Date: Sat, 13 Aug 2022 08:43:53 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Umar ibn Al-Khattab (bahagi 1 mula 2) Message-ID: <8b6dc32ddabb29018c4195824043f235@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.225.8 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_8b6dc32ddabb29018c4195824043f235" --b1_8b6dc32ddabb29018c4195824043f235 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_8b6dc32ddabb29018c4195824043f235" --b2_8b6dc32ddabb29018c4195824043f235 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 10 Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Umar ibn Al-Khattab (bahagi 1 mula 2) Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng kasamahan, kaibigan ng Propeta Muhammad at ang ikalawang Wastong Pinatnubayan na Khalifa ng Islam. Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 57 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4757 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan Layunin: · Upang mapag-aralan ang buhay niUmar ibn Al-Khattab at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan ng Islam. Terminong Arabik: · Khalifah(maramihan: Khulafa’) – Caliph. Minsan sinusulat na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari. · Ummah - Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad. · Kabah - Ang hugis-kuwadrado na gusali na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi itong bilang tuunan ng direksyon kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal. · Rashidun – Yaong mga wastong pinatnubayan. Partikular na, ang isang kolektibong termino na tumutukoy sa unang apat na Khalifah. · Sunnah -Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta. Ang ikalawa ng mga Wastong Pinatnubayan (Al-Khulafa 'Ar-Rashidun) ay si Umar ibn Al-Khattab. Siya rin ang unang tao na nakakuha ng titulong Kumander ng mga Matatapat. Si Umar ay nanunungkulan sa pamumuno ng Ummah pagkamatay ni Abu Bakr. Ang taon ay 634 CE at si Umar ay namuno nang halos 10 taon. Si Umar ay ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya (middle class), humigit-kumulang 11 taon pagkatapos ng kapanganakan ni Propeta Muhammad. Siya ay pinag malupitan sa kanyang paglaki, ang kanyang ama ay binubugbog siya kapag naisip niya na kinakailangan at minsan pinag tatrabaho ang kanyang anak na lalaki sa punto ng sobrang pagkapagod. Sa kabila nito ay edukado si Umar, isang hindi pangkaraniwang kasanayan bago ang Islamikong Arabia, at lumaki na isang matangkad, matipunong lalaki na kilala dahil sa kanyang mabangis na kilos at talento sa pakikipagbuno. Habang si Umar ay lumalaki dinagdagan niya ang maliit na kita niya mula sa pagpapastol para sa kanyang ama at mga tiyahin, sa pamamagitan ng pakikisali sa paligsahan ng pakikipagbuno. Ang kanyang husay ay nadagdagan at gayon din ang kanyang katalinuhan sa negosyo. Sa panahong si Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nagsimula sa pagtawag sa mga tao sa Islam ng lantaran, si Umar ay isang matagumpay na mangangalakal at negosyante. Ang daan ni Umar sa katotohanan ay nagsimula sa isang matinding galit sa Islam. Si Umar ay isa sa mga kalalakihan sa Mecca na itinuturing ang Islam na isang balakid sa paglago ng ekonomiya at katatagan nito, kaya ginamit niya ang kanyang mabagsik na lakas at impluwensiya upang kutyain ang bagong relihiyon at siya rin ay nakikibahagi sa pang-aabuso at pagpapahirap ng ilan sa mga mahihinang Muslim. Napakatindi ng galit ni Umar para sa Islam na nagkusa siyang patayin si Propeta Muhammad at sa gayon ay wakasan ang mga pagbabago na nagaganap sa Mecca. Ang kumpletong kuwento ng pagbabalik-loob ni Umar sa Islam ay matatagpuan sa maraming mga website. [1] Gayunpaman alang-alang sa buod maaari nating sabihin na pinigilan siya ng Allah mula sa pagpatay kay Propeta Muhammad at sa halip nahulog ang kanyang puso sa pamamagitan ng magandang tinig ng pagbabasa ng Quran. Nang ipahayag ni Umar ang kanyang layunin sa pagpatay kay Propeta Muhammad may isang batang mananampalataya ang sinubukang ibaling siya sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ang sariling minamahal na kapatid niyang babae at ang kanyang asawa ay nagbalik-loob sa Islam. Naging mabisa ito at si Umar nagbago ng layunin. Si Umar ay sobrang galit sa pagkakabaliktad ng mga pangyayari na kanyang nilatigo ang kanyang kapatid na babae at naging sanhi ng kanyang pagkasugat, at pagdaloy ng dugo, pagkatapos niyang manakit gayunpaman pagkaraan ng ilang mga minuto natanto ni Umar kung paano niya halos sinaktan ang kanyang kapatid na babae at nanahimik. Hiniling niyang pakinggan ang mga bahagi ng Quran na binabanggit ng kanyang kapatid na babae bago siya sumalakay sa kanilang bahay. Ang mga mata ni Umar ay napuno ng mga luha ng pagsisisi at kagalakan at nagmadali siyang pumunta kay Propeta Muhammad para sa pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa Islam at Sugo ng Allah. Ilang mga araw, pinangunahan ni Umar ang isang grupo ng mananampalataya pagtungo sa Kabah kung saan sila ay nagdasal nang hayagan. Ang Islam ay pinalakas ni Umar; ang kanyang mabangis na kapootan ay naging pag-ibig at ipinahayag niya na ang kanyang buhay at ang kanyang kamatayan ngayon ay pag-aari ng Allah at ng Kanyang Sugo, si Muhammad. Ang unang dalawang Rashidun, Abu Bakr at Umar ibn Al-Khattab ay naging malapít na mag magkaibigan at sila ang dalawang kasamahan na pinakamalapit kay Propeta Muhammad. Sinabi ni Ali ibn Abi Talib na si Propeta Muhammad ay umaalis sa umaga kasama si Abu Bakr at Umar at siya ay magbabalik sa gabi kasama sina Abu Bakr at Umar. Si Umar ibn Al-Khattab ay isang banal at mapagbigay na tao. Madalas niyang gugulin ang mga gabi sa pagsamba, at siya ay isang matapat na mananampalataya sa pangako ng Allah na Paraiso. Mabilis na ginugol ni Umar ang kanyang kayamanan para sa landas ng Allah at upang maging kapaki-pakinabang sa mga mananampalataya. Minsan si Umar ay namahagi 22,000 dirhams sa mga nangangailangan at merong ugali ng pagbibigay ng mga supot ng asukal. Nang tanungin si Umar kung bakit ipinamahagi niya ang asukal sinabi niya, "Dahil mahal ko ito at sinabi ng Diyos, 'Sa anumang kaparaanan ay hindi ninyo maaabot ang Al Birr (kabanalan, katuwiran, atbp., ang ipinapakahulugan dito ay ang gantimpala ng Allah, ang Paraiso), maliban na gugulin ninyo (sa Kapakanan ng Allah) ang mga bagay na inyong minamahal; at anumang bagay na inyong gugulin, ang Allah ay ganap na nakakaalam nito.’(Quran 3:92)” Si Umar ang pinakamahusay sa kabutihan pagtapos ng mga Propeta at ni Abu Bakr. Sinabi ni Propeta Muhammad, "Sundin ang halimbawa ng dalawa na sumusunod sa akin, Abu Bakr at Umar. [2] Ang Sunnah ay puno ng mga halimbawa ng mga katangian ni Umar ibn Al-Khattab kasama ang malalim at makabuluhang pahayag mula kay Propeta Muhammad. "Sa lahat ng mga nasyong dumating bago sa inyo ang ilan ay binigyan ng inspirasyon; kung meron man mula sa aking Ummah ang dapat na mabigyan ng inspirasyon, magiging si Umar. "[3] Minahal ni Umar si Propeta Muhammad nang labis na siya ay desididong manatili malapit sa kanya sa lahat ng mga labanan na kung saan ang mga hukbong Muslim ay nakilahok. Malalaman natin na si Umar ay naroroon sa unang labanan, ang labanan ng Badr at lahat ng iba pang mga laban kung saan ang Sugo ng Allah ay naroroon. Si Umar ay isang kahanga-hanga na tao at isang mahusay na pinuno; sa katunayan ang kanyang pananampalataya, kaalaman, talino, saloobin at impluwensya ay lahat katangi-tangi at lahat ay batay sa kanyang matibay na kaugnayan sa Allah at sa Kanyang Sugo. Nang mamatay si Propeta Muhammad ang buong Ummah ay nalagay sa kalagayan ng pagsindak. Mas lalo na si Umar, natagpuan niya ang kanyang sarili na ligaw at nawalan ng kontrol, at tumangging maniwala na si Propeta Muhammad ay namatay na ngayon. Inako ni Abu Bakr ang mga bagay-bagay sa kanyang sariling mga kamay at pinalayo ang mga tao mula kay Umar. Sa kanyang tanyag na pahayag siya (Abu Bakr) ay nagsabi, "Sinuman sa inyo ang sumamba kay Muhammad, alamin niyo na si Muhammad ay patay na, ngunit ang sinumang sumamba sa Allah, alamin niyo na ang Allah ay buhay at hindi kailanman mamamatay." Pagkatapos ay binanggit niya ang Qur'an 3: 144 na nagsasabing, "Si Muhammad ay hindi hihigit pa sa isang Sugo, at katotohanang (marami) ng Sugo ang pumanaw nang una pa sa kanya. Kung siya ay namatay o napatay, kayo ba ay tatalikod sa inyong mga sakong (bilang hindi mananampalataya)? At siya na tumatalikod sa kanyang sakong, walang anumang katiting na kapinsalaan ang magagawa niya sa Allah, at ang Allah ang magbibigay ng gantimpala sa mga may damdamin ng pasasalamat."Ang mga tao ay nahimasmasan, na tila hindi pa nila narinig ang talatang ito dati, na siyempre sila ay nagkaroon na bago pa. Lahat sila sa kanilang kalungkutan ay nagsimulang bigkasin ito. Sinabi ni Umar na nang marinig niya si Abu Bakr na binibigkas ito nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at nahulog sa lupa. Naunawaan na niya na si Propeta Muhammad ay patay na. Nang si Abu Bakr ay naging una sa mga Wastong Pinatnubayan na mga Khalifa, Si Umar ay dali-daling sumumpa ng katapatan sa kanya at para narin hikayatin ang iba na gawin ito kaya't nanumpa siya ng katapatan sa publiko. Hindi alam ni Umar ibn Al-Khattab na sa loob lamang ng dalawang taon ay tatayo siya sa harapan ng Ummah bilang ikalawang Khalifah. Ipagpapatuloy sa Bahagi 2 Talababa: [1] http://www.islamreligion.com/articles/2100/viewall/ [2] At Tirmidhi [3] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/233/ang-mga-khalifah-na-wastong-pinatnubayan/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_8b6dc32ddabb29018c4195824043f235 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Umar ibn Al-Khattab (bahagi 1 mula 2)

Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng kasamahan, kaibigan ng Propeta Muhammad at ang ikalawang Wastong Pinatnubayan na Khalifa ng Islam.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 57 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4757 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan


Layunin:

·       Upang mapag-aralan ang buhay ni Umar ibn Al-Khattab at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan ng Islam.

Terminong Arabik:

·       Khalifah (maramihan: Khulafa’) – Caliph. Minsan sinusulat  na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari.

·       Ummah - Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

·       Kabah - Ang hugis-kuwadrado na gusali na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi itong bilang tuunan ng direksyon kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal.

·       Rashidun – Yaong mga wastong pinatnubayan. Partikular na, ang isang kolektibong termino na tumutukoy sa unang apat na Khalifah.

·       SunnahAng salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta.

RightlyGuidedCaliphsUmar1.jpg

      Ang ikalawa ng mga Wastong Pinatnubayan (Al-Khulafa 'Ar-Rashidun) ay si Umar ibn Al-Khattab. Siya rin ang unang tao na nakakuha ng titulong Kumander ng mga Matatapat. Si Umar ay nanunungkulan sa pamumuno ng Ummah pagkamatay ni Abu Bakr. Ang taon ay 634 CE at si Umar ay namuno nang halos 10 taon.

     Si Umar ay ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya (middle class), humigit-kumulang 11 taon pagkatapos ng kapanganakan ni Propeta Muhammad. Siya ay pinag malupitan sa kanyang paglaki, ang kanyang ama ay binubugbog siya kapag naisip niya na kinakailangan at minsan pinag tatrabaho ang kanyang anak na lalaki sa punto ng sobrang pagkapagod. Sa kabila nito ay edukado  si Umar, isang hindi pangkaraniwang kasanayan bago ang Islamikong Arabia, at lumaki na isang matangkad, matipunong lalaki na kilala dahil sa kanyang mabangis na kilos at talento sa pakikipagbuno.

     Habang si Umar ay  lumalaki  dinagdagan niya ang maliit na kita niya mula sa pagpapastol para sa kanyang ama at mga tiyahin, sa pamamagitan ng pakikisali sa paligsahan ng pakikipagbuno. Ang kanyang husay ay nadagdagan at gayon din ang kanyang katalinuhan sa negosyo. Sa panahong si Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nagsimula sa pagtawag sa mga tao sa Islam ng lantaran, si Umar ay isang matagumpay na mangangalakal at negosyante.

    Ang  daan  ni Umar sa katotohanan ay nagsimula sa isang matinding galit sa Islam. Si Umar ay isa sa mga kalalakihan sa Mecca na itinuturing ang Islam na isang balakid sa paglago ng ekonomiya at katatagan nito, kaya ginamit niya ang kanyang mabagsik na lakas at impluwensiya upang kutyain ang bagong relihiyon at siya rin ay nakikibahagi sa pang-aabuso at pagpapahirap ng ilan sa mga mahihinang Muslim. Napakatindi ng galit ni Umar para sa Islam na nagkusa siyang  patayin si Propeta Muhammad at sa gayon ay wakasan ang mga pagbabago na nagaganap sa Mecca.

Ang kumpletong kuwento ng pagbabalik-loob ni Umar sa Islam ay matatagpuan sa maraming mga website. [1] Gayunpaman alang-alang sa buod maaari nating sabihin na pinigilan siya ng Allah mula sa pagpatay kay Propeta Muhammad at sa halip nahulog ang kanyang puso sa pamamagitan ng magandang tinig ng pagbabasa ng Quran. Nang ipahayag ni Umar ang kanyang layunin sa pagpatay kay Propeta Muhammad  may isang batang mananampalataya ang  sinubukang ibaling siya sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ang sariling minamahal na kapatid niyang babae at ang kanyang asawa ay nagbalik-loob sa Islam. Naging mabisa ito at si Umar nagbago ng layunin. Si Umar ay sobrang galit sa pagkakabaliktad ng mga pangyayari na kanyang nilatigo ang kanyang kapatid na babae at naging sanhi ng kanyang pagkasugat, at pagdaloy ng dugo, pagkatapos niyang manakit gayunpaman pagkaraan ng ilang mga minuto natanto ni Umar kung paano niya halos sinaktan ang kanyang kapatid na babae at nanahimik. Hiniling niyang pakinggan ang mga bahagi ng Quran na binabanggit ng kanyang kapatid na babae bago siya sumalakay sa kanilang bahay.

Ang mga mata ni Umar ay napuno ng mga luha ng pagsisisi at kagalakan at nagmadali siyang pumunta kay  Propeta Muhammad para sa pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa Islam at Sugo ng Allah. Ilang mga araw, pinangunahan ni Umar ang isang grupo ng mananampalataya pagtungo sa Kabah kung saan sila ay nagdasal nang hayagan. Ang Islam ay pinalakas ni Umar; ang kanyang mabangis na kapootan ay naging pag-ibig at ipinahayag niya na ang kanyang buhay at ang kanyang kamatayan ngayon ay pag-aari ng Allah at ng Kanyang Sugo, si Muhammad. Ang unang dalawang Rashidun, Abu Bakr at Umar ibn Al-Khattab ay naging malapít na mag  magkaibigan at sila ang dalawang kasamahan na pinakamalapit kay Propeta Muhammad. Sinabi ni Ali ibn Abi Talib na si Propeta Muhammad ay umaalis sa umaga kasama si Abu Bakr at Umar at siya ay magbabalik sa gabi kasama sina Abu Bakr at Umar.

Si Umar ibn Al-Khattab ay isang banal at mapagbigay na tao. Madalas niyang gugulin ang mga gabi sa pagsamba, at siya ay isang matapat na mananampalataya sa pangako ng Allah na Paraiso. Mabilis na ginugol ni Umar ang kanyang kayamanan para sa landas ng Allah at upang maging kapaki-pakinabang sa mga mananampalataya. Minsan si Umar  ay namahagi  22,000 dirhams sa mga nangangailangan at merong   ugali ng pagbibigay ng mga supot ng asukal. Nang tanungin si Umar kung bakit ipinamahagi niya ang asukal sinabi niya, "Dahil mahal ko ito at sinabi ng Diyos, 'Sa anumang kaparaanan ay hindi ninyo maaabot ang Al Birr (kabanalan, katuwiran, atbp., ang ipinapakahulugan dito ay ang gantimpala ng Allah, ang Paraiso), maliban na gugulin ninyo (sa Kapakanan ng Allah) ang mga bagay na inyong minamahal; at anumang bagay na inyong gugulin, ang Allah ay ganap na nakakaalam nito.’ (Quran 3:92)”

Si Umar ang pinakamahusay  sa kabutihan  pagtapos ng mga Propeta at ni Abu Bakr. Sinabi ni Propeta Muhammad, "Sundin ang halimbawa ng dalawa na sumusunod sa akin, Abu Bakr at Umar. [2] Ang Sunnah ay puno ng mga halimbawa ng mga katangian ni Umar ibn Al-Khattab kasama ang malalim at makabuluhang pahayag mula kay Propeta Muhammad. "Sa lahat ng mga nasyong dumating bago sa inyo ang ilan ay binigyan ng inspirasyon; kung meron man mula sa aking Ummah ang dapat na mabigyan ng inspirasyon, magiging si Umar. "[3]

Minahal ni Umar si Propeta Muhammad nang labis na siya ay desididong  manatili malapit sa kanya sa lahat ng mga labanan na kung saan ang  mga hukbong Muslim ay  nakilahok. Malalaman natin na si Umar ay naroroon sa unang labanan, ang labanan ng Badr at lahat ng iba pang mga laban kung saan ang  Sugo ng Allah ay naroroon. Si Umar ay isang kahanga-hanga na tao at isang mahusay na pinuno; sa katunayan ang kanyang pananampalataya, kaalaman, talino, saloobin at impluwensya ay lahat katangi-tangi at lahat ay batay sa kanyang matibay na kaugnayan sa Allah at sa Kanyang Sugo.

Nang mamatay si Propeta Muhammad ang buong Ummah ay nalagay sa kalagayan ng pagsindak. Mas lalo na si Umar, natagpuan niya ang kanyang sarili na ligaw at nawalan ng kontrol, at tumangging   maniwala na si Propeta Muhammad ay namatay na ngayon. Inako  ni Abu Bakr ang mga bagay-bagay sa kanyang sariling mga kamay at pinalayo ang mga tao mula kay Umar. Sa kanyang tanyag na pahayag siya (Abu Bakr) ay nagsabi, "Sinuman sa inyo ang sumamba kay Muhammad, alamin niyo na si Muhammad ay patay na, ngunit ang sinumang sumamba sa Allah, alamin niyo  na ang Allah ay buhay at hindi kailanman mamamatay." Pagkatapos ay binanggit niya ang Qur'an 3: 144 na nagsasabing, "Si Muhammad ay hindi hihigit pa sa isang Sugo, at katotohanang (marami) ng Sugo ang pumanaw nang una pa sa kanya. Kung siya ay namatay o napatay, kayo ba ay tatalikod sa inyong mga sakong (bilang hindi mananampalataya)? At siya na tumatalikod sa kanyang sakong, walang anumang katiting na kapinsalaan ang magagawa niya sa Allah, at ang Allah ang magbibigay ng gantimpala sa mga may damdamin ng pasasalamat."Ang mga tao ay nahimasmasan, na tila hindi pa nila narinig ang talatang ito dati, na siyempre sila ay nagkaroon na bago pa. Lahat sila sa kanilang kalungkutan ay nagsimulang bigkasin ito. Sinabi ni Umar na nang marinig niya si Abu Bakr na binibigkas ito nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at nahulog sa lupa. Naunawaan na niya na si Propeta Muhammad ay patay na.

      Nang si Abu Bakr ay naging una sa mga Wastong Pinatnubayan na mga Khalifa, Si Umar ay dali-daling sumumpa ng katapatan sa kanya at para narin hikayatin ang iba na gawin ito kaya't nanumpa siya ng katapatan sa publiko. Hindi alam ni Umar ibn Al-Khattab na sa loob lamang ng dalawang taon ay tatayo siya sa harapan ng Ummah bilang ikalawang Khalifah.

Ipagpapatuloy sa Bahagi 2Talababa:

[1] http://www.islamreligion.com/articles/2100/viewall/

[2] At Tirmidhi

[3] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

--b2_8b6dc32ddabb29018c4195824043f235-- --b1_8b6dc32ddabb29018c4195824043f235 Content-Type: image/jpeg; name="The_Rightly_Guided_Caliphs_Umar_ibn_Al-Khattab_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Rightly_Guided_Caliphs_Umar_ibn_Al-Khattab_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAC6ARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCaPoOa nQkGoI8YqdPrXDc7VEmQ+tTLioFFSgcUrhylhQMVKoFV0yKlQkGlzD5CcL6VIgqNWqRTU8w1AlUV OoGKhVhUqsKlyKUCVVqRRTFYVKhBqHIfKOC5qRUApoI7U7NTzhyjwBSimbqN9JzCxJS4qLzMUokz UuaCzJMUlN3UbhS5hWFNNJoLe9NLijmKSDNNJpC4NMLiqUi1EQjmmMKVpKheQnpWikS4MG4qJ2NI zmonkx3q1ITgI5PrULUPL6ioHlzwKpMmwMy55qNmSkZCwzULJg8k/hVoTQrzKvaoHul7Uj24PJJN MaIDkCquibDZJC+aKa3y0U7k2GoMCpVznrVSO4TAzVhZUPRqydzZFhWI71IshFQLIp/iqRWT+9SK sWFkz2p4lx61W3hehpTP7UrDL6Trxmp1lXsayRPzyKlWZfU1LQ7Gsrg08PjvWWt0F75qdbxSOahp lpGkstSrIDyKzkuo6mW4Q9GFZO5qoovh6eJKoCf/AGhT1nHrUaidMvBxShxVIXA9aeLhfWldk+zZ b3ilDA1T+0gUfaRUNsXs2X+MUxjioYJ/OfYikt6Uya4CsUPBHWslJ3IUHexKZBjrUZkHc1We4WoH uVHetops3VPuXTIPWmNKo71myXi+tV5L0etbRpyY3yxNR7lBVd71R3rLa6LHg1Ezk9WrojSMpTRp SXw9QKhN0G6NWa+O7VEXCjhq1VMxczTeUmmB8dqzjcNjhjUZuJSfvGq5CHNGsZjjpUZkzzisoyTH +OmmSUf8tDT5Cec0yzE9RUbt6tWY0sn/AD0P51Czv3c1SgQ6hpSOmOT+tFZLOQD81FVyE845JDjk VIJGFWFjGO1SBEP901hc6VEqrOc08Tt61ZEUBOCFz9acLaBhkY/Oi6KUWQCdv71OE5/vVY+ww4zn FO/s2NujGldFcrK4nfs1OE79zVgaZ6NSjS5OzUuZFcjIRcHHNSLcgdad/Zc3t+dL/Zk/t+dK6Hyy FW5X+9Ui3Ho1R/2dMOwpPsMwPK/lS0Ksywt0w/iqRb0gfeFU/sswP3DS/Zpf7ppcsRpsvC/96d/a GKzvJlA+7R5Un900vZxK5pGj/aJ9B+dKL7PcVmeTJ/dNHlyD+Gj2URqcjYt9TeGQPG21h3qGfUiz li2STk5rN2zDtUbRyHnBpRoRuDnbVLUuvqJP8VQtfZ/iqk8cn92mFHH8NdEacUc0qki411n+Ko2u B61TIcdqYQe4rRRRzyqMtNcjtUbXQHeqzZqNs1aiZOZaN2KYbpaqGmEVfKjNzZcN2tNN4M1SINJg 0+RE87LZvaja8z3qqRTGB9apQRPOyy11UTXPvUBQ00oarlRLkyR7jPeioChop2Fdlpdetf7tx/36 NPGvWfpP/wB+zUq2b9AgHA7082DKqjC5H+zXJaJ0qdQhXXbI87Zv+/VSLrdn2Wb/AL9VMbNFK/KA W6cZqRbM8khMD1GOKXulKdQiGv2ncTEe8dSL4htV4CTD28upUslIzhMduMVIlkknKup569zUNRNF OoMXxIgxhJ/+/dPHiUf885/++KkW0gXl2U8delPWwhBIZlOeh9P8am0exaqVO5EPEhz/AKqf/vin f8JE3aKb/vmp0tbdhgKzMOq45qaK1hLqPKcc/wBzNTaPYpVKncqDXpWxiKXn2oGtynpHJ+lWLiXT LF9t3LHb5GdrsA2PXFMl1rw9AcvfxHf/AHfmH6UcvZB7WXVjP7YuD/yzfp6il/ta54Hkvz7inr4h 8OgKv21SzjoEP6+lXrW70u9VvIuBJsOTg80mrbopVG/tGcdRuv8AnhJ+YpwvbtulvJz7gVrPPaRM VWKSTv8AKufwqufEGiRPJHK4WROChGTn0wKm76IfM1vIpC4vXJH2d8j/AGhR5l7nH2Z8/wC+Kzbj xdObx2t49Ms7NW4N0580j128fpVq38cWSsEurVn3Y2zxxbEbPcZYmqtPpEFUXWRfittQnHyRY+sg qKW21GNtrQE/SQVf0vxroUt4sAju5JGGFRLckn8Kpar4uuRrYjt/Dt3JYjiSRoCr5PoDXNGrV9py 20NW09PxK7W+oE4+zMT/AL4phtr/AP59W/77FdRG0UyqVUgsOAVwRTjApbmXGPRsCt1WfYzlS8zk zaXxP/Hq313iozaXmeYMfWRa6afS1nXP2q5UEEERTYzXLap4K8MWNtLe301xEqjJLTks309TW0at znnSsKbK9/59jz/tComsr7P/AB6N/wB9CtTRH0n+zU/s7U5GhA3COabdIvsQeRV55rby/NFyxUDk qhJP6VftJJkeyTOa+yXp/wCXVvzFIbS9x/x6t/30Kt6x4ntNNTbGLu4mx91IiFX6kj9KZ4V1i416 Cf7SzJJG3y7FIBU9ue4NXzztch043tcpm1vR1tGH/AhTTbXhHFq35iupeDy2yZmz0PzjAqExMRuV 3de5GDS9rIPYxOZNtef8+rf99CgWl4f+XVv++hXSCJWO5nlAPX5a43WF8V3N8fs8TQ28bkR+S2Nw zwT71cakmRKlFIuva3MUbSSQqiKMktIBgVXWVZHCJJbMx6KJ1ya5zU4Naupo3v7S7kdRgsw3fgMV Ta0uP4bG4z6mI1qm+5k0ux232G8YkC3XI7eYKK4uK31ONswWt0D6rG1FVd9wsux6OIJJEysKR5/v DPFTYmmijcooXoWU5xVk2ywsu69kwQMAyr83sakngtkjV3VZXxkRg/L+OBXNynQioIpI9qyu54xw MfrU6xui5ztXGCWO79Klgura4hKTmJGXj5WbAPbtzVZr1LK9/eSmYINpjTjFLlK5kiwkSygqsmGX qQu4fyqWCJGJO9gfZcH+VQya1aPloJLpGXkqIiePqKSS602+sZIpP7TkMyFSOQcHr9BU8rKU0Z2p eKNH08lftn2qZGwI40OeOMFuBTdF8WW2r332We1Nvkfu2Mm4E+h44zWLN4Lsy2IZbqNc8eaQv4Ac 1paf4MitJ4bl5ZpBAwYLvGM5zjpzV8sLGanPmNDxHqGo6Zbqmm6ZLNK6Y804Kx/l1rjW1fxlMjwi KfaeoWILj8a9UUvIu7yIoRjAYAAZqOOC4EhBWadRn5lAXP4ioTS6Gsot9Txu40/Wp33SWUu89Wbk /qaeum6mUC/Y5N2OoGa9lj08zYdonh55Drz/APXFQarJb6bpk06rulX5Y+Nvznocd8dav2r2sZOj ZXueSjw9rW5Q6pFu4BdgDXQab4E1RpAzarLbOwGXiQnj6g1ntO0127ySeY5YlmJ5J71t+E/Fsdte Gy1IuLRz+7P8KN/hTnzW0Jp8t9TtLKwv7ayFjd3/ANryu1ZCAjnj1Xn8etcjr2h+H9KjAVZpLtjl YIrh+g5JJNdL4m1a7jsMaQ8Tlh8zRy7nA/2RXnkNtqs04mNtIrgkjgdPTrWNKEm7m9WaWhq2fghP ENuNShvJEWUkeVIgfyyO2eK3LH4dWsaql3eyXCLhggG0Ag57Va8KzXVnYyLdwyRRtLvAjUEDgV0E OraZMz+XKSUGWBBB+vvUVXV1SLpqnZPqWtOsLS3VUtLSKHaMfIAD9c9c1R1nVNN0sk6jdLE3VVPz Mcewq7bahBK/yeYQw6lCMf4VTubXR7lmle2tyzHBkdBkn65rzKdKftbyTNk7PQ4zUviDbuWSwsC3 GBLKSMfgKpWfjqWW6SLVLeKeAkbise119x64rsX03TpCpWGMxq21jEuVz7kVX+wGH94dNj8sHCmB N5Oe+MZr1oxhbY55Od9zTgtraa0We0LvFKuUeNsAiqt7oNlfQ+RdW5eNeiyDOD9aZaq0MkkuwQDH DrwT77eOamn1s2sI8yUkD1jJz+OalQd9C3NW1KVr4atrMr5WmQDaeJD1Aq1cW9tG6tdGKFfuje2M /So4PEQnwESNgcA8NzXKeKrbXdU1JpLONGtwAFVWwVH0NaRg29TOU4paHWm1spozKg3KOjBgcVzW qazo2mTNCWEzHO6NGK7T781leGtM8TWOrJN9mVIif3wlOVdfSuu/slLp2kvtFt3ccgpEMEfjzV8i T1M+dyWmhneGtUg1aaaN4WgMQBXEjFWH4nrWxKiuWIgmxgDIXb/WiKytoVdYLAIwGQ3lnH4EHikm nhYqk9tLASOGHKmhx10GpWWpGkkEE2zzJFYDJQrwB9age5M7CK2t8qxOWLY5rU2pgMHIx1BbINRt KQfLaBBycMH4NPlDmM0F0cCVYdw4VRLnP196rm4JvHhRY/lGWKqxx+GP5VsNtlH7y3Q7T90yA4/A 9ajNvaFvlVN/ZWdVCn8KpRJbM2W8twVUzso7kIaK0WstqbFuLdAPvBhuwfY4oquVE3ZFNbW0gWSN v3megfao/OopPOMh8ya0j2jGDIXIH4Cpmku7eMrMtrIe8aR7Sv1yaZ9ssFQ+ZIkLtwVCjGPwqrEX J4i+xQ9zYlR24B/PmnppthMPNWaIsf4yGYZP5VDbjTpYtv8AaMOScAAspx+VW4dPj5P9pfuycgBu D+dS0UmSf2TG0BSY+Zg5KRnt+dJHpqp1VYVPA6Bh+lQJaOl0XhvopWB4CSYIH0x+tTy7XDCfTkkH 8Wc5JqWi0yffbpbMzSBEQY3k55/z7VSF3HOTteR06Lti28/U06whUs5gtvsxJ+URsCf/AK1RzNHb TSLdzI3ZS33v1NTYd2W5bt4liJmfI5y/QfXFVoNXlglzeTwjzc7Eyxz68gUsEtrcx+Vp8sfnFcSL MSCo/lTrY39pcfZzceYF5+8FX8DRYOZkceqTFmV081MnAjcH9DiqHiOy0/VNLVIY5ba6Vw8ToTz6 g5ro5YmucOziVgfuoykr+Jp6WYIzORFEo+60eST+dTotRtNqx5GdK1OGYndGxP8AEAM81seFNAs4 bj7VqyiXymBihXLbj/Ku2ubCPezRImSSRgEVi6hrV3p0v2e0sVmcrkPtyo9etW58yMlTcXqbj6po twhX7H5bZzsaBck/UVi3MNrDNi7khtx/A3dR9BWJc3Otzhd5a4Zv4QBtA9sVUks7uckui7sYGGzU JNbFyknub0utaNpa7LJnvJ2OCWTaB3pX8WRSfMNNt8jknHIH19awRpsPWZgvzZ2ueenP402a6QIY baPYq4O6UZLf/Wq4pN6k87O/0e4tL+Nnt2WOWThlfLHPt609rS4BMEYCBj8zNGOPpzmuS0m4uCse 0qkqsWXYNoYe/wCNdzpd99qgQ3UIEsajeZMbjkd6zrU5QfMtmdFKopq3YbbQTYManae/GAfftmnP bTtIwdhsA5YE4/IGr0otZcJtV2PVN2OKYljAo2xqVVuoz0rJSuW1Yw2vJLOTYbSRo84VvL4J/M1E qi/c/K1u+ckMxPP4HkVsDSYYWZUtvvc7gwAzT/sgt1ztTIGP3ScmtOZIhRb3MttHupOcW5VhnCfK w/Pmpk04xJsnUoV5Ho319asmMR4eC0O7oWkH3feq11qTmUW8j2khUHJIJI/LitYpy0M5csUCW8Kw eajzwqx5k6rn1xTWsGKhv7SAUeqcnP41Tj1UoGit7qEj7u3ePy9KqC8Tz9sttvkLYaQDDe3A/wDr 1p7Noz9ombclr+4DPOYxj5duVP5iq0trdhlS2dZ0YZ+eTB/M04RoWEj3UtuQMY3ZBH0P8qI7JQxe G7jfA4OOn1p2C4+O0nCl57d42x8oWUYz/WoJoS77pLOEPj5Xkbn8COlY+pa5Jb3DWslzJJPGfmRT lB9SelSaNq1vezTb2WJ4APMzls59MUk03ZDZstpM1xG7YEDcH5QCB9DVb7JHaL5gnQ7fv7UOT+Iq WS0S4QPHfTxo/IdCCtVzp88UolbVIZ9o+VJZAOPfAzV2JMm9knvAWs7sxtjABJYn/gJ60VrXGpPb RCOa1tzEx270fjn3oo5YvoF2upTGpTJIsdxdMzE8ZiQgj6gGriYJ84PCynnay4H5YqNopCgaC7CJ jGI48n9DTPsU5hK/a9w7gxY/PpmkyCzMw8s+aY0VugjLAr9CBmo2cEBQ0rp1YYAxj36mixjt7c7f tUat3APU+uO1WmknyzRk78dC38jUtlleXztokghUrjgeWFGfr61LCbyWLdcW8HlgcKudy++e9VBq F67iOW3SWMfedsAj8qUPbSshurNGPRZEyCv5VIXLULraTpNM6XKOu0KIhkD61alurZZGZrJIgB98 jn+VZskcSHfaeYp6FgAw+lOXXo7GLfdzxO3TYwy35VLRSkkWorzR5XLSR+STxuGRn8qlnRlfdDZt cqP4lmVj/OshdYs72dpIbO1AXq7ZVqvrb4QzRRKjcfN5+QaFFsOdDjfiMKXhlgc9AVBP50+LUZYJ Aq3Yu0PWKRRkf8CFR/adQaVYHMaxt96QxllX3Pt9Kk+zvPL5iG2Rs48yOP7305ocLbjU29i19tsL kDzy8DA5B2kjPsaUw2l3ATmMuPvIeh96oPYxJKz3E1w7sMZYDaPwxToo7R5GhuWljUKSGIXb+Q5q eS+xop23Of8AEOl6qJt9ldKqqPljSMAgfXuK5icXMKBJGkkby2LNjBz2xXonl2oQtZ3EcfOf3zbc /Xn+dQqjPJsjmgduu+IYxn3Irop05HNUlG553ZrcTIHv2mRIgByCDnHJ46ir7briXNrDvjAHTIP6 812X9nXnzJcXytzgMAenvUcvh79yX82GQHowHIq1ZMjVrQxrQXFurOsAJI5JbG2tlJZ0jQvKgdkB Gc54HtUUGiyEFRMWOcDd2q0ul21oytfyR/L2Mp5+vFayp+0+ImE3B6E7apdJEixTxEkchVzn8uRV savOlukhUtuJwFYjp1HIqru+0uqxQcKeGiUdPqOtPkWUTL5LTKQOSh3Z9q544eCvzI6HXk9i3Nrt x5O6KFsnsxzUb6jPIoVYmjIwc78Kc9jUaAyPiSV0YH74XaAPenajb5jKR3vDDG5ep9qf1bqkL27e hWm8y6BjlPkMr7lRHZunTJNR/wBrQyS7LjT5J3iBw4AXn8KijW5tmwN6uePmPB9wBTb+/wBXhhEa pG4PJwDk1cY9jKUn1J7dLfymuGsJIJCc8lSrfh2qaSxs7iZJI5LeSQrlVV8MOOnHFZdjdSMdlwJw GGQ/3hu9DVhobJEDoYoycks4IIPqD2NNxaWok0yd76+sAYJIMNnGXAYEeoJqGbU2jcRzRbCw4YR7 f1FMN/G0Bjut1zH/AAsVJx9DT4LZZIs214GRzxGSQRTjaw22Ymq2ttdu1zPPiXGd2Gzj3Heuagvb XTNXWayle7mUjYWfy1UnPAHf8a7QxMN9rdcK3KGYhlz9ayY/D1jGDLqeDIjnY8WNuPUZqJwSVyoy bdiOw8S3V5em1R3Cu2SdgODXTtZXP2YyWy2txIwJKnhifXisgS6NsMcWmy3JUfwsSM0yO6jQARaT Nbnd3IA/XmlZbDUne5gazda9HqDltOlESnlM8fgaK6yS4jMJ89ZAg6lp1IFFCjFIUnJu9x8djJtS NZZcnnMjbf0zUz6V5REjXUkgHJVc81NJqkHln7QVYZx84BqhP4rtrUkIcDsSelZtlKKL629ox/49 yxI4Y9RV+2sUMauhY+qk4K+4NclP42BYKCxz3yKYms311M8KSbdp5ycHpniou2X7qOxMT2pYkgx9 ckZwaqy3dueNsYbvgfe/wrkrGfW9SumtYbeeRwcCUZ2j3J6YrZ/4Q+6a6F3d3lvESRmOPJ3jvWka U5bIhziTvdSu7RKuS38GNp/A9D+NRtb2Im8hnAl6hWjy3581aubGwgQM8s+B0WNgD9MmrKNb3Lps DRqoyNxGfpmpcGtxpplP+zrQIV+87c4MZBNNghEQD20ckRBPmROT+Yq1dXd0hTa0i4OFZwGBFMgv tQeVo/s0kkmDgyD+RFRZsqyRA2p3SyKTfOoU8hY16enNaFtdhZmEkeQwyxDgFT64qjDuE5W+07yy 3O7Oc/QVYnsre4UtEI3Y8+WetNxa1YRl2LzzWcTRsXZgxzl1YjNSzW8TtvglR+gVRHjn3NZVrO4Y JIZt4GNrEHFWDceQHLN5z5AKy8gfSqUE9UP2j2ZcS1svO33FsJSF2tlCOfYd6pG0sPtCbW8lyeEA PINV4Naubi5aCNiEU4IUnAq4msNJP5FzCJmXBG4ZI/GuqnRUloc86quP+xGV1SOQkchSCOas2+ny 2o/0iQNEf+WY6j8fSqb3UcJE8UCQlTtHPJp8N45sjPM2C5IGfbpVPB2d2yo4lbJFm50a0kkE1rd/ Nj7haonsJVB8rMrYAIcjArC1LUcq0attTIG4FQ2fTnr9KoWesXcLxYlYxNnDbiR+PpXPOs4ys1oa KMZK6OpiFtbqRczMpX+FG6+1Y+oeJVtlxYW0cTSHC+Y3J96fcXllLY4khDED53cj/OK4fXbu+tLq WeBUaDaNi7MlT04raS5oKUGYN8smmjTvPG04umUqhAXAbdhXb09vrUGo+M9Qsba3kWJU8wkMmAQD 7nFcpaJdSw/ud0eWw2TwDn0/WtA2skdqYp4mMjj5jK27eT39MelOMVbqQ5u51+k+KmvkE11bgxqx G6NvmjH9a6BJrPUYy9rMs6twMsQRjqP/AK1eY27JbWEcazqGzu8uHvjtXUeH7uys9MWK0ZJLq5ka SW3LfOD2wc45FRJKKuXBubsdDcWkltKDlTFkYI52+3J61HfRxTQxvEhDSAjgbVJHrnrWNNrd/JPJ bPbNAqpuxIcg/VlPWqCXl5cRFLjV1WN2IjU5KAkd8duOKmE29GipwiuppjSJrdxKsk0W4ZIxkA+n 0pXgvmYPgluzRPtJ/wCA1larP4hhtg9u6XKR4x9lb5uO7KRkiqi69LNC8N0Tb3Mi5WaBlB9+D3qZ uf2UVBQe7Oss9QnBkt7mzmVh/wA9FVkcY69OKSKzieaTIRYjysPnnLeuR6Vxsf8AaaBjDqzzRFsg KcY9iM8Z9qzE1/UbC+8yeX7QRnKbj8vapTm1ZlNwTudhfaRbylmgnktCBtJWZtp/M1Hby3mmiOOf VWYKxAWUrzjjByM4rGudSMiM9u3m2xYKG8zkAjv+f50y3EoXEbLeq33Ipm+RDnrxVcrZLkkzpZ9V 02eRZb2OAnGNwQ/riioYY5p5mW10m0hiAwWuYzk9zgZ6Gijmit5FcsntEqLpesapcRxm2McbuS7G RRgdu9Xm8F+XJ5cy5XPLO2cnsOvH1FbkxtrdI0LxyHuOnHantqSxx7W27hyCa6Y4ePVnO6ttiivg yC5jiJuTaNGCrLsD7lz6n+da+meHdD0dDNbq88oGC82T+FUG1aW5dGB+YD7uetXWluIYAzA4YZYE cCuynRp9DnnUmLc6mY8qh2jrhRtFYGoeJJNxiV+mcYq9eAToTvy3t2rkNR0rUIpJZhBKyuTtYKcY +tFe9rRIpvW7LKeIb3euU4JyxY5x6VpadrzTctGpXPHOc1ykFo6XCGcOQfmc+laFkGaMMyl0VDkD +Ek4zXnqhzO7Or2zjsdrY69bvuD2wK+2T+OMVoxraXe9LabfKh+Zd20r9PWuIttUtVheKyjTfEm3 J+/nHJ/DpmpLa4ktrZAFAGMlicrGD3PqT+FYzXJsbQqc251sqXkce11ldT0JbNZVzBLIRIjyB1/i BwfxFZlz4svNIsFl8yV4lcB9vBJPIA/CsiXxjr95bidEOxm+9AuCfQen1px1WqFJrozfkvL0Mryl jsONy9frWhFeC6kRpTh8YyejiuY0zx7cFlXUtOhni4Uui7Gz9en6V21sdG1e2ElkoTOcpuwwNb04 K9kZSva9xdOS1ilfy4yhY5YMe/1rYe/t0jxEsROOm0c/jXJ6lb3VngxOxQfwt1pbaY3FtmNjuXlh nr9K9OnCLVmcM5yT0OiZ4LqLfJahec/U1j39yYbcCMBV3EYHvxWxbLJ/Y4DDJUZrntSY+Q/HK85r RwTjKwlNpo5DWrm7TUkWGFZIiQFkdgMN6Y/rVq3vXE6RXamQc4lDEE+o2j09RWBqjRPqm+VwI4W3 YP8AFnHQ1BDq8sd1DJHcBSN2S/AUHt9MfzrxakeZtM9CMrao6yxv5rS+kF6qyWjDbuHR19OPTrV1 9NtZrhZLeXfBJjaM8D2ya4yPUkkQiaQBWbzFCg5Y9OM8V02l29xJZhzFJCAeVkbAA9TniskvZu5s /fVjNvrV0unjt7Pz41OOQQCfqMVOmlT3kSn7KEZBgRrMWH69K12s5XWRkn82PHKpPuFUYptO0y4L MskTN1K54B9a0VW7sZOnYjsdOjldwWKspJCnhRjrxiqWpWeiW9wZmnl+1ZG5EcgLjpyK0/3tnIz2 BnlEnI8ts5FQSadYBWuLlZI5JDhvNXbyfqOayc1sWoO2hjPqUk8jXF5vaDadqBvukfdH/wCug36v DGI4o8qmVzgFPX2xU11p9uqqYc5DdXONx9qjOhE7fNuBHuB9etabIh6l201YYVklEYKjIUn5fw/w q0sNlrDNDcxrC4UEEAgSH146fXvWbH4UeNwzSvIW5+Xofxrb0myurCditnJIuPuA5b8K0u7Erc17 LwzZx2TSW0IJzgqzklcD0J6fSq1x4b0szRi+li2uM4TO4D8Ov51ZFzeXDh5bKYRqfu3CYYewPpV1 VYwlrcImOsT9PwrNyVtFqbKJhTeGrC1ljezleaOf5RE+Cijvk/Tmpf7JgsgohjWBegYDczfTNLf3 TwXbogjCqpcBBlhjrVC11O5a4M893IxHAQttwPcZ/OuSpz9WdEHBbLUtfbminKwQsGCnLycsR9P8 KKkXWEZT+7h+XJ3oASPrRXPZG/OQadOWR/tKMVH3SR196YE1C6ufkiJj+6Dnr9K2NOZ5In82HES8 MSOOKvo3mMiKgiVMbVUYP419BGjKR4rkkQadY6nZIGNihcAlNxANX4odZulkNxAFVhz8wJqOaa6Q eY8vlg8Ip/iHrVV9ea3jVF3ySMcEjotdUY8q0MpM0LbR1ALNPl/4g3GfamXc0sauk67Y0PBU5rIv NamIXhtwHODzTbPULmSJJg4CsMMsnOapXvZEuxFf6fbSuZLcct97nkVmzWtxp0MkduBGDzjrmty5 SeQrLHCyMR90fxCsie9mab7PJA/JwCVq+RNGbkzjo5nsZHZ4fM8xyWIYgirU2oSCzCtM0uDG5Qjy 9owTjjqOnNbGo6VKE83y3UnvjBrCmgJk3THzF+UNuHOBivLq0nTep2U6imil/adzdxp5zA+S4Kjq Cff8MirqavczXcohKxWcZZmRQOAQRwevNVDZ2bzlHDIqkk7OAfQD3/SknkuIphg7S0Qj2quwFMY4 9Pc1jdM1sVfNZXyjfO75EXatrRNQvGv4pd0kYUMyMAQrEdv6VhTL5Eyrbtv3rkZ5Kf8A1+K1dImk gEMDFjkk4J4U1UW29AeiPT7XU11O1KnaJlHzIf6VTK/ZrlYceWWYE+/tWfo7hlVlj8wg9RWs0TTT RvM5iZTkKy8168JKybPPlHU30uSlu6g9CBiql1Fb3kRCffA5A70scf7llMgy44J6VUtj5Fy4mYbj wcHOK1XKtbmTjJs47XPDazGQpuRuhArkZtPNgzLNAZm7FsjH5V7JcQxXCeYpBPfHesK90eOQklQ6 Ht6Vx16EZaxOqlUcdJHA6TClvJHPeRnykYHkZJ9gP61oW/ia5N7PnMfTy14IA759T04qfV9K8qNz ANpPJ28E1zunHbd7JQSGcFiDzxmvKnCz1O2MrrQ7I3zXG+Z7bZwF8uGQoW988evSrWn6lHeWflmJ YpI1KrG+XAHqCf8A0GuTvbXyxPJNdSxSsweJHb5SAcZNVlvbuN54rRlK8BpFztbHQj6nPShRiPmZ 38Gp2108VoRG4VPmI+QI2cDBH+ea2Vu7e7smQxIxt8K24ghlPA6/SuH0KzlisGKhUZiSRtwWPrXQ 29nc2mns5hFxFPtZ1X7yEepGaXLFsak0I8Fva3EkRj/cynjnj/8AX9Kpytp9hfZvJmUZ/dgZOSR7 Vqx2kkxZ3f7NDIN0Sz8/hkVl6zpJlAuZIQJYlyuRlH9CCKznCTVmy1JLVI1oL3TI7YRiUsvURliB 9QPWnfb4okVARtJG3LgbfxxXmk7Xz3TsVmADkKUBw2euK1I7O9aLyrWcKTGNyEZdGPP5e1XTovqy J1j0Sa8SW3WSF1dw4j2uQOvH581VN1PASkyFHTpxnH0rlbddRaVLaK0mIkwRPsOwc128drb3EbM9 07Nj5lcZAPf6Vt7K2xMavNuRXlpHd2AuTb+ZFNEdwQg/Wuen8NwTKjx/INuQu8hsDj6GtWC+S38+ 3tpEVSSCuflHuBVfU572KwFzbSK6Jw6r94e/0rmrL3dNzop2v72xFZ6HZWq+TI24OQxBPUDtRXMa hrO9Uk84AqxTyCSdw6kg9uaKwVOVtTV1YX0R6DEstyQ80qwx9Qgx8o+lOOpW1rujtojIwGTI5/pX JzawVJjUNtzjA4z/APWp0Fycly4XHOM96+jjNdDxWjalklkvVmuWAGO56fhWhFb2sNmPMy5bptHO a5WS733IzISFGTjuat3OpGOIIpOAOcGtE1YjW5tWi2SvuLM/mMVXKjjFLMdNcojQ5PbBwBXNnUsg FeAMtVaPUjMwIf14pxmhSizr31CCARc7nj+6T3HpVGTUrKWcvIgMmeuOlYFxeQPKrmVshQFAPGah nWGNfMlvgEI3BE/xq3UitjPkb3NPUNRMbESEFT90juKzzEL5S6IqDuzdKrXV0FhXCGX+4TyD7Vky 61fyho0RFxyoVeDWFWtFaM0hSZPqlm8UTMgZxngKKy1Et+WlVPn2hWYkjPr1q7Frl9MgiSIbgeSe lUdRN/jdIy4PdRXlzUW7o7otpaj1sBCySSyptJwNh3H8q6DTNGiIVpJSGPUd8elclYwSPcDOcA88 V0ul3Rt7q5aTqFCxg/0oUlDoFnJnTwzLaOtrbJ5fONx6mrVw0zXCFdojT5mdjzXNR3Pn3KszsW8s yLtfKk5xgCtW0vC1uq3TiLeOAoO4496554qaN4Uos05LkS/NHKwK9CKrC4bcm6QPL3yMGqV5r+n6 dPGPszTy4yFVhhQO5qL/AISK2u2dIoUaQjcqRqSVP9aSxdV6sp4eBsK90JC4A2npg9fwpk95LFAX dfr6g1h/2rqLhtr9Yt5duEOD0APSoYZFdJpjczRswy4uDkg9Me2f1qo4yonrsJ4eLRoNfLd74pkK t0yKxNS0KREF3ZcjJy6DOK076NJNLMhj3yQfMxjOCwH9abp0k0XmyWlwytjOCMowPqDW0qinuYKP LscuNIlu3JklZpGbLFzj9K0tN05IJ2WQkD0CnB/Guit49G1+3S3v7mKzvkbaRynPtUsmm3tjEUnk S4tVJ2yRH5h6A+tJppXBaiW9kLSJpx+8QjJww4/XNaenataWUY8xkHnN82w7semR2rHjtbVjjy9o Yff3dfcYqa60q2wi2+/OOXE2c/hiohNRdy3FtWH67raJqDQSrwhHOCuKkgvkltHVGbbL+Kg1n3+l 3l/5ZkLOI125f5iR9az1iu7HMMLsqj5gj5wT7UStJ3TBNx3RYvdKs5wvlO/n55z8oNUzpr20pDB4 ieN68/qKv6ZdI/mRXUIkm6x732kH0APWr1pqSQsyRt5I/jjkPyk+hFVzNC5UzLs7yezYOJXnCnkB jkfhW6NZfVlUFAiP8u1Plc/Ud6hiTT5Z2MkWwOeHjOVX8Kd9isZU83em6NiI5VIDKfUU+d2Hy2LF tp0i3a+fbs8GecjkD9Kinu1tLyTYsbQA42o3zY9xVS5m1VIwl1KbtP8Anpk5x/tCmWVzbXMvlvJF uAx8jD5R/SodmUrozdZhsLzc32dot/UjBorVvdPjRBvVir8Bl5DUVaaIaZy4vLeDG7czn1pP7Tbz P3a4T1rPvQN3SiInyG57GtFNmPKjRS+BJdnwByalt9at7jMUgYDGAff3rBdjgDJot+JOOOvSq9rI ORHQzH7CjPJ++BHAU8EVkx6lcIVEOEHQhlzW7EinQlYqC3rjmsi9UB4iAMlTk+tNzYJIb5zXKkyh icYyp6fhUEfM2yV38s8E9eKmlJS6AQlQQM44qeBR5jHAyVrLmdy7aGrDplnc2uxLgghfk+c5+mKy I7G6jHlRkAdiTVe8ZlUEEg57GrFpJI4bc7Ngdzmm3dEbFuK1+yqN6A7ud6nOalEccq4lUHkYBpZA PsobHzevesiaRxORvbv3rN7lF6c2lvdHauRLhSc9+pqnfyyW0xZmAZmUgr/d6VnbmMiZJPHr71ta soNiCQOMY/OlJaFxepYskL3UCZVcqAYsYJABPJqxrOpRRWpihlKyZUNsYEKfY/WoWJFi0gOHJXLd zyO9c/NxDxx06VypXZ0t2RZlaW5VZGCPPKSAxJ3DHfPH5VcUJaoL2FWuScI5clQrdvm61QtQGe9Z gCV+6T25HSn6gxWyto1JCORuUdG57jvWqRm2XEe6a0CSIAC+3nliD1z/ALNanmwl47FA/mFco69C MDv/AI1zFnI6SX2x2XbDxg4xyK2rHlNHc8s+4Mx6kZHWs2i0zUgW8lsrkNFuRYTy/wAvOfWpNDkZ 4wWxG4TGCM5x2OaivXf+yXTcdpJyueDxU2hgOg3AN8o61s1ZGF7snSO31O0dmhTepyrEAEGqxvrv y0jQJG8bAFsg5X8Kl1BjFcyCMlBsJwvHOKjhjQWyOEXcxbcccnp1pJ6WKLlva3VrCS1s8glJIIj3 jn09KS08yaRhBDLFNAcl5FOB9c1Z1G4nhuNOSKaRFMZyqsQDVrU5pf7OibzHyep3HmtfZJInmbZS /wCEgnMgke2hZXOd8TEA9ulSmWyvcozKrEfdY1x0DMA4DEDPTNaxjQ2yOUXdgfNjmoauUmWdS0Jo 1VoJE9juOagSO6g8uQW6lox8wI3rIRWldE/YUOefWrOhErFGynBLtkjqeaUWxtIWyaxvYnW5ZYnJ w0Zj2GMnoRjqKkOj2VmrPPctJkfeXoR68VQ8Uf62R/4h371gTTzKYAsrgZxwxrdW7EanQLdRMkiW QZ5Y+UBH31HJBB706B9L16VV8pLG+I6hOHx2Iq5pCqZomKjIU4OKum3gW7aVYYxJnO4KM59c01uJ kOp2Nvb6LPagKVCEqADwQO1FXtVA+xdP4aK1kkCP/9k= --b1_8b6dc32ddabb29018c4195824043f235--