Date: Wed, 6 Dec 2023 09:46:40 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <22298806f3431c9958448fb570105b79@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 35.172.165.64 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_22298806f3431c9958448fb570105b79" --b1_22298806f3431c9958448fb570105b79 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_22298806f3431c9958448fb570105b79" --b2_22298806f3431c9958448fb570105b79 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 4 Malalaking kasalanan sa Islam (bahagi 2 mula 2): Mga Malalaking Kasalanan at Paano Humingi ng Tawad para sa mga Ito Deskripsyon: Pagpapatuloy ng ating listahan sa mga malalaking kasalanan sa Islam. Bilang karagdagan ating tatalakayin ang mga pamamaraan upang maiwasan ang mga kasalanan at magbalik-loob sa Allah. Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 83 - Nag-email: 1 - Nakakita: 4984 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa Mga Layunin: · Upang palawakin ang ating kaalaman sa malalaking kasalanan. · Para malaman kung paano makakaiwas sa malalaking kasalanan. · Para maintindihan kung paano magbalik-loob mula sa pagkagawa ng malalaking kasalanan Terminong Arabik: · Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta. · Hadith - (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Zakah – obligadong kawang-gawa. · Ramadan - Ang pang siyam na buwan ng islamikong lunar na kalendaryo. Ito ay ang buwan na kung saan itinalaga ang obligadong pag-aayuno. · Hajj - Ang pilgrimo papunta sa Meccakung saan ang mga pilgrimo ay nagsasagawa ng hanay ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, kung saan ang bawat nasa tamang edad na Muslim ay kailangang magsagawa ng hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay kung nasa kakayahan nila ito sa salapi at pisikal. 6. Ang pagtalikod at pagtakas mula sa labanan ay isa sa mga malalaking kasalanan. Ito ay isang gawain na maaaring makasira sa diwa ng iba pang mga sundalo at maaaring ipahamak ang buong komunidad sa walang awang salakay ng kaaway. 7. Ang mga naninirang puri sa mga mananampalatayang kababaihan ay isinumpa sa buhay na ito at sa kabilang buhay: para sa kanila ay isang matinding parusa (Quran 24:23). Ang Allah Ang Makapangyarihan ay pinaliwanag ng maigi na ang sinumang hindi makatarungang paratangan/akusahan ang isang dalisay at malayang babae ng pangangalunya ay isusumpa sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ang mga malalaking kasalanan na ating sinusuri ay mula sa isang tunay na hadith at kadalasang tinutukoy bilang pitong malalaking kasalanan. Ang hadith na ito ay hindi naglilimita sa mga malalaking kasalanan sa mga nabanggit dito. Gayunpaman mayroong maraming mga malalaking kasalanan na marahil hanggang sa pitumpu at sa baba ay inilista natin ang ilan sa mas nakahihigit: · Hindi ginagampanan ang pagdarasal · Hindi nagbibigay ng zakah · Pagputol ng pag-aayuno sa Ramadan nang walang sapat na kadahilanan · Hindi pagsasagawa ng Hajj kung may kakayahan Ang mga malulubhang malalaking kasalanan ay tungkol sa pagpapanatili ng pananampalataya at pagpapatupad ng Islam sa kung ano ang dapat pagsanayan rito. Ang pagpapabaya sa mga tungkulin sa relihiyon ay maaaring magkaroon ng mga nakapipinsalang bunga. Ang Propeta na si Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nagsabi, "Ang Islam ay itinayo sa limang haligi: Pagsaksi na walang tunay na diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay Sugo ng Allah, pagsasagawa ng mga pagdarasal, pagbibigay ng Zakah, pagsagawa ng Hajj - pilgrimo sa bahay(ka'bah), at pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. "[1] Ang iba pang mga malalaking kasalanan ay higit na nauugnay sa pinsalang dulot sa mga pamilya at komunidad. Halimbawa, sinabi ni Propeta Muhammad sa isang tunay na hadith, "Ang tao na hindi ligtas mula sa aligugot/kapilyuhan ng kanyang mga kapitbahay ay hindi makakapasok sa Paraiso". [2] Sa kadahilanang ito, maraming gawain ang ipinagbabawal ng Allah at itinuturing na mga malalaking kasalanan. Kabilang dito ang mga sumusunod na malalaking mga kasalanan: · Hindi paggalang sa mga magulang · Pagputol ng relasyon sa kamag-anak · Panginginom ng alak · Pagsusugal · Pagnanakaw · Panunuhol · Pangangalunya · Sodomya(relasyon ng parehas na kasarian) Ang mga malalaking kasalanan ay kinabibilangan rin ng mga kasalanan na lumalabag sa pangunahing mga pananaw ng Islam ng katapatan at pagtitiwala. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay nagpapahiwatig ng pagiging matapat, makatarungan sa mga pakikitungo at maagap, pati na rin ang paggalang sa mga tiwala at paghawak sa mga pangako at kasunduan. Si Propeta Muhammad ay kilala, kahit bago ang kanyang pagkapropeta na Al-Amin (ang mapagkakatiwalaan). Kaya ang mga sumusunod ay dapat isama sa listahan ng mga malalaking kasalanan: · Huwad na pagsasaksi · Pagisisnungaling · Paninirang puri Pag-iwas sa Malalaking Kasalanan Sinabi ng Propetang Muhammad, "... ang paggawa ng kasalanan ay nagpapabigat sa iyong kaluluwa, na kung saan hindi mo rin gugustuhing matuklasan ito ng mga tao." [3] Sinabi rin niya, "Sumangguni sa iyong puso. Ang pagiging matuwid ay yaong kapag nakadarama ang kaluluwa ng kaginhawahan at ang puso ay tahimik. At ang kamalian ay yaong nagpapabigat ng kaluluwa at nagiging sanhi ng kabalisahan sa dibdib ... ". Ang isang tao ay maaaring maiwasan ang maraming mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdarasal ng limang beses sa isang araw, pagbabasa o pagbigkas ng Quran, pagsasagawa sa limang haligi ng Islam at sa pamamagitan ng pagpapanatili sa ating sarili na abala sa Allah. Sa paggawa ng mga ito, maiiwan na lamang ang napakaliit na oras para makagawa o makaisip na gumawa ng kasalanan. Dahil sa pagiging tao nahuhulog tayo sa mga pagkakamali at mga kasalanan, magkagayon pa man dapat nating subukan ang ating kakayanan upang maiwasan ang lahat ng mga kasalanan, lalo na ang mga malalaki nito sapagkat ang mga ito ay labis na hindi kaaya-aya sa Allah at, gaya ng nalalaman natin, nalalagay sa alanganin ang ating kaluguran sa buhay na ito at sa Kabilang Buhay . At kapag nahulog tayo sa isang kasalanan, dapat tayong magsisi dito at humingi ng awa at kapatawaran sa Allah. Maraming tao ang naniniwala na ang kanilang mga kasalanan ay masyadong malaki at masyadong madalas para patawarin sila ng Allah. Gayunpaman ang Islam ay ang relihiyon ng pagpapatawad at Ang Allah ay kinagigiliwan ang magpatawad. Kahit na ang mga kasalanan ng sangkatauhan ay maaaring umabot na kasing taas ng mga ulap sa langit, ang Allah ay magpapatawad at magpapatawad hanggang sa ang Huling Oras halos malapit na sa atin. "Maliban sa mga nagsisisi at sumasampalataya at gumagawa ng mabubuting gawa. Sila ay papasok sa Paraiso, at sila ay hindi gagawan ng kamalian sa anumang paraan. "(Qur'an 19:60) Ang pagsisisi ay mahalaga para sa isang tao para mamuhay ng kontento. Ang gantimpala ng pagsisisi ay kapayapaan ng isip at ang kapatawaran at kasiyahan ng Pinaka-Makapangyarihan(Allah). Gayunpaman, mayroong tatlong mga kondisyon sa pagsisisi. Ang mga ito ay, paghinto ng kasalanan, pakiramdam ng pagkakonsensya sa paggawa nito at gawan ng solusyon para hindi na bumalik sa kasalanang yaon. Kung ang tatlong kondisyong ito ay natupad ng taos-puso, ang Allah ay magpapatawad. Kung ang kasalanan ay may kinalaman sa mga karapatan ng ibang tao magkagayon ay mayroong ikaapat na kondisyon. Iyon ay ibalik, kung maaari, ang mga karapatan na kinuha. Dito nagtatapos ang ating mga aralin sa malalaking kasalanan sa Islam. Talababa: [1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [2] Saheeh Al-Bukhari [3] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/227/malalaking-kasalanan-sa-islam-bahagi-2-mula-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_22298806f3431c9958448fb570105b79 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Malalaking kasalanan sa Islam (bahagi 2 mula 2): Mga Malalaking Kasalanan at Paano Humingi ng Tawad para sa mga Ito

Deskripsyon: Pagpapatuloy ng ating listahan sa mga malalaking kasalanan sa Islam. Bilang karagdagan ating tatalakayin ang mga pamamaraan upang maiwasan ang mga kasalanan at magbalik-loob sa Allah.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 83 - Nag-email: 1 - Nakakita: 4984 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa


Mga Layunin: 

·       Upang palawakin ang ating kaalaman sa malalaking kasalanan.

·       Para malaman kung paano makakaiwas sa malalaking kasalanan.

·       Para maintindihan kung paano magbalik-loob mula sa pagkagawa ng malalaking kasalanan

Terminong Arabik:

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta.

·       Hadith - (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang tala ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawa o kilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Zakah – obligadong kawang-gawa.

·       Ramadan - Ang pang siyam na buwan ng islamikong lunar na kalendaryo.   Ito ay ang buwan na kung saan itinalaga ang obligadong pag-aayuno.

·       Hajj - Ang pilgrimo papunta sa Mecca kung saan ang mga pilgrimo ay nagsasagawa ng hanay ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, kung saan ang bawat nasa tamang edad na Muslim ay kailangang magsagawa ng hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay kung nasa kakayahan nila ito sa salapi at pisikal.

6.  Ang pagtalikod at pagtakas mula sa labanan ay isa sa mga malalaking kasalanan. Ito ay isang gawain na maaaring makasira  sa diwa ng iba pang mga sundalo at maaaring ipahamak ang buong komunidad sa walang awang salakay ng kaaway.

7.  Ang mga naninirang puri sa mga mananampalatayang kababaihan ay isinumpa sa buhay na ito at sa kabilang buhay: para sa kanila ay isang matinding parusa (Quran 24:23). Ang Allah Ang Makapangyarihan ay pinaliwanag ng maigi na ang sinumang hindi makatarungang paratangan/akusahan ang isang dalisay at malayang babae ng pangangalunya ay isusumpa sa mundong ito at sa kabilang buhay.

MajorSins2.jpgAng mga malalaking kasalanan na ating sinusuri ay mula sa isang tunay na hadith at kadalasang tinutukoy bilang pitong malalaking kasalanan. Ang hadith na ito ay hindi naglilimita sa mga malalaking kasalanan sa mga nabanggit dito. Gayunpaman mayroong maraming mga malalaking kasalanan na marahil hanggang sa pitumpu at sa baba ay inilista natin ang ilan sa mas nakahihigit:

·       Hindi ginagampanan ang pagdarasal

·       Hindi nagbibigay ng zakah

·       Pagputol ng pag-aayuno sa Ramadan nang walang sapat na kadahilanan

·       Hindi pagsasagawa ng Hajj kung may  kakayahan

Ang mga malulubhang malalaking kasalanan ay tungkol sa pagpapanatili ng pananampalataya at pagpapatupad ng Islam sa kung ano ang dapat pagsanayan rito. Ang pagpapabaya sa mga tungkulin sa relihiyon ay maaaring magkaroon ng mga nakapipinsalang bunga. Ang Propeta na si Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nagsabi, "Ang Islam ay itinayo sa limang haligi: Pagsaksi na walang tunay na diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay Sugo ng Allah, pagsasagawa ng mga pagdarasal, pagbibigay ng Zakah, pagsagawa ng Hajj - pilgrimo sa bahay(ka'bah), at pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. "[1]

Ang iba pang mga malalaking kasalanan ay higit na nauugnay sa pinsalang dulot sa mga pamilya at komunidad. Halimbawa, sinabi ni Propeta Muhammad sa isang tunay na hadith, "Ang tao na hindi ligtas mula sa aligugot/kapilyuhan ng kanyang mga kapitbahay ay hindi makakapasok sa Paraiso". [2] Sa kadahilanang ito, maraming gawain ang ipinagbabawal ng Allah at itinuturing na mga malalaking kasalanan. Kabilang dito ang mga sumusunod na malalaking mga kasalanan:

·       Hindi paggalang sa mga magulang

·       Pagputol ng relasyon sa kamag-anak

·       Panginginom ng alak

·       Pagsusugal

·       Pagnanakaw

·       Panunuhol

·       Pangangalunya

·       Sodomya(relasyon ng parehas na kasarian)

      Ang mga malalaking kasalanan ay kinabibilangan rin ng mga kasalanan na lumalabag sa pangunahing mga pananaw ng Islam ng katapatan at pagtitiwala. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay nagpapahiwatig ng pagiging matapat, makatarungan sa mga pakikitungo at maagap, pati na rin ang paggalang sa mga tiwala at paghawak sa  mga pangako at kasunduan. Si Propeta Muhammad ay kilala, kahit bago ang kanyang pagkapropeta na Al-Amin (ang mapagkakatiwalaan). Kaya ang mga sumusunod ay dapat isama sa listahan ng mga malalaking kasalanan:

·        Huwad na pagsasaksi

·        Pagisisnungaling

·        Paninirang puri

Pag-iwas sa Malalaking Kasalanan

      Sinabi ng Propetang Muhammad, "... ang paggawa ng kasalanan ay nagpapabigat sa iyong kaluluwa, na kung saan hindi mo rin  gugustuhing matuklasan  ito ng  mga tao." [3] Sinabi rin niya, "Sumangguni sa iyong puso. Ang pagiging matuwid ay yaong kapag nakadarama ang  kaluluwa ng  kaginhawahan at ang puso ay tahimik. At ang kamalian ay yaong nagpapabigat ng kaluluwa at nagiging sanhi ng kabalisahan sa dibdib ... ".

      Ang isang tao ay maaaring maiwasan ang maraming mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdarasal ng limang beses sa isang araw, pagbabasa o pagbigkas ng Quran, pagsasagawa sa limang haligi ng Islam at sa pamamagitan ng pagpapanatili sa ating sarili na abala sa Allah. Sa paggawa ng mga  ito, maiiwan na lamang ang napakaliit na oras  para makagawa o makaisip na gumawa ng kasalanan. Dahil sa pagiging tao nahuhulog tayo sa mga pagkakamali at mga kasalanan, magkagayon pa man dapat nating subukan ang ating kakayanan upang maiwasan ang lahat ng mga kasalanan, lalo na ang mga malalaki nito sapagkat ang mga ito ay labis na hindi kaaya-aya sa Allah at, gaya ng nalalaman natin, nalalagay sa alanganin  ang ating kaluguran sa buhay na ito at sa Kabilang Buhay . At kapag nahulog tayo sa isang kasalanan, dapat tayong magsisi dito at humingi ng awa at kapatawaran sa Allah.

Maraming tao ang naniniwala na ang kanilang mga kasalanan ay masyadong malaki at masyadong madalas para patawarin sila ng Allah. Gayunpaman ang Islam ay ang relihiyon ng pagpapatawad at Ang Allah ay  kinagigiliwan ang magpatawad. Kahit na ang mga kasalanan ng sangkatauhan ay maaaring umabot na kasing taas ng mga ulap sa langit, ang Allah ay magpapatawad at magpapatawad hanggang sa ang Huling Oras halos  malapit na sa atin.

"Maliban sa mga nagsisisi at sumasampalataya at gumagawa ng mabubuting gawa. Sila ay papasok sa Paraiso, at sila ay hindi gagawan ng kamalian sa anumang paraan. "(Qur'an 19:60)

Ang pagsisisi ay mahalaga para sa isang tao para mamuhay ng kontento. Ang gantimpala ng pagsisisi ay kapayapaan ng isip at ang kapatawaran at kasiyahan ng Pinaka-Makapangyarihan(Allah). Gayunpaman, mayroong tatlong mga kondisyon sa pagsisisi. Ang mga ito ay, paghinto ng kasalanan, pakiramdam ng pagkakonsensya sa paggawa nito at gawan ng solusyon para hindi na bumalik sa kasalanang yaon. Kung ang tatlong kondisyong ito ay natupad ng taos-puso, ang Allah ay magpapatawad. Kung ang kasalanan ay may kinalaman sa mga karapatan ng ibang tao magkagayon ay mayroong ikaapat na kondisyon. Iyon ay ibalik, kung maaari, ang mga karapatan na kinuha.  

Dito nagtatapos ang ating mga aralin sa malalaking kasalanan sa Islam. Talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[2] Saheeh Al-Bukhari

[3] Saheeh Muslim

--b2_22298806f3431c9958448fb570105b79-- --b1_22298806f3431c9958448fb570105b79 Content-Type: image/jpeg; name="Major_Sins_in_Islam2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Major_Sins_in_Islam2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCADSARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCUDmpk WpRCH7YPrTvJZeo49a+YZ9y5oRUzUoiyOOtKi1YRfaoMJSKwWpVWpzBuGR1/nSLGc4IqHcjnJbcZ wR1FanlhkDCs+3TZIM9DW1bR/IV/Gt6K5tDirytqRQx4OKc8G5GXFTrHtb6VP5fzD3rpVO6scTqa 3MJocN0oEXtWlcQbWPHemRQ7nHFccqVpWOhVdLjYLf5/ZacyZarixhIyccmmJHznHSt/Z2SRz+0u 7ldkwoWqko3PgdBWhL8qlvyqqY8Cuet2NacupWKU3bVhh2pNlcrN1Ig20hWpylN20h3IStIVqbZS FaBqRAVppWrHlnvxSFAO1UUpFUrTCtWWWoytO5aZXK0wrU5WmMtNM0TKzLUbLVllqJlq0zVMrstR stWGWomFWmaplZlplWGWoWFaI1TG0UUUyzUiUY5q2kWR0zUMaVbiBFCPNnIb9kDcpw3oaQQspwww a0I1V8djVgQqwxIuR2PcVXs7nM6zW5nRpVj7KJF3KORVo2JXlfmX1p8cZQ5pqk9mZSrJ6oprB7YI rSs/mUHuODUn2dZBuUc0QJ5cnPQ8VtCk4Suc1SqpIneLBzUgT5B7VKF3J9KFXtXoKGpxuehWnhyM +oqOGHjp1q8y5Xp0pEjC/hWcqN53Gqnu2IJUwMUwptXHrVlly1NK5JqZw1BSKUi5PTpVeRcDPer0 i4+lQeXk5b8K8+rC70OiEimIu5oK1aZKb5JPJ4Fcjpvoa85V256UeVjrVwQ8cClMar70Ki+o/alM RE9sCgxhfrVlqjK0cqWw1JsrstRstWWWomWoZrFlZlqMrVllqJl5qGaxZXZaYy1Oy1GRTTNEyBlq NlqdhUbCqTNUyuy1Ewqwy1Ewq0zWLK7LUTrVhhUTCtEzaLK5FFOYUVZsmadvIRjByPQ1pQOjgZ+U +9YycHircM7L94ZFSpWOCpC+xspEeMc1bhJHXms+0uQcbW/A1qQsjjBGDXVSaex5lW63LMQHVT+F T+Sr84wahRCORVmM+td8EtmefN9hiwlDUjRBxkDBqUc04KK3VNbGLmxkfQZpSMGn4oq7E3EApCKc BQRTsK5GRSMMLUmOaawrOUSkysy0zyy1WvLHel2iuZ0Obc057FUQe2felMar15qweKiKk1Eqajsh qTZA5qIqTVhlA9zUbe3FcVRdzWLISgHWo29qe7Ae9RMxPtXHOokbRuNfHeoWPpUhFMIrBzubIiYZ qNhU5FRkUrmqZCwqMipyKjYU0apkDComFWGFRMKpM0TIGFRMKsMKiYVaNosrMKiYVYYVEwrRM2iy s4op7CirTNUyygqdFqFBVhDjtWTOaTJ44gcHpWhbyTR4AIcehqnCy8c4q9Dg9DWkN9DiqvuadtdK cA5U+h6VoIQwrJiFXISU6dPSvVo1HszyqsFui8BiniokcHrxUorvi09jkYtFFFUIKKKKAExRiloo AbSU6mmpYDSPao246mnu+Kru9cFarGJrFCO+Ogqs7Z71I3JqMj2rxa1VyZ0RSRERSEVIRTSK5bmy ZGRTCKlIppFMtMhIphFTEUwimaJkLCo2FTMKjYUzRMgYVGwqdhUTCqRqmQMKiYVYYVCwq0bJkDCo WFWGFQsKtG0WQMKKcworS5qidRUyjpUaKasJHnGTWTOeTJYhVuLjFRwxLgd6vQoo7CtIRbOOpIkh Ljpmr8PmHqtRRDsBVuJG9cfSvSowZ5tWZKg9eKmApipipK9KKscUncKr3Wo2NkQLq7hgJ6CSQLn8 6ddwPc2zRRzvA56SJ1FcJqLanZ3TQ3crF+zEAhh6gkVqlcStfU29R+IGg2JKJO11IP4YVyPzPFZb fFG1Zv3emzY/2nWsl7mc9WU/WNf8KuWUcc9hO00MTsucExr6fSs5QqdGdlKphVZSg38y2PiXH308 r9ZBUcnxRiT7unl/o9ed4JPTNSpZzyDIXaPVjiuP20+59B/ZuG/l/E9X8P8AiqXXblE+zLDG0Rf7 2TnNb7c15h4e1+x8OlHuRJLIsZQpHjHJ612GleLrbW7qGG2tZEWUsCznpj2raT517p8/Xw1SjJtx sr6G4RUZFTMhHQ1EQ3pXl1k1ujKLI2FRkVK30qM15dRq5qiMimkVIRTTWJomRkU0ipCKaRTLTIiK YwqUioyKZoiJhUbCpmFRsKZqiFhUTCpmFRsKpGqZCwqFhU7ComFWjaJAwqFhU7VC4q0bRIGFFKwo qzVFpBVmPrVeNSegzV6G3JI3HH0pJNnLUaRNCOnNaMEJODj8TUdtAqgYFaMSgV3UaXc8ytU7EkUQ HWrKjHQVEjAdKlBzXqQSWx58m2PFLSClrZGQtVNS0231O28mcYI5Rx1U1azS0xHm2pabNpt00Eyn H8DdmHrUUF5JbRPEqIyv13fTFeiahp9vqVsYJ1z3Vh1U+orgtU0ufS7kwyjKnlJAOGFaJ3FsM0uw sbkyK1nGgXGNhI/rXH6gzC9nj3HYkjKoz0AJrr7G8Fk7loy4bHAOKgt9L0q8vX/c3AklLOWMikA9 emK561Hmtyo9fA49U2/bSb/E5BIpJTiNC30rqPC+oWmiPDcX8rRmJmOwLknNY+sFrTUZ7SJiscTY HqeKzTudu7H8644ylBnvVaNPFU0pbPU9dtPGunajNHFaRyyF5BGWYbQM10DLXk3hQx20yS3UqQLH OHPmZBIHpXoB8V6Q4Pk3QmbIG2Pk81rNKcVY+YxGHlSqSST5V1NRlxUTLU5PrTSAa8mrST2MkyuV phFTsp+tRNXnzhY2TIyKYakNMNZGiIyKYakNRmqNERtUbCpWqNqZqiJhUTVK1RtTNokLVE1TNUTV aNYkDVE9TPUL1aNokLUUNRWhsjThHpwKvQ4HJqhG1WY2zVxdjgqK5oxyY4FWo2JqhF2zVpJlHC81 1wn3OGcexfQYGSamVwRxWeJwPvH8KeJmfHYeldUa6Ryyptl7zB2pQc1WRqlRs1tGpcycbE4PFLTQ aUGuhMyFJ5qve2UGoWzQXC7lPQ91PqKmJoB4pc2oWPPdV0mfS7jy5fmRvuSAcMP8ar2MyW12skmQ oBBwM16Jd2kN9bNBcJuRvzB9RXCatpE2lz7X+aJj8kg6H2+taxmnoS0ULrSNJ1HU3uG1C4DTMPk+ z8A9Ouay9atY9EulggCvvTdvK4xzWrDhLiNmOAGBJpdc0231e8inXU7eJVTaVZWz1z6VhWopq8Vq evgcfONRRqy91I5CS4mkBDyEj07Vr+GYi88gyqDchy7BR+ZqXU9Gj0SCKd2jnEhwpUn0znmsiW+m fIUhB7VyRbpy1R7tSMMXRai9H1PZJNb0xELG9iO0ZIVgT+VWlYSIrr91gCPoa8b0FHmvZEQFnaPg Dqea9fgkWO0jDuo2xgHJ6cVnWpJwUorc+axNH2FVwvdEpNRtg0qSJLGJI2DKwyCOhprV5VTsyIkb Co2qU0xq5WkbIiNMNSGozUmqIzUbVIajamaojaomqVqiaqRtEiaomqVqiarRqiJqhapm6VC1WjaJ C1FD0VobIuxmrKSqvuaz1cn2qVDip5rHNKJoCYkZY4HpUiznovAqipycmp0NLnZjKCLsTc5JzVuN +Kz43qwr1rCpY5ZwLyvngVaiOFzWfE3NXFbJCjoOtd1GfU46kS0G4pd2FqHdk0rv2rs9pZXOflHb +T9KVGquH5NOVua5lX1KcSznmoLu2hu4WhnQMjDHI6e496fuzg0Ma3lU0uiLHC6vo82mzHILwMfk k/x9DWWy16TcQRXcDQzoHRuoNcTqukS6dJ3eE/dkx39K6aOJjP3XuRKNivr+nXGp6fbR2nlsyNlt 0gXA2+9YM/hy4sLU3V2v7teSVcEfpWmy+1X7+3mn8KmOGJ5HKDCquSeaqrRUryPTwWOqU+WkkrX/ ADOPN+IuLaMKPXpUumXM8+pDzJXbKtxuOOnpSroV8ELz28sSgZOUPFMS5gsWD2+WlHRx/jXDF8sk z6KrBVqcoxe56xpG5dItVZSpEY4I6VY3hhlSCM44NeUWuvapcX8SNezCNmwUDnBr0Lw8T/Y0f+83 864cVRUYOqnuz5utQeHmoN30NMmmNSk01jXlsSGNTDTjTDSNUMao2p7VG1M1QxqiapGqJqaNokbV E3SpGqJqtGqImqF6laonq0bRIXooaitDZEqVMpqutTKahmcidTUqmoVNSqahmEiwpqdGqqhqVWpX MZIvQtz9KuRthc+tUYRgAdz1qzv7V2UpWVziqK7LKP3pjydTUe/CVEz9KdWtZWM1C7J1anh6rK1P DVy+1G4ltHyMU/dkVUR+RUwauqnW5kYyiPDVFcRRzxNFKu6Nxhh607NDHK1Dk7abiscdqukSWDlx 88DHhh/D6A1QW4uI12xzyIB0AYgCu6lRJY2jkUMrDBBrlNU0mSycvGC8B6HqV+tergseqn7upv8A mYzp21QLNLLoFyZZHc+XJ95s9jXBxWskoBACqe5rsoL+5tIykTKFPZkDfzq/YXcl5HKs0cB2gY2w qP6V3VqLm9ztwOOWGTTV7nDxRwWMiyO+6VTkY/wrRTxjq5liihuPLj3AY2L0z9KxDFJLK2xS3zGr ENkImWWdwu0ggA1wRk4vc+mqUYVI6q7PRvD8sk1pM8rl2MxyScnoK1Ca4BfG9zZRCG0gtsA94zg+ /Xmun0a/uL+S4kuGzgLhQMBevSuDF4bmc6yZ87OjUocsZrc1TTCaUmmMa8stDTUbGnE0xjTNUMY1 E1PY1ExqkaoY1RMaexqNjVI1iRMaiY1IxqFjWiN4oiaikairNUSqalU1XU1MpqWRJFhTUqmoFNSK ahmEkTqaniGW+lVlNWYuB9alLUxlsXEPepFbJquG4p6mt7nK0TO/QUzOTUZfJNKDXPUldgo2JQae DUQNOBrMlolBxUytVYGpUbitKbszKSJiaA1R7uKM1o5akWFJ5pjqsiFHUMrDBB6GlY8U3dXPLR3R VjmdV0prSQyRgtAx4P8Ad9qq2V79hZz5KyhuzHArrmKspVgCCMEHvXNappn2VzLCMwnt1219Dgce qlqdTfv3OWrRa1QtnNp1zL5I0W0jyCcgZ5rjddG3WbmJBhEfCovQfQV0tnOtrciV1LLgghetWR/Y NzeF20ybzpm+ZzN1NejVpcy906sFjfYzbqNtWOIisJJOX/dr6nrXTW3i6DSYDHHYxyycbj5hy1Z/ iqKO01BILZTHE0YbbuJ5z61ixW0k5wi4H949K4HeLcWfQ8lLFQjNr0PR9L1iXVZ97RrFGYQwRecH PrWkTXJ6XrenaPbL9ot5ZJdgUsHAGB6Ctez16LVJofs1u0MbqzHecniuPFYbnk6kLWSPFdOdH447 vQ0SajY05jUbGvKN0hrGomNPY1ExqkapDWNRMacxqNjVo1SI2NQsakY1Cxq0bxQxjRTWNFWapD1N TKarqalU0miJIsKalU1XU1KprNmMkWEOTVlWqrGe9TK1IwkiyrU8Phc1XVqcW4xRcycSUNTwahU0 8GsmS0TA04GogacDSM2iUGnq3NQhqUGhaEtE+6jfUJemNJVXJ5ScyVGZKrtLUbTe9S1cLFky0xpQ QQcEHqDVRpfeo2l96aiBRv7IREyRDMfp/dqpCRHcRu3RWBNarSgjBrPuIlB3J0Pb0r6HBY3mSp1N +5xVqNveiSX1roep3KXFxc3CyKu3Aj+XrWV4ksotIjh+ySu4kJBLqBj6VYK81oazpSa2kAjvraMR kkhn5Oa7qtKLTaWp04LGThUjGcrROCxJM+Bl2NdX4eurHToka+eUPGpAEagjn1NRalor6JYG48yC RQQMRk85965ua4kmJ3Nx/dHSuH3o3i1ufQSjRxcFZ3SfQ9Ej1vT70xiy8197lSzjAH+NWGNct4a+ zQxoby5FsEYsAUJLflXRSajpjIfs15577guxUIxn61yYnC8zTpJbanla0pSU72vox7Go2NKxqNjX mJHUkNY1ExpzGomNWjWKGsahY09jUTGtEjaKGMaKYxoq0jZIepqVTVZGqZTSaJkiwpqVTVZTUqtW bRi0WlapVaqqtUitUMxcS0rU7dzUAang1LMmicGnhqgDU8NUkNE4ang1AGp4akQ0TA0oNRBqUNSJ aJd1IQrdRTN1LuoJsNeBW+6xWoHtZAPlYN+lWt1G6ncVjMkSZckxtx3xVV5ucZrc3Ux445Bh41b6 iqUg5TAaaonm962JdKtZDkb09lbiqE+hyg5gmVh6PxWsZRFyspCRWODxSMvtTLnTr23GTEWHqnNR wXRLCOYFSeFLDGa9zB4vmXJNnBWoNe9E29R0q71XQEt7SMM52Hk4HFc9N4cu9Kt2uLq2Kqgyzlgf 0rQLOOkjj6MasXZeTwrdZLO204yST1FdlaipJybOjA42pSapJKzZx8988mVT5FPX1NaPh1S6vjBP mA8msYxuPvIw+qmkBweDj6VwRly7H0leiq0ORux6KTnpzUbE+lcB5so6Sv8A99GnLdXCHKzyD/gZ rg+qvuQsPbqdwxqJjXJrqt+nS6c/XmpF1y+HV0b6rS+rSRSpNHRsaiY1hHXbs9Vi/wC+T/jTk1q4 kYJ5CuSeAM1XsJIpQaNVjRUSlyoLgK3cA5oqDVIerVMrVXqRWoaJkiypqRWqurVKrVm0YtFhWqQG q6tUitUNGTRYVqkDVXVqkDVFjNonDU8NUAanhqlozaJw1ODVAGpwalYhonDU4NUAanbqVibEwal3 VDupd1KwrEu6jdUW6jdRYXKS7qQtUe6k3UWHYkLU0tTC1NLUx2HlqjlSOZdsqK49GGaC1MLU0Vyj DbwAYEKAD2pVxGmxBtX0FBamFq19pNqzbBU43vYHIb7wB+ozVaW0tZPv28TfVBUxaoy1JNo3jcrN pth/z5w/981Xk0jT3/5dwv8AukirrNUbNWilLubJvuZkmhWZ+6ZF/wCBZqu2gRZ4uH/75FazNUbN WqqT7mqbMh9DA+7cH8VqxbWkVomF+Zz1Y9TVpmqOrc5NWZqrhRRRUlBSiiikJkq1KtFFSzJki1It FFZsyZIvWpBRRUsyY8U8UUVLIY4U4UUVJA4U4UUUiRRRRRSELRRRQISiiigY2kNFFMY001ulFFMp DTTDRRVItDDUbUUVSLiRmo2ooq0aojPWomooq0axIm60lFFUaoKKKKYz/9k= --b1_22298806f3431c9958448fb570105b79--