Date: Mon, 5 Jun 2023 23:01:12 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.118.27 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_fbb490655d21853bded550db690133fb" --b1_fbb490655d21853bded550db690133fb Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_fbb490655d21853bded550db690133fb" --b2_fbb490655d21853bded550db690133fb Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 27 Ang Konsepto ng mga Kasalanan sa Islam (3 bahagi ng 3) Deskripsyon: Ang mga araling ito ay ipakikilala ang mambabasa sa mga kasalanan, mga uri nito, kalubhaan, paano matatamo ang kapatawaran para sa kanila, at paano ang mga ito makakaapekto sa isang tao sa buhay na darating. Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 92 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3816 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa Mga Layunin: · Upang matutunan ang mga paraan kung saan ang mga kasalanan ay napapatawad. · Upang matutunan ang tungkol sa walang kapatawarang kasalanan. Mga Terminolohiyang Arabik: · Hajj – Ang paglalakbay sa Mekka kung saan ang manlalakbay ay nagsasagawa ng isang lipon ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang mga haligi ng Islam, na ang bawat nasa hustong gulang na Muslim ay kailangang isagawa ng kahit man lang isang beses sa kanilang buhay kung makakaya itong tustusan at makakaya ng pangangatawan. · Kafir – (pangmaramihan: kuffar) di-mananampalataya. · Laylat al-Qadr – isang pinagpalang gabi sa huling sampung araw ng Ramadan, ang buwan ng pag-aayuno. · Ramadan - Ang ika-siyam na buwan ng Islamikong kalendaryong lunar. Ito ay ang buwan kung saan ang obligadong pag-aayuno ay itinagubilin. · Shirk – isang salitang nagpapahiwatig ng pag-uugnay ng mga katambal kay Allah, o pag-uugnay ng banal na mga katangian sa iba bukod kay Allah, o paniniwalang ang pinagmumulan ng kapangyarihan, pinsala at mga pagpapala ay nagmumula sa iba bukod kay Allah. · Ummah - Tumutukoy ito sa kabuuang komunidad ng Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad. Ang parusa para sa kasalanan ay inaalis mula sa isang tao sa pamamagitan ng mga sumusunod: 1. Pagsisisi AngPagsisisiay may mga kundisyon na natalakay na nang una. Walang pagsisisi kung ang mga kundisyong yaon ay hindi natugunan. Ang katugunan sa mga kondisyon ng pagsisisi ay tinitiyak ang kapatawaran. Ang pagsisisi ay tinitiyak ang kapatawaran sa malalaking mga kasalanan din. Si Allah ay nagsabi: "Sabihin: 'O Aking mga aliping lumabag laban sa kanilang mga sarili (sa paggawa ng mga kasalanan)! Huwag mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah, katiyakan, si Allah ay nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Katotohanan, Siya ang Laging Nagpapatawad ang Lubos na Maawain'" (Qur'an 39:53) “At Siya ang tumatanggap ng pagsisisi mula sa Kanyang mga alipin, at nagpapatawad sa mga kasalanan" (Qur'an 42:25) 2. Pagdarasal para sa kapatawaran Ang paghingi ng kapatawaran ay hindi nakatali sa mahigpit na mga kundisyon tulad ng pagsisisi. Ito ay isang pagdarasal lamang na Si Allah ay maaari o hindi maaaring tanggapin. Ang Propeta ay nagsabi: "Kung ang isang tao ay gumawa ng kasalanan, pagkatapos ay nagsabi, 'O Panginoon, nakagawa ako ng kasalanan kaya patawarin Mo ako,' Siya ay nagsasabi, 'Alam ng Aking alipin na mayroon siyang Panginoon na Siyang maaaring magpatawad ng mga kasalanan o magparusa para dito; Pinatawad Ko ang Aking alipin ...'"[1] 3. Paggawa ng mabuting mga gawa na pumapawi ng mga kasalanan Si Allah ay nagsabi: "Katiyakan, ang mabuting mga gawa ay nagtatanggal ng masamang mga gawa." (Qur'an 11:114) · Pang-araw-araw na mga pagdarasal at Pagdarasal ng Biyernes "Ang bawat isa sa limang pang-araw-araw na pagdarasal at mula sa isang pagdarasal ng Biyernes hanggang sa susunod ay pagtatakip (mga kasalanan) para sa oras na nasa pagitan, hangga't siya ay hindi gumagawa ng anumang malaking kasalanan."[2] · Paghuhugas Kapag ang isang Muslim, o isang mananampalataya, ay naghugas ng kanyang mukha (sa paraan ng espesyal na paghuhugas), ang bawat kasalanan na nagawa ng kanyang mga mata, ay mahuhugasan palayo mula sa kanyang mukha ng tubig, o sa huling patak ng tubig; kapag hinugasan niya ang kanyang mga kamay, ang bawat kasalanang ginawa ng kanyang mga kamay ay mapapawi mula sa kanyang mga kamay ng tubig, o sa huling patak ng tubig; at kapag hinugasan niya ang kanyang mga paa, ang bawat kasalanang ginawa ng kanyang mga paa ay mahuhugasan palayo ng tubig, o sa huling patak ng tubig; hanggang sa lumitaw siyang nalinis sa lahat ng kanyang mga kasalanan."[3] · Pag-aayuno sa Ramadan "Sinumang mag-ayuno sa Ramadandahil sa pananampalataya at umasa para sa gantimpala, ang kanyang mga nakaraang mga kasalanan ay patatawarin.[4] "Sinumang gugulin ang gabi ng Laylat al-Qadrsa pagdarasal dahil sa pananampalataya at pag-asa sa gantimpala, ang kanyang mga nakaraang mga kasalanan ay patatawarin."[5] · Hajj "Ang sinumang magsagawa ng Paglalakbay sa Bahay na ito, at hindi nakipagtalik sa kanyang asawa habang narito at hindi nakibahagi sa makasalanang pag-uugali ay magbabalik na malaya sa kasalanan tulad ng araw na isinilang siya ng kanyang ina."[6] Ang mabuting mga gawa tulad ng pagdarasal, pag-aayuno, Hajj, atbp ay nagtatakip o nagtatanggal lamang para sa mga paglabag laban sa mga karapatan ni Allah. Tungkol sa mga kasalanang may kinalaman sa mga karapatan ng ibang tao, siya ay kailangang magsisi mula sa kanila. 4. Mga pagdarasal ng kapwa mga mananampalataya tulad ng pagdarasal sa libing Ang Sugo ni Allah ay nagsabi: "Walang taong Muslim na namatay, at apatnapung lalaki ang nagdasal ng pagdarasal sa libing para sa kanya, hindi nagtatambal ng anumang bagay kay Allah, kundi si Allah ay tatanggapin ang kanilang pamamagitan para sa kanya."[7] Ang mga anghel ay nagdarasal din para sa mga mananampalataya: "Yaong mga nagdadala sa Trono, at yaong mga nasa paligid nito, ay niluluwalhati ang kanilang Panginoon sa Kanyang papuri, at naniniwala sa Kanya. Sila ay humihingi ng kapatawaran para sa mga naniniwala, na nagsasabing, Panginoon namin, Iyong niyayakap o pinalilibutan ang lahat ng mga bagay ng awa at kaalaman. Patawarin Mo ang mga nagbabalik sa Iyo at sumusunod sa Iyong landas. Iligtas Mo sila mula sa kaparusahan ng Impiyerno." (Qur'an 40: 7) 5. Pamamagitan ng Propeta sa Araw ng Pagkabuhay Muli Ang Propeta ay nagsabi: "Ang aking pamamagitan ay para sa kanila na kabilang sa aking ummah na siyang gumawa ng malaking mga kasalanan."[8] At siya ay nagsabi: "Ako ay binigyan ng mapagpipilian sa pagitan ng pagtanggap sa kalahati ng aking ummah sa Paraiso at pamamagitan, at pinili ko ang pamamagitan."[9]6. Si Allah ay pinapawi ang mga kasalanan sa pamamagitan ng mga kalamidad ng mundong ito. Ang Propeta ay nagsabi: "Walang pagkapagod, pagkahapo, pag-aalala, pagdadalamhati, pagkabalisa o pinsala ang sumasapit sa isang mananampalataya sa mundong ito, kahit na ang isang tinik na tumurok sa kanya, maliban na si Allah ay tinatakpan o tinatanggal ang ilan sa kanyang mga kasalanan dahil doon."[10] 7. Ang paghihirap, paglamusak, at takot sa libingan ay magtatakip o magtatanggal din ng mga kasalanan. 8. Pagdaranas ng mga pagkatakot, pagkabalisa at kahirapan sa Araw ng Pagkabuhay Muli ay magtatakip o magtatanggal ng ilang mga kasalanan. 9. Awa ng Lubos na Maawain Sa pamamagitan ng awa ni Allah, na walang usapin sa bahagi ng Kanyang mga alipin, marami ang mapapatawad. [11] Walang kapatawarang kasalanan Kung ang isang tao ay namatay bilang isang kafir siya ay hindi patatawarin. Ang Qur'an ay nagsabi: "Katotohanan, si Allah ay hindi nagpapatawad sa nagtambal sa Kanya ng dapat nakatakda lamang sa Kanya na pagsamba, subalit patatawarin Niya ang sinumang nais Niya para sa anumang bagay bukod dito." (Qur'an 4:48) "Sila ay tiyak na hindi naniwala na nagsasabing, 'Si Allah ang Mesiyas, ang anak ni Marya'. Subalit ang Mesiyas ay nagsabi, 'O Mga anak ni Israel, sambahin si Allah, ang aking Panginoon at iyong Panginoon.' Katotohanan, sinuman ang nagtakda ng mga katambal sa pagsamba kay Allah, magkagayun si Allah ay ipagbabawal ang Paraiso para sa kanya, at ang Apoy ay magiging kanyang tahanan. At walang para sa mga gumagawa ng masama ang sinumang tutulong." (Qur'an 5:72) Mga Talababa: [1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [2] Saheeh Muslim [3] Saheeh Muslim [4] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [5] Saheeh Al-Bukhari [6] Saheeh Al-Bukhari [7] Saheeh Muslim [8] Abu Dawud [9] Sahih al-Jami [10] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [11] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/218/ang-konsepto-ng-mga-kasalanan-sa-islam-3-bahagi-ng-3/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_fbb490655d21853bded550db690133fb Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Konsepto ng mga Kasalanan sa Islam (3 bahagi ng 3)

Deskripsyon: Ang mga araling ito ay ipakikilala ang mambabasa sa mga kasalanan, mga uri nito, kalubhaan, paano matatamo ang kapatawaran  para sa kanila, at paano ang mga ito makakaapekto sa   isang tao sa buhay na darating. 

Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 92 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3816 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa


Mga Layunin:

·       Upang matutunan ang mga paraan kung saan ang mga kasalanan ay napapatawad.

·       Upang matutunan ang tungkol sa walang kapatawarang kasalanan.

Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Hajj – Ang paglalakbay sa Mekka kung saan ang manlalakbay ay nagsasagawa ng isang lipon ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang mga haligi ng Islam, na ang bawat nasa hustong gulang na Muslim ay kailangang isagawa ng kahit man lang isang beses sa kanilang buhay kung makakaya itong tustusan at makakaya ng pangangatawan.

·       Kafir – (pangmaramihan: kuffar) di-mananampalataya.

·       Laylat al-Qadr – isang pinagpalang gabi sa huling sampung araw ng Ramadan, ang buwan ng pag-aayuno.

·       Ramadan - Ang ika-siyam na buwan ng Islamikong kalendaryong lunar. Ito ay ang buwan kung saan ang obligadong pag-aayuno ay itinagubilin.

·       Shirk – isang salitang nagpapahiwatig ng pag-uugnay ng mga katambal kay Allah, o pag-uugnay ng banal na mga katangian sa iba bukod kay Allah, o paniniwalang ang pinagmumulan ng kapangyarihan, pinsala at mga pagpapala ay nagmumula sa iba bukod kay Allah.

·       Ummah - Tumutukoy ito sa kabuuang komunidad ng Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

Ang parusa para sa kasalanan ay inaalis mula sa isang tao sa pamamagitan ng mga sumusunod: 

1.  Pagsisisi

ConceptofSin3.jpgAng Pagsisisi ay may mga kundisyon na natalakay na nang una. Walang pagsisisi kung ang mga kundisyong yaon ay hindi natugunan. Ang katugunan sa mga kondisyon ng pagsisisi ay tinitiyak ang kapatawaran. Ang pagsisisi ay tinitiyak ang kapatawaran sa malalaking mga kasalanan din. Si Allah ay nagsabi:

"Sabihin: 'O Aking mga aliping lumabag laban sa kanilang mga sarili (sa paggawa ng mga kasalanan)! Huwag mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah, katiyakan, si Allah ay nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Katotohanan, Siya ang Laging Nagpapatawad ang Lubos na Maawain'" (Qur'an 39:53)

“At Siya ang tumatanggap ng pagsisisi mula sa Kanyang mga alipin, at nagpapatawad sa mga kasalanan" (Qur'an 42:25)

2.  Pagdarasal para sa kapatawaran

Ang paghingi ng kapatawaran ay hindi nakatali sa mahigpit na mga kundisyon tulad ng pagsisisi. Ito ay isang pagdarasal lamang na Si Allah ay maaari o hindi maaaring tanggapin. Ang Propeta ay nagsabi: "Kung ang isang tao ay gumawa ng kasalanan, pagkatapos ay nagsabi, 'O Panginoon, nakagawa ako ng kasalanan kaya patawarin Mo ako,' Siya ay nagsasabi, 'Alam ng Aking alipin na mayroon siyang Panginoon na Siyang maaaring magpatawad ng mga kasalanan o magparusa para dito; Pinatawad Ko ang Aking alipin ...'"[1]

3.  Paggawa ng mabuting mga gawa na pumapawi ng mga kasalanan

Si Allah ay nagsabi:

"Katiyakan, ang mabuting mga gawa ay nagtatanggal ng masamang mga gawa." (Qur'an 11:114)

·       Pang-araw-araw na mga pagdarasal at Pagdarasal ng Biyernes

"Ang bawat isa sa limang pang-araw-araw na pagdarasal at mula sa isang pagdarasal ng Biyernes hanggang sa susunod ay pagtatakip (mga kasalanan) para sa oras na nasa pagitan, hangga't siya ay hindi gumagawa ng anumang malaking kasalanan."[2]

·       Paghuhugas

Kapag ang isang Muslim, o isang mananampalataya, ay naghugas ng kanyang mukha (sa paraan ng espesyal na paghuhugas), ang bawat kasalanan na  nagawa ng kanyang mga mata, ay mahuhugasan palayo mula sa kanyang mukha ng tubig, o sa huling patak ng tubig; kapag hinugasan niya ang kanyang mga kamay, ang bawat kasalanang ginawa ng kanyang mga kamay ay mapapawi mula sa kanyang mga kamay ng  tubig, o sa huling patak ng tubig; at kapag hinugasan niya ang kanyang mga paa, ang bawat kasalanang ginawa ng kanyang mga paa ay mahuhugasan palayo ng tubig, o sa huling patak ng tubig; hanggang sa  lumitaw siyang nalinis sa lahat ng kanyang mga kasalanan."[3]

·       Pag-aayuno sa Ramadan

"Sinumang mag-ayuno sa Ramadan dahil sa pananampalataya at  umasa para sa gantimpala, ang kanyang mga nakaraang mga kasalanan ay patatawarin.[4]

"Sinumang gugulin ang gabi ng Laylat al-Qadr sa pagdarasal dahil sa pananampalataya at pag-asa sa gantimpala, ang kanyang mga nakaraang mga kasalanan ay patatawarin."[5]

·       Hajj

"Ang sinumang magsagawa ng Paglalakbay sa Bahay na ito, at hindi nakipagtalik sa kanyang asawa habang narito at hindi nakibahagi sa makasalanang pag-uugali ay magbabalik na malaya sa kasalanan tulad ng araw na isinilang siya ng kanyang ina."[6]

Ang mabuting mga gawa tulad ng pagdarasal, pag-aayuno, Hajj, atbp ay nagtatakip o nagtatanggal  lamang para sa mga paglabag laban sa mga karapatan ni Allah. Tungkol sa mga kasalanang may kinalaman sa mga karapatan ng ibang tao, siya ay kailangang magsisi mula sa kanila.

4.  Mga pagdarasal ng kapwa mga mananampalataya tulad ng pagdarasal sa libing

Ang Sugo ni Allah ay nagsabi: "Walang taong Muslim na namatay, at apatnapung lalaki ang nagdasal ng pagdarasal sa libing para sa kanya, hindi nagtatambal ng anumang bagay kay Allah, kundi  si Allah ay tatanggapin ang kanilang pamamagitan para sa kanya."[7]

Ang mga anghel ay nagdarasal din para sa mga mananampalataya:

"Yaong mga nagdadala sa Trono, at yaong mga nasa paligid nito, ay niluluwalhati ang kanilang Panginoon sa Kanyang papuri, at naniniwala sa Kanya. Sila ay humihingi ng kapatawaran para sa mga naniniwala, na nagsasabing, Panginoon namin, Iyong niyayakap o pinalilibutan  ang lahat ng mga bagay ng  awa at kaalaman. Patawarin Mo ang mga nagbabalik sa Iyo at sumusunod sa Iyong landas. Iligtas Mo sila mula sa kaparusahan ng Impiyerno." (Qur'an 40: 7)

5.  Pamamagitan ng Propeta sa Araw ng Pagkabuhay Muli

Ang Propeta ay nagsabi:

"Ang aking pamamagitan ay para sa kanila na  kabilang sa aking ummah na siyang gumawa ng malaking mga kasalanan."[8]

At siya ay nagsabi:

"Ako ay binigyan ng mapagpipilian sa pagitan ng pagtanggap sa kalahati ng aking ummah sa Paraiso at pamamagitan, at pinili ko ang pamamagitan."[9]

6.  Si Allah ay pinapawi ang mga kasalanan sa pamamagitan ng mga kalamidad ng mundong ito.

Ang Propeta ay nagsabi: "Walang pagkapagod, pagkahapo, pag-aalala, pagdadalamhati, pagkabalisa o pinsala ang sumasapit sa isang mananampalataya sa mundong ito, kahit na ang isang tinik na tumurok sa kanya, maliban na  si Allah ay tinatakpan o  tinatanggal ang ilan sa kanyang mga kasalanan dahil doon."[10]

7.  Ang paghihirap, paglamusak, at takot sa libingan ay magtatakip o magtatanggal  din ng mga kasalanan.  

8.  Pagdaranas ng mga pagkatakot, pagkabalisa at kahirapan sa Araw ng Pagkabuhay Muli ay magtatakip o magtatanggal  ng ilang mga kasalanan.

9.  Awa ng Lubos na Maawain

Sa pamamagitan ng awa ni Allah, na walang usapin sa bahagi ng Kanyang mga alipin, marami ang mapapatawad. [11] 

Walang kapatawarang kasalanan

Kung ang isang tao ay namatay bilang isang kafir siya ay hindi patatawarin. Ang Qur'an ay nagsabi:

"Katotohanan, si Allah ay hindi nagpapatawad  sa nagtambal sa Kanya ng dapat nakatakda   lamang sa Kanya  na  pagsamba, subalit patatawarin Niya ang sinumang nais Niya para sa anumang bagay bukod dito." (Qur'an 4:48)

"Sila ay tiyak na hindi naniwala na nagsasabing, 'Si Allah ang Mesiyas, ang anak ni Marya'. Subalit ang Mesiyas ay nagsabi, 'O Mga anak ni Israel, sambahin si Allah, ang aking Panginoon at iyong Panginoon.' Katotohanan, sinuman ang nagtakda ng mga katambal sa pagsamba kay Allah, magkagayun si Allah ay ipagbabawal ang Paraiso para sa kanya, at ang Apoy ay magiging kanyang tahanan. At walang para sa mga gumagawa ng masama ang sinumang tutulong." (Qur'an 5:72)Mga Talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[2] Saheeh Muslim

[3] Saheeh Muslim

[4] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[5] Saheeh Al-Bukhari

[6] Saheeh Al-Bukhari

[7] Saheeh Muslim

[8] Abu Dawud

[9] Sahih al-Jami

[10] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[11] Saheeh Muslim

--b2_fbb490655d21853bded550db690133fb-- --b1_fbb490655d21853bded550db690133fb Content-Type: image/jpeg; name="Concept_of_sin_in_Islam_-_part_3._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Concept_of_sin_in_Islam_-_part_3._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAC6ARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCcAilo yKNwroMBwHFGKaGp24UDArmkCEd6TJoLY6mgQ8AUYxUfmY6U4SE9qdgHbqXGe9IMUE0gHAYpaiB5 p2TTC448UA1Hk0tFgHmm5pckU3kmgB9LTMYozSAWjFIDQSaYDsUc0zJFLvoAXJpRmm7qUNQAH60g FLjNAwKAHDpSHNG4CjINIY0saATTsZoxxTAZmlyaCKcKBCCmsGp5PFJk0hjMMKKkBoouBU8z2pJi wgYpGZGxwobaT+NOUL3p2RVEmZ9suIDh4JkHo+HH5g5qWPWrcHbMGT32k/0qV4IjnEURY/3uB/Ks a/sryIfKEdTziOMcfpWT5karlZvw3trOVEU8bM3RQ3zfl1qdgM4YEH3rhsTfxIB9VWrEGq3lp8sU rBR0UnKf98nI/Sp9o+qHyLozslVadtFYFj4oiO2O/i2t3lixn/vnp+WK6C2CXwzYzx3A9FYBv++T zVqaZDg0NOKTNOmt5YTiRGQ+jAiocY71aJJNvejfimgDHWkZM96AHlhQCKqXt5Fp9o9xcNtjQcn1 9BVrRXg12AvZySNjOSYWCAjHy7iOvNZ1KkYblwpuew/NGcUyWN45GRuGU4NIoYdTVrXUjYeSTSBv ajNNYHtTAeCtG4VEF9adj0osA/ANJtHrTcGnY4oANlLwKaSaOaAHZpM57UgY96CaAFK570oXHemE Z70D60ASHijfTCPekAoAkzmkBNIGxRuPpQBIKaTijOaTmkMAxoo3YooAqcnqcU9VGOvNM6jmm7W3 cVZIrgBs5p6OtMMZJ+anLEAOKAIL2wS7+ZWCuB0xwa5+a0xJtMTKw67q6jyznqPzpXhWRNssYcVn KCexcZNHHvaDH31J9AKSEXVs4MO/PbaeR+Vb1zo8hU/ZJNo/uMP61mzWl9bKN0W1e7AA1k4M0U0X 7fxTqyKEabzh/dmUP09jnFXbfxVayzhdWsEjjb/lpa5Ur77ec1zwumGSyrtXgcYqndFpmBOAAOAK izRejPSJ9PAtUvbGVbuxkGUmT09x2qlvGcAVyHhzxDd+HNQE0JZ7duJoM8SD/H0NeiJHZ+JbL+0t EZQwH723PDK3ofT+RrWNTuZSh1Rwms2Ot6wwjAht7ZGLBN2S2OmT/wDq61vaHfy+HvD8Vo1u7lMs 7DGck57VO4mBKspVlOCDwRUZdwCGAI70VKKqrVjp1XTeiNG7Uy2cd5tPz9eOx6VSDcd629Bm/tPw 1LabQWgPlbj/ALOMfyrBKyH2qcO7LlfQdZa83cdnmgs46UixH1pMMPeugwAu+eRTg470ob1FB2t2 oAN2RwaAx9aYcj7tRs+0ZYHigZY8wCkMvpVae/soIlbzZHdh91U6fXJ/pVddXtmOPLfPbcQKz9pA v2cjRBoL47VnT6sLdQ32R8Hp8/B/HFVh4iyfmtSP+BZpe1iHs5Gx5q09Tu+6KyF1wOwAiUZ7E1bj 1LcOI8H2bIo9rEfs5FssRw1Gari73nlGB/2Ru/lViOWNuAST/tLg1SmmS4tBkjtSrJTtwpNqt0qi Rd2aDn1ppTFOAH1oAjbd60U9jj+GigCnH9pIG4LmpA0q/wAIpQjU7aB3NMRG87f3KjMjN/DgVP5i j3/ClLB1ximBEgP+1+dTByvamrGegBpTGSeQRSAeJv8AZoLFhjtTCMUoXP8AEaAKF3o0M8ZEeI3J 3ex9qw77SLi1+bBdccsvOK6vyh6k0oiz1qXFMpSaOB25+tXtG1q+0C9FzYyFeQXjJ+SQDsw7963N R0aGcboSscnpjg1z09tJbOUlXBHOe1ZSgaqVz1q2l07xdpBu7HYt3tBdFPzRt6N+XWuauIpbado5 kKup5BrktE1i48P6pHe2vJXiSPOBIvcGvTg1t4v02LUNPkVZB8skbdVPcH+lKE+XRhKPNsM8EgLD fZQYaY4P4Akfr+tZV8nlX06rgASHH51ueEYHihvkfG9bt1OPQAD+YrH13amsXK7v4s4/AGlSd6js Op8CuVV+tDJUWAejYpMsTwxrosYDxmlK0wb/AFq5Z6VNdMrsTHD/AHj3+lDaSuwSb2K8UUs8ojiR mY9gKk1O3Om2UjSRs8zDYqkcZNb0UcFim2Hk/Tk1Q1xLq/jEiumYgcDPX8+9cs6rlotjphTUdziV tp2PzROc+oNOOnzE/wCrIqW5W6Vv3rPn0zioA0i8hnU+xrIsnjjuIk8tozLH/dIyP/rUkmn28yZh cwy/88peB+B/xpUv5UAEg3/73X86nS+t3BViyj0YZFUkFzP/ALPuUP8Aqi3uvzD8xUiRyx9UkQ+m CKtz2iSjfC4GehXlT/hUMSX6PsMZcY438j86rluTzWJI53Vh0P1H+T+taEM6SrnaUbPTORTI7XKK 1wFD4wQOamXyY1Cr29BWsINbmc5pi7j/ABHigSKD94U8cjgUCFO+K3MRGm49ajNyAehFTbBjgim+ VmjQBq3AI5opHjHcH8KKLIQ47j0NNIYe/wCNJyv8J/OnDD//AK6AEA56Zp/T+CkEWejH86d5eP4j RcBQ5GKUvnrSBadg/wB0UhkZAY0AFW4XIp5Xj7pFRlAf4mFAhxY91I/ClU7vWmCAf89D+dOEeP4i fxp6AOZF7iq89rb3EZWWNTkYzjkfQ1NkUnymkM5PU9Oaym4y0TfdarPhzX7jw7qAlhJaByPOi7OP 8RniugmtkuYWicfKwxXHa1bnTbowBshxuU98VlOKSuawlfQ9f8JP51rJcYI+0u03P+0c/wCFY3iK 2H9tTswI3YIOOvAFWfCV9N9miKASReWvAOcZH8uv5V0jJLLMrgg5H3a46dXkdzpnT50efLBubbHk n0HNW4tNvHYKttKSfVCBXfwRwq5by0VyOuOcVPIfkxXT9YvsYextucrZ+H0hQSXxLt/cHCj6nvWn JbQ+XgTiIjsqZFSzP82SpwPfNV3cN6GsZTctzWMUtihP9ntZgHllZWHJ2iq+ppE1ixiZip4yprVb DEeuO9ZWrQSTWMgi++BkY7kVJRy8qSH7sxYDoriqUkgyRLCv8j/hVo3Kt8swKSDgnHFNMRmGwjIP QiriiGyn5UEvAdoz6NyKki0d5H+ZsL/eq9bWCwfM2Hb6dKtgD1xW8afVmMqnYht7JLdcLnOME561 YC/7Rpu73zTw3tWpkMMKnq1KsSjsPypS5PQilG49T+VMBSM8VGyD1qTp1Bppwe1IBixkn75p+zH8 RNMY44BxSbXP8R/KmA7H40UnlMP4/wBKKAGM8a8FG59jThHtHyqMU0N1wRn60u5+xH5GgBcuOwH4 UgLn1H4Up8wjGVGfY09UY9XH4UAN8t2/5aMM07BA++fyFO247k/QUZ/2T+VFwGbsd2pNynjNPbHc gfhUbMv95fyFAhSmacEP+TTQy9mX8hTwM9/0oAPLPbApQmOpFGAO/wCtG5fUUhiMcVyfi+3YzQXC g7dpRjjgc5H8z+VdaCcfeqvexRXdtJBMx2uMcDOPQ1M1zRsVF8ruct4f8SXGmyKPMIAXbjdxjr/n 616Fpni9LkK25BJtxwefyry29sJLC6Mb49QccEetXdMnXzNrJk4OMda8qommejTaZ7Bb65HM+SCR /eWtGG987CkYB968og1SW3YtGtwvqCc/0/rWvY+IjvQGTGOCGyDWUakkaOEWd/cqoTd0NZEV1CLv yXIXJwM9KLDVobuIqHLA9Wbise6MZMwZgjqxUqfUeldUXzq6OeS5dGdFcx7QGUcAc1ER+7O0bjjN ZNhrI+y+VcyDzEyVZj1/GkXXY4lZUVSykhSTwRWyhLsZuasUNZ0mAs8rEQyn5gD0f6VSt44oVwrk n1NWJZHuJC7EEnjr0HoPaovLbGWAU/WuqEFHc55zbJOo4P6UhFKvH8X507Kn0qyCMEY+6QaXB96G 2k9VHv3FIjq+QCCRweO9FwsKBj71Oynr+tMMef4FNAUf881oAXK56/rScZ78Uv7vIOxcin5z0AFA DR9M0ucetGM9/wBKUfnSGRtk/wARoqT5fT9KKdwI1IJOD19BTgoNNKKf+WlIUVf+Wi0CJNuD1zRu ApoGP4l/Knc+o/75/wDr0hjg6+/5UFh/CfwpmM/xJ+X/ANegpj+4foKLCJc+ozTSo/uVGYt2O2Dn 5eKlBPTHP0oGNAb+6F9sUHefQf8AAT/jSluOwpMn3x+FADGOD8zAf8BNCyJ6r+NOYqFy26oyUYnH mY9QaBEm5T0ZfwNNO7dhSpPpmqzysJNqrKP9rNOMohDOzvhRj5jxn/JoAzvENl59sJnADQ8ZHcE4 xXOxbraUED3B9RXT38iXESxCVUVmGecjGe9R6vpMWmXUcc8gkjdAwKHHXvXHiI80rI66MrRuRRSG VVx8ynGRniuhsdIs9QkQxqElbqoNctLbtaYKzK6N90qcitfwJNt19jM/8BKgnjtXC6Lg9TqVRSR0 Edm+lzhGHPuOMZqDWh/pglVV2yAEn8Dn8eKuatqFre6l5aSYaI7W/wAKdqyxTafbyQPkcK6g9D71 0Yb3ZbmNf3onPvIidE3+pGKlUxMn3Bn0K02ULKrHPI/iHIqGCVoQVm5x0b1r0OZHHyssl1U/6sge oFNefGOD054NAuEYE/wg4z2qrNNvkOOnTnP50XBIuxtvXdkjPtTvmAOOaowzlW24G09NvarEUxfO Vxg4GaadxNWCZ9yk96IQBGB0zzwageUeYZDldpwQOB+NSQzIMrH93qDn9KV9R20LHA/+vSqOODj8 KhaQId2ec9PXtThN8vzcHPencViQj1fGfpRg/wB4/pUJkyByfU8mk3p1+Y5/2TTFYn2jvzSEKPT8 6hE0JAxk5/2TTvMXPAP5GmBJ7ZWiojJjqffHNFADwQOzf980jMD1T8xUaqf4t3/fRp4ZVHUj/gVA hQVPYflTx7KPyqPeGPyuPoadjP8ACppAPDc4P8qRt3ZsfhUZ2jqg/wC+T/hSM8aDhCx9AKAH7nUc uB7kU0zHP+tX8v8A69QtIxx5cYXPUGoJZLh3G5EHqVNDGlctg7z8rIx/3f8A69OSRycDAz6A/wCN U4ZpEf5oR165zT0uZlfKxscdDkVDk+xaiu5bZHcrv4Jzt470JbSqGG4Hkn3NVxf3TBf3IBA43N+f rUv9oXIVg9shU8Zzmo52WoIikXa/7zGRwQw4ppikYAOhaFxkbVznP0pftMbzbnjOT7DNaFreIin5 XbHQbenpSdRjUEc7PpF5Kr20G5lfg84Cjv1/CthNHjkiiE7vK8SBCWyRx7GrEmqB8fu5V7HKGpRf RqeBIy9xsOazcm9S1FIwdYt47d444EXHPy45x61l2t7c2uqxtZDYY32tzy3HIx6dfyrdv0tL2YM6 srgEbgmGx6Z/WmQ/Y4JmMcPzn5skZ9O9Q1fcpGfHaamHd13lmO4szD5j1555rWhW4QRyS3JLGLDx buAf/renrQ947ADbIo9RwP1rPl8xhvAlOeck1KVmO5oJdx7mUhQD6VWkmB4/EZNZuZCpHln2JGT+ dRYuCRxitLsg1HnCcD5SSMgfpTRdRgqW2hW4Pcj3rLYXOfurjOKT7NL3Bz9KeotDRe7QFiJAwBwG HAI+hp0WokAN8uCemayXtpgeQM/Wljs7jYQpxk9jVK4tDWe+j2sMghWOR/eBPXNQJerKx8s7Bzkn t+FVhYzOOS3PX/OaQ6dIwx8+euC3FWkybovC+YqASDt68Cm/aPl3GVh2x1Hv7/8A66pvpLhDtbBO Mjd1qdNMlOAZlxjaO/Gc0+ViuhTfMiKJS7A9Tuxj8hUSXu+LEUrIwJPL8U7+xiJDuYkZ4w3/ANap z4dVucEH2b/61HI+4cyIEuniY7pQSR34A544pJLyeQjypMhhg5cDBqWTw8eP3krAHCjcOKSPQeD8 7gA+gz+dNRl3DmiMe8ngkcMrnjG/cSPyx+lFWRoKnBMsvI6Htn05oo5H3DnRpYb+8n+fxoxJ2Kfk Kk3DtsH4U7/gSf8AfNbXMRgEn95fyp4B/ik/Sj/gS/lQMeo/KlcB3yD+Nj+VL8p7t+QpMA9/0p35 0gEEYP8Af/OmGFd4+Un3z/8AXqTI/ut+dJlB6j8KNQI2jUY+9+tIoULjD/kaeZUHX+VMM8S9WUfU 4osO4MF4wrdO6mk2qwI46/3KXzY2xhl/76pw2n0/Olyj5iAw5f7o/wC+aequPukDHTih2jX7zAVW eaLfhb4qfTaD/ShpAmxt7dmFMG8gjI/hfk/zpBqDbvl1K1bIz8qE/rupZ7TUJoT5CzS8j/lmuP51 G1rqDSfvLR+FwcxqTXHUkrnVTTsQXN2/mAiZXP8Asgj+tS6GXvdUaK4LBGHGDt9PXiq81vNuA8pw fQritTQrf/SxJ5aiQA99p/OsJTZsok09i0F2YzPuQ9MgEj8jS3Np5IAC7uOCD1q813btId0T7gfv YP8AjUd5HkhhMDuGelXR1epFTRaGYlsVTO7B/u4qu1s/XFa8cMbJ1YnuTJj9MUNarsPI9vn5rrUY nNzSMwW4MY3KTz/eNMaMA8Ag/ia0PIVR97p/tGomMQGCwq7RJuyl5IY84/EGrltEFhPzoCT0/wAm potj8Ky/gKlEOB1/QVSiieZlEx4BORRFFuPUZ7mrDq+D8q/nRFG2M7V/A4osFyKWIgnaAentTxHw OKlZMegP+9Tt0Yxljn6mmBCUIkB2/qKsbf8AOaYfLLDv+FP+Ufwj60AIwz1z+dIDjP1odmA+VQfx phmI9BRYVx+7jsfyoponH98f5/CimBGBj/lmfxFPDY/g/SjDf36XYWH3/wBKLisKG9sfhQcHv+lN KEfx/pSAN3bPtikA75fU/lSgp60ze3tQ02MfMBn2oAeevDfhjimbZieCoH+6DTgGJGcflTyucZA4 oAj8mZvvS/kAKUxTdj+dSbSfSnAOO60XGVWS+H3fK/Ef/Xp+ZwBuRM45qyCfUGk59DSGUp080fdw B7iqEiBJA3k7sd9xI/StlplQcq35VnahctNCY7Zo4mPVmXkfSplsOO4K1s/3pI4xj/n03Ef99ZqW IWLy4W4cgf8ATqqj9Fqhp9rP5jNNMJcDoTV/90JB9xT7VxShzM7IysiwLKwkbm4uP+AxkD9BV+yt bCO4Uo8rMP7yH+oqgnk7gDt56VeiaKE5Oxc+9R7Fl+0RfkWBm+XB9tg/wqtNFACNyjP0pxWIvvz8 31pjp58nGcmtIRtuZzfYYyRFeETHsMGq80oVMLb5HqCBVt7JkGSTz71HJBIsZKYPfrW6aMWmZbNG 330ZT/vn/Go9sPZiPq5P9akuJ2ViCoJ+lNBl+9sH4f8A661RmyaJlZcKwNPG5Ryv8qYjsBzHz7cU 37QnO4MMe9USByScxfypyhhjCkD61GZF/vkZ96crIV/1jfpTESHdnlAfenCPP/LNfyqPz417k/gK d9rjA6t+VAD/ACk7oB+FL5SL0UVF9rhY/ebj2pwlhx979KNQHYx0FIWYdv50hljH8WPwpvnR/wDP QfrQA/OaKTzARneMUUARfL/eegnjgtTxk9xQVP8AeH5UxEYLHsfxFOMSnlkXP0obK9WH5Ux5nA+V Rn3pAOMUOPmVRTNtsO360hmZhhlWlVVI6R/QigYboF55H4mpBNEOm/8AU01Uj7xJn2p5WMdIxQA7 zU/vH8qikmjb5S60m054VBUbQqzEtFGc98UhjYkUZVZgF/2etTjcuf3xZR045pqwRjkKB9BT9qrz jj60AMaRgeM4z1zUU1tBcfNIodsdWFSxxiNvMLSOrdieKdImYzsIz1GaltFpBBpWnSJgI4PfZlaU adYwPs8ydu5BYmtSytbSNfNNxLKcY244qvOFeVjH8ue2K50uZm7dkNitLAsDiQlemX6fpWhBa2TM BtY4GfmaqcYZsAlB7lam8qQShVETZ74xT5Euoud9i08FluI3tu92Jqt9ht9xzNj0Pepfsp5Uxxbv Y1E1uyODtQf8CpWXRiuxWs9n+rucrj+IVDNYBojmaPdj6f1qdkLHkLj0yaguocxkgDjsKYGPNYyK xCuPX71RfZrkceWrDvhqllaUZUD8zUQ8zdzj862izJoFguu8P61ILaVx80RXHvmnxqxP3yPxqRpD Hy02BVXJKhin3fcOBxRLIyY3IQexq8Jgejk/hU29WHNUIzVd3H3enfrT1SYA/cP4VobEPb9KTyo/ 7tFxFFclcNGST1waTeEONh/E1c+zx9simGHJ4kPX0p3EVCCQxUHd125qEiaRc+WiMO5bNaE0YUDJ P4VEyKQOWFMCsIpl2ljn/dNFSyEMu3n6iigCflf4h+VODep/SpsUYpAQlv8AOKYXbOMDFWR0oIpD sUtuPWl2ke9XMUCgLFQKfQilx9fyqZjzSii4WIVjXqzcfSlJhAwGINWGHAqN1HoPyoGVlWWQEecV HbIFNa1uCQPtJK9TwKpai7K/ysR9DVASuR99uvrUsaN942VAN/TrTsFRw/H0qjp/zvhvmGe/Ndfb RIsKbUUcdhWbkaJFezjhW2DJIWf0ANU3Y+aQUOc9wa3fC/OmJ9Kz7xj9ul5P3jWVN3bNJqyIom2k 5gDfhViDLNkW4/LFRxs3qfzqRHbd95vzrRohMn3yLwLdagk80/8ALsfzplxI4YfM351IkjlPvt+d RsO9yAmQHHkH86hnBRNzxEe++p2YmTqapaixMXU9adwsZ8z5Y44/GmLub1P41A560R1omyGiyElz 9wkfWn/OeDAKrFiOhP51JEzep/OrJLOXReIgPxoV27xfrVd2Oepp8ZPFOxJeVgFywxQZ416mqxJz TgM00IkE0anKLk04z8/c49ahk4qDcc9T+dOwiy86ckpk/WmGdTg7MD0xUL1ND0/CnYBQQfuriimn 79FID//Z --b1_fbb490655d21853bded550db690133fb--