Date: Sat, 25 Sep 2021 23:57:14 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ramadan: Ang mga Huling sampung gabi Message-ID: <5392c35a2c37c463edc40178a1473538@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.95.208 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_5392c35a2c37c463edc40178a1473538" --b1_5392c35a2c37c463edc40178a1473538 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_5392c35a2c37c463edc40178a1473538" --b2_5392c35a2c37c463edc40178a1473538 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 22 Ramadan: Ang mga Huling sampung gabi Deskripsyon: Ang kahalagahan ng huling sampung araw sa buwan ng Ramadan at mga suhestyon kung paano madadagdagan at mapaparami ng tao ang pagsamba sa espesyal na mga gabi. Ni Aisha Stacey (© 2013 IslamReligion.com) Nai-publish sa 17 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 45 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5539 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-aayuno Layunin: · Ang makapagbigay ng mga kaalaman at pamamaraan upang makuha ang kainaman o gantimpala sa huling sampung araw ngRamadan. Mga Terminolohiyang Arabik · Dua - pagsusumamo, panalangin at paghingi kay Allah ng anuman. · Itikaf -Anggawaing pagtatalaga sa sarili sa mosque na may intensiyong mapalapit kay Allah. · Laylat al-Qadr - Ang pinagpalang gabisa huling sampung araw ng Ramadan, ang buwan ng pagaayuno. · Ramadan - Ang ika-siyam na buwan sa islamikong kalendaryo.Ito ang buwan na kung saan ang obligadong pag-aayuno ay ipinag-utos. · Taraweeh - Ito ay ang mga espesyal na pagdarasal, na isinasagawa kapag Ramadan pagkatapos ng pagdarasal ng Isha na kung saan ay binibigkas ang ilang mahahabang bahagi ng Quran. Ang Ramadan ay Buwan ng pag-aayuno, pagbabasa ng Quran at mga karagdagang panalangin; itoy buwan ng mabubuting gawa at kagandahang loob. Ang huling sampung gabi ng Ramadan ay higit na mabuti at pinakamainam. Si Propeta Muhammad ay ginamit ang ang mga gabing ito upang pagsumikapan ang paggawa niya ng mga pagsamba at paggawa ng kabutihan. Ang unang gabi nito ay pumapasok sa bisperas ng ika 21st na araw ng Ramadan, sa madaling salita, ito yung gabi na nagsisimula pagkatapos ng pagkompleto sa 20th na araw ng pag-aayuno. Si Propeta Muhammad ay nagsumikap na gumawa ng mga gawang pagsamba sa panahon ng huling sampung araw ng Ramadanhigit pa sa ibang panahon.[1] Bilang isang Muslim ay pinipilit nating gayahin ang Propeta Muhammad sa maraming paraan na ating makakaya ito ang panahon upang tanungin natin ang ating sarili kung ano ang ating magagawa upang makuha ang higit na biyaya sa mga pinagpalang gabi na parating. Ang pagdalo sa Taraweeh Isa sa mga pinakamaganda at pinakamainam na bahagi ng Ramadan ay ang pagdalo sa pagdarasal ng taraweeh. ito ay isinasagawa sa buong buwan. Nararamdaman ng isang tao na siya ay kabahagi ng mga pamayanang Muslim at ito ay isang pagkakataon upang tunay na harapin ng lubusan ang pagbabasa at pagbigkas sa Quran at sa mga salita ng Allah. kung ikaw ay hindi nakakadalo ng taraweeh o hindi pa bukas ang iyong puso sa ganitong pagdarasal ang huling sampung gabi ng Ramadan ay ang magandang pagkakataon sayo upang madagdagan ang iyong gawang kabutihan. Habang ang mga mosque ay nagsasagawa ng taraweeh pagkatapos ng pagdarasal ng Isha, makikita mo na may mga mag-aalok sayo ng pagdalo para sa mga buluntaryong pagdarasal ng maramihan sa ibang oras ng gabi. Kung makakaya mo na dumalo sa mga ganitong mga karagdagang pagdarasal na isinasagawa karaniwan pagkatapos ng kalagitnaan ng gabi ngunit bago ang pagdarasal sa bukang liwayway, makikita mo ang napakaraming binipisyo, kabilang ang pagiging malapit sa Allah na mararamdaman lang sa ikahuling bahagi ng gabi. "Ang ating Panginoon ay bumababa bawat gabi sa huling ikatlong bahagi ng gabi, at Kanyang sasabihin: Sino sa Aking mga alipin ang nanalangin sa Akin at Aking diringgin ito? Sino ang may kahilingan upang itoy Aking ibigay sa kanya? sino ang humingi ng Aking kapatawaran at ng maibigay Ko ang Aking kapatawaran?"[2] Ang isang naniniwala sa kaisahan ng Allah ay maari din niyang gamitin ang mga pagitan ng pagdarasal upang mag-alay ng kanyang buong pusong dua. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, “Sinuman ang mag-alay ng pagdarasal sa gabi sa mga panahon na ito (buwan ng Ramadan) na may buong pananampalataya at naghahangad ng gantimpala mula sa Allah, ang kanyang mga nakalipas na kasalanan ay patatawarin.”[3] Ang Paghahanap sa Laylat al-Qadr Ang mga gantimpala at mga biyaya na nakapaloob sa gabing ito ay napakarami. Napakaraming katibayan saLaylat al-Qadr sa mga tradisyon ni Propeta Muhammad. Isa sa mga ito ay ang nagsasabi na angLaylat al-Qadr ay nasa isa sa mga sampung huling gabi ng Ramadan ang iba ay nagsasabi na nasaisa ito sa mga odd na numero na bilang ng gabi sa huling sampung gabi. Ang mgaMuslim ay sinabihan ng Banal Quran na ang pagdarasal sa mga bahagi ng gabing ito ay mas mainam pa sa libong buwan ng pagdarasal. Sa paliwanag palang na ito ay nararapat lang sa isang tao na hanapin ang mabiyayang, banal na gabi sa pagsasagawa ng seryosong pagsamba sa mga huling gabi na ito. Sinabi ng Allah sa banal na Quran,"“Katotohanan! Amin itong ibinaba ( Quran) sa gabi ng kapasyahan. At anu ba ang makapagpapaliwanag sa inyo kung ano ang gabi ng kapasyahan? ang gabi ay higit pa sa libong mga buwan. Dito ay bumababa ang mga anghel at ang Ispiritu ( Gabriel) sa kapahintulutan ng Allah at lahat ng mga bagay na napagpasyahan na. May kapayapaan hanggang sumapit ang bukang- liwayway.” (Quran 97:1-5) Pagsasagawa ngItikaf Si Aisha, ang pinakamamahal na asawa ni Propeta Muhammad ay nag ulat na siya (Propeta Muhammad) ay laging nagsasagawa ng Itikaf sa mga huling gabi ng Ramadan at nagsabi, "Hanapin niyo angLaylat al-Qadr sa huling sampung gabi ng buwan ng Ramadan."AngItikaf ay isang uri ng pag-iisa (retreat) kung saan ang isang tao ay di-aalis sa mosque at sa pag-alaala sa Allah maliban kung kinakailangan gaya ng pagpunta sa palikuran. Isa sa mga kinikilalang iskolar ng islam na si Ibnul Qayyim ay ipinaliwanag ang mas mataas na hangarin ngitikaf. “Siya (ang tao na nagItikaf) ay ang kaisipan ay nau-ukol sa pag-alala sa Allah, at pag-iisip kung paano makakamit ang kaluguran ng Allah upang maging daan na mapalapit siya Dito ( Allah) ito ay magdadala sa kanya sa pagka kuntento sa pag-alala sa Allah kaysa sa mga tao, upang ihanda siya na maging mapayapa sa kanyang pag-iisa sa mga araw ng kanyang pag-lalagi sa libingan, na kung saan walang ibang makapagbibigay ng kaginhawahan o makabibigay ng aliw maliban sa Kanya (Allah) .” Mag-alay ng maraningDua Ang Ramadan ay isang panahon ng mapayapang pagmumuni muni at isang magandang pagkakataon upang magsagawa ng ekstrang dua. Ito ay katotohanan lalo na sa huling sampung gabi at dapat nating samantalahin na magsagawa ng mahaba at buong puso na dagdag naduasa Allah. Si Aisha ay palaging nagsusumikap na paramihin ang kanyang pagsamba, at upang magawa ito siya ay nagtanong sa Propeta kung ano ang kanyang sasabihin kung siya ay mag sasagawa ng dua sa pagbabakasakaling matagpuan niya ang Laylat al-Qadr. Si Aisha ay nagsabi, "Sinabi ko, ‘O Sugo ng Allah kung malalaman ko kung anong gabi angLaylat al-Qadr, ano ang aking sasabihin sa gabing yaon? 'Siya ay nagsabi, ‘Sabihin mo: Allaahumma innaka ‘afuwwun tuhibb al-’afwa fa’affu ‘anni’ (O Allah, Ikaw ay mapagpatawad at pinaka-iibig Mo ang magpatawad kayat patawarin mo ako).”[5] Pahabol para sa mga kababaihang may Buwanang Dalaw Angbuwan ng Ramadanay hindi kagaya ng ibang buwan. Ito ay isang buwan ng ispirituwal na pagmumuni-muni at pagdarasal na kung saan ang puso ay lumalayo sa makamundong gawain at patungo sa Diyos. Gaya ng ipinaliwanag sa itaas ang huling sampung gabi ay pinag-isa bilang isang panahon ng karagdagang gawa . Ang mga aktbidades sa loob ng mosque gaya ng itikaf attaraweehay palagiang ipinaliliwanag at maraming kababaihan ang hindi nakaka dalo sa mosque dahil sa kanilang buwanang dalaw, katatapos na manganak na ang pakiramdam nila ay hindi nila nagagawang paramihin ang kanilang mga gawang kabutihan at makamit ang ekstrang benipisyo. ito ay hindi tama. Napakaraming mga bagay ang magagawa ng mga kababaihan sa panahon ng kanilang buwanang, at sa katotohanan may mga bagay na kanilang magagawa sa loob ng buong buwan ng Ramadan. Gaya halimbawa na ang mga babaeng may buwanang dalaw ay gamitin ang panahon na ito upang magluto at magpakain ng mga taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pwedi siyang makinig ng mga islamikong aral, mag-sagawa ng mga pananalangin at pagsusumamo sa Allah, magbasa ng mga libro na nagpapaliwanag sa kahulugan ng Quran, pakikinig ng mga bumibigkas ng Quran at magnilay-nilay sa mga salitang makapag-papaalala sa Allah ang lahat ng ito ay isang magandang pamamaraan upang ipagdiwang ang huling sampung araw ng Ramadan. Ang mga gawain na nagbabawal sa mga babaeng may buwanang dalaw ay maliit na bahagi lang sa mga napakaraming gawaing pagsamba na napapaloob sa mabiyayang buwan na ito. Talababa: [1] Saheeh Muslim [2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim, At-Tirmidhi , Abu Dawood [3] Saheeh Al-Bukhari [4] Saheeh Al-Bukhari [5] At-Tirmidhi Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/212/ramadan/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_5392c35a2c37c463edc40178a1473538 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ramadan: Ang mga Huling sampung gabi

Deskripsyon:  Ang kahalagahan ng huling sampung araw sa buwan ng Ramadan at mga suhestyon kung paano madadagdagan at mapaparami  ng tao ang pagsamba sa espesyal na mga gabi.

Ni Aisha Stacey (© 2013 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 17 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 45 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5539 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-aayuno


 Layunin:

·       Ang makapagbigay ng mga kaalaman  at pamamaraan upang makuha ang kainaman o gantimpala sa huling sampung araw ng  Ramadan.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Dua - pagsusumamo, panalangin at paghingi kay Allah ng anuman.

·       Itikaf  - Ang gawaing pagtatalaga sa sarili sa mosque na may intensiyong mapalapit kay Allah.

·       Laylat al-Qadr -  Ang pinagpalang gabi  sa huling sampung araw ng Ramadan, ang buwan ng pagaayuno.

·       Ramadan - Ang ika-siyam na buwan sa islamikong  kalendaryo.  Ito ang buwan na kung saan ang obligadong pag-aayuno ay ipinag-utos.

·       Taraweeh - Ito ay ang mga espesyal na pagdarasal, na isinasagawa kapag Ramadan pagkatapos ng pagdarasal ng Isha na kung saan ay binibigkas ang ilang mahahabang  bahagi ng Quran. 

Last10Nights.jpgAng Ramadan ay Buwan ng pag-aayuno, pagbabasa ng Quran at mga karagdagang panalangin; itoy buwan ng mabubuting gawa at kagandahang loob. Ang huling sampung gabi ng Ramadan ay higit na mabuti at pinakamainam. Si Propeta Muhammad ay ginamit ang ang mga gabing ito upang pagsumikapan ang paggawa niya ng mga pagsamba at paggawa ng kabutihan. Ang unang gabi nito ay pumapasok sa bisperas ng ika 21st na araw ng Ramadan, sa madaling salita,  ito yung gabi na nagsisimula pagkatapos ng pagkompleto sa 20th na araw ng pag-aayuno. 

Si Propeta Muhammad ay nagsumikap na gumawa ng mga gawang pagsamba sa panahon ng huling sampung araw ng  Ramadan higit pa sa ibang panahon.[1]   Bilang isang Muslim ay pinipilit nating gayahin ang Propeta Muhammad sa maraming paraan na ating makakaya  ito ang panahon  upang tanungin natin ang ating sarili kung ano ang ating magagawa upang makuha ang higit  na biyaya sa mga pinagpalang gabi na parating.

 Ang pagdalo sa Taraweeh

Isa sa mga pinakamaganda at pinakamainam na bahagi ng Ramadan ay ang pagdalo sa pagdarasal ng taraweeh. ito ay isinasagawa sa buong buwan. Nararamdaman ng isang tao  na siya ay kabahagi ng mga pamayanang Muslim  at ito ay isang pagkakataon upang tunay na harapin ng lubusan ang pagbabasa at pagbigkas sa Quran at sa mga salita ng Allah. kung ikaw ay hindi nakakadalo ng taraweeh  o hindi pa bukas ang  iyong puso sa ganitong pagdarasal ang huling sampung gabi ng Ramadan ay ang magandang pagkakataon sayo upang madagdagan  ang iyong gawang kabutihan. Habang ang mga mosque ay nagsasagawa ng taraweeh pagkatapos ng pagdarasal ng Isha, makikita mo na may mga mag-aalok sayo ng pagdalo para sa  mga buluntaryong pagdarasal ng maramihan   sa ibang oras ng gabi. Kung makakaya mo na dumalo sa mga ganitong mga  karagdagang  pagdarasal  na isinasagawa karaniwan pagkatapos ng  kalagitnaan ng gabi ngunit bago ang pagdarasal sa bukang liwayway, makikita mo ang napakaraming binipisyo, kabilang ang pagiging malapit sa Allah na mararamdaman lang sa ikahuling  bahagi ng gabi.  "Ang ating Panginoon ay bumababa  bawat gabi  sa huling  ikatlong bahagi ng gabi, at  Kanyang sasabihin: Sino sa Aking mga alipin ang nanalangin sa Akin at Aking diringgin ito? Sino ang may kahilingan upang itoy Aking ibigay sa kanya?  sino ang humingi ng Aking kapatawaran  at ng maibigay Ko ang Aking kapatawaran?" [2]

Ang isang naniniwala sa kaisahan ng Allah ay maari din niyang gamitin ang mga pagitan ng pagdarasal upang mag-alay ng kanyang buong pusong dua. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, “Sinuman ang mag-alay ng pagdarasal sa gabi sa mga panahon na ito (buwan ng Ramadan) na may buong pananampalataya  at naghahangad ng gantimpala mula sa Allah, ang kanyang mga nakalipas na kasalanan ay patatawarin.”[3]

Ang Paghahanap sa Laylat al-Qadr

 Ang mga gantimpala at mga biyaya  na nakapaloob sa gabing ito ay  napakarami. Napakaraming katibayan sa  Laylat al-Qadr sa mga tradisyon ni Propeta Muhammad. Isa sa mga ito ay ang nagsasabi na ang  Laylat al-Qadr  ay nasa isa sa mga sampung huling gabi ng Ramadan ang iba ay nagsasabi na nasa  isa  ito sa mga odd na numero na bilang ng gabi  sa huling sampung gabi. Ang mga  Muslim ay sinabihan ng Banal Quran  na ang pagdarasal sa mga bahagi ng gabing ito ay mas mainam pa sa libong buwan ng pagdarasal.  Sa paliwanag palang na ito  ay nararapat lang sa isang tao  na hanapin ang mabiyayang,  banal na gabi  sa pagsasagawa ng seryosong pagsamba   sa mga huling gabi na ito.

Sinabi ng Allah sa banal na Quran,"  “Katotohanan! Amin itong ibinaba ( Quran)  sa gabi ng kapasyahan. At anu ba ang makapagpapaliwanag sa inyo kung ano ang gabi ng kapasyahan?  ang gabi ay higit pa sa libong mga buwan. Dito ay bumababa ang mga anghel at ang  Ispiritu ( Gabriel)  sa kapahintulutan ng Allah at lahat ng mga bagay na napagpasyahan na. May kapayapaan hanggang sumapit  ang bukang- liwayway.” (Quran 97:1-5)

Pagsasagawa ng Itikaf

Si Aisha, ang pinakamamahal na asawa ni Propeta Muhammad ay  nag ulat  na siya (Propeta Muhammad) ay laging nagsasagawa ng Itikaf  sa mga huling gabi ng Ramadan  at nagsabi, "Hanapin niyo ang Laylat al-Qadr sa huling sampung gabi ng buwan ng  Ramadan."  Ang  Itikaf  ay isang uri ng pag-iisa (retreat)  kung saan  ang isang tao ay di-aalis sa mosque at sa pag-alaala sa Allah maliban kung kinakailangan gaya ng pagpunta sa palikuran.

 Isa sa mga kinikilalang iskolar  ng islam na si  Ibnul Qayyim  ay ipinaliwanag ang mas mataas na hangarin ng  itikaf.  “Siya (ang tao na nag  Itikaf) ay  ang kaisipan ay nau-ukol sa pag-alala sa Allah, at pag-iisip kung  paano makakamit ang kaluguran ng Allah upang maging daan na mapalapit siya Dito ( Allah) ito ay magdadala sa kanya sa pagka kuntento sa pag-alala sa Allah kaysa  sa mga tao,  upang ihanda siya na maging mapayapa sa kanyang pag-iisa sa mga araw ng kanyang pag-lalagi  sa libingan,  na kung saan walang ibang makapagbibigay ng kaginhawahan o makabibigay ng aliw maliban sa Kanya (Allah) .”

Mag-alay ng maraning  Dua

Ang Ramadan ay isang panahon ng mapayapang pagmumuni muni  at isang magandang  pagkakataon  upang magsagawa ng ekstrang dua. Ito ay katotohanan lalo na sa huling sampung gabi  at dapat nating samantalahin  na magsagawa ng mahaba at buong puso na dagdag na dua sa Allah. Si  Aisha  ay palaging nagsusumikap na paramihin  ang kanyang pagsamba, at upang magawa ito siya ay nagtanong sa Propeta kung ano ang kanyang sasabihin kung siya ay mag sasagawa ng  dua  sa pagbabakasakaling matagpuan niya ang Laylat al-Qadr. Si Aisha ay nagsabi, "Sinabi ko,  ‘O Sugo ng Allah  kung malalaman ko  kung anong gabi ang  Laylat al-Qadr, ano ang aking sasabihin sa gabing yaon? 'Siya ay nagsabi,  ‘Sabihin mo: Allaahumma innaka ‘afuwwun tuhibb al-’afwa fa’affu ‘anni’ (O Allah, Ikaw ay mapagpatawad  at pinaka-iibig Mo ang magpatawad kayat patawarin mo ako).”[5]

 Pahabol para sa mga kababaihang may Buwanang Dalaw

Ang buwan ng  Ramadan ay hindi kagaya ng ibang buwan. Ito ay isang buwan ng ispirituwal na pagmumuni-muni at pagdarasal  na kung saan ang puso ay lumalayo sa makamundong gawain at patungo sa Diyos. Gaya ng ipinaliwanag sa itaas ang huling sampung gabi ay pinag-isa bilang isang panahon ng karagdagang gawa . Ang mga  aktbidades  sa loob ng mosque gaya ng   itikaf at taraweeh ay palagiang ipinaliliwanag at maraming kababaihan ang hindi nakaka dalo sa mosque dahil sa kanilang buwanang dalaw, katatapos na manganak na ang pakiramdam nila ay hindi nila nagagawang paramihin ang kanilang mga gawang kabutihan at makamit ang ekstrang benipisyo. ito ay hindi tama.   

Napakaraming  mga bagay ang magagawa ng mga kababaihan sa panahon ng  kanilang buwanang,  at sa katotohanan  may mga bagay na kanilang magagawa sa loob ng buong buwan ng Ramadan.   Gaya  halimbawa na ang  mga babaeng may buwanang dalaw  ay gamitin ang panahon na ito upang magluto at magpakain ng mga taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pwedi siyang makinig ng mga islamikong  aral, mag-sagawa ng mga pananalangin at pagsusumamo sa Allah, magbasa ng mga libro na nagpapaliwanag sa kahulugan ng Quran, pakikinig ng mga bumibigkas ng Quran at magnilay-nilay sa mga salitang makapag-papaalala sa Allah  ang lahat ng ito ay isang magandang pamamaraan upang ipagdiwang ang  huling sampung araw ng   Ramadan.  Ang  mga gawain  na nagbabawal sa mga babaeng may buwanang dalaw  ay maliit na bahagi lang sa  mga napakaraming gawaing pagsamba na napapaloob sa mabiyayang buwan na ito.Talababa:

[1] Saheeh Muslim

[2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim, At-Tirmidhi , Abu Dawood

[3] Saheeh Al-Bukhari

[4] Saheeh Al-Bukhari

[5] At-Tirmidhi

Ang web address ng artikulong ito:
https://www.newmuslims.com/tl/lessons/212/ramadan/
--b2_5392c35a2c37c463edc40178a1473538-- --b1_5392c35a2c37c463edc40178a1473538 Content-Type: image/jpeg; name="Ramadan_-_The_Last_Ten_Nights._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Ramadan_-_The_Last_Ten_Nights._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAC6ARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDjQKeB QFGMrT1GBX0DPOV0wXjqM1LG3HXmo8UuahxubRlYnHFKrVEjdKfnvWEoHRGZIKMU1TUg5rGUTVO5 HikxUpWkxUMsixSBM1KRzR0qGUkRMgFMxUrUij5qVx2FSLikkjCqTVjHFMkZSuKm+o7FLGTS+WO4 qZE5zinOuBVcwrFZlwvFV2bmrDZzUeOc1aIZGIyaTy8damLccUzBY07isiPpSU94ytN2k0CGk000 8oRTeaQMbSGnlSBzTKQhhphp+KaRTEMpM04000CENITRSGncQh5opDRSuI10kGOvT9anRgR2qmvF SKcD5SQa9lwPKjUa3LmM0w5zimLKOB39+KkEiseeKjlNebsNz/8AXp6yY+lKF3ED+tJt+n5VLgXG ZIrZqVDVTlTU0T+tYTgdEKhaFBFC8inAVyyR1xdxhWmlalIphFZs0RERQsZzTj1pytjrUFDzhV5q BmU9OtLLJkVXVvn9KFETZYJCrUZbcKmKAD1qJqQETCoWwKmaoytWiGRjntTl4pcUbabYIRvm4pu3 FPBApjSDqP05qLjsOIG3pUOAGzSmRSudwP41F5gOSOnrmhMTHu26oSKXzVJwDTd27kc1SZL1GmkI pSaaTRcmw00w080wmi4mhtNNKaaTRcQhoppopkmxg4C4AA74oCnHFOww96ASBnOK9xHktDdvqelK Ny884PSlx7j1pduRnIyOMdzQLXoSI+al5quoYdK09Qh8uy06VBhZIDkgfxB2z/SplYuLZU605F5q LzcHnp608SDNQ4GkaiLkfSpRVSObFWFkDd65KkDvp1EyQjNMIpd1MJrmcToUhpFMbNPJppqGi7kT CmAYNSmmEU0iWPMvGBTtny1DjvUofIxSaGmM8rPemMuKsKQRTWTvU81h8pBtpsjKgyxxUU99HGo8 vLMxAH+NUxbz3hJkPHoOn+fb+dc86yWxagbehWFnq7zSX2ox2UETKAHIBkzngEnrx2zWhc6do1vA zQQ310vZnjdQPoSFFY0X2qxwYfNgPUSAFD+fWq9wsksnmTP5jnqzPuNcklVm781jaPLFbDbi4UAp FZpgd3uVz/M1ky3bjI8naB/dk/wq+0Yx/Dn6VC0fsK2hBrdmc5X6Gd9uwed6n1J3VLb3oC4YkgdC e9TvGrfwZ/ComhUfwc1t7y2MLalgSoxwGGR2zRms9oyjhkGSD0xUy3QwA2R65q4yvuTLQsk1GTS5 z70hFaWIbGk0004ikIoJG0UYopkm+KXaDTQT6fjTww7ivWUzjcRnlY6UmGXsPapS49abkVftLEOn cYrMP5V0mi2qa5odzp3/AC927efb+rA4DD6Agfma56p7S8nsLuO5tXMc0bblYdqyqvmWm5UItbkd xay2szRTxlHU4KsKZsBrtx4i0HxFDjXITZXWMGWKPch9+MsD7YP1qrP4S0tgHs/Een4PIEkyg/zz WSxLWklYv2S6HJgY71MjkVdubPTbJiG1A3jAkbLdCB+Ltx+QNZzSbjnAHsO1aKfOCjy7FtXyKXdV RXI708S7fSs5U+x0RqdyekINIJVK+9KrZrBwaN1JCbaNtP60EVm0WmMIpuKkoqdVuUtdgRM428k9 qfPYSSfupZ1tkIyxxuf6BR/XA96s2dpIQSOTIc98gYxj/PrWpBoc0vRCAOlcdaTZ0U46HOQafZ2w Tba+a4UhnmcnJJ6jGMfTJqbzJ1VQhEe3oYkCH8wMmurXwzLsy2B+HFVbnT7O1G2W7t1cdVMi5/Ku XnpxNlBs5aaN5ZGeQsznqzEkmqrQ89K6CW50lI2/fhpB6IxH8qyZr62HKrIQe4UVpGtETp+Znuhq F1qw95E5IVH/ABxUUr4XO01p7aJn7O5XYGozTjNu4CfrUUku08oatVYmTpgRz0phUdwKa1wv91qa 11EOpI+orTnizJxF2lfukj2zkUqOSdr4B7e9ME6MeGU596U01IholNJQDuGaK0uZiYopwFFAG+Y+ KTy6sY+lG36V6Ohz8rKpjIpQh9M1qWunSXIyB8o9aVtNZJCrsAPWs/aQT3L9lNozGTacYIIpvTtV ye2VHIUsR7iq7Q4q1O+xLp2IiPYUm01KAV/hqVCq/wAJNW5ozVNtlbGPwqSNox98ZPpUnkbjnjFO kSJUAUZbuTUOSbsaqDihmYecDGaRfKPBNAhj2ks/PaozGAeGzVxUX1IlKa6DyF3fJ0qRKjRTip1X FEnFaDipb2HgUbaUFPXFP8r3rmkdUdER4qSGEzSrGilmY4A60giIPJGKv6PB5l4CeiAk/wAqwrSU IOT6G1JOU1FFyTX9H0mI+WReXC8CKI8fi2MflmqcnjTWr4Sf2bZxW8afMWSPzGUe5PGPwqzqfhi3 04NewbTGXB8t0GADk4Hbtgcdx6VFHp533NtI0u2NWX5vTkoQCc9Cwx6+9fOVMU5Hoqi77mdLf3t3 c7L/AFojzU3kLMWUr/ux5H4YqK7igstLtLyCOS5iu3ZI8gRkkHB657+uK5i91GVtUP2RcSedleNx OOFT3AAAx3rvPEO9vBmmfZNnnESDZvznk71B/i5/E/nTnBqzfUmDvdHJm7t5r97a2x5hH7lXbIkP YZGME9vwHen3yzvo1hcQWqrPO7RunPUE+p4GMdT61zsFnNe3awxgtM7Y59e5Ndvr0iDw3YwNeGUs zxtdddxz3Pp69enetJxUHFIKac07nLnUoIdQWHIaIHa8uM5PcgY6Z+v41v2GkSy6dqz3TiQQxrJb SrwrAh+Rjr0Fcg9lOlz9nELGbdtCgdT2/Ou88MyfYvDer2RuDK9uod2TLKhIb5V/LJPTJ/E1WSUb xHQTlK0jijdfZ5EilfLk/vHxwnsAPTvW7pWkpqMN3LO5KwqpQI3GSeee44/X2rnb2yMUgdSWiblW I/Q+/NdX4Wgks9M1G3uGYTNEsnlEcxjPf3Pp9KK7tT5ovUKEX7TlktDl5JF3sFXaSSVXcDgflVwa J5+mfbFl47LjvWZcwSRTeZ0ydwYHoa6223t4PG5QsikhvfgkH/GrnJxUeVjoU1UnKMlsck2mXGGK xltoycVWEs0R+8cehrrvD8jX9nfmThooz9DwenvVK506M6PFNkbzt46Hv+lUq7U3FmbwaqRUoFC0 kM0ZJUj+RqfbUttGvK9sZFPaIdq9GOqucFSk4S5WV8UVKY8UVoZHRrE75KqT9OalijMcq+avy9+K sRTOYyI40H44qxEV8r5sbvWtpVX2CNNEv26CKLbGQPpVWOQylnZsqOmaR7ZZcsCMmojaGIg5yvfB rNKFvM1vIbcfO/yfmKgZW781fh024uMtFwnbcaqzxyQPiVfyq4NbJkST3ZBtPpSbCein8qsLJkYA FPCuvU4FU3bcSV9insb6Uwp65NWnQjnNKig98mnz2DkuVBCWPtSiED+GrOcH5sClI30e1YvZogCA ClwR2qcQk9Ka8O2odQtQGqy90/GpB5I/j5quxwMc1Gz1PMMu/L/e49zWrpGI4JZQc5O36Y//AF1z TSVvaLj+ymLHrIeO/QVwZhNqi0duASlWR0uuy/8AEgO1ihdlVW6EEAsMenIFcwiTpqd4UZ3d/Mky rEnPG0A98AZyP71dF4gIXw8+duzeM7lBwvlnOAfYGsy7EmoSXMu4Mw8yM9gpB+pwP0yDXhRvY7+p zkGgm5hfXvKWHySRKhcIFkHcdO2CPQkcnBq1rJWTwVoUs15HaFJJGV41Lchjjbt9PrSNPb/2kpgj 22xkZWjA4KEn5cenOcdM1s+KNIsbTQdLhXe1tA7NGODuJORnIxjrXXyyUlzdTnTTvY568tdLstNf UbS5/wBPdB5qxxjdGDwWCZ+XJxz2zjjpVS4htp/C2mIkd1NG0sgCgqjk7j7MKzL6K4sdTTUbeTzJ QoeVGHy4JYFf93aAMehrp7qVdK8O6fcW1tME/eN9ncDcuWzg47A/04GeCpFwStq2wpS5209EiFra xitUimikXUtmLYed8zDA/i24yBkDIJ/HFQ+FDA2j+IBDbTRsI13q0uSRh/YYrkUuZNW1bfcXBjd2 yG5Jz2Ar0Hw+VvtG1a6kK+ZIoiZ1UKJAoYBwPU5PtkHnsHODhGz6l0qiqT905rSpLWSIG+iYJI37 ouc7nz9Of1q/oADXGrZSRZjCCzSyCTdzwQQBXOSSJc3OHiKsjFAhPCgdM8cV1nhmU3OnaiWHmTxR hWlByGB5Az3xzn/69FaDUG+5pRnzTUexz9tDazR7X3AR5JLE/M3YAD0x/nFbFlG3/CPzqxMqmU/O RjHy4wAfSshxtSLbgBOfrW/asD4ZZ1GA0h/DjFFVSjY3w8ouo421RQ0SCK2a7Xn54Hx8vO6mzKr+ GYCFGVIG70znj+VT+HXMtxesva3YMPT0/wA+1QNCo8NRPt+YyDn1+9Wa+PXyNKKi7W8zKTjYeTxj GKk3e1Kny2/Pc03IPrXv4a3LqeFmN1WsgPNFBorp5YHnXkdta2SyxFpJjwONtVZreRchGY49asm0 dGwrEVFNaytwwII781xxqa7nY4aFUJOGVS+M+lXo4wVO992PWq8drLG2R831FLskXO8rVuVxJWNK 2kaNflbj0FVrpPPJO04qvbTNCWBwwJ9atLdweU5ZgG7DNZ2cZXRd1JWZkiFluOhxntV4xeYOSRj0 qS3kjkUs+M9sVDJMxJ+7ge9aucpEKMYobGIwSrDd9ahaNkOUBIpd53jOADU5bEZxg/jTu0CsyruJ PzLikdtnI60sj5HfI9qj9yRWkUnuZSk1sC3W05ORUn2pWHXH4VGQFPzADPtShV9BWvsoS6mftZrS w8sjjqM1E9vu6VJtGelOAx0xUujFdSlUk+hSa3I9a6Pw/atcWAhBUFpDyR06Vlhh6iul8NQiXyiw GwM2a8vMYv2R6OBklPmL3iRWtvD7R5V5HK4yBgkAnGDnqFx+NYKXUkEV2riPfJvYIyCIEbsLxxjg t745rvo9F0x28y633LdvOfIHsB0xVxLPSYuY7G0U+ohX/CvIUYpas1eIaeiPGZYRba5HsmH2MNuO whyw5IHGcZ4HB4zXS3t2+qabZhQ021pPOQxOcgnjGB1x+VeiteRIMIoAHYCqF1qKKhJOKmriYxs2 9gp8zekTyqTR5Tcq39n6iyKuw5szh+SecnpyPypdUttVu9Kt4Wt7s3EUjP5xgIyDngr0xXoUupIU 3AjB96z57wEdR+dY/XedrTY7KeHbv5nk7+Frprov9juUjLZKBCOPQE1v6eLzTLK8jEJIuEWNYwpU RqN3TnvuznrmuluLn73I/Osue4GRyOK2eJnNWsd1DLqcXe9jmyBG5eTSgW4+cswwfw+lX7PWYtMt JY0tAN6kFN56+pJ60l3OGTHqfWsic7ix7muqEPaL3iK9GNF3ixkt2soQLAIyvff1FXodZS30prMw 5JbcGVwe1ZTIKiYbe9dLpRkkn0PN9tKnNyW5q6JepZXFy87mNJoyvTP8s1Jc3cP9kiGJwxR+DyCR z/D+PpnmufZ9rUgmB70vq8ebmJp4509LGwi5tvu55qM8fw/rUNtcu0LLwQOaeZCewr0KXuxOLGVV VqcyH7h6YoqEs30orW5x3PRo43B/ebwPdamaKPYSZx+K1uNDCy/6yEj0bj+tRrYWzn5hCB9BXntn cmjm3Uof3dx+QNQPI7H94Uk+q4rqpdNgCfu0iPv/AJFZ72Man5vMGf7orSM0S0YnkRt/Co9drYqv NYq2Nu/j0augaxhK5DTAepHFMFtDH0lVv95f/rVSqWJcUznDZOOF34/3qUadMRwZf++q6JktyOVQ n/ZJH9Kia3hYfIrbvcjFV7Zi9lHuYosLgdWfj1GaeLaQH5mb/vmtUWT9sfkP8aX7HOAdpI+lDqlK muxlraFyFVtzMcAAcmup03wxFp0JnvFSaZlx5boCqf4mo/DmmO+qCaUqUgG7GM5J4H+P4Vv6hLtj JrixGJa9250UaSb2OL8RRJPpzyrGPOt5Ad4P/LNjjH0yRj05rl1ujBIrPlozkFc4/Guk1iQm1v0B xmMfo4P9K4yeT92Oehrow1VuNhYimk9Do1aKRA0fKkZBpduf4f0rO8PbLwywO5UoN4O7Ax0rWNpC h+a4H4Nmt3O2hzpXVyLYf7o/KrukTS2upRMqbwx2lA2Cc1XSC3Zwv2hQCcEsTge9XdOt7VNWt/Kn knkV9wWKMYOOerMPSsa1S8GmXCNpKxfuvEdxp1/PZyuo8piFJYAkZyD+Rpq+LiUG6QbsdM55z7Vq z6dY6hdfaLjSpTMcKWfYenqN2Ksrpdqg4062A56wJ/Ovm5qLO9XRgSeK0Of3i/e9G6VSPiFbiZIy +dzgYw3Q1s/Y5SCHj03PBytljr/wOnyQanMi+XqflooACpbpx275qIUKTerNffWxyQ13y4wHJPOe B2qOXxInOA//AHyP8a6GXRbyZudRkY8+qDg4P3aBo98uR9oVsZ6sfw/z/OuuFLDr7Q+eqjkJ9fBB +V/yqhJreezfgBXerpd0WIZoTj3J+naucHiRGYiOzDKO7YB/ka6IQpNaM0gsRN2izmZtUB7NVaS/ XAwevt0rs/7bjf72nwn8j/SmxX9sGkMmn27B23YZFIXgDHT2rVThHqaPL8XI4drzdnBPNRmYtkV6 Et1p5P8AyC7If9sl6flUFrcaYLi736ZZsGlBUeUnyjYowOPUE/jVrEQMJZbiL2ZwunwtqOqW1oCR 58yx7gMkbjjOPxr0zVfBegaVDGuxcqAGeaVsuTnnqB27CmQ31jEAsFpFCu4OFjRQA3r060NJYybi YPvYLEKvzY7k/j+tY1cQpbOxdDLKtOXNONzlLjTILBzHFOJl67hj8qgMQ7Guz/4l3eyU/wDbNKaw 0zOPsGSfSJf8a6YY6Cik2c9bKKkpOSVkcWYvc0V1z/2YAS1hjHX5B/jRWqxsHsc7yqot2d49o7j/ AF8Y+kX+Jpi2bKfmliYf9c8Vk/2rIYy/HBwFJOTUX9sOQTg8HB5pckzg5kbbW+P4kP8AwGjy+ccD 3x/9esRtVlDbcc5x1qP+1pC+3uTT9nIftEbjRbf40P8AwDp+tQvEc5DL/wB8Csh9UlG0cZYdKZJq kyHDcEjNCpyH7RGm9uDyVUn8qaLZQM4Cn2JrJ/tdufm5oGqsSBu69sVXs5C9pE1Cg9qiZnQ/uxn6 ms6TU23kbgBnvTH1Vc8E4x0o9nIftUdHoF1Il7JE6j96vGPUc/41f1LzDGQFPX+lc74e1OOXVEhK bncHa+fu4U5471r6oQIT83px+NeVjE1UszvwvvK5yGtyslte4XDbMDPVssOn4VxU8rbMYyc11etu cTdD8/pXL3Ttub5R1rtwitEjFPU0/C8JaSeV8gbdoHryCf6fnW80S/3a5vw9dSRTyDjYFPy+5I5/ StltSPpXaotnnOSWjLBRR/DWh4fCjXLf5cH5v/QTWIdRI7CtLw1eeb4gtUx13/8AoJqK0X7Nl0pr nR6EEGAMnjHOealbt+NZ0mt2MEmyaUo3oUb/AApG8RaYf+Xkf98N/hXgch6jTucnrfi99I1mWyW0 WUIEO4vjPAbpj3qnY/ENJ4LhltAq28YkYFz03BfT1YVi+N2x4vugD/DH/wCgCud0g/6Dq+P+fQZ/ 7+x1008PCULsKlaUbJHoDePIVtorkW42O0kY+c8EbWP8PuK0ovEdxMsTpaR7ZxkHzT3Gf7vtXmcp P9h2w4/4+Ju3+yldxYK4stO5X7idv9g1z4mlGnG8TTD1JVJWZ0VneS3F0Y3hVAyFtwfPTHGMe9eY 255avStOJ+3jOP8AVP8AzWvM7c/MaWEd4NnsYT3arRdQ1IDUMZ5qeNS7Yq5Hvweg/eqIxYgDAGT9 DUEDJJLIUKkFuq/7oouYtweOUHoBwahhjhtAFw+1uuTn/ParVJqN+5xzqP2qa2RoRkKy8j/IqxHK ogYnoF/oKowzRErgjgd/901DJMHWQZyAuBj6CojS5nY5sVjfZq5qSXcQbrnGen1FRtqG1l2p+JP+ 1VBn+b8//QhUbPll+o/9CreOHieNVzGo9mXba8jM2bhspkZ4zxzRWarcOPp/I0VToq+hw/WZvdmu dYYptO098nvTW1aRx87Z9OelZMhVWwpJH0pueM84NfQcsT5/mka39qPjHy469OaWLVmWYSMxJByO eKyR8xx/WgjBx/WjliO8jUOryCVpFxlvWmT6o0rKwPPGeeKzGO3gikJx/DT5YheRoSX7yOGJA+lL HfsuMyFfcdaxZ9SgtyVZssOqgc1nz6zI4KxKEB4znJqJTjEaUmdJLqaQczTBVPXPUiqR8UQwk+Wh lPTleK5hpGdizMWY9yc03dWEqrexoopbnfeEvE9qniW0e6MdtB84aV34XKnGfxwK7PUPEWjyZC6p Znp0nU/1rw7NGa5K1BVZc0mdVHEukrJHcaz4lsrqWVbQ5XzOGY43D1FYt7qltvHko0nALEtgbu4F YGacCR3NawioLQideUzYg1cWxZ/Ib5gBjP8AXFTDxDGQd0Ug+hBrFMgdAPmzj5iWzk9senGB/nFM B2njOK0VSSMWkzfj1+3Y/P5ifhmui8Gajb3Hie0EcuT8+FIwT8hrz4uGJPPJyc13vhKCCLVbCWGO MTbDzj1Q5rHE4hxptPqa4eknNM7rxXMBo7AgfeGD6Vx6TDHT+I/yNdJ4pukk0M5+VzIBg/Q965CG RSQu9AWfjLAdRivJpq8bnrynyuxH46bHjG6A9I//AEBa0LDw35UBYycSiJCvlr8wdyMc9cYB/AVi +PZQ3jK5ZGBDLGQQc5+Ra6qGSdrO2BCLulthg9fvMeaddyjThy9SaUlKUk+gv9gRjUIbUBCvktLh oUABJUdMY/8A1VLPE1q8EQkJ2PtAAXHQ/pinRLI3iC3fCrILJQVVuv7zoSehqjqd7It9Gz27ZM+M BgeSDXEueclFvodHMoq9jc0uSQ6mFc/8sJCOB6pXl0d/FGTuYfnXo2lTM2rDdGUxay4yQc/MlePT k+ZXo4GknFpmVbHToPmgdCNWjHQr+LVImtCM7gY/++q5kU/0rseHh2I/tnFNW5jbk1USSFlKoDzg PnFAvCxBW52HvyDWQFGOePxoEiL1NCppbI5njqz3kbYu+AGuQR7n2xSpdRrGwMqcj/D/AArE8+Md 6RrldpAzmmoeRlLESluzoftsRbPmDH/18037ZDlfnHX+uawPtY9DUb3LMOMj3BpqmyHWOg+2RjPz jt/I0VzZldurH86Kr2ZHtmde1oqkfvDz0OQaeLDjO8nHtXJNf3TdbiX/AL7NRPNJJ992b6nNdjqn OkdxFbRD7wY464pl0bO3UtLIsa9gWBP4etcSsrx/cdl+hxSFixySST3NT7Qo3L7V7dHK2YMox99h tGfp1rKmvp5+Hc7f7o4FV6KhzbEFFFFSAUUYoxQAUYpaM0DFxRxSdaDQO4vWlptBNIaY4jirmjan Jo+qwX0SK7RE/K3Qggg/oao5pc4pNXVmCdndHb6742tNV0pIoreVJRJuIYjAAB7/AI1yct/LI3yn aPQVUzmlU/OPrWVOhCmvdRrKtKb1Oq1DRlu75pvNKs2OMZ6CpLWxntQSk6N04aP0/GtGYEykY59B 9KqT30FmcXEiqW6Dk/yrzlUqSXKtTs5YxfMPS+vobgTRmDzAu0HaR3B9fapBq9+ZVaa3ikIbdlWI JOD1zn1rEl8QWy/6uKRz7kKP61Um8RTtkRRIg7E5J/z+Faxw839kh14rqdWdau/O3+U1vsjcZSXr 0Pb6V56xJOSanmvrm4yJJnIPbPH5VBXZQo+yRy1qvtBM0uTRigCtzHUSlxShaeFxyelIaQwLTtnG QDgdTSnBP1oJOeuTSHZCFQPzpOKTBB780rccY5pgJRS59KKBWGUUUUyQooooAKKKKACiiigAozRR QO4UUUUCDNFFFABRRRQAtFFJQMXPpQDgg0lFAXLcupXk27zLmUhvvDccH8Kq5JpKB1pWS2HzNhSg UCigEg4pw5ptOJ6jtxxQCDb+tPWMA/MaQdaXPWk2UkLkAfL07ZpxGBuYdTjJ71G/3jTPSiwXHE+p 464pvTOOhoHWkpkj85AAAoGMjcMLmo6e3QfSgA47CilH3aKCrH//2Q== --b1_5392c35a2c37c463edc40178a1473538--