Date: Wed, 20 Oct 2021 14:15:31 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Abu Bakr (bahagi 1 mula 2) Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.232.88 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_a405e8ab45a5c4da9db9822dc5954733" --b1_a405e8ab45a5c4da9db9822dc5954733 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_a405e8ab45a5c4da9db9822dc5954733" --b2_a405e8ab45a5c4da9db9822dc5954733 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 9 Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Abu Bakr (bahagi 1 mula 2) Deskripsyon: Ang pagpapatuloy ng maikling talambuhay ng kasamahan, kaibigan at biyenan ni Propeta Muhammad, si Abu Bakr. Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 43 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3594 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan Mga Layunin: · Upang maunawaan ang kahalagahan ng papel ni Abu Bakr sa kasaysayan ng Islam. · Upang makilala ang mga natatangi na relasyon sa pagitan ng Propeta Muhammad at ni Abu Bakr. Terminong Arabik: · Kabah - Ang hugis-kuwadrado na gusali na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi itong bilang tuunan ng direksyon kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal. · Sunnah -Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta. · Zakah - obligadong kawang-gawa. · Ummah - Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, ng walang pagtatangi ng kulay, lahi, wika o nasyonalidad. Si Abu Bakr ang tagapagtanggol. (pagpapatuloy) · Ang dalawang magkaibigan na si Abu Bakr at Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nagkikita bawat araw at araw-araw ang kanilang pagkakaibigan ay lumalago. Nadama ni Abu Bakr na tungkulin niyang ipagtanggol si Propeta Muhammad. Isang araw habang nagdarasal sa Kabah, sinalakay si Propeta Muhammad. Isang pagtatalo na nagsimula bilang pangungutya na mabilis umakyat sa isang pisikal na pang-aabuso. Nang ipinaalam kay Abu Bakr, siya ay tumakbo sa Kabah at nilagay ang kanyang sarili sa gitna ng labanan at sumigaw, "Papatayin ninyo ba ang isang tao sa pagsasabi na ang Allah ay kanyang Panginoon". [1] Ang mga taga-Mecca ay kagyat na nasindak ngunit pagkatapos ay nabaling kay Abu Bakr ang panggugulpi, na sa sobrang lubha maraming dugong dumaloy at nagulo ang kanyang buhok. Kahit na pinalo hanggang nawalan ng malay ang sunnah ay pinapaalam sa atin na ang unang mga salita ni Abu Bakr noong nagkamalay ay ang agarang pagtatanong tungkol sa kondisyon ni Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya · Sa isa pang pangyayari nang dumadalangin si Propeta Muhammad sa Kabah isa sa mga lider ng Mecca ay naglagay ng isang pirasong tela sa paligid ng kanyang leeg at sinimulang sakalin siya. Maraming tao ang nanonood pero walang nagmatapang pigilan ang pang aapi maliban kay Abu Bakr, na nagmadali at nakipaglaban sa taong umaatake sa kanyang minamahal na kaibigan. Paglipat ni Abu Bakr. · Isang araw sa kainitan ng tanghali, dumalaw si Propeta Muhammad sa tahanan ni Abu Bakr. Inihayag niya sa kanyang kaibigan na binigyan siya ng pahintulot ng Allah na umalis sa Mecca. Sinabi ni Aisha na ang kanyang ama ay napaluha nang marinig niya na siya ay magiging kasama ni Propeta Muhammad sa paglalakbay. Hindi siya napaluha sa takot kundi sa kagalakan. Nananaig sa damdamin ni Abu Bakr na siya ang magiging kasama at tagapangalaga ng Sugo ng Allah. Nang gabing iyon, lumakad ang Propeta at si Abu Bakr sa mga madidilim na disyerto, at pinangalagaan sila ng Allah sa pamamagitan ng isang sapot ng panlilinlang. Si Abu Bakr at si Propeta Muhammad ay patungo sa Yathrib (ngayon ay pinangalanang Medina) ngunit nalaman ng mga taga-Mecca at naguumapaw sa galit at hinahanap sila sa lahat ng dako, kaya nagtago sila ng tatlong gabi sa isang kuweba sa timog ng Mecca. Ang grupong naghahanap sa kanila ay nakarating ng sobrang lapit sa kanila na halos nakikita na ni Abu Bakr ang harapan ng kanilang mga sapatos. Nakatayo sila sa labas ng kuweba ngunit hindi pumasok sapagkat binulag sila ng Allah na makita ang pasukan. Si Abu Bakr ang mandirigma. · Ang unang labanan na nakibahagi ang bagong Muslim na nasyon ay Ang Labanan ng Badr; ang kalalakihan ay tumanggi na pahintulutan si Propeta Muhammad sa mga linya sa harap at gumawa para sa kanya ng isang silong sa likuran ng mga pulutong. Si Abu Bakr ay nagkusang magbantay sa kanyang Propeta. Walang sinuman ang nagnais gawin iyon, marahil dahil gusto nilang maging kasama sa labanan; gayunpaman, naunawaan ni Abu Bakr na ang buhay ni Propeta Muhammad ay ang pinaka mahalaga. Habang si Propeta Muhammad ay nasa silong, makikita si Abu Bakr na naglalakad na papunta at pabalik, na ang kanyang tabak (sword) ay nakalabas, handa na ipagtanggol ang kanyang kasama. Mayamaya sa labanan, pinangunahan ni Propeta Muhammad ang kalagitnaan ng batalyon at si Abu Bakr ang kanang kamay. · Noong 630 CE nagpasiya si Propeta Muhammad na manguna sa isangekspedisyonsa Tabuk sa paligid ng Syria. Malaking pangangailangan ng mga hayop at kagamitan ay kinakailangan para sa ekspedisyon kaya si Propeta Muhammad nag-anyaya ng mga pagaambag at mga donasyon mula sa kanyang mga tagasunod. Sinasabi sa sunnah na ibinigay ni Abu Bakr ang lahat ng kanyang kayamanan upang tustusan ang labanan na ito. Nang tanungin siya ni Propeta Mohammad kung magkano ang kanyang naibigay na sinabi ni Abu Bakr, "Nadala ko ang lahat ng mayroon ako. Iniwan ko na lamang ang Allah at Kanyang Propeta para sa aking sarili at sa aking pamilya ".[2] Si Abu Bakr ang Khalifa. · Pinamunuan ni Abu Bakr ang mga Muslim sa pinakamalubha at mahihirap na oras na naharap sa Ummah. Si Propeta Muhammad ay namatay at ilang bilang ng mga tribo ay nagrebelde sa pamamagitan ng pagtangging bayaran ang zakah. Kasabay nito ay may mga huwad na nagaangkin ng pagkapropeta at nagsimulang magrebelde. Sa ilalim ng mga kalagayang ito, maraming nagpayo kay Abu Bakr na pumayag na lamang ngunit hindi siya sumang-ayon at iginiit na walang pagkakaiba sa pagitan ng alinman sa mga haligi ng Islam lalo na sa paghahambing ng zakah sa pagadarasal. Sinabi niya na ang anumang pagpapaubaya para sa kanila ay magpapaguho sa mga pundasyon ng Islam. Ang mga nagrerebeldeng tribo ay sumalakay, gayunpaman ang mga Muslim ay handa at ang kanilang pagtatanggol ay matagumpay na pinamunuan ni Abu Bakr, ang Khalifa mismo. Pinilit din ni Abu Bakr ang mga huwad na nag-aangkin ng pagkapropeta na bawiin ang kanilang mga pag-angkin at karamihan sa kanila ay sumuko sa kalooban ng Allah sa pamamagitan ng muling pagsali sa Ummah. Si Abu Bakr ay namatay noong Agosto 634 sa edad na animnapu't tatlo. Siya ay inilibing sa tabi ng kanyang mahal na kaibigan at pinuno, si Propeta Muhammad. Sa kanyang maikling pagiging Khalifa na dalawampu't pitong buwan pinalakas niya ang Muslim na Ummah mula sa mga panganib na nagbabadya sa pag-iiral nito. Ang pag-ibig at debosyon ni Abu Bakr kay Propeta Muhammad ay inaalaala ng mataimtim kahit na pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang ika-apat na Wastong Pinatnubayan na Khalifa, si Ali ibn Abi Talib ay nagsalita sa libing ni Abu Bakr at pinasiya ang mga nagdadalamhati ng mga kuwento ng kanyang katapangan. "Inalalayan mo siya (Propeta Muhammad) nang ang iba ay iniwan siya, at nanatiling matatag ka sa pagtulong sa kanya sa mga kapahamakan nang ang iba ay inalis ang kanilang suporta. Mayroon kang pinakamababang boses ngunit pinaka kakaiba. Ang iyong pangungusap ay pinaka-kapuri-puri at ang iyong pangangatwiran ang pinaka-makatarungan; ang iyong katahimikan ay pinakamahaba, at ang iyong pananalita ay ang pinaka mahusay. Pinaka matapang sa mga tao, at mahusay sa kaalaman tungkol sa mga bagay, ang iyong pagkilos ay marangal. " Talababa: [1] Saheeh Al-Bukhari [2] Abu Dawood Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/231/ang-mga-khalifah-na-wastong-pinatnubayan/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_a405e8ab45a5c4da9db9822dc5954733 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Abu Bakr (bahagi 1 mula 2)

Deskripsyon: Ang pagpapatuloy ng maikling talambuhay ng kasamahan, kaibigan at biyenan ni Propeta Muhammad, si Abu Bakr.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 43 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3594 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan


Mga Layunin:

·       Upang maunawaan ang kahalagahan ng papel ni Abu Bakr sa kasaysayan ng Islam.  

·       Upang makilala ang mga natatangi na relasyon sa pagitan ng Propeta Muhammad at ni Abu Bakr.

Terminong Arabik:

·       Kabah - Ang hugis-kuwadrado na gusali na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi itong bilang tuunan ng direksyon kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal.

·       SunnahAng salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta.

·       Zakah - obligadong kawang-gawa.

·       Ummah - Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, ng walang pagtatangi ng kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

Si Abu Bakr ang tagapagtanggol.  (pagpapatuloy)

·       RightlyGuidedCaliphsAbuBakr2.jpgAng dalawang magkaibigan na si Abu Bakr at Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nagkikita bawat araw at araw-araw ang kanilang pagkakaibigan ay lumalago. Nadama ni Abu Bakr na tungkulin niyang ipagtanggol si Propeta Muhammad. Isang araw habang nagdarasal sa Kabah, sinalakay si Propeta Muhammad. Isang pagtatalo na nagsimula bilang pangungutya na mabilis umakyat sa isang pisikal na pang-aabuso. Nang ipinaalam kay Abu Bakr, siya ay tumakbo sa Kabah at nilagay ang kanyang sarili sa gitna ng labanan at sumigaw, "Papatayin ninyo ba ang isang tao sa pagsasabi na ang Allah ay kanyang Panginoon". [1] Ang mga taga-Mecca ay kagyat  na nasindak ngunit pagkatapos ay nabaling kay Abu Bakr ang panggugulpi, na sa sobrang lubha maraming dugong dumaloy at nagulo ang kanyang buhok. Kahit na pinalo hanggang nawalan ng malay ang sunnah ay pinapaalam sa atin na ang unang mga salita ni Abu Bakr noong nagkamalay ay ang  agarang pagtatanong tungkol sa kondisyon ni Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya

·       Sa isa pang pangyayari nang dumadalangin si Propeta Muhammad sa Kabah isa sa mga lider ng Mecca ay naglagay ng isang pirasong tela sa paligid ng kanyang leeg at sinimulang sakalin siya. Maraming tao ang nanonood pero walang nagmatapang pigilan ang pang aapi maliban kay Abu Bakr, na nagmadali at nakipaglaban sa taong umaatake sa kanyang minamahal na kaibigan.

Paglipat ni Abu Bakr.

·       Isang araw sa kainitan  ng tanghali, dumalaw si Propeta Muhammad sa tahanan ni Abu Bakr. Inihayag niya sa kanyang kaibigan na binigyan siya ng pahintulot ng Allah na umalis sa Mecca. Sinabi ni Aisha na ang kanyang ama ay napaluha nang marinig niya na siya ay magiging kasama ni Propeta Muhammad sa paglalakbay. Hindi siya napaluha sa takot kundi sa kagalakan. Nananaig sa damdamin ni Abu Bakr na siya ang magiging kasama at tagapangalaga ng Sugo ng Allah.

Nang gabing iyon, lumakad ang Propeta at si Abu Bakr sa mga madidilim na disyerto, at pinangalagaan sila ng Allah sa pamamagitan ng isang sapot ng panlilinlang. Si Abu Bakr at si Propeta Muhammad ay patungo sa Yathrib (ngayon ay pinangalanang Medina) ngunit nalaman  ng mga taga-Mecca at naguumapaw sa galit at hinahanap sila sa lahat ng dako, kaya nagtago sila ng tatlong gabi sa isang kuweba sa timog ng Mecca. Ang grupong naghahanap sa kanila ay nakarating ng sobrang lapit sa kanila na halos nakikita na ni Abu Bakr ang harapan ng kanilang mga sapatos. Nakatayo sila sa labas ng kuweba ngunit hindi pumasok sapagkat binulag sila ng Allah na makita ang pasukan.

Si Abu Bakr ang mandirigma.

·       Ang unang labanan na nakibahagi ang bagong Muslim na nasyon ay Ang Labanan ng Badr; ang kalalakihan ay tumanggi na pahintulutan si Propeta Muhammad sa mga linya sa harap at gumawa para sa kanya ng isang silong sa likuran ng mga pulutong. Si Abu Bakr ay nagkusang magbantay sa kanyang Propeta. Walang sinuman ang nagnais gawin iyon, marahil dahil gusto nilang maging kasama sa labanan; gayunpaman, naunawaan ni Abu Bakr na ang buhay ni Propeta Muhammad ay ang pinaka mahalaga. Habang si Propeta Muhammad ay nasa silong, makikita si Abu Bakr na naglalakad na  papunta at pabalik, na  ang kanyang tabak (sword) ay nakalabas, handa na ipagtanggol ang kanyang kasama. Mayamaya sa labanan, pinangunahan ni Propeta Muhammad ang kalagitnaan ng batalyon at si Abu Bakr ang kanang kamay.

·      Noong 630 CE nagpasiya si Propeta Muhammad na manguna sa isang ekspedisyon sa Tabuk sa paligid ng Syria. Malaking pangangailangan ng mga hayop at kagamitan ay kinakailangan para sa ekspedisyon kaya si Propeta Muhammad nag-anyaya ng mga pagaambag at mga donasyon mula sa kanyang mga tagasunod. Sinasabi sa sunnah na ibinigay ni Abu Bakr ang lahat ng kanyang kayamanan upang tustusan ang labanan na ito. Nang tanungin siya ni Propeta Mohammad kung magkano ang kanyang naibigay na sinabi ni Abu Bakr, "Nadala ko ang lahat ng mayroon ako. Iniwan ko na lamang ang Allah at Kanyang Propeta para sa aking sarili at sa aking pamilya ".[2]

Si Abu Bakr ang Khalifa.

·       Pinamunuan ni Abu Bakr ang mga Muslim sa pinakamalubha at mahihirap na oras na naharap sa Ummah. Si Propeta Muhammad ay namatay  at ilang bilang ng mga tribo ay nagrebelde sa pamamagitan ng pagtangging bayaran ang zakah. Kasabay nito ay may mga huwad na nagaangkin ng pagkapropeta at nagsimulang magrebelde. Sa ilalim ng mga kalagayang ito, maraming nagpayo kay  Abu Bakr na pumayag  na lamang ngunit hindi siya sumang-ayon at iginiit na walang pagkakaiba sa pagitan ng alinman sa mga haligi ng Islam lalo na sa paghahambing ng zakah sa pagadarasal. Sinabi niya na ang anumang pagpapaubaya para sa kanila ay magpapaguho sa mga pundasyon ng Islam. Ang mga nagrerebeldeng tribo ay sumalakay, gayunpaman ang mga Muslim ay handa at ang kanilang pagtatanggol ay matagumpay na pinamunuan ni Abu Bakr, ang Khalifa mismo. Pinilit din ni Abu Bakr ang mga huwad na nag-aangkin ng pagkapropeta na bawiin ang kanilang mga pag-angkin at karamihan sa kanila ay sumuko sa kalooban ng Allah sa pamamagitan ng muling pagsali sa Ummah.

     Si Abu Bakr ay namatay noong Agosto 634 sa edad na animnapu't tatlo. Siya ay inilibing sa tabi ng kanyang mahal na kaibigan at pinuno, si Propeta Muhammad. Sa kanyang maikling pagiging Khalifa na dalawampu't pitong buwan pinalakas niya ang Muslim na Ummah mula sa mga panganib na nagbabadya sa pag-iiral nito.

Ang pag-ibig at debosyon ni Abu Bakr kay Propeta Muhammad ay inaalaala ng mataimtim kahit na pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang ika-apat na Wastong Pinatnubayan na Khalifa, si Ali ibn Abi Talib ay nagsalita sa libing ni Abu Bakr at pinasiya ang mga nagdadalamhati ng mga kuwento ng kanyang katapangan. "Inalalayan mo siya (Propeta Muhammad) nang ang iba ay iniwan siya, at nanatiling matatag ka sa pagtulong sa kanya sa mga kapahamakan nang ang iba ay inalis ang kanilang suporta. Mayroon kang pinakamababang boses ngunit pinaka kakaiba. Ang iyong pangungusap ay pinaka-kapuri-puri at ang iyong pangangatwiran ang pinaka-makatarungan; ang iyong katahimikan ay pinakamahaba, at ang iyong pananalita ay ang pinaka mahusay. Pinaka matapang sa mga tao, at mahusay sa kaalaman tungkol sa mga bagay, ang iyong pagkilos ay marangal. "


Talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari

[2]  Abu Dawood

--b2_a405e8ab45a5c4da9db9822dc5954733-- --b1_a405e8ab45a5c4da9db9822dc5954733 Content-Type: image/jpeg; name="The_Rightly_Guided_Caliphs_Abu_Bakr_(part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Rightly_Guided_Caliphs_Abu_Bakr_(part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACrARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDl5ZlK KFUZCgc9DVe0tWuXuZGbYoTnHNIgluJQkPPy4z1Cirto6wxyRAgsGGWHfmsK9WystxWsyhEMXm2T CqDg4FXxHwT54YZyuR2qpJGI7p92XLZ+6Pu55zTYZPMIiUNwMgnsa5JxdRppnQk7HR6euUkCsCAj Nsx0GMVzzQNBMHWPaZCcJjla3vDMWdWkjkfdvgYZz2qhtEjApnfETj6dOapUnRhd9SVq7FOO8Akv U5B+zlR8vUnH8qLUm30e4woJkmi6j72AxqDULSRjNNFwxHzY4JyamDGOxslOQXuQCD6Aev41rGz2 B6aEUNlMdTjlIGGuMYzwBnjFZqCQ3eAxJMo4PbmtfS9ThjvWkliLMHcpwMIcHB/z61Lp17am6Rng CszcNnqfX+dLnkt0c8ptdCuFNvBKoDL+8BLEd+e9bD3jwfaz8zJIiqCehHHb1qC8njktI1AQ7pMs ASR35xS3GBBMyruj8wLjPfqcUn7y1LpNtXF0qTK2gPAWVj6YOf8A69V74hrku+C2SQScc1PabBHE 6ZXc7HBH0qmwV1keTcVDEDnp71ElqXa5EZvKd42T74HTpjFaCWMdzpyy7ghhIGSPU1Ra5DXhbBAC AD8sVo3dwkWlXLKOHiQKCf4sipnfSwou7BLUyWNwWb52YLgeg7VjlRaMjEFh0wTVm3luNqJhsEnJ DdsUt/AYo0dSDhuS30pxk4ySHNXEvbxZbhUBYKAOMct7GmM2FVUOVJPfH0ov5pDfSoF5G3OBz0FN M37tcoqKTxx1HetJuTlqEYq1i7DEbmVkLYMRTJPpipb2NZdTWGM7sqvA6DjrVS1ZkW7mBZQFQAe+ Tx+lRW180mpMT3i/p61UINJNCk2ro1rfR7OKSOb7eWMcm4qI+uOPWrt9a6erT3KNI0szbi56fTFY Mc7qwVwcAn8auxynyZHI3Z/vc8VyVZVb2cjI0NPkFtIY5FV4WXHTjFVrnTpFvD5YLR53LIRkbcHr 71HA7SRtt5IFWzdyCPyycfLjk0k5RldDWhmxwpHIqFQdhwCO9dR4dEcNvKFIy5yAewBNcm04F0y4 JY11OmwvFDE7LhizLg9uK7oN31Kjci1y58zVzxt8u029OueaoX0aTR7n5Bdzx/vGrerxn+1ST/FA qkenTmqeovi1iZMcl+PxNavbQl3uULWYLchWQBG4OBnApmoSbLCSILlY5nfd0PCgDj8TUKRFh5gy xOcc9Km1DD6RduuSSx69eQtYU4pVGaq6RQjsY5YJxJnegLKScgAdvz/nVrTMoDbXDEY+U+4othnT bu46Ipww7chf65qmDczTy7Tjb835f/rqa0XJWGvIo6pGtvfvGpbbGwIBNFTSeVeas/nsPkCjPrjF FPn5UkzOW5dhmFrp7kNh5jggdgKYkUpsXm2kqWABquwM9wV/gXuTXoOg6Za3/gxlkiBZC4yOp54P 4V0UqalJ3IbschbxCYgqC7KRhQeKS7uP3scXlCMp2Uck+9TWiLBc4jJCpkYPVh9KidDLM67t0jP0 xjFDw0YpS63NIVG20aXh2XbqJZiQfLYZ/CqFvmRGjLbOTyDV3QXWK4uJGIysOAPUkisiVSzPGGIy 4OQe2c1OIV4IuOkjWWIR2tzIU3gbVw/O4k1FdhX0W0IXa7TOVBPAPA/lUytG1hLG643qpJz061Wv JQNJtUViVRnk+bqwNcEE2XNe7cyLXTt8zsxC7SeB24ojidGSLekiNIOfT8quacEl04yfO/yEsM5P XgU3yXMwwoiQzD5UHydOh962U3ezONSdybTNsO9c/L5w27hnJ9Pp1qa4vGmhdYnLBJRkqoUt1zUd hFu4VVEgkwg3EdqrxSFrO42uBulAJx2Aqlrdm8Dbi2eVE5CjajHae4rOulh+x/JxukIxnJ7HipdN lL2IhR8xmNgN45zmqTReZcLEGLbJSSCBjIrNRtv0KWxXWOEzMSpUBfve9a9lKsOnuXiDcjIP6VlO 4aZ2kzhmxxVqwdQZYmc4Zcc96VZXiQnqLetJIheHYsaDJAGO/aor/c9iVVCWVxyTyOn+NSmVoJFD cZ4BxzUs9mYLWUCVXDMCAO571mmlZFx1uZd45a+leTuwBx06CmSMYpJPmKgAcY71OwS3u1QOM9cN 03djUF3uS5dRyGOSDXVvIa0RNHL/AMS6doySrSRq2fXmq1mpGoAg9cD9KfBEGs5NzHmVSMfjUmno BqDSH7qY59Djitk7RM5j1jkSY7uuTgdcVowsqQsrDlxgms+WZvtBfA+8SeeasqjXB2eZhUUtx61x 1VfVmaL1thQ204/GprtQwGFJ3DJC9c/5FV7WUGTkYO2rrsGtxIT+8CttYHqMf/XqYRu0aRV0Z8ca T3sE7kRjJJGeTjH9K6wOkcpVDuQyAg1yCReRdwQFuR82fXIFbcUrF4sMSdxJ/A11KNpKJeyG63Lt 1KRhzthPGfaqVziSxjUg4xuXHTnrT9bdl1KUkZDx4/T/AOvUJLjS7UsuVEbf+hYrot0Mm+pnRbzs O4KFbkH8Ku3iGLSrk5D5cE/TjrUNrbLNKxc7Iw3Oeg4p2oeZHotwrMCySHkemAKwV+fQ1j8OpBGo XTLuBRvEoQ8HqM4yKspabWiaRscMTn+Ik/0qOx2DSZWZSNtrH+jVIXMVkMKOE3deR83esp81+UL9 SC50hJYS8SqJMBgccmiizv8AzU2twpUAHriiuJ1KkHZmkYpoqwWTm3VsAl23NzyBXYaHepaaXHb7 wu6Uj6KRXKtJtgXP3tvTPWrEM+yJUcbcDkZxXp05yUro4Xdi30fl3RNt97eeV6/WqssbrJ5j/ePP 1NTTAj9/E+4E5HrSyMJfLXgkqce9N1Z89m9DaGglm5HnDGDs9elVodz3LKhHXJOK09MsHuXkLfIm 35mqPXY7XSriGO0/iHz7q2nBOF5BKVpWRFMxSDDZHzDlT2waoXzGG2toZJDu8piB9TxVy9Ik09W4 Pz4BB6j0rPv4J5bhPkB2wgjAx1rhpbNmstkWrFsWLxJt2bCffPvTbNmY4jCDDAtycn3ptr5X2eRJ X8rK53FSefbFPtQocn7hzz2otYzVPRlhbaX7CksILl2OT/d9cVUz5GmFomZg8x/g5HHc1btriRrY IDkb8nDdR6Yq3G8s1mkO0IDIcMqjGMd/X0quZq5m3OIzSUWSx2knzI4txyOuMmqhs5I9kpwVlBYY PSrkLmFpZCwCbMbVGP0pl1cgxoVIOAenFYuTUtOprf3TFnIzhtw+b+GpopXRyVz75+lQMAeSCOfx p+HIOAwz1yOK2kk1YhbliaUySKsmT05FT3jywaerKpBDAjOe570WkMM0e55SJQeEI4Pt+fNWdTlW awwQFG0EAdMg1zNrmSRtFWRm6qg/teVmPyl88duBkfnmqV9dJLcrlSAqYz6mnXU7TxyzDcxkc4GO mTmqs8TfaMN6Ln24rshHuJkkc37p0AwDIvI/GtW2zsbgDauSB9KywgEIOc5Yd+mM1q2CPJaMyj73 J9gK0aukZT0RTdSW2Hp35rRtJVBZs4+XaM9+aoy43M+AQTWjaGJ4XUxrjZwSvv1rkr7Ci9RHJt4G lDEMDt4HUVpOv+iRsFyWzx35FZ0bgWcyNhgVxjOec9qkjnkSNPmZguSAOwzRBN2ZpEuRxxz3cdwi sTjAIwKuWqhZVC8ryefes7TZ998Pm6hiPc44q7bzB74rGTtyF59fSri5OpqNPQj1dt1zIzA4AIqS S3dvD9sY0JXa4PPuKTUYHedwDg726fWrkV0LfS4BkOQzjp9M1tOdtiNEYRdbe33KjK0kgVt3pxTd UMjaBNxuBaMbvcKM/wAq02t7bV1kEYEc8eHODw3IGMdqo3MDQaNPDKWP7xRjHqDWUKqv5mm6Kdhd Z0+dGwQLX064ap48SWE2BkLaj5ueOTzVCBFjs7kBiV8hhuXrjIrSgnUaK7bQsflqo2r7mtKqSasJ HP8A2srbpLjDbQBjoe3SipLiBIpV4BTA25H50VFovWw7taF7UV8qWEgYDMFJ6gAEZ4qw0Bjlt52b CyuWJK+/XH40y+CtPDkHGSSD9Knlud1tlSqiFfwJzzVS0SsJRRnzhppI2U4iyFO3jBq6iqJ1kySV HGORislHJuCinhJWersslxGQx/1kq4yB92onF6Ilq6N/SdTt7TSbmN1y7thSeSO1ZF7/AKZdnzQG x0zmkSNVtCoYqT3x1oj4uCisGLHgkVVWo3EiK1uV7lmisYkUgYLn1HAyKkWYSXS+fyDChwB045qC 6UHTF/5ZsxccflVe4uvLlIBJZERevtUxheLOjqrlt9hiuTIxJG3YfXn0qC2LeVGVCkmT+9wRg8EV Cgkkgk2sAx21atBDbRp5yA5c5HGRgdab91EylZMlFvJ9mFwxMe5uQOcHHb/CrFsk0cCokiZVjt3H jp60sLfa4Vjii+XcWJUcD3B7Ch4IbeFfKmD7CflAPBqHLSz3IheXxEd9vSBjtKuPvKOme9UpXdVV mU8j8K0bu5DW8g6ZBzjnnFYcdyZk2PkFEJAHfmrjFuOpckkShyQcdRjipIZMyFSAwP8ADnGaWK3W 5to54m/efMrD6Y/pUSq0bYVdwyck+tEo6GaWpOV8t8odhBwV9PfNaCxJdMjOOXIXB6Y96z45WQNK 8f7sKdxY54qxaXTSQRj+Ieo5P41zuLurGidkSw6PClqQk+HMu4gjPGO351DdaYouXmD7hnDHpSGY xDYM9OvrUM2pSouCQT39SKa9pfRkqZTuNqZjRSCz5NbFqvkWYQ/xDkDvWbEyzTbsHrxnnFX5HK8d Mj8q7oNpJsyqPmKTtJOSsQAQdyav2KtEh3HOFOcDis6NdoYseS5wMdh3rStfnV0BxxjHvXJiJuS1 GtNAmTyhgEfPIWGGyR+FCqQrgMRjjaO9WJYHeJJlT92VwSo4zn1qCNWETODyDgEda0w7Ui5OyJNM fyrxCRhhleelX7CULeKSAct/Ws6GSQTxScEHJYY54q5pUbTThlHAOTWkYXqML2iXZrh5DL05ZqjE ifYxvHCu3b1AqNiRE+R94nn8adJMh0LYF/eCXJb1FN09TFsisYWju45I5MbzhkxVq+CzWRd8A7l/ Hhqz7GVluowvHzf5xWne6cw0KWQHBiI3+zAkfyNcfs5SmzRScUY62ebSYoPkdHG7HfjimQW22wML vs44X8eK6fQLKHWNEuLIHZNkkNnPUCueu4ZLfzopD80eBnr0NdE1JRiwU9Tn7oSlyucbemeR6UVo T2fmxl0KkkZZT6+tFTGorbm9iK7lczNxkKvUeppzOZdMkIPPG7/voVWmdiZsev65qSYNBZADqwUn 3JNb2Je+hTIfzpCvHzH8qv2xmkctId6qP6VGYWLZI2gnn3rRnKxQJHEBvPy7v51EnfQm1kG3zIgi 8kjI9qitj5crMWAxyST1xirTt5UMYY9BnIHWprXUI1tz51sHBOQ23k+9ZVFKz5VcKdr6mPeB0tRl 8licfU1l3W4zyrx1HOcdq6G/W3nWOeOPb82GTtycZHpWXfR26XD+Z1MmPwrWnPTY1kiKGcR2zZOD kDA5rQ0mW3YNuA2K24bjyeKzy1t5BAXGW4waS3VXuFSJ2XJ6sKUlzIg2prnykWKFRECTuCnrkVHK ymGEo2WZMOBxls0qRrgzsg3LnvUcrAQRliEGMfjmsVFWLUOrIp5G+xjPy5JzVOG33KXOMFSMZq9d PB5KBHyxz06VDbrgYUk4XOMcV03shNIksbbCvzhVVzzxzj/61PYwrcbFUbWGWIOOvpVu1bZuY5Zd rKcdBwaxpnd5TtJORk8cVk7zM210L10Fe2nQAAbOvpVG0uCsCndwvIA9elWbmF00c3Dbh52Qu7uB Vewj82OKEqOSck+mDRTj7rG1bRjldpGJBAGO9WbWwMqGaRCYx8u49KrxgRjafmyOfc1pyNci3VIl aKPGK6cPTTbkzGXZGlptlZwQvJMn7vH3R1NYtxIj3bso+U/dBPbtVyec/wBkwQNIczSsHc9cACsm RGJIwSFAA9cdv5VtiJxlaMVsZwi7tshDjLsynORt5q/GTDMwZiy/wkdvrVS3UhtzAFBwePrWkqQu rueAfTrg47fWvOmtDrhEkt9SeHdDIv7tux9fQ04uYyzIrbR146VBP5cyN8o3o2S/tW/plmk+lO7c 5GCwHpzn8hRTSi7oHC7Mq0DTMFKgkq/B+leh+GtFs9N0H7ZcJmVkyc9q4LT4N9/EBuZSuQx4we9d 1qN4YtJigU4G0A110VZtsxkzF1Sa1uUYrEIyD24rAkwtvIuQRnIranjB06UuMkgkGsKRWjtC2M4z mtJWlqiVGxUEgV1kGR6Vvm8jHh29jY5eZgyD6j/61cuoLxKeQqjk4zir9tcGa1lUdEII/rXI4uM7 oprS5s+Cr6OzvmSViQY8AjtzVbXIkb7XIrDaWBH05rMspBHJ8pxkcc8irV5K7xY42spHPShyvGwu pQhm2Rh2IBCZ6dcUVTltpTIhiBZCv3Seh7/rRWHs4bs7VsQIOrHoGB61ZuL3DouxQq7AOOnBqGXC Q5Q5GSKhuH5LdcbcD8K7bX3MNjYE8U8u0BTt4AcYpkiI0haEYKHnnjNUo2CyFlyQQTj1pYLmTc6v ksoyPUVkouL0FK7RoB2uIyjZU/yqW3iVIFQfN2xWaJXBJIKktj6VN57BVbJyehFHNKGxm7ovX9uY vJIwA7j5enFYV+qGd1HPzkZ7V1N8ol0zTZW+aTzGyc9elcxeBYbl9nI3nv6msqL0OiLuim8J8oBe fmNJAkkdwrgMdpJIH0q09wskKtjGDjI706ykjLNubHpW12kFkxXv547cRhAcjlicj8qr3Pn3SQ5/ u/1rRuLLZAs2Nyt1ANQSDZFErEDK/wBamMlbQGn1HmzMdrGDw23J56U2EGMNh8gj0qydkiRoOoXm o5VKqQcYxxzQ30M5PoME7x7hGxAZefenafA1w5iaMNuB5/u8E/0qs7sBgEdMCr+neYrBkYDjkY6i s5aRuKFubUi1hmaC1tIwQFiyV7daZAiww5ZsNjIxV7UYzLOSxU7QACByKoOhabYTtUryeuKuD51Z FVHqSWlq01yXEg2A5Viea0kFzHH5cNzHIT/C4xn8aqRm2jXbuYqDwelSLdIrAIuSucbjmvXpKNKF mcsrydyHUHYLZq+FxKcgf7wFWJooVgyASMLnPY8/41U1TfNNaLnl3HTp1q55bSi5HmqoUqADzg4r zqtpLmRvDTQp3C+XczRRKeAAGxxnFJYk+dscjanylSOvTNWR8xUs27c5xk8HgVLNDA0imEEjbubb 1H+cVySn0N0uoNbja20nMgUrnoea3rGP7Lpd1buuGL7iexBXpWLeEEREOTtjX8CKfbXLNmMyHBOc E1STaMpztsbVjawJPBPF8oAOV9Kv6rOrR7PTiqlog2QjOTzzTNSzJK5C5A4611UItxMG9R6SxG2K nJDLg1A9pm2uYUICyABf/HajXP2U7R93Oar/AGgqibWZX3d+gFX7KfQanbcp/YIoYpYmkBYr8oJx zmqluxgSZxE2wjDEDI61f+zQktJKhkJ9TnJqRCEhKD7p4wea3jhHb32S6l9EjNQorFxjaRnINT3M iGwiI4Yk5/pVea3jMgKLgZ6DirckcX2PycFmVuG71EcNd2WxfMkZ/mqPLkAyB1welFQ3BKNgHaB0 PT60VyzoRTs2ac7ZVkxtUYwOSDUVyAq7s88D9KdL8wXPvUdyxO0cHBrRAydQ2MglmUc1ctE8xnfG Dt6HvxVGOcxtI2cEoR9elXIpUNsFAwWWlbUaaLdyi+S6lcDzFwc5/h/+vUEUMhUjLBFYA47Ang06 abCKpHJmPX02gVKZNlskaHCsYlYd/wCKpcb6D0L1lP5thHGw+aKYkA+h4/pXOXsS/a3Vc43nv710 Ucsby7FIyqIT+IJP86xbkH7QxVc/McAduayjFxloUrIrrZgxA54yeM4FO8tIUUqmBk8dan+4sY6Z zk0s0QaLdknnoBSbfNqKT0LKy+dYMTgbBkjt1qC7gMxiYFVynTPepraIRWM0WQzOm1cdSM8Ypbq1 lVonliZV2jnHvUxaTsi5PTUgmSWBlXGNqgc+9Ryvvj/4DgD6VPNvCJwX6AVNZ2ExmEj2xkiC9c9D XTGjKbOZySRjkbgTwPbGM1at5XyEGSccUTwp5z7SGXPUcH8R61AzSW5Lxjp14zwe1Zzg/hYRdy/e zqt1Iu4Agjj04FV5F3qu35TjljUjss+JGQK3Gf8AGr0VhFCga6kDdwuCP51rQpSb90JyS3MK3Wa5 3mQsFXjg8Zqa3BikOW8xsZHtzV2aSAOyRn5V6YFRwFZH24xu4PHvzSnOV2mOOpFPOWvrWRequOPo amku2jW6DL95x07fNVF2AuEweFYEfnWl9lM8dzITj5+P++quyUdRvcpNeoseVJHzEbcdq0YGBJmS TG5SAmOhrJaz8ydULhEyck1rrNHb2xjTBHJLkZOa5aqS2NFJogMsg37gx3AADGT1rQsbOIfvJuSw yFU/d96rW90kkgKja2MZIzz3rStwiKcEfN29fevQw9NKPPI5ZyexoJN9ne3XPbNXJJY4pBKcEORk f5+tZN++HiH92OoRctI/zHjjj8KUNFdCaudAsMTRNImACTkVk3xTcu1c5OPrirVlNmNkB+UgjrUV 0oWa3x/AT+tdUXzwsZvcZ5MkVmZmTKkfT8Kx5rh55Ah2qFP3QOa7jVo4pNGiSMbJGH3sZxXCXCeQ SQd75wSOOfapquSS10Kg9dQimWK43uCw3Z9Qa6W60wSWUF1H5W2Rh7Ek8VzClWkV+meoPauqjuI2 0OOKNg3ynjPQjms/aqCbHJs5a9s2kkYAfMjHK9zRT7iUi5aQEYY5Ht60V5lTFVHJ6GsZ2Rgu2GUA c8Ypk0ZG5mI+8elLKWaVCBjGKZPJwSTzuPNdiRbELAHkelWEfCLj+7VMt3qeIfICfT+tUkJlyeQs hJPQsBTxykRJPVP5Gqkp/dg+7H9TViNg0A54Dp/I0nHUEzQs2C6hcKvQqOvsoqp5u+bYY+p4IbA/ GlsnJ1KY9ihJ/KoQ7CRUGB3qdYu6B6m3qmi+RpdvdLLkMBx2rOilDW6oUIIOTVhtRd7EQu+QnIHa qiXHDZABweaVWz2RKu1qa9veBbfDhM4wOMEe9QXl2Z5o0LkqAMACs4uTjnGBxnoaUSubxCTnbisK VBRlzWLb0sbWp2629hbkrhyMkisdr6aJ1QPhP4fTPetDV52e3jBbogxWPczZitmC88gn36V2VJSv oRGK6kjXG+I5GQx5NQOxEbHrjB68HmrtnEsllFI5wpJU49jVWaNIZ51Rt6jYP6msWm2aJJCmVhkt GAoGCPSrDO7xqhLAAYCk8mopmfzLkc/Me4+tTxlxHJd4yqSOcegx/iaaVlYTSuZudy7umJANxOM9 f8KFLOwCsct+neo5MhCPR15/CprMB7uLI/iGRTUdR3sIyL9rIAyEYAVt26B7S5ZGG7d6571kyR+X qfQFfN/rWxAh/wBIWMEhZB0HUZNaOKasZsy76ErGrEgYJ6H3qtBKZBIrEZ25XnipNQmbHl5zlmz+ dVUlaPJABIPasYxtoy76GtYnMZBjYv2Pt9K6ObylaHZGE/dAkDnJrA055FXzCMNxj3rbjY+Zhzgg DGR+ldLfuWMGryI7797cEp8uFAAPaqI3rywwPXrWlKxabzD95pDuNVlQs8iqo+UHj1xmmo6WKLGn v8pxmrkpXz4wQDkVT0qEzICnB71JKx+0L7Gt6aMZblnWbuSG3jVW4AwK5ySVZS/mqGOOSDzWzrHz 22SeFXP61zkoUbmdtq7yBx7VnXk1sXTQhmRZvL3gEdPStmyuEFqoQgEKCVPoc1zWf9MnYYOxNwGf 0q5BIFRZIt+0jbtx6Dn+f61wyi5GrimSXbYOegBIBx1optzIHCjAYEZI+lFcrWoKKMtziUE+3aop lDKv+8akIJlX8KJI8qo6ZY5r0bDuQFflqZGwoP8As/1pjIVHBp6pxye1CC4SjCpz2P8AOrEJ/c49 wajmj27Bx93+tOTOCAP84q7E3Lem4bUJQe8Z/lUDkeefXNS6aCLpz32darTA/aWHapcdB31JBnyT 82MHbj86dagANkHO3FNZSYiOh2qafBGEjlz1C5H5ilyXC49zkE4wQM/rT1OLiPpnGDULbtrn1/xq cqftS+uB/KqjATZb1Igqq/3R/QVkk7oYV9GY1p6gCc49v6VnKhCpx3P9aqUdQTLOmpJLayBThI5V /wDHuP6VTzlrgn/nuoH5mrujFh9oiHRlD/ivNUEB8lz3Min+dRylXLrMGu5wR1b/ABpi3rR2VxbB eJmHPpj/ABpOTeSn1aoPLP2WQ/7YH86biJMhk5HH9+ruiRiTVoI274qpt+T231d0YFNQWQdVUmiM dQbNDWrX7LqsSgALI6mnWpJ1G4AYjO48e2as+JGEmqWOP7q5/Sq9irC+uCDj5JP5GtVElyMK+Hzh j15IqkoPPrWjfLmOPPXFVEhJzWTjqVfQ6GxxKkBXqsSt+TYNbt35f2wKowN2T74FYGkI3nQIM8oy /wBf6V0Vwqy3uAP9XDz/ALxP/wBetYxuQ2UUJaNzjlWz+dRGTyllY/xIR+Jq7bRj7NcjuMH+dVry MLaEnuQKtrUlPQm0B/8AWKOMDcPw/wD105wTMPc1HoYKSyEf88mq1szKPrWsUZyZV1Yn7A2eykfq K5m5kyZAegXP49K6bV1zZyKPSuVuUbZNjv8A41nURcGVZGAnnKn+Fq07FniiBB42yDB7fItZLKfO lyexrQh/1QJzyJOP+ArXNa5rcS4kKiRnO4qdvHrnFFQXLf6Pc5+8Jgf/AB40VDpq5akTm0fzM7el I1pIVG1CeT2r2P8A4R7TBz/ZxP1obQ7ArtXTwvvXTyxZz87PGTaSAZKGpUs2ZcbT0r13/hG7BvvW vX1p0fhjSx1gNHLFdQ52zyKWyfCjaelPWzfLfLXrreGdIJBMRGO1PXw/pC/8u2adohzM8osLCTzm baeV9Kjl02V7kqEJPsK9ij07TIU2LZoB6kc0W+nabBOZ1tlyfUUe7YXMzyI6TPGgLxEAj0psVk+J flP3f8K9nmg064Xa1vGPfFVF0XStxPlR8/hQuXsO7PJ/7PkZT8hq0NJla5GIzx3r1aLS9LQDEMRx 61aSGyiOVhhH4Uc0V0DVnk99pUpyNp7dvas46ZMuMxEde1ezSW1jI/mGCLd1pktvaSdYIePanzJ9 Bao8f0uzeGeV/LP/AB7yAcd9uKpR6fKyEKhJLjoPrXsyadZJv2wxDeMH6VCuj6enSGMc5otEOZnl B06VbxwYiCT0Ix2pV0qT7DJuXGXBH5GvWW03TiSXiiOe5FNbTtJMXlmOIDOaPd7BzM8g/s5ggypz uqzp2nOJnwp+5Xqf9l6PgARQ8d8VJFZaZD9xYQT7U7RDmZ53qljJJfWzBSSEX+QpbPT5FuZSVIBR 8fka9GMOnFwzLCSBjJFTLFpeORHkjFHMl0DfqeO3unEbAewqGPT3Az5f6V7E+k6JKwZkiPFN/sPR mPG0D2NK8ew9TzbTLV1vbRihA34P4jH9a1zAxv7hkHy5Cj8x/hXcx6PpMZVht+Q5HNSLpWlhiwkG Scnmn7SKFytnA29o+6VdvDrj9ah1Oxk8lFCnGa9Gi0/TEOQyk/WlfTdMkA3FSB6mj2sewcj7nnOj 2TrK+4H/AFbVdWzbePlJ/Cu6TTNNQfKEBxjIp8Wn6eh/hP1o9suwvZt9TzPVrWTy3GDytcreQSKH +Xr7V7lc6PptxneFOfesy48H6PNkfKB9aHUjIFGUTw14n8x+D3rRtoiYkyP+ev8A6CtenyeANLaU nzQAewNO/wCEK0uJVAmIC57jvj/CpSiNzZ5NeREm6G3q5/8AQ6K9VPgzRCXMkrEsc9R65oo5ECqH ZNcw+1Rtcw/7NcrPPKDxI351H9pm2Z8w01Q8zP2x1Ru4QeoqN763U9V/OuPluZgeJGqrJczHrIat UUS6zOxk1S3HRlqrLrlup5ZRXGSTSmQ/Oao3MjluWNV7OKJ55M7dtet/7y/nVd9fh/hdfzrgJpHG QGNUpZpOm84qXKK6DSb6noj+JEHy55qvL4hcDiRRXnjTygj94350olkIOXPT1qfarsP2b7ncP4mk Xjfn8aYfFDE8SAY964ZpXz940wSPn7xpOt5D9mdyfFcoPEnHsaibxbcZ4P61xu4+ppu9t33jS9t5 D9mdiPF9xnljj604+MHIwWb/AL6rjixx1pjM3rR7Zh7NHXnxOzf8tHB9jUZ8Syhsbzj3rk1Y5608 kgdaPbMPZo6weJW6ZJ/GmnxE5OASPxrki7Z6mnBjjqaPbMPZo6g69LnO4j8aT/hIbgdHOO3NcyCc dT+dJvb1NHtmHIjqV8S3C/xfmaUeKLgHIb9a5Uu2eppVdj1NL2rDkR1Z8U3RP3zj60h8T3Z6MR+N c0pJFIzH1p+0YciOl/4Sa9znzD+BqT/hLbtF4lOa5Pe3940m9j/EaPasORHXL4yvcYMuaQ+L70Nn zTXJ5OetPHWhVGHIjqz4xuv+euaiPi65/wCep/OuYbg0xuaPaMORHUf8Jdd9BKfzpP8AhKro5zMx /GuYwMUw9aXtWP2aOmPii5/56n880VzJope2kHs4n//Z --b1_a405e8ab45a5c4da9db9822dc5954733--