Date: Tue, 27 Sep 2022 05:36:54 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang mga Matutuwid na Pintanubayang Khalifah: Uthman ibn Affan (bahagi 2 mula 2) Message-ID: <41f72b777f7fe32ecdc98989ee493a28@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.192.26.60 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_41f72b777f7fe32ecdc98989ee493a28" --b1_41f72b777f7fe32ecdc98989ee493a28 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_41f72b777f7fe32ecdc98989ee493a28" --b2_41f72b777f7fe32ecdc98989ee493a28 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 13 Ang mga Matutuwid na Pintanubayang Khalifah: Uthman ibn Affan (bahagi 2 mula 2) Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng kasama, kaibigan ni Propeta Muhammad, at ang ikatlong matuwid na Pinatnubayang Khalifah ng Islam at isang maliliit na sulyap sa ilan sa mga tagumpay at hamon ni Uthman ibn Affan. Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 45 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3604 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan Layunin: · Upang mapag-aralan ang buhay ni Uthman ibn Affan at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan ng Islam. Terminolohiyang Arabik: · Khalifah(maramihan: Khulafa’) – Caliph. Minsan naibaybay na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari. · Ummah – Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad. · Rakah – isang yunit ng pagdarasal. Isang araw habang ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nasa Bundok ng Uhud sa Madinah, ito ay umuga at pinalo niya ito ng isang pamatpat at sinabi: "O Uhud, maging matatag! Tunay na nasa ibabaw mo ay isang Propeta, isang Sid'deeq (nagsasalita lamang ng katotohan) at dalawang martir. "Ang salitang 'Sid'deeq' ay tumutukoy kay Abu Bakr, ang unang Khalifah ng Islam, at ang dalawang martir ay sina Umar at Uthman. Si Uthman ay naging khalifah (caliph) matapos ang pagpatay kay Umar ibn Al-Khattab noong 644 CE. Siya ay namuno sa loob ng 12 taon, at sa panahon ng kanyang pamamahala, ang lahat ng Iran, karamihan sa Hilagang Aprika, ang mga Caucus at Cyprus ay idinagdag sa Islamikong Imperyo. Nang siya ay mamatay na, si Umar, ang pangalawang khalifah ng Ummah ay nagtalaga ng konseho ng anim na kalalakihan upang pumili ng isang bagong pinuno. Kaya si Uthman ibn Affan ay hinirang na khalifah sa pamamagitan ng isang proseso ng konsultasyon at masusing pag iisip. Si Uthman ay magiging 70 taong gulang noong inihalal siya sa katungkulan na ito. Sa loob ng maraming taon ay pinigilan niya ang mga kaluguran ng buhay na ito upang mapalapit sa Allah kaya noong nagtalumpati siya sa mga tao bilang bagong inihalal na khalifah hindi nakakabigla na nagtakda siya ng paggalang at malasakit at ito ay ang naging simbolo ng kanyang pamumuno. Si Uthman ang unang khalifah na nag-ayos ng isang hukbong-dagat. Inayos niya ang mga administratibong dibisyon ng Ummah at pinalawak at pinasimulan ang maraming pampublikong proyekto. Sa ilalim ng pamamahala ni Uthman maraming mga moske, mga paaralan at mga bahay ng panauhin (guest house) ang itinayo sa patuloy na pagpapalawak ng Caliphate. Pinangasiwaan niya ang pagtatayo ng mga kanal upang hikayatin ang agrikultura at tinanggal ang mga paghihigpit sa pagbili ng lupa sa mga nasasakupan na lupa. Minahal ng mga tao si Uthman dahil labis siyang mapagbigay at nagtatag ng isang balangkas na sistema ng kapakanan para sa mga taong hindi ganoon kapalad. Sa pamamagitan ng sistemang ito, ang mga tao ay natamasa ang mga luho na hindi natatamasa ng Khalifah mismo. Kasama ng mga magagandang halimbawa na ito, si Uthman ay lubos na matatag at mahigpit kapag ito ay dumating sa mga usaping hustisya. Wala siyang tinatangi sa kanyang pamilya sa bagay na ito; isang beses ang kanyang kalahating kapatid na lalaki ay iniharap upang parusahan para sa isang krimen na ginawa niya, ang kaparusahan ay hindi nabawasan o pinawalang-bisa kahit pa sa kanyang relasyon sa khalifah. Si Uthman ay napaka-mapagpakumbaba at karaniwan makikita na natutulog nang nag-iisa sa moske na nakabalot sa isang kumot na walang mga kasama o mga gwardya sa paligid niya, o nakasakay sa isang mola. Siya ay isang deboto na lalaking nagmamahal sa Quran at kinahihiligan ito. Sa panahon ng kanyang pamumuno na kung saan ang iba't ibang mga dialekto ng Quran ay maaaring mabigkas ay ginawang isang dialekto at kopya na kilala ngayon bilang 'Mushaf Uthman'. Ang pamantayang kopya na ito ay walang tutol na tinanggap ng Ummah at ito ay parehong kopya na binabasa natin ngayon. Kahit na ang Caliphate ay mabilis na lumalawak, ang mga taong may lihim na motibo ay nagsimulang magkalat ng mga binhi ng pagtatalo-talo sa mga kabataan at walang karanasan; kaya, ang mga huling taon ng paghahari ni Uthman ay minarkahan ng isang paghihimagsik. Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nagpropesiya na ito ay magaganap, tulad ng sinabi niya: "Ang Islam ay tatakbo nang maginhawa tulad ng isang maaayos na pagkakalagay ng batong panggiling, hanggang sa taong 35." Ang taong 35 ay marka ng taon kung saan si Uthman, nawa ay kalugdan nawa siya ng Allah, ay pinatay. Ang mga rebelde na nagtipun-tipon sa Madinah mula sa iba't ibang panig ng Caliphate ay kinubkob ang tahanan ni Uthman sa loob ng 40 araw, kung saan ay pinigilan siya kahit sa pag-inom ng tubig. Si Uthman ay lumabas upang kausapin sila, ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nahihikayat. Sa simula, sila ay hinarangan sa pamamagitan ng batalyon ng mga kasamahan na nagsilbing bantay ng kanyang tahanan kasama ng mga ito ay sina Al-Hasan at Al-Hussain (ang mga anak ni Ali),nawa ay kalugdan nawa sila ng Allah. Inutusan sila ni Uthman na bumalik sa kanilang mga tahanan dahil hindi niya nais na dumanak ang dugo ng sinuman. Pagkaalis nila ang mga rebelde ay pumasok sa kanyang bahay at pinatay siya sa harapan ng kanyang asawa. Habang tinatamaan ng tabak ng mamamatay-tao, binabanggit ni Uthman ang mga sumusunod:“Sapat na ang Allah sa iyo laban sa kanila. At Siya ang Ganap na Nakakarinig, ang Tigib ng Kaalaman.” (Quran 2:137) Si Propeta Muhammad ay nag propesiya na malalagay si Uthman sa isang malubhang sitwasyon nang sabihin niya, "Marahil ay bibihisan ka ng Diyos ng isang kamiseta(damit pang ibabaw), Uthman, at kung gusto ng mga tao na hubarin sayo ito, huwag mong alisin ito para sa kanila." Bagaman hinihiling ng mga rebeldeng ito na siya ay bumaba bilang Khalifah, tumanggi siya at hindi nagpadala sa kanilang mga hinihingi. Ang kanyang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang Sugo ay nagbibigay sa kanya ng parehong lakas at pagpapakumbaba sa harap ng katandaan at matinding paghihirap. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/237/ang-mga-matutuwid-na-pintanubayang-khalifah/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_41f72b777f7fe32ecdc98989ee493a28 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang mga Matutuwid na Pintanubayang Khalifah: Uthman ibn Affan (bahagi 2 mula 2)

Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng kasama, kaibigan ni Propeta  Muhammad, at ang ikatlong matuwid na Pinatnubayang Khalifah ng Islam at isang maliliit na sulyap sa ilan sa mga tagumpay at hamon ni Uthman ibn Affan.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 45 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3604 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan


Layunin:

·      Upang mapag-aralan ang buhay ni Uthman ibn Affan at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan ng Islam.

Terminolohiyang  Arabik:

·       Khalifah (maramihan: Khulafa’) – Caliph. Minsan naibaybay na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari.

·       Ummah – Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

·       Rakah – isang yunit ng pagdarasal.

Uthman2.jpg

Isang araw habang ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nasa Bundok ng Uhud sa Madinah, ito ay umuga at pinalo niya ito ng isang pamatpat at sinabi: "O Uhud, maging matatag! Tunay na  nasa ibabaw mo ay isang Propeta, isang Sid'deeq (nagsasalita lamang ng katotohan) at dalawang martir. "Ang salitang 'Sid'deeq' ay tumutukoy kay Abu Bakr, ang unang Khalifah ng Islam, at ang dalawang martir ay sina Umar at Uthman. Si Uthman ay naging khalifah (caliph) matapos ang pagpatay kay Umar ibn Al-Khattab noong 644 CE. Siya ay namuno  sa loob ng 12 taon, at sa panahon ng kanyang pamamahala, ang lahat ng Iran, karamihan sa Hilagang Aprika, ang mga Caucus at Cyprus ay idinagdag sa Islamikong Imperyo.  Nang siya ay mamatay na, si Umar, ang pangalawang khalifah ng Ummah ay nagtalaga ng konseho ng anim na kalalakihan upang pumili ng isang bagong pinuno. Kaya si Uthman ibn Affan ay hinirang na khalifah sa pamamagitan ng isang proseso ng konsultasyon at masusing pag iisip. Si Uthman ay magiging 70  taong gulang noong inihalal siya sa katungkulan na ito. Sa loob ng maraming taon ay pinigilan niya ang mga kaluguran ng buhay na ito upang mapalapit sa Allah kaya noong nagtalumpati siya sa mga tao bilang bagong inihalal na khalifah hindi nakakabigla na nagtakda   siya ng  paggalang at malasakit  at  ito ay ang naging simbolo ng kanyang pamumuno.

       Si Uthman ang unang khalifah na nag-ayos ng isang hukbong-dagat. Inayos niya ang mga administratibong dibisyon ng Ummah at pinalawak at pinasimulan ang maraming pampublikong proyekto. Sa ilalim ng pamamahala ni Uthman maraming mga moske, mga paaralan at mga bahay ng panauhin (guest house) ang itinayo sa patuloy na pagpapalawak ng Caliphate. Pinangasiwaan niya ang pagtatayo ng mga kanal upang hikayatin ang agrikultura at tinanggal ang mga paghihigpit sa pagbili ng lupa sa mga nasasakupan na lupa. Minahal ng mga tao si Uthman dahil labis siyang mapagbigay at nagtatag ng isang balangkas na sistema ng kapakanan para sa mga taong hindi ganoon kapalad. Sa pamamagitan ng sistemang ito, ang mga tao ay natamasa ang mga luho na hindi natatamasa ng Khalifah mismo. Kasama ng mga magagandang halimbawa na ito,  si Uthman ay lubos na matatag at mahigpit kapag ito ay dumating sa mga usaping hustisya. Wala siyang tinatangi sa kanyang pamilya sa bagay na ito; isang beses ang kanyang kalahating kapatid na lalaki ay iniharap upang parusahan para sa isang krimen na ginawa niya, ang kaparusahan ay hindi nabawasan o pinawalang-bisa kahit pa sa kanyang relasyon sa khalifah.

Si Uthman ay napaka-mapagpakumbaba at karaniwan makikita na natutulog nang nag-iisa sa moske na nakabalot sa isang kumot na walang mga kasama o mga gwardya sa paligid niya, o nakasakay sa isang mola. Siya ay isang deboto na lalaking nagmamahal sa Quran at kinahihiligan ito. Sa panahon ng kanyang pamumuno  na kung saan ang iba't ibang mga dialekto ng Quran ay maaaring mabigkas ay ginawang isang dialekto at kopya na kilala ngayon bilang 'Mushaf Uthman'. Ang pamantayang kopya na ito ay walang tutol na tinanggap ng Ummah at ito ay parehong kopya na binabasa natin ngayon.

Kahit na ang Caliphate ay mabilis na lumalawak, ang mga taong may lihim na motibo ay nagsimulang magkalat ng mga binhi ng pagtatalo-talo sa mga kabataan at walang karanasan; kaya, ang mga huling taon ng paghahari ni Uthman ay minarkahan ng isang paghihimagsik. Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nagpropesiya na ito ay magaganap, tulad ng sinabi niya: "Ang Islam ay tatakbo nang maginhawa tulad ng isang maaayos na pagkakalagay ng batong  panggiling, hanggang sa taong 35." Ang taong 35 ay marka ng taon kung saan si Uthman, nawa ay kalugdan nawa siya ng Allah, ay pinatay.

Ang mga rebelde na nagtipun-tipon sa Madinah mula sa iba't ibang panig ng Caliphate ay kinubkob ang tahanan ni Uthman sa loob ng 40 araw, kung saan ay pinigilan  siya kahit sa pag-inom ng tubig. Si Uthman ay lumabas upang kausapin sila, ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nahihikayat. Sa simula, sila ay hinarangan sa pamamagitan ng batalyon ng mga kasamahan na nagsilbing bantay ng kanyang tahanan kasama ng mga ito ay sina Al-Hasan at Al-Hussain (ang mga anak ni Ali), nawa ay kalugdan nawa sila ng Allah. Inutusan sila ni Uthman na bumalik sa kanilang mga tahanan dahil hindi niya nais na dumanak ang dugo ng sinuman. Pagkaalis nila  ang mga rebelde ay  pumasok  sa kanyang bahay at pinatay siya sa harapan ng kanyang asawa. Habang tinatamaan ng tabak ng mamamatay-tao, binabanggit ni Uthman ang mga sumusunod:“Sapat na ang Allah sa iyo laban sa kanila. At Siya ang Ganap na Nakakarinig, ang Tigib ng Kaalaman.” (Quran 2:137)

     Si Propeta Muhammad ay nag propesiya  na malalagay si Uthman sa isang malubhang sitwasyon nang sabihin niya, "Marahil ay bibihisan ka ng Diyos ng isang kamiseta(damit pang ibabaw), Uthman, at kung gusto ng mga tao na  hubarin sayo ito, huwag mong alisin ito para sa kanila." Bagaman hinihiling ng mga rebeldeng ito na siya ay bumaba bilang Khalifah, tumanggi siya at hindi nagpadala sa kanilang mga hinihingi. Ang kanyang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang Sugo ay nagbibigay sa kanya ng parehong lakas at pagpapakumbaba sa harap ng katandaan at matinding paghihirap.

--b2_41f72b777f7fe32ecdc98989ee493a28-- --b1_41f72b777f7fe32ecdc98989ee493a28 Content-Type: image/jpeg; name="The_Rightly_Guided_Caliphs_Uthman_ibn_Affan_(part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Rightly_Guided_Caliphs_Uthman_ibn_Affan_(part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACQASADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwC7Z60J r3y5G8uFV2AO2WLjk5NbBFeLWF2ftCyXEz5jcMw3YJz/ADr1DRdZa6KW86hT5YYMcLj268/WvUp1 ubc4qlK2xrlaaUpYLiC6QtC4bHUYwfyNSba6FIwcSuyYGTxUe0MNykEHoRVLxXK8Ph65EbIrSLs+ YnofTHeq3gy8W98Owrg74CUckYyck0va+/yhye7c0zH7UhSrRSmlK25jOxVKUmyrJSmlKOYViDZR tqbZRsp8wrEG2l21Lso2UcwWIttLtqXZS7aOYLEW2l21JtpdtFwsRBaXbUoQntVW+vYrKNWJDkty qnnHc1MqkYK7ZpCnKbtFE23vURubcDJlAHqelUZ9btpysEG/D9Sy/pVW/EiFZIecrgD+9/nFeNis zlTrqlTWnc9rCZVGpQdSo3fsboAYZU5B7ijbWTFNPpsKBsPI3zNCT91f8a1rS4hvYfNhJIzgg8EG u7C42GIjpucGLwU8PLyDbRtqbbRtrqcjisQ7aQrU22k21PMOxDto2CpttG2p5hqJCE9qNntU22jb U8xXKRbaTZU22jZRzBykWyjbU22jbRzBynCz6fomr+KTF5qJbyoQrKMbH5Ix/kjmulTwZaLIk8IV 3G0hyxAde4P9MV5/ol8lhqMF/KDLEhBZSclfTH/169TsPFel6lZz3UXmrHAQGyuSc+gHWuOjUjJN nbUTRYjsLewWWWCIIX+Z8HirG0kDIwfSke6gm003kH7+IpuG3uP8fapQyHYCQGkGVU9T6103MWji /Hz232IRtGxuV/1bqTwD1zjp0p/gATHSJFckxhvkBHT157074ixxjRizOrNuCqigbhn364rN+H1x aRFrV7iRZi3ypkbX69+vfpWPNasvQdv3Z3Gyk2VYKUmyurmOflK5SmlKs+XR5dHMHKVdlJsq15ft SFAAScADqT2o5w5CtsqOV44F3SttFFxewxgrAySy+m7gD3NUnM9xF5rGMqW6nB4rgxOPjT92GrPT wuXSq+/PRGpG1gVVnvNoY427DuH4U3UwlnGr2siz8ZZXypx7Vjfa2W7lit4o2IGFZhgqB/M1W1CI rYtJ50jyTPggn9MVwLG4jnSk97HovL8NytxXc3YJBMo3LscjJUnp+NSSARRl34A/U1yknmKiIJTj bks46Y7A1M2oztBtWT7o6kk16MsXPltFannRwUFJOT0IdZ1KV7hMM0RUY4JAH+NZAumQu5UMduAc dPerM7kPuDb9/GGGcVE2IGKoBnoMdzXOk2ve1Z0uST91WRLbtGHidJdh9T2zwa1/7TsormOTzc+V GVUqMgnuaxltmZfMdgMDt6n3pnlwBTkMTxj0AFc9bDwqu7NaWIlSVkXdQ1eCN0aIGVi3IdcfSmSa vcQXpu4I1hOMFc5DVRZVkuA8a5C/KOO5/wAKkuC0u2M4VC3Xbg06dGNJpx3QqteVVNS2Os0jXrfU wkUuIbo/wdm+hrWMeK80mB81ViDBY/uEdfrWtYeLNRtQsc2ydBwPMHzY+vr9a9KnWbXvHmVMOr3i dpto20zTr+21W28+2bOOHQ9UPoasbK25jn5GiHbSban2UbanmGokG2jbU2yjZS5iuUi20bal2Ubf ajmDlIttLtqTbS7adw5Tw6ydkZZCquFO7B/ka7dbK7OkNcPDb2sx+YJDuWTb2BT0zzkZrgYp5Qdr nIbqAOK6WDW7v7EUN0HZQFjWRdxRcHox5GPSvLhPkdmdk432Oo8Maimy8tXmyjxl0QD5FbHJH9RW 9c+XNeac6P5SIzREqdu1sZ49elee6NeMksspvUt40QsVLY83A+7+NdpcuutWNtLp10GxIWDry6tj O3PX8feuujVTjZmE4WZzPj22ay1fDTyStPgneOAD349+1ReE7q7s5vLt7RLuRZvnEcKluuM7yeM/ SsjxHq11qFwrXE08oHyqJVxyODyOorU8GahDb69Ct/BCwkcHz5X5jPODnp19az517S4+W0D1RVZk Usu1iASuc4PpS+XViPZMgkidXRujKcg04Rc11c5jylYRVQv9VtLFzEcyygElI8fLx/F6VB4i8SR6 S32OBPMuHyrMDjy+Ovua5G2+SEu7yF5M7znlj61lOpK3unTSoxveZ0kGvzvbmWSwbk4Vl+6PrUku nza06quoqoIyYlyNpPt3/GsG11C9iu40hudtqfmEYUMD6D8atxeIrmxuJN9nG7A4BHBLVlNTmrXN 4ckG2ki7d6E9k8cIdCA3IVvmNRz2N5JbvGiK7bTlQeefSq0mpqjC4uA4lmyRk9B3/wAKrNr8yTq8 ChdhB3nr+tedHD1OdXWh6ksTD2bs9Sxp2hanav8A8ecyIDktIp/Sk10tafZ4vL3SbiNp4OT3rrNG 8QpqUBnldEmUHfGrcADvXHa1qDXupy3pBKscQheuOma6pUHKamcccRaDg0ZZnkuAjyk7EGFGOCen AoYjeM4BPYH9aUICgLkgr61FI2yIEnDMeAOuPrXQ1ZHLzX3EfdLIRI+5c4Jx29qWONpJjEVLtn5c DgD1pyIuNr/My5OO/wBKniAiWQE+WyLukOeg7Ln1NK9g3IZ2bIt42BIH4KabFbLJL5ZdQGQlnzkH 3NNgjMszGO2LSSfdXP6+9WpC1hA0SN+/cjzWUDj/AGazcguRKkcFuQu7PVOccev9afFGJXW3eTBC 7mJHTNMWze4bz71zGuRtEg5/L0qaW+0+wLSRbp7g8bj0UfSpchplO/MMMkkUKklOFc96oNLs4kXI P6U24vXk5QbF6ADiqTyTSMcuTQmyW22altdS2k25JXjkH3GBwRXa6b4rsJ7eJLuZYrj7r88HA+97 ZrzQh2IUkknt704Qndk8L2zWirNbkSjzHpL+MdIVsK0jjPJCjio/+Ez0vzVTD7WYjf2AHevPFjPB 5OeTnsKl8kYx0J6UPEMXs0d/D4y0qRgG8xATjJGcfWtO21bT7ptsdzHnOACwGeM15YEUE45Pf6in KWQhlY4ySPaksT3QezPVpL6zih81rmIKP9sUPfWiR+Y06bDjaQwO7PpXlQlcRsoY7CRu5pouZFwA zZPQA8Cr+seQezPW0ntpApSeNgxwCG61Tv8AVreykiUsGVpCjkc7cD/9VeYrqVxtWISHah3LjjBq Sa+uJgvmSN9/d17+v14o9v5B7M55IJWZmwrDOAwYVc8looVZlG1u+an0vRLh98l7Fs3INpZsYz/F +mamnsTBKsMkrNjnA+YMPbHSvOlUTdrnTytK5QhkCD5mTcO6nk1bjurm2TdbzkDPKq3U0+e0t7a3 keNFRZCMKUIKd8c/X+VRtEvkrJhWRjgY7fSqhPW6Ja0I77Uru+ZHuVDMnRsZz9ada3NsUdbiAJJI 2fMK5GB6DqO1VJ4pYYlVQw+blmGM1KIZmjHl5cg9Tg4+laczWpFj2Pwt4i0+50cRter5kO0YlYZ2 8DOMDHWr/iLxHZ6PaFbeeGa8fARFYHbnjccenp3rxUo6xl164G4g9D6VG8kr7+W3Keufeto1SVBH VXFpeiQXN7DInmEkM/c9zSoync7FhjgYPWsM6rqT8PfzSKoxhzkAVq2GsWqwx2t3afdJLTIcsc+v t2rdV4vQfKTrvfbEVwWYYHTjNbOmTwRKkF8zG3LEiNVDbmPTJ7Vh2txZFZ5ZL0JlztDfeA7Vagdp 7owtIBGZ1RGByCNoOQPxqpTiwSLGoyRXty72sOIlbap6fLWdPbypHt2jO7LEHP4fhWm0lvFZFlf7 wJUEegzj+VRpaR3cSz4aTKDZHnAY9yfahNIbTKlv5i4Qu4XHOBgGnCF5Z2zIFIGRjtUk8Xk22yUe UMHLE9Khtp4mWQwPlcAHtjucUrpu1w2WoyZBs2ys+ByzKOSfTFVUIlkMxDnJ4759Birs+7yRGCoZ z1Lcg/Wq8V1HEcxRmUrwqnoPepnvoSTukkMYQ7FkbkZ6/XNVZnDny0J8sHqeSx9TSsJpyXmkBbr8 x5/Kod6IPl6/TNYSkO9yyk/lco53EYyf4fpUTzlTggDHfOTVQsPTnHPtTPMDORnce59P84rO9wsT TTOxwZGJJ65zVd24Unqfx9qPmeUA9GxwetJkeWAQAqknPrS5rDsRkZdgp4U4HvTnhbaW4OTjj6US zxpjAwXyMelMkkKx577QfpmlzNjsSBEA64wRg4qN3jBbecjJ4pkbkxBMEE9efWmtGhgMkj9AOM+o peoy2U/u5wcgn+VRmUbA4yw3AD3p6ykhdqhgOuT2qCYEo0cZ/wBW2cdD9KSv1ATLFm6KCp565Oac 0hEaEL04zjg0GB3ichQH5wPQU6JgbWJHXI2559apoLjIWdOGXq1QiQmXBGQDgY/GrMltJJZrcFto VQdoH3v8iqDSkzFoxhQeD6Y70ou9xMly0kgRAecc46etSPxIo3ch+mM4FLCWifY4DERlgQe+ajdp PPkZiQcc8Cr1Asq5ZMzmU2sjFi0akqufTP1q9pl3EIpIPNXj7mPkbpgHPY9Kl0+2kEnlNg2soyN0 nTH94HgH2qs9k0VxK0LB3UsFgAClvfJ615akndM1TLn9nXx00tcxqin5gzYyR0OfQ/Ws6WBIrY7F DZ6c56elblpLNcxrZS/aGt542ZQ64OehG72Ofzpj6cYrZxbeQCE2Ag4B9s/pVQre80xtXOXuItsc TSlssMKM9/elt4tko8wruOCMZIH5f0qW8t0t7hP3wlKtltgyv0BNMs1m/g5UnJQiu2943Rk0W1Qx tIcYycZ9c/WqccDv5gOVOTwR2rpbCxhmBTEsTgZKuOCO1WrnTPJhLiTzcdh3qFWitC1TdrnIASCM qUJAHWpsMAQvYcnvW4UHlqWtWwvr2+lJ+6A/1bDb1PHNaxdyHZGEcrErsCcEZH1p8Mk8cjXETFGi k+VgeRWqfJChvK3DP504fZ3ibEQUg7SM9a0UZPoZOrTjuzLnvp3lVXYYYckDHbFT2msS20ZRnYDb tUr1HatDfbrKq+SxJ5xx71B5UTAkWYOafLO1+UX1il/MR3DC7ijZ7jLY+WNm+UfX1NU1b7PnD7y3 Q9q3xpLeQsipBGpGcsMkVXSJ7NywhifIwSB/Kto0290YzxVNP4jN3ySAb2Yj/aP+cVKr+VhgT0/C rk5FyEzGFKdug/KkVBGVPlIxHIyD+tKUJLYSxNJ9Sn5juT83ufem/vABI3J3EYPQD3rRJRiSbeIY A6Z5pGWIt5nkxtluNxP+NZOnLsWsTS7lDALMcnG75ffAqBZi0w3ZA284Hp7Vsjy92RaxnBPDZ4/W ojJDJOWNrGSw9Dn+dL2crbD+tUu5myIWmaYLgYULzjNMW3cOyHBJ27RnjPetkmAAn7NGemQc8frT Vih83/ULnOc5PHNHspEvF0zIWPzowpwXVm2/LjFOe3dPMU4AIAH+NayeQDn7MgO8nOT/AI1OVgjd v3CNk9Dk44+tL2Uri+uUjCNhtEbCQlnTc27sc8YpjwgpLGcNllHTJ6dRXSMYREirAigoCSB1/Gka 4hWRsW8YIwN2D/jTVKpcHjaKZz5sp/M2phQHCgZySO9P8gsbmTcdrDIwPQ/410Qmi8oREJ8jt/D6 gd/empJEEOEVQgJ2YOOtCpVOwfXKPc57yyjxrnPZzjpkdqbJEysFKlPLTB5610ouoeF8pMlgd23J bP41G1zArspgjkx82SD/AI0eyqX2K+t0P5jGjKG0UNggIcYxnpVFIf8AQ5GES56ZA59/6V1HnweU G+wW5BGcEHB7+tPXULdoWla2QqP4cYH6UvYyS0RSxVJ/aOWVQmnKTEQ4zGTj9frUTx5WORCW3gls ngY/+tXXf2laCEyfYInBccHPp9aRdRskiRjaYZt2QOhH403CfYpVqb2ZjRSSxE+fCVR13F0OWZfY 9qty3s8Ev2uLyHhCqnzRHIPYE+vvWNayzwzeVI4UnhmLdeK05EkFshjRXjKciRjjjuO1eNUhqjru uhpw6tcSwxqwVSuR5iDcuWPJ46UyKdZ3B8zZjruA+b61nm2uI5UW3uYU3fMUUnbs7Aj+9nNOKPgt 5ZicjOwHuDjis1GMfhNldmdrtlBavHJGhG4nAXop/rmq9sQImkfIYDOSuc8dDXR3Fj5kUSXUWMPw Cf4qzb61jtwnyFuPXAXsMCuylVUocr3MnTluaekap5tmFkuEZkAVY+hAqa5kBbJkZCf4a5EXb2lw wEWWH3dg5NdLpMVzrcbzLYXPlwYLt/Cfb6040G56Ape7qTLGSn32J24IOKmg03zz8jDPoauvFaSk eVbiA7cNtPU0RWUkWWjuSAfUZrd05Q2IumRQ6I7q2GjG09COuBmp7fw9FNdhB9wuAxI74B/xq5bB o3AaQMpPp6itC2tprqVTAyZzubI9sV2RjoncwlGMnZoy5PDQKCdUwQpOPwrU0zQbSG3DzRhsx4Ye nvQLi4gDwToMqxHB602bUFiVWUOGPy4BwMVqn0Od0YJ3SHajpVtMqvADGwB3E9GHvWZDo0cSSBwC OuPatMXodNh5HpTBcqWkyQBjg+tWqqWjOepg1J8y3MC+0qKMqUO0HPXsKzTEYzkqeK6W4mV1KeWS ccGqY2N+8ZFJ6EVq8RHZo8+WXTbvFmH5ankGk8senFbc9jbfeQAKe1UmtkVipU+3NHt4MweBrIpA HJ9+tIIwH3D0q39jHUNgUjWjA/KwxVe1pszeGrroVWQO5PAzjNAjxn3x+lTtbup+8KPIk2jiq5od zN0qy6Fcx4UL1BJ/CnhAQzHqRUohkJI29KebdwvbpTvAjkqvoVyCwRSchRgD0FBT5ScZqYWz+1NM Mo7ZpqUAdOr1RH5YY56dKcQC0h/vVMkD7OV5qJkf5sqcg01KIvZ1F0GqgzkH7vSkVASD7Uqq54Cn 8qCHSMHacg4p3iLkmSoB9lDAj5QeKpF8KUPC1P5cjqAoOOhFQtFJv2tG3PtUpI1tIVSvkCMAcKxP vUBbJUdlAxUoBjfGw9COlLJblXbaCB0xih8ptDm3OchkdGeS4jaR1w0bHk8HkD6/0py3VzHZAvEC FYsx4GCSMfj/AI1at7YyKsgLjjowBAbPb26UyaCOTAkGFXgjnAP9ea+abi9z7O1iA3saOGRkUn5y hBwD/Wp5L+Zli3TKzAku+7O7J/T8PSo/sUTKP3MYcgEYP86aunSH542IxkA56Ue4WnI3INQV2S3S X5T86h1B/wA4x1pst0kpBdt6jjgjnH/66ow3CqUWOJo2Ee1yVB6HqPzq7JGZAvlnt8w4GcVhGPvq yNnK6uy1axaRfXVtDNpxtmwd0yMWVz23DtXeaMYtNtRBERsI5UdK85mv5bZ1ijYRhVwWUfzroNE1 Zbm68kkBgp246HHX8a9jDTjflktTgrwbXNHYv6lYyWc5mhQvByScdPrSRrM8YkBRlK9FateOTzVM bjKsMGqz6abaN2ibMY5UHtWlanKOsdQo1Iz0k7FCORvtHkvkY6Ermr8WoXKQiK1t3/dnLSKDlhU0 J2wJJHax7u7kYP5Vo6fJHBNiaRAH7BcVi247lqKlsY92bmZBLhlZx8wx3qmzS7RG8WMcjOa2rwWs dzujldlbOV9Krfb9OtpxI7htp4UjrXPHENysdc8MlDmJtO0gzWjTS7o2K5VR1rn724e2m2PuUA4b Jrr4/ENlLKSqkZA7Vy+utFJfvIX+SYnCDtW8qsU0upyxoSacuhEksEsYcFsdjmonMQmDK5jHtyKz niKrvQuUH3hThAoUYkLE80NmbS7F93C8GYN+FMlUgFg3GMqfWqiv5ZALk4OOTmpZLqNVwd554+Wl dmbghEuTuwynHepycgFXBBqsZFZ8cD6CpAcqyclT/n0obJ9kKVDAlWXPfFMkZkQM5yPUGmswjUuk 4AHbFQRXEYbaXUq3YnNF2L2SJGuCfm8zj3oEiPjdcp9KbII4wV8syKP4hUD2yMQ4aRQecU+YXskT mR0b5SSBTvOYANsznkkdKryARDdAXXbyQw61d07TNR1eAzCTyod2FxwWFUuaWwnTitys960bBmyF z09am+2BwCuzB6gcZq43hG7MjAOrKCcbjnNM/wCEUvUuFXcFTI+ZD+dXyT7E8sCibt9/ygA+hNKt +i/JIi/99VrSeE7t5GRbr5M4G5R0q9beELVZQ11O0gBUgYGOOtNQmwcYGFBqNvDGS8MrvnjbgCnM 00jFgjxL/tEN/LpXSHwvp/lyKpPzMSPYU/8A4R6yNv5LO2duc579qfsp33Beztaxx8l2nDFlPOBj BBqSWdljLGJUYerEV2cegWCWwgC8bg3QVW1fRPtIbyWCq7x8ADgAEH+dP2cu4LkXQ89i8yGXax2B cEn14prxxK4ZQQjMenOKtF1kLFRvYfKhHUexzULmQRsFVGKtyNw6+leNGLk7JHt8qSuyqsEYdRA7 Ebv4sc1aWIb9kh2qowOf8KprbzPGMYyScjHWkiSU/LJIATwTnOB24rd079SU7dCcQxB1VmwAcBx0 /Onz2ksSoYmIjwTvwDz2Ge1V4xBNauswZJQQAwbjj1FWLGZ4k+zbgQTwCcAUOm46iunoFlpH9oo7 O7+ag++e351teGNFlsr6SeaTedpC54xT9PuIoS4eby41G4hyCDTzr9u0gEUbeUCQXyBnHpXXSnTi lJ7nLOE23FHQ+YmcOxHt0qVLvapXGAP7wrno9asZgVZWDbuM1cE8rg+XMMY9M16Ma1OS0ZxSozi9 Uaj3YI4OfoOKrSzxOcuzqfXGayJZz5uBIF/2sdanE6FOHBI6kmtJQjKOpnCU4O6Zd27sOj7sdOKj uIEmi2ttJbjBFQxSzRESR5ZDyQCKkfUYpmWIxlHJ43ECvIxGEcXzUz2cPjFOPLU3KtrbLAzL5ajb 3HQ1JffNDG20Z6cVtRab5ygLNES33huqlqWkG3TyVuAQenfFca5nUTaOqXIqTSZjyRxkjaMnHNRy RsqfMgBPQhq0DZ26LtkjL46U+4tImi3RwgY54eux0pxjc8xThOXKYfkIrYCdeQTnNSEGNSQQSOet LIzxuQR24qJLqMMfMXkDp61CdxuNnYcqg/6xWbd02nGKc0fmqVJYgercinieMrlUP51XuLa9jkDR xxvv+ZTnIH+NS5JblRpuXwoeJnVP3YLc4yMH9KgeRwQzxOvPzN6Clm1G/jQb49pXqUWmTTSyxjCt lhkbqakmDpuO6JTLFsKrIQD6kVWk3hsW5Zm7BauadobXiqzRGOINy7dx7V0trbWlmuyGIDaOpHNd VKi5a9DlqVFHQy9C027li82+UKv8Knr+NdCHWFAiAKo4AAqLzQw4qNix6jH0rujBR2OWU3LctG6w OtAuD25+lUsAcFM++aFBLYJ/CtOVEXZe+0t34pROT71VVWXjPFIwbPyEZ96fKhczLZmY8ZFJ5pHU 1XBYDJFBbjIosK7JzeEcBs1Kt1uHJFUSQRgfqKlhiGRgGhpDTZ52kkpBTaUH94rjH41XlnWeERZU beuf4ie9SzSRspSQ7ig6jOPwqDysDKgszdc9AK+cjpqfRt30EWWUFUjlGBk4HPP1qVWcgNIjI+Np 47VIttMCI0UHqcY/KnpaJJbGPcAyY6dT7c1TqK2xNmQeUcibIkDrj6f1qdYUMC7m80kjIU/d9ADT FylyEEa8cHfzVlZbZpZGlWNUBDDD5DGpc3LcEklchhkJiZFdWYNhVbp7fjTJYo3bC7WBbk56expJ RAZkjMfldSpzgfU1FGpR3ZGD5X5stzjNXGOlyXa5NI0S7cxlCqgDZ0Ppj86dBeTW8o2l1wBtDEEG msp3hEKmM8cDgn2qNo2W4IDtJs4z2/D2p20uPZnT2t4L2AlY9pQ7TxgE+opJyE2b13N7cVkWcxhX ZvKtkYPY1PO0XzSz3RjbgbSO/wCNd2Hr3Si2claj9pIspMwLItwyFei8dKcD5vMrFz65FZ8KxyEG O4I28EEA/rTt7BGCOAc4wOPxroc9dDl5DWtZ0deLh0IONuOatedbKxLzszt1+asWKAqASeT6d6Ar Rn5AR3Knv7ZrNyTY7O1jUH75i8coCjpvfdT0fnIdUPrzisRoFkYv8sa5+bP+NSJFJBzHdOV/u4zx WnMmtyOVmldIhbc9wjZ4+Ucmq8lrzvXGB61FGSH3yPubHBbjFWC8RQLLgg8deKxlSg1oaqpJO7GJ aSlkypwTVueYWkURb+H261GoWMqEZ1H6VK8RlAJw4UdzXn4mhLmVtUelhK0VCV3ZkcsqyoLmJ946 FfSrkFnFdSC7lAUqMKnQ1Uih+ytmOKQ56lelaEcbtHvRMnOcOOa6MNhFH3p/I58XjHNckPmWGnk8 sjawHoFxiq0ssSjGW3dOTT5YJnO8Epkcqe1Q4+Xlc9iTXrRseS7lpEVlGW3fSnSBQnDBcepqkJGt 8BY2OevoKekQuX/eTAH+5Rbq2K5ZiKyLkHNKUAflSfcUCGCEAmQ5HvSl1PKj8aE9dAZIhB4Ckf71 Iw9MUzO7nFOwcctQSRtvJ+9j6U1wwHU0503Dk/QihI5McsT9aq4h0WSB8pNWo0OcjK/WoowyYGD9 RU+8leo49aVxn//Z --b1_41f72b777f7fe32ecdc98989ee493a28--