Date: Sat, 29 Feb 2020 10:13:26 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Eid ul-Adha mula A to Z (3 bahagi ng 3) Message-ID: <1d03ef55c6548d2e54191f301afb00fc@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 35.173.57.84 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_1d03ef55c6548d2e54191f301afb00fc" --b1_1d03ef55c6548d2e54191f301afb00fc Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_1d03ef55c6548d2e54191f301afb00fc" --b2_1d03ef55c6548d2e54191f301afb00fc Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 19 Ang Eid ul-Adha mula A to Z (3 bahagi ng 3) Deskripsyon: Ang mga Muslim ay nagdiriwang ng dalawang kapistahan: Eid ul-Fitr at Eid ul-Adha. Ang mga araling ito ay sumasaklaw sa lahat ng bagay na kailangan mong malaman tungkol sa Eid ul-Adha upang gawin itong isang bahagi ng iyong buhay at mabigyang lugod si Allah. Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 13 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 9 - Nag-email: 0 - Nakakita: 1740 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Pagdiriwang Mga Layunin: · Upang matutunan ang dalawang pamamaraan sa pag-aalay ng pagdarasal ng Eid. · Upang matutunan ang palitan ng mga pagbati sa Eid at tamang pagtugon dito. · Upang maunawaan ang pitong mahalagang mga payo para sa isang 'Maligayang Eid' Mga Terminolohiyang Arabik: · Allahu Akbar – Si Allah ay ang Pinakadakila. · Eid -kapistahan o pagdiriwang. Ang mga Muslim ay nagdiriwang ng dalawang relihiyosong mga pagdiriwang, na kilala bilang Eid-ul-Fitr (na nagaganap pagkatapos ng Ramadan) at Eid-ul-Adha (na nagaganap sa panahon ng Hajj). · Eid Mubarak – pambating Eid na nangangahulugang 'Mapagpalang Eid.' · Eid Saeed – pambating Eid na nangangahulugang 'Maligayang Eid.' · Fatihah – ang pambungad na kabanata ng Qur'an na binabasa sa bawat rakah ng pagdarasal. · Imam – isang taong namumuno sa pagdarasal. · Rakah – yunit ng pagdarasal. · Ruku’ - ang payukod na posisyon sa pagdarasal. · Salat ul-Eid – dalawang yunit ng ritwal na pagdarasal na inaalay sa Eid. · Takbir – pagsambit ng "Allahu Akbar". · Takbiratul-Ihram – pagsasabi ng ‘Allahu Akbar’ na sinisimulan ang pagdarasal. · Udhiyyah – ang pangsakripisyong hayop. · Wajib – obligado. Pamamaraan para Sa Pagdarasal ng Eid (Salat ul-Eid) Ang pagdarasal ng Eid ay obligado (wajib). Ito ay binubuo ng dalawang rakahs, na may karagdagang takbirs (pagsasabi ng 'Allahu Akbar'). Ang karunungan sa likod ng mga pagdarasal ng Eid, tulad ng mga araw ng Eid mismo, ay para pasalamatan si Allah para sa Kanyang hindi mabilang na mga pagpapala. Ang imam ay magdarasal ng isa sa dalawang pamamaraan. Ipaliliwanag niya kung paano siya magdarasal bago ang simula ng pagdarasal: 1 PAMAMARAAN Sa unang rakah ng pagdarasal ng Eid, ang imam ay mag-aalay ng 3 karagdagang takbirs pagkatapos ng Takbiratul-Ihram at pambungad na pagsusumamo subalit bago basahin ang Fatihah. Itaas ang iyong mga kamay sa bawat takbir, tulad ng ginagawa mo para sa Takbiratul-Ihram. Pagkatapos ng bawat takbir, hayaang ang mga kamay ay ipanatili sa mga gilid. Ilagay ang mga kamay nang magkasama pagkatapos ng ikatlo at huling takbir. Pagkatapos nito, ang natitira sa mga rakah ay pareho. Sa ikalawang rakah ng pagdarasal ng Eid, ang Imam ay babasahin ang Fatihah at ilang bahagi ng Qur'an. Siya pagkatapos ay magsasabi ng 3 karagdagang takbirs. Ang mga ito ay tulad ng takbirs ng unang rakah, maliban sa iiwan mo ang iyong mga kamay sa iyong mga gilid pagkatapos ng ikatlong takbir. Matapos ang tatlong takbirs na ito ay nabigkas at nakumpleto, siya ay magsasabi ng takbir para sa pagsasagawa sa ruku, nang walang pagtataas ng kanyang mga kamay. 2 PAMAMARAAN Tulad ng anumang pagdarasal, ang pagdarasal ay magsisimula sa Takbiratul-Ihram na sinusundan ng pambungad na pagsusumamo. Ito ay sinusundan ng 7 takbeers sa unang rakah at 5 karagdagang takbeers sa ikalawang rakah. Ang natitira sa pagdarasal ay tulad ng anumang iba pang pagdarasal. Pagpapalitan ng mga Pagbati sa Eid ul-Adha Ang kawalan ng kaalaman sa mga pagbating pumapaikot sa panahon ng Eid ay maaaring maging isang hindi komportableng karanasan. Ang hindi makipagpalitan ng anumang pagbati ay ganap na katanggap-tanggap sa Islam, subalit sa panlipunan ay nakakailang. Samakatuwid, ang kaalaman kung ano ang mga pagbati at ang nararapat na pagtugon dito ay makatutulong sa iyo sa panlipunang pagtanggap. Ang mga tao mula sa India at Pakistan ay bumabati sa isa't isa sa pagsasabi ng "Eid Mubarak" (MapagpalangEid). Ang mga Arabo ay maaaring magsabi ng "Eid Saeed" (MaligayangEid) o 'kullu' aam wa antum bi-khair'(nawa'y ang bawat taon ay magdala sa iyo ng maayos na kalusugan). Ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad ay nagsasabi, 'taqabalallahu minna wa minkum' (Nawa'y si Allah ay tanggapin ito mula sa atin at mula sa inyo). Lahat ng mga ito ay mainam. Tumugon lamang sa pamamagitan ng pag-uulit ng parehong pagbati pabalik! Magiging mainam kung ikaw ay ngingiti o humingi ng tulong sa pag-uulit pabalik ng mga salita. Payo para saEid ul-Adha 1. Gawin ang araw ng Eidnang malaya sa trabaho o paaralan. Kung hindi mo magagawa, mangyaring gumawa ng mga pakikipag-ayos para sa pagliban kahit man lamang sa pagdarasal ng Eid. 2. Gumawa ng mga pakikipag-ayos para sa pangsakripisyong hayop nang maaga. Maaari kang sumama sa lokal na mga Muslim sa kabukiran o isang bahay katayan. Ito ay magiging isang karanasan na hindi mo malilimutan! Maaari ka ring magnais na kumatay ng hayop ng ikaw mismo o maaari kang magkaroon ng isang kapwa Muslim na gagawa nito para sa iyo. Maaari ka ring magpadala ng pera sa isang Islamikong kawanggawa upang gawin ito para sa iyo at sila ang magpapamahagi ng karne sa mga mahihirap. Para sa milyun-milyong mga Muslim ito lamang ang pagkakataon sa buong taong sila ay makakakain ng karne. Maaari mong matagpuan ang maraming mga kawang-gawa sa pamamagitan ng paghahanap saonlinepara sa "udhiyyah2013 (o taon ng kasalukuyan)." Kahit na paano para sa unang ilang mga taon pagkatapos tanggapin ang Islam, imumungkahi kong ipadala mo na lamang ang pera upang mapakain ang mga mahihirap na Muslim sa ibang bansa alinman sa pamamagitan ng iyong moske o isa sa mga online na Islamikong tumutulong na mga organisasyon. Maaari kang lumahok sa mga lokal na mga Muslim upang magkaroon ng karanasan kung nanaisin mo. Ang mga halaga ng paggawa ng udhiyyah sa ibang bansa ay mag-iiba batay sa kung saang bansang nais mong maisagawa ito. Ang ilang mga organisasyon ay nakalista sa ibaba, maaari kang makahanap ng maraming pang iba online: http://www.irusa.org http://icnarelief.org www.zakat.org 3. Tawagan ang iyong lokal na moske o Islamikong tanggapan isang linggo bago ang Eid ul-Adha upang malaman ang oras at lugar kung saan ang pagdarasal ng Eid ul-Adha gaganapin. Pagkatapos ng pagdarasal ng Eid, mga etnikong matatamis at pagkain ay karaniwang inihahanda. Karamihan sa mga moske ay magpapakana ng hapunan ngEidalinman sa gabi o sa loob ng susunod na ilang araw. Alamin kung kailan at kung nasaan ang mga ito at daluhan ito. 4. Huwag kang malungkot o makaramdam na naiiwanan. Gumawa ng mga pakikipag-ayos sa iyong Muslim na mga kaibigan o mga pamilya sa maagang panahon upang dalawin sila para sa Eid ul-Adha. Anyayahan ang Muslim na mga kaibigan at magluto para sa kanila. Kung hindi ka nakakapagluto, kumain kang kasama nila. Sikaping ibilang ang iyong mga di-Muslim na miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pagsasama sa kanila sa pagdarasal ng Eid kasama mo o hayaan silang dalawin ka para sa hapunan kasama ng iyong Muslim na mga kaibigan. Kakailanganin ng ilang pagpaplano. Gawin ito nang maaga. Mayroon kang apat na araw upang magdiwang! 5. Ang mga pamilya ay nagbibigay ng mga regalo sa mga bata sa Eid. Si Propeta Muhammad ay nagsabi: "Magpalitan ng regalo sa isa't isa, kayo ay magmamahalan sa isa't isa." (Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad) Maaari mo ring naising magbigay ng mga regalo sa iyong di-Muslim at Muslim na mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan. 6. Magboluntaryosa araw ng Eid sa iyong lokal na moske. Sila ay mangangailangan ng mga boluntaryo para sa paradahan, pagsasaayos ng pagkain, paglilinis, mga gawaing pambata, at iba pa. 7. Magbihis para sa Eid. Bumili ng ilang mga bagong damit at maging nasa 'pagdiriwang' na kalagayan! Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/209/ang-eid-ul-adha-mula-to-z-3-bahagi-ng-3/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_1d03ef55c6548d2e54191f301afb00fc Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Eid ul-Adha mula A to Z (3 bahagi ng 3)

Deskripsyon: Ang mga Muslim ay nagdiriwang ng dalawang kapistahan: Eid ul-Fitr at Eid ul-Adha. Ang mga araling ito ay sumasaklaw sa lahat ng bagay na kailangan mong malaman tungkol sa Eid ul-Adha upang gawin itong isang bahagi ng iyong buhay at mabigyang lugod si Allah.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 13 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 9 - Nag-email: 0 - Nakakita: 1740 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Pagdiriwang


Mga Layunin:

·       Upang matutunan ang dalawang pamamaraan sa pag-aalay ng pagdarasal ng Eid.

·       Upang matutunan ang palitan ng mga pagbati sa Eid at tamang pagtugon dito.

·       Upang maunawaan ang pitong mahalagang mga payo para sa isang 'Maligayang Eid'

Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Allahu Akbar – Si Allah ay ang Pinakadakila.

·       Eidkapistahan o pagdiriwang. Ang mga Muslim ay nagdiriwang ng dalawang relihiyosong mga pagdiriwang, na kilala bilang Eid-ul-Fitr (na nagaganap pagkatapos ng Ramadan) at Eid-ul-Adha (na nagaganap sa panahon ng Hajj).

·       Eid Mubarak – pambating Eid na nangangahulugang 'Mapagpalang Eid.'

·       Eid Saeed – pambating Eid na nangangahulugang 'Maligayang Eid.'

·       Fatihah – ang pambungad na kabanata ng Qur'an na binabasa sa bawat rakah ng pagdarasal.

·       Imam – isang taong namumuno sa pagdarasal.

·       Rakah – yunit ng pagdarasal.

·       Ruku’ - ang payukod na posisyon sa pagdarasal.

·       Salat ul-Eid – dalawang yunit ng ritwal na pagdarasal na inaalay sa Eid.

·       Takbir – pagsambit ng "Allahu Akbar".

·       Takbiratul-Ihram – pagsasabi ng ‘Allahu Akbar’ na sinisimulan ang pagdarasal.

·       Udhiyyah – ang pangsakripisyong hayop.

·       Wajib – obligado.

Pamamaraan para Sa Pagdarasal ng Eid (Salat ul-Eid)

Eid ul-Adha 3.jpgAng pagdarasal ng Eid ay obligado (wajib). Ito ay binubuo ng dalawang rakahs, na may karagdagang takbirs (pagsasabi ng 'Allahu Akbar'). Ang karunungan sa likod ng mga pagdarasal ng Eid, tulad ng mga araw ng Eid mismo, ay para pasalamatan si Allah para sa Kanyang hindi mabilang na mga pagpapala. Ang imam ay magdarasal ng isa sa dalawang pamamaraan. Ipaliliwanag niya kung paano siya magdarasal bago ang simula ng pagdarasal:

1 PAMAMARAAN

Sa unang rakah ng pagdarasal ng Eid, ang imam ay mag-aalay ng 3 karagdagang takbirs pagkatapos ng Takbiratul-Ihram at pambungad na pagsusumamo subalit bago basahin ang Fatihah. Itaas ang iyong mga kamay sa bawat takbir, tulad ng ginagawa mo para sa Takbiratul-Ihram. Pagkatapos ng bawat takbir, hayaang ang mga kamay ay ipanatili sa mga gilid. Ilagay ang mga kamay nang magkasama pagkatapos ng ikatlo at huling takbir. Pagkatapos nito, ang natitira sa mga rakah ay pareho.

Sa ikalawang rakah ng pagdarasal ng Eid, ang Imam ay babasahin ang Fatihah at ilang bahagi ng Qur'an. Siya pagkatapos ay magsasabi ng 3 karagdagang takbirs. Ang mga ito ay tulad ng takbirs ng unang rakah, maliban sa iiwan mo ang iyong mga kamay sa iyong mga gilid pagkatapos ng ikatlong takbir. Matapos ang tatlong takbirs na ito ay nabigkas at nakumpleto, siya ay magsasabi ng takbir para sa pagsasagawa sa ruku, nang walang pagtataas ng kanyang mga kamay.

2 PAMAMARAAN

Tulad ng anumang pagdarasal, ang pagdarasal ay magsisimula sa Takbiratul-Ihram na sinusundan ng pambungad na pagsusumamo. Ito ay sinusundan ng 7 takbeers sa unang rakah at 5 karagdagang takbeers sa ikalawang rakah. Ang natitira sa pagdarasal ay tulad ng anumang iba pang pagdarasal.

Pagpapalitan ng mga Pagbati sa Eid ul-Adha

Ang kawalan ng kaalaman sa mga pagbating pumapaikot sa panahon ng Eid ay maaaring maging isang hindi komportableng karanasan. Ang hindi makipagpalitan ng anumang pagbati ay ganap na katanggap-tanggap sa Islam, subalit sa  panlipunan ay nakakailang. Samakatuwid, ang kaalaman kung ano ang mga pagbati at ang nararapat na pagtugon dito ay makatutulong sa iyo sa panlipunang pagtanggap.

Ang mga tao mula sa India at Pakistan ay bumabati sa isa't isa sa pagsasabi ng "Eid Mubarak" (Mapagpalang Eid).

Ang mga Arabo ay maaaring magsabi ng "Eid Saeed" (Maligayang Eid) o 'kullu' aam wa antum bi-khair' (nawa'y ang bawat taon ay magdala sa iyo ng maayos na kalusugan).

Ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad ay nagsasabi, 'taqabalallahu minna wa minkum' (Nawa'y si Allah ay tanggapin ito mula sa atin at mula sa inyo).

Lahat ng mga ito ay mainam. Tumugon lamang sa pamamagitan ng pag-uulit ng parehong pagbati pabalik! Magiging mainam kung ikaw ay ngingiti o humingi ng tulong sa pag-uulit pabalik ng mga salita.

Payo para sa Eid ul-Adha

1.    Gawin ang araw ng Eid nang malaya sa trabaho o paaralan. Kung hindi mo magagawa, mangyaring gumawa ng mga pakikipag-ayos para sa pagliban kahit man lamang sa pagdarasal ng Eid.

2.    Gumawa ng mga pakikipag-ayos para sa pangsakripisyong hayop nang maaga. Maaari kang sumama sa lokal na mga Muslim sa kabukiran o isang bahay katayan. Ito ay magiging isang karanasan na hindi mo malilimutan! Maaari ka ring magnais na kumatay ng hayop ng ikaw mismo o maaari kang magkaroon ng isang kapwa Muslim na gagawa nito para sa iyo. Maaari ka ring magpadala ng pera sa isang Islamikong kawanggawa upang gawin ito para sa iyo at sila ang magpapamahagi ng karne sa mga mahihirap. Para sa milyun-milyong mga Muslim ito lamang ang pagkakataon sa buong taong sila ay makakakain ng karne. Maaari mong matagpuan ang maraming mga kawang-gawa sa pamamagitan ng paghahanap sa online para sa "udhiyyah 2013 (o taon ng kasalukuyan)."

Kahit na  paano para sa unang ilang mga taon pagkatapos tanggapin ang Islam, imumungkahi kong ipadala mo na lamang ang pera upang mapakain ang mga mahihirap na Muslim sa ibang bansa alinman sa pamamagitan ng iyong moske o isa sa mga online na Islamikong tumutulong na mga organisasyon. Maaari kang lumahok sa mga lokal na mga Muslim upang magkaroon ng karanasan kung nanaisin mo. Ang mga halaga ng paggawa ng udhiyyah sa ibang bansa ay mag-iiba batay sa kung saang bansang nais mong maisagawa ito. Ang ilang mga organisasyon ay nakalista sa ibaba, maaari kang makahanap ng maraming pang iba online:

http://www.irusa.org

http://icnarelief.org

www.zakat.org

3.    Tawagan ang iyong lokal na moske o Islamikong tanggapan isang linggo bago ang Eid ul-Adha upang malaman ang oras at lugar kung saan ang pagdarasal ng Eid ul-Adha gaganapin. Pagkatapos ng pagdarasal ng Eid, mga etnikong matatamis at pagkain ay karaniwang inihahanda. Karamihan sa mga moske ay magpapakana ng hapunan ng Eid alinman sa gabi o sa loob ng susunod na ilang araw. Alamin kung kailan at kung nasaan ang mga ito at daluhan ito.

4.    Huwag kang malungkot o makaramdam na naiiwanan. Gumawa ng mga pakikipag-ayos sa iyong Muslim na mga kaibigan o mga pamilya sa maagang panahon upang dalawin sila para sa Eid ul-Adha. Anyayahan ang Muslim na mga kaibigan at magluto para sa kanila. Kung hindi ka nakakapagluto, kumain kang kasama nila. Sikaping ibilang ang iyong mga di-Muslim na miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pagsasama sa kanila sa pagdarasal ng Eid kasama mo o hayaan silang dalawin ka para sa hapunan kasama ng iyong Muslim na mga kaibigan. Kakailanganin ng ilang pagpaplano. Gawin ito nang maaga. Mayroon kang apat na araw upang magdiwang!

5.    Ang mga pamilya ay nagbibigay ng mga regalo sa mga bata sa Eid. Si Propeta Muhammad ay nagsabi: "Magpalitan ng regalo sa isa't isa, kayo ay magmamahalan sa isa't isa." (Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad) Maaari mo ring naising magbigay ng mga regalo sa iyong di-Muslim at Muslim na mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan.

6.    Magboluntaryo sa araw ng Eid sa iyong lokal na moske. Sila ay mangangailangan ng mga boluntaryo para sa paradahan, pagsasaayos ng pagkain, paglilinis, mga gawaing pambata, at iba pa.

7.    Magbihis para sa Eid. Bumili ng ilang mga bagong damit at maging nasa 'pagdiriwang' na kalagayan!

--b2_1d03ef55c6548d2e54191f301afb00fc-- --b1_1d03ef55c6548d2e54191f301afb00fc Content-Type: image/jpeg; name="Eid_ul_Adha_-_part_3._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Eid_ul_Adha_-_part_3._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcG BwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAC6ARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDtPCmo vpfia6e10fxN4FvtQK+Zd2iSSWdqTnEm4q8oBYtkK+D3GOB6f4W8ZeEr7U7u18Za3deIJ2liU3s+ lPG8wIAIzCc8ZX5Ww3GOOQeF+G/xvvPCml3dvfeNNJ1DzrmFzJDqd5bSRDcu9tpt3jfOGydpfHQn 5QNQ/tmeKNRu4LPRIbJrDYPtNnI6Xf2gDOQ7vEpO7PbHPfnFfrmPyfF4io1GlZK3v83K9LaqUoSn 5WvbTXoz83y/OMHQpLmq3bfwcvNu3pywmoPvdK+r87e7+AvAfwt8QR48MailveMqlls4PtCkIdx3 xSBsZxggkZA57k7V3418OwXcem3V1aeKrb7M1wBeqkEdpjORmIN8xxgRquVx26V4fofxPj+I92I9 T8A6fNdSNGjSWYVLgL0PlogRpD1PBOBjnHNekaL4WbUtq+HtFt7OS2tmDWmobBM8uM+bCGyQ2OeC ANv0z8/isp5LrFzk/wDFKDt58697t0Xnoe9hszU3/skIr/DGav5cjVvxf3oz/G/hiy8cQW9x/wAI paafp+9Y1kiacLGCR82HKb8j0A/GvE/il4elt9deCG3tbeORyI4o1OWUE46knt0PPSveLi7vtPlZ vEF3NezQ7g9sbcXCw4xj5g6joMccAjmsm0sNN8QTyfa7NtNdhhLieErHImDgE5JBJ6duK8ypCrQ1 hFSitrNv7ubf1R7FGdOqrTbUut0l99tvRnzlceDr9XMH9nrbsw5L7k3D1PNM8EeKvEekeJ45Y76f T4YCUEkCyb1BHOCrBm4Gdu4dM+or6R1Hwv4fBhs47G3viynLwTysUIySQNoyfpxxXl/i2JfDmrKl toMd9pqsWnhktAjdcHByWPbng+1FHHV37joffb8Ltq787GtTC0N1V+6/6anIfFX40atJq0UNvdaZ NJZqNurw2SQ3s7ht3meaCX3Z6Nw2AD15PJP8etcs21BrrU7q8uLxxJcXUd9MLjAIyAyPjGBjkEfp Vz4peKbea43WfhjSbe3kiKp5Fy/mIMnGSy/e5Iyck4+lePz/AAw8UfFPXBb2dndXMjHGEGSB9AP5 Cvu8txlClhkquHUUktXa7f8A27tr0ukfC5jlNaviHKniG23sm7Jf9vb6dbHufhPwx4N+MF41/wCJ /iYPDy3CEQHUJhqTjapJ3tvQqCfujBIzg9AW5vx58DbzwUFks9Q0fWrLbv8AtWm3yzIqkcFhwy59 xzkVieGf2QJNC86TXJ7i3t0wotrYQy3DMVHBRpB3Zc4yRnkV0/gb4e614Otp9W0PQfFE1jE+AUf5 eMEMy7DkYxnA69xXRT4gxVOTq4StFx0tCaioLyTUoyb9eY4sRwngKsfZYqnJS1vOHM5Pza5ZRS+4 8xXULeGRlWG7ldBlgtuw2j1yR0rpvAHj7T9NupXhkRSPlbz4uR05HoeO3r713WmftL6louoLJqmn 2OraGWKNZz2SIJ4jn5N8aqzducZ9u1cz4p13w741v2l0nwxFpsO4FRapNMqL9WVc/wDAgT717X+s GZQkoY+lBRa3jJW+fM4yv6JrzPFocIZTOPPgKk+aL6x1/wDJU42+47bw14h+0Q+cs0kyydQsmdw6 9PSuq0TxDHNtUIyyOcADqKzfhn8PbfXNNjbT4LpdqDcVtn3DkDng/X0r2L4e/s/32nzTXslxeWFz bujQ3EsUiqwOc4Yg847dxXmZhxVhqcW4yTa6df8AP7kz0MDwbUlNRqxkl3/q6+9oz/htqK+F/EMU l8sa2T7hL51sJSp9lZThsgYPH+O9441zTfA2r2+ueEPEjJeebhrSKFlMRww3Z5RgQSCD61e12KC8 stSOlxeILHUBvBljuDF5yk/NvXd0JPOM/wBa8Q119ZsZvJht7i7fG0BZF6/Qc15ODxlDE1/rGKfs 3azi+VqSfdNPT0f3dfYxWWYijhvquE99J3UtU4tdmra+X5naeMP2pviBcae1uPE19FEriQeWEjKk HPBVQQvHQccdK5vxb4P+JnjyzSMSGGC6cSPJDcNH50jgL+85y7cZ3MD9484NYXh/wz4t+IN5b6au k3El058q1j3q002W6AYzt5PJOPzr0jwz+zN8ZPE/i+zu7zRNWvNLsZhIyXbRNbsoI3KIS+1s9CoB zg179TGZVhoc2FnQpSSb95JX7WXu3b29T5iOX5rUq8uNhXqRbS91tpd7v3ml92nyPD5fgV4XguGH ijxtcQ34lPm2trZG9Yv6F1k+8enQ4JqtqH7Kmj+M9RkXw+s9wVTlJwRg46sd21c8d+O57V9k2fw8 m8HeJ0v9W+EOg6XpSkmefU4Y4I4BtzuEkSyM2eyhAcnGO5ofEXxJ4T8fPPZWHjnwb4V01kMjf2fb vEGUKAy+YypI7c9MHr0GOfkcXn2Y4yS5JTcesouMory5aUW7+Td/M+0wOT5XgU7wgpdFJSUn581V r8FbyPmjQtc1/wDZTWTTLrT4Ps7DzH0zUrUTQXWWBGWABOGVSMMMFfXiq/jn9tTxh4na3/s1rHw9 b2qLmHS7cRRsRkgtnJPJPB4574r0++8P/Bf4E6nHrX9vf8LLvYJAo0SWzkhtZSc7md24IwMYIOCw ODg1meKf2g/g7c2k11ovgFtB1C5kU+T9nhngthhgXWRm37gTnCrGcjhlPJ+pyvB4WfLUll060tPf cFBN9bwk+bb7Ti77XZ8dnWYYpTlBZjDDx/kU3NpdLTira/y3Vl0R55p/7Snjj4qSW1trnj7WLO3W ZVXah2H5TxiMpzkKv3h9889azNZ/Z8jsPFGn6bJcXOrT3SPPcXljMLmKKMBiYwiE4cEZy74O4cY5 PpHgz9oLRtZvrO11fx9r1lDalSXOiD5/X96kryHnnkDtgrXp73Pw3kgt7ibVF1i8tCbqzuVCzyWr AklWjtnkCgnB+YMhIyeSc3mOZVMrq8mHwrpxaekIO19bNPkhe3VXZGVZVh80oqWIxSrTi1rOava6 ure0na60T0PiLUNG1K41OS3WG+8hHIi85CWxz+vXgVteGPCUUOqRwalObFWIDu8e5k6diR+pFe0f tHftEaD4uimt7TTbj7Ulu0KPcXMMiB9y5ZUjQBM4IA3EYJ+XnI8Xt9Uu7llk3JJIWJwEwq59AK7I 8RVauHUq9P2Un2tJ+t/80THhGnDENU6jrRXR3ivS3l6noEug6Pp+qeXp9zcXlrGoHmugBdu+AO35 /U9a6bw94UbWNMmnh3eXbqGIxyASRnkjj3GcZrh9JnlVF8xZPMxkoPlAxWlJ4xaxEZWER7TkM0p4 IrilmUeRRjO781q/krHesjkqjnKmkuyei+bubmoaYlmAAytuGeBwPx71m3IVAc1m+Ifiu1wf39xc TNjrI5bafqefyNcX4l+M9vp0TK0zNIenH3f15rpo4yml+8av/XoedXy2q3+5i7dNP+HOu1GVpIXZ V2xr1bHA9BmvPfF+vxxPIvmL3B5rlfEXx3e7t2jSaa6J4UBtoH5k/wAhXD+JfEWu3tt9phsbxoWy AwUMv5jpW1PNcJTf7yaOLEcO4+qrU6b9f61OyvvAreMLKaaxummmjUM0Qi5BPbOaK878N+Kvt0Es epzahZyIc7oV3YGehGR/n8iVw4ziDGU6rWGq+70vScvxTSf3HdgeDcurUVLGYde02dq1r+dmm19/ yR7lcAveK0dnDaxleY4C+30ON5Y/rzXrvwQ+N/hj4badNFdeAbPWLqTASa5u1PAyeVMRGckcjH3e hzXn1xbpPPD8losboFJiRsbscZLD+96HH4Vo2XgmaKOGWaa1tRK6qqyybX+YE529duBnIGOR3IFe 9mFbA4rD+xxctP8AFJP8Gmzy8tweY4XE+2wkbv8Awxa+V00j6B0r9sK1mkzp/wAO/A+nhTiMvYef KOwJYsBx1+VVFbHgbxI/jXxMt1qGsXGkzMDn7Hp8ccCcY+6jpnjgkgnGBz0rzHwX8N7XVdd02ztt RhuPtClWfT7ee4bfnCkq4XqeMozDg8ZwD9DfDX4fP4XgVb7wpcaxFCoM1zazTW8sDYVhGckLuH3i B6ivzjMsZlODg44Ne+13V7f9xHb5N32P03AYDNcTJSxr91Pto3p/Ir/ob/i3TL3RNMRdP1r+0Wur dWQ3SSRyeWCSSMts2jocknC/hXKax4g1Z5Ps72mnyTSLsMgxPGcDJG3JjB79NwPHHSuk1XQvDviH Xpp9Q1zUtIkmAAtLi2luWiwAoV5eGwMZ+6flwM1Zb4M2ekB/7J8TxXyNs84WAlkVST8m7b8p57E8 V8n7bD0Yp1VdvW7py3fmvdaXlp56n0vs61WTjT0S0spr8nqr/eUvAvwfu9d0aS8vbe3uFmwY4Gm8 lnbJyEXaVIGc4/Co9U/Y7uddu2uY9FSxJJ2AXjwEZ75yR+mK6Gx8U6po/wDoN8+salZtIsaNNfS2 Uanrjltv0yc8VxnxP8QRy3jG3kmVNoKxzXK3Sp6LnlSB715EsHicRU9yaSet0na3opJr5pHqQxVG hCzi7rSztf77NP7zD8c/sm+EfhNJbLrkN9eapNmWG20+NbyMKv8ACyFkkPbkgg59jXIo+reFp49Q 0qPSfD1leSnZ/oVpJdn/AGRF8xA59iMdK67wX8QdZFjJp66Vc61ZxyM/kxSPbxIGGP8AlkFx82Dl jjIHHrrfC74V69pOurqci6PbTNkQx3FyglkXqyqWDK2QT944z74qcVz4dcmPqKcltzS0f+GN3y20 vdPvqaYe1X3sJBxT3tHVesut9bWa7HinxMtb7V7p57K+bV79X3pN/ZsUTW7AcFZIQr54B59KwPDX w117xPqVna319fX8Nw37yGISySRZxuxvUqD8q9M5wBmvq/xd8d9J+HNn5vhWPw1Y6lGogmsnsrhr pznblnMSLuUHccsDyetc/ZftdeOtNECyXmj20kuDviihLsBn7wbO3OR2H3eO+feynFZp7HlwtCMb 7OcrS+SUGrem/c8PNKGBdXnr1HLuoRvF+r5k7+v3Hnvw6/4J6XXjDVria38J6p9htJiP+JxqD25u wGwQqpEQM9s9hX034K/Y20/TvC1vY3Wi+GdNmZittC7NIVG0E7CcEnufl6dvTxnxF+0F4p8T6rJJ ceJNYjZvlMdrd+VCBk9FTAH1HJHrUNl8Q/EUeoJeDxBrLXS5CSm+kaRfXDbsjNViOFc3x/vYvEru l7zs/Vu3roc9PibAYP3cPQaWz+FX+SX6n0xo/wCzpY+C9Oae7vNP0WFojHN5cUEgcjn5f3S4J9Bk 9uaxdR+LHw3nt0s7y38QajHCA7tHHsjb+HcVDL1OMZzjpn18T8P+L/EtzrCXVtdalqGorwjsDdSK Se24Nz7jnn3qnJoviDWdZuofs+pT6hcMfPi2sZ5STuOV+83PPQ16GX8E06bbxda7WqcbQa79L287 /I8nH8YVKkV9Vpb6NNc1+3W3yt8z2a1+Ivwf+2qv9na5H5mT50/zJEPTBkP5YPWsfxD8TfgdBqTP P4bvL14ekkVoqRscdQPMDfmDXkmt+Ate07UBYy6Pqcd843LbfZn848Z+5jd0rzzXL5obpYgrm437 DG0IYg/Tnn8K+go8CZbiJc/taktP529O99/0Pn8Rx1mWGjyezhHX+Tr2tov1PoDSv20Phx4TZxoX gWC0vrUNJbTXF1FCiOBkFXfJX8cdcYNcX4t/b48df8JZNJo0ngvQ7SO0Wby/7SFxGc8soVXwZMkc BM8Hkg8+SeJ/DfjW20xdS/sbUrPTWAkS6OjiKM7T1DlAP4T3529+a4zVb/VtVlDXFw1xvYEBrdFB OeDheO5/M+tfSZVwLkcJe0hTjPo+aUp/npf1Pl8248zqUPZznOD3XLGMLr13+4+lvhF+2rffErXb qy8aeNdQ8OaNcW5V/syQEu4UdG+zMyrw3BYk7h83HNXwl8A/Cv7QGrR6Povj828mjzvJbW+qaHsa VXIBMb/aCjHCqdqqvXOOuPAvC3gLXvG1+um6bp0d5NHuBmBCRsq9y2BwSfvE9CMkV7L4P/YK8a+J XlW6uNL8LweUyNHumfewAOHDMMZBB4JBwcDjnDN8tyvK3OphcSsK5JWUYwaVrq/LyuTbTafXzR05 PmebZrCFPFYV4mKbu25xbvZ25uZRVml5eTON/aK/Ym1j4eTy3X9o/wBqNcN5gSGNW9S25gVBbr0X uPWvH7v4JmxvlW91Swtllj3JHcpIkit02yKAdvOecnjB9q+w/DH7J8elaTdQSfExdVvFZkexKyLG silWYYkmUPnKqQFzyRjqK6eT4P69qnhuygvIreJo7jMf26wihtnwEwuxo2OCCeV5GTwCK4MPx9Uw dNUJ4hVLac3I6btbSycX+H3nq4jw9w2Om8QsM6bevLz+0V763al1/pHxL8NPAWjXbX1tq2kwvNbw tPHcLq4tFcAjhA6MGZsggZBIHHNe2fCr9mrwbfXljb6tcXUUNzEXljkv05AZcHai7l4JOW4IAORk Cux+JXwkhhvtVkvBYaZG0wEciQpJCeCN4885Y+6AHGcADg4GnfC+w8JzQRareXU19PhQNxdGBbAA KO2MdsHnngY5eOz6Ga0m4VpwcukeZvbprZWvrbbqXlvD8spqKPsITUftS5VpfrZXd+7RoX37Bnwr 8Q6h/ofjCztZIw0kqSMybAP4QWOBjBHToK5vxL+y74N8DNu0/Wor5tx8sfaYLmMgdSdjbh2xkDPP pXumlW3hfQ7RY9Q8NxyNJcIruLiW7T5Wxhg8vGB8uQXA3HnGAfTT8P8Awjqvhk3mleGdPUTnBaIx eUcDlt5cLtyecE4I5HWvzjEY54OSnUnVnF6e84W++7P0ejRniVy040oy305vy0PhfxN4I0250mHy RdNJb5+0TQ2irGAfTGCQOnzGvL/EfhSW4uZI7W3vJFjyd20gflX6FfEz9mayu/Csby3ywwSAHa18 3l5zx8qttbPoOK+d/jFoFx8KPDNxZwacs1vcTl4JXs5FO4KRvAYqGHAwwL5owufUq79nhotSvpzP 9ToqZZOlH2mIkmra2R8oap4D1abxDFp9952nzXBCg3KsnBHHX2P61g+MvhzoXhzUvst9cXV9ddXC FViAPTB3ZP4gYr3q1e18eotjNoviZY3K+evnhkflQ2Y1CfhjJz15zXWXXww8P6Bosi2eh6XHfLbl I1v7VRcZOSGxJt3jG3vnOeT1r1MRjHRahiebm6pNW9b6v+tzioUY1E5Yflstm1r6W0/M+ZvDnhHw LptlNdNo+pXVxCqrGLa2+1K7vxyZPl9hxya4rxZ8SbTRtKutP0nw3eabIzETXdxLtX5cnAjAAjbq OpzntwK+vfEukaP4zl0zTE+2eYjqxjcpp8anZksBGcsfQb888H15Lxx8I4/F2tXGmaT4ShstEaQo R5O5pQCSz+eUDucDoS7cdSTXn1MdCkueVKWuvvy0sno9baPdJrpudtPCzqvldSPb3I637ddbaXT+ R8I6t+0FqMVvdWNtat5Nw3zBYkO7HHUqWxyeAe9FfaWn/sPaPeaXNdalpdro6wRyPtuYprVbjIO1 PNkhVVIyP4mJI7A0Vz/8RGwsJOCorTtCNvvtqL/UOckpOvLX/p5P/M+wfhf+y94VstUkt9YuLG+1 aQJI0KmWymiMgbLJ5jpnryVjOMZrV0//AIJ2+F7fU5jY6tqVtDu8yRZGinhwcNtJ3Bj1JyQue+K3 tB0PS9XuTNp/xg8VQWszHZHcXrwrhR8wLOhUHbgjr1HGcV5j8RPhf4j1Dxtdf8IL4ti8SaaPLhuL NL6OW4RWHzbwFjSRc5wx5x1PGa8WjRr4jESX1p0W1rzRlGOllbVRS8vzvv6M8ZChQT9gqqvpyyi2 /Pdt+f5WOqg8H/DX4d339j6p4j0tore42ym1tI0MBXnl0O4nOMY3Y5BxzWh488Q+FPidIyeG7y61 q7ska5jhghitFUALlmJi/eMPw4wK8o1z40+JvhVqjaTrHh/wPN5aDMV7awTSfRnidtjcnhmH3SOo xXPeGfjsdB8WC+0+xsrOZZnLi3QeSyMMbUDAsnfo2MHGOufpcDwtWt9YjKU5WvGXOnF+bsk1fyfz PBx3E1K/sJpRje0lyNSXprZ28152PQvCWuTeH5b+11PSkkaRhKounlhbv028HPuOwxVzX7Oaz0uz mXT/ALHdyN56bY5dsiEAqBvGMdSDlicelbmhfthT6rpS2t54a8MSQsnl4jsthZc8/wARUE89FwCe B2rUXxtoPjq6s4bLwc814q58m1T5ZH4wCq4JQgc55wPxoqSx9Kr7SvQaV9eWd1t2bSS8iadTBVaf JRq3fS8bPfuk235nA6z461PxXJbLqVwWjs4vKijUhVQAdPbJArm73Xo4PMWZbiNlyFIRWU9uQevf 9K9b1zw/q2iQq2n+D7yxj3L5n2jTDMscnX5HYM+Bzxk4wKx9a8B3PhqNNS/tTS7W72fvIoo7qO45 I3I+2IAYzzyDmsK2Ppuj7OnFRT2Skk//ACVStf5nRh8LONX2tSXM1u3Ftfi1f7jymy+Nlx4D1gJp 0jX1mfmZLq38vJ/iHyNkA4Heul0X4069qc0zaff6bYi8H76OQ7oz7EEZ79hVPxz45tfDMi/2N/Yl 1dSI3n3EmnMbgO33lDycsm3jLcnLZHc4elftHeIvDlldW0Wn+GZLS7x5sX9jwxK205GfKCFsejZH P0rTC5Sq8fbRwsW+85avza5LX6r8xYzNnRl7N4l27RjovJPmvY53xr4U1qPxDJHHH9oEshCPYxNJ HOc4+Qgc5PasERXemzhbiGaHHHzoVyfx/wA817z4P/aQ8Yax5Umjy+DPDqyAeZHapa2TvjqSJzg/ UZHWl8ZNper6S9z4y8a+INWWeXzBaWN9Z3scUhydwVZzgDJx8gHPavp8HnmIw0lRxdOCWitGTlL7 uX9T5fGZNTxSdXDTm3vdxSj97l+h5f4V0TUdbEbW1lfXSu+wNFCzhmyBgYB5yQMe49RXceHtAvrg MIrG8kZBzthY45xzx61ydh4caymYxmRrfefLZhgsueM4JAOO2eK6rS7NlTq2ccZ7V9PLEcyvBq3p /wAE+YjRcXaad/X/AIB6F4B8NXWkzbrzQ7yZiTlJbj7KrAKTjGN2TycjsDj1Holr4B1ryoI9NstS 0B7iTzpRMvnxoR8w+RsMF5bsxBVQevHiOk69qGgXYuLK9ubeQDG6OQrkeh9vbpUz/FXxDpEVx5Gr 3sK3LBpVjfarkdOOnB6eleFjMBiq8+alKPz5mvuu1+DPYwmYYahDlqRl8rX++yf4nsnikeLPDfhz 7QsMd4rN5k0f2ry7i9ZpAQPKO+Pc7NuCqNwOCGBBrxP4raxffEx4tNtfhTqcd9sY3T2sdxcXo5BA VmVynPXcpO0gDaDk8l4k+Nvii38zy/EWtI21lyl5Ip+bk9G78n8a5xv2mviDZRrHD408TIqDCj+0 ZWwPxNduW5BjKL9rFU3K907zj96jo7eZ5ebcSYStF0XzqNrNWhL7nLVfedX4W+KPiz4b2MNnbx+I dP0uSQpJbz6WGLtghQJGxiTZgbkC8jdgnJPoHwk0m1m0DzbP4f6jaXmBKslzZSXgndGcrtQSwtgl QOEIzx0HPiF9+1H8Rb2FUk8Z+IvkOQVvXVh26gg96wI/jN4wtvtHl+KvEUX2pi0pj1CVDKemWw3J 4HWvVxGS4qvTkkoU5yerjKWtu9lG/wA7nkYfiHC4eouZzqRS0Uox0uujblb5WPozXPHHx/ubaSbQ /wC3NPtUlkVLY6PBamDJLYMRjYrwx+Ysc9c5zXnDeE/ir4a8c2+oavNcNcbtzTXsHmwwvj+LfGy8 DsAcdsV5qvxy8a2lmttF4u8TR26jCxJqcyov0AajSvi94yt9RNzH4n8QC4YBTL/aEpfA992e9Vhc jxOHUlCFBJprSFm15v8A4BFfiHCV5RlOeIbTTV6l0vRf8E+qND/aB1JPCFvpuuWya5MmwieHUCrM cD5QYmhdBzkbtxGSOeg2vhvqeinQri11iHxNpq3DfvgsCS277s5O+4yDwcHYqnC4OcZPzDpfxJ8X X10003iDWpZpQVaR7yRmIPJ5Jzzk/mfWty11jVL63jjudQvriKMYRZJmZU+gJ4rwsRwrT5ZRi1Dm d3yt7+Sem/kj6TC8XybUnFzsrLmS282tT6ffRvhfZeH20u48UahcW8Kg4jlCmT5+N20hXK/Q461z MN78HvCk9wIdN1rVFlf7s2CBgdn3AgdeOc/pXjcPiTUIbMW/2+88hc4jMzbBnrxnFUpdcms8GOeR GXlSGwVPtXDh+FVBvmr1Hd3+Oyv30SO7EcVSmkoUYKytrG/y1buejeJvi/pUd6ZtC0u400OrRyRS y745FPAyPUDPPTn2Fcv4o+PWtW9m1tbtpdpZycmCOzgZc46jKk/ka4LXPEzMGaSZpG9WbNcZr/i7 P/LTNfSYXJcOrJwTt395/ez53FZ5Xd3zuN+3u/gj3DwT+2zceAdOj0u80XR7rSY1MflrHKZwpOSE fzBt65+tWPiD+294H1qzj8vwrfahJFgiK61F0UY7AN5owOvbOSa+VdW8R+Zu+aufv9bBP3qmtwRl let7ecGm9XaUlf1s0Z0eOsyoUvYwmmtleKdvS6/Q+srX9rHQtW8L/Z4rrTfClxMkhYppwuHjbPy8 5XOM8Ec+oNed+M/jR4H1G4a01rxd40161jQjdZaZaWqsxwO5yRjPUg8fjXzrqWpvKDzWa0kjHqWr bDcD4CjNzptx66ct16ScXL8TnxXiBjqsFCUVL/wKz9YqSj+B7B4R/aT034Qy3jeGdL1FmvI2SVtQ vFljlIPyMUVVHALcEnr17nrvD/8AwUT1q4SRtSttLs1WNUiWwtFWUlTkEO5bB4HUMPbHFfN5Xc3z DK+mar3UaMDhSpz2PQVrjuEsnxMnPE0lKT3k9X97OPB8ZZzhko4aryxW0Uklr5I+kdS/a18H67qd vdXmn+Kbp4Z94mv9QhkWMMfnAiRF4xkZHXgmivmJ4sdKK8DEeH+TTa0krdpM9zD+Iudxj9l+sf8A K3+Z+rNr8Qvhz4Y0i4/s/T/EStdQ+XNAHiMM42ldrb89iRkDOCe9fL/j3m8uhZpJb2bSl4oGk3FB 2yQBk474Fezaz4th8QQwwvY2sUUZKqIrVEcLxj5hycAY57Dr1NUI/h7F4suWUPLa+bhY2OnSNHKB jOREGPQA4Cnp+NfLZVVo5dzVqnNeW95OT02/q1/kfd5jTq47lpQtZbWSjvv/AF1PnOaJhIQeK6Hw 9p+mWcAmutQt7hiBtt4TKswP1MRTj6nPFfTXg79nXwmsUclzcWbzMQJ0utMfy58LhhEJFR+5zjng EYNdFN8BfAdiJUuvBr2ZuNrJLam9eM9+RvG3qRhc9vXFY43xHwcJey5KnySX/pVn934G2D4AxUkq nPD5t/pf8dDwr4X+KNL0rX4ZZNMW908NtMN27SMFIIJ+Ro8sM5HTkCvpTSviN8O7q3Sa3+3aJcWq gpDHpcB8w9CcFGzjn7z5qto3gnwd4Ts5PsNpeWUJQFkmkLQsRn5vLukZmGeOBn26Guc1yw0DWbea 5hvrGGRSMW1pp8hXgcHlVznJyeh9uK+Zx+fYbMpc7hUjFdb/AJqzX9bn0WByPEYBcsZwk35fk7p/ l6HYeLvib8P4RFdXd1d+JLi3wqq8RgMK8ZKjYqHucFhnA5rkrr9ofS4tKuZPD+ktpEchUSTi5ViS SRgB2wePXODnivLviFdbbjyo9zQbSEzaeS7E4yCFHPPbNc7onhC/v51WDTbqYyBjt2MmSe+Rg5/G vOqUcFCjfV/4paf+ArlX4Hs0KeKlU95pf4Y/q7sPFvxA03UfEV417qmtXwG4tDczHyWXnKgo/t2w OnHatT4feBLXxjBNJZ+F11CIDcYNJ1p/tMakcBtysp6Hup46dM8z8QP2Y/E0No01vpeoM00aStJJ Cd0ZxyATxyO+DxivO5PGHjb4PxrDFDrFtFvLs0bTRuWGBn5WA4wO3escPjqNR8mHq8r85Oy+UWv8 /M7q2XTS55wUl2srv5tM9e+KGi+Bfhhp0cl/4F8TQ6peA/Z01HVUSI84yVjy7d/T6965f4XfFrwT omp3H2zwquoX2GaNItSmjiiXIOCuGJxyMk+nHWvK/iX8Xo/iVdWtxqmi61caksIhv7m8uZJJJyHO GUscjEeFwc8joOBXH6fNDb6s72emvaoWOEJZgvpzmvoMPjorDujX55Se8ueaXyXO3b7r9UtjyamT TdVVIcsY/wAvJBv5vlP0m+Eem6b8XNF8/T/COr2NjINh/wBIAibpgne+eQR0WtnxJ8ILHwbHG8On zQ/xYkvLeJwMgfKZPvfr1r5q/Zes9e8T6LHb2smqyXUyuqRwHLSZxwVLL8me/tX014d/Z0gutEMm qWesWF9tUiS+u4ltJW4z93DjPJAP51wU8dHC1rzxL5f5dX+c7swxWBdWPLGgm/5tF+ULHnmoeE7r Tr/yW02+E1z81uhAk80dQPlUgnj2H0rA17wFrWi3ebrw3fXjSZZIvKkVT7/JjpnoDXpGm6PrPhiK +bQ7eGN7FzE99ps84bcvVfnuAjc4z8pHPQ1y/iX4w/F6O3lt49WtYGUAs0l1YxSqDnn5mBAwpOfQ GvqafEFWTtQnT0355OD+Vr2++/ofKVeH6cVevCbvtyxUl872v91jxnxb8DvGghlvP+EX1hbXYZNy WzMAo59zx715v9n+Y7m2sOxFe36/d6l410oN4m+LWj3FrcSBWthqd5dlRnn91FGV6Z5xjPTgg1U1 j4O6b9ksU0fS1jtppNjavrNzJBbz/wC4G8tmx6KjH619Vl/FypwtjGt7XScY/fNq/otfI+TzDg51 Kn+yJ7bNqUvugnb1eh4rIcHA5+lV5hj8q3tW8P21rrVzarrXh9vss5t3eXUIrLc467UuDHJj3KAV sah8CtY0nQo9TuptDFrNH5sKprVnLJOmWG5FSUllyrDjuMV71DinATajGtG72V1d/J6/gfPYnhHM KUXKdGVl1s7fft+Jw9tpkl1IMK2K6DRvDTk9APxq5onh1pGHy4HTmuys/Cr2MKM0eFbGGDAjn3H0 NdWIzdL3bnHh8kv7yRn6RoogRc1rJGsS9KvWWjXFxAZIbW4ljQZZkiLKo/KiPRbm+U+Rb3Ui5wXW 3ZlT3JAP8jXk1Mzp6uUtj16OW1NFCJk3d6sSGub13xF5A461c8R+K/Cvh7UzHrHiJY4oXKyxW1pM bh+owgkRFzn+8wrifEvxG8E6pfMulf8ACWXFuvyt9ojt42P+0CrPwPcd+tc9HPMO5KKUn58rt97s d1Th3F8t5csfJtX+5XKev+Jt4bmuR1LVmkNdRd2/hmaykkuPEmk6UGYMGvXuWkC9wEjgwT+JrBvp fAJs2aHxqb6ZSVKxafJGoPY5YZI/4DXpR4kwlNfvFKP/AG7L80mvvZ5dThHMKr/dcsvSS/Vp/gcx fXJfP+c1nTbnbmupPhCRfDdxrEa/bNNj3fvI0fjHOcEAjPToevSszwZe6T4gvDHJatdPjAhhvltX DZGCS6vkEdsLye2K7KfFGDmpexnzcu9rfdq1qebU4LzGHK60OXm2vf79E9DCe13Dmk+zBRXoHiX4 drZlLxbaKy0+RypVNUt72SPJ6fuzngcZK8+gr3D4U+Cfhjc6bYy2+uaRY3kYQTw6xZKwkk4y4kZX wM9gyY68da8zNOMqWFoKvCnKon/KrperV7fid2V8DVcTXdGpUjTa/mdm79k7X/A+T4NMkv5fLhje SRugC9aJPDc/70su3yfv7jtK9uh5PXtX1N428FaLoWsTW83xAWPTdQZjeQ6BdB47gdABFCgj7nl2 PU+9c9H8Nfg+9t9nSDxtfOGyrXc8Nvb54znywzgcdgTXjU+OKlWCqU8PNp9k/wA5cq/M9qpwHh6M 3Tq4mF15r8o8z++x86Jom5A3y4x1Jor6SsLPwboTM1t4F8LXD7yEe5invDs9zJJgnj+4OtFE+J8d J3jhfvmk/wAE/wAwp8LZfFWeK+6Da/M+otK/aTsbuTzr7wh4fec4+eCEIff7wcVevP2jNOvpFB8I 6IsKEEHysSjAxwy7f5f4185+G/Ev2gLlxyfWuwsbgTxj5u1fnk8jy+LvyfjL/M/TY5ljGvi/Bf5H ReNPH3hO6jZm8MahbzMxYy2erMh65ztkR14/+tXL6J8f9F0GbyX0fVGgWXeskl+GmjAzjaY1jwR+ VSappouoW/i49K898UeHmtpNwU10wy/ByjyTv85S/VkfXMXGfPC3/gMf8j13w38VPhq+vw39w3jB bzzd5Zba2jiBJPzNhy7EZOSSSfxr2FP2ovCv2fybfTbrWYpJR5iXSp5ar6oSN2fYgV8T29s0cg+v evQvAUjOQv0rz8VkOBm1KrKUrdG/+GO7D5rjIxcYRSv1SPozUPjP4ZvjI8fgvRgrEkM37uQjsPlU jPvnnHanW3x207TtHmt9F0mPQJWU/wCkLi4mzlSAGIXA45Bz2rzPT7MywL81XLXSVaTDSKv5VwPK Mrj9nbzb/B6fgdUcbmEtHLR+S/4c9Gb9oG6e2to21qOVtpMyR2ZaWUAc5Ux7SeCeXx3OOled/FHU PEvitYrrSNct5bWNvLWVpvsUibsYURbwD/wE+v4dR4U0210tXVbjTx9oxuNxZQz9M4xvRsfhiuti trW2SOS5i0W+WMERhGS1KAjGAEwP/HT/ACr4vMq2HwtVvDQXN5pf/I/dqfZZbhq1WC9u9PK/+Z87 eGPEGveBLzztZs9Evln3iX7eYrrftzjapy6kHnkjPuK1fFmkeE7LWI3j8PXFvDNI8hnsXitoc9eg jIxnGOc4PQV6hcfDv4a6/I0t9Zrpkkj/ADL9o8wH3G2LPPv+daunfAzw6LAw6Dd3U3mEFxGkm1ge hOPpiuStmUJzUpQal1fLZP5xfT5nZHD+zvFbdFe9vvuvxPCrn4+a94NtLez0uTULSC1iJiWO48to 1Y5I/dgDGT0BwOR9OQ8Q/tFa1f6h5l1A1xLMp3PPM8kjenOf55r6S1v9mndGUhXUllMhZzHaExED 1Jb+Qz1oT9nXw7JfS/alvPOjUR+avlxnPQ5VgrDn3xg19RgeI44an+7itulk/wAjwcVk9HETvUd/ W7/U+PLv4nePb7W0/wCEfmvrG+mU+V9gmeF2BHOGDZyR7814t8XviD8Ro9VutO1zV9bLTELOst7L Is208bsMd2D65r9DPH/7OzWmnXES3Hh+6aZ1khN9cCOeTooUP5yfKOgI56fSuD8X/smeNtRjn1db TR5tSkUQrb25hbKHkks7MCc46e/Qdc48cTdfnkopbXbs7+ttvlp3Oqnw/ho0eSN9Oi/yuvzPgfSP HXibwxdfaLHxV4itimCBbSPGhPAx/rB6enNU9f8AE154wuJLzU9U1KS6OAJWgV5HxxksXz0+vSvr bTP2QfiDbPI03g62V7gljLeWdvJ74BZCFz0+hNch49/ZU8Tx3n/E80vw/oskybow+yPK55IWMqv5 DPT2r3KPFUalRwVSLb7NNv8A8lOOWS0opS5LJd1p+Z8wQadaajrH7y61SaPPDGNVbP03mvoT4TfG FvB2jxWSwya3HEjRxJqkLSrHuI6BJR6DnIPHel8Afsf3HiK+sxPcW9ut02CwQt5XPBOcfz6dcV77 4E/YD0nR7UDVvEGlx3BJIiS4VgBx/ECQCc/pXq1s/pUIckr3t2d/yPLqZXGvK+ll5qx5/q3xT1HX rlpbmT+zI5FBWytIpI7WMY/umVsN19frUOmeMmhbbb2rM87ACXzfLUN0BPXp+dfRFr+zD8PdPsWh utWjlmVfkaO5OCeOuCR7Zx+VSw/CX4V+F2ma+uo9Rj2YVTaTSkHk5DKV29ehY59q8OPEkqSao0pt /wCH+vxOitlNCpb2s4pLzPKdDt/iJoWg/bNNvbXqdkQ1sKyAjOchgoz05bv0rmPGvjH4naHqa3Xi L7DJcTI0aW97rEboqjGSAJCBkep6E12XjbwH8IbITXUY1XVLgsWFmkU1tCxx/fMjELx7kZrg28Ye AfD1pLa2vw30uWGVg2671K5kfjIPzKy+oxgDoc57dNHEZti1zwpXXnCMX6XdRP8ADXuefWlk+Fdp VNfKTa+5Q/U5HxD4x0+xt/7TutP8H3140geW0SSR2X2wFEZ98Nzg4zXEt4w1j4oeI47O0kvtEtLo eULfR4jbq+ezBCdw5/iwPXFeoQfGLQ9Jgmt7P4a+CY7Wdssky3cxOM45M+e56YrSi/aWitkVIPAf gu18skJ5UFwm3gDjEw+tdlHL82g7+x16Nzjp8tV+PzOarnuUyVlN/wDgL1+ehxukf8E/tc8WwteW TJGbb5pGu7h43GMZYBUO7GQTg9D2rqNC/Yg1bwtoN9fW+taVcWmm8znTXVpdoAdiuNxUcgZOcE59 aj1Lxlr3iXSY3h8LQw2rOZEkhtJ5lO3LEK0jPgDDZK4PHOcccUkl1eXX7iNlkmYBVjBJYngDHU81 6GHynH1otVsQrX25U9ujfNdddtjzMVxDhqck6NBvTe7Xzty2fTc9Z8Ufs8eA9KfS7nxNH4sezvFD TS2d6LiK2bAIBKxjzC394HkEnjiuD+JGm+CdA1iRPBNiot2VVMs1r5E8ZX/aVvnz6t+Weaafht4k F59nm0vVll+75Rt23dM4xjPA5x1Fb3hL4K3d9qNvHqAXS4ZmwXuAAw5wflJBJ9utdOAy7B4SaxFX EubjfTmbj5e7du620fT1PPx+aY7FQeGpUFBStq4q/wB9krPz7+h55b6fLdMvVh0xWrp/h9sYOcHs TX0J4h/ZXi8DW001xcSXikZV4rdYlQZ4YqCxwQOgx9a5y58J6e8rw2s0MK+Xl/KsGfy8YOS0rblP X7pxXoU+MsJWV6F5Luk7flf8DzZcG4qm/wB/aL82r/nb8TzjSvDm6ZERV3sQo3YA/M/1rofsOh+G tPvP7au2juo1xDDbHzGLDruwCMenIPfniuzufgrf3cUTRtHqDbQ2IpYrVQvHXgljjrx16nmuH8fe Af7FDbv7JDZIEcl0DKnTqMgd/SvKxHFFLEe5Snyv010/L7j2MJwpOi+arFSXrpt/XUrz+PtAVZIb Wxme1dcBpIwbhj/stuAUcZ+5nnpRXHX0cdo7eZcqu3qtvjDe24E/1orjeIk3fnn8mz1Y4GlFcqhD 5pCWPxdtPDeq/ZbmK8DI23eqBkOOuDnke4r0rwt8btLni/drdSFQMfu8bvxzVXRf2SNd1Xw3A11q E90igCN7jSYYJIlwMl2yWJPH3jn65rrvh9+xTdXd8sM2sLbw5G5giSNjuByAM+uPT8fzCp4oYBtq VRfJP/I/SY8Ccseaz+9Fiw+IyX8SmOydlPcyY/pVDxdrzSWPmR6bNIq9Tnj+VfUPwt/Zl8L+H9Cj t7iG3vLiHhLqWNi/U4JUNtJ/AD2r0Zvhz4NtLOSH+x9KaOTlo/sgw59x0x7D0rzl4iSqO+Hi2vkj GXD+Fpy5ZRbflc/M3VPiFcabqQSTRZo1Y53NNs47Hla6LTPjZptn9lS1066WZvlld7xZFJ9lCKRn ryfb3r6u+NvgPR7gXEn2PQ4VTAjmGgQ3ckCDAVQjsFOMdxzn6V5TpvgT4fSastxMt5PdRuHMi6TB aKWz/DHE4Vfrzxx15rT/AFtxtRKrUptLyf56f12PRp5HgEuVb/Mx9E+Lck9quyzBdum4n+Vaa/FS ZYG/4loaTPB8whQO/GM56c5/Cvc9B8B+Dda0uwuo4PMa1X5DLCvmNkdGYksQP0zxitK/+DvgvVoo XmtLm1kbIbyIB+8J/wCBDPqD0Hp2p0OKq00m6cvw/wCAY1MowkHovwZ83az8ZpoLRTFbXCSfxAMF VT2wSefyFYXjT4o6hoKwfbE1ZWmj8zZHiQ+2OeQfXj8a+utM/Zz+Hsun7ZNK1O4VcgmaRC2eobI9 PTpWD4j+A/gO2u1mbS9Wl8nhN1zEqpz1x5fPpz61x1eKakKukF+F/wBTtw+Aw8o8tpfj/mfHemft BXkrLusdRZi2B83J/SvUfAPx81SwtGEdnqdtDMBuHnsoYDnpxmvomLTPh7BCqL4bs2kjY7WO15l6 fddlYjn+6BzknJJNUvEUfhFR9on8NtfuwwGmviWQZ4AO3iuvC8Q4rFS5XRVvl+qSOXEYPC005e8v n/wWeeaJ8Xm8XXEpmm8RQtGMGWPE2frl128e5qhr3xp8Tafb7rSTxdeRsCoCK8645ABAZlz14z/9 fstGvNEkviNL8K2/nNIVjhmv1eMkjHzI6/Njk54AHJx1POfEz4165YWlvp8Gn6DpsqtnfZxIryY4 zgNtA4zuUDOODgkV7EsZXi+TkgvKbj+Su/xPHWHoTd487XePN/wx5T4ovZtI0y4ur6a+0uVky0Fx FJCZFzkqS2MtnB28++CMV51N8aNL0iXdNcyRSJwI2Xc36ZH4Gvc9Y+J1x8Q0jstUvvCLXdnAEPnR TTTSL/tcMj5DEkEEewOBVbUPClnaaVbsvg/4f3kjzCBZodMzJIcZJ2gjGecnYD+mao8RYmD5a/I2 3/NZffbb5tlSyTDyV4xmreX/AAf0R4h/wu6K6h3WOn6tdzswCJ5e1X9eQWP/AI6a7jwJp3iTxPqt rcyeEL9tMmDHyY7ktcEDODu8o45B6p0yOK9a+HHg6Malut/Cng/TmtnI+0paNGYyONwMzkDrgcZ7 130eo32j3LQRaxcGNFKGRbjcjDg8HkHqfpz0q5ZziKt1T5V87/ktPzD+z8NT+zJ+qt+ZyPhH4M6x qPh9bq1s2gumx5dvK6g46kluCMDHJUcmr6/DtdMsmm1rULWG4hbMlvbXSyS7eeFGMFuG4P6VB4t8 VTXCNbt4g1S6TIIje8dlz06E4rN1Px9L4LhS1sbhZ1uEDXUa2y3Dr2zhh9O4rf61i7JuorvZWt+N m/w+Z5/1ehd/u7Jdb3/C6Rh6pLo8Ml2Z9caxSMOYo5bXdcNj1CvtGeR97PHQV5h8QfGtjb20c1jf anOr5y1xZC2Ugf3SJH3chgemMd67fxj8V2g1ZrP+xNFvWhU7mvdNMM8YOVOQG/mB1xXK6x+y/wCB /H7rqmrXeu2ZkGHhiv1MQbnJ+Zc9McZrqp8Q+waq14txfZxf4WT/ABOf+wFXTp05KMl3Ul+N2vwP Jdf+KUbR/vLq3jjk+6WlABHTjmqOgrdeO5vL0m3k1Jl+8Lb99jnH8NenT/s5/CXwqk8baHdawchl kuNRKsAccfKMetZelJY+Ar1f+EP0PStF+Ur9oNslxdAHIP711JHGPugdBX0WF4kqVlbC0eXs5NJf g2/wPDxnDdCi716zl5RV3+Nl+J57PBLbTNHLG0ckbFWVxhlI4II9adbWskzfJGx+g5r2mPz9dQS6 z4d8N3yxDKvPZ7WOT/0xZMn65q14c03QbDV5po/COhDzEK5S3nZAD2CtKVx07V3LiWtZr2N2u0lb 8UvyPP8A9WaWjdVpPvHX8zzzwZr194SulEllDeeSwaOK8aYCFx3AR1Of8B0rqLHx9qK31vNHYaXD HbghIlhcqMnJILMWBJzyCOprpL/xBc3OmJbx2Omx29qCI0GnxMqZzkjcp2n6Vz1tpMlzL5cMMkjf 3VXJ/St6dWnXTq4imk/W6/JJb/8ABOWpQq0WqVCba9LP822XL74keItYlZp9VvF8wbWWKQxqw+g/ rWUsskcjPvYyNksxOSc9avXHhq+tWkWS0uImjGXDIVIHvn/PNUjaSsjbY3baccCuijUw8I2pJJeV kc1ajiJu9VtvzudLbfGnXrLSobOO8kWC3ACqTuBA6ZByDVV/i1qbX7XE00k28YaISvDG49xGy/5N YUei315btJFa3DRr/EEOD9PX8KSbwdrRkKjSdRLAZx9nbkcdOPcVxyjl0ZNyUU+uyf3nXH6+4pJy a6btHR6l8b7m8RR/ZOghl6s9p5zN9TIWzWNqHxPuLuYO1locJX/nlpkC4/8AHc1ztxp2oC6Nu1nd RzAElTC+4YGegBNc7q2pyW03l8NJnG1GDEH0wOc+3WsoYfLr2UYv7n+ZpKtmSWrkvvR6DL8ZL60H 3tLmXB+VrCNgPzSivKtWuLqwRmuI2hC84k+Un8DRUrL8BLWMIv0SKlj8fDSU5J+r/wAz2FPEni7x TMjsHt0zz59ySfXkV6b4G1DVNIhiaS+sdzAc+bk/zrH0g+EZLbz5LebOclFupdoHt3x+JNaMPxT0 PR7lbWz0uxktYSQAYfMJBP8AefJ/LFfxvjp42vP2UaNuXySX33f5H9UU/YQjeOtz13wf8TDaxIs0 9rIwPJ8/iu0sPEsutrmGFbjI3fun3cDmvF9D+KujC2Yx2dtblj8oFsikfRtua2NI+KDXy/Z4pJII nPzKjeWpHbOAM0ZXPEU52mlH7zz8dg4y96EdTsNdmbxJem1khWEE4ZiQcdufpXm/xH+FN9od9af2 Zbx3UN0xR5t3EZ7bsDC/mc16Jo2qx3SJGWeRmPOGPOevt2Fauq60q2y2n2MtDnexLqcY7/WvcznN qlGinQlr2ulf8jzsNRcamsLmD8GtAvNHiit7yxW4k4VVMu5e+TwB17c167Bp07WgjXS9LjboPOJ3 fhl6810HxpcaTqiyxwqu04KEjGB05rsLP4m3VzL++j8yPOQDJn8q+ZyfiSrVcliJWlHpdfq3+Bhm mBrynzU4q1u7/K5raxeR+GNMiaSytGkmHzBZjII+meFcep4/WuYnuJNTv2jGn293asN6yMdrge6n cMfmferuteJo9bDq0O35SFUMMDiudk8YyaCn+jwQeaeCGkycfnW2ZcRYeElFy++xOBwdTktb3vXT 8+hJL4Wt7bV41gsbV4Lg/vJJbZ4/KxyMYlbr64FdFqngTRU0y2a8s7qRto+W3uEO7I/iJQZ/D1rl dF8fatf3H7yxs1jyQCJegxVjxZ8QtWe3jVYNPjjjGAS+M4/EV6mX8QVfZqVKav8A4v8Agk4jLas5 qEl66lLUPDkKLFcW+n6lb7VMJgSSAqRnrnHJ75YE+9c1r/wWs7y9aS423SOdwR50ZlHPGCO2e5OM d6xdd/aR1a31eS1htFZcZ4JbnHPNee+JP2ifE99qAhhsyZV+YKsbEgc8Zqq2aZpiayhCUVp3/r+u p6mFyeVOPM1p82eka14Tl0G6VdGtb6xm2hT9nfc0g7j5EGfXrVfRvAXii+1UM2qXUIwdqtcmPjr2 PXjkdeK5Xw3+1Fq1taJ9oszKqc5Mnf1AIIqx/wANIfZtXN6IJI2wQP3m7Ge3Ir6XKsvzbVzjHbfR t/fqceMdKOn5NnoA8F6zPIxuLzVmODtbzWUD3LNjjGRWP/whmjzXUUd1qTJuB3L5o2qe2c7QQeej VxPiL9sCSG3m8tpIdy4yZBgfmP5V5f4h/aovPN87bp7Rx/IFuJNzMcHGDkE/QZ7etfU0aeOUPefL 2tbc8WWHpylZK/qe2eJPB/huCNl1C7s4bWAD/SLcmNtw5+YtKRt65wAenPTPiXjfVPCdhq/l6T/a mrQk7mnN0Ixz1UDyyce+a4PW/HPiT4hXn2a5voIbeRuYYp0CLjHX5umT64zWtbeA75tNK215p8qo DuVLiPcAOp5bPcdu4r1cBKVCSeJxDlJ9L6erff8AA48Zg3OL9lSSS621+46P/haMdpYeTbzzQMhD bH1CVtxz1PReABgYzx1rofCfxlvra22xzaPfJICxtriV1xzznIC5/HmuG0L4WWN7dSLcahGGjHR1 PzMOo9uh71p+bovhONzZzRzy46Nb9PYnJ5+hIrrxWBw9f3Ipybs9n+Zz4epVppSlolpuvyO11vx5 pep6bJG2k6fZXUgz5tvAJF6EbQrcY+je+Ky4fHJbT2tY/D+jyp5Wx5bi2AkB/vKUCYP5/WuZj8V2 MojuZofMm3glQ+yPH93/APVW9beL9BM0z3VrDFG0a7IZL4q+455BUAY9cgnOPUiu3C4CnhqdnCT6 79dNtU/0OHGVp1p2jJL5dPuZVh8VvpyWqyW8Mi2+cKxPz5Ofm59+2K6vTfG974osJjbaBZssXDtA su5c9P4j6dK4CbUbUX25baIxLuYia5GH7HDjAPJBGM/jzWbf/ESXT9J8m1byRu3sQ7At2Geccc44 7nrXs1qFOsvdWvrp+DPHpe1pu0r29P8ANHpdn8ZDodh9njs7VWfKiWZSwgJ4bG7PqfpVG58VzXty s0OpKsk2EJikKEg44O30xXieseMpjCzTSOyfe5fisJvia9rcr5U+3ZyMOa0pZfTheVK13v1/MKlS c9Kl7L5H1d4Q1C70OGWKHVLG8hmKmRGZvlweGBYDH4HpXL/EK9uotXZo0kvJnJbfAjZXPGMk5x9a +c9a+Ot9p0ShrhdijI4wf/r1y2pftM30ZbbeHfnjJ7Vwxy7FxrOtTktd9N/Wx3Rlhp0lTnF6eex9 ET+KbzQpZv8AiZ3Wm+WAXWO4ZHPHseo9KxNe+ItrdjfHr+uG66EyXW5Tx69a+a9X/aEluYnWa4Ul +W+euQvfjpNBNIEuFK7uGyTxXoQwNab5pPX0OWUqcU4Rjp6s+voPFtxDG8kPiq5MzAsw+1yIvOf4 iRk89MfjWFrt/r2u6fLI2uxXSsGEUJ1Rtzv2yMHoeTxzjAIzkfKVz8eby4hkUapJGVGRuBAb6Y/r XO6h8b9UP3LqR/cHFYPKMW580JpP/Cv+AaKtQS5Z02/+3n/mz3/VdM1ya5mj1GSz08wKzb2v1fzT 2Cj/ABPpRXzNqnxT1LU5Q895PIyjGWkLGiu2OEzGy5qq+UdPxZzyp5ffSh97/wCAfslpng7S9HG6 Jo3b1YZpl74Vs7ybzJGU854XFc7H4t1QW6k6StqrkbZAkg4PuxIxWhanWr5dwsp5Y+xRDtP04r+Y sdglJOpUrKLel21f/I/c8PKUdFHQ0UtNH05l3L5jL068Vr6d4gh3KsFu3H+zjH41z8WiaxcruXT5 l9jE24fpWnpvgfWbqzkm+22tqsRAZHLqw4z0EZNfl3EmCpUabm8X/wCTO13tpE9+jXpyXvxsdroO vy/LulWBc9D2/SunsPssx3PMs3rlm5/SvLrDR7i3l2S6nbs3BBBlOfUAeTn+Vdh4UtJpYmD/ANtu +BsEWnF0PpliwIH4GvzlYytObw8cWo9NpLbpzb/ezlzDCwS507fJ/wCR01xBYR/Mduf9lv8A6wqW yltZidksi4/hCgj8yaZb+A7y/sPMhxfSYyYYEkaQdeD8u0HAPGc8VDpfgvUIbtvO0XWYozwD9id2 Y/mP5GvFxGU4ujV9vQxDlzdVzfmn+b9Tweei4u9TVf1s9TXSCGQ7ftwh3DBJhDY/WsjXfDmiWS+Z Jq0ksh42rb4/9mHvXSwfDSGaKJrqLXLNtpeR1s2kSJR3bO3HQ8ZPSsbUPAFlbxySb7nWIwdvI+yt Gc4zkFgec8HBrHGZbjaKVTFcri/tOUuZaL7PNf8A8lfW+xy4bGUlO0ajXkktfm1b8UY9hNDBb/ur p3Q9MrtIH+feqeulrm1bbM3Ts39f/r10Fxp2i6EiR6pFfWMrgmNIbqORtueCVKjA78tz2rn9ZHh7 XEb7D/wls62zYm2afFIvPQfLMPf8q+yy7FwwuDUKOL9+y0aimvK0uV/ieth6kZT5rSt3tdfetPI4 PWPh8uobmjvoYN+QxByzEZ6n/IrOb4J28nlo10iMfvmQH5vwBru/+Ec0uK3E0mleJ5NxJUG18rPp n943fH6VzvirxNpOhbkk8P6wknrJfqvvyPK6/jX2XCNTFTr88sU5b6Wp3fz5unn+B6VbFSqLkpR5 vuX6nF+K/AkenyFIZrNkjOCEdNxHqOcH6Zrz3xnHDo1tHJIrM9wTsiWRNqj3bdx9CO1dT4k+I2nx zndod80L5Izd7dw9iI/1rmL7XtH1Y7YvCd3nr82pMwH4eXX7Zgs6xa5aVGEpLq1yL86if3I8+WWr 46qS/r0PMvHOmX1/Mq29uVVTxLGwbf14BHOfYc1T0L4XW9vbtcalkMeVXyzJI56Yx90d+vPFekvY faxutdGWFR/Fh5MH8ePSrY8K6nEqkaTeKGyQWtm+b9K+0weIqezUas+X5q/5s8XF04qTcI3+/wDy Ry9j4f0mC1jz4f2sDuEm/ax/4DyKguNBjlumkgimt4+gQc4/LH8q6e4jvrQYbTm7j5omAqlPr8lr FtbTYWLdMBhg/ga9/Byp0/ei7/8Ab1/zZ4GKhVqaSVl6W/JGI9nKhVdsojUYwSaq3UbBuGDEjoOc VoXnjxrAsH0lZMHlXD/4iuU8R/Ey7Z8w6fDb45wkJb/0LNexTxjvZK3zX+Z5NTAvf/M0Lu4h06Zf MkYlTzhQw/nWfqPjaygnDNH5mOu8gbq4vxF8S9TnUhoyozni3Vf5CuL1nxrdzMd3mf8AfOP6V306 ikryf4nLLByi9Eek6v8AFGNFYL5aDsABx+lchrfxK8+TPmfL9a8/1DxNcSFuW61i3urTOeS1dlOU FsYSw8nujvbv4mQ28b/6yVm6ZbCj/Gue1X4nSeVtjJUeuMfpXI3N1Kx7/lVG4kkz3P4Vr7jd2Z+x l0NTV/HFzejElxKwHAGelYt7rTS/xN9c1DMrP15qu8RP8NbxqRWxn9XZHc3e71/OqUspJq7LYy4/ 1cn/AHyarzWcgPKMuPUVSxCJeHfYouxK1WmZm71fawlk+7Gxz6CoptNmU4MbD6ij6yu5i8O+xmS0 Vck018fwfmKKPrMe5nLDs/a+w8e2bKv+rx7t/wDY1fPxDhJURorZ/wCngqB/47XyPpPxduflZRGv OPldf8a6rR/jOcKskUfTqWPP61/D2K4bw/NzXcn/AIvz95H9QRwUpdD6Wh8ZTGNjHFp7bvW75H/j gq4ut6lIF8jTbddoBytwrbvzrwPSfiss5BzGvsDXTaV8Qi7qFmwPZq+SzrJ6FCPOoRl5S5n9/vWZ tHKZS2R6sfFviCxdmj3RsTuwJFfH4YI/Ssi+1TWNVvPOuP3sh4LFQPz4rI0rx3JsXFw44xw/ata2 8WNc/emZvq9fmmZYOF3OFOMX/dVv6+80WBlRd1TjfvY2vD2o6hbw+S0cKqxzlhHu/AkZH4V0xuL6 /slhZLEKpzkCFGP/AAIAH8zXH22prcFdzZ/Gug0a88wbd2QOlfKV+eN7adzxcdR15+VX9De0621W 1kjkt3gt3iB2vHMisM/7QO79afP/AG8t+Zvt0xkbl3W7LM3pkhia1fCVxdWs6SwudwxjKBgPzrqt c1y8vrTa1vZx7gAzx2yq5Gc9cVjTlVdNu8tNrRur2tq+ZW7aJ6HyWIxk4VeXki76X6/qeX+Jb3WJ oG+0Xt1KoBG1p3b8gxrk3jvWX5y2xDwCuQCfr9K9D8RTs5zOoYqMA7NvH4AVyepXlru5jy3fg/8A xVFDEzm7z1f3n0WW1nyWUV8kYFzrmoadD8txMoUYwM81gXut61eTkrcS2/8AtLGMn+VdBqt1ZyS5 VfL+in/4qsi712O2zsmMef4ljAP86+xy3MJXvKKa7NJ6erT+7Y+lwsItaQV/QyZI76UbjqN6H6HZ AEz+TCqN3bxojefealKT1BTr/wCP0/WPGMMG7ddTMO+VHJ/OuS1zx5CFYLdzdc42D/4qv2DhviLD wiowio/4Y/qof13Oipk9Sqr2Nm+1/T7ZNshvsqOB5hGD6/ermtd8a2KKwZbyWP8AhVp+FPc1zOr+ NVR2Iu5Fb2jB/wDZq5HXvFX2wndcSN/2zVf61+o4DOoSaUeZ+vN/kvzPPqcPtL3rfcje8ReP7FC3 lR3C+zSBsfoK5HVfiPBhh5LN77sVj6le282dzTN/wID+lY9y9gPvrdN9JVH/ALLX1+Fza6tyy+// AIJ49bI4Lqv6+RJrHjiK4Zttuy/SQ1zd/wCI436ws31c1au1sHLfLdD6yj/4msu6S1J+V5N3UgkH j8q93D5hdWs/6+Z49fKYxd7r+vkZl/qXmk4Ur7ZrKuZVYHKN+fT9K5T4kftMeC/hvqLW97dXFw0b 7LhoJIits27aQ2SDuHUgZIBzXnnjX9snRYdftxoN3bahZuAWVsMwAOGOVbjORgYP3Tn2+iwyrzSa g7Hy2MrYOk3GVRXXRbnsUsqtJubczdstVS5lWQ9JPT79eN+A/wBt/QfFfj9dBv8AT7iz81pAt3Hc K0aFdxwwxnlVPI79q9N8ZfE3wr4N0GTULvVrVYV3qmblP3rqm/avqcY6f3h612S9rCSjKLv0OGnU w1aDqU5ppb/0y1MgK8fqarvsjYbo9y9xu6185/En9tm48Na5N/ZcNrPGxDRJM+5NnByCACTgdOOW I5wM1dW/4KAXGm+HFxpumyagJmibyJPM3KY2IcEnHD7OoP68eh7DEWTUTxpZngVJxlPbyPpL7XCj HNvuXqFEpGKG1S0VD/oLMzcHM5K478Y618j3X/BQTxCuo+dHZ2nk43LF5QUjtgkD8e47emNQ/wDB SnVPskI/4RWw88ZEr+eQpGeNo25BC9yTk84HSqlgsQ/s/wDkzRgs8wC+3/5Lc+oj4ljsUjVYbmHz PkTE24EnsNynGacdYn6tDqBUD5AZPun2+XHNfIPjP9uT+3r1Lq00BoJXYNKklxlQRtxtIUHnbyOO vWo7/wDb91y+8Mtp40u3jJRo/O8wlhn7pAxgbfT2qVltbR8n4v8AzJnxBg9Vz+mn/APqjWvi9a6V qSabI1ylxvVHDTYwzDKjBIyT1A9jTj47UXcNvumaaZfMjG9vmHr1/X/61fCvin9ofVfEGqJdtHGZ PKVHVs7WZU2KxH+yvT3J+lZeu/G/Xtf1a1vZZljms1VYvKG3aqgAD1/hH862WUu2qRwVOI6V9Lvt 6H3B8S/j1pfwzgjbW5pIXl2siMsjMyF1Qnj0yeOp2t6HBX5/eLfG2p+NJIzqF1LcLCWMaMfljzjO 0duAPyoqoZbTSs/wPPxHEFWU701p57n632PjZlA/eGt3TviAyFf31fBGo/8ABRPy4oxY6BIWXl2l uAoY56AAHgjv/wDrqG5/4KTauY1Fr4csIWBOTLcvICO3AC/jzz7V8DiOA69VaR/FH7hh/EzKKWk6 n3Rl/kfo9pPxLkQj97XVaN8VZEI/fsMe9flpYf8ABSzxXbg79H0OT5hghZF4ycj73pgD6d61U/4K TeILu+s5lsLe12qyTpHll5xhhnuPm4PqOtfKZn4S4vERcbLXzPpMD4vZBFXnJ/8AgL/rzP1q8N/G MoFVrnv613ug/FVZyP3yn8a/JDwv/wAFPr/ToZluNB/tSQEeSwcW2emdxw3T5ug9PevoH4D/APBQ DR/G2i3l1q8B8OtYxrJ5UkwnE4PUIdqksDxjHvnrX5BxB4K53hourTouUf7rTev929/wPusr8QuE syksP9ZUZNN+8mlpveTXL07n6O6H8RVlC/vlrvvCPitbydR5y8+9fnr4d/4KDfDe3to3ufEklrIe sT6fcOyfUojL+RNd14O/4Kb/AAp0+4U/8JQzEdjpt3/8ar81xXhXxA6nKsDV3/59zt99jnzTF8OV IN0MfRf/AHEh/wDJH6xfBXwwviGGHAVizADmvT/E/wAK47XSGkj2t5eN2O1fmN8Kf+C6fw9+H2pW kNvJcXUQCNloWViT1GDjG3jOTzzjoCfcvHP/AAXt+HeqeEWj062mjupgM+YxYHpnHAx9ea/pXhHw 5y6jkcqWYYdqq1pdWadtPTXe5/NefUsVPMb4SrGUL6tSja1/XX5XOw+Ll1/Yt/KodRtzXjmu+N/L JxKOteKeLv8Agp3ofxK8S/Y1guIJpsljtLJjAORgEnjnpxXHy/tX+GfEOqtZ2uuWMl0odmiEgDLs fY2c9CG4x3+nNfzZn3hzmFDMZwpYeVt9It6d9Ln9BcJZVh54SFWrVhrp8S3009ddj2zWfHc3zbZR iuT1fxndSDiY/mK8luf2jdFvNabT49UtpLzbuESyBi30I6n2HNcj4l/ao8O6f4l/sVtbtoNWVo99 s4Ifa+SCMjB+UE8Hjj1GfqOHfCvG4mS9tBxVr2s7277beZ9piMZluApc7qQ3te6+Ltvv5bnr2q6/ cyM2ZWP41zup6nPj5pMZ968H+KP7cnh/w7ozfYbx7i6uUkWF448qjKcZO4fiOCDj8D853/7Z/irV b2W5bVP3j/cPlJmP0x8uOhI6V+/cO+EsI003FRXmtX+B+XcSeK2AwNT2UHzv+7ZpfO590X9/cSoy +YxVT0LcA1iXskhPMn618W6B+2V4y0W3aMapHeRybsrcwhiN2ehGCMZzgHFcxq/xl1nW/EFxqk2p T/a7jO4qx2gEFcAZPGGI+hr7zB+HtKlo2reh+fY3xfpTipU6cr9U7K353PuS7d3UkSbu2Qc1g6vr trp3neffW8PkqGkDSgFAemR15r5G8LftCeI/B88rWepPiZSGWRRIuSc5weM5OawvEXj298UajNeX lw01xNy7EAbvyFe5R4TpwfSx8/ivE2U4XhB83ZvT7+v3H0l8Qv2gNF8N6XcNBfW9zcRsq7NwbepO C68jIGetfK/if4yeKvDOuXf9k6rJIrKq28rj5rfBboBgHO7POc984xVe5nWTI7VVux9qZWbqAF/A V7WGymhQWiufH5lxZjMY02+W21mzgvGNpq3i2S4uLyaW5luJvtEjZI5OTwBwBknt6VgHwDMG3fNu J5O7k5616obFXHamtpik9BXoRstEfN1Kkpvmk9TyuPwLNARtDL34P4VYv/Dd5qUCR3Es8yxklQ7l gM4/wFekSaQp7VG+jLmtE0Z8z2PL5PArMdxVvzpjeBmx9w16edIXFRyaOKrmJPMT4Ib+4abJ4IbP 3T+demHSajbS/anzMDzX/hCX/un86afBTA/dNekNp4A6VG1iuelLn6E8p5z/AMIW+37tNPg1tv3T Xozaco/hqNtPXPShyDlPNz4Kb+7RXo39nKT92isTS55DDpUkn8Lc1oWXhO4uG/1bfia7ix8Fx2+N wjz9K3LDQEg2/JH04+WtPalezOJ0v4bzz7dyH8TXVaL8L44iDIo/A10lnpwQL93H+7WhCiwt1/IV HtWEYlLS/B9rZqMRx/jWrGVslG1V46c1Xn1FIF+YtxXKeKfiLFZRMsfzN9awliUmd1PBykrm74g8 TpYRs8jRoB71wus/F54httpApX+LvXJ+J/Fc2sStuLY9M1zxdycn+dZuvzIpU/Zs6O8+KeqLdeYl 1KvPZjn+dXovjv4gjTaNQuF47Oa4p083+L6UjREcelcsop7m8a81qmexeEv2gtWu4o4rjVLjzFUx I3mEYUrtxn6cVvaT4yuGmAM3B9T1r59hle2l3Z712/g7xRufy5W+h610U7R1gkiJYidT3Zt6Ht39 of2jCAzRt+NYOp6JMbzz4ZmRlO4Zfof/AK1Z+naztK/e461s21+t2m2uhVpPc5Zwtqji9bF9af6y 4kYL0+esObxjcWJ/4+GX1r0u/wBMW5iPA6dPWuV1zwNHdI23Cn/dFae0Zzyjfcwbf4oSwj5rnpV2 2+LhH3rlfyrnda+H9xbbtu0gdOK53UNLmsH+ZcfiDR7Rk8h6lb/FyMj5rhfyq5b/ABXtW/5eF/Kv FWdkPNN+0snej2zJ5T3KP4k28r8TL+VTxeOoZB/rlrwkX8i/xN+dSxa1MmfnP51POirHvFv4viZh ++jIPvVuPxTAwz5yV4EniGZR94++DVyDxfNEANzZ+tHMgPeI/EELf8tFOalTWIXP+sX8a8Lt/HUy bSxbGecN1q7H8RHZ+hVe3z8/nVcxPKe2LqELL95acZYz/EteO2/xCkAGd3P+1mtC3+Im2PjcB6k0 XDlPUv3cn8S03yI2/iX8685t/iJG/wAoZt2OecVai8eDH8fHcdKB8qO6azQ/xL+dMOmqx6rXJR+O FP8AEw/GrFv40Vj95vbmgXKdGdJUj+GmHRM+n59KyF8XKDt3c56ZqePxUjd2/wDr0rhylw6H9Pzo qsviQbsbhn60UrhZE1npLBfmX71aMdotvtb7vbnqacowy/Q/1p0w4k/2Q2Pbmp2NStdaitsT8wXH fPSue8QeOI9Pj3eYpPpmpPELFUkwSOK8p8Yys1wwLN37+9SOJteIPiLcXzFVkAVuOCa5m7v5Lpzu Y9etUYGqQscVwVPiPdpT5oIa+N7fMeKhmOxP6GpGPWob7ofrTp7nNiPhuMB3H/CntOyHj+VQ5wF/ z3pYvnk+b5uvWt+W5wxm7D3lbHOPm96dZ3rW8+5X29sioZOVpJDtiOKpGfM73O+8I+L2m2RyTJ6A k8iuxtNTNqdyyZX1z1rx/RGIvIfqP516VobF9MTcSeQOa1sP2nNoztNO1QyoNzLj1q1cQG6XP3t3 90c1zelSNwdzZBJBz06V0GnMSG5PXFGyuQZ95YZ3blDcc1har4Qhvo23R/XJArqbhiZ/91gB7c1R WRmTlm5HrVLUR5vrvw98kuVBziuT1PRpLN/utgete0X3zRMTyev8q8/8dD/0GjcRxBDKe/50mTjv UkxzI1R4wazasSCsx6H9aASKaOrfSm5oAcWYH/GnrIyD735VGP60oPymgCTz22/eanRXjJ/F7VDG eaCev1o5gLkWpMny7iPXB6U6PUnQcO3H61n5oB5p8zA1oNdkQk7vxqZPE84b73t1rEJ5pwYlTyaa kwOhTxdOAPm6dOatReM5m+6e3OD1/SuXk42/SkDHNHMwOyt/HDhfmZh+PFFcgpyTRRzAf//Z --b1_1d03ef55c6548d2e54191f301afb00fc--