Date: Fri, 3 Feb 2023 07:53:06 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.236.70.233 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_b3f72ff531c1a8660564b2649503c5dc" --b1_b3f72ff531c1a8660564b2649503c5dc Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_b3f72ff531c1a8660564b2649503c5dc" --b2_b3f72ff531c1a8660564b2649503c5dc Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 2 Pagiging magulang sa Islam (bahagi 2 mula 2) Deskripsyon: Mga pangunahing hakbang na kailangang malaman ng bawat magulang upang makamit ang tagumpay sa pagiging magulang. Ni Abdurrahman Murad (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 52 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3649 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim Mga Layunin: · Upang malaman na ang pagiging mabuting magulang ay nagsisimula bago ang pagbubuntis. · Upang malaman na ang responsibilidad ng pagiging mabuting magulang ay para sa parehong mga magulang. · Ang kahalagahan ng pagbibigay ng magagandang pangalan sa mga bata. Terminong Arabik · Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, ay kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta. · Du’a –panalangin, pagdarasal, na paghiling kay Allah ng isang bagay. Maghanap ng Mabuting Kasama Ang pagkakaroon ng mabubuting kaibigan ay mahalaga sa pagbubuo ng isang matibay na pamilya. Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay sinabi: "Ang isang tao ay naiimpluwensyahan ng kanyang kasamahan, kaya't maging mapagmatyag sa kung sino man ang kinakasama nila."[1] Ito ay totoo para sa mga magulang at mga bata. Ang mga bata ay madaling naiimpluwensyahan ng mga nakapaligid sa kanila; kung ang mga magulang ay pinananatili ang mabubuting panauhin , hihikayatin nito ang mga bata na gawin din ito. Sa Kanluran, ito ay napakahalaga, marahil ang isa sa mga kaibigan ay maaaring maging marahas na sumasalungat sa Islam sa pamamagitan ng kanilang pananaw at pag-uugali, kaya dapat na malinaw sa mga magulang na ang pagpapanatili sa mabubuting panauhin at pag-iwas sa masasamang panauhin ay makakatulong sa kanilang mga anak sa pagsusuri sa pagitan ng kung ano ang pinahihintulutan mula sa kung ano ang hindi. Ito ay makakatulong sa mga bata na maunawaan na bagama't mayroong mga umiinom ng alak o gumagawa ng mga bagay na labag sa batas, ang mga ito ay hindi magandang bagay na dapat gawin at may mga tama na mapapagpipilian. Dapat maging aktibo ang mga magulang sa pagpili ng mga pinakamainam na kasama at mga kaibigan para sa kanilang mga anak. Kung nais ng mga bata na dalhin ang kanilang mga kaibigan sa bahay, mas maganda na pahintulutan ito, upang makita ng mga magulang kung sino sila at maging aktibong na kasama ang kanilang mga anak. Mga Panalagin sa Allah Ang Allah, Ang Maluwalhati, ay nagsabi: "... Manalangin sa Akin, at sasagutin ko ang iyong mga panalangin ..." (Quran 40:60) Ang paghiling sa Allah na maging matagumpay ang mga anak ay isa sa pinakadakilang bagay na maaaring gawin ng magulang para sa kanilang mga anak. Ang du'a ng mga magulang ay tinatanggap ng Allah, ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay sinabi: "Tatlong du'a na tinatanggap ng Allah, ng walang pag aalinlangan, ang du'a ng isang inapi, ang du'a ng isang naglalakbay at ang du'a ng isang magulang para sa kanilang mga anak."[2] Sa ngayon ay natalakay natin ang mga pangunahing punto na dapat na isa-isip ng bawat magulang. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang isang hakbang na kasing halaga, ngunit isa itong hakbang bago ang pagkakaroon ng isang pamilya. Pagpili ng isang Asawa Ito ang pinakamahalagang hakbang patungo sa pagkakaroon ng matagumpay na pamilya sa Kanluran. Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay sinabi: "Piliin ang pinakamainam na asawa upang simulan ang iyong pamilya."[3] Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay pinalawig ang pagpapaliwanag kung sino ang 'pinakamainam' na asawa. Ipinaliwanag niya na ang pinakamainam na asawa ay isang taong relihiyoso at nagtataglay ng mabuting pagkatao. Sinabi Niya: "Ang mga babae ay maaaring pakasalan para sa apat na bagay: ang kanilang kayamanan, ang kanilang lahi, ang kanilang kagandahan at pagiging relihiyosa. Piliin ang isa na nakatuon sa relihiyon, nawa ang iyong mga kamay ay mahaplusan ng alabok (ibig sabihin, nawa ay umunlad ka). "[4] Mula sa dalawang tekstong ito, malinaw na dapat pumili ang isang Muslim ng isang mabuting asawa; ito ay para sa lahat ng mga kalalakihan at kababaihan. Kung ang pagpili ay ginawa lamang dahil sa makamundong bagay, ang relasyon na iyon ay hindi magiging makabuluhan sa mga tuntunin sa pagpapalaki ng isang mabuting pamilya. Ang parehong mag-asawa ay dapat lawakan ang pananaw di lang sa unang yugto ng kasal kundi sa kung ano ang darating; ang pamilya. Paano magagawa ang kapaligiran na nabuo sa pamamagitan ng pag iisang dibdib na maging kaaya aya sa pagpapalaki ng isang mabuting pamilya? Ito ay isang napakahalagang tanong na dapat masagot. Sa isang maayos na relasyon, ang mag-asawa ay nagtutulungan sa pagpapalaki ng isang mabuting pamilyang Muslim. Ito ay isang malaking responsibilidad; malinaw na ipinahiwatig ng Propeta sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sinabi Niya: "Ang bawat isa sa inyo ay may pananagutan sa mga nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang isang pinuno ng isang nasyon ay may pananagutan para sa mga nasa ilalim ng kanyang pangangalaga; ang lalaki ay may pananagutan sa kanyang pamilya; ang babae ay may pananagutan sa mga nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. "[5] Mayroong mga pangunahing kaugalian o kaasalan na napakahalaga para sa mag asawa sa pag sisimula ng kanilang relasyon; kapag ang mga ito ay ipinatupad, masisiguro nito para sa kanila ang isang mabuti na pagsisimula sa kanilang buhay. Ang isa rito, ay pamamaraan na sinabi sa atin ng Propeta na dapat ilagay ng lalaking asawa ang kanyang kamay sa noo ng kanyang babaeng asawa at sabihin: "O Allah ako ay humihiling sa iyo ng kanyang kabutihan na likas na sa kanya at ako ay nagpapakupkop sa iyo mula sa kanyang kasamaan at sa kasamaan na likas ng nasa kanya."[6] Marami pang ibang mga kaugalian o kaasalan na dapat malaman at panindigan ng mag-asawa. Mga Bata Matapos ang kritikal na yugto ng pagpili ng isang mabuting asawa, ang mag-asawa ay dapat magsikap sa pagtataguyod sa mga kagawian na nabanggit na napapaloob saSunnah sa pagpapalaki ng isang pamilya. Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nagsabi: "Katunayan tatawagin ka sa Araw ng Paghuhukom sa pamamagitan ng iyong mga pangalan at ang mga pangalan ng iyong ama, kaya mamili (para sa inyong mga anak) ng mabubuting pangalan."[7] Sa ngayon, ang ilan sa mga pangalan na ibinibigay sa ating mga anak ay napakasama! Kung minsan, ang mga magulang ay pumipili ng mga pangalan ng mga kilalang tao na hindi Muslim, o mag sasaliksik sila sa kanilang kultura upang pumili ng mga kakaibang 'natatanging' mga pangalan na may koneksyon sa kultura. Ang mga pangalan na ibinibigay sa isang tao ay may malalim na epekto sa kanilang paglaki; ang isang pangalan na may masamang kahulugan o negatibo ay dapat iwasan. Ang Propeta ay nagbigay sa atin ng malinaw na mga tagubilin kung paano pumili ng mga pangalan. Ipinakita ito ng Propeta; Isang beses, isa sa kanyang mga kasamahan, Si Zaid al-Khail, ay pinalitan ng pangalan na Zaid al-Khair; Ang Khail ay nangangahulugan na mga kabayo samantalang ang Khair ay nangangahuluga ng kabutihan. Mariin din niyang tinagubilinan ang kanyang mga kasama na iwasan ang paggamit ng mga pangalan na may kakaibang kahulugan. Ang payo na ito ay napakahalaga, lalo na sa paglaganap ng suliranin ng bullying(pang-aapi) sa mga paaralan. Kung isang mabuting pangalan ang pinili, ito ay pangangalagaan ang bata mula sa negatibong kadahilanan na yaon na maaari nilang maranasan sa paaralan. Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay tinuro sa atin sa pagsasabi: "Ang pinakamamahal na mga pangalan sa Allah ay Abdullah at Abdur-Rahman."[8] Ang Abdullah ay nangangahulugang na 'Alipin ng Allah' at ang Abdur-Rahman ay nangangahulugang na 'Alipin ng Pinaka Mapagpala'. Huwag Kalimutan ang Maliliit na Bagay Bawat yugto ng paglaki ng mga bata ay dapat pinagmamasdan ng mga magulang; dapat nilang ituro sa kanila ang mga kinakailangang kasanayan habang sila ay lumalaki. Halimbawa, kapag ang mga bata ay musmos pa lamang, ang mga tamang pamamaraan at kagawian ay dapat na ituro sa kanila. Kalaunan maituturo sa kanila kung bakit dapat sila kumilos sa isang nasabing pamamaraan. Ang mga kuwento na isinasalaysay sa yugtong ito ay bihirang makalimutan. Ang isang bata ay dapat ding hikayatin na isaulo ang du'a at ang Qur'an. Kung sila ay pinalaki sa mga 'maliliit na bagay' na ito, tiyak na magagawa nilang umunlad sa kanilang buhay sa pinakamagandang pamamaraan. Talababa: [1] Abu Dawood [2] Ibn Majah [3] Sahih al-Jami [4] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [5] Sahih al-Jami [6] Abu Dawood [7] Abu Dawood [8] Saheeh Al-Bukhari Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/221/pagiging-magulang-sa-islam-bahagi-2-mula-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_b3f72ff531c1a8660564b2649503c5dc Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pagiging magulang sa Islam (bahagi 2 mula 2)

Deskripsyon: Mga pangunahing hakbang na kailangang malaman ng bawat magulang upang makamit ang tagumpay sa pagiging magulang.

Ni Abdurrahman Murad (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 52 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3649 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim


Mga Layunin:

·       Upang malaman na ang pagiging mabuting magulang ay nagsisimula bago ang pagbubuntis.

·       Upang malaman na ang responsibilidad ng pagiging mabuting magulang ay para sa parehong mga magulang.

·       Ang kahalagahan ng pagbibigay ng magagandang pangalan sa mga bata.

Terminong Arabik

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa sangay ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na  karaniwang tinatanggap, ay  kahit anuman na iniulat na sinabi, ginawa, o sinang ayunan ng Propeta.

·       Du’a – panalangin, pagdarasal, na paghiling kay Allah ng isang bagay.

Maghanap ng Mabuting Kasama

Parenting2.jpgAng pagkakaroon ng mabubuting kaibigan ay mahalaga sa pagbubuo ng isang matibay na pamilya. Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay sinabi:

"Ang isang tao ay naiimpluwensyahan ng kanyang kasamahan, kaya't maging mapagmatyag sa kung sino man ang kinakasama nila."[1]

Ito ay totoo para sa mga magulang at mga bata. Ang mga bata ay madaling naiimpluwensyahan ng mga nakapaligid sa kanila; kung ang mga magulang ay pinananatili ang mabubuting panauhin , hihikayatin nito ang mga bata na gawin din ito. Sa Kanluran, ito ay napakahalaga, marahil ang isa sa mga kaibigan ay maaaring maging marahas na sumasalungat sa Islam sa pamamagitan ng kanilang pananaw at pag-uugali, kaya dapat na malinaw sa mga magulang na ang pagpapanatili sa mabubuting panauhin at pag-iwas sa masasamang panauhin ay makakatulong sa kanilang mga anak sa pagsusuri sa pagitan ng kung ano ang pinahihintulutan mula sa kung ano ang hindi. Ito ay makakatulong sa mga bata na maunawaan na bagama't mayroong mga umiinom ng alak o gumagawa ng mga bagay na labag sa batas, ang mga ito ay hindi magandang bagay na dapat gawin at may mga tama na mapapagpipilian.

       Dapat maging aktibo ang mga magulang sa pagpili ng mga pinakamainam na kasama at mga kaibigan para sa kanilang mga anak. Kung nais ng mga bata na dalhin ang kanilang mga kaibigan sa bahay, mas maganda na pahintulutan ito, upang makita ng mga magulang kung sino sila at maging aktibong na kasama ang kanilang mga anak.

Mga Panalagin sa Allah

Ang Allah, Ang Maluwalhati, ay nagsabi:

"... Manalangin sa Akin, at sasagutin ko ang iyong mga panalangin ..." (Quran 40:60)

Ang paghiling sa Allah na maging  matagumpay ang mga anak ay isa sa pinakadakilang bagay na maaaring gawin ng magulang para sa kanilang mga anak. Ang du'a ng mga magulang ay tinatanggap ng Allah, ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay sinabi:

"Tatlong du'a na tinatanggap ng Allah, ng walang pag aalinlangan, ang du'a ng isang inapi, ang du'a ng isang naglalakbay at ang du'a ng isang magulang para sa kanilang mga anak."[2]

     Sa ngayon ay natalakay natin ang mga pangunahing punto na dapat na isa-isip ng bawat magulang. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang isang hakbang na kasing halaga, ngunit isa itong hakbang bago ang pagkakaroon ng isang pamilya.

Pagpili ng isang Asawa

Ito ang pinakamahalagang hakbang patungo sa pagkakaroon ng matagumpay na pamilya sa Kanluran. Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay sinabi:

"Piliin ang pinakamainam na asawa upang simulan ang iyong pamilya."[3]

Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay pinalawig ang pagpapaliwanag kung sino ang 'pinakamainam' na asawa. Ipinaliwanag niya na ang pinakamainam na asawa ay isang taong relihiyoso at nagtataglay ng mabuting pagkatao. Sinabi Niya:

"Ang mga babae ay maaaring pakasalan para sa apat na bagay: ang kanilang kayamanan, ang kanilang lahi, ang kanilang kagandahan at pagiging relihiyosa. Piliin ang isa na nakatuon sa relihiyon, nawa  ang iyong mga kamay ay mahaplusan ng alabok (ibig sabihin, nawa ay umunlad ka). "[4]

Mula sa dalawang tekstong ito, malinaw na dapat pumili ang isang Muslim ng isang mabuting asawa; ito ay para sa lahat ng mga kalalakihan at kababaihan.

Kung ang pagpili ay ginawa  lamang dahil sa makamundong bagay, ang relasyon na iyon ay hindi magiging makabuluhan sa mga tuntunin sa pagpapalaki ng isang mabuting pamilya.

Ang parehong mag-asawa ay dapat lawakan ang pananaw di lang sa unang yugto ng kasal kundi sa kung ano ang darating; ang pamilya. Paano magagawa ang kapaligiran na nabuo sa pamamagitan  ng pag iisang dibdib na maging kaaya aya sa pagpapalaki ng isang mabuting pamilya? Ito ay isang napakahalagang tanong na dapat masagot. Sa isang maayos na relasyon, ang mag-asawa ay  nagtutulungan sa pagpapalaki ng isang mabuting pamilyang Muslim. Ito ay isang malaking responsibilidad; malinaw na ipinahiwatig ng Propeta sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sinabi Niya:

"Ang bawat isa sa inyo ay may pananagutan sa mga nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang isang pinuno ng isang nasyon ay may pananagutan para sa mga nasa ilalim ng kanyang pangangalaga; ang lalaki ay may pananagutan sa kanyang pamilya; ang babae ay may pananagutan sa mga nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. "[5]

     Mayroong mga pangunahing kaugalian o kaasalan na napakahalaga para sa mag asawa sa pag sisimula ng kanilang relasyon; kapag ang mga ito ay ipinatupad, masisiguro nito para sa kanila ang isang mabuti na pagsisimula sa kanilang buhay. Ang isa rito, ay pamamaraan na sinabi sa atin ng Propeta na dapat ilagay ng lalaking asawa ang kanyang kamay sa noo ng kanyang babaeng asawa at sabihin:

"O Allah ako ay humihiling sa iyo ng kanyang kabutihan na likas na sa kanya at ako ay nagpapakupkop sa iyo mula sa kanyang kasamaan at  sa kasamaan na likas ng nasa kanya."[6]

Marami pang ibang mga kaugalian o kaasalan na dapat malaman at panindigan ng mag-asawa.

Mga Bata

Matapos ang kritikal na yugto ng pagpili ng isang mabuting asawa, ang mag-asawa ay dapat magsikap sa pagtataguyod sa mga kagawian na nabanggit na napapaloob sa Sunnah sa pagpapalaki ng isang pamilya.

Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay nagsabi:

"Katunayan tatawagin ka sa Araw ng Paghuhukom sa pamamagitan ng iyong mga pangalan at ang mga pangalan ng iyong ama, kaya mamili (para sa inyong mga anak) ng mabubuting pangalan."[7]

Sa ngayon, ang ilan sa mga pangalan na ibinibigay sa ating mga anak ay napakasama! Kung minsan, ang mga magulang ay pumipili ng mga pangalan ng mga kilalang tao na hindi Muslim, o mag sasaliksik sila sa kanilang kultura upang pumili ng mga kakaibang 'natatanging' mga pangalan na may koneksyon  sa kultura.

Ang mga pangalan na ibinibigay sa isang tao ay may malalim na epekto sa kanilang paglaki; ang isang pangalan na may masamang kahulugan o negatibo ay dapat iwasan. Ang Propeta ay nagbigay sa atin ng malinaw na mga tagubilin kung paano pumili ng mga pangalan. Ipinakita ito ng Propeta; Isang beses, isa sa kanyang mga kasamahan, Si Zaid al-Khail, ay pinalitan ng pangalan na Zaid al-Khair; Ang Khail ay nangangahulugan na mga kabayo samantalang ang Khair ay nangangahuluga ng kabutihan. Mariin din niyang tinagubilinan ang kanyang mga kasama na iwasan ang paggamit ng mga pangalan na may kakaibang kahulugan. Ang payo na ito ay napakahalaga, lalo na sa paglaganap ng suliranin ng bullying(pang-aapi) sa mga paaralan. Kung isang mabuting pangalan ang pinili, ito ay pangangalagaan ang bata mula sa negatibong kadahilanan na yaon na maaari nilang maranasan sa paaralan.

Ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay tinuro sa atin sa pagsasabi:

"Ang pinakamamahal na mga pangalan sa Allah ay Abdullah at Abdur-Rahman."[8]

Ang Abdullah ay nangangahulugang na 'Alipin ng Allah' at ang Abdur-Rahman ay nangangahulugang na 'Alipin ng Pinaka Mapagpala'.

Huwag Kalimutan ang Maliliit na Bagay

Bawat yugto ng paglaki ng mga bata ay dapat pinagmamasdan ng mga magulang; dapat nilang ituro sa kanila ang mga kinakailangang kasanayan habang sila ay lumalaki. Halimbawa, kapag ang mga bata ay musmos pa lamang, ang mga tamang pamamaraan at kagawian ay dapat na ituro  sa kanila. Kalaunan  maituturo sa kanila kung bakit dapat sila kumilos sa isang nasabing pamamaraan. Ang mga kuwento na isinasalaysay  sa yugtong ito ay bihirang makalimutan.

       Ang isang bata ay dapat ding hikayatin na isaulo ang du'a at ang Qur'an. Kung sila ay pinalaki sa mga 'maliliit na bagay' na ito, tiyak na magagawa nilang umunlad sa kanilang buhay sa pinakamagandang  pamamaraan.

 Talababa:

[1] Abu Dawood

[2] Ibn Majah

[3] Sahih al-Jami

[4] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[5] Sahih al-Jami

[6] Abu Dawood

[7] Abu Dawood

[8] Saheeh Al-Bukhari

--b2_b3f72ff531c1a8660564b2649503c5dc-- --b1_b3f72ff531c1a8660564b2649503c5dc Content-Type: image/jpeg; name="Parenting_in_Islam_(part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Parenting_in_Islam_(part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCADYARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCvijFO wfSjB9K9o+IPSvDOux6pp6RM/wDpUCASg9/Qj16Vs768fhllt5Vlhdo5F5DKcEVvQ+NdUjXEiQTH sSpX+VcNTDO94nu4fM4qKjU3PQ99LvrI0u/e90y3uZNu+VMttHANW/O965HBp2PWjUUkmi5vo31U 86l873pcpXMi3uo3VV86l86jlHzItbqN1VvNFHmilysOZFnNGar+b70vm0co7ljNIXCqWZgFHJJ7 VWkuooIzJLIsaDqzNgVxXibxV9vR7CwYiA5WWQj/AFn09BV06UpuyOfEYmFGN3udbpes22rQPLAw +R2VlzyMHg/Qjmr2+vIrK9udPuBPaymOQcZ7EehHeumtfHTrGBd2e5wOWjbAP4dq3nhmn7pw0Myh JWqaM7ffS765LTPF4v8AU1tpIFgicYRi2Tu9D9a6PzaxlSlF2Z30sRCqrwZa30b6qiWl833qOU15 kWt9G6q3m0vm+9HKPmRY3Cl3VW80etL5g9aXKF0WNwozUHmUeZ70co7k+aXNQeZ70vmUrBcmzRmo fMABJOAO9Yur+LbHTV2RMLmcjhY2BA+pqowlJ2RFSrCmrzdjF+InlG5stu3zdr7sdccYz+tcbirV 9e3Go3b3V0++V+pAwAB0AqDbXrUouEEj5PE1VVquaGYPpRT8UVoYEuDRipMUmDSGMxRin4NGD6UC NHSdcn0390R5kBOdpPK/Sultddsbs4ScK392T5TXE4o2+1ZSpRlqdlHF1KStuj0MXAPIcfnVe51q ysx++uFz/dT5j+lcJg0YqFQXU6JZjK2iO50/XbbUdyxko69Ufg/UetXvOPrXnKIxYbAxb/Z61opr Op2qiNnPHaROaUqKvoaUse7e+jtvOpfOrjh4mvMYMMRPrzUb+ItRY/K0aD2So9izb6/SOzlvI4Im llcIijJJNchqnia6nvS1jcPBCg2qRwX9yDWXPPNcyb55Gkb1Y1FitoUVHVnDXx06itHREl1e3V8Q bq5kmx0DHgfhVfaKkxRgVsrLY4JNyd2M2ik2ipMUYoFYYPlIIJBByCO1dNpXioqgh1AngYEoGSfr XOYoxUyipbm1GtOk7xPRYryKZA8Uqup6EGkmv4baMyTTIijuTXnePwoxWPsF3O/+0pW+E7WHxTYT XYgDsqn7sjjAJ9K1RNXmm0VoWOsXliojRw8QP3H5/I0pUF0HSzB3/eI7zzqXzq5mPxRbkDzIZFPf GCKsDxHp+M73+mw1l7J9juWLpP7Rv+dS+dXNP4otVOFilf8AACs668S3025YQsCEY4GW/OhUWyZY 6nHZ3Om1fWbfTrY73PnMMxovXP8ASsC5udfAE1pfTyRON20YyuecY9Kw0gnupCER5XY8nk/ma7rT 7JhbxI38ChSffFeVmWJ+pSg6bTb3Rvg742M1UTils0cvqDavJpSS3t1M2X+ZGbGF7ZArIhtpLiQR xLuY+lelTWCNGVZQwI5DDg1h6zb/AGXS5VtYwhyAQi9u9c+Fzqo37KUbSk9OyuGJyqm/3nM+WK17 u3+ZyEkao21W3Y6n3pm2pMUu2vq1otT5eVm9iLZRUu2imKyJtvtRt9qfijFSXYZikxUmKMUBYjxR ipKMUBYtafot/qgY2kO5V6sx2j861rDwXfSXai+CxQDlijgk+1dNoUkaaHZhPu+WK0PPFcE8RO7S Peo4CjyqUtRlpYWljHstbeOJf9leT+NPuLW3uozHcQpKh7MuaPPFHnj1rl969z07Qta2hhP4L059 Q8/5kgx/qF4Gfr6e1Jf+C9PuIv8ARC1tIOhyWU/UVveeKPPFae0qdzB4Wg01yrU8pubaW1uJLeZd skbFWHvUWK9Wkjtpd3mQRvu+9uUHNct4k0C1htWvbFPLKnMkYPGPUeldlPEKTs0ePXy+UIuUXdHJ 4o20/FG2uk82wzFJipNtG0UBYj20bak20baAsR4NGDUm2gKSQACSegHemFiPHtRt9q6rTvBU08aS 3s/kqwzsQZYfXPStdfBekAYImY+pkNc8sRTTsd0MvrzV7WOASJ5XCRoXZjgKoyTW9aeCdTnIM7RW 6+53H8hXYaZodjpO820R3P1dzk/StCueeKf2TuoZZFK9XVnG/wDCAH/oJf8AkL/69KvgaeE7otRH 08rr+tdjUVzcx2sJkkPA6Dux9B71hKvJr3nodkcDRTvFanNiz+x7ELBieuFxzWnZsoUe1VRb3WoX BuGQoG6L3AqVoXtyc5BHUGvla+GrOo61OHuns+0ioKnKWpfldStYup3UVnA08gJUHGAOSatiVpOA azfEVjcNp5AQtyGUryDWVKEsTWhKcbQvuZ1JOlTlyfEkcvc3kU77ksoo89+tVCMnPA+lTy208GPO gkiz03oVz+dR4r9ApUoU42ht63Ph61SpUlee/pYjxRUmKK2MbEmKMVrab4evtTXfGgij7PJkA/T1 q+3gu+Cki4tycdOf8KxdWCdmzqjha0ldROaxRj8a2tN0My3kiX5MMUBw+OrH0B/rXY2NrptnCq2q RID3P3j9SeaxqYylF8qd2dFDL6lVXlojzTafQ/lRivWNqkfdBH0rOvfD+m3x3SW4R/70fyn9KSxa 6o3llckvdlc4jT9avNPXy42Dxf3H6D6eldLpuqm+tBK2A4JDKO1Yms+HZ9K/fIfOtyfvAcr/AL1Z cUkkLb4nKN6g1q4wqK8TnhWq4aXLPY7r7TxR9p964mW8uZ12yzOy+makh1K7gQIsmVHQMM4qfYHQ swjfY7L7TUc+oR20Jllbag61yh1i9PR0H/AagAudQuAuWlkPTJ6UnSUVeT0HLHX0grs6UeJbEnAa Uk9AIzVTU9UuL+I2NrbTDzerONuQPY0mj2TWckqzRESno3UbfQGtgKu3LNzXj4jMY0qjjTjfzudl OjVrU/fla/kcXc6fdWgBmiKgnAI5FV9v1ruj5YHXJqjqFtbXMBeVCxjBYbTg06OdapVI/NHNUyn/ AJ9y+85PFGKig1C0uZpII1lWSMBstjaVJ/nVtreRVDtG4U9Gxwa9mniadRXT+887EYOth58lRakO KMU/bRit1JPY5bMZirWmTRW2qW084zHHIC30qDFG2hq6sOL5ZJo9SEysoZWBDDII70vmD1rgNO16 809BFkSwjojdR9DWtH4sid0Q27ruYAksMD3rz5YeSPoaePpSWrszqfMHrR5nvVAXAIyGBHqD1o8/ 3/WsvZnZ7Qv+YPWopFWVwW/h7/4VV8/3/Wjz/ej2Yc5eVlVQq8AdqguwJFX1zioPP9/1oM2cc96P Zic00SWMMcdrhgGLE5yPfFT7UMZjb5kPY1TWUKMA8fWl88f3v1qKdBQgoJaFSq3lzFi4t7e8tzBd IsyHs1eeavp503UpLfO5AdyH1U9K7afUre2RmmnRdozjdz+VcXqt82pX73BUhfuoD1AFduHjKL8j ycxlTlFfzFH8KKdg0V2Hinq0arHGqIAqqAAB2FUNQvhHmGNhkjDHuParTThVLHooya5m8ukklaRA VVmyAa+Vx9Z0oWT1Z9mmi0HB70vBqgk5Y4BFWElwMZFeEp3LTN6zuE8mON5B5nYd6t1zcc3zqR1y K3vNFe/gqzqxa7Eysh08MdzA8EqhkkXDA1y7eCWwdt+Ce2Y//r10vmimvdRRDMkioAM/MwFejGpK mtGc9ShTrNcyucbdeFtTtzlI1uF9Yzz+RrIaNkYq6kMDggjoa9KS4SRQyOrKehByDXPeK4YXEE44 mJKn3WuulXlJ2Z5mKwMIRcoPbocpt9q0tE3LeMQmQUwT6VV2VqQzLFCm3AwO1cmbYj2VDltfm0Mc DR5qqlfY1MjbyeahkkK9GzWdJqKj+KoV1FHfbnk18c3JrY+hci612ScDJPoKlEvABHXsazzdkHhc /SqF3qssri0sl82Z8gsOVj/3iOn060RhJvQSu3ZbnNW9jOmq3QQYLM42H+GME4b8eAK7PStVEukR oxG6MbWFVrOyFpDtJ3yN80j/AN5v8PSsy5VtMvy5/wCPe4PUfwn3r0qVfmlynTj8PUVNVm7vqaF1 diRyFVQPUDrVUNuNQvIMnByKZ521g3pXdh6jp1FI+cqx54tGtpdulxebJV3JsJI/lVQrgkVraOij FwrBg64wO1VLi3eKU7lwGJK/TNetQxcKuJnGL00/4Jy1cO40YtrXUp4oxWzoujf2pcMHfZFGMuR1 OegFdNbeG9Mtp0mSN2ZDkb3yM/SuudeMHYKOCqVVzLY5vTV1yOFGgtJJrfHyhgAMe1WrnUr6yUNd abLED0JbiuvyKa6pIhRwGVhgg9xXJ7e7u0etHCOMbRmzio/EJaZQ8JSM9TnJHvWnHeRTLujlVh7G uhWOJYxGqKEAwFA4xXM6h4TeS7kksmijiIyEYnOe9XGpCT10IlTr01de8WPPHrSGcAZLAfjXN3Vn d2MpinV0Pbk4P0NVypPUk1uqafU5JYySdnHU3rvW4YEIhYSydAAeB9a55pJGdmLtliSee9PWEu4R RyxwK200O2EShy5f+Ig8fSsa+Jo4VLn6mShXxb02Rz2Mn1oxXSS6LaSBQimLHUqetZd9pj2j5XLx no2OnsanD5jQrvlWj8yK2BrUlzPVGfiipNlFd90cVjpdavZUmijDssTLk46E5rP+0QnqAap6u11I Y3yTHGmMjtWX5sn9418Xj6LlXd2fV05qUbo3jcRocoBz1xThdr61iee0ccfmqwWRgqnHU5p0wntZ jHMCvpnuK5FhJM6aUHUnGK6m5DeeY+1FLHtyK1ItSulQLJbgn+8z4rkFm96tDUJVTG8t6Zr06EI0 XeB7sstp9Eb1/q88NtJKJo4wozwM/qa4bxJ4kk1NtOdZXjKoRNGGIBYE8n14xVrVb6V7b7OAWec7 QPasnX9CexWJl3eXIB85ORHJjkfQ9qqrXvJQk9zenhKVJLTXodx4c1SO30CGR2aaaXLHHGBngUy8 uZb2YyyHpwq/3RVXTIY4tMto4mDqsYG4dCe/61a2V7tGEYQSR8Fja06tWXN3ZX2VDPIYe3ynvV7Z SbPapxNJV6bg3Y5qUvZy5rGHIUY5ywBqWxtnuZWEIZnUZwBk11Np4dN5brLK6IrDKgrk0atp58P2 Vvq2nx75bNiLlUGPNib72R7cEeleS8FCm7t3R7FLnq6Wtc42ynm1KylilkwFzuGcbh+FaGk6a9tp 8lvHavDA43RsFO0k98/Ws7R/L/tJ7aIh4J5gm7uU354r1W4to2sGto1CqFwoHQYrl9iqkGo6W/M9 WdONCopd/wAup59pOqZ0+WK4kVZ0kPbccEcflg0zU7z7RLawLiSKZW3kKBg7gB/Wr1no9nps8045 lnYljKQR1zgA8UXOkwXV9b3avseE/dXG1lznGPr3qHi6Lo+z5de5yrA4jm5nLTtc5a9t7rRXK3G6 W0z8lwOi+gNRLOsv+rYN9K6jxAoawEO3d5jjIxngVzYsnQfLEwHspqKWIvC8lqa1MoUpc0JWRf0q +urGXHkSSQsfmUDkH1Fbl5Itw6MpJAXuMVQ0iPyIfnJZmOTk9PatWUK8WcfNkc1pg68VjE2t9Dys VQ5acoKV0hdJ1A6dM+VLRyABgOo966GDU47lC0TEgHByMVy2ypIZZICTG2M9RX084KWpwUa8qa5e h1P2v3o+1+9czJfXAQs0mAvJIFMttfinm8gzwrN1CM4BI9RXLOdKm+WT1PSpe1qxcoRbR1P2v3o+ 2r13j865t724cEA7QfSq22t1SRySxbWyNTXr2C5gSJSryK2QQfujvWFsqxsoEZJwK1jaCOGo3Vlz Mu2NhC1sJHGXbkN3X6VoE7V5OSBVKF/s8ITPI680jXXvXxeLxLqVZa3V9D3qEI04JJWZZafHeond ZkaNxuU9RVR59w+Ugn0ohMhBZsKD2NccZyi+ZGj1VjOKc8UVak2s+Rj6UV95hsRGvTU4nzlWg4Ss y00QdSrLkEYINVF0WAFiFZsjADHgVaWXPepVlxzmvmKuae0l8C+Z7VPD8uzOX1GTdNYWpBDQTbWH /AhTdSvhc3zMhzGvyqfX3qLV5El1SV0YMA2QwPFU62hVlKFn1PsMHg4xaqta20+e5aWX3qVZgFLM eBVAZzxk1ftdNnuYZJyuIYl3MT/F7Ck5JbnpSstWyxodk99fnUJQwjiOIgehP/1q6C4s4byBre4j EkTj5lboaytE1YNbOmxQkbbUBHQVd1PUpYdFlniVRKu0AqOST6Cs55dWn+85lY+fxGNUsX7Drsc2 41DwpcnzAZ7BjxIeh9j/AHT+hroLHUrTUEXyJRvIyYz1H+NWNKT7VpZluU8xZiSUkG4Y9MGslfBN tHcvPHf3abmLbV2gLk9BxwK7MJXqRvG6aXmcmYU8LUlarpLulf7zZ2UbKSysGsoTGbiWcFshpTkj 2qWQhMDPNelVxEadJ1JHzjor2nLF3Xc1LTUlW3SORtrIMc96nN7FPE6ZDqylWHqCKxFkqVJQOnFe O82g3pA74QmranEaBhdQt/aVf/Qq9RN3z1ry/ScDUVx087j/AL6ruW8x2xuwK1wdWnHmU3Y9HMnJ cjSMfxbEGWyZlVkN4NwPTBBqvb2Vv/a9o1rCsSqzFgjZyNoxnn1zWl4ktXl0AlDmSORGU/8AAsf1 qt4btJ1nladt20ccYrzJVlGEoRSd3udlODlFVW2rLboVvEN9JY6rYqmcS8YHc5qLXNTuhDb2sKOs kzAZyD07cfX9K3L+0Sa9DuF+QYDEdKfaQWrcARnHOW9falRxipw9m1o9zgxGHjObkpa9jnrSXGAT 04rWibemPSq8ukRxOWhn+90Deuf5U633o21wVI9aiNZU6iqx6HHOHNHlZZ2UbPanB6eGBHSvYjnV NvWLOL6m+5n6rbmbS7hFHzBNw+o5rgra4DaxaydwwH6ivTtgYEeoxzXnNlYPprtcTp5ly8jQ20W3 PzZxuPt3+lddSMa7jUi9O56uWV/Y0p0pfJep2+nslzqWyTOyQ44OCK05NJKsSlySOwZc1zVjHNYR wLJMZZU5aT+8c5Ndb9oWaNXQ5DDNd6mpxU4PRnNKiotwmtUZ7Wcyd42+hxUDSeU3O3I9GzS3t27y GNThV64PWqdXyc0bSMfYU73SJ57hjGGTr6VmyXsuSNpH1qw8c8rBYF3HHPPSoYFd7qOO5DRIxxlg Rk+ma+Vq4J06zglpfQ35hkE7tcIWJCg5NXm1BQMAgVlW0G3W7qymldUDMUOenGRUhsrkxLKsbOjH ggVlPCts1nBwV+mn4luG7R7tB2Y4H1oqzp2mCFVlmT972H93/wCvRXu4KlKjSszyq7jOdxkdx706 9s5tRsjCl1JaknIdBnPsR6VFY25VRJMOey1eElfJzfLL3T1YScZKSONl0e5hvjanVG64DeWOT+dT Dw/dg86ox/7Z/wD16k1qT/SnkU4O/IIrbtmiuLxrXzFV1UtzzkDH+Nd0XXmlybn0br1FBNvpcpaV pSwXKC6m89GYZyMcV1N9EsWk3KooVUhbAHQcVkzpFbwSTGZSI+uPrj+tb1pOl1py3BX5ChJzzkDr Uzp1ou9RWOZ4h1Uqid0cpoGkXd/byzXAa2WRlaJiud4we3aret6Pfw2Uf9ng3JWfzWAG1umBx3xz WgninT5FJhhu5ADt+WE4z6Va0zWLfU2uAkckItiA5lwuCa6XisRycvQ5nGH1l4nl94gsImttJt7d uXWIZ+vWniUoxVhgjtTEkCzMoYMAxwQetR3pKOJQdwbqPSvJcnJ3OKrNzk5MuCUMuOtZEtwXmYsM EHGPSp47kHvTLqMSxgxoPMz1HFaKtLl9m3oYNJu41ZvenyXKQwvK7bVRSSaiitjjMj4PotU9asby 9tvstoIljOC7ux3H2+lZpRcrXNIRTkruxneH7KaZkuNpWINkOehIPSuxaREXJfpWNbXc9ioiljAj YrG4Ucf8Bq4dQjW6lS2g82LAB8xT8p+lXUcpSudNaqqurexevby0Ww8iRwGcYAY4yRzTNIubcztE JBvkA2gd/XmoraygmTbcRiTHbJ70g0e0guo7i3tyjocqVY8GkuW2prCvFUuVlu+Esd6JFi8yNAGb 2rPa7gurwZfyIycn2qa9srm5YSLJKGAA2bsBhnODWe2lXUnlJIojX5i2xchOmBnvSUIvVs5ZVGy5 HdWcYkWVTMN37tj3qjvKsQwww4PNTvpKtHAiTSZUnzPp7U+x0t4JN8jliCQFxwR75pxUbbkTd9CJ JveplkGMk4pl7fWcAdWhBZTg8bQD9a5S98SySzJb6fayySSOEDSRssa57k4ya7qOXTqe9P3V5mTe tkbuqa5HZQ4DnLHaoXlpD/dUd6q6bYTBzfXoAupF2rGDkQr/AHR7+ppbTSYtNZtQvpTc3bYBkx8s fsg7D9a1LMpfq5t2BCYzu46101ZTlR9lhovkW77nqYalSoT5qzXN2K80W6MkdRyKm069G0ws30qy bOVWAOzJGcbh0rBvT9kvW8pvun5lz0PcV3ZTKok6NSL7oyzB0pNVISXmaEp2yMD1yaiaSq4uVnUO rZz1prSV7yieXcsw3JgnWUfwnp61o6hFHqentAzEBwGRh1VhyDWC0lWrC6ZnFuXAz90s2B9K8fNc LOcFVp7r8ioTszH+1y3l+Zpl2TABHA7kcE/jXcW6bbaIccIB+lcZdW7W2tzxuMEsGwOetaLXroNh 3DHavKoYl0pN2vc9DHwU6UEtDptntRXP2utS278jeh6hj0+lFepDG05K70PEdCSehP5nvTgXZSyg kDvRDDv+ZuF/nVxcDgYA9q+TlJLRHoLfU5XULK6nYiO3lc9TtQ1Zis9T07UI2miT9ygDXA+6ykYH /wCr2rpXmSFAN5VyCFIGefWkubg7Ejdd28gbv9qu/CTlKSt/SPS+uOV1bdWMjUY7j+y5mYpdxvtO xB1AIJPT0rpfDqiTQLdduAFxj0B//XWcirbxpGzkljySelbeigG1fBBAft9K0qYmWInqY0pU6dD2 UOjucikT6aZYWIRTO7ruUnI4HGPoal0X7O+la15kyx+beFY2fjcQoIFN8S208mrSiKR1UFgAD0PF TaLo0t74Ll2gNO108o3Hrg7T+goVaU4Km9kb16MYQdVbysMspsgVcuGY7X6jGKzILW6tYo5JIyFc Z4HQe/pWnDJuTB615tSPLK55iKqqgctj8OwqTzKmeKN+20+oqtJC8eSPmHtU3UhEgkp3mVVDMzBQ Mk1o2toE+eX5m/u9hVKncFqJDbyXGDtwnXc1W1s7e33SyEEt95jxmknukto9zdT90VlTXUk77nb6 DsKOSxeiNJtQjTKwoMDoelQm9mY/fI9hVAOWOByasxwE8yHHsKlk8zZJ5zsfvsT9akRJSeWK/jQu 1OFGKfv96kZIisn/AC0Y1JvPc1X3+9LvqlKw7kpCnqo9aNqf3RUW+l30+e4yhqNtvt5owO2RWboD KrTgswIiJ+UdcEf0rekG/wDlWJpen3Mdy0r/ALuPLL7twQf517+VYqFOjONR2S1LxVKWIUZRV3a3 3Ghc3UA+zyec674RjKdcMfesF/8ASNUYMAVkkOR6gmt99NtZI4EZp/3AIBDDnnPPFY8FjPBrEKyp 8pOQw5Br1KeOw84S5JapM4aeCrwn+8WjsVtQ0y40+RrmzDSQHlox/CP61US+ilXO8A9wTXZ7RXBa pZR3l7M/3B5hxsAAriwOb3XJX6dT1a+XOT5qP3E0l4g/iH51As8l1cJBAN8kjYUA9TVL+xov+ekn 6VreGNNjttaScMzFEbrj0r0aua4aNNuLu/Q4pYDERXNJK3qGoXD2GuPBqNwHkCr+97EY4zXYiO1v LeJ5I0lBQEN+HrXL+JtKgvtWhnkLjdHtIBxnBrorPy4rSGOJQiKgAVRgCvlsXVpTjCdPST37HRL2 vso823Qp3eilQXtX3f7DdfzorT30VxqvJHNZEG7HSkc7kIDFSe4PIqLdTJ5NsLNt3Y7DvShH3kCJ JJJPKeVJiGUHamM5PamPP5twiKskg+86qflGO5qpNMQcjI24U7upNNF48alcEOeGwP0r1+ammk9L Jq66mnMkX1PmyTG4dtuf3ajoRjpW74YuciS0zvCjcGx+GK5JJpTIYyCWzwPTiremXEkcqyCNnHsx UE9RnHasZ1naK0tHsLmbsbutwBNRaQ/xoGqu00tvpNnbWuEOPMLZxgkkkH86zvsuo3UjSrF87HLF pxwT7c1LBpmoxTeZcSI0ZXBVTkj07Vzc6UnNfcelWcXRUebYna5fcs8gJaPKnYTtIPtVZd3mrJ5g ffyQBjFTG2DlwzMFPTB/nSx2saBck5HpTliKbhZR1f4eh5rldEsUbyn5Rx3PYVYFsq/eJY1Ikybd qKAB2pssoWNmHJA6VzwgrXDQhYQxSFgoD9Dil85AhctgDrVLf3J5pCQwwehoVRpkEE0rTSF2PX9B SxQF+T8o9fWnpEqnJOal3VMp9gHoFjGFGKfuqIEk4A5qVYSfvHH0rKzAN3vS7ielSJGi9s/WpAwH QAfhRYqxCEkPRDTlikJGVOKl8wComu0LmKNvnB9OK0jFMpJN2HTRiE5ZwE9T6+lQxSGVtqo2cZ/C p1dpFPmKpU8gYzx70jyFNzgKAqkit3QUU+fR9DV0uW/MJtcHlDSXEqW1vJPKSEjG5jjOBT4bpZIk YsAzDOKj1NPM0m8HXMD/APoJrFLWx04Sdk0UR4g0lhkXij6g1PbalY3knl29ykr4ztGay9Fa2k8O WrvCpKwEE+WG5U//AF6k0q2UeJr2RFCoq4AAwO3avQr4NUqSqJ7mtLEqpUlC2xpX8hgsZpB1C8Vz trpM94oaIx4Jx8zYOa6DXW2aa6/3zisrTJ/s6QEpv8yUDOTxjHp9a7MuwdOvRc5bpnPi8fVw0kor RlK80uSxRWleM7s8KcmtOxUQWkY27WIyTjk1Dq0vmwWqNHsdyWxznBOB/KrFyRGY0B6IB+VLMcNS o04KO7v+BxvG1q69/Ye6xyn51BJG3OOQKtxWsUSbAzED1rLE2DnPStG2maWEM2M5rxJpxQKpLl5b 6Eptx2c/jRS7qKyuToZy7m6CpVjA5Y59qaGwMAUu+tndiH+VEXVygJXp7UsSLCpVecsW/Oo99Lvq bMCRUjWRpFUB26t60qBUXCAAZziot/vS7/ek02BOshU7lOCOhq/b3Sy/K3D/AM6yd9KHx3oV0NOx rTW6ycj5W9fWqTq8Zw4IqW2vQ2ElOD0DetWmCsMMAR71bgpaop2ZnBznPep4pN/B6/zpJbQ4zGfw NQESQuCykYpRUoMknmt1l5Hyt6+tUHV422sMVqVFPF5icDJFbTjfVCM/dUkcZbluBTURVbPX0BqX fXPJ9gJVIUYUYpd1Q7qN1RqBPuo31Duo3UajHC5xID0wcdf1qWSaIoNrqW74qtBHHO0gkYBwcAJV Lzwq/MOT0INejFyjS5Wlqdam4ws0tTTSZiojBLY6fSnwumG8xwT23VSsbuOHzHdmGcYPX8Kia6We 4Y7Thj90VUbK05O77FQqRtzTd2WnybkPFGpVB87AYz+FaERS6tJIhjO0qR9RWcrT2K7pISUdc/7p 7ZpNMnmW4KQRCR2GCCcAc1jVtJ863JVSKnzLr0OZ0+7Gn2UcBmljZVJYLkDqa6rQ40kaS4QH50XL Hqx7msVrBZZJ1KgNHK8ZHpzn+tdRo8AjsuOhOPyrOpO+h69Syp83cq61D5sUaE8HNZiWwiQIgwK3 tQj3GPjpmqgtsqT6cAVn7WaXInoYxcUuZmcLMTPgrkqCQfQ1lmU9Cea6hIRAd8mNuOQOTUb6XZtZ vEoI8xt/mDG498Z7Ct6cpcq59uh5+LXPO8Voc15pro7W2228YLY+UZFYlxYSx+aRC6LDjdvYHr0x itTSpXaxUuxJBIGfSiulypo4kaKBE6Dn1oqLf70Vy3KuZWaM06OF5T8o/GrcVgu3Mj9s4FdEU5Oy CMJTdolLcaXJrUS3hRFKxh93b1p7mBhlAFwuTxgAUSjJK7RTpTSu0ZPzf3T+VG4jtitLIPKncvY+ tBAPUZrHn8jOxm76N1XyIg21lUE+oqJYYZt2F24OODT5kFiruq1b37RYV/mX9RSGyXHyufxqM2kg PGD+NUpLoBrJKki7kYMPalzWOqXEDbkBB9uRV21unmk8t49pxnPatVJMq5Yope9JkDvVklC6Xype B8rciod9W7xTLGoQgkGoI7TP+tfb7CsJKNwI99OUsx+UE/SrsdtCgyF3e55qYKoGAoH4U/ZgUFik PUY+tSCEA8tmrexT1FJ5CnoSKh05DsY0mnSossySbpS2VUdhmoHhF7d7bZAsa8PKBwT61vm3P8Lf nUX2eSNcKgAHZarmmtwszChsprhJDHIAEcrtatKwtjaFS0mHPLEHgj0qVVEQKhdvJJ+tDEMME0e2 d/II6O5aEzSyNsJOB+FQ2xjN7E8apEVOWYenfNVwpBYhyueBg9qimt5ZUVIFLN/FyBx+NX7RNWXX c6IzUmlt3JEjCarqWVPlyTh0bsQVGf1re02LZZJ/tZaubazugMNBJ/wEj/2VhUmlXMmnXrFo5CHX aVYPgd+5IpSh1PSqTg6dk9jevm8vaWX5cferOkvFQoFIO5sGmXmpmaVuoU8KpPFJp4Vkbeqbs5OR nA+tKjRdSVtjzk3WlyplkyjacruPbnFVi0zSAPteMnJ7EGlYqbkJG2VboabK5tpRnkEZFbNVeVKW ye5UlUUUpaJPcbPHIFuFlQNG/wB4BsECmp5UKpDGAvy5C5zSyXLXR2BAA3UDv/8AWqIMhPCgFOPp UV6cV8D0M6tOK1iyxuoqHcaK5OU5y2SEHoBUUImuvnSRQu7acZ5FVb24KMFYjnkY61Al6YDiKXOR yQOtdeHiovmkbUZKMrvY1xKVLIF5Hb0psCRyrskIbBzjONxqlDqSwzMXJKuM7sc1DI5DFhwHY4AO f0rfRKK3S6HQ5xSS3WppvKBKY/Tg46ZqPzHjLNKjKpPykjrUKz2sV3EkbFzjkHuanuWW4wEYgE+m MVM6MHeTdvQUqcZXlew0IXuVaQqU/hBHQ+9TvGkQwgVeckL61X+6NrHdj1701nCISMACsfaL2bpt amXPFQ5JLUmEmTjBGPXvS7qhjhmdjISv3fug8ijdWVSm47qxE4tbqxLuo3VDuo3e9ZWMyXdSbqi3 UbqYEu6k3e9RbqN1FgJ0mKHjp6VZjlWQcHn0rO3Uocqcg4IrSMnEDUFKKr29yJTtbAf+dWBW6dyk O70opKUUhi7QwwQCPeoJLKJvu5U+3Smywi4mI3TR7R1HANMlvngl8oW7sF4yepqWrgRSWc0fIG8f 7NWraHZCCfvNyasRsWQMVK5GcHqKdipSSdw5StcN5UDOOoHFZEjfIWLEYGa179c2ch9MGsU4Iweh oerJkVhcRsw8wEp3qZI55IfOiiJj7H2qOW1WRgQdo7gVZjmliUxxsBGw5UjP4it4ygtyqcor4iqt 1sBk8wrIp+UYpWvWu5B5jom1eDjApZLaGRtzLg98HrUItl851IxGV4x2pqaat0Fzu1uhbtdQForM yEb8beaZBOJ2kk6MWOfxqCK3ZSFkIZVOVP8ASrCqqsWUAFuuKmc7x5RObcVHoS7veio80VhYgsTR RzgiRc+/eoDYxeXGgJyjZye/qKKKmMpLYrZk91Fb3LD5CoAAwDiqUdiyxKwYJMrEg9iKKKr2sndh JuTuyykESbDtwyksDnuetS7qKKncNhM4GB0pHCuu1hkUUUguSx3TxxhBggcAntUZfJJ9aKK2nUlN JSexpOrKekugm6gMAeRn2oorNaMzTs7jd1GaKKCbhupN1FFABmk3UUU7AG7HStC0vQ+I5T83ZvWi iqQ0XRSiiirNBRTqKKljFFLRRUjBkWRCrDIYYNYN7aNaS45KH7rUUUImS0K1LRRTMhKKKKACiiig AooooA//2Q== --b1_b3f72ff531c1a8660564b2649503c5dc--