Date: Fri, 9 Jun 2023 14:04:11 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.230.152.133 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_d96dcf63e3150c8570d155a93bc589f2" --b1_d96dcf63e3150c8570d155a93bc589f2 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_d96dcf63e3150c8570d155a93bc589f2" --b2_d96dcf63e3150c8570d155a93bc589f2 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 11 Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Umar ibn Al-Khattab (bahagi 2 mula 2) Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng kasamahan, kaibigan ng Propeta Muhammad at ang ikalawang Khalifah na Wastong Pinatnubayan sa Islam. Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 55 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5950 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan Layunin: · Upang malaman ang tungkol sa buhay ni Umar ibn Al-Khattab at maunawaan ang kanyang kahalagahan sa kasaysayan ng Islam. Terminong Arabik: · Qadi - isang huradong Muslimna nagbibigay ng mga legal na desisyon ayon sa Shariah. · Shariah - Batas ng Islam. · Shura - ang panuntunan sa pagsasangguni, kadalasan na ginagamit sa pamahalaan. · Khalifah (maramihan: Khulafa’) – Caliph. Minsan naibaybay na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari. · Ummah -Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad. · Diwan -Sa Islamikong Panlipunan, ito ay isang sentral na departamento ng pananalapi, punong administratibong tanggapan, o pampook na lupon ng namamahala. · Hijrah -ang paglipat mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina at ito din ay palatandaan nang pag-uumpisa ng kalendaryo sa Islam. · Sunnah - Ang ilan sa kahulugan ng salitangSunnah aydepende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap ay, anumang naiulat sa salita ng Propeta, ginawa, o naaprubahan. · Hadith -(pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. Si Abu Bakr ang pinili ni Umar na maging pangalawang khalifah (caliph) ng Islam. Sa bingit ng kanyang kamatayan, sama-samang tinipon ni Abu Bakr ang kanyang mga kaibigan at tagapayo at hiniling niya sa kanila na pumili ng kanyang kahalili mula sa kanilang mga sarili, gayunpaman hindi nila magawa ito at bumalik sila kay Abu Bakr at nagpumilit na siya mismo ang magpasya. Pinili niya si Umar Ibn Al-Khattab. Nakuha ni Umar ang pamumuno sa Ummah noong 634 CE noong pagkamatay ni Abu Bakr. Batid ni Umar ang kanyang reputasyon sa pagiging tigasin at ang kanyang unang gawain ay upang kausapin ang mga tao at banggitin ang mga inaasahan nya sa kanila higit lalo ang sa inaasahan nya sa kanyang sarili.Ang kanyang pananalita ay walang kaduda-duda sa atin na si Umar ay hindi humihingi ng papuri, ni hindi siya naghahanap ng kadakilaan. Gayunpaman, nais niyang itaguyod ang pamana ni Propeta Muhammad. Sinimulan niya sa pagsasabing, "O mga tao, alamin ninyo na ako ay itinalaga upang pamahalaan ang iyong mga gawain, kaya kilalanin na ang aking pagiging tigasin ay humina na ngayon, ngunit magpapatuloy ako na maging matigas at malupit sa mga tao na mapang-api at mapaglabag ..." Yaong panahon ni Umar na ang Islamikong ulirang pang-relihiyon at pampulitikang imprastruktura ay nabuo at pinagtibay. Ibinigay niya ang kahulugan at ipinakita ang mga salitang ito mula sa Quran: “O kayong mga naniniwala, manindigan para sa katarungan bilang mga saksi sa Allah...” (Quran 4:135) Namalas sa pamumuno ni Umar ibn Al-Khattab na ang maliit na bansang Islam na nakabase sa Medina ay naging makapangyarihan sa mundo. Ang mga kuta ng militar ay nabuo at sa kalaunan ay nabago ang ilan sa mga dakilang lungsod ng Islamikong Caliphate tulad ng Basra, Damascus, Kufa at Fustat na kilala ngayon bilang Cairo. Hinati-hati ni Umar ang malawak na Caliphate na ito sa mga lalawigan at siya ay nagtalaga ng mga gobernador na ang mga katungkulan at awtoridad ay malinaw na tinukoy. Ang sinumang mga kurakot na administrasyon ay pinarurusahan nang mahigpit. Ang eksekutibo at ang hiktadura ay nahiwalay at ang qadis ay hinirang upang mangasiwa ng katarungan ayon sa mga prinsipyo ng Islam. Iginiit ng Khalifah na si Umar na ang kanyang hinirang na mga gobernador ay mamuhay ng simpleng buhay at masasanggunian ng mga tao sa lahat ng oras, at siya ang nagsilbing halimbawa sa mga ito. Madalas siyang matagpuan sa gitna ng mga tao o sa moske kung saan ang kanyang damit at kilos ay di naiiba sa mga ordinaryong tao. Ginugol din ni Umar ang maraming gabing nagmamatyag at naghahanap ng sinuman na nangangailangan ng tulong o pangangailangan. Mayroong isang ahadith na nagpapatunay sa mga gabi ng pagmamatyag ni Umar, naglalakad siya sa mga lansangan ng Medina. May mga mahihirap na tao at nagugutom na mga manlalakbay na pinaglutuan ni Umar at mga sanggol na ipinanganak sa tulong ng asawa ni Umar ibn Al-Khattab. Natutuklasan ni Umar kung ano ang naiisip ng mga karaniwang tao at nakakagawa o nababago ang mga patakaran nang naaayon (para sakanila). Halimbawa, ang badyet ng mga bata ay kadalasang binibigay pagkatapos ng pagpapasuso ng ina ngunit binago ito sa pagbibigay sa panahon ng kapanganakan upang hikayatin ang mga ina na huwag madaliin ang pag-iwan sa pagpapasuso. Ang isang natatangi na kuwento ay ang katulong ng tagagawa gatas na hinihikayat ng kanyang ina na dayain ang gatas upang kumita ng mas maraming pera. Narinig ni Umar ibn Al-Khattab ang pag-uusap kung saan sinalungat ng taga gawa ng gatas ang kanyang ina at sinabi na bagaman maaari nilang linlangin ang Khalifah at ang mga tao, hindi nila maitatago ang panlilinlang mula sa Allah. Hinimok ni Umar ang kanyang anak na lalaki na pakasalan ang babae dahil sa kanyang mga prinsipyo at kaugalian pang Islam. Sa isang pagkakataon, may isang babae na nagreklamo laban sa Khalifa mismo. Nang si Umar ibn Al-Khattab ay lumitaw sa harapan ng qadi, ang qadi ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa Khalifah. Sinaway siya ni Umar, habang sinasabi, "Ito ang unang gawain ng kawalang-katarungan na ginawa mo sa babaeng ito!" Sa buong malaking pagpapalawak ng Ummah ni Umar ibn Al-Khattab kinontrol niya ng maigi ang pangkalahatang patakaran at inilatag ang mga prinsipyo para sa pamamahala ng mga nasasakupan na lupain. Ang istraktura ng tamang islamikong pagsasanay ay dahil sa kanya. Si Umar ay isang kamangha-manghang tagapamahala. Nagtatag siya ng isang Konseho ng Shura kung saan siya naghihingi ng payo tungkol sa mga bagay sa estado, ang mga mahahalagang pasya ay ginagawa lamang pagkatapos ng masusing debate. Itinatag ni Umar ang institusyong kilala bilang Diwan kung saan ang taunang badyet mula sa pampublikong pananalapi ay binibigay sa lahat ng mga kasapi ng Ummah. Ganap na panagutan na pananalapi, accounting, pagbubuwis at mga kagawaran ng kayamanan. Mga pulis, mga bilangguan at mga koreo ay itinatag at ang mga sundalo sa malawak na mga hukbong Muslim ay binabayaran. Ang mga guro ay binabayaran rin habang hinihikayat ang edukasyon. Ang pag-aaral ng mga siyentipikong wika, literatura, panitikan, pagsulat at kaligrapya, lahat sila ay nakatatanggap ng suporta at iba pa, mahigit 4,000 moske ang itinayo. Ang standardisasyon ng teksto ng Quran ay natapos sa panahon ng pagiging khalifah ni Umar. Si Umar ibn Al-Khattab ay sabik na isulong ang Ummah na Muslim sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya at konstruksiyon na kilala sa mga lupain na nasasakupan nila. Ang pagtatayo ng mga windmills tulad ng ginamit sa Persiya ay hinimok sa buong Caliphate. Ang mga lumang tulay at mga kalsada ay naayos at mga bago ang itinayo. Sabi nila na ang isang manlalakbay ay maaaring makabyahe nang madali mula sa Ehipto patungo Khorasan sa gitnang Asya. Ang malawak na teritoryo ng Kanlurang Asya at Hilagang Aprika ay nauugnay sa isang malayang kalakalang lugar. Kinuha ang sensus ng populasyon at itinatag ni Umar ang kalendaryong Islamiko simula sa Hijrah ng Propeta Muhammad. Nakakalungkot at di kapani paniwala na si Umar, na isang lalaki na tumayo para sa hustisya ng lahat ay pinaslang dahil sa isang hatol na ibinigay niya sa isang sibil na kaso. Ang isa sa mga Kasamahan, si Mugheera bin Sho'ba, ay pinarentahan ang isang bahay sa isang karpintero ng Persiya na nagngangalang Abu Lulu sa halagang dalawang dirhams sa isang araw, halaga na nadama ni Abu Lulu na masyadong mataas. Nagreklamo siya sa Khalifah na si Umar ibn Al-Khattab na nagsuri ng lahat ng mga katotohanan, at tinukoy na ang upa ay patas. Ang maliit na pangyayari na ito ay ang naging daan sa pagtatapos ng 10 taon ng pamumuno ni Umar bilang ika-2 Khalifah ng Ummah. Nangako si Abu Lulu na tatapusin niya ang buhay ng Khalifah. Pagkasunod na umaga, pumaroon si Umar sa moske at habang pinamumunuan niya ang pagdarasal, binibigkas ang Quran, isinaksak ni Abu Lulu ang kanyang may dalawang-ulo na espada sa tiyan ng Khalifah. Ang pagdurugo sa loob ay walang tigil at si Umar ibn Al-Khattab na pinuno ng mga mananampalataya ay namayapa sa sumunod na araw. Ang taon ay 644 CE. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/234/ang-mga-khalifah-na-wastong-pinatnubayan/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_d96dcf63e3150c8570d155a93bc589f2 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Umar ibn Al-Khattab (bahagi 2 mula 2)

Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng kasamahan, kaibigan ng Propeta Muhammad at ang ikalawang Khalifah na Wastong Pinatnubayan sa Islam.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 55 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5950 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan


Layunin:

·       Upang malaman ang tungkol sa buhay ni Umar ibn Al-Khattab at maunawaan ang kanyang kahalagahan sa kasaysayan ng Islam.

Terminong Arabik:

·        Qadi -  isang huradong Muslim na nagbibigay ng mga legal na desisyon ayon sa Shariah. 

·       Shariah - Batas ng Islam.

·       Shura - ang panuntunan sa pagsasangguni, kadalasan na ginagamit sa pamahalaan. 

·       Khalifah (maramihan: Khulafa’) – Caliph. Minsan naibaybay na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari.

·       Ummah - Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

·       Diwan - Sa Islamikong Panlipunan,  ito ay isang sentral na departamento ng pananalapi, punong administratibong tanggapan, o pampook na lupon ng namamahala.

·       Hijrah - ang paglipat mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumipat mula sa Mecca patungo sa Medina at ito din ay palatandaan nang pag-uumpisa ng kalendaryo sa Islam.

·       Sunnah - Ang ilan sa kahulugan ng salitang Sunnah ay depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap ay, anumang naiulat sa salita ng Propeta, ginawa, o naaprubahan.

·       Hadith -  (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

RightlyGuidedCaliphsUmar2.jpgSi Abu Bakr ang pinili ni Umar na maging pangalawang khalifah (caliph) ng Islam. Sa bingit  ng kanyang kamatayan, sama-samang tinipon ni Abu Bakr ang kanyang mga kaibigan at tagapayo at hiniling niya sa kanila na pumili ng kanyang kahalili mula sa kanilang mga sarili, gayunpaman hindi nila magawa ito at bumalik sila kay Abu Bakr at nagpumilit na siya mismo ang magpasya. Pinili niya si Umar Ibn Al-Khattab. Nakuha ni Umar ang pamumuno sa Ummah noong 634 CE noong pagkamatay ni Abu Bakr.

Batid ni Umar ang kanyang reputasyon sa pagiging tigasin at ang kanyang unang gawain ay upang kausapin ang mga tao at banggitin ang mga inaasahan nya sa kanila higit lalo ang sa inaasahan nya sa kanyang sarili. Ang kanyang pananalita ay walang kaduda-duda sa atin na si Umar ay hindi humihingi ng papuri, ni hindi siya naghahanap ng kadakilaan. Gayunpaman, nais niyang itaguyod ang pamana ni Propeta Muhammad. Sinimulan niya sa pagsasabing, "O mga tao, alamin ninyo na ako ay itinalaga upang pamahalaan ang iyong mga gawain, kaya kilalanin na ang aking pagiging tigasin ay humina na ngayon, ngunit magpapatuloy ako na maging matigas at malupit sa mga tao na mapang-api at mapaglabag ..." Yaong panahon ni Umar na ang Islamikong ulirang pang-relihiyon at pampulitikang imprastruktura ay nabuo at pinagtibay. Ibinigay niya ang kahulugan at ipinakita ang mga salitang ito mula sa Quran:

“O kayong mga naniniwala, manindigan para sa katarungan bilang mga saksi sa Allah...” (Quran 4:135)

Namalas sa pamumuno   ni Umar ibn Al-Khattab na  ang maliit na bansang Islam na nakabase sa Medina ay  naging makapangyarihan sa mundo. Ang mga kuta ng militar ay nabuo at sa kalaunan ay nabago ang ilan sa mga dakilang lungsod ng Islamikong Caliphate tulad ng Basra, Damascus, Kufa at Fustat na kilala ngayon bilang Cairo. Hinati-hati ni Umar ang malawak na Caliphate na ito sa mga lalawigan at siya ay nagtalaga ng mga gobernador na ang mga katungkulan at awtoridad ay malinaw na tinukoy. Ang sinumang  mga kurakot na administrasyon ay pinarurusahan nang mahigpit. Ang eksekutibo at ang hiktadura ay nahiwalay at ang qadis ay hinirang upang mangasiwa ng katarungan ayon sa mga prinsipyo ng Islam.

     Iginiit  ng Khalifah na si Umar na ang kanyang hinirang na mga gobernador ay mamuhay ng simpleng buhay at masasanggunian ng mga tao sa lahat ng oras, at siya ang nagsilbing halimbawa sa mga ito. Madalas siyang matagpuan sa gitna ng mga tao o sa moske kung saan ang kanyang damit at kilos ay di naiiba sa mga ordinaryong tao.  Ginugol din ni Umar ang maraming gabing nagmamatyag at naghahanap ng sinuman na nangangailangan ng tulong o pangangailangan. Mayroong isang ahadith na nagpapatunay sa mga gabi ng pagmamatyag ni Umar, naglalakad siya  sa mga lansangan ng Medina. May mga mahihirap na tao at nagugutom na mga manlalakbay na pinaglutuan ni Umar at mga sanggol na ipinanganak sa tulong ng asawa ni Umar ibn Al-Khattab. Natutuklasan ni Umar kung ano ang naiisip ng mga karaniwang tao at nakakagawa o nababago ang mga patakaran nang naaayon (para sakanila). Halimbawa, ang badyet ng mga bata ay kadalasang binibigay pagkatapos ng pagpapasuso ng ina ngunit binago ito sa pagbibigay sa panahon ng kapanganakan upang hikayatin ang mga ina na huwag madaliin ang pag-iwan sa pagpapasuso.

     Ang isang natatangi na kuwento ay ang katulong ng  tagagawa gatas na hinihikayat ng kanyang ina na dayain ang gatas upang kumita ng mas maraming pera. Narinig ni Umar ibn Al-Khattab ang pag-uusap kung saan sinalungat ng taga gawa  ng gatas ang kanyang ina at sinabi na bagaman maaari nilang linlangin ang Khalifah at ang mga tao, hindi nila maitatago ang panlilinlang mula sa Allah. Hinimok ni Umar ang kanyang anak na lalaki na pakasalan ang babae dahil sa kanyang mga prinsipyo at kaugalian pang Islam. Sa isang pagkakataon, may isang babae na nagreklamo laban sa Khalifa mismo. Nang si Umar ibn Al-Khattab ay lumitaw sa harapan ng qadi, ang qadi ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa Khalifah. Sinaway siya ni Umar, habang sinasabi, "Ito ang unang gawain ng kawalang-katarungan na ginawa mo sa babaeng ito!"

Sa buong malaking pagpapalawak ng Ummah ni Umar ibn Al-Khattab kinontrol niya ng maigi ang pangkalahatang patakaran at inilatag ang mga prinsipyo para sa pamamahala ng mga nasasakupan na lupain. Ang istraktura ng tamang islamikong pagsasanay ay dahil sa kanya. Si Umar ay isang kamangha-manghang tagapamahala. Nagtatag siya ng isang Konseho ng Shura kung saan siya naghihingi ng payo tungkol sa mga bagay sa estado, ang mga mahahalagang pasya ay ginagawa lamang pagkatapos ng masusing debate.

     Itinatag ni Umar ang institusyong kilala bilang Diwan kung saan ang taunang badyet mula sa pampublikong pananalapi ay binibigay sa lahat ng mga kasapi ng Ummah. Ganap na panagutan na pananalapi, accounting, pagbubuwis at mga kagawaran ng kayamanan. Mga pulis, mga bilangguan at mga koreo ay itinatag at ang mga sundalo sa malawak na mga hukbong Muslim ay binabayaran. Ang mga guro ay binabayaran rin habang hinihikayat ang edukasyon. Ang pag-aaral ng mga siyentipikong wika, literatura, panitikan, pagsulat at kaligrapya, lahat sila ay nakatatanggap ng suporta at iba pa,  mahigit 4,000 moske ang itinayo. Ang standardisasyon ng teksto ng Quran ay natapos sa panahon ng pagiging khalifah ni Umar.

      Si Umar ibn Al-Khattab ay sabik na isulong ang Ummah na Muslim sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya at konstruksiyon na kilala sa mga lupain na nasasakupan nila. Ang pagtatayo ng mga windmills tulad ng ginamit sa Persiya ay hinimok sa buong Caliphate. Ang mga lumang tulay at mga kalsada ay naayos at mga bago ang itinayo. Sabi nila na ang isang manlalakbay ay maaaring makabyahe nang madali mula sa Ehipto patungo Khorasan sa gitnang Asya. Ang malawak na teritoryo ng Kanlurang Asya at Hilagang Aprika ay nauugnay sa isang malayang kalakalang lugar. Kinuha ang sensus ng populasyon at itinatag ni Umar ang kalendaryong Islamiko simula sa Hijrah ng Propeta Muhammad.

Nakakalungkot at di kapani paniwala na  si Umar, na isang lalaki na tumayo para sa hustisya ng lahat ay pinaslang dahil sa isang hatol na ibinigay niya sa isang sibil na kaso. Ang isa sa mga Kasamahan, si Mugheera bin Sho'ba, ay pinarentahan ang isang bahay sa isang karpintero ng Persiya na nagngangalang Abu Lulu sa halagang dalawang dirhams sa isang araw, halaga na nadama ni Abu Lulu na masyadong mataas. Nagreklamo siya sa Khalifah na si Umar ibn Al-Khattab na nagsuri ng lahat ng mga katotohanan, at tinukoy na ang upa ay patas. Ang maliit na pangyayari na ito ay ang naging daan sa pagtatapos ng 10 taon ng pamumuno  ni Umar bilang ika-2 Khalifah ng Ummah. Nangako si Abu Lulu na tatapusin niya ang buhay ng Khalifah. Pagkasunod na umaga, pumaroon si Umar sa moske at habang pinamumunuan niya ang pagdarasal, binibigkas ang Quran, isinaksak ni Abu Lulu ang  kanyang  may dalawang-ulo na espada sa tiyan ng Khalifah. Ang pagdurugo sa loob ay walang tigil at si Umar ibn Al-Khattab na pinuno ng mga mananampalataya ay namayapa sa sumunod na araw. Ang taon ay 644 CE.

--b2_d96dcf63e3150c8570d155a93bc589f2-- --b1_d96dcf63e3150c8570d155a93bc589f2 Content-Type: image/jpeg; name="The_Rightly_Guided_Caliphs_Umar_ibn_Al-Khattab_(part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Rightly_Guided_Caliphs_Umar_ibn_Al-Khattab_(part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAC3ARcDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD1DFFL ijFbmAlGKXFLigYmKMUtFFwExRiloouAmKMUtFACYoxS0UAJiilpaLgJRS0UAJiilooATFGKWjFA CYoxS4oxQAmKKWigBKKWigBKMUtFAxMUYpaKQCYoxTsU4KKLhYZilHFOwKMelK47Cgn0ooHFFSUR UU7FLirMxuKMU7FGKLgNxRinUtFwGYpcU6ii4DcUU6ii4DcUYp1FADcUYp1FADcUYpeaKAExRinU UAJikxTqMUDG4oxTsUYoAbijFOooAbilxS0tK4WG4oxTqSi4CYopaKAEpcUtFA0JiloozSGGKKTN FKw7hRRRVEWCiloxQAlFLRimAlFLijFACUUuKMUAJRS4oxQAlFLijFIBKKXFGKBiUUuKXafSi4WG 0U7aaMGi4WG0U7aaMGi4WG0tLigAUrjsJS8U4AelLwaVx2GcUmKeQM0uBRcLEeKMU+oZrlYSBjJo uFkP20oWq39p2whMrv5ajqX+X+dVF8T6U8mxbuM9s54qeYNDV2ijaKhivIZxmORW+hqbdTGrBtFF G6igBMUYopaogSiloouMSilooEJRS0fhQAlLSc0c+lABRRn2pMmgBaKTNKCKQ0FFO4o49KLjsIMU tNxSjikMcKWmg0uaQC8UmBSUUABAoooxTAXil4pvSjOaQCnFNzRijFMBCcAmsHVL/wAi6BOQyAnk 8YpL/wASzWep+QmnyzW68SyKOU+nrXO+NNSibRDfWz5AYAgj5lJ/lU8yd0JnOa74muLm8MUU+YUG MKchveqGmPNLdqu5tjcNj7w+npWPZrvkLSkt3+uK6u0t5CAi+TGGHG47fwFcc37xKVzptM0rUbJE NhfwszEFlnckfgfWuxtJGeEeYV3jhgpzg15C7XEzRRJdmNSoO2P72enJrrPBt1dRubZ1OwNxuPJ/ rXRConoO1juciikorawx+33owfWnVQ1i+ewsTMg+r4yEHrTuIvUYrk9P8Zxz3eyd1ihXAVCN0j+h 49a6qCUzQrIUKbv4Sc/ypJ32AcRSYNPoxTuBHhqcM9xVfUrxNO0+W7k+7GM49a8zuviBrF1cultO lvGv3cIGJ+ppOSQm7HqjEKpYnAHJNcpceMYY9WliDoLeHguzYX3J7/TFRzeJzN4SupJEYXAt2GMj 5jjBx2715bo1vLqN3HCGHloMs0hIUKOpJob2sS5dj3q1vbe8j3wSBwRmp8Vwnh3XNHtXki0yBppY 0G6TeV8z6Bugrtra4W5iDgY9qocXcfgUU7ApMYpFADS7qT8KORQMdmim80ZNIY6gikyaM+9AADij rRmjIoAMUopMilz70AFHSiqWrXj6fY/akjL7JEDADnaSAf50gKPiTxHHoNumI/NuJD8kft3NYMfx SsFlMFxYzJIB1VgwzXOeLri4vPEdy8ZIZSFjU8Y4Aq3pHhyxi06K8m3FGDfaHcYAB757VzKpKU2o 9BMqSeK5LvVJZJLjbCzYjiPAPoTR4hMl3pkq2zP5ZC+cCAoJz1xnn61zsunIlyfNkjEY6SZwG9P/ ANdbGoWlrbaDBDZ6mLuYlWeJQSMd+fQUk3YNTO03S3MbXTRqYl4Kk8+xxTb+8WZoz521QCF9VI6Z FbGYnnUGdja8bB047Y+lZk2iGSJrsK7I7HDE+hxWN7stxaKtrfG3OI2LsRwNuOfrWtaa7qjPG8Cp DIuR5gGGPrziqdveNYTqI7YSFflO4ZGMc5rRh19YkzJZxqzdHEP6HNXTaT1M2jZ0nUtZWVmuNVuE A/glVWX8T1oq34ZuIriWS3umjmjkG5BtwAPT3orrUl1YkjvmO1SfQVxPiPXRJ4d1aISjdFIB+BP8 q6Kz1oSkW9+gglkOFx90+2exrh/GdmunyXMbru+3KCCzAlMHk/y60Td4sGYPgnUYbLWVvL5XdYEZ gyrnLY4rrdO+JEmqawltb6ewgfG1cZkP4A15vAjRO1u5zDO2CcnhAe31r0vwQNBgtJh9nhiVPn82 Zhng+tTFqyVxa3O5ifzIlfBG4ZwRgin1z97468P2OTJdPIucbok3jP4VfXUbfVdNWazcSRzJuCk7 Sw9K2Kuc949vLh7aCztCJFdt0iI3Jx06dq43QLfQhqMqarcfZwBu2MSOc8j3rX1HUHnsGubyzazu cBERT8gA6H1Gf6VyGoXk0zqLiSJ3AzsfqM1zyb5wtpc3dU1fT9SnudNsJpo4pFKJHtGMjow/L9ay NCsTJI0c0pt7VwA0p46D+dPtLdY7A6nFtjeKVQdoPerNzNd6pDGXRVhTiMg9PehVLsHCyNOKXT7G 6t5obgSlWxuYBSf94j+VehaJqNjqMJltJE3DhlU9K8nbSxbhIpN2JDwVblG966zQL9bW/Mz22PNI JKnt6D1q4TvuK1j0DJo5NNhlSeISIeD69akrUY3B9aMH1paKQxMUUtFADcUYp1FADc+xoJHoadij AoAZx6GjjrinY96a6F0K56jFMRyp8dwJqr2xs5HtkO0zRnJDZxyPStfVtQsn0OWQXEbRzxMI2Bzu 47DrXPXfhG0toGihvFlui7SshkUO7EnAxWDDevoV2un3UXmCWNQznkwsepHse4rO8k/e2C+hzsup yTaks8rkSrGiuzj+IcEmn674m1O8tzpMhWGHAZlUbWPoPp3xUXiK0Sw1+4Td50cZDl1GN+7n3A61 kQzGTUjdbFuJCdoEvTHbOfas7WkwNrQLKG43Wl3dbDNgeY2Mj0Ck9KZquh32g3EizL/o+f3c4bcr VDNDPBp7SWsylS3zhB86etIlm9/pEt6bua4MDKpRskKpxz+tKOpRYtLj7RNHbz8IUzBJjb/kGtmz vZNX077PbJ5dzGdksGOCedp56A+o9awrOKeS3mvEZj9mKxBz0AbIGBWpDBcLZtqlo376JdkvbKdj +GKwmuV3LTbRFdWN/buiBNs2MtkDBPoD3qF7xoXjt9VtDskj4ZcqVx3966z+wJ/EqHh7R0Gd7DPz Hrj+dZWuwT6Xcrpc8YvozGZFkkB3RqOuPStlBNXSM7k+h2L6lAGgl37FxgNtY/4fhRWRpkclveH7 G8yblym3qo/wooU7boOU9D1TXfDd7YzSG7VjCMjAK5YjgZxXA6rrFx4k02LTJpArRyA+eSMuvZff vXX33hOLUNXa1/1UJfzCq8cDpWP438OafoPhlJIRL9uEvy3CHaACeQfw6fSr96VwVupkW/huzGkm 6gv4ZvK3CKOQkbsH88fWktk0VHhfUdeiaUEAqsZKDH8P/wBf3pvh/Rr2+tZbq3u0kktY9/2dgThe ce2cCsqUtMrXK6XlJeuEyeDk4PT/AAFJaPUTNbxVDorCK60sIySY83y8kK27Gc9cEcipPAk8s2ux 2sdzKkRJJO70HA964ySeF7mQwFoUdiVVm4X2rs9Pm0zSNPR9QD3KTIrmKKIAOfd+2PSmviuTY6fX IYbnW5rSRxcBirghsknA+Xr2H86jvvDFte+IAl3+7g2L5UgQZZyuNrenQVNoF9pWv6pbpaq1sII2 Z0cj94ScBR6gAZrs7m2Sezkg2g7kwCf0rSMbNvuU9keQSRXNlql5ot9Elskw8xAhyEAP9cVnvFHp 9wTDP51q3+rcHkZ7Y/LNdRd+HpLfVHjmhEtzcx/KS+75i2M+3AqG/wDB13ZRNZDBhuCmXA5Vxnkf UVny3bHd6FOexdzta4VYNnDPkk8cHA5H41q6LPe/abazacXtnu8ssqgYB9RjOa5zSGKXyWWpLL1J DgkNhfT3Fei23hrzp4Lpp9zx7GjnU4LoP4SPX370QTWwnqdLaWqWcXlR/czkD0qam596XNbALRSZ ozQMWikzRmgBaKTNGaAFpCwDAE8t0o3U1xuQgYz2z69qAM/UdftNKuDDdsEJXcnP3qqp4v0WS2Jn vFt22ZZGzkce1cR8R9TF5eaf5SvG8SMrhxjDHt9R/WsLRv8AQXjvHUzRhthH989/rWXO1KwmVbm0 0+fxLdSyXDx2u4+VIm5izHv696u2Gnai9sziT7fbwRs5jnVlJ4PRuvv6cV2+mfZNctsJYvbSwSeY hcEAkY+8cd65vxP8QkMD6TotqBKAVluW+6PXZjr9a0diUc1DqPmzTwojEzKhPQldo6/XFWo9Fv7m SS1SweIwNnOQ2CeevesvSLl4L4GRRIpRS3Hcc16U2s6hpMct2AbpCu53aPYp44C/41hFczaLeyOG sEkmlnEWm+a8g++7N1x2AqCQ6pZD51MVvJhGwvGAc4P4jvXqel6vo0tmPJgke7toB50UceXG0ene uS8VeKY9av7fSrDEdt96cFQzbx0GR/L1rXlSQupjTa0qaZLaK0E6XJBMyKQQAwYDHsf51c0a8lsI 1ZyrRMR5jk/Lt5/rWRrWiHTtJtblb8zRzxGRYdpDLzg59B0qfTADFLaF8FlCkKfungiuaqm9zans 0a+q69cXN6YZdQmnh2gxQWy7Sgx6jrW9o9usekCJrK8unlz++cKCF67cZ/8A11g6drH9hqrqYiUP 7yIW4O/1+btXoeja/o2qW0ckFxAkrgZiLAMD6YrWlJdzGS1OXlszZ3Ec8dusvmH92mMBFAxjOeP/ AK1FdtfafDewmNlUE98e9Fb2RNjIGtXW/diPd0zjmsLxldz6loDW0iozvIgj45zn/DNXdp6YHtn0 rP1Pc2o6ZCSvMzPt/wB1a7JRjbYwjJ3OA+1XukzLfWc7xyWzMMKcZzwQauQSahc2cmpxBl0/eWkj ifHOPmwO1dRqnh6KcymIKpuAVYdgx6Gn+GNHOlaTLZsNytK24H06VyQpPm5Gauppc57+wdG1awWX T2HmyTquM4KBvUfhW74d0q+0e7mgnSGa1K/KWAYH0yD3qO48OR2WuWup6fiPLBXgHC+7A/SukYEd 63hTjfVGcplSxSKHUJ7mC0jhZJBtKjGCByR6da1xrF8T94flWVpqu1nHKxGZSXP4n/Cp5GEMTysw wik9a0jGNthOTvYbBPcvfS38hDyM5CE84HAGPyqxc6reST2yMQcyFhx3AJqvbxlbeJFwBtBxnpnm mSr/AMTC3UnJVXYYPsB/WpUUo7DcnzWKV7pJu9Q+07FVlGVZQMq3f862LC+vbWyjhD8KMCmlcDJI /OjaCOGFNQiuhPOy3/a19/eFH9rX395aq4A6sv50HacfMPzp8sewc77lv+1b3++tL/a17/eWqQxk neMD3pcqf4xRyx7D52XP7Vvf7y0v9q3p/iWqYA/56DPsaUDOMyD86XLHsPnZb/tW9/vJR/at7j7y VUwP74o2j/noPzo5Y9g52W/7Uvf7yUf2rff3kqoQoOTKKT5BjMq+3NHLHsHOznvEekte3ourifCT TDChc7WIA4+uKoPYaraPLZ2NuxQHCTeWpdQeu09vr1rqrlQxgIcHEoPXpwasZAHEg596xdGLbZXP ojintbvRbKWSTVLuO7ZGPl7ixK9M8Z/WsixiiaSN54oovKhfcfLxv4z0rsLvzNVkmS0dY0/1bylf nbHUc9qb/ZkGj6NeSo3mzOhBdl5JPH9azlS102LjNHGh7UTwPExZmHzoE4+btnv2rprm/n/saSyB nWEgJkAFeoyKh0/SZLLQbaG8jjL/AGtArdwpY5FF9qMGk6KYrqBpZUmzlVPzLnPJrGNLlnzFuaaM TWra5s7ibVLGSU+e5WRkJQgH8v8AIqnoBku7xrS3J83azDA5Y4OCT1yCa6dtf0rVdOkeGB4jsxGZ OMnuB9M1hR2zaTdT3FjkTCFWBDBgSSM4I9s1rOKtcUZX0NLXtDg0zw9bl4lNySFOSTzisnSbSW41 SaSKNvK3COTPGGxg/wAqfqV7qepQbdQc+ZDImFU5XDMAOnHrXY6boJ03W7yfzDJb3OJMHs4//Wal xVTbYalyJXKNrc3VpZEG1t72DP3nT5kPf3q/p1nDLdC7trUWzt8xRgCpBHatW4EEatKE+fHO1c5H v7Vi3OvJbSfZ47fYRluATt+lYylClLlvcNZanVW+qXqQhJ/LZ14JHcdjRXEpq0pZJJZdz4O7GDn0 70Vk8W+kSuXzOpMClgQwyPeqV2iLq+nlioH7zk/7oqzAkM8aurnBGRkgH8qqaktsk1rdefG3ly4Y MwHysMH+ley2mtGcaWpoBIS2eAT60GOLJPBNMDWO7/WIxPfOR+lQNqWmAMLaaGWUZHlqw4xQ5JdR WYt0E+2WQBUgux4IwPlqW+kW3sZpsDKIduD36Csg69pL3FvMx2LCzA45zkdcVevdR0u7slijuFLS lcJkAgAg8+nSs1UjK9mXyvQtRJFEgjAJOB0NMvfJSDytmTO4jwffr/WpP7U0wN/x9wj6OP8AGoLi +sJbuArMJI4yXcqQQvYfzNU37okryuWgISCApGOPrVeVI11CB1AVVibqcdSKkm1bS9oLXIUj3xmo v7T0wXDE3KFBGMMCOSTz/T86piW5ZWRCflQkevalJjBJIqtNrGkx25l887RjICZJ9gKzNY8T21kE W12kyMPnLjgdeB/jUTqxhuzWnh6k1eK0NtpIlOCAuOSSccU37RaiUQkrvYblUnkj1riJdeudSLzR ASJuWIqwPDMTggdMcVXsDNJqmFLzSxk7ZFf5QPY/ga5pYpJNnrUcqjKk5zlZ2vY9BDRsCduKU7AB 8jViQTTi3luoA2OfMB6Yz19eM1mDVBbaluCvhsBHGTjPc57cioWPpy2PPhheZO7OwIQDdtIFV5L+ 1RRtJeQ9ETBJ5xXMXUrTSCNpFlypKo0hHzE8/r+lVrlbmGQXHlLNAQYzITznbg4H90GpnjlzcqRu sDayndXOoa+trdzNeTLH5jlIlJ+8OMdOtTrf2jXi2YJM5QyeXjoOOv515n/aSi4hSSWUpF9wLISM HuKVdWe386VZZW3P8skf3wAT1xyO2PpSWLkvsmU6dJd7/qenNd24BBI46+1O+1QeWZMqEVdzMegH rXnUeqXNyYbfySXK53MMHGc568cUDVgjOtx5jYDKFj4Ix3Pt/hWbx1TmtymcqcG7RPRJ5N1uTDGW bcrYB5xkc4+lTF0Csx+XHJzXnia6ypvERZ0VW3mTk5POR6dqJ9an1HADusSnaRtO45NUsdvdFRow e7O9ju7VmCRlCWGQBjn3qpe3Fvf2bxW7oxWZVkwfu4Pf8q5FNQVbLyDDJHJIpRSTgkKSPr1qoL6Z JIFjfZJM3IUEEkDoSec0fXrppo0VCn7zvtsdnqd/BdQW0aON5uI3yo44PPWuZ8VQX+o6jKYrcC2j YOGc/KcDqR6ZNZ8l7H9t8qe5ZpnJVQjZPTvRbpNBJ5wvI1jCYk+ffnn+Ed8VhLFSluhqir2iRkXr MLeMQwsFIklPzoR6YI+U98irv/CPzyxXFqdSgQlEdXQYQKP4MfXmqEuty/2fA0Ss3mStt3YGc4GD /s0ratd2ziKSJ+cEd8nr+IrSjVlKXLLY0w+F9rLTQ0L3RI4Y4o455JiGiZ88AMGAIx6cmu1k1GGG FoIWTzlUhFXnnHSvOtX1+YzoxSUoybSSc7m7kfpVOO9Et35N+88OAGIGcA44BFbxqRhJpouWHpc6 hJu51YW/jb7TNM7LnLRjrg/y5rG1ua+eWO4EMgcLg47j+99cZpItTsoSTdCVmZNkc0DZXHvnp9Ki s9dIujDNKjxhcfvD269fUVySpwvzRZ1PC0bfxLepDY/apNsj2xhhYZjeVTg+4FFa11dpJBbvNdHy pM4Yd8CisXJPY55YdJ2uTrIWlKs52LHtdieSD04+n61Hq0FrMjx2NptKrxIc5bkfMe3tTbGVdXUT C1fKR7DsONp9T6/Q9at3Ml8LdY2hWRbZdjNGflYHuB29ayVWpHRM87luVls7svZrKjQbgROivhc+ +PaqVzCbfVJJIDFLGY9i7TtIwv8Ake9a2o3EthMYZH8yxkVDvIBDZHIz14qjci2aYXFqquQMEyuU ZvovereIm9ylAzbTT765me3jiKOuPk6/rWtHpN3O9vZ2oiWQ5aSRyQd3p/OqcmvXECmNpfKMZDYb 5iCOwNWm1NbrTZLti0OGVA+8nIx1wKftHBJrqdKjRVNOTu/yL9hLZpGrS6fF5cQw7EEnd710Gnw2 l9qTp9miMHkr8p456/n0rjvtgMEsbSG5eZtsB24WT1+mKoSahdeSqQTGLYp+dB0Iz8pP+eM1tTxd T7WxNSVOUEuVXPUfsGhFnCxwM8aksMA4xWTd3ujW1pcyRwIW4WEBRwxGMn05/QVwkF6fslujTbof uy7n4LD0z0HSr6w3M/zCMm1Qli8S5G045J70VMdU2RUKeHULy3LEyHULyBbiW3jdRhyoYgEdNp9x 3I71DPobSOlp9oVWDFliY8ODj7xHAqu0l1Z2pmd40jLDY443HHJAq2k7CR9uCMgRlhgyg84H6fnX HOrU36g2lpHY1LDSdPsYikXmNMTkrt3IpXODu78+tUBb2Wk2+LKdrxg4yzDYy56Yx1561Lb6mESa MXKxz/6v5s4Untj14qm1rKoWER/aTIf3uI8GIdjjr6/lWDcm3d6MJtLRPQ27e6ls7ZvtFx5QeLa0 AHA7nGPWoruCwe5kmlunkaSIQwwMgCxuMHOR7etYQvktr0NM5kVsYkJ429+vSpxMjxO8Chi2UUlv lUcc59RShBQk2upUJRV/wIZDLHMyRwxvLG+HkaUcJnGf/rDpUV9q32awmtpY2aVuYkV+BnPOatvF EJbaSRgzOMNITlXPQfSq82nanqF3Npwso2uVRduxlKqQRjJz6fzrppyipam1KpFX5texgx2txHaf bLhVR2B8vaynp1zn29Kq3CahNGsokQliTmMHr6Z711GseGoNLntXv3+2SxL++tIyVSPjru9Cf5e9 U7Qwxwx/Z5RBG7EiMjjOT0P49a6FUbXNHU540pVJ8sTFsJ9QkYwrK+4kOWY5GM4OTVmzuZBqEjXC x+WxKAEEjk9q6JNJsGzILFIHlyC/VSO+eeM0kdtaw6TDClpbRTs2GkLbyVHAI9M/0rOdaL2RriMN Uw0kpGDqiRWbxjDqu0lgpxxnuKgNxKbNbpopUhZjsI6E+1a0ml2Us0zvJ5ryfdWRgzNj09On6Vbu dLsrmAwQSpCoj82EEM26TGQre3H0pqcVaJzSjqc5Gb+5WPyYbiTspXPB61Ys3u/Mivmm2RKjCN3z w2OPx9/auj0y4Wys2uCJkumBTk/uxuGAcdiOR7g1FNpseo6S0LECU4IIyBxj8xnNTKsr2tYp03sc gC0n72eVxLEdzu/8X49TTYr6UWrQLIp3jkHuM10d3pd5cWxtmdb5zGzIxYR+WR6g1hz+H5Lu/b+y xJ9lwMSyDHJHQevNdFKrCSdy6cpU4txILTVJLS5RCiui8FXGVHPvV+61KW5uEMcK4iHKIeG56j9K jj8NXYmETHZKFBxKvylj2z/WtaLSTplzuWIfaDgCFX2leOnof/r1ft6UHzRfvG1GTpr4rGFe3j+V EsbZcr8+7+E+1Nlury8u0mj3ysijarHP6nr+NdJP4e0zUX+1xxvFcMS01uJh+We1c3HperM7CHTp 3gZiVHbg4yDT9sp63IrqalzOVyCWe5lmSOVNpwFCj5aj2yM7BVJZD8wY9qn1W2dTHdWsMoQKDJuQ nY3ucc0yGG91MmXz1GEx+8YDI9BVKSSuYpyk9NzQuZLmz0qOGVF8wnI3LnZ7D0FFOWzvLvSmh8ua RopR5Pmr1XHOD9aKiPKviBub3NW3uDbXTb7iJUCktICQHPXI96rDxA0N/JcKzSKFxGkY4yB3z1qA JaRXavcTEwk5JP3lGO2feiOHZNKIkCxyDcrPLgj8O+awcIPVkdCzf3Oo3MayyW+5yibxEp25I4/H 6VUmkdWIntXZISFY+ZhunuasJNfvG/2vUTGbXEkccp+V+cAL+HWqmq3UF7qrHDxW/lqSAPmZsc0o q7tbQl+RSaYTTO6ybohyA5w+O2a6S2ubGbRra3ZpMs5OEI5IzWTfw2Rhht0jiSYxK8Trgbl9H9TV CWRlMskCrbPG2CFbnB/u+3+NW4Kol0BGxLrcltAkTKsc1s5mjOPv7jyPyqtaanat5hnjZ23KVwTj vnI6VkTXTXEUKFw0g4JPBx6UqvLFFvT7pOMEdcVaoq1mFjoIrx4bETWO1JYD5bE/OpB6nB/CrFjr N1aXP2pbhdkMmCG6FT2wOtZOl2btbtcpcDcwIMGcAr9fX2pLa08y6khmDKEQsR/Ex7CsXCLun0BI 1b27Mkswfy/Mf50APyhc9MdqpXOs3N3Zxh1yVf5HXjHek1Ge0lMUDRLEYty74vl3jPfP86SGGOG7 SOSYWyYLKu7dgEfe/EVcYxSTa1L0JLS1EthNMbsLIJBjJOWbGcfhVvTdWnijkWaRJA7fNI275QOM ZH17ZrnUnZZVaNt8Ucp2ADHPYke9bZvZbq3RP9TEWJYbcOvfgfj1qKsLPXZkjdW1WGS7uLaC2gZI 32JKuWDrjAPNFsS8DJcR+Q0XzDqMjpjGakuo7Szsy/kR7sBm3feI6jB9f8KraY89zeyN+6lKLuYu cZHYDPX6UrRlC8VsD12L66siOIdixRgrguSRkHkfyxVnUtVnsZ4VWbajqPnU4BH1Fc5fW1xFdk3G xE3cqjElB9Owqd7yCTyICd+3jY3zIR2I6YPTil7FNqQWdrmre3F7e27OjSTq2BLhcsDnpx1/wqvq YTTgixESQ7t6KWyQ3cH0GauLJBa3ZniulSwWMOHgIDg9Dxng5/Oq76zZysouoFaQSsGDrvBXGQcH /GiN1stC1Jw2ZahuLhYnWZikJGVKsC3I7VQu5Z1QeWC6jB34yFHcH86bdXsdlFcCAqkyEeXjHzBv 5Yqn/aBntY42fLrnfls7+aqFO+ti3Lnd5u7Ogu7hI7G0vQd10AzNkYDDIAx71n2d7O9xFDIv7tgU wv3lyDVGW+8yCCAOxVFKqjj7vOTUMbFLhlVsMrFgM4APerVLTUnQ6lTJLbiRZYpTACscKnDMfUjv /jVQ3zWdq1xDdLFcDgrICS2epHbvVCG+htoPtDNJDcxuBHtXcuMfzz3q7dy297aWs7XhndI97Rl+ +fmBz3A5xWHs3HTcfNbYofbL2dlzdAP13k8fQ4rTkuoYTb4nZ0Rh52Rs56kj+VLeaLB/Zo1Cx3D5 PMXyerj6dyPSsmW/mMMj6hDHILiPKuY8MCPT3pKEZrQzvodmuvwXggVEid0YELtyXxz9elYt/qKa hqBeNwsiHeImGCrZ+6Pwqp4C8qXWhJdP5MltFuR3+4w6Yb/Gm600FhqdwtvcQXcQn3fKozz2B54F RDDqnJpCVy8mrySJMHiXaGClSmCT7Ecj3otJ57K7320nmFCSUYjp7VlXLXMHmXzKu+Y7toOVUepq O9lN1YNdQ7kuMfvQr7sr0zjsKp0nf1B36m3dXcu6Iz2gjRm+UFskntu7Yx2olOkT3EVy9mscwTyi CV2P/tD069az01G0hjhlQuY1ILoSGCjH59aTdbvfiS3ZMXERfEi7vwA9/wClKMWrlKbS0JorW3im YrdXDWY6CRgTn2PSinGe2Fw8Cqywhsso5KnHUCik5SerZaxFSKsmYeoK9ss8BkDmCQws2OTikmsL mGO185vJbblcndx1B4oorpc2rf10MrXNGLSl1LSlE7mYxuVjYcYYkZrNeyQXawxIcqwJXd6HrRRV Um3OwktbEF9p8lvL5sjDyt+CIxyntzSyuLgeTFcF2TDIXTGB0IOOp560UV2JJou2ow2yyyyh9u+N QGwMc5q3bwWd5CwNwUmOEjVlOAMHIOPfFFFRPSOgnsRaZerZ6grOD+7YjYOjHp/jW3fajplvZW+o QW8i3LS4UbuCAOfw7UUVz1acXUiySnq+n/2dPDHduo85d7SovIPXGO/pVWzvYru+tLVTt52CV1yV yeuB6UUVVPWnzMaNlLS0sbKaUKjb7l4jKQd2c4/AdT0rIluf9PKshLiTG7P5DHpRRXPT95ybCQ/W DF50Vw8fknPlzpGf0Haq1he2+nXcrFzNCYyBgEBif8KKK3pLmp2ZKeg+6lSWy3n5XK5eRRxz0yPw 7VnNEEkQ7WG4KQoI6Ef40UVrTVkVcvm3aWHfbosaksJMZxtHIJ556UlqJHBELGVXXkYC5wQTn8hR RTWxaRe0+Jbi9t4GtxvkYljkH5T/AJ+talloek3EcrSyOY0nEcrhOVzkKR360UVy1pOL0B6FHVNA Fut+n2xP9AVQcod0gOPwzzWPCiSRZErpu4ORnGKKK3hJuOoS6DYkuriCRIiNgG5l9QB1qmpduV5y M/WiitIu9yC7ZahewBoba6kiEhG4A8HjrWwft66QZWmZ7d13PG+CMA4yPx/Giiuevo1YRbgvJP7G lhkc+fKhWFgo+6V5H8qwPK2wLasWVlGVIAPTkiiis6Wl2ibsv2mphYGWc+cJB5LJ0x6Y/Oob+Sxt gVtXZhtG2RBtZG7q2eo/woordQXNcpu5BYS2zu6T7W3LhQU+8T29vWrVha2ltMY5jI7BhKrJx8o/ h/GiiiSsmNbF7VI57u6ZrJ0wg2gAYyCc9/60UUVyKVtLFH//2Q== --b1_d96dcf63e3150c8570d155a93bc589f2--