Date: Tue, 20 Oct 2020 16:49:43 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Makabago sa Islam (part 2 of 2): Ito ba ay bidah? Message-ID: <73c97f53746b925aa43cb02a27f535d1@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.224.127.143 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_73c97f53746b925aa43cb02a27f535d1" --b1_73c97f53746b925aa43cb02a27f535d1 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_73c97f53746b925aa43cb02a27f535d1" --b2_73c97f53746b925aa43cb02a27f535d1 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 21 Makabago sa Islam (part 2 of 2): Ito ba ay bidah? Deskripsyon: Ang pagpapatuloy ng pamamaraan upang makilala o matukoy ang bidah na gawain at paniniwala, ang maikling listahan ng karaniwang bidah at ang mga kawikaan ng mga pantas ukol sa "Mabuting Bidah". Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 17 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 15 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2220 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam Mga Layunin: · Upang makilala ang isang bidah. · Upang malaman ang ilang mga karaniwang bidah at maidagdag sa listahan. · Upang malaman ang opinyon ng ilang iginagalang na mga iskolar. Mga Terminolohiyang Arabik: · Deen - ang panuntunan ng pamumuhay batay sa kapahayagan ng Islam; ang kabuuan ng pananampalataya at gawain ng isang Muslim.Ang Deen ay madalas na ginagamit bilang pantukoy sa pananampalataya, o ang relihiyong Islam. · Eid - Pista o pagdiriwang. Ipinagdiriwang ng mga Muslim ang dalawang pangunahing relihiyosong pista, na kilala bilang Eid-ul-Fitr (Na ipinagdiriwang pagkalipas ng buwan ng Ramadhan) at Eid-ul-Adha (Na ipinagdiriwang sa panahon ng Hajj). · Eid ul-Adha - “Pista ng pag-alay ng sakripisyo (Katay)". · Hajj - Ang paglalakbay tungo sa banal na lugar ng Makka kung saan ang mga manlalakbay ay nagsasagawa ng isang hanay ng mga takdang ritwal. Ang Hajjay isa sa limang haligi ng Islam, na obligadong isagawa ng bawat may sapat na gulang na Muslim ng hindi bababa ng isang beses sa kanilang tanang buhay kung may kakayanan silang pinansiyal at pisikal. · Itikaf - ang pananatili sa loob ng masjid na may layuning maging mas mapalapit pa sa Allah. · Ramadan - Ang ikasiyam na buwan ng Islamikong kalendaryong lunar. Ito ang buwan kung saan ang obligadong pag-aayuno ay ini-atas sa mga mananampalataya. · Shaban - ang tawag sa ika-walong buwan ng Islamikong Kalendaryong lunar. · Shirk – Salitang nagpapahiwatig ng pagtatambal sa Allah, o nagpapahiwatig ng katangiang banal maliban sa Allah, o paniniwala na ang lakas kapangyarihan, pinsala, at pagpapala ay nagmumula sa iba bukod sa Allah · Sunnah - Ang katagangSunnahay may iba't ibang pagpapakahulugan batay sa larangan ng pag-aaral, gayunpaman ang kahulugan na karaniwang pinaniniwalaan o tinatanggap, anumang iniulat na sinabi, ginawa, at sinang-ayunan ng Propeta. Paano natin malalaman kung ang gawaing pagsamba ay tunay na gawaingbidah? 3. Bilang ng pagsamba: Isa sa mga paraan upang matukoy natin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang Sunnah at isang bidah ay batay sa dami ng bilang ng pagsamba. Kung ang isang tao ay nagpasyang magdasal ng limang rakah para sa salah ng dhuhr tunay na ito ay bidah.Batid natin na ang dasal na ito ay binubuo ng apat na unit o rakah; ito ang siyang isinabatas at itinakda at ang pagpapakilala ng karagdagang unit o rakah ay maituturing na makabago, bid'ah. 4. Pamamaraan ng pasasagawa ng pagsamba: Isa pang paraan upang matukoy natin ang kaibahan ng anumang nagmumula sa Quran at Sunnah at nang Bid'ah ay sa pamamagitan ng pagsuri ng pamamaraan ng pagsasagawa. Yaon ay kung paano natin isinasagawa ang gawaing pagsamba, ito ba ay naaayon sa kung paano ito itinuro ng Islam, o tayo ba'y nagmalabis sa hangganan at nagdagdag ng anuman sa relihiyon na kung saan ay ginawang ganap na. Ang halimbawa nito ay ang pagsasagawa ng takdang paghuhugas o wudhu bago ang pagdarasal nang mali ang pagkakasunod sunod, tulad ng pasisimula sa paghuhugas ng paa sa halip na ito ay sa pagtatapos. 5. Takdang Oras ng Pagsamba: Ang takdang oras kung kailan isinasagawa ang gawaing pagsamba ay mahalaga rin. Kung ang pagsamba ay isinagawa ayun sa turo ni Propeta Muhammad at sa takdang oras nito, samakatuwid ito ay tunay na makapagpapalugod sa ating Tagapaglikha. Datapwa't kung ang isang tao ay kanyang tangkain na baguhin ang tiyak na oras, samakatuwid, ang taong yaon ay nahuhulog sa kasalanan ng bidah. Halimbawa, ang pag-aalay (Pagkatay) ng tupa sa buwan ng Ramadhan na may layuning paghahangad ng gantimpala tulad ng gantimpala ng pag-aalay (pagkatay) ng tupa sa panahon ng Eid ul-Adha, samaktuwid ito ay maituturing na makabago o bidah. 6. Lugar ng Pagdarausan ng Pagdarasal: Ang lugar kung saan isasagawa ang gawaing pagsamba ay marapat ding naaayon sa kung anu ang itinakda o isinabatas. Kapag, halimbawa ang isang tao ay magsasagawa ng Itikaf sa kanyang tahanan, katunayang ito ay hindi katanggap tanggap. Ang lugar na marapat pagdausan ng Itikaf ay ang Masjid, kaya't ang pagsasagawa nito sa kahit saang lugar maliban sa masjid ay maituturing na bidah. Ang Talaan ng mga karaniwan at laganap na Makabago o Bidah · Paghahangad ng tulong mula sa patay sa libingan. · Pag-upo ng sama-sama at pagbigkas ng mga salitang naglalaman ng pag-alaala sa Allah, tulad ng Allahu Akbar ng sabay-sabay. · Pagturing sa araw ng kapanganakan ng Propeta bilang isang Pista. · Pag-ayuno sa ika labing limang araw ng Islamikong buwan ng Shaban at paggugol sa gabi nito sa pamamagitan ng pagsamba. · Pagdiriwang para sa kaarawan ni Propeta Muhammad sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah. · Pagbasa ng Quran upang makinabang ang patay (kasama na dito ang pagkuha ng tagabasa ng Quran). · Paghaplos ng tubig sa batok sa tuwing nagsasagawa ng takdang paghuhugas o ablusyon. · Paghahanda ng namatayan ng pagkain para sa mga bumibisita. Anu ang “Mabutingbidah”? May mga pagkakataon na makakarinig kayo ng isang bagay na kung tawagin ay ‘mabutingbidah’. Ayon kay Sheikh Ibn Uthaymeen, sumakanya nawa ang habag ng Allah, “… Walang ganoong bagay sa Islam (sa relihiyosong pagkaunawa) bilang mabutingbidah.”[1] Ang Sheikh ay nagbigay-diin din na “…tungkol sa karaniwang usapin sa kaugalian at asal, ito ay hindi matatawag nabidah (makabago) sa Islam, kahit na ito ay maaring ilarawan bilang ganoon sa alituntuning pang wika. Ngunit ito'y hindi bidah (makabago) sa relihiyosong pagkaunawa, at hindi ito ang mga bagay kung saan tayo ay binalaan ng Propeta laban dito ”. Bilang karagdagan sa mga nabanggit, ang pantas ng Islam na si Imam Ibn Rajab[2] ay nagsabi “anumang salita mula sa mga naunang matutuwid na mananampalataya na nagtuturing sa isang bagay bilang mabutingbidah ay tumutukoy salingguwistikong pagkaunawa at hindi sa islamikong pagkaunawa”. Sa pagtatapos, ang bidah ay isang makabagong gawagawa na paniniwala at gawa sa Relihiyong Islam kung saan ang mapalapit sa Allah ang hangad mula rito ngunit wala itong matibay na patunay mula sa mapananaligang katibayan sa alinman sa pundasyon nito o sa pamamaraang ito ay isinasagawa.[3] Talababa: [1] Majmoo’ Fataawa Ibn ‘Uthaymeen, vol. 2, p. 291 [2]Si Ibn Rajab ay isang kilalang pantas noong ikaanim na sigloCE,mahusay sa maraming mga larangan ng Islam kabilang ang tafsir, hadith at fiqh. [3]Ang kahulugan na ito ay hango mula sa Makabago sa liwanag ng Kaganapan ng Shariahni Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/211/makabago-sa-islam-part-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_73c97f53746b925aa43cb02a27f535d1 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Makabago sa Islam (part 2 of 2): Ito ba ay bidah?

Deskripsyon: Ang pagpapatuloy ng pamamaraan upang makilala o matukoy ang bidah na gawain at paniniwala, ang maikling listahan ng karaniwang bidah at ang mga kawikaan ng mga pantas ukol sa "Mabuting Bidah".

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 17 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 15 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2220 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam


Mga Layunin: 

·       Upang  makilala ang isang bidah.

·       Upang malaman ang ilang mga karaniwang bidah at maidagdag sa listahan.

·      Upang malaman ang opinyon ng ilang iginagalang na mga  iskolar.

Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Deen - ang panuntunan ng pamumuhay batay sa kapahayagan ng Islam; ang kabuuan ng pananampalataya at gawain ng isang Muslim.  Ang Deen ay madalas na ginagamit bilang pantukoy sa pananampalataya, o ang relihiyong Islam.

·       Eid - Pista o pagdiriwang. Ipinagdiriwang ng mga Muslim ang dalawang pangunahing relihiyosong pista, na kilala bilang Eid-ul-Fitr (Na ipinagdiriwang pagkalipas ng buwan ng Ramadhan) at Eid-ul-Adha (Na ipinagdiriwang sa panahon ng Hajj).

·       Eid ul-Adha - “Pista ng pag-alay ng sakripisyo (Katay)".

·       Hajj - Ang paglalakbay tungo sa banal na lugar ng Makka kung saan ang mga manlalakbay ay nagsasagawa ng isang hanay ng mga takdang ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, na obligadong isagawa ng bawat may sapat na gulang na Muslim ng hindi bababa ng isang beses sa kanilang tanang buhay kung may kakayanan silang pinansiyal at pisikal.

·       Itikaf - ang pananatili sa loob ng masjid na may layuning maging mas mapalapit pa sa Allah.

·       Ramadan - Ang ikasiyam na buwan ng Islamikong kalendaryong lunar.  Ito ang buwan kung saan ang obligadong pag-aayuno ay ini-atas sa mga mananampalataya.

·       Shaban - ang tawag sa ika-walong buwan ng Islamikong Kalendaryong lunar.

·       Shirk – Salitang nagpapahiwatig ng pagtatambal sa Allah, o nagpapahiwatig ng katangiang banal maliban sa Allah, o paniniwala na ang lakas kapangyarihan, pinsala, at pagpapala ay nagmumula sa iba bukod sa Allah

·       Sunnah - Ang katagang Sunnah ay may iba't ibang pagpapakahulugan batay sa larangan ng  pag-aaral, gayunpaman ang kahulugan na karaniwang pinaniniwalaan o tinatanggap, anumang iniulat na sinabi, ginawa, at sinang-ayunan ng Propeta.

Paano natin malalaman kung ang gawaing pagsamba ay tunay na gawaing bidah?

3.  Bilang ng pagsamba:

Innovations2.jpgIsa sa mga paraan upang matukoy natin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang Sunnah at isang bidah ay batay sa dami ng bilang ng pagsamba. Kung ang isang tao ay nagpasyang magdasal ng limang rakah para sa salah ng dhuhr tunay na ito ay bidah. Batid natin na ang dasal na ito ay binubuo ng apat na unit o rakah; ito ang siyang isinabatas at itinakda at ang pagpapakilala ng karagdagang unit o rakah ay maituturing na makabago, bid'ah.

4.     Pamamaraan ng pasasagawa ng pagsamba:

Isa pang paraan upang matukoy natin ang kaibahan ng anumang nagmumula sa Quran at Sunnah at nang Bid'ah ay sa pamamagitan ng pagsuri ng pamamaraan ng pagsasagawa. Yaon ay kung paano natin isinasagawa ang gawaing pagsamba, ito ba ay naaayon sa kung paano ito itinuro ng Islam, o tayo ba'y nagmalabis sa hangganan at nagdagdag ng anuman sa relihiyon na kung saan ay ginawang ganap na. Ang halimbawa nito ay ang pagsasagawa ng takdang paghuhugas o wudhu bago ang pagdarasal nang mali ang pagkakasunod sunod, tulad ng pasisimula sa paghuhugas ng paa sa halip na ito ay sa pagtatapos.

5.     Takdang Oras ng Pagsamba:

Ang takdang oras kung kailan isinasagawa ang gawaing pagsamba ay mahalaga rin. Kung ang pagsamba ay isinagawa ayun sa turo ni Propeta Muhammad at sa takdang oras nito, samakatuwid ito ay tunay na makapagpapalugod sa  ating Tagapaglikha. Datapwa't kung ang isang tao ay kanyang tangkain na baguhin ang tiyak na oras, samakatuwid, ang taong yaon ay nahuhulog sa kasalanan ng bidah. Halimbawa, ang pag-aalay (Pagkatay) ng tupa sa buwan ng Ramadhan na may layuning paghahangad ng gantimpala tulad ng gantimpala ng pag-aalay (pagkatay) ng tupa sa panahon ng Eid ul-Adha, samaktuwid ito ay maituturing na makabago o bidah.

6.     Lugar ng Pagdarausan ng Pagdarasal:

Ang lugar kung saan isasagawa ang gawaing pagsamba ay marapat ding naaayon sa kung anu ang itinakda o isinabatas. Kapag, halimbawa ang isang tao ay magsasagawa ng Itikaf sa kanyang tahanan, katunayang ito ay hindi katanggap tanggap. Ang lugar na marapat pagdausan ng Itikaf ay ang Masjid, kaya't ang pagsasagawa nito sa kahit saang lugar maliban sa masjid ay maituturing na bidah.

Ang Talaan ng mga karaniwan at laganap na Makabago o Bidah

·       Paghahangad ng tulong mula sa patay sa libingan.

·       Pag-upo ng sama-sama at pagbigkas ng mga salitang naglalaman ng pag-alaala sa Allah, tulad ng Allahu Akbar ng sabay-sabay.

·       Pagturing sa araw ng kapanganakan ng Propeta bilang isang Pista.

·       Pag-ayuno sa ika labing limang araw ng Islamikong buwan ng Shaban at paggugol sa gabi nito sa pamamagitan ng pagsamba.

·       Pagdiriwang para sa kaarawan ni Propeta Muhammad sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah.

·       Pagbasa ng Quran upang makinabang ang patay (kasama na dito ang pagkuha ng tagabasa ng Quran).

·       Paghaplos ng tubig sa batok sa tuwing nagsasagawa ng takdang paghuhugas o ablusyon.

·       Paghahanda ng namatayan ng pagkain para sa mga bumibisita.

Anu ang “Mabuting bidah”?

May mga pagkakataon na makakarinig kayo ng isang bagay na kung tawagin ay ‘mabuting bidah’. Ayon kay Sheikh Ibn Uthaymeen, sumakanya nawa ang habag ng Allah, “… Walang ganoong bagay sa Islam (sa relihiyosong pagkaunawa) bilang mabuting bidah.”[1]   Ang Sheikh ay nagbigay-diin din na “…tungkol sa karaniwang usapin sa kaugalian at asal, ito ay hindi matatawag na bidah (makabago) sa Islam, kahit na ito ay maaring ilarawan bilang ganoon sa alituntuning pang wika. Ngunit ito'y hindi bidah (makabago) sa relihiyosong pagkaunawa, at hindi ito ang mga bagay kung saan tayo ay binalaan ng Propeta laban dito ”. Bilang karagdagan sa mga nabanggit, ang pantas ng Islam na si Imam Ibn Rajab[2] ay nagsabi “anumang salita mula sa mga naunang matutuwid na mananampalataya na nagtuturing sa isang bagay bilang mabuting bidah ay tumutukoy sa lingguwistikong pagkaunawa at hindi sa islamikong pagkaunawa”.

Sa pagtatapos, ang bidah ay isang makabagong gawagawa na paniniwala at gawa sa Relihiyong Islam kung saan ang mapalapit sa Allah ang hangad mula rito ngunit wala itong matibay na patunay mula sa mapananaligang katibayan sa alinman sa pundasyon nito o sa pamamaraang ito ay isinasagawa.[3]Talababa:

[1] Majmoo’ Fataawa Ibn ‘Uthaymeen, vol. 2, p. 291

[2] Si Ibn Rajab ay isang kilalang pantas noong ikaanim na siglo CE, mahusay sa maraming mga larangan ng Islam kabilang ang tafsir, hadith at fiqh.

[3] Ang kahulugan na ito ay hango mula sa Makabago sa liwanag ng Kaganapan ng Shariah ni Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen.

--b2_73c97f53746b925aa43cb02a27f535d1-- --b1_73c97f53746b925aa43cb02a27f535d1 Content-Type: image/jpeg; name="Innovation_in_Islam2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Innovation_in_Islam2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAC5ARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDuKSlo r86MAoopKAFooooAKTFLQKBhRRRQAUmaCaBQIWnDpTaM4qoayExJZ1iIDZ5qJQ2wFivTNVEm+3wx OzbSQG498VYVPkH7zqAOnvX22XYX6vT1WrMJSuycMd3UetP3FckkdKgC/N9/qMUYyOX64H869ARM rkqeRULsw/iAIpFGDjdngUjqG53fePp9adk1ZibJ0mEm7aT8pwacTmqVr+5JTdv3sWJP0/8ArVcr 4bMcPLD1XF7Pb0N4O6ExiloorzymFFFFABRRRQAUuaSigYUUUUCCiiigAooooAKKKKBiUtFFABSU vSk60DFozRRQAUmaWkoAAKUUUE0CYE1Sa8zcSQqo+Q7WJPsD6e9W91YF5MINUuTu++VYfko/pXq5 VRpVa3LUXQzqNpaFmCxlgRlWVSFOF+nP/wBari20i7f3gwOfyzWcuoKSPm+/g/pU66mvyfN6/wBa +yjypWuc9y2YJByHHHH+fyoaCUA4dflxjP41A1+mJBuHDH+tD3y/vPmHX/GhuPcol8qUMCGXGM/r TDHNtxuTg4H61Ab9Rj5h93+tH21Tt+Yct/h/jQmu4myQQTpcJIHTCjJFWYrsvcCFkAYoXyDkYBH+ NVPt0fPzDnCj9KjsLmOXV5m3Z2wRgfiWz/IV5eb4elKi6r1kiqcnexs0UgYGlr41qx0BikpaKQwo oooEFFFFACYpRRRQMKKKKBBRRRQISlFJS0FBRRRQAUUUUAJQaWkJoAKUCkFOoASgjikJxUUkmFNa 0+W+pJladdyXNtE8kjZwd446jg/rmpH023uZElk3liTjp7e1ZtuwtBJFnlpmI9tzMa0o7xNqncPl H9K+7w9Cg4KaitjmcnexIujWoSTAb73HTjBHTjipjpFqHGEGQuOg9celNF8mCNw5Jb+RpG1BfNl5 HAH/AKFXQoU0HMKdMtj5XDDJGcY569eKgbTIGEnzyDcR6ccH296cL4Ztxkdv5moxersc5HUfyNS4 0wuOTR7beTvl/wBXtwSPTOenWnrpdsBEcudueuOeB149qZ9uUMORyv8A7LTfty+WvI+Un+QpqMBX LD6Va4k+XGCT0HHTpTk02GCSQw4RnHUKPX/69QPfqXmGR8wOP0pP7TX5GyO4P51TpUpq0kHNYsRC UTwfvSyHcGBUDPBwf0q/trEi1APrMcKH5BE7/ltH/sxraWXNfI5xSpQr2irG9NtrUKKOtFeIaBSY paKBhRRRmgQUUUUAFFFFABRRRQIKKKTOaCwpaSloEFITRRigYUYpaKBBQTRUF3N9mtZZjyI0LfkK uEHOSS6iY9jiq0zfKarQzX7xx+d9lMhOG27gOo6fgT+OKVo7yRVGbbJXLfM2M89OOnA/WvWjk2K7 Ee0iclqVw9vq1wz/AHd6unPYKo/nmmx35+6WOWwP5ity68Km+uhPcSEZUIVR+MbhyOPc/pTY/Bse 7LSPnt8/+8f7vqB+tfQUKdWEFFrYykk3cy01LkHd0XH/AI7/APWp51AYY5+8f6g1p2/g6PZEHkbJ bJ+fsGHHT0J/Sm/8IjkIvndIiSd/U4I9PYVpap2FyooC+HmJz93H8zTRfDym59P5GtOPwg24M8w6 5OG/2x7emf0qFfB8wABuEx5fzcn721h6dM4/I1DhV7DsijJfAYOe39BSfbQZHXPf/wBmxWong9nZ fOmyvQhTj+Jfb0B/OhPB58wM02SUPR+/JHb1x+tHJV7BZGUL3JiO7k4PX3J/pUL3oWJvn+nP+z/9 et9fBkXyAzPwg6P6EDI49Cf0qq/gpGRf30n3MkeZ3wf9n2H603GqugcqIPDtwk99Pzl4hj8Cf/sa 62JulY+neGTplyzwsGWXbvLvk4H/AAH/AGm/Sr8a3qbRJ9n/AOAlj/e9vZf1rxsZlmJrVXJI1jKK RoA8UorMjuruO9toZ0hKTKctGSQGCg9+3X8q1MV4+JwlTDS5aiLTT2CikoFcoxaTFLRQAUUUUCCi iigQo60UlFAxCaKAKWgoKKKTNAAaKMUoFAgFFFITQICarXqrNaSRN0dCp/GpyarTng1rTbUkwKkF zEyK6tlWw4/4F81SBtqhM8+WU/ED/wCvXPxlrZGhPVCSv+6DtH/jtW1vSCB1Jlz+Br9Fp1Yygmjh bszejnXcwJ4VM/qf8KUXCndz91R/If41gpel4wP4mDL+n/16ebr5SV/iA/mB/Sqc0FzeSQCTk9Hb 9Wz/AEqJJRsX2hP8j/jWY97iVv8AeX+RNIbnHyg9A6/oKh1Eirm2sq7Qc+v/AKEKPMXjn+Bf5GsT 7aQv0Uf+h04Xpz+CD9DTdSIXN2Nl8xef4m/mKZ5i+ZHzxg/yasaLUD5yj/af+lRJqB2Ak9Ax/Uj+ tP2sQubyTKTG2ekf/wASaCyjnP8AEF/Uj+tYDX5SJlB5AVf/AB3/AOtTzqBbKk9Jd35YNNVIsLmu lyFbk/xEf+Og/wBKFZREN5GQ/wCmf/r1hG+2pg9dpb8zj+Rpsl80oIJwSqgfUgf4VaqR6k3NMMjX cMe75oW3D/vkr/WtNXyK52xkW5vmlVvmjVlx/vEH+lbkTcCvjM7qc2JaXSx1Ul7pP1ptKDS14hqA ooopCCiiigAooooELRSUUAFFFN60FC9aBRiloGFHSjpSZoEKTTCaCaaTTQCM2Kqzt8pqZm71Vnbg 1pFAcvqMq2+qSLvO6UA/QEYH6g1XF1gEq2coMfUED/Gqni27NveRONv3T9SRyB+RNYsWqKx5YLhy gweoI4P619ngqn7iNzkqU3ds6v7Qgl4b7sgP58/0pUutoUMf4CD9Rk/4Vy6aoHixnkx5znuDj+VT jVY93Lg7pcfgwrodRIhQZ0jXQMZbPJ2t+mKmFyCSc/8ALUrXLRaojR5L8eWT+RzUw1eM7AHHMit1 9Rmp5yuVm8118hOf4B/6FTlugW6/3P5Vzf8AasZt928fcPf0OaWLVojIBvHWPv7VHOPlZvx3eJFO 7+J/5Co2uwqYB/gB/wDHq58atF5YYOOBIevsKii1JHjClwW2Rr19QDUObTKUHY6YXG+Rueso/TNM +1btpB/hZj+OR/SsBNXQSbtw25kbr7Cmf2mjKVRxwqr+JINaRmS4M6GS7BXGfmCqn49f6UPeKD8z YxIWH0Fc6urRh9xPyl2cn2A4/nVV9VAl27s7Y1TJPcnP8iavnVieRtnoHh4oyyyKctkIx+gz/wCz V0cbY/GuX8NMg02Fo87ZV8zn/a5/rXSxHIr5HHS5q0mdkFZWLSmpBUCmpVNee0MfSUClpCENFFFA BRRmigQZooooADSYoFFMoWiimk5pABOaCaDTSaYwJqNjSSSomNzAZOBn1qhPqO4MIVOccMfcZGPy P41tTpSnsgLUsioMswA9zWRdX+4lYR6fM3vTZWd3LFgx9fyPH1AGPcGoTHwenIwcfQ/pzke3uK76 eHjHV6hYy7myS5bzn+ZsZ3N1wP8A9X86iOmRL/yzUbWzyPr+n+B/HZdATnbjuBj8f8T365wRkBvl ABcDAPf/AD+B69v+BV2Ko1ogsYg0uIjayfpjtjH5fz+mU/smKTPyLz1wOoOP849h687Zhzu+UADg D/P9eOeeMZNnXoPXnj8e/wD9b3Jo9rILGCdGgYAsgxycgZA9/wD9Xp7qaT+xISDujbHfB79fz4Jz 7A/xc9AYskkqQw5LE8r05PuOv1IHapFgx7MOi44GP/r7V/4DVxqy7hY54eHrfdmRA4H3jjhsEsP1 DD6Gov8AhFreN0LIciJo+vsyj9DXWfZozkJ0HA9+QP6NUrQCV0468/8Aj1aqpPuByP8Awi9rF+7h QZUsFDcg56/mAq/jR/YVuAV2swJzgr973PqSdvHuvZa6n7M0ibcAA/Ln+X6qKieHPOPlP8APPIz/ ACyv1ArOVWfcZzg0qIEHaN2O3Hf1P4HPuD1ORKulxbfuYAPYdPf+f68DJxsGIg/xfgufxHt1IHoW pyxBSW6DvgdO/X6fp83XNZ+1kFjGGkwEY8kBSQSB/wDX/wCBfl7Un9jwOcFF5TBBH0H+fx9K2fLX nnkD04/z/wDW7YId5fQ9j26D/OOPx/EntZdxWKFlbyWR/wBFOFJ4jPI+nt94dPQ1vWOpxyBVm/dO emeh4B6/iKpKu3vyOM5A55yfbr36d+SBT9i+g4PoeMEf4fyHXNYVYRqb7jsb6kdalBrAglltcbXP lgAMp5xjr/Qe5NaFtqcb4WUGKTuD09Ov14/CvOqYaUdVqhWNIUvamI2afXKxMKKKWgkSilpKACig UUANozSUZxVDuKTSdKQUE0DuIzhRljgVlT61HtmMJXbDncxPpjP8wPqatak7JZyMgy6Dco9xyKy5 7CK4sLy1hxHIysN2MnJww/PAr2sry+GKjKT6Gc6nKNjuWuo4pZXAEzKIwTnO4ZGfwYZH5GgbWcIC NzKGwTnjgDP4Hn19iKsWyQxWlo3kxjBUbQM7SVABH0wBVtIoUuR+7T94qkDHYY4/lXt/2SlomT7c zAyursHGEzubOew/P+uOemaRlzGGbG1s4JPXAyf0/wAnrWmkEP2SSJo0zGG4x1Oc/rU7pEViOxCu WXGPUf8A1v1pLK/PsP2xj+UyttcjezICpPOW6fnjvn3z2jYLguzgjaXIHoGwf1H49T6V0G2I3PzR oxJRwSPw/p+tReVD5BOxMxDGcc/K3/6/zpf2V5h7Yx3j8t9jFd25lIySMgZPXkj+Z69KQJuOAQc7 RknP3uQD/M+9brpGXViikHcpHrnB/oaWNImkIKqdxDZ/4Dj/ABo/su3UPbGHEiGMSKRtK7lGQc/M QAfqQSfoKsrGsZI3Dcm7qeyZ/wDZuavRKklqSVA8sZ/I/wD66mfywVlwOdwx/n8aay5rqHtkUo7c CZY8plWVR83+yT/WkjUbNykHaueD71o/ILpQRySOf+A//WqBduGPHCqG9DkjP8q0+o+Ye1RUeIup 7bcqPrwc/rUTW5PzIMEttX8fmU/nxWmzxpEW2LglmHtjAp22ITpFgZBAzn0Gf6Unl9+o/bIw5ISu 07iq4VlI6orfd/I8fQ1HsCg5UjA3cDIABwfxB/Tit9TFKWLRrhVXgj1z/gKPk8hjtXc4YDjpycf0 qHlWu4e2MNbd3lEaZ37mT73dQMgH6Hg/UHigRbuMg/dyRx94Db+hx7dORxXRHYZ0QADDM3T2x/Uf lUIWJmeQovy7Uxj05/qPyp/2T5i9sc+Nqors3yuAQR+X+efxxxTiUWV1Zx8ql+nG0ZB9PT2yPQcV tOitZoqqu+UDqOm45P8An2p7xxvdfdXEasTx68f40llWm4e2MNmVUnbI/dM6N7sASR+Sn0z045pk 5TMQJU+ePkLDsc+h4zgg+2APWtpWjPmzMowHI6f3R1/U0x4IsWkDJk5U9fT5j/n3q/7JVt+5PtzM iubqymZBMrdG2uCfvHA78cnoOAOma1dM1SPUrZJEyC2eD6jGf50nkx/aJZW27VjUYIHqT/QVW06C OO9MsalVePzAOwLM39AtcGZ5XSpUZVeo41eZ2NilpM0V8saC0UlLmkAUUlFMCPOKAc03OTS5xTAU mkJpM01jxTsMhnwwI7YrIsZPLlQkliy7CT6odprUlNc/du9vfPk/KGDp+Iw367T+NfQZDVUKrg+p jWWlzSjYC2uIx1iZmH4HI/pVh58fZ5OvJX+v/stZcd0FvuSNsyA49+h/kKbHcEWjITzER+hwf0r6 26OW5tJIBeSq38WD+YA/oajSU/Yl9VK/zwaotc4lhkJ+8uD+B/8ArmlE3/HzFnnDED3PI/nSbHc0 zOFlib1X+RH+NAfJuY++GH5jP9ay5LoG3hfP8e38xn/Cp0nH9oZz98Bv0x/Sk2Fy3JP/AKPG3/TU fypRNtuIx6ov8zWbFKX09w3VCD+R5/lT2mxLbvngjH5Goch3LySbY7hPZ/6/405pf9HT/eI/Q1TW XN1Omeqn+QqMT5tF56Sf+y1KkM1Gk/0xB7f0NQrJ8s3tt/nUDTZvY+eqj+tRCbi49iP5mjmGWpZf 9FX6N/Op2kzej2P/ALLWXLNm0iHru/8AQqsGbF1Ic/dUn9BVXEWIn/dufUgU/wA393APXb+pFZyT /wCjMc/8tP8A2WpFmG+3TPIVf0Gf6VXMK5oiX/Smb0Vv5j/CoXl2Wcr+rE/kMf0qol1uM5z2X9Sa Rps20Uefvtn8C3/16u4XLzPtuIEHRf6A0scuXnf2Vf5n+tUftH+mO2eEVv5jH8jUf2nbZuVPzSMc fUcf0oQmy3Ll7CNF+9Ng/wDfRzU7MHvt/wDzyQn8+P6GqbTKbuGNTxGCfyGP61F9r2w3EpPJOB9A M/zJqhXJpZSbK4PeaQov04UVLYnDS4bKhgi+20BT+oNZ88xiFvHyTEu8gdyB/jj86vWQZII/Mx5h GXx/ePJ/WvAz6takodWbUVrc01OadmoUapM18c0dI/NJmkzRSAUmikzRQBEOBRTc0ZqwFzUbGlJq NzTSGRSGsTW48wq46g7Ccdm4/ntP4VsSGs+9jWeF42+64INdmGm6dRSXQUldWME3DfZkfo8LkN9O 5/MVaE2Lo54jnX+Y5/pWS0ptLqSGYkq+UbJ7+v4jB/GmR3h8pkZv3lu2fcj1/rX2lOopxUkzgas7 GwszvaENw0Tbj9OhqcXAW6il6+YMH6jj+tZIvF84N/BMMH69D/Smi6PkMrN80LZ/of8AGtL9xGsj 7baeFjlovmH4c/yxUnn4e2mzxjYfwP8A+usxb5RdI/8ABMuD9eh/pTRc/wChshbLQv8A/W/xpXGb PmfvbuJe6n9Rn+tNe43WUJ7hyPzBNZ327/S4pAeJFAP16H+lNW5C2ckecmNx/PFIZsCbZqbc/fH9 P/rVFDNnTs9w4P8AIVmm7zc28meoUfkT/jQt0BBcJn7rD/0KsyjYE+byA+sY/rUQn4u/Zh/6FVGO 6zLbHPUY/U0w3OBd8/xD/wBCp3AvtNm3thnqx/8AQhUxnzcXH/XNv6VlJcgraDPcn/x6g3WGu2B6 AqPxahMRcefZYZ7s7N/SrTT4vieyAt/47j+tZMkyutrHkYYbj+JBpBdnzbmTOQAUH4mmn0Ey+t3s s5G/6aY/ACpPPxdQRnpGoB/AZ/wrKeVXW2hzjeNzD68/0NIbvc9zOWGAPLH4n/DFWpMRoLd/uZpG /iYL+XP9ad5+JbaE9QAzfUcmssyg/Z7duNw3v/P/AOtSfbwVnnyDuO1fp3/TH5VSlcTNRLwbZ5jw Cdo/mf6UGbLW1uep+dv5mswzLujgOMKN8nPfv+uKjOo/upZuDJKdkY9u/wDn2q3Ik2Lab7Zeexfv 6Kcn9dorfjOQKwNFT92XI4+6p9R/e/E/yFbkTV8dmtf21d9kd1KPLEuRtUwNVkNTKa8do0JaKaDS 5qQFopM0UAQZoJptGauwATULGnsaic1aQyKQ1SmPWrUhrOv5hBbSOxwoHJrenG7sM47xRcpFcGVj 8rfu+PUcg/hz+Z9KxBrI8yOUBvMTKyf7a/8A1hzVzVD/AGhdszNiKPPy9hjklvUDPTuTjtzWFkFL M4ZRySX5A7n6kd/VsDpX1GHfs6aTJcIvVkn9pRhZItz7V+ZGI6Edj6dakXV0LxyMr/ONki459M/5 9qhNkAdpTBU/MPvBO53HuBkE+pIHYULahW6MhXuf4Tjd+ajk/wC1itvakeyiSDVFMDR7yWVt0bD+ MHjA/wA9akGtwvcBixCTJhz/AHSeOfxFQGxIZVMJjORhQCRGcZ5/3Qcn3alWw3IMLtjbHuQSuf8A x2Pn6mj2qD2MCQa2v2RfmPmRv8vuD6fiKsf2zG1xMVJ8qaM4bHAJXPP5Zqj9j34LRCNpNq4I+5uH B/4Cgz/wKmixDBQwZIztBx/CX/wjFHtkHsYFx9aH2eJgr74y2VxzjAbP0pz63ClzdqX+XYxB9Twc fXmqUdnJcIGIIechGyPul2P/ALKg/OkjsEupxujI8/AbjoWkz/6CKParqP2UC8uvxBbUkkFWO/8A 2RuA5pP7cjY3aruLM42AfxfPjisp9NPkRNtOZkAb6l2/+Jq1Y2A8y3k2nGxWJ/7bUOrEPZQLtvrk RmtOWKbeTjgE5wP0NNOvxGznb5t7PwO+PvA/zrMNq0NvAVBBiQSH6iRh/wCzUqaWInRpFOFUM4I9 JNuD+FP2iQeygav9uwC+T5iUji64ODgf4HNQDW1+xKuXDSOd3HQAc/0PFVxbBIxJ5YJiRfMH97ad hH4qw/KnGz8gmKbJSMfPgf3T5bAfVOaXtUHsoFqTxAgnnm2SARgogK9SCB+me/rUa6ugSG3ZXHO+ QkdOcYP8qhezREYyxbthIlXP3mBCvj6gq3/AaRrQAkSJuA3b3A5JHDfmMOPej2weygTnWS/mSKH8 yXAQccKf07Y+opBqyb4sK7RxrkYH3268fU+voRUDwIN+5CxG7eqnksCN232+6w+hp5t1Gd0mD83C nGdvJx+YdfckYxT9sL2MCK51SWS3eOHeJpSCzBei9Rj1zyeO1Oi1RLi+ghkVkjyEBPRV9fy7/jSN b7CRtkZlbaFj65HPy8dOdy+24VGbVG5UFjnGETr6fmOV/FegolU5k0ylSguh6dZkKqgcADAxWlGe lcf4Y1lroC2uAfNUfI5H+sUd+fXnH0PpXWQtkV8riaTpzakUXkOamU1Vjap1NcTQicGlzUYNOBqL AOopKKQiDNNJoHQU1u1aDEJqFjUjVEe9WhkMh9a5PXb8Xjm1hO5Eb58Njd32/jzzngZJ7V019/x6 y/7hriZ/+Qev/XOf/wBDr0sDTTfM+gyqYdoG3Ax90qM4PYgdz2Ud+Tx1pDCAMgbOp3g7gMcZHsvT 3bHNTn79v/10H/ooU6H/AF0H/bt/SvUuBB5GGA8vawbATOQpxwCeeB95j6kZzQsWCu07+BtU8dfu 5/3j8x7YFTJ/x6v/ANesv/owVKf+Pub/AK7Tf+ijRdgVlgXYCH3RAZJYcyIDyOO7txjsFpfs53Fp WDdnX1AO5zn3Pyg1bX/WQ/8AXS0/kaZH9wf9e5/9HUuZjsRm2lH7uQgSv8jk9mblj+ChR+NQrBJK TsBG8FlXHQudqj8E5rSk+/L/ANt//QRSQdU/67Qf+iqSloFiqYRMZJVG1cO6j2ACp+oNOFvmE7Ri QMT/AN8R4/nUo/49Y/8Arin/AKMNTf8AL0/0nqbjsUGs3wkZHPmw447EEn+dFlaN9iiJGNsAJyP9 sVrH/j+T/rpF/wCgioYv+PRv+uI/9GCnzOwWM1rI+VMCBkoVHHoyn+VSSWJm3y5+VpJMDHYplf1q 5L2/35P5LT4/+PWP/rpB/wCg0czHYqLa5lDXHEcjhzx/z0U/yIFMWPCqHXCAK7Hvgfu5Pz61cvf+ PRP+uC/+hUXX+tm+k39aVxFPy3jwyR/vYxhl/vOnD/mrZ/CmfZHUjyyHwQqg/wATDlD/AMCT5a0b f/kIr/13P/otqqwfdT/rlB/6GKpSYminLasVXbIE4BjkznC5/dsf/HlP1FCRlVOD5SjJI5ynPHA7 xtnP+z7VLc/8g2T/AK5yf+jEpLn/AFw/3rj/ANFrVKTaFYha2Vzgo7gEgxp95cclFx/dOGX1G4c0 wQfMMqHyQDs+6c8kZ7BvvKezZHFaMn/Hxb/W3/8ARbVQf/jxP/Xqn/o5qpTbELETE6Sxkbhhg4OA 5z97/Z3cAj+EgGu10XU1vbcbsrMnyurdcjr/AJ/oRXFzf626/wCul5/6BWp4a/5CH4Rf+ijXLjKa nTbfQDuUNTqciqydKnWvAkImU04GmL1NPqGA7NFJRUkn/9k= --b1_73c97f53746b925aa43cb02a27f535d1--