Date: Thu, 30 Mar 2023 10:37:53 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.201.94.236 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_a526a56a1420a70ed1530e418b3e2d42" --b1_a526a56a1420a70ed1530e418b3e2d42 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_a526a56a1420a70ed1530e418b3e2d42" --b2_a526a56a1420a70ed1530e418b3e2d42 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 26 Ang Konsepto ng mga Kasalanan sa Islam (2 bahagi ng 3) Deskripsyon: Ang mga araling ito ay ipakikilala sa mambabasa ang mga kasalanan, mga uri nito, kalubhaan, paano matatamo ang kapatawaran para sa kanila, at paano ang mga ito makakaapekto sa isang tao sa buhay na darating. Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 68 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4375 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa Mga Layunin: · Upang matutunan ang kahulugan ng malaki at maliit na mga kasalanan. · Upang matutunan kung alin at kailan ang malaking mga kasalanan ay magdadala sa isang tao sa pagiging di-mananampalataya. · Upang matutunan kung paano ang malaking mga kasalanan ay pinatatawad. · Upang matutunan ang kapalaran ng isang taong namatay na may hindi napatawad na malaking mga kasalanan. · Upang matutunan ang ilang malaking mga kasalanan. · Upang matutunan kung kailan ang maliit na mga kasalanan ay magiging malaking kasalanan. Mga Terminolohiyang Arabik: · Kaba’ir (pang-isahan-kabirah) – malaking mga kasalanan. · Saghair (pang-isahan-saghirah) – maliit na mga kasalanan. · Shirk – isang salitang nagpapahiwatig ng pag-uugnay ng mga katambal ni Allah, o pag-uugnay ng banal na mga katangian sa iba bukod kay Allah, o paniniwalang ang pinagmumulan ng kapangyarihan, pinsala at mga pagpapala ay nagmumula sa iba bukod kay Allah. · Sunnah -Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan sang-ayon sa larangan ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan sa pangkalahatan ay tinatanggap na maging, anumang naiulat na sinabi, ginawa, o pinayagan ng Propeta. · Tawbah – pagsisisi. · Tawheed – Ang Kaisahan at Pagkatangi ni Allah na may kinalaman sa Kanyang Pagka-Panginoon, Kanyang mga Pangalan at Katangian at ang Kanyang Karapatang Sambahin. Tungkol sa kalubhaan ng mga ito, ang mga kasalanan ay inuri sa malaki at maliit na mga kasalanan. Ang malaking mga kasalanan ay tinatawag na kaba'ir (pang-isahankabirah) at binanggit sa Qur'an 4:131, 42:37, 53:32. Ang maliit na mga kasalanan, o saghair (pang-isahan saghirah) ay binanggit sa Qur'an 18:49. Ang lahat ng mga gawa, kabilang ang malaki at maliit na mga kasalanan, ay nakatala at ang mga talaang ito ay ibibigay sa indibidwal sa Araw ng Paghuhukom (Qur'an 18:49, 54:2-3). Kahulugan ng Malaking mga Kasalanan[1] Anumang kasalanan kung saan ang Qur'an o Sunnah ay nagtatakda ng parusa sa mundong ito tulad ng pagpatay, pangangalunya, at pagnanakaw; o tungkol sa kung saan may babala ng galit at kaparusahan ni Allah sa Kabilang Buhay, pati na rin ang anumang bagay na ang may sala ay isinumpa ng ating Propeta. Kahulugan ng Maliit na Kasalanan Ang maliit na kasalanan ay ang bawat kasalanang walang itinakdang kaparusahan para sa buhay na ito o isang babalang nakaakibat dito sa Kabilang Buhay. Ang Malaking mga Kasalanan Ba ay Magagawa ang isang Taong maging Di-mananampalataya? Ang mga kasalanan ay pumipinsala sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagkabawas nito. Ang pananampalataya ng isang Muslim ay nababawasan katapat ng sukat ng kanyang mga kasalanan. Gayunpaman, alinman sa malaki, ni maliit na mga kasalanan ay nagtatanggal sa pananampalataya ng ganap. Ang isang kasalanan ay hindi nagbabalik sa isang Muslim sa pagiging di-mananampalataya maliban ang tao ay naniniwalang ang kasalanan ay naging pinahintulot. Maaaring itinuturing niya ang kasalanang pinahihintulot alinmang dahil siya ay may kasutilang tumangging kilalanin na si Allah ay ipinagbawal ito o siya ay nag-aalinlangan sa pagkapropeta ni Muhammad, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya. Sa alinmang kaso, kapag ang isang kasalanan ay katumbas ng pagtanggi sa Quran at pagtanggi kay Propeta Muhammad, ang gumagawa ng kasalanang yaon ay humahakbang sa kawalang-paniwala kahit hindi ginagawa ang kasalanan. Halimbawa, kung ang isang tao ay pinagpipilitang si Allah ay pinahihintulot ang pakikiapid, habang nalalaman nilang ipinagbabawal ito sa Qur'an, ang taong yaon ay nagiging isang di-mananampalataya. Kung hindi man, hindi natin itinuturing ang mga tao na di-Muslim dahil sa kasalanang kanilang ginawa. Ang patunay na ang isang taong gumawa ng kasalanan ay itinuturing na Muslim ay matatagpuan sa Qur'an at Propetikong mga Tradisyon: 1. Ang Qur'an ay nagsabi: “Katotohanan, si Allah ay hindi pinapatawad na may mga katambal ang iuugnay sa Kanya sa pagsamba subalit patatawarin Niya ang sinumang Kanyang naisin para sa anuman bukod dito. (Qur'an 4:48) 2. Sinuman ang namatay na hindi nakagagawa ng shirk kay Allah ay makapapasok sa Paraiso.[2] 3. Ang isang taong naniniwala sa Tawheed ay makapapasok sa Paraiso kahit na siya ay nakiapid at nagnakaw.[3] May isang lasenggero sa panahon ng Propeta. Isang beses nang siya ay pinarusahan, isang Muslim ang nagsumpa sa kanya. Ang Propeta ay pinagbawalan ang Muslim na yaon mula sa pagsumpa sa Kasamahang yaon at siya ay nagsabi: 'Huwag mo siyang sumpain, para kay Allah, siya ay nagmamahal kay Allah at sa Kanyang Sugo.'[4] Dahil sa kanyang paniniwala kay Allah at sa Kanyang Propeta, ang malaking kasalanan na kanyang ginawa ay hindi nagtanggal ng lahat ng kanyang pananampalataya. Paano Ang Malaking mga Kasalanan Pinatatawad? Ang malaking kasalanan ay maaaring patawarin sa pamamagitan ng sumusunod na mga paraan: a) Sa pamamagitan ng taos-pusong pagsisisi, na sinusundan ng paglisan sa kasalanan, pagkakaroon ng pagkabagabag sa pagsasagawa nito, at pagtitika upang hindi na muling gawin ito. Kung ang kasalanan ay nagsasangkot ng pagkakamali sa iba, magkagayun ay karagdagan sa itaas, dapat din niyang ibalik ang kanilang mga karapatan o ari-arian o hingiin ang kanilang kapatawaran. Kapag nakita ni Allah ang tapat na pagsisising ito mula sa isa sa Kanyang mga alipin - isang aliping tunay na nagbabalik sa kanyang Panginoon sa takot at pag-asa - hindi lamang Niya pinatatawad ang kasalanan, kundi pinapalitan ang mga kasalanang yaon ng mabubuting mga gawa sa kapakinabangan ng alipin. Ito ay mula sa walang hanggang biyaya at awa ni Allah. Si Allah ay nagsabi sa karapatang ito pagkatapos na banggitin ang mga kasalanan ng shirk, pagpatay, at pangangalunya, Siya ay nagsabi: "Maliban sa kanilang mga nagsisisi at naniniwala, at gumagawa ng mabuting mga gawa, para sa kanila, Si Allah ay papalitan ang kanilang mga kasalanan ng mga mabuting mga gawa, at si Allah ay Laging Nagpapatawad , Lubos na Maawain." (Qur'an 25:70) Ang pagpapalang ito ay para lamang sa kanyang may pananampalataya, na ang kanyang pagsisisi ay tapat, at nagsisikap na gumawa ng mabuting mga gawa. b) Sa pamamagitan ng dalisay na biyaya ni Allah, kabutihan, at tulong. Samakatuwid si Allah ay maaaring patawarin ang sinumang Kanyang naisin kahit ang taong yaon ay hindi naman talaga nagsisi. c) Sa pamamagitan ng pagganap ng ilang mga gawain, tulad ng Hajj, ayon sa ilang mga iskolar. Kapalaran ng isang Taong Namatay habang Gumagawa ng Malaking mga Kasalanan Ang isang taong namatay mula sa isang hindi napagsisihang malaking kasalanan ay nasa pagpapasya ni Allah sa Kabilang Buhay. Kung nais ni Allah, Siya ay maaaring parusahan muna siya ayon sa kanyang mga kasalanan at pagkatapos ay ipasok siya sa Paraiso. Si Allah ay maaari ring patawarin na lamang siya at ipasok siya sa Paraiso ng tuluyan nang walang anumang parusa.[5] Mga Halimbawa ng Malaking mga Kasalanan Ang ilan sa malaking mga kasalanan ng puso ay ang pagmamalaki, pagpapaimbabaw, kawalan ng pag-asa sa awa ng Diyos at pagkaramdam na ligtas mula sa banal na plano, kasakiman, at inggit. Ang ilan sa malaking mga kasalanan ng dila ay pagsisinungaling, paggawa ng maling mga pangako, pagsasalita nang walang kaalaman, paninirang puri sa malilinis na mga babae, pagmamayabang, at pangungutya sa iba. Kabilang sa iba pang malaking mga kasalanan ang rasismo (panlalait sa lahi ng ibang tao), panunuhol, pagsuway sa mga magulang, pagsira sa mga pagkakamag-anak, pamiminsala sa kapit-bahay, pagmamalupit sa mga hayop, paggamit ng mga droga at nakalalasing na mga inumin, pakikiapid, at pagnanakaw. Kaugnayan sa Pagitan ng Maliit at Malaking mga Kasalanan at Bilang ng Malaking mga Kasalanan Gaano karaming malaking mga kasalanan ang naroroon? Ang mga ito ay umaabot mula apat hanggang pitong daan. Isang akda sa malaking mga kasalanan ng isang bantog na iskolar, na si Imam Adh-Dhahabi, ay nagtala ng 70. Si Imam Haytami, isa pang iskolar, ay naglarawan ng mga 476 na malaking mga kasalanan. Ang bantog na kasamahan ni Propeta Muhammad, na si Ibn Abbas, nawa'y si Allah ay kalugdan siya, ay nagsabi na ang malaking mga kasalanan ay "malapit na sa 700 kaysa ang mga ito sa pito, maliban sa walang kasalanan ang 'malaki' kapag ang kapatawaran ay hinanap para dito (yaon ay kapag siya ay nagsagawa ng wastong pagsisisi (tawbah), tulad din ng walang kasalanan ang 'maliit' kung kanya itong ipinagpapatuloy."[6] Ang maliit na kasalanan ay maaaring maging malaki sa pamamagitan ng: · Pagpapatuloy at pag-uulit. · Pagmamaliit sa kasalanan. · Pagdiriwang sa kasalanan at pagmamalaki dito. · Pagpapahayag ng kasalanan at pagsasalaysay nito sa iba. Mga Talababa: [1] Al-Kabair by al-Dhahabi tahqiq Muhi ud Din Mistu, p. 36 [2] Saheeh Muslim [3] Saheeh Muslim [4] Saheeh Al-Bukhari [5] Shar Aqeeda al-Wasitiyya, Khalil a-Harras, p. 190-192 [6] Mukhtasar Minhaj ul-Qasideen, p. 257 Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/217/ang-konsepto-ng-mga-kasalanan-sa-islam-2-bahagi-ng-3/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_a526a56a1420a70ed1530e418b3e2d42 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Konsepto ng mga Kasalanan sa Islam (2 bahagi ng 3)

Deskripsyon: Ang mga araling ito ay ipakikilala sa mambabasa ang mga kasalanan, mga uri nito, kalubhaan, paano  matatamo  ang kapatawaran para sa kanila, at paano ang mga ito makakaapekto sa  isang tao sa buhay na darating.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 68 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4375 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa


Mga Layunin:

·       Upang matutunan ang kahulugan ng malaki at maliit na mga kasalanan.

·       Upang matutunan kung alin  at kailan ang malaking mga kasalanan ay magdadala sa isang tao sa pagiging di-mananampalataya.

·       Upang matutunan kung paano ang malaking mga kasalanan ay pinatatawad.

·       Upang matutunan ang kapalaran ng isang taong namatay na may hindi napatawad na malaking mga kasalanan.

·       Upang matutunan ang ilang malaking mga kasalanan.

·       Upang matutunan kung kailan ang maliit na mga kasalanan ay magiging malaking kasalanan.

Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Kaba’ir (pang-isahan- kabirah) – malaking mga kasalanan.

·       Saghair (pang-isahan- saghirah) – maliit na mga kasalanan.

·       Shirk – isang salitang nagpapahiwatig ng pag-uugnay ng mga katambal ni  Allah, o pag-uugnay ng banal na mga katangian sa iba bukod kay Allah, o paniniwalang ang pinagmumulan ng kapangyarihan, pinsala at mga pagpapala ay nagmumula sa iba bukod kay Allah.

·       SunnahAng salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan sang-ayon sa larangan ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan sa pangkalahatan ay tinatanggap na maging, anumang naiulat na sinabi, ginawa, o pinayagan ng Propeta.

·       Tawbah – pagsisisi.

·       Tawheed – Ang Kaisahan at Pagkatangi ni Allah na may kinalaman sa Kanyang Pagka-Panginoon, Kanyang mga Pangalan at Katangian at ang Kanyang Karapatang Sambahin.

ConceptofSin2.jpgTungkol sa kalubhaan ng mga ito, ang mga kasalanan ay inuri sa malaki at maliit na mga kasalanan. Ang malaking mga kasalanan ay tinatawag na kaba'ir (pang-isahan kabirah) at binanggit sa Qur'an 4:131, 42:37, 53:32. Ang maliit na mga kasalanan, o saghair (pang-isahan saghirah) ay binanggit sa Qur'an 18:49. Ang lahat ng mga gawa, kabilang ang malaki at maliit na mga kasalanan, ay nakatala at ang mga talaang ito ay ibibigay sa indibidwal sa Araw ng Paghuhukom (Qur'an 18:49, 54:2-3).

Kahulugan ng Malaking mga Kasalanan[1]

Anumang kasalanan kung saan ang Qur'an o Sunnah ay nagtatakda ng parusa sa mundong ito tulad ng pagpatay, pangangalunya, at pagnanakaw; o tungkol sa kung saan may babala ng galit at kaparusahan ni Allah sa Kabilang Buhay, pati na rin ang anumang bagay na ang may sala ay isinumpa ng ating Propeta.

Kahulugan ng Maliit na Kasalanan

Ang maliit na kasalanan ay ang bawat kasalanang walang itinakdang kaparusahan para sa buhay na ito o isang babalang nakaakibat dito sa Kabilang Buhay.

Ang Malaking mga Kasalanan Ba ay Magagawa ang isang Taong maging Di-mananampalataya?

Ang mga kasalanan ay pumipinsala sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagkabawas nito. Ang pananampalataya ng isang Muslim ay nababawasan katapat ng sukat ng kanyang mga kasalanan. Gayunpaman, alinman sa malaki, ni maliit na mga kasalanan ay nagtatanggal sa pananampalataya ng ganap. Ang isang kasalanan ay hindi nagbabalik sa isang Muslim sa pagiging di-mananampalataya maliban ang tao ay naniniwalang ang kasalanan ay naging pinahintulot. Maaaring itinuturing niya ang kasalanang pinahihintulot alinmang dahil siya ay may kasutilang tumangging kilalanin na si Allah ay ipinagbawal ito o siya ay nag-aalinlangan sa pagkapropeta ni Muhammad, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya. Sa alinmang kaso, kapag ang isang kasalanan ay katumbas ng pagtanggi sa Quran at pagtanggi kay Propeta Muhammad, ang gumagawa ng kasalanang yaon ay humahakbang sa kawalang-paniwala kahit hindi ginagawa ang kasalanan. Halimbawa, kung ang isang tao ay pinagpipilitang si Allah ay pinahihintulot ang pakikiapid, habang nalalaman nilang ipinagbabawal ito sa Qur'an, ang taong yaon ay nagiging isang di-mananampalataya. Kung hindi man, hindi natin itinuturing ang mga tao na di-Muslim dahil sa kasalanang kanilang ginawa.

Ang patunay na ang isang taong gumawa ng kasalanan ay itinuturing na Muslim ay matatagpuan sa Qur'an at Propetikong mga Tradisyon:

1.     Ang Qur'an ay nagsabi:

“Katotohanan, si Allah ay hindi pinapatawad na may mga katambal ang iuugnay sa Kanya sa pagsamba subalit patatawarin Niya ang sinumang Kanyang naisin para sa anuman bukod dito. (Qur'an 4:48)

2.     Sinuman ang namatay na hindi nakagagawa ng shirk kay Allah ay makapapasok sa Paraiso.[2]

3.     Ang isang taong naniniwala sa Tawheed ay makapapasok sa Paraiso kahit na siya ay nakiapid at nagnakaw.[3]

May isang lasenggero sa panahon ng Propeta. Isang beses nang siya ay pinarusahan, isang Muslim ang nagsumpa sa kanya. Ang Propeta ay pinagbawalan ang Muslim na yaon mula sa pagsumpa sa Kasamahang yaon at siya ay nagsabi: 'Huwag mo siyang sumpain, para kay Allah, siya ay nagmamahal kay Allah at sa Kanyang Sugo.'[4] Dahil sa kanyang paniniwala kay Allah at sa Kanyang Propeta, ang malaking kasalanan na kanyang ginawa ay hindi nagtanggal ng lahat ng kanyang pananampalataya.

Paano Ang Malaking mga Kasalanan Pinatatawad?

Ang malaking kasalanan ay maaaring patawarin sa pamamagitan ng sumusunod na mga paraan:

a)    Sa pamamagitan ng taos-pusong pagsisisi, na sinusundan ng paglisan sa kasalanan, pagkakaroon ng pagkabagabag sa pagsasagawa nito, at pagtitika upang hindi na muling gawin ito. Kung ang kasalanan ay nagsasangkot ng pagkakamali sa iba, magkagayun ay karagdagan sa itaas, dapat din niyang ibalik ang kanilang mga karapatan o ari-arian o hingiin ang kanilang kapatawaran.

Kapag nakita ni Allah ang tapat na pagsisising ito mula sa isa sa Kanyang mga alipin - isang aliping tunay na nagbabalik sa kanyang Panginoon sa takot at pag-asa - hindi lamang Niya pinatatawad ang kasalanan, kundi pinapalitan ang mga kasalanang yaon ng mabubuting mga gawa sa kapakinabangan  ng alipin. Ito ay mula sa walang hanggang biyaya at awa ni Allah. Si Allah ay nagsabi sa karapatang ito pagkatapos na banggitin ang mga kasalanan ng shirk, pagpatay, at pangangalunya, Siya ay nagsabi: "Maliban sa kanilang mga nagsisisi at naniniwala, at gumagawa ng mabuting mga gawa, para sa kanila, Si Allah ay papalitan ang kanilang mga kasalanan ng mga mabuting mga gawa, at si Allah ay Laging Nagpapatawad , Lubos na Maawain." (Qur'an 25:70) Ang pagpapalang ito ay para lamang sa kanyang may pananampalataya, na ang kanyang pagsisisi ay tapat, at nagsisikap na gumawa ng mabuting mga gawa.

b)   Sa pamamagitan ng dalisay na biyaya ni Allah, kabutihan, at tulong. Samakatuwid  si Allah ay maaaring  patawarin ang sinumang Kanyang naisin kahit ang taong yaon ay hindi naman talaga nagsisi.

c)    Sa pamamagitan ng pagganap ng ilang mga gawain, tulad ng Hajj, ayon sa ilang mga iskolar.

Kapalaran ng isang Taong Namatay habang Gumagawa ng Malaking mga Kasalanan

Ang isang taong namatay mula sa isang hindi napagsisihang malaking kasalanan ay nasa pagpapasya ni Allah sa Kabilang Buhay. Kung nais ni Allah, Siya ay maaaring parusahan muna  siya ayon sa kanyang mga kasalanan at pagkatapos ay ipasok siya sa Paraiso. Si Allah ay maaari ring patawarin na lamang siya at ipasok siya sa Paraiso ng tuluyan nang walang anumang parusa.[5]

Mga Halimbawa ng Malaking mga Kasalanan

Ang ilan sa malaking mga kasalanan ng puso ay ang pagmamalaki, pagpapaimbabaw, kawalan ng pag-asa sa awa ng Diyos at pagkaramdam na ligtas mula sa banal na plano, kasakiman, at inggit.

Ang ilan sa malaking mga kasalanan ng dila ay pagsisinungaling, paggawa ng maling mga pangako, pagsasalita nang walang kaalaman, paninirang puri sa malilinis na mga babae, pagmamayabang, at pangungutya sa iba.

Kabilang sa iba pang malaking mga kasalanan ang rasismo (panlalait sa lahi ng ibang tao), panunuhol, pagsuway sa mga magulang, pagsira sa mga pagkakamag-anak, pamiminsala sa kapit-bahay, pagmamalupit sa mga hayop, paggamit ng mga droga at nakalalasing na mga inumin, pakikiapid, at pagnanakaw.

Kaugnayan sa Pagitan ng Maliit at Malaking mga Kasalanan at Bilang ng Malaking mga Kasalanan

Gaano karaming malaking mga kasalanan ang naroroon? Ang mga ito ay umaabot mula apat hanggang pitong daan. Isang akda sa malaking mga kasalanan ng isang bantog na iskolar, na si Imam Adh-Dhahabi, ay nagtala ng 70. Si Imam Haytami, isa pang iskolar, ay naglarawan ng mga 476 na malaking mga kasalanan. Ang bantog na kasamahan ni Propeta Muhammad, na si Ibn Abbas, nawa'y si Allah ay kalugdan siya, ay nagsabi na ang malaking mga kasalanan ay "malapit na sa 700 kaysa ang mga ito sa pito, maliban sa walang kasalanan ang 'malaki' kapag ang kapatawaran ay hinanap para dito (yaon ay kapag siya ay nagsagawa ng wastong pagsisisi (tawbah), tulad din ng walang kasalanan ang 'maliit' kung kanya  itong  ipinagpapatuloy."[6]

Ang maliit na kasalanan ay maaaring maging malaki sa pamamagitan ng:

·       Pagpapatuloy at pag-uulit.

·       Pagmamaliit sa kasalanan.

·       Pagdiriwang sa kasalanan at pagmamalaki dito.

·       Pagpapahayag ng kasalanan at pagsasalaysay nito sa iba.

 Mga Talababa:

[1] Al-Kabair by al-Dhahabi tahqiq Muhi ud Din Mistu, p.  36

[2] Saheeh Muslim

[3] Saheeh Muslim

[4] Saheeh Al-Bukhari

[5] Shar Aqeeda al-Wasitiyya, Khalil a-Harras, p.  190-192

[6] Mukhtasar Minhaj ul-Qasideen, p.  257

--b2_a526a56a1420a70ed1530e418b3e2d42-- --b1_a526a56a1420a70ed1530e418b3e2d42 Content-Type: image/jpeg; name="Concept_of_Sin_in_Islam_part_2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Concept_of_Sin_in_Islam_part_2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACVAN8DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDP8xW6 qKMxnJ29aTC4yMg0Yr7ix8XZBtB6H8DQBTgnGaXbTFcYFpwGKdilxQJsaAe2aXbT0LI25eDRg0E3 GY9aUrinHkUvL4ULnA7UBcjxS4rStrGzlsXlluDHKucL/jVDZjvz7VMZptoqSaSfcbijFP20YqiL jQMU5EzS4pcdqBNgWxxgUowRzxSbaMUrEisVHSmhyFIHfqaMUuKLD0GEE0m2pMUbaY7kW2jbUmKM e1ILkW2kxVhIlY5Y49hyakeKFYv4i+enYVLkNMpbPak21OV9TSbMjincfMM8pkwXQ7T3HSnrAHH7 s7j6d6dHLsGQSuPfilluEmiaaJYyyr/yzOMn+lZzqKCuyopydkM8iXZv2Nsz1xxSFQmN/wAu7pnv VaG9vrdyBIJJHziNSMGiSe5iQRzHCPlhuTP5V4dTP6EfhTZ7EMmrP4nYtEKq7mIUepqBLyF5hEoJ ycA9jUciXlxbhY2aZ2+9gY/l3rU0DS5Ttb5kuZfkYuvT6fSuKtn9SbXsVZeZ2UcjjZ+1d/QzZruS GYKyR+WzbVJfBNTtcW6x+YZPlzjIGcfWofE20XVrAoadow5aRTt+b0Ptz+laGhaal1oUK3U7eS8m 8qV2swxnBb06VlHOMVF8zaaN5ZPh5e6rqxHFE02PKBfcMjbzmlEcschwGVl647VDqOrJZa8ttbws FjjVW2nge/tWlM9yf3skBCkAA7Tj2r6TC41YmHMlbyPncXhJYabi9ezKhbIzyHzyc9aaMAgnsaly p52Y9xUkMkMU8chiEij7yt0Ndt7I4FqyNIWlfIBWJmwXI4X6mlubU20xjLBxjIZehFSSSrulWEFI ZDnYTmouSBk5xSXNe45SilZDAtG2pAtLtqrmfMR7aTbUu2jbRcXMRbaNtS7aVYmYFgpIHU0XGm2Q 7aeYHCBipAPSrMdqxVWCliT0ArXg064mVMx4OOhGeKwqVlE6qOHnU0sYKWskh4U49cVZj02Tdkgt jGNorr7fS8KuTtHpirS2UURLDGT61xTx/RHqU8r6yZy8WgTzyK4GxO5Ax+FXJPDiEdOgrfB2jFMZ hg/NXI8VUbO6OCoxWxzp8OWyoFyxbrmlGk2kZ2rGA3XB7Vrs7FsIhPqT0qCQhpPmkAPotWq1R7sl 4ajHaJ5kNYR7Us0EgJHVR096kttLnvIXNvCyw4UvIxxjPTjuDTIYY47fyWlZYl+Uknp7fT2rq7Z4 l8MC9tTGvVMt97I4HB7cge34183jcfPFNNbI9bA4CGHTvuzKn0GSaytpfOmiMnGAudxBOOO3Sorf Q7rEjspdlJLFwTwODtrv1iRPD+Jgz4xtbOCASMfjzXPamJ4jaXltI0ge7kVlVgDkrwMH1615vLJu x6alHsY9vYzJGbqKQJAId4MWOucYxW1pGnTLo0Qc/v1BcOHPBJ5J7k1sW+2HRjHd2ywyTRsWUAY3 BcsT9eT+NV1ke30SzSe4CyQlGnAwzkn7qYA5J46UnGVrIOZdjnb6BTNE73AnlDgFTjAHO4YHTqB+ tSaJdyX+sXNpKHW0it8qfTB/TNb+m6WHtZEvLeAE8kRcg85I3daxLFLh57i9kkCyTyMscbH5FUeu PQU6V+VpjqNOWhT8bWcVlqEN7COJYArHGcALyfrz+grsrWXzILGWxuSymFdwm6Px1I6g1554nkn2 wySzlhLaCQoRwu44+meK7O30dY7S3uDKANgyjMRxjrxX0WXRi4O7PBx8pKS5VcsS3GmpeAahYRQy sc+YmGDe5/8AriiafRUuAxgjcSIy740AA+vvULaeuoxCFLlT5fG4pg57fUU608K3wD+ese3adoJJ Gfwr1/3SV5SafY8duvJ2jBNPrYwprT7K8avKrK/JCHJAz396uzadbiwFygmGOxA5rpP+EejS5jna BGRAPkQ8Aiq+pXLEeQLcOCOcDH51axbm0o/Mz+oKEZOfyOWij84CMIAc/epZLOWI4YDB6EHNadrb EBpV2gA4+8AankU3pjUKqLGMZzXS69pabHHHCJw13MUWxIpRb7WBYbh6VsNZRogkWQuB1KrwKs2V oftCSvbEpyQGqZYlJXLhgbuxV03w+ZFWa4QEdQnr9a3P7NtsLvjHy8BFHFWXcDGdiHHAJ6UIsjKN jKy+oPJrzKlec3ds9yjhqVKPKkMSK2g4jiGfTt9aVpyR06elNljjJ2yHnqVU/wAzUDTAHZDE7egV ePzrNK+p0NqJK0rn7p2imbmI5JPuahLys5Qr5bHpvphOMrNcAEdkq+UjnJy4H3nA/GmNMgGQhb8K Z5MSZIABI6yNzVae8EPyhg2ODjoKqML7ESq8quyd5C3LZx6dKpyvAGwwz7AVFJdeawESu57hjgVg 6l4iNlM624Uuh2uQcKp9M960ko0o803Yw9o6j5YK4aDpLS2Mcd8sSwvN91gW/H0//VTbuFYryz8q I21hbIzMh6znJ+UD2xn2q9ouiSWVnNFKzkXEu1VVyRv9SOmB1rb18Gyt7W4SPcltdhioH31II2gY 5NfHdT6d9BupSsnhJ3fdHugzsHXPGBx3qe3gZrC3ZYcySzxybiuevU7T0wAKvEx6pD5ETbXtrgGV CMZHXH+fSoL65v7TU7C22iS2dmaebAG0fwr1/wA4pcrC99CrJcTP4gtYuSWikWQMg5bvj8B0qG0i s3vtPtky0rsbhyMgOFXlj+OK3YrfYy+cFz5rsuCTgMemTWPpGmDTpbi6lRQ8sjRxnOTsz6/56VMm oK7CPvaGnIzpcFEA8tuWOOhzWNpsbSXN0fs6rDvPlqQOvQgDsK2kk8yYZUds+g5NZZmMWbmL/XR7 jJnjeCcYH86zpvctnG/ES4hezt0hREfadyheiYwoz+BrsLHS5J9PtVmkdk8lTjk/wjvXCeLYjf6j atbsrtMwUQHrjOASffJH4V64reXCibAu1Qu1egwOgr6HAylTpKx5GKpxqVHfoUV04rAImxtTBV4x hsDsakQ+TgTXO7PRmYg/iOlWPOHGYjz371IkwYDZGfr6V1ube5iqaWxXUiX5kl4U87W6/Wnrbmdi +1tpHy7lUsv49xU+7eTtHI/iGD+hqhqd/cQyRQ2c0Xm9ZRIv3VxwR+NYVKqguZmsafO7Eh0aGdW8 4xmQ9GRdv6VF/YBXG2aNmXr8vb6VRvvEFzpohW8iQ+ZlRIG2gsO2MH860bG8a9tluIyUBOCuQcEe 460qWM53yxlr2JnhYx1cS7CqxR7YIxgf3V60ryS46H6KAcU0PMeRu+uaGkWJfMmYRr/fZtv6mrfd jW1kQs1wG2xSxhsfdkGD+dRPBdzYLTpu7iM/zFN/tzSGEx/tG1xCMyFZAcfh3/CuNu9Zv9ameWK5 W0t1fEUcbeW2P7zmoniY01cFSc3Y6+SCeKI+ZMqkZ+VE61SaW8WEo+7b1yRXO23iC/sWa2muTdRI 3zb8Nj6N1rsdNuLLVrITwTGVTjcobJQ+hzV0MbTqaW1MquGktmZjtLOoD5Zx0JNOElxGpDbQFHzE gDj3NWtS1HSNGkSG8ZVdxlU2bmx68dq47xHrp1KYwaexjsQoBJj2+Ye+e+K1q42nBaozjhpt3ubH 9oaW5YPdwblGcB8VEmoaO6sVvoWx1welclGu0ZZQRgAnGcf4VIYoGfK4AIB5HX1rz3m809Ea/UoP dlrWtdFx/omlSttX/WyKMFuxA9veseWGQp5cQwOzEDr396sfZ7cKofG9iTlcjI9AKJrKaUkWxAwc 5K89PeuKtjpVpXk/8jppUFTjaJ1Fxr2o2LmNLNFOcqZM4z747/41Z/4SVtTgW0nhCXEm0nyzgLjq Q3rjgfWtJNOTVIZBOo3g7JQh4YgdfUHpWHeaVc6HcyXEUJuLeNN6qeTjvn6Vx6WZ6XU6bSpZPt11 I4ZBIyLGrjnAXqff/AVjeItQu/8AhJrCxhspZFWdCsmDsbvyR2Bbn6VHb+JfPinaSJoQ42MFJIB9 Qe3FbM/ia0+zROivyy7wflZBnrg1SmlH3hSi09DYchpGUAblIxx39qwdFu3vrCW0ncNd2cpSRSMY J5B/nW40cjTB0A3HjJHbvVaS3todbZooys0sBMrdA6g8fXk0SjzppohPlasItq6Rxjd/q25J7+v6 00WySWYYxFznKrjPfinSOktwsStlRvL7T7cfzqzEEih8qI7hCoUZPcVCjFXKcmeNeJYbmz1GeaeH yhLIXXcfQ8Aew/xr1kXCW2kQ3l1IkYjhVpGzhRxnivMvFV2msaxMySH7TGSqREDqDwee1aPi7xDH cTR6eboiCG3RnjC/flx6dh2r2KdV06SfU8+pDmqHV2njLRLuTZNLLaYPBnGAw9eOn41r299p9wQ1 lcwzbhkBZckj6V4adTeRNk0QcLypVipH41a07U2inDW8xgnX7hVvnH496SxFSPxoOSDejPYtTvZL PT7i5ihG9EJUHpntWOtpPujury93szZZnIHbgH+grO0fxFq2veZaXENuVjTc7bNpYjpkdMHvWjPA Z4RIs6LG/wB4IMhyPT05xXn47EqpJcuyOvD03FXZa1JEujAJY/PVZgQSOFYe1W/DyxLppVcE+YSy g8A1S0aybUonklmdDDKHTYpXccHqD1+tY3iO/wBQ0a6htrG4+zRy7i8acljnrk81GFqOFRVJLSxV ZKUGkWfEPjC4hvTa6OyKkIKzTYDbm9F+nr61z3m3WrpI97dzSHduHmSEj8B0qvEksmVVQT1GBwPw rSjtUt8RyyLjaGYFc5bHTinVxUp3M6VJXKMenI9qJdgIyVbacH8Kgnjjt42ZmJDKfLkPWt9rdRGB HIpz3XjHtisrUYle3eJtrDbkg8YI6/SuVVXdXehpUp2V0VIkIXd96RgNwUnFWLXUrmxlZrad0c8N 5TcnHqKqQxiKUrHwpUbV8zdt/PsaQ24LmUAKWIIMYyCfT8Oa0c1e9zFJtGldTTavKt7cStJOqhee MgfSmRs21lYcE5/D/wDXWxpGhGCyWe7V/NckxqnpjvWRdRSRXXAYOvyyLnGzj/PHvWM3Jv3nc15L K43ymB2hTISN2ARx9arO0eNyFlK8kEdT3NNZ5GiEm1t6NjG0fh9e1TySuhSLygWABcOOPw96WqI0 IYRHdoqRMCynOH4wfUelRJeG3vHSUhmxzHn5vxNSxYaUBGKsAWRvu7vaqMiuplknaTerEk4HOTj8 q1SjK6Y9kj1jR7nfZI0x2STnf83UqOn6VjWt813qxiEvnQRSFYdw5MfQ89+p/Krk09pqugtJZPCJ BGPMeQjeo9MjoaztJC+XNJaSILTaEaXIwvOOtbKLtY6G1dsu3+lwWMc7xBD5pXKHjB7c1SsLCMQ3 V/IpumDC3Zy3ylRgg4+p5+lWpdUMt+I1hEltDxJLnIAz0wTy3t75o0zVbOxtJIIg3lTTMSzRnCZ6 A+nFOUb7kpmnZahJEot528w4Pyk5I/8ArVoCWCS+Zx83lW2N56AE5x+grlWuFgVpLmEgw9Xd9oC5 45PWo7HxZpuma41j5qzi5KJGYm3CIFsYb88/SinzXa6CqKL1W5uaTbS7wLjl1UOW9c5Of6VfaeG3 aUITuB+dAM9eQce9Qma2+2zCO4Qll3O2egB/l1/OsTxPrzW+mSPazw+ZM22GRTkhTjJ+tLlv7qE3 1ZwPiO5Ed/dXiRiJpiI1C/wjHP48frXNee9zcvJKzOx79ata3fvcyeUZvMUPuLHruPXNVbeMgDHO fSvViuVLyOCXvO5I21YmlH3l7iojL86SRkAr0INXkt2CFmwwJxg9at2Wlw3c6JvWFXYAjbnPrRUn pzWCNPWx03w4u7mRr6d3RwCqPGRgtnvmus1K3mlgzb2zs5xgpxjnpj865/w82maBHLHHNEVnbmMn c7Fe49K69ta06zgH2mdI/m2qpI3Mfb868eSU5PzPSinCKuSadczKkiOq7o8eYwO1QCB19+9cj43V p/E0SqQVWBcD1ySa0m8RWUcdyLedLmScyfKr8jAAGeO5FQzFbi9h1CfZHlRH5bk9B0Ocdeacm7cq J5U9WZQBgiICHccBvlwRUmn6XNcxNOVbyi5AbBwe9bs0mlNei4mu4nYKRs5Gc+tWruTSZtIW0g1B IoQw+ZQSQKzhh563K9pBWszlbpNs+2OPzAMYbOCf8mm6hA0MsqSDaEkKq3rjrk+mK057PTW+WHV4 lwcgEHtR4gjs5NQ81L+JdwXKvle2D25FZyoVEr2Cc4Pqc5ZWBvWWBWGT90qvO0H0+ldVZeFNMg04 XNxPI6BiWJBCqRnqPTpVPSk07Ttbjk/tFHVUyEjXOT6Z961/EGry3Wmva2FrMyvIPMkwCu3PTHWt qcXZuaIT25R2m6OL21aV793jD4j2PhCB3rK8QaLHDeeZHNIzH+Jm3ZIxwfSsOa31K/UMloyxsOYI 1+5j1+tNMV5BzdrLkgAGTORSldxtylt667DJg0aiDy8YPAXHTPBrPjJj1GVSVAJ3fvM4Y+w7dK13 e0kgCyyL5i8hiDye1VZEikl2vdxSfJ99mwASOcZrKNOaT0MpqO6ZFPFPdCCdYoot3+tAbBUHuPXm o4YoLIlZ0EC4yrTHIc9+amd28to2eArgZ8tgNxA4NVZS0gkRmQ+Zg5zgcVUaVRrla0FeO9zpI/Bm naDbk2zzGQDA3P8ALj3XoauadoFrNp/lSH5Wcs4UAA+2MVc1CZpMZ+QEc5IFOtrhI4cdMDg16lkz O9mZ0fhu2jvZZjI+dp78H8OlWG8PpGqzLOylgCwAABqUOZHbnknvVxnLYXPApOMXuNNmPc+HE1J1 Ms8vyMCNuMceo70af4EtRqEt687As3KhAF49B2roYBgE5xVhJNkJK/WhRViupmQeHLeOIwid3RRt G9Q3fvxzWN4k8JjUfLle5ceUMY6Lj6V1UMwCk5/SqmpMTaMcgDsPU/SiEYxaaFNtxszy1dGtFvDE w3Ae9WP7MtYs7RjHTFKnz3zFCQu75ammIdW2jJFe1BLl1Pnqkpc+jK5tYdpUg+vtU9tbIkisrMpB 4xSBCQAUwfT0qeNCOq89sjtT5IvdE89RbM6HQLO2lSVpYUkZTwSoOK3Xis32+dZwSlTkb4wSPpWJ 4efbFMd3fGBitN5iF5BAz97j+tebXpQUtEevh6s3TV2TWWn6bLFNmxiXcT0jAxn3rM1qKGG5hWNS qBfugYGa2NPnXy3HJweSO/1rE8QTBr+IAMAV6Z60qEY8+xWIk3S3K0jI7gnirMJX7KVz/Fn2rOkm II+QnPfNSxufJ+8uTyBxmutxicMJyRJJGpbtUOsqHmVj8x2gZqGSZgTgVHfzyLFGWIHy8VPJEbnL qVraMLcIyjB3cGuts2JtpAXBJriFuCsqnheRW9Z6jGibXaXDDAcpkD8u1S6euxdOpY2dPZkmcdAa p6+A6ocdO4qva3QW6x5iEHqWBBo1a4/dYXac9w2f6U+RdUU5vl0MOQDnnj+VV3iJwBjj1p73C9wS ahM0bdGYHvxS5Fcw5mP2EjGRUckLkA5FCyAn7+c+hpjdPvYo5F2KUmdXM8YcFiFyMgbenvUn2gKN oU4PIO3FZUUgYjDqckglB/Srkc8e3AAIHOMHPFcrVjv5rmhDKh5xjnPPUVaWRNykHJzjGf1rNimX zNpdVbk/Mccd6txMhbMfKgZ6YH51mzSLNJZ49vLfRQajkcEABm5PQ9KpfaDK+Y7XaVzudumBTJbs sPkXZ2G7kVLLUjRS4ChiHGO43Zx+FVNUkJt9zg+WpywI6iq733lIWZWcJ97HAFZ+qy3n9lNI0awM B8u8gNk9ce+M1pCLbRnUnozn4mVLhlU5YHG4Hg49KkfDDkD69qpWw+46lgWO0jHP51ckOFw3yqTy Qc4r2IfCeDP4gBBbbvwfbg1Osa4OWJPuelQKokzuO7b1/wD1VKiooyEC5755qrENmrpc8UUbZwD2 Oefzq7LdlkPJ65A4OKxo58LgHnOOOKc079DtJz2H9K56kEzppVGlY37Wc7HaJwJeAS3p9PWs3VS3 n5eQsSc561BBeRwgrKZEY9wMg/hVS4uhNICNuO2Rg0qVOzLq1eaFhjyMcsrEY4IIyad84hUlyfXP +NV2Yqxbkf1pFkPPzgHsRitnAwjMledhx1+lNuWWSLJ3BwMcHOc1EzYAXH5Co5XHl/MwBGQuOKnk L5yHncdwPsa07QuIRIs2Nh4U9fr6YrIbzUO4OduOx4NT2zFyAOnc5pqIcxoi4kWXdkkj3qSefdGP mOD9OnviqIYq2MsCOMdaeHHlSdDxjceMVbiSpFSQq78DI7YqFsbuM7unJpZEYMMOvI+XjNRM4C4k ViT1Kvg/lWTiupom+goGzJJGPcUhkOAMI2ffFMUEqTtfg/Lt7UzY8nRi3r3xS5exa13N6GMySAQu 4x1A6nHc1fWby0Kqjb/vZbrj39M1nwu0MZ810VgOCBlyfX6UQ3DttkdwiHvMuAR7881wtHbc2Eka SVmzgg9HOF/DnFWJbqCGNhcl4365jTP/ANasCW/8os8YSSE9k4yelLFLJOwUABe4C4I/GpcRqXQ0 7fU0n/dvPIEJ4DMFP5GpmvYiuI+F9mBJ/Ks7fFApWJ5UHXLYwfxNMZmkPyhVVRliRwfrUOKuUpOx b1C5ijhWIsmwsGcAg89hgEVlavfTXshBlkIYdj1H0zU6yRb1SKXznckhPLOF/XpWbf3Ie427txHL bcjJ9BntXTTikzkqSbEs2XH3iHHPXAx6VYdiCMKTnrz0qlAVGY2UEHkdKtZyegx78mvQh8JwTXvE yswyf/r0p5wT0H161FuIOOv0pd4ACnP1NWRYnEhHUH3xSeZkddo9ah8zBOMEHrzSEsT7joM1Ekio 32LnnSPlDJvIxg56VBI7lsSYJHGVxj9KhBHdgCf73SnAjODwB2HINEUVIeHY84/DFNbcSdxJUenW k3YON3HvTWYDPJHv1rUhIVicZPJ9PWomaUEFGB5+63U05iykAHBz3/xpHIdSo6/TvSaLRGs2HKv8 mQO2Mmm5kDfcTGOcE8/hQxmD4LJIuOA3BpUkwScP1yR1FIr0J+EGATkcY70NIpXMh+Xp81RBlcZY DceORjNOLBvlZc8cjvVWENeJDGdnQcjbVbEgXCAkntjgVMyFctGzIc8ADIqIymQHzI8sOhQ8/rUN ItXIC7D5TApOfvDI4pwZWyDsVR/dY1MhEmdrsB3B7fhUJiR2LE7Wz2Bpcpdy+LZUdHGNz9TjkVMx YlvncYyAM8CiivLO4jtbqZ5/L8xgSdu4Yzj8qW51Ce1Z4/lbZwSMru+oBooqkrslvQhh1JpEZXiV jngsc4pRqjzHY0f3Tn72P5Yoop8qJu7EzRJbo13tDE/w5IHPfrWZIxYeYcfvOCAOMUUVrDc55bFq JlEypsGdo+bvUg3RzYDnaR909BRRXYjmY48npjmgykbuKKKoQ4tk5AA/pTXJIJJ5FFFICMucjihZ CQSQODRRTQ+hLtyWPtnnmkAUMQBg46iiiqEIOMfXFNkyjcMeaKKCgUNgjcMduKarb32MOg6iiimM UttkCnJ3ep6Um4oT0znHSiigBpkcEYP6VDI+5M7R8ozRRSlsWiBlVxHkZ3qW5PSkTdIg2uyjphjn FFFRbUq+h//Z --b1_a526a56a1420a70ed1530e418b3e2d42--