Date: Fri, 22 Sep 2023 11:41:38 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.214.184.223 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_b6809ca34633040bc1032b778434f315" --b1_b6809ca34633040bc1032b778434f315 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_b6809ca34633040bc1032b778434f315" --b2_b6809ca34633040bc1032b778434f315 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 23 Umrah (1 bahagi ng 2) Deskripsyon: Isang madaling sunding gabay na binabalangkas ang mga kinakailangan ng bawat bagong Muslim na malaman tungkol sa Umrah, ang mas maliit na paglalakbay. Ni Abdurrahman Murad (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 134 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7539 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-lalakbay Patungong Makkah (Hajj) Mga Layunin: · Upang matutunan ang kahalagahan ng Umrah. · Upang matutunan ang mga pangunahing mga kundisyong nauugnay dito. · Upang matutunan kung paano isagawa ito. Mga Terminolohiyang Arabik · Hajj –Ang paglalakbay sa Meka kung saan ang manlalakbay ay nagsasagawa ng isang lipon ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang mga haligi ng Islam, na ang bawat nasa hustong gulang na Muslim ay kailangang isagawa kahit man lang isang beses sa kanilang buhay kung makakaya itong tustusan at makakaya ng pangangatawan. · Ihram – Isang kalagayan kung saan siya ay pinagbabawalang gawin ang ilang mga gawa na pinahihintulutan sa ibang mga pagkakataon. Ito ay kinakailangan kapag nagsasagawa ng mga ritwal ng Umrah at Hajj. · Izaar – Isang pirasong telang ginagamit bilang isang tapis sa baywang para sa kapwa mga kalalakihan at kababaihan. · Jihad – isang pakikibaka, pagsisikap sa ilang bagay, at maaaring tumukoy sa isang lehitimong digmaan · Kabah –Ang hugis kwadradong gusali na matatagpuan sa lungsod ng Meka. Ito ay nagsisilbi bilang isang tampulan o direksyon kung saan ang lahat ng mga Muslim ay humaharap kapag nagdarasal. · Mahram – isang tao, lalaki o babae na may kaugnayan sa isang partikular na indibidwal sa dugo, kasal o pagpapasuso. Siyang lalaki o babae na hindi pinapayagang pakasalan, tulad ng ama, pamangking lalaki, tiyuhin, atbp. · Miqat – Isang himpilan kung saan siya ay magsusuot ng mga pananamit ng Ihram at papasok sa kalagayang Ihram. · Niqab – Belong pangmukha. · Ridaa – Isang pirasong telang (balabal atbp) na isinusuot paikot sa itaas na bahagi ng katawan. · Sa’ee – Ito ay ang paglakad at pagtakbo sa pagitan ng mga burol ng Safa at Marwa. · Safa and Marwa – Mga burol sa pagitan kung saan ang mga tao ay lumalakad at tumatakbo habang nasa Umrah. · Talbiyah – Ang pagpapahayag ng panambitan ng mga Muslim habang nasa paglalakbay. · Tawaf – Pag-ikot sa palibot ng Kabah. Ito ay isinasagawa ng pitong ikot. · Umrah – Ang paglalakbay sa Banal na Bahay ni Allah sa lungsod ng Meka, Saudi Arabia. Madalas na tukuyin ito bilang maliit na paglalakbay. Ito ay maaaring isagawa anumang oras sa buong taon. Kahalagahan ng Umrah Ang kahalagahan ay matatagpuan sa maraming mga teksto; atin itong itatala dito sa pamuntong anyo. 1. "Maging matatag at isagawa ang Umrah matapos isagawa ang Hajj; sapagkat sa katiyakan ito ay mag-aalis ng kahirapan at mga kasalanan sa paraang katulad ng isang panday na nagpapadalisay ng bakal, ginto at pilak. Katiyakan ang tanggap na Hajj ay walang gantimpala maliban sa Jannah (Makalangit na Tahanan)."[1] 2."Ang pagsasagawa ng isang Umrah na sinundan ng isa pa ay papawi sa lahat ng mga kasalanan sa pagitan ng dalawa." 3. "Ang Jihad para sa matanda, mahina at mga kababaihan ay Hajj at Umrah."[3] Mga Haligi ng Umrah Mayroong tatlong mga haligi ang Umrah: Ihram Tawaf Sa’ee Ihram: AngIhramay tumutukoy sa isang kalagayang pinapasok ng isang tao, kung saan siya ay pinagbabawalang gumawa ng ilang mga bagay. Kabilang dito ang paglalagay ng pabango, paggupit ng mga kuko o pagputol ng buhok at pagtakip ng ulo ng tuwirang pantakip sa ulo.[4] Ang isang lalaki ay nagsusuot ng dalawang tela na tinatawag na "Izaar" at "Ridaa" at dapat niyang iwanan ang kanyang ulong walang takip. Ang "Ridaa" ay nagtatakip sa itaas na bahagi ng katawan, samantalang, ang "Izaar" ay magtatakip sa ibabang bahagi ng katawan. Ang isang babae ay maaaring magsuot ng kanyang karaniwang damit, subalit hindi siya dapat magsuot ng guwantes o isang "niqab". Maaari niyang iladlad ang kanyang pandong o takip sa ulo sa kanyang mukha sa harap ng mga di-mahram na lalaki. Tawaf: Ito ay ang pag-ikot sa palibot ng Kabah. Ang isang tao ay isinasagawa ito ng pitong beses.Sa’ee:Ito ay ang paglakad at pagtakbo sa pagitan ng mga burol ng Safa at Marwa. Ang mga ito ang tatlong mga haligi ng Umrah. Ang Umrah ay mayroon ding dalawang kinakailangang gawain na dapat matugunan: 1. Pagpasok sa kalagayangIhram sa labas ngHaram (santuwaryo) lugar (mula sa Miqathimpilan). 2. Pag-aahit o pagpapaikli ng buhok (para sa lalaki) at paggupit ng kaunting bahagi para sa babae. Pamamaraan ng Umrah Kapag ang isang tao ay dumating sa himpilangMiqat, maging ito ay sa pamamagitan ng panlupa o sa pamamagitan ng panghimpapawid dapat nilang isuot ang kinakailangang pananamit ng Ihram. Ang isang tao ay maaaring maglagay ng pabango sa kanyang katawan bago pumasok sa kalagayang Ihram, kung nanaisin niya, subalit hindi sa kanyang mga suot. Hindi siya dapat maglagay ng pabango pagkatapos pumasok sa kalagayang Ihram. Bago lisanin ang himpilang Miqat,siya ay dapat magsabi ng: "Labbaik Allaahumma bi 'Umrah" (Narito ako O Allah bilang tugon sa Iyong panawagang magsagawa ng Umrah). Sa pagsasabi nito siya ay pumapasok sa kalagayang Ihram. Sila magkagayun ay magsisimulang manambitan ng Talbiyah sa pagsasabing: “Labbaik Allaahumma labbaik, labbaika laa shareeka laka labbaik, innal-hamda wan-ni’mata laka wal mulk, laa shareeka lak”[5]. Patuloy silang mananambaitan dito hanggang sa marating nila ang Kabah at magsimulang magsagawa ng Tawaf. Ang isang lalaki ay dapat na ilantad ang kanyang kanang balikat sa buong Tawaf; ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng gitnang bahagi ng Ridaa sa ilalim ng kanang braso at pagsampay ng magkabilang dulo ng tela sa kaliwang balikat. Pagkatapos nito, siya ay iikot sa palibot ngKabah ng pitong beses; bawat yugto ay magsisimula sa Itim na Bato. Hindi niya kinakailangang pisikal na hawakan o halikan ito, subalit kapag siya ay nakahilera na dito, sisimulan nila ang kanilang pag-ikot sa puntong yaon. Habang nasaTawaf, siya ay dapat isaalang-alang si Allah, paghiling sa Kanya at pagsusumamo para sa Kanyang awa. Siya ay dapat umiwas sa walang kabuluhang pangungusap at pagtawa, dahil maaaring ito ay isang beses sa tanang buhay lamang na pagkakataon na kung saan hindi dapat ito ipagwalang bahala! Kapuri-puri para sa kanyang maglakad nang mas mabilis na paghakbang sa unang tatlong mga ikot. Ang Propeta, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay nagsasabi ng mga sumusunod sa pagitan ng kantong Yemeni at ng Itim na Bato: Rabbanaa aatina fid-dunya hasanah wa fil-aakhirati hasanah wa qina ’adhaban-naar Ang kahulugan: O aming Panginoon, pagpalain kami ng kabutihan sa buhay na ito at sa susunod na buhay at iligtas kami mula sa pagpapahirap ng Impiyerno. Kapag ang ikapitong ikot ay natapos na, dapat nilang takpan ang kanilang balikat at magsagawa ng dalawang yunit na pagdarasal sa likod ng Maqam ni Abraham (Himpilan ni Abraham[6]). Kung ito ay hindi maaari (dahil sa karamihan ng tao) magkagayun ay siya ay maaaring magdasal sa kahit saan sa Moske. Matapos ang pagdarasal ay dapat uminom ng tubig Zamzam dahil sa ito ay pinagpala. Ang Propeta ay nagsabi: 'Ang tubig Zamzam ay para sa kung saan ang pag-inom.'[7]Sa pamamagitan nito, ang unang yugto ng Umrah ay nagtapos. Habang siya ay papalapit sa burol ng Safa sila ay bibigkas: “Innas-safaa wal-marwata min sha’aa-iril-laah, faman hajjal-baita a-wi’tamara falaa junaaha ’alaihi an yat-tawwafa bi-hi-maa wa man ta-tawwa’a khairan fa-innallaaha shaakirun ’aleem.” Ang kahulugan: Katiyakan, ang as-Safa at al-Marwah ay kabilang sa mga simbolo ni Allah. Kaya sinumang magsagawa ng Hajj sa Bahay o magsagawa ng Umrah - walang paninisi sa kanya para sa paglalakad sa pagitan ng mga ito. At sinuman ang magkusa sa kabutihan - magkagayun katiyakan, si Allah ay mapagpasalamat at Maalam. (Qur'an 2:158) Pagkatapos nito siya ay dapat magsabing:“Ab-da’u bi-maa bada-allaahu bihi.” Ang kahulugan: Ako ay nagsimula sa kung saan nagsimula si Allah. Ito ay binibigkas lamang sa unang pagkakataon. Pagkatapos nito, siya ay lalakad patungo sa bahagyang pakiling sa burol ng Safa at pagkatapos ay nakaharap sa Kabah. Ito ang pagkakataon kung saan ang pagsusumamo ay tinatanggap at dapat nilang ulitin ang kanilang mga pagsusumamo ng tatlong beses.Pagkatapos nito, ang isang tao ay dapat lumakad sa pagitan ng mga burol ng Safa at Marwa at tumakbo sa pagitan ng mga berdeng mga ilaw, hanggang sa marating nila ang burol ng Marwa. Dito siya ay upang magsumamo tulad ng ginawa nila sa burol ng Safa. Ang paglalakbay na ito sa pagitan ng mga burol ng Safa at Marwa ay itinuturing na isang biyahe; ang isang tao ay may pitong mga biyahe mula sa Safa at nagtatapos sa Marwa. Ang huling hakbang sa Umrah ay paikliin o ahitin ang buhok para sa isang lalaki at gupitan ang isang maliit na bahagi para sa isang babae. Sa pamamagitan nito ang Umrah ay nagtatapos. Sa ikalawang bahagi ating tatalakayin ang mahahalagang mga paksa na tumutukoy sa Ihram at talakayin ang mahalagang mga payo na kanyang dapat malaman kapag nagsasagawa ng Umrah. Mga Talababa: [1] Tirmidthi [2] Saheeh Al-Bukhari [3] An-Nasa’ee [4]Iba pang impormasyon tungkol dito ang matatagpuan sa 2 bahagi. [5]Ang kahulugan: Narito ako O Allah bilang tugon sa Iyong panawagan, narito ako. Narito ako, wala kang katambal, narito ako. Katotohanang ang lahat ng papuri, biyaya at kapangyarihan ay nabibilang sa Iyo. Wala kang katambal. [6] Ito ang bahagi kung saan si Propeta Abraham ay tumindig upang itayo ang Kabah. [7] Ibn Hibban Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/214/umrah-1-bahagi-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_b6809ca34633040bc1032b778434f315 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Umrah (1 bahagi ng 2)

Deskripsyon: Isang madaling sunding gabay na binabalangkas ang mga kinakailangan ng  bawat bagong Muslim na  malaman tungkol sa Umrah, ang mas maliit na paglalakbay. 

Ni Abdurrahman Murad (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 134 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7539 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-lalakbay Patungong Makkah (Hajj)


Mga Layunin:

·       Upang matutunan ang kahalagahan ng Umrah.

·       Upang matutunan ang mga pangunahing mga kundisyong nauugnay dito.

·       Upang matutunan kung paano isagawa ito.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Hajj – Ang paglalakbay sa Meka kung saan ang manlalakbay ay nagsasagawa ng isang lipon ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang mga haligi ng Islam, na ang bawat nasa hustong gulang na Muslim ay kailangang isagawa kahit man lang isang beses sa kanilang buhay kung makakaya itong tustusan at makakaya ng pangangatawan.

·       Ihram – Isang kalagayan kung saan siya ay pinagbabawalang gawin  ang ilang mga gawa na pinahihintulutan sa ibang mga pagkakataon. Ito ay kinakailangan kapag nagsasagawa ng mga ritwal ng Umrah at Hajj.

·       Izaar – Isang pirasong telang ginagamit bilang isang tapis sa baywang para sa kapwa mga kalalakihan at kababaihan.

·       Jihad – isang pakikibaka, pagsisikap sa ilang bagay, at maaaring tumukoy sa isang lehitimong digmaan

·       Kabah – Ang hugis kwadradong  gusali na matatagpuan sa lungsod ng Meka. Ito ay nagsisilbi bilang isang tampulan o direksyon  kung saan ang lahat ng mga Muslim ay humaharap kapag nagdarasal.

·       Mahram – isang tao, lalaki o babae na may kaugnayan sa isang partikular na indibidwal sa dugo, kasal o pagpapasuso. Siyang lalaki o babae na hindi pinapayagang pakasalan, tulad ng ama, pamangking lalaki, tiyuhin, atbp.

·       Miqat – Isang himpilan kung saan siya ay magsusuot ng mga pananamit ng Ihram at papasok sa kalagayang Ihram.

·       Niqab – Belong pangmukha. 

·       Ridaa – Isang pirasong telang (balabal atbp) na isinusuot paikot sa itaas na bahagi ng katawan.

·       Sa’ee – Ito ay ang paglakad at pagtakbo sa pagitan ng mga burol ng Safa at Marwa

·       Safa and Marwa – Mga burol sa pagitan kung saan ang mga tao ay lumalakad at tumatakbo habang nasa Umrah.

·       Talbiyah – Ang pagpapahayag ng panambitan ng mga Muslim habang nasa paglalakbay.

·       Tawaf – Pag-ikot sa palibot ng Kabah.  Ito ay isinasagawa ng pitong ikot.  

·       Umrah – Ang paglalakbay sa Banal na Bahay ni Allah sa lungsod ng Meka, Saudi Arabia. Madalas na tukuyin ito bilang maliit na paglalakbay. Ito ay maaaring isagawa anumang oras sa buong taon.

Kahalagahan ng Umrah

Umrah1.jpgAng kahalagahan ay matatagpuan sa maraming mga teksto; atin itong itatala dito sa pamuntong anyo.

1.     "Maging matatag at isagawa ang Umrah matapos isagawa ang Hajj; sapagkat sa katiyakan ito ay mag-aalis ng kahirapan at mga kasalanan sa paraang katulad  ng isang panday na nagpapadalisay ng bakal, ginto at pilak. Katiyakan ang tanggap na Hajj ay walang gantimpala maliban sa Jannah (Makalangit na Tahanan)."[1]

2.    "Ang pagsasagawa ng isang Umrah na sinundan ng isa pa ay papawi sa lahat ng mga kasalanan sa pagitan ng dalawa."

3.     "Ang Jihad para sa matanda, mahina at mga kababaihan ay Hajj at Umrah."[3]

Mga Haligi ng Umrah

Mayroong tatlong mga haligi ang Umrah:

Ihram

Tawaf

Sa’ee

Ihram: Ang Ihram ay tumutukoy sa isang kalagayang pinapasok ng isang tao, kung saan siya ay pinagbabawalang  gumawa ng ilang mga bagay. Kabilang dito ang paglalagay ng pabango, paggupit ng mga kuko o pagputol ng buhok at pagtakip ng ulo ng tuwirang pantakip sa ulo.[4] Ang isang lalaki ay nagsusuot ng dalawang tela na tinatawag na "Izaar" at "Ridaa" at  dapat niyang  iwanan ang kanyang ulong walang takip. Ang "Ridaa" ay nagtatakip sa itaas na bahagi ng katawan, samantalang, ang "Izaar" ay magtatakip sa ibabang bahagi ng katawan.

scan0003 copyAng isang babae ay maaaring magsuot ng kanyang karaniwang damit, subalit hindi siya dapat magsuot ng guwantes o isang "niqab". Maaari niyang iladlad ang kanyang pandong o takip sa ulo  sa kanyang mukha sa harap ng mga di-mahram na lalaki.

Tawaf: Ito ay ang pag-ikot sa palibot ng Kabah. Ang isang tao ay isinasagawa ito ng pitong beses.

Sa’eeIto ay ang paglakad at pagtakbo sa pagitan ng mga burol ng Safa at Marwa 

Ang mga ito ang tatlong mga haligi ng Umrah. Ang Umrah ay mayroon ding dalawang kinakailangang   gawain na dapat matugunan:

1.     Pagpasok sa kalagayang Ihram sa labas ng Haram (santuwaryo) lugar (mula sa Miqat himpilan). 

2.     Pag-aahit o pagpapaikli ng buhok (para sa lalaki) at paggupit ng kaunting bahagi para sa babae.

Pamamaraan ng Umrah

Kapag ang isang tao ay dumating sa himpilang Miqat, maging ito ay sa pamamagitan ng panlupa o sa pamamagitan ng panghimpapawid dapat nilang isuot ang kinakailangang pananamit ng Ihram. Ang isang tao ay maaaring maglagay ng pabango sa kanyang katawan bago pumasok sa kalagayang Ihram, kung nanaisin niya, subalit hindi sa kanyang mga suot. Hindi siya dapat maglagay ng pabango pagkatapos pumasok sa kalagayang Ihram.

Bago lisanin ang himpilang Miqat, siya ay dapat magsabi ng: "Labbaik Allaahumma bi 'Umrah" (Narito ako O Allah bilang tugon sa Iyong panawagang magsagawa ng Umrah). Sa pagsasabi nito siya ay pumapasok sa kalagayang Ihram.

Sila magkagayun ay magsisimulang manambitan ng Talbiyah sa pagsasabing: “Labbaik Allaahumma labbaik, labbaika laa shareeka laka labbaik, innal-hamda wan-ni’mata laka wal mulk, laa shareeka lak”[5].

untitledPatuloy silang mananambaitan dito hanggang sa marating nila ang Kabah at magsimulang magsagawa ng Tawaf. Ang isang lalaki ay dapat na  ilantad ang kanyang kanang balikat sa buong Tawaf; ito ay ginagawa sa pamamagitan ng  paglalagay ng gitnang bahagi ng Ridaa sa ilalim ng kanang braso at pagsampay ng magkabilang dulo ng tela sa kaliwang balikat.

Pagkatapos nito, siya ay iikot sa palibot ng Kabah ng pitong beses; bawat yugto ay magsisimula sa Itim na Bato. Hindi niya  kinakailangang pisikal na hawakan o halikan ito, subalit kapag siya ay nakahilera na dito, sisimulan nila ang kanilang pag-ikot sa puntong yaon. Habang nasa Tawaf, siya ay dapat isaalang-alang si Allah, paghiling sa Kanya at pagsusumamo para sa Kanyang awa. Siya ay dapat umiwas  sa  walang kabuluhang pangungusap at pagtawa, dahil maaaring ito ay isang beses sa tanang buhay lamang na pagkakataon na kung saan hindi dapat ito ipagwalang bahala!

Kapuri-puri para sa kanyang maglakad nang mas mabilis na paghakbang sa unang tatlong mga ikot.  

Ang Propeta, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay nagsasabi ng mga sumusunod sa pagitan ng kantong Yemeni at ng Itim na Bato:

Rabbanaa aatina fid-dunya hasanah wa fil-aakhirati hasanah wa qina ’adhaban-naar

Ang kahulugan: O aming Panginoon, pagpalain kami ng kabutihan sa buhay na ito at sa susunod na buhay at iligtas kami mula sa pagpapahirap ng Impiyerno.

mqmibrm.gifKapag ang ikapitong ikot ay natapos na, dapat nilang  takpan ang kanilang balikat at magsagawa ng dalawang yunit na pagdarasal sa likod ng Maqam ni Abraham (Himpilan ni Abraham[6]). Kung ito ay hindi maaari (dahil sa karamihan ng tao) magkagayun ay siya ay maaaring magdasal sa kahit saan sa Moske. 

Matapos ang pagdarasal ay dapat uminom ng tubig Zamzam dahil sa ito ay pinagpala. Ang Propeta ay nagsabi: 'Ang tubig Zamzam ay para sa kung saan ang pag-inom.'[7]

Sa pamamagitan nito, ang unang yugto ng Umrah ay nagtapos. Habang siya ay papalapit sa burol ng Safa sila ay bibigkas:

“Innas-safaa wal-marwata min sha’aa-iril-laah, faman hajjal-baita a-wi’tamara falaa junaaha ’alaihi an yat-tawwafa bi-hi-maa wa man ta-tawwa’a khairan fa-innallaaha shaakirun ’aleem.”

Ang kahulugan: Katiyakan, ang as-Safa at al-Marwah ay kabilang sa mga simbolo ni Allah. Kaya sinumang magsagawa ng Hajj sa Bahay o magsagawa ng Umrah - walang paninisi sa kanya para sa paglalakad sa pagitan ng mga ito. At sinuman ang magkusa sa kabutihan - magkagayun katiyakan, si Allah ay mapagpasalamat at Maalam. (Qur'an 2:158)

Pagkatapos nito siya ay dapat magsabing: “Ab-da’u bi-maa bada-allaahu bihi.”

Ang kahulugan: Ako ay nagsimula sa kung saan nagsimula si Allah.

Ito ay binibigkas lamang sa unang pagkakataon.

Untitled-1111Pagkatapos nito, siya ay lalakad patungo sa bahagyang pakiling sa burol ng Safa at pagkatapos ay nakaharap sa Kabah. Ito ang pagkakataon kung saan ang pagsusumamo ay tinatanggap at dapat nilang  ulitin ang kanilang mga pagsusumamo ng tatlong beses. Pagkatapos nito, ang isang tao ay dapat lumakad sa pagitan ng mga burol ng Safa at Marwa at tumakbo sa pagitan ng mga berdeng mga ilaw, hanggang sa marating nila ang burol ng Marwa. Dito siya ay upang magsumamo tulad ng ginawa nila sa burol ng Safa. Ang paglalakbay na ito sa pagitan ng mga burol ng Safa at Marwa ay itinuturing na isang biyahe; ang isang tao ay may pitong mga biyahe mula sa Safa at nagtatapos sa Marwa.

Ang huling hakbang sa Umrah ay paikliin o ahitin ang buhok para sa isang lalaki at gupitan ang isang maliit na bahagi para sa isang babae. Sa pamamagitan nito ang Umrah ay nagtatapos.  

Sa ikalawang bahagi ating tatalakayin ang mahahalagang mga paksa na tumutukoy sa Ihram at talakayin ang mahalagang mga payo na kanyang dapat malaman kapag nagsasagawa ng Umrah.


Mga Talababa:

[1] Tirmidthi

[2] Saheeh Al-Bukhari

[3] An-Nasa’ee

[4] Iba pang impormasyon tungkol dito ang matatagpuan sa 2 bahagi. 

[5] Ang kahulugan: Narito ako O Allah bilang tugon sa Iyong panawagan, narito ako. Narito ako, wala kang katambal, narito ako. Katotohanang ang lahat ng papuri, biyaya at kapangyarihan ay nabibilang sa Iyo. Wala kang katambal.

[6] Ito ang bahagi kung saan si Propeta Abraham ay tumindig upang itayo ang Kabah.

[7] Ibn Hibban

--b2_b6809ca34633040bc1032b778434f315-- --b1_b6809ca34633040bc1032b778434f315 Content-Type: image/jpeg; name="umrah_-_part_1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="umrah_-_part_1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADfARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDxmiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigApcEgnBwO9JW14f8Pazr8V4mj2LXYRVEwVgNmTlTyRz8p/WgDFop0kb xSNHIpV0JVlIwQR1FNoAKKdHtEi+YCUyMjPallCCVxGdyBjtPqO1ADKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK9B+GUmo6T9r1G3tNS lgmTyl+yELuZSGOdylcAZGTzk4HU159Xpvwn161sRPZTrb+akv2mMzXHlK4KbGU/KQcdcEjnp3oA 5HxZpFzaapPem0vIbO6lMkTXKneNxJ2ucD5uCcfz61gV6z8V7vT9Q0q1kjS3S4FxwLa6Eg27TngK AP4e/wCdeTspU4NCA1vCqOfFGmyIoIhuEmkLKGVUVgWJBIyMDpkZ6V0XxVhW48Tf2labJLaWFAzx wGMK4GMEEk9NpycdcdqyvAGpRaX4ws5J3kSKXdAzxsVZd6lQQQCeCR2r0z4w3cVx4QUNGY2W5QIs ckm0thuoKAHgHvSA8PooHHbNOjbY4bkEdCDgg9jTAbRUipHs3PJgnd8qrkggcZ6DB/p0prsXYk4G T0AwBQA2iinByEK9iRnigBtKVx6fnVyC7to4nWSxR3wNj72UqeMng89/zqtI6ySbsNyBu3Nkk45O fc5oHYYy7SQeoOCKAcZ+UHjHPalJTjaGHrk0Hbt75zQIQggkHOR2NJTiWIYk8E8/WhSu4Fhx7UAN oqUs0cm4D+LO18N09R3ph6Lk5/GgBtFacWjLNaCcalpykoW8p5SHHt0xn8ao7kAUjk454xg5/XjH 50ARVs+J9Cn8O6lFZXFxZzv5CPutSSoBzwcgfNxz9RU/gq0sr7xZYW99s8hy27zDxkIxH45AxXSf F5LOPVrH7LcvczGFjLJK5d9pOFBJ/wCBYpX1A87p8MRnmSJcBnYKCxwMn1PamV1vw30G31/xK0N0 8qLBCZleJmV1YMoDDAJyM57dOtMDG8RaTPoesSWF09q8sSIGNs25Pujvgc9z7msuux+KFlFZeKxH HLLPIYEMk0rlmc8hc5AIIQIMfzPJ5B42jIDDqM9aAG0UUUAFFFFABRRRQBLPJHKysiFCR8/IwT7A AYHtUVWJbdVVWik83JwQFIIpIbK4uM+TDJJt67VJxQBBXS/D6SZPGuni3keJpGaIugzjepUE/iR+ lYE9rNasonjZCwyAe4ziptLvm07WLO9X71tOkwx/ssD/AEpoD2L4taNdf8Icl5JOJFgukbaE2hQw I9T6r+OT3wPE2bdjNfTXxBtV1D4eazAgzsg8xfohD/yWvmYlh1GMcdKGxLYI3MUqOvVWDD8K97+K +lJL8O5rxJZXEcsMwDEEYJ2+n+3+p9seCL8ueAfrX0PrgfWPgj9xmkfS4ZTx3VVcn/x2kDsfOyjJ AzjPc1NHZzTXUVvDGZJZmCRBBnzCTgY9cmiOLBO4hTj5TuB5pqOYGcYVsjGeuOQcg9jx1oGXbfw/ qN1aXNzDBmG2hE8jF1GEJwCBnJ59KoIm+QIeMnFadhJdXkywwz+XGrCQ4ODkHsfYnpSahptwmoOs UUzsTktjqTznI4/X1qY36lS5ehQe2dMnggDOc4qGr8tlPHBvmYKWO0ICDnjr6Cqv2dzGXAwo4OT3 qiR0HnBHVGYRyDDjdgMAe/40tzIZMFm3MAFz7AYA/ADFWLe58mzePdhlzxVWRwQ5KZLtkN6e36/p QMYpKAnA5GORS+XlAc8+9Oghe5uI4UGWdgqgnA5OP60+7s5rO4kt5gA8bbW5yM/WgRAwwF+7yOxz ShVO35sZ6k9qkjZlWQZGCu3P64H5VFuIyO1AF2w0q41GVktY/MI2D5mVBlmCDknH3mH8+gOGRadc TZCxtuVtpGOR1/wP5GrNlcukAQs3lq4YZJ45HQe+BW/oMsBbZcIkollA8lmaNg2eJCeAANx5JrOc pR6GkVFnP2+npKMOWVckdcE4/A1cTQrZ2ADyYIzneP8A4mtK6sWtL+eJkaMrMy7H4YYJ4IGefxp0 OVJIBOxQerfrmlGdyJqzL/w00KOfxvp7BpNqCSQ4bp8jY7epFW/iHYed45v0+1zJGIo4WKNkkbFJ BGOmfftV/wAByx6X4gk1K6MpQQvEPKVnw2F6jAAyAce5HFUvE7PdeIdRvGZUjuH3p5h2ttAHBH8J wRx1rToRzHA3mmLbzxxo5O9S3PavQfhLof8AaWv388hj/cWixYECheSoBx6kIcnqTnrXF3w36wBu 3KkQAIPv/wDXr1P4VtDodlqs95PDDPKYsRyPglV3Yb8S+PqMVSQc2mp5d4rKHxTq21Y5t88iISNu wB8BgAQM4GOcjk8d6xBG/l/Mh2jnI7dK257KR7y4ku1dXJyEIKtz82cHHBzx9DVC+KQs8aLjbgd+ tFtSrlMOI2ddo2OMHjJAyDkZ6HimRqGb5iQo6460uP3gDc5x3x196UnznG1Tn2GaVh3GqUCMGUlu xB4FOi2eYPM3bcc7eDTCpHUEU7A7A0WHcUojByGC45AIPP8AOikaLkbckHpRQJnqtjctLG8b2iRz bSyuLaCELs+YgFU44B5PHpzXI3crxeJJ2hdB9qQSFtxOD3Jxg5yDx710WmyQWt/DJsiZFYOVjjKE o42sOeNpzjnKk+lZHiCCSC+sXkWYNbyNbSeYACMcgDH0buaXKosyUm9yGXTmuVAuHeUD0tHJ475L VBJ4bS5ZEgkNu5ON0ybVIPGAE3MTk+nrWtfWyxSkGLduCEEIzZPfuBn0H86SMxxSxh0TZ5hUqQig gjgdc9e4wSfWi4J6HoieM4ZfDywXGjXTu0X2aRWVxkbdpbBX7p+ua8j1jw3FppQNfPIdu50ePY2c kZHJyDg4zg8cgV9AWN5p32XzLbTbuRZMzqwtcltxLcHp+uK4jx5Do97qEUt3Z+SYv3YEzhCCRnoG GOMcdaq9yeZx1ueT6TbTee3lxJMueVdtoOPxH4f5B93tvDGpzaHJbx3s0NsSVW3P8KLlfLC4KlCB 05yMVwUzW9nYNa2iARS5JVXLndx1wPp1YV2mn6vdjw7bzyWOoTM4WMbLoou0bsN1JH3fX8hikk76 A5KW54p4ihNn4ivrIQpEYZmhACbTgHAOABzjvjmqcsB+zBgASOGYdB6duK0fGYuYvF97JcxGKSR1 mVSSflZQV5PXgjmspbjldoHHr2oNlsXtAfydREhIUMhX09K7V8SWj844OcnHb6j+v0qLS9I0r+z4 5m06KRmYltwkbPJ7BSOAe1P0mytbaH92sisVO7a7bc8jp0HT1FGhjKVznL6382CPb2z/ACNOttJM TwSTwqYpidhcDDY4Pf8Awro9L0GKeWNE8iCDIZyWAyOjEc8sFyQO+O9amtxRLplo1rYCKOKdkWdm bzDjkKecdOcjjjjvWXNeXkbL4TDTwnBqJzbyyWuTgiG3LBhwOSMj+I8H69M4gPgy0t7lPtJeeNlz /q2iPAzwBgHrz3GPy6jSbGYqlw9pIY8nEpiyMbkP3tjenqPXHcQwK9vMWSER7I5GkZoyFVAw5P7t RjJ6/rWycWtDnbmmcvZaA+jlrnzomj3qFyjbgcnb1GB3/T1Fc5qUU974huUG6WRpCWOeT3J5r0JN QtGTGVJaQ8iNmzncDj5efvdiOp46g8nqWlXdhqD6tZxSCyfBE0iYBzgNjpnBPQdvzpFxeuplvprS xLGI2WZCdxY5Ljtxkj8qm0jSblr2aJY9wiUNI+PkQbc8k4A9Oa07O/3qFd2fEY3Ip5bHPAPenf2t rFrdTLpljMscrLIYkXzVcbTt3ED5sBuQe+cjORQaO5U0jSrjWbtrfT1klmUjIjTdng5pkdw0GrxC +hKLFMVlWTcq4B5BwQe2ODW34ej1CG8gNzpep26hjvmht3yoIIAGff371e1m2iu9aQfY7i1tYwFR TAYty7mOSPfJqKjtpYcXqY+p6oLi78uGQ/ZuDHKID84xwT7/AKnGec5pNLdFvP38lxLbr1IgKblH boe2a6K3sYRrc1xNp0sdmzFlhhO0DjgZGfy7Zq7dQ2l1ayw2OlypOR8jtIzuBnkgdPTr0z+WN1Fc qix3ctWzT8NaunhuOdL60e1M7GRZJrR8MpwD0PqPT8ayfEVpf3viK5mfSL5UZiUAjYgoBjd97j17 deaNFSTSNJew1C2lh8+Uzm+lRise1NqqRjrx9PmA9azbi0sbp3mn1EPMkBuH3qNwycFfugFuc4HG K2jC0V3M5O7ZW1PwxqE08t1Dartt4wskaOpbhQxcfMQw2svQk8H0r0XSV0C18PW8c8O4LArebPJE si5XP3CwIPQ4xznvXFW1gYzPDY6nbOA6K6Aq6lnGR0Iz05Pauhih0m0uTHdqkmoQxoXiCk55O456 EADHJxjFaxjfdmUpOJyl/olxeyXN1BiS3hXduWSMZG4j7u4Ecc9K5jS7WGbU557gxyxtuxgBhkkY 6+2e1ek3/hqwmja60q5ltrmKNpGCvhRtUEnBOVydxyPTgVgHVJbKQ217b2N0sxEhNxahXcHo+5ly CRg5bJwR60JdhqWhy2pWiPa3X2KFZSuN3lxglQMFmIA+UdiRVnw1piy2CO8Ks0rnDgfMBkDrjgcG uzs5/DkmnTxfYI/tch2+Y7mL06N938Tt61BJq2m6NgXei3ibRvjMVywRsnoCww3JB+XPc1VrML3V kcJrGhnTLiF7mG5itJ9xik2DMmD24A/wqBLOHy0Pk/6wlV3SDJIrsrzXtW1bThptrYzPZ4DR7k81 oxkOMNngjGOfx5Fc7bwz313Gkxw+GA3LjA55wfxpWbZSlZalXTmtrDUkN9Yfb4QrZtzKUzkED5kO eDRXWafoejtYy+fcTxakzEgRRBoymOhGQc/Tj2NFWoS6EupHqNCFkVNx5Dxj5jICRyGG38hjn1FL 4oszPplxfxIhXZDeFolONxIVjkjpksMjAJPPPW/pep2MumXRudKme8CiTf8AadgzkLuCgDpnuT0x WbqV7FPp72qmIyCGWJSXIZg2SvUYPJI9cHrms5qzVyop9Bt/tvLGxuQgffEY2+Td0655wB07HPHS qQkEabsqCFDE7kXocHoDx+YHQVYj0+8tLGGxVDdD5ZYyIfmBBAZQD3GRyPfFQSGS18sSq6FtxRSD 84BIyAF5wwI9Rg85rJuw4R0Os0SzurvRI3hv7uAR6jGpVHfau8438knOc9Dj2q1qXh+7toDOmZgs 53rIw3MwJHLDHUMO/GOMYrP0Dxbp+iaFPHcKxkuJMxlFI2yJzk7uOCV7k/yqrDq+v+JNQaG5e9+z tIHf7NDmFj65JGPXriupWlFaGMotMrTLrfnM0duwUHhvNXC+w5/rn371dtz4naEIdVa1toYxlIyX KqD36ADJ9+a6FNKm0NbhbKaHUUMYDfbBho2P90A4H1JrEu9Nmljb+0dTfYLX7P8AZ7ZuWQNuwTwO vc5qeTsUpLqxbvw3Z3t20mszrNcxMIGMrAvH8mVDBeSuMYIB5NcndfDPVbO2SeeezijZgm6VmjAJ BxnK+35muttzY2KGS1sYw7/M8l028g9BlRgZ+v60+71m5vtMk+z209667Dt2GUtzn7gyABzzz260 OFiot9Nirpdrp1tp8EF1f2crMOqSh1fBycfIcjOKltrTRob1GF4Wdg5CCGTJUZI5KnBHA4Xn8RXP fbPE88mwaJdpHvyqpaugFNvb64tbgKWR3kUSMAQwjz2zz9fofpUKlF6sq2trnZTJpdxEqW32qOBI wBCCw8xwTli0mOueM8cHFI935lu1mNOuJIDhgjXKKUIJOcgHjjHBI4ri4NbusmMSMMqECqvGOme2 OcflWhqGoyQfZRFMszbSzSYPcBsEY65PuMjqe1qnDsHLLudKdduEg+zJaQqi/IoklLNggE4OwHqP XnArPmu7mwhknWyhghcGNpBHIAwc5IJyBzjkeoqnpkWsXN6J7NZI2AI3qPLIyPXtW3r8XiLW4Y/P 8lFjAAhR8A4GeR65PX/CqUIR2Qmu7MKXxPdyCOKSZXjtxhFZDhO2BuJwMcce1Wz4tutUt47KOIZj GcKEHIwMgEdeMceue1Zy+D9YkCoYAq8Hg9Af6itfS/AMqTB57ueJ+eY1wQMdR+P8z6cjcQtHuUtR 1DV9HkSO+lmgYjJjR4w4zjkhfu8dM9c1Vi8UOWZpr27Kjt55HOMf3h3rp9U8DxX8hmmvryWQ8s87 Bs/j/Ks6L4cWokG68YgKGI6fL9cfWp54LdoS5SXRzZa6Hjm1AwmNckzztggYPUt19uvNZFzqltAk sCNKyq+SvK5PQnqeeMV11p4T0uziKGzimcnBLHJJPHqAP/10248NaNM5LW8KYcr8oI579T71Ptqa 6hddjlbTS5JsXl7pV09kpBeZOuzGM5II6HrjpRrc+jaZeQnw99ocuBmSQbRjGdm0KPbnNdXbafp9 kqPbyZC71VWm3duflPH58jinXd5BKpVF8yYBdqBcAlhkDj6VP1im9hXfY4wHXxcGaFSHX5QA+MAH OMGtTSzfSX5m1DTXuFIXzInmiMbAEfdyuVOAehz09eLKzXbSbng3lnJYrLkZHGMe2DxTneRZFPlX kSBHXCrkDdnB75I47evrgZRxLfxRG0yprl3OJVMHhsWwYljujUkgnjlfTJ5NQWmsXDqxuNFt5Ufj c1uFIA4Izxn8z0q3c3qpJ8kknl+XhVmgy245wSRgHqMgAdKq3011L+8s4YjAoPLDGXz6kEYGTnjn jjrWnt1bREuNyafWpXO5rAxbkMRRQTwflHPsMdMfrWpaX2m6tpjW+sNJE8biRNsYO/AVQMMD0CjG TjFYUOpGFkN5A6E/Kdw+U8AngYHqQRx+RrViubS5ttqXCHjCr2JB5x6DA7ULE0/tKxDhJbGWlpby TSpsmSNGOx0dSSM8ZGMdD+uOetMW6+zS+Tp7MYHXc3mEFWYZBBU8d+471YutClYt9mu3GSVCjBU9 ccEdMn2rCu9P1q3QqCJFXoR144rpjVhJdxKGu5u217DNZiBY2gQjCmA5A+iMce/ysPTFU/7Pvhia Ax6iY+JAmVmwR2jOCCB7MP6z+D9Zn0/UJI9RisVtnAEgugMScnhWweep/Dmk8b69ZrPHHa6XHaHz Dh1mDBwPULwpGR37+1DUehS3sc/d+WZxLcWdwsyENsWTG3r1GSc5H5UVYt/E7Sny7mRLqMAgLcpu IBPIDcMB260VJexqwLaEN5VkyM6HeJrocKRzkBeRg+vemyfZ7eUx2+iWbsHKqRJI3tnPAx349q07 aVYxGYo5JPIYQHy0JycDIBbn09zn2qEyNHKyqCzhSBKuMKQSvORznb3Pc9OKuUEzNSdyKCa5MyRy WdpEhznZDu3BR0BYnqf0Bq7/AGdZylJHtnYKCwHKgZJ6jOCackjyFTEztIc/K/brycfh0J69utMa 1Am+0wyOWDA/eYxqwA67fvtg4wB1PUc5cYqK1Ik3J6Gr4eW30W0n8u1PmsxMjNKxyQxxheR079TU l3qzXWfKuliVcf6nvx90kjA6j6VnEmIYXy41dthkZsMVJyWB7ZJbHXnvROht0kWFYklcFRkhBtHO eoPXIHAxzxVWRNm3qVhfedCSiEs+C21ckgk4yD/n04rP2OI/LkklfBYlQTkDP6jnH4fStiQRQStF 8zKQGVVQKRhs5A44GT2BwD6Vm6nvLsw/ePlWwrFQAOAeDzyD970qtC436GeQuzLO4Djcqr6e/XsO p+nFZ80gSEshkyuQGjG3leuD0yBj9O/NXmExaX7QyM3QhUIXP3cdOcEY/DHXONmx09oNOMn2dH8q QyM0qbtqsADn2xkn6e3MTaSuaps42WWYtEqid1V4mU7mONgKLx7ZIFLHpF1LGNlvI6jHY7cEZHHp xXoOn+JtNe+ltvJihdVlGQq8urAbR68H+dNsviBYppOnzXURkurjzVeOHaAjIMk56c8Y+ufrzKtF 7D5pdjn9D8POZ186xyV5Pm5GTwDxj6nniu6Q6bp9q0ixQQJFnecgtkYz7ZHHqa4/V/G7atbD+z4L iJbq0uEVH+9vJTYVx1PUAf7VWItE1DVme81S5ksbV7iWXygA0sgkCYAXohyvHfnpms6lR9NC05S0 Z0N1rcSF9r7CH2q/GCB/LPNE+uqst09s7zKwCoADhCDjI9snJ+nWlstMW2aJNL0lJ3mDESXBGcrx 85bnPp9B2rcTT9QUSsrQJkrsCrxGMc5AGc55z6Vz8snu2wUUc+2sXN1HI0dnO8ciAbUTk9M4z/wL /wCvUkrapLIzw2MiZhWMKQBjnnv2xniugk0u/lSQNdLHuHVUJKj6EjjryPbrVSa0srdNtzrG0hMD EiBgMAccZP3Rx+NP2a/pgYottbyzyeQgWPb+9lGCAQBn24PPXn3qW4028uGllu762AaIByM7uADn nJwSpP59xV2W50OTbCJry8YsAixmRueuBk9ehxUEl1pqwedb6I0qLG0ivcMAoUZyOpxkjpxn8aGo LexSi3sjOuLGO3K/atfbzGZVIiAPqMkZOBk9fpVhdK09zIfMvpCSxPlwNznqfunjIxUcmtavBIIr HR4rckFgIbYkjI7EAc/TrUU2r6oDCl9qs8UrBmlijKoYz0UZ6inZJXX5DjTcnYuQeHI2VimlXZXK gec5j7knqRgDA+pOPWi8sLOMRhlsLR84Z57tSyj0ABJzjjr9KozLaNGst5Lc3Z2KwE0xwxBGSMno SeR9MVnW15ptr+7+y2iuqMSXf7ysSMHv6AZ54oXM9ost0l1aNaK40a3Tyop4n38lbVZHyRz2A57/ AONPE0Vy++Gx1Fl2gs7OEU/KWU5fJ5H4HismTxFJdTI8MIHllvkVcCR8bcg9x0GcfTpVefUL24i2 RzFA3AAlxkDtwc/XHHvVKjUlskgtCL1bNZLplgSWa01pfOja535jkDIAMnaVwoGOmBnPvSRzWLJi 5t7yT7VAc+ZZHaydNyhSQOv3hznHqKyY9Y1KJMR3OCg8s5Yk9euc/XjPfnmiLxXraNuWVDEseFLK PlXuBz0+X9Kfsqy6JktU31Lu3QZNvkah9nkmPyiQFA31O3aR/wAB/GqsujrAC1xYsAX3C4syChTH Uhec/UVCNdvLoRXF3YR3AtIWj8tEIYRlQDgDk8KRwOM/Q06zubS4kMmm3T6eqsu9kYNHtA64PGMn PfoazfMvijYFST+CVxkUckQjOnXkcwO1vL3HK4B4Pvx3pZNZ1G2ljivLQjYNm7HCKOuPc8/Q0Gaa exjur6wtrrfEZfOtz5UqD3x1OOeP6U63v4ZLoxSX9xFJuBktr7CscDgbiCfT0/XNOMYSehnOMor3 kBv9OuV+fYDtwQOM9epP0H41QOk6fNPMzOw2BZQ6jchY9Vz0J5H61eu9Jjcu0kMYDjOXTy8f8DGV P6HpWFdImlTIHjli39JEcEZB4PX6dsU5qcVZMKXI3cjvvCkM4kktj5ZTAcKcoDnpRVw3F1Z2wRWE kQDGNlX5UZj94jORxRWkaskveRahf4WW47xxMoZpklaPZtOBtXdgH0/veh/SnW32YN5kjmJNodpR nDlzz9T8ucDrgcVmWm94RCnnzuzbfLGA5Yg4BAxnGOT6Z/C0ySaYMSXOblSFctwgPCnGMZO0HJ6n AAHp3nK1bQ0V+WMiSAQI0eNkeQW6cueg4IIGe5yTyKkeIwwRJHtPl7VHmAEKARgAdf19PbOPFqIE kRL7FO1g5X5sEMMk/Xj8z0WhpIIGUyRyShCx8x/m2E7ePUjOTj3HvQPlZ0MMyPlAVwpAAjUkckty ucEEkDHXp7U2fUktvKt4vKB2r+7EgHydBgEntyOuRn61kQTiCbAZJNhPlnqTn+Ek9STwf+BHtS2/ 2FdJuVaxF1d8st3MThS2QXVVwPvg8k+uaTuCVnqWbzUAqKYiWeMsQrEZ5IBDE9ahsWuL++SzzsSQ ec0hIYW8S8MxHPQYA9x6Csa5vZGgkMe4pIC20vgng4BH4D86vaeDY+CtWvhuDTYso32gkrnb15xy Tnp+PFQ2a2shl5rkazruDLHESYXIyxXdnbnuc474PHrW1oGvw/2q2nTIssFzmORWfd8jLhh/Pk+v 0ri7XFxcRxEARmRSVxy+C5H/AKAtaXhi2Ed/bXXl7kjjWRiyn/nmhyB9UbnP5UviLtyqyNa28M6d bSkz6nM7M7xcSBR93DAdcA7gO3XjpxrWfhXQUg8g2st1FEWZzveQR5IBPGMZwDgc45xVuLQLay1Y Q2+8pNaK8BEpbJQFDnA5OACenX8a6XSrQQXKs+DHcptcbdo3fmPcdK4VzKREmnoYenaLaWl0To2j iLhT58u4gg9cZOTx1K/nWrJaafpSfatUfzZSxaPJOTkdB6dh+H4VNq2pvolvHZwxk3LyCOGVyAiA jgsccAD69K5SSbZM17PMJbxfnd8cQyKcgJjvjZ17Z9qJtJ7XZdOEpLyOhi8Q6hPCZbCxsbW3ZhGG mOCxOCWxwAOc81FLqWpymI3GsLFvx/q0A/d9yfQ9R9RXHNfz3LTW6yoDIMMNxPLABsHjHfnn1xTY p2iYwy3CCbbJtLxZY5JGMAHAPf6YxmqjRqS1bsbXpx0SOhF5YX0jxyXct1k5UPMSyqAD8vbBJIJI 9KgbV9PtgJI7Rhlmkyq5G9cgEY7A7sdif0xoXluolxKU3tlh91e4K44zznPHXjucSRTxGMKrGVwM YGSMjHPsOnP5DvWqwkftMXtWtkXo9Xme3kXKIjqSuV3MxZickAcEZAz7+lOn1W6uVx5dwwkA+XoN vTHc9Me/FUo2TaHjwBjOep5//V36+1StiILN1XIOccNzgd+Dn65x19No4emuhEqk31GpPdTRBBt8 vhSskhlCg59xgnnp6H0pMXEi7DcEbcfLEMAjOe4zwOeT/OpmRpVYSOpITlWfcMbgPbgHiohNulWR oyhj3YR8fM3BHIyccHp+OK2UUtjHm7jIUjDmMqQpJOfMxjHsDyfwpspSFUjhjCvj5gpJ49ux6Z6n 0pl49wou2jTzIo4vMDKmdg5HzcjbyQCenGe/GFpHjBdws9aijgkHymfyc5P+0Ox9wPy61MpxWg1f c6H5J8szYweHB4bJOMnHqQPypkY3ylVdQi528hsYB6+2B6dvpVW78U6FCpT7QZHIxujTcG+oHH4j H41JDdJqcIuVUi1ba4jZMEc5ye3Hp05pxknsTdollgaSI/KVB5+ZACD9O2eOuP0qFrYbFRlYMVx8 px/nHr9akncFm3xLvCgk9cjPOVIPb6fiMUwSqNmEdiAx3joc4zjjj8v51dkLUg8jZCPmPmDHJHzA 9f5D2qtdR7n8yG4aOZyGJHG8dMt1z9T+lSy3EAjEjTkKvAO7qfQDHXIPp+hqld6qgQLap5rFcx4I G4jke38JPvnHJ4qHbqMt22p3FrJtMTKRnc8DEr0A5UHpjH5HiibVY9QgMMtvE0csql2zg/Kd2TjB yRkc84JrnJdYvJ1RA0cJZj8y8BuOMk8Htzn8Ohp9vbalcw/uY7q42u0ZeOLKkZxz05JB6+g965p0 oSZtGpKKOsXT7V5ZZtF1BrSR3V1QsRGq8Blxg7sZJ5OMDHU0T/JbiTWdLItxL5Cz2rDc5I3KfLJ9 D16ZOK5+M6hYpEb2xnjJ4QRRYeTqc4zxwOe/9JoNeluJ4UhuCyiXd5eSrFl4XjuM8/h7Vg6U4/C7 lc1OfxKxorpbRzINHvYnlMhSWynPlOhHB4IGD2Pv60Ust9Zaj9rS7silxOEJl2hTnaNrAkZxxz0z znpRSU2tGmJ0l0ZT0zUJtMkiuNoa4aAKgKq20HcAAeuckfXnpxUMc888sryuxMjBsKv3txACjP8A eJIB/wB498io5LXW1lcSMWWVgA2xsDzCvT7q4A9Mn61ND5s7RxYIyyHaWx88ilY8Y6bB+o9K9C5h y9SyJd5KbQTIyh+oX5vlA9gT09lJ78pJHIzJBHNhpVMaSgE/LvCgsT6tuOfQDtURmSyLy2kUWwLJ PGzHjaMRpjg9fn49TxSCQW0iK0sipE7RyIzYz5MQ4H/AmP5+lJsq1y3BKs8LvBKCLWJpEGSNhwVj HvlQzf8AAqjt5pEt5ofOcq0Uiq23dtKbGJUcD7xP6fg9n3aBfNBCLiNLeJHcHaQFjI/Ec5PfgjtV fbJDdzLIhDia5Ro2wGTG1jzj0B49MjPNTew1qmJNCFudkeIwNyltudpDx/lnj8+evHUJbxSfCJ0t 4xHMl02VdfmmdTvG3Bx90DqOinjoaxLqwE99PHIwZZpCdynbkzKGQk5/56KM/lXceBrt5dN1XTh5 UkQjFzaxkYGG3K+DjOAwxnqMj1qXuDfu3PPVt1tphLF85t3L+W/BYI3m9OuDHK3120+Np9HvZY7E 7mjAVChwJMN5kYJ6jKllHTlBWnd6etlctaxyhJbR1hQuhAZg5EDHAwQRmNiff2yn2T7S9u0EU7gI 0kUgcl5VycLjrvjJBHPOPU1aRLkaGk6vII9PlmxJFaShAxTlg+AzduGBjbJz0NelWzoY5I0bkcq2 VHv25ry/SLVr/R/JMkbrMT90jEAbqPop+YA9MFe3Pe6FcStp1tJOXjljHkyruQKGHBGVz0Pv2rGc bSJkzR1qxTV9JbcApIwTgnaR398H+tePT3F2t7Pa3XyyxMVO3GEIUAggcZI65PIP0r262wszJgbZ VySMsM/U9uteefEHQo7aZdSUFAjIJ2UhcgYEbk+owFP/AAH0qFo7mlOfQ5yG4jg3lYcDIHDgrjPH OOmGU9PukGrNvqxjwzB9wO502g4GcHk9wd3Tjj3rMsIfOsZkY+WEhZXwS2f3M4HHc8IOvpwMVdkj 8wzm35YrLEA4yCzvLlc57YJz0roTLsi7NrCz3CC5jiRY32jy4wN+H2nOD0BIPPUN2qKLULaYAeTL GJF3RlVIx8xXBJBPBXGfUg8VHNpuStzFmSKUFFVRy3IYH2yscRA9ZB71LZ2wWTczoUPXyl4DBi4I ye5IYA4G2M/3hVai0sIXs5GeSJZd3lB3OcKCxPPIzn29vXNQu5JJYyLtAdiiB8DBYHr1IA+Ug/jm tJdOa2+XyV3K4UqxIJIAUZ5zjqcdyS38S1IljMH/ANchuDyjYCgthcEgfh7ccA97VyW0QW1xJa4W NnMiFVwy5MpZhwM+2fU4Xr1JaSr3BiiTfK5J8sof3SnGVBzt6/nk/hPJGVSKWOWTO0SY2FyvykMx 7jIP1J6cZFQfaEluZYHRFxuMaZ2MXB5JIwcfiRzj0NMi3Ufq2o3SeE57GyWSG4kQ7iMFpMggruBx g7uB7cda8t+1B1+z6hExKYVW+60YHbp+n19c16NIZTcrbtJME6KTzhckYzn3HU5PXpWTqGh22pyt FIrLMCG85VAYLg4B/ADk+nbvhOknqjSLscb5lhFjZC8pxz5jcZ/DFdrYzlbW2jgSPzMIihhyDjBA I6A54JPb3qnaeF7S2D4T7TMGwHk+4Ox+XpyemT+FayWboZEDER5cCOPGYySRuwTnHBxwc4+tOnBx CTTHl7gh22b3UBgzEqCRjK/XI/THGRQjq8eVP3GCgIc7xnscDt1449c0vlTDZ5mx9oOSMhQ2Mg8e /bA647U17dfmk81hHFFujITGCOpwCQMAEe2O9bGdireQpdBWZGQwDcrocbWBPU9xg+nfIPNc/qVl cxTLDISqqzKsq453HqTnGT0ycdx0ArfcmGJRIxIU4+ZsEYIJGefr7cHHFLO8MkksafY5J51aBsFi QW4xnPTJHUjA6Y7RJJj2OHvMx3MiBWRkbYY2Ykjsec85xU2n6re6RM0lrK0e87ZFYkqxHPP19evP WtEw2SwvJPG8gfakXmthsKOcEEgYwRznt3HMV1ZCayby7ozSCX5V4xIB8ufUnAzn0z+OLi9y7p6M 0dN1KLUtSJkvIk37lMNySQc8fI4XIB9OD0HPWtPUbTTLWOUyyW3nyReWqRR5+bcf93HucjpXL3ul x2siu0iOJGdSEGcHoCcEADJHHbHfFPsb9UWOO9BlwQCd67wuOMHuAAeGzwBjGaNtGS49USzm6tEk gu41gjSTMSyBsNkkcHuBzz249aK1I7nRNokjNzcysAzM0RxwOmMjgc9Op9eKKNAuytJDKyGEqF3P Hbk9fmfEkhz3zx36cdKljupTuvDKBKZZ7hG5ZWWOMquM9gSe3emWty8c8Fw4VVM11cI3JLYQgHAx wCuOvHWq8M3nwQhZV3z21xvTO1dxO7bnpyMfpVtgi35zpZFMxHbFaxRqTgNuDHjH8WfU44J9qfeC FpLiQyLIZJ7pAqfNwYsjI7EcAfj6Gqz7ntiLfZhbS2nRDnjawBPY5y5785NW9UZYtQuHjZhHFJb3 RyedhXa/TJ446889KTY1a9jT0SKO70y5DOGSWGGaVC2wuvlGNucdnx05/rSgjmlu4bmSLPzJJtQn c6qDFOo4zkLg884HOc1c0SGK01NNNkLtZBjp8hdVJCzfNG+ORgPyDnoR61b1S0h0fX5rVmMUEUiy KrIWADZ81TjOVOCwHGcgd6m4k1f1Fi077TYWzHOYpXtrhs9MHdFITjO0EKMnp9BU9pLPZ38F1Gr7 C5lMGchZQ5MsXBzhnVWXj+EnGBS6LFbhpHhMUlpcsi/M7IUh2ttJ7E5GeM9SAQTzC015EGim3Rzo FM+2RWyVyAcDrjPzduOOBzW4uljU1CykvboXCK80Uxd4y8ahnjyeDjoODhjk9DxzWJvSeZy/nqZJ SoUDaXKqfnyOQw6H1Jx7Vf0O6hGozpeIrGUIfNRmUQscsVx6ZLsT15J/hNVbpLfTZ3Yb3RmB3EmZ JAwXgseQM9GHbPcnFoxbs7GnaZF4ZH8thcsfMZVBMgYbSwHTJ+XK9M44PIrY027W01q+tTMJRcAX cLqhLOrcE/QMCB7AV59HdIg8vzSCWZHJlO9uhxx3wTgjOdo6nFaVvrFyLi3nuJJovKnaLaVLSeWx wAc5x844/wB/jg8ZVdrmiV42Z6wlw08CMQTIvzfvDjOPYUajbxapp7bljmUqVcHkNnqMGsTTpAsy 7otyvwHml4Bxzxz1AHatmynVbgwMwdW5RFX5QT1rLzIi+h4zcxT+HdclVnBw4lUuvyuowwYj6Yz9 COSa3hFnSSsYkEBXjA3Ng4j7c5wq5z1MbD+MZv8AxB8NmYC4tl+eLO4DvH1yf91vU4wSTwK5zw3d YVbSfe67BsKbQyvxgAkf7I64wVAPWtKctbM6l70eY3Xl+02MewuN6Ky+Y5DDJ+Y8fdIBY9OnQZRc kSzRzTwQQvOkbEN5ahVXGMrnGAchQB7L12DM6Tw20N9JbwAN5kpzEQwU4HX/AHtpIx12jucCRZ1u /Mtrl5xg4kOMK6u2Vbr2x16Ycc8YroMynLarb+W5eDzVXdJKwBfbwQy7ScMflwOn5ZNoEG6YyWwu JWVgdqjKpnPK8bsbvpke3FtYFk1PfHtl2RD5gMHlixA6YAAB+pGccZhEBvLdJ59qwoQ7l+N5HJ5y eMktuH3d+O2aEwavuXQrPOQ6SBhlhIF+ZeCe2eeORn096zpdHiuYZA9rBiRiZQxyw+XHpgHJPyjB 5HvV3dPbxRmeCCR3jO052s7bhsUg54+bAJ9e+aimv4zHJFJFc2xkI2yKQSUOM/dznGMEY7dgSQE7 GdNp0NrH9mt1O2UxxrEGJUbSDncDhOoHP+z0BOILuwxeKsaIsTMhM0asDhmG44B+bO4bSPu5bpit mT7YrZLCGIlkEjEEeWWB3HPT5UAz3LZ4PNSyi5iinDyjahLxRo2McYwCMMRjnIGevOaYblFdHinW bzPKDBSibUD5XlQWzuLfj1x71nx6cIIvJkZryKN0t4y7bigIwFcAlRwQOefb13xMLqe5iCF2jIDN tXAIcbsZPJGN2M9wDnIqxdGKKO3ULsXcWUtHwo4xyehy6nnHINFxctt2ZKaUpB3DHy/umI3MAfvD hQcFiOO5I4pYPD13MrfaYYI5F+aGVFGQcnO7IPtwM5GemcVo7JC5KEsYQSwby0UF+Spx9045I9x1 yMW7a+aC3X7UHYYGMLlhzjJHXn6dxQJprY5O6sW02LzbxzEhcQR4jGVBQAydwGySoyAABWOtkt1P Fc2/7qRSJlGdu4g4cKvVcfMoyOuWB5Oe8mvZtZP2ewjW3Rw2ZrhcsQp2ttjHfOR8xHTpTrfwhY26 RbFbzYgcTMQXOcg5zx0J7fSoumJS7nkOq2Y23dwf38MVyYTcs4Y5JPJ7k85J9dvrWPJLtRoiGjVo wiEOyrsHOcE52sSWxjr0xyK9el0O30zNtDi486bzAsa4Kk8fdUdMcHGcjtxxfXwZFq6ot3ZqkabW zMNm8KDgFRyy89yMEDI4qJWNOc8lhsYjE8SCaRXIjRoU3OGOPlIAO7heBn+93rf0vwLqOr3TPNC8 KuwOZWAbGAD+7XAXjjBI44wetenWmhadoUWyGJJLdE2tuCr+8boSOAewzyc4/DH13xkNHBhgNvmJ tgdTvKKGAY44BxnBAOcj3pcrlsQ5O+gmnfDzTrdop79FmMRIDyAfKM5xjGAMkgA5xRXAah4q1rWk xPdXHlzqCRDnZ1xyFA9OnsaKapXBx7sxbUJcJp3mktIwuIsBSGRsEg8dcFs/pTLGVDFpe+NWVZJY gZDlPmHGR25OaNjaakMuY3e1vfnKyZBVgCBkdOjZxyKVgUt9RGcT2syzRBo8Y3Ebvb+7j6H1qTZF nTppJTaQtDuULNaM75AOQxVOOnXgf/qDY3jjt7WWdwOHsbsGTOARhDwe2P8Ax0Ul1KVe8it8xpd7 Ly2bdyTnkZ9c/wAqfC8V1veSPbaagNpfd/q5QMknHA5PU9gfen5C21JzeBdHSO4dhJb77e72r85Q YEZBzyAQvB6dfp1TCDU9PsNREKx6lbg28sQBK+ZgsGJ7Bwc8nHIA71yE1yCsTXkbDyc2l3BG+1WX +Fwc9QSDnpnFX9B1WTTLlopWNwjxbZxni7tR1IGeXUbsc5xn05CZLTQdNqjRo65VYlLI0U5J8o7f nTI9wMDBHQ/wnL47qX7M6gHzgV24OfLTbtEYz8y8qBgZ6digJbq9s8brqRikmiu0ExjLLiSLAJOR 0cEc47kEdxWYJYH/AHMDsS4At5XcKQGOMP6emfYDP3TTBWaujQa/eS2jJ3o25HjBTDMCOdvP90np x0HZSJodShlto/Nn8mNYlidljLFmH3QORznqD6ewxTmt2vWiTdcI6OGlicAOuS2NuMZIO456HOBg 8MxSDbsssQ/0hFDl2zHckcccnaw9Qeue3FUroh2YefbJ5AsYsPCFjBLbsM2Q4XsR1+U9c8cCkVpP 3kgYIGIVnGeeAMpxkYcKSO2BVUtsDBs7lRVmjMfEeCNu717/ADjkcdzTZVSW4MMju7OTlkOfmIOf 98g7OR2z1yDUtXVi0j1HRLptS0mCWKH5gBt889x19c9K6f7YZbVJWuooX27wE7dRjk/nxXjMHiG4 023RIpvkkIYr5ny9920445B4OD/MxprWpS26yfbtqKCWl2jIOPusPvAZHUZGawjTktGS4Xdz2HXL /SL7TfLmuoSpG3axyzjow4/HNeR/a7WK/eCC9MhDgQMI8mRM4BJHfA545I6Hgigt5DcwD7SWlywW Jmyjd+kn59aryhANk3ErbwpxhuTtGR91uDwQB+laKCWppG8bnSpr0+wzwpbK4kdWLAlm+XaDnt8o bqcnjqajn8T38MkG9nubmMBWB/i3HJ+XOQx749PWsFxNb3csSmTzwqSeY+QysDnKjqCcds1ZgvLt JZAOXKsd2Nyg/wAXuBW1w13O3h8VxSmS3kh/dSq8RmToAMkg9xy2Adpzx6VvWUwv5IWtrqK5iiKh w7Asp4BYADOCQABwOeuAorywyFJzNI8kMSuGXG1+wBz2xkitXS9VvbWRit6jsqbt8THcu3pxn3BG ODzRqNWPSb2xa3O5o5WZg4jKxs2NwJ3cEAfQEdeq05rEbo445ZPOaAqQSQGYMhLcHrk/Tk/jxlj4 m1Qaqs13eShFibzAoIU8j5tpyu7BGf5Vsf8ACYgTEsEkQDGSmxz0wR29cjr6Uteomr7GtczGOaYW 0h/cfukZVwQcKSqjPzYGSR/s9e1TNALa3jW9kgaKPDKTDtICjtj6deec1jL4qs1d7e0t1CqvmFlj 6sRuIHOQTnkkdzT7fWNNjz5ckdvO+EaQMZsgHO1iSO+/A7Zp6gkaTShlVkuRiROVkTK7CW298YPH ue/tBE08kpTISKKRIgC4JYKAcgsMnI3g5PRcZBJNOhu7WdlZrgedIjJKm7L7jggjPQ9MduKSF/Pj jAmCQ7N2913FTgE8njbgnPuxwemHcfKrDpljMkFpHIiJIu9goDybMHK8dFzj6hSPpXeyDWeLiMyv LvaPbHu2rxwSDhlJ24BI5Hrk1Y8v7NarDdyWNuHGxeDnyzgAZzggFhz6Yz1NLp+taTeSyRWEzyNG rpbylcxM2F5wSDjOR2zsYZqXLsSxLLSNT0qKKOC6gKIChe5zhvmPzcHPTAxwBzz2Olc3ttbyIkwn uHk4VUXaM9e/bHfnNZGq+K/scyRwwI8JyrycAOT0C9QT2Oe+cCubv9XupLtp5Bu3x+SUAG2I7ido yQQxB5x0wBnihJt6kSjpc1bzx6lsWi0uwQsxGXxl26YB468jvwDnHpz1x411fVZFExZVTOwBnjyV yCTt6qc9P9gZ61mvqbT+Um6BC5DOxhj7jGc59PxqrC8E2ol5J4kEWEUBVVCQfvcg9Nw9OvvVRiha o1LnxHdS3bN9r2JKVbcGDbZVGQcbhjOBz0+UcHNZEupvOXWNJCYSW83gbcj5jwD1IP4nPFNlD74p 1jkQSooBHAIJ+Y4CjjHvxn8o1ldbIN5g37GYHc24IoxxkgYByQPX1qt+ok7DZYXtLdWlsxHHGdux 5Mlwfqx/l6UVFDGdqFvLMckY5VlMmSAPc5PP5iihrsF+5DdTw3LanGuTnbcRPt6kcHI992c+oBqS 3uI31XT7l/mju4vKlVxwTgofrnr9aqrPBGNNuTGpiwI7hTH8uBxjPfIyfxqupUWdzaAZZG86J8c4 /wD1c/hXPfU25dC8wfyngjEkdxpkjSRDfnEfU9fQjOR61IsUUiSWiFTFeoJLd2+6knGVzjr2NRi5 80LqyBDLAFEyZA3A5GcZ5pN8SQPBcXCmJovtNvJGMFZMD5cDoByO3r7U7CQoke4T7WqoZov3d1EB jzUBBJ456cHvx+Uf2cS3ECRSlIJP+PWWQ8I3BKn05z+lWIDcTEXEcRN5AojmwNzHrzt/iO3jB7A1 Clwpa4MKsdPkdWn4H7vJ+8noeuMelGhRu6VqInuWtdSnkgjTchCkbbSQlf3gA/hLDBA6Bm9ap6ro lxomqObyKPIXMiRDEc8RHEkZUdDkD2PJ74ylkMdwkXnpDNGGAugSVdSM7W/Xn3rrxqlv4j0n+xrl Y7O7tkC21wykmM/MGQnJPltkAADC4HBp7mbXK7owZfMsbkSM8kkcf8YjAliJAP7wEZI+YA59MelL Ak72bW0c0aTRhnZ3BMVwhIweeMn6ZOPWp7qw+yE/bdlneRr5TsjZEjAKcNjjlTn1/IisyFo7m3uH hijeMbt9oW+aMc4eM98Z6Z/DFPVAkmrl57plgDW42iFMEJxNE2OQpP3kyCec8d6pKq2qi5Yow+XZ KmWilfB+/wA5R+Tg8EEE02O8aS1gM53RLws0QHmQtnnd6jGT78c8UyS4hl3yO+Zo2INyo3LL6F1P f3pXuWos0bYrHcPNO0qy+YFNvLiSOQbt3BPDAZDEdfm4qGXT7cxsG+WVXI8sZ8rLY6EcoRwcHsOl UEuRbWRjG9crtfIEkZJGQw4yp4X8varNk9zDhk2xx7TshlPEg3ZKhuh/iPJ7UXuHK0ISbl0EqyOX Ad8LsJPXPXDZ6D14+tMRpbe7KiNpGjPywFc5cdNyE5xjnIq4bnTtQt1jZ3tioB2DOAec/QA+h/Di tL7BG1k4Zo7wfIUDEKcgjo3XkZHvxTUW9hc9lqYIlee2QsfkRQzHeGUc7RkcEAZHr1NOjlnjHl+e JRBIURlO+MAnkjPI6DnuBT/sUkbMXRkuIihQSH52O0/dI64I/lVJpWNouIi0ESkZJyeucZA4+8ev qam7W5as9i1HKJNj7Ttd/vKSxUKQc4zkHOOOnT0qdrhJUiimfexXOc5KnJGM9QOnHt3qtB5k6GWR ldQAvJ3YxjOdvIGSOtOa4Ekk4jK7YzhXHzHZv4z3J+bGcdh6U7jVjRZ0uhNC0ztGz79qvnJGMYDc /e6jp6YxTDJEzBZpc5iJCD5FYqQd3fr/AI1DcfvcQWbBg6sT5TdhlTgH15P/AOui4WSLCAJvViFf lW2gemO4H6VTZK9TR0nM1qDLPOZEUgFCM89zg5PH8sDFNsLNDfSJaF4RA7DljvbIwxIIyOCAPTAN Vo/3YibL+YsryKScNjA5/MEn6/lJbX7200v2UE4QZiLZ2+p+nHbp2p32JaepL5m6/uLS3vpbcsFa QoxaQ7eq5yMcc556HtmpYr+/1OGa1vmaNWQtKtxgbVb7uwN36egrPUwXXkPPbst1MTkxA7vvYGfY jj8ec1YaKZpzcR+YgKhUIfPyE4KYGTjp19Tijd3BprQ04NTuTHL5kxlR8u5nUEJtUZwOpwFB54x0 96VrGlmYJJGImBZY2V9oZMAn5W6Yz1yP5UwyW02ps/lDfArQxxz8A44y31B7jrj2q3biF71ZGh3o U2s4JwrZGfu5yD+XAyKejJvKIye+Rop5lSKWbz0JRxtG4kLlWB442nPPJJzSJo2wvLayPLGJmba6 HHzAjpuJOOnqcnrVycyNFEGYKZlZTGsyuWbgqPm4xwf0/CB0intbqWOFVtW2i3jUKSzLzg456grj qRmnbUz5tDOit/Lt9slupjDEbwrDcV3EOQvJ7AZ/XmiFZxe3JnhmSKUNw/mE4yB2IyW6/gK0JJfI doQ7LMxaZ2eAiRVdj2AyTk/TH4U5IohakhvnRGQCSAj7rHOAevUj1/lTS7Dcu5ROnp9ukuEillVg Q4mQ7YxjnaCct34BqKHTYxNMsymNEkVv3UYOxguQuTn+8v1OfSkjuZYUtNo3+aHkkldDxkAbR9Dn k8YFXhHawsryygsQMMLfAVVA4JOecD1zxVJRJfMtLme6Gwu7gB3UsV2yMFGc5IwfQEYyOOD3FFRX Qe8tp5YN5hLkGMYXehyQRjGSODgj+dFZym0/d2NIpNe9uUVjxFf6bKDGQ/mx5BbGM8ceuQM1G1yJ LC2uxj7TbN5ZBA+devPr1xU1/DJbzxXWxAYjyI8lWUf7WST1x/8AqqGWSA3yXEasYJRmRecjtk8e xPHvWJoixZSraTNc+Upsro+W+MYQnnB9B1/yKgkga1Jt2RHguGPkMzfcIJA5/Hp7imxw+VJPazKU hkTzFJ55GcY9e4/zipUR/JNsx3eaqtCX5wpP+f1p9A6iwfaDctE0rxXlv+8XKYJccY9TkYOT71Zl kj2yNCsec7riAqQCBndjPQcjIHOR7VUi8y6kjVcC76Ak8SjPHPr9cdKlneS5vXntgGuI1EsqE7jJ zk8e3GR6fjQtgYSC3WxLRO08W7eyOPmhIIHXPQgr+XtTppCshe4kZVmJMN4hODgE4x6bvbIz9BUQ RPl1O3RDBvXz4V/gwQSMd1NXLmFXs5prHFxZvjfbk5kg5/h+gwM/0o1AqyL9qdzqDyfaHl8z7w2T LyMKegYHdjtzWgton2ZrecSSRp80F2sZWSPIyNw+g6H04OOayJbeSGybazT2ZdRkMf3ZBPDL/wAC P5+9XDK0dpJDJK09jjJmQZeMZIUH67RQn5A49ip5/mhbiTMEoTMU0S4V2z/H+GRkU+OeM2hMcZgk YgN/FDLyeTn7p7DtwfwtWt3Jp9ukyJvtpwQ4DZQjGSv16/THfrTYvsvkzGyn8tZEJkt5c7XAVj8p 7kEH/vqkiivMi2OWaPyZSoLxON0UgPIxj2P6VHFI8ZMX/Huk/CRyDcjKSVJ9sEHn61PLbGCTbKjC WDZiCZcpKScE5zgDp0496p7Hjd7YRETs2wQuudo7EHsev55pMpFlbWSF2hvHNtDITs3oXjxjJwc+ oX8/amG9dSrRbogrNhXPyqMZUK3XIyT+VSCSWwJdGkAGYzBN8wf5sEKeh6CrVlYShZp0V47VPmAD ZHIxn9SB7UX0E9Ce21b7fARfWgkRiccc47Y9frxT7iS3RNq27W5dSFInxjPH3cEVj3N2ySHy2ZcH qDg1Uj867nSGEF5ZDhV9aHUdieRG6qxhSgi2PHk7kOGGeOemeRnHtUdykcSq0YYpHH829Pm5IyAR z1LH6d6oapHc2l+VuJBIWVSsivuVgABwfbp+FJb6i6nD/OOmG7UlUbVyuUszQeUsMzlcMmAsjg5J HBYg9OnX3qV9QkjMcPmG3YDy5GVuNuc/dPcYAqa1srPUgVuJCjSr8rJg4I9RjOfTHXpVqTwxeSCV jPDIzABSMndzkknsTgdOOtaK72Icor4jLe5We4jlOxNo3klT8oyOn1HQe1XPtLWoW6Cl0aMIuFUk 5II7+h/mKBp91HE8sVpcRSLICY0HyKSDkj1GfTpmmRxtOrW00FuxA8tw4KmI546Y7cZ9DQnYrfYi lvHSKSHJikSTKuQQULAYUnr27Duams7ie9kWyZlUhDgxvlizD+HtjoQBTrk/a8RwwsssbsZnDgse mFx69eP51JaxQebNKiW6yCPbGHTnPbpjByOvvQnruElpdD5Y4LXVY45rJZHmOGZpCBuzkgjrjgc/ zpItk00sioWdSUYhQwxkYHHHY84z0+lRLdrPdKGYp5it5YDEjGR3PQ46+x960FlEaj7QhUupVn2D A5HTpzjg8859zTROqFZt0q27Q+WgkWQyMPmYkHG0cYx836VC0TQzpB5G1bUvJKjtg8ZKv6gd89c8 fW3Jcq13FukjMUa7Q8ox1ySTz1AOAPYGoLyV4rw2lxET52YGkjlIJbOcryflxt/L86M3cSF47zUm W2hktbq4jZnkZ9oEZA2AHBI4GePanWQCzQhzIJ3EkSM5B2KGJz3AHXnPNSWscckyXNtKUmIL7Cy5 XKgbuRwvAAzkZ9elJqlhHMiSrJdxWiJ5PyDrnscDnPyZyR3qk3uQ9fdIjG8trdW8UsiCOMRlCo5H JA9x1/7696r/AGW3N9jExZFUeXhWCjHHPTOAetaLQy6nMksk6x7UwtqEwgfacZIPbIxxziqE2nS2 lrDC1x5txJIvmOBll65HX7oA6+1N69AT3TJ3nTT96YmMaqqgqBhtwwAOnI4/EHtRVK0EbXFtPiUB VaYBsnfk4XqSB0JoqlVkvhIlBdijDLE8EhWI3UuBHIqMQAPp6Yzz2PpVaZEtIZLeWNtxYmMOOig9 OCP8/WpGLaRqDTqPkGB7E9cevSkvbZjYxTSkb2Y7SCec9jXM9dTqRXVTcyCORvJnwBGpHy4A4GSe /wCPWpp2SaAebP5V1AhGw8bmyPw6VCkouAZkXE8OGVeoIHUdfTH600hby1nuGcrKpHy4OGHHH4Yp XKtqWbbZeWbjyvJ8rJE6EnBx0P1wfxIoiuBI0VzCfIvbVQrjOPMUAKMcfexx71EJGnh8+1wksSKs yj5Q68Dp0p0sQ1KFZIUxKFZmPA3YOW3ep5GD3ouKwk8qyb7tZAl2ZW82EgKOuQR/ntUtk4hW2udO aT7Qp2yxk9WJIBX1B6Y5/Wquxb9XYALcbsEDvgH8O1WdOtvNleK2XytQiYBMtwccEezZI56cUlqy mrIt2zSXN20+miKG5iUZgb/lq+TnAP8AF7UzTGG64uLWdbe5wf8ARMHDjbyP54HuKiN0t9Mzzs0e oxkKpA+V8DGDjvx1zSXiLasINQUrMuSZI8bg38PPcc59eg7Vd7Ct3LMBhuyyxyCwvclnjlB8qXJ6 H04/yKzJDLau8QmCtEdzAHhjk4I6Z4ORn1q5ek2G+O8jivI54A1vPyrD39evBB9OOKSKcW6PGYYr 22kVZ8uu04U46nkdCOucGpk7jihqtMqv9pcSrIirsc4LKGByCenGRn3prRRJC8jTq8Uc6r5b8SkY JyPbn159qmleOSCBdOQtFLG26CU8owBG4Nnvu7VBMkNzEFs3cMkYaSGUBsN0OG9KlsqPkWX0xNQk RLK5kHBZYLvgou3OQ3vj0Hat/V30q30OBLN3e6LnzF24VFAGAP1rnIpHka2eaMXBQbcE4bHKjnvg +vpRfsyu6E8Z4pN2E43ZmzyZc0yOTDKysUdTkMDgg0jjk5qOpKsWrm7mumRrq4eYoCqbmztGSSB6 ckn6k1Cqndz3qMDmrlugalsNK5asp3gfcuOmMEZqwb25sGY2928EasrRxkZQ55HHoAx/KnQ2bA0X JjeV4ZbmSLyQFVdu9SSmDxxjpjvThImSL9r4nvYZIYmVbiPJyU5ZhjjH+c1bXxFp0t6Tc2ZjnTKe dgBlHQ9fqfzrnLhlgkmPlQtHG7qGTIzkY+uBxj8agEkBHEs6glsRNhlGR1J479sdq153sQ6cXrY6 ieXTIr/bcSk/aWH7yDCdRxIe3AI6fl1zt2Gk20ActqUbzKxLyoi5HbJAOcjGMgiuLi02ZUEojimS NQzGM7SuTjHOP7vYU2KYW+FleeERKPLKYO0gnJ6+x/lTT11IlTdtGd1d6DPNcR+UkFxDLIXlmOI3 XOOehJGPQ5zVC60O+gaC1W2DzTPH+/hBZECk7gD/AAnGOvH64ybHWr4zoLO+LBiZGWQHj+724yPQ 9BWunivW5Ld5kitvLQ9dnRRkg9c5IB/+tTumZ8tRDDbCLVLi1lt7mKSNEkjTIkZlIyx+6c4PoT1p qwJA8cckbxCWaSNVeEFkBAOQfUqPb+guT+OIksfPu9NEkqoGjKyY3ZGevbmtCPxfo+pWVs11buI5 JR5SOu8h1I59sbhz7mmS5TW6MJbbb5hs8yGSTyhIwIZgoPIPPHJHBx05pmqyzWl9HG7xskihSiMX wT3w2OuBj0J/PqrbUtGuZbtLWCOTe3mSkw/LK5IBwD3ORkkDP61X1iDRoYW1hoZJV2tGY4SVDhWA OQcD5SMj6DrgYpNpMhz95XRzGqI7JbXcjxR2gIG+QjerDK445x1zVaeSddVSRInEUYIBAAPQbuPX g47AGu4uPDtneWdrululMIPzO4dmBxkNnIPpkfnUGo6LHMZJo7mWCLbkKgB2sActz1BHY1WrEq0N mcfY3Et8MOmyGNGdkYk7d2cdep5z2oq1pmgf2loguhIEkuXJKbQEKA4C4HI6Z4PFFEZtLVXG+Rt+ 9Y//2Q== --b1_b6809ca34633040bc1032b778434f315 Content-Type: image/jpeg; name="umrah_-_part_1._002.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="umrah_-_part_1._002.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAEuAT8DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2aiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKTNGRQAtFJketRS3UMI/eSKvtnmplJLcCWiqRvvMUmCJnHqeAaYZ bqWMNG0aZ5GATWEsVTj1HZl80ZHfist4pTzNNOR32Nj+VJ9ihlG4SM/++c1i8auiHZmmZo1+86j6 mk+0Q/8APVP++hWd9h2/dWNvrkUvlCMEvC6r6q5NL63LsKxo+dGekif99CnBgwyCD9KzEiilXdFL n6qDn9Kd5Lj+GJh9Npqli31QWNKis4MI+oliHrkkVIrSHJjmDf7wB/lWixUWFi7S1VE0i4DRhvdT TluoycM2w+jDFbKpF9RFiikyPWitAFooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAoopKAFpKC2KrTXkcZIHzEcH0H1qJzjBXkwLBOBzVObUo48rEDK46heg+pqtK7z5aU7IhyB606K EEAsuE/hX+przauPbdqf3lcowtdXnPmCKP8A2B1ohtYyxZV+UH5mPJY/Wp5pMIFXhm+UH0qRFESh VHA4rj5pSd5O5VkKMYyOgqO2OFKHqrEVMBioh8t17Ov6irSGS7RnPQ+tRPbgtvQ7X9R3+tTUVrFa agRpJltjfK4H50/Ge+abJGJFwc5HQjrTI5G3+XIPn7Y7j1qlfoIcYEfqPx70myWIZ3eYvv1qQyxp wzAU1rheiRu+fQVoooTCOVZMgHkdQeopr2yPggbSOflOKa0csxGQsZHQ5yaaQyMVuJXKngMDgfjR ZoLilngwGcOB6kA0hnilwqqzk/w4/wAanjgjXoi59etEkSSjBH0PQik4MCDy5w4MbCL2JyD+FTi4 dDiSPI/vJz+lRlpIuuZF9R1FSKyOu5TketVGpOOzCyJ0lSUZRgw9qfVNolJ3rlXH8Q4pY7l41H2h Tj++B/MV1Qrp6SJaLlFMWRXUFTkHuKdmui4haKSloAKKKKACiiigAoopKAFooooAKKKKACiikNAB TWcKMsQB60ksqxIWb/8AXWfJIZB5k3GPup6f/XrlxOKjQXmNRbH3F0XU4BVOn+01RRwjAdhjHO09 vc+9OjjO4ySff7DsKHHmv5f8K8tj+VeDUrSrO82a2sKiGY+Y33QflU/zqdTyaRcAD8qXg8Va0Wgi MDfcseyDA+pqeqsUyKpLOoLEnnrjtUgnLcpGxHr0rRATVFMNpR/7rf8A1qQ+e3TYgP4mka33o292 c49cCtkBI8yR/eYA+maZ5+4fJG7e+MCi2RBGrqgBI5xVjgitYxuSQYnYjhEH5mkez8xcPI59OcYN WRRWqghFe3VCpXYoZDgjFTgYqOdCCJF5Zeo9RUkTCRAw6HpVpCF/DmkZAwIPQ+1PxRV2C5VO63b1 iHYdqnVgwBHQ04rkdarOht23Jkxnkrjp7iocWguTnAqB4sEvGdrfofrU2FIyGyO1JUuNy0QpLvJj KlZAORUg+ZcA/jSSQrKBngg5BHUUxJTv2yABu3+1WUkAiqYXZocDPVexqxBdLNkdGHUVHtBJ5qOS MSYOdrL0YdRV06zg7dBNF8UVVt7khhHNgOehHRqtA5rvhNTV0QLRRRVgFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ACVFcTrDHub8AOppZ5lhiLucAVmG4kml3GNif4QeAtcmKxUaEdNxpXJQ7PullbB647KKZEPOdZXP A+6P61EVmuGKFlVVOTjnPtUwgGP3hZx7nH6CvnXUlNtydzZaCzXMcKE7xnsOvNMhkIUbI3ck5J6D NKsSG4wqgCMenep8fpTjbqBF+/Yj7ie33jSSwny2dndjtPU4H5VP1qO6/wCPdvfAraNhD44lSNAq gEAZwKlGOxNAAFAAHSt4iFoFFFbRAhiO1pE6ANx9DU3QdaiPy3Sk9HXb+NWABW0Vcm4wPT1Oc0YF KuOcVtFCbEY/Ng9MVXQmCYg8RP0/2TVnGeTTJYw8ZXH0+taqJI/cBQGB71HC+5Nr8OvBFShQOcVS SaATcPWoyfX1qTaDzilwPSk0BSybdv8Apmx/75qfIyOetOKZUhgMHqKhjPlSGI9Dyp/pWMlZlJkm 4DvUcsccqbWz1yCOoPrT2XI6c0m3jpzWckWQLIVk8uQjcBwf71SBl9aJYt6jd1H3T6GokkUAiTar L156+9YN2C5I6rIrAnjse4NLa3ZDiGdhvP3WP8X/ANeohcJgiNHf6CopFllGNirnpk5K+9OFZwYm rmwDmlqjaXLZ8iY5lUZDD+MVdHSvUhNTV0Zi0UUVYBRRRQAUUUlAC0h4FIaqXsuR5CnlvvH0FZ1K ipxcmFiGWY3E3Byin5fQn1pszmNCVAL5AUe9KpUfKO3H4VGAJZi3VI+B7t3NfNVqrqScpGyViWCP y029fU+pp7ttBPYDNI5CqWZgAB1J4FZl1evdoY7X5UPDTHoPoO9c05xgryZT8gubqRXSG3bbKx8y RsZ2D/E0zddcf6ZL/wB8r/hTYo1iQhSck5ZiclqfweteTVxc5SvF2RSgraieffRkFbkOPR0H8xUx 1VJEWK4QwyFh977p59ai+vWhgHUqwBB4IIzV0cwqweuopQ7G1uyAQeD3zS7wexrASJ7c5tZWjH9w /Mv5H+lWF1G7X70EEh9Q5X+Yr16WZUJfFoZ2aNmjn0rHbVLsni2iU+pcn+lC6rcof3turr/0zbB/ I10QzDD3tzAadxnyt3GUIbipQ2RnPXmqMOqWt3+73FHPGxxg1ZtjuiAY8rwfwr0adSMtYvQm6uTq Sc5oUgZpQMUorqiSxN5yBjFDg846elOwDRjFbIRVfMUgkGcN8rD+Rqwrdj1pXUOpU9D1qGOZVUrK QGQ4JJp3S0Al3gH6U1nyeM0z7QrHCI7/AO6OPzpCJH/5Zon1OT+lS2gJNzduagudpj2swQ9VbOMG n/Z2I+eRz7Kdo/ShYI43+VQCe/X9axlqPUgS73xjYjM44OBxTjJcMPlVEH+0cn9KfOPKYSr0HDD2 qQbT/wDrrF9iit5TtzJMx9l4FMkt9oDxpiReeT972NWyi9uKYfzrJpDsQpJvG5Sdpp3UimN+4lHQ I/H0NSFMDrWbYyCUEldnDqdyt71oWlyLiMnG114dfQ1UqIn7NOLhOnSRR3X1/CtMPWdOVnsyZI16 WmKyuoZSCCMg0+vWTuQFFFFMApKWkPSgCOWVIomdjhVGTWWpdyzv95+SPT2qzfuXZIh90fM39KgH UnoK8bMKvNL2a6FxQ2RzEhbHI6fXtToFKRhSPf8AGoLq9ginijlkAwSxGM/Sm/2vASRHHNIP7yof 615EqkU9zRaCapE7xxsFLxI2ZEHceuO+Kppch2VSjqXGV3DG4Vd/tqy2EmXDD+Eg7h+FUXd728Fy yFIk/wBWp6n3rjxSpSXM2LroTcjPFNGRTtx9aQ815Jdxd59PypN/fHH60UlKwDt9IDjp+VJSEgU7 Bdj9xpM5GKYG9Rg06iwXY10SVNki7l96taXe+VKbe5YZbmJz/F7E+tV6a8ayIUbkH9K7MHi54ad1 sTKNzpVbPXFMa4RM73VfqawY7q5hUo2LhB03PtP4+tPXVZYPneziEY67Wyw/Svp6eaYaVvetcyaZ si5Lf6uN398YFO3TseiJ9eTTopFlQOpyrDINQ317HZoHfLEnCqByTXqc6jHmk9CSTyC2fMldh6dK iaFLeVXCja3yn+hzWf8A21cpIrSwRrEWAOGJYZ/StiRDJEV7nvUUcTSrpum72Haw/sKaWIx70yCQ ug3feHBHuKkIBxmtnLsIaX7EdaZ3pzZ70lZyZcUMboRjg9api6jtrhLSZtrMP3ZPRh6fWrxYDqax tTCXOoiJ1BSOLJz6k1xYuuqNN1H0HqatFVNLleawQyNucEqT34OOat0ozU4862YxsgDoUZcqevtU MTMQVf768H396sdqqynY6SHpkK3+NTICWmtk8YyO9PNITispDSF01jEXt2PC/Mmf7v8A9atKseY+ XtuF6xfNx3HcVqpIsiKynKsAQa9XB1vaQt1RnJWY+iiiuwkKazBVJPAAzS1Vv5Ntoy/3/lH41E5c sXICgJjNI0nOHORn07U7/OPWo0GCAOg4p7uI42cjIUE8V83OTbcma9DNjx9uuu7787u+D0qbNVrV SEMzMWeY7m9vapcmvmcRLmqNouOw5goOSBn1xTKCR3NUtVvJbGyEsKIzGVI8PnGGYL2+tTTi5yUe 4bF0nAz2pu8Vh3Gv3FrqJtZ7dX2N87QgsSpUsMA9xtOanOtW8qkQ+YZCSqll4LeX5g/DFdLwdRJO 3n8iXKxq7gSDn8aaWPrWLLrwWyspo/LkmlaJZoxklN654ApYNfRp7pJ43CxyukeEOWCxiQkjscH9 KawdTsLnNkkj+Lr0pMk9+lY58Qwxfa5LnIt43j2FRztZFfJBPv2pH1zbeJEY/l3Sb329AuB3PXkc 0fU6vb+tw5zZ5znNG8+prDi8RRNcKQkjWzoMOE+ZG3FTu9s1tjmsqtCdJ+8ilJCliD1pQWPemmjp WQ7ki7h1NO4wQ3IqLPvRk0th7ov6TeC3AspXxj/Usf4h6fUVLrTLttxn5vNBH0xWVIFkG1hlfSlj UB9xLu/QM7ZwPavajmr+rOlNXdrXM3AfdYa1kHfGRXRW8olt4n/vID+lc86742XOMgitXSLlJrKJ FPzxKEdT1BFbZFU5XOHoE1qWVPlXDZ4V/mH1qUtnpUNx9zeOqHd+FSAhgCD15r6Fy1JSFOTSMcKT S1Xu7lLWAzSN8o6DPJPoKiUly3GyG+vRaxjjdM3CJ3J/+tWdEkm55ZWBlkbJx0HoBSRb5JGuLgfv X4AHRF7KKsDp0GK+SzLMHXlyR+FG1OOvMxdK+W6u0BwoKnHuRzWlWNbOYdYbB+SaP5h7itkY4z6V 7OBqc2HiZdbMYWycCmOokQr61LgDtTGOegxXRJgQ27ExhWOXU7T+FPY9Rg0z7lyfSQfqKkb7tYt6 FLUYT+I9KfpU+15LR85j5TPdTUdV5GNte284PBPlvn0NbYSryVEujFNXRv5paaKdXvGIlZuotmeO P+6pb+n+NaVYd2XkvpcSALwOnNcWOly0mu41uOHBz6VFPcosTjILEYABzmmtCCfn3P8A7xpWAWNV ChQXAOB714bTNGUEP2eTyWDbP4HI6+1TZx9avzW8cyFJRuRv0rKkR7WXyZju7o+Pvj/GvJxeEt+8 hsOLtoyQtjtmq93bRXsPlzpuTIbAJHIOQeKe2eMUhJx6VwJuLuhtlQabaBlbyfmViwYuSSSMEk9+ OOagn07SbUxSTR+WXdYo8SMMsRsAHPXHH0q/6+3WsvWNOl1BoHhuGiaGRWHTHDBvTrwK66FSUppT m0iWOa40k2kassixWzDyxtYcqDgj1AANF5DpAmxcoxa4zPv3MQ3GCc57g4x3qn/Ykq3DXEMkUUjK yeWiny+Rgtj+90NS3uiNdPYPHOY0s0KxuPvBuMH0PToa7IxhzXjN2+YrNlo6JpVzApktjhlB2u7A 7doAyM+gA/CkbSbAlt1uW3bs5kbnJGe/sKoS6JLdXv2m4MDuzqzkKecIVIx9TnFadpDJbWUEMjb2 jjVC397AxmsaknGKcajfzEhkejWCKwW3wGGCN7Efe3evrzV/d82O31qEE4pVJHNck5yn8TuO6Jc+ 9OD/AEqA80YrOwXJw3cUu6oFYqMU9TupOI0ybNKDg5qI8UoYgUrFJk3me1Jg+Ys0LeXMP4h39j6i owxPb8acG2n/ABpwnKEuaL1G0maKa06jbc2j8jBaM7gafb6vaKmxpGQqSAHQjis07m5xTyWAAHSv ThnFaPxWZLgab6zZhTtl3+yqTWczyXswuJgVVP8AVx/3fc+9IPlOR1pQTg8Vjiszq148myKjDXUf x+FKOeM4qPnbTh93ivLNhtzD5iq0b7JUOVar1nqIuQUdDHMv3kP8x6iqlMmjWYAsSrL91wcFfoa7 sHjZUPdexnOF3dG0GyDmmE1lJe3kAAkjW4A43KdrfiKR769lyqQxwD+8x3H8BXtPG0mr8xCL11Ki 4XcPMX5wuecd+KVp4wuGdQOvWsl7FGjOSzSnrKT82frT7e7ktk2zWrMy8b4xnI9awhjadVvoGqL/ AJ+7/Vo7e5GB+tQ3aSy27BlRf4sDknFSW97Fef6tssD8ykEEfhUzjLcZNbxlqpJjtc0bSUTW0TqQ QVFWKx9AlH2eSA/fjkP5VsV9TCXNFSOcSsDdukdj/E5P61vOdsbH0BNc9H/q19wK4cw+GKKiTZJP HSmtzJGD0LilQjgUj/6yH/f/AKV5EtiycYPHcVHd2q3VuY8kN1Vh1U+tSYH0+lIF5Pde1Q9tQ9TE WRjujfiVDtce/r9KGOMZNWdWtiHF3GpO0YlA6kdj+FZ/DAFW3A9DXjYih7OWmxKfRkpI7HmmEnOe 9MLcYpA2FxWKQ7oVjkEVBE8kVwqSN+7YHYPVvT8qkye9R3KGaHbxv6oT2I6GuzDVeR8stnv/AJi5 2tiwzdOaaZMj5TxUcUnmxLJjG8Zx6H0/OkIK1jUpuEnF9CE2TB/X0pQwI61AzfKcdaz7u6uI7u0g gMf74vuLgnGBnsaIUud2QjX3D1p1cxBr0n2grcR/ulBVnjHG7ft3cnpyKtpryNdLDDFJIxlEbYI4 BBIPf0NbSwNWPQZuUA4NZM+sPbX9xFJGZI4zGqCJfnJYE9zjtVm31OK5uBHGkgLIzq5xtYAhTj8T WUsNUSvbQqLRoFx60o5GR0qPjNOAycjgVztFkgJH0pykGmUKOeDUNFRZLvNSbhxz16VFSquTnoak ol4pc03A9T+FL2/xqWA4/cNKp7e1IpzxRt54OKRonoOJxRn0owMc0gBB7kUhi0E+tA6DNNZMn/Gg BdwoLDFJs96QocdaasMhkk+y3C3e3KqCsuOpX1/CtVZVkQOp+VhkGslo2up1tw3y53SE9l9PxrTA HHAGB2r3MEpezXMYt6iaQANVvMdCAf5VvVztkRFr4G778fPvXRV9dhHejF+RzvciuP8Aj2lx/cP8 qwE+VFHU4HP4Vvz828n+4f5Vz0Lfu0HsK5cetUC3JgcEGkk6xt/tjilX7wps4wgfP3WBry3saFhX 4H0rIn8SR2+tf2bJbsZN6KCrgkhwSG29cDacntxWr0rJn8NW13qct889wtw7IyMjAGPaCMKcdCCQ RVR5PtBuWhr2mMm4XsG3zPK5bjdxx+o/OuXh8Q2MkgEeEaZ8eQXGY2yQfwyD0rRHgPT1QJ9rvSN4 fmRTuYAAE8c/dHPWob/wjbRwOIZ5mniTzoS7A7cMzbenTLGpq06MoNO7Jlfcoz+ItPiliAnjaNyQ zhuE4yMj0NavBAK8qQCCD1Haub0jw40UCrc3DeWgwEVgxyVKtk46YPA7VtWltJZ2yR28vmhVVAJD 1A9+xrz50qCvGMtV+P8AkSrNFqkJ29qak3mNjaVfurdfqPUUjd65J05RfvEoYh2XDRscJLl156MO o/Ec/gadmoJwXj+QgSKdyH3H+NPSUSRrIg+VxkA9vb8Oa6Ki9pTVTqtH+j/T5C5iSo7zT7eXyWuF R9oLKQxGzP0NNmO6Ni3RQTSQEi3jB5JQbvfIzTpxjGi53965SlG3mZ4l0YwtM0aBFRF5UjKscrgd wTzT5YtJ0+4WM2uyQr5oK57Htz1yeg9aqz+G4ZYJhFI0EspGNrHaoHQDOf8AJq3f6S19eW9x55je CMiN16qxx83oemMe9dDlSuv3jtr18tPxEncuG1spZTcSRJ5rlWJZsHI6ZGe1EOmxW2pfaoFWNWjZ WUA8kkHPt07etZsuhNcXDzTm3aR2JYiLr8m3/wCvWtbq0FtFEzByihS3riuapLkXuzuBbDZ7Y9qe GwOlV1kYHHHNTD+dcDRoiQHIzTwcAcVGpxxT8+lQ0UPpytjPFMVvyp6tjtUFp3JFbPalpqtn0p2a hoYU8dB70wHFSA5FSyohRRRSNAooooAKhmnw6wxrvmf7q9vqamx+FQ2gCXExwN3nDnuflGP611YS kqlSzIm7ItWtsLWIjdukY7nf+8ampS2R0pK+gikmiGrIz2YrrtswJ+72+tdXXKYzr1qPbk/jXViv fwP8CP8AXU53uIwypHtXMx/KoLHpXT1zk0flzSp2DGoxq0TEOzTZVBifJ7ZpF6ipMZ4Iz7V5btYu +hIrB1DDuM0qtjOOagtm/cgMPukrUwwORUaFLYwLsXC+Jrm6sY3k8uK2SXygCxXexcc99uD+VZd4 dZikGpCG5juBAkTgxr+9/fHgj2QjpV2/1+/sZbuOKOOZ4bkqfLj+YRiJXyRnnBbk+narMGpyz6hP bSzxyRvbLcW7RxkDOT0OTnt1AroacVt/WhD1OSs/7Rt4oLeOCd1Lu0+VXlSxyD36YrR0n7ZaW6xX Al8pYUK71HytkgqMfhTodYl1HT5buaNRcWabmjVQjzgtgMMn7v8AXPSnWmrLd3Pkm2eInfgllIJQ gMOPqK4sRGpG7lBNf15kLRlx5LeV/KIJLDIDcE+uKRmeJQuDMvufnH+P86JlWVSjgMO2e341A7PA MtulTuf4gP6iuWlKEnyw+57feKUrvREodHUtG24Dr6g+47VDETHK8YP3xvXPr3H8jQMTDfEx3EYD L1+nP06Gtez8O3N1EkrkrtYMDtxmuvDYOU5NRjo9Hf8AzJsZM0hEDk4xjGfrUg+QBTwVAB/Dipdd tbXRrZhdXQ3n7sSEFz+H+NVhIJh5ig4f5selZ4jBTw9Fc66hsTZz0pwY+maiVgME9KkgkgNyI5Xw By2PSuCnRnUdooqEXJ2RIMmlCGsnUpIrfU1lvI3l0/ySqkJuCvnqR7iqVrd6nDHFHbpLJBtcqwUO MHcUGfUfKDWqwTa0f+RTOlAC8nmpFJP+Fc/FNq4liLtI6gQlgYQM7j84/wCAijVpL+W4ubaO1me1 aF14jyCdvykH1zU/U25ct0CkdHnvT1JHXpXP6lDfypZyRRAS27+ZH5ZPIC/dfPAz0quz6nbPfzQW 9wbi4dGUhNyr8h+UewPFSsHzLSSv/wAEu51IwRUgINc79s1ZN03lTuhZ1EYhGQAoKkfjkfhTYb7V 91sJbWcgMRIRF1XcRn2OMVDwM2r8y+8qLOlJAPXpT1b16jtXJXA1K4smWe3uXeSKYBTEAUJT5Bkd zXUQnMSFgR8o4PUcVhXw3sorW5adyfcD0pwwDTFC9RTh1rjaKi7McW9KdnIpvHTvTql6GgZxQCKM A9aNo9KEMM84qvEdt9N/vRnn8ac8p87y4UMsoGdi9vqe1PjgeHa0xBklk3MF6DjgfpXpYCjJS52t LGNSV9EXM55ppc57U4kAZ7VH157V7cVqRcpxxifXoV7BRnHausrk9MO/xE7FunH6V1te/hFajH0M nuJWDqS+Vftn+MBhj8v6VvVka3Ex8h1YqoJVse/SpxUeamxFEHB54HrS/aY16Nk+3NReQvVjvx/e NPUbRxj8OK8hq4XGxvJ5rqkZ+Y7vmOMVN+8P3nCj/ZFRsTG6vnr8p/pUu4Hvz3rNxuUiumkWG5na 1jkkZt5ZxnLetTwWVtbFxb28UYl+/tXG6pPMAOCOafkYB7GgspRaXYNbiB7OEpDlVDJ0GazNU0iC yn+0W8CqrEklR9xj1P4/0rc37Jz3Eg/UVPtDLhgGBGCGHBFZzXOrNkyV0chnP401zgZFWr+2Fndy RKPlPzJ7A9qqv0ArzOTllymDJrGFnmkaNTu4JK9zWlvvCeWn/M1QsJDG8mApyAPmGas/aJA+Asf/ AHxX12W64aJaOQuNLe41S5mvJGClixBb5sZ/iJ4Ufr7Vqh0RMrxGAMEelQ6hPJceGNTVlX5b0KoV ccU63jzGhdt7bR1HTisM15fZrm/4JFTYkWR5eRmNe395v8P51YQKBgKBUYGBzzUo6Cvm6tV7R0Qk x6tjg8inDAACgAZ4A7U1O9ODZ/CuVtlp3JRkdayrq61RLySK0a3k287BGSy56AncMk8nHFae/nGK a1rbuHDwowkYM2e7DoaujUjB3krlGZea7LbaTY3sY80SybZAIiCRg5wMnHT34qdtc+yCMSRm6Z0W TzLcjZhm2rjJ9a0Gtrd1h3RR4iO6MY4Q+oqIaXY5JFrF+Ax3z/PmtPa0GrOPf+vkaFmyu1vbdJUV kDFl2tyQQSCOPcVaRj3JNQQxRwpthRUUksQvHJ61YGBXDVcXJ8uw1uLS8Fhge31puRR1OAayuaEo 6dMUvcH0poOGxTqnZgBJJJPU05eabz6U4L70nqa9BQc1HcTGJQFXdI5Cxr6tUpODUEqlr21CttPz c4z2rTDwU6iTJm7ItWtsLaIrnc7HLv8A3jTZrhBcR7mzjccDntUhgVs+YzP7E8flUSogl4VRhccD 3r6RRS0Rgx/2jIwkTH/e4ph83BYsqr1+UZNSMdrDucdaq39wYrOR8c4wOfWtIxd1YHsSeGYi88sx wcknOO9dRWR4eheLTgWwA3I9a16+khFRjyroZCYqve2/n2ki98ZH1FWaQ9KJR5lYDlQGIz2NSL06 VNdw/Z7t48fKx3r9D2qKvEnFxbiA2RPMQqOvb606EiSMHn3+tIWUdTTUfZIyJ0b5x/Ws7agixg9z SgnGAKYHU8fr605ZADgHrUvY0uNkRihIB3LhhUqEsoYNlT60pb5Se2KhikWMtHnIByv0qHuHUp65 BvgjuFPMfDA+h7/nWJsBrrNyOCCNwIwRWHqliLTbLbqxi6Mv93/61cuIo83vRM6kbaoz0cxE4Gc+ tKLx8g7QPamuenvTaVHG14R5Yy0MnzdCtBEEjkKsxWWQynnjdUgGTUkcLpFJ8pCK/X0B5/nkVkG/ ntJp47hkdbYhtwIXzA/3V9iO/rWlZ1Ks3rcXJL7RrgdqkUkjFY1vrO+43FSYZljKBmA8ssrE5P4U 5fEJcRGOzLLIFIPnAEFgSO3tXPPDVr2sVY2k7+lPC4rFg1gm6G5SYpjGEBYDyyyFufXpSp4gaXy/ KsiRKsZXMwHLgkDp7Vk8HWey7fiWjbVc8+lSYzVeyuFu7OK4RSqyLuwTnFWARXHJOLaZSHDI4NOp AcjNOXGTurM0HKMc1IOaRdtP4WokxpDNtPApaBgnnpU3LsLtJqRRgCkDKO9DN8vy0mA7+dKAc0oU YBNG8dAOlRq9jXZDLiQRRg4LMx2oo6sfSnW1q8LebOwedhjjoo9BURlE93B5A8wRvl2A4Ax61eZh nrXuYChyw5mtTnnK7EHHT9agjyS7joTj8qfLIUDEchVzTYvlt0UnnHP1r0kmIU9QfSs/UVM9xb28 R+Zjk5/SrzsFUnPTk1V0RVv9aaYjKqePwrrwdPmnd7ImT6HVWcTQWkcTkFlGDirFNVgRwc06vZRA UUUUwM3Vod8AlVdzxckdyKx9xx1rqHUMhUjgjFc3cwNaztExBGMofauDGUvtoAByozTJFOMr95ea bk+uKeHx68V5zTAVTuUMOh5qXaM9KrIfLkKn7rcqffuKnAJGc0holVgBg1FMwRllGcLwcelN3MMc 8U/eCcEDaRUuJV0yYEEZHQ0MqupV1DKRgg96rQkx5iJJ28r7ipcn1NRboNanOXVs1vdvCw4XlT6i otoPauhvLOK9CFyymPPKnB5rDmge2uDC/JXkH1X1rz69JwblEwlFxZGjuqspY7W6gVEbaA7i0UZL HLEqDnHrU7tg9BTfX3rKeInPXYcpN6PoY39pWTRSeXYFwqeaVVV5QZ+Y/THTrU891ZWklqGtl/0g boyEGcgZAxjrzTpNIiJlaOQwvKwZ2RVG4DouMdO/vT7vSodQeA3TtJ5IOOg5PfI6H3FdLnQutXb/ AIBKHCbTogI5hbQykBmifbkdxmrkVrasiyRwwspAKMqjHsRVUaKnnrO88kjgoxLAZJUEDP4E5q7a Wy2lrFboxKRKFUnrjtXNVnBK8JO5aRLHGqKFRQqjoAOKkA45pApp1cLdy4oVAMgdqfgY6UxPvVJi pZYDipMZpgIFSVDLSFCk04LxzTQSD1p+RuApWKAqMdh9TTEmeQAQQPKP73Rfz70y4zIYockCVwpI 9K0wUUAKuFAwB7V34PCKrHmnsQ2yoYLuXAISFR1OdxprWYBJnlkkjUZ2HgH6+tXGkwOOKgmbdHtH ViBivThhqcPhREttR0KKkKIoAAA4ApxKg89abkZ4GKVjnkfrXQlpYdkQ3BDssa/xHJ+gqQdKhRw0 zSHp91f605328k4H9KpKxNypqkxih2Ifnk4A/ma3fDtmLXTwSoBY5BI5xWFpls2ramZmB8lDjPtX aKoAAAAr2cLS5Ia7kt3AKB0GM0tFFdQgooooASqWo2S3UBYAeav3T/Sr1IamUVKLTA5QdMenWnKc Grmq2fkSG4jB2t94e9UhyM/nXkVYOnKz2AdKgkTrgjofQ0scgkXgEMOGX0NR7lGSSBjrTDMFcPH8 zY+YDuKwYFoDJp4wBjIqqkksihlQBT0zTgrE5ZyCeCF4FLUCSUbfnGMryMnr6igXMZClSWBHG0U0 Rxj+Hd/vc0m8wOOP3bn8j/8AXqGh3fQkDSOeI9o9Wb+grL1JGF3DvKlmQ9BjAzWupJ6iqd/bNcxB lGJY+VOOvtWNWlzxaQ5K8dTL8sHrR5S09PnUMBwRmlwfSvEl7rsQtSPyxjpTgijtTwtKFFTzFcog UHtS7KcBilAJNRccUKq05RgYoAxwM0tJs0FAyaeFAOcUxc9gacCc81DBIUKAemak2D6VC0yh9qhn c/woMmpgl04G2FE93f8AoK2hhqk9kPmQbAOSwAHPNRiSSdwsKAKc/vH6fgOpqQ2csrKJpEMYOSqD G761Ycg3EQwAFB4HQV3UMBb3qpLlqVXsJWZSboZVgw+ToavEjJOf1pobLAU1vvGvTjSjBWiJJXHP jAwOc1Af3kyr2UZP1PAqVn+XkgVBESwZwM7jx9O1V1FImqOZyq7VGXbgU7LdxioUcSsZOijhf8aq 1hN2HhQoCr0AwKztRmLsLeE/O33mHYVYvL1LaEkEF+gANS+HtHFxIbq4JPOfrXdhaPM+Z7Em7o+n rYWSr/GwBY1pUgGABS16oBTVG3uT9adRQAUUUUAFFFFADHQOpUjIPWua1Cwe0uDguLdzxjsfrXT1 FPAk6bJFDKfWsq1JVI2A5dY40wdvJ7nmpSQOmKW6tZLGQb8+TnCseab6e9eVOm4O0kBE0hgJ6bCe f9mrAcY5IqMqp+8Ac1GMxSBc5Q9Pb2rKwFjcKRirqVbkHim0uwkc1ICwzYHlSH5h0PqKkWTIOTUU sPmLwdrDkEev+FNgcnKvw44IqdE7B0sZkHEePRiP1qSmQDBlXIysjZH41KENfOVlabRcbWG5o6U7 YxpQnOTWVyhFAOaVO/1604ADtRtGeM0XABS0qoQRzkUxpVJ2xAyPnAA9frRGDm7INOpJuVIyznao 6k9qWGFrsBmJjiPQD7z/AOAoWxdsfapAQDzGg4/H1qzADsA7qSDXrYbAcj5qm4ua+hJEI4E2Rqqj oQBUhkxjPOaiKlaOW+nrXopWC1h+4VCWDXPB6If500zxjjP5DNRRtI07sq5xhcscUaCbLAcBvekd 8d+aiMc2cl1VfYZpphDNlgxwOpNVa+xNwuJ12bFbLNxxzx3pyzN0SIjA78YpkKDcZFUBT93HpSyS Yxt5dulFhMbK7zN5eQB/FgdBUc5gt4S8pYgdMnr7YpzstrFukbucn+8aq2lhca3dBipWJenoK6MP Q9o/IB+kWEmqX3myqBGOduMDFdvHGsSBY1CqOgFQWNkllbLEgHA5IHU1Zr2IRUVZALRRRVAFFFFA BRRRQAUUUUAFJS0UAQ3FvHcRlJFBH8q56+s5rIkH5ojwGrpqZJEsqFXAZT1BrOpTjUVmI5XeNpxy M9aUsHwNvHerl7pDWuZrcllByUxzVJZQSQByO1eXVoypvXYExgJhY5y0fqOq1MJVYYU0inOOmaje PZ80f1K+v0rB+QybPvSSDewK8MOhpqSK/wB3II7HrTv61NkBWcec29BtmHDKf4hUazJu25Ic/wAL DBq26Buejjo3pSEpKwjmRNwH8XQ/Q1x4jBwrO+zBNohpQMYPWntaIGPlM8fsp/oaQWxHP2hx7kDF cMssqdGiucaDgnIpXkRMb2Az0qGR5gpVVWQk4BQHj3Ip8UZtju8stuxl5OoP+FRTy+cpe9oP2gbW uZCvzLCv3j0L+wq2pVF2qu1ewxikCO4yZMf7oo8hN3K7vdjmvWo0Y0o8sUS3cXz0JIVt5H93moxI 6zMFQhWG7LHpU2dnAUY+lRSY3o5HfB+h/wDr1q1cQp80n55APUqKAi9TuZvVjn9KdScDk9PaqSVw HqyjgKAPbiooclSxP3jmkmJCbR1bgU9UVVAAyBx9KADJxzn6VHMfMPlKSOPnI7CklkIPlphnYZ+g 9abnyiUUbnHJOeB7mgB0kiom3qRwqjvVeeeO0jLynMp7CoJbvBEVuDLMx5cCr2leGpLiQT3wOM5w eDXZRwspay0QFSy0+51mZZHz5Y5wDwK7S1tY7WARRKAo/WnwW8dvGI4UVEHYCpK9OMFFWQBS0UVQ BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACYqje6ZHdcqdj+oHX61fpMUmk9wOUntrmzc+fH8vZxyP zpvmZA2kbsciusZVYEMAQexrJu9CjmbfA3lMOgx8tclTCp6x0FqYzKHPTkdxQZjH/rcbT/GOn40+ 5s7u1yJlbYP406Gq6mGQ5HJHcnNcM6E4vVATG4TI2ncT/dGaa2+dceWAPVjR5YbLKSD/ALPT8qUS SLwV3D1WsWujBB++VRucsvqOD+NPVYz83D+55pElRhguCR+FKI13bo22E9x0pWXQZKGIGB0pGO4A MMg8VF5jRn94pKnoVpyyK/3SCR+dU/MBBIYSVY5Q/dY9qlDk+lMIDAjHB4xTDugxs+dB27ipasBN vJFRy5MTAdcUJIjj5SPp3p3celNpMBEbegb1ANLkZAzkmoYwUDKP4Gx+HWoXuFOVVsAfeYdqa3E3 YnBEk27PypwB6n1okn28JtOOpY8D/wCv7VnS3+4GKLkdNo5P59BRFpuoX5UIjID3/wDr1tTw1SfS wXY6S8RAdpbJ6kD5m/DtT7ayvtUIVUMcJPb+prY07wrHCN1y+5j1xzXQxxpEoSNQqgcAdq76OGjD V7gZ2l6Jb6fGuUVpR/ER0rTxRS11WsMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooATFGKWigBCARgjIrPudFs7o7mj2N6pxmtGkpWuBzk3h2dDm3uQwHRXFVJrHULVTvg3j1XkV19J WcqMHuhWOFNyyjbLEw+o/wD10LdQIOJGQ+meK7aSGOQfPGrfUZqBtNs2GGto8H0FYvCUmFmckLwD P75Gz0BFI1xE/JEbe4NdK/h7T3BxDtz3BqIeGdPB5Rj+NQ8FHuwsznBeAD5ZNoHbcD/Og37Do6N9 cf0NdL/wjWm/88T/AN9U5PDuno4YRcD+Eng0/qUe7CzOUkvw33ogx9VByKdDcXcpAiSRs9N1dkml WSHK20YOPSp0toouUjVT7CqWEproFjjV0vVLxmwmwN1yMfzq7B4QLkNdzEnrgGuq7UV0Rpxjshmb aaFZWuNsQYju3+FaWABjHFLRVgJRS0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB//9k= --b1_b6809ca34633040bc1032b778434f315 Content-Type: image/jpeg; name="umrah_-_part_1._003.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="umrah_-_part_1._003.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAFVAc0DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2aiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACioprqC2 GZ5ooh6u4X+dUR4m0QzeSNY08yf3ftKZ/nQBp0VHFcQ3C7oZUkX1RgR+lSUAFFJS0AFFFFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRXiWv8Axp1hNSubbS7S0ghhlaNZJAXdsHGeoA6UAe20V86v8XfF7ggX8CZ7 rbJ/UVRn+JPi24zu1udc/wDPNVX+Qp2Fc+mKa7pGMuyqPUnFfLFx4q1+6z5+tai4Pb7QwH6Gs2W5 uLgkz3E0pPXfIW/maLBc+qrjxBpFpn7RqllFjs86j+tZNx8SPCdrnzNctCR2jJf+QNfMuxf7o/Kl xRYLn0HcfGbwpBny57qcj/nnbn+uKybn48aUmfsuk30voXZE/qa8TxRiiwXPVrr49XjE/ZNEgQdj LOW/kBWRdfGzxPNnyUsLcf7MRY/qa4DFGKdhHUXXxP8AF11ndrEkYPaKNE/kKyLrxPrt7n7VrOoS 57NcNj+dZ2KMUANkZ5STK7OT3dif503YP7o/KpMUYoASKWWBt0MskZHdHK/yrXtPGHiKxwLbW9QQ DsZyw/I5rJxRigDsLT4teLrXAOoRzgdpoFP6gA1tWnx11uIAXWm2E/qVLIf5mvNcUYosB7La/Hq1 bAvNEuEPcxTK/wDMCtq1+NPha4wJXvLYn/npASB+Kk14BijFFh3Ppq0+InhW9wIdctAT2kYof/Hs VtW2qWN4AbW9tpgf+ecqt/I18lY9qFG05X5T6jilYLn2BRXyhaa/q9hj7Hqt9DjoEnYD8s19AfC/ Wr7XfBcN1qUxnuFleMyEYLAHjPvRYLnX0UUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXyhrUXla9qKf3bqUf+Pmvq+vlnxLEYvFGr IeovJf8A0I00JmTijFP20baYDMUYp+2jbQAzFGKfto20AMxRin7aNtADMUYp+2jbQAzFGKfto20A MxRin7aNtADMUYp+2jbQAzFGKfto20AMxRin7aNtADMUYp+2jbQAzFe/fBj/AJEJR6XUv8xXgm2v fPg0MeA1/wCvqX+YpMEd7RRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfMXi9CvjPWQe15L/6FX07XzV44THjjWuP+XpqcQOfxRin 7aNtWIZijFP20baAGYoxT9tG2gBmKMU/bRtoAZijFP20baAGYoxT9tG2gBmKMU/bRtoAZijFP20b aAGYoxT9tG2gBmKMU/bRtoAZijFP20baAGYr3n4Of8iIn/XzL/MV4Ttr3j4PjHgSP/r4l/nUyA7q iiipGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFfOPj9QPHmsf9d8/wDjor6OrxXxR4PvNV8Vatc27xkmf7jHBPyjpTiFrnnWKAcelbl7 4W1CxJ8+1kXHcDI/OsmS3KHByDWgWI91ISD2pxQik20hDcUYp2B6UYoAbsPpRtPpThkU7PrQBHij FPIB7UhWgBuKMU7bRtoAbijFO20baAG4oxTttG2gBuKMU7bRtoAbijFO2H0pfLNMBmKMU/y/WnLE WOFBY+woGRYr3j4RrjwHB7zyn/x6vFo9LuZBkQFR6vxXt/wtt5LXwbHFKRkTyYx0wTmpkFjsaKKK gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigArzXW7lrfxTqEKPtZ2zgHHVRzXpVeIfE27ubLx1OY2PltFGwVhlSdvNJx5tCoOzOni1WZPl mHHUqO/0rN1C0tNWhYfZIRKvcrjf7gj8K5C18UyRffR1yQTsfIOPZv8AGtO18S2sikGRVcnJMi7c /lxmo5ZxNeaLK134WiGCiyx57qQyj86y5fD1wHKwukhH8JBVvyNdpb3cMo3LICG4+XDDHYkj/PHW mzIHkDRiPO9WDBuT2OfQmmqkluDgnscBNpd5AT5ltIMdwMj9KqlccHg+hr0yC0jW4dh+7HVQDwcj jn863LTRrS9tMXUMcp2ch0B5+tWqtyJU7Hi2KMV6vqvgbRpYyY0EEnUbGx+hrir/AMLm3mK291G2 M4EnH69KrnRPKzncUYq5Ppd5b48y3fB6FfmB/KqmOcYOfSrJExRircGnXdwMxW8rD124FWl0G6+X zGhjBPd8n9KV0OzMrFGK6GPw5GAWlnd1UEny07D61b/sOxRHaKLzwgGSXPzE+gFTzorkZyePenLG X+6Cx9hmu2Ojx2zwJHDAC654iyR9c1YtrKVrY7mETBjgAAZGM5xU+2Q1TZxUWl3koylrKR67cVo2 fh66dsSiKL2ZufyFdUkBitpXUNvbO1mPbHBwTzzV/TreOEowi2hEy7hwMk9/9rNT7bsV7M5+Lwkv HmykkjP7uP8AqaZJ4Zgjl2iCVyBkl3AHT2rsJ7mNEMaSBT3Kg4z17ViXWqQwkEtHGM5IeQLjAxU+ 0m9h8kUZkek2vnKsdqFKk72IyMdsetXk0vYvYDJJCAA1Sm8SWUUu6KRSPZC30HpVKbxWCoEfnEgk 5XCfgTyce1FpsE4o33tI4oT5wJ3PkFsHbwB1/pXf+ASG8NKV+75z45zXh9z4gupzkBV9yS5/WvZf hdLNN4Mie4LFzNJyRjjNVGDjqyJzUtjsKKKKozCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvGvifAJvHVnG5ASRVBJ/CvZa8Q+Lkso8Z KhY7EgRkHoec/wAqaVxpnGXcQhvZ4hghJCAR9aiVckD1OKNxYlmJJJySe9Gcc1otgNR9CvraTMDq 5B4aNyM/yoTUtV09j5gcjofMTP611sXkNGJCI+EKthsgjGcn60pjikRmUbQ2DnIzn+tYe07o15Oq ZzcHichszQdSMmNvT2P1rUg8RRXCANK6AKBtIK/l1Ap0+iQzzFXgjJLYDBcE8ZHIIqKTwysEDyqz xYUsAx3A4Gce2afuMXvovx3izzJJvWR8FcCTIwf1zUysTnyo9xUNtBx6+h7+1cbI21cjg+tRrq17 DIGW4c46BuaJUezBVO56RpFlG2so20gDHIPGO/pk1Nr+lxTXEksYjBQfeCLvY+5rjdG8a/Yr1Jru AlQAMx8n9a1dR8aafdw7reaVAZAxRovmxjpmsnTqLYrmiywLGNLlVbcwx8xY8Dg9O3b9ajICiOQw FCjY3KvXHt+Vc/ceLi0rNDBkFQvzHaM+uPXms248Q3s5B3qgHoM/zqlSk9xe0R2JlRElwgLkspAb 7vP8+P8A9dVv7QgtIkQzApgkksoPIx0rjpbq9veGknlz2GcfkKlh0HUZ03JaMB6uQv8AOq9mluxc 76HRt4gsoNmJVZR1Xk5+uPrVZvFFshV0WQsCxGwYxkdiTWevhi7IxJNbRsP4S+SPyqvqekjTraKQ XKTM7FSEXhcD1pqELg5SsXh4odFCw24AA4LuT/KmN4h1CdiYyAx/55pk/wBa1dO0e1khjcQIuI1J yNzMeMnnPv0q8bFVRUR97MwA2duvYYB6Uc8V0Dlk+py0kerXxJkM+D/z0faP1pY/Dl0xQyMi7+QR luK6xbeONZmPzsW+Udf606S4hibLMqkL824jAPsfypOo+g+RdTm/+EZSNQ0s74zt4XHP68e9Vtb0 23063h8lZRIzEMXPUY9O1dCdfsURDczKW3EsFOSR26dPpXP6/q0OprD5byOyE5LjAA9qcXJvUUlF LQg1XThZ2llICuZU+YDuev8AWvdvA/8AyK9sxzlixPOec189STSShBI5YRjaoJ6CvePhldS3vgyG achnMsgJAx3qmmQ2uh11FFFIkKKKKACiiigAooooAKKSloAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBM0 ZrlfFlrDBPojRoA0+sReYe75DZB9uBxVfVIZNN8ZQtpMcEcv9mXEpEu7Zneh6D/PNAHZ0Vytt4qu dSito7GCBLybTY78JM+FO7I29jgEcnnGRxWze6fBr+iG2vkGy4jG7y3+4SOqsPTsaANClri9FMt9 BPDq/wBnf/hHpGi3k7VmdVysjf3RtIyPXJ7CkuPGd9b2eoP9ntnkttNjv0PzBW3Egr6444PGfSgD taK46+8T6xZvqsYhsC1hZJfgnfhkIbKfX5Dz056VNf8Ai2e2kV4ooHhE1rG6BiWXzsZ3HoCNwIHO R6UAdXSZzXIjxTqS3LGSC0NvHq401tpbeQcYYdgRnpWr4cuzdtqwa3hhaHUJImMQP7wgL8xz35/S gDaooooAK8T+MKbfF0Df37Rf0Zq9srxn4zLjxNYN/etP/ZzTjuB55S0gpyrkVogHRTSwMDFI6Ed1 bFX4NfvYCAzrKuMYcdvSs40neiye47tHVWfiyFsC6t3ByDuU5x9O9a8muWV5ZSql0oJibKScZbFe fqcUpYmodNdCudk0s+RVcnvRj3oxVkF3U7H7C0HTEkQbj1710A8D7tN069F6RDdRh3BjyUJ9OeRX Lz3MtyIxK+7y12rn0r0ywvrKbwnpcS3cJaODZIC4+Q4IOfTH+FZ1HKMVYuKTkcDpWktfzXA42xAg En+LtUnh2OP7VcmWONzHFkBxkA7gM4qlBfzWbzi3fasmRn+o960PDA3XlyuSMw4yOv3hTldJtgrX R0MLu+0M7ICPlWJMZ/8ArUkkEr3LFYnxxgOcnpVi0DoYwjht6gfP64x/SrSvKZWCkLuAAAXh89Dk /SufW5tZFV5JFiUtGixk43D72e1c54hbfp9v14lYZOOeK6Jg8kiyHfiNuh4wenT2rn/EeBp9qox/ rGPHTpV01qTN3Qg8SwRRQrFaszRqBmQjHA5H59+tRS+LL52JjWOPLbuBnFYdKOtbckTLmZdn1e+n zvuX5PRfl/lVN3Zzl2LH1Y5pKDVWQrgaO1BoNMQle6/Cf/kR4f8ArtJ/OvCq9a+HOhTal4TS4h1e /syJnXZC42cHrgjrWctiopN2bsenUVzX9g6/B/x7eJZHHYXFsrfyo8vxhbcibSrwejK0ZP5VnzeR p7JPaa/H/I6WlrnLfWdeW5ihv9AKI7BWmgnDqg9SOuKvalrunaA0KX8xhWbO1ipI49T260cxLpST stfTU1aKp2Wr2GoqGsryCcf7Dgn8qt1VyGmnZi1leJ5Zbfwxqc9vK8M0NtJJG6HBVgpI/UVqVmeJ Ujm8P3ttNdQ2i3MTQedN91dwI9R60COcutZaWy8MpbahdCe4uYY7g4I8xWQlskjHUDpV291izj/t XzBqi+TewQy7JcbWbZtKc8IcjPrk8VWvJLG4sdFgGu6ap02aOZmLZEmxSoA54zn3qPWrIiW/gjuF mudVurW5hhSNuER4wTu6Hhc0AdDa68LzV7iwhsbr/RpfKmmYKEU7QwPXJBB7Cs+e/ktfHNys11P9 ih0v7U0IOVDByCQOvQdKuW8A0S91S+vLiMxXsyyIqqdy4QLjrzwuabNo10/iSfVYbmFQ9j9lRDGT tO4sGJzzyelADD4riWxhu3sbryZ5Yo4mj2OH8w4Ugg/gaYvjCHeVlsLyIR3a2c7NsxE7Y25w3IO5 eRnGeapxeDZoklMMtrbeZdwXRghRvJVozklVzwWOM444HWp7jwtczC+AuoR9q1GK+GYz8oTZ8vXn Owc+9AF2HxJBPq8enG3uImmMqxSOAN5j4bjOQPQkYOKrSFtGs9Mt9RuL64eW/CRyLJkgsSVWRuNy 44PHNQWfha/t9atb6a8t5TBcTyFzE3mSpJ0DHPVeAO2BWtrely6p9g8qZI/st2lydyk7tuePbr1o AreFpppU1ZZ55ZvK1KaNDI24qoxgfQVu1l6Jpcul/bvNmST7VdvcjapG3djj36da1KACiiigCtd6 daXxiN3bxzGJt8e8Z2N6j0PvTZtMs7i4+0TW8bzbDHvI52HqufQ+lW6KAMu48NaPdR20c+m2zpa8 QAxj92PQeg9ulaYAVQAAAOABS0UAUk03T7Nbllt4YluMmc4AEmeCW9fxqlb+HdA2FLews2XyvJIU BspnO0+2az/EEzL410GK9IXTHWYjcfka4AGwN2zjdjPf3q14hvrbQ431KCKM3h8q3Z+yI8gG58dh nNAGi+iadI0pezhYyxiKQlc70HRT6j2qGXwzo80jPLpts7MEBJTrs+7+WOKw9a8Sanpb6nBG1u7W v2Z453T5SJZNhRgD1HUEdu1Lqer61Y6hd2SXtmzW+mPfeYbY8srkYxu6YGKAOh/sLTcEfYoMGXzi Nv8Ay0/vf73vU9tY21m0ptoUiMz+ZIVGN7ep9TXLx+LLm/Z4reaws7hLW3uVW6chZRIu5sd9o6cd 6t6dq2o3d/rJkntjb6dM0axLEdz/ALtWGW3cYJ9OaAOloqC0ulurSOdeA65IPY9x+FUL/wAU6Npp 23WowK/9xW3N+QpNpFRhKTtFXNWvIPjSn/E40t/WBx+TD/Gu4/4TT7V/yCtG1K89G8ry1/M1wHxN l1O/n02XU9PSyAWQRqJQ7H7uc46dqIyTehcqM4q8tP67HARoWNTMmxKsJEEFV7huwrYyK5NJ3paO 9MBPWl7Ugo7UALRmigdaAAcmnhPkb60xetSHo/1oCxH3re8IbRqNwXztEOTj6isHvXQeDlD392GJ A8jscH7wqJ/Cxx3OztYoo4AJMHJBDMw5HqRUTalF5p2yIMcFQpO725pY/wB2iiMO0hXeAm0nHQEs fXFYyNLcXuyPAaRsZbLdj14+tYK7Ny3LdtGrkpJsLDPIAP0FczrqlLO2Vgw/eORu684NdC0bW8e6 dYzEG2uixbSuenPXNYPiRGSC03H7xYj26VcNGTLYwB3pe9C96O9bmIUYzSquTUoUKM0AMYbaYaVz k0hpAJXr/wANdUWx8HorSlf9Ik48vI7d68grtPDayL4dMiXMsY3vhVPA98VlVlyoaVz1pddBGd6E e6MKmTWkJwUBI9DXl9tqF3/Zi3cd2/Ee4q4znBq7Fr2o2yiWSWKSMLuPHas+a+zCx6SurW7D5ty5 4z2qOxuor2xUXhhdySCGAweeOK5+xtL3xFZQym5S2WNg+EXO/wBM0Wt5Fpl7LZXt0pYNgMyYGan2 l9Rpamne+CtC1AmT7GsMp6S2zeWR+XFUW0DxDpPzaNrRuYx0t74bvwDVv2wguIg6OvI4ZGxTmaeE /JKkgH8L8H86u0XqaxxFRaN3Xnqc5F44k0+ZbfxJps2nuTgTKN8Tfj/+uuotby21C3Wa1mjniboy EEVWluLW7iNvfQrsfgrIoZTXJ6h4XOiajDd+Gr9rRpW+e3J3IV7n6fWj3l5l/uan91/ev80d15af 3F/Kq17qEVigBG+Vh8ka9T/gPeslNXvFt3icAOrH/SHxgg88L+nPp3qK3t57li0ETyFvvSyHAP4n r+FWco2YvdO0ly252BHHRR6Cp7ZL7UQFS6mEI4MvCj/gOOp/Srtvoi5DXjiX/pmown49zWoAFAAA AHQCgCK1tY7SERxbiB1LMWJPqSamoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCK4tobqForiGOWNuqS KGB/A0yOxtYoGgjtoVhcYZAg2t9R3qxSUAVzp9mYfJNrAYiQdhjBGR0OKV7G0kcvJbQsxXYWaMEl fT6e1U9a8Q6foMAe9mw7fciUZdz7CsNU8ReKPmkZtE05uiLzcSD3P8NS5dDWFFyXM9F3/rcteIb/ AMP2EcaXJtlvIRi2WOFZJYz22jBxUNpNJc2UjR4t3uF/fK9uqycjvjHPua1dJ8NaXoa7rW3Xzf4p 5DudvqxpdREVywe2Ja5UYG0ZDD0P+eKPeCTprSP3mLNodrqWoxrfT3YtnGBDHMVjL+4HqP5Vu2Ph /SdLX/RLC3iI/i2An8zzWa2HzDMjRyd0bgj3B7/UVbsWS4cw3sjtMBlSzYDj1+vqKUUrjlUna19D Te7gj4aVfoOa84+LM0c0GlyKGwHkGSMZ4Feh2ElrcwebaoNuSOVweK4H4z/LpGmP6XDD81/+tWi3 MTy2SYAYFVHbdmkLkmm1oAdqU9aKKYCUdqWk7UgFPajvRShTmmAijmpm6Sf7wpmMGnueJMHqwzSA h71veEedQuVJGDBznpjcOtYI61s+Gcm9ucf8+57Z7ipn8LKj8R1enyBGnMgbIRSpz/CBgf1qKCWP z428zJ3MzEHOeOM9aYhKwL55XafljaSHPHcjkADPrRFB/p62291/dyMQOBnjHA471jzWNrC3LF5F WZJBbD5i5U4/xyTXPeIpWkitA2fl3YyMccV0c8cUjyZx5IGBKGJOfUAnpkVzXiEPi28wYPzfxZ4w O9VBtsmexiDvSjrRjg0grcxJVYA0jvmmUUAIaXsKQ0GkMK6rRlvDoKC3eMoXf5CORXK11+hTRpoc KuABuclh1zWVXoCFRL62sfsvlL5XllR9DyfxqOSS5SERvC4JXbu9RWlBKHcMsvQcgVZiFzcTbFiD LjPGcgevpWfw9A3Njwv4zg0+2ljuY5W2puyB0wO/tWDPrX2+7u7lwD5ig8npk1OI4PtaW8u9ftAe BmCHK5HfFX7LwBY3CNL9puJYozjavG4j3qHKKVikh3h6Z7fVJoYVd4WUZUnhPcV1vmSKB8qg4x71 HaWttpyxpHEU3DBYjOMeppNS1SC1QIlxGZSccJkn2pQu9wdizp8uLkW8mHikyACOAetMOj3sO9ws UzMckq5U/QAj+tZFrqVze63aw+UsSJMrZB5bjmu4rdO5B514m0u81C1L24nintgX2BxhgOemeord 8D+KD4g00xXLD7bbgCQ/317N/jW7fWQuF3oMSr0PrXlulyHw78R1jX5IpJvLZf8AZfp+RIrOb5ZJ noYeKr0ZU3vHVfqj16iiitTzwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBDXMeIvFMlpdrpOjRfat Wl6L1WIerVJ4y8SNoVikNoPM1G7Oy3QDOO27H48e9J4Y8PxeG9Oa4vH8zULj57iZuTk87Qf85qG2 3ZHTThGEfaT+S7/8ANB8Jx6fMdR1SX7dqj8vPJyE9lHb61steF3KWqeYw6t/CPxpipLfndLmODsg 6t9auxxrEoVFCqOwqkktjGdSU3eRWFm0p3XUhc/3RwoqykaxrtRQo9BTqKZBFPbQ3KbJo1de2e30 PasTUbJLd44llaQOc+W33kHchhz7c9a6Cqs+nW1zJ5kseZMY3BiDj8KTVxp2MyxmFreqOkU+EI7B v4T/AE/KuZ+MYSTw3a4ZTJHchiuecFSM49K7F9Et2GPNuAPTzP8AGuE+Ikap4Ru45oyL4XqyO7L/ AKxNx2kH0AIGO2KI6FWTuzyTFJTqMVvYkSkp2KXbQIZ3pQM0nQ0oOKQEipmnthajD4pGbNMBGOWp 7fx/Wo+9Pbo/1pAM71v+EUEl9dg55tiBjr94Vz4610Hg9d9/coON0GM5xj5hUz+FlR+I6ezBaMbj nACMOoAGOD7dTVO0ATX41/h8l1Oeoz0p5+e4jiEuwQgL8q7iQORn1/Gp104SX1vczGTiT5tz8y5P XA6CuWU0rJnTFNg+1nktZCqyAYZfQAdQe+ccAetc3r48xLViFDfPkL06iumWGBL9iojjy4GwNyef 0rl/EN2kk6RRnIjXn6k5reGrMpvQw34pgpScmitjEKSlpKACiikzSGLXSaRZTS6bHKiZVmIyDyef Subwa9D8LPEvhu0XYN/mPuY/WsasnFKwJXKdvZspZSGUdvX/AAqItPBq9vHBczwsepBx79K6pwGx 5CNMSeQgOcfSszVfD2t/aYL2HS7h41XPAG4fVetRGUpA0SxeJLmxmjW4hiulY8sVw/14rWt9dc2B azURRPufGOc1x95dLCym5jkhZQRtkjKnJ9c1vRSz3sfk6ZaS3UjLg+Wh2rxxlun61M4+8rIE9CSc nUdLW4a4uFdkLkB+vt9KTyENlb5cICUY56j61s6b4R1a4sVivpILIFNrCM+Y/wDgP1rfsvCGlWix +ZCbl0GA053fp0p8je4XMbw/YtPrEVwi5ijyzSDoTjAGe9dpSIixqFRQqjoAMAU6rjHlEIa8j8Zk f8LFXy/vB4M49eDXrbMFUsxAAGSTXjVpKfEHj2S8AzH5zTfRV4X+lRV1sj0Mv91zqPZJnsykMAR0 NLUNpk2kWf7oqatTzwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACkJwMnpS1meI7o2fhzUZ1OGS3cg++OKT 0HFczSON8PuPEvji/wBbuObSw+S3B6A8gfpk/jXaQRtfy/aJh+6U/u0P86474fQZ8NxxJ1uLhnc+ wwB/KvQEUIoVRgAYAqae1zoxb/euK2WgtLRRVnMFFFFABRRRQAleb/EHQNa16YMWaO1hH7uNcshP qcd/wr0mik0+g07HzNqGj3mmSKl1EV3DKkHIIqqsRNfSt7o9jf5+0W6MxGNwGD+dcjqXwq0253vb TSxyseCTwKpVJLdD0PHUgpXQKK7LV/h5qem825M6Yz8y4/UcVx97BcW8jJPC6Edcjj86tTixWKbd aTFLRVWASilpMUAFOb7p56mp7Cxm1K9js7VDJcSnEaAfeP8AnvV3xB4W1TwxNEuqQKqzD5JY23IT 3XPqKQGRWr4d1WHSNQea4V2Royvy9c5BH8qzUiLt1AqzDbRjlgW470mrqwJ2O706wS9tYr03EkSu gkEaLy31NalyiG3jLIdyHOegrPttRj0+whtbZfMSOMKHY9eKgutQlmhWMkgYxwea8mVGrUlc71Vp 01qYOoapNFKQsSKzjdnHrzxXPzgglvU5JzXRatb4WGYDChPLI+nSsKWFpTtiRmJ7KM16sItI4JSU ndbFTNJmr66LfbdxtnUerYFaGn+D9U1DPkwE4IGFUt/KqsTdGDz6UbfU16RpnwlvZ4w14RET/ffp +Az/ADrqNN+FWj2ozclp2xzgYH9TSckFzxJIWk4jRnx12gmtbT/CWt6nj7JplwykZ3Fdq/ma990/ w5pWlqBZ2MEfvtyfzNaWMUuYZ4vp3wf1q5w19c21mncAmRvyHH616RoXg6w0XTILRs3TRZ/eOuM5 OeldDRUS97cLjI4Y4gBGiqOnAxT6KKAI5YIp12zRJIvo6ginIixqFRQqjoFGAKdRQAUUUUAFJQaw /E/im18N2W6QiS6cfuYAeWPqfQe9JuyuyoQlOSjFXZk/ETxGul6UdPt3/wBLu1IODykfc/j0H41j +DNEax05biZMT3mCqkcrH/D+fX8qzvDmiXPivVZdb1olrRX3OTwJmHRF/wBkf/Wr0LT4jdXrTsPl XoO3sKzgnJ8zO+vKNCn9Xjv1/wAjYjXZGq+gxTqKK1POCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKxvF0 Zl8J6oq9fs7H8ua2ahuoFurWaB/uyoUP0IxSeqKhLlkmcX8LyJNDJ7xO6/mc13NecfC+4NlqOp6R NxIp3AH1U7W/pXo9TT+FHRjY8teXnr94tFFFWcoUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAJjNZ17oFheg+ZAqs f4kGDWlRSaT3C9jz/WfhXYXivJbEpMedy/Lk/TpXA6l8P9V07eW2MVPCnjcPY9K9+prorqVdQynq CMij3lsx37nzBcWk9o5W4heMj+8OPzqGvo6+8L6beqwMKpu6hR8p+o6Vxeq/CaKSUyW0mAckiIYP thTxVKo18SHZM5v4VOkOu6jKQhmW1CxbuxLYJ/lV+w1PUta8Aa7D4lcTFHcQySJtKMqlj/3yQB+O K5+68LavoGo+bZvmeE8blKkj0IPBB+tWNe1TxF4nuhGtlNFbwInmREDbuGCc+oLD8azk7yumOxzF swKAnGcd619KtxPdjJUqgLEetej6Vaafc6cks2l21vMqgyxmIfKcfypZ9EjuL9T5aQwRr/qY4wkm T3Of0rbnuQ0cptRAzSfKoGcseB9asw27ScRru3DgL3zXZ2+k6FGjLcadcTBuqykSL+Wa2odTsLcY gtJIxjHyQ4p86WyMuRvdnBw+FdUu1I+wnb3M2FH69av23hzS18xLq5uS8KLJLHb2zLtVs7c8exrt rXVYbycxQxzZH3iUwF+pqn/ZV0NX1a6Bh8u8to4YxuOQVDcnjod3b0qXNlqCQzSdD0RbGG5tbdJI 5EWRXm+Y4IyM56cGttEVFCooVR2AwK46HwjqNsIfIks9kcMCPCWcJMVRkYtgZGdwIPPTmursbYWd jBbjAESBQASQMemcn86m5VixRRSUALRRRQAUUUUAFFFFABRSUjMFUsxAA6k0ALSEgAknAHc1zOte P9J0rdHDJ9suBxshOQD7t0rip9W8SeOZmt7SNktScGOLKxgf7T9/88VnKolotWdtHA1Jrml7se7O m8TfEW104PbaUUurocGTrHH+P8R9hWBoHg++8SXR1bxBLKlsx3EyHDzD2/ur/kV0GheBNO0FUutU dbq6XlQR8iH2Hf6mtHUNctjII7m4EK/wxqMs1ZydveqPQ1daFJezwyu+suvyH3ZiQ2lrbARQMAkU SDgD1xW7bQLbQrGvbqfU1w1xr+nx3Uck3nCSA5UGXgY9q6HS/FVnqV2LRflnOflDA8isqGJUm1J+ hy1KMkrm7RVOfVrO21K2sJ5hHc3QYwowP7zbyQD0z7USarZx6rHprTD7ZJGZViCknYDgsewGfWu0 5y5RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFIaWkoA8u8TiTwr48h1iFT5MzbnA78YcfiOa9NtriO7t454 HDxSKGRh3BrC8YaLHq+mMjcN/C/91uxrlvA3iR9Gu20HVz5aB8Qux4Rj/CT6HsayvySt0Z6Dj9Zo KUfijv6f8A9LopBS1qeeFFFFABTWkRfvOo5xyadXEai8kmnC9LQSXCS3ZltLjhZ4w+0qD/C4ULtP +NAHb01nVF3MwUepOK4w+I7i1uTGb0bmvSGilUApGZEUD8A3Tr36VHHq18ywy3d9HN59pDMImiUJ lpgGwO5A79qAO5prSIhAZlBPQE9a4r/hJr6GFnuL232vghyqr5eXlUAZODkovX1NWdbgk1T+w4JJ LV7i5ilUyHlMtEclcdeenNAHWM6opZ2CqOpJwKUkDrXGTateW1rLbl0lS3WSF1mjDFfLZArt67wS efUY6U1tbv3vbdJb5BC90M7YwuFEzx7Se4IC/wCTQB2oIIyDxS1j6VKw026WSbyY4LmaNJDj5UDn HXjjp+FUU1Wcs4/tEOg+5II1G78MUm7DSudLkZAyMntRXMXNwb2MJNdFgCCCIwCD7EDirEd/PbRh 0uBJGeiy/Nn6Ec/zpcyHys3ZIo5l2yIrr6MM1QtfD+mWUzywWcYkc5LN835Z6VbtJpJ7dZJoTC5/ gJyRU9OyFcq3WnwXjRNKvMZyMcZHofanXdjBeKBMvzD7rjhl+hqxRTEYE+l3UBJjAuE9RhXH4dDV GclVKvvhY/8APRSv611tIQDweRQBS0q5trizAtlSMJ8rRqR8p/z3rmLTW79DZySXLtFJq0tnI77S pTcyooAGc5CjP1zXYpBFGWKRopbqVUDNRR6fZwsGitYEZSSCsYGCep/GgDmNL8VyQ2VhHc4uZJpF jklMg3DfK6KSAO238e1Lf+KXm0aLULZvLh86BsQuHkZTJtaNkxwcfqcdq6QaXYrt22VsNv3cRLxz njj15p39nWWWP2S3y7iRv3a8sOjH396AM6fUbm68Mm9sZrRJ5VBhYyZj5IwC2OCenTgmsuDxLcwy IsscqMLlo7mC5ALxAQmTCMvD525B98V062dskDQLbwiFiSYwg2k5znHTrR9jttqr9ni2q29RsHDe v196AMB/FzqLfbZo/wBpW3kjYTfKFlfYATjqD27/AIUQ+LzOyRJap9oAYuhnVQQspjbaTjONpP5D vW1LbafDFiaG1jjDB8OqgZHQ/Wse617wtYlPMmsC0TF0EcYcqx6kYHBNJtLcuFOc9Iq50lJXE3nx Q06LItLS5uD2LYQfrzWFcfEjWr5/L0+2hhJ6BEMr/wCfwrN1oLqdtPLMTPVxsvPQ9TJwMnpWPqPi 3RtLyLm+iMg/5Zxne35CvPf7F8X+Ijm6NyIz/wA/Enlr/wB8/wD1q19P+FiJh9Sv+O6QLgf99H/C l7ScvhRf1PD0v41W/lHUTU/in1TS7Lk8CS4P/so/xrIFn4t8YHMxmFu3/PT91EPoO/613dlo2gaH za2sZlH8ZG9/zNWZNWllO23jxnvjJo9nKXxMPrlGj/u9P5vVnO6V8NtO08LNq0/2ph/B9yMfh1Nd EdQhtYlt9PgVEXhQq4A+gpE025uW3XLlR78mtG3sYbb7i5b+8etaRio7HFWr1KzvUdzOh0+e7fzb piAex61z3iO2hXWlXaoUKoAIrua4TxZdeT4hWP5csiYyK48ff2at3Hh/jOWvdKj8ua4VRnzW+7vz 97r+f4VqeFolj8dxvtwWMoznPai+1Vzex24jTapMZIXsQT/SqPhOUv8AEdEOVbzJGHuNpB/PiuOg 5TmrnRN2i0d94k0efWJ0WFGR4oWeC5BGIpwyshxnP8JB9jVOPStVXW7fUJbVXuHspluHSUBRK2wq gOd20bcZx7960NS125stYaxit4nAsZLwO0hH3CBtxjvnrRaeLtNk0yO6u7hbd/s8c8qMrfKHxyOO Rk4yK9o4DAttD1yFXAt5Ft5DavNb/aR+82hhKoOe+VOSfmxyeajt7O71Ozu7a0iaWGLULpGX7RzC NmEAGcEZPvjsK61vEOnLNHC1wUkkZVUPGy8sSFByOMkHGetU9D8SW18hjnWO3uzNOgjQEhxGxUkH HJwAcdeaAOfm0DXJrK6LQT/a2s7RYm+1DiZD+8YHdxx3710uh2dzZX+qiSJ47WWdZLZWcMANihsD Jx8wJ/Gkh8VaZ9kiknvYizwG4zEjkGMHBYcZwO9XrPVrPUJZIrWcSPGquwwR8rfdYZ6g4PIoAu0U UUAFFFFABRRRQAUUUUAMljWWNkbowxXB+J/Cq6nkLtjvYxiNzwsg/un+h7V39Vb6zW7ix0cfdNKU VJWZpSqypTU4PU8/8M+OJ9Il/srxEsiiI7BM4+aP2b1HvXo0M0dxEssLrJG4yrKcgj61yWr6JZ60 gt9SUxXMYxHcqPmX2PqK5YxeIvAcxeFvNsSc7gC0L/UfwmsuaVPfVHoOlRxmtN8s+3R+h6zS1x+j fEbTL4Kl+DZTHu3MZ+jdvxrrIZ4riMSQyJIjdGRgQfxrSMlLZnDVoVKLtUjYkqBLSKNnKoPnfeQR kbvUVNRVGI0xITkopPuKPKTAGxcD2p9FAFK+0uG+SMF5IWjbcrQkKehHpgjk9asQ20UEUccaALGM Lx0qWigBhjUkkquW68daPKTsqj6AU+igCGO1iigWFUBjHZhnnrn65qVVVRhQAPYUtFACHJBwcGqN jpUNkqkkyyqMb37fQdqv0yR9kbNhjgZwoyT9KAHUVwetz+JJbg/2NHq6oTyZliC/gOv51l/ZfHkv 8d6P+2qCsnUs9md9LA88eZ1Ir1Z6jSV5cdA8bT/fnuR/vXYH8jSHwT4pn/11yP8Agd2xpe1l/KzT 6hSXxV4nqDTRp990X6sBVaXVrCH/AFt9bJ/vSqP6150vwz1eXma8tR9WZv6VYi+FU5x5uowj/dhJ /maOef8AKP6phF8Vf7kzsJfF2hQ536pbcdlbd/KqM3xC0CLO25kl/wCucTGsmP4WWq/67U5j/uxq v+NWo/h1oUP+uuLiQ+8oH8hReq+iD2eXR3nJ/IZP8UNNT/UWd3L9Qq/1rNuPipL/AMu+mxL7yzZ/ QCt+Pwp4XtutrHIR/fdm/rVyG30Gz/497C3B9VhFHLVfUPbYCPw02/VnDP4/8RXpxaRRpntDAXP6 5puPG2q8H+0Ap+kQ/pXoX9rwxjEMGB+Aph1id+I4lH4Zo9k3vJh/aFOH8OjFeupwcfw7169bdeTQ pnqZZTIa1bX4WwJg3mpSMO6xIFH5nNdL5upT9A4B9BilGmXcxzLJj6tmmqMERPNcTLRSt6Iz7fwf 4Z0/l4VnYd5nL/p0rSivLCxTZZWqIo7IgUVJHoiDmSUn6CrUem20XSME+rc1oopbI46lapU+OTZn tqdzMcQx4+gyaQWV7dHMzFR/tH+lbKqqjCgAewp1MyM6HRok5kYufToKvRwxxDEaBR7Cn0UAFFFF ACV41rPi/Uk8T3avHYzrFO0aLImDgHAGTXs1efat8KkvtSnvbbVpYnmlMpSSIMoJOfUVlVpqorSV wu1qjlvJ1pmYy2+nMWbOftCE1U0+9v7LxtYzGSCO5FwEkVAGBD4B5HXINeg/8IPff9BSL/wH/wDr 1Vt/hif7bTUbvVmYxyrII4oQoO3HUkn0rCnRtK/LYSnUfxHT3mgi81r7e9ywX7I9oYgg5ViCTn14 FZ83gtbjT/s0uoSs62y2kUnlqNkSsrYx3J2rk+3SunorsGYOpeGW1G++0vfyr88MipsVgjRtu+XP QHuKZZeFTZ3NnML5nNrPcTgGIfMZs5B57Z4roaKAOXt/BYt7eOFdQkISxlscmIcq7ZLfUVoaXoJ0 2/Fz9qaXFpFabSgHCZw31OTWxRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFe6s47tMOMMOjDqKy2Fzp2 UdRJAeCCMqRW5SEBgQQCD2NAHFX/AIP0PWSXt86fct/c+4T/ALvT8sVgS+DvEmgSGXS5mkT+9ayb Sfqp/wDr16LcaRFLkxny29ulVPKv7L7hLKPTkVnKlF6nfRzGvTXK3zLs9ThoPiBr2luItSt0lI4I mjMbfn/9atu0+KFjIALuyuIT3KEOP6Gt5tRjnXy761jlXuGUH9DWfP4c8MX+S1msDnvGSn8uKnkq LZmv1nBVP4lKz/uv9C1beOtAuAP9PWMntKpX+lacOtabcj9zf2r/AElX/GuSl+G+lT82moTx+xKu KoTfCuf/AJYalC/+/ER/ImjmqLoHscBP4ajXqj0dZo35SRWHsQadXlrfDXWov9VcWrfSRl/pTf8A hCPFMX+rl/75uyKPaS/lD6jh38Ndfceq0leV/wDCJ+Lx0lm/C9P+NH/CJeLz/wAtpvxvT/jR7V/y sP7Ppf8AP+J6pQWA6kD615aPBXiqT79xj/eu2NKPhzrsp/e3duPcyu39KPaS/lD6jQW9dfcz0LVN ZtdL0+e6kkVzEuRGrDc57KPcnA/GsC+hltpNOl1291E3t/MLZEsZjFDAzZOMA84x1Oc46DpWA3wy v4IWuReQyXMBWaKJUP7xlO4LknjOMV0OqyyeJY9FutIiWZbS+W4uUeQI8W0EFGU8hgT09q0i291Y 4sRTpU5Wpz5l6WC78Qy+Fbj7HrFw1xFIpe0uDHl3A4ZH28bhkHPGQfUVy0nxG1hLqUwtbyQbz5Yk iwdvbODXUajaaf4w12JJf3un6arh5VfCvM2BtBHXaAc47kCszXvBumS3Fqum7bWNM+cUJYsPbPes 6iqP4TtwFTBwVsRFtv7itY/EPWb64W3g0yK4mbosRIP174rrorjVpIlMkWxyPmVRkA/WodGTS9Et vJs7Zo8/ec8s59zW9DKJow6hgD6jFXCMkveZzYurRqT/AHMOVGVt1N+7j8QKT7HqD/ecj6vW1RVn IYo0m6f78o/MmnjRGP3ph+ArXooAzV0WIfekY1Kuk2y/wk/U1dooAgWyt0+7Ev4ipQir91QPoKdR QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFAEckEUv8ArI1b6iqkmkW7/dDIfY1fooAyG0Qj/VzfmKZ/Zt5H9yQH6NitqigD F8rU06Fz/wACzR5mpr2f8q2qKAMX7TqQ/gb/AL5o+1aj/cb/AL4raooAxfP1I/wN/wB80MdVYcBg foK2qKAOfSz1OSUszSKc5yz1DdeEodQnM17b28kp4LsOT9SOv4101FAGNDoCwxrGrrHGgwqIuAB7 CpJdGUQnymJk7Z6Vq0UAZ9npSQ4eXDv6dhV+looAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopu4btuR nGcUAOopM0jnajHIGBnJ6UAOorhdE1ea+vrEya/fzPK+WgOn7IX4OQr7B8voc88V3VABRRRQAUUU UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAU7y++y3NpFtB859rH+6PX8yBT5L6JLyO1GXmfnav8ACvqfSsm/YXN9 OSxCxgRhgcYI+Yn88flVjTLV4rOa6jXNxMpMe88kdsn3PJpJ6ja0NUsFxuIGTgZPU0tefXd5Z68q WGp3UYvbaN0MWpQ+QZZTggoQcKRgDIzwa6Xwnp8llpskkwdGuJS6xNdG4EadFUOe2BTEbtFFFABR RRQAUUUUAFFFFABWTrBkhurO5h++pZcZ4YEZwfyrWrP1lc2av/zzlVv1x/Wkxoq21095rcUpDpF5 bqiMMHtkkf56VrTsqW8jSNtQKSxx0GKx7L/kKQf7r/0rU1CTytOuZNqtsiZtr9DgHg+1CdwejOM8 P3Vz/alhaC+12WFSVKXVikUWAhI+YAEdsD6V3dcXon2OTW7COS3ktdStkZJbWS4dwBtOJUycOCMq GPIHHGK7SmIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACkJABJ6ClrGvry7S5urdRGyMg2Z4K5GM5785oDcp Qr9qaFGH/HxLuYeqklj+lbst7bQ3CWrTxLcSKWjiZwC4HoKx7aRLW8hd1cxxoQCi5weB/LNVb621 PU9SuTot9aQJOqLLPLExntwBjCA8c9RnoSetTEqRl3N1qs13Bp1+9vN/aDLmyvrLJUEnftZOMKB3 ycEHNd3DDHbwRwxKFjjUKqjoAOAK53wzpMWm6jcLZjUFgSMJM15I7GeXOd43e2ckYBz7V01USFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABVHWf+QXN7bT/48KvVS1fnSrj2XNAFGwGdVT2ic/qtaGqymDSLyVfKLJC7 DzvucKfve3rWfYMq6mzOwVVhOSTgD5hVjV5re68O3rieNYWhdfNKeYo4xnb/ABc9h1qY7FS3Od8O 38eo61Zn+3LHUHihfbFHY+S6KQM4bJwOnH0rta4/w1qk9/rCxPqsl9HHAzYfTGtsHIGdx69+P8K7 CqJCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArI1ZNt9DJ/fRkP4HI/ma16oavBLNbxtBH5kiSAhc4yDwf50 nsNbmZh5JFhhAMr9M9FHqfatu0tEtIRGmSTyzHqx9TUdhZC0jO475n5d/U+g9hVuhKw27iUtFFMk KKKKACiiigAooooAKKKKAErn7qGWKd7eeed0fLJmQ4de4/Cuhqte2i3kBQnawO5G/ut60mNMxGth d3EcKqDI3VsZ2L3P+HvS69q9npZi06+gmi06WHD3cRwLY5wpYjlRno3YjmtXTLJraNnn2+fJ97by AB0A/wA96dLp6y35uHcsjQmF4WUFHXOefzNCVgbuZthYra+JWkSa4mjltS0Refci/Mu7C46scHOT 36VvVh6N4aXQ9Rle0uZPsBj2w2j8i3JbLbD12nj5e3atymIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKAP//Z --b1_b6809ca34633040bc1032b778434f315 Content-Type: image/jpeg; name="umrah_-_part_1._005.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="umrah_-_part_1._005.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADiAJ4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDzfxDo WoXF9DLDZja0PLFlXJLucnJ9CKop4T1qUeYtvFtzjPmAgcZ69K9Eufs4vIgjoZfIDupIJKhjuBAz 3xx39u1aSFLbSlwqySwF2kEbKTxnaW7k5HQ+nBNeQ8ZJPlsd8KC5U2zjP+EJ1UIpd7BQ52gtOOo6 jOO1QHwffqQGutPHOP8AWnj/AMd4rureGFgssjoYQHKB0278tjpyw98cd/ap7aC3tLudpHkkLyhC iYCrgfdxxwMD67c5qHjaiKjQi+p52fCN5kD7TYEt0AlP/wATxUqeDLwBma8tUKjJxvOB/wB88V38 8ccd47bI45Ifl2dGyAGHpkEHPt60Gx8hYN29C0nVjjKZyRnnrntjjHPeo/tCo0N4ddzz5/CV6ORd 2p+XcCSwJHTP3faoV8J3kjbUubNmxnbvbP8A6D19utelzWytLIkChPnIaNcZy390E8jqT9Cc+rPI jctcApJFONpIdAqMMZDHA2sdq9AD6d6pY+oJ0Uedr4L1CQjZPZNkE4Ehzxn/AGfY1H/wiV3gkXVm wHPyux455+77fyruZIXOoRSPHGSzK8oUrsJbcQcH7zYwMc5xyKsi0S6YRLbSK0fyKsKqCWAOBtHU Z6nA6VX12pa5XsI7GW+iRJoD6ksKJqd/FLayuJHaNAu0O4XZnlccds1yy+DpWwEv7duMnCNx+ler 6ho3l6BpbtGhtjM88jmTBGcJvPXK8df/AK+aNwRKskUECz7gZHVAXO4cdB1G0Y74IFc9PGVY/P8A Ar2EWebjwdIPmbULZVAySVbgevT8fwpY/BxkyBqtqCAM5Rjj24z7/ka9DExkiljMRUiTcsRQDbuG M4/A8c4OOmcU1UjaZx9lWXKbyVwXjQLy2ONpDZwp6jOTW6xtUHh4bHn7+CZ1j3/2jZEY3YG4nH5V G/g24/5Z3tmy43biWAPbrt9R+orubi2ZlileOSFtm0pHHjzF6EuDgjj24GeaciFZYgirbyFVjbMY JyOCSM4zgAY5zxzT+u1LEvDxR58PCt1zturFsZAKuxyRn/Z56fypzeErtRvkurKNS2OWcfzX/PFe jysojAYZ/eYhZfuKTnK5+6SPUkD0xUoWCQt5/lyxn+OVevB+Y+vI/DIqXmFVa2J+rxuecr4Nm2/P f2iHPRkfp6n5eBz1qe28FSzttOpWS8HblHGQMe3v3rtoFS2jmljaOATE741RgRg7hgDvxxwBxSsN 3mPDLCFL5Z0h85mYjk5HOD16mr+uVW7A6EGUtc8S6bp+oRW0sc7+WrcQxKu8b24Y5BPTP48VlS+N NJlKl9KupNjZQNMBj8u/vXS+JPA9jql5FeDU5FdkZdkNqzlm8xi38XbdjgYwM1zA8BRtzHrkGc4x NbSKR9e1Lmwt99fmZRlPkRGfHFuzEtorNuJaXNxgux7/AHf84qX/AIWCGtVtpNHMkZU5V7lW3ehO UOSOME56VNb/AA/tnmWF9Z6yRoGjtXKYcHGSTwCcAeprP1LwhZ6dHK02sIrI7KkQgbL7SF69Ac5/ Ae9ClhG+W1/vG+du/wDkSHx6MEHS5duOR9sJz6Hlc5ok+ITPIZI9MdMjbtN6xH16Vp+Hfh3Ya6kc 0uq3UUByXkFttXaOpDN7hh07VkeKh4ftUWy0jTpoXD/6+dwztEvAJxxl2y3soX1pxWFnLljG7+f6 g3NDP+E32xFP7LQKRyFuCOmPbn8fWlXxxErLjSWAXhVFyNoH024P41y0uNmeOnFdXL4S0zzYY7e8 vpy6LuIhUBWxkjk9PT1rWdPD07cy/MIuctv0H2/jhDNGItEMspl3Rq0wb5zx028np1z0r6L8O+Eb SwsIbu+jMmoNEGlJYlEOMkAdOOmcc4rwfQvB1vaeJdLaSa6O2+iUjEZG7dnn5s4wM59K+kJGLaY5 OcFD36VzSq0ea9NX0fcqcamzZyOsasYiyxSnB6gnOfrXn2sSvJHJeRaVAzW4MsahnQ/Ljpg4BwOO P51v6qMZcHJBzyO1R2LK0e1hwVYYx14NeRQrzclza3ZvyaaHlT+PSz720eEuBgOJ3yBx09M4/HNQ N423bwdKhIkcOwMzHJAwD9a0Y/CGlTQvIs92FjIVy0qjB/749x7e9OPgiwG8kX2xATkSpyB3xs/+ vXuKeFX2fzM+Wt/Vig3jqSUs8ulwO7cGQv8ANtxjGcZPGBzmnx+OmhRPK00xlCCrJccg+vK/5/Kr a+CdPLKjS33mSKxiQEHdtOCCduB+ffFVZvCumxq4+1XokDbRGoWVmbOMcAAHg9T2NV/ssrK35kNV v6sEPjryASmmyBs8ZuNwBznuvrzjt2psXjaONyy6Sx3NuYNdE569sepz+FJ/wiNiQ27U3jYEAq6q Scntg4J9s1ga1p8GmarLaW1ybmFApWUx7CwIB+72rSEMNKXLFa/MiftFq2dO/wAQneF4xpMShydx 84knOfbpjA57DFRt49lVNsenog3Z/wCPhsj2zj/6/SuPHQjHNbPhvSrPWdRkt768a1hWEyB1Xdlt wAH5E1Tw9CC5mvzJU5vRM9g8Q7praB47gRSKZEAliXAGeTkcHgDA65HOKrWaa7DCDHc2DBVwN0DK Vzjdxkgt7etR6iLu7iaC0DRyRTSkKi5JO6Q789jt7c596ybGXUHtIo4rm5kmaRo9ht42YSKdpXsO 30PJ7V4uIhJyaVt+ppCacVfsal3b3cFq85ubO2hGx5bdUYpIYwNo9RwMHH8q4+e41e5uVBNu2XPk xDdgFiSAB35PB54qz4i1DUBK1tNdypLG2J0aFccgbcY6k56+n5Va8DW00c82vXUn7nTyRBF5ePOu NpKrn0AOT+FaUqco03OVi7q9kdD4u1A+FPCbaA1wl1eyRolw0YKBIz/yzY5JBIGeucfWvG2aWecy M7yO57sSfYZNaOu6hcX2oTG5kLzNIxmbezAvk5xu/SsxXKtnO0jkEHkV6WFo+yhp1MpyuNlOIiPw Oa9UNtcWsaL5Mm944plhVhEGG1ckNggg9z19PU+XEAr8/PPJzXReH9O8W+JLoQ6LLqU+z5DKLhlj iHu5OAPbr7U8RRdRLldrDhNQ1Z6JoU7z6zYHbGWM8bOUkyqn5QcDggcH649hXoV5448PWsEtpJet NOg+aOCJnI9iQMfrXN+Hfh/Lo4jvdf8AEN9qV4B8tvFcOIFPcEk5f9BXRtHAGOy3iH0QD+ledOnK nOya2OhTjPVpnDX2rwXrE28U4U9N0eCQfbNQWms2UUkcFxL9mdsqnnqUDHBwATxn8a7SfRtHumJm 0q0ck7iTCM5/Ckj0bRoI2ii0qyVCCCPIBznqOaingkmnfYcqi5bJHnFpGSDLcpvUxgKkbhXYnr0X gZ5Iz9MkCrLXNzcCNZUmHln96r4Rc8cKSDkHkj/dH1rU8RfDv+0N8+ia1e6fcHnyJbl2hc+xzlf1 FeVa5ZeLfDVz5GqzajBnIjczs0b/AO6wOD/Ou1YKUtbox+sdLHZLcMuqpaytIkSNhY2hOM4/jGD3 54/TPE8Nms9pNMGQwBmEu19xjbkAgEAgZY98nGe+a8yGu6yox/a+oEAcAXTgD9aVfEGuA5/tnUMg /wDPy/8AjVvBSezGq9t0eiTWs5VYzaW00fllzvYspYn7xx0brnPsc8VxHi2KSLXiZI3jaSGNtrDB 5H9etVJfFGvTRGKTWL1kJ+6Zjiqd5qN7qFx9ovrqW5nwF8yVyxwOnJ7CtaOHnCfM2iKlRSjaxFjL Dgjiuo8B2CahrM8LSpEBbFyWIXncvr9f0rll5yM8/Wl2jHzdOK6KkOeLiYJuLuj3HTb5bDXdbY2V wUZULGLkr+9mUnHofbn1rL07UbLSb661OWynESzPsG1SyMdp3lBwBgnpyMk96deJZN441I30MD2c umPNF56EqhSU7sAd927muGlf7cyRWUETXVyypDBbSPu3Hjp07Z/GvIq4dVK0lrql/W5vSnamvI05 JR4i8Uf6PkeY/myzMp2oF6yEdcKMZPfipte8WRBlh0pka1t4zFA2MNvP3pT6lvfn+VMuLweEtKl0 a0LNf3KhtQu0lGMA8QqeTtHOf7x6dq4+5unuJA5HA4VfSuinh4ysre6hub36kOXb5mySx5z3rQ0T QdS8Q3/2DS7bzpgu5huCqi5wWYnoMkCqrqH0uKQcMrkHHv8A/qr1TwLd6Homi2+paZpslzqdxAYb uae5IRGDAlQoGP7v5it69dUqbl128jNRlJ2RpeHfhJo9hsuPEF4upTjn7LbllhX6nhm/QV6dCsFp Zpb2sKW9rGAI4olCIo9gOK84ufHGpbSY302zU4P7pN/H15461mz63f3jEXGrXLKWwQv7tR8u7HbB xzj3Fed9dqtd/Rafqbxwtnds7XW9WvIdRCRrEIWjDKGGT3zWeNbvd3DQ+/y1iSaPZfYdNu5phuvE V2mldnUBiduc+w7YqhfWlnanIjikwpI+b7w7Y9M8VySVdtz5n+H+Z0R5bWsdZ/bV/wA5a34/2ahf XNQVsboOnPyVwiXkJkAbT4FjK7txkJ2jGfx/Ch7+1jTcbCDhT2JweeSfTg+/BoX1i/xP+vmacqtq jt313VPLOxoAwHy5Tipn8RNLbSWt/ZWt3bycPFKnDfgciuO0GWDVY5WeyggaGRQFXnJJ6+3/ANen f8JJpKFtxljYHkxNuHXb0+vFUquKpytGTf4mUqcHo0U9e8FeH9S33GjTy6XcH/l1nBkgJ9Aw+Zfx BH0rznUNPutLvHtbtdkwH8JBDDsQR1FeuR6xpdzgpfQvxkCdNp6Z6/h+lYHji00U6N/aLw/6c5SO CWGUsjYJJBHsN1duGzCpKoqdVb+Rz1KCjHmiebDK9uvqKMdOM++KcSONox7U3uP617JzsXkYGBk9 jUowOuTx2H/16j4LckYPc1IOeevvnFSyWeoX6sfF0aJEbiYSzxLGq53CR5WjHJx/rAOD0rnrLUP+ Efiubl0RdZkdoHZh/qEHB2e7c5P5V3PiWwisvt2qWFukt0sTSGSVS4JWV2O3oAQ3Oec446ZryrWN STVLqO4SJomMarIpbILDgke3SuNRc5vt/X4BD4Ffcmt7a88Q6jHY2MPmzSZZRuAyACSTnoABWdeW s1ldPbXKqsqHDbXDA/QjII9wa7r4T6ONZ8WzRyR4hjsJd7AkEbwEBB9fmqP4meFIfDut2q2coe2m tQyDHIKsVbj3OD+NdEY2XkJS96xycFxAumTQupXdCTGXA+9uHQ/gfzru/B8Rn+GmqwALvNwyjd8v PyYyT9369q5bT3TTrKOea2S4QQTI0T9OW2/oc9u1ej23iQ+LvB+o301rbWYQ+Qy7iY8Lj5nIGcc8 +1efjJJQVv5jejf2iRiTWRdVMd4o37hhh90tGAdwxxgD5h1xjrmo/JTzMs6tudB97uUxgkZ4I+YM OnAI6mtcx6dJCrSpOm4sr7WBWPu/fqBj2bIweKcf7ME0ebRjukH3GbKFl457gevUZOe1YRkttDpu 31GeIpooPAGkyyJK8S2qAISPMIyQASOAcVx8Wo2RnhAtmDGHCuJCdmcfu8EcsSy/Oemc9hXdeJNO s5PCmmWYv0js/JVVnlBAKgk89CPTPFYceg6KPJP/AAkMBdU2RtCgBVOMpgnvn7x55HWrpSh7zff9 ETKUo2SOfgv7ArZEW7xZ3lSJC/2fgnIz9/Pv04xTReWJS2T7G0R88qFMxcQnJHmHj5+Ub5Txx/tV ur4WDGzl0q+sJIUDSRyLLtMI7kBuGY99xwO1U7vwnf6fGvnW9jFHCPtREd2JPJUjO9e7OcH5Txxw OuNlyPX9fXz/AK+esurP+ka/hARJHePECC0yMSeS+Cfm/wBnqPl6flXMvDCs27cNpkyflyQu7+LP fJH0HNdT4R3f2ZdSFVVPOCsepLAk5b3wewwKwF0+RpXdoCuBu6+jfd925yfb6Vywb9rP5fqb+hRg cLgFi2IwOEwxYMTwMZ5xx7g44OaseIownw60njpdEDByAMN37j3pEiktocvaXODGAN2QQwbOR2yc gf8AfOTyKs65dtD8MbONNmy5uTG3HG3LMNuegyo/WtW/3sLL7X6Mxk7wd2ee8Y5FKAfWkHtyfWjc A3JHvzXsnKxw56D61IBuGMAd6h3DOcjnuDUyODnA3+wPSkyZH01r2kzahHbJaX8ljPbytPxGSJQ3 Hrn5fl9uTx0rxzUvhrq2m3jCS5sRp4AxezzeXHk8BW6kNn8O+cV67cSWui3t3q2q3pSF8RoBBvYD e52gKMnOf0ya5m00vWvFurW0pvZ5/D9qiNvjCQm4ZssNxbowG3PBx0A60uWMYaL3jBTd9XoYXgqX WvB1xdalDaW86Mz2E1o8wR2aNVOVbBAALA+hBrp2muvFEenX02nwyXWnQz+fErZRWdt0agn720Ip Y+p/CtDxda2+kR6bAyAgpISQME42Lz6nCgfhUnhybOiefCCiEyxkjoDkHFcarTjXdLorfoRUl7tz zKC+bS7q3vHdJJA75VjgNukwce/P6V2TXX9o6brYuFhjiiujAphjAAUFQCQPvNg/5xXNR3VpY6Xo U93GJ/tuoSqx5U7FmKMwYdCAQa6kyWK6Lq80FotvALjcyQ5LMQQSRnoxHHpxXBjnKMdeskd+Fa9q vRlW7+xR3LRrFGyK5ICYVtwHzAe+OFPfkkCnKsHmKn2TcSQzkPhRlTuIGeg6Y9TkVLc3Ue6aM2dw xZ2O1mIGcA4yF4BzjP8ACBjLZqNbu1SRXFkjOz7ASW5by+Dj1PII/ujNYOXU7kuZjvFVz5fgXT5v siuTbr+5mG4Elj8rY61ytvcnydMjtdPsHa7hMTxeWdzHcAFUdk+fr1xuNd7rGowweHNL1CaAvCIU by4nHcnoSOn1HSsizv7LVL2xijtGgnhikNvcK+4x7sZG0DleexzxVUKtlK66/ojKcL2Mk+H7q08v GmxwvCu5ZEgIWInrsz6n1yfyrGhaV7a8NzBHbzwFmAUMRG4k25XJ+Z+CeeOF4rtnvphrqokDtaOr RB5H2EnAwQOmCce/X0xXNanqlqdUu/JiLxXEzRNOkmAxX+KNSMbyYxnr1WtoJ631FJ9EXvCWGsbq IhlG9Gx2OScsf9o557dawmknW5BAHzjkkkZJYr3/AE9gemeOj8MbfsF9IyhZA6K23+LGeX7luvP1 rDNr9qz85TaCvX/a9Pf9Pzrmi17WV/L9Te1kOW/v5xhkDAK0nGeDnrn/AID+Xqas2GuHRfB9ncHT bPUY5Z3ieG6QFGGWO7BB2njp71ReG5tXfG4DyypUEYK5OCe3dj64GOtaujaZbat4RMdysrrbB59i OEZ2zjGemTmrkkuV9L9PRmNW/s3ft+ot54u0W2stOuofAXh6Q3aSM4eMfIyuVI4XkdDn3qe5+JEW jwaX9n8G+Hvs13ameSBYACD5jKMHH+z3HesZLfw9eNaWEttrNhIhaJATHIDuOeWPQZJqXxNY6HYx WVtNpWuymyg8hZfMRFfLFwDgEZyx6V3QqK6V397/AMzzn6G1Z/FTRZNTjVfAGkwy3DJGZAIyRk45 +TnrTtS+J+rWur3dpZ6NottBbzSQqiwZL7WK7ieMdOmO9c2v/CN6Fq2kTS6TqV0rRw3e83IwuTkA qF+bGM4zzWtp2l+HvFXiXUFSz1q3Vy9yJ/NQq+WGQFxkctnrTlU9V8/+CFtdDuZ5Be22qadq1qbW wUlvtMwbMzF2K7COTtCqeOgz0q7c3Nno3hw6w9y0GjRRBnhWAZkPCo0Y6hc9u+Qc+vOeMG16XWpd O0u2HlGy8+ObfsKN8wZVYkAHvxzz0xWFd+FfFesTLIdVu10uZEtp55wFQRkAHbF349ABx1zXaqj9 ooWCMI+zvf8Ar/Mn8QapqHirULK6ikilsrqMiz8tNgi5Od5PIyFySemD2xVVfEE3h3wytos8bFri 9SRoh5qtgRjcrKewLH3FZumaPqGg3VzqGks+pWsZ+wLdvIsELrjJYZIYjquOgP8AEeKybG51O41u K0iUyx3LGJLW0I2HHGOOBjqTz3NcLco1pXV/maewU4cyLGr25uvD/hnR9MEt/PbtPMZreNmXEkgY cDJGB612NvpdzofhDULXUtlxO8zNIsblQQSBjfjjgdQOM96xPEul3Ph/RI7Oz1S/t5AI1Mdq6rC7 7CZMHKseQT0Pb1q14NL3Pw+uFu2e7JvDGwlYtuUlPlOT05/WuLEzdakp3VlJfn/X+Zvh4ckkXp0u ovNPlAiPAYtLlX+UEZ+YHDHg9OQMbeaW3W8cxRDHyyMRIyDcDwwb0zuG0nGCABweae1tGt5eRott M6SkRhm5DADG/jkkfKRx/CTSzWeowzIpiiiTO1n+bChOpPHG1uD6jG70rNt23OhW3sTaxay6l4N0 u1i8pZpYFO3GEzuJOQO3XgVX0fTbO0kZ4C000amNrgrgHjG1F7IOe/XNamoRXJ0rTISscd08aodn KBixGQR7nNdSbXRtCsPs0dtHJKrbPLY4AUduO4xgEY9amhCdSM7O1n/X5Ezmk46HDtqJOpxL5SF5 ImZeW3EggEZHbn065qjqmmWlwRfDMJEm15I1BERx1C9v94fMODzitDWzZS3dkSiNA3mKxyN5zzje vPbH51dWCBk2IjfYyoYENygPb3HI596lQqxl7vTcJTi9zB0CN4NP1KF0QNHJGoKjgjB7/wAWT3OD xWAzvMpIv4w0hY/MfnYbtpyR3I4PbAHeuo0zfBp+o2bjLWcvlb0PysoBKHvyVI5zXB31l9hujb3F 3GZGO4iM/dBfj8wQfc4PWtaMW6k/l+o5TukatwjyK0smoQupLk7lwOQNp+hIPB6EHsauaPe2tp4S KXF5FarOzRCWQFkDbt3OOegrm0t47zR0hWQuYXaVlQAjaQcEjrwUbJJwO3eqOo3kZ8KJZbz5kN9n aeu0qcH6da6p4dz5Y369DOT9xnZ6YunCVWtbn+2pEYGaKyUNKE55VXKgjOBxnGfpW5q0Mt7bPewa VJp9pDEfNe6njDjpggLk9euTj2rhPhh/yMdxIYkwloz+axx5IDLk/TB5rpr3xjpii8sUZ7ndE6SP aKXjAI4yTjH9K7vqdCNN8yu316nmyc/aWRgXWtard6lIfItr+GJRDDK7BQEXjgfXJ/Gt3wXG+nap PdajqGmWkcsJCxvcFNpLDhQeoGDz24FcLLHMLt/sYeRZf+WaqT16j9K6jwxfX2kX73Wq6TdXgFuI Y7fy1PlDIOTu4Gdv1PJ6VwVIKMdLbbdWd6inG3U9d1KygeVlb95I6AszDJ7kAegGa5qHWZArw3Nx JOYTggtlsDgDJ69BgV21ysUdu0hx50p2jnOF7mvK9OafWbgS3e6K3kcvDHGPmYE9Sff+VetWqTio +y3OGEIu7lsXvEmry2Nxot3Z28d5a6iWt9ucMGypBX3zng981j6Z4O1otq0P2uLS3tMrDdsSoBWT OQwGTnbjjsOafDrjeJvG1jY6eiLp2jbp7SJTtE8qEAMfRdxX/gIJ6mu014F7PVCrt5dlPHAhfPOQ GYgnrku3547Vy4yXLP2i3/yOijJ25G9DzOfU7zxJcTeH9bU/2hE5MUsQ/wBawyeAB1I6EYB46V0O mWNz4c+H17Esu66SRpllRdwLZGCg/iGRx1zzWDbPCPHsV7K4SW209pWJXIZsFF/Rhz7VoaALgfDr VPIkm+0LeusRUnzNwK42+jZ6V5lVvlXLorxbXm30/M6KSXPZ+Zf+0GJcC78tXchf3R/eERZBz3w2 Sc/eHy9qQ3colii/tDJMkcZVI2JAKFiM54LEbvYfLUdxcxGFYY1uGUbdghQDcCNy9ufmyUP9/IFV sI/kKi3W0uqbmZdrDGT0/hLY/wC2mRQr21b/AANmltodNNcl9I0aYNvyu4NyNxDHmlvdZl+32qyM hhkOJctyVHJJPXsfyqC9kJ0HSJDudihJZ+CSXOcjsfWs7Urh49St4IyCnkyPgfxHacZ9uP0rmpzl GUuVilFNon1O+gubZvsuGgdyF2jO8kHgZ5HQ/Q1T8Na1cXZhiDIcNJEecZwuBjHQdDis0TfatEmc o0vnSKAM7TJ8p4GOnQDjHU1H4TvWbUlV3Vo2llQuigdOigfTLZ755rt95RlNbmTstDftt/2zWFK4 yIckEfKdpGPx659q4bUpba4hhleaSKb7hhRPkVRIV3A9ifTtn6V3dk5m1DUgV+6kQzn7mRkKB+f5 V5zNKks8ruSpZm+7ns+3v7cfTNRg92/T8ipaJF/Q2iitrmAzg/aWjQgqR/fAO7soIyR3UHPWq1lF DLbS6ddQFC37wGUHLDAYEZ5JwRio7CSyigP2h5FaSSNAexX5s7vUcKSO4UDvzdvGb+z476CVlbz4 QsgbcTiHHPucdD06cYrsqN7PvoYy1RZ0nR1is76yhWdBdOqSzFhgwrkmMMOcEgE8fwgdzVjUbC30 /Tora3URwu4XaCMn/Gs+88QazaaSJM2oSUFoyYASeSNw9OQf51leH5brVtbluLu5eWRY/vOfXoPQ VEo1pRdSpLRdDKNrnV2FsP7NtbqFlt3gVg0m0Z4JGRnvTZbe1u5JGW4u72FXIUvasAD3z8u0n3AB IrZ0dIobWWC7OxEjuJWbrg4yOPXnpVWHUn/sWykSIrJLmQhc4XKqfzJJrznUbqNx/rc7aeqsz1HV 5ysTsqncEwM9zjAHFeZ6tdW9voeri3vfs01qFhXEZIUsFyqntw3XtnpXSarAb/xFrF0zTyWkFvDb xxQls+YJH3jA79OfQj0rxXXLt59X1BFJSB7gnywcruXjI/LrX0E4zk15HmwUW9Ta+HaaePHWnfbi 7iGUtbxwKW+0TDHlr2wM88+gr2rxLOJNFvN+GRpV2BXVhvHXoTjGf0NeJfDewu7/AMaW0dhLFDdI kksc0g+WIqpIf3Pb8a9A8Z35+1x6FHNFGY12+amQzuQC7begJPfHU1x41u9un9fobU172hx2sQQN qKiUFY5Y5rKRlIBRlRJQfoCefxFaHhhWn+FOqRlgC104O5woOQnBY8AZxzWPrEkWm+G5dPt43V/t WDMzbnfKjLMT6gbeOMVu+BrCfV/h5qOm2/liaa4fb5jbV6L9725rlxVo4aLT0Tj+HX+uxtSv7Vv1 Ibm2nDsYmd3w7YU8gvGoUdRySCvswBOMirNrPIlxH5fyEuvztkZUgfNj+7vG3HQPuPB62Lnwfrpe Rl00yI3mFVSZDkPEEwfqVCn0G01Yt/D1+kcUzWN8kwdC3ynBymwcHt0Uj1UGs/aw5FZ/czZJt2ua N6Gfw7pTsr79g3Bicg7jnOec+ueaxdeZo9WihDB1eEbozx3PzE9gBk9f4R+Ovqx8nwxY/aBM3kxo zb/vkq5znPU5HeuYur+LW3id541V4w2ydAgO3kFuc5B5xjt7882Hu25dLsqd1YbZl7vQWkKvcfaH UbQdvmkI3yj0GeMjHc0nhTzLjU1mMvmbJJYwy4B28YUAAcdTxzxShpZLRbSSa0drly+3cFW4UBsK 3ovQce/pxHYT3Nq0d0L2Fgs7xhkxuZTgbACvC4APHtXZdOLX9fkY+9c6CwEjahqg2ALHDEOG4Qlc 7QPzOeelcDcQeXPJLLG4BkYlmOCf3vH/AI7/AOO57Gu88N3cl7PrEkigPFHHGwDArHx91McFc559 vfniZp4pLqSCRlwkzqNznCkyZ5HvjOfRfSowt41ZR7W/IqTvFfMx7iKDzjgqyA9Qeo55Htjn8hWk zBvBFtswc3qqMcYyj8e5zVCaGLymlDbj2DIc8EnPTuDn6n2q7JJnwNblTu8rUEUr6EK5wPwI/OvR nqo+qMpvQf4htJbXQbXe+4jCtnqCBjn24GB2FP8AAkKvdyLkM8u4EHsqgHP/AI9+lTeK5Fn0q0iQ /OiK8gJ56Ac+/wDhUXg1tj2x27S8sq5B6gp+lZqTlhG5dWznbSeh6LZWSXlw0IVmBiYvgDoP/r4H 41zXi+afSYrWOwdLaGREaJ3AbOF2uvGc8gfrXb+CnP8AbUqOAxRGjyevJXH9Kj057CW0uo7+AzSR XksCgHGxVd2HPv5v6VwUKUFapJ/LobRqPZdTpLe1EC3AXcWmnkdsgdSxI/Adq+ZXjZrl0Ub2LkYX vzX1MTm4VgP4gDn6mvmyytli8SmKZvlguXDHLDO0njIVsZx1wa+iqP3bnLD3YnU/CuVNLudb1+VC 32OyEaEL0aR8E56cBT+dZ1reG98UajcXCM0cieYgl67Ccjr254NeoeC/s0Hh25vIYyI57kKUkdmG FG0/eVeOT0FcH4oht7DUb+S3iCMD5KZJxj+FRnt7V5FapzVHF7tW9DppfDfzucxB5msavc263MUd sX3N57EqqZ5YDknHXA9BXXaBrel+DCLaw1iPVFkBYyx2jhVzjghmU547ZrK1jwjJo+pXs+nyRtp7 xfu1c4kXcRlQuSTjnnuKwRaSMwjRgzlgFGcHPpzXRXo05RdGe2hg6submTO6vPjPeRSyJbaPZOFJ Amd3+b0OO30zXWeGfH9v4mtHePRp4poWC3HlSKwQnoRyDg89u1eB3iTRXMsU4ZJUYqykcgjtW54M 1K/0q9up7DUJrMmMK7RHG/5uBzwe5/CueplODVK6jbz1NHXqpbnqfjTUrrTtVhW0TzoWhWTKW/2g A5IOSHGOg9fwrm/+EuupXaMrGity3naax3Edz+861xl94l1iW/md70bw5+cQRg+nZahGvauzb2vC WJwcxJ29ttVDK6KikweKq3vp+J6J/wAJHcEMWmsvnAD5sH5HofnpreJZ1ZubNmI2YFg2Svp9/p7V wia9qfCm5G0jp5UeP/QelSpr+pKcCaPg8YgTH5baj+zKK/pf5A8XU8jtJPGVzDAY47N5MYXbHYMi gfi/ArJv/GQgmZLbT2ALEEiELz9cc1jyeItXMRxNEqnk4touf/HarRXk9xG0kzIXZuSkSr+YAxTW Aw8VzWJWLqDNU8QXl4SskTKD2dun4VlLfTrYvZ4XyWmWbHPDgYBH4cVo3MKGHKRoMYOcAVneUwG7 Z8vuO9d1KNNRskQ60pfEy7BeTXkU6ykFmOQ/p2x9K2PBD3N5fw6VFBEVSTzGlbO4AkA/zrnYo7hx LPDG3lxD53HQf413HwtgzeajdEfd8tRx6nP+FOdGMotW0Ik9LnpHh3SrjTvEj3BXzozGW8pThnZQ MdeO2fwqrpOiXK32oNNsP2iXzWj5yre+e/NdVpuP7UhIHVmHP0NaF4IDIgkBAUMMqBuOSO/t/WlH Lqa729fT/IcKjMy4JUO4Y/KM8H3/AP11RHhLw9cATS2RdpvnY+bJgk8+tWpyC7KCQGUD9axJdRFu 7RSagyFB90M3yjA44Bp1ZtKPu3FpbVmje2VpYabcWkPlw2NuvmLG3ABPzZz35z19a8j1qWTUtSsz gqJ7tRycgEsoGfwNdd4juzmciVnKGNWJOQ8csXB/MGsjULeay8K6HcCMGO7vluHILBiRIAg9B8q9 TXlwv7dzt1Opv3LI7D4haPY6GljfWaI1zcXLQu3kohC7Ceqrnt3rz+9ka7hK3GZYwMEO2QB+Vd1q mpT6zdabpkllKDdXvlhrudZVUFW3EAd8ZrtbHw9pOlFJktlmmUDa8ijC8dlHA/nXZWw/tK10rWX9 eZycrns9DynTvAWk+I9HS/1i6vrK/wBzKBaWzyGWIYCsw2kZ/HkYqzoOhaTo5uNKntob6GdhIk15 FLAwwMdx8p/HFeoy3qOW8x/lPqePpVZltnT5YkPvsApuPKlFPb+vM3ceaNm/meRar4N8MjU5gb6d J5pDstbaRZTjOBgkZP8ATHWrlv8ACeCSNjvv3YNgfZ/Kl47E85/AZIrs9X0jQry3nlltVhuFBdri D5HUgdcjjOOORXAWV1rUWoSW5ubp2t5WDsLYFDjvuxnOOc81UayvZ62OWrCcFe4y6+HLWM0UdzDq SRueZhAQiepO5QTx2GaZaeA7W+vmtrOXUbiToghi5PucqAv4kVpX66kV/wBLgkWFV+V57tVDd+F3 cjke/wBK9Z0Dwnp58EW+mapa+YLkLcXMRdl3MfmVWIOSFGBgntWlNOpLayIUpPqeLzeArW3vPsN0 +r2txt3KtxDGgf8A3W6EepBNUm8PWlrMILa6uUiA/eNNEgYtkj5TzxjvivpG70+1utLbTpLaOe18 vy2t+RhSMYH4d+o61494p8E3XhyWR7a3nk0lNrLcAhyvONrc5GPXGKMTSlGF46obckcXf6LZxWnm /vnPQmRyQT2PHFcvLEgywAwOcYrr9XnY2OwHaoP3a5GclWI7Z5xXLQbfULtlJpJEikRHYI2Nyr0Y joSPbn869H+HMP2fRnlwd80u78AQB/I15tLwrH2/rXqPg7CWMUPTbAuP++if612uWy7lS2PVNJO/ VoW68Mf0qxqxaNxtOCT2qHw4geQ3BJBTMYA9SKk1NjJeFUXcB6V3X6ocdDOl4kQg/eXt65qS003R 5ojLfQQNJnDM7EEgAYHX0/lWbf65o9nHHHcanb/aI0zLAjbnU55AA5//AFVhf8JHZ3D7TZO/O1ZF maNlUn29a4p1lTgrW5rf1sO0W/f2M/xmgbX76e0dHt3tki3Q/NGCoyMEdwQAR7VQ8a61t0/R7QxB ILVlO042nYE4IH/AutXtRh0lJ2jOh2LmQh3d7if5vrhwD+VT6n9llhUNoul3AblRNHJJj82NcEaM nU5n3NZVo2aR0EXiLwv4i13Tl0yNlmspZLoEW4Uf6tlBJHpkn8K19P16PUbbzl4RVYhP4vlJBJ9O gH1rg9FaRdRlWHSLC0Atpt0lrZ+WwxGSAWyeOK3/AAXfpF4bvvtE6Bmu2XPkf6sEAjew6jnPNPEV Kntbt2ViqDUoaF7VbyfTfDF9qrIolgi8xUYZH3gOfzp1xqSxRz7RkKNwOeuRkVzWsapfapoN9YvN HMlxbuGaPrkDOB6ciq9xrP2uxsxaJlwFEhOMspUiuGddSioxbur3NkrO5Hfas++5mQqLWRRkngKG GGzUst5K1xZw/aZ4S0QwYwdobJGcgenv6VhaiVOmhDFIrb02Mwxh85H16Gp9XEn2axmiMyvC0gVo mIbJ2ntUYeThJPvf9DPERTps7nwJoT6n4iur/Ubadbax2+XDcA/PKc4fBHIxz1PJFepuwQF5GCju WNee/B+SQ+F9SnuDKN18f3txJuJwiDqew/rV5ru7ukie9lWSZEIYquAeeoHvxX0uCpx5Eo9dTzpV OSPmdRjy9SkleTjy/lGM5HeqOq3iSwmLYxz8rCRflI759f8A69P0q2kjh8+4X95/yz3dQP6Ut7by SW6osiov3mkk6A/0rr2Y43aPA/Hi2Ona5c2dpFLHEAr7G6BiMnaf7vTH5VwUrqzkjkdBivSfi7p1 xFqGlXYhZ/PtjExQZXKN6/Rv0rzuPSrqQ7igSP1YZry504U6kuhaRQmPzd8554r0PwleRPdqiSK3 7oAHOMc9K49tEdQTuLAHBPHFXNN0/VtOnS609WLHB2lcgj6VEpQlaz2KbTR9BaG37i4QH5iyvkdc YIxTLyTE4KnacetcH4f8T+OEeRIvCsV3HIu0hWaIAjoSxOBWlLdeOriU48JW9vgDG+9Dg/iCK6FN 293UuPc0f+EW0O5MN7cWDSXEsSszea2CTkk4z6k1ojQtAigLHTIIo1GS5Yrj8c+9WNPJfTbJ0GWa 3Q/mM1n6hHNretppUW9bO3Pm3bgYD4/hz+n1z6VzqTjFNK7InyroaNtBosIJA08Zx8zSKf1JrQFz aIAqz26qOFCyKMVQMOnQBo4rG3jCMAf3QOcnoM8k8irBtIcF5lt1VcYVio+mfT6VvCpLZWAbqVyk 2k3CQ3akshUhXDFh0I615n4NsLi78c3TxyOkMFhiZkkK8lhtHHXkH9a9LXTrOVw8lnZswOVYIuV+ ncVzNq8WhPdR2FrKbi7YkW7ZJBDbVJ+oC4HbLGuHGtKoqk3o1a3zOqi3y8vmYuvWTWF6725DhyWb DYIbP059axQyJGsQ/dMVCj5wDx6fhW9e6pezao1jBMsrykQpIoAUyEgMQPTOQPpUNvdHU7HV9Kh8 o7WuI4nZAD8rnaQ2OCWGPxrx0ray2Oi/RHO66kP2C2u4XlLW8/lyAfMmGBwSf7wZCP8AgVdX4Nis dXu7eG+tReQvG7JGSeG25zkEdhiuKubaTVNJjT7QbfcwYEg7GPYNxkH3xXa/DWzjg1G803UlzOIQ 9mwJBliB+Z1IPuvH1rvowUnCKeqZhN6M9P8AJ07TPC8tulrHBbhm2Qgk/OehycnrzWDHKhQYI454 pviGKa30uCZIJCq3BUjd8rZGAck+w/Wsy1ugVG51HPO3oK+hoVFFcqPOqJOVmdlbauXtFWViZkO0 /wC16H6/4VVv9QaQBFYhsZJB6VjwzLLkq2eOKnUqTsJUZ6ZrVS8hpIc1vbalMkWpWkV5CBvAlXcF Yd+frirS6Ro0J/c6RZKPaBDj9K5/X7q5tNI1CSxkYXkEDSIqk7gQM8Y5xgfzryP/AIWh4nU5TVGA Pcxg1jVklLY0iro+gWtLNOEtbdRj+G3T/CnxAoAq4X0C/L+FeX2eua/NBDdjxBJdQyIGA8tY+T24 zW5o+r391dRwX8kyxucefHcFdp7ZByPbrWLrKL2EqivZHdKj9WdjUgQZwTj8qynsbj7NIINQvVcq fLcusi57E8cj6GsK5j8b2sKPBdadeOThkZmjwOxwRVSr8r0i393+ZpG5x+t+MbrS/CenLbXU63t1 axiFA+Agxy3HXA4Ge/0rJ0cQ2dsY3uVlmLeZPL5oYMx988+n/wCuui0v4eWms3MdzqlzN5Fvbraw xxqFLbSRznPQY6f0rpbP4ZeDLYbTp8k8h6+dMxz+AwDXPJxmrLRGM05bHJwJbFi7fZ5Y1PmLG0gL 7/XFZcskQubX7QzXMMg3KkYDneehOOT3r1ePwN4PU/J4a004PeHP86tp4W0CNNsOj2sKkf8ALBfL x+RodKP2Rch5vHa6jpxtNUjsLgWVvKskg8vDBO/HXgZrXtba4gsnikLR308jiaUnJjQsTwfUgjH1 q9r/AIWsNMMElvO6CeQjyXwwAHJIPBHbrmqqWzxxbY5ZJFByNzZI9h7e1eJm9WMGo395Ho4LDy5W 0tGYCQoPGmkxQYRUMJ29doLs38iK5/w9qJi+2youT9sdk59W3Y/Ik/hXU2cGNV1TWskw6XY5BH/P QREY/D+dcBpANvbPA2AXiWUD3Xg/+OsT/wABqacVUpSv/d/r8TSSakbt5DE7XMAJEUkhlT2Vs/yo 8G+JZvD/AIhiTUpBLDDH5O9QCSqrxg9qwda14W0ccFvtadlKFgc7Rnj8aoaIZo9Rs7i7tzdmBzII DJjzMc8114ahJR5pu3b5dTmryUVoepatq0et+Jbp0825schYA5wsfAJXb9cnPvVtLRABtvRER2+U 4H4Cuam/sHXnMrTmGQ8mOVvKfI+vB+oJrR01NA0C3e5v9QDQjO2MzCUn2Cry1e9TpuKvo13v/l/m ePKUpS21OxXQ9SsdMXU/OWdGUHygCHI7Y7c1nLcXGryJbWNnMzyttLsdoQd2JHTAzWOfiXceLtTT TtP/ANAW3/ewRGTi52gfKxHGcAkIOOvJIrVj8feGiGtJnuYbu82WxtzCQYmdgCWbpjnqO1Z/WouU op2aX3+lzu9hK0eXVMvCSLTtRijCxLZzK5VuhG0ZySeoI3Zz6V863skc1/cy28YjgeV3RB0VSSQP p0r3P4l6rpy6fFMkobEwZiE3jacqQRkZHY+xrxnU49JmvpDpaSQ27AERy5JQnqoPUr6Z/WuLDVua m05c1m9dzsxFNRq2StdG74K1XIbSZfvE7oH7qf4h79M/nXcRWCyAeTcEtn5ieh+o7V5rpfhnV7gw 32nx24VW+WQzquCD3BOf0r0TQ/B3ii4Rbu61ezghdtwCKZTkHt2WuinWpzbgtWjjq0Jp81tGei6P pc2lWixb0ZmO6RQ+Rn/Z9q1NxHDqR9Kx4RqsMKRNqqTFFxve2BLfU5qwJL8gYv4m9QLYcH861U4x 0S/L/M2gmir4dA/4RjSxjjy1FabDA444PSiiuX7CM+pcg+5n3FS2/Lvnn5/6iiit10F1MDxSAbuz yM4jbGfwrKUDZJx0HH50UV8tm/8AvEv66I9rBfw0cVrPyeIdbjT5Uk09i6jgMdq8kd64axij3St5 a7gGwccjiiivSw38D5focGI+OXzLOjQQtdQsYkJ3nkqPSuglhiXxFFtjQfI3RR70UV3S6HFV+L5F rUIYjDaAxpjyv7o9ajltoEjJWCNSVOcIKKK5OhzrdGPFbwxzRukMasHQghQCDu61seNbeBruZmhj LCY4JUZHSiisp/7xH5/oetS/hSINSjRtDk3Ip/cL1HuKwIraAWW4Qx53ddgoorXB/wAJmuL+Jeh3 HhCGIaLIRGg3Snd8o54713Hh8BdIkCjA8/oPwoorDAf78/n+SKq/7vH+uppniRgP7v8AWkPFrDjj 5R0oor2f+Xn9eRyQ2P/Z --b1_b6809ca34633040bc1032b778434f315 Content-Type: image/jpeg; name="umrah_-_part_1._006.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="umrah_-_part_1._006.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAFmAi4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2aiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCH7Xb/894v++xUu c1zeo6JJOdcWGxj23FisNt9wAuFkH4ffHP1qBbPxFEPJilmFvvADb4zIg8tMEZ4Khw/B55HXpQB1 lFIM4GetLQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUVja9eahbgpp6HeYHaMhN2+QEYX8ix/CgCvLc3U3i+4sYbmTyUtoZdiu o2Eu4Y4KnPCrx/jVZfGhdbllswwgKsNsvLRnfkgEAkjZ0689D3dJqevxQyJHpwllBcpKyHDAE44G OcY64z2qeTVNbiNwG0pXWNvkdCcON2M4zn0OPr6Uhk2mX9zrdhqK+atvMk8kMTxD5kA+6xDDr0PS sWx1fU52Kzy3KLcQDazIAYZITi4429DxjOcnOOK0G1zXFb/kDcDOQNxPGOhxjkcg9uhp9/qet2ur yiCxNxaIP3aqnMmfL/izwRmT24oAyrzxTNeJF5chs3SRlbZICHVrV5FPI7MB+I98VYsfFbzaZp8k qjzWlSFxJLsfd5JfcwxghscYOMEHrxWl9u1WaytZGszDvnKzBU3PHHg4IU9fmwD145qJNT1lYYi+ lhmZlVgc5XIzkkce3HQ9aAKkHjdpbLzmtIkYiFgPPyAJIy4ycZyCNvTvn1rQ1PxG2naJBfG3R5JY 2kMKy5A2oXIDAYPTH+NVDNe6rcWsWoaNiLerFvmVoidwPIx0wPY7qsJqGpRbIYdJKRLKyAAY2KGA GOxyCWz04x1NAFY+MJSzlLW38r7S9skr3G1NyruBY7cLu6D3rQ07X/t2qNaNEiAB8MHydy7cjBA/ vdfas231jxAsFsk2lF5CMSyGMj+FSDgdyS3HtUseua4zoG0UjKncSGHzYJHPpwB+NAHTUVm6XeXN 1NOJ42WNVjZdy4KsRlkOOuOPz9q0qYgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKpX+orZMkaxNLK6lgoI UYGMkk/Ue9Qf22nlf6hxP5vleVuX723dndnGMc/pjNS5xTtcdmalFZaa5GYpDJDIkqMi+WCDuLfd wc49euMYoj1yMeYLqF4SkbS8MHDKpwcY7+1L2ke4WZqUVmW+seZdRwTWzwmUkIxdW5Azg4PHH1Hv UY8QIdsv2aT7K2MS7lzgnAO3Ocfr7Ue0j3CzNeismbXljaRltneCIsHkDqD8pwxC5ycfr2zUtzq3 k3DRQ27TFMbjvVRzyAMnnj8Pej2ke4WZo0VlvrkRhge3ieVplLhCQu0A4Oc+/GBmlXWle33LBIZv NMJiLKMMBn72cYxzn+tHtI9wszTorKXXo/KfzIJEmUqBGCp3bs7cNnHY9cYoj12MRym5geExRedg MHDL04I757HFHtI9wszVorNt9Y8y6WCe3eFnB2NvVgcDJBweDj8Peo49dEjo32aQW8jKFk3rn5jg ErnIGfx9RR7SPcLM1qKyJdfSMs/2d2tlYqZQy54OCduc4z+PfFT3eqeRcGCGBppFALfOFC5zjk/T /Gj2ke4WZoUVlNrqNFCYIHeSRWbYzBdoDbTk59eOM08a1EbLzvJk8wy+T5RIzv64znGMc5zij2ke 4WZpUVlLriCOUzQOkkaqwQMrbwx2jBz68c4xTodaQyOlzC0BWNpAdwcFV+907j/9WaPaR7hZmnXK a58SNC0O8ktGe4vLqI4kis4jIYz6MegPtmtaLWvNljSS2kijmbYkm9SQSMjIB4/X3rM0bU9K0mKK z0+zaG0Z9okDAszE/eYZycnueeeaTqw7iem5ir8YbCQ4j0LW3+luD/Wpv+FoPKv+i+FPEEren2bA rp59bEcsixW0kscRZXYOqnI64BPP6UsmtqX22tu84ChmO5UxldwHPfH4e9HtI9x2ZxlzrnjjxVus 9I0V9Bt3XD3d42HH+6McH6A/hTLDxn4v0OM2XiDwte6hLFwt1aDIkHqcAg/UY+ldvJrcZjhNtE8z Sx+aFJCbV6ck989qadej8obbeQz72QxEqMFQCTuzjGCOmc5p+0j3CzOT/wCFpXK/6zwfrq/9sf8A 61J/wtpV/wBb4X11B3/cV2Ca1GbeV3hdZYpFjMQKnLNjGDnGDnr9ajGvxRrKbqCSExoZOCHDAEDg jvkjr60e0j3CxieH/iZpWv6vFpotr6zuZgTGLmIKHIGSAc9cV2NYMF/Za1qFql1Z7Z4Haa3csrbW AweR0OD9DU419cq5tpBbMRiTcucE4BK5zjP4+1JVYNXuJa7GvRWTLryRl3Fu7W8ZIaQOoPBwSFzn AP4+gNS3OreTctDDbtMyY3neqgZGQBk+n4e9P2ke47M0aKyn12NkhNtC8rSoJNrEJtBOOc98gjAz 0pTrkf2eN0hdpndo/KJAwV+9k5xj6ZzkUe0j3CzNSistddjMLl4JFmV1j8rKnJYZGGzjGM9emKWH W0KTG5heExRecfmDgr7Ed/Y0e0j3CzNOisuPW1EoS5t3hVgSrblccDcQcHjge496SLWw8sQe1kSK VlVH3KTlumQDkfr70e0j3CzNWismfXlhaRhbO8ETFXkDLn5ThiFzk4P4ntmpLjVxHcNDbwNMyY3n eqgZGQBk88fh70e0j3CzNKioLO6S9tY7iMMFcZAYYI9jU9WncQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHO+IhI+o20cQyzQScbsfxJWY3mEB Ah3G8Kbd/OPJHetTxFvXULdkZlZYJMFSAc7lx161muGwpDvxeFg25d3+pHfpnNcdT4maR2GZkT7U pB8xZrYbd2T1bv75NEgki+0q4KEWU7AFs91/+tTsM32nc7EtNbElmGerZ57dO9JJvcXBZ3ZjZzjL kZHK4+nBqO39dRli0WRNY08yKVDyORl92fkb9ev51ngSnSYpWUhGjRd2/g/MO3p0rRtdx1ew3PIw WRwAzA8bG6Y/n9KoLv8A7LhQyOVESNgsu3O4Z/TtQ7W+/wDQfUddiQ2l/LtYorTLnf8A7bdvzrQv 1lk1OcIrOE8tuHxj5Rn8elULwN9jv0MkgVjMSAy4zvbH/wCqtC/LLqU2HkUN5YOxgONoznP1601a z/ruIoxiSWDTVj+Zmt5SSGx/y061JDvNqyBWLNfuu3fzjyumfwpqb1g09ldlZYJcbSOT5n61JEP9 FYh3GL523B13H9169CaF/X3AVz5iO6EHerwLt3c8l84Pvk06USQ298jgqy2JPLZ53DkUhDM7lnbJ eAklhngvnnt0706Te9velnZmaxIO9hkHcPy/Gkv6/EZYt0kj1q1WRSobzGGXzn5D/n8aqWgmFtZS FWCu9uu7f23L298CrluWbWLYs8jYMgAcg8bGx0/Hmqtnv+zWaGRyFaA4LLtzuXP8+lCt/XyEQ3Cy nTrqTadgklXdv4++e3pjitTUkkk16ZI1LARxMQH2/wB6s2feLC4XzJNpeRtu5dud5/p2rS1Isuuz MruvyRD5GA4+bPWmrWfy/UOxQhEky2ixgljDMfv4x++PX9akVmOkDAJY6iVK7uf9WRjNMh3RpamN 3BWGYAqRk/vj+f4VKFP9lAbmAGok7gwzjyyevTNC/QCKQSRrdqwYOsUH8Wc5m7U8K8VzOkg2/wCh TkAvu7D+XAprhnW6LO5dooNxZhxib9PxqQF2uJmZnYmznHzkZ6DHT2NJWug7harKtzYO6sBJOnJf OflPb61ylkD9stGx8pnQZ3f7QrrbXf8AabJS7kJOgAZlIxjnHrzXJWTH7farlsC4TuMfeqJK6X9d jmxHxR9TqZ1lM99IqsVjmm+YPjH4fnTIlleQ7FLKkMLZD4/5ZL/gD+FST7hcXqiSQB5psgMoHXjN Nh3BziR1DxQghWA48peuenX+dW7a+v8AmdKGxh5YbFIxv3WIPD7f4zzTR5jyhUB3meZcb+R8keMn 2wKkjLLDYsGdSLID5CAc7z69aZhhKCruNs8pBDDJ+SPHPfr2pMCaHettfja25bqBdu7J6Lxmqd+s kVrdpICpFo5ALZ/5aJ/9ar0ILW99l25uoCWLDPQd+mapX5d7S7ZndibVxlyM/wCsT06cU5bL+u4p bMreEAU8SwBhjMchHOfSrbCX7FFIwOG2KWL9fmHb8BVPwcxbxJCSWOI5OpHTirzbvscaeY5UBGwW XbncM4/PpSirU/vMML8A26WU2N7LtJRTMu7f/tt29OtX75JH1m82IzBDETh8fw9PrxVG6DfYrxGe TYxmYgMuM72x/wDqq/fbhrF5tkkXcYg21gONvfP86pWs/wCu50lGBZJktFjG/NqGOHx/y0b/AOvT hveK1VVO83VyMFsEcdzRDvRLVld1YWwHyEA/6x80oBSO2KO4K3VyQQwyeOPr17Ulb+vkIaDIvmqQ dwuoU27+futxmpFEkUGoJINrLpznls85PIpoUnzMu3NzCxYsM/dfPPSnrve31Bmd2ZtOcEuRnOfb pTjuDGSrIk8XmKVDrIwy+c/un/xJ/GnW4kD2Ekisokmg+YvnPI7fWklLNNHl5G2iQAMwPHlN0x7g 8063Db7JfMdgk0GAzKV6jOMUla/zGyC8WU2uoSbTsWWZd2/j7x7enJ/OrdwksmqzhEZlQxMcPjH7 sfr0qrdhxbXy+Y4VpJmI3LtzuOP5dPpVu5LLqk5DyKGaMEIwHHljrn+dGn9fMRteHTnQrYk5JDEn /gRrTrN8PgjRLcHqNw/8eNaVdsPhRm9woooqhBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBhaxHHJrFqssvlq1vIC3tleKzmWNrtQ0/ym9P73P8A0xFa mrLu1OIcg/ZpMHjH3kqk6/6fjPzfaTzxjPkDnpjFcdRrmZqtivKiJPcKkoKCe2xJ6YLfyovkjjac RzCZfsU3JPQkqT/PNTOoF0wIY/vLb065fHb6Ul8uFk3ZP+iz5K46bl/+vWd1/XqMmVI01PTTHP5u 6R2b2Pltz+mPwqgI4h4egZbgM/lxr5We24H9K1CuNSsj1/fvjGOP3ben4VR2f8SGMjdt+zx4HGeo 9qG1b7/0DqMuI4v7J1B/tGH3TgR+29uPx/pWhMkbahc+ZceUQI2Ue+3rVWZM6XekZxtuMjjJ+dva rzruvZscHfHnOOflHqKpNWf9dxGZZpHJ/ZySyCJTbyg4PX94OKlhCndunCp9vf8Ae+o8rrRaoCtq o3A/Z5cZxwPN/n9KnhUebJyQ32xyDkYz5Q56Yx1oTV/67AUZ40S9ZUlBQSW+JPQAv/Kn38aRpeLF KJUFiQD6fOOKkkQC+jBDdYPTrmTHb6ZovkCwzhtx/wBCYHGOm9f169alNfn+oyUpGmsWnlziXd5h bnodh5/HH6VVt44hpVgy3AaQtb5j+jL/AC/rV90I1K2JOTvl5GMf6tvSq8CY0y1IztItsDjI+Zfa mmv6+QFSWOL+xLlhOPM8yUCPPbeTj+taVwkb69c+ZP5QEUTD3I3c/hVORM6LcH5sYl44znefb1/H HetCZc6zcY4YLDycY/ippqz+X6iM2xjSWS2WWbYpgmy39798fX86coH2Jcy4H9pk+b/2zPzU+1TM iAAqfKl646eef/rdKkVQIwOf+QkcdMZ8o+2MZ9qSa/ACvdIkctykc29FjtwG/u/vulPuY40upVim EqmynOc9CQD+vWnXCYlYNkjy4Bxj/nsP885p12u2Ryck/ZLnJGMdB/n6UXV0HcRI41bTWS4Ds08Z ZPTCkf8A1ua4qx2fa7MiQFjcoNuf9qu72ANaHnH2iLaOOOO/HpXBWLZ1K1HOPPTHTP36Ts0v67HP iPij6namONv7QZrjY6zTbU9c9fz9qZZRxsZTJP5TLFCVGe/lLz/T8atIgP2rrjzp9w4yee3FR6co PsQsOc45/cr6j6/pTbWvr/mdKK9jHHJ9iWWUQqbEAkHr854pI0R78LJMFRp5v3n94FI/51NZLlLc cgiyXlscDefXv0oCA6jIPmyZJsHjrsjz2+vSk2gBQo+3ASgqLqDEntgc1T1tEjtrtY5vNT7G/wA3 p+8Q4rSQATXW4E5uIOmOuBz0xiqOuqFsJy2T/osmSMYx5if/AF6cmrL+upL2Zl+D9o8TwYcNmKQ8 fhWs8cf9jwuLgNL8gMftuH8qx/BjbvE0P/XOXpj2rfkTOkIRnb5ceBxkfMPam7KH9eRhhfgK08cX 9i3ri4Ak3TAR+o3scfjV+WON9Wv/ADLjyipiZR77Ov8An1qvKmdIuyM4Kz5Bxk/O3tV1l3apd44/ eR56c/IPWhNWf9dzpM3T0jka2WWUQj7IOh64kelhCPLbB5gFN1cgyevH9aksUz5QG4EW64JxwPNf /wCtTkXNxGMMD9oucdPQf/X6Uk1/XyEQOqLdSATAoLuHEv8AwF/5VJcRxxrqCxTeao05wD6cninl AL4g5/4+IPTGdj+2PSluFCwXecn/AIl75Ix0z/PrRFq/3gyO+SNHgMc4lLLIWGeh8puf0x+FOREE WnMlwJHMsG5PTGP5e9P1FMbCck5kxjHH7pvQfT261JsHl2h5x5tvtHGRyOvHpQmr/P8AyGUZ44jp eoN54EglnAjz1yx4/H+lXBHG2p3RkuPJKmJl9z5Y/wAailTOmXp5xm4yOM53t7fT361ajXN/ORwf MjyTjB/dD1H1ouv6+YF7w+MaJbjj+Lp/vGtKs/QxjSYRggAvgHr941oV2w+FGT3CiiiqEFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHH+OLSS7u7EQ3U tsypIS0RwSMrwazLPRpbvSkszqN0JPtrP9oB+fiIcfSt3xT/AMf1p/1yf+a1FoQzKg/6eX/9EiuN 61mn/Ww0kZM+iTWGl39sdRuZZJZbdhO5+dOW6fl+tVtNsJ7Yah5t/cXBexlUeYc7OnIro9fXb5/1 t/8A0J6yoel3/wBecv8A7LUVNJ2X9bhZXK3hvT57fxBZSTahc3K/OAkrZA+RuaI/C00dlFef2tes gCSeSSNmMg7fpV7Rv+QvZf7z/wDoDVuGPHheM/8ATun8hVUUpQd/P9ASRxGp6bO95fzLqV0kRmlb yVb5fvHj6VpeJ9Onutdkkh1C5tlMcY2RNgdOtN1D/l9/66S/+hNWjrX/ACFX/wBxP5Vld2f9dxWR T/sWXU9P0mFL+5t2ht5CZIz8z/Pjn+dMu9Imt9A+xrqFz5iagW+0Z+c/u+n61u6Cu6OzH/Tq/wD6 MqHWRtjlH/T7/wC0hW7SVPm6/wDAG0jmotOnTS72FtQuXkkkgImZvmTl+lTaZp80Nvqkcl9cXBls yoMh+58wHH5/pVkf6if/AH4f5vU1ny15/wBe3/s61hB6r+u4JakumeHZdJ1m2nk1O7uwfMTZMePu E5+vFYOm6bcR3lhM2pXTxieFvJZvlPzrx9K9AvU23Vof+mj/APotq4+z/wCXL/rrD/6GtbVUoySX f/ILIzbvTZ2urmZdRuUiNw7eSrfL988fSul1zQZdX12WSLUbm0EcUalYTw2d3JrKuPu3H/XWT/0I 12cK7tUvP92L+TUqHvNp/wBbhZHEahpc32TTYI7+4ieCKZTKp+aT96etSmyl/wCEOW2+2z+Z/aH+ vz8/3c9f0q9qQxNAP9mb/wBHGm/8y+P+wh/7JUN+815BYoabpcxtNSt5NQuZXnSBRKzfNH+9/hq9 a6DJpM9w8uoXN35lnOoEx4XAHSpNLGbiYe8H/o0Vtawm3/wFuP8A0EVpTScOZ/1qCSOO0TTbi11r TpH1K6nQTKPLkbK8g/yrF0/RvL1e1uftDkC5V9mOPvCupsP+Qjp//XdP5Gsiyb/Srb/rsn/oQrmc 5RirdX/kY1NHH1JtX0y4uNX1CRNTuoEaZ/3cbYArQbw5Lq0vnR6nd2oEMMZSE8H90vP15pb7/j+v v+u8n866LQk3W7H2i/8ARSV0UkpSaf8AW5tZHJ6pp8s0GlxxXs9u0VptLRnBf5iOfypbPRJr6wgt P7SukkS4lczqfnb5Y+D7c/pV2962f/Xt/wCzmr3h5d06j/bm/wDQYqmOtSzCyuZzaPLZaBqln9vu HkaaFhcMfnHTp+VZUOnTQ2epLNf3Fx5tmyjzDnZ86ciut1UbYtRH+3BWBJ/x7Xn/AF6t/wChpRV0 lZf1uJop+BtK+weKIn895cwuuGHTpUUWlXEdzHI+qXTosqt5Rb5T8w4+lafhVs+JIB/0zk/kKQ9V /wB9f/QhWanKVNN93+hnR1ihLzwzNNFd3q6peIhklk8hT8nDnj6cUniWwnu/Edy8OoXFsuyMFImw D8vWuoZM+Hbk/wCzN/6E1Yur/wDIduvpH/6DW9VKMdPI1aVjJvbCae20xY7+4gMdpgtGcF/nbk/5 71bt9HlvtFsLMX9xHIlxOxnU/O2PX8/0p0n+qsv+vUf+htWroI3C1H/TW4/pUU9Z2f8AWwWVzFut FlstLurT+0Ll5HuIXFwx+deG4H5frTdHspbWDV1lvZ7kvp7YMpzt69K29fXa8o/6awf+gvVC0+5q f/Xg/wDOnLSpZef6hbUzNM064tdQjkl1G5uVEco2Stkf6tua0LHwvNYXNhdNq17MqTRHypCNpyQP 60kP/Hwn+7J/6LauqnTFlbEf89If/QlqqCUk2wSRwGqabPJfX8qajcxxm4kbyVb5fvHir3iHT57r XZ3h1C4tlCRjZE2B9wc0+++/ff8AXaX/ANCNW9T/AOQvcfSP/wBAFYczs/X/ADFY6Dwuhi8OWaM7 OVQgs3VvmPJrWrM8O/8AICtvo3/oRrTr0YfChsKKKKoQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVHLJ5SZxkk4A9TUlVnPmT+0Yx+J/+t/OonLljcaMHxGk 8t3auIWZRG4JjUtg5X0HtUejCW2dJZoZUiFwxyY2z/qwOmM4zXSUVx3fNzFWOf1sveLNJbRSvHuh BPlsDwzE4GOeorNgt7pvtOy2mwbWRTujYcnGAMjk8V2VFKV5S5gschpUNwuqWjLbygKXLF42UD5S OpHvWy1yreH0tVSX7R5CpsMT/eAHGcVrUZpwbgrILHEXttcsbtfs05dnkxiJiDljjBx71e1eOdtT kJglI2pgpGzDp6gV1OaKjl0YWMPR2eyS0a6ikRfs7r/q2JyXzggDjiodW8yeOSSKKVo2utwIjbJH lgZxjOM966Kircm48oWOKW3uWt5mW2n274s5iYHgt0GPcVNZwXGbthbygeRj5o2H8YPHHPANdfRU JWdwsUbq5W6uLYWyuzIzM26NlAGxh1I9SK5a0trkNaL9mnDLJFkGJgBhhnnHtXb0Zq5tyd2FjhZ7 a6Pnp9lnLmV8ARNg5Y45x+tdZHci21K5a4V1Eix7SsbMDgHPIFXqKUG4O6CxyWoxzvNA4glMZWXB WNieZCRkY44NJ9nuf7DUfZ5Mfbd+NjbsbcZxjOM111FJp3bCxymmRTxzTSNBMIwYSxaNgeJATgY5 4rW1OU3pItUkfFvMpzGy8kDHUda1aKqMnGPKgscbYQT/AG+yP2eYbJVYlomAGAepxWRZ6ffi9twb K5BWZckxMAMMO+Olek0VCjpYznSUrX6HGXsFx9tvN1vMd0zkFYmIIJ4wcVvaROLKBkukkRyIyAIm PSNB2HqDWrRVwbg7o0scjewXINoWt5dogI+WNjzvJ5444xVvQ/MtJVluIZUiLSYJjbPIj7Y9j+Vd HRSV1LmCxg6o0k8N7JBFI0byQ4Pltk464GM1jPa3UltdiO1nObdl5jYZO5TxxyeDXb0USvJ3Ymrn D+F7S8h1+KSS0mRFjfLSIVAzjvihbe6bYPs0+8uvBiYDqO+K7ijNJq6sTTpqCsjJNwq6JcWzJKLg rKoQROeSWxzj3FZOqQ3H9s3DtBKVYR4KRswOFweQK6zNFVOTkrMuxxcttcpFZ77abi3C/LGxwd7H njjgitLRhJaJayXEUiRiSfny2J5xjIxkdDXRUUo3i7hY53WvMujLLbxSvF5kXIjbPAfPGM9x+dUb W2uTHqJS3l+ayZBujYZOeg45NdhRQ7uXMFjjILe5edPLtps7X+9GyjlGHUj3rpJbuOa1t4oRIZRJ EcGJwOGBOTj2q/RThJwVkFjh7y3uTLeL9mnLNNJjbExByTjBx71a1GG4/tSdmt5SGCYKRsw4QDqB 6111FRy7hYoaCZINKtYpo9hIbGcgjkkZB9q1qrOu9SM4PY+hqaGTzIlboe49D3rsozurMTQ+iiit iQooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAorA0/xhYah4nvNAWOeK/tF3uJAu1hx90gnPDA0678X WFr4pt/DyrNNqE8Zk2xgbUGCfmJIwcAmgDdorG8R+KdP8MR2bagzA3dwsEYXGcnqxyfujuan1/W4 PDujz6ndxyyW8ABk8oAsATjoSM9aANKiufh8YWj6rp2nz2t3by6lEZbV5FUpIANxGQxwcdjUSeN7 SSbWIUsr1ptIG65jCpuIwTlBu+YYFAHS0Vg/8JdaNo2m6lFBPLFqUiRW6JtLkv0yM47HPPGDUl/4 q0/TfEenaLcsy3V+rNHjG1cdAee/IH0oA2qKyNf8RQeHUtXuoJ5EuZ0t0MQU/O3QHJHHHWo9U8Tw aRqmm2Fza3Bm1FikBTaV3AAkE5460AbdFFFADJZPLjZu46D1NQxrsQDv3Pqe9LKd84XsnJ+vaiuW tK7sUgoopaxKEoqOW5ggGZpoox6u4FUpfEWkQ/f1K1H0kB/lSuVGnOXwps0aKx28X6EnXUovwDH+ lMPjTQR/zEF/BG/wo5kafVq38j+5m3RWEfG2gj/l+/8AIbf4Uf8ACbaD/wA/3/kNv8KOZD+q1/5H 9zN2isE+N9BH/L7/AOQ2/wAKT/hONC/5/D/37b/CjmXcPqlf+R/czforA/4TjQv+fw/9+2/wo/4T nQv+ftv+/Tf4Ucy7j+qV/wCR/czforA/4TnQv+ftv+/Tf4UHxzoX/P0//fpv8KOZdw+qV/5H9zN+ iuf/AOE50P8A5+ZP+/Lf4Uf8Jzof/PzJ/wB+W/wo5l3D6pX/AJH9zOgorn/+E60P/n4l/wC/LUf8 J1on/PeX/vy1HMu4fVK/8j+46CiuS1nxtbPot5/Yt0qXyxFonniIjTHVmJGOBnr7VF4f8bINDtRr dzFPqDruMlqhaNwSdvIGM9jjvmnpa5P1erzcnK7+h2VFcRoHji88u7PieG2gKzlIPsbeaCB1DYJx jjrgnPStX/hO9G/v3H/fk0NpOzCGGrTXNGLa9DoqK53/AITrRv71z/35NB8daOP4rn/vwaXMivqd f+R/cdFRXO/8J1pH/T1/34NH/CdaR/09f9+DRzIPqdf+R/cdFRXO/wDCdaT/AHbz/vwaP+E50r+7 ef8Afg0cyD6nX/kZ0VFc7/wnOlD/AJZ3p/7dzXPaB42vxreqDWbu2ubNGxDDZIGeHngMByOODnPI pqzTZMsNVi0nF6nodFcPc+N9Q/4SW1W0tYDorRF5mlO244zkqmcnHGAAc88jtrf8Jxpp6QX/AP4D mhtII4arK6UXodFRXO/8Jvp3/Pvf/wDgOaP+E30/tbagfpbn/Gp5kV9Ur/yM6Kiud/4Taw/59dR/ 8Bz/AI0v/Ca2P/PpqP8A4Dn/ABo5kH1Sv/KzoaK53/hNbL/ny1L/AMB//r0v/CaWf/Pjqf8A4DH/ ABp8yD6pX/lZ0NLXO/8ACaWfaw1M/wDbt/8AXqVfEUWo2d4sFveW8iQOwaaPZztPT3o5kJ4WqtXG xu4PpSRny58dBJ/P/wDV/Kuaa3jjvdEh8yUpeI/m7riTcSI9wIO7jmtDTofLvtSt0eQpG8ZjDyFt pKZ4JJ71cJOLTIdONnZ7eXnbubtFMik8yNW6Z6j0NPruOcKKQnAzXI23jma+06PU7LSTNpslwIBI tyPMXLhNzR44GTnGScUAdfRWJ4s8T2/hLQ31C4jaY7gkcKHDSMew/AE/QVabVRLoK6pZRefG8AuE Rn2ZUru6884oA0aK5bTPF17qmm6fqEGiObW9Zdu25UyKpbBbZjkDqcHpU+p+M7LS/FunaDNG5mvV z5o+7GTnYp92IP6etAHRUUUUAFFFFABRRRQB5ZrWk6jJqGr65pFrP/aWnamt1bKYWH2qLyo0dQcf MMg9PQ+tT2+iXOmeOPD17cwzTTulzPqN0kLFVlkUbVJxwB90ewr0yigDgr3RJfGl1rdzdKbWAQmw tlubVi3l/eMqgkY3N0ODwgrNnuNW1f4OXunX2n3o1WGMWwjMD7pwrLtccc5A/Q16fRQB5lpemXWi eJtJ1W8tbzUrKa1WGOWRHeXTX2YZdgH3Sc84yP52vGmgai/iiz1HQlcf2tAdNvXVT+7RufMPuFBH PoK7W71WC1v7WxwZLu53FIl6hV+8x9AOB9SBVCw8Ti/2tHpt2IjdPaM+UOx1JViQGztyOtIDkfB+ h32ieILuyv4JG0nQ3lmsJSjEuZcYC+uF3DjuxqDU/Cuoa/4XvdcnYw6vNKL2KE27ebCY+I4Qc56d ePvE16NBqUUkHmT7bb52UCSVDnB65BI7Z9fXFON6PtcMKJvSVC/mrIuABjtnJznqARxQBwvi+4uf EfhjQHSwv4rk6hbzXEIgcPABneenGPX6UeI9Jli8Y+FZ7U6neQwXDyTvJvlWFSBg5xxn+ldbqniS z0uO1lY+fFPcpal4XUiNmOAW56VYutYt7RbaVsvbTyCL7RGQyIxOF3HPQnjPrigC/TXYIhY9AM1z Pi7xifDUkMEdqJppkLqzPhVwccjqa8x1TWrrWLxbq9uZGkU5QK5VVHoAO1TKaRSjc9hg1Oya+NiL qJr3aZGiDfN7/lSanrNlo4ja+kaNZMhSELDI7cV4dcX0trc217avsuIH3I49a9Znkt/HfhNZLCSP ziVYBj/qnHVW9O9cc01qb0owc0qmxlTeNb3Urs2+nG2sYScefcsMgevpn2Ga1f8AhEZr3Dalrd9c gjJVDsX8qtaJ4SsNH2ysv2i6H/LWQfdP+yO38623YgcY3EgDNRGLe51VsTCDthlZd7a/5nG6/wCG 9F0rQr2WOUW11HAZEuZw0oi/2ivT26UeA7bT7vwzYzXj2moXU5f/AEg223dhj8pyOox7dKm+IqyR eE9YLgsHstoZV4yGyf51yXgKFxB4eshe3sAuI5r2ULcssYjWTaoVRxliefbPrW3s0o2ZySxFWTu5 P7zU+HUlnJqniHdqdxfLDN/q7i3AWMbmG5eT6EYGOg4ru91gELGOIANsIMXOfTGM14/aeD/Emman qE8ek213HcSsyk6g0OBuJB+R1Pfoa7Dwz4gunvJdG1ixWxv7MxziNJTKJYcbcqxJJx35P86JJN3T M1J9zrml05UDFIcEE8RZwAcHPHGKeTYiXyzHDuyB/quMnoM4xWcZCElbDMJYpVUAcglyRn8KmeQi Qx5yTPG+8D5cALnv7Gosu4+Z9yyj6fJu2pDhVLEmPAwOp6cigSaeUZtkWFIBzFzz04xnmqMZZrcR j5WS2kjO4cFiRgDn2p7S73MoDBVMPylfmO0nOPzp2XcOZ9y5usNiv5cWGYqAIucjqMYzSebp/wAv yw4YBgRFxg8DJxx+NVY5dksUzZ2CeRtoX5gCDg4qFCyWxjYEtJFEBgcKQxJB57UrLuHM+5ohrAyF AkO4Z6x4HHXnGOKFlsGR3CxbUAZiY8cHoelUixciMHBVpiWI+U7s4xz3zTWcywSFQVxBEm1hyxBJ OOadl3C77mgJLLy2k2RhVbYcx4IPpjGe4pDPYhVbbHhiQB5XOR14xniqry7/ADZQcKblHCEfMQAu T19jTRNtmWYhihaX5QvzDOMZH4UrLuF2XRPZb1UeVltuCE456c4xzVXUNa0rTNNnvrp41ggQyElM bh0AGRyScD8ahiLJGIm+83kEMB8o24znntiuf1Hwn/b9/aNfapd/YIf3sljIB5ZkAwuw9cZ5wc01 FX1Yrs5DxD4l1TXNOvoILXxAsF0vyW76dEIwpOQu9Rux79a2PDD6zonhnQrYutnHdTtbsJrLe8Mj MShYFgcNkduOPWtm213U9LtRba7aX08ioqLeWsDTLMAxILBeUfHUEY9DUWp31zrFzFemwvrXSbO5 W8cvAftNwygBFSIZbbnBJOOlaXVrdBGN8FXS3j1xJxtY3ESYZf4vmGD6c16gtxbtN5QK78lcbD1H JGcYrgfA0Uq3fiC4a0uLZLzUo5IvPhaMlRySQceprskm/wBJRNwBWdnLkfLgqff3qZq8rgi0Ly1I Yh1woLElSBgcHtzR9stsZ3D723Gw5zjOMYz0rNZ2ezMSgh0ikU5XhiWGAOfapTODefacN5fnA7dv zY8sjOPTNRZDLpvbYKreYNrDcCFJGOmTxxThdQGbygw37tuNpxnGcZxjNZQcpaGNgS0kIUAL907i cHn3qZZD9pCZwRdGTfj5du0+9Fl3AvC+tyzDzB8u7JIIHy9ecc4oF9bkZEncLjac5PTjGay5Czxe Uv3lE+WI4O7OMc981R1+yutXt5PsGpXWmy5VVkjQHPykHcp5I57YIzTsu4GD4h+IEtxqUlvof9t+ XaO0Us1lZxzRyNxnls4xXO+BIdasb3xDqUcNxbTPFvSS6tSPNO8sVwcAMfrjNddpVpd+C0txawT3 +k+QEaC3C+fDKCd0m3I3B+p5yDjtUkmv3OpWk9npOmX0lxPCkYmu4GtoYSB1Zm5OOuFBzitLpKyE cbJdTX3xX8M6hPdJdLdxRSxTLB5Q2kPxjJ5BznmvYl1C3ZGcS/KoDElSOD0I45ryu3st3jLwtbWN nqP2TSo5IHnubR41yAcHJ45OT+NegiQtGpCsPLhiUgjkkNkgc0p2dgRqfbYRGH8w4LbPunO70xjN I1/AqI5l+V87cKTnHXt2qk04JWbnaLnfs2/NjbjP51GkhjjhZssCsw2qPmXc2Rnms7LuM0vt0G9U 83JbGMA456c9OaFvYHcosvIz2IHHXnocVmRMyBYm+8XhbcB8oChc557YNKjE7I/umMTZZh8p3HjH PenZdwNEX9uV3eYccdVOTnpgY5oOoW6oGMvBBP3TwAcHPHGKz2n3tFIFYCPytyleTjOcfTNIBKyS skTuJI5lAVeQS2Rn8KFG+wGyDkZB4NR3EQuLeWFyQsiFCR1wRihQ8XlpJg5XAIGOR2p9KScXZgn1 RljR5gIc37MYBiNmt4yV7cHHFWbKxNpJPLJcPPJOQWZlC9BgcCrdcV8SPFI0rSjptpL/AKbdghip 5ij7k+hPQfjSSuW6kpad/JHU6Xq9hqM0osLuKdQxDeW2cMOv/wCv2NalfPVu6w2ixIxQFcEq2Dz1 re8P+L7zw8BFC3nWucmGVifxB6g11QnZWZDgezHoa8oudGvZTa6xoGl6jo/iaWZftECRstq4J+Zn z8uMc9c+2a9F8Pa0niDSUvo4WhDMy7GbOMHHWr888dtBJPO4SKNS7u3RQBkk1ruRscjcWd/4j8WT ees9lZ2EJit2ktQy3DPxI/zZAGMKO5BbsazvCS6no2gavoN7YX7wWplWwn8gnzoznAx2OfXsfauh fxfEsOmOLfYdU3Na+dKIwyAAgknoxBGF5NWE8T2aTafb3oe0u77f5cEmMrt6knpjpj1zQI5vwX4f i0rw7pupXNhfx6pp1tJHJBhiZC3UBTx2GCMe9Zl/4W1bVfCN7qk0l0msTzi+W0FuN0cy4CIpPzYC gDOcdTXoKa9pUkE06alaGGAAySecu1AehJz0OOKqL4t0m4v0sbC8t7q6ljeSNY5AVO0gYLDIBJP6 GgCzoGoXOpaNb3F9ZzWd2VAmhlXBVx1x6j0rSqhpGrQazZtPAro0crwyxOMNHIpwymr9MAooooAK KKKACiiigAooooA5m7s57L4gW+rGNpLW5sTZFgM+VIH3Ln0DcjPqB60eG/C406Wa6vraD7abueeO WJy3yyMTtPA6AgfhXTUUAcJY+C763bR/PispUsb+6uXUtkMsu7aBleo3D8qNG8Galp/9jCcWjixs rm1kCyN83mMCuPl6DGD9eK7uigDgI/BWqCwgtW+ztBFfW1wsc0gdlji+8hcIN47LuGcdTTrvw7dw +F9S0Tagn1XUmmgEALLDG0qsSxwAu0A/jjFd7RRYDyr4tbxq+nBUdh9nbJCk/wAVcDmb/njJ/wB8 Gvoy4bcViHflvoKMmuao7SNIvQ+cXWV8bopcDtsNWtL1HUdEv1vNN86KUcMNhKuPRh3FfQmT60ZP rWfOPmPOPD3xPmkuTD4gtTHG5+SeCFsJ7MOePcV3Ml4k9p9ps5UdAAVkXkZYgfyzV7J9aimgSeNk YsA2CdrY5H/6qIySdxMzdUtRq9hPpV7JI8FxL5DsoAbZs3YyBgHPesLSNMe1ljC2r2i6LbSxWNx5 wc3MecHeMcD5Rx6811X2GPH+sm3b/M3b+c4x/KmnTYSgXfMBtKnEh5BOTmq9oKxlx6nr1xpVxNJB BZahGyxpAzebExOPmJADYOenWsT/AIQTTbqCz/taS7vpIbuUu5yjSl8s+QOdpI6Z6fU12TWMbSly 8oJKsQHOCR0/kKBYxibzN8ud5fbvONxGM0e0CxSiu5bWzRUb5Taq0arGMR9BgY7fX0qy9xOsq24m fcZgvmeWPu7N2M4xnNKumwqhXfMQU8vmQ8L7U82SFcGSbO/fu385xj+VHtX3CxBHezzrBGJWRj5m 5/LHzbTgdeKY2oXDwGVXZPLt0lK+XwzHOevbjtVn7BEEjVXmXy92CHOeetI+nQuoXdKFCCPAc8qO gNP2rCwyW8m+0SOrusccsaeX5fUNjPv3qJdQuEgErSM5kt3kA8v7rAjHTtz3q09lG8xkLy5LKxAc 4JHT+Qpq6dCqld0xUoYwDIeFPXH5UvavuFiOS7nieSDzWZt0QWQxjjccHoMUq3k7bYfMcP8AaGjM nlj7oBPpjNSfYIyH3STEsVJYvz8vSj7DGECh5gQ5k3bznceP60e1fcLEUd5POtrGJGR3Zw7iPrtz 0yMVF/aNw9sZRIVMUKuR5fDkkg9e3Harf2GMRxKryr5RJUhznnrTDpsJQJumChAhAkPIHIz+Zp+1 fcLDBfTCTzS7GMzPH5fl9gpI985FJHfTxxkyO0ha184fu/ut+Hap/sMfml98v3i+3ecZIwT+ppI7 CKMEBpWBj8v5nPC+lHtWFiKS7uIVlQyu7FYir+WPl3Ng9Bj86aLq4a4a389gUL/vPLGSAFI7Y/iN T/YI9jq0kzbwoJL8jacjH40n9nRZz5k4bJJbzOTnAP8AIUvaPuFiuNQuJIvODsoRYSU8v727GevP ftUhvZvP3h38sXPleX5fbb+ec1J/Z0PGGlAAUbQ5wdvSnfYY/O8zfLnf5m3ecbsYzT9qwsQLfTh0 kZ2ZJGlXy/L6bc49+1R/b7lI0BmZmlijcN5Y+UswB6fXvVpbCJZA+6U4LEAucAt1/nTRpkITbvmI 2qoJkPAByMfjS9qwsRrdXD3AtvOYESsvmeWMkBQR2x3qP+0biS2MyyMhjhjcjy/vEk569uO1Wv7P j4IkmDBi27fzkjB/QUh02EqF3ShQoQgOeQORn86PavuFhk97N50zRu6JC0Y2GP72489ee/anG6lR hKXdkZ3Xy/L6YBx2z2p8llHJKZGeXLFSwDnBx0pRZp5m8vKeSdpfgZ6/zp+1YWKn9oXENu7NI0jG 1Eyny8hWP07fWntdXCXBtvOYkyIok8sZAKkntjtUq6dCqMm6Vg0fl/M54X0pf7PjOSZJixYNu8zn IGB/Ol7V9wsRJeTzeREJXVmaQNJ5Y52kgYyMVF/aNxJbtKJGQxwxuV8v7xJOevbjtVr7BGFjAeYG Mkhg5zk9aadNhIC7pgu1UIEhwQvTNHtX3Cw37bMJ9+9/LNz5Xl+X2x+ec0kN7N5sTu7ukrSjYI/u 7ScdOe3epvsMfneZvlzv8zbvON2MZojsY45Q6vLkFiAXOBu60/asLFMahcxwIzSl2lgEg/dj5SWA 7due9TG7nWQ2/mvu88J5nlj7pXPpjNPGmQhNm+Yrs2DMh4Gc8fkKd9gj2keZNuL792/nOMfype1f cLEAvbiUJGJWRgkrM/lj5trYHXj8qdBezzsJPMKqDECmwAHcBnrz3qQ6fFsRQ8w2hhkOcnccnP40 o0+JXDK8wA2/KHODt6fyFP2rCxGk1xNLGDJuDtJhdowCp4x3pmqa7YaPaC4vptisPlQKWdj6BRzV iOyjilEivLlSxALnAzyapa94i07wtYLd6lKY43kCKFG5mJPOB7dTUylzeoHneqfE7W7maddOtFtr dgVjLQs0gH97PTP4VxTRyyM7yxzSSOSWdlYkn1zX0XBcR3UEc9vIskUihkdDkMD0INSZPrS5rdCr nzmPOAA8qTj/AGDRmb/nlJ/3wa+jMn1psgZl+X7wOR9aFIOY5v4Zbv8AhDIdylT5snBGP4q3de0z +2tAv9N8zy/tUDxB/wC6SMZq9G4kQOvQinV2JWRm3qcsml3mq+HtOtLq1tGSGAwXdneREo7gKAyt joMEgjqGqvb+DL6xTQvs2oxNJpqTxsZo2cbJccLznC4AGT0rsaKYjhIfA2piw1CCa9s2a905LJmC OcFS2G5OAMMflAAGABitmXRLmDxHZazFJbpHBZtbXEKxMxILBspjvkY5FdFRQBheFLG5tLW+uLyL yZL+9kuxCesatgKD74UE+5rdoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKTpS1BctlRGOrnB+ nf8Az70m7K4DEO8tJ/fPH07f596dRRXC3d3NAooopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFVNV1S00XTZ7 +/lEdvCu5m7n0AHcn0oAi13XLPw7pM2oahJtij4Cj7zt2VR3Jr518TeJLzxTrEl/enA+7DED8sSf 3R/U9zVnxj4uuvF2rG4l3xWkfFvbFsiMep/2j3P4VgV1U4cur3IbO++G/wAQD4enXS9Vl/4lUhOx zz9nY/8Ash7+nX1r3FGV0V0YMrDIYHII9RXzR4W8MXnizVxY2eEVRvmmYfLEnr7n0FfR2l6dFpOl 2thblzFbRrGpdskgDuazrJJ6DRborC1fV1kje1tcSvIqtG8MhbnPT5SCOcYOcevvd0awksbMCd2a V/mcbiQD/LPqQBk9qytoMvwtsmZD0f5l+vcf1qxVWQErlfvKcj61YRxIgZehFdNGV1YlodRRRWwg ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACqoPmSPJ2+6v0H/wBeppg5hYR/eIwOcVEF kUACHAHA+YVjV5mrIpC0UmJf+eX/AI8KMS/88v8Ax4Vh7OXYdxaKTEv/ADy/8eFGJf8Anl/48KPZ y7BcWikxL/zy/wDHhRiX/nl/48KPZy7BcWikxL/zy/8AHhRiX/nl/wCPCj2cuwXFopMS/wDPL/x4 UYl/55f+PCj2cuwXFopMS/8APL/x4UYl/wCeX/jwo9nLsFxaKTEv/PL/AMeFGJf+eX/jwo9nLsFx aKTEv/PL/wAeFGJf+eX/AI8KPZy7BcWikxL/AM8v/HhRiX/nl/48KPZy7BcWikxL/wA8v/HhRiX/ AJ5f+PCj2cuwXFopMS/88v8Ax4UYl/55f+PCj2cuwXFopMS/88v/AB4UYl/55f8Ajwo9nLsFxaKT Ev8Azy/8eFGJf+eX/jwo9nLsFxaKTEv/ADy/8eFGJf8Anl/48KPZy7BcWikxL/zy/wDHhRiX/nl/ 48KPZy7BcWikxL/zy/8AHhRiX/nl/wCPCj2cuwXFopMS/wDPL/x4UYl/55f+PCj2cuwXFopMS/8A PL/x4UYl/wCeX/jwo9nLsFxaKTEv/PL/AMeFGJf+eX/jwo9nLsFxaKTEv/PL/wAeFNlkaGJ5ZVVI 0BZmZwAoHUk0ezl2C427u4LCzmuruVYreFC8jt0UDrXz7488bTeL9SxFvi0yA/uIj1Y/32Hqf0H4 1b+IXj5/FV0LSwaSLSoTwpOPPbP3iPT0H41xdbU6dtWJsK0dB0K98SavFp+npmV+Wc/djXuzew/W odK0u71rU4NPsI/MuJ22qOw9ST2A9a+hfB/hGHwjpC20MKyXTgG4uAQDK3+A7CtJNpaISLXhnw3Z +FtHjsLIZx80srDDSv3Y/wCeKdqN5526CFpyisY7g26B5IyR8uVIPynnnB/KpdR1ZdOaJHi3yyHA jEig49Tnp6DPUkCotO0uSG4a8nVpbhxwzEqwHuCTz046DHAFc3JLdooh8Paa9tG9xcJKszscCTAJ 7btoOATgdee1bVJiX/nl/wCPCjEv/PL/AMeFJwm+gXFohbZK0Z6N8y/1FJiX/nl/48KRlmO0rHhl OR8wq6cZRlewOxaooorqICiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZM5ihd1jaQqM hFxlvYZrKstaurmN2l0e8iZXKhfl6fiRWxRSaAof2lN/0DLz/wAh/wDxVH9pTf8AQMvP/If/AMVV +iizAof2lN/0DLz/AMh//FUf2lN/0DLz/wAh/wDxVX6KLMCh/aU3/QMvP/If/wAVR/aU3/QMvP8A yH/8VV+iizAof2lN/wBAy8/8h/8AxVH9pTf9Ay8/8h//ABVX6KLMCh/aU3/QMvP/ACH/APFUf2lN /wBAy8/8h/8AxVX6KLMCh/aU3/QMvP8AyH/8VR/aU3/QMvP/ACH/APFVfooswKH9pTf9Ay8/8h// ABVH9pTf9Ay8/wDIf/xVX6KLMCh/aU3/AEDLz/yH/wDFVLbXkk8pR7O4hGM7pNuPpwTVqiiwHL+M 9SvIbR7Kziu445beR57yGBpPLUA/KuAcOT3PAGT1xWBp2n3fib4YaNa2uoraukStIlyj7bnaM4LA htmecjPSvRXRZY2SRQyMCrKRkEHtVCTw/pM0NvDLpto8dqMQI0KkRj0UY4FMDgdKunvpvB9k9n9j 0u5N0ZoFdnjllQNt+YkllPLDJ9PSun8A3E9x4alDytJFFd3ENrLISxaJZCEOe+On0FdBcWFrd26w XFvFJCuCqMoIGOmPSpIreGC3WCGJI4VXasaKFUD0AHSgDz228WeIJH0rfcWOL/Up7AgWx+QIWAf7 3X5eldH4Q1281jQ7qe9RZbi1u5rY+Su3zNjYBAJ4J+tXx4Y0VQgXS7QCNi6YiHyserD0PvVmx0uy 0xHWwtYbdZG3OIkChj6nHekBH/aU3/QMvP8AyH/8VR/aU3/QMvP/ACH/APFVfooswKH9pTf9Ay8/ 8h//ABVH9pTf9Ay8/wDIf/xVX6KLMCh/aU3/AEDLz/yH/wDFUf2lN/0DLz/yH/8AFVfooswKH9pT f9Ay8/8AIf8A8VR/aU3/AEDLz/yH/wDFVfooswKH9pTf9Ay8/wDIf/xVH9pTf9Ay8/8AIf8A8VV+ iizAof2lN/0DLz/yH/8AFUf2lN/0DLz/AMh//FVfooswKH9pTf8AQMvP/If/AMVR/aU3/QMvP/If /wAVV+iizAof2lN/0DLz/wAh/wDxVU9W8Sro2lXN/eafdpDAm5idn4D73c4FbdeRfGzxIG+zeH4G BIIuLkg9Ouxf5n8qAN/wN8Sh4lt/st1audUiUu6w7Qjpn7wyR6jIrhviR8Rm8RE6XpRki05D++Y8 GdgenH8I/WuAjkeJ98TsjYI3KSDgjBH5UygYtTWdncaheQ2lnC01xM2yONerGo4onnlSKFGeSRgq IoyWJ4AFe/fDr4fx+FLM3d+scurTD5nAz5Cn+BT/ADPf6UCLngLwRb+ENLy2JdRuADcTEdP9gegH 6nmtvWNRWxtWVXAnkGEyrMB/tHbzgU3WNQeyRI02ReaCPtEuRGh7AkdCe2eP0BqaRpklxONS1AI8 r4dARkocDoew4HA4OAcA0ASaPpsvmG9vHZ3bBjQnIXjGRkA8jpkZx1zVs6jMGI/s28OD1Gzn/wAe q/RRYCh/aU3/AEDLz/yH/wDFUf2lN/0DLz/yH/8AFVfooswKH9pTf9Ay8/8AIf8A8VVeXWbpL63h XSLxklzuf5fkx364x+IrXoos+4BRRRTAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAq6lqFvpWm3F9dvsgt4zI59h/Wvl3WNUl1vWbzUrgYkupTIVH8I7D 8BgV6z8afEogsINAt2BlucTXGD91AflH4kZ/4D7141SYBRRSE460AevfBbQ9KmiuNWaZbjU4m8vy iv8Ax7KehHqW9fw9a9OvNUt7OOYsTI8K7mRMZHfuQOnPXpzXinw18J+JpNWg1axLadaoRvknUgTr 3UJ/EPc9O1e2S6XbS30d5sKXCcF0OC4/ut6j60AZ+jw3N5I+oXTOI54wvkuBgj6dh7Hn3rcpKWmA UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAVDd3UNlaTXNw4SGFDI7HsoGSamrzb4y+Jhp+hpotuw+0X/MuDysQPP8A30ePoDQB5H4k 1uTxH4hvNUlG3z3+Rf7qDhR+QFZlXNL0i/1u8W10y1luZmOMIOF9yegH1r1zwp8GrWyaO78RSreS gZFqn+qU/wC0erfoPrSGeY+HPB+seKZdul2paJTh7iQ7Y1/HufYZNey+FfhVo/h8x3N4P7QvlAO+ Ufu0P+yn9Tk12sFvDawJDbxJFEgwqRqFVR7AVJTEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUV4/rXxn1Ow1i8s7bSrQJbzPEGldiTtYjPGPSgD2CivBZ/jR 4ll/1Uenw8fwwsf5tWbcfFHxbc9dV8sekUKL/SlcD6Mor5euPF/iG7BE+uagwPYTso/TFZz3t3Ln zLu5fd13TMc/rRcD6nudW0+zz9qvrWHHXzJlX+ZqnF4s0CeUxxa1p7ODjAuU/wAa+XSoJyQCfU0F QeoFFwPrWKeKdd0MqSL6owI/SpK+SI5HhOYZHjPqjFf5Vetdf1eyINrqt/Dj+5cOP0zRcD6por5v tPiX4ss8bdYklA7TRo/8xmvR/hh481fxVql5Z6r9mZYYBIrxxlWJ3Y55xTuB6QTgE15nP8Or3xj4 oudZ8TSNa2hYJb2cbDzDEPu7mHC5ySQMnk9K9NooApaTo9hodilnplrHbwL/AAoOp9SepPuau0UU AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfL3i9N njLWl9L2X/0I19Q181eObOceNNalEEnlG7fD7Dj86TGc5RS7fajbQAlFLto20AJRS4oxQAlFLijb QAlel/A3/kZdS/69B/6GK81216d8D42XxBqbFSAbVcEj/boA9pooopiCiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArw3xhrsmleM9WtyJPLMwYFW 45UHpXuVfPPxP3p4/wBSjY/KTG4GP+mYpNXKi7FOS40nUmDSgRSk8tjb/wDWpYPD9ndzKv2jylY/ f3AgVm2N3bQwmO4g35bO7APFXobbSbmUFboQA54GVIqNUaKzG3/hg2zAWl7DdgnHyggis99Gvo4V ma1fyWJVZB0JHWntfT2lwywzbgjFQWAIIzWxH4j1R9FNstjE0Fqx3ybfulueR/wH9KHzIVosxRo1 2cZQDIz1qwmgyEkM/IOCAO+cYqT7TfXLuGMcGxRkbOcHpTzpkz7/ADryb5epC4FF2NRXRBHoUSEe c5/77Aq5Lb6FZwrvdZJOc4f+lZcVvZxzyJdTfIu3G8nJyMnipje6Zbn9zF5v/bPHr6/hRqGiFW+0 6NsxW8jgDsMYrvvhBei717UQkJjVLZByf9qvObjV1lt2hjtY0DKV3Drg13XwTmaTxDqgYgk2qdvR sU0iZS0sezUUUVZmFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABXgHxYjP/Cwrs4+9DEf/Hcf0r3+vB/i+23xy2BybWL+bUDRwx44pKKSkMWrdtqN xa2l1bxlfLuQBIGGScZ7/iaqClH3DQGxr6AvnSzFyx4XnP1rYuZotzxKJGcEZy/9KxdDcp5/vs7Z 7mtVyXFzhVG9hn5f844rN7msdjndQJN6+euB/Kq1WdRJN9IT147Y7Cq4NaLYze4h4r0j4Ij/AIqP Uj/06D/0MV5tXpfwQ/5GDVP+vVf/AEKglntFFFFMQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP3xUd38bTmaRHZY1XKDgDJIH1wefevoGql9p VjqcJivrSGdD1DoDSZSdlY+WQPSkIwa911X4Q6HehmsHmsZDz8h3r+RrhtZ+Eeu6fl7Hy7+POMId r/XBouBwmeKT+E1avdMvdNfZfWk9u2cYkQrWyfDln/whq6qt3Mbry/NI2jyfv7fKz18zHzemKV0B T0L/AFd1jlgEIHcnJ6Vs3ANsjvcMUErIxHTHXPX6VhaLG4vllgVWlj5XIzyeOldV/wAIxrWtxFvs VxIGHyt5O0DJznnFRKMnLTY1jKKjrucTezLNdSOmdpPGeuKgzXp1h8FL2f5r+/jtwe0a7z/h+tdL p/wc0C0Ia7kurwjs77V/Jf8AGtDJs8KLAdSB9a9R+Cdpcx6xqU8lvMkL26qsjIQrHd0B6GvTtP8A DGi6Um2x0u0h9xGCfzPNagAAwOlMVxaKKKBBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAEF1ZW17HsuoIpl9HUGual+GXhiafzGsCE zuMKysIy3rjPWusopWQ7spWGjadpaBLCxtrcD/nnGFP51doopiCiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK KACiiigD/9k= --b1_b6809ca34633040bc1032b778434f315--