Date: Wed, 6 Dec 2023 16:48:36 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.239.2.192 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_c715787a3f3c2edd87c7c7c76d2ca9ee" --b1_c715787a3f3c2edd87c7c7c76d2ca9ee Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_c715787a3f3c2edd87c7c7c76d2ca9ee" --b2_c715787a3f3c2edd87c7c7c76d2ca9ee Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 5 Ang Pilgrimo (Hajj) (bahagi 1 mula 3) Deskripsyon: Isang madaling sundan na gabay na naglilinaw sa mga mahahalaga na dapat malaman ng bawat bagong muslim tungkol sa Hajj, ang mas mataas na pilgrimo sa Mecca. Ni Abdurrahman Murad (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 76 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7056 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-lalakbay Patungong Makkah (Hajj) Mga Layunin: · Upang malaman ang kahalagahan ng Hajj. · Upang matutunan ang mga pangunahing kundisyon na nauugnay dito kasama ang mga katibayan. Terminong Arabik · Hajj - Ang pilgrimo papunta sa Mecca kung saan ang mga pilgrimo ay nagsasagawa ng takdang ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, kung saan ang bawat nasa tamang edad na Muslim ay kailangang magsagawa ng hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay kung nasa kakayahan nila ito sa salapi at pisikal. · Jihad – pakikibaka,magsumikap sa isang bagay, at maaaring ipakahulugan na isang lehitimong(naaayon sa batas) digmaan. · Kabah –Ang hugis-kuwadrado na gusali na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi itong bilang tuunan ng direksyon kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal. · Mahram – Isang tao, lalaki o babae na may kaugnayan sa isang natatanging indibidwal sa pamamagitan ng dugo, kasal o pagpapasuso. Isang tao na hindi sa kanya ipinahintulot na maging asawa, tulad ng ama, pamangkin, tiyuhin, atbp. · Talbiyah – Ang pahayag ng mga Muslim na binibigkas sa panahon ng pilgrimo. · Umrah –Ay isang paglalakbay sa Banal na Bahay ng Allah sa lungsod ng Mecca, Saudi Arabia. Kadalasang tinutukoy ito bilang ang mas mababang pilgrimo. Maaari itong maisagawa sa anumang oras ng taon. Introduction Taon taon milyon-milyon ang nagbibigkas ngTalbiyah ‘Lab’baik Al’laahum’ma Lab’baik, Lab’baika laa Shareeka laka Lab’baik, In’nal Hamda wan Ni’mata laka wal Mulk, Laa Shareeka lak’[1]. Ang 'Talbiyah' na ito ay isang proseso himala; henerasyon sa henerasyon, taon-taon, milyun-milyon ang nagbigkas nito at sasabihin nila ito bilang tugon sa panawagan ni Propeta Abraham. Ang Allah, ang Dakila, ay nagsabi: “At ipaalam mo, O Abraham, sa sangkatauhan ang kautusan sa kanila na magsagawa ng Hajj, na sila ay tutungo sa iyo batay sa antas ng kani-kanilang kalagayan, may naglalakad, at may nakasakay sa mga payat na kamelyo; pupunta sila sa iyo na nagmula pa sa mga malalayong lugar” (Quran 22:27) Naiulat ito mula sa totoong tradisyon, nang ang Propeta Abraham ay matapos ang pagtatayo ng Kabah, sinabi sa kanya, 'Tawagin ang mga tao!' At pagkatapos ay sinabi niya, 'Panginoon ko, gaano kalayo ang maabot ng aking tinig?' at sinabi sa kanya, 'Tumawag ka, kami ang magpapaabot sa iyong panawagan na umabot sa malalayong lugar!' Si Propeta Abraham ay nanawagan: "O mga tao katunayag ang Allah ay nagtagubilin ng pilgrimo (Hajj) sa inyo sa Sinaunang Bahay (Kabah)!" narinig ng mga tao ang kanyang tinig at sila ay tumugon mula sa lahat ng lugar habang nagbibigkas nitongTalbiyah! [2] Sa seryeng ito ng Hajj, paguusapan natin ang tungkol sa ilang mahahalagang aspeto ng Hajj, mga bagay na dapat isa-isip ng lahat kasama ang praktikal na payo na gagabay sa isang tao sa pagsasagawa nito. Kagandahan ng Hajj Maraming kagandahan ang Hajj, ang babanggitin ko dito ay ang mga kagandahan na tumutukoy sa Hajj sa pangkalahatan, at pagkatapos ay babanggitin ang natitirang bahagi ng mga ito habang tinatalakay ang pamamaraan ng Hajj. 1. Ito ang ikalimang haligi ng Islam. Ang Allah, ang Dakila, ay nagsabi: “…Ang Hajj sa Tahanan ay isang tungkulin ng sangkatauhan sa Allah, sa mga may kakayahang gumugol (sa sasakyan, pagkain at tirahan)…” (Quran 3:97) 2. Ito ay isang tungkulin na isinasagawa ng isang Muslim na may buong dangal at pagsuko sa Diyos lamang. Dahil sa pagiging mahirap nito inilarawan ito ng Propeta bilang isang anyo ng Jihad (pakikibaka); tama naman, dahil nangangailangan ito mula sa tao ng sakripisyo sa kanilang pera, oras at dapat silang maging mapagtimpi sa kabuuan ng gawaing pagsamba. Si A'ishah, nawa ay malugod ang Allah sa kanya ay sinabi: "Sinabi Ko O Sugo ng Allah (SWT) Ang pananaw namin sa Jihad ay isa sa pinakamainam na mga gawain; hindi ba natin gagawin ang Jihad? "Sinabi niya sa kanya:" Ang pinakamainam na Jihad (para sa iyo) ay isang Hajj na tinanggap. "[3] 3. . Ang gawaing ito ng pagsamba ay nangangailangan na ang isang tao ay ialay ang lahat ng nasa kakayahan na ibinigay ng Diyos upang magawa ito! Ipinangako ng Diyos sa mga taong nagampanan ang gawaing pagsamba na ito ang isang malaking gantimpala; ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay sinabi: Ang tinanggap na Hajj (Hajj Mabroor) ay walang ibang gantimpala maliban sa Jannah (Tahanan ng Paraiso).[4] 4. Ang Propeta ay tinanong: "Ano ang pinakamainam na gawain sa paningin ng Diyos?" Sumagot siya: "Paniniwala sa Allah!" Pagkatapos ay tinanong siya, "Ano ang sunod?" Sumagot siya: "Jihad sa landas ng Allah". Pagkatapos ay tinanong siya, "Ano ang susunod?" Sabi niya: "Isang tinanggap na Hajj!"[5] 5. Ang Propeta ay nagsabi: "O Amr 'hindi mo ba nalalaman na ang Hajj ay nagpapawi ng lahat ng mga kasalanang nagawa bago ito ( Hajj)?"[6] 6. . Ang Propeta ay nagsabi: Ang isang nagsasagawa ng Hajj na hindi nagsagawa ng sekswal na gawain kasama ang kanyang asawa sa panahon ng Hajj at hindi nag-asal ng kasamaan (sa panahon ng Hajj) ay babalik mula sa Hajj sa araw yaon na siya ay parang bagong silang (malinis sa kasalanan).[7] 7. Sinabi ng Propeta: "Habang ang kamelyo ng isang tao na dumarating para sa Hajj ay itinataas at binababa ang mga paa nito habang naglalakad papunta sa Mecca para sa pilgrimo, ang taong naghahangad ng Hajj ay nakatatanggap ng gantimpala para sa bawat hakbang at isang kasalanan ang buburahin sa bawat hakbang at siya ay inaangat ang ranggo. "[8] 8. Sinabi rin ng Propeta: "Ang nagsasagawa ng Hajj ay isang panauhin ng Allah; Tinawag Niya sila na gawin ang tungkuling ito at sinagot nila ang tawag na iyon! Sila ay mananalangin sa Kanya at Siya ay tutugon sa kanila. " Mga kondisyon ng Hajj Inuuri ng mga iskolar ang mga kondisyon para sa katungkulan ng Hajj sa iba't ibang mga uri, ngunit sa pangkalahatan lahat ay sang-ayon na ang mga nauugnay na kondisyon na naaangkop sa panahon ngayon ay ang mga sumusunod: 1. Pagiging isang Muslim. 2. Tamang pag-iisip at pagiging makatwiran na kapasidad. 3. Umabot sa tamang gulang. 4. Kakayahan (salapi at pangangatawan). Ang unang kondisyon sa 'pananampalataya' ay isang pangunahing kailangan sa lahat ng mga uri ng pagsamba. Kahit na naperpekto ang isang gawain ng pagsamba at ginagawa ito sa isang dalisay na paraan, hindi ito tatanggapin maliban kung ang taong iyon ay isang Muslim. Ang Allah, ang Dakila, ay nagsabi:“At Kami ay babaling sa mga gawa na kanilang ginawa at ikalat sila na parang alabok.” (Quran 25:23) Ang ikalawang kondisyon ng kakayahan sa pag-iisip at pagiging makatwiran ay isang pangunahing kailangan para sa lahat ng mga gawaing pagsamba, at kung wala ito ang mga gawain ng isang tao ay hindi tatanggapin. Sinabi ng Propeta:“Tatlo ang hindi mananagot sa kanilang mga pinaggagagawa "at binanggit niya sa kanila:" isang nasiraan ng bait hanggang sa siya ay muling magbalik sa kanyang katinuan.”[9] Ang ikatlong kondisyon ang siyang mahalaga. Kung ang isang tao ay nagsasagawa ng Hajj bago siya umabot sa edad ng pagbibinata/pagdadalaga, kinakailangan nila gawin ito muli kapag umabot na sila sa edad ng pagbibinata/pagdadalaga. Ang katibayan para sa kondisyong ito ay binanggit sa tradisyon, kung saan binanggit ng Propeta ang tatlo na hindi mananagot sa kanilang mga gawa, sinabi niya: "isang bata hanggang sa maabot niya ang edad ng pagbibinata/pagdadalaga." Ang ika-apat na kondisyon ng kakayahan ay maaaring hatiin sa dalawang bahagi; kakayahan sa mga tuntuning pinansiyal at lakas ng pangangatawan. Kung ang isang tao ay walang pinansiyal(salapi) na kakayahan, hindi siya pinipilit magsagawa ng pilgrimo. Sa halip hindi magiging obligado sa kanya ang pagsasagawa ng Hajj. Siya ay makakatanggap ng gantimpala dahil sa kanyang layunin. Parehas lang din ito isang tao na walang kakayahang pisikal ; hindi siya obligadong pumunta mismo para sa Hajj, ngunit kung mayroon siyang pinansiyal na kakayahan, maaari siyang magpadala ng isang tao sa kanyang ngalan upang magsagawa ng Hajj. Ang kalagayan na ito ay may iba pang sukatan na may kinalaman sa kababaihan. Kung wala silang mahram na maaaring sumama sa kanila sa paglalakbay na ito, sila rin ay malaya (hindi obligado) na magsagawa ng Hajj.Sa susunod na aralin tatalakayin natin kung paano isinasagawa ang Hajj. Talababa: [1] Kahulugan: Narito ako O Allah, (bilang pagtugon sa iyong panawagan), narito ako. Narito ako, wala Kang katambal, narito ako. Tunay na ang papuri, biyaya at ang paghahari ay nauukol Sayo ; wala Kang katambal. [2] Fath al-Bari 3/478 [3] Saheeh Al-Bukhari [4] Al-Jami as-Sagheer #5733. [5] Saheeh Al-Bukhari [6] Saheeh Muslim [7] Saheeh Al-Bukhari [8] Baihaqi [9] Abu Dawood Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/228/ang-pilgrimo-hajj-bahagi-1-mula-3/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_c715787a3f3c2edd87c7c7c76d2ca9ee Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Pilgrimo (Hajj) (bahagi 1 mula 3)

Deskripsyon: Isang madaling sundan na  gabay na naglilinaw sa mga mahahalaga na dapat malaman ng bawat  bagong muslim tungkol sa Hajj, ang mas mataas na pilgrimo sa Mecca.

Ni Abdurrahman Murad (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 76 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7056 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-lalakbay Patungong Makkah (Hajj)


Mga Layunin:

·       Upang malaman ang kahalagahan ng Hajj.

·       Upang matutunan ang mga pangunahing kundisyon na nauugnay dito kasama ang mga katibayan.

Terminong Arabik

·       Hajj - Ang pilgrimo papunta sa Mecca kung saan ang mga pilgrimo ay nagsasagawa ng takdang ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, kung saan ang bawat nasa tamang edad na Muslim ay kailangang magsagawa ng hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay kung nasa kakayahan nila ito sa salapi at pisikal.

·       Jihad – pakikibaka, magsumikap sa isang bagay, at maaaring ipakahulugan na isang lehitimong(naaayon sa batas) digmaan.

·       Kabah – Ang hugis-kuwadrado na gusali na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi itong bilang tuunan ng direksyon kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal.

·       Mahram – Isang tao, lalaki o babae na may kaugnayan sa isang natatanging  indibidwal sa pamamagitan ng dugo, kasal o pagpapasuso. Isang tao na hindi sa kanya ipinahintulot na maging asawa, tulad ng ama, pamangkin, tiyuhin, atbp.

·       Talbiyah – Ang pahayag ng mga Muslim na binibigkas sa panahon ng pilgrimo.   

·       Umrah – Ay isang paglalakbay sa Banal na Bahay  ng Allah sa lungsod ng Mecca, Saudi Arabia. Kadalasang tinutukoy ito bilang ang mas mababang pilgrimo. Maaari itong maisagawa sa anumang oras ng taon.

Introduction

ThePilgrimageHajj1.jpgTaon taon milyon-milyon ang nagbibigkas ng Talbiyah ‘Lab’baik Al’laahum’ma Lab’baik, Lab’baika laa Shareeka laka Lab’baik, In’nal Hamda wan Ni’mata laka wal Mulk, Laa Shareeka lak’[1]

Ang 'Talbiyah' na ito ay isang proseso  himala; henerasyon sa henerasyon, taon-taon, milyun-milyon ang nagbigkas nito at sasabihin nila ito bilang tugon sa panawagan ni Propeta Abraham. Ang Allah, ang Dakila, ay nagsabi:

“At ipaalam mo, O Abraham, sa sangkatauhan ang kautusan sa kanila na magsagawa ng Hajj, na sila ay tutungo sa iyo batay sa antas ng kani-kanilang kalagayan, may naglalakad, at may nakasakay sa mga payat na kamelyo; pupunta sila   sa iyo na nagmula pa sa mga malalayong lugar” (Quran 22:27)

       Naiulat ito mula sa totoong tradisyon, nang ang Propeta Abraham ay matapos ang pagtatayo ng Kabah, sinabi sa kanya, 'Tawagin ang mga tao!' At pagkatapos ay sinabi niya, 'Panginoon ko, gaano kalayo ang maabot ng aking tinig?' at sinabi sa kanya, 'Tumawag ka, kami ang magpapaabot  sa iyong panawagan na umabot sa malalayong lugar!' Si Propeta Abraham ay nanawagan: "O mga tao  katunayag ang Allah ay nagtagubilin ng pilgrimo (Hajj) sa inyo sa Sinaunang Bahay (Kabah)!" narinig ng mga tao ang kanyang tinig at sila ay tumugon mula sa lahat ng lugar habang nagbibigkas nitong Talbiyah! [2]

     Sa seryeng ito ng Hajj, paguusapan natin ang tungkol sa ilang mahahalagang aspeto ng Hajj, mga bagay na dapat isa-isip ng lahat kasama ang praktikal na payo na gagabay sa isang tao sa pagsasagawa nito.

Kagandahan ng Hajj

Maraming kagandahan ang Hajj, ang babanggitin ko dito ay ang mga kagandahan na tumutukoy sa Hajj sa pangkalahatan, at pagkatapos ay babanggitin ang natitirang bahagi ng mga ito habang tinatalakay ang pamamaraan ng Hajj.

1.     Ito ang ikalimang haligi ng Islam. Ang Allah, ang Dakila, ay nagsabi:

“…Ang Hajj sa Tahanan ay isang tungkulin ng sangkatauhan sa Allah, sa mga may kakayahang gumugol (sa sasakyan, pagkain at tirahan)…” (Quran 3:97)

2.     Ito ay isang tungkulin na isinasagawa ng isang Muslim na may buong  dangal at pagsuko sa Diyos lamang. Dahil sa pagiging mahirap nito inilarawan ito ng Propeta bilang isang anyo ng Jihad (pakikibaka); tama naman, dahil nangangailangan ito  mula sa tao ng  sakripisyo sa  kanilang pera, oras at dapat silang maging mapagtimpi sa kabuuan ng gawaing pagsamba. Si A'ishah, nawa ay malugod ang Allah sa kanya ay sinabi: "Sinabi Ko O Sugo ng Allah (SWT) Ang pananaw namin sa Jihad ay isa sa pinakamainam na mga gawain; hindi ba natin gagawin ang Jihad? "Sinabi niya sa kanya:" Ang pinakamainam na Jihad (para sa iyo) ay isang Hajj na tinanggap. "[3]

3.     . Ang gawaing ito ng pagsamba ay nangangailangan na ang isang tao ay ialay ang lahat ng nasa kakayahan na ibinigay ng Diyos upang magawa ito! Ipinangako ng Diyos sa mga taong nagampanan ang gawaing pagsamba na ito ang  isang malaking gantimpala; ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay sinabi: Ang tinanggap  na Hajj (Hajj Mabroor) ay walang ibang gantimpala maliban sa Jannah (Tahanan ng Paraiso).[4]

4.     Ang Propeta ay tinanong: "Ano ang pinakamainam na gawain sa paningin ng Diyos?" Sumagot siya: "Paniniwala sa Allah!" Pagkatapos ay tinanong siya, "Ano ang sunod?" Sumagot siya: "Jihad sa landas ng Allah". Pagkatapos ay tinanong siya, "Ano ang susunod?" Sabi niya: "Isang tinanggap na Hajj!"[5]

5.     Ang Propeta ay nagsabi: "O Amr 'hindi mo ba nalalaman na ang Hajj ay nagpapawi  ng lahat ng mga  kasalanang nagawa  bago ito ( Hajj)?"[6]

6.     . Ang Propeta ay nagsabi: Ang isang nagsasagawa ng Hajj na hindi nagsagawa  ng  sekswal na gawain kasama ang kanyang asawa sa panahon ng Hajj at hindi nag-asal ng kasamaan (sa panahon ng Hajj) ay babalik mula sa Hajj sa araw yaon na siya ay parang bagong silang (malinis sa kasalanan).[7]

7.     Sinabi ng Propeta: "Habang ang kamelyo ng isang tao na dumarating para sa Hajj ay itinataas at binababa ang mga paa nito habang naglalakad papunta sa Mecca para sa pilgrimo, ang taong naghahangad ng Hajj ay nakatatanggap ng gantimpala para sa bawat hakbang at isang kasalanan ang buburahin sa bawat hakbang at siya ay inaangat ang ranggo. "[8]

8.     Sinabi rin ng Propeta: "Ang nagsasagawa ng Hajj ay isang panauhin ng Allah; Tinawag Niya sila na gawin ang tungkuling ito at sinagot nila ang tawag na iyon! Sila ay mananalangin sa Kanya at Siya ay tutugon sa kanila. "

Mga kondisyon ng Hajj

Inuuri ng mga iskolar ang mga kondisyon para sa katungkulan ng Hajj sa iba't ibang mga uri, ngunit sa pangkalahatan lahat ay sang-ayon na ang mga nauugnay na kondisyon na naaangkop sa panahon ngayon ay ang mga sumusunod:

    1. Pagiging isang Muslim.

    2. Tamang pag-iisip at pagiging makatwiran na kapasidad.

    3. Umabot sa tamang gulang.

    4. Kakayahan (salapi at pangangatawan). 

   Ang unang kondisyon sa 'pananampalataya' ay isang pangunahing kailangan sa lahat ng mga uri ng  pagsamba. Kahit na naperpekto ang isang gawain ng pagsamba at ginagawa ito sa isang dalisay na paraan, hindi ito tatanggapin maliban kung ang taong iyon ay isang Muslim. Ang Allah, ang Dakila, ay nagsabi:

“At Kami ay babaling sa mga gawa na kanilang ginawa at ikalat sila na parang alabok.” (Quran 25:23)

  Ang ikalawang kondisyon ng kakayahan sa pag-iisip at pagiging makatwiran ay isang  pangunahing kailangan para sa lahat ng mga gawaing pagsamba, at kung wala ito ang mga gawain ng isang tao ay hindi tatanggapin. Sinabi ng Propeta:

“Tatlo ang hindi mananagot sa kanilang mga pinaggagagawa "at binanggit niya sa kanila:" isang nasiraan ng bait hanggang sa siya ay muling magbalik sa kanyang katinuan.”[9]

  Ang ikatlong kondisyon ang siyang mahalaga. Kung ang isang tao ay nagsasagawa ng Hajj bago siya umabot sa edad ng pagbibinata/pagdadalaga, kinakailangan nila gawin ito muli kapag umabot na sila sa edad ng pagbibinata/pagdadalaga. Ang katibayan para sa kondisyong ito ay binanggit sa tradisyon, kung saan binanggit ng Propeta ang tatlo na hindi mananagot sa kanilang mga gawa, sinabi niya: "isang bata hanggang sa maabot niya ang edad ng pagbibinata/pagdadalaga."

   Ang ika-apat na kondisyon ng kakayahan ay maaaring hatiin sa dalawang bahagi; kakayahan sa mga tuntuning pinansiyal at lakas ng pangangatawan.

  Kung ang isang tao ay walang pinansiyal(salapi) na kakayahan, hindi siya pinipilit magsagawa ng pilgrimo. Sa halip hindi magiging obligado sa kanya ang pagsasagawa ng Hajj. Siya ay makakatanggap ng gantimpala dahil sa kanyang layunin.

   Parehas lang din ito isang tao na walang kakayahang pisikal ; hindi siya obligadong  pumunta mismo  para sa Hajj, ngunit kung mayroon siyang pinansiyal na kakayahan, maaari siyang magpadala ng isang tao sa kanyang ngalan upang magsagawa ng Hajj.

   Ang kalagayan na ito ay may iba pang sukatan na may kinalaman sa kababaihan. Kung wala silang mahram na maaaring sumama sa kanila sa paglalakbay na ito, sila rin ay malaya (hindi obligado) na magsagawa ng Hajj.

Sa susunod na aralin tatalakayin natin kung paano isinasagawa ang Hajj.Talababa:

[1] Kahulugan: Narito ako O Allah, (bilang pagtugon sa iyong panawagan), narito ako. Narito ako, wala Kang katambal, narito ako. Tunay na ang papuri, biyaya  at ang paghahari ay nauukol  Sayo ; wala Kang katambal.

[2] Fath al-Bari 3/478

[3] Saheeh Al-Bukhari

[4] Al-Jami as-Sagheer #5733. 

[5] Saheeh Al-Bukhari

[6] Saheeh Muslim

[7] Saheeh Al-Bukhari

[8] Baihaqi

[9] Abu Dawood

--b2_c715787a3f3c2edd87c7c7c76d2ca9ee-- --b1_c715787a3f3c2edd87c7c7c76d2ca9ee Content-Type: image/jpeg; name="The_Pilgrimage_-_part_1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Pilgrimage_-_part_1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcG BwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCADMAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9X1O5 adH/APWpkbZUU5W2VoRYcetSr92oxzT0OV96VyrDjzTkfd+VM7UL8ppXFYkJxTonyRTAcigDFFws WBwOtAOaZHJinqwNFx2JR0pVODUYbaaVZP8AGpFYm3UZxUYfinI3NAWJFbI604GoyM0qtt/z0oHY epxzUyShvaoqQnFAyxt5pajSbNPBzQA5WpwHNMxk++eKytL8daPrGs3On2mq6Zd3lo4imhhu45JI 5MZMZUHIcDBKnkBhSuBsD5aeknpUYcEUvf8AwpXAnDhhS44rF1Hxlp+kl0knVpY+saDc2fTjgfia wZ/itO6/ubKKP3kkLj8gF/nTUZMDull8v6dST2rMk8f6Ukjr9p+53EbEN9MD/Oa89vtevNTi2z3M 0qddhc7epPToep/D6VXR/mp8ncm56RefEPTLaNtkxuHXGEjRvm+hIxXG3/ii/wBTuC73MwBJ2ojl VQdOAPas4jBpc5NUkkK7LaapciARi5uBH/dEpC89eM0sbDZkfSqoOD9TU0U2wkY/KmBZjfB+ozV7 S9Yn0mbzLaV4z3A+631HQ1lpLu6du1TpJlfekwRsXfi7Ur6Pa124Gc4QBPwyMGqsFzJCW8qRk3Da 20kblNU0bJ65xT0YgdOKNgLasd2c5PU5/irQ0vxFdaPJ+5kO0nPlt8yn8P8ACsmCbcPofyqdTu59 aPUep1Vt8RpN+ZrdCv8A0zJBH557V0Gl69b6vA0kTEbPvB8AqPU+1ecI/HPFSEBh/SpaQz09W3DI 5HqKWvONI1R9Fu0lQsAD86A4Dj0NdjoPiyHW5PL2tHME3FT9084OD37fn7VLVhmnKcUlITz/AI0Z xUgeSxPtOO1SkcVARmnrJxya0AsI+404HbUCtuGafvNAEyNmndaiU5GaUMVoAf8AdOak3cVGDkUv SgCLUriS3ihMaqzS3VvAdxOAskyRsfqFYkDuQBVhWK8+1VNSl2pa5/5/7Mce9zEKtr90fSlcCRZh 3/E1L1qsRmnrPgYougJQMClEu360ituFLSuBIklODbxUGdop3nELRcCcMVp4YGs+bXba3gMj3Fuq L1bzBWbffEXS7LA8x5z6QpnH4nAos2B0VAJU1wt58WZWDC3tFT+60jliOvJAx7d/zqjdfEXVLqMb ZY4OMfukHze+Tn9Kr2chXML9sj4uan4C8O6bpOmubd/ECz+dcqcSJFH5YKIexbzeW6gLgdcjzT4b ax/YPhfToUsbIo0KOQYgAxzvycYzySfxrN/aovpbrXNDYmSSQxXDFmOSSWjzn8qn8NBl8N6Xlelr HnH+4KfJpZj8z2v4c/GPUrrT7mK7iS4MDqsTM7ZVdvOWOS3IzknPX8LmreMdQ1gMsk7JExP7qL5V x6Hufxrg/h07iG8DLt+dSPfg5rplk4qopIltkqkHilLGovM+YUuP/rUySZZMU4PnnNRq2cj1oDcc flQBajuPr1z17VIJOe/59Kqo3X24z61Isvy+9AFkNj1/Ong8iqyTZ/wqZGx9DQBMGzUscn1+tVwc f1pwfPtQMtIdvNTLMC361USU9PwqTdg8UgLcci7+Kmjd0HGCPTPFU0Yde9SxyYJH40hlxD9OtSoO 3Prg1UiYMcGrSsSKkoUyEDjPSnK+1lYZVgcgg9KZn5sc/wCNNLYz+eKANzS/HV1YJskxcoOhcneP x7/jV+L4jKw+a0b/AIDJn+lcmD39aUNj/PWlZAU1bNL1qMjNLuI6UuYCQMRSrOQeaYr7j70tFwJw 4anq+DzWXqcV/JPaGyubS3jWUm6We2aZpY9jALGRImxt5Q7iHG1WXblgyz7pdmPMQHjny+v4ZqeZ jsX8+lPEma8c+Mv7aXgv4GeJ49E1O+Gp6uTOLy20oee+h+XaJdB79AWa2hdJYMSNkn7TGRGU3Ovz /wDFj/gsXfeCfAFprOkfC1L6LUtFOp22qXfiqAaI1wZpfLhWeKJjLA8ELOLoeXCZZIYUd95kW+ST V7Ba+iPtzUSM2nf/AE+z/wDSmKrCZWMHt0zX5eeD/wDgp/8AFaf4vWngzxb4z8MWPiDR5LDz7bS9 CtvsWuo07t9rjujLNsJjlgIiXo9qWLGN3zyWj/Gn4xXltP4zX4x+N/7Ns/Ci6Te6jokOkXE1vDBc rJD5v20M7sJJ5vNvYhNKVd2MUMMAMlqhNx5lsTzR5/Ztrm7H66xpJKuRGzL0yozVHRPE2m+JreWb TdQsNRigne1lktLhJ0imQ7XiYoSA6nhlPIPUCvyk1z9nj4gap4b1bxVret6vquu28Or+J5fGviHU GbUNP03TIruRbOOayL3EdqHVZViguFVJ1nUJKPMR9fwV+3R4L/Yg8AfY/CHiLxF4h01daXWbjQGD 6cNLhSFjOsKPGzy2pVpJneWSLJiiDMiqUqZQsro1VNvQ/VFfnBIycDJx2FJJci3jLvIqIoyzMQAo 9z0r89fg/wDt/wCs/HvwU/ibxPa2cGqfDPVtM1xI9L0vUZbRft2nxW5mbNyOUt7y+lEbl4YthMoU ukydN4k/blttaufGd1N4w8UtpfhgLaaSbeys7f8A4SPVBLdwyWNrHPp7Kf3kESJL5sgJmbf5aoC+ dBSqRu00+xNRKDs2fVvjL4p/ZCPIu47O281IPPlKp50kjiONFLd2dlVR95mYAckCsW7vZ9TuPMml kmk2gZdsnH+Ffn34j+LWr+C9c+HujeP9Q1K5uPAuoXvi3XrjUtXM2/8As7VVle1kuPLTafO/s7y0 SORBGhVZNsokr0DUf28vG3xV8N3Oq+B9DsdC0Xw/c6RqGqX2pz2zNcWMiSfbraITyRK0iTwTxB1B k2qpWHdIuOrltLkjuQ7JpN7/APA/zPr/AGkDoeeh/nSs3PvnFfnr4a/bI8W63dR6m+s+WfipBIlt eWuqWyT6VEkksVrJHFGpjkT7NfQOJ0GI5LKFZSXuA1b+qf8ABS/4h+MvHPii88K6FoV14V0M3sdt Z2lpJc6lMkwt4LCaZ2k/1kVxc28kiRQlGWWSPOYWlA7p2ZXsm9j7r3fNR5ny4/Svl7xB+2X8TNE8 D6h4og8DeBdW0l9VTQ7Syj8TPDf6bdvDdXH+ljy5N4xAIVjRFkMgyM7jHH03w1/bQm8Q/EZvD2ue Hfs32u9tbOwu9NuBKg82wtruR50n8qWOGMzOvnbNreUwKo2FbDDYqliIe0oyUle2nddPUVejOjLk qKzD9t74qeH/AIR2Wm6t4j1a10jTYYZAZZySXYsMKiKC7twTtUE4BOMAmuI0r9vz4RWOh6PC/jSI S3MEUUaLpl6zO3lg4wISc+nqeOvFfNn/AAVTuh+3X4s0LU/hhezeKtA8HaJdefc28JFjLO8iySCN 2ILOIkXO1DyqgZySPlLwV4M8WXXjW2vo9K1/7DLaRXslzYWq/uoRtiSYhJAgY+TJw75YKD1cKOq2 hNpdj9uf2ePjD4b+MXhK41Twzq8OsWSzBHkRHjZWwcZR1VwCBkEjDDBGQc16Gk4C1+eX/BMP9onR vgX4X1jQvGGseL5tc8Ta8ltp2m3mgXKSxyRW6+fsSNXjUNPKy4DBnkSU4ba7V7n4L/4Kc+BvFL6p azBrPVbe9j0/TbMXCXJ1aZ47VgE8nzJFjV7yFWdowQN7bPkdVjle5jOrGLs7/cz6cWUNTw5zzXzr 8Wv+Clnwy+C+tadot9qial4l1TTU1C3sNNmjnjJaGWURtMSoTOxFDOq5+0QnG0uY9rRP+CgHw/1/ wjrHiGC9mh0Tw3Y3k+qtqEb6ZfRXcEkca2MFrcrG11M7meP90xCSQBG5fKyaLV2R7mCG96UHBrzj 4aftV/D/AOL/AI01Xw94c8SQalrGhySQ30At54VidJvJYLJIipKPNDIGiZ1YxybSdjY9C34oHqty cPgdacr5PJFeT/tP/GrUfghpPhy/guvD1hpmq6xBo9zc6kz5WWdtsQUDCrGAJHkkY/IiE7eDXYTf HHwR/wAJJf6Ynizw3BfaddmxubOfVrdZra4GQ9ucsN0iMrKwAypGGVScVahJ6R1ZDnGPxaHVI/OR xViGXePpVXY2FO0/MNynH3h6imHUora4igaaJJ7jcYo2YB5doy20dWwOTjpWZRpBiB396ejAiue1 TWpIfEGnW7QzRw+cpFyT8k7Mkq+UAMksB85zgYUnqMVtrJ1zTIjUjJuK6FgPj/GpFmOOuRVZXx/K nhv50jQtRSkj2qeJgcVRDcf/AF+tTw/Iam4IuRTHPPPNWYJc+4qip/zipopNnHTnrSLLwIKnmhsH n39elQJKB0pQ4QentQA5jsYDt6+lAwf84qIzE9P/ANdAuNnDcUAVAx28GnCTivlH4of8FOrS0uZI vh74X/4SnT9NU6nqfiTUdYtbXQk0mMTNJe2pt3uLu8jbyVVZYrYxJ54ZnLI0J5rxX/wVD8U6N8Ur K2tPBnhW78H+J5ZF8OXI1udNRvbRVR/t8yyQJDCxS7sSLNju3NMpnAUPQqcnokOztc+0muY0nSNp EEkmSiFhufHXA7471z5i8aanLN5f/CK6NBAx2uUudXadN2FZhm0ELYxlcygE43HGT8At4j+KXjD4 Y6P+0L4g+N3ivwo2h2JSLTv+EcstP0q2ieO2trqd4pzNEmcNcMZw43XMBCoqeWtT9rnxB4i8L/EX wNajxr44+IWntqk2saJqceotY63or3MltYyNazab5RuoVkuiggdNqrMqOZBHibWOFm3ZiZ9j3fxs 0+01D4l2s3jfxKNT+FkMNzqtoh0O1iulmtUuIjAXgmeON3Y226criaKQfMqh2/LX4xf8FTfjLrkN rq//AAn3iyz1/wAJ30sG3Q7WDTvC+/ylQTXM65juxumaWCOeMxyeV++iKRkVwnxx8YaT+0lZ+K/F E1/LqGsax46ntdLvddvp5LSAyu87hVhkMQt3t3ZwhHEEkQUFQmaHxQGh/FT4RyaN8K9E0TSrz4ja 8l3aWjTeRHYW1ndTw2odY2ktl3yJBFEsYQoZYUdXZjIOmGGjH4tb/wBfmClFS977uv6/key/s3/G 9vjR8e4te+Ktn4im0rW7+6nGo3tpdx/a9TXS7lJBmB/IMBLZEEcSxL5fyxMBvHda98dfCHxe8R+G Fs/AlyPB2napb211qdr4be/TTNTmhVUNnBFMXuvNnWwuEtpIBG0CRu0olSOS18S+Evw28UfBfxf4 TtrbXtU8baLoWnXev+M7eBfNs9OtY4lVBFErulzOZ2vJ50VZJGABYgMprP8Aij4/u/grdeF7Gxim f4XT3NxqMmuWlvJeW82hR3kEOkTxyROxMojFhGmGaYFIjKp6tvKOlpf8NtqEZOLujqY/gBa+HP2q 7zxD4h1yxaO/urPxDEttpS29hFJqt/stLXTCXTy08hXkBQgOnlu8RSBcd3/wTxsL34TeI7q7sLWy 1rSbKx8nVNMt9RaZrK3kN0l5JcPMUmAuWj8t4o4ndgtqyea0m1OX+Fv7S/ivxd8cPDmsX/h+x0u8 vdaGpWV34guFtn1SC81JZ3huHlWNYrmGVjcW7+ZsZYrtMnz48cpoMlroGmpFq3jvwjp97q15a3Wu 3+l2t1d6dqetwSiK1ij3SKj2tsJbaVSsipcTTyuN6QQMnFBX916beX5nQ5X949n/ALR8T658PbfS /BvhrVfh54a0z4f6xo+3VNYttVXTrCYvaSXM9t5jRi4vI1dQ+HSMvcoJRsWvnDwv4Dtvh9pZ8Z+H dV0jWNP0G11HTvGhkmu5baxnmuZIg5dIpUCC0iSMxt8g86Iht/yx/VXjL4xeG7nxn4k8Lx6jdN4P h0HSk/t7RInXUdSsLqZr628hW/jCqmYZM5VmB27wa89+Onw00f4m/DPX7SWaDS4vDfwytEtf7N1u 5ME2oSQMzvPKs+JHW4uVH+lCR3GELsrFpZvFLb/hhe9L3b6/qS+PT4wv7rW/Cl1faJq3w08M6jda /bWEuh50q/0pb1jDZvdMsP8ApRg3xRRuivGqsVUpIj1u/FPwT4K+Ffw38MeI/H2oePLzWPG99e61 btpENr9o8O6cjJALC3+0FxFOr3istxbKCvlyRMoWQyPyV7a618DfhV8TbLUre21DT/EXhzT/AAvL 4Ts9QBuLO02XkGqyqI4hKY9kSEz+Sw3X0OPNVUUUfCvxF1r4hW3w31Lxd4b8SXfhPw9cNo+kxWtp b3H2y+fy2eeG2V3nG9Ximj80QiDY8WZ/MEsZD2cnZy9e6/yFV9ooN01zO221/wCvuPDPiV4r+JXw x+Kvha8+I6alf+HdY1C41ZotQlt76LxBpkV+/nQLIpeHyZJIXjZQBsPl5Xy1hWvoi5/bN8BfF/T/ AIp+B5/hvp/w51Tx1YrZy3tsUm1C9vBcQSCTzAifZkeIfvYQTEBhlMbAmTtP2kPF934q/Z+uPBmq 6JGPGumabcqIIdMW9J0Bre9Nx56yOs1tuu7KIxuiiRSiKvnr86RXX7JFlr3h8WC2WgpN8Q4ILnTv EFppMEUnh6DyobKLTJPOdY5GSTCllbdIkaDchZWSnTqOTjB+d9L9/wDh0YU68VTi6qak+mrX3rT5 9tTxPSP2sNN/Z7/Z88N6pp9vplx46urCPT5dQuBJDHd21rK6BNshSQw4ldkcKMu0bYYKwPn3hP4z 6r8W/iFrvjXTbbwn4NTw3Zrf6roelae/2drUvGimCI74p7iMKjEzoiKsIJ8xsoel+IX7Kdl8Ll0/ VD4i1DR/EkeuNp8ml6fFaXUMFuqTRMlpEhQSyNceUg2MIJHld0SIFRXd/Fr4PfCzwN4k+If2rwZq Wm6LcW+kadDqdzcqUOrX0X76SK0VQkcgmWSYYBWJ5JXSRCYQms+dtJ7D5YtXZ69b+PX0b9klfF19 4X8X+IvhymjLqN7c6t4g23WnnTWgjsTCRtEc3m+ezeVK0kzyzqyoFkFx5r+1J8TL3TrqHUNKt9a8 MpYxanHpviK/ulU3yyQwM0ttJF5qNuQxq7oCwJwUYeWU1PjF8Y/BXwUttC+G3h6x/wCFha9oratr Nv4W0TVGhPh6W5U3TvGstpNbsEspLyJUWQEi4KbFaUMPILL9oKxtpH8H+K45Z/DV94c/4Q/SbDXX XUNTbUDbQW832m+WUOohv4ZbuKTyoopWdTG0QkkmXOdPlvFChdwtJLr6W6aO5nap8F1Xx1pOqP8A FrSvEPiSS1huo7vSPErw3qQs0cKRKk8YmgmhjOQxZ9xVzJtZvnv+H/GcngJb2TVLY6bY6NfyW+nT NLFc22sLDJFDezpb+VI+ZHsxiSOICKa+mmDpIXYcR8Hf2Nm+I3inStZPh57TwbrOrQwxTDX4biTR bbMUweRTGftcVwkm2OeM7F2tvJ5xteKf2V/C3hj4xLP4V1DxunhnxRqUlvoFoiRXVvZW7XdzGJHn 8w+bGvlQzRAgs6FJZSNqrLd2lzMxnCnBObSXfTf7t/0PV/if8XPH3wqtItS8X2WoeIFtrf8AtTSf IubXTbXSYPs721kZmjVjcB0iWUQu37md4kjiAncV53+zF8fLrwV8UrLT/F/hprZpdNt7GG4uCIL6 wjljy3LYjkk8uRCoZgFeIg8hgPoLxh8J4bi00rU9SlkvZWubTQrPQtTh+12WrWzSTzXPnLIftCqb QzHz7eSJUmt4w2/dsPD/ABM+FPwt+GfxpurTxhpvxP13S/D04h0LT7K/sJn0mxBd4LmX7aiG4tzH LndMzLsuBuMxjWZiabh7u39f8A0ozjO0o6prR9/1NXRf25/BmkeDSdT07wHD/Z3hqw0T+yLaFmtd cs47m0cLKlysgF0zRQma5UfaFERaOcOA9eI/Biw0vxn4iY6T4Mvk8AT2gg1DXZbGe+vbm++zXdvP Ms6bsyst0SsghjVERPus4lrV8YeAvhn8ObjUPCzaRr/h3U21XVre4tb3TJUvrhIYrhLCOCSUypJA b2APKA5dtgVSoXEDfG50zU/B/jJ7jxf4qkSy1e2vLWx0u88v7CmoWySwmHEjo6/bMlQGdFRyyxq2 KKVON7SNJSaWh9Ja7Bqf7Hnw8k/sHW9Nlv8AXrCOwTVLCSOHxBZWbLHcG3ghdHWTZbRQwqRKW3RI y+W5jZfK/i5+2h8Uvhr8ZNa+F/hr4neNtQW8jgisNYutSgmWGMWiSRgTFXdY3lWQNOsv2gBHDyMc geSfFvxxqOsaE/jPXdK0H+1I9UttP1KPT7R9GvbaCWDOFnuoFlmPmIqxSRh0jht5MZ4aJf2gZY/+ Ew1/w944udW8Pz6NHpsVrpy6kutarqGWUfaJpWlkiktoU82RYwVyxixtYsVudKDbknoS27JbM9K+ Jn7UuufGfwLqWn6/488f6r8PZZrdPseoaYHvNB1IXlvPbJJdtAhkUKl3G0zyYKJxGkgO6n8P/j4n xq8NQeD9Q8RalcHwLZx3Ftqmq3UNvDNd/YRbsRBIN0dlHEG2wkqqSO7FTuU15n4S+Jela9p8Oh+G /AGvXy29w/z311Z2Dm5upZwtxcSoHgtwPtcsOdoQxs+4jaFLrvwHo138fLzWUTXbCTRPMRNOGk/b GM9vA1rLb3En2jezZaAudiM0IyWBdGkqE4U3GUd163RPs3OLjLVPyVj3P4a+JdX0rwlLqPh7xlea n4Y8M6XY6p4tD+KbyzkvpDJafZrmXy1H76DS7OKHEhQhUiKBGdy3tXxO8aeOr74q2WuTfEeazm1b TNPubezgmlvLbR7wXatL9lUrFPAJHVI2USMLq3LwuV8xng+WP2RdMEPxk8d+DtRn0mLw34u0t9I1 e90TVDcRanLO+xRbSScFvLuJU3BG2skmcE4HsnwLk0j4oarF4g+Inh3WrmK40KzP9oaS11BLezw2 9q0ptLeMNJKimYOs8iyqBC8Y+ZY1l5Mfi4UabxEoOXdR1b6Pe19119DooUW37OLSXd6Jf5bHounf t6fF/wAIXmoPeaN4e+IOqzanZSeHrwXK6ebvT3fyw6abG53fbIVkeLEgZLiSNf33kNGeu8L/APBV 0/G/9pTw/wCCrHTbbwNp2majI+vrd63ay6lfG3e6d4oJVzax2sMNlLPdSSPl48wwssuC3zb8d/Bu v/DPx89ja67eWb+G5W03w9r9zZQx3NzpqslzE8DqSYjIssTMQxZfMdD8wZRRtotB8Z6d/Y/i/wDt HxP/AGzJLLPrmoxw/bNNVmMhgilCMxSViS8jnrnKHduSFyyejtfvoCUWr/lqfrr4T8WaZ448M6fr Oi6jY6xo2rW6XVlf2Nwlxa3kLDKyRyKSrqR0Kkg1qjKe3JBz2Pevx+/Z/m8XfC3xb4nTwD8R/H/g b7BHJHplhdXMV/pOvSMJoIphDKpgiknmW2lMXliZEMkqz7ZCU+k/2e/2t774V+F9OtpNGl13XdSm tbHS4tNsU8nWNMa4QQXKQR3fmWQmuL6eV5Xt5H+UtJHGJIkGVWp7NpNPV20V/vEsPJn3iH596epx Xxr8Kf8Agsb4F8Z+JPB2ma9DN4Zv/FttEVtJbe4YQStEpd1uJI445LYy+ascoADrDu4LhF+u9C1u 28SaZBe2Mn2i0usmCUIwWZQxG5cgblOMqw4YYIJBBrolQnGCqNaP+vk/JnFTxNOVR0dpLo1bTur7 rzWhrCXHc/WpY5AT1NcjonxT0XX7plsbo3VoLdZ01CKMvY3DM86GCKcZWSdTbyFolJdV2kjDCq9p 8c/Cd74cbVk1qL7LH4ei8WSxvDKl3DpcqO8dy9sUE6BhHIAjIHLRuu3cpUYnSd4JM96XzM/WuSb4 xeGLJyt14k0Wz/fvbKLy8S1850tzdP5fmFfMCwK8pZMqEjds4RsdTauL7R7fUIGjuNPu93kXcEgl gm2ttYK6kqSrAggHggg4IoAkd9h/xpgm47U1pcjsBUTyhT/d7igD8ZvHHxHtfGfxA+IuhaFdxt4g 1u4trD7NqzT2C65pccCRXSRXGCjRTzw3VsWjPVpGfaxU147p2uaBqt14R057vxNq2pP4l/sXVbfR oTfvoFuk8UUsNuSf9JvlVhKiyTNEFgGVWQZPqHxN+Gv/AAkGp/DabVvC93o9v5txplpB4U0yGe9n t9QtrPUp2klvWeC4dJXa5DjOBFNE6xh4pq4b9qzxp8N/AfxQsvDk9vfeMrHTIrPUfEGuRJBpd7dv HLJcwoUjtoycAgiYt5qrcSojoGBHdTxdGNS+jl5/5f0uppVp1bcrvy9/68j0j9iXxLqGq/B7RtN8 a6Zo/hn4X6bqI1SG58da/NPM1lFcmaC2kt4YEgklRFTaqjfJ5AQRkOErb8c3/hH4d6LFo3h6XX4v FPinStZ1CDVdGvR9otnB02AqrMWESiXTZPtEpOQtxISrFX3fPP7VOo+Ifh74J8OR+OPCHhnUfEDl bODx/Y6lKb+5eKIG6s5EiIcujyRKr3AYFreQxqcFhh/Df9oXQvg98JtPubLSb1vEXh28uL+y1SWT yZ9OkuTHDJEj5RfLeHfJltpLSjJO+YNyVcQozSSvt6/p3Lw1CSjKLn39PwPX/H3wD8MeJ/DPhXwt LrvghdH0salqE9z4f8Tpfa1ooj09wPtNoSszCORrYKZVCILWWHcrPsXy3UtL+G2kfDixj0XXfD+l T6paaXa299Z3sCvLqMEsr3V6UdRNaefI3kyoqgRxwqVMkexq6r9vf4e6t4Dg8Lf8JXpOkaJ4outH Pii/v/C04uoNSuL8pdHd5uDiCUPvRtyh5JHQFPLL+AeHoItUs11OW41i7XTZLf7dp1vpiOv2dbiH PlyQyZy7HYS0ahZJF2nlWrWOJUJe6l/X+RlKl7TSer/r8z1DRviJP8KdD1Pwh4O1TWdU1vxJrdrq 98k1vJHKlvMLSGPzpHiBaPM2TIqnzzLC6gKTGPrP9kfUfhR/wUSumsdJu9Y8KeI2u47fxFaXV1Nq EWqaXYW6wFozdzSSWnmmUxrOWMkYuJ2eNi0bJ8oftLeFp/gp8TppPGeqWOjWGuSXcWjaz4cszeWw eICOGONztMhtFMUU0DkojJtK8IV9H/ZD/be0fR/jN4JuNe8M/Zl1KO40Wy1eBI4XuprhrRRLdxRI fmlWys0zuCx4JwQ7ONOeM9J6PYq3LrAw/iR+0r4L+KnxPt7vRbvxT4i1PX7xdQvYtY1S6miW+n1B hJFZ20CbPICGOWPbE8so3GRgflW98Rv2lNEg+EVta6D4TubTxXBrB1PVbOSzX7HdXbxRxLHbA+Yw +zTaPasY2RI5o3G6MYBPlXw3/Zw0r9nj9tPwr4UhvL3Xn0HxLovkatkQxXEFz5FxDtjDuGX7PNGQ dxGWPXaHbuvjN8TtL+If7Pk+p60S+raxa213LdOJLkS6sZJfNVmlJeKJhGCDnEe9dhCgRny6+IlC dlrex2UoKUW3o0vvOX1j48eGtC+MGieLtIsdV0W1iu5DPpemCWdrmzK8QSIzN5vyxR5bAOEQDBAr 6R+F/wAKvDXx20KwsvBEq+B/FXiW712+1MJqF2sfiKxnjJOwRMUhumlG+PaAMHDZYhY/mfwn8LfC fwU+IeqL8U7q9vp5NPt7jRhpWswz24Eiu/2je0BUId6EOH3q6MfL2HfXIfCL4tv4S8UvaJ45g8q2 8PX8KS3OnSOhE8bLcwMRIjIJMKy3AAcPtCLlVFddN8sPZvVnPZc3Nex7X4Vhj0D4U2d+fFVgfEej 3Nrd69qbkQvosV7cWuq2JuLh08+4uPtctqDNGS0Uoj3SIsjZ7nwv8Ttd+FPh7wBoGmW9z4hN94l0 vU9E1Cwzbw6nYTW0sc5LlYlgk+1B4xBIiFI0bhkAdeI+Nut+Fvhx8MPEHwb1G6uLrxW+madafa70 2URtjB5MsDWt2SZIYy9soa2lZFZZ2b9z8s9Qfs0+DvD/AIZ+Eupa+nxNnj1iLT7PVbDSE1gwWUUi vGCm1bjFzOsf2qB0aPPEbgyB3jG3Ioyey8/8yY1ZJJq/9dj6h0v4Z/tA+Efif4NvtR0W18faIgsd PsLDxrHbanrkWnSTRpfRtcX8ZkddtvNM9ukkkVrG8zROBFIDleKPjx4e+JH7bNxNH4b0vSvhX4cu tP0eLRb6x06KLTJHuI5mvZrZpmiitWvLXYjjcVK2xBAljA8u+IH7f8fxE+H/AMGfhl4a09/COheD bJGtL2aeG/OjSywy2u+33hZnEVrI0IKD5GMB3Jn56nhP4keMvgppfhn7TrWu3HiOdLt9Q0HTza2F tp8cUMcW6dVkd5hbJbl42XavyJwoyrxRpuUrx2X9fPcpu2+55V8bf2iPFWmroPiSaW2vPEdtI2sp YazboZ7G4jm1B45Xnn2mRmiSVlVD5jTCMbDIqBu60T7Z8cb2ystXZbjwQVGseKNNhm+23V3qalJb vAimRzuuJ8CFCViBReGTCR/DrxxdWUXiC9vrXS/h9f8Ah7xCuvxeJIPC1pNb6Vocd9CIYP3kai4M cNvHGIsuSPLLE4Nesaf+0N4S1DxLZeNJdHsNS8P6Nda7dy27QLZw67DdWk0SM0cDRm0nuGWFtxLN EFkKMspXHXyOPxMwcud3PIH/AGevD/gT9mrwxrmmeFI/Dt5eXN5aa2kth/ak7AwiOO9Se4Rp7fb9 tJRYpPL/AHe9y5ZAnA6VrfgnwJ8KLa4uvCHga7W+tbWXTp7mwee8fU0Lx3JeabOYAY422RgRuzMG U9F6f4W6p8VPiv8ADLxrqur+LLu606x0ux2X9/afb5lS3Ytt+zoQ1zcRMpkaREYLtkzy0QbH0z9m bxFpTT6qNM0rUJkWJtMsp5zFo9jd/areWBEhuP3Z+0jeGy4TY4AMzsyKUb8t4/l57/8AAHVWttvm cdpn7UXiTT5LNp76yvLPR7e305TJolvFpllaxhvKtshVRPlV8MSGwshz8vHoHw1/a4+Ivgnw7BBZ aJffEDw5BcLrMt1PM9vqMs81xbw2otnCrcApcoI48xyLIzzgK6LI9c78KPgF4r1VdF+G/hbwrF43 nsL661S/09WWGHWhlYI5ftxuFQ4c+Wsf+sJSPcqlmWvJ/DH7QXjLQfG+vXek/aE/tNZGlFrG5msZ YsPNLCFx5Z/dSbyFAVGdsK3zDN3jq2zKyla62PXviX8bNP8AH/xd0jxDeWPiH4fmR4tW+1J4bi+1 X9yYFiu44pJpuURN5DKTvllMnlKdhPeQ/FDU/Huu/EP4oaJfW/iLx74pMM506DTTNZWUZnX9y7Sb ZBhiscUIOzM0ZUsY3UfGfjz4y6v4j0HSdK1nU57u30ia4u7f7XO7CLzlhDABvurhFIxj27VpRalr fw98cEz6Z4i0SHRZIm1m2u7ae3NrK6loLd+FY+arb1TqVYkZGDWGz5l0NudvRo+1P2fPCPja28ee H/DF/rnh+LxVNdKmnW2saQt1FbCZF22jMHaJIGMdwh2E4GWVJVdSZfF+oQ+Lf2ZNStdJ0zwX4a1v 4jXWm3ljLpl5b6Zo9mBYOsgiURr8zxwXEJtkXgXyMMKCq+BWXgr4i61oOkeNLHw1aXj3YS/ttaub 5/tCEjf5vnlhtf8AdoSSXYFVzl1ZV7j4C+CfFq6TqXjTVJtWsIbW0W9nt7iJU1hFknhkiubc3MJj a4G6KeKQMkuxflkPyRtpTup3aZh9Xpqbqrd76uz+W3ztcwPFuv8Ajj4NyaFZ65o2ieJ7m/0N9R0p dQ0yPVWi8i1hkV2i2rLFNB8xYyZ8lvtBGUYseZ1Pwn8VPiTrWg674jmsby/8Y6XBq0F5cYwtt/qo zL5KBECKoLAYCBwSSWwOrX4h+PNd8KRRa5pmoadpZt7118Rajp9/qGoeILcuR/ZhkhZ44o532JIs CrE7wEMGKEt5r4m1v4heE/htb+G9UsbGTTNUskl0vUbZwPs0AKzHybiE5ZC0bFEbjDSlQFLA6Pl5 bO9jSzbPQdV+It18AfB2jw6B4u0G8h1PWhrBbSruXzdUhidofJuYmU7EYKCI27rKSTnFYnjr9rfx n4v1NHTUDp7w2/2fdYM8cjbmRyWcuzk7o0IG7ACqBwOfG/Fnwm8aeE9F0vXb3Rrm00m/LLZ3mGEE rgjIyw4bBPB7A+lXLbxIZyUkWSG4t48OjZDAg4ZSDggjv6EYxWKm16A79j1TxP8AtGeK/ifHYN4p 8Q61dQaasSRW9nMmmRhUOUYpbJGryYPEjhmXGAQK9d/ZF+KWj/DPx/He2h1a+ttG0S5nh0jVJRca dIVjI2lJNyq43vskGMSFBhsivlSyvYr/AE8zi8j/AHeMqzEGMdOnXv2H0roNO+OEXgn4W+LdKW1k lutet4LW3uHJAEYdi8eAQcElTnJBMYBUg1z4hSmtG2/6/I1oyUJH6PfsefFzXvE/jrS7fwl49bxD ql3rkdxdi/8AI0+V7GGZIkgd0DTPJLGiLIHlCneDlsKI8f8AbE13QD8dvi/rOjabeaXY+G3sbCx0 vSreNtPu7qR4BPqDNgbYG3EKIjsJnRhwr4+C9KuJNJ1Kz1B0kuprB0ceU7W5lRJAxDMhHzYGQxyy kDaRXvvxw+LOka78Q9d1u0tLq98Hav4gax1aQ21wI9RtLeO2Lpb3Ly/Mw8lItiplR5jdQobjjgcM 8Z9bcf3jjZyvutLXWz2Vm9V06nR9Yk6XI9k9F/kdZrN3p1ppSte614fmhu5INNa0kimt7y6ufszX MzLEysohjGzBaUS5mRvLUE7ej+EPxabwi2hEb73SfDl8tzplm8/mW8Ply+YhTIYeUThxGdyDCkAb RjwHxjr3gL4S/CTwzZWIhENprf8AaF0GaacWTNbwLM8ErRLzKDCZIsgAMcfIyhPWPi9png6DxNrf keFfEfh6CPRNKh8PxaeJ9J06e8ii04yGOCM+W8sjOPMJBTa0jnDuZT61PCyvenK1jknW/mPVvjF4 9g8U+Db2x+weJjqPji1eWDWDqsuovp8ccbrBHBGF3wASW0TzOXbMabWJ34q54F+PmtfszfEO+PgX VNXfwpa3M91HYa3qcOmW+pyS6bFZWl7LcPGsX2G1G6KCzKrHusrdVQPJbu3lvjvxno3hyz8B6PpN 1E1ne2bx6RZ20Ny93MqW9rNcXMhOfLPmyHHC4wT2bbzutzQeNdHtNR1/SX1fS9J+z2VteXELNbrP cB0hthtG1z8vCkEJujb5TtNFaMVJxktfL0/r5AqjtZ7HvMX7efiLTfhVbay3gG/0TxTf30s+o6vr HiCaW2sZWu7m3MsNsgZHle7W8SSJUXZAEMSrC4lWh4K/ab8deMPD2p+HZLOy8TGO6s9HnN+s0DzB ZLe6e5Mks8LfYow0MkaHLhUVUYMxD+dW3xb8S/DHSP7U0TS7jUrnSrOSKC3vpjeEq58x2YFy5COo lA3biyfKV6103xM1nxJY/Dxri80k6nPDc3Fx4gsZtYikSztx5U00jQgN5ksi3E0oTfnbbFMEhQqS 51zQvpvoZeyp7O/lq/6udF4/+N2m23xA1WXwRZWmn+GfFkGm+RrQiuXtUtbmC0mWZknlhHkmNLmG WAp+8eONXYDivZbb4z3/AMFdH0DUvC974Y0nR01SOHToo9RFlp2u3Rhu5PtFxNcFbNbVLNBFuVnk 23HmRxMxQD50+C3xsv8AwZ8L/FOrX/hDwHdaDpfiy2g17XdV0xL6bVtLXUI4QbeGXM9uUFlJG8sg ZJx5iZRrfml8SfiPF8ZvDfhubxd4l1dYfCF2/hu1n8PTx/a7iS8R/IuJIoYVSTELtGUgUyKlmhcR AOrtrmjGKVrf1uXS5oNx1a6tu78tz9Dov+CmPwmb4favc6j8QPDmi65pGiHV7+C0S41dNNikC+RM vlxL9oVvNhdVG13RwxVEO4eA+CP2zdX0W+8U+HbX4h+H9E0231MagniDxbbajbXOpXs73Et2jSRI 8UQKSWbx2wjTYBLtHlqgr5kuL+Txn8RdA0m8vdZ0DwhdW1hb2k0k0En7291C4uvNV4IVjbzYdNuU Rg0Yjfeyy7wIpaWpWvjTx941tEn1C5tdEhGqWtveytbwQ6gLS5t7WKYNczpbsrhJdpR2cyJdcKAw GkaEY6yJoubT51b59PuOR+Gni+1/aE+AulWHxE8R+M9B1bwdpWq6BDp13JEtn9vvBGXaYJErmF9P ltYhu3ZX7TjayB57vwk/Zf8Ahh8fNS1y68cfFC/Hj+wmlnv4tMtl1GHUVFwdPspbaBvs6lWnXz/J GGkjKhPKUqwxf22/GXg3xj+1DrXirwnFpGgaFqdxbS3EvhaNpbcWjRbXmljL/u50utw8tVjXZcJt UHalc3+0D4x8K/CiLQZ/A/jrxLrer209ncPY+MdClt7uyW1Lz25CFI4UhbzxmHDPH5MZWRvNcJ5l r1HNpW2/4b+tj072hy3216f19xR/bW8Jaf8Aso/FbWPhlrviXwd4u0uSJJBqunW1zdWcE4BUSKUU vDLC4lUxHdtIcZdSc9b4D/YK8AftFeG4ZtB+Imoa5oGh+ELzXNYvxZzwW1jf21p9oWKRZ44wwldT CUjEzxhJiT88TL04/bbtfiP+zfp1jJ4b0dfEmj+IL3XWvL3zJLF4Z5YSu7bHiaRLo2DPG8MkTBM+ UF+Vew+D/wATJvhL8J7TxH4aXTtB8bTQzz6dq8t6NTtNQCSStCkryz2lxb5nWUmTyDEQYw0sbFyl 03RjKz6/n/X5ehzyVR6rbtYpa1/wj/7YXxdufG3xBvoLHQxpOrWNvqGmWN4hW1ikD6fAYtzol22n 2/nbioyl8reQyxgnz74G/BHwt4qsdZvPA/iC50PS00O50W11W/00W8UhN4bdpbpmyhmaMbjJEIyn mQMgEkZSPyc+MfiD4ftvGk9j4lSHwv4eWKXWLmwaeysLVZrmKFNlvFtt0zO8aeVEQQybuYwsjP8A A3hH4l+MtBtfD2k6x4j8OQW8qAxalfxaAUKQRzxACRo2kC28cEiCVnEcTwMm0SIW6HUjreJKTvZb /wBb/ee+/tD/AAy8DazFpFn8QNbsYNF+Hvw9mfSoTBJpE8eqXeuOVmhtUla1dF86ZmZP3zzTGSZC i5HYfsL/ALMXhD4VftZeGV1rX9Y0K01PU59P0mbSpY55tEk/su9trbVvO8sv5rXKrLCCFhKkrMJW YqPla1/aa8Q6JrHijQvGF1Jrt1qEdotvf65FbAaY0W4gRhdiEAySjzSk8TjDbHVhjnPhxp9rrfxW PhPTfEc2jz3GsiDTtb06yhmt9QmlOIbqWDeNhdLhQ0sUjFeCNwG+salSmotpf8Ab52+Xr8j9Cv2w 9S8B+I/2m7G41bwjPpvxkttc8Nf2lrum3PlaV4ivI72yR5UiYq8wFq9yGl2HbJCocsSkg+HX/ZW1 rxN42v8AwBpPxL8F+KNehuf7GsPDegXUj2eoQ2lwVmaSZ1j8l1nuFZSYhvDXKq+UKt7h8Dv2uofi LpWg+Cr27/t6LxH8RtKi8MancTNeXl5HaX1tGZXY8h3UOxckHF2FAwtO1D9o/U9T/ZQ0rXdCs7iP xN4fjs5NK1S80s3OqxstsbaRvtM0REhWIXCyQmRW8kqDs/duk4Je2cpTW39ff+pWIXK0ovc+JNP8 baj+z38d4dJl0LSJpfCmvRw6paGeG+tVMM2J4hKGkidWETruDsrDdjrx7B8YNHtvjh8NBq3hTRNJ 0XRbmK2fVJF0m2sbe3u45be0DLdqFWR5tm1o4UEas4c8vLs9I8W/8E2/CfxA8M+O/GcN9r+l6T4M jjgg8PXNg41GHFhaCOOaQFEVEZ1EYWPe8M8UkjF0ffn/AAP+CWheF/2e/Bviyz8PQapearq13dXG j+INQi/s3T4LMtP5qlI1TDPZo7CZnhAkP3VaXf6NKMrOMdjl5bP3mW/2VfgBcX3weufjZ4q1SCKx N2L6O0ubFdSfWrNN5upbtp2DF3VZih35D7XfcPlrP8LavHf+JJvEera7p9zp97rWpa/qF1e6Vb3O oi0hltxasgYSNCBOk75SVAY4H3nEjRV6/cat4G8VeA9I8FW3jSPwbofja6nmsrHU7oXtpZ2siJG0 ccUeClsqRxbI42/5eJmyVZmj4T9qn9oK5+H8epeHfBp1Lxtpt9o0FjaX2n6RFpa2b2kuYW8vltuI lJONhBTbHbLCEk2dOnTag3/X5kKTa5kYvinXvGWoXfgq4+JfjeyXTLPxbBb6zpV7bz2V+Ladrhpm jMfmMu60hBiZGDBHBlky6E87a+K5fhj4yv8ARPG2saFZeEPF2rT+HZotJkmS5jjGyM3AJBdYZRG2 XOXR9rPg7iey+Omt6HrGg+F/Gq2+mweIL2G78N2GnC2dft17fae9tFK0Mat58hRIYXG5ztjUgBhH v88+F+naX8TvC/inW/8AhA9U+JOr6h4Ruvs95a6OUtdGY4kW6YygOk3mksskckjtHG5VI18zOzbU m1v+f+YmlZLodl43+J3hr4S313pegWV742s3aZtWstalukYsZX8hFDP5TqEUCMlWDQxx5CYSvZfH Hwy0fxf8Pvh/4L1Zbn4da7pXhabUri/0q2gJa6i+wxvDM5ZZWzNIZMRyh2bPzhiufk7wHqOteNbX Q9MgsB4TuPEVj/bw10rc3CahY2kwkklazk327/6pQqrgAiLI+Zidz4oabrlr8Udd1Tw5qPiM6Zrg 06DUbu8n82aa4fTbeVkIVETewG92hQKSyL8pwtcqqWTnUW/b5P1IxFX2cLwTk10WrfT+mek3n7Lv xL+Avw50/wAQaPqFhd2d9p8kl5H4f1S4hfT7e6kWI/aIbmGFnLZiO6MOyA5Oza2MfwH+zfqPhH4j 6euv65remaZDq9rPpuk2f2lrPV5La6aEedDPGViVoYIWWQgKlvdRt8u1lHuHwJvtb8afCPxada1X Tp28D+C9U0uwklSNorPVv7NnaOVNTgLCOWG1mYZjIVhcHdK/Ir5G8S+CfGXhvX9T8Lf8JXFqgvbi a21IWGvRCwvpo4ZLieEmMx+ZLxOroRveRXX94xBbJeyi+ZXa9TSlUdSF7WfVNWf9el15n0N8CPiR 4m+F/jxvEXiRPDnhzR9Uht4tPWHTwNNsNQluE868vZkYqULSRK0kTM7BVjVd4USeZXvwm8afCPS9 d8aR6MvhVdXiuL261OQLe3Omwi4RJ/Kjjk8+KBjG8fzr8sa/MEY5rxfTtUvLHRNThGfs2rOA8jKw eYRTIymOTIbHmQpyp58sA9MD1ez+P0nif4WWuhXOiaZb6pp09j9j1+PU7qI2cUDo7tJaRlIJi4Qx jcBhGChlyzGHWvq5WNVbZo4rw94B1Dwn44v/ABFoOrjRtVuLuSb7baKkOwvgssYXA2MpK+WQV2sw 2gMc9fpWt3fhfQNK04avqN/bWEokbQtSuvtFhcFphKwki27HV5PnKSDBYsdw+YNn/G/QR4D+LOo6 GNbtLz7VLNdabe2YKwzwqVTYUYs0bRMBG8bMWVh1ZSrNxg1uKO78ySCKS9UtvlE+CS23ZwDtBOT2 Gdwya5XKpF7i6WPb/Bnxa1rXPGGjf2jb6LeaJFcpHqmkWqXOnRSGJ2kWOKCKTykO5iD5iHZtQoFZ eb3xUt/Efx5+Kej6hH4ev/EdhpVutmYLYMsFwkFzJdK1ygYK28FA8a/M7o2P9ZtHlGia3qCX+pzW mj6jNZxwC4uJrKB5ILEF1j3Sv0RdzooY9DgZ6VsaB+0zq/gCwvtKN4lpZ3y7Y1iskmNtIcbplclW DFVCkNuXqQAWJrT20muWo9BKNndF74n+O7/4pfEyS9nvta0QQ6g+mahplrDef6FqEkUgja4yQ0Dy XBWF5JN7b5nY8RtjnPD/AI6HxP0KS2aKC00mKxlt4/siqJZLYhPlO4EeWTGrBcEKwUrggEauo+Pm 0zTtKittNs9b0G4s5bdrvUCDJLeSXP2jzG8sK+4CONtr7lfy9u774PC/Dqx0vUvirrLap4t07wjY zm41CB47AuZPOkLRW8EESxRBF4B2FUiXB2hVwHKbk7U3qOyS5mdL428U3HiDRvD2h6Zm10/w55r+ cZZXDuUKJiL7sbBTIrENtYfwV4J498K3PgLU5rq3Z5tNDkGbzfOMTn725sDqSeo6EZJ6n374+/B3 xj+yze2t5rt5Bq1jqsMt5DPYxzyRxRpIkSRzbo18t2Mi8OT80gAYsCKrfGj9nHxH8OvD0eq2rpf3 19BbfbrKW3jhW1e4lkiVJW8wxlP9TiTgH97u2bMs+WtzNSWwaNbnl1r8LtctfhND47vtHlfwpdXM doLiK7iVojIJGi3qx3osnkSbWCsPkGSPMj34OkeTreqwXiXVvJbW+bjy5JANjLgIGB7A46kdK+4Z vC3hzVP+Cbmt2VpZWlhe3+g6dfyWEhi32M1ndxSxR3DHDq6wyeUvmKWOUHHQ/OHw8+In/Ch9UvLm XRdM1C6urPZptww3iyfeN7eWB3UkZBzxjlWarnTUGk3a6J32Nqx+FHifUPhn4r1u4fTdEHhuKB5Y NRla1+0CXzDjc2Crjy9gVhlpHVMDkjY+F/jTSPit8L1+FnhLwtcSeL9Sm0q5s70tZ2/26+hzHNJI +1XIkF3fMDNLIEBjwYkDgchJ+194n03xHqXiWw1TWrHVNZRIr7V7AmIysIyqEEYG8Kh2kYIKsw+b cadovjLxx8FNa/4SbS9J1GOXUtLLm+XQEN7EtxOCsxcA+SjSYAJCnDgYK/LSiocto389P6sO93dl zSfEHjV/hp4lXStB1KXTZlm0vxNvsDPbW5gMRuvNUjaGiWVCXIDRrJuUj7w+gfD3xM+LXxSufCXx Ik0LWLzw9ot7cXNzYWGgXIsdMhnWWGaaeXczuXgnUqzEMV8shnELATeEf2utI0j9k60n+IKk3ni/ UbvU7yAWUh82SO5TzUdFUCNmtmQKm75onJA8sYrWg/bQ1H9nPwrq954F1PTtG0bTfEEyL4a0zSF0 5r+ZrFvMSeWUEsGvGSR5FVmEXl7WDOcmMhiaVBSwdpSutJO2nyT1LoeylO1W6RynwAtfFeuaB4q8 PwanqGlazo73lnNehFuNSigjDIkU1u480OwULhwjEqqnknF3wB8Sk+E2qQ3PhHx2dR8PQ6Pc+JdM tJ7BpLi+mSMQSW91udI2YSiILCYlyLiVSBuRWy/iR8SNP8U/8FB/7ejvbTQLnULLTpYb/V7uOKKb S00u3M52qpR5HHyK4nAjawb74BFXvB37J4+KPw+1TVtK8XXBhczXsWjxAtpl9ZsEuVsx5u10EhSI eZgJjy3WMFFI9RRco+4tVdf1/TMo1OWV/L81qcd49+KkPh2Z9Cfw1p17q6xxxT395+9ltwwjcwQY +dd+MOwdSRsGMiql5488Y6V4n0ubxtqHi3QbSd01O7tZVM9/qVsXA+zAM/O8LINk7DZ5km7B+Q2f hb8DvBeqeHNMGs3Vnba7/ZuqWkPh2KM3KR3doTNFbzWyoWIazTcVkZGI2H5t+D5Trfxh1j4zapYX ktn9q1SZorOxtLGzLSLGo+WCKGIfd544J56ngVxu9ON7W7f8EE+bY9V+Lvx3ufiR8Mbb/hJv+El0 jw3qF9ey6fcw6LaK00UkvkuyPDJDveP7NHK8Z3g3JWSSXcoB9C0L41237MngjwrqXi2+h8S2MOoW msWUekT2F2Z5YIWRopwx4VhKJmOeZWnVMKefnz4jfH7xLL8MdG8HX1kmnxWlkLW4luoit5dp9plu YY9/VYQksJC85ZA2eRXM/CTUYfFnxH8PeGdQ1P8As628R6jFatIoXcQ7Kjcfxt82Ap78HjNP2/M1 bW47cuh9RaJb+IPCF7rmm381l4j1rUWQX2oajJNBai2vJ0tG0zzY2+Wf7FiQS4DgST4UhP3nmuuf EL4T6J4a8Ma54utjZXdxHqFmILK4udUtLwrd/NN+9Z7iJwUz+9X51mU5BRgbPw2+NGj/ABMsdA0l r2/ltPBviW+a10i7ltFu7G1tTPJYLPmP7R9mkN2qSlWVGlt3WQFmhceZ/G34W+HtV8JWujWGn6Z4 cvPDmrXNvB/Z6NJ9qtHVHVpC8rM+Dt2u7s2CRkgcdDulfov6/X+tib3WnU67xX8FfGPgfULnxZ4Q uNftr221SCa68Oak41FdWt1vUlETyRMPtAHlIzL1kEb4+YqaT4z/AAqm+J2oT+Mbe58P+H7CwsWg XRGia1itLaGUiOG0lWLZdOyPHlmKsZAwHGK9R/Zgu/G/7WXhZPCHw61F7/x54Fv4Lu8hm1BYoo7C GZXiumEhAuDbyQmOURMZSt1EMEbynhPjLwF40TSda+Ft7pdxa+IvDuvLeTrc/KEvbZbiPZGW+VpH FyCBkeZ+72Z7/L4edXVTXU9fE06dk4f0zsvhf8RdOT4F/EPw5bwxfbdetba10UM6MjN5ymVQudxc xs+wLliQBjiue+GOreIPFlrF4e1m91jwvpvhi0W38QXF1HPa/wBl2qTxRzW4IUPHOkbuykpkfIz7 d26vKo9J8Q6layaR4gglhsI5ZkvY7qVra8mCF0eNhtJhCNsLoQGBZ0yjdPW/2Y5/Bfh/wDrVv40l 17xbf6XJbweHdPjtlt4YgimRWe8JE5RHEZWOMqE8uP5sM6r2UKMFNyn1/wAjjqT5o8j6H0R4Xvrb 9oHRvFHhbwb400ttG8a6FfXU2gatK2r3dtZafHZS20M7/eLbbZw20zXAjdZH3mMRt6H8RLLwLrvw /wDFvh3xhP8A8J3qPi290a70jXdN1BbUQ3MdksYMMMSxTMbeS9eKM/vVLFy/mIQlfH3gLwfJqPwp 8Q+JNN1nVbLWtAubXR7S6hlltHtVMc7hYTG+0giM5IGcAYxgV63+zb4X0yHQbbxhc+JJ1PgzUotS 1O1vJ5JFe3jnheRnVnG7MKTgrkqw2sQOQebG5i+Vxg3a/Y68FgYpR0SVjwH9pn4Tal+y98XbQ6f5 WqadeouqTW2pFbtoJzNMs6OyhN8W+NmG8E4JBPBI88+IT2Xhe5TxFpd2dP8As1wZ5ERTBs3scBGT jyxvAXJDEHGDjJ9o+PPx/svjV4iTxf8AZ7a1fUbWIyWBdJpNFdEdAjesRaPKg4xisD9lv9nrVvjb 48urvQdR0Dw79phjt7LU/FDQnTXS7k+xNtgdWeQq8uCwSQIQVKMzqprCwm0lU3tqY1pxcn7Pa+h3 P7J/wb0Pwr+0h8PL3X/F2l3+s/2roVxpVjo1wkUOlahcanC09rIgLee62QRyy7RuRgd3lq1e62fx Gtte+I3w98G6RNpvhZ9D0yXVNWtYNOS5gOwzRWzhCY0aNzJ57lWBYEKwBkcDj/2Xviump+OD4dtm 0S/8PW/jnSItOmjjj064t1g1m0hhjOnuPOQKDdM0w3Za5cyHzJjnyz4maxqXjz9uzxzqng/VtP1z wr4I0mK0kTRrqLwxosMFrZJKLR1N0zrZpOj52SOxEJAKIgI9qlyRdo7O36nHNtadT2L4n/tE+I/g R4adrjwjpMH/AAsjXL/SLhwi288enLsjdoiqyOYQmyD/AFablELBUwhrwePxdrfw0+Dv9p+GNRnt 33x6Ba6Rqdk8EdnFPG0t1cxxySSGdzORB5qfIIk+6QQ1db8Zf2hLbxl8YL7VNTv7GZNOUW9tBp+p Nc6dpqiMMzRPtRC7bsmXap+VQNoVQPMvH+uy+K7rTNMsbzVL+S5vYbZHtlE1zDEZUBAQ5LnLL/Cx wxIDYxU1sRFScYeiM4qbM7TPijrHga9nvdSxc3BhEMMsisH8pQAqjIXGNoIUH07ius+EPgLx78Tt Q0zxDqML2nhrULbULiOFYpWa7RIERxFHHG4aXFzGwRiu5cZKq6tWxP8ABoTeJtXgtvC19471Kz1W TREsda0w2+kLDcyNaRM98s0aR3DxzrIFMkbAyQPG2QGf6b8O6ZaaUnw60ax8Da34XnsdIddfu9H0 77DdeHIZrW3jtxeXapJK0+62tmhkdnkBs2JkCbiZo4N87qS3TNZVLxUTyTXfhBqegfHDxre+INd1 zwNdQJ/aNjcpZXOn3hD3ztaW32ZWkjlgj2PvRpF3eahDr84HZ6V+0e+n+B/iNcHRrnT/AAoi2lmu oWsWnppVxdtdXSzxvH50bkyyAo7okjb2UyKokAXmP2//AB/4HX45ano8Wp6M3g7wTZDwSPC+naZJ ABbW/wC/ntAbRNiiG5u5nZvLDmVii+WsRK89498ceA9W/ZrNx4b0vU9A0vUNAW30nS9L12KG1vZI prdGSQSO0pdHgaR2VgNpusghQtdFKrOMZWtd/fv/AF/ViatOMnHeyHftS+CfHngf4K3V/qtzpms6 5rOrW+k3lpY2cdvdWenwwqgm+07TLLGzxxLtllJj8lVyVaTfzjfFjxHp/wAXWt7TQF8Sap4j0S2V rOOITTag4sRIJpUxhxGrklmYFQjlWQAFfNPjrrvxa8e/BnSfHmu+I9T1bwgj22n2LXdxH5en28ay mLzUWQnzPMuZGyqYzNI7+Wzla7b4C3mmaP8AHF9Ta7dvENvpXh5dKvvthgghuDZW7SeWq4ErSpG0 W2YvCVeRW+Yo1c9etKUlzXt+Nm/6/wCGCEUm+U+gfFOl/FzwDp/ifR7zTdT8H+NPCS2mp2UC6tFc aS1tLYzFrcYU7rgtFEVAUq77ZCxMcWcj4sftFCXwc3xAOgWWs6poV9iylttWEX2rV2ihtw97FlZZ leWNXlMJiOYpVZszP5ljU/G/iP43fGTwhfJ4hh1fWtPj0LTJb/SJo57mxltIYYG1aWaCGKT7RDFG JkLtGAV8tZSGO/qfGvw417Xv2K/igmr+GotB0jwzrH26w8QtZQPo2p6rE91M8cdq0PlwxtIkkcMk YkWSW+RAix5CkPaJS9ptur+X9fkZ1cTTTSp3unZ2TtrbXzSv08+x8peC9Zf9oC68J+G9YsdU8HaN bpcp4YuvMbUVdC0bSLJKQJLlPNjlyxLMvnbCuEArr/EvgD4V6LeXv2TxZr15daDvvNOuhc2qJPFF bSSy71RXjEheO3j2ShCS85WPIVR0X7Pvi7/hoPwhaSa/rGmaFJ4HefWrSTRdMit7bR0AaS4nkiLl WFwzfPsQYkhGRtRAfVv+Cdfwm+AXxP8Aita22k/27q3i9bOHVrXXPEWkJLoVjfRyzLHA8ylGMs5k LARoVK2/WR1Arz8RmOGw9N1qt7Rau7N2Vuyu7fI7KOFrSlZat6rbX/gmV8SC0Pw90X4eePtSkuL7 xHpEXiGSzvrmZdN08sZNRimuJgWljWHZc2W9SyBIS5XIwyfEP9hrwnoXwE8C+OvDlqdW0XRtLW71 KJtIspo7y6tWsJJZr4rElxcvJayrIsPzDMMrhRllPO/tby/EnS9B0S81q/1fxPoljHNpeoaNd67H f2R1mBlG+KQtClwJljWTckW6RbaQYK7Vj8U8ZfBj4sfH/wCJ3ifTPGniDRPDlx4fC6ZLpvijUZYS n2mP7TBPAsMMq7JVkhIlxsdpIF3NvUV2/WHOaUFp37mbUYRcp7np3xv8I+GT8FZY/g9cR+JvD0fi KMeIvFV7LqP9kWskMccduscGT5XnNFJjfEXZpRsJj27Pmb4i6Bq3hD4iar4e1K2uItd0O/l0y8SG RXiWaJtmY5F+V17hjjIweM16n8MPhp8R/wDgn78d7N9WgFlpXiLTEh1uS3uphbx2E9+IYzI2wCQx XUMTO0QmiDAKWIZwOi/ap/ZutdO+JPxH8Z6PrPhDSLWOZrqLRbO7L/bL2PyzqqQpO7TIIZGlmJYy ZQhx5UbhY86l5vVart94qaTgpQd7mb+w1+zA37X/AO0X4T+GXivWPEHhDQ9Tv0XzLDD3EzgsoMb4 eJcKwdi7LuWN0BDshr1iL/gmX8UfFfxjbTo/BfifQPhfFNcQ6hqMNrLb2mmtDd3VrJNB9u3T+S6Q xzRo+4BZiS4XkYv7LHj/AEX9nbxTLq934j0qXVtO1+M6Dr6aFPqCrEFeOGaN47iPyVn3uWhlHmMi Fv4Ekj6v9p/4sf8ACR+FtT8YaB4o8R+H4viHc6tqHiRtGuLgRXFxc3Je6t4bXz8W8k0TzNFZzS7G UOguTje8+7BJVEn/AF/XyLjFv4T5XvNR16GDRdEutO1671AS/Y7aygjzA8jzEskEBUMDJK2Si4+Z urFsV0PiPxj4z1jwjqVzcy+MItC1S4uNL1Ey3ExhuXki8qWKTzSUMyovGMEFTkkbgfS5/A/wy8L2 6DV/EXxWh8MiSVrDxBFp9lewxSi51AWoAhmieSQrZRqqx7GL7mO1B8vmn7U17e2NlaLL43bxLpMs JkcPHFZ20V4j3MHk+VgeW/kRhsAYzMQNwIcvkcVe/wBxnYm+JenW3xB8N6P4ZgdP7T322kaQXvGQ RLJLGiQyMCWMRaOMENkAxo2MoCL37UXgLwf8HvjTLoWieCVmZbOG7ivPtUgjEkjXOIfmYEriSMFA ykgcMrLV7Tfgp8NRY6BeeG/HVvrHirTriyuVku/EFqZmeW0hRRHCrCf/AEe8CykCNTsmfG8xqX2/ jR8Fv+Eq8VaT4v8AFnxB8NXfiCWWx8rQrC+isbGyiOZUeSfMkjbgjqgIAywYylFIbsp4aapSctX9 +hnz++ktDM8f+Apf2Z7rRdJ8a6GLu7v54fGVtptrrLXGm2kiXV6iRPGYyZ13NNvTKE7E+eRSGbs/ jPrHhD4manB4kt9QtdQs10nTNW1HxDBo108Ky/bkjhtLe4Rtu/azI5Y5T7HteJmDeTxH7UkMHiW8 sPHGt+NLrWtK1SGZtLtE0uO1GnWcN1te3aZGZJ5xmZfl2ZZZCeNin0XWvhx4S1v4CWcLXNnquveK dLsJL+KfxK9lc3kQkQ2axBxJFBGJ+LcLEFlK+WxJYsNqdOTlOCtZf0tuonLRN7soa/onw4+JvxI8 J6VoenapP4YvQ015PaswV75bF0RZ5ZRufdHA5dZB5jMrOW2s+7nPjFqOn6n8Otch0XRvBul6TFqO dQmgieS71a4tmmW0KkFfmnBuJMOhKrBLl5MKa5v9nX4u2PgHwV4il8YahJ4b8OeIri/06N7CKS5m guI7WIS+WdjlP3UyGOZnkUhZkIyVc878bf24tP8AiJ8CdK0HTtAs9J1TRrpLazuZbVLi4itJvPBe BzkQMEW0jZ1HmEMxDkNhXzx5G9E2O7uk02keu/DT4Y+MvD3hfRtG0vWNJl1aTS5rf7D4iijgl0Ka 1ANmkNq4BkuQ0sqEshEYYbg2/eei8ZeBdQ/ZP8NxRap4wvPGOrPpq6H/AGdJYIDcicWjPh0USW6R BLtUQEl4/IUgBWrgdJ/b98daNpdg8V7omototl9h8y7tXnmIJiJnEauEWYsjfOeMMwwe+L+zT+0R 40+JX7RPhGzkHiPXrXRo75dJstMhtkntt9pNH5hUtHEeWGXmdUXdyQMYcK9NpRi3fRfkS7p81jr/ ANqH44WGiarpnhH4bpoup6r9ozJqtpDGsrSXTRRpIkm753njAV921NpAGRyux+yj+zzo/wAA/hxr XjGbRdfTxn4d0e7izqSvbRSush23MDKx+UxsYCyOesuMqUZ/PfiPFo0E3ieGHUoL3WfEhimll0tF /eOZVlWWaT5onZBE20RsyqJ2KMEchvNvEPxIT4VeALxLU3NzqN86W7I8h2XD7/NRpDnlQUVuO6jp WNbFcs7tXfTyKjT03PbPFXiTwn8cfA1naajJHpNve6tDa2tpaxwCSK6S3eOJ/tBjEz5bcGWR2Vt4 bAfLHK1zwHpnwT+Ieg+GYI/EemWN6bLRZY4dTS4/tC+uIFF3qlup3PbQS+YwMWCG2gkY/dLy3gYa NY+Ch4t8L2eosdMtYRqVqFIGoGNGa5u5SXCqhWERsUw2J2IZGq5+0F4u+IXjzwbaeONW8OHS/DGh xSrFqulxSRmdX8t4ZIVmeO7WM7pfLmkjRHFyQOHAO6cYwTtdrsg5p83Pc9e/aKtF1f4neE/COk2s 2l38MNtA6oguZRZGZ3MLTks6wvMYmYucspdmGcFvmrxxoWr+FPEX2TXnmN1JCt2lzLA1utykhIyq OQ6gOjoA4VsRhtqhgK2o5tH0PXNN1nRNQhGtaeRHa31rIrmzdSwKfxLkF3yGB5ZsjNcr46vNS13x ZNr+sXut6tjOnCe8/wCPcsNs22MgBSVEuT3+f0xXLUxKqQ1vcrrdn2FcfDbVv26PHXhrxI2uR2d7 4Zik1DU9VnEunanrdosSfZlhmRspA8kd6u4MpRJHYrI2WHlv7efwR8PaT8fRqmi+Lr3S/A9zdnwT NrqGbV7WPUdNtbeTViuZBOGjkurZFRUNs7C58uVYo1SvcNa/Ya/Z18N/sy2PiFNcvvG+keLL19NS CW+htZNKWZjcwSWz29vLLHawPuE8ZM8cjTZCwuTXivi/4D6h8UbfxB8MfBF3rtzD8KLm8TXrV9Jt 7Y6NFC5V51gSRpLmP7NHI/7uRnkjhaQZywfwMDmNLFwlUpJ6Sad007ryetut/Q76tGtTmlVsrpNJ bfft8n5nz7aaxeL4hk1fWr+9utLk1i4sYboyGT+07yHY8kn77bLhVuY5f3oQ5mXcMhgPdfBp8BeP 7rRrXwx4mg0nxKY0dLDxdbOdL1Zpo3VwmoRL5aP8pUeeI0O4uJwVAOv/AME/f2YYvEmsQeOZNZfX NF8Ly3F1c2VppjX2qaOYraaSWVbeQb5JoAF3xW+6TJVgreUQvp3x20bwP4D8X/D278Q+BLOS+jU6 Rc6jpE6Wuma6IZb94bi9a78248yWKVmcIWa6edGLNLtz6LpxatLqePRxcpqcmnFw6Wvf0tq++n3W OF8IaV8O9D/Z/wDiLf8AinS/FfhW6s9Zs9F1UQXhuIrWaG8kFtHDJlopj9jukJkBYuEDI23JeL4s /B7wj4gUan8PdfsNA8DeNNJ07TrCz8SX4GrXM02npKJ55FYR+aNQhLLG6rC6O6bwnDdhofwO8I6v 8L7DwofDfxCnvFvIdcvLzT9ThvEitDPFHcWvlRyPHLKIWR45ngeRWjKISrFovNP2lNI8F/Bnw/Au n2T+LPh1HeRXUNp4gtJob/w+YrdQkbahClrJl7o3BjUqwWKBYmZir7dnRhCynG1rff5/r5nfGo5R 5ovR/wBbEXwV8I+FPGvirQreTwzd6bPA9tqmj6PpoiuEAVZbpr65mRY57iKO3tElk5iVlvYgRG8h d/oL4Efs+6Xf+LhLJ4l+J+u2NhNevqupeHdAt9J0PTJLCG2DeZL5DLGj2iwsSiNAHAVZYiHWXy/4 paHqOp6hqT+Bf+Koudf052vtb1PVrDTbHQRY31re3EEE7rBHJZNPdxKqDd5xd4/NkxtHqPhLxlrH hj9keLS/BWo6vo0uv6JeaGzXL7P7O1KfUIoJJVuVLW8dxIbm9fMRbOLdshUi3dEYtS8/6/ryE7W0 0R5LpnwlvIf2oPhxrGnWAn8HxfFOwa11C1tkM0sc85a2t5sxxSxAIATGA8cUkkcYGc7flP8AYRXx h8H7abxNH4M0zXNO8RXE2i2Z1i8+wRQ3cKYuGZ2wAPs9xcRfOdp3zAAlSK/R/wAV6hr/AMOPGvgJ PF2s+MtS1DUvHVnYajbX+hvp1r9psNY09LdLRlYy3I+yQrE5CP5n2WOYHMxMnzhqWh/GfxL8V20x 5fBz2Vx458QakkGsSfZ/C8V1NcRX67pg6PPie5QDYBhZSAZYzIFpU4qo7N7dvNr/ADM25P4kef8A if4P2N7b6dMdcuZPF3i+/s31OC4eCSw0yG7tWuIXNyCkMyxxqw/dtsdIOkbE11N74D1T4H6x4rlt rPStWh+F2nWd5PreqQzRm3uZ3ea3sUkdDGgR5mmkZNm8xlWZlDRqeEvirZa/458O+N4tDHiS0ivb OLTLfVb2O5trr7RKssti8PlhX+wtuto4iqReUYwY9se1vcfFfhXwn+038UNWVbC9jCQzDUf7NmtL BktZpYtlpvlSQR2qtiNozGbf/TJ5TGGWORLXsoSc38vx/wAr/wDDkuUrKCe/9fkeQ/CX4QaZ4A8b f8JDd3GuXurf8J9Na6VLcIY7a3hkneVHuYDHuQySmVVaVlBdAFXIUj0X4mfHPxvpPxokXwxZRXPh jUmtdOvdTi8M3MjWGom8Fk0SvJPDG3lsEXzHYhhdZWOWMFzx3iv4S+MLTwj4v1O88P8AhvSZ/iDc Wz2lxDYm7v8AVrhtTtbdLxjA48q5lMt/cZid9onkVDsG0db8Q/ixc6/qfiuz8Zt/Y2nW/geCe4tt c0+SOZgbm4Kl4Q0cuIwkkUgJjcSqVyxjwNaVROnyxXK3r/w46kfe953S0/4Y4f8AaT0ybxf4UtbP xRat4n11teu4Dd2WjG2OhvePKyvLdIokuLVpWSRvtEaSecWK/e8tOB+PHw+u/hN9u0vQI57jxBHp yzf2vFElpY28JKyXEDWuNlw8TMzKEjLOcvhWWNBo/wDC4Ff9n/x/pfhb/hI/7e1/X5J7OSKxure8 ur6RIpbgCUsVdgokkkQ7SylxtXduPKWfhi++FXi3U9P+Iuo6nq/i+4uktZoL6YhtGJj+S9tpYmMa yIGc+YOEDiX94A23KpGCaa+/+uvYIVJNcrZ7b8JNZPiqw8R+MdZs7O0TwVoVve6VDC00MDyLBdrH czIkixPcxxwSx4dGBWWIn/lntqftU6H4Y0z9lG5m+22X/CS+N7my13UZorS3vL2F30qG8NmmXR40 InhJLBMKyNsYEk8T8NvEvw81/wCEUun+IV17VPFuuXUujxA3Uv8AaHhzR5biKR4/nkYFIhatnzDK wMnJCFiG/tz6Bpep/FTwTB4X0rVNHOh6XoLX8mr2xvIdUkXTNP8As7yJGxZRFAsMcwjQK4RsKWA3 qpVjo1a9n+IknseL+G/jNP8ADW+a98HwPoWnSy/a7SxMjSpbwyopUuHGJH+6xJXaWUFQABX0J+zr +0b8ZPHMUOgeE/HM+gte6rEbe4u9Ult9OmuSbdLe2nAR0CSXE1vGoIjiVpQzlFAZcvxn+yDqHjjS tQ1mHTdIhjkuoNTtr2TXGWTVdHNukapbxyMIgiMYUiUIpAjmU7iVjTQ/YR+AY8NftCWGp65daLrv gq2R7xbB7iCea/jLQNFLNaRTSjymeNJEEkmS1tG3ynheGrQqymqcNmzek1H33/wTyjx9+0Nql7of iXRLTw81l4u8cR/2LeLC87XB887hbrG2QhZ92VGM5AROoP3L+w78B/hh8HP2ePCPinxmNZsvF2q6 Nolppstlf3ls1zdzXME1ijLGsiG3M/lCVjC37gudpZFWsL9m34VeGvhx+zFdLqV7JaeMfIsPEmu6 hJIt3daprH9oxxx5uC5AjPnvDGxyUWSSTBkaTPC/B34sajr/AMVY9C8IeI/D3iPxRplw9gtk2tXX 9mX9k6yQxXMrRrDIZALqSUCNYwkdnChCkxq8ww1OEXT7/g/6Rqqs21NvXY+nl8P+P/Dnx00638R+ JV0iO01yLWNc8P6TqEFxZajBLe3dyc33ls5hnW4t2dXRZNtkFeON5X2fNnxwOqfF3xrdaD5dpqni iFopdR8N3vhgyNpEsOmxTM4mtELlxMIEgaJja7SY3kMflrXqPhz4feJfjX4TsfGGofEbwY3jbxdY eINN8EWthbgM90k1vPcSebOf3D4hiU+aNiRT43qTsPiHxk8YQ/Br4EP4h8Ia54jSPVbt3lvZdHOn Ra+syvFcyqLoN50ReESlA3yl8/KWbfalaHu/p/n/AFuLlXNaX3a/1/Vj1XxP4G8QeGjZ6RpV34e8 O+FWtGurnT0vn1/TEnllLXVwovFDJNI/7xAY3GVyz4JWrHx/8Qr4x/Z98I6Fq8vh3wvquveIda8N xXEuhtJe67/aVzoFpLfwCOAJtkit7p5SOJHjaJVZykkPyz41bVfFuteHLDwQNWGiaDpbzaCZzc2h vDYKhkEKzhA+y3Vo12I7ObViSGZwOjvPHfxK/Y5h0PVdda2j8deKGv8AWRcXccWqW9mu+3SK3RcP BJNAF3FSHUecoZmzitpfBNLZf1boYqSUk2jb+Jf7NfxRufh/4h0iyk8DQ+EfF2qrdJ4hkuI7i8mg lCxCaNpkR/Ne3ILbIopAHkLqriQ1xnwX/Z28ep4E0b+yp3XxtYSwC40d7W0mtrOBIZT9pJnkWMuh EDICD824BXKqHi0n9pTwl451Oy0vVH1nwVHHbyW0S6FZW8zTgSQyh2mmErRCN4ipEYA2znaEG8N6 D+z38QIfEnxyu77wZ4QsNC0ux8Ppa6kb/WD/AKUtq7Ol07KpZpD50aTPI7Eo0eGwpB1o+zqNc3/D fcRLR3XT8UdB418A22r+Pfh54b8JG08HajdNHresad441GO4ufEdzNeRWrNbm2MrQh1EjyqAohaM Njb8w460g0jXf2ttf1PRdE0ubS7Tw22rwWlvqEd3F/aLeZPMpln/AOWqmOWNTGgI3qNgchX0/i98 Ib7UPCsHjD4g6tofiS81V9GNppVlcfYjpkLX8yXiRzRMXYJH9oO4Z+Wdiyr5JY/N3xU8F6f8IvjZ Z3Vn4f0Gw02/tpLmz8ORajd6tb20cU0luTPLMwlLs8MjEAgAtjK4ZF0laL57X6+fW3T+uxnK7sns elfEjWdI1L4sf6X4Q8P+GLXw/osbQQWp+3yy+U5S1RXVFt0nMD8xqHwhRM+YhWLpfFXg+yf4C6Wn hHXfBsOoeNtasbFLaaWaHVtFt7K3cQS3Fy0xZARjI8snF6RjI2p5d44+KQ8ZaZDpWp6JDb6alwbi 3NjczJa6cXkWVmXzJXk+YSXCskjuuZWZMbFzTS20u307Ur2xS5tJYWFvFeXcEggMhUSKFbDKSuQT tywLdOhrklXi+ly+XldkdlofxZs7T4YeMPAV3qeneJ73VDEq2tnczTNbXwg+zsVdogkkTSRxt5yS HBhBXIlcr6RZx2era94ggiuNEaPTNFWO7u9cRpLnR5PIQ281iYyzWccaW0K+X8p2wqAkbZc+Q6m+ gfHTxFZ+Dp9A0jwN4as4Y5rPXooVt754bU+Wqna/l+bKrktIxy5C7mJiUjo9C+NPgvwj4W1fSbLV o4NEmSJmvNZ0Es2q26QW8BiWFSrufNfLK7HMQJJIy46aSV91y/j+fyIvy6rdnVSeLLX9k/XPD+mR X0vjrUdO0EyGad2hsYoLmW4j8yNZpm8iaRh5bEmVJEZgNjk7uK+OvxN8O+KPBfjLQdOul0ia6SXV 7VLuwSS51G5mnkuEt0aKQYlSW4li3bH3IwIA+bPqXxm+IOp/8Ianhvx7DYaGfFBi1Gz36baroehR xGF/skdssu+ULJG7lmBKO0a7cGPfm/tEfsafC7RfDMdrp8cPgSDR8re6lNeSXFywczNy0kgEsnzC NVlIHlgLknDV0vmleMLWS1Xrp+hmmuazep8m/Bixufi54mtNBmMmjahq0kluXNo900UqBs5hT95g shU/L8uGbDbCD0l7pcvwpuoHj1C8mttOMF3fXtpG1uLF9zmKN5V+UMXgk+QkOCjqQGXj1zw7oun+ F/2l/DniHwtJP4i0XRYdQ1pNQWxkuWurR7KScCWSCIecUeURqGAfN1F8oH3e4+Amr+MdL8baz4c1 Lw5p+m6Zq+pxWT6nBYRXFw11e3CyBJ4pZWjkXN05AJKoYpkjWXynVef6rb3ev5aJmkZX1PnXwr4i sPH9zp/h7RbKXT7rUbg2MMZtskSSOkeHZCWx5hJPphjyRWz4b0LwdY/E+/uviLOuueELXRrzyYNN urhLuyuFa0jhlPlEKWYO7Rgl4gMeZu2kV6Z8Wtf8N/HXxxqXiD7ZptrBfC70lXk1OO3kvriSLy0v 3tSDlGltRl8AndEEbCANhePfFV34YsNAsZvDMeuyeGnt7O2stS1e4iWC4nbzfLhjgZS0nmyM4aQ7 QhQ8hkC88Kapy769djVrmV3+B1n7OPhvRfgT8abHQ7621WC51V7nb9qWW5txaIF+zuInJPnP87lX RGMs3yxhUTbei0DW/jZ8YPG17pr6ZpulaZe2dtZXE9muoTyz/ZZwTbQABYQyXKbyBuBcYyd+eU8e 6/p3hX4xp4k+I7WKeL9Pit74TafdPd2OueXJJEUtPLIQFTbTRTtKSBIjADMgavSPhx400fxP8F9Y 1jR9J0210XwNeWD6MNQtQI7QwRq11JGUdpElFmyICSwyOpVnA9Fcs37PZfjb9DFXguZbng/xi8Me Irqx0gXGia3ea1Z6fdX+tNa6R5ax2VvIyCeR8gblkxHuZiSpi4yRnj/H/wC1ENQ+wWc2h6ZbWcCu 0UE7tclMLHGgyAv3YkjTkE/u8lmLEn2zxr4C8aeLfGHijwx/YOuXEniy1vf7Jj0HWV+w2jQrJeLZ 3Dum8vJJPLLJGCBuljUbycL8ufGr4Wy+D9C8O3+oeZDe6rFNDFdafcQ6lY3SW0nlSAFHLLKr7Q+Q FYFHUbXDNjOm4u8NF1/phdN6n1n8Hvjv4JsItX+Hvhvwzf6doXihriWKZb8Jex3c0Plq6RNvQM4K KYzI6nhcYzil8NfiZ43+AUureJfD3hQ+HfBfjSW1W3TXNTfUrqW1WF33+ZG8bpcXKS3LPNt/eSGQ oUaIrHxGp/s5a38JNcj8RXN4zNaGO/W+QKoQI3mDauT0KdSecjAOa9p8RaBf/tiR6TP4I8BNba1f 2WnapqFpoumqkl1fyWzG9eVVyru9zOdm1VJKsVBaZ8/O4blUZSpy1/XU9epzcyVRWSM79nvW9J+C vxa+GHxdskXUhq0E2ia7b6jPPdxx6raywIoikDKbZrqzm8gMXZG+1SARkqa9V1n4V+HfEX7NN/Y+ H9G8fXOra7okuneGbK20+K7isZNKv4ftF1DEx8yM3VtcC3gkhhAMYikATyy6+HrD48+F/wCzt4l0 TRF8Q22tW3ie4W/sLGzaPVdGaLTWmuGlDlZIcw2pJQL5hNuMH5sH0T9nr4xeN9U+Jmi+ER4Kk0/X Fhj8M3N94m067uEQywTiaObyJVNsH8u6VUPysgmAKBHC7YHmcWpvyROK5Oa8V0vc8VtPFvjb9mLX dDsLbS9U0PR9TiHhxbW8sJntbdJbiK48na7A/aU2wyKC7kxzKfusCPp+fVtI8LeB/EPxVTw74b8K 6p4a1CS1ubq5huPO1yzvL+G0+z/upFzdlyszXTKzsjSoflcsnOftufs82vjPwR4G+G1lotpZ+KtM vru4vNUg1OWNIJ4buG2nW3jmdpGV57yLyxuMiEADKK+OI8Rfsi2X7OXw1Ny1h8PUi1K0m0ax1bxh rv2a08MrBqkl4paCTBuzcrcoqsIi37iQjyEZJD6kVOmmnr/w2hzwnBfZutN79N1p0f3nW/tB+FNH +FF54c8PeFoLPwboF7ZtF4xn0N/7dg0+0FnY/ZF83UNj7SsYRGkWOcxrGSDsOPD/AIVr4sls49a8 I3n/AAmFroHi2y07T9Esb+UQw6lE1+lqVsIvuZhZ5sRyRQxpbsSSflH0l4o+BlzoEWoQa1J8PrlJ 4p21K/1fQbKKy+yi4/sq7tpbyMpPbrZ29nFcJdBS7RzICpIcnuv+Ctf7MniX4Pf8E+PhX4++GGv+ FNW0+1gtNJu7vw54ci0eS+jkWb+zryyVfMbatpNNbvMs4k8qNPvrK/lFKok/e/Dy7dP+HM6ibXun k/gj9qy/8c+J/AGi60Zm1ix+IFrJIk2oXOoSWt5Frdtvka4llP8AoskYbZEUYpsjw6qoU+Vy+KtY 1n4gxweMNH1D4Tr4csUikudM06+Qwzxw2k+nQyW0vmspjQWBlxulIbaWx8q6PwxsdO+F3xY+FfhL TLLRGutWuPDd74gdlia/g1P+04n2hx+8VTHMUaJTsAjjYhW5bqov2pNJ174vRywr4f12z0PVdUv7 GXUbBpri/nvFhgIvEST7POY7a1htlbyCCWMmxXKbeeVaSk+eWun3dgUFukSftl/FPwT4R/Yy8BDw zPdXDaT4ptdb0C8SFJIr5obd3eSeNGWUrdJIZHlSPcZLc+ZtwN3z34S/a31DTPDnxAj1qx0UXuse HGsniullspb5SzXMcMKb9xKSLuG4k7m5VgEA9PS+8M+K9T8UX+pWC+HbLRDpVlZ+KNV0G98RJokk DS+ZFDMFLWsazMHLybd7AxEFSQMvxdr/AMG/jM17bm9fw3c+fpcheZY4LXW7GzgisplstkJeCN47 dpPKO4llgPlRZYL3+0VS8VazX32/4YycOVqd2R/s1/Aqw/aAvfBniDxP4o0+LR4Zre3uNBtmuUuL iyS3SGM+YqCKJoHCNt37nwzMuTXqP7RHwR8L+Gv2frnxRq/i+e7a5vrPUfsF3pkc17IIj9imlN9+ 6ke7CamWPm7lTYCYizIRW+NsHw3+EvjXwN8PPhr4gXTdLSF9Y8R2b6wLbU7icQxzwbZpll2G4ExZ lRGXYHKCIh1frfDvwc0f4lfs3/Gbw3e33jrV9D+GMqXUc9jJDNJf2z3EV5qECGeJJhNH9kQeYZTG 0e1Qocb6KdBU4uFlfXX5X/zHOtKo7t6f10PmTxNYr8GrnRtMt/7R0Hwhr0ttq1jLdCQ32ixXCosk t0iNI5uIPJu0JQMdrh2CBsN2L6yPG+neHfFGu+JEe+8RQHUXngaz1KGwgaAzRWExZ4pID5s7IAVY r5EgBkLACXwJr/hL4eeMrEWthqeqeNj+5GueJTPKY7KVYrSSaKO2Owr5U0hlDSAR+VGFMjc11Wp6 JoGreO7Lw/8ADmTwY+oP4UuPDWp6YmjTS2yyxW3yrFOcPMsmzbyhYiLcXYuMZ+642v8AiLTc8j8V /Fqz+HMcSQ3f9oSR3E80sF3ZC3jjVJMCFGglYyBcFSysGBBBO4cdN+1f8Rr7wp8fEs3u4ZjdeG/D V3aM8SsIml0OwZtyEENzuyHDAhunPHL/AAQ+GOkjw/8AEXVvEssNxpWgWrGOCKECwvZY4XaO4Rpl UorgoNyoGOSGBVSjel/tUXXh+2+MVob3RtOur1tA0CKV5o1SSKGPQLNQTIGJUMBGVzjaW45Ga8yp Gzu9LmiTWhf+Kvwt8V/E7TbO48U61oviGGC3khvZbUTm902/WSMxQyHPlNDCS7YUb0mmLlnMm6vP 9M/Zt8Nat8PfFuqxeL7zU9Y8P6Zp7W+mWF/J9qnEt5bW0yONxMSQE/LwyusTHMZVEbG1260nRdC0 bV9N8X6vq+YoNQ0+yUi8mtHuZrg3cLXO0MHHkQSDeP3qXBVnjBRpJfGviHTPBEGieMLu+tdK1B5I rDX7cWkt5JdR/bWk3oYIlgMK2ymMuXSTe4wMBWrapLmd9vmFnGLcdelj0z4MeFviL4e8H+KLzRbH VdQt9VCy6jfx2TXktqFiCqNwQRRr5UZGWB2jewBPzDjNB+Hcv7MvxgsvGnw1W3sPEOlKjxSzCKa1 MM1upJDO2xHCSYHQjlTkMQe/8N+G/GX7KH7U/hPxd4Yi8O+G9f1GeG5VTazamY4Cku6ZbhgHBjKJ 57JK625fd5ojkQJF+0xb+FPB1/pmuXHh7QPB+va/C8ery6VNdRabDq0MhE72yNueCCZWWSJNzLhn x5alVHFVq1o4jk5Xa3xXVr+mj/PzKox5qPtHo+3X9V+JzHxP/aA8Y+KPC2h+F7+60jSdP8J6h9u0 e1swITZkIUhJwcuyRSPGMnDKxJAyawvFHxb8VeLvht4a8La5D4j1H4Z+FnGsWp0K0h8y1u0jFmm2 5nD+WrbbdNu8pvX7u4ps57xz8V0yqpHHctKuQz3TkSCM8kZDDIBXPTqPWvWvht+0Tp+t/sPeNPDc 2v8Ahvw/qunQG3ttKuUK3WqbrxL2N4yJF3KPLmQoYn3My5YLxXXRi6l+d/0iXUaleOhj6P8AtSwf 2zaeGptE1SxsdOGoanpOsXrQC4iiitxJEGZIAqykQNu2eWvzFWL4Jfy/9s/9ofVvjjH4Xvbex1WV /Dy30OoOIkWzAlaPyvJiCll3CJgzZbcEjzypYzeDfidceItRvLS6xchdM1PAjZstiwuD8h5I6fKD gcn055a98Xx2vy2YMNyrN5azAMHQ/wB7+HafTHX3FW685Lle3+RzqDU3K+nbsS/C6/8ACGjfBPxh rNxqIeWfTLTSmuiDFK+oStcSXMEe8AqnlXEFu7YZX2TODgqTJN+074/tfD+l2UXiu/l07T4LdBDE /l2tw0MKQKzRrw3yIq/NnIXB44ryT4uw2+tQalcQtNbWt5OtxFaQyH7OJAm0kLk5xllDN8wUEEnm rS+EbKS28IWGizXsF3qtvEdSOqTpBbWsrMoSYMOUg2yYy5LEI0mVWQRxUqmitoaKLase7XH7Ynjv wh4AHmazeoNctxBDMLO1l8qKOVH8lC8TOsTvGGePJSQ796sCwPOX+ifEf9sL4iWkmmQWN/dWMptf PSIW0gaaAsfOcHad32N5CyqoEty3A8wAO0n9nHW/GnhfXYXi1vT/ABPoVq8qabqVj9ntJJ0uI7eO FLppAhMg85xJt2kwqoOGLjs3+D3hT4NPBJJ4/wDEMvjO2gS+lltYoo4o2QTYltmTDQlHV4TgsQ7M CxRmC7xpVeTmqX5F5/hqTdOSXUx/gx8JP+ED8JaX8ZPGckGoaLoGtwm600wNLItvLbrLb3SRfdmO +VcxuBtADcrkjqvjl+z7Z+P0ufEdl4q8F+BdOmCxabpfiS/i0Zprnass8TkJsiZVKMsLv8rTyFhE SC3UfDnwf4N8FLqGuReL9Mg8MWN3HZ6NaFJI5p1WCCOOaZFSItObOGWNHG4NIXYFHRs8RbeL/Cfx U8U3Es9zHry+Hpbp49KvdPdra5gNu96i7n+XzZ54ANzqGlCQoxMYBrp9nTjStZWe2plPmcvdep5P 43+HfjT4TJpV5rmi63oEOrWgnspbqAgXca7TiKQZVwS6cAn/AFicYYE+v/tSfsq6J4WGhaRp6+Lv HPiLV7SweaK4njFnoVy0yxMJpIECbLmVzEiOPMXy/ld93PV+Iv2rdU/aK8P+IND14ajpGteLjaLa aVft5Oispg32nkoxcpKHW1uHDShd05JYLuBwfBfh66XVLi81abxJ/bd9rdvdwB9KijW0+wW0Zv76 4ugF2kW90syOWQDyvu58t481SoxfLDW+z7f8F9jS0rXkL8c/DPiXV/G0Gn6v9h06X4aQXF3Lqul2 TtZrdO9hJNLI8gi8seTcpO74kXftQM2/fXO698Gp/Cnhy/fw74j8N694c03ZLqEmuWs3lWGoR3Zj lhaEvMGJj3M6gMybEOE8xWOjqXiyDwfoHjDTf+Ei1+a9jvLS007S4pfNl1W2ngglguIr5kkaSa6N vM0kDxuPMlRMYBFZng34Lar8bdF8Xa/da3qOmTWV15d7pviOa4ml1ARSwwOt64EZyFKbfLVt+wpw 2Ntykou1rt+e39WCK2dzrP2YbLw/8SNR0LwprfiOa5m1+9murjRYIvKsNQkjlmjhLcO9o7RRRZWJ lZlAXIXOfQvDfw50j4aeKWGm6C1zovhK5utOvI2uri/1dru3s5ryOaGNcwFy9wqKVViWmb5VOHr5 i+N9oNL/AGhH8MeDpNEvJ1trWKCfT0bS0eQRKrFlncuZm3KWGWaRmYgt1PoPwX+Hps7K/wDDth4e 1vxLqmp2bSzapwi6HqYtptPbMp2h7LfdW8oQruVQ5KyqArKnX95Umlf+vUfJKzl0PM/EPhH/AIRH XWt9T0yRr3T4ImWC5k2XX7yZ2OVABDBZIDtU7la4HQqdv1Yn7MNp4l+AeofEXVLW8utFh8NQammm S628ceq6ja27Qm4wwcoTFEmC21QzIQCqsrcB8evg54v8DtpM2qP/AMJP4Zs1/tLVNagcR2USCZ1e Hy7gSZXC28zCTKvHGydmauk+MX7Q1/8AD/8AZs1zRZ2sjoWm6JpegxXg1z/Rdat7iz8svZQRxOYp GjXzCJAxVXY5cDaJw0YU5N1lpr+en9bBUb09mzlPGXwr079pjR/AOoXUWhaLBeaH5tkllp2E8PwR uJPIUpODcvufYTMqkb2KscNuoa14j1b4P3V58PPBLx6loktyusxSX1v5ssA8jdPF8rIhlVrdZEBA G07eGCF+G+JHjHSPEfiDRl+Fvgu58OaVrhZvs+nLcQ3F9cxNGQB5rqHBhuLZU2cSGQE75CpE37K3 x7vvBfxR1m11PSPD9zpl75tv4mm1y2aWaCNHJeAsc7SWRAYypG5VJViAKp1I3Shu3rLX8O33foZ8 snPmm9LbHpN8kfhXSL3wj4Mv7LU7WO6df7SHiKWRzBKLm41OaVI5gsCxuilJXBdwrRgu+7Evwr1r xTrunWVoumaQuhaNplvGkvhPRIdTLXMozKXEM6QI7Sx3DSBXOCYRtyHY53gj9qfwL8LtO1K2/wCE Kh1a2e423Vhazb4LguUmkWIiPdJEPOmAjk2jhgwzuFR/A/8Aax8A/D6z1fxVNHq2nad4vvXWKOCc hrm5hZnnl2B1WNT9oiYRgAqJQDlRGa6PaR5lKEv+B+H9fndla0kfTnw28N+Pf2yfCeqeI/hrofh2 58E+OJWvra+1rRtJvrvwY9qhl+ypG7tOzT3MVzE0j2hXo23Zhh8k/s4axrWm+OX8YxeKfEPhvRLb xBZT3EfhfxPPpd9epcXDrHNbp5j27WcLywLJvwUF0oDj5hR8M7HwrY/tLaFYz6z48fxh4j8QQSap rNxdSwWptVuIbudtPnTbN9p+zqYtsiRMPMI2o2FPtn7Z/wAK5fEniHTPD3gWTxJ4vku/E9/YS2U1 5JNfMl/PDFC05RvtJXbaQvI0sYGbmIDe6yPJ59Gf1VSo06aaemqTa727d29y6kXimqlV7bWb19V6 dOxB+2z+1zbaHoWjeJtZ0mbWP2gdSNhaafqWpTxW8GkNZSGRkd2k8qe22ukSKQFkjSAsSyIx9B+M /wC2FF8Tf2RtQ1fxJf2vh/wh8YodL0y0WLUodRu9PtZbKzt7s/ZAY3lNq7XsajdFujikdgpdWfxb w/8AsRf8J54p1bRviZFLcWfh7/kK2egBTd+F7WRFhE4iaNtsgMWGCdRZTk7ztVqfwE+GniPwtPp/ ww8MfES/8O6zqGlWeo2e2Bb+IJJBfbjOhJNuUka3ULG8jMG34CrsbWnGqlad1fTp/X9WLmoOXNH1 t/X9fmdZ4d/ZX8aePtY0qXU9E8Ear4U+FGtBPENzpesR/bLzTluor2JYLvy45di2jreKIPKMkUyK Njfu07v40/s6zeA/iSYvAHh7w5c2XiBL/QfDOoeLdV1C8vvC9nc/bXWBIHQF1EE06oJMyY+R8DKt 5H8O/wDgoLqfwO/Zs8d6Zr3iBdQ+INj4vEEekyRKt1qqiO2SSUnAYbTHMpkLEDy1XuFr03TvjD4V /bHMUHiPXdM0DR3tIruPR55miv7uG9E4DC88xEQ7HkTy1XLjeW2qDurkoysr6vvb+l+ZPPJPY0/2 jPjj8Af2ZfGuu+CvDWkX1zq1no8Hh3UbldPWUyxx2exYJpJ5XzGIZgWQFllfc75ZQK9H+OP7Rfgj 4w/sq6ZqGleKvFw0Tw1c2Es2k2pkW90+4GmtYu4KFrd5ZgINjOqRs88jgbpJWH56/tX6qvij48eM fEdr9vtLLUryUWsepCWK7htwqpBGAQHUfZ1Tbv8Am8tk3ckmqH7PPxWvPgvrEg1W2kufDF4yyapY faDBLewAlXUPjILIXQ4KthxhgQrL5WOnKekHonp/X+enc6cLUUXafX+v669jvfgbZ3Hi3/gox8Jt fv7S60ifUPEOi29zaajK5urx4dSt7Q3CLsCIrLEp8tGZY920HC1yfhL4M6J4oufCukaN4i8QeL9e 8Wr9mh8NafbR2c0+o7g5ieWSXJh4AOwGRzuC4yhr68+F/wCzl/wqDUv2b9e0jXfE3jbw34i+Juk3 o1HVLOOJre2mn0+7sTPIVLT3GLu4QywMV/eFJCpSND8teDPi9rXwl+KlpdPYajc+Hfhowt18m2jn mZLLVYruK5EYCx+YDCqiRQgYFnwGkYEiusgfKme0fBvxzN8ONd8TeBdZ0pdHvvE832HWb++1G8t5 NIvIoGt5lnhuxJKJ/tCtvB27XTO0DKi9+yb+wJbfEU+LvEPiLXG13T5dHvJms9NS0t7uVJLtbaS4 mtkSR/sxWOGcKXQoVEiOCyg5v7cfiWH9sD452vxA+H817qd9b6Tp1vr3hyHQ7mT7U4hLW17LcFRE qyWnlBlcqyrAqlt74r0XwX+138PvhZ8HNX8RaPo1r8PvH/hHTU8GeKvhzfWd5cx6hA0oWG60i6nl eW3gTId4p5JGt2aLZI0bIW1kp01+836ffrsQpQnPUtaB4s1/wz8LrbWfC3irVPD83gnQTcy2ktpZ T+fHa6e7JaXJZFuJUklMBnSeXeFt9qRozhhyng3VPEPwu+EF+2leIvFkum+JtSOneMNYh8OCa58N TXFvEZT9gTa8ttKLe/gYO2YnaIq5/juN8b2+MnwX1bxh8QPE2h2trrPhpLAWt19n1S6sZNVBkSa4 ijjRiht442TzAzq0suZHwrCv8Ifhf4mh+FV94i8ZD4d3Pgvxd4mOq6pax6hKk0GpJcy3CQ3UboLd oo5IHjG1zGv2fY2/zhXVKvUleSdlb5L/AC/rsVGlTSStd3OW+OGi6J8D/E/iSHTbrwFa+ELhxDZx tp8lnqsNx9hjvZrdJXd2hheW4EpbziGeVlMAKDZLZ/s5fE3TdGHiRdC0rXdDsvCkXjG/n07U4xLp duUjjlXbKsRldUeRnWPd+6UN8wBC1P2r9Tl8NeNdbWTxVZXF54p1e/0C3tzYJFpunWUtxYyLZs0A TdF9ncEsxxteP5gFyKXws+Kml+Jfgh4mm1S31nxZe2tlZFXXWH0y0tbazhuIrQFElES+Wrb5EWOS J0aIvG7FnOcsPFybb/4BD1irLY4vxh4r0ey8P6in2a1+y3JBNpPGrfvNxyVUlgckrlQSOM+la37c ViNb/aSn0mOC6mvh4f8ADK29vGoY3+3w/YSFUUDc2ArsQOcL9KzPEf7KfiXRPF09g+v+B9evdNf+ 1YLqayu4YrHyfOuAjyKrLDceWkS+WwlRjKu5iFLH1j9pz4zeMvh38bdPjiaysdEupfDGhW+pNZW9 1vmi0PS7nzJI5YyVWJroEOpxvQcBlUnnjhrO07/mZ8zSujj/AICfsn3Hhn4daxfeO7XS7BdEt723 XSNaunsYWNtKRGY57aZZCkkUMiKdwDcOu5SjN5xqn27wn8TXsPEE81hFb2bwxRXdwkI1FWYDfIhQ qGYICrYXIdh8mWUdn+2LZ+NvFWn+I5/CPi3Xte8OeJtXudKFgkoW4gu0tZb57N22qGtlheYR7XwU gAYZRAPKPilp2pweMI9V8S3JlvLm2tb7UriZ0k2u0EcschOCqqUZeOig8j5SK0xUKS+BPQcG9mer y2yTWOh3MRm0u4s7hZNIvLWVoWtgEZAqtndEy9AI3OQysuOK5nxzoL/Hvw2IGvdUtNZ0mQPtvNSn vbW7LMS8rCVmYTkmQ5DASFtpI+8PL08TXfhq5sre0mkXS5YZGkDZbDk537gMgYKHAOM8j5unZeHR Y6aVD3F1ceQ26TMnykt8ok287SMjDdQevWuGTlHU2gubQ7e6t2/Zv/ZB0dNVTQrjVfEuoajp9zbQ W9vOwt94PmC5MTzLxDasphlj4lwwyrZ8juJLabTkTyY4VncbPMfc655xvYlsnae/OK2fiLoXib4u L4Qh0XUrYmS/n06PTZ5UhjaSYKyyKcDDlYsEO+0BF24y2eb+IHw08SeCfG2u2kIh8TWPgV/9P1DS 4JpYnjbO2csU+SPaJCHbAOxgCcc9NSTqwU4qy2+diORxk47/AORu/D/w5bvf6p5MMXnx6Fq7xvkK zFdOuTgntk8E44BzzXnFrrL2Qie7WBrVp441CSbflVysoLnheDndwFAJ7GvUv2Zr7w18SvjZpuh6 ld266Lqllew6lcPP5CR2zWM4kzIQVUYPJPQ9jXrXiP8AYw8F/Cr9p2C7g0bUL/TbXxIrro92z3sS 28sd0vmb4VfzbdLuSw4kYlV3JKQdzNrhsNUqK67mM5xTPI/iBoXwy0LwPeJq2l6PpWsyafHqul2t ldtMbiWae8ukiKq5+Q2s1rbl5EAAhDEY2ljw94G0fwUYToOk+F/FumWdvcPczeItFlsxZTstwj74 g8ltJFGwWaN5HFx/qgdke5T6f8SvhH8ILr413fhews0Sw1bxAItZuvs11YxeDLFoAVYN5KKq7or0 mBThtkZDDa5rz/8AaCn8A+FPHvhbxB4b0HXtL0fV9Ml8RyeHtTjl1C01NxOWghbzJhmzuPLfc4Py iQ5RghB78RTt70XFW0/H7mRBt6au/wDXqbPgH4k658RPG8Gn+M/Fk1lpmpzyeRLZS+Zpr28ztJMW jaT5PLDuY5CSEyoJ2Jg0/hF+yhpfizx3b+FtP8RrbyRWl8F8Qafpkt1p1tPbyQGOOQOqbxLAHeWV DtTzgwGEKE1z4aeJf2ifiRbeMfCs2geHk8d6XDfXOlpP9jkaSK0An8sL/q0mVZfJbOXYFmRdwcej eE9E1XUtN0LwV4Wj1nwvfQ+NNQuL3UJ7hLW0aFI4plkJgYmRf7IuTEsULogAPIGxqiNFuVqivrv3 8ilLS600PM/Gv7P1/wCMNPntZtZgHhqWxmvdJ1iAfbdLuJobA3N0I9iSZMKFwW4jwsu2XcQT6t4Z 8N+LZvhz4F0PQfHPg7xF4Xa1vNOuNMkvreBNWtbN3kS8uNPaOTy2bZErS77g75oy6Jtbf0XjnUvF /gz4ZePjbeG5vCWm+GNNttF8N2NkkQg1GV7i5sZhHbAyM4mkjx+9YvIDG7A7wRq/AzwJqWvfs9ah qOt6dpA8R6bFC4RIlLXFn9njMsNwHzKpmVUWSPc3zw4Iau3DYVRuo3/H7vw+ZjOd7HlXwVudI+Af w3j8SyXDXLyW1hbRzwT21wyS2CXQ1SGFyySOl01sRkrn5xGC0bvjA+IPx6TxD478R3uh6PDqOn63 aIlxqV1EYLhEdZTLHuUFz+8kHDZ+VTGAYmCjm/HniHR/EfxAOm6vctaR+AvCUlltj+aHWb0QStFJ EMYBxNKznBIaNRk4Vj4/Z6tJdwM8ivDql/ITHbMC8jRseEAX0HyjvjpXFia0owjThol+ZrGNpOTP cfMu/gbofw71nx1dT3+heINQvtSS0MSzaik0MktpNcmOZRHFJIkqsgBHIL/fG4+06l4si1SXwv4W 8KaTqfiTSvGljqmn2txexL9otbVJI3iuDtJWC1hka5V1ceYVROANuflPxL8YNS/amistOkvLOy/4 RnQI3hGpaiQbwWoiWRIjtOJHYFlVvQgHJ+bu/Cfxjuvh7f6DeaTY3D3OhyRTQXcE5iuBGWf7Qjwl vJmaaINCxZVJAjGSUQCY4iMXy7x0169L/eHK27vQ7O50jXL25k13S9HniutZ1S61G+i1M21r/ZkN lKbVl855pIzJFKskMcUaoX82IqXwwTrvi38bdN1fwz4A8HaHqGlaxqWuabYaPqer2lsl9EtnPNG0 UbQNmGSdoigZXGAC443Yrn/hX4htfjN8RdO0O78K3UPhO+Fxi01OQRza6sc0l5MkbqVjD+cLeZ1E pDTQj/VxykR8V4Z8KWXwb1H4f65rOLC/v31K6tBqBWz8pbK2t5kdgj/ucXMUkYSRTlCf+mbL1OC0 nS+1o380/wA5fiyE200+n9fp+B754Rl16y+IGl20mv61Y+HH0+/WyvlsLOXVLSSHW7qeOeWJ4ots T2SrF8sSqhPKI2xh4H8U/ifb6B+2zr7eE/D1lq/2678P6jAzW5u7Zrj7EJGaGIZSMzl4R5seGREf YyoWra/an8Zp4I+Gvhq+1WBE8b393LY6fe2+syrFaWs0t00bA4XIjR48sWX/AFoGSoINr41N4lPj vwprel+Fp4NA1Sw03+wsQLavZt/ZcDRtI2PLeVLaK4wzl1QI3AKpjGTk17N9H6u1/wAP+GNUo35k aXwH+F2heAfEvibwHq/gvw94u1r+zrefU9A8OyyGbT9PPIFxJNJFbSz5eB1eNzchZBiUuCg5T41f Cm78TeONG0fWH8D+D/Aq32pWGmnwpp//ABNp441lFqbqXyy0hcRxfOZGX94M7WYY+nPi74nsv2ZP 2XoPEeqReGNO8SanZxCWPTZImk1bVl2RzKZgxkYxzrMo3MxWKBlUgR4X5C+O2p+IfA934K1iKbW9 Xm0XRHtVurK1P9nQsYZkZJpi+y6uPMWMgDY4jiVcSHYy9zhTpxUJbafdfr1OdylKXOir8AY/B/xL 8b+IPDN5r1lo2natpk9pol/4lhtbm8s7hp4BFutziGR2USK3AKIzkEEHP0V4B+H2h+Jv2d9Ms7XT 9B1pdZvE16SHxXJHqhty0bRqUjVSluCm3bGgUKuVIJU4+ZPjl4K+Gnw+8XaJ4X0bT7Ya1Nb6VZ3b afaNq14NQj3PIBbXLKwErSwfxfMUCbdpdB6P+z3r/i34Q/afDsun2/iSx8LobHU4vC8a3MtrdzN9 og3q3lxoDGZwyxO6qy44IwMcLGMJuMvvXr/w5c9kfVK/DfQPj78Fjpfivwx468L6/quv6to8M0d0 93/ZGs6hpk0LWt1OIxJDYEyQFIox5Mn2WFywDla8w8bfsqXvgrx7r934Yj1bUJpUlS70+48W+dOt 9MtyklvcrJtAtXS4LRySvJuNtvZZRMpkyP2Rfj/4x1z45J4j8W+N4NO2aMmgQeHLiKW30/UNJtdz wr5hjcFLcSTuisRMXjU7zGXK9H4q+KdvYNq3jSz8a28OieI768uL1UwNQhh08xWsU9ujI32hENuk si/KGE5wrb1rkw0oulzta79L/wBXPQo01Vrqm5KKel3tfpfsu76HqHhD4Ka74i8UeM9WtPDmo+F/ D2ueCbbRNS1A7EvVuH/dICqyyuwglcwgl0JtiDFtVMw91+2PpfiP9mj4C/BjQtItNX+JWpy63ZX2 mWFpp5ivdI0wfbrRsoZmKxAiOJpXkSNneN5CpAFYtj+0QfFrX8UehQa5Z2Hhi58dTG18Xppd1/Zd rF50txJawuJpZY45IZVtb1FidnQscxs0Xz7F+2NN+0j4pg+Lc8PxA1nWPAXhnR9AtdFstQhsF3yz SSLOwDMnly3MygqSh8nbuEoLgEqy5uRyv1/rp56Iy9m2uY858d/sna34u+PfittY8VXfiy8tdWht Lq8tUtdOl1XXLgRzS2qI3IIeZ9iIPm8yFTtJIr6A/aT/AGfx8UPhI/w40DW9HuviH8NbmR/E+s2d oi3L6fNbTSuUygkkjaVYZEHAUu6go7M1eS/skeGviN8af21ZtT+KHirWNBm8H6pD4ot/DOoQMbYK ZmaJokcrHAIvNJOS0jrIcKymR16P9qP9vTUf2XP2qfjKnh3wFoC3Ot6h5VhritjVPKurO3QQM+Gl eOMbDHGNo3xq+0sSTjP2drtaO/r/AF6/qPltZL+tF/T/AOGPgn49eOtUfxa9vrOp3Ouarf2Vuk1w 4VLaERW4toIrdcY8pEiiCPnAVFwq4Ir6G+CH7C8HxM/ZOk+IHirxtqWkXrzf6TbW1stwttam7+zC WRQPMX94rKWQSKFfcFOxhXbeKP8Agn34E8W6HcePvD/hrxNrvw80jwfcax5s+rrp7eIZVnT5I7ie IC2mUTgr5UUySLaOpAdnavcvBPwim8C6P8P/AIGaoLWO60jwXdz6hOk0ZiuJ7yJGhhTcFifI+2XI SSTLvYllTzYAFmFF7S3/AA6f1/VybK91seOfBD4zT+Jv2y/gz4U03Tn8KeFtF8UaPCvh/SZbuXQZ pv7Xik+2QPOcvJJD9lEkjBXkkgZ2AJwOZ8Q/DP8A4U/pWj+KNc8A+OdV+Ht6ltDPrMloYJPDF2RF mCS5gkFsZ2j83yvOUxv/AM8iA4rvPHf7PE37NP8AwVh+Gnh7Sdc1DVfDVrqPhhoIXRs2E6SadHKl w+1VFz55nDDCtgKWUbuPnXWfg/4w0HwvNbad45vYbW6a10vXtH0hr7zTauYon3oi7JzFci4Qwsd+ 2OOQAxyB657O8m1rp8gd7q2xpfC/xnqPgjxzr+tWc2hX2nzI1mkEbCznkiCBYriVQNn2hUii5j+7 mR1ctkt6N4S1fwBD8VJ/iL4y1/W/iHdPe2etS6ZL4fQ/aZ48x3EYm3FPK2RwsCyI8g3B9hDCTF8c /s/eAPht+0P458Ga/D478MDSpYrnT5LrVNPljs7eeFZYTJFh1uAvzAkXked6fvCysG+efExg0LXb q0GsW+pLazfZ4LnTnaa1u4nzh42wDg/7QBzgEZrF3hUa6/MxoY+lUquj1hZtWa382tV6XPrj9tf4 Z+HPjX8NdGsvhjB4Y0nwd4b06W71HXVu4dNutTt7ZlSNGhlKNNJC1zPMfl3Si4Kxs+wKPdfhl8KI v+CfXw5tL3TfF3j/AP4Rfxk1vD/YWqMjR3jtJZykp5sYeKNobkeYFVRIRDlh5bKfgX4cfEDwr4C0 a4XxPpkmvWl3IsljYDV5rQJKDiRyEZd+9REpJAGEHUdOx+KXx2k/aT8e+CdPu9TVbO0v7bw5p2c+ dpVnNdx+WrzyEmWSJQuZ2O9zGjNzknup12029L+v+XzNm4WSW/yPqL4r/DHwt8TvFOvabpuj2vhv wXeXsDWC+Fr62ubewngs5bqaWSFS0mlx/ZIVxHJFGkkiedEJB0+ffgb4zt9f8NQxeNbDxJ4g8J6t NI88elPdWlndzXM72sWmXV2QzpEZereamxI1wWwQ30wJPBegeFdLfwLo/hXU4dT1iz1Pw5oOp+Ip 5dYurlDMlxdQpcq8SJDBIWRY5D5ioEZASkbcz8cdD8CwadBF4Y0PSdH1q60671TxPqFp4kNnpeh6 pp9pFLp/2mD/AFZiP+rMTpHuRvuu7RtXZ7OUErvb8e39eZlz30sZnhP4G6V8INK8ZDWPHHizxjr2 sahOdHtbfTCLGBfLY3Fw8TtLcq0UFzI0e2Z03IxcE/vUqftl/BzTfjv+11oOi3XjW7lfUfDOkJFo elRQyXUU0WjWqlAvmBlZY1WZnlADR7ghXIJb8Jf2nPEes+NIWFppGvyzQ6jAuoW6XifLBKttIZvk CBi00MsZQNHsmjBlL+Yi4v7bN9fap+2dqvh2+8RXNp4Y8NeFNB1kS2+kifULe5j8O20kUMYbYZEN xdx4UEgh1GGPJibo+0Shqu3zT3uTGLULPQ5HVf2bPEmg/HubwH8J7m/1bT20W21WS08YL9lt4Gnt 0ikE8NwgjLuzsgBRvkfDZEbSDM/ZrsLz4uft76fD4z8PxfbNVh1DTDpkcht7e2MGm3EUVsoyxRY1 i8sByWRl3EnaSfUP2Nvh/wDEdvi+svj/AF698Iaj4gex/suXxOiXU2owWkk011p9vGzIQWaaUBUU Mi7mC/c3cNrukfESD9q7xN488EWNr4b8Yagjz2kN3c2Es15Ocw3VwLKWTNs3nRESNKzIjzPklDkV CMY2lZ76q3n0/rqTK9tz0FvgnN4q+Cfxh1fw4PCuhwW2vazHJoY0k3ptmUC0aOO7aRBGilPtFuVg XY20gbWZa+ZtOuk8N6YbHVLH7WktyhnuzJMl1YxBgJFjWNhGVbAJEkbNwNrAivVNDu/GXwy/Zo8c Q6pLr8GneINbknSTStGkkuPFd9PYn7RA8jOipbgMjOAh3lGMZZYnWvK/iN8NfHlw07WXhXxdD4ft TC95qF3YyRi2tZBbuksxAKxgw3ELh8gbZQwwAa58RafK4x6f16FqMo7s+mNc+Cnw78Zac3i7wo+n W2meJIINT0zSrCRI76HVrOdHubKQXKyrHdNEdqyQGMFXJ+ZULS+MeE/iPdajqkV/q/ie48OReGr7 +zrbTrmDy0tEM0p+xSYjVooS42lHYRfdTsuPTvDnwi8IrqPhPwrotn8cbC/toIbi8Ok6U/8AZWmM 8LwR6jcG5QzwXNxEkE+6Fx5athChzt82j1jS/g5+1D401XwnfeL/AA/4Sg1SXVdLvtVkcrdvbotz HHI1znzpxJOpi3JIWDJI48tjINa1OSSSaS8n8xw1u3+JR8O/C6LwrpMWhQWWhre6hpGrpY3VvcLc zSmeJ4oxJMjcoQ8cuE+6rjOWyRq+MPgtN8GP2wNK0Gx8VeMPEV9faHbPrMz3gku9QtcsJoUkldds RNsrFGYhBhN75wel1T4yWXinxxf+LdC8EeHdP8N6PbBbTUvPjjbUpiqea80sUzKjFFJ+dQU8tMjK OD5z4igu4NNuvFWj6Y/hbUU0e5trOaPWIHhuYnm/tRthuAWlCxTFmmiUhtpxkhnM04wgmr63/Bf5 id27o9c+IvgjRfCnhjULfxFaJoWjLeNoFnq1ha/8JFdSsdIWIG62v50fkCRZYhk7pUnAUFcjzv4k /GDxj8XfE9kLvwppmoeH7Kxi0gHUWCvGYE8iO5hnQrIkjRRQ7tu5SkafKxVTXV/tZfErQbT4J/D/ AFfw74MSw8Ja+l3BBqiW/wBge4ffGqIYnhWWWFBIXWUKVLTSBCG314Bc/GO70W7Fjbanp2r6fZMZ omgiSE3TFHjJKht5y+SVAIXI7cVGIlKLcI2t+d9f60Gp6pno1jp2veAIPtFv4s1JYL91nltNOt1t oCqE+WsjA72RQwGMgNjBBBJr2jXPi94j1X4X6j4mt/hbdXdp9rOuPfyXz3lhHfWMkO24keVBJEkM Sjb+9ydjISyFwPlPwp+0DN4t1+z07U99vG0mx/Itt5QLkliuRu2qrYXIJIAxzkfTnjbUdM8Hfsp6 V4dh8RaT/wAJl4l0iIadqHiBF0kxwXl/LHLGsJcuIkR7obSGbbIGKAuyCsFGcm5N2SV+n9dyakrL 1OS+DXxKvfE/xD0fVLSQXPhOPxX/AMJF4xlRzpOn3SXCq8KSrKcTi2MTzGM7lCxMCzYDD0TQPik+ o+Lfj3B4X0XUf7P8QtaJYNe3ckdw88ltMCI45v3iwed57pK2EOWAb5ePGNa+F9n8CI/HdhBLrer6 C8umSXN7Zae+65aydo7qBiJcKrGTy5irYja5CEBVIPoIP/Civ2eryyhurXX9L12026FatG0lnbXT xymFzuOzNwJViYn/AJ64ZjkGvRoTqRaTXe/luvuOf3Jpu+uy8zuPhV4A0jwD4P8AD327w3Y2Gr6p oN9o2mT6jewG7l1WEO6CVzIjSzMZZ0JhVlXc6ltrJj5Q8ZeDNKl8E+Fk8PWdq0H2W4kbVX1BIZtU aC3JEohZN0bGT7RCsfmN5rop+YEZ+rtV0W/+Ieu6L4Q0+30SeHwNaQtDLJpaXWmajFLayMotJT5a o8pWAnaRtHzBXAxXzr8RtR8YfCGxxrWqCTxF4gQQ3GnS6Hb3d1bWMtuySLcX3l5O6Vnja0VdgZdy HcM0Y3DpQWnu99PL+v8AgGmGxFp33f8AW5o6N4B+IPjfVB4itrRJLfXNC8+41XWLqGBZLCOG3vZG vblEO2ELJbgGRjhkEYA8o40PAHw107TTDd6hoNxNaeVpeoavolpNLeXV1aXhVoo0KTLGC3mKnDo4 PmjgxuBp+JvjRqzywePrLw5f+HfhpY6XBMvhewsl1S21OCUzP5RfZGkUDrbh7iQZZHMY27gzDM+J X7Q918PPjbPa674OhsfBOvTabcS6V9hK3os4oVMaLsk8l03PcqikNjG/lgDXNKhR+KTv6+n5XLUn 0R3PwPvtRuvAumWtrrd5oWjyavruhPHp2nx/bdW1ZI7d7ZbZ5fObPkSKcqVB8t1KyDG/V8ffFnw3 8H08O6X41kXxn4y8O3mn2RmvNMnuruwu57WGd4ZZERvtULFpsqGd32xblYgsemufiBrn7P8A8Sdd u9Pk8Va/Pbx2GkxwXvhGdpLqIb5Jr+1eJx5qrJcSiWQQrvIWNGOUcpqfxXbxnqDeLNN1jRR4H06V ZBpklubXULu7ns9UtY7wTSoCYNmxUdFIlbMYKhZQ3fGEVTUebX8l6fK/5dzJSbldK39f8H/Mz/iv +z7pvifxboOrarfyalfy+JrfQxFFYpDDpNuHGo3SvE5kTEcYW3IYMMq6MeSr0vi5Yp4c8ezDw6z6 d4V0+S5sZ7cXkUkkltHpdrZWs1nblj5kaG5nMYjUK8ls6s6jAOT43+L9/wDC79l/wbr/AIZ+y6nf T38/hzSEkuJoIrW1it7IJvQOYWIjgKl+Q2+XbtQqp9E8CeB/DPxV+Kng+8vta8J3Vz4O0GC5Wzvt PlRptPkijU7I0LKF8x3yrs+1LhgMMokblg1KV6fxPX8e/wB/qavRWlsjzrx5rfhn4r+GfC/hLwd9 v8JeHPFusw3d9NdX0l1d2kE0j/bI0uC8qxXC+VMoV3YcMhA3EDzz4qWV78cU0bxdf+GLTTFW5l0u XUNWuVhuRazXc8US20W87HYzzfPIoYON4I2oT7VoulfBv9mzwRqM01/pEnh5PGV9qukRwv8A2rea rbXINi8ckc5w8aK8kZxId0cQk3bmbPIa2Yb7x4smk6d9u0231STxPnVb822nwaZb2G+zBCxPsZXg 86JSrEpLtZU+bb0Ts0lNpXtt+H43Ih3XnudR440nQbXVfDcfh3wuvi3whot+97JY6BqsdvfwXUTy tDczXBdZH8sx5dWmVmmkZ3O8Hd4v8TL7xDYT69N4du9aHhyTXpri1tdNaa51aaadpZJp5ICJAbfc oVZlWJCRgKWLmuy+GvgzXNL1XXdMt9R0jw14eso/EGm6vcXFheI8s0dvatG7PMkbyyyTyIXdUCxp IWCBAAE+APjrxZ4R0vStO8O/CXx3ceTpKrqTPZzrGl2HHmASN3Zi0h6bjIzYwM1NSLlaS0v5fl5B GyuvxPLP2c/hJr3x3+K3h6xS+tEF5J9p1a7uWUJa29u6wmcxSAsGAAXpnkEDgqftn9jbxZ8P/hp4 z8K+H4daEOi2OpXGjm/vbezsb2+kVI5ZpbeWRxGp2XcMfnRnY6Q4YIhSvNPCej+BvhN4n8Oax8P/ AI3a/ZeIr3U7WDTNkA1GCOKSXT0vLe7CRGTbORPJFGwjjLqql1RC9e5/taeOPCvjT4xS+FfsPgDS fiRdeLJ9B8R6HebJPDvix7d3A1GzsJEkhtL6aFbSD7ZE3n+TmNTC5dV8ilakmoWcv6/r7jtq057x /G51X7R/gvQb34IeI/BGuahb6Ff+ObJkn8a6zocGjxaoZyYI9Q8lJBJLNO6CBmUskhaclw6oj8T+ 078OPhJ+wX+zVp3w91Lx1Y3vxD0Hw9a+KfDNidFv0i8RX8Ju47aac2sTGKVk85bZJ5jCi3ET7WjY Sjgv+Fd6T+wZYfBvVrPxVFZ6x4f1gHxFp/jS8t9XTR7d7kpPqOn2aKdlvMIAWkILyMYE2oY2Ct+H n7P/AMRvjb4z8MfE6w8d/D+fxt4l1OS11a21PRYJtN8KJ9mg2SIAFPBhkieGLLwgkoZCZmfmq1qs YP2ULzV9L/8AAdvuZvCk5JOq7Ly1/wArmB4P+Meiz+ALxfin8N9TntbaCC/0/wAP6NcX2otqltEm oW14wmSRlSS3t2khkV5lZIQzHa5O7yf9qrxzZfBj42WesxeEfEl74i0uz0yOHXdbsnNlc3cWmwrH dQq8Ifz4njByZlyYjuj42r9CftCfFvxn8TPh1cwz6r8IvEPiibTf7KlvtN0Wezn8T2rtLPeRW8sv 7maNFtI7GZZ4i0cztIrRoJWOT+0R8VvHvhOyh+GGseLfhlosfhmI2Gu22rXtwkrxWlhI5N2sYmnI Bt4pHVQfOF9EgjYB8mBxVSpS5665Jq6drNb6a6X+5endYvD8s7Q1W6vufONv8a9UvvBOjeHJZ7Pw X4dksnmt4LbY8WnzylPtLQuyZs2nfLMtqEQbyhEiqMdX+0n+1FYfFfWNR1bWWs9Y8QnS7XRZLvaA YbWCOIfuPLSNQ74kMiBRGTI7KiM758k8cfs3fEL4f+Mv+EI8QaK1nqyabc6pLYaz4q06KGK0gtzO 0wlL7CvlIfLnLbZ9y+UMFS/Q6xoXwp8F2+neIZPAHjVPDt/Y6SdTF94tS6bRzfebMs2I7d1TfFay jybl97idJFjUGPHPOlWqO8nYcKsYKyVzrv2U/ibpHiX48/DT7Lq+r3c03ijRZmtbk4isRHfRIyIA Bh87N2NwYJGd3yhV5z4XX2pfD7XbXW4PEr+NtKle0llsZ9RmBu7WPy43t3PmR7BJCjxPskDFWZcs CQem+EHwb0lP2hfhD4m8CaRNp3hmbxNpfhLyf7WXUbXUdWgvNPMtxZXLOHmjnjlt53DQwCB7hY8H Ks3nXgD9m34vaN8OdE1lNDuNR8MXFnme+EUKCxaSRwEMm4vLkJkLw2W5CrtdxQnDSDJd5Nua+Z0v jz9pfw94w03VT/wiOtX2p+J7uBNUudQvZtXfTtPiREFtbvdZniAnjgbflmMckiZdQK2rvxfqf7QN 3pHwI06W7/sOyklW/jm0iG4s2FtAtwLlJ4XR2GRPImMfJJEp+VHJn8Df8Eqfjn8UroeK/BumaF4k t9N/0p7iw8RwWtzbhNjKjrdvCUnGEIXsWXJ5r0f4RfDf40eKvjKPE2rWvgjwv4s1WS40rU9R1+W/ n1GwntbWC0ZJ7RJd0UjQvAhyHcOq7lV23MsFjsPXryowqRlKNuZJptX722v0vuKEufDxqw1jLWL3 TttZ7Neh8o/Gv9kvxR4E8a6PpGpRKdY8Sxpc6fp2nW89yYg0z22yRFRskSBSPLZ1KbcEsdgqfD39 nzxPZWLeKbzRdQ1TRjoN1rmnSW9qWhulhaWBJ28zYfIRommZgH+SJAR+8GPojT/BXxQ8FeOvBHiT V/hrZeNzpkculPqei3Ukq2wW8cbZDv8AJSf99MysWbzElRt5MUgH0J4U8eeEb/QfBdtr37OPj3xV 4+8RQ+IrKzktNZiIs9FiuIbaaxbT1uAYmVZfnmxyhj2vMCzQetGFOOrbt89PNnLJNpKK1Pn/AMV/ DebWLa51Lxr4evdG+K/hjSpdNg021ncWKyPdMLWZ9oK7I5JLaQZccBjj92Cnd/CrwjP8Nfjl4dtd E0/xBNZX2l2HgqfVtcna4lE+64vLiWSO3mYzWVzHKyqWki8slhztBk83b40eKvHOjah4h1W113+y tagt2sYh4jhsotYsXufMRmlltJXu3eTTIopghWdHtUCsI5Lgpp/APxR430H4z6BL4X+H2va1rvxU /tLV7Dw3a+JVhtmtLnzEdJZGY+Td276dPGkMwUjzFbAEiA6Sr0pT5o/15v1D2U4q0j0+bxJoGp+M biLwlr8dr4K0y1J0tP7JnmFndTPEj2b3QZYpmmXJjcNKQHaSVAyhq57/AIKaftN+D1+O2j+HEs4m 8Q+EF8NX73p0/fJMRpFvBcWnmkqQQnkMNiuuIFyS27y8r9nptX1fwAvwk1u2ttKb4Zz292txaXsU pnvxPcTTzMy7lNk0scMYntxJ5kV4u1itwxHS/taWnjO//ah8V+L28KeF9Z0PwZ4Ntryx/tbULKG7 VbHT7a5e8hs5nM0qJ57xLNDGTmCTGG8xWnnjdTg9Leuumn9fkOUZLSS1Ot/Y78R6X8M9YvbzWUv/ AA3ZeG9YdNHg1WKW5vIJ2jjJeyRjut7byZZNu4KzC4K9FIbwTRfAPiDSdZ8UfEmyuNJMGqeKFhjO pxvNNp9pI9xLqFruZtsUqfuZDztBeTcVVA1N1/4yeN/A3gjSLrxl4S8QTaTqMFndL4jjh82wtYLu MyQSSmPcQWGDhwr7XBIzweE8afCX4keEvjHreof2RqVoulX8OmXerWVyl1pZ82aO2jkmMm1QAt0g eKTosgVzE2CtfXJOXvR0W3l2M/Z+Z9CfD7UPEfiHwdqF/r3ifXLDV/D+pQyaVNZWcD6Zb3Alu7Wb UbUSQ+XJC6zuioxJU22XY7wByHxf0Ww1Pw3J4p13Tb7xRH8OV0/SFTSZbZEW2tEmtzd6gbfe9ukk TwgQjyhmNmUjDbPFfiD8Q/ix9i0i28TaNrXgvSvCmtXOk/2jbKbSzsZRLFvRGZxEZLeORdqb2wkp 5278dz8OfGE3hHSfFmoR+HfiFqWleOJtStbmDUYEmguIV83zBcSKmVljigup5HjQK4EwC7InEdqr dckvm3/lr1K/vJf1/wAMbejfHHWPEFld+INLvLy21C+soLGyfS7mbM+v30cMY2W7iWO4+z2mnxxs YxGyyyyYDpukTvbX4N3Hh7wz4ssdD+Fep6ZezWNvd2Nr4htZLzRdQ1LyQl5c3Vz5hmE01tcSSQRE mOKUY27yoTivgZ+1r4Z8B+BND0jWLv8Ata/0XSbiPSLuHRZLp/Dmy3ktUQxziONpMFy0quw2NGu1 tzOPQPhz+3Lca9+zLqyeK7DVLDxzfanDqGk3en6I8sUjmINbpGpOxpHtFYiN3UsisyhwmCoyjKfN Ketr20/q4OVocqj8zjvgR+zevhXVdO1jW/DiQaJ4tsWuJYLOWdf7EsxLaTJBdxzbVE0arOGlRUVI bV2O5pfl47wb8NrL43eGfD91pninTbvxH4nS+R/D8F1JZWUT6bbgLFFBMpN3uRwskbLGGABDOonV +ltv2efEHh/9n7S/EFvL4huYPG+iXD65qCJGkGheH5LWE3MkWnqxFzN+7uTE8borC4A4AzHuftBf tl694R17xjoVlpmsaU83hFk8NFrCGCHT0s5TPcBNz74jsVQ8GxG/0eIkMsoNXGEFHma7fO6/4f7y eZqVj0H4RavZ+NdU0Dw54k8XJqfxItRpXiaxhs7yO0bzQ7zzWcD28KqLaRoRHG4LPGxSR96ARy+a 6Pf61rf7HTeGPEuh3EF3rvhhB4P8U6nqUDn7JapZNaxQsqGYRub/AMsrkkebcR8AsEo6B+0dc3Px ZtfGHiOFfANx4QvrTRrTRL7SZUubWZl1G3sjLMsiNDb+VNeIxD4jYKVjCyiWLnvGPxs8NReGtW+H 9h41hOh+DPC101tpt7psj6Ol6v2myvYEuZYo7l3l+1STq+3rL5QcEJImk6imrxeuq/4f8fPyI+FW e39f12OT+EfjLSfAfxItPBNjoEV5c6brf2qSa8K6pLc3MUkkcs48v/nna+b5B2HBDyYU/MNT9rnW 9E/aQ8XeCPEmj6naXWh+eNP8+7068gS5t1mieR4rhoPJxCbgCRS++MSKzKASaZ448T6dp/gLSdHm 8LeChbrHFrNtZeFdS8jX7SJ2mnL+Rcb5t8sDJN5p81RBHYnaqwxmHnviN+1Gf2tvjfYWHjbWtTsP hPJZWttqLWV15r6IAkiw3sqA+SzLNMqPswXiXyt0btkZfWeal7N9f68hun79z6p1T9onwH8CLiz0 7TtM1C41HR2PhzURY2lu5upgyLemGJNgeL7RHtlZIwGdcqhCsR5Z4R8a/DGXw98VdeGqeKPDuiys nh6xm0fUpLLT9PN3BbRIiWyoIlFsI2j8xgTJ51wWAKxutj4M+C7nwH41gn8dar4/0/wgdKM8Wo3V 7bmGyvXcPKzDy2CJN+7YMUBaWNEDuN61x/x4+Ey6H+194U+H2o+OLG+0Dw+tpDpCeLiiWMsMkRvI IroQjbKrztcoX8sNvABUB1L7OrNxV1qtLev9fgT7KMXp1NT4kfspW2iaRq2p3ereNtB8MeE9Pgm0 nWdKuY9TkiZSYLC3mj3wH7SWYSOkUSpFFNGhbcVY7+geCoPh78QLfwx4PbwtqV94ctZfEM6+Kbee 4L3RlVWupoiSPMGPLUlzhZpWURsWzxOgftaa9470A+B5NA0q6HjOWVLiC402500eHrR5oIokhI2p MIWS4T7hZvLQLhwUqt4t1zQvCPjTVF0rw78RdY0Twpbw6M/iO5gu/PuZ7w2cluZS0KpE00UD+TnI dAp2leaOehtHy7/8MK01qY/wU8XW1tF8X9Vi1668O2dxc3Gn+FxAblYBLEbmRJTHEjkRxK1nGxVV A+1Rg5MmyTr/AIu/Cs6l8QhpWm6rYagby7tLS28P232jS3uNO+W8UCeWchY1i3uFTzACJAu1kITz Dwx8Q/EMPxsudAtLCS48QaBY3ehaPJp2mRTQb7a5eS5ka0DLFGksUMsjndtiI8wFQAw9P/Zw+OMn i7RLyTxX4T1HUNI8UKktrcXGlvf6ettZJHFbQo7F/NSOQsNzqCk7kE7i22KXs52hP+vn93/BKfMt YnsHiXQ/BfiD4s6frnjPULr/AIRXS9N0yX7PPdBdJuZVvXDb41VhIu+SzVlB27ZNrFwE27PxS8dT aky/ETRrMy+CtP0C81DwNpFtpcEEeiyvava3MF9FLiPyjI7OhDMn7jaedu/wPSPFN78PvEvhfW18 OeK9c1OzvpL6xj1fw7eQ6bocF6sskEsxj3SSSLDDcOsi5j2oJEVijsnSftZeIfGfxr/Zl0jw5qPh bxFo/iq11G8t2tNOsPtui+JIIGhknkjkz5kMCKsMis4O54Sq5IJXV1k+eS/rtr+SFFOyb/rucR+2 dMNK+H/hO3udeFxC2va/PeXE0ItYpZzLaec4UFictLIFK43Kc5G7A4/xx4ns/B/ipJ7K7kgmuPDu l29xsyUkjOm2qBRg/MjJtypyp4+U4BrJ+K/w/wBd8Q/sx/BrQjFNd6rqupeII4fIH2priMPYPGV2 kk/KmAOCu0htvNcf8T/hl4v0jXNEbU9F1XRf7Y0axEEN/G0TGKzsYIpZgVByqpE0mAC6x4Zk5GfH cXOLcdjd3Tux1zpmkeLvEWnW9pYT6j4hnuIoLFLUAS3Epf5I1RCQxLEckc+wwB6R8JNJ8R2fxHlt fFet634O0vWbOS/mlmtpruTVI42xGkVvGxafMkqs4HzCPc3AYE+R+EdN1wfEG3sx5Hh3UvsDGG4v ongE0c1u3llGZSCJ432Rtwrb0Yuqncv0V4r+MHxf/Z8Sw/tq+tbC7e1XUb2W01202ypcfaYba0W3 jKrHiWERl1RmUK0hby8Y7MJUVKD33/y/yf4mc6fPo7JP+vu1KEnjrwl8XPGPhXwj4h1O403wd4Ii lh1B7ZftLXszzySsziGSVQLwiFD5Ujj5uDxx6r8Sf2/dX+FOt38+lPqUvh/TL+TQLe3F9bW9zcTR BZJcJILh4Y7cNFEQsaJJ5sbZ+QKPFviz8dfit4m0869pOnTWmi/D66i0yJLDU7S6tbYqximWaGBn kd55oVZpFk8vGz5TuSWr/wAMLm38UX8Pj74j2Hw+8JQ+K9KhjtrjX/D0Orw6rLC7hp0t2uBOrshj PmjCFcAr80TvrDFSpSlGM9ZvS+l7Lb5Wf5nVXnGvTpQUP4ceXT/E3f8A8mSPtzxR+1nrmtadP4s1 qLw/Y/CDwpr2mQf2KugJ9mk1Jlkga+hkkKxwrHtKyJGB5bXP7uMeWUHhvw00fxv8VvjtZ+EtN+IF 54ft9O1241t0sJUljeyuNTM9vIrz/vZmeORljUE7kj3M20sB6f4Y+A2j/ELU7HQJp9R0/S9N0XTo 4obKRFDeXLmJmDKwLxtaQsGxksGLFizZ0fi7+xDovifxJbavdeMviX/bOlCM2mox+IpI7mAxxRwh ldVGGKRICw5O0c15f1+m/eV/y/U1qUZRdn/X4fM5+z/aW8M/Hbx3bXOs+ILKay+y3OmavaW4WN76 3N+lq9kQV3vC0bRONpGwyS4kQsSnaWvwF8a/DT4BfEL7DZ6boWjw6drGr2um2ury3GqxMoP2a0jl WIRxySySA5QyKozHhlk3VjX/AMLbK48baZrHnyxXF/4isfPht7W1t7d1aRQV8uOFVA+UdACeSTnm vqH9qLQpLT9ifWr3TtU1jRLzUtbi0uefTbxraXyBHFcYV1+ZSXABKkErxXTDEc8Z1ZLW/TzMrWtF Hyj8dviNqE/w00SzlN9omm+D7WHWNa1zQZIWPh+wvdP1AQXMWYnBEvlOq+UMrvxkEivOvid4lttS /aY8X+Jvijptvol1LZXmpW1xaslw13FpxtNLijkmyVjlkexOLYtjN9CozlRXr1x8G/DHxO/Zb0Jd c0lLxrSI6VO63E0B1OzgnkeO3uBG6rJEspMqpgBHJKBASDmeMrO38D/Dr4g+Kra0tLjV77w9bavI 91CsyiSPxFZukYBH+rDWsDbc/eUvnezMe2dO9OMpK6djKMpKb5HseRtZ+HP20/gBaanH4H8RWHxF 1/xQ+sNrkulSWuiwWU1wonC3TKqzi2txsRP3jFI4crhZFKeEf2dfAH7WXxAtPgB8PtVv/C3w1aCz 1DUPGWuRm4uGvLYLaTS/ZW8jzd0sTjas4WOOXIbaiqfozwf4sk8TeCvAjy2mnwSar4Yt9WZraARC 2nbcuYVHyxAAEAKBgMwHBxVL9j34ev8AGzw14TudW8R+LIf+EW+HL6xpFtaao8djY6lNC99cagLQ 5t3uJpVIlaSNxIrHcCyoyxWoKCU3t/wwoy5nY8f+DPitPg38MPAfwkj0yzsviT4U+O+la+6nJn8y SWGGZT5hLIGmsrR3SQkbsDpGtZUXwK034JXGiaF4u8R6N9ru/Edhrdz4d868jS0juNLkhv4rcljD JMbueAQEyMU5BIE0qN5n+y98bPE/7Tf7Xvw48U+LNSFzq/ijxpoEt41vaw28SvHd28ETpGqBQyQp HGCQdyxrv3EZPuH7fXx88SfD/wCI/jf4fWk9hcaQ+tXaRXF1p8Et3awW91L5dujbAuz7xBZWdDI2 x04xwxVJJuWvy9b9S41Krl7un/AsUfhh+2BefADxL4kbwLrRi0+bw62oafouoX0epTwR6ZM91efv pFMzeZZ2ktugYSeV9oZlK+WFPUfHf9uzT/i9458H+On8IeL9S8TwWf2z7R4evLePSZ0FnG90k+ZG 3PFbWvmFVZtmE3su0oPlP4GeFNJ+G+vTatpGnR208OkyxbRPPh1YksC2/fg4HAYA85Byc+m/8NU+ If2ffiZc6lomn+G5bnWL7Vra+FzpiFLlka7V5SqbArytbJJIFwjMxGwIERfOw+Cwyxn12nTSqNW5 rK9rp289lv2NnFun7O7UYu9k2lfXded3c4nxF4j+KuifBW88PeKbTxHpVxAIdS1S7iVRItrLcQ+T eRBQGaAebFE+wGVTI6tgeYo7f41+PfiB+yl4d8P6n4bvdQv/ABFoOl64sEtxbO1xZQ6na2hvklgk iDLEVivHjcuGjjZVBZovl0vhh8ffEPxO+I/hzWdaltry41zw8kV7E0X7iYkSTFtmcAmSJCQMK3II IOK4b9onxHqPgv8AZ40P7JqN9I48U+ILW7luJ2ml1OB5bUyRTux3Or4AfBBcZ3E7mz9BOlCVP2j1 v9+6/r5HPdppL+v6sd14N8R+Jv2Uvhxo/hwaZbXUGkRjxPpR063uNUEcI8vzGFw0a+V5TGaOSZAg McpC795Kes+B/Gd/feAvh34i0jydPvrNZw0Z2TfYZjGJQ8bYXDhoWXtuLHcCK8t+HXiK/wDFVn8Q La7u5ntPCvwdlvbCDIZUcxorAlssVIiQYyMY4xk18ffCX9pHx7q2sIY/Fmr2EFsLiWC0t3U2sLSw NExEUgZMhGYKSMruJBBJJU68acFzbP8AQlQble/9P/hz7G/Za8C6P4atJvEdhpkVrepDqNpBJ5rs scG+7wgG4Dy+FcDHOOc5rd/bM+DPhGz+Nms65r2pXvl6rpF/BfJeu1wmlW9tYiES2W0Bo5EeTcEY SJvnJ2g4kT43/Zu+KHiDwZr+j3UOr6hdpqka2dzbXdw8lvKJpTbFymRmRY3ba3YnnI4r0f8Abq/a M8VxftM/HHRJL6G50zR7670XT4ZLdAbK2urmEzhXUByW+zxj5ywABwOa5uek7K3f9DTmkndjfAnj nVfjJdal8P7bWdS0/wD4SKSy0fUtTna5dbjWpL2whn1SUviQhUtkdv4o1EhYBiA3pPx2+OfiPwb8 S/iHPa3tx4kvbm/FnfWeoQvLaXoOnWas0sTtuQNMw3E/PvdDvV8EeF+E/iDqlgnwp14Tq9xDpOrX FrC6DybGbNzEZY/4gxOJDuYjeM4xlT+mvxe0GHxP+zN4NiIjsnvbiezkmtraHftnsnaRsMjLuLHP IxnBIJANdOHw3tqbV7bf5/qRVqckouSun/wx8m237Qcfi74Y+Jfh5DqV3d+M/iTDNrWplh5EMJSF M28SMzsQzDcqsozHLKS6lFJ9V+I3i+40L4z6T/YE0OtyeG/D03i6801pne6vpFjurdtsSxMkgk+2 KknmSRtmYsN5UiuU/wCCi/hbRPgX+1P8DrjwzoOi6a3i2C2sNQEVoqboba9tmiClcEHdtJbO5tig krlT88/AzxrqHxZ/a+n0LXJmvdO1rXJtPuI5HZ1Fv5pk8pVYlRGTGAUxtwzcck10unryPe9v1/N3 MJVWtV/WyOE+FmheKL3xxoWl3Oj3cGnTXrhVmgaVr97VBM1sYgN5EmFj3YKkOxG4K1fW8P7T2vfD Lwj4z8UalrWoRwaR45tr3U9H/siL91ZSzwsLeXOczhLuL54WwDbQhCMPv7/4d+KdV8eftFatd6jq Mznwp4QtNetUSKJTcXUunyJumkCebIFErbQX+UgHtXLfAL4PWHhC18S6xb3upTSaNoNn4ia3naNo NQuvtF6FMwCBsK0EbgxsjbhyxGAOelSVOolDq2r+i/HU21lT16Wf3nDtZH4d6F4e0zwZrVhcXF6y 7dUu7e5kn0+0ktpL2RElW2YxRywx2f7hMzM10z+WMmvlXVvin4q/ZT0i/wDAs9rqllqkiC8tLhLz y4bRJ/nVJIdjJcgFnw0hO1nJXawr0T9rj406vZftcWcenx6dpcU1nomnCO2txtgiubG3kcxby3ls A7RqyYIjwvIAx5t8afife/tL/G/4Xtq1rpmkf2vbWVnKNHt/s4jSTUpz8oYuMrvO3Oe2c1FS0Lxh pyuxPO5e89bnvnwk+FGmaP8AGi617Wtb0p1Ie+07UblBK+i2MtpdSpK9xch7fyw8rxhTGzBo0kDp sGbnwd+H2peEfB+r+CzZQTSLpzW91qHiXTYNQW/uwYpbeCJJIJY1somjuGCCUsTcGTahKuOG/Zft rrxT+0C/h+41bV47PTdE1uC3eG6KSxhLmW0jIPQFIpDtwBtIBAr3bXfgJZfCrwt4l8a2Wt+I7y80 PT9M022sb25jkshCryW6gqIw+dkQ+YOCSzE5J46qEIc10v6ZnKbtZlnUf2XtU+GvxV+FceneLtLu FttGu9D1G8XSlgutQYLe+YrnMn7uOB4LbY7nKW4VSu4gcp8Ofj34fP7T3jTUI/AEXijQvBfh2XQN O0gxSzahrwvr7y5726zbyS7ikknnGO3OEeRVQ7+X+Iv2kvEPhu+0698vTr64kt3vUa5iYiCWe381 ygVlx8wIxzwzZyea6b4keF7H4Z/tE+ANX0i3WC81W503Sp2PzYTUdQnSeVD95ZVEY2MCNu5sgg4r WdKMIr2Wiv8A5JEuo5SvPf8Apny7+z1r13/wj/i/4fa/ql34e1RFXR7D7ZOzDSro6hbiRFBbKusi RJyw2iV+gLmvsH9pH7DresaFf/ZtCvJvCLNql3fR2uXtZLKKeSEKUcBIw73LvGFfcwQ/KyA18x/C XxJqfxY8f+JLHUb+SEaxcRTXU9vBCs8ssd7LeLJvZGO/zrmRi3U/LknFezfF74QWvwT8GfDqz0HV tehb4vXcUevXMl0HnCnSUWQQtt+TeRuOQSrYKbNqgc+FacWrf1dms/dV/wCuh4p8ePDd78RNe8Ne MtEn8XX17dTWt94V8MW/hy7vbTUoooIHDQthEWMOPLkWPzNuRkKTtq38Kf2p/iPrXjzVda8aGK7j n0yQJJfebFbLei+s1EbKCViuoipTcE87a+5y/Br7kuU3/E3XJrb/AIl39i6Iuk2UdoBHHbWqvEVi VeQFG1RgcYVR2GPjLxfo6fFT4+WPhy7lnsdIufHeGhsn8vbIyTPNKN275pniRnH3dwJVVJJOuMou g+ZPd/K/9XIoS9oegfBD436X4M8A+INW0+1XU77w7aXniyzivs3EohuYiMQy+VGsYkne8VlKhirs ed2a8k+P3jLU/FXwos7hPEmv6Q2i6o1jqGkkXKxapdYaUskWNsLo63DtIYxlpS5JOM+mfALVJpPh /rWlzMLm0iMMzrIB/pBaVJgr4wCq+WEUY4UsOpJrc+CNrb6SLu5gt4kez0T+1LdedsMkNj5aqoz9 0owB/i+RPmGKygpVIwpPqiptRk5rubmr/tp+H4vDEl4PFC/2ppunLrC2NurTyeasj2U4imMcYEhu MxKVAdt+5VCOpHI3XxV8OeIINMsE1Lxjca78N9A/tuLSdQM0dxexT3cNyqyM2fNkEYhjO/GTKpCg ghOGvfEUvjT9lnTPE9zFa295eeMre0S3tIhb21lElnczKsKrgpiZWlzknzJpHzkgij47+N+sfD34 XmKwW2e6sru/t11C4Mk188MDRhYmmZ9xjPkQ5TO392uAAAK6bud4y2t/XUjVao1fiZ45k8P/ALLH wqXRLCSzmht2NhJd2X75o4rfTysw5G2OR8yMwODnGRnIraR8YdW8R+MPh9r2ran4bTS4pdUs9Pu7 uaOWMtbwKFkK7SXZkZ40SPmR3jwPlBr5U1L4zeIPEHw+slur6SRdMvp54lDMoYyJBGVYA/cCIqhR gADHTiua1P4n6tqz24ZrOGC2Ro4reGziSCLcMMyxhdocj+PG7gc15Ea8op9v+Dc35IaPqfdvwC/Z r8P/ABS8EXA+JfhGbSNY8dwNcWusabrn227aJy04lmiLNb2yIht4kQorldqjB3kebeL/AIAeIdW+ NPibS/BvjGL4ga7o1udCvY7jVzZie1+yBLhZY7192PPlYDy5HRWZdpB+Zfl7w98Y/Ffhaa1bT/EO sW32JdkCrdPsiXjgKTjHA7dq+p/2ONdvPG/7RGl32o3M81xo3hgWdmRIyiKMKq4IB+cfvX4fcM4O MgVvCpSq8tNKzvv1JUZJuR6R4n8A+E/2cvAnhrxR4K0K60bxR4RvZdB1K2/4SQuuqia0lju0eTBi lmSTy3JRRG8aEBcCIDx34fal4v8AhV4WS00nwj42s9ZgK2sOq6dptxbSNZqXdonyOd0jqRlQ2IVz 1wO5kvT4i13TLG7RZo9Y8RzT3rOzM9zJ9skBZiSeSuFPbAGMYr2TxRbJHcqQo+bJP6Vx5ryyhFW0 /wArG2GpqbaZ/9k= --b1_c715787a3f3c2edd87c7c7c76d2ca9ee--