Date: Thu, 22 Apr 2021 23:31:20 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Uthman ibn Affan (bahagi 1 mula 2) Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.235.191.73 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_a88da0bf8d2ca73a636276f7213033f2" --b1_a88da0bf8d2ca73a636276f7213033f2 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_a88da0bf8d2ca73a636276f7213033f2" --b2_a88da0bf8d2ca73a636276f7213033f2 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 12 Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Uthman ibn Affan (bahagi 1 mula 2) Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng kasama ni Propeta Muhammad, kaibigan at ang ikatlo sa mga Wastong Pinatnubayan na Khalifa sa Islam. Higit na tumuon tayo sa kanyang buhay bago siya naging Khalifa. Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 31 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3473 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan Layunin: · Upang mapag-aralan ang buhay ni Uthman ibn Affan at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan ng Islam. Mga Terminong Arabik: · Khalifah (maramihan: Khulafa’) – Caliph. Minsan naibaybay na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari. · Ummah - Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad. · Hijrah -ang pagsasagawa ng paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumilipat mula sa Mecca patungo sa Medina at isa ring marka ng simula ng kalendaryong Islamiko. · Sunnah -Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta. · Hadith -(pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. Si Uthman ibn Affan ay ang ikatlong pinuno ng Muslim na Ummah pagkamatay ni Propeta Mohammad. Siya ay namuno ng 12 na taon mula 644 CE hanggang 656 CE. Ang mga unang taon ng kanyang pamumuno ay tahimik ngunit ang mga huling taon ay pininsala ng sagupaan at mapanghimagsik na kilusan. Humigit-kumulang pitong taon pagkatapos ipinanganak si Propeta Muhammad, si Uthman ibn Affan ay isinilang sa sangay ng Ummayad ng tribong Quraish. Sila ang pinaka-maimpluwensyang angkan ng Mecca at si Uthman ang kanilang tinatawag na gintong lalaki. Guwapo, mahiyain, mahinhin, mayaman at mapagbigay din, Si Uthman ay lubos na iginagalang, may pinag-aralan at maalam sa paglalakbay. Ang ama ni Uthman, isang mayaman na mangangalakal, ay namatay nang si Uthman ay bata pa at minana niya ang isang yumayabong negosyo. Si Uthman ay tatlumpu't apat na taong gulang nang hikayatin siya ni Abu Bakr sa Islam, at ang kasaysayan ay nagsasabi sa atin na siya ang ikaapat na tao na tumanggap sa Islam. Ang agarang tugon ni Uthman sa paaanyaya ni Abu Bakr ay batay sa katiyakan at matatag na paniniwala. Nakita ni Uthman ang Islam bilang isang bagong paraan na sumakop sa kanyang sariling moral na pamamaraan. Itinuring niya ang Islam na isang paanyaya sa kabutihan. Ang mga ugnayan ng kapatiran sa Islam sa pagitan ni Uthman ibn Affan at Propeta Muhammad ay pinalakas nang si Uthman ay ikinasal sa anak na babae ni Propeta Muhammad na si Ruqayyah. Sa mga unang araw ng Islam, ang pang-aabuso sa mga tagasunod ng bagong relihiyon ay napakarami. Ang mga Muslim ay pinahirapan at pinagpapapatay at kahit na ang katayuan ni Uthman bilang ang gitong lalaki ng Quraish ay hindi rin nagamit upang ipagtanggol siya. Siya ay inabuso at pinahirapan ng kanyang sariling tiyuhin, na nakagapos sa kanyang mga bisig at binti at kinandado sa isang madilim at kulob na lugar. Hindi nagtagal matapos ang pangyayaring ito si Uthman at ang kanyang asawa na si Ruqayyah ay nakilahok sa unang hijrah. Sila ay bahagi ng isang maliit na grupo ng mga Muslim na nagtungo at nagpakanlong sa Abyssinia. Pagkatapos marinig ang isang huwad na sabi-sabi na ang mga tao ng Mecca ay nagbalik-loob lahat sa Islam si Uthman at ilang iba pa ay bumalik sa Mecca. Nanatili sila upang maging malapit sa Propeta at maging bahagi ng nakikibakang bagong komunidad. Sa oras na ito nabuo ni Uthman ang isang malapit na ugnayan sa kanyang biyenan na si Propeta Muhammad at narinig si Propheta Muhammad na tinukoy si Uthman bilang kanyang kawani. Walang duda na siya ay isa sa mga instrumento sa pagtulong kay Propeta Muhammad na itatag ang bagong Muslim naUmmah sa Medina. Ang isang daan at apatnapu't anim na ahadith ay naiulat ni Uthman ibn Affan kayat sa pamamagitan niya ay ating naunawaan ang ilan sa mahirap maintindihan sa pagsamba. Siya ay nagsilbi bilang sanggunian para sa mga nagsusumikap unawain ang kanilang relihiyon ng mas malalim na antas. Sa oras ng unang labanan sa pagitan ng bagong Muslim na Ummah at ng mga pwersa ng Mecca, ang asawa ni Uthman na si Ruqayyah ay nagkasakit at namatay. Si Uthman ay nanatili sa tabi ng kanyang asawa sa buong panahon ng kanyang sakit at dahil dito siya ay hindi nakalahok sa Labanan ng Badr. Malungkot siya sa pagkawala ng kanyang asawa; ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay sa mapasakanya, sa madaling panahon ay ipinakasal sa kanya ang kanyang isa pang anak na babae na si Umm Kulthum. Kaya't siya ay naging kilala bilang tao na may dalawang liwanag. Dahil sa agarang pagkakasal ni Propeta Muhammad sa dalawa sa kanyang mga anak na babae kay Uthman nagsisilbi itong patunay sa mabuti at matibay niyang pagkatao at kanyang dedikasyon sa bagong relihiyon ng Islam. Sa buong Sunnah at makasaysayang mga teksto ng Islam, ating matatagpuan ang patuloy na mga reperensya patukoy sa kabutihan at kagandahang loob ni Uthman. Naiulat na tuwing Biyernes si Uthman ay bumibili ng mga alipin para sa layuning palayain lamang sila. Noong ang mga hukbong Muslim ay lalabanan ang mga Byzantine sa Tabuk, hinimok ni Propeta Muhammad ang mga mayayamang tao na tustusan at tulungan ang mga sundalo. Nagbigay si Uthman ng 200 na mga may sintaderang(saddle) kamelyo at 200 onsa(ounce) na ginto. Nagbigay din siya ng 1,000 dinar. Si Propeta Muhammad ay patuloy na humingi ng mga donasyon na umaasa na magbigay ng inspirasyon sa iba na magbigay ng malaya tulad ni Uthman. Gayunpaman, si Uthman ay patuloy na nilalagpasan sila at nagbigay ng isang kabuuang 900 na kamelyo na may mga pabaon.[1] Sa panahon ng pagiging Khalifa ng parehong sina Abu Bakr at Umar, Si Uthman ay nanatiling malapit sa kanila pareho. Si Uthman at Abu Bakr ay nanatiling malapit na mga magkaibigan at si Uthman naman ay ang unang tao pagkatapos ni Umar na naghandog ng kanyang katapatan nang si Abu Bakr ay naging khalifah (caliph). Sa panahon ng mga maliliit na digmaan na naganap sa panahon ng pagiging khalifa ni Abu Bakr, nanatili si Uthman sa Medina bilang representatibo niya at kay Uthman din nasalaysay ni Abu Bakr ang kanyang huling habilin. Si Uthman ang unang tao na nag-aalok ng katapatan kay Umar. Noong 644 CE, si Uthman ay hinirang na ikatlong pinuno ng Muslim na Ummah. Ipinagpatuloy niya ang makatao at makatarungan na pamumuno ni Propeta Muhammad, Abu Bakr, at Umar. Talababa: [1] The Sealed Nectar. Safi Ur Rahman Al Mubarakpuri Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/235/ang-mga-khalifah-na-wastong-pinatnubayan/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_a88da0bf8d2ca73a636276f7213033f2 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Uthman ibn Affan (bahagi 1 mula 2)

Deskripsyon:  Isang maikling talambuhay ng kasama ni Propeta Muhammad, kaibigan at ang ikatlo sa mga Wastong Pinatnubayan na Khalifa sa Islam. Higit na tumuon tayo sa kanyang buhay bago siya naging Khalifa.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 31 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3473 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan


Layunin:

·       Upang mapag-aralan ang buhay ni Uthman ibn Affan at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan ng Islam.

Mga Terminong Arabik:

·       Khalifah (maramihan: Khulafa’) – Caliph. Minsan naibaybay na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari.

·       Ummah - Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

·       Hijrahang pagsasagawa ng paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumilipat mula sa Mecca patungo sa Medina at isa ring marka ng simula ng kalendaryong Islamiko.

·       SunnahAng salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta.

·       Hadith (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

Uthman1.jpg

     Si Uthman ibn Affan ay ang ikatlong pinuno ng Muslim na Ummah pagkamatay ni Propeta Mohammad. Siya ay namuno ng 12 na taon mula 644 CE hanggang 656 CE. Ang mga unang taon ng kanyang pamumuno  ay tahimik ngunit ang mga huling taon ay pininsala ng sagupaan at mapanghimagsik na kilusan.

    Humigit-kumulang pitong taon pagkatapos ipinanganak si Propeta Muhammad, si Uthman ibn Affan ay isinilang sa sangay ng Ummayad ng tribong Quraish. Sila ang pinaka-maimpluwensyang angkan ng Mecca at si Uthman ang kanilang tinatawag na gintong lalaki. Guwapo, mahiyain, mahinhin, mayaman at mapagbigay din, Si Uthman ay lubos na iginagalang, may pinag-aralan at maalam sa paglalakbay. Ang ama ni Uthman, isang mayaman na mangangalakal, ay namatay nang si Uthman ay bata pa at minana niya ang isang yumayabong negosyo.

    Si Uthman ay tatlumpu't apat na taong gulang nang hikayatin siya ni Abu Bakr sa Islam, at ang kasaysayan ay nagsasabi sa atin na siya ang ikaapat na tao na tumanggap sa Islam. Ang agarang tugon ni Uthman sa paaanyaya ni Abu Bakr ay batay sa katiyakan at matatag na paniniwala. Nakita ni Uthman ang Islam bilang isang bagong paraan na sumakop sa kanyang sariling moral na pamamaraan. Itinuring niya ang Islam na isang paanyaya sa kabutihan. Ang mga ugnayan ng kapatiran sa Islam sa pagitan ni Uthman ibn Affan at Propeta Muhammad ay pinalakas nang si Uthman ay ikinasal sa anak na babae ni Propeta Muhammad na si Ruqayyah.

     Sa mga unang araw ng Islam, ang pang-aabuso sa mga tagasunod ng bagong relihiyon ay napakarami. Ang mga Muslim ay pinahirapan at pinagpapapatay at kahit na ang katayuan ni Uthman bilang ang gitong lalaki ng Quraish ay hindi rin nagamit  upang ipagtanggol siya. Siya ay inabuso at pinahirapan ng kanyang sariling tiyuhin, na nakagapos sa kanyang mga bisig at binti at kinandado sa isang madilim at kulob na lugar. Hindi nagtagal matapos ang pangyayaring ito si Uthman at ang kanyang asawa na si Ruqayyah ay nakilahok sa unang hijrah. Sila ay bahagi ng isang maliit na grupo ng mga Muslim na nagtungo at nagpakanlong sa Abyssinia. Pagkatapos marinig ang isang huwad na sabi-sabi na ang mga tao ng Mecca ay nagbalik-loob lahat sa Islam si Uthman at ilang iba pa ay bumalik sa Mecca. Nanatili sila upang maging malapit sa Propeta at maging bahagi ng  nakikibakang  bagong komunidad.

    Sa oras na ito nabuo ni Uthman ang isang malapit na ugnayan sa kanyang biyenan na si Propeta Muhammad at narinig si Propheta Muhammad na tinukoy si Uthman bilang kanyang kawani. Walang duda na siya ay isa sa mga instrumento sa pagtulong kay Propeta Muhammad na itatag ang bagong Muslim na Ummah sa Medina. Ang isang daan at apatnapu't anim na ahadith ay naiulat ni Uthman ibn Affan kayat sa pamamagitan niya ay ating naunawaan ang ilan sa mahirap maintindihan sa pagsamba. Siya ay nagsilbi bilang sanggunian para sa mga nagsusumikap unawain ang kanilang relihiyon ng mas malalim na antas.

     Sa oras ng unang labanan sa pagitan ng bagong Muslim na Ummah at ng mga pwersa ng Mecca, ang asawa ni Uthman na si Ruqayyah ay nagkasakit at namatay. Si Uthman ay nanatili sa tabi ng kanyang asawa sa buong panahon ng kanyang sakit at dahil dito siya  ay hindi nakalahok sa Labanan ng Badr. Malungkot siya sa pagkawala ng kanyang asawa; ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay sa mapasakanya, sa madaling panahon  ay ipinakasal sa kanya ang kanyang isa pang  anak na babae na si Umm Kulthum. Kaya't siya ay naging kilala bilang tao na may dalawang liwanag. Dahil  sa agarang pagkakasal ni Propeta Muhammad sa dalawa sa kanyang mga anak na babae kay Uthman nagsisilbi itong patunay sa mabuti at matibay niyang pagkatao at kanyang dedikasyon sa bagong relihiyon ng Islam.

Sa buong Sunnah at makasaysayang mga teksto ng Islam, ating matatagpuan ang patuloy na mga  reperensya patukoy sa kabutihan at kagandahang loob ni Uthman. Naiulat  na tuwing Biyernes si Uthman ay bumibili  ng mga alipin para sa layuning palayain lamang sila. Noong ang mga hukbong Muslim ay lalabanan ang mga Byzantine sa Tabuk, hinimok ni Propeta Muhammad ang mga mayayamang tao na tustusan at tulungan ang mga sundalo. Nagbigay si Uthman ng 200 na mga may sintaderang(saddle) kamelyo at 200 onsa(ounce) na ginto. Nagbigay din siya ng 1,000 dinar. Si Propeta Muhammad ay patuloy na humingi ng mga donasyon na umaasa na magbigay ng inspirasyon sa iba na magbigay ng malaya tulad ni Uthman. Gayunpaman, si Uthman ay patuloy na nilalagpasan sila at nagbigay ng isang kabuuang 900 na kamelyo na may mga pabaon.[1]

    Sa panahon ng pagiging Khalifa ng parehong sina Abu Bakr at Umar, Si Uthman ay nanatiling malapit sa kanila pareho. Si Uthman at Abu Bakr ay nanatiling malapit na mga magkaibigan at si Uthman naman ay ang unang tao pagkatapos ni Umar na naghandog ng kanyang katapatan nang si Abu Bakr ay naging khalifah (caliph). Sa panahon ng mga maliliit na digmaan na naganap sa panahon ng pagiging khalifa ni Abu Bakr, nanatili si Uthman sa Medina bilang representatibo niya at kay Uthman  din nasalaysay ni Abu Bakr ang kanyang huling  habilin. Si Uthman ang unang tao na nag-aalok ng katapatan kay Umar. Noong 644 CE, si Uthman ay hinirang na ikatlong pinuno ng Muslim na Ummah. Ipinagpatuloy niya ang makatao at makatarungan na pamumuno ni Propeta Muhammad, Abu Bakr, at Umar.Talababa:

[1] The Sealed Nectar.   Safi Ur Rahman Al Mubarakpuri

--b2_a88da0bf8d2ca73a636276f7213033f2-- --b1_a88da0bf8d2ca73a636276f7213033f2 Content-Type: image/jpeg; name="The_Rightly_Guided_Caliphs_Uthman_ibn_Affan_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Rightly_Guided_Caliphs_Uthman_ibn_Affan_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAC7ARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDOtruG +gxDdAXAXJVicH3Azx9K0NKuTuEUuQ7dyeM1zVnFOY43EqBkP3hhsfiK1rG7/efaA5DYwTuHJ+lc +Hk6U1JPQymlJHT7aXbTbZ5JYFaVArH0OQRUwWvpFJNXOG1hgFLinhadtp3Aj20u2pMUYouA3bSh adilxSAbtpcU7bS7aBjcUYp+2l20gGYpdtO20uKLhYbto20/FGKVx2G4pcU7bS4ouAzFGKfil20X AZijFP20YpXAZijFSYoxRcZHijFSYpMUXAZijFPx7UYouAzFJipMUmKLgMxRin4oxQBHtop+KKLg efadFGUjmCvbyTg5CrmNxnjjt0p8sYgu5I2iwzEFTgYYY6gemaz7fUpNPW5gljaTY5XeqlOCepNX 8tJ5d35xaF0DDJyIz3BPrx0r5ynOyaZ2NanTaRcJLCIN25kUHOMZrR21ztpefZXTyJFLzEH94OXH px0rpxtbGCDn0r2sNWU4Wvscs42ZEFpwWpNtLtrquRYj20u2pNtG2i4WGbaNtSbaXbRcCPFLipNt G2lcBmKNtSbaXbRcZHtpdtMGoaZDd/Zru78p/QLnH1Park0MaYeGZZom+661n7SPNy9SuR2uVttL tqTbRtq7k2GYoxUm2jbRcBmKMVJto20XAjxRtqTbRtpXGR7aNtS7aNtFwI9tG2pNtG2i4Ee2jbUm 2k20XAj20bak20baLgR7aTbUu2k20XAj20VJtoouB5wL+KS4Fm6LMZQFbjGPY0zVYLfFvEmUhXqN wG8k8E46n3rm2nkeSV1lXe6jGD1pIp9p815GKqvAJ4z2FfMxi47HY1c6MQvZ6gn7wpG4G2Q/NtPt +VdBp+rG1uHimlEskzD5j69q5CFGvbdJjceUF+4XOckdRgVpLZ3H26V0ijMAA2nP3vXGe9Ea0qcr p7EuNzvYry3lO0SqW6YB60TXUcKnkbsAqCevtXK2c8ltslbAJJJSQhSB2GKdM7BjcTeUCOMh/mPu K9KGOco+Zjyam6msB51jEWQUycH5t3pirlneRXiDBCyEZKZzj/GuUgvMXRjWceYH3RkdQaibUZBP 86Kjq+Ny80o4uSTe4OB3OynBCegzWZot6rwbZ5gXc5GTkms/xBquq6TrcZgnMVu6qUDY2se9dn1h OnzoUYc0rHR7aXbVSHXEnshd34S3fgYU5L+4Hes9vFcCSk/ZXMI/izz+VaxqJq5Mlyuxt7aULWaP E2leUZHkkQAZIMZJx+FYXiTU/tgY2WorJaYUPHGccn+eampVUI3HGPM7EfiS1uLXXBJFA9zHcjeR GMlCOCMVueGoHFk8uZBHIeEfjBHXiuGSdoGzBuVhwGznFX4vEWowEEOrP03GvPhVXPz2OxwfLy3P Q9tGyuYtPF0kdv8A6Xb+ZIT8uxu1U9R1671NPLIEMOeVQn5j2zXoqomrnDKydjqL7UrPToy08o3Y 4jByzVhP42iSXb9hJUDOfM5/lXPrjfhydxHrnFQyRIZE744zQp66mbb6HaWvinT51Pm7oHH8J5zW hHq2nSJuF0gHvxivNnRo3IHAz69aswyuYgYwcKMlTmk5NDUj0lJIZFDJKjKe4YVC+o2EZIe6jBBw RnNcRDKpBUgr6jNSCNVfAkJ4yBU+1KudNL4jsI22qJJMdwuB+tUrzxO4XbbQhGJ6v8x/KsAugLAM N31pA7BSVCk+xo52Tdm1b+JL5ZQblI3j7gLtNalt4j0+eTy3LQt/tjj8641JdzElSrHoCaDhgCRt YUKTC7PR1AZQykMD0IOaXbXnsF5cwPuileJweqnH4e9dR4e1s3u61vJQZwfkY8Fx6fhWikUpXNnb RtqXbRtp3LIdtG2pdtG2i4EO2ipdtFFwPnUK0xZ1fay9AoxWpNZBdKa5NwvmRld0WzHXvn2rJklQ RxqhO5vv/L0Oe3erTzOYmiYFl4K768GSeljrLFhPMiqY514JIRgcCujt76DU7qOSKSdXOVeOQblD djj+lYGk2aSs8TqN0ikIznAU57epqyoTSNVkjDM6Rtht/f16VhUSk2luBLcXTSanMXf5g+0hgRtU HFdJCyS2rwwr5rjGFzkEd8VzMUkMl5K8C7Fxwrc7T/Wpby5k026MNuXKrjgcHPU5pRi3JW0EzVt0 hjuDJcR7biE8gvjPoBUlzbrOkbQukLxsXYOckn+lYcl+8khnlCruUbV29f8APrVkyJI0wjcmJm3K yjqMdDWjTWpNkaBvpYZYlhuUyTkMi8Cpzq1yuz7RL9sVTkrcoHH4Z6fhVOK0hSOOSO4cN2DLxz16 9BUl8JDbOFADkEJ9e1a0XrZGkLWJbvXBfnyLe0iWYDaPKUZ+lZ1w001s22QiOJGdsHDYxx+Has+x aWOFHuo8xCRlmZR82fUVZluIJrOaKKUXJ8tgF+6AAMlv/wBdd0XZbmU1d7Fm3kaNYy5lkDLli542 9cAfj1o05I3gjbARXYiJG5bH1qt51lb2y+ah85owUUKTvGByce/b2qTTrCaNoby4Rw+4Iq9lUj+t OburExVmXkIkJcxmPrwetIYvNYoq5JOD7CpZwBITjvUlowieRjnIQgYHPI5P4VjTWhvIjGAvt60x 5Tu+TrjGaj82KWIFXJQeo4p4IVd2MDrkiu7Y84heN5MBVLDPI9PfNTxj9wh5YrwxJzR5xEgO/Ksv UdKEHyuOQC1DehNgeImTfuwAevrUE93JDKqxguDjO3qKfM218KRu/hTPX8aTylmi2SqBu5YA85/C mu7G/IsxzABd+G4696dJHI0ZEMx2EZyf4fUVXRo41CqPlA79hTo5VibAbAPrU27D9SLZtblyPXd1 Jpqy3EMh+Zdo7Be1STqsvzh9j9Sev4VGSwlKlenp0rRNNEtFlLhJxkbd4HPvUglDMRj5iPwNV440 VmdyAxOcDnNSLyTjseg6VDt0GSsjOPkJzxgZ5FRxzzQzcjDocoV4J+lKrr0z+YxTy0cqYY9Omf8A GkpdwsdFa+LrkyIJUjlTHzbRgn3Fb1vrem3A+W5VG/uvwa8/HBwcEZ4OOtKrgDJXbg8nPNapxe4+ aSPS3lhRwjzIrHopYZNSbD6V5qZ42ADOQe2480r6hcG38jzpTGDnG44p2XcaqPsekbKK88t/Et/a MI4pZPl/hYEj9aKkrnRwMSW0GleZH5UlwxKncvzIKY9n+6MyndjA45Pfn2qd1BLujZBUHAA4Prir DahMiGSGJImMflybsEEEYPH9a8VI7TPhuQEU5BKngdKFkYswdy+48nr0otLVnh3pksrcp/eXvj3q O6jktbny5o2ToQr8YzVximI2LaS3jullQ/MpHBGQRjmqWqTu901xGrozN/rC2d3+FT6fKiZa3jDb RkgHLE/StuOU3IZJg7qch42hxjPvWb92VwZhXzRR28VuATKANz7sg5HStK1mt5rUBsBgoPyDrj1p suiWHnbIzcRt94Njdn2x6VnxLPaXLuS21WHVCA478f0pO0kTqal/PDBCsKuxMihgQcj6fWtOblFH oK5y43Xci7FbcOFGOp9BXV2sPn3UKHp1P4VdJWNIbMx7KAIZmYFj5zgL2PK1PcLDHYOYkjUiJuQo z9w8Gi6eWG8mMe0A3LryevQ1TvZpJrd12nCxnPPX5TVSTcxPc1dPjhGmwO0I3+Sh3OM4+lTNcI8E KeYVb5Bj14rBg1M2lomW3syA8nqMdKtWUrzojlQyh156YGOtQ1LmuyVuaV2GG1gV68H/AOtWhZwL Dp8zMoLSo5LNycEdPp7VQkQylI8YywrUnkAs5wCMCJuo46V0QZcjnUjijwWbnHCjoKrXKXM4EkR2 7GAxu6+hpiOhUCRj2BOO/tVnaPL2lSijB6da9G9tTzHqSw58gqSGHUkcAGm9Fz0XP3vWmR3JWTZs Aj9Q360y6hDsB5uNpJAB6ip66j6E4kR1UqoG3sOo/GlYODuAznrg85qBZYreIO7gKBxg/fNJ9oju NrpMeQcpnkfSlZhcsLKw+XYOeelNdg3OMkVGRn5vMOxeMPjr2xUuECbu5x1OaT0KGpKkikNlTnoe anKjYq5zu6dqiPnucIuQcHAYce9IZFjDNLng8Et/TtTAcQpYEqSijhv8akAgdt6ZjcnBSFTj6kUs kkbxgnlTwCp5/EVWa6MU6sIgpH8Tc/Q46UldhsWZIlDiN2+YtliBx+dLJEiZ2TKSOijkn6Vmm4uL qV47iQyYOQMjg0kRe3kYMCpOMEDIFVyNLcXNrsXc3CSBQQoIzu9alZysWcLKw6KON3/16g+3XHmj zVXy8Z3iomu4w4kByuc7h/OklIehdQrKpkCjn04I/Gm78OEAbcOxNQwyxshC7QQcsM9aWV4W+Vnz xhQe1PqIm6sFwc4+tFVGQEZQ73BAyxx/KiqsBy9jIIdQCnJVjgr39a0NQtF2Rski4PBBXB610R+H +oPfRzw3mnN5YAKrPzkfhip7/Qr0s4uoXUjuo3An2I4rx4ThJ6M9CSa6HDNdtaSLsIJjYjdjg1d0 6BdWSM3AZYYlKs/94k8BRWhqFh5MXzAhw25gwrMn1mbyjFCFjQfIpVRwD1q6kXFWXUzhLmNeeaPT ocaYkIOdq7B87fj61NY6jcSxK124Q4wQz85z3A6dqxVvc2iJCnl8HK7iBkdwfWqE14ZowzLhsEbx wW9zXN7NtGjOyMs0rsI5NrlfkZW4Y9SKT7ZLOjieNkdl5yfMQ445Fc1YXNxJBInmKWIyu47eakt7 +Z1SYIX4/eD+IZ44PemoNKw7s3baC3nf7VEcmM/vYtmMH1x2NbemY+0gnj5D1rlrK9EGolVRssij f3bHQmul0uT98SSB8pOT2qqW5UTF1FPNvLiOMjely7tnnstVbq2u0t2YOPLePnI56etaErq93elX R1ackEHPYUtz/wAg9+P+WJB9Pumu5RTVzmqTanYzLHRXuIInco0flfKEG059TmtBbS6jmimfy9m5 RwPm6Yq1pyyGytiYmz5K/dXPapiW8heMgYzVuFNxb6mSqS50hyDMsOTn5q0VCtksDtwQwz1Hes6F 91xCD69vpV/eF3LtJPTB4GfTNcbqRgryO2XkZJ0+0MjsdxycgZwB+Hr9KSSzjk6PKw7LuyAPyrSW 5ht2ZYIY3mUheHyM+p9KglnuPKZJJVG87Ttb7o7kkDtWjzOC0jD72cP1WT3kUI9MRHLpFIcZG0rw v0GOKeLbaBi2yRwCYwT+oqvda1LbbUiL3AxtXYpKMR0NT2V/dJdgTQXIaVd5jXovHr3JqHmVR68i BYa32mVJNLtJXy6yBj0AbAH0FC6NYA8NJkf7daxuyGbzUVIioMYYcZ9+9SC+s54lLJEdxIBzjOP5 Vcc2tpKH3Mh4SXSRmLpNpsK+bNtbtv8A/rVOljbxZ2kglcElutXltrWcyrb3GWQjcmOV+oPaq8kb JklSwU4Jx0PvXfRxlCq7LR9mYzpVaerIXso2OVZoyDkGM4P0+lAtYxycsR3JGabvIxyM554oyWJA 4+lddo9jDnl3F+woTne+D23UHTIZAAxc4OetCk9vqMVIjnIBJyegoSj2GpS7gmlwqTtZhnjr09qn XTIWTYzNj601WPXoDwc9qnjkAIGfzp8sexSk+5EmgWgB/fT8/wDTSnDw7pwIUlyW6Av1q6snNOkR J8CVSdn3Tk8UOPZGkWupVTQLKM5RnHsG4/lSyaJp5Qo/A+8eefrWhuzkt1piQxIWdAct97LHH5VP L5FKRUi0K1VDFE8mDg4DZx6UVeU7TgAfUUUco3LsUW0WK2RD5rq7YyFAIJ7nHp71PNpjiEyJe3BK jfwG+Y/h34rW/sy4nVN91bJC0eGUzqM89cjn8M4qJ9LlWdVn1W0ltypDb7zkHPBAr4iOGx11eS/r 5H0dqaZlrbX15ueYFwB9ycBsg9hnj868tvIJbW9mt54/LlichlxjBr2Oa2tYYnWLUdOcFcKj3J2k 5zk4/GuW8SeDoNTuY7uw1bS4ZXGJlachSexBxXoUKVaDfPK6Mq0YtXjY4OGVTPEJN0lvE2XiB4x3 rootX0iMEPoVuyYGATkk/U08fDLVpuYtV0Z/Qfaj/wDE1nan4O1/SFHnwxTZ6NbyiT+XSt50ec5G jSuNc0VRlNBgLHHPAX8sVEviuC2wsGj2iquOi9qwFsNYwAdPunJPAWEkfypE0fV5m8pLCcP6MhU/ lWawi2d/vZLOwg8Y2crFY7COCQj5cKDlvwqxaJ5ml3m98MUCKQOzda5ax8IeIXnEqWGApydzgfzN dNoHmzM1vKpTawZgfbpW1LDxpXt1LiUdOuLfQ7SXdEJJGkZDlvugY4+taVz4ltr3TEtFtlAMR3Px wQDis+9eOJL5Wiy6Ts6gH17n2rIeYSyAlARs2kHjtROlGclJ7gzatfFOoWdlHDaqoWOJVxsPBx3p kfibUNRmjtppD5RAyAAOlZVtbyySwQo21yozIrE4B7/0rqrbT9KhMks1yZSwDJHzhuOeeoJNc1T2 VKV2tRDbaVYyZHZAUTeN7AcfSppr2O5hDLLuXlSUGBn/AGvb1FY15qb295I0MJVJF2knnaOu1T3N WWvZYYUna0TaCS2Xwc9j9eayknJ8zHch1eWWzhF5GIVjC/OEXaGcHGDzk8HvUelazdakqq0kT/OD KnlggDnH8uTV+K8hmsXjktI5FI3SROcKw9TnnqB6UlvBCpIRLVSArbV+UAjtuHWiycbNCuWRqbBl hEqwALvO4YQ84xke9BuYplItbyFlL8ZOV3j0HXk0ydo3jaCVoAzEmRN3MikYyB0Bz71iHT5tJjSS x2yRtIvmsQCWz0B9OpyaUYprULnRRakl9I8SvHKUPzIwOR249RUVzpNjdRSy7W3RnAWNtoGOy+nu D1qFoomMjNI0Vx9xZuobnOBjggGl3z29yNmx1mOH3v8AcHY4z/Pmp5bO6He42z0uaxuHaa9xFINs Rc4dPY+orTjlljDZZTgFdyHg4xjk9vasi8murO1lDwRXCDO1UfcVXPJPfIznFSQT25toZoWdVJBD 55AzyMH/ACKqUG9WIvy28N0u63ZFYrnap4b8PWs9pNmRKu1lOOG6VZidY5CltCpYLv3Ljrn7v4/0 pL+czRLdR4DPwVzzwccivQwWLkpeynt0OHE0FbmiiukmXAV8j0K1IHyw3dOgx1qMEjkSru6bDkYN KEcjEjKGByoHevbVzgJlbLY2nBH8TZNWYSyYDknHQ471XEUi/MQhHZd2cVYQ4G4o3P8AdzgVohlp c42kH6jjFSNIsY+Y7RxjNQxFGx8xBIzxyKc7jKF8gE4AIFMu5YDH7qsuQPzoZzlVyD6mokIdtqDB /unmkJkhkz8ijvQO5MrZxz8x5wD0oqMSeYScsVfgfLjH5UUDuYPlQ3VqLuPTLuRZGG5/KbCkjk56 Yzz9Kht7hltWS00qJ5VJAuJSAjDPTmug0nw0Nb0u2vBqk6h0BKrkgeo5bt9K0LbwFaQytm9kky2c BEB/Dg8V86qdla57ym1scRcqLxndYtPiuGTbvmnVlBxyQPT09KpXqC00sxJLEwGMtHLvJPfnAr1M eDNPkDCSa7K5PJmCgH2wKr3Hw/0C5zHNFcbvXzTz6mrjG27E5SZ4m095I5aKfyxn7qsQBXT6brd7 p+m28sU7xTgFWYP9/nqfWuwu/hPpUiH7JfSwyY4WQAjPbJ4Nc/L8OtaD+Q93ahV4G2QkAf8AfNW4 p9TO76loeJtYm8Kzaj/ad2tyqNhUlIGd2OlcLca5r1zI0k19cFm+8xOCfxr021+H99aaa0E04uo3 TAjEZUfUEHrWVH4I02wz/akF+5xnIwFppIGc7d3Dt4XEvmEyhkBfOT71f8K3wS1nGQXYZDMemOTm uxtfDfhdYDF5DqkgBaFpTkjqDj/D0qSHRvD8SqbGxkil3fLIibwSOgIYY/pRYEzgLi4N1BdtHhnu JCAR39OarwQTTqYRCI4kyzTMMFj6D+Vd/dxLb3DzX+gw3cIYZmA+zsc/7KnGffFdV4dTw3fWzS2G mRRSRHDpLGC6/ic01yg7s8Zja7sAbjdbrlQdqNz0Hy9eTUbarK0U87DcyqAmOApPt7V6T8SdAmvt Je6tZ3VIPma3SJSD2yMDNeT2yDyjG6nOcN6ke4rnqwi3zWJehaS+MkQWRt7fwk87W+lJLfz+Z50b FEHUKeM+tVpFJbcAAgGBj0ouAI2DoQu7qD0/Ss7K5JpSaq86sxlTZswC64YEnt69+tVYroEjeqsB 8uEODxjB/DGaqFCdyryT3PQVb0+4h2ta3cKurf6tlT7p6898ZosktAHR30ETrJI7uwLAmVc/QDH9 a0bDULeEK8ksW2YOGjPBT2IHTNUYdQgtRJDdW4kCk/KvT6cfzpHaC43RyQiOL5tpgAZhnB6dKlxT 3AvrrMCM7IpkGSmN5C59SPTmpri9s5rctuQzxyKw85eTj39MdKynNnbSS2ssRDYwpByF4HX1Oe9N guXiuyiSeUoyGYqGP+GOPwpci3QGxbXkEMUcwuBGGfrCMc5xtHoD19OagW6htWdWLwb5mddzZPXv xxn096q+ZE0cpinMpD75UK/cUd1555wfwpbVYGlltpjLNdbg0UhA+TIz+uaBo2oREs+0SPbAkuhG Y2IA7n+LpxSx3n2pJovKKOp3H1wR1z6E81z8F1NdzM12JHkhhIzuIYc9Pat3TmhljQQrtl2HJ3kg KOgOT70oU/3sb90TU+Bk6hWXm2cPn77DvSxuq+YrwBXA6lN38qaZGLbQikj7zKSD+VSFo9nOfr5e T+ea+nseEmPjlJjUkAL6IMY+tTiVoFBXEisepPSoYZ1i2s4kdWHfjH51I8wVcrEQp6cZB/KrsPmL GXkKkHDdhsA/pTsSqp3ROAvXcQQPpVdvKlZDFPtGOVZRnPsaJXlDAqxZSMEFqdirloXCtGEIGM85 HP4GpWHmJwMsRjFVEmVF2bW/Piiaa0UbgjEfxBKdik9C1E5RGG4/LwcAgCis1I7S4kHlu49NzsuK KVg5n0IvhVrNxLcXml3E3mRCPzkDHODkA/59q9Stg8kR3FEZumOq+1eHfD++XTdb85LWS6mkQxRx RDLMSRn26V7JC8gLSOTGyAZ3duORn9a8GW5761RqIqL8rqScdexqit6bkl42aJFyowMs/wCPapIn 4VJpDluhUfe/z1pxsoJJi6qUfdklSQD7HHehMGRi23sNzqX7bz1q4ltaRKDK8bAcYTJqudOjLeeZ ZFcjBYFe34U5bZlZsTNjpgqDyaYjTgurdI9q5jjU7VLnGT7Uw6lZOxEjjrj5hkVmG2RTtaSVmzjD Yx9anGnLIm0OCo5DBsc/UUXATVZNKgsXmaSyhQn5nfC5/GvO9Q8S2mlu32bWTdhSStuhZ1yfU5wR +or0VNDtgP3gEmTkhgGB/A1m2/gXwzb3X2hdLR5Qd2ZGLLn/AHelUmupLXY4mHxBqni2I2OmaRL5 bMA82cqn1PQCu48PeHo9AS4kkmM1zc7fMYcKAM4AH4mtaWew02AmSWC3jXqFAUfkK4/W/ido9qrQ 6erXk+OMDCj6mpdr3KSdjT8V67b6Bos19IMOOIVY/fbsK8OutZuNbv57y4VBIQATEgXgZ7Crnijx Pf68o+2sBGrZWJPuqf61gCRFkWQDAbggVL95CkjQV1Kck4xwMUwtl/LVFIxjBFRhy5yeT0GaSR1c K23DDI4PNY8pBJ5mwZYY6ZGaaWMf3TweuD+VIrgKrEBifXqaa0iZ+bnnn5aEhkx3+UASQO4xS291 JaMGgZVcjHK5PIquZd6gBSWxjrQCm0q4OBngDvRbuFiSWXzucMrA8FePalll3OfmVhtAAAwMj+tR AgsfmGOwpHfIGQDngEVSQEhnGW2K2Wz1wePSpracG7ZpS2NgHyttA9OapltrY5OeKbuycL6YNPlQ WLETOjb3dgW3bir8njv7c10WhJDEkjE5YqoBHQE9q56C3eSIvxtB5PXA9fpW7Zv5FuIpXLQ+YFJR Tu6c/wA6xqycfh3O3CU6U6lqz0/M3bTTJrlWmhkVhHnd5sm0ZHOMeppkLyKHuI98gXG7cSSg+nXF Zr8yR+UxVE+7ngsenfnvUhvJ7WWHblZWyxyDkHtnFSsXWTvfU9ipl+CUGpR91P7vu3/QtwXkl437 l5SM8qew9RnqKtQ2V4GMsatKh7btv4gVXvtUvruaMFo4kRdwk+VWLe+P5VPba7HDPCNQYs8zYYAA bcdx65rqhmU0ldXPEq5TQq2nRla/Tt82JGxicj7I2T1ZucVZSQhWVGjdm4yR0rft7PRdUUMsYst+ SWWTHHbrxWVqdnaaNdeUlwtwG+7v4x14GOp4rveZUFDm1PGWX1lK10V94iQblcuerluPyofeVyEi +pU8/lU40m6v7QzWixSBhuKHgj2zVRdNvEkEckDwuvcSZAH410U8VSnDm5rGNTD1IS5bXHI0YhIk uI0z1AUkfrRQjTJhRtlz/Dv+b34oreNSEleLuZyhKPxI7P8AsjS3mjlewg3IQVYJtI/KtGdY3ViR l8cY7+h/OoAeaer44J+XvxnNeG0e8QvMUQIZB152gcZGcE+meD70W17LEvmFzIrjhR1X1JPf+lSS qHIYIAw/jB6/hUWTbq5McRQLht/97PBJ9P6VAy2kryI22dWRjwuMknrjP0qwqPgEy8KQemOO9Z9q /mRRy2/7pS+Gz0Ynnv0Hp6043Do+VIYZ2uuD34H0qhF6WQEeW290OCmP8aw7m21PRJpL/SmeWNmL T2cnI68lCOnfitkNPnCOoTABGORnsKqSPO7kcLGTlf3mfM49fSgRh3/jjVIQFGhSwMw+VpvlBNcx feMPEd5cRWpufKErhf3AIIycYzXR+LpgLaHzD8zSblBPQYPT/PevPri4e3kW4i+/G5ZcjPI5FK8m ytLGv48s7HTbW3hjuLma7eUsxuZNzBMEdOmM/jxXCtMsWdrcnqa0Z/8AiYuZZJZpr6di5ycKCTzn 0FMtNG1FLtGjg5DY5weM85B7VTnC1rmjw1Xe115dDNnWaQKhjbdJygx976VVeF2Yoi7tgyxFddJD erE8CywkoMhmHO7POPbjtWWGjsb6SO6tVuLiQ5JRvlCn9KxjWvsjunl6gk5tq/cxYZwCFYn6mnyz 9sZHYg1sPFoksxmlR4iB80a9KqXOlRPcRpZzlkfkmQYCDtz3pqpFvVWOepgJRXNGSa8mUcnopJwO DmpVKNGVflxjAqeTQrhUlZJoX8rkKGwSPWqMEM9xIEjHmOcAKOpq04taHPUw1Wm1GS1ZID8wPQ9a XJB3JIN2cmlvbaexcRTgBmGRg54qxpDWc84gubRpSwOSpOf06Um1bmQRoS9p7Ob5X5lXzOcHn1z6 elSrFOsPniN2iPG7bkU9LW1fUJQ4nitwfl3nn6E/nWzZ2r7QukvIWdwCrtkFfU+lROaRvQwbqLnk 7L8fuOeUSSSYhieTA3EKMkCmkSNOIyvlliAN3A/GugkS7h1OWPTkJuCwM2QBg9NuP1rVheSOYNvi kYfK5kQNg45Hp1ziolW5Vex0wwEJe6pO/pozD0qOYI0fm4t3OHXzcKzDofet15U+dYfNUqqtKd33 gO4Pb6/nVe5jtRApgiw4lJXzSEDDGenXGeMYqvbxwvxcxusyDh1c49hx1FYzfPq9jopUo1KPKo2l 5/1uXpL6GEq32aJ5XTCyMBlgf7pz71NCoS4jWO5ZX6qpbkcZ7VVUpAGkldpVB/d49PX2pgt5DevN DE5lZdyngKB6H8Ky5U3ZHR7WdGNnu73W2yLa287ortEixZJ3EAhh/OnpFb3ZMN2jBz8qzoeE+uPw 4qS0mtJVaCTeYgQUccD3Ax+NMLvCJPKWNIs/6s/xD1LdqJXj8L1FZzpN8ja6aWuSWd9cWTSRTKZF wxUfeLsOAcDoasXdkbqxH2SU/bsb0hDbQX/i4PUism1VIpfmVluN25AjbkbNaIa6kv4pZY1e5bJT a55A4IwOBWclLmTic+Jo8lLnmrdLPf8AAvWuq31lJFEsqMG2kshLLnJyT7/pU0+oE6kbh3ULL8uU iIHTOCeAP8ap31hH9lWaKJVnC5+UgHr0FZun6pc3DRW7szSRyEvE4wOuMgHg9qrlk0eapW03Ru21 9aKEaaIS3MR2yJ5fzcjndzljgiiqt0t+t2stvcmN5hiQFVxux1Pf0oojJJaMbpzvsegKQaUZNIBi jNeucw5SwOdzAegOBipDANvmeYzeYx3AkYU9gP8A69R5pGfaiqfujhQF6k9v89KlodyE2arIZny7 gAhcgcD27jnpUqp5pkAeFyudpjkIZgOn4ex5qdZd0X7tONvIxjB75P1qjdaeLu2dEY7ZI/3hX5WA 9Qev60gKGoeLdFtFdbjUFkkTIMCKXyRx1HvXOXvxIYoV07TkgJJG+R9w/ADisLUfC2pWuptZxQvO pyY5V5Dj69M+tXI/Cb6Rb/2jqc9s0cbqVtQ2fMbP3T6fSt7QSuZXk9DP/tDXPEN8NrTX7gYAAzsH oMdBWhp+mRNfGDWrabjnybaVGbHckjP5V1MkGn+IbV7jTpzZTRR/vLbJVGHU9MVxOo3K2DAR2zXC ZVoShI2j3I5PNc9ST+ydFJJXlJXNc2GmwXUc37+4wSNkn3MA8KwHU+pzWbe30YmNxYWUMcEr4Y4w Mk8DHULmo9LBvw8jX0qSliNpjzsPqf8AH6U+3msEuZjeedJCFERO375znP4dK5HGX2kd8K8adP2j m+bt0LUeiWt3przXWy0ZW2sFPzfUHGAM8c1yr6M0d35tlJHchWAZc4KHPU+orsJ7C2kcNb3MihuU hUkq3fJzwfpVMaHK4J+3wxI3ICJjJ+tEJO14A37ZxlVk9Ht1t3ObubO1XUj9tumkLDMmwbSD6/St KNUfS2sLdWBQt5qyrnHuSO+OlWrqx0+0kZrq0e4MSEF3YlQfUgduabby2jqzbpIArACRfmOe27Pa lObska01KtOXsVypbvq0zlv7Pnmu5IrQSuEOWLDBH1rcstFhBQ6fM4lYfM5GeR1Ax0+n0q8ljNFc PLHdSSPPJ5iqij58D/PWkc/ZI/LZjDMG83yy5G5Sc5z0BPoKqVVyVkQlSpWjGXvN7voVtQSztGEV /NBOV+XJGXB7/TrVW0NtYvbn9w7ISwdAd59MkGtLFrdNvnslMky7izAg9sHI6dKy5rOHTLhZGcP5 oYqGT5Y89BThZxtc2xPt6aUqqUkna/f1Jtal+1CQQW/nNKqqzqdxUjp3PHFMSzutHt4ZYkjfzAN+ xgcZ6A455P8AKtWa2ls44xIyxpjIaNeT6f45qKO7NnDNELRdjNuDJyOvr1B/xrPmfJZbCdJ1JxnR klbyskNvrSKSe2nt2CTtGWuJVk7jnpjPA4qO2tZp1eOLUSsbsDNtTHPODj+VW2nt5VWKMeUDH984 Jz1APOfwNQQ6Tcvc+b/aEKzMo3LgkkH6ce9TzPl7WNeSjClzSbab3T2FisFkmjmTdNHuPyytyGHV j09OKdqGrxxhYJYzIVJR43AwAOc/XrU8UkqxgSbZFDYYDjePb2rIuoI3uSotJFt5HB5Ygr7ZPvVR akrSOareHvQalrvbb1LMM1rcFBp88cbttUxFcAj0I9/WtOeO5td/76Fo1UlQmVIHfPOP/wBVZP8A Y8Fjdx3yXIWKIr8oHzZ6YJ/GtE6lbiMwkYRidjBPM+oYfypS5UtNS+bFUk6ltE/z/QzsZtI2spG2 DIKE8/mfxqWKGFrQNeXG2WIEEJKpX6MOucdxSGdbsbYnWB0/iZOMdxj3pXnggkV5YYFEh4kGAR+G PehXXTU9CcFWSanaKtft6LsAkVhHEk6lw287skhewyOg/wAavQfaxMHhMbyNtZF/u9+fpVGW4ijc gqgEeApI+ZlPbge/WrVsYGhYLMwPWNhwFz2OOtTdWMlH28XGm7rbTX56/oawtmxaW7ebNIrYfY3y KQeeo6496r32LyMvBczKQTGD/wAsyR2x3pbe2LKIbiSPoZGUS/dxk5B4yccVJamNCwtJHk885KMg ADf7Pb15rPmcZXPGV17jaKunSBY5ZZruM+SC0kYPO4DjCHkDp1oqLU9GN3OTbC3RgCfMlkKsW/3R 6+9FdDoQn7zRnz1IaReh6gBk0vGKbSivQMB/ak6fh603JxTvX6UAOUhi7SHlu5Oc0vmAlo1BY9xj Iz3GO341H6U1Zn/tKMZHzqd3yjnHSpeg0E0aIytCCoxuwz9xwSPbtWfqOg2l9ai3lwySsA4Lj5sc jaezDse/vWysSLdhVBAyrdTwT1/P0qm8aNPBKUUs0oB44P4dPxqUDPOtT0q/8PySuXaWzjzmTIEk Sk4G4Z5HuK1tE1HRryx+wX1pFAXOUuolwc+5/wAiustj9q0qd7gLKRO0Q3AH5d3SvMb+CPT/ABXd WVqvl26P8seSQPzp7gm1oaOp6fNo000jywXiFSsRit2Qsf4QSeCAOuDXG3N7d6jepDDv8wgL5Zwu WHHAr1TwdcS3l7Ja3TCeGIZjSVQwXtxmqniPTLGy1OQW9rGmVLZxkg9eCen4VMmo62Ljeehzdqt/ BEku9tkLjzSclU4wQR359K1GSO9ZFkuJY2AwscTj94O7fXt1+tc7rE0sdnHGjlVkLMwHc1R027nW EKJDhV3LwOCPT0rmnFx1R6lKpLEvlqP4VfQ2o9FTVWmbzbq1kLMroVG5xxyx6HtUhutCtdLe1W7i mkA52DDMy9xnuKb47nltrqyigkaNXjDNtOMnjvWdq9vCdTto/LAV4izY4JP1raME46nnyryb5loy 1Prp+yW6SRNDbtl1wefbOPpSTyT6lb2QcbVTndKB16rnn1rkLyR1ujtcjAx17VpaZdTl4lMrEHjB 5rKVFQV0bYKnCpVbq3010OqgjnWZ1byL0x/MYoxg/kcfT8KxriWa5097hY2MsMxRYyCzpzg8g4rp rGGMRj5eQMg556+tVL1Fhv1MShMPngfT8+tZRl71rHbTqzxUpub93VeehQ0yeK+01QbpyU4fzMtt xnjH4579KLf7QbxftTKI5NwK9Cy+386xvtEsd/OEcgA5wPxqTS7ue41cpK+5VU4GAMYHFOVPew6T dOjCnRk027PsW52IHnQK5t5xgYXmFj0Vjjk/41De6vGlutpFJKpiBUyEfeb8OgzUsDNHqd1EjFUR xtUHgdB/U1k6nEjatJEV+RpVBUcdQK0pxjJ2Zx1ac6dG3Npe3zRq6VqxulFrc3aqiRExkgnyvUdO M/1q5OpKL5V7gqfkKncD0qj4btYFjupBEu4SbATzxjpV6O3iTUEgRAscoO5Rxnj9KynaM3boergc O6eHTm7xn0JB9nhtdl3sljV8yEknJxwenpQqRpFJBazuVmAzGU529V2n/HrSXChNAnx/Cm8HPOdw H8jWFfSyRLAUdgWQMee9KP7zRnnylTniJQt7vr2NT7LJcwuExLcJghVO07c8+2AeaVrYuqefblkT JDhwWLeo9qrm/ubeN1idR5kK7iUUk/iRmshr+7a6Lm4fJOODgYx6dK6KcedXMKeJlTbjvG+x0Mk2 +A+aizxqqqWYfM7fwsc/l+FEdvbhDEpjUSEgMwO8nsAQegP6VV0dmTT5yGJIbA3HOB+NT+HoY715 /tKiTYwK9sHPtXOk1JpdD2F7ClShPl0l26P1IRHq1lMk11arIiFRtZuJPTn15rpS6X2mg21vBBPE N5QHCqTyAe5yM/lUV58t7BbrxE8ZLL24GR/Ksu9jVHkK5H7lW4J6nH+NOaUpKx4dZu7e+vzND7PJ qEBuIrgAsmZAudw7EgfSio/DJJhuZdzb4HRIyGI2hm5H40VMa06d47ik1K0rWP/Z --b1_a88da0bf8d2ca73a636276f7213033f2--