbQwSvPOIwYOuq44gtG SIW4TVCREFScREXt8devqvDeSiMtKaEeeQxwhdWsQkCwglPEDM/44kUaKapo8AgeumgdxT0/MpIn fXpZbyqg1GfhhlLbUcqoYeTccS2gx4bmxj1ySGYhyXAaB18SJtDcNBFFRtNVVddfh6dMr/d/krcz 6GkA8Pxw827aG3CfoaljPic64nOR8YWOPWcqvadatmYrcdw5sMP3X+4Degm0SqbZiqKmmq9k1+PU bt/dtreQLLJ+k5Pwnj+x5YkbztW8tZjFHSVB+YYUQ+NZ8yoO3hTKuQLaDughKRJwuKagTZNOCDYk PwVS0L0RdejHuy1juvlZlkQn8xX008ajP7sFPa16bc3ETRPkPSG9Xszy+04j71G/CfONLjuxpDao LjL4KBiuiqmqLp2VO6L8U79TUW4RzoJIWDIeBH34g5rOWBzHOhVxxB+7HRuuTVOy/h6fo6VN354R 6Xlhc3Wf6V7foTv6r0X5w4HpeWFg1n4iv69qaf39e+bPjgBFhW3W/wCgl1+Oif1deN4RzGPCLCka z1+VV/Tr0Q3jeOWDCGp4YUBV699np+n/AJ9uiG7Pjg/RPn9mFY1OvoK99P7v7uiG8YHywHQPCmPv 7Ov+T+rVf29tOg+dPjgwgI5fux9jTL2XYvr/AJf+Px6KbyvPB1grxqMKQp1TX5ddf1Inb+jojXZr xGDiAc8KEqPl/Kuv4+qdJ/N+LYWEAHLH4Na40iiCuAi/5SVE19NdEX16bubebOQKfdhxHLcxGiM4 HhXH8tcRdy+ZddVVddV9PzL/AIi6TQ2yiiAAYcPLeH1SNU0z48/YcdEqnJJtsttamZCINthqROFo Kbdfiv8AR0VZY7WszyekA1OBkea7AgSOtSKD2YldZx5OluyBeOLWtxBFXX5TyG3vVdBABZ3kZqvr 6IKd16jrrumygRXj1SluAUUP38MPbbte+lkZXCxKo4scq+7j+7CWfRnWSCFH62Xt0ZVyO2LzKiXo 4Xybe/xX11Tr0G8W13Ecp1PxUqa/ccKy7Ne20oYGBq+kmgp7TUYa2ceJ9TIG2jRCRVJCQRTcv+AN NSFNfRE7dO23yCJQrM6mnAjP7cNI9huXctpjcE8Q2XHhQYe5cBsg+ilN1jCqLYgTUVAdQVFSX53R FwCBE+P9PULFeusgntnuHAOdWy9lAaUxPNZI0Zt7pLdZCtBRc6eNTwIxC5dMw2ZC0+EgRXsoiQ6o ui99yIiKnVns90mnFXUrXx5ffiqX+1xWxpG6lvac/wAMIVp1L8oqq/gIqWqL8PlRVROnnzxXiRT2 /wCOGItCcuJ8M/DGZnv59tWaT8g4g95HBJMVXP3tetTkWbDzfjickcE2kkD5HwTIfCKzJzNTVuSb CE0O41UpDbaI46CpSe+ry42/aJO7duRpNx2uJ5giUJmjUani8PUAfZx44tna7W7St27uWe33xVeY McuYRx7+PsFTSowEXvG932M+5LDJeM+3KR/ElvA4DzrlqI7LuFx+vgZnVxT/AIexdgZMM3rS8nR4 sxpXERWIwPtEaauIo5H3V9Xdr7k2K3lt2vdvuZLWSaWJ9CvAV0isjAmoALFSjCoPq4jF07b7Gu9o 3WSC7EM8esoraSVcaWKkKStPUFFGXiARUDGEfsg9z3L/AB/mb/BcLkvHeGMRyjJuS61qhrFKFybj tjyPY4XZX09au6r7THVjRnMSkmMiX5na5s5XgHRxG3Mhv/qVvtv2fbbTCJm2BtQu7gKOj0mUiTpz rIkiTEBejIKsJGA1UJpaJO2bS53dryWEf3ZqKtTTS6KRGzqQVZCSNSt6CFB9OmuNaLRnC8Ptfclw 9EtnGuPc6wjELXELutuKDH68rnI8XZlX0uyx9YDdLYR6fLWo0ON+/iONug020jauEqVXcPqt272b abjtGyXV/d2FzBqjQCRIY3ktIkZF0s4mU9NmEjDqs5DdQMjOGS7XeXV5Z3O7mJLqBSHkGkuVWSQj SxHxAOCQDQBjkRigAnT8GnwI8jMchorbMsPqn5MjHHhl3fI0KAdt9TXSoxuNzq6KsSI48xXIUuWh KTwmeqgnPOyfUhNyv7hJotwTtqW6K3FJnjjDNEY1W4YAxSIrNKquyBgKZHI4u0O0WO43Ed7dJ1ED hDIdWlVLEleoAWRtIqCGqxWlGGeBr5CyJzE8ZzGfjNC9kkBVjwJ+JzpP33HYH17FmSXr9W7URJOP R2ytjkvx2f3sSQotSAEhESju3Ugk7lhMd2rRwSdSGQdSGaQqVUJGVUBiihaNJpV1UkaiRR/C+27P eNum2vGei5eMUcFiX9BjLLqQpXW2qh9GljmAwvV1XmNPguDTXoFxTZBb3CzZGc5w/OqyYqSizor+ FV0yQ4+NXIjWkaO0BtsuC4JNOvKyCOH1o028bRPvs8l6zXNnCpR4Y51eSSRWBQxqdTBdBLFak0R0 jBNFwtEBubJuu/iaaVpwHZ56M6UGmNC6O8bE5CiSZEBAADQSsE5Uy2gyq+dj5NXWWYYpEpsnxlmv k2+Ty4lXAenv5PEWfTzH6CdkktJKOPDIbdjbFFsE8QkHV73fbNgvNpe2vdoe4fc3VPm3Y27QDIL0 kOlhF6QoIOoaSw9ZwdN+tbXbbzbrnbkm3e76bWt07SI1p02IcoiaUbWQqgtVQinmxxWlzmnLNbdY lyDwFx3l+PVsW4mWlxdZVIwbLIV/Iv7Fs48utrUYdJqvYGObcUmd5Pme1EVwi8lx7Q22Jbr5PeLm 1uL9KPFHGjpo6KkuHLsVmJGbq4yAORHCL2W6vbjd4r3alefuGOVrgAnWXKDWxIYfqZEs6Z11cKmm P9HivvGK43Uhts71U9zslDkHuEi2JoiggEPqm3t+PXczwzSU1lqeAyGOfBLCnwAcOeZwuZunnXhd CUW1SVTEGwBNF/zCYOJt1+Pdelx1I49FCv34atDBLIZGoScSSBkLsR8ZUeaTc1ohVkzaRxhtEXXy i0WwfNr+XVFRPw6RlEssfTlWsZFD54Ughgt5BLFQSqcvLD89l13JQzkWxOG8bRvyV3k8aB8qLu1A RFE0TQVFNPx6ZxWUCEaUFFGVcPJLqVgRqOfE88PzGcy6qnKMEFXJiK4YSwdFNGXVQkF1BJTX01RN V06LJtyXdz1WcdP+X8MBHeG2t+iiHUM6+NfHHaFn1tatyIz0J+zlTG2Qc3sk+8CRCQm/G+obw0BV 1XVET01XpZ9uhtirwv0kQnnQer/HDVLqW6EiXC9QsByqRp+/hiQ1r8iQwr7zLDKopoIG8o6+PUnN URC18adl26rr0u98sH6bEs2XDz4fbiObavmHMkICx15/ww71r7cn/vOMspuXaSiYNkG1CEkVxd3d dU0VNeiybg6cFr7MKjZoX+F6GnOnHDu85Djm6LUhqW21t/eNKooSkgqoiBoJfKS6fq69FfvIBrUq x5Ybz7OYqlWVkFPLHVmVGPboBEqkgighuT09PhqSL6ImuvSrXLgnKiDnXCKWAZNQYaychQj7/Hww 6KcdovG7o2egl410Ul39hTaKqW79Gmqfh0mt0HFVOWPNt0yEBg1T93twpafhnoqOB67dFTau7002 kgqi69eNw1Ms8Fa0ZTpYHDg2sYlFBMVIlQUFFTVVX0TRPxTpJp24tlgy2jNkqkn2YcTh+LVHW3AV NFVTRUTQlVEXX8uiqnTdb1JP6bqR7cLtt0yfHG32Y+hjtePzaj41T8ykGn7Pm1XpJr+JW0M9GHtw 4Tabt01rGdPux0ZYaNfk1c1VQFATduJO+goiKqr+rrzXcarqLCntwA2+4L9LQdVcSFmog/Rq/Knh HdUlBqN41dNdBQkcfNCBI4EuqJqiqui9uoqbelWUJEhdObcB7B44mYe3ZXiLzOEkrktK/aeWGd2I zvIBcbJR018ZgaKip66j8OpKG8WRQ6/CfHETPt81tJocZ/d+37scPom01TUl+OqomvfT9evS3zGX HLCBhJPCmP5Yu1UUS2/FF0VFRUX1FUVNOiPIJBnmPDkcLwgxAkL+qOBzBH8cfLjb7yeN+U660nqB Eui/huXv3RE0/Dpv8tbBtSpQ1w9N/eadFT7/ANq4Utsl41joRo2v/tpogquqKnZB76r+vv0OiBX6 xHrA4+H8MIm4vGQR6hp8KDx+3CY2yA0VtT+Uu6NkII0qJpuJEMU0Rf19/h0LCFlpJmDwJ44Vimut RKLTyGQ+zDrX1VLKakO2Vk4w8ooMdpptH3XXC/7huo4ooDKIvrqmvw6YXN9PCVitIwYwcyTQU93H D62s1l1y3clJCMqLU1868B7M8MZsGbyxI+91sFUk2soobQ7eTVEJVQkTuqfDp4ksATqyVVj/AJs8 NXguT+knTdQeGj78JXrORQEVmsj6ZlCJs5yChx2E8S+UiJQcRpGmtdy6LtHpruFztFvZG5v2K2yU qW1UzIAJI5VIH8OGF7aPdWnCW4XUfACmQqRU88A/7s/dZGw6jvoNFeU1zc/wHklgFY7HWBLnmtFZ v1culuWm5DazIhQVWQw7EMPAfl3Ig6LhX1A+s/anYlxDt0s7LZXEciyqI5eq2smJRbFiAJY3FZEk T+maqdVFNs2zYbrdJFa5C9YSLpYaaCmZDUBJqOBUk+INKY87eBR8HfjznchwaXR5zIwrNq6ZJ+nO QWPxOQ6x5pq5ZluPMOPN/cbYZCNkrbhOMCyZtiZIXCnd/fEtlvEl9tdxHf8AbS3LwQwawqvEsciJ prqn1KRrqfR8NR/LrO7LBNuRNs8jQxOEjkNCJEC6Q9NKklgCSNK6a6QqjA557xrxrOas8nju4lH5 Ooq1Kl3kDKIY/VymsXgADTDv29XDrpzI70ZnNSQImSMlIjEkSCg3juK3uhsFxHdR7NO8Uxt4XXpn rqGUq1WEgpRnQA6XBVkBNcI7htN1ZSxW25f/ALkLRtTAnpsispEillJKMSFrVCNLZigCTIc8kW0u BeZBkOVYPa1V9Zy6abP4xtrdq7iV8egZpIMJqXYs19RbWF4ychyRMRFd/dvR3dn7ktEh2BrexVbO FL55dKMBcxJ0jnIrSZetSpULRRp0lWUlicJw2N1BtSyuv67ThCXSsaLoWVRVgQwkPqDEBQFIBqxG LWxjPc5uTzh60GbW4VW10hXuUeSbunxLHWpV7Li1bdbEh4xf1+QVN7kWRTFjOuk4LDDCq5uLaqO0 LcNhjt7FFtwz7pLcBXs4FMj6kBCs3WTpMscZZstRJLAgVBWK+dubaJ7QuShJLih9PTBaopUA1BVS DSmWRYVt3BslpbKNkUSBmUfIZGFyKZrI8ex+vlZGU61nWjUF7Zm81Y8Cwco7WWMRRfYkyDcbdfMJ DBNmVYubDcds3OI3VqyfOBkgk6ixGONVJzQamj1UqojaMUKCqYfKbdbc/MSaVADulNTAHInWNYoh NSHYFgK+IwI2U8HlyrR5XDzCpym14qn55PmFe1Wf17+c0lHZy59xFVmvkNRlu41K/HYmSxjtlq0q iybjaiA7JYbq/bu7W14Ohbb98kjNGYT0NRUIGSrM4EgLItWYstGajesluobvcb2UWULRfDKVaoWO F9BUqG9bAKRp06vSMgcU9yBEb4lgu4szx9yj7h8YjXmPVN7YP4pX4wX2eNA0gSJl9xpNkXNy/Ibj POOz7VsBNl1WnHW3BUCm9snHcM7Sx39hs1yEYxKspY6y2ohYrpFjC1Ppii1acmAIbEfLa3ts7xMx NwnoIUsw00JJX8xB+JQoyofhLVxlvcPyuPee28ya47zDj+gub6bk2L4o5OyDDpdTj0y6nx6ylorc ZcyW5AoUYSOBg6+BLHVsjVEVF6J2iWW42OO2hvobjcYY1iknTQ5MmgdRpFAWhkBNVoMmzrXB/mru xvvmrN3t7la6SpKlQRQhTkc1IB5EHhyx/ocL7xOCwfdQsyeFUedQt9BfInYzRdf/ALcuvp+rrvJe 1t4KgiLl/Mv445Zbu3t8Mf8AdR1r5/hh4je8DgvVF/jYRVdqalR3qd17/wD7bprp149r7xw6JP8A 7J+OAHd/bv8A/Li+/wDDEije7rgw17Z5HFU/NrVXgomq7UVf/tuiar0m3a+8j/4D9q/jhQd2dvnM XkX2n8MPTPuz4NPTTkKFqiaoiwbvUe+nwrNU106L/wAY3qmVu1PaPxx4927AM/nIvtP4Ycmvdbwe vZeRq1N3dUOJeJ29e+tYqr2XX9XQDtfej8Nu33fjgv8Ay3YWNPnYTX/Mfww/wfddwuyipG5Lq20J NpIDVu3qhdlFUSuTRCTpN+1N3kze1Yn2D8cKL3fsa1C30A/9/wDDD617qOHnBbbTkurUGtUESS3Q RQ1+ZERYKIiEXr+PRP8Aiu7VLfKNU+Qr+/Cg7s2UinzkFB/nw8xfc7w+e1U5IovlVNqmc1ERfTT5 4aDov6eiv2vvHO0lz8Bg47q2Y8LuD/6xh9D3LcSOIO7knHPx3FLNtPXXXRWA2/rXpL/jG7Iarayg /wCmuDHubaGGd1BT/UMPcf3L8SkjA/8Ak7FdGdfCn3htravqqp+X5iVfX16Sbtjdcz8rLU8fTXDh e5doAA+ag8vWow7t+6Hi2Ooi1yJjDq7lVVYnxXCJT/MhvkSF6L3+ZNE6bSdr7lztphTyOHCdx7Y1 KXVsBX+da/vx+p7k+LjPY3ltO78qfO3YRFHVe6aksvRF0+CdANh3NAWMEoHmpwc7vtjtT5iAj/WD h2j+4rjstiN5TXdtBRBnwxRCTuiqpSEXci/HX06Tk2O/Pxwv/wDScKpudiPgnjp5MMPAe4fCl8m7 Ka7Qh9Fu4IoaInZdv1ZKqInTNu37kZrbsf8A0P4Ydru8DcbmMD/UPxx/D7i8FaFRG+qCLau/dkVc 1vH026K8qJpr8FTpCTYr9jX5eXyojZfdhzHutio0i5iz/wA6/jj4a9zuNxDRyPY06E3p43AyWApN 6/l8asnr2T1XXpvL27ey1Bgl96P+GHcO7WUfC4hp5On444Oe5ykeN4EnUInq0TzhWgSiUndVQkcF 5ULT1JE9Okf+N7gAP0pAvIaGH4YcrvO2kENIrHn+ovP9vHCj/wDslB8QI3d44LQ/MO2RGa011Rf/ AHQXRSH8Okv7Duan+k/s0t/DCo3LZnADuAf9an7jj7Z9zUBpzcVlj5rp2P7mwOi/4eyyHE11RejH Zdx0gGJ6/wCl/wAMJtc7Mxyky8dUY/HDm37ocfcHWRaY+pbVRUK9hgu7XVFT50RPVf0dHTZd1U+m CUjyV/4jCEk2xvn8woPmU/eGwlT3eYnVmvnaYMRVV8kSfQ2IbFJF8i7pakKCqei6KqL0+Ttu+u+K OG8KOp9nwgYjpNw2y1PpljIPP0H/APGT92JXU+7fjyamqXlTEcER1+reqoz7Ioqmjgo5IaAlFU0X apL01m7Y3KLJoLgoTxGpgfuwePdNvfNLm11eZCkfaaYUt+4viqUSmmf4+y4aqTjrk+M0iqi6aOOi 6TaKq/D49Of7DuAFDazjwGhvww2O6WtTouLc+YkT8cLl5u4wdXyByThmqJ3IMoqGy9FTVVWYhJqn Rhse4Aaflpj7Y2P8MNpN4tlb+vCP/wBRfxw3SOeeLIAm9/5IxAiBpw08eXVG9SBFXZ8kwzFCT1JB VETozbHfqhZ7WXQMz+k3D7P/ADwwmm720kgjFzFrY0yda5+/34883OWX+5P3Icpu5KPKOT4JTJDx +PlFBw5aSLbEY8nAsnavMTfgWFrCkk1Lg27cSXL2HrJNXyEfEmzr56/Vr/sDP213Nd7dGejexqsT KlSqNBJqNFqshavpOkfGSSaFRjbbHtSzNjFJIzywsuokU0kOBUMxqKcKU+Knnh25m9yV/wA13GE1 WXMQqi1xe1hv2syJVDLFy4xR5yBPdsshtm5g10CZJt47ROML4pm9TaXxj41wT6nfWK9+o+19K+s4 py9svTYaywlXjJDKx6oRo69SIMq1Ch1rQrOWGybdtCkp1jJI7KpUUUkENQAABioPJQRWleWM9QyK /wAOvsnpmitMvSRllhVRMUxrH5lnHxGNNrp9/DtrO0pp7b2UN5K20qNwEiSGYEhtUBxABRSE2Kdb baZ2sunbw3FkrTGVo+lcJrU9PTMp6RjIViVdGf0kEaqm27Hvl/sE95DZeqzuYQssLUdHidkkXUGF aA/kVlPppq4jFY8r4jjplT5nDxbkSZx7Ux6Zi9gQHpVrXMOWFFIhBlWQz2LCDGpGK5lSVWQdcktP kKPko9ledo7vJHDPZSz2o3lpiI2bSsjBXq6xqF1OSaAEDSwNVFcQjhLhdFjHJGiqrsXFdTux1aaV oCB/MzGtedAvvbtuprOH8tx7LMgyDF7HIsfxxx2fJgs38u3aF6A/j1dPlVzNKUqkoXSKwjrIM1Bo DbBwVLoEe5vJd02mwhis95MEjsENECOCXJ0trKysSqsVJDagWWgGJCWSeZWl2tyl3TpEIaKykUK5 nSA6ZFXz4kHOmKOY9vHAdzjnKmA5HhT5P3GUXmYTMoleXFLa1sZhlGfkxXILlvV3zMVxsm2nmAZi o9KVW2dovvLJr3z3jtd7t27WtzBJElvFAU6fVACCjxAnRIusFTUkykKxMg1AFaRIrOY9OCCZpEox ZAMx6GhUCpK6RqaRDG1SaGueG3AvabhuNR8uoHcwzzD8QzONU4+NJhz7cmxCiWO29YN5LWSK1ymj 5KcUkiumjgyAdQV1/eNaqd3973dzJtt7aWVs++WjPI8lxnH1Wb9MQsjK/T4toq9SCpyqRCy7faW9 vEbWOaK7dXDiRgEbWfQIsvQoDGgZnNQDUcm1Pbdg2Juzrbjq4sOPfppVpWu5LcRZOQ5azSv2qS0e pZtxa11dVhXNQP3fgadSWjptKqiBNEhF9QL3dGjtt8jM8UaLMsakRxu4GgowRC2s6qBWYBBV+IGE bazknuKJIkdpCGZjKatwUaI6+kyUJMY9ApUVrgo63jPHWMjc5Qc5Xs1yWFUhQXLdGqNR8lGIttWW VpbYwrkMLNxX8hSRMQlVzyrruEiNeqpP38jbLNsK7PINvEgkUlNcsPwAMk1aA5eknRRSFB4A2tbi ITreIunoCgYadZIJOsHVxAapFDQc+OOPJ3tH429wg4FhV1jeRZBlFbZP5XjOVVFlGocpsaSf9NEk 45az3ZNn9Di1PMrJKw481BcafknsbQNmpe0/qjufam5SS7Yk0NjPEEeNkEwjcVq5irGNbE0kMZHo q/qzOGTWCX8/SkM7mSQtroeogYf06FvUp5mtBmQDpFSDjR6i1N6dWq1MivvOuNWLICsSUnlIFKOY v6uCiloJAhCqpqq6adfodivg0asrAoRkQa+/Ljj5VXW3yRTNHKoWVWNQ3pI8jlUHyIw/RK+CW1QY YcAjJNX5UZpCUQFRBlBdFT3Evdde+i6L0ob0L8TgH24bmy1ZqqsDXiQDh0hMwAAllRKqOpKSNNrY wXlNoTICMiF9dV3AqaKOqbV7dJG/JNdf34T6DIlZURfAahw8eOH1kqBp5BfZhNggruFuRFeQ0bHV fCrclQRC2qiKu1dUVOvfPNTJzhL/AG6NV1UDnUjKnh6sSlh7FFejttLWzGH22w+SU2Lwmu/5tSA2 2gBBXUiPRdNeijcJRmXIOFmNqSFURshH8+dfeKAe/DkjVSaq0yxjzjhKhKDNrEdNGhUk3gaATaqK iqkunZNNdNU6WXc3qKyNWnjhBkTgI4qk8nHupnSvjh1GurGj2n9vJtp4Bd8Rsvl8+qoCCy2quEm3 vtVNVVF9F6N/cZKZs2DdJVNSgoDyYH9x8cdACmA9HmYiAJuK4CnBMkJQMxD5ZLbzagifMKgqIuqq vRhfv/Nn7c8ENFbSUoPaK+VMwfux9sTqJRbRGGjQnhbVUEXPm1IS1cakAyQAqLr+CCq9eN84qdX3 4ILhFpWNqV4Z/vrTEliu06qjZQY+4U3iYiatqi6bFIxlEgARJ2UvmXX0XpNr9z+ZsPUniJ0sjAD7 PuOH6LJq3GkfbjQEBs9VQXnCI01VDFfG6RDrqiInZdyaadN3vHqVDHDtLhdPUzAB5E4lcGZCREcb iQiZNoTbP6l0DFV1E96GYpqqp6J3TRemcl0aZsa4lILk1qobSeBzxM4VlVIJKY1LyA2TriNTEEkR CER3op6qKKaJqvf8eouW4JNASMTsFyCMyxHkcOTcyqfYcNYVeW3X5RlIqIo99obGzJUEO66a9ukV uXU5PhwZwyZhifbhDKWpQhNKuAjZohIbktfIhJomzYrSIQkpdl9V/Benkd7IOLkYYzSoDwbT5nCd mPX+bYVVVoirvHY8TygOnZFQGT2blRV3LqqonZNelTftzkOEI5AH4Pn54kcZmvYjMk7FrmicVEQi ElZBSMtpEqMCgonoupJu0+HUbPeNXNjT34loZ9CAHVU+RP8Ah9+JCEB51rzM11a42hFo8gdhRtNx uOIiCfjRdEXTX9KdR73+dC5qfbiSE1wEDIraa+f44QPQo7gPk4xV+OMilLFnapNH8qnqiubmkTRS Hdt3B36NFuBDD1MDhvLNOykkHQONK1+w0xDLWPRiRL4KyS8njBWUNtCNX9HGlZLeYfvATciqq7h/ WnUtDurKKdSnvxEzJNINYWTSMq6TSvlU0xXeQZDgWKI27kcvEaqIptsG9Y3lPWO/USHUbjsgs1+O DjqOGKKKanqumnfpaTfuj/VnVF/zMB7OJwtb7Df3IpDHPKOPojZj58B/HERueT+JYcgYoXmFxnTN /wDcT8lpW3NI6Kj25tuXqPhPVSVFXRB009VQsXdFrqKG6h1Ctf1FqKeOf2+3C1x2tu2TC3vAppQt DJwPA/DliCYlzfgHIeU32LYNIxPIpmORopypFFe0N9FdflpLSRFegwrD73HfgIwBu/uPF43wUXFX XQtl3faX95LY28yySRhTUODXVqyFPDTnxpUVw5vuyd12+wt7+6WeMSs4KshGnTpozHwbVlwOR40x KpeaUzc46cn8cG3jNtrJr0cgxJDbRbkQ5LcmzOQ204re5tVHunSlxvwLtGt0kRXmziuo8AK8/bxw NnsEqwq8kU8zPX4VbSAMiSRUkV9lOGeK25AzZXihYzSWeO1FnlMaVHbsWQjk/TRK4RlXM9hopLzR 2ceMIhDQyDeTykTZCJInPX1Y+rW5dt9vybnLdRw3rO0VqkUjzBi4KLPL0VoAx/ITSN1RqkVxr3av 06sJb5LeOC6eH0NLJJGAAaisSBvWVrUs4FWVitBzH7lPne/xaDFlO4zkua45iUGBU3E3HvJVOY5Y SprLzQT8tenHFrmXzURYeMVdgpEVQc3PqifKvfexyLnrruNnHul5dGVknjEkk5WpJRcyysaF1p68 gR6RXq64D2u3IIngD1CaNC0bmBQ5aaCmY8vDFIzsu4/TPIbVtjtnl1xXWEschxnG7yiu8ZUZb7Uu JQ2eSx3pbV7DoKwn5L6NSiZes4yGKEqbGInbtr3zdrQyWLpY2ssX6E0iurq1G1PDAVCxF2IFNKsk baTQD1etQ18oilITpmtTTTq8EWpAWpqwqDTiSQBghOGeXeOk+mpZVNY8R4m+1Tw8Vi5W3BssWvcw rbYmcmaZrb+FXZHNtp7dq3FclfWvHCjn51ecabcaGh9xbL3YoZrWWO7vznK8Ro4UgNH1GqyhP08l 0AuRpK8CVYGWwuGNuAiSqoJYl6uXqM24ZfDTh4gVw05L9mi3NdxvjNXXY/YZ5TvQktJ91X4ljsqV c3kyzStvqZqfdTYqWNjOdjMNsRiABlbDcYEkAL12Lt223e133cPfa7te3dmHaBbMR6IwFWMM8skZ 6oZvyrIhUIW0OSpWz9p7L2tNFdXu/pfqRDKY/lGhQKMhqmM4IcSuRp0HUqqTRtS0heK8T5PlWVS8 Pu5VFHeHG15Koix66agVcZiKxLrpeKZO0/JdmP5k69GeQowxoSPtMC4ok0JkjPeN92rYNs/ue2Rv cbn809vNHKNLMQOqjwt6i8ZrXVQqsjBYyajFJvUsdhljikk624BpOvAI6JGFIEREmshi4qzKFAUB WBYGog3JVhVV2bJfw6Kj5JmrJrcXiUmK3NlXVV5ZTKx1mTMuKmVVPi1aQhiSxkORzcr3xYVEQUMl GV7V27du47WTayJ7C4MBnjEsfUohKkRwypRZWoVojUkUljmEBNm7W2Te/qHdXllsSQmTbrF7npvL oeQRkVWNkA6l0Q4CIoEjA5VoauQZ9l1czZYA/CK/sm7eNa47axK+sbkT4Vc9GciI1Addak08uJMk ORVcfZNx0IijH8pG64To9pXkUqbneBrR1hkjdbhZFUqCyuNTLRvhDAqQy1oStFAG52HvHbbY3282 E1naMXjRri3mSFun8aRu6L1GQlVybUpViKUwlyN3Dr8bissokOpmsuNJWRJ95CWqrLd+E/bvtNyp n03h8iymUkyBOPJaEO5OEItrWjY7zZGO8sJDJACwDdJwSgYAsFJrQUPTHrRsmIFScVXcVijultC4 WMAE1DBXLGppkVDKVILVFFoK5UxHZ0y6cKlN+PYVD0CAwzlf2a9/iWojwXX7MYxVaty5tpbij7rr rLEXbCkqQbvIBKPTiy2/bls2+CW5k1GMtH0GmzSoIIVAwCprLASClTSgOGr9aRkiR36LSEBtTBJA pUnpMCC1A5EiBi3CtOA7VOZyqyzxynj3U2hziB9A7c3778aQxl1bJnWFecjJXZtLauVjcdtmJ9c4 1GWNv8cdFIVJ4bFN2tbbnaQzQ/Kyxu3SkjiMxlhBStNCaSZNNagF9cTqVPEYv+37Hu9xZ2txtSyv eNciJTBrknzWRxFpKqok6SGQrV6IV9XHTkLg3tA/mXcZZK87jGIcpccz4avstMXtk5jbMCrlTCkt LJr7d5GnK16QgntJomTUfRV16+nFku+wMrWckkZrQUegp4UzBHiCPZnjmLct47SuVZNzijmjyJDR VOWQNaA/6T4c8eqHhnKcbiYdXNcpYVMm8hvwI0eQ9jdIzJxvyN1kJl151q0mnYSrJ20R9xwmQZjF qGwAHVOrxaJvsSA3e4hiRQ6A6jzBy+8Yze/n7EMz/wBs26RQSSokCvzyIJINKeOdOeCJb9v/ACbk OMSsrxvjSPX0DIi6QDQxIl2cR/yOI8zDbjS5JC0CIpKCKa/gvT6PcLVJOjNdmR+Q1NQeVa0+3EdP 2/cyWZubWwSKD/QoehrnShJp5csVHecQ5BB8TVvHzN9EaF9WmsXt4LEKO2Ohm8/9tYdjtG6hIrhq iFsXaioi6z9rfWvTIRm8OOWXvxVL7Yp+oEdGJOYpH4/+tR9mKsscXoGocy3DKJVbS17smNJs5uU4 9XVbU6PsA4860trSNDGez6HGPaTYqibO6dOY9722OQrJNQ+Gta/vr9mGy9h7rdGsMFwqkfEYiAa8 qlR92KHy7NuM+OZcFnLuc8BoZeRELtcL3JWF2YSoSiQo7KcxmRbSIDRKiCjrjbQ7tNFXQuhl7t26 BSY5HY8Kah+GHUH0l3O4JrIYn4mqUBr50H2CvsxH6Hmbie+mvQ4mbU9qFfJJl+dUZvCsoTBMtJI2 v2bchqIKOiqqG51SEuyj6ar2vcrXh/26xdMHMmQClBXOithpc/TG8s0BmuZlc/CFhkzzpxLKKeBA ocS+PynwYPk35G6T7QNOWECHezbg22JDpHE1juNwilpZhqYoguCYIqipCi6Sy75aLlLOqygBiAHN AeB+EV9wP78RT9g3+bBrhotVCSaVI4iheg8SDwxEck91HtqwWYUDIsiiV80mt403/wB8tJbMeTFa lwjOvgpIjQ0ksvCbYveIlTcq+mis7rvHZLKQR3U7Bz+XQQ3jUg8ARw5+IGFLP6V7zfRmS1tGeKp9 TSKq15gHVnQ+6vPESc9+vtYrNzUXJcysXXQ3ORqnAbaXEeKM2v7qP55GpSFRF8a6KI66qSp36j3+ ovbinRG8rNxyQn95GJKP6N91GPUtvCgJAo8q5cq+nLLjx4VpXFa3n8zDinH32wxfiDl29YksuPvT 586txR9ZICKiLEVqDfuSIwCSE6674C26aaiu7qJb6j7YjCO3hmdcydRCkEkn/NXM/ZQcBiyw/Rjd 5k6t7dwRS0VQqKWFFUKK0CgVoCacTUscycc6v+azwkJY7Jd4m5dYOWLreWAxlVWAVEiMqg0Fcwcp gLkpKHp5CSGKIqqWhIor6f6hWIZQ0ElSM6FTTw5itfdT24Uh+ju5EOY72IIKBfS/r8aj8h5ZFqny NcERxp/M49tGR5FHx+VhvLePQZzMied7chT28Fmc020qxX4VFInWe1xw1RZKNkAGOqqgkhCge+bF mponRafFRSK+GTE/Zh6n0l3K3jJingd9WSkstR7Suke/j41xpm2/ROY1V5HDh182snoycGsq8nqL O/SLYtnKqZM+tKSM2M1M2KrSK2RjsUXBBdE6krff4bjKFZWanNCBT2mgriA3LtG82uLVdqmkEgBJ FY18TnWnuw8R8dOW2zYQZFiwLouE9CWNKKSaEALERknxFht7QVUtBLXXX8U6fruZ+I00+eKy+1SE gxs3nkSfdlhSxiuQtJIerIl4+LSPtC28sfe+YtpsdMPoXVZAF1VB2oSr6a9A27x82XAR7HeataCa nsqT9v4YVj95htq1IrbLzGKauSmoMdptVVFcaCeUFpRcIGlNCIEHv39emr7pGxrqH2YkIbB4smMg PjoGXv8AH3Yh+VXmPN1X1F5erXCIGrX3KwWvYRmE0rzj7zkGOb8x8EZJwxHeKio6J3RemEu6WiL+ uyhM/wDHhn/HE7t0N5PII7OR5JqgACKvsqQMveaezARc28zcJO3+N45a8gHkefzwWmrIPG91On3G O0t7DktWllPoo9oDQ18mO5sd2svSnEISRkiEkSl75uPaXTDXshEpIGqJmYpXIMyqxFPKlfLGt9sW PdzsREuqNRUiRFQPT8qswqTxzBplxzxhnybkvGMcIg4XA51m5QN2+1gFjc2z1njMwauTOixGqPGT bkWrUC1NlpGye8ZMBvZNotqqudPudvCCBdyymI01MAqUBIGRJNSBwy8CAcaathK4BaBIxIK6FqWq RnmKcDX1DwqCcPVjkfPmU42eG5b7eeOIFlf2L9fV8iWfCddhWauz0YC0SkgZLJjVVQk2W0wTrkkW FleP5BcaHpWTfEuEMbRRNKaDVo9QrwrStKkjOnDMYQTbEilEsckgjB4CQlcvIkk8DkCeHDBTcDcK 8icPNFyRy9xBxpMxmgnxK/Ia/mjAryXOVyW2cKf9ljxVoLOXXnDkeMZDLkpqM9sIXRA16iX3QbRc J85ZK0srsq66CpAOoAliuXsPIgVFcSce3Sbrbsbe6dY0RWbTWoBIC5U1Z55A+08MW/kmI8GZxxxy FybP47wviiXUcmVEvEL7gqslYu1OxEBkxMjrZlPlmUFMlx8dgRweWSyTAyX5A/KXjc6dDe9pmj+a nElre9VQiwOpqODCmRBXLU1QCSB44QOz7kjfL24Saz6RLmUNx/LVqmpbkvIAnLnHst4tsMxxzijN cvz7jqkxawcsIHE2apDg02ZZhjcaztX6rIrzFZOS2zFwUyBEcinNdEvtQ17LYOOIfkRDe9ynmsVu mRp0LstDXqlKmj5OSxFKUrRcgDnhTabFY7hoYyIKKDVadIPSuilAQKUy55mg52y1AseMcTpqO2uT yvJchSVeXNvVV7VnYT65GGpmM115mUttLWHhbySfI8kJhwg+X94LBOGnJPfO72fefcsW4zPKlvCy xdO8YoEdGIkl6St/UAoqLK1W5ZihnbSKO2dA2kIailB6RxrmTo8zQMcDJCyDn118MhwzDrW5i5ZN h0VljuHZJOvLDN6tyfZ2DjdLWR2bCfEpm8iomgflvM/TrHGSjgAkhEVDvHauw7uMW++3FjbzQHUk swYmF9KBauWVWLRuxVHcGpQJUxtSw3GswxlVBBIUkktUVy06TXUMgCaZVpi2cV9sXOEem4ar3r/J aPj6BVZJCyKxz76bCIuE2wP1+W10aNh8m2bvMhvp99bSqs/p3/pZEYWTVodwEVFufqZ2Dtt1uAuL dbvdE0tAtsRcvKFBjJ6qqFhRY4klCuNWouoNVNAt45reFI2UtGC3GilTSpNRQ1HIDiTmK8JeuGZn xfWQ8Jfo5OT1t9YSsgGXkLWN5Kc3OX3ckasxn2tc3HxoqN5pkpcGvjNtTQ8bZPC44QuLmUO57Zv+ vc9vuURyEjYRyOoWIRo6MEfVLrLMUeRiI6lgKLkIm5LW8gQnW7vpJ+MZrllwUMWIamVSeJBxI8m5 Nk0WFt8l5bWO5Ni8vKW5smpyqOTt/lU5irgJOpa3CXaOK3CrjtwlviUGWzMix2gSQ95SF1Izadnm /vEljtl2bW/WAfAxMKVc/qyTI+YMYVXVwY6ioUIGXDaDdZbaMpJcdKYAqBRtICkUXLIKaaAajL1H ICjbkUnH8Eh11XgWFUPJ9tn1JhHJZSsYkWkS6jNTwdlY3dZF5ot1AhA3ZTEFsTkxxbj71RwDbJep BpO8tpvriO93rpbbNG0LJJbWrRAOUZooq6ZUcKADLHKJG1AFdJK4j9o3/c1tbqIRRyW9zE6TfpRT NQMGOjUpKEkCrxFXYempBpiHcpWzWZ4Hm2V5NNsZF5/DGLYliGOXsWlu6PB5VPYSLPNMixuCL+KW Tlo/UVryMBGGQ9Zoy47obAihaj2dfXEFtabXuWmOaB9STRBVaUZqFmKNKVUsygEEqoFGCkDGidq9 7f8AGm2HatstbXabrbLua6O6W+r5y6eVXRY5ZG60apFG5hjBj9LBSNLCTVR+LvPW2d1V0Y2kCdcV UfLf48pYkydhVThFJZnKxyLYOSqauKdLmE6sRxsThzN5H5APxkfV23dNs3hrjb45Zf1VdLa2kkVp pL0hy6uxkJ6IQa2fSFQ51C46R3W82D6yybjt/b3cm/nb5qf2zbr49WS43lyWuUeQStBBGyP1Pm3W FNUhUFUjYH+yvHYmf45mNrhGLcL4K5QDJlOZHa5EbM7JvoXa8LqkfHJoKQMak4/dCk5p1XUVo3G9 7Jk684NKhstx2K5tY92vbyfbpRpK9AssBo9JFlhDdeKRSI6IGQj84AAxy1vGwbxtcsljvKPbXaSP HK8gLIxizdVddaMtCp1RMwyBqA1MVfdLaY21CftDm0uaFQR4jb5ZOufSirnrefZVMWGFJXicyztI Yq2y3HdAYqusky+gEC9Xe22a1n2tbyCW3ls5J2VU6QhGkoBJcapGKrGMgx05HVqTUuU/tPZsk/Zd vuNxvNraWMm7SQQJMWEYYqDcXkWlXj+XRFjWVkBodKsS6UVZEg8ocb3jmU8rVlI9ClTho4/JONyj vlxnIbq5Ovorasx6JIOfPyOfTRpjVvV3COyWHX0edbblqArn+17ds+6NbHty6njkV1c20oZJJEQA ywmU/plQxQxSwkR6RoUsgBxS7azvdvuUvraeRpEZm6isy6VBAWRX1CjAgkCq1FCMiBjd+L/Pv9nD lvyKGayeS8SsK+bNJYOe8WOLIzoVfQocTEoTEy1ZGS6njVuPYuQlHem7shbfozHdRyKJI2IQcGqQ MZSdkuEybptIT6kIGrj5ghh7D7sUJgX/APo/my82t4eN+xiRfYtFKS3jjtlnGN4xZS47bosNSbuN D42toMNk96n448qT4VX1PTUms1106v8AMPoB8Sa+6vHnwxKWe025Ua4gZD4KgA8OQPlgJPcl/OC/ mKe4DILGrw7J2PbHQpaTJcfAOAIUWBcsVjE9f3+SZvLi3+UWL7TG76l5puvZTxqTjDaGIACbrATV WL+3LD1NseMDSujx4GleBIJyHn4jnjN/JKj3Kcm5bmN5y5z3ytk+R29NGs2Ld7kmTmbeYMworkh3 H7KWltVxDBtkgbWML6+My8aMISKiG/vMa6TLIEFeFNRWtcvSSM8sycudMsG/t0wV1iUu3E5kKwqP V4GlcqKfblhHxnxFl8JiRErsfq7GVbWyThoctgBf1NxOCMcBqsHGU+nra82nJH1ZTpc3ykrA7lUU 06k7XuzZ7ANIKlwNTM6hw1OChKjma1JPDEZd9ubnfhELDpkkKquUK6uLh68aChA018+UhpPZnfTf p6Gzv6Bic4/MtpyWUoK2ujV/1Bq43NOpgNMxn5LpbWlefcBxoQRk0/KsVdd42JgMcJn1F6g6UoQQ DwBBpn5n2DEjbdrXwlEriEIqgMNbVUjhm2VfsqcxqJwQeM+xazoJkdzHbKky2+kWbMo6fBcLG+to VfEigpTa6ZaY7eRI7DTklBUGiVtSVXDJDRVSJj74a2kLlAmk1DtoXhyXUCQOdPHzxJN2eksaoH1g 1BVS7UrSpYKwBNTQHkOYGWDRr+Aea7TFW0tL7lamlqcAsvyyw5sbr8hmxGJEiXGbsMKxByuscerq RsWm47khlEZaJdzi7l3urj6oTzQrbSPO7n85lkBbMFQCgRKDhTPIDnhCD6dQQzG6jSONMqL0Y6DI gsa1YE8zUDOuKfovZ7gGY5BMxp2nyfIc1ZhZBLcWxs4sw7luAayZ82NZ5BaeN16Q2bzhFIdcHYhG G9FJBgLnua8hXryKpWQ/E2pyGPma/YRn44nIO3Laf9JC/UjXgulQVX7Blx4/uOI2/wAD8C0qDdSL a45DoqeTGbtOPeKLasf5Dp2ZRvxm1sZ8Sv8ApbCohuSmmVlxopxlVzxq4hJ0eDuPcOqsTxRq1Mnk XShPmVp488JS9v2JiabqSNHXMRsGZajKqkU4jiMjlQ5jFK8nUeF4bG+hZ4Lz3HKZ19GK64yjFrKm uIwyi+prI9hYLFrZd0bUKUm6T2bfaH5QXRepKO/ubyio0AZRSkYrXMkAtzOdKnlTEfJYwW1aiahN auSAMgMlJoAeJpzOQHMKMnnY795ai1sC1sEOO8+kyfWN01QYs+VFd+2Rz88OMRamBKRyNQ126IXU 3bXLgBrliM815j3mgNB4eWIiaBTVYADkSDwz8hUUw+cCFc5letwMYx7JJVpAsWpk0sbYedm/RvgQ tRG4wRmTFx6PGdFRdcJHVd+ZBLUVTv5NynYLtKvJGwFYwFDUrR/VQjUUzUV45YcWC2MQL7iyRsAa SFjpzHp9NQxUN8VOVaEY9NXtix3FK6hSZLpOdeNY8E/pzd5Ls8QpwnRleVyFaTbJt5HGlnuPr+6c 7gQeNE0REXRttvLlNsjR7eW3iRNKrPIoYheBOkEVIOeeXPGY7/ax3F++mW2ui5LFoI3C6jxAryHI 861wb9Ty9wNj8xrG7TlrCbK9JkZv2V3OcYevZDCbxNxmBXyvqpqL4S1RBUkQV179Rly81zIWW5VM vgBLfeDXCVnYpaxAy2Mkker4qU/cKHFn03KHDWZk+OI5NFtvoXDj2CRHbmXEiTA0RyM7M8L8QnG1 +VUEyRCTTqPLzik6SyvAKgqAzJqGRFSCRTgRUeWJKWGxC9KS2WKQ0oznS1DwNPSOHDI4ecijY5kV UseJWLva2tRpLUmUr5p+U96KItNI4Q99RTt36RXf7iIGaWJnStBTWD94+6vDDO52jZpgI0oHGfFf /H3YAD3Iey//AM7liTS5ZTVjFJOfWVFyRiZfSXYNi7F+thV0xZPhgMPxYoipgKqhbVHaqdQ++TWu /wAkT28nSlVSGqzswB4ELqVQVOeYNcWPt7cV7cheJoVkicggARqD46m0Mxr5EUpwOA0yn+Uhl8dh 57Csj4dhWDbFrWwFNjJ5VlJp50lg2Alz5JCbVnGaQtHWhaTVUVEFU1UINj/T0RzR9ahoSGqa/mOb ANWtdNOWeWJF+77ZHDyQSdMctamnkKBaj24Bu49lnus4bzK6cxfHrV9Y8eTCjZNWWVTZ+WG+0ByG oTc80ljJSQiqyZstPNloQGprv6J/bd5t7v8A2sTTLGPTIyoV4Zka8qj2VriSi7g7bvbYi4l6TufU nqDDyrTMfdh0k8De7vL6GJCu6m+vX5LMhyBV5zHasrSqlPOKb8mpsHWpjlbIfc1JfG8CqhbddO3S sthv95Dr3B4znkjsNVfJQDStcyKeeE/7t2vA+mzemnIlQf4kcKUyGK75U9j/ALyYeC3NpdN5u3U2 JRrLI4uOSrfKb2YxGbj+NyHUyCBl+TDBsfE0KkqC2gIqoKIsPu1tJt8CXN+Y5FZqAatWig4nUAAO WRJw9sN3srqRobaUxmmZIpqHhlWv/tTFXR/dFieA0AcZ5Fxd7gLBdKMrazlY8dTGG6ppDKS7y5mS 4E19+PMroLLJwGFZjG4BEreqoKVCeFLh1njmhEgrTPOh5UqMWmG/tYVNuxZlNKkHw41J5eQp7Ti3 P5e9jyX7lvcNZ55mTORsYPhNU4tbFuKiAmGRrJ6ckWpxNxMljy7B5qDDfclsxI7Ym28I+iOkaZz9 Ue407a7eisrK4Q3tw2k/qEOkIqXkUKQQCcq5A6jQEjDea9e6mJjVSAdRFBQLwqSM68Bl78bUZXxg 5cM5VDr7yhyZ2HWOZCJHJvKh6txxiUE2wy9x7Y2/AsikPMMsRljFpGaaYJUbE0Tkm/7t2mzijv4R fi8WTTJGIxK08gBTQqggOBm7tUUWrgaiMIRXttIjFKrMONcyxrQKOVABQE+deVRg4RwDGHMrSBxT msan5ThLAvmMfyeqsqK1WsCXYwbpum5cpYDm6PVnM8U2C2MgEciia+MxCR023r6p3G+bY+2dxbVc RbOJZbcyo0MsTIQskcs9pIKqjGMiJ2Mfob0mpKiQt9/ihiImUhguospXUOQFAMiTlTgKE05iY8rc mXWE0tq3mee8Y4nw9Gx6bEtBrp8jNoN7lMO0rnJnD8JhpyS9AySljqbsI4rDzAOh5ZBo2hghu0vp 3D3Bfi62eKWa9BSWSWWRIisBWplJqXkYmQKAtZFqKgmrC+/TrsPun6sd0/2Dsxa3UCJNcSzSpEkE RZFLs8jDUTwooZiMwDQ4EsuUJhuOm3VXjFTlc6NntG9OhGi37NiEIpcGln2zgRqBpWohNMpLBIzU InCRWWzRC1Kw7H7d/TMckazwF7cgyK5Z1JI19P0uyhgGKlWaVSdFeO6f/wBfNo3GCL5u9tdt3Cxm uLG5lkvo79ZrkOktuIIbdtMaJBcRwszyxpPcIYo16nxFTlEbFbbBo+Ts8Lu5nxYmXY5c4RnbcGrk ZPl1fKYl49l+B2EeI2cG0rIVNkzgQHYxthIk07Mt1EWSuzPb+TetourqKJhFdIU0hAqoHQCoJH5S w6gqAc1AHHHI3c+ybzsW+X2ybpGVurG5eCSo/TLxSaSYjqYGOQVKupIYMCCcsU9Ys49yKxnPOGbY xncHIUhY1xxZMpZRIZfwljiGFRJQGmYNhjlMzGkm1KRsZIBFaAGUQR3q+7eF73Hf2XZrrbW1xHJL dxXVz1DpYIqrFozDs+TBWGs/GCKAY0f6TdmXv1a3C0+ju2ttm3bj1JbmPcLovE6IsQL2qaD+qrlA 6khpKKRGVXXWe+3jl+VcVHKmJchU8DKYOOWMG0xTJskwqHAica4/T1zFHj1njl+L8HD5GSUh2j8S Q0FY9aJEhCsMnzcVW2/cnZuy7Jtl1tF7FJW9kkMhjmm1SljrKQaZANF0V/VLKFRaljTFd79+n+/f Szu687V7nEPz9p6oGjZZIZ4at07mJ1YK6O1WQOyjTWvqqMWJ7fMrxTivE87zymyPidhuj445D/hf CLOtnZTByufW3Fpjq5lUxGJtQRzs0B6DYWLDTLYv2rjro+VHH2hcNDFedGSa368fVgVkI6iLrCsI 2MZWqQsBQF+kFAqpTLFat72e0f5eOQPKZqswZly+Iv6CdQIajFaGqsK5EEV+Rs+wPOZlDfZ5x9kn H9vl1cuLY21MYjZIzOv/AAsHHs2atRKEldZZK4Is/VqJ+VHY5aoKI3J9sWW6xpKlg0Q2SJpGaOIL GgJYaihNCtABUJRaEOFqQMO33rf93ghtb6QTRoOmkTl1iVZPVK0MdCqevRq004KNJ4YrL+H4lS/N YpoTVGJvJAwmZEl0ow2LaI4Dkg2mJdj9vrCkCBJEbabjPNvI2kZ00JpW7PdyHcbQW0QBukVklNGz jceoM1VqzavVxQggECpqTcNzhj26Lboo4NO3RuiyorlmM1WMjKRWgdqMWGkFSAq1OPzI8opbW+z/ AA7OpmUUbMPPK3+FGnosuTmTwWroRIkZEoY0iPOclo+5KWTKjr8rThm64bKolZ2ztWSwjt72Foxc RIVIQt0vQdR9DkHJ6UIZWrlwoMRcFxNbRwlp+pEw1DMqNQALDTQ6iSwIANMgDShGLbuf5HHPeOZA t3QZLhWczbG9t5tnMv5UvHWghfUC7VHbuT0un8gnkIamkeLFQXTLc44CAqdt3nc+2a2pLSEjIBWr UeAoNP2tiWte3NwCoHhDS0Oo1AFfaSTUD4Twz9XAYmU72HZnhUNuszGnzTkPJbuQzjjEfEqGn4/4 8po7Evc5FbznkY6mdmb0fzjthUjTEZ0x0R1dd6wq71BIC8Z00Fc9RLVyqdOrTXxYYl22kghHq0ho KqoAWhOVWoCQaZDInxwZ+L+xj2zxrmjfz7lnHMezu9oEbcw/izjiNV5OzOrK6FEt27VcQLJylfRn FdWR4BbYekOESmSIiLGNvV8Yz01C24IHqfUM6+PCvGhr7BiQbZrMTZOvUILelQvGlSRXgPSPy5+O JflHs29i+J1UTLhpuYLWfAlyBchVkubx5kDEVZLLx3UpvNBp4rDNY7MBwEjNg+/sEhBTQ0IsO7bh LIU1oQKUGkEeyqjywWbaLOJFkUSLUHNWzHEA0Y5ceROQ4YjFyPtGk4i3jmEY3yLlNrUV7cKujWcj CmCcJjQJBvZbWYw3kstJTyK5Lb3RZE7uI9l6V13SS65FC1rnWtD5L5cjywVo7cxZOTpplpAyJpTU KZeIyrxpifQOBcjBiktsb9sNFidMUEmWbjGSqae0tbCODekm6trbK0r3oquNEbDLMdG3JHjV0F1I kjfng40tOXbwYH7QukHL92HvyWh6iEqhGRQ1qMuNWK8eArQniMfWEUOf4Pk5W+JZ3w5xzKbadsbK tzjkPDMpvrqtJDanVsLGqGpg0lU7IcirulFYC46jvheNQDXoksltcwaJlmkqaBkRgB51Jav/ANNB 44ViS8tZi8HSWgzEjqSQaZAAinKtWofI4RchccWfJl9JzOi5itWRsI4Ja4pxdwDNkw7QI22TbwbK +xhuyiYbKsGZH0nkakSXTYLcj6irYIpb3iW6CFoakH4nlpnwBoxFQOIyp5YRmtS7GeOZBERXSsZ4 cxVVJUmudTXCHDvbHX5hNsZEHBsih45VTIjiXWPYHkkFyDZNwjeCWs7Jfulk7OGwDRTBlXFV9UVV BV0c3G6JbgJJOhlYcGkXhnyBp9hw0h24zMZIo2CqfiWNuPHjma+4DM+eEeSe31yTMmQbCPnFPDl1 B0cq4z7HJblg7bym356PyL+RHo4UZsRMkdFhNRIgTeCKnRoLyCcDpPGxBr6DXL2Akn+OCzWcyauo rgsKDqKVzFDx0gfZXPzwE+Ufy3cDsXW5FjaFOvZMiZNnUr9vkUQpMoClPvSaiPCn3jbMbYu5vTcO 5lFX01WyQ7veW8fpqsdKg0H2nIZ/fiuS7ZDOa6tTDkSR7acefjgcuSfbDxPhVBljNpyhMwy/tkOx wLHreZAs7p+XT106tnKzbT0WybgQJ8ffYxkYaVUVpHSRDAklbfdruVlKgyIp9VQcq86DmRwr+7Ed LtsMas7Mqufh+HMZ5V4UqKHKvhTATezWw52e5Hyh3i7MEwSBk9NPwmy5DzpwomJ5Da3Er6dRxKa8 EOEeVsWK6xZTT6uRANUDcTgIt3R7hoLi1tbxba6eFlBNGNWFaooIo4FfWRlyJ5Vlo7UvDcXdobi3 SVX0gED0mnqJBqviopqHHB7XX8r73a5Yj91kmVV6JMdilOye6yazl1zryGTcOUTb051+UQgXygom Sqarp+Gb39ztXaNv813DucSxEM3rrVtNNXGpZhUEgVypyrian3i3uTSK36THLhpA8KDOgwxM/wAv zjLhHM8Uwvm+zxKyzTI5OWplebvWhnU8cY29Vsu41yVBxiqs6aRFtMft6+Y2yU6U/XzAVw3x+ZpE wTuP69XQ7hgte02ju9mEsTUQaJJdJImidnB0RSEhS2TIFLDiaRs8rksVqgPPzHP2HkOfiMEpx5/K 85yqMfrx439yOcY3WzbAbyLZ4nPnUcOa06pxnvPAguRYxPHBVdBMRMHCXXX1TrXbO4e0rrZ1u9sv WSyuAXRo5FMVUH6rBqDUUowJrlSpGIGS9v55leeCOZVFDVcyDyBOQHOlPfgiLP2Z5bbZRA4Vsfej 7j52eTa9+1Fqutp9e2WO45Gg/wARpeLDkzXaWo+4TvpIMl5QKxksOC2Wo7Vybsr6sbR3x3HcbDZp uDTxa9dw1xrQogWmhKBRrrxbTpOkDUTk/nnMCKRb2aRCnp6SireJYDUSvPkeeDRwb21ZBxVXJHkc oZ/nRojKwIGZWMzJa4dql5BbfnS25rLzpEinoRaEmvbsibSLu3t0WCG1EqDgXl1N4cSePOhy+7FX 3GKK9YzSkJN4Rx6VJ89NK+2mL7r6FPEDsqNHrpAMtAjUBt1vaffyAJK6jwoRJr31Xv6r1JJfbVHQ GJQ/guZB8/DFdO3XT16bEU8cff8ADbKogfTvkA66fWnqJakiqiqRFv8AIQoia66f09OJb62EJCKV UAkkkrTmSTWnDM+WeG6bdJrpIxND7cdLVwsXjWvlpWhmwIyOnCaStgvq6pi3GYdJxs3GSly3AaRS 0QzNE9eqVuG96tu/uNjLZNC8HUhZrlI45VILK2vjoanxAEHPjni02NpaxHROsgetD+mDQj7fHPLA /cmZdlczDbFibh1hAds44t1NwzLp7BmJbKsBG8fisEZsynbYpoNxZiKrZuvgm35SXrlLb/8Asms3 ecVnfQ2y7GCgnh1dSdC/6ZdKECRBKGp6QWQU+KmLD8oehqVcs6GhAyFc6Z8PvxmVlXs9l8y4tnt3 lWU39jYxLJmePH1k5MCivmMVmTa3KaaskU0REYy+GNa8zGKLFlMOm4ZLvJt1Bsn1D+s/Z/aO7sNo lNxH8tqMzaOkk8y1tkMdFJioytMXdJEBULUsaP7d73o9KeKNGC0XNixB5k1GeQyIOCQ9pHC/t4wD gnKsl48xXIKXCrSTl2SSY2axsjvnPokqEgk3UxpsmBKgPu+UmXzFlp4tE7uOECryp31393J3VvME m6Jb/OLaIn+1jWJGOvhIx1k6sn1EgRrrVcjhWF3VFQsWDVyNfT45jPy9nHPEmic6cV37Ua3peSzb q7SlgzJ9jZ0sGusH5huFSORrSNWjFuoN1cvVCt6OJLQnNNd+5pEqz7dfgmOO3VLiGVBGJKGMrqbU 6la1ZVqQ9K+oUyrhwzqxVT6JBwpmp0+JoWrWlCQR4DAIcpTnMV5Nk8i8X0c/LJDrcavxjj2jyGRk WR4BihRYFfeVfH0qxlDUKbdkEY1iuI85JZQ2ENlTF5L8NisN9kNhrg+XQATnoNGJ5q0QSBQGMdA4 BBBUkN6lArKtC+5RRX04TQlE0Dj6QAKABfiACZAkGukNWq1xc8cxc4g1dVTYLM5nw3ObdiRUcG5N ZwKXJ38+LF4rthcysqxYbGrU6iPFadf8M7aiusCcg3wNtbRtO4bp2jcXFwt1FZ7C/SDSSrV0jRqB UOlSzVLKuk6StAysaEaX2d3XvfYsVzc7JOkFnuEcBuNUQ+ZHSLlGt3ZXaNwC4GRUqwLeIjserfh5 Ty1iyWsXCcp/hydh86yrsmqJtxSzojtxh+RUNrRRqgbMbellhNUfB5UII5G0iI2ijo8Uux3Nva7n bWQfb1Czoig6jMPWlyrEgBmZFbKlCaUNc9n2buP6R7All3hFaO95ZlBLYXLNNcXF0EaeO/Waoj0R 3MaiWKVVVSQUV9YVGi04v94ddjMWFmtw8HHFHYY/VTM/izo1/SyG8aqZtxPkY5GrrNceu797ELZq Uc6K47aCJstvNi4KCDLdd62vua7i3KKKR/0DGivH0WLcGMpKV1JIKNRSDxLYrf8A2B+p1z9cd7s9 8stqtbPa7WzSMzRwhJ52qHY3YjlaLSjCQxaQKI51aiQBZvFGa12V0NdyVyBCm1uBVtw43Cs8dzKX g9pk+POvanYvHbRbOxXKLqM6Fe0TstuIspktjgkew6n3Rtu5GOKw24x/Osmoh4+o+tQwDwEatJQB n1UL6aUGWWEbJss25bi1jtxd90uVaRFCapGCClIvHSgZtIGogMykUOLTzHkuvSFe8bUOYc0PZPyb keI8rcYXllblb4jxBHqhfCwwHKrGPdSrFY+dSZSy2k+ng/T2DbKfPqu9Bew/+U7Kb2JxPu23RSJK tA3WWUpPREIKGRSWGocWZkZeGLNs/ZKb7sG679ebrbW9xt1ovSt5iXuJiGYKsVSCCVLDMehlVaAN rwI2cZZyGWaD/wCLrYMTw2TRnyHY4r9VxrS5ZWMX9ld3+QSq/G0rqSqpMcsG0kPMwq9yTMZ87zzh i6KIFmsNt22C2k/uYjM8pRAEWQRDpqFjRwgGqRRQZKkdAoAIzNMWS3t7mG4iCPcDUisBpdWFEIKU B4q1WfVqNTXMDDrVSKyxjX8fLZM7InZlAtnjx2TrkK2pn7oAtcfh3tfd+Ya+wsJcFQiTHZT0l5wC QVJ0gbJ6trB1Q9u8cEVdLmnpIHL0jhQ1yFK6a5VOJ/bpLG4SKdEiM656jJRlpqqEDhaxmtBqFFau ZOnAlZ1iXKPN+LYNZUMbIbWa1cTM7qseyGTjmM1s2FWuVy19XUYqzay4/wB6uIb7YJMekPK2kVxH hF40UZ2F9r2GSUTsvyLjRqQO7gkH1s2kAqKVoB6qjTqFRiE3m2jmtJd39MdrLIIxRNJYAkkkClAx JCMarRSxJOQWscgwYOX8d0+S4hfcelllVJvSgUd5Nt8lp8uizLtbXGW58MhnyLaeLLLtRVS1V2LI eBTQFcFD9B21e3qyfLyRXKxyjSGAVGQiupQcqHMEgaa5DOtExa3W3LG0yhrhnZRUKX0Kw0sxB+IA 0CgajnwyOPc3Btb2DEX707TLYNoRG9CebUZRqThEDXmGOwwJKKC2CCp6BqqquvUtLfzJIdYRUrln qNMbCljE8a6NbPTPKgr9lcD/AMlYhmGa2tg9l+Z2ePYnHhs/ThimUPYs/DhS1cbtWHZ7tc+aE7De bBx1HUNzRdrbYom5q/cAgASGJXNMy9KDn7/ZhaPYRceqeRkzAooqSOY4cyBma+HPFPVXtO42xOwm 28+ZmoQH34ilDh5PcQLBWAnixBdnWFKJXMyvdcVVcNoYqGbmqqmuvSQ3/c7j1LFFp0mhIFPdq9OH B2axgWkk02rVSgOdaGgNDUH8PdjvdcW079jHx3AODW5r0F4KtvIst4tvMqZIfAMhydGHIreOs6tg q0guPOTTkyi3KAKi7ldxS3hjM93d8c9CSrF7vSrZ+7gOOGciWLSdKC3BA4tJHJLwoKnUQBX7OeLz oeBc4qsWc+y5pf1U6TBbEKHBaDjHAYLSuFJckRY921jUmXVR01LY4846rK6IrpruNCRbiTJQxK0Z PxO8j+RNC2f7Ux6SyRUGh6U4BI40NOQ4HP30+84brb2bN3sO5yG8XJ+Usvu2IbJYryDyUNZj0hgY 2pLNuqPFY018WNw7mk8SGSKqIm0enS7xcM6xIyQxoMmRM/cGYj3/AMMNX26JULsHnZ2zUuFHtqoq PKhGK65Y9tT2J4dKucpwHFIzNe0c7GsBw+Le5PSy7CGsdqspWsXxPjmon5Dq44iOuTrQtwkZuA8G 5Ee7fdytMFDsIuDFhRiOdWZyB/6r5ADDG+it0iLFF6nECoABzyoqBjTKpJPiQcOHt2xG2v67Esu5 i5SjVrFbcT4FBx1VVdzDCPV4bAObdv3rw2wjj8mA44TbMlGnozbSA2LrpOo0jXe7yy28TGO2Edss YZ5SygLqzJ4UIA40IPHhhxZCdoUvL26QKuo+qoFE9IZmJFCDmSwIOWZ440Wl5txPl7SVNblODZE6 KzAAP4ghWzcc2GyT6t1uNMUX2I1gy2DpIv7k0RSVvbr1SrfddvuJkt7J1eRyaAVLMFpqI8aVUEiv EVxKQXVvdajHNFI4Vsgy8V+LIZ6RXIjI8icYw55yXJg5xZje8C0w4TCV+sDlKVmbcL+J8vpEWZbO 1U+um2ATazHYUmMb7dgxLkk46hKo6b+tUs5La3c2MV5p3HpqzQZKyoxAH6beoEngBSooRkRii3O4 2tzdG2ljXUrcSwJJoRqqp0la0HCozqK8bexnGcUyZ2zt6fkDjXNK+JFrJMnEsNuc4xiW+zkTQ10e u/8AJVylRTnbPTh1jxG3EOQ1o638yiCxm4dx2m0zwWO53BtLq8YxxdUx1dlWpCx1qTnlzw5WK0Mo Fbd5QQRGrlSxyIAZuOeVOfEYDD3a8Be2nOLTGOUeW+IrrB5uO5NKpcdpOL5k8rrJrq0qpNfkkFly U1sfxiJcWkGRZWL8QFVpozdIyVd+QJ9fN7269n22zhHyiRSKOoCztOhBTUSV000sCik8acQMUDdr +3udxaYx9BAHQKf5yKUYZCgag4DLPFOZL7M+Ec2wfhzJ8GTJLHBLTGYUHM8DaFuJKy17B8hqEuXM RZZx5Fg8bXF6w+MeW1KYWY34nUFBVs0ukH1y22Ht3dt5vr+127c7WAJHcPTp/Mzxt0iiPVmHUBUa qqdPqIzw4u2sbiwEUJAVVGpQTXVSp0imQqCAQRXLPjhTgXL3H3tjyLNsBDG7qqwyorpllHg3OVZb l9nLlZDkjlk1i+IRshuHqqnalDFi18eKcZZMWXLN36lB2InNHcH1J7y+qez2w3W5jN7bsAI1RUje RVCyTtpAOtwzPqDdPTXStMVdJ3Nv8uTUKRkanIZ++o58a0GAp5g5PsueZWM2tFj2RpdZNnFzT33G lRWhNpeO5tLYrGl1lBaSmJU56idxmdEO0befCHKdc0bEwNFR5tUVjs1zOkrGFxEWLyBQmmUKQycC aHqUDHJdIYilMKsa2nUJzJz8RQnUC32VFf341w485VzV3j8+Usjl4vxXnGLwMpyuJX5lezyx+Zj4 zcSiZtmGWVdVTsM1tyNNBKqQ61hyJEnzn/p2T2gvVMO5XW2bnZ7fYyyT7fcTzKsgyCu5KgqgZhoZ qhqnW0VK1AoWsJVGEicQeBOX/j7BglKQa/291HLHJWSZTFmY/l05/kJqG3UPNzqSmr6UpTjVhfWt jbZFfozGBFVyQceLFZZbBiI0ZOq7392ntG3fTvZ2JkiERCs2iP1VPEajqYgscqkIoHpVRx2j6Q/Q zvX6793xdtdqxqsZljSW5kqIoBKwVF8XlkJPSiWmqlSVUMwqW7/mEYJEu7rF8VrrLKLCuwoc5jzY IOvU8uI7TBdRG1ZNuPcPjKjOook22KG2aGJKKKvUtH9R9uLzRBJfmYlZggIIkAUMNLUANa8cqZ8c d1bb/wD5f3m57TB3Bcd0QW2zi9FtMZEhL1junhuXVkkeKMRotAGeUiYMkmioUTfiL3qcacqVv3qf PeoK6XmkfjesksFFtUnZnJx6Nft08iRAcKNRmYK82rksgaFxrbvU0VEo/eH11k7bs4G23bJbm7uY 9dWl6axoW0ljVfVpJBKqS1BUgAivIn/aj/rZaf8AXrv+HtWx3Nr7b7m0Mys0VHRlkKdIsAqOaaSS KMoarIAVrxH3f4oxZXgQZTM/H7gLSkrMip5NhCoo4w26sBmXOXZZDrcdbkuT4hPO/Qm4UZmawYq6 ypOBzv3P9Uu++7+302zeZIwpbWoQhW1FCI9bKTSrBgoIWvqNaoMc6WW2QiYqBQ0pWlRXjQngB4nl iNVVll+ZcQJlltc1eRQLKBeS27vB8nSVPZzaryUGklxr+rhSI1W4ypPPxU8NgDciE2baG2TSmwhj beu34Lq3bXNt9r8uY6MslHc9DqIWCyRwsSCxCOHkBbUODm3t16kqsCBWuriMhwBAIz5css8sJLhe A6++x/hXJeR8zyTNK+nvLyPbyzn2qllWKxFzmutreNVMBTS1wpYjM1lHXgKzk7RfbFGgZGhSOttu Sbvt8TC6AR+qSNRqKqUUtUoCQK/EtSWPMovE4JUABKioJ4mnIUBNKVJ9gGWIOuWX/KdhjEjA3rwa dcYqLvG8qqoTl1WWcPF5de/MsXK8VNHLJ2bIlRnYxmzLks2Zq6Ctqw4y4s+2W7liktrBDJfhy00Z A16c6lkzyHNq6fSSKcDL7FtF/wBz3RsdqiaS+WMsERatojzeSnMKBnnmfMjFMc+2Ntk3B1bVYlkd 1e5Xa8kScPucZrI8uty7F2Pu7VBeONWEyRX0eQ1VvDtWbiFLlIAuTGWwkIjbQGV7Xt227c3i1ivD FeQE1nMQLBAyEJR8q6koFyorLwIIxP8AdvZN32bdxWUlzbXU7xLIzW7dRF1hSBVfj0gjqUpQ5HLP AsQeJMn4rDJ+NrKox+vyC9Yo6usyDPJ9hGYx+RX3E6db2NdlcCGkvJRrWKQo0qsr68SbkPvK1KcR oEKX/tlpu9wm4I3Rg4A1IjqKqr0CsAaHTn6Wy/lAMbBtaxxySlVkDCgbLRq41ZcytMqAipqTqyw9 5bluPVWDW1/huI1D9+P8LSeSsAckO2dBj4u0NTAk01bk1eVrPGyMILDVnFlNNSZE951x2MTaPui6 2ftWcXsqzlkvFXV1VNJAAaoemaL8TtSn6gUhGII0k8EjWVvKPWjdNKRnTqjOYZ1cgltS/mGZOlT5 Vnc8HZfVyS5D5O4GwXlKBiiM5BhcGhnZRhVBOpshky5eW3iMQbSDImT6tLdwa9mOIm/LibVUG0eb K5bXsG67/tKLZzy2VjcKdQmCvK2kqEajBqJIQdVRQCp4iuJfapkuLSO8ureZrGPIKSwY6sq6qEaA KZCgJqCBViK2jo/TgmR8b4PiuU8cybKwucuysOPJmOW8Bx20ikeNWCJJmTIOU4S7IcURMnJb7mx9 twt5iK0Fna218sG+zyW+425jESiZgqOv5/0xQxyaQtD6QpIoDQnZfpnbfRV7ndbn6hSSTblaSW8+ 12kJeOKfQTJIl2VWQmOTTHC3WKRoskhLahiuYvKXJ+R4q/K4+SJlOMQaK8qqjHJQS5udm4/MVuNa yK68nR8MlnURRGNGitI/ZbWE1/O231br+PZIt3jTemMBuFVoxGaRhm01VmVToLMCxagRiTR8jTb/ AKpxfT3b/rHaTdzxpsH023/ZuvaixeOTVdH9L1lUKwQF2ZQdLK1FYUBal1e3B2yZw+ZY0eKzeSYl 86zS4fjuWxW6ZajIJDeOM59LVxGqqIlBCLEWp7kM25KNTIzzwgCEe2c3DthJduuLa0l0sYyIi5Ut GzK2t1cepa6ii56aDUa1zg/rF/1osfpZsn/3U+m+9fPdja4I7UvIouhJcJ0i8MkI6ely0qdLN0A1 UYEHA45r7tZNRwTnt3iuM5bhWXxcpLDbx6BbvZlXUuVFZZW9aZDigRZNRZQaQ6qOboKU4vs/l1hk 6TPjKD7N7U3iK6e6vrgiJkiMJBMUo0LRlkFCjUGmM1WrAkmhxyXFvLmwlS4VXdXyVhq0tUGgPx1I BY1PCpIqwoI0+RlLOIt4tAqHM0qeR7CFd4dWxm5s2a3KZhzoMLFcZyl+PYmcehlQj2UifTtOPMmS u/T7XzuM+1bVBeJKPXfIlGNVDU5ystVBYE0LU4ZAVNBXpILc3pvlROs6iiA+LZ0DVqSxyFSa1AJK 4uLhfkeLT4Vkue8j10O4pMQhNYUuQWE1/wC43OQ1dJU21Jx1dFCs3QyioZs4rI102Q6v0bKyFfZN 5n5WL9t2R3WV1Miq8LELpIRZGJAeNvSA5NSyipAoagEVXg29I9xa7QAlNVVYVC6jka1yPpAoeL+G ljgmoeM42WQ5HiWXY/Pq8gepncpwi4kDdhg+S5FXUw5zXw6mojR7ac1dyIU00kGy07HZZhOKjDzS vo3VrTtbdb/b5bV52tSVMTHSrNJoppLUpqWmQIOoFiQymhw228T3du8dwrpO5KtrbIajWvqGo1pp ADagKtqzpgLYkmTlVVybxzi17js3G+Qscb5C46p7ybUTZbeOtDAm1yRMsxqleh43n2PSYPmFHwhV siA0LKPx3Q8ZT227FdzCz3O/V498smETsCxWVFOZoXOpWBqC9SOZJGEjaXM2gzOFnUsAAa6q1DFa H4TmR+4Y9w9ljpfW3Vm65Jj2lWxGnyIrLgWc9tqajwtwBZkgEMHJCteLxm602BEqqvoq0w2UjESS +lSMieAHs8MdCC9SNdEILZ8APiPtPDPmMTerxywn/UV7UIG7aK0y5aRp8wXH2W5D4m89IckuzG5K xyDcuxRbIiRAPZptQ+RckA50J/Y+wYO17GqmRTll7j5Z/jicRKexrn47H1LYyZ8ha+Ew9HLxuDGc keNFs66O+rbLsYW97jiALaIKl+8VAVYWLof02XSBzp+NcN2vonHrQ6zUmmZ8eHCuVQDitcz9s2H8 lz7GXm1vnuQ11wcWTPoW+UcvocXhMwWnFjMQafGp9VFhREQzDxa+d1VVxwyQtOpG2vry3UJbdCMh aVCAt7SzVJOI64s7eUkzNcuC1QNelRnTKgGXCufHLPFrUeKVPFWPYdimNVuN1GJUCypE52Va2FWV ZCakHLdsYzkuJZpb2j0mUrjv10qM29vIyMlRQ6Kxe4kaWaXqXLGuS1BPOtKAZeA4+WFKrGFSKMrA q5VapHEZBqk5nPOoBqKnLAy5j/Mi9suD5A/T8g1/MdPSu2gYxOzDHMamW/HL9xZPMrCeXIMekDbh MkrEBoBYbAwF7QwUSXbYrbYdzkt/mI0jZR/mow86HKgGZz4Yc2Hb+/bvBHd7dZbjJt8t2tqkqW0z xGdiAI9caOdRJAoK0qBSuWBkyj38e3Okz+xoeLOLn7bPcgsHpMqPltrk1ozQU71WVbHu7avpJtkN BTz4EZx0QlSEcHzkpi2L6EqTQSdX5e7uYEkQA6RpJyqRTVSp48Ma53L/ANZvq32dtF9ve9bWw2my jZ3lW4V1kTSrEwpGWlkXSa0aNDRWBAK0xwu+aOMeJ8W43vMl444axC25IZyKDh2VcVQBf5KxmyZp Z1mzdScXvTGskP3FZUOvsS3CCLqyrbhbFNs67fdw7fuQ3TZZZprgWUZFwjgAGpSPShzq2qWMAUpV sscs3G59tyyTbZOjQgoVDg61atNQALClMia5ACuYwPnMPtfPhHEMulcVcpYQcTPLDEcehSozES3b bxrIJ7mZXWcYg3Ds3nKS3t6VrbMaaCRFktkw3CeIXBEMC3u2/wCKSzSRSztHaMYFmRtTpIWU9KUo AYW9Hpc01P6VJrlTdw2uXZtZtWMluH0ah6tIQq9aqTp1KPhapGWbChI78ycr0JY9SZDjEq5HGbTJ 6zDYPHOe2cmPcuHzfS41dT7fGWBeYxFukrrrDZRJKefMnZjYtGigyalFbNum7Sbvb75LNcz7jF03 qSxfTFGRKWcV01VNNaFgpBNcRvXMd4ly5Mig0FciKaXUGgqcqitasBkMsXtyRIq6+Vwxw7gWQZsH 8MQr+1yd+NjrUanxepg43cZBlrxzWQnQ38vSTebqtisR55lpuK2Qq80r6M++90m7g3d+8dxIA0K0 Ua+rQo/SSjH4tNCzMDTMnkcPr8yXZeYA63U0CgEAKo5j0jTXhVweJ05jAN5D7vbPizkOmhYNk+Qc pZJ9shwhuuW4thGpLCHIqcQs4bDLrQxBiz2atmTFcV36dtzyNPER7VEmlvs9xuVuu87gbjqGZZz0 tLSAqSpLKSS6swPqVS2RGRzxBTlXco7iS4LEtU0B9hI40rlTM0FM8SxfePldRR5jfO0uWRb2BDpo uB1btfAUcfxGDZzJ2RzShQgax2wYcomobRvIjC2cw2jUgHU0gLvZrLundotqvDB/bnLPOG1KrALV A+QYfqHWCM1CFR8VMFj6qDqioMYP5aUApkRXKmWQI+LKmI7Jx+/5gt+W8izLjS+hwY1VjfIOXO49 l+OSAgZjdC1leP22Iv2S/dGZj9VJGBcNttSIsV00/eibAtreth7QuPkLK62qW3bZlXo8GEqJVkVW jk9RDNRl0sSVoxyzOt7l9FvqbtPY5+oG77Nc2nazxCeOaYojNDqjBmhjLCWSIdQE+kUFTWiuQUXG /EsmghYvjc7A4+NxcJwHk3LE5KvOSByFKbj/AI9WFY4fVHfvxmb+5zvJ8ctrRG2nIgEzXxGo4Cje 0Oqf3vcXFxc3O2W17Ztf9aOGSKvT+Y9B66R0UCMxssekCodyKUIIxmhZLu3RIA5FAWqAKCtF1EEg mlCOdMvDFZs8Z5DlDljmVtyZpgGE4wzk19xlGtYV/m2G4aWYO8hP1CYsMNGMmociyekgN7JzzDgR 521Gnjh+MtI7A7KnN7bp3KxhgU6Y7gBFkaSJGGuIaiBIqrRmHoVqmpqBjfPpb/1x7x783PZDukEl n2du920EV4THSZ41lZ44QalyphcOTpUAAnI4tqu514p5o4mvubeXbPknJsNF1zB51Zd3NhR1z7Dq INI8zTYiFTDiM1k2O9JD6VRKY8K/UGYeZrroRezkNzDBs99JH2vJA5u3d+tcyz9TVoLyDQFIpVxn mVUUx9L+zfob9XvpHvUf0v8Ap7u8dn2Zcr889ykcP93ErqIZYoJzGyRwTxKpZ2jaa2B/QdaqwoPm Xj7Auc77FMQzjle3jZHYZPc1VTjvFFfVDeY43a0GKZNUScwnSTZyGRVS6SMcNsxgyYtaK7ALt4Dc R7Jado7Zdz9v0uGQjp24BcmaSikiSR6lQpVgmqh9QBBODXP0J72+mibn3T9BLV0s4rNSbHcbi6nj nd7qY3TWs7TLFCY5elMUP9Ri7MSTrEsscH4z4mxqfx/x9x9yjieWZBncXJZNrVZpdZVWU+RhAhzm mp2KuxTqoDRq02639Q3GLZPJt2Q2JadUK97dvd5vAnc1XugCIkSAaEEnp01PrLM5yLHQGyK5CsXu v/UX6gfXrt+27q+qPeG2w9wrEJYbaGzVbaIsxSUNOxE05KjSzQkAmL0pIoD4tF+7j8Rcf5DkuXuH dhQMT4eJ4LkdZXx2KevarHodwlFX2Ud1QkFaIi2ysk8ybbLTcMNrJKtm7N7VtuxWvdxuEgaW5h6Y jdR1tMRppo4ZQi6iWEY+IHS2kthf/rn/ANM4+ze9Nwj7gn2jetlu9CQ3CQu4gRZVbqSB1dI3u4/h QkmPpqHfS9MTDhnkObmsCz5JwnCafF8YpMUcgVN5FVj7/JyO68a3zUJlxI6OVzM43xkPCLktmKhh HeadRdXW6WnYW99nXcUFlBtN+AWNwg0F3Dq2j+ovWaWQKAGqK1cISKYJ/wBmv+rv0c7J7cuVD7ft 3c6C5ninjjKmoJcLIuodR7hUCoDUBpC6JUCo684Y/CfjZRkHFHLuPQ8jnx6KxLJXrLIsSzd3K7rI /rMukz67G5NxS17bMV2O5JfsI0WPI+nYF0Pp3/KmTJ2e15am4s7c3u1MjQsRChOQBKor+DALWEh/ HTQV+Rd9tzzJS3VSgjrUSAkMSfSRlw4ch4jngbFzd/gD3EY9Xwsgcs6isqbAs/r+N8rparH59adl HJy3xNmfkcuO9LjpKhw4sKG4LpibTCl42xHqV2DtvcNsTrOs0F6q6DKFUysraSY5NIdU1LRn11z1 GgcnD/trc947O3OLcNruJLe5KmNzEI2YRuBrGmTUijLM6TTjyFdB7LPsD5Cqoc3iJq/hYqb/ANrt WGH5Tl9S1UpmZkYZLFp3Xa126flrEF+czCfMYkVonAYMI6CM4Oy95s7aS47bf9aOQlIZEBdo2RDo LtVSAvwAgOxIqRWuJ/ZN+3LtK7fe+0LhBdQq0apKkczCOYaZYpFIMZ1V9NFFc/hqMVxV8j3+QVwX 1Vh07LAxzLn6Is5GPjvIOPsxRkMsJJpXYxvx4uOx/uroOMRnGSZmMyQIXN6uOPIvp68M6S30qqZR GqohKpGSCWIC1BLCikMMwKagBnXbi1m3CeS5uljADKFUqRQektkDQlck0CgIFaCmIBkGbYLxJzZ9 qqOGsnsGZuF5ZNm8p4BhcK0qW7OsoHK+0rpAlYU2TM5DASUTMGSEVZBi94tSAhVu3Q7BdWe3/LWk 3zG5xA6UkOkGNjQZkEMIwQQQylioyFcHurD5VVuLH5lfU4yZjqYA5MxNVZBmmTAUApi1rG4v+Psq vmZ0GPVVtSWJWF4meHeVtXc+WNU3MdqiBw5EuqzCPa5FGiOsWAHNbluuGjSsOijMtu8Em2Wsd7K0 s9/DoRxGqHWoojsoJGldIq6hqgVIqMHa/vINuCQNJIrqGOTBiKV1MvpDVNGqAudRTxFvjzKJuR8p ScexTkCovccouScksMW4+p2cDjR8rnXVI+kCPmr1PGq4TGY16wxZcQWApDYfCT5AccJI9Z3vsm63 2Q3ka9NLpNYlZ2Bh0AMqkGgoc1NMqGopkDTLvbr+63KaXSI2uAQSoOoErRFKqSAKhfQKHOrNlXAZ QfcJd41l8usCOFRjuA5nd0V3xtIopNpkE2DyDllldxbzHraNHYCPI48ieB9qMG01iNkZEWjQizvu 1oYpG+aJuZbqJKTITpj6KBNJFTUuTSor6jSlSTi23XdG5bhvsFx3VNJfNHBHCzSHWUiRBDEirkqp EijSg+IhianUS5U3IeFZFynJP2+3RUQ59gdzPzN+IxPlz6K0yeKVNaysdQ4VzA+rtWt0azPwug7D fMD3OPC4s/sF5v8AtWyzjdI+pbwyssckrD+mMzU8ShIyqBQVAHh1z9LrWbvf/rtvY3/a59yfari4 ls7z5lE+Qt1RFnuGSSYKwtyr0CQmXQ+mlGFH+RkC4fxDeMZq1iKWkCLX8k2s0cfy+nt5tDEn2sXk K7ssRhJFgZLctFFbIota7ERWpivqriCI9SOwd6WG73aQW6EN1OkfUjAPTUtDk2lhUdRgM1z8cciB rC5kurfb2WWKOV6SAnTJT1FtNBSi19Khj6jUkEVsD2+0krlSriZPO5F5Xrfbpf5hhlBhOMZXTX1F a45FuIkOJirOK5DithHsLGnsLCwiWEi3i16yq+J5BnOyh1dOyXPy5lW4tUDXWplJRqgtmGWQitQD xBJowHDLCSW9tH+uXEdvEFfUAAaNqq1FoGLcRlWoJqAKGN+6P2v8kch4XgcvGIGIM2WPZlmmL1+F 4hQhj/HMG8wcnKvLac8herIUTJrzPHZLUkJL4xytyiqbTrCoO2Eve57TbN5XbNwf9SeDqogJMqKr hHkEQBBhQsBI6szpVaoVNRMSwQyWwgtkVZopSCFJcyA0P6rk1rQqq0FM2A9RxUlzyRzH7JfbzFyK x5lyqDkFVhzdXx3x45klRl1La2mQWqDL5CqchYjt2cMOKkqHKaHWuLOjtLPfJH0KQQOTm27ntu9P JDYyxTSxuquFrWJiurSwNCNSkMMqEHLMHDV7a7s9Ul2rRKms0YLViSAFB1EUj+IgNmwI4EVaeOeR 7/OeO/ad7jbrKcExWwynkXnGnh+2CifTEHPcRjFFespdzqismxbbjzGcwsMvvnogyQagRbV7ayjA O7Qcknt2WSSPMmi+oGig8T91Mvvwyim60XXUCKOO4IoaEt6VYgAg1pVRq4A0FOWPdBC4z4r4jif/ AMboMcxqF9c05JahY9tW3dIm0ny5LriyH7B5qM2wiOkPkVWkQVXVNM6ntbic65HZ388/29lMX+3u kj/TRAIj558OOfOudfLFV5n7kp9LdHH454i5C5DkzmjgMI1idjEqJDSkqyEO0WomEqubUInDVtgB NETefSi7LPIaPJHHFzPPPlTBf7pbIpDAtLyA8uGeKTm8v+860lDOreDMWwZqeaeSfkcmZKOpZBQb 3RIhWkZ1yYscE0EGGl8hEpoiqq9HfYbRc1leQg05AU8RxwrFvNcjGFXjxqSfA8Mvfj6j8he+SQSQ oOPYG66Dzxy5C4W/FrzYXyi2hPz5QwpLixtgkSPIgCK6Ipd+gGy2S+olzH7q/ux5t2NdOhFkHm1P ZkSfOtKYE73WfzFuWfbXirFHyRw5gGdZVmVY61hsOJiKXNHkseQ7Jj3llOuJFpkrJyKhzxG3DjxJ O8nGxIhAlJUL9o9uKQbaskkzNULQgUFMyyjlz8MdV/8AX36Cdo/Vjape9O8t8trTZNsuWW9s6t8w IwmuKgLDUlxRhWOpQIw+PIYR8o5ry7yXjllyfJcd494fpm7uRVVAVNZht7lLEWEwWR0MLGMYf+2Z BT1luwKypgRmyjsG8+ewiBDg7u6ud9vZrfXI1yEX0gmi6gaHMDMCukHM1HpFcd0fS/6tfTLt3b73 aOw7WHb+ydruo0tiWRRdRuzT64oX1NF6iGerdQIwfSoaPVV0LO+UcNyuizjjK2vJ/M/JskKeZDep mJmPkt245W1VdAgWcZ2CM5uFJYeZNxI70H5P3YEW5WdhaWW5by223CzNaxRmsgbpyBtADEygAgag VXPT5nhjUe74pO7+ytz2vdt0jjutw02zQ2kpimtopV+GP1tIjmFjN1DGpaMlSmeDx5HrOWo3tpxf M+Jccp7XPeVKiPxjmmSxLBUyTj5zBW5s6NZt2ElX2sek4xYSrNl+wbmeVhluOLZl5dFom59j3myX Q3/drmNNra8ZFhDl3bMOqy0FGJEaGnqo2nVSmPg59evoT3B9J75t3njgh2O8vpEs7cT9e5WFC/Qe QjUrEwL+qVdgH9LgE0H1de4/kjMOOeMse5Ux7Jcgn8RVWTZDInypSJh2WPVjlAtE3SVbOBZWxRR6 SgCS8KMOxldVgtHEdfaZCrWEN3ZyXcMEcb28iPHqmMvUGsF2ZZVljD1dgBHKJFYgUVaahi8VxG6Q Xd01Gk1DSQEZQhA1D0lqValA2Wlj6qDF58kcFZRi+M1XIGUZ/wAL0NbQ3DNPlzZS8rzy5w7Ec+xi sySTyFZ41l2MRCZyWFTEyxEcr22nWn52jCsyCFUz+2e53Ftcy3NszFVMQoGlYkldDwyMmg8SjtXL 1VXUGk7282y1nqVSVCCpbkJPiFQ6qykZ0YDhmoNcX9ynmDNPaVGQYe7d5BPv3a/Io2b4pHdDFp2M zmm7yXWWVPm6WMkXMoxkGKZpO511hPRzcnytO+2bs2/vLq53OzW4kVY+lVyKRhHYnUBQMNWp9aIp kHDVhqt/cIWNhC/qc1LaXRQ1CVBIAXlpalaVGVcUZn3svx3GmsIl5HQc02d9i9nX5Vm2G5xl8Xj7 hGnm5q/KmT8RcsMdqYtzk8ifGgNVBWcS0fIYsGM3GZJogb6ntxt+7dtVbTdLaKCxnLJHJFbs8gQn THIssjiNC1DJoKFSmqTUaaiU2MWp5YY5ZY4VLOKqgbSPWtR+oCM2pUNkBTMDAiZIthZsv2mY1N9g uGtcgIOKY2/RXEy9lYriAfRysaTkW1F3NrDiasjwI5woUQH2Udk7lf8AKjrUe57V21cubaTcLbqx RjXqcgs406VLknIIVYLVtNSxT8pwrse+7Tt3ce33272ke4bNDdRSzWrO6ie3DLqtyysDRgCMySKZ gg0xbXCnEOB5jyNxl7hY3KDXId1b5PmNm9juQU92KQq9Kp1xsI9JEfGPOfnSWjrHd5MOMR4nncLy Ei9NvqAu4RbNfdt2toRLdQjJGeMAqRqZ54/XGpoCpj4NQEUzG+d3/wDZL6p92djn6WwyWdh2JCht 47ND6/l1lEsMKOqrSIRmOMhgS+lizFpJK6HZevD+E5Q09f8AOGS8c5faZFw3CZ47hQqWLWtZBkj0 Xx2WM3kWpsskmx59HAKulNg5KrhVWnt5jsbHZO3+wNquuxrXt7frZJ9yW1tjLJoiLvMqq7y9QIG1 1JQufUwGokk1x2X2n9LrDuH6T2HZ99s+0bfb/wBs1S3sKwfPSPGVlWCYsBG8zOSqykCbSXSo4mA8 /ckYJwjytyDQzAZs7q3r5OQZ1yheMlf5TlmIwoU+LFoW7OLAZuLbJ27N5Fko12kA0ImGjiL1drXa Np2+2+TigSe4ErsDIeo9WypqIFAcwaeJrWuN1+jfYuwdudp7VC000e0WZmmt4p5AWtrmRtVxOtdW hChbSiABNb0NSa5scYci3HOfN/KC3GN5fA4ZkSKaDltczhNLjNeza46NnjXH9xfWEuCzGqbm6gWU kZrUWLHkwnY6uNiCrvSM3q9WySKDcSPmZpNKLUKrMa6Q1AVQKOLEEsaE0ONx7cs5L/e49s2a9hRr KyZ1Lay8yNIZjHE6ksySKaiN2BYQsjUU0ax+P8Q5FxbkbIearCHAz7Osnw/Jix76ixkWMTHhx2fS Y7Axi6dhU9TUSbm0oYLkhLGK2sQFYISTVxF6ijcbjFCk+0hZNxRzUAV0KBTXnRS2WfHLPiMa5Hte 329zJ2yxuYO35LlZJJzNmzyKslRGzO6Ru75RCmnMBBQE986yXPeOqew9wmTjFxvE8kqmqBzEeMMw WVlNzZWctutorvJnCZejTK5tyKb6twleGKrSATbiIiold33cG8qd32u4t+oqssyZh6sNIUVHBiAd IORFc8zhC57g2y1u5e0txs5DabfdRG3u54ldaP6pQEXS0PT1FayamlVmcFDWrZHnY3yLi+Rw+QZ9 5ktrQwXbHBptyxIen1c2d9xYjplFFAdKA1iVNI2ypU2S2+TmwoviVx/5oddqK2JsQ0km4AF1UEl3 LGkkJZs1U5szemhHGhw1+rPce09k7HD3Qu5wbJsbzQtLd25WML616ckJZJA5kDdIwsGjMR1k/phg +QcQ5Wj0TGH2VZkkHHs4di8gv87nEq7bjzKoeHu10LFoVHTUUK/iVOL5FJsHI7kJ+Iizx3KWpA84 3I9s2Hb2/QnZboRy7pasDJCwOq0fQaKXFNDHjxJ1lCAozPz6/wCy8m3fXfddr7C7Tuttu7izCzJc mSPrzOYppjG2hUQRrGCGYMaUGSrStv2fsSpruXNq7LM58jJs+nZvlp5Vnq5PkdTNy7LqFvD1aqX+ N6GPWwMaCG1ChSa2QIyHSBsfL5xEk0nbLe67fso9uMaxWtuh/ThGtmFTQitWdixDFlzLA1FMfNDv LtaTtDdp9ov4p4dwhcErKNAKEZMmkD9N6MUY0LKQ1c8TfOPbzUYzhfIeZ4vSQeUMyqpFDU4ZgtNX Y9HxOVkrpLBuSro96FvbRH415DmE5DJuIkeVKRBcTRVH1nDYTsLi3dEuJAxqQFYt+bWK+ptXxAk5 jLhXFYmmt1UlFiVGVtOWr1E8CxpX1UyNTlXMkDEezbkyho8Q40xKPjFtlrNFd5halj10/Kusop5Y sBT3dTnFXUZRRU9O8xidjNhVhssHLHa7IN0QnqBp21td2kjVK9AIwc8yWyBQ1NFP5ssiuVBh/IhR IBVQZFBZsqmTjWi0AodfFiOP5TU1TxtzfxtxvNyvAcNqORuPYlm7PrMAueUsUjR+LSs26qBJiQbX L8LjSmOM2kqaw50yysKQKp+WTZyXGEU2RkRbmVawEDSMz8RoVGk1NDkR51yOG6XMULhSxkPAD4AT XMA10nxYsBkG4AAYrbnCpzy8yir43sMTvOLE5IqJVdQ8hVDVDlGI5JlmF1z92ihDxa3g38h6ALIf dHYwvw5oyydeEDMwMgs0kul3GTU88a0pnQj2EEcc65HIVrTCcvTWRdLOkjCnFdJrWgJBrnWppkeF QMsVvzbzNyDj7I47yoxO5TwyM1QZVhOYOuZ7S5pX38SzbSFfSK0JBXaXta/VK9JrrV6ZHcjeJpsS Vxw2iS2VredK5vogZVLjSw1VVgAcq09VKZjhUCmErxRMpRmBtgoOpDQHIVFKUOdB/loa11ZDQmP0 PIuO5RPpoGL8U2xI3yxhuTyMVt7jCly/jmU2Wb2VRNx+quHYrV/ieVFaOwZDLL0lJPkcPdBnC3PC KVI/01LRaRpXlQD4eB0gD2gAU8MMUNq7LEtI6mhHhXPUvq9fnwqTyGBY+p56xXPhy/AYdle0cyrc sruZMbG/xutrbWOrbFuGRSmRjVys0xxo8R45Cq4TaMp8pCyla3mwktEeVQY4ozWMwK6kA0BVkAIJ YmjAKcjUZgnEFuE94s4eEHRWo0+ogjKpoTU+FaihFAMSykk3WN8fDw1ZRbLBuSb3IEscGz0cObu6 lnjCxnw5aRJE2sagWLj8NyujuwiYRXW3XI7xbCBTCqXvbcr7yN0o01lNCTJAJGWswB0ihqvOjahQ AlaUNMKwvvG3LLZ2k867ZexktCJJEikIJKGRAdDAAA+pSB7ACCyv6TMMKY5FgXuacncnVtWLVmzY TLmmjZ3knDOFrR5HbXOGXE9mzp5eZ1sGntkSJIjis2MnjQW9hdU3YotvPcFrdixFttzyKTRW9Erl kEElFAVdRFGGYZq8KEBHIwKS2JdI0j0hgP8A5HX1jL0EqwyJIyHCmWL14xo+VrvkiJzPxnQZxS5/ l/EN/mkPCcchyxayGJJtA4fw3JcVqIlkFQ7gzeL52N6zGsmITsWRBkxmmTSGDKbeyIkbwMdKIpoe FC1CcvbXzPHji0xXWro3a1KFydNPjESyFVVRlRiVDUUKKaOAJwk9u/t25AynIbuv9xFLeZdjXGXI PJXKmXcSVk3J8C+1ZhgrE3CaLkKjyMXG6s7W/uI7sdypdhzqkI5tz3yig2fUUroN2WW3toGSO09N w9DIuthqiVShIjfShchgSy0INAcSF3C1wdE0jK0lxp0xlqsEIOtmDA5V9KqCG1KRTIgW/eDxxJ95 3F/GVZ7W+NMFF8r29iWeKcb1tjl3JdfcUdY2/SYNkWQQDms5DYZJi5Udm7PfkQ4b05uwd1F1tWUk rVksrp7+49BkVVr8INKjiQCdNTSoJANMIXCrNZiytx+oslSxIaTSeZ0kirEEmmkV8qDGfHuXwTk7 jGZ7NeGLyHl1TlnHvtrxKyssBuqP6S64+yXPeRc35CyWuZhxqiHJhWj8aTEnvfWrIlg8u0nEAGxG eEsTRNcVUwsxIPIiukHlxGIVI5VghhkUrMzStQijV6jCp/8AVFIrj//Z --b1_b69419b255470fece4dc83010219714a--