Date: Tue, 27 Oct 2020 18:54:54 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Konsepto ng Kasalanan sa Islam (1 bahagi ng 3) Message-ID: <38dff602ba86b0a0823ebc2dd4e52158@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 34.234.207.100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_38dff602ba86b0a0823ebc2dd4e52158" --b1_38dff602ba86b0a0823ebc2dd4e52158 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_38dff602ba86b0a0823ebc2dd4e52158" --b2_38dff602ba86b0a0823ebc2dd4e52158 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 25 Ang Konsepto ng Kasalanan sa Islam (1 bahagi ng 3) Deskripsyon: Ang mga araling ito ay ipakikilala sa mambabasa ang mga kasalanan, mga uri nito, kalubhaan, paano matatamo ang kapatawaran para sa kanila, at paano ang mga ito makakaapekto sa isang tao sa buhay na darating. Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 19 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2076 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa Mga Layunun: · Upang matutunan ang kahulugan ng kasalanan at kawalang-paniwala. · Upang matutunan ang mga uri ng kasalanan. · Upang matutunan ang ilang halimbawa ng kawalang-paniwala. · Upang matutunan kung sino ang mga di-mananampalataya. · Upang matutunan ang 4 na mga dahilan na humahadlang sa isang Muslim sa pagiging isang di-mananampalataya. · Upang matutunan kung ang isang tao ay maaaring magbalik sa Islam matapos lisanin ito. Mga Terminolohiyang Arabik: · Imaan - pananampalataya, paniniwala o pananalig. · Kufr – kawalang-paniwala. · Kafir – (pangmaramihan: kuffar) di-mananampalataya. · Shahadah – Pagpapahayag ng Pananampalataya. · Shariah – Islamikong Batas. · Shirk – isang salitang nagpapahiwatig ng pag-uugnay ng mga katambal kay Allah, o pag-uugnay ng banal na mga katangian sa iba bukod kay Allah, o paniniwalang ang pinagmumulan ng kapangyarihan, pinsala at mga pagpapala ay nagmumula sa iba bukod kay Allah. · Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan sang-ayon sa larangan ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan sa pangkalahatan ay tinatanggap na maging, anumang naiulat na sinabi, ginawa, o pinayagan ng Propeta. Kahulugan ng Kasalanan at mga Uri nito Ang kasalanan ay tinukoy bilang isang gawang pagsuway na kung saan ang isang tao ay iniiwan ang kautusan ni Allah. Ang isang makasalanan ay sinasalungat ang Shariah sa pamamagitan ng pag-tanggi sa kautusan ni Allah na isinaad sa Qur'an o Sunnah. Ang mga iskolar ay inilalarawan ang kasalanan na may imahe ng "paglabas" sa banal na pagsunod sa pamamagitan ng paggawa ng ipinagbabawal o paglisan sa kung ano ang kinakailangan. Ang Islam ay nagtuturong ang tao ay hindi isinilang sa kasalanan, sa halip siya ay nagiging makasalanan kapag nakagawa siya ng kasalanan. Ang mga kasalanan ay maaaring uriin sa: a) Kufr (kawalang-paniwala): Ito ay nagdadala sa isang tao sa labas ng kawan ng Islam at siya ay nagiging isang di-mananampalataya. Ang mga halimbawa ng kasalanang ito ay mabibigyang linaw sa ibaba, subalit dapat maging malinaw na ang kufray nagdadala sa tao palabas sa kawan ng Islam kapag alam nila ang likas at kalubahaan ng kasalanang kanilang ginagawa. Sa diwa, ang kufr ay bumubuo ng lubusang "paglabas" sa Islam at banal na pagsunod. Ang isang taong gumagawa ng kufr ay tinatawag na 'di-mananampalataya' (Arabe: kafir) at hindi na siya isang Muslim. Kung siya ay mamatay sa katayuang yaon, siya ay papasok sa Impiyerno at mananatili roon magpakailanman (9:84; 24:55). Dapat ding tandaang ang pagtawag sa isang taong isang kafir (di-mananampalataya) ay hindi dapat gawin ng karaniwang tao; ito ay isang kapasyahang ipinapalabas ng Islamikong mga iskolar. Kung ang isang Muslim ay nakakakita ng isa na gumagawa ng gawang kufr nararapat na sila ay payuhan ng paulit at ang katawagan na 'di mananampalataya' ay di nararapat na ibigay sa kanya. Mahalagang tandaan na sa kabila ng pagtungtong sa kawalang-paniwala, ang isang tao ay maaaring muling pumasok sa Islam anumang oras bago ang kamatayan. b) Malaki at maliit na mga kasalanan:Ang isang gumagawa ng malalaki at maliliit na kasalanan ay hindi nawawala ang lahat ng kanilang pananampalataya at nasa loob pa rin ng kawan ng Islam (49: 6; 2: 282). Ang gayong tao ay isang Muslim, subalit may nasirang pananampalataya (Arabe: "imaan"). Ang natitirang aralin ay magpapaliwanag sa kawalang-paniwala. Kahulugan ng Kawalang-paniwala Ang "kawalang-paniwala" (Arabe: kufr) ay tinukoy bilang kawalan ng pananampalataya (Arabe: imaan) ng lahat ng Muslim na mga iskolar. Hindi ito mahalaga maging ang tao ay nagsasabi nito o nagtataglay nito sa puso.[1] Sa madaling salita, ang 'kawalang-paniwala' (Arabe: kufr) ay anumang salita, gawa, o paniniwala na sumasalungat sa pananampalataya (Arabe: imaan). Mga Halimbawa ng Kawalang-paniwala 1. Paggawa ngshirk. 2. Kasuklaman o Lapastanganin ang Diyos at ang Qur'an. 3. Kasuklaman, lapastanganin, abusuhin, o gawing katawa-tawa ang Propeta Muhammad kahit na ang isang tao ay naniniwala sa kanyang pagkatotoo. 4. Pagsasabing si Propeta Muhammad ay nagsinungaling. 5. Nalalaman na ang Propeta ay naghatid ng katotohanan subalit tumatangging sundin ang kanyang mga turo. 6. Pagtawanan ang anumang katuruan ng Islam. 7. Pagpapatirapa sa isang idolo. 8. Pagsamba kay Propeta Muhammad sa paraan ng mga Kristiyano sa pagsamba kay Hesus. Sino ang Di-mananampalataya, ang Kafir? Ang isang di-mananampalataya ay isang taong hindi naniniwala sa mensahe ni Propeta Muhammad. Ito yaong hindi binigkas ang dalawang pagpapahayag, kulang ng tamang Islamikong pananampalataya (imaan), o pinanghahawakan ang paniniwala, nagsasabi ng isang salita, o gumagawa isang gawang kawalang-paniwala. May isang mahalagang puntong mauunawaan dito. Kung ang isang taong naging isang Muslim sa pamamagitan ng pagbigkas ng Pagpapahayag ng Pananampalataya (shahadah) ay nagtataglay ng isang paniniwala, nagsasabi, o ginagawa ang kung anong maituturing na kufr, hindi siya maaaring maging isang di-mananampalataya. Ang dahilan ay matapos maging isang Muslim, may ilang mga hadlang na pumipigil sa isang tao sa pagiging isang kafir. Mga Dahilan Na Humahadlang sa isang Tao mula sa Pagiging isang Di-mananampalataya Ang isang Muslim ay maaaring mahulog sa kawalang-paniwala, subalit hindi magiging isang di-mananampalataya dahil sa isa sa mga sumusunod na mga kadahilanan:[2] 1. Kamangmangan Ang isang nagbalik sa Islam, isang Muslim na lumaki sa isang liblib na lugar, o isang Muslim na pinalaki sa isang hindi relihiyosong kapaligiran ay maaaring mangmang sa pangunahing mga paniniwala, relihiyosong tungkulin, at mga pagbabawal ng Islam. Ang ganitong mga tao ay maaaring hindi nalalaman, halimbawa, na ipinagbabawal ng Islam ang homoseksuwalidad o nangangailangan ng mga pagdarasal ng limang beses sa isang araw. Ang mga taong ito ay maaaring mahulog sa kawalang-paniwala, subalit hindi magiging mga di-mananampalataya dahil sa paningin ni Allah ay maaaring sila ay mapaumanhin dahil sa kanilang kamangmangan. 2. Pagkakamali Ang isang tao ay maaaring magmintis sa pamantayan at makagawa ng isang bagay na hindi niya nilayon. Siya ay maaari lamang nakagawa ng isang hindi sinasadya, tapat na pagkakamali. Halimbawa, kung ang isang nagbalik sa Islam ay naniniwalang ang pag-inom ng alak ay ipinagbabawal lamang sa mga oras ng pagdarasal. Mula sa isang tekstual na pananaw, ang pag-inom ng alak, habang pinaniniwalaang ito ay pinahihintulot, ay isang gawang kawalang-paniwala, subalit ang taong ito ay hindi magiging isang di-mananampalataya dahil sa tapat na pagkakamaling nagawa niya. 3. Pamimilit Ang isang tao ay maaaring sapilitang gawin o sabihin kung anong katumbas ng kawalang-paniwala dahil sa isang tuwirang banta sa kanilang buhay o pangangatawan o sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa anumang ganitong kalagayan ang puso ay dapat laging nasisiyahan sa Islam, puspos ng pananampalataya; Pagkatapos nito, ang isang tao ay maaaring sabihin o gawin kung ano ang kufr (16:106). 4. Maling Pagkaunawa Siya ay maaaring may ilang mga pagkalito at ilang mga maling pagkaunawa na siya ay sumusunod sa, iniisip na kung ano ang kanyang paniniwala ay sa katunayan ay bahagi ng Islam gayong ito ay hindi naman. Pagbabalik sa Islam Pagkatapos ng Paglisan Dito Ang isang taong sadyang umalis sa kawan ng Islam ay maaaring maging isang Muslim muli. Ang kanyang 'pagsisisi' ay para muling pumasok sa Islam at magagawa niya ito sa pamamagitan ng pag-uulit ng Pagpapahayag ng Pananampalataya (shahadah). Kung iniwan niya ang Islam dahil sa pagsalungat sa isang ubligadong tungkulin, magkagayun ay dapat din niyang kilalanin ang tungkulin yaon. Sabihin nating itinatanggi niya ang ubligasyon ng limang pang-araw-araw na pagdarasal. Kapag siya ay muling pumasok sa Islam, kinakailangang kilalanin niyang ang mga pagdarasal na ito ay kinakailangan, kung hindi, ang kanyang pagsisisi ay hindi tatanggapin. Mga Talababa: [1] Majmu Fatawa li Ibn Taimiyya, vol 20, p. 86 [2] Nawaqidh al-Imaan al-I’tiqadiyya wa Dhawabit al-Takfir ind as-Salaf by Dr. Muhammad al-Wuhaibi, vol. 1 p. 225 - vol.2 p. 36 Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/216/ang-konsepto-ng-kasalanan-sa-islam-1-bahagi-ng-3/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_38dff602ba86b0a0823ebc2dd4e52158 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Konsepto ng Kasalanan sa Islam (1 bahagi ng 3)

Deskripsyon: Ang mga araling ito ay ipakikilala sa mambabasa ang mga kasalanan, mga uri nito, kalubhaan, paano  matatamo  ang kapatawaran para sa kanila, at paano ang mga ito makakaapekto  sa  isang tao sa buhay na darating.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 19 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2076 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa


Mga Layunun:

·       Upang matutunan ang kahulugan ng kasalanan at kawalang-paniwala.

·       Upang matutunan ang mga uri ng kasalanan.

·       Upang matutunan ang ilang halimbawa ng kawalang-paniwala.

·       Upang matutunan kung sino ang mga di-mananampalataya.

·       Upang matutunan ang 4 na mga dahilan na humahadlang sa isang Muslim sa pagiging isang di-mananampalataya.

·       Upang matutunan kung ang isang tao ay maaaring magbalik sa Islam matapos lisanin ito.

Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Imaan - pananampalataya, paniniwala o pananalig.

·       Kufr – kawalang-paniwala.

·       Kafir – (pangmaramihan: kuffar) di-mananampalataya.

·       Shahadah – Pagpapahayag ng Pananampalataya.

·       Shariah – Islamikong Batas.

·       Shirk – isang salitang nagpapahiwatig ng pag-uugnay ng mga katambal kay Allah, o pag-uugnay ng banal na mga katangian sa iba bukod kay Allah, o paniniwalang ang pinagmumulan ng kapangyarihan, pinsala at mga pagpapala ay nagmumula sa iba bukod kay Allah.

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan sang-ayon sa larangan ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan sa pangkalahatan ay tinatanggap na maging, anumang naiulat na sinabi, ginawa, o pinayagan ng Propeta.

Kahulugan ng Kasalanan at mga Uri nito

ConceptofSin1.jpgAng kasalanan ay tinukoy  bilang isang gawang pagsuway na kung saan ang isang tao ay iniiwan ang kautusan ni Allah. Ang isang makasalanan ay sinasalungat ang Shariah sa pamamagitan ng pag-tanggi sa  kautusan ni Allah na isinaad sa Qur'an o Sunnah. Ang mga iskolar  ay inilalarawan ang kasalanan na may imahe ng "paglabas" sa banal na pagsunod sa pamamagitan ng paggawa ng ipinagbabawal o paglisan sa kung ano ang kinakailangan. Ang Islam ay nagtuturong ang tao ay hindi isinilang sa kasalanan, sa halip siya ay nagiging makasalanan kapag nakagawa siya ng kasalanan.

Ang mga kasalanan ay maaaring uriin sa:

a)    Kufr (kawalang-paniwala): Ito ay nagdadala sa isang tao sa labas ng kawan ng Islam at siya ay nagiging  isang di-mananampalataya. Ang mga halimbawa ng kasalanang ito ay mabibigyang linaw sa ibaba, subalit dapat maging malinaw na ang kufr ay nagdadala sa tao palabas sa kawan ng Islam kapag alam nila ang likas at kalubahaan ng kasalanang kanilang ginagawa. Sa diwa, ang kufr ay bumubuo ng lubusang "paglabas" sa Islam at banal na pagsunod. Ang isang taong  gumagawa ng kufr ay tinatawag na 'di-mananampalataya' (Arabe: kafir) at hindi na siya isang Muslim. Kung siya ay mamatay sa katayuang yaon, siya ay papasok sa Impiyerno at mananatili roon magpakailanman (9:84; 24:55). Dapat ding tandaang ang pagtawag sa isang taong isang kafir (di-mananampalataya) ay hindi dapat gawin ng karaniwang tao; ito ay isang kapasyahang ipinapalabas ng Islamikong mga iskolar. Kung ang isang Muslim ay nakakakita ng isa na gumagawa ng gawang kufr  nararapat na sila ay payuhan ng paulit at ang katawagan  na 'di mananampalataya' ay di nararapat na ibigay sa kanya.

Mahalagang tandaan na sa kabila ng pagtungtong sa kawalang-paniwala, ang isang tao ay maaaring muling pumasok sa Islam anumang oras bago ang kamatayan.

b)   Malaki at maliit na mga kasalanan: Ang isang gumagawa ng malalaki at maliliit na kasalanan ay hindi nawawala ang lahat ng kanilang pananampalataya at  nasa loob pa rin  ng kawan ng Islam (49: 6; 2: 282). Ang gayong tao ay isang Muslim, subalit may nasirang pananampalataya (Arabe: "imaan").

Ang natitirang aralin ay magpapaliwanag sa kawalang-paniwala.

Kahulugan ng Kawalang-paniwala

Ang "kawalang-paniwala" (Arabe: kufr) ay tinukoy bilang kawalan ng pananampalataya (Arabe: imaan) ng lahat ng Muslim na mga iskolar. Hindi ito  mahalaga maging ang tao ay nagsasabi  nito o nagtataglay nito sa puso.[1] Sa madaling salita, ang 'kawalang-paniwala' (Arabe: kufr) ay anumang salita, gawa, o paniniwala na sumasalungat sa pananampalataya (Arabe: imaan).

Mga Halimbawa ng Kawalang-paniwala

1.     Paggawa ng shirk.

2.      Kasuklaman o Lapastanganin ang Diyos at ang Qur'an.

3.      Kasuklaman, lapastanganin, abusuhin, o gawing katawa-tawa  ang Propeta Muhammad kahit na ang isang tao ay naniniwala sa kanyang pagkatotoo.

4.     Pagsasabing si Propeta Muhammad ay nagsinungaling.

5.     Nalalaman na  ang Propeta ay naghatid ng katotohanan subalit tumatangging sundin ang kanyang mga turo.

6.     Pagtawanan ang anumang katuruan ng Islam.

7.     Pagpapatirapa sa isang idolo.

8.     Pagsamba kay Propeta Muhammad sa paraan ng mga Kristiyano sa pagsamba kay Hesus.

Sino ang Di-mananampalataya, ang Kafir?

Ang isang di-mananampalataya ay isang taong hindi naniniwala sa mensahe ni Propeta Muhammad. Ito yaong  hindi binigkas ang dalawang pagpapahayag, kulang ng tamang  Islamikong pananampalataya (imaan), o pinanghahawakan ang paniniwala, nagsasabi ng isang salita, o gumagawa isang gawang kawalang-paniwala.

May isang mahalagang puntong mauunawaan dito. Kung ang isang taong naging isang Muslim sa pamamagitan ng pagbigkas ng Pagpapahayag ng Pananampalataya (shahadah) ay nagtataglay ng isang paniniwala, nagsasabi, o ginagawa ang kung anong maituturing na kufr, hindi siya maaaring  maging isang di-mananampalataya. Ang dahilan ay matapos maging isang Muslim, may ilang mga hadlang na pumipigil sa isang tao sa pagiging isang kafir.

Mga Dahilan Na Humahadlang sa isang Tao mula sa Pagiging isang Di-mananampalataya

Ang isang Muslim ay maaaring mahulog  sa kawalang-paniwala, subalit hindi magiging isang di-mananampalataya dahil sa isa sa mga sumusunod na mga kadahilanan:[2]

1.     Kamangmangan

Ang isang nagbalik sa Islam, isang Muslim na lumaki sa isang liblib na lugar, o isang Muslim na pinalaki sa isang hindi relihiyosong kapaligiran ay maaaring mangmang sa pangunahing mga paniniwala, relihiyosong tungkulin, at mga pagbabawal ng Islam. Ang ganitong mga tao ay maaaring hindi nalalaman, halimbawa, na ipinagbabawal ng Islam ang homoseksuwalidad o nangangailangan ng mga pagdarasal ng limang beses sa isang araw. Ang mga taong ito ay maaaring mahulog sa kawalang-paniwala, subalit hindi magiging mga di-mananampalataya dahil sa paningin ni Allah ay maaaring sila ay mapaumanhin dahil sa kanilang kamangmangan.

2.     Pagkakamali

Ang isang tao ay maaaring magmintis sa pamantayan at makagawa ng isang bagay na hindi niya nilayon. Siya ay maaari lamang nakagawa ng isang hindi sinasadya, tapat na pagkakamali. Halimbawa, kung ang isang nagbalik sa Islam ay naniniwalang ang pag-inom ng alak ay ipinagbabawal lamang sa mga oras ng pagdarasal. Mula sa isang tekstual na pananaw, ang pag-inom ng alak, habang pinaniniwalaang ito ay pinahihintulot, ay isang gawang kawalang-paniwala, subalit ang taong ito ay hindi magiging isang di-mananampalataya dahil sa tapat na pagkakamaling nagawa niya.

3.     Pamimilit

Ang isang tao ay maaaring sapilitang gawin o sabihin kung anong katumbas ng kawalang-paniwala dahil sa isang tuwirang banta sa kanilang buhay o pangangatawan o sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa anumang ganitong kalagayan ang puso ay dapat laging nasisiyahan sa Islam, puspos ng pananampalataya; Pagkatapos nito, ang isang tao ay maaaring sabihin o gawin kung ano ang kufr (16:106).

4.     Maling Pagkaunawa

Siya ay maaaring may ilang mga pagkalito at ilang mga maling pagkaunawa na siya ay sumusunod sa, iniisip na kung ano ang kanyang paniniwala ay sa katunayan ay bahagi ng Islam gayong ito ay hindi naman.

Pagbabalik sa Islam Pagkatapos ng Paglisan Dito

Ang isang taong sadyang umalis sa kawan ng Islam ay maaaring maging isang Muslim muli. Ang kanyang 'pagsisisi' ay para muling pumasok sa Islam at magagawa niya ito sa pamamagitan ng pag-uulit ng Pagpapahayag ng Pananampalataya (shahadah).

Kung iniwan niya ang Islam dahil sa pagsalungat sa isang ubligadong tungkulin, magkagayun ay dapat din niyang kilalanin ang tungkulin yaon. Sabihin nating itinatanggi niya ang ubligasyon ng limang pang-araw-araw na pagdarasal. Kapag siya ay muling pumasok sa Islam, kinakailangang kilalanin niyang ang mga pagdarasal na ito ay kinakailangan, kung hindi, ang kanyang pagsisisi ay hindi tatanggapin.Mga Talababa:

[1] Majmu Fatawa li Ibn Taimiyya, vol 20, p.  86

[2] Nawaqidh al-Imaan al-I’tiqadiyya wa Dhawabit al-Takfir ind as-Salaf by Dr.  Muhammad al-Wuhaibi, vol.  1 p.  225 - vol.2 p.  36

--b2_38dff602ba86b0a0823ebc2dd4e52158-- --b1_38dff602ba86b0a0823ebc2dd4e52158 Content-Type: image/jpeg; name="Concept_of_Sin_in_Islam_part_1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Concept_of_Sin_in_Islam_part_1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAC6ARcDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDg4oRJ xkA+9bGkgwuyOuGx8ue9ZKitC2gdwHSXBU8E9q9iSPKhLU6vSW38suDnnHatl7f7RE6ZIJHUGsTR rqOztxHdsN3UMOQ3410EF1DJho/mXPYVzSvc6o2sZH9nxQZDElj/ABMeaYtm+7cozj0raltkmlbK EZ5B9RUi2wtlyvNCkJxM6GSSPCleK0IBzjse1NKgnJFKjYakwRowwK8bbDhiOo7VKIfs8ChX3H86 rwuZLWeKIkSup2kHHNOsFkiiImkViTwaRQku4qeetNtVCuexNaMlvvTIHNRW0CiQkjn0pJiaLcFu rIcjtTRF5527A0a8dOtXEUNHgHGaijRonCAYHX61Fy7Hn+taOy6yArgCSXCt3FdPPZJZ6clrbs8Q ccv1Jb61Jq+km51ZJF5Y7enOB61B4qvZ7CO3WCNvmPykDkkdsVrzOdkZqKjdmNP4U+zTC8uJHcIe FA+8atXVnHqOnSIJDG8pHIXHlj0FSWk+oQwsLyUymVc7SOU9qJVdYwcHJpuTvqCjG2xn6d4Psrdl eSQynORkYNdA9ylsCiEcDjNZCXDrIvJI9KjuLjzJM0Nt7hGKj8KJJW812ZuSaSNMnpxSQxs5HHWr 8VowGSKhlkCwZ7VMtv7VchgGcEdasi39qhspIzRb+1PEHtWiIOOlAiOelRcuxQNtntTfso9K1GiW JNz8Dt702LyZm2KcN6EVk8RTUuRy1K9nK17GQ9vz04qN7b2rZkgO7pxUEkW3tW1yLGK9r7VC9tjt WwUFQyIBVJktGSIOad5Azk9qtsAKiZwM1SJZk3kOTtxkntiirrx55xnNFWI80V8dq0NOZXZgSAMd zVBUz0qeOIqQTXY0cKdnobcbGb9wHAxwjdjXUaZbTpbInmxtk8sK42KV0RWjzuUc5GcVZttYurYs yucN1FZSg3sbRqKO53UjhVXYdzrxVqNDKvzDrXKaRr8U0gS5dldjgZ6fnXXWbhuVZWHsawlFxN4y UthsttsAqs8JXla2lXep3DOPapEtUbkgYFRcqxm2EeHUtnOasmBFLEjoelW4bVSflxU72hc44/Cj mDlGwurYXHNPlswGVgMZ7inw24h5bk5q+oDgis3KzLSuVIU98+9OljwwYdamWHY1S7MjpUuQ0ius O6TfgDIxnHNULqM3LPM8GDF8sZbqPUgVpNOkan2HFRQ3MbxEykKR1zQm1qDXQwY7BmYu6n8aS4tf kJ28fStuO9imuDBswmOGPeo9UQRWbFFHvWilrYhrQ4m6IjYhKigiMrdMk0+cbpDUtsCjDFakm/pO lK21pT+FXJbYCYqFxjpTdLkZ2G1gOOa0GmHJkAYjuKxle5atYpi1GRgcimzSLDlcZfH4CrscyPES F2ttJwaxyxaQseua8PN8dPDxUKe7O7C0VN3ZeWWMxAsMH2p8MaycgjA/SqZIKDFORzGrEHqpryMP nlaOlTVG08NF6okkZZOT07VFGg3l8c9qjVx5Q9KJbkQxgdz0ry516k6vtG9ToULKyLcjKckVVmXI qOym8y52nncOfars0XYV9vl+IdegpS32PMrU+SdjLkG3mqUrVpTx4FZs64zXoROdlVzmogMEkjNP Vjv5GRUkwyuBxmtCCsZAenbqDRQY8R4HUGimI85ji+XOeanCsuMg1US4I6gGrKXQwCRz3rt1OFNG jax7oj6GlW3BJHemW15H0Y4BrRiSJyNrAk1F2jVJMpfYyHBKnHtW3aa4umBVjjYoDyDULRBI6dHC sv3lqW1LcpJx2OltPFlo6oTlSeoParUPiO0ndh5u0fzrmBpaSf6sde1LFos6SDEZrNwgWpTO4gvI JEVopQcVqWtwsgAJBri4NPliQYBFX4pp4VBBOaxlBPY2UrbnU3MDSqFSQp7im2byqzLMBkHqO9ZF lq0oYCbJH0rbjljnXKkGsmmtGWmnqWSR1phkypxTERlJGcjtUgjxWeiLKTQl8s3Wqz2zZ4rX2AUG NfSqUyeU56dViBL547VBby3TWlwJlbyCQIQw59/wrfewhdy8q7gOx6VWvpIvKCLgbeAAK0U76EON jlHtfmJNKkWO1X5FDvxSiDPAFbIzbCymeJgFrZjbzo19zzWbbQfvBkcVNdXYtpoIVON5+Y9gKma7 Di+5bedfO25Ax+RrPmULISvTqKhmZ/nU9VNJHPvG1j83v3r4PMq9WtJKa2PdoU1BXj1Jg2KSWXbb yH2qPd2qO5Y/Znry0tTflHI3+jp9KrXEmZgvoKfbvvtx7VTnfF4R9K1jHUu1kaumxne746DFajn5 c+1VLZRHbx7epUMfrRNKcYzX3OBoexw8Y/P7zw61TnqNkM7ZNULjBzVmU+tUpTk13RRgyNIxnIqc wBlxTIkz3qwpBGOgrSxNzNvIhCu1OveinTr5hJzmitFEzcjyMVKj5NNETt0U04RSA/dNdhwssonA Oaswysr5zUVsrBdpU81dWzZVD7CfX0qGy4xe6LCXmYwu/mr9i0u8uzFo168VSt4hIQCmBWxY2zq+ 3+E/w1lJ2OiKZeguoyFxGQPXPNbmm3dv0IYH1PNZJt2yoij4x0FXrS2dWGYzWDszVG+6RLHu7Yzx VN40Dlcj149KbdEzQ+Rl48fxCs1beW2cF2aXnjHAxUpFNm3bWysRita3tFjGRwaydPn6blIraSTg elZTbLjYsAYFFNVs0+sjQSg0tNPIwaAK1xclQVQAmsm4SSQ4AHPetlrWNjkjmlMagY2jFaxkkZSi 2YUenNjIJJq5BZkD5s/WtDAA4ApDnHHWqdRsnkK/kLHlmOcVk6pbh7yJ2Y4XnjpRqU17O8kEaqFi +ZiDjj+tYjyXV3+8UuyqMEgVrCL3bIk+h0EyxzASL97GMjuPesy5iKyHHBq3p8KLGqPIWk53LUV5 DJ85jVmjXueor57OMC5fvKaPTwWIS92TK0VzvfY3Dj9allIaJlPUiqLyxEgXClD/AHjx+tRzXixD bDN5px908kV8z7CTdkj1k49y1auEs9xPSk060F9cPcynEIOBj+Kua8P6nPresyacYzD5RLFH4OAe fy4ruyqQII4xhFGAK9zLsrcqjnVWiOHF4pRjywerJHbbk/lVZpOTSMWYVWkJBr6ax5Nx8zZFZ7hm bAq0STSCPgtjpTulqwepHFG460pyrbHYDPYVJHKJ4iI859arTIySlgTz1rx8ZnUaT5KOr/A6aODc 9ZaDpgFQhGG7tRVK9VnQPnlfSivKqZtiar5k7HXHBQirbnAW67cVfjCn+EU+Cw8yHehGR1FTJaN6 1902fPxiCJFjnhu2BVuMsB8vKng5qEWjetWYbPHJfmpdi0TQQKCCQDzmt9IVkhDxR/OOwrKtIYeB I3PqRXQaa6DC7eBwKxmzWKIYpn342YAPORW1alXGduOKr7EW4Y4yDzV6KWMf3RWTZaRD5ZDMMce9 MEe48irBni5O4ZPrSEknpwanUY+GLp0q7EvvVIK38PSkM7Q8scUrFXNXeqdTSPdRouSTisBtT3y4 J4qy0hkhqXHuNM04r+GZiFJ4plzqEUHJ3H6CuXEksVwdjHGelXC8k8eKfKkLmNpr9TEJIiCMZOeo otb5blecK/pXP27TI+05Iq7HGz84wM/Sq5UTdlq61ZITJEUYSLwPSqtne/aj5EsvXpnr+BqUaek7 MZJgSevIJFUrmzSzmLwsSV6H3rOdWnTg5N6IqMJSaSLOqpfSsEW3zboeqty31pbGBvKeJrcWyL0Y ck1w+q+L9XtdZEaXLGDOGVVHA+vWujh1oXFim5ySTxzXmVs4hTh7sbnpyyetCKnLZkshEl/IdPka WWMBnU4AAp8Jub95oZ/3QAUnHX8KyWmZdaiMZxn5Wx3BxXWmEKpMY5A47Zrsy/H/AFqneS1Rx4zC ewkrbMzZbUW6BY/MYmlit3YEyHaew61JcXixKTKdi+pqjPqIQr5Ugct1r0UrnFc53xhZHR9ZsfEd iigo4S4UDG4nv+Iz+VdTbXEWo2kNxETsmUMmevNZ9xjUra4t7kbopUK49PQ/nWT4LuH07UZ9HvXw UYmDPf1x/OsmuSXkzRPmR1BhMbfMcCoZQHY1cmXeehxUAQBsDg0xWII4ctjFWo4QBjFC7QeccUpn jTqaT1GjMltXspGYHKMc/Ss2a+ZJCr8qe9aVxcTvLtXHlnvWTeWk8zErHkH04r5PGYF+2bpwdmep Qrq3vMf5ykexorKlt760P+rZlPtRXM8HVXRnV7WD6mZaylMEVOZsVBChCgilcNX6DY+XvoSm5xUs d3uHzEDFUsE9atRWZcqVBNNpAmy9Dcofc+tXob9lIKdveorbS9yjKEZrTg0tUGNuaxbiapMs2+ot IvK/NVuNXkPQgGoba0SM9MVqQoD06VlJpGiVyOO14GckjkGpY1VJMMwPtmotSumtkCRYyRk1wep6 rfwXwdZ3HOXUHA615dbMoQn7Nas9PCZbPEq60PRpp/IQyEAKBkk9qwP+Ejs7/UDYpOonIyEIIyPY 02HUDdWQjnlynB/3q871YiHWxc28hyr8EcEYNYQzTnl7sdEdeGyZ1XKMnZo9Sg03Mm9nG1e1aERi b5Fb8a5rRNUuHgndjkMRjPatWISGwuJA2G8ttuT3xXpU63tKSqPQ8mdJwq+zJdto0x23ER5xw1VN RmdGEcEuwDkFe9cfpF6Y8pIeex9DWzDceY2GOSOleBjswrO8I6I9qnlsaUuZ6iWT363haS5ZyB8o bpiunaSaXRp5YVBmjRuMdTjtXPxNi4A9OK3rK+WyjdpD+6VSziuXC4+cKtpvRhjKEWk4x1Ry+iX7 zwCZg5AwHJBzu9K6FpxLEVY4IPAPUVFE9mbhUtERUz5hC9CTz0rDj1B5bi4jnPlSlzgHjvxXNXi0 2oP1NuRVZXUbWMnVLYi8dmHU1HFK8Dr1wcVdvZg0TGYASJ97tketY8uq2isoeZBgc4OaunGUo2se rKvF0bSZ2WmxJLeLNIwVEG5mPYCtoajJqvmR6eCIV4MzDAJrm7W5j1IpaWp3QsoMki/xe1dOLmHT rVLe3jXag7dzXp5VRqS5ovRdT5vMKsVJPr0IZY4skzneqLgb+QT64rGkCic+WMJ2q3cXDXUucAAd hTDCzY2rzX08fdVjxJau5LAo4rI8Sac6yw6nbf6yDG4D2PB/pW3bQtuw3WrM9n50TQuvySDaaiol JWKhoxlnqcV7ZR3CEHeBkDqD6VFcSksdqkGue0CR9L1ubTrrKqxO3P8AeH/1q6WQx7s4z75qKUuZ XKkrMo7nxhifzpd3BzTpBySKryOQK2Mx5kxSCXNVHl5606N80WC5PKSRRTS2RRRcLHLwqAoqbyd3 aq8THAqyjmtzIVLQE8itG1QRdQBVET7aVrs+tJpsaaRvQ3CL1NWRfJjGRXK/apMfKTVi2klYZcnA qHTLUzpoZVlkBzjJrgdR8WaifEE8cjskEUjRiNCRwDgH611lsfNjaNiQGGMjqK4jxJp0lvqj7gS7 c7um73ry8e5JKPRnu5JGjOq1UOtttXW4jG192RyDWTq4PmoeSCD+NYmm3LZUKxEq9F9RW9KVvrIO hyynt2r5iVL2U7n0ypLD1NNggvSulHJ5UYrBkjaW0a5IziUoSfXH/wBatG4Uw2CoTy0nP0qTw1Zr qyT2sjEQhllcjrnPSu3CU+ZSUd2ZVa8aEZVPM6Tw9aOumI7jmTBA9hWzfxMmku207k5HsO9T2qwx xqsaKFUYX2FWnuI5EMbKCpGDmvdVC1D2XkfGyrc1Z1PM8xaPbcMycKxrQtpSuC3BBq1r2ktYszqr GEnhhWOt8pQhsArwcmvncRTk9GtT6elXjVp7nR7lNwrr/EKNTusQ+UOeNzf0rnP+EntbaWFGYvwf mU8D2oivrjW7nytOBmllPzBf4F/wrkhhajknYz9rSbV3sbXhm3kvbsAMR1Yse1bF/wCGHnZjJdgn t+75A+ua2tG0m20exVUXfNtG5/U+lWXkjKgyja7enevco4KjTp81c8etjKkqjdNnk2p+FNcv9WMY kjNoTgO0nCj6UmheCoLjxBf6fqkzmS0CSIIsAOjdDn+lel3Vqq5dfumuR1yU6R4q0bVUYrHM32S5 wPvKfuk/iRXoxw9KMU4rQ45V6knaTOiis4bCJYbS3jgiUYAUYpxty6k1ekVJGA7g9qgubuKCILGQ WbIyR0qq2Ip4aHNLQiEJVZWRTjtiCeMDuai1TU4dFs1uZIzNGHAk8sgmMf3qlFyzsImbKnr2plxZ wXMLwyoDHIpVh7GvEr5+m0qcdDshgWl7zLNrqAnjWaJY3icblZT1H1qS4uw0YSPKyN+leb6PrNx4 V1qXTL5mayD7QW/gHZh7V2klykl3byROrxuuQynIIrjr43F07x5rxezNaVKlU2WqMjxNayiNLyJj 5sZ6jrW5p7nU7GG4gHDqCeeh7im3cSzxvG/KtxWV4SvJLX7XYliPJkyAewP/ANfNdOW5iqVJ+01s Z4nD3mrdTdkh8pCWUs36VlTMxJwtb4uEmVkYDPWqiWqO7DYSPUV7OHzOhWkoxZxzw84q7MOOB5p1 Q/KD3q89nFCnLuT3Na32S3tlDcFuuSelZ88qyybccE13OVzFKxnGX5wvrRT9ShjtlikjUkg9KKh1 UmFjBjh4qYRGpkTHBGKlCCuu5jYqeRTTbmtOOINUv2QGjmDlMpY8EcVbi+6B09qnNoAakjgx2obu CViS0QlhtFReJbeGe3gWSPMpOA47D0NNvdYj0RrczRFllJG/oq/U03WLtJ9OWe3IZSQcjtXgZti+ S1JLc9vK8LKdRTexyeoaZcadcFmjyy/xKeD+NNGteRuNqhLsvz8fLmuo0y8ivrZY7mNXHQ7vSuS1 oWyXbLaxCOJmKgAk15FKoqsuWa1PoayxFRezXQfZ22s68v8AokL3CRhsseFHc8+td94P02zi8Lxz 2bGRpSTKzDBDDgqR2xVf4ZS7tGlgYc2suwjHUHkH+daHh6EaVrOsaHv3R7hfQ8dFkPzD8693C0ow SkkfMV8RUknTb0LkQAOM8DrUkhFuFfbu3dBmmSxKDJGGwWGMms5LlraEJcBgynGD/T2rLM8XUw0P cW/XsZUKSm9TTj1JJYHiuIVdGBDKRnIrlNc8BQ3xFxpt55aE8ROuQD9c1v8AysQy9GFMe5+zSpGS drnP4189HM6rTU9X0O90bfCeaHw5NYeJrHT9UKi3uGA8yM8EfU16la2MOk2/2bT4Vt4cDdtHLn1J 6mua8cw79MgvFH7y0nVxx1z6+1dHZaomq2EF0AE81NwSrrYqc8Opp2vo/UzhD37Mu20zROCCcDqP Wn3V0s05kBwqiqTSFYnYdgaotOU01WJ5Irz41qkqfsr6XOhU1zcxsx3Uc9u6g5281zPiWI3ujX1s uA5jLxsf4WHOR78VsQf6NpyseXkG5qoHEsnzjIPUe1fc5dRlDDRjPseNiJJ1G4hoes/bNNs7jJHm RqSCeQcYNSz3AuGkZc53kiua8MnybnUNIxzZzF0bsVY1vm1lUM6gsp5wOorizalOtQi4K9tzfBzU ajUiOWRhhlNX4bkT24fv3+tZBnB3ROcHtUVvffZhMGYbV5NfLOk2rHsaWM3xlZNqKS3luhZrPCyY H8P/ANasTw9r5sHWCdibcsChz/qz/hXoPhaATWF5LeoDFdHbtccMv+TXn3jXw6PDusYtwfsVyN8J /u+q59v5V71LCf7OlL/hjya1Xkq80D0ZJRcfNF8w4JI6Vz1+32DxXFOuVimO1x654/nWJ4b8Y3Om r9luFEsOPlJ6j8a0tU1G11i1ZoW2zRjcASM/hXBHCTpTfWLNp4qFSKezR0d/cNB5LoeM4OKtXOo+ QkakHa2C2OwrlodcS9ltLd8ZddxOeMgdKhu9SuhdymUjb2UdMVhTpTpTTWjR6Eaca0dNjtlcT4ZG BQ96ctsGYlRiue8Ian9vuZ7ZfmVF3Z9D6V1GozLp2kz3LYyiEj619fRrc9NTeh4dakqc3G5534t1 6Sy1NBBJkx5UrniiuN1S6e7neWQ5ZmJzRXI5uTuYuR67FYxEDBFTjSoz7Vm2ryoBzkVqQXnQNXrN sSSEGlOp+UgipWs3jGcZHtVuGUOPlNWFOannY+VGMyDNOSIVpSWSSktkg1XNnIjfLyKtSJ5WV73T IdT0yeznUFZVwCR909j+FearJfeFriSy1GJjA/Qdj/tA16ukM2PuU6bSIdStzBqFuk0R7NXHisNG utT0sBjpYb3WrxZ5na6pa28W/wA5VRwdpqpp+lXPiS/jhsRuSMZlkIO1Px9a9Cl+F2gSxSbIZUcq dgEpwDjitnwtZ2kHhi1js0SPau2Xb3kHDE/iDXBSy9QneTO6rnE237NbnM2UY8N+Pre0jOyz1K2A 5P3pVGM/XpWj4lnXRvEOjay+RAS1nPtHZ/uk/Q0njuy+y2mna1GV8/T7qPGe6swBrS8ZaQ2reFLy GF/nUCeMj1X5hXerJOK6HjNtu7HalaIGYsevHFc3fCaCEif96ueHBziujsh/bWgWF3HLkzQoxJ7n HP65rzrVbotqlz50mwwsUA9fSuXMYQqUU5HRg4Sc2kbdvfvbYWcME7EjpT7zUIJbqDbID6gGtfSm j1zQbWa4jDh0G4H1HFZstjb6V4v0+W3iSOK6hkhYf7Q+YfjXAslu1JS0NXjbXTWpeudHl1fRrmJ8 oHibaCOWOOOK4XTNXn03QomcfLb3Xkyqx5AIz+GK9Zt3CoXZgoXkkmvIPFXkf2rqxtCsltdMsgYd Bz0reeBoUYKmYe2qNOoj0CaK+SwkdLd5l8suCCMkYz/KpNA0+PU9Gtb65b5JE3Rx56fX/CsLQfHV zcW+k2bIjgRGOViPmJXgGp7e7ntri+sdxCxSeYg9FfnH4U8Hl+G5rx1a7muIrVowXNomrm49nLJI 2HDIOwqJrcQxPK+AqDJ3VSsrxopQT8w9M1siSDUbeS3ki2iZShIPqMV7c+ZRajuecrXuzib1Tb+M IbyLKR3cXl/Ke4FdBZ35ZzE2d4Gc1wdrqxms/scpPn6dLlG/vIGx/Ku40Wy/tK3mvAcJnCnPX1r5 unUxEK3NvvfzO+1KVN2F1PT4dQiBK+XJniReorlryyfSPEWlm8l+0afcPskyuPm7A/pXUXTG0xsk yD+VZOsSLqulT2r4WULvjYf3hyMflXHLGOriPaRjZf1qdEKUo0+W50txeJ8qjCpHwQOlR6vZxeJd ElslVXOzKuR9x+2DXNWGotfeHY7pWXzFYRyA/wB/piurLvpXhmeaHaZoYGl56FgM16OXU60qs51e xyYlwSUIniO10co+Q6nB+tSLKwIIJDDuK3PElrb3P2fWbFv3OoL5jpnPlyfxL+tYJjxWk48rscDL 6SeePlOyUDgjufUV0fhrRbjxFp0jzylirbfeuQhba2D+ddv8P9YWz1BreQfu7huvo3/16dJQlJRk jqoVZLRM6Lw/oq+F5XVh+5m/jx90+hqv8RdSWDSRbRv80pGcHtW/r2oQWaW6zkLHNJtJJryrx3dS DWBbFwyRoNpHp2rsqvljyoc2uVvqc1Mciio5D0orjRyntlva/uxxTmtPatK1jRogwYbfWrEkKxW7 TMfkUZ+vpXrSqKKbb2NVBvQy7VfLcckfWtSMqRWWL2UykOibewAo1G9eK332uVZck7hwa85Zthpd Tp+qVE7GsZIx60iTAtiuF0jxBdC7aC5l3iV85I6fSuvxjbhvmxk10U8XTnP2ezJq0JU9dzUBwOKy 9f1dtG0x7vy2kCnGB2z3PtQbh1GM1QvlF/byW8pJSRSprplFtOxlBxUlzbHP3/xGuBp1m+nBBcMM T7x91h1AFZdr4kuV02/hE7Iskhn+T5cFuv61gazpVzoF6kNxhopuUdf4scZ9jRpdpc6rP9ltYyWl bZuPA9+a8it7aT5Wz38M8GqKdtYvXzR6Uiyaj8Lbn7ZI0rGAyIWOT8vSm/DfxC+qaNdafeTNJNbM UUseTGRgfgOlb0umx2vhqS0J+RLYoT64WvKfhzqf9n+K2DsAlxC6kn1A3D9RXbGPs7J9jw8RNSqu S2bPSPA90n/CNRW27BtJ5bcfRWP+NefeP9MvNM8QyTx28rWtywdJFXK7j1XPrmuq8BT/AG2yv1Ha 7aX/AL75rq9QsUv9GubeQbiE3qP9peR+oq3CNSmkKnUcHdHMW9ve+HvBOmGUPFcq5eVD2z2NVvGF yt54dt9Ts2y1tPHMGXqoz836Vj+I/iHLrEi6ZBAoLheScfPjkfnWp4UtS3hGSK5YEzNJkf3c8UqS lztLawqjuk3uat1q1vqkaQW7Eo671cHg5HSuL1m1a3srlHTDKQq/TrXReHbbTr7whCJJZYp7UNFI 6+qk81y2qzLMkjQyySwSxqyNJ1OAQa8ydGr7Z1aj0OueJpxwrpR62K3gu2m1DXYreHGVy5J7Ada7 TxPnT9Xs7xRiF8287dgOqn864fwVqP8AZXiu1mbGyTdCxPYMOv6V3nie7gvtOurYglnQgY9eor0c JFKLktzjnWc4xjLoJHlGB7djWrbSkbcCuF0/xOW228i5VY157g1ffxCq/wComUMvUMK7FVjJXuY7 HH+IkOn+Kb0JlVEx49jXe+B9VFxpc1kJMqsQIU9uoNcL4mc3WoSXB+85yai8PX9xY3ii3kCNIdmT 09q83nUJNiubul6m8WsrFdTsbZXO5WOR3ruIf7FlthJIFKtncewryudnTUZkk/1gzu+taGna3sTy biMtHjBwawo8kH70UNVZrS5NZrHp3i1rSKXdZPPuQbsqT2/GtvxFruoRx30NsVFo0ZWRZOozx8tc lKpmZpYPlMR3r+fFW7zUG1DT/Nk4lPyuB39629raF1pdmukk5Mx9JvHiSS1YkxMd6qem4f8A1qmn AVjg5B5H0rOyUfI6g1pxoLiyDBvnQnj1HWsJu+pluiqSRyKuadetbXSkMQDxn+R/OqLHHFIjYYUv ME2ndHV+MPEB1jRbNS2JEY717ggVyt7PJdXXmTMWfABJ+lTXpa4dWUctjd7moJY8SsfetHNy1ZUm V5OMUUkhopog9G8OSzPo0MbSMYvMbAzXUx3DW9sIWkJiYj5a5XwuGPhuIkfOrNn881uh/tVvtHDD pXz+KqTdV6+R9FCMZK5pfIcMvINRXzqzxw9mBzVOzucb4ZDh1OagvL2OKdp5HAjjGMnua5adKUpp I0lZK7OZ07Sbt/EczSuFgtpeOeoPSu6aYW6h95ZsjnNJBq2j6skyRJsZ4EwwXGTzWbdvJobwC5US JJypJ7+hr262Dq88ailoranAq8FFxa1Nm3v4L67lgjOZIgN49M1K0GD0rjNCe7sdbv8AUpgpinbO wH8qk13W70XkTQM2Cp+VDXrPMKcfdjqzGngp1NXoje8TaINY8P3EKxhp418yH13DnGfeuc8P3oTw wzR/6+0uIpTx/CTg/pWv4f8AEa/8Io9zcSl5oSyvu9RXFWt46SzyKMJcBlkQehOf0NaVZe7znG1Z ncfETxDFHaJpdvP+/uCNwU/w15Sm+O5R0JVs8EVta1psqX9vftN5m8qCD1GBisib5WHtXPOrzu6K qxcXZnVeF9cl0G+kTAKXMYGD2Yd/0rqF8cxLo9w8kyfaSxVVA7V5/fxlreORP4UXkdualWKCbTIy V58z56xhVlBtXLhyyXLbXuVlsLa/vpZJWIZW3AqetbuiaoNOtrizaQ4c7kJ96xflivPlGFzjHtTX 5uGBOMd6mlXlCV76HO272HNfTWwvYEkKxudwUHuad5mNOtk/uoR+tVZlZoUlcgliR+VTyj/Q7fH9 09u+aiUmwlsZyExyqy/eVsiutv70Lp0QVzLNKM/L2zXJtw5roNIjBgMjn5tny96vm5eooq7szGiR otQPlnaZMgCiWzLudxKyA9RUtzhFtJUB3rLhvrmptRv4Ypyy/O2MkdAD/WrhKzTeo5LUzppTLGQ3 JBqrGxSXIODngirUu45d1CmUbsDpVRhyDSWpBq6lMJGt7hMbpFw+PWq29YzkE4PWowDJBx/C2ahe Y5CBc89qlLoI2IJ1jgVgwJzg/SoJ5FEagcFmLH+VUbcn7QFOcZ6VZuhgoPTP86W3ulJtIoS8O31r S0yREhy/fp+FZs5yx96t2bpb2ay3AYoXO1R1bjmqkrxKiri3ax+aTCdyHn6VUY4Oatz2MtvdKQwa KZdynPQVUuFKEg1SVtBNWNC2m3Rbs8rVWSTcferGjwGe0um3Y8sAj3qg52ykUKO4mRyZzRTZDzRV oDqNIvtXtrN5rNFeFT8yuMgiup0l7q6smvSoiAXdtzkGsCxYrZXQUkDb0H0re0Vj/YZGTjZ0rxMT NS1t1Pp40lGCd+hi3/iWW4iuDAiJNEOvcjvVPVJPMs4pjM0hkQEITwCevFVHAF1d8D+P+VSz86Xp uf7rfzFelRjCCso7nm1Kk977FlrqaxjtJ4ztdF4OKkttT1Hxdqsdpc3Cr5eWTAqHUz/oUP0ql4WJ XxFb7SRx2pxbVGViJzdSqkzcE4s5pYbiVh5b7Sc067uhYeI4UhmSSEpkNnpWR4jJ/tW+5PWsqz5k OeeKzpwvaotHYc60vgeyN22jg/tu7s7p2+zzMWwpwM9RVa+hOm3iRg/upFzGx46VDaknV4CSc7hV 3xZ9y1/4F/MVXPJVFruSuWWHlpqmRPcNPbSMX+6uNhPQjuKyJXyR7ipz/F/u/wBKpv8AeH0rZPU4 m29y/eXbrpCIq/xqS/oPT86I5nWIhO+GxVa6P/Eq/L+dTWf3I/oKJpAnYnuGPmlu55qa4mD+XgAk r82OtQ3f36bEf9Pi+lYWF1J7mMeeIEGdm3g/SojK89qzNjCucfjzU8h/4nM3+8P5VTtfuTfQU7aE vYrv1rSs5WiQyofljjBIz61lt1qzk/ZDz1Rc1TWgkRPKw05ecHJY/iakTymms5ZIt8RiXGehYcH9 ahuf+PRP+uQrQlUDQNNIAzvbnHtWq1Q0x+qMs0qRpt2hMqVHHvWM4xke9bV4B/YsLY5E6YPpk81k XPFw+PU1EVZCGqrSwuqZLDBAFOAWx5IDT9TnolS6WT5s3/XI1nOSQSTk5qt3YaJY3Pmh88k5z71d nk8xQ2fmHBrOTqn1FWh/rXHaiS1uAyKITzBWJVOrEdhTL2XzZcLwiDaoHYVYt/8AVTHvx/M1QP3z 9acdx9DWW583TlSQbvLOAe4FRCOGazO12MiHOCO1R23+pl+lN0//AI/h9D/Km9LsL3I7a5ltjIEJ 2kcj1pLjIdGIxuUGpX+9NTL770X/AFzFCeoW0K7mimv0FFUhH//Z --b1_38dff602ba86b0a0823ebc2dd4e52158--