Date: Fri, 5 Jun 2020 15:51:15 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Abu Bakr (bahagi 1 mula 2) Message-ID: <5015117ce0f9414312d8716715e66b1e@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 18.208.132.33 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_5015117ce0f9414312d8716715e66b1e" --b1_5015117ce0f9414312d8716715e66b1e Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_5015117ce0f9414312d8716715e66b1e" --b2_5015117ce0f9414312d8716715e66b1e Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 8 Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Abu Bakr (bahagi 1 mula 2) Deskripsyon: Ang isang maikling talambuhay ng kasamahan, kaibigan at biyenan ni Propeta Muhammad, si Abu Bakr. Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 16 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2741 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan Mga Layunin · Upang malaman ang tungkol sa buhay ni Abu Bakr at maunawaan ang kanyang kahalagahan sa kasaysayan ng Islam. · Upang pahalagahan ang kanyang pagiging malapit sa Propeta Muhammad at kilalanin ang kanyang pag-unawa sa Islam. Terminong Arabik · Khalifah (maramihan: Khulafa’) – Caliph.Minsan naibaybay na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari. · Rashidun –Yaong mga wastong pinatnubayan, partikular na , ang isang kolektibong termino na tumutukoy sa unang apat na Khalifah. · Sunnah -Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta. · Kabah - Ang hugis-kuwadrado na gusali na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi itong bilang tuunan ng direksyon kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal. · Ummah - Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad. Bago ang kanyang kamatayan, si Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, hiniling niya sa kanyang mga kasamahan na, "Panghawakan nang matibay ang aking halimbawa (sunnah) at sa mga Khalifah na wastong pinatnubayan" [1] Yaong mga kilala bilang wastong pinatnubayan na mga Khalifah (Al-Khulafa 'Ar-Rashidun) o Rashidun ang unang apat na pinuno, pagkamatay ni Propeta Muhammad, ng bansang Islam. Ang kanilang mga pangalan ay marahil pamilyar sa inyo sapagkat ang mga ito ay malapit na mga kasama at kamag-anak ng Propeta Muhammad. Sila ay sina Abu Bakr, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan at Ali ibn Abi Talib. Ang mga lalaking ito ay kilala sa kanilang pagka matuwid, sa kanilang masidhi na pag-ibig at debosyon sa Islam. Abu Bakr Ang unang Khalifah na Wastong Pinatnubayan ay si Abu Bakr. Pinamunuan niya ang pagiging Khalifa mula 632-634 ng Common Era (CE), humigit-kumulang na 27 buwan. Ang buong pangalan ni Abu Bakr ay Abdullah ibn Abi Quhafa ngunit siya ay tinatawag na Abu Bakr dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa pagpapalaki ng mga kamelyo. Siya ay ipinanganak sa marangyang pamilya at sa pagtuntong niya ng sapat na gulang ay madali niyang naitatag ang kanyang sarili bilang isang matagumpay na mangangalakal / negosyante. Siya ay isang kagiliw-giliw na tao na nakikipag-usap na may malawak na koneksyon. Noong panahong iyon ang mga Arabo ay masyadong nababahala sa talaangkanan(genealogy) at si Abu Bakr ay isang dalubhasa dito. Ang kanyang kaalaman kasama ang kanyang kaaya-ayang pagkatao ang nagsilbi upang mapadali ang kanyang pakikihalubilo sa kabuuan ng lipunan ng Mecca. Mula sa kasaysayan ng Islam at ang Sunnah natutunan natin na si Abu Bakr ay mas bata ng humigit-kumulang na 2 taon kaysa kay Propeta Muhammad at pareho silang ipinanganak sa tribo ng Quraish, kahit na sa iba't ibang mga angkan. Sila ay pamilyar sa isat-isa sa, ang kanilang panghabambuhay na pagkakaibigan ay tumibay noong si Propeta Muhammad ay kinasal sa kanyang unang asawa na si Khadijah at sila ay naging magkapitbahay. Hindi sila nagkakalayo ng katangian. Parehas silang negosyante, na nagsagawa ng lahat ng kanilang mga gawain sa katapatan at kagandahang-asal. Si Abu Bakr ay kilala bilang As-Siddiq, ang matapat. Si Propeta Muhammad mismo ang nagbigay sa kanya ng titulong ito. Ang mga ito ay dalawang kalalakihan na may kamangha-manghang pagkatao at ang kanilang mga ugnayan ay naging mas malakas pa noong pinakasalan ni Propeta Muhammad ang anak na babae ni Abu Bakr na si Aisha, nawa ay kalugdan siya ng Allah. Si Aisha mismo ang nagsabi sa atin ng marami patungkol sa pag-uugali ng kanyang ama. Isa sa mga kuwento na kanyang isinaysay tungkol sa kanyang ama ay hindi siya nagpatirapa sa isang idolo. Sa ibang salaysay, si Abu Bakr mismo ang nagsabi sa atin na noong bata pa siya ay dinala siya ng kanyang ama sa lugar kung saan may nakatago na idolo at iniwan siya doon na nag-iisa. Sinuri niya ang mga idolo na ito at nagtaka siya kung anong pakinabang nilang totoo. Tinanong niya sila at siyempre hindi sila tumugon. Alam ni Abu Bakr na ang mga rebulto at mga idolo ay hindi karapat-dapat sa pagsamba. Naging madali para sa kanya na paniwalaan at yakapin ang bagong relihiyon na ipinakita sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan na si Muhammad. Si Abu Bakr ang una. · Siya ang unang nasa tamang gulang na lalaki na tumanggap sa Islam. Nang madinig si Propeta Muhammad na nagsasabi na walang karapat-dapat sa pagsamba maliban sa Allah at si (Muhammad) ay Sugo ng Allah, tinanggap agad ni Abu Bakr ang Islam. · Siya ang unang pampublikong tagapagsalita para sa Islam. Noong sila ay mababa pa sa 40 na mga Muslim, nais ni Abu Bakr na ipahayag ang mensahe sa publiko. Tinanggihan ni Propeta Muhammad, Iniisip niya na ang bilang nila ay napakaliit para ipahamak sa paglalantad ngunit pinilit ni Abu Bakr. Si Propeta Muhammad ay kalaunan inutusan ng Allah na gawing publiko ang mensahe at siya at si Abu Bakr ay nagpunta sa Kabah kung saan si Abu Bakr ay nagpahayag, "Walang karapat dapat na sambahin kundi ang Allah, at si Muhammad ay Kanyang alipin at sugo" · Siya ang una sa mga Muslim na nagsagawa ng anumang mabubuting gawa. Ibig sabihin hindi siya nag-atubili bagkus kinuha niya ang bawat pagkakataon na kumilos nang matuwid. Ang pamangkin ni Propeta Muhammad, si Ali ibn Abi Talib, ay pinuri si Abu Bakr bilang unang tao na gumawa ng anumang mabubuting gawa. [2] Sa Islam, hinihikayat ang pakikipag paligsahan sa isa't isa upang gumawa ng mabubuting gawa. · Siya ang unang Khalifah. Matapos ang pagkamatay ni Propeta Muhammad, ang mga Muslim ay nagdadalamhati at nasa kaguluhan gayunpaman sa panahon ng matinding krisis na ito pinili nila si Abu Bakr bilang kanilang pinuno. · Siya ang magiging unang tao ng Ummah na ito na makakapasok sa Paraiso. Nalaman natin ang patungkol kay Abu Bakr mula sa Sunnah ng Propeta. [3] Sinabi ni Propeta Muhammad, "Si Anghel Jibreel (Gabriel) ay dumating sa akin at kinuha ang aking kamay at ipinakita sa akin ang pintuan kung saan ang aking Ummah ay papasok sa Paraiso". Sinabi ni Abu Bakr, "Sana'y makasama ako sa iyo upang makita ang pintuan", at sinabi ni Propeta Muhammad na "Abu Bakr, dapat mong malaman na ikaw ang magiging una sa aking Ummah na makakapasok sa Paraiso." [4] Si Abu Bakr ang tagapagtanggol. · Sa pagdating ng Islam, ang mga pinuno ng Mecca ay naglunsad ng isang kampanya ng kalupitan na sobrang nagpahirap ng buhay para sa mga bagong Muslim, lalo na ang mahihina ay nanganganib kabilang narin ang maraming alipin. Ang pag uusig at pang-aabuso ay ginawa upang sirain ang bagong relihiyon at muntikan na sanang magawa ito nang maayos kung hindi dahil sa lakas at tapang ng loob ng mga tao tulad ni Abu Bakr. Siya ay nasa kalagayan na, isang mayaman at maimpluwensiyang mangangalakal na kinayang mapagaan ang pagdurusa ng maraming alipin sa pamamagitan ng pagbili ng mga ito mula sa kanilang mga amo at pagbibigay ng kanilang kalayaan. Ang isa sa mga alipin na pinalaya niya ay si Bilal, ang lalaking naging unang tao na nagsagawa ng pagtawag sa mataimtim na pagdarasal. Ipagpapatuloy sa Bahagi 2 Talababa: [1] IbnMajah, Abu Dawood. [2] Ali ibn Abi Talib at Abu Bakr’s funeral [3] Abu Dawood [4] Ibid. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/230/ang-mga-khalifah-na-wastong-pinatnubayan/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_5015117ce0f9414312d8716715e66b1e Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Abu Bakr (bahagi 1 mula 2)

Deskripsyon: Ang isang maikling talambuhay ng kasamahan, kaibigan at biyenan ni Propeta Muhammad, si Abu Bakr.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 16 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2741 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan


Mga Layunin

·       Upang malaman ang tungkol sa buhay ni Abu Bakr at maunawaan ang kanyang kahalagahan sa kasaysayan ng Islam.

·       Upang pahalagahan ang kanyang pagiging malapit sa Propeta Muhammad at kilalanin ang kanyang pag-unawa sa Islam.

Terminong Arabik

·       Khalifah (maramihan: Khulafa’) – Caliph.  Minsan naibaybay na Khalif. Siya ang pangunahing pinuno ng relihiyon at palingkurang-bayan na pinuno, na itinuturing na kahalili ng Propeta Muhammad. Ang isang Khalifah ay hindi isang hari.

·       Rashidun – Yaong mga wastong pinatnubayan, partikular na , ang isang kolektibong termino na tumutukoy sa unang apat na Khalifah.

·       SunnahAng salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta.

·       Kabah - Ang hugis-kuwadrado na gusali na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi itong bilang tuunan ng direksyon kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal.

·       Ummah - Tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

RightlyGuidedCaliphsAbuBakr1.jpgBago ang kanyang kamatayan, si Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, hiniling niya sa kanyang mga kasamahan na, "Panghawakan nang matibay ang aking halimbawa (sunnah) at sa mga Khalifah na wastong pinatnubayan" [1] Yaong mga kilala bilang wastong pinatnubayan na mga Khalifah (Al-Khulafa 'Ar-Rashidun) o Rashidun ang unang apat na pinuno, pagkamatay ni Propeta Muhammad, ng bansang Islam. Ang kanilang mga pangalan ay marahil pamilyar sa inyo sapagkat ang mga ito ay malapit na mga kasama at kamag-anak ng Propeta Muhammad. Sila ay sina Abu Bakr, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan at Ali ibn Abi Talib. Ang mga lalaking ito ay kilala sa kanilang pagka matuwid, sa kanilang masidhi na pag-ibig at debosyon sa Islam.

Abu Bakr

Ang unang Khalifah na Wastong Pinatnubayan ay si Abu Bakr. Pinamunuan niya ang pagiging Khalifa mula 632-634 ng Common Era (CE), humigit-kumulang na 27 buwan.

Ang buong pangalan ni Abu Bakr ay Abdullah ibn Abi Quhafa ngunit siya ay tinatawag na Abu Bakr dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa pagpapalaki ng mga kamelyo. Siya ay ipinanganak sa marangyang pamilya at sa pagtuntong niya ng sapat na gulang ay madali niyang  naitatag ang kanyang sarili bilang isang matagumpay na mangangalakal / negosyante. Siya ay isang kagiliw-giliw na tao na nakikipag-usap na may malawak na koneksyon. Noong panahong iyon ang mga Arabo ay masyadong nababahala sa talaangkanan(genealogy) at si Abu Bakr ay isang dalubhasa dito. Ang kanyang kaalaman kasama ang kanyang kaaya-ayang pagkatao ang nagsilbi upang mapadali ang kanyang pakikihalubilo sa kabuuan ng lipunan ng Mecca.

Mula sa kasaysayan ng Islam at ang Sunnah natutunan natin na si Abu Bakr ay mas bata ng humigit-kumulang na 2 taon kaysa kay Propeta Muhammad at pareho silang ipinanganak sa tribo ng Quraish, kahit na sa iba't ibang mga angkan. Sila ay pamilyar sa isat-isa sa,  ang kanilang panghabambuhay na pagkakaibigan ay tumibay noong si Propeta Muhammad ay kinasal sa kanyang unang asawa na si Khadijah at sila ay naging magkapitbahay. Hindi sila nagkakalayo ng katangian. Parehas silang negosyante, na nagsagawa ng lahat ng kanilang mga gawain sa katapatan at kagandahang-asal. Si Abu Bakr ay kilala bilang As-Siddiq, ang matapat. Si Propeta Muhammad mismo ang nagbigay sa kanya ng titulong ito. Ang mga ito ay dalawang kalalakihan na may kamangha-manghang pagkatao at ang kanilang mga ugnayan ay naging mas malakas pa noong pinakasalan ni Propeta Muhammad ang anak na babae ni Abu Bakr na si Aisha, nawa ay kalugdan siya ng Allah.

Si Aisha mismo ang nagsabi sa atin ng marami patungkol sa pag-uugali ng kanyang ama. Isa sa mga kuwento na kanyang isinaysay tungkol sa kanyang ama ay hindi siya nagpatirapa sa isang idolo. Sa ibang salaysay, si Abu Bakr mismo ang nagsabi sa atin na noong bata pa siya ay dinala siya ng kanyang ama sa lugar kung saan may nakatago na idolo at iniwan siya doon na nag-iisa. Sinuri niya ang mga idolo na ito at nagtaka siya kung anong pakinabang nilang totoo. Tinanong niya sila at siyempre hindi sila tumugon. Alam ni Abu Bakr na ang mga rebulto at mga idolo ay hindi karapat-dapat sa pagsamba. Naging madali para sa kanya na paniwalaan at yakapin ang bagong relihiyon na ipinakita sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan na si Muhammad.

Si Abu Bakr ang una.

·       Siya ang unang nasa tamang gulang na lalaki na tumanggap sa Islam. Nang madinig  si Propeta Muhammad na nagsasabi na walang karapat-dapat sa pagsamba maliban sa Allah at si (Muhammad) ay Sugo ng Allah, tinanggap agad ni Abu Bakr ang Islam.

·       Siya ang unang pampublikong tagapagsalita para sa Islam. Noong sila ay mababa pa sa 40 na mga Muslim, nais ni Abu Bakr na ipahayag ang mensahe sa publiko. Tinanggihan ni Propeta Muhammad, Iniisip niya  na ang bilang nila ay napakaliit para ipahamak sa paglalantad ngunit pinilit ni Abu Bakr. Si Propeta Muhammad ay kalaunan inutusan ng Allah na gawing publiko ang mensahe at siya at si Abu Bakr ay nagpunta sa Kabah kung saan si Abu Bakr ay nagpahayag, "Walang karapat dapat na sambahin kundi ang Allah, at si Muhammad ay Kanyang alipin at sugo"

·     Siya ang una sa mga Muslim na nagsagawa ng anumang mabubuting gawa. Ibig sabihin hindi siya nag-atubili bagkus kinuha niya ang bawat pagkakataon na kumilos nang matuwid. Ang pamangkin ni Propeta Muhammad, si Ali ibn Abi Talib, ay pinuri si Abu Bakr bilang unang tao na gumawa ng anumang mabubuting gawa. [2] Sa Islam, hinihikayat ang pakikipag paligsahan sa isa't isa upang gumawa ng mabubuting gawa.

·       Siya ang unang Khalifah. Matapos ang pagkamatay ni Propeta Muhammad, ang mga Muslim ay nagdadalamhati at nasa kaguluhan gayunpaman sa panahon ng matinding krisis na ito pinili nila si Abu Bakr bilang kanilang pinuno.

·        Siya ang magiging unang tao ng Ummah na ito na makakapasok sa Paraiso. Nalaman natin ang patungkol kay Abu Bakr mula sa Sunnah ng Propeta. [3] Sinabi ni Propeta Muhammad, "Si Anghel Jibreel (Gabriel) ay dumating sa akin at kinuha ang aking kamay at ipinakita sa akin ang pintuan kung saan ang aking Ummah ay papasok sa Paraiso". Sinabi ni Abu Bakr, "Sana'y makasama ako sa iyo upang makita ang pintuan", at sinabi ni Propeta Muhammad na "Abu Bakr, dapat mong malaman na ikaw ang magiging una sa aking Ummah na makakapasok sa Paraiso." [4]

Si Abu Bakr ang tagapagtanggol. 

·       Sa pagdating ng Islam, ang mga pinuno ng Mecca ay naglunsad ng isang kampanya ng kalupitan na sobrang nagpahirap ng buhay para sa mga bagong Muslim, lalo na ang mahihina ay  nanganganib kabilang narin ang maraming alipin. Ang pag uusig  at pang-aabuso ay ginawa upang sirain ang bagong relihiyon at muntikan na sanang magawa ito nang maayos kung hindi dahil sa lakas at tapang ng loob ng mga tao tulad ni Abu Bakr. Siya ay nasa kalagayan na, isang mayaman at maimpluwensiyang mangangalakal na kinayang mapagaan ang pagdurusa ng maraming alipin sa pamamagitan ng pagbili ng mga ito mula sa kanilang mga amo at pagbibigay ng kanilang kalayaan. Ang isa sa mga alipin na pinalaya niya ay si Bilal, ang lalaking naging unang tao na nagsagawa ng pagtawag sa mataimtim na pagdarasal.

Ipagpapatuloy sa Bahagi 2Talababa:

[1] IbnMajah, Abu Dawood.

[2] Ali ibn Abi Talib at Abu Bakr’s funeral

[3] Abu Dawood

[4] Ibid.

--b2_5015117ce0f9414312d8716715e66b1e-- --b1_5015117ce0f9414312d8716715e66b1e Content-Type: image/jpeg; name="The_Rightly_Guided_Caliphs_Abu_Bakr_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Rightly_Guided_Caliphs_Abu_Bakr_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAEYALsDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCbbSba fSV7nKeRzDCKTFPpCKOUOYbijbTqKOUOYTbRtp1GKfKHMN20uKXFKBS5Q5hNtLilAopco+YTbRil opcocwm2jFOApcU+UOYYFpdtOxS47UuUaY3aBS45pcUoFLlHzAop2KQU4U+UOYAKXFKozTsUnEEy ttpNtWfJNNMRFdCMHcr7aNtSlKNhqtBakO2kxUoUMMg5HqKPL5oVhO5GFpwWpAtOCE0mMi20oWmz zpCUTILu4QL35pYJRO8u05CEL+NZe1jzctzT2crXDFJUpWmEVpYgbRxQaTNFguPFFMzTgaVh3HCj FKuKfgVIxuKULSnFJkUDuGKXjFNJpN1FhXH5IpN9NzTS1PlC5fubiGCRI9wy7hOvc5/wocxF9gkX d2Ga870m41XUr1EvLlmhEvm4JwxOOCfQZro9M2w6k73U5cj5dmMiMnoT615cMcuazO+WFfLdG+Yu elVr1/s8TN0Pqen0rSTDopDq+RncvQ1R1SwW4gLeWzkDBCtjIrtrSk6bcDmpRSmlIxbG+kGpvav8 qSnzEz6Y5FbWw46VyXnrFOEjmkRlBx5iHI9QD/8Aqrs7EC6t1aMl8KMnHtXFgsXeXs57nTiqHu88 SJY/anMBGhduMfrU07JbReY/C5xn0rn9b1OK60y7t0lCsEJAPtzke9dlXERhddTlp0JS1Mr7fBc6 jJdF8KWIUt1X2/z710WjRH+zg55LsW65rjdBs5L1vMuAJGZwqtt+96njp1r0MFLS3EeMFVHyA52i vLwk1Ks2+h34iNqaSIHGAahasebU7i+uvLhVtrEYXjp9e3FaxXyowpwAo/AV7FKsqjaXQ82pScFd kbGmZJ6cmrCNYMI4jPJJdyttSCKMseehJ/hB9TW9b6A8MQm2KJcYZd2QM+/firdemna5Kozauc9D DLOcIhPvVoWax/fcMccYq7JPb21wbcNtAOCf7tZ8t4SzCNyE6Cq1kTpEaQE4LBj7Um6o92eT1o3e tPlFzDyTSYbGccUgyxwoyas7pZIREfug8A0bDTuV/wClJn1HFXIbaOOUfaS2wjjjH51Zh09JrwQr bMf7xY4UD2pOaQ1FszDLgEL0PqKjJOa320y0ivhtKmGIZYHrT3jjkcvvC56AL2qfaLoi/ZvqzzK0 VoJftLDywTktncoGeQOcgGtCO+s2UBkkKEkEspZz6ZPU/hSaZ4K1y6nnbULxYAFLHDDHJ4Jx6j2r orD4f6dalJpHlmcDrITx/wDW+tfORwspnsOvGJTsdUuNOVROvmW38MrDlR6H/Gt+3uLe9jJgkWRc AnHoaxdT0Wa2QPA4iWMYU7TINvf5emfc1jWxvNNuTd24aLysq0DcGReo/M9q74SnSsnqjlmo1Ndm W9d09ra8kuFn2jHyrKBg/wCP5iptC1d7W0JdljKN+8Ehzxjgce9WNSutN1zTVaO6iUuuGV4g+PYj qprmIU+yPNbx28MSMhYNHJw5PA49fY1xYimnU5oHTSm+W0jr73W7OfSZQSDMy/dIyuD0P6VyFwFn ilT5vmwY2HOQAOeO3FVrfUlgbITcUUB8cgj2/wBnAqJrgC4Ty1KwDJVWX73sPxqZTc9ZbjjFLSJc sbhLWwt1TfG8js6hCVVV4BJOM9sAVrXt1P8AbkNvLsjkUsFJJIxgspHbH9TVKK+BsVCgruUAoVwD xyBn3JrUsbQzPn5FmmO1FQ4BUD1JBPUmueFRwi+7NZR5mhul2dwUdYcjYd07t2T/ABx+VZOqeIGv Y5VtcRW0Y2NKx4b6etbN7qOp6hJJ4a8PWW6OH5JbiMkjI+9uPYcnnvWrZfC6KKzWS5mSWaNg6ZHy 8jnPPY120pyUVBdTnnBN8z6HG6Dqwtb9JY0lkLMo3Fjkj1Y/p7DFekWOrX1+qyIoVOmck5+nr+lZ 9x4fmsSqKi8jIKDg10lnLa26Q29uiiULtJx1Jr04U/ZxvucDnzSs9DnLzRrg3E0hJIALN9fQVmSQ SwL+9AU5xjvXem1XzJEeMhnHLnvXPahpiI7HzI3J6fNyK6qVbm0ZjUo21RhKS1WI40lIR5BHjuau QaLcNEzADPYnoapXFvJbylHIz7Gtrp6Iws46tGpFp0QAWNjI7Hgr0AqaSzFrcKzgcdAwzVPSbxba Q73x6Hvmr95czSyGNLhShHUVi1LmsbxcXG5HdygxkfK7A8juKbHfz26GSTj0HeqLRyKS6yAnOCc1 tmztZLVWvZVjYqAgzxTaUVqCbkzEn1TdI+1NvmDDEfWrAu4HAYuwOPWi2sLS7uDabWWQE5nLZAFO m0qOCZovNDbT97HWqbhexK5t0cvp2uapqVsrQTkb2LB3wVkIwMDHOB059qZres+INJuLeOGVA9wC X2/Opc9PvE+nSs2PTZNGeGbT7mDzSNjxmXIYjoQDU8mnaxe3VteahbJOEXckUcgXGevPrxXyTqzj O6eh9DyRlGzRu2Xii6t7eFb+0nbdgPKEJU9+AOfXmpDqOnXFyLpHUT8hHJCNg9tx6c1DJqrxW6i8 iWJQh3RA/Kq9lHUk1lXNpBBYyXTQgSSH91D94tx+QGPyqoYuotxSw8GLdWCzXk726IZssXjOcFhy eg5PP45FVV003m6MwhpFAMgI+63XaAPT8e9YlprN7Z6rJeW8Qdk2KxKE5A6hR75610Vtc3MdzHIl q0cBjYMccE5JA/AYHetoyd9UZSjpozLuoniV2MQ3SHbtXrkcD+mfrTU0meR4p/OULkrIi87f6Ad6 617J5L2S58t2iQK8oIwhB7j19/T6VX8WaVFpbWtzbsJ4Z85RTtwzHC/UDiirCS2FTnF7mTJp1pdz 2rW1zIWU7AqsMMqnr65Oaszanuc2NnaedJtx52SoUbuQfQkZqlaCS102KeRlaQMCFDBXZucDPpk5 rore8g0y1WK0uVBdVMtywBySDkhcZJPQc8CuWC1N5PQ6rR7nTfC9hY2ZPlNJnzASCzMRnLEcE/41 PN490JGFvZtLqFy7YS1tI9zsP73OAB9a5qO30Z0Mk0roZVJEax+bIQR98t2zz06Zxmstr61tFWO0 0t0wSqqCQzEZPXvjjr/SuhSklcydmzq7nxJ4hm8ye18KSLbKAsbzkFiT32g9BWOvje7W8ia603yi pO4IudpBxg4qGXxtrY0rDQptYmON0YOuR2OOc1mW+pw6lKVvdtvIM4Zxt3E+3SuiEr2tLUxkn1jo eif8JPBNCkuEkjkXomePUc1V/tnTCzf6GFPbgE1y1ncFH+x3JxKq5D/wuvqKp+Irx9KNrdq+IixV 1xncD6e9ehTnRUL9VucM41ee3R7HZr59zGZImZUx8oY9TWTc2+zO/kk+tVG1uGGztrlpCUl+Uexr X0h9N1mKaGG83zKct8pwCO2eldMa9NdTJ0pvoVFaCKN4oYPOkPGSOBUdw0/lgG3EYPPFdbaaLaQ2 pBCl+7E9KyTpP2y58uGdGjGSTu5FVGvBtkyoySRhIHKlsHbn9a1LTSL6/jEjkpCP4nz+grc07w/F CxM7iXB4UHjPvW0qhVCqAAOwrGtjEtIG1HDc2sji7bQbyW5kETNHEOjHgtWwlhfbBm2g4GPm5Na1 3cfZoDKF3sOijqazItZMkYY3dtGSTlHIDLz0NYvEznq7GvsYwdlc8Ft766c28LJE84mEryzAAKB8 ox6Lj9a7Ozuk1q1nvbMhAh2qJvvZHA24PTpWK+n21xeo4meW5lcGSMoDx15PT1+mKoX9tLp0ou7f G2PhQBtBX1x+OPxrw5JN6HrpO2p0jyW2pQxz3VofNRwd4fJLDnHv71nto+owyxsk/wC7CYjWcliF 3dTz3J/Kudj1+9tNQbbA3msSHjbjbn+X/wBete51fVdXDW1tpkzNIRuZW6gcYHHA/nSUJxa5R80X HUS11Ox01ZIrja93BI7L5TEh2YYzzxxjFdrZXtpqcf2ixm8rglo2GY8A88dOetYGleBLqFFkmtlL ZykaFQGweN3P8uvNdtB4fvPISR7eyafGVIlcY4xj7p6V2RU4vRHI3CS3KA1dfDczW9/CTEVMjKBk pnjgehHI/Ks7UbvSdX02aFZngnt3WW3EqkGVQQSDjjcDxUms2l1HceZflHnROcEuwQHBIx3NYq3N haXkyTXKsrbpUUtwFJ6Ht1BrlqV5t2a2OinQjumX9Mj06C4uJr1kuYU3Q2+0bnZv4mHYYH9aztVg sI4Ua51FY2lGVCxMDHyQQMjC9vU/yqC31qOBluJ4y6qSILdBkAZzuz6n3FdCXlvFF+89s8bjJAuF BTjoR1z7f41nFytoi3GPUveCpdOvPCUkkYLy28r4wq78ZUj9RV+bXfC6h5dhFxJIrPFLGVO4dwPw z74rhdS0KOCWS7tkMTMDIHjbKsDwePyrOvWmhEdzLEyrIMMxYlQeMH24rWNVW0M5U9T0nRNb0cRy s8EKmaYHYIxtGD8rYrU1rwppd+ks5KRA5wVQHa3r+deZWL2v2RykksyR8rIp+ZQeuMfgMVvWPijU F8yFttzF5is8BxG6cf3j1zzRTqxcrT2FOEkrxHeS15YSRyI39oWLHGFxvHqPYj9awfEMrXfh1SBn ZcDOTyvUH8MkVt3+uWTyRX9lIcqSssDttlGO23uPQ9OaxrcLrOkNErNGxLZUKGD98ccA8fzq6slG d0Z04NxszBhu7m5mt7YuDBaYkKNwrBR0wOM16b4C0iKLRY72K5uStzl1SXbkZJz0zxXmWmwxLfTz 3EDNG6GJYt+N5zjb7HmvRtU8StaaZHptg+5kgw8g6LwBtz7Zx+FVGoovmYON1ZFnxF4iW0neytGM soG5sHqARx/SsTRb7UHv3EaiRg371i2Fh9F9T/jXKS37zXaRW8Rnmjym8cBVJ5JNbNz4lhtbD7Ba YSUsq+W7ABwMlizemQOKpVpzleRLpRirI9asdRt5URS6K4UbsEVNcanY2mDcXMcYY4BJ4zXhkviR rXyIRdo02S7mBOFz0APqOcHtmtnQribWZZIZo57i1YY3pGCAwGBwORj19ee9VUqX2RNOHLoz0TXt QEenS3Mc0OzdtV8/zPbrXnB1DSZ2aW53JMzHeFORnPX8etGtaPcx2MtrbXE6RF9vkTuCHYeh79eh rP0/Tby4sYpVh3Ajqfl5HB4xXPVqKVnsawg1oYFnqrW88cYjypQcA4JPHT0H+J9a19SvbfV9eiim lW0WMLtVhypXkZXp+dc6qFLqEyM0ssSrJ5YHXvWv4q8nUby1uo2B/cFZCRtJZSCcj8anTmRurqJF q9hbfbLn7Ddm9k3b3kHzBwTwM/j+ldJpeoT28yW8b28QO52mdSEwMAg49x+tc9/Zt1eWEjBlwUO1 U9Aeox3/APr16D4W8MR/Zo59QhjWNULHJG1T2Oeg4Az+NUndpxIa0aZqWdzdyW8TozyvMcxyJGAI x3znjjPpT9TtLq0iebUNSdlYERRxyHcT644H4Y/Gq+o+KbSB0g0YLtjAUzn5lPrsX+Pn3rN1bUY0 dpGkKzXH+tzIMug4yT23HgKvAHrXdKunFdzjjRfMcxqbnN1fwLdhYFUO1y+Nzj+HGTgck4rjHupb xmdEkl42qTyQM5IIP9K9FsbEGO3muW85kJmhiQfO7AE429G7YHvXm7sBcBY8JyyusowQxJyDXDD3 lzHfL3Wol7S47qbW0gtTK+G3loRn5FBO4Z7V3WgG9srm5tFIf+IuhG7bjPK9+GPJrF+GdrcDxCt8 YIHtLJ4xcmRd2xXJAZSfQgfnXfLpscGr3Go6UYoTDe5TBJxu4YEf3CePbrWqS0MpNu5kbrWeR9LR Ps7wr8i8lZDkknPXBqOG3+0Wu1ZYm8pDviZc5UZzjt+dTazcWsWtXFxFE0SBwtyrYLQsepBJyY+3 oKpwXtjLrf2Z5vIa5UeTcJzu7Bj269q5Z0/f20NYT90zpNKjEXm6e/k7wqyxg4Rj1yD69KqXdwJI wt+XimDqqyIcFu2Se/eumHgXxNp0eBc298OSyq+1kXk/dbAJ3GsbVLGSS3Z7nG8RKZYtw3IeAR7d /wA6TjyS1Y0+daFaC3tby9istaH2ZuNl1EACDn5fp9fWpBp0/hzVlsLhmCIrBWUnBzyGz3z/AJ61 Zh0mzurE+ZOLn7PGAgVsDZzlCfXPP4VaubaS7sYMK6tGFmzk/KA23A9+MEe1XNq1kTFPqUrSKI3M pAVUjxMAP4hnjPuP6Ut/LM2nrAgMczTNkgDJXAH5ZNWFtmkvPlQFGYH5lwT6fyxior5ZbmQ2cOTH CMuYVB3ED8enTFYp3YNWZzdnJHbX6AiT7PGCrMp5kPdv8+lU9ZH2vVJGtY5JhIdw+XlO3THrXYHT NQa1F0dJljhUEPKTtZ0UdSP4R6D61reHtbtILtkbTEth8u6YuBuGM8D6DqD3rpjo7shu6sc5onw4 1q8txNP5liWOH8zBJHqOvtXoHhXw/qnh2VRdSQTR7cbovlyPpjr61kar48vJTLb2UcMMYOXcyDIU 9FHpjj8zTNI8XXGnqDLbicg7VWS42Lzk8ZBJ6d+tbqVNMxlGbN/xJottdF74wyFQmw8ZCL1yBivP n1aOF2iCy4U4GI3GRXdx+OdP1PT5I761m38/uwu1uPQf1rjrjTvDEk7usWrruOSFwQD35PXmoqck 9ioqUVqcXdeba3UrwQbkRVfzEbIIJBB555HaltobzVr6N4VeWS6lZ4lbADHGHX68DFakulQy63Hp hgAi8mKSI4OGyoLJu79yM+ldRo/hv+xHuoJYi9q7iVWuPl2kDOSDwPQn2qnFFczKvg2yjlnmhmjO 2AjCy/e2jtjtyMn61c8QeJBqTnSdMYx2St5c10fuk4zge34dqyNbuLa+1e6m0xMW0uF2Zy0rgdc+ laf/AAjx07w7LdSKTc3R8tY+o+Y4zj0xk0Qd4uMfmxSjZqUvkina2scWmf2lAPISKIQROx48/eNx wewH8qp3d02sXYOUMJmEEOeDtXv+PB9a0fFP2WwsdB0K3n2fKZp+7LuA5I7Z5qnoVn5j27EqzLFu OG4wSevvntWFX3Ym1LV3Ok0XTbfU9R2Xi5tbVdkEinYdwHL5HOc8A/WvPNSisW8Q6gbe7N6nmOy3 Myj95gZOcDGc8dK9U02RdM0e4vXfyI7aN3YFMlGGeT0znP615Iqz3vnyNE0skzZ+Veck5bHHXqce lWlamkJO9Rs7bwFEsNhcx3kcAh1KJo5ByHbAJGR0wPm6d66CKYReFp7kswdpMJjqQRt5+vX8BXFa N5rizktwDAkkqODJuCr2Ge/Gfzrdme4tbK4so1G2eRZU3LwF/iA9emaU6kYtLqkOFOU7vuyvq0KS Wv8AxNA4m8jZE6ICJycMyHPO7BGD6/WuHuLt/wCzIrKKBd8TM3mEfNtPYn68it3VrsahdpewYWC1 VSzE5JPfB+gH0rM02IXWqtFbJ5qT42AHLEk9h+dVzuxLgr3Oq8L+PdSlSOxvpdyxKY2mYZaSPsCO +3+p61c1XUdMdSbaRJGePJaPI8tsZx688Y9Oa5HXdGvfDk0KyhxLGmdxPt1HtnPNeg+DPA2mNZxa vqSreblV7eLG2MnGcnJ+c9uemKTSluQpOJzvhuKzlu3tbhJ3e9cQQTKmGRvRj0I7YGa7MGxXT5bG W7gMkIMgdDzIFPJAPIPrn+Iehq1rkOlrD9sNitpLCRIJIrtUKt2yoyPXrXFeKvE8uoRhY4XSRnDM 0qqm9MEHOOGxzg8cUpRsi4tyYk2oC0Fyfmd0kfyAF3fe5yR3wD+ldJ4XksX07yNLtfLkIy9zdjrx zgLzz+QxXA2GvrBsLt9peSXbGrKAA3UMy9+wx7V2Tmz1M29yt+LjUYFy7Wdrt2g9QAGAyKypJx3R VRdjrRBatprl7q71CKX5D5TCKJceh4wD65Nef+KoIYGeHToZLKIvxI2CVI6jB6c1Pq2qyOhtEv76 WWIFc3UWzBBBXb6djz+dZNzBdyws7SiS48vMm5WIxnrn8a1lLuiIx7HMS319p92Ll7Us8LAEyr83 B4OR+VX9P1S11d2tp7jDkL80y/K5Hfjpgd6jtW+ylmnQynDfOo8x17HOOqkf/rog0zT5Y7hoAQ7D 93JnHOc/d7dvas3Y0SZ1CaQPsOwJLOV+SBkHz/Rc9vr2ot/CvjV4FaC2tzEeUMo+YjsTVrwtq72S n+0bSS4lUFFl6E888eteh22rXtzbRzW+mgQuoKCSQq2O2RjirowSV2zOrJ3scDrXhRtS8JtqGmyy HULG4CoQQNqqcY6dAGqra3V54qtLfS2ZbWxtY904DZZiCe/se1elaXp4hEmxF8iU4ZSCN3vismXw zaaHpeo3EUOWlMmxFOBh+nHYjmt5L2b97Uyi3PY5fw7pVlPcPOqgQW7HYoHys3QY9uSaXxjeyQ6t pdvGdsSRNKx9TyMflmu90HSrSz0m2VIFDNGrMSM5JFeZ+J7W6vPGWri2O8QusSx7M7BsBzj060Rc VR5VuxyUnW5nsjkMX2u6085fMl0GO5SDsTGF5PoOK1dJmminshGQsblUdgOcKCQPxPWum8LeGxDq CS3cDRxXNo4haVNuwgY+Ydj0I+lR+FtMM/8AZqmEPvnEm491UkZ9sD865qytZPqdNJ9uhF4/1W3a 2g0Ywyb/ADw3nw8q0ewgr1yWBOCPauf0uyCXBUyFfKjkyWfphDjB9c8fjT9UkhufFGqRF3MbXLS2 7RdPvHJ/EDvV57aK5WV4kYmaNt0m7hcLnH485rKdVqSRtCmnFsy/DfmJZyqYSXi77cbvMI4z9Ofb HvXQPEn2wxSDC3B8tGGWG9zj144/SqOk6aYNGu7yeVkEV0GjHO0kjoM9R156Vn6xfva21nLkkzEz DPfGVH4jmnUjeqiacrUmdZpWnaBa/DGe6ldTLLvjzKcZlU7cKO/Az+NcPptvLP4snXSpGt2jRZo9 gxkgAHHHqc/nWrpmjanqCWjanP8AZ7NUAt1dsKinktjPGfXqabqfiHTtP8S2lz4ZiaVoYTbu0mcS k8DAIyQDzn1rqTvI5XGy9Tprzws0umifWNUAmlTNy8hztHGVGemOePas7w9qWsX2h/8ACO2U6W6W BZmu5txAXJ2qPUnJwOnFXV0WeDRDd6zM8+p3vFvbu3yKTzgg8DHr2qt4ZhKLJNu3JJJhsNjJXPOP TJ49qipJw26lU4Ke50EGlWkeg3d3eTyTFYyrFyWyxAPA/v5z7CuM1Owg1W71OYWos0tohEkRkZ8E gnOTyeAuceproPEOuWceq2ll5jG3t5Y3liV+C5PO49TVKaNY7LVJhGY0yHCnO0AqSP07Dpms60nG C7mtGN5vseaJb77S5nU7/JK9B0zkZruoIZNR0DT50Vd6Rusm0YYAcgnqOgOD9fesjwotvcS39gbU SC7tiSqngbT2Ndjp62cXhS0tlVobsHJ2nbvQkgZ98ev9avmvdPoKStbzOei1nS7qEQXl46SqzCJ3 UMp46P3/AMmnafqklvKDeXAaLcdhI5fI4Gew571HrHhjy7+6uLdGmsxMISApGGPTI7dRWbZtcahM 0RtnmC/6vaR1B6H8cD8qGuZWIXuu5f1eB9L1UhAY4M481eN2T0b6cdODiq66c97fllDtkcyRn5W9 Qe+RSavrQbWFjmDC1Lbm3oOMgbl/A/zrpLO4trqKJ4PLiAQLkSDDZ6YGOOn86xbcUmzXRuyIbSRL Tyma7eVGU5XkMSepx2GKlImuSZv+EguRvOQM9Paqmpava213DYiNVZ5QGkQ7grcYAx1HrVxI/D1k vk6rHm8+9Jx/e+YfoRVRjKXkZyaR661ygOAcio55Ip4Wik+ZWGCDVIFgOeKUMCetdnszBWL1vcRB FjAwFG0Vl2ejJDrWq6jMkbm7kUxcZIUKB/MVdRoOMg59qe1yiNwhAqeXXQbMPxZNNp/hvUrqEDfH bsV3diRj+tc9b3I0y++xW6lF0zSP3knfzHzsA985rr9ajXWNKuLE4UzLtyRkdQf6VyvjjSbew0DV NShlLXF3KpCElRgLgDP+zgsDVVLyWqFDR6HnVqbmZfNul82W1mZrpmODLlsgEj3zXQQLG1u1lCRG 8zhQEJZ2Lf3ccY5JrFsCrypcqry/aVyxRvlR++R37V2fhPTml1G3O238q3jJ+X7zDJwfUZPXntXk zvOokeqmoU2zQ8bWKW3h22t4FAiSVYygH3v88muX1bw4da8U2GlWT5h0u1QXMmeFyd5z+f616Pqe m22reQt2pZYJPMUA/wAXbNVNI0v7It9NdhGuL+ZnmwONv3VX6bQK9V0/eueUqnu2PP8AxlrwlMdt psZaKbFvAygHODjj/PpW74S+HFtp1vBe6mGkv9wkZSeEIzx/L8RW4PC2nHU4L4p81u+9B2z16fU5 roFIpxpqNwnUckcH8SnmjjsyHLKxbEecZOB1/OsSS/j0kqlipcptWIsvCt1BA9+nNanxNm3X2m2q MA3L+ncD+lc9pss1z4iCLGSqPJICRkFkXOc9x2rmq6z0OmlaMDDvrsHxSI3UyPHOu/DfefIyBjjH X867fUA174SvFYiNWiKqxBweO/6DPtXmVo0s+vRytlmMyszMfU8mvTdauYLTSbRmdVYzpuXJwQA2 ce3I61nWV5xRVJpQkcb4NhaHUEO1SXhK4OQdpB5FXtL1WUXc1rhjHGWePB5XJBwD3HoPU0vgy1M2 sO0S/JHIeD2GcDn6GmaFEy61feWV3BXBLLjBz1/nQ5ayK5dInQW3iKaaKVU8zF8VkzKoAZh95vY8 Vz/iuwstI1lJ9LnZoJdzYV8GNsjfn0GT+la0DJefZ5EYRtI48qMjOR/F7LgHPvTtThh1ZYrR7dCr y/eT5GR+6gdGU4z9c1pTfMzKolFEd/4Sk8U6Zd6nYpvvIlUPbbgzOw6nj2NcTaSXujT/ACjDbhwR wSp5B9+DXo/hHVrrS7p7O5lEVzAuf3hGChbC/XAxWXbaNJ4j8Y3dsgREu2eXGfubeM+2eTWs+xlH uTaJ4ftNY17+2WPlWUMQugmcAMGywI+lcpqGsXV9qNxdGJ5RLKzKwUn5c/KPwGB+FemeIfDraHo1 vDBcbPOxbsqjO8d8Y+nPsa4mOzAUqshjCsV2+TI/Q4zkcHOM/jSjdLltsKVr3PaC59KZjJ9KiEpP WqWp6ymmNF5i7kk4z3B/rXVblRndGxGACO9N1jUY9P043U4JhV1VtvUAnGap/wBoQi0N0XxEF3E+ 1Udfu4Lrw3fozBl8lzyOMqMj9QKhq7uhtpI1hh1Vl5BGQfauF+Jtz5Q063Kk75AW2MdxXPTB4PYj 6Gui8I6odU8OWtydxYqAzMMZIAyfpmuG8al7nxLLbtM0jiEyLE/Ih2tkgHuCBkH3xUVZPkuXSinN FIWcNvpsykkrHLvijVRlYyeDkdzwK7/wTafLdXj2gh3MFjY/exgZH9fxribGGWeS3BWO3idFEnIy VA+Ug8c12/gwn+yDKxmYliA8jHDDrwDXm4f3qyPQxGlJnTMOTxUTYz0oDsTgU2RmQ4YYNewrnkOw fhTgai35709SKGJHnPxKgmg1u11FVJj8nGewZc8fjk1i+FjNLqs10kapGlnNIg3HAAUg/qTXpfiX Ro9a08g4EkKsyEjODiuH1lX0y1XT7CNFMmlrhwOR5jgN/OuZx9+51KfuWOG8Ppm5aWR8ExnIPRuO n45rrvFgmfRIZGWM2hIwC3O4Z4+lb9p4c0iw8XyWmoeSkcunQvGjLxuxtbH5Cs/xVHa3Wh2VnaSx zbL8/Kox8rE4BPbjvUSj71xxlpYwfBbyjUYYkjwqkTyk9h9f559KvXFu2k6hc3bRtEbiBI9i8+Wz EnP1IyfTmqGgxT2eo30bubWZCivE37wNyQV/Ed66PWYVnubTdJIsJQs5kfP3SM8Dp2A/GuSUkqjR 2qLcEyTS82s8dtHCPPjAkYg5CgD5ifTOAMelZ3jOQ299NJaxrLagxq/zcKCd388mrGmX6pc6hdhm xb/KqrnLAHO4+vJ5HfFYVlqDajp+oLcM0jPcIVyOSp3c89PpXRRlywbe5x13zTVtjdmubS/0611C CWE3MY8mafjLpj07YqCLXtls94BLHHKTGvlKVaQnhQPXpnOKwLWaSz0+dVdFYEFYtv3j04967Xw7 pN1dXFo1yEltol3FXb5gT2z1/QVqrSlcyekbHYWWlXesaBbnVipuj8y5XZsB9h3xmr9vodlFAqG2 WUgcuRy1Zt/4pjihZIVCLG5TJ44A5/Uj61k29zqV3Ak51SKLeM7N3StFUkvhRlKEX8TL1rqMV0yq mQWBIz7dareIdNXVNImgYqr43RszEBXHQ/gapa3b3GjSS6nBykX710yBt+n17/WtDQ9f07V7GNlc NMQcow6cn/CrjNu8ZDautDm/DGsSvqMelXsyiac+SOnJAOfzwKTSx9m8Pavpc+23aAMPNZshg2cD 17fliqviK0ttJ8RWerBPs0Qud02zADMBnIPYngYxTtRvRPZX1wibmu41lkTPO7HIHvxz9KzlLlGl cl8A66LDwnNHORI1oSVVT91fcf16VhX99b33iWTUIT5UCytCiTA7RkA9vqT+NYbSvYRPFGxAuo9y vk5xjvj+Xat3S7JYYLy3kEtwTLHKiyrjeAMnJ7cfyrmrz9w6sNH3jUCr+8RoZJZBhx5gyuzPygY/ l7813jalb6BodudRZBceUD5SEcn2rl40jmeETzMkZILxxrlW9Bnp2/GuQ1nXJdd1uXgvCp2Wyr1S Mdsd8mubCuzckdGL2UTpr74jXkczrDAiFhlN5+7npnnPvW94V1S41a0P2lp3lXJdpVx1PGK898J6 YfEmtlbiYhI2+5LFkPj3zxXtlpaW9tbpDGgVEGAqjAr0YScdWec430KXlkHrT1Vh2Jq7M0YUKqAY /Wo450KYzke1a890RyJDYkZu351z+seHoNT8RwwZVC1mCvHZJVNdKGB6U5YoWnSZwDIilVbuAeor GTuaR0Ob8d+FNQ1qW11DSpkjuogYmVujIfwrze4eayupdN1G2WxuFKhHRSYXIzwAefxHFe8LIqjd xgd64fX28L+JrudbwrFd2wIDMPvAev40k3sB514evXjv3jtxtee4EbxSr8yLnOVP1JrW8ZOU0AXU L+XK9yCRn5mPPJ7Hmsq2j2645Eu+0SXBlQfOgOFGB1/Guo1G3+0eHlSaGPHlOWD8uWzw38zj3HpX FO0ayZ6SblQZx2i3Mk1ndt9mSQ3GHKk8RqThsntnn6YpI0ksIrn7IqSmYpnc3zp1/h9e1UfDbfZd Za1juNyuCoEq/IfcjoRV3VbM/aHgjlOQUJlHJznjI9R2/Kt5aTt3OD7JNolvJcyljDscOu4yryuM nOO/vXT/ANrPbafMlxdR2fmoZ4JWU4kZcEj9ewHaqentvsbi3fZ5uMKz4RZWP8s+/esa7E2rMliJ ZHSOUYwpbCkZfoODxgjHBFXTbbuJ2SsdJpcc+tWwuLtnuTNKT9oVSuR/fH1AGP1rtbTRhBaxxpPK igcBCMVzGm65Z6XFEJbV7eGMCMbY/ugdGI78Vqah4u1C0uzDBYeZGERlYd8qD6e9Xe5KVjmvHGuW 2r2FoEjcB9rBgM4JyMe5/wAK5DR2kGpbS0gZG+VDwJMdRj1/TNbvkLqOnaVb/aFwJciVDgxnafz5 qXWNGi0ZoJ7cu4CN5rsSWLEkHAx6ZPNZKq2rvcvkszRuNQtvFHhO9geAfbo8uqkdGBJUD3wDWSFj sbvNu7SC6t1lVl9cEfUnt7g0TxLpn2TVLKVoy0e2SJkJUjHUjoehznnpTftH2uWOYKkKWjYXByQu 0kcd8E4qas7xuEY2ZmXVurXS7lzsL9cnYTnGcdhx+dbGnKzw2jR3HkpcRfvTOPvgDbx7YxVKRvN1 vTkeYhG4yicHrnd2b+tbNvGI9EiF+gmeGUMioQpVfQAdPpXNUl7qO7Dx3Y67mgg06eG2tykNsjl5 SPm6bVC57nt9K47QtKvtRHkWksSSsQoZyCFU9ff8BXaajJLLYsw3F7keXDbkDccjAb2q14YnstEi ignt18+UBi+MlVJ2kA/UDj8a1wi0dzPGP3kkdL4f0lND0uK2BVnUfMyrgZ9s1ozzTm3cQth8fKcV zuteNbLS5I4Y0aaSRAyY6Hkjk9ulYg8aSSMs8hbyw5Up930749+leg5QPPsyxbeMb5r/AMhz5hWY Rvu429jkemaTQvHaf2lcaVc2rq63B8thyNrH/HpjtWBqDz6zK9/DCiBVxJJ0EqjgE+/U1X0iwkS5 F/GGDqPLRmG7gHg/XAxXO60EaKEmeheLPES6PaGKIOZGGSydhXD2vj/UriN55p3jt948sKAenQe3 TnNWNZL6nGUe5SN13ZbYfmyOV9APfPrTvBOlRald3MeoCB4bdd5SMAEnjv6GiNRTfujcXFamkPHU Mnh2S2ug7Suxjco4Xaeg285IBHJPYivPdQup7iMX0gVlV9p8t2bJx1bPFdTq/wBns7q8W4tY3gVz GQqjAYk9+p/lXK3UKSyrDZ28yoZAxgAJx756etXGWuxLRL4buAXuH3bZBFwJDhXQdQfoOld+Ehut CuZQzq4jDSMTjbt/gGfXArz2Jba3nAmj3B32OAeYxnjH1Feh2ixzW13FPE0twpTK7SqMAuRz04BB PqRXHiF76Z6GGd6djy29JS4SRXO0/NnjIP8Ad+o7it9rmPUWt7yGN7eWYKrxBfl3A4LL9fSsSfa9 s8bOWWGRgm9cE/8A1zWnoQ32ccUkwLPuZEI9Mcn1GM8fWuia904Y7nQzQMdMmiltna2eR45PKUEs OwHYEY/QjrWdbNNpkCyfNHfXBG2RcAqo4z7ZBGfpWhH4ktoIRaOwjVsEsnzbXB9eoHv+FUdVumnh e5mYxO5CnB3begIB6c8H8KUZWjYbjrchvZ7++v5WW5KwwMNssn8OB09D/wDXp8mql3LNe6hOSATJ HIFVuOwxV3T47WPYL8tHF1iCKHLgfe479sjr3pLjwtB57mK5YITlQrjGDz6VPN3KSa2YulXI0vSY 5ZZEUqrsiSEsE+8Mbeh5A/OnXeprq1pOPN8wkCZmL4KuoB+mAB+tVdWsvttolo8bQy+YFEC+mCcL 2J49ea5RZJ7YtHtkcI5GyQbPQYIPf1Fazgp7dCItrRm7aagn2B7Fonnj8oyqpJ+VgePz/pVCC/kX Uyl3GAiL8yL0QY6HPfvmtSzU3zS2Qufs864aDylC/MR09WHb8c1VW1jntmvYEuCZMpIgctggAYYn qc/5NJRXK7g3qW5b1mu7PUI4d0kMqkqxPIIxg46Cuot7a3tnuEj+VWO5VkXdtHVRzWDolpELfUY5 kICxQSKMljGCxzj3rpG8+ZrWK3VHhcbHcpgoQeuOmBmuCtp7p6dBe7cqvPFBdWFxfxLPFLIpkH93 H3eD0JyfyFYvji4+y63K1vJshdgyhOOqgkfmK19csbNNLlAuBHDGrujtkmZl+8Ae3t9K4ydpdZt2 vJ8B4ECon94hlA5+mPrzXXRXLSRxYh81Rkk80lwkDBi37tcsR1J4zTfKkiuEjkn3xPl/lJIjcDj6 E471JJYTWNhBK8nysuJI1IyM9e/HPGelaDRpDfCBrpILcYJkQBsoMY/HnFNvsY+os2sJLbLbfZ2Q C3RnMfQ9yDWuqRi3he1BR/L8xzvyQ3p+IrKs9CvHv5S8SxD7J95TlQRyuR7g4xWrpSAwwQwxbwSw LtgkHjv9BXNNRWxrFvqT2F1HAspl8oIzeWwPG7PrkjB9j71Ba3Q0+6le3aGKRyd7IuR05Bx0yP1x T9QtntdVuoY4XlSMFWEn3DzwwIPHpWQ9vCGEs8iWkRB56guBnBPqBxn3xzRDR3RUrNGpHEjyi+d4 2WRdpV87l6/eU8DkH8TzV+GO3hjSSFrRiiFJ1B2iUE4zn1/l2rKZLVIo0M7TtJnzGA4TC8A5/D8q ntonmhC3U8EVqpVfMlQEuT0X3Oarmae5NkynrejtphFzay24jWVSqOpDBQegPc54PHpWnpk7nSVR hIsNxN0hOJR3HOemFI/GqHieaG/00QpC6vaAO0m85wv8QXp055PPNP8AD4uv9Hitgnm20Enmgrne PvLj0yDRUu4pnTQ0bRheI4zaeJZjFCdszi5Jkj4TdztX2Ax+tXtOu0sdQvbyKKOdrcFo0Ydd65JH sCCK2v7Ph1y5n8vKzXFqk0LyruGc8BST1OSPbaKydTtUsJo2tAVgnhcS4bcQwwuP9nBJ4HrW2sqa Zyzjy1GjPSGO7vHluHCgAHaAQoPJPHcknuK6eS0uJtJULJE6A7lkzhm9F9Pp9K5+803UGkxEWWSH Bi3AHeD1Pr0rdW8S28NotyxHlkbhGSrZPTB9aym9UXC1mihapaPZOLl0nSSRXCiQ5DHrzkAcZzQ+ qaUXPmiPzB8rZnxyOOh5rmbvWZJ7glmZUl5KLhTnPp2z+XJqrFH5sYfah3EnJQE9e5rqs2YtpM6O 31NmhtZmnIZFcqq/d8tQVBI78kY71U1ywhedWaIJcyASMxY4fOOffP8AWoNNuI4IpXCpPEY9ij+7 k5bmqniG9kub5yjbhC2wN6d/wqFF82gm9B8f2mwuYZoXInK/IxPzFuAF+nH6Vq2F4xt5AY/9IJJj Yrygwd+DnG4kE/jXPx6pP9lRU2GWNydzJyMdwf8AP61q2LkzLNMVAYlxFvwemQBx1z09jVzemoRj dm3piW0cyyKUhS4t1TYuc8nGSfQkZrokYXKQrLGIVi43RjA/Lv1rItLxI7fT53s5HaWBUQBwMFR6 Y+lbiJFCGkM7SwABo4yRz05P454rzKl3I9inZROO8W311ea5HphmzaW+3y4pWDKzHB5447HFT2uk 2VnbRTtOk7qf3ihsB9pzwPy4/Gs+9tY5tVMqMlxI1yH81RjcpbkgfkR6VWF4y7QQzyTFt6KMqRkg 7geh47V2O8oqKZ5krKTbNMaaZ7YGRonQDzGYqSzAtwAR3x/Otq1gtb0xxzWW1rePasrY3KSc8beC CPYfSuel1OM2wtHYrHvBQZ5Ynv8Ahyfy9K6PSJpbeCeOd5twcKm+PIYdQAwHXPrj8ayfNbUatfQs 6xHBazieUo2ULEPxggcdO2TmsmxP+iwXcMSCG0YYJODKSN3yr1x8u3jp71Jrl5IZba5topHL2wUL t3EFuoPtkde9Zlg8/wBkhZIzLbOGQHPPXJX1Dg8jHUfTlU4u2pMnroXRdXGqa1e3a3G+yulSVRn5 oyTgxEY68cj6VWv7jz2GlWxyS3mSkckDpj8c5+gq9NcR28HkR24muJypmcYUx7u5wcZI9KffsljB 9qitE865dSrIm4cDHBPt2xSesr/cV0sVIbGO1Qzw3EEgxJui81S0YXpuXrz7+hrT0jTLi6uJBdzF VkbzHLnaGXGMD8MU6yjiQpci2hhSaFtwKrnJPGSOfelv7i7ubtQSsRdDgq46dD245q3JbEpPoWNb 0fTZ9KuY0mijkkQKkkjALGw6kfWsLQUsEnuB5oudkSwrLEclc9MHvyMfSsaWwv7qKS2mDlYpT/pG eV4+YjHOM44wat6FZjTbG4mupI4YSQkzMm/KkcHB5HOenrVyj7m5rRl75o67qt1or2U9xtS6EQZp I8bQCeE29CDznuKowXEV0YlDh4JWMu/byqHIfI6AqWBHrxWr4u0iHUNKS2hljRPNRo5XiO8HadwH qMYrltIi1WOQ2lmI5ogGRZ4UyDlfunOD0z1/pShZ0yqitU12NPRjcC9F59tyZz8iED5T0GQfX0Hp 7V1V9p0REMsqKN2FmVASp6levfJrj7C5SbVYHdkEscY/1SkBe/I7nqCK7KXUns7KESSGSynbEgzv KD1Geg/lUyTvqZaHn/ifQ7bT9k4WaRtv71gwVQ5JI/8A1cVSjjKRqPmbjOV5B/Su7dYdQSe1muY3 tCwaO427+pxgj8SKwrrTNQgupY9PE4tAx8rygSu3rx8wreE2lZmUo32OSDCC4jYBgo/unDjr+Bq0 xa7TzQzv1JZF3N+I9qsFtWlZJfJCWzOQoeJQAOeScda6vRri2t5o/OgjRiQATEn3j0Occc1cpW1G onEwxvCodVZ42IIZD+h9DWjbSNca7FFbKZYlOGZlHP8Ae9hhf5V2+qmRYY7lWjFs23zkRONxHLZ6 Dnviubs47GLVRPGwA+0K0m0ExvH06diPXvms+fmTdjWMdUjf0S3+yWYt4TJuBLpIMOgYnHPpkVoT Xgs457mR1LxxlnlGDtPYgdz6VVtImilNqCXtzIys6RkcdieefpT9WQf2Ps060a62xnJfCGR/4Tnr wefwrg+Kep6L92JwV1ftBdmSIlJmxwQCyj0J9fX0ppnW6QSZfYuAy9WLHJz/AC/AVQtPOF2iIrFy xEjE5JY+p9Sahkf5v4ldjyFbOSP616ygjxnJmmZII5EKhmRAGwfvKM8j0FdjpeoWV3b/AGWwvZUe Zt7FkMZBAyQcEgjA9OOlcPZSzXCvG0IkfGADgscdMd/5/SpdNc2WpCOGbcA3LdRnHJAPXHqfSonB MIysdNLbzzTI1qpUTxDesY3JIP7rD0Oe1VdOudv2kvHJFMVJuYJAAFxjDD16AfrU9zeqmkD7Tcbz JNIrMTuLDAACkcD3xWXLLNfRtHvMW1QNhXJCjpz1INc6TtY0bVzR0yV/skt1cJthuLgg/usGbjJy T1X6U+e++0ypKxUEDbEpbAQEj9c9B7VYkluX02OG1BK2sRaZsZAPsP4TwMd6oQzWn9pojWnn7kXf HtwXfPLIexB9fenG24mjQ8+WLypL6ESNGwkjJYgg9CpHYkc1dbUbBVmkmC7nYHaQcr789OprKne8 1W7jWJPKSQhVPG9wOCQOMgcc5GaWDQpFtZ2CSTBAXZmzgPu4wPoM/lSSSWo9WWReT3eYtKhhAUcS M/K9Tk9vxqO21UTTRwXt1kb1Qo8Q/eZ5GcDPByAelWbaKBNPS8lVdp/1axYBaRs8n1wuMD1I9Kh0 /So21CXUGljtoJs5+0KA6KflCqoPB4zv7cDuabs0zWno0b15LBPp32h5fLjSXY8MjAMuQQ249Rx3 rjm1W5cQuGLzx7gJk+ZtjcYGO3TNdYRDJbTNMsUbzz+QZJTvE4xjbgjnPTNcBZaksN0YGAUKxVmJ 9D2z2FZ0Y3TNsQ7WI765QSRNAGjmzuMg69Oh/Guu8O+JrbVbePTrspbSBPkm2hQ57DHQDNc1eRRT SSOGRXXhyrcNz/P3q3ZwaVfabHF56pqELbFgkbnHXIJOD2xzXRKK5bWOJSdzS/tGTQ7t7W8jAd5W IijHyL06HPPepLnVbeS4Z/7XlhBxhFjJAGOOntzWRDLKJ3s74iQI2VYqBkZ5JPfGf1qSG+leIF7d WIJXcACDg4Hb2qOUfNY6HXLN7mwBFpKjiMKgh2tkEgAdeKyYtKeNoblxPHInO7y+hGME+vJ6+gNd RJFamBF3+TOspX9ycFwvygY9Dlj+NQ/aY4oxLdRTiJZCkfnOBtzwMjPUknnjrUU/dVjSWrKTXVx9 gnSeKZbeTJVFHzhySGwO/J3D1rntOkW609451WX7PKrRx7snGcN0xkZ7Vva7fR+YLKJmt70x+bDv I2yZGBg8/Nz9aybfSp7zU4dQsrYW0c0ZaRMHaGPDLt7c5PtTWidzaG+h0L7YxHNNMBDKikp79Tj2 5FVtVvY4rSKKcgTO37mISBfMUNkvkg/QeprXEUc8axX6wOikCEwLtAxxgk4znjj2rlvGW24jla5u FN5aqI42iABCZ5wvYA8cc1z04pzVzpqStBpGDeafd316slnAEmmbzDECP3Rz94nqBkVlatYNZahd QYbEMxQHH3u/J/GrOm6tc2N6lw04kAkUPt7xxjAx7HP6Zre1K4tdUilmSVBJHtDCRciQuAdwGeu3 PPtXo3lBpdDy2lJXGeEYrG7sZra4tgZP9YZgwRk7AgnjPGap32iRXd6w067hulKl1PRjjjhe/wBR 6VhvNNbXrRpJhQeShO2ReowO4PvWxp2tQ2mpx30EZjgjOxl2biAQRkH055/Gk4yjJyT3C6kkmOis VjhS3uwURX3MOCxJ9QSOB7etdBo2iw6hOZBaW6WcKbnl2GNmPXjnrWrremWOr6JuEWPLi/cSIRiR uh/EYH51mLKBYG1tt6vjOGkyCFXjI/hyegHvXM6iauWoWZb1Rvt7m2gtVj0yNgSu/wCYucEy57HB +lZdw6aLAisjvNcLmNmwxC55Yn3xx+dXNIu47W2vPtSytkhuGBU/xKM/Qn2/KsC5S7vr6K4nYF3h CnJ4Gd3H5ClC7dnsOVlqayanDDDa29kjSXJRBEXbcy5A5B75PH4VZTU72Bf37s0N42Xjf5Q+FwUH v04PX3qhDoM8Wn2DwHypZJlSWQjmKN1DIR/dI55Hoar3kUk88lkhYw3MqzWoycJIBkA555yenr7V dotiuyw2qS5aaQRzW0bHzQ7fNAw/2ejqOOnOPSrsd4NOshHsWaRjvY7cKMn5cepxjjrg5rASCe4h mmurd0SQLJIAM4xuLEexHA/Kt3StGvZrWPThIyoI9wljbdsGckc9Gz8o+je1OSVioPXU3rd4vsNr fRKt0uNpVeTntgD8K808VWbW2vXkSxlDCRwOgAA/xr0e3hfT4U8pVttp6lBlvUgA9K5HX9PgMlw4 lkjuCrSMJG3BxxnHp16VGH92bOjENTpqxx/2gDcJVLHOcA4BPrXU6d4dXVbOPbIpmK/ckdQR/unv x+WMGuWlt5IiN65AIJcfSug8K3ZtJQUAaRkZmSXlRgjkenHf1rrqtqN4nFTSb1K7F7VTZXzoLuCR kw+TwMDHHXqazRJcplV+YAnBPU816KuiW+pu73TpHNcAoz5xjjIOR+BqhceHkExEawqoAGGZgeBz mso149QlTaehvzXliUjSFfsrEs0saryCOMgnIALdDxkA9ea5bVI5E1BU1CW6uICCx3cBH6jpx2Hq eaKKyg3zWNnojJ1i/j8yRd7TMq4WTfnODxuPfHbp1710PhBnfS7qVbma2aKQyKQpI6ZxjnjrRRWt VJU0VRd6jOtW8l2xpMkc0bLkiEDKnrnHevNbm+DzXqTTPIrF2j84EMSG4J9D/WiisaCu2aV3ZKxz 9vMkbSSMwLlTgkcg5rXV7mOwNvbugcqPNfH8I6/lg5oorunocMStdXFu7xGIBJvLG3kbfbPocYpu nTXUF6sLusao3ziZtoHHpRRQ1pYXU9H0jU1XSBDbwIIwGEbDILE429fY1SnW+tBcwWsbMULksiEb UPRsduh69c0UV5U0uZo676XMxHFhbLbDd5N0qhMgfuRksx2nqcYyTxzV2ygmuoLa6kz5Xlykp8qn G9SMDpjGfyoorpirozZZe8YWsb3IE0kMhgkZiMN3DHHOM8j8qp2qW0dysiSi2hmlLqvVnA+6MduS Tz15oopKK1Bssh0lsPtFqkhjWURPu+URnqpK/wAK5xjPFTrdSmCK5tp4gwmwzhfvFRjoT9fpRRWj SQrmklzFJLHLfRGSSI7kMJDqpx2I74/+tXG+N5be4uhcLcb1XCbI1ODx3P4dKKKmmrTRbd4tHHyX ckmQzcg5B/DFWIL+a2RiFKF02bsdQRgg0UV2tJ6HMm1qaul+LriwujvYyRFywYj5hkf/AKq6iPxl bzxrJ51mhYciRCWz35z60UVjOjB62LjOR//Z --b1_5015117ce0f9414312d8716715e66b1e--