Date: Mon, 25 Oct 2021 04:21:18 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Eid ul-Adha mula A to Z (2 bahagi ng 3) Message-ID: <3a36904b522d78837b1efa5729bc4ddc@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 35.172.217.174 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_3a36904b522d78837b1efa5729bc4ddc" --b1_3a36904b522d78837b1efa5729bc4ddc Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_3a36904b522d78837b1efa5729bc4ddc" --b2_3a36904b522d78837b1efa5729bc4ddc Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 18 Ang Eid ul-Adha mula A to Z (2 bahagi ng 3) Deskripsyon: Ang mga Muslim ay nagdiriwang ng dalawang kapistahan: Eid ul-Fitr at Eid ul-Adha. Ang mga araling ito ay sumasaklaw sa lahat ng bagay na kailangan mong malaman tungkol sa Eid ul-Adha upang gawin itong isang bahagi ng iyong buhay at mabigyang lugod si Allah. Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 13 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 40 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4612 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Pagdiriwang Mga Layunin: · Upang matutunan ang karunungan sa likod ng pagsasakripisyo ng hayop. · Upang matutunan ang pangunahing mga patakaran ng udhiyyah. · Upang matutunan ang 5 Sunnahs (iminumungkahing mga gawa) ni Propeta Muhammad na may kaugnayan sa Eid ul-Adha. Mga Terminolohiyang Arabik: · Adhan - isang Islamikong paraan ng pagtawag sa mga Muslim sa limang obligadong mga Pagdarasal. · Eid - kapistahan o pagdiriwang. Ang mga Muslim ay nagdiriwang ng dalawang relihiyosong mga pagdiriwang, na kilala bilangEid-ul-Fitr (na nagaganap pagkatapos ng Ramadan) atEid-ul-Adha (na nagaganap sa panahon ngHajj). · Eid ul-Adha – “Pista ng Sakripisyo”. · Ghusl – ritwal na pagligo. · Iqamah – Ang salitang ito ay tumutukoy sa pangalawang panawagan sa pagdarasal na ibinibigay kaagad bago ang pagdarasal ay magsimula. · Khutbah – sermon. · Rakah - yunit ng pagdarasal. · Sunnah – Ang salitangSunnahay may maraming mga kahulugan sang-ayon sa larangan ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan ay pangkalahatang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi, ginawa, o pinayagan ng Propeta. · Udhiyyah – ang pangsakripisyong hayop. Pag-unawa sa Pag-aalay ng Hayop saEid ul-Adha Ang pagsasakripisyo sa anak ay naging isang pagsubok sa pananampalataya ni Abraham. Upang gunitain at matandaan ang mga pagsubok ni Abraham, ang mga Muslim ay nagkakatay ng isang hayop tulad ng tupa, kamelyo, o kambing. Ang kasanayan ay madalas na maling nauunawaan ng mga nasa labas ng pananampalataya. Samakatuwid, ilang mga punto ang dapat na maunawaan dito: Una, walang natatanging mga ritwal na kaugnay, malibang ang hayop na nakatutugon sa ilang mga kinakailangan. Ang hayop ay kinakatay sa parehong paraang ito ay kinakatay sa anumang oras sa taon. Ang pagkakaiba lamang ay nasa layunin. Para sa pangkaraniwang pagkatay, ang layunin ay ang karne, subalit para sa Eid ul-Adha, ito ay upang sambahin si Allah sa pamamagitan ng paggunita sa pagsubok ni Abraham. Ikalawa, ang Pangalan ng Diyos ay sinasambit dahil si Allah ang nagbigay sa atin ng kapangyarihang higit sa mga hayop at pinahintulutan tayong kainin ang kanilang karne, subalit sa Kanyang Pangalan lamang. Sa pagsambit ng Pangalan ni Allah sa sandali ng pagkatay, ipinaaalala natin sa ating mga sariling kahit ang buhay ng isang hayop ay sagrado at maaari lamang nating kitilin ang buhay nito sa Pangalan ng Siyang nagbigay nito sa simula pa lamang. Ikatlo, ang mabuting mga gawa ay nagtutubos para sa ating mga kasalanan. Ang pag-aalay ng udhiyyah ay isang gawang pagsamba na walang pagtatangi. Si Propeta Muhammad ay nagsabi na ang pinakamamahal na gawa sa Eid ul-Adha ay ang pag-aalay ng udhiyyah at ito ay darating sa Araw ng Pagkabuhay Muli na may mga sungay, baak na mga kuko, at balahibo. Ang dugo nito ay tinanggap na ni Allah bago pa ito umabot sa lupa. "Kaya magalak ang iyong puso dito." (Tirmidhi, Ibn Majah) Mga Batas ngUdhiyyahpara saEid ul-Adha a) Uri ng Hayop Ang isang tupa ay maaaring ialay bilang sakripisyo para sa isang tao o isang pamilya. "Sa panahon ng Sugo ni Allah, ang isang tao ay nagsasakripisyo ng isang tupa para sa kanyang sarili at sa mga miyembro ng kanyang sambahayan, at sila ay kakain mula dito at ipamimigay ang ilan sa iba."[1] Ang isang kamelyo o baka ay sapat para sa pitong katao, dahil sa ulat na "Ang baka ay maisasakripisyo para sa pitong katao at ipinapamahagi namin ito."[2] b) Gulang ng Hayop Ang hayop ay dapat maging nasa natatanging gulang upang maging angkop para sa udhiyyah. Ang pinakamababang mga gulang ay: a) 6 na buwan para sa isang kordero o tupa. b) 1 taon para sa isang kambing. c) 2 taon para sa isang baka. d) 5 taon para sa isang kamelyo. c) Mga Katangian ng Hayop Ito ay kailangan maging malaya sa anumang mga kapansanan, sapagkat ang Propeta ay nagsabi, "Mayroong apat na hindi karapat-dapat para sa sakripisyo: a) ang iisang-matang hayop na ang depekto nito ay halata, b) ang isang may sakit na hayop na ang sakit nito ay halata, c) ang isang pilay na hayop na ang pagkapilay nito ay halata at d) ang isang payat na hayop na walang bulalo sa kanyang mga buto."[3] May mga bahagyang depektong hindi magtatanggi sa isang hayop, subalit hindi kanais-nais isakripisyo ang ganitong mga hayop tulad ng isang hayop na may sungay o taingang kakulangan, o may pingas sa tainga nito, atbp. Kung ang hayop ay kapon, ito ay hindi itinuturing na isang kapansanan. d) Oras ng Sakripisyo Dapat itong isakripisyo sa tukoy na panahon, na kung saan ang pagdarasal at khutbah ng Eid ul-Adha ay nagtapos na hanggang sa bago lumubog ang araw ng ika-13 araw ng Dhul-Hijjah. Ang Propeta ay nagsabi: "Ang sinumang nagsakripisyo bago ang pagdarasal ay hayaan siyang ulitin ito."[4] Ang karne mula sa sakripisyo ng Eid ul-Adha ay kinakain ng pamilya at mga kamag-anak, ipinamimigay sa mga kaibigan, at ipinagkakaloob sa mga mahihirap. Kinikilala nating ang lahat ng mga pagpapala ay nagmumula kay Allah, at dapat nating buksan ang ating mga puso at ibahagi sa iba. Kalendaryo ng Eid ul-Adha mula 2013-2015 CE Ang tiyak na petsa ng Eid ul-Adha ay matutukoy batay sa pagkakita sa buwan, subalit ang pansamantalang mga petsa ay ang mga sumusunod: Martes Oktubre 15 2013 Linggo Oktubre 5 2014 Huwebes Setyembre 24 2015 Sunnahs (Iminumungkahing mga gawa) saEid al-Adha Ang mga sumusunod ay ang iminumungkahing mga gawain na nagdadala ng karagdagang gantimpala sa Eid ul-Adha. Hindi na dapat mag-alala kung nakalimutan mo ang ilan, subalit subukang gawin ng higit na marami hangga't maaari upang malubos ang iyong gantimpala. 1. Ang Propeta ay nagsasagawa ng isang kumpletong ritwal na pagligo (ghusl) sa araw ng Eid. 2. Ang Propeta ay nagsusuot ng kanyang pinakamainam na mga damit upang dumalo sa pagdarasal ngEid. Kapwa mga kalalakihan at mga kababaihan ay dapat sundin ang tama, wastong Islamikong pananamit kapag lumabas sila para sa pagdarasal ngEid. 3. Ang Propeta ay kinukuha ang iba't ibang ruta para sa pagpunta at pagbalik mula sa pagdarasal ngEid. 4. Ang isa pang sunnah (iminumungkahing gawain) ay ang sambitin ang kadakilaan ni Allah sa mga salitang ito: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha il-lal-lah, wa-Allahu akbar, Allahu akbar, wa lil-la hil-hamd "Si Allah ay dakila, si Allah ay dakila, walang diyos maliban kay Allah, si Allah ay dakila, si Allah ay dakila, at ang lahat ng papuri ay kay Allah." Ang mga ito ay sasambitin kapag lumalabas sa kanyang bahay patungo sa lugar ng pagdarasalan at hanggang sa dumating ang imam upang isagawa ang pagdarasal. 5. Sa Eid ul-Adhaiminumungkahing huwag kumain ng kahit ano hanggang sa makabalik mula sa pagdarasal, kaya dapat siyang kumain mula sa udhiyyah kung nag-alay siya ng sakripisyo. Kung hindi siya nag-alay ng sakripisyo ay walang mali sa pagkain bago ang pagdarasal. Pangunahing Kaayusan ng Pagdarasal ngEid Ang Propeta ay hindi nagsagawa ng anumang pagdarasal kaagad bago o pagkatapos ng pagdarasal ngEid. Kung ang pagdarasal lamang ngEid ay nasa isang moske, ikaw ay magdarasal ng dalawang rakah bago umupo. Walangadhan oiqamahpara sa pagdarasal ngEid. Ang Propeta ay isasagawa ang pagdarasal muna na susundan ng sermon (khutbah). Mga Talababa: [1] Ibn Majah, Tirmidhi [2] Saheeh Muslim [3] Sahih al-Jami [4] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/208/ang-eid-ul-adha-mula-to-z-2-bahagi-ng-3/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_3a36904b522d78837b1efa5729bc4ddc Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Eid ul-Adha mula A to Z (2 bahagi ng 3)

Deskripsyon: Ang mga Muslim ay nagdiriwang ng dalawang kapistahan: Eid ul-Fitr at Eid ul-Adha. Ang mga araling ito ay sumasaklaw sa lahat ng bagay na kailangan mong malaman tungkol sa Eid ul-Adha upang gawin itong isang bahagi ng iyong buhay at mabigyang lugod si Allah.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 13 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 40 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4612 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Pagdiriwang


Mga Layunin:

·       Upang matutunan ang karunungan sa likod ng pagsasakripisyo ng hayop.

·       Upang matutunan ang pangunahing mga patakaran ng udhiyyah.

·       Upang matutunan ang 5 Sunnahs (iminumungkahing mga gawa) ni Propeta Muhammad na may kaugnayan sa Eid ul-Adha.

Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Adhan - isang Islamikong paraan ng pagtawag sa mga Muslim sa limang obligadong mga Pagdarasal.

·       Eid - kapistahan o pagdiriwang. Ang mga Muslim ay nagdiriwang ng dalawang relihiyosong mga pagdiriwang, na kilala bilang Eid-ul-Fitr (na nagaganap pagkatapos ng Ramadan) at Eid-ul-Adha (na nagaganap sa panahon ng Hajj).

·       Eid ul-Adha – “Pista ng Sakripisyo”.

·       Ghusl – ritwal na pagligo.

·       Iqamah – Ang salitang ito ay tumutukoy sa pangalawang panawagan sa pagdarasal na ibinibigay kaagad bago ang pagdarasal ay magsimula.

·       Khutbah – sermon.

·       Rakah - yunit ng pagdarasal.

·       Sunnah – Ang salitang Sunnah ay may maraming mga kahulugan sang-ayon sa larangan ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan ay pangkalahatang tinatanggap na,  anumang iniulat na sinabi, ginawa, o pinayagan ng Propeta.

·       Udhiyyah – ang pangsakripisyong hayop.

Pag-unawa sa Pag-aalay ng Hayop  sa Eid ul-Adha

Eid ul-Adha 2.jpgAng pagsasakripisyo sa anak ay naging isang pagsubok sa pananampalataya ni Abraham. Upang gunitain at matandaan ang mga pagsubok ni Abraham, ang mga Muslim ay nagkakatay ng isang hayop tulad ng tupa, kamelyo, o kambing. Ang kasanayan ay madalas na maling nauunawaan ng mga nasa labas ng pananampalataya. Samakatuwid, ilang mga punto ang dapat na maunawaan dito:

Una, walang natatanging mga ritwal na kaugnay, malibang ang hayop na nakatutugon sa ilang mga kinakailangan. Ang hayop ay kinakatay sa parehong paraang ito ay kinakatay sa anumang oras sa taon. Ang pagkakaiba lamang ay nasa layunin. Para sa pangkaraniwang pagkatay, ang layunin ay ang karne, subalit para sa Eid ul-Adha, ito ay upang sambahin si Allah sa pamamagitan ng paggunita sa pagsubok ni Abraham.

Ikalawa, ang Pangalan ng Diyos ay sinasambit dahil si Allah ang nagbigay sa atin ng kapangyarihang higit sa mga hayop at pinahintulutan tayong kainin ang kanilang karne, subalit sa Kanyang Pangalan lamang. Sa pagsambit ng Pangalan ni Allah sa sandali ng pagkatay, ipinaaalala natin sa ating mga sariling kahit ang buhay ng isang hayop ay sagrado at maaari lamang nating kitilin ang buhay nito sa Pangalan ng Siyang nagbigay nito sa simula pa lamang.

Ikatlo, ang mabuting mga gawa ay nagtutubos para sa ating mga kasalanan. Ang pag-aalay ng udhiyyah ay isang gawang pagsamba na walang pagtatangi. Si Propeta Muhammad ay nagsabi na ang pinakamamahal na gawa sa Eid ul-Adha ay ang pag-aalay ng udhiyyah at ito ay darating sa Araw ng Pagkabuhay Muli na may mga sungay, baak na mga kuko, at balahibo. Ang dugo nito ay tinanggap na ni Allah bago pa ito umabot sa lupa. "Kaya magalak ang iyong puso dito." (Tirmidhi, Ibn Majah)

Mga Batas ng Udhiyyah para sa Eid ul-Adha

a)  Uri ng Hayop

Ang isang tupa ay maaaring ialay bilang sakripisyo para sa isang tao o isang pamilya. "Sa panahon ng Sugo ni Allah, ang isang tao ay nagsasakripisyo ng isang tupa para sa kanyang sarili at sa mga miyembro ng kanyang sambahayan, at sila ay kakain mula dito at ipamimigay ang ilan sa iba."[1]

Ang isang kamelyo o baka ay sapat para sa pitong katao, dahil sa ulat na "Ang baka ay maisasakripisyo para sa pitong katao at ipinapamahagi namin ito."[2]

b)  Gulang ng Hayop

Ang hayop ay dapat maging nasa natatanging gulang upang maging angkop para sa udhiyyah. Ang pinakamababang mga gulang ay:

a)     6 na buwan para sa isang kordero o tupa.

b)    1 taon para sa isang kambing.

c)     2 taon para sa isang baka. 

d)    5 taon para sa isang kamelyo.

c)  Mga Katangian ng Hayop

Ito ay kailangan maging malaya sa anumang mga kapansanan, sapagkat ang Propeta ay nagsabi,

"Mayroong apat na hindi karapat-dapat para sa sakripisyo:

a)     ang iisang-matang hayop na ang depekto nito ay halata,

b)    ang isang may sakit na hayop na ang sakit nito ay halata,

c)     ang isang pilay na hayop na ang pagkapilay  nito ay halata at 

d)    ang isang payat na hayop na walang bulalo sa kanyang mga buto."[3]

May mga bahagyang depektong hindi magtatanggi sa isang hayop, subalit hindi kanais-nais isakripisyo ang ganitong mga hayop tulad ng isang hayop na may sungay o taingang kakulangan, o may pingas sa tainga nito, atbp. Kung ang hayop ay kapon, ito ay hindi itinuturing na isang kapansanan.

d)  Oras  ng  Sakripisyo

Dapat itong isakripisyo sa tukoy na panahon, na kung saan ang pagdarasal at khutbah ng Eid ul-Adha ay nagtapos na hanggang sa bago lumubog ang araw ng ika-13 araw ng Dhul-Hijjah. Ang Propeta ay nagsabi:

"Ang sinumang nagsakripisyo bago ang pagdarasal ay hayaan siyang ulitin ito."[4]

Ang karne mula sa sakripisyo ng Eid ul-Adha ay kinakain ng pamilya at mga kamag-anak, ipinamimigay sa mga kaibigan, at ipinagkakaloob sa mga mahihirap. Kinikilala nating ang lahat ng mga pagpapala ay nagmumula kay Allah, at dapat nating buksan ang ating mga puso at ibahagi sa iba.

Kalendaryo ng Eid ul-Adha mula 2013-2015 CE

Ang tiyak na petsa ng Eid ul-Adha ay matutukoy batay sa pagkakita sa buwan, subalit  ang pansamantalang mga petsa ay ang mga sumusunod:

Martes         Oktubre      15    2013

Linggo         Oktubre        5    2014

Huwebes      Setyembre 24    2015

Sunnahs (Iminumungkahing mga gawa) sa Eid al-Adha

Ang mga sumusunod ay ang iminumungkahing mga gawain na nagdadala ng karagdagang gantimpala sa Eid ul-Adha. Hindi na dapat mag-alala kung nakalimutan mo ang ilan, subalit subukang gawin ng higit na marami hangga't maaari upang malubos ang iyong gantimpala.

1.   Ang Propeta ay nagsasagawa ng isang kumpletong ritwal na pagligo (ghusl) sa araw ng Eid.

2.     Ang Propeta ay nagsusuot ng kanyang pinakamainam na mga damit upang dumalo sa pagdarasal ng Eid. Kapwa mga kalalakihan at mga kababaihan ay dapat sundin ang tama, wastong Islamikong pananamit kapag lumabas sila para sa pagdarasal ng Eid.

3.     Ang Propeta ay kinukuha ang iba't ibang ruta para sa pagpunta at pagbalik mula sa pagdarasal ng Eid.

4.    Ang isa pang sunnah (iminumungkahing gawain) ay ang sambitin ang kadakilaan ni Allah sa mga salitang ito:

Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha il-lal-lah, wa-Allahu akbar, Allahu akbar, wa lil-la hil-hamd

"Si Allah ay dakila, si Allah ay dakila, walang diyos maliban kay Allah, si Allah ay dakila, si Allah ay dakila, at ang lahat ng papuri ay kay Allah."

Ang mga ito ay sasambitin kapag lumalabas sa kanyang bahay patungo sa lugar ng pagdarasalan at hanggang sa dumating ang imam upang isagawa ang pagdarasal.

5.     Sa Eid ul-Adha iminumungkahing huwag kumain ng kahit ano hanggang sa makabalik mula sa pagdarasal, kaya dapat siyang kumain mula sa udhiyyah kung nag-alay siya ng sakripisyo. Kung hindi siya nag-alay ng sakripisyo ay walang mali sa pagkain bago ang pagdarasal.

Pangunahing Kaayusan ng Pagdarasal ng Eid 

Ang Propeta ay hindi nagsagawa ng anumang pagdarasal kaagad bago o pagkatapos ng pagdarasal ng Eid. Kung ang pagdarasal lamang ng Eid ay nasa isang moske, ikaw ay magdarasal ng dalawang rakah bago umupo.

Walang adhaniqamah para sa pagdarasal ng Eid. Ang Propeta ay isasagawa ang pagdarasal muna na susundan ng sermon (khutbah).Mga Talababa:

[1] Ibn Majah, Tirmidhi

[2] Saheeh Muslim

[3] Sahih al-Jami

[4] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

--b2_3a36904b522d78837b1efa5729bc4ddc-- --b1_3a36904b522d78837b1efa5729bc4ddc Content-Type: image/jpeg; name="Eid_ul_Adha_-_part_2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Eid_ul_Adha_-_part_2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACWAOADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDtYrRC uODUE+kMx3RkfTFPtnnQASc47itCOYEYrucpRehyWjJamAYJ4G2sCtTL5hHPNbcixTLhhmo/s8IX AiB96r2190T7K2zMoRk9vzp4iyOlaHkIDyvH1oCovVc0e0GoGY9uSelO+z7YWbgGtFolb7qceppi 2Hmk7R096ftA5DAeGRmzjNKLdwvSuhh0sybsMFI7GmvYLEDvB/KtPbrYj2LObMEhPC0gtZD/AA10 kdlHIpIPQ4PHSpf7GXBPnqSOgx1p/WEtyfYM5pLKZzhUJ+gp/wBkwfmODXUadarazb/LYvjGSazN Tt7j7S07wFBKcgDnFJV+aVgdHlVzOW3jH941a+wlLdbgxsI2baDUaROeWVgmcFsdK6JIreWKJWcy QqvAPdvWlUqco6cFIw1hGM+U2PWneWo42N9K6uIqIwgAx24xUN5CkwcNb+ZgdRwR+Nc6xF3axv7F WOa2j/nmxpVdFODHzWtDprFlzc4U5yo6j8ajuNJljjEvnbyPvcdPpV+1jexHs5blLz9vSL9aZJNu GAg/PNWzaq8Y3Ebh39ajNsRwOfpVKUROMigY2PYClFu7AkDOOuKvLb5PAz6jvVy2gXJBGMj0purY lUrmJ5RHWgwZrZFlgNuYY+marC2PnhSNy/zoVVMHSsZT21Qy6U80TugztGcetbkunoH+WTg9sdKV 7C6W2Kwsrq33lHBqlW7Mn2PdFeOXj5lFSZB5DsPxqkH9KeJBjvmocTRSLyzHPHI7YqQSeoIqgspU 5HWpFk3H5j+lQ4FqRadlcfLgke9CSnO0hTUKSRqCdoJ96ek6q4YoCMdMdKmw7kplzwRj6ULMV5Aw e9RGSPcSF/Ck3jOOdv60co7lmO6KS7sdasmeOVCCV5HSs0yKMbR09e9I0iEkgYz79KXJcOaxIVVJ mZHwCeB2FX4pIwgw4PHrWZ5iD+Hn1BpImhXJfJPOMU3G6BSsbSzpnjFSCUEdjWErRjHzNnvzT2nU NlOB6ZrN0iuc1ytvKrI6KVY7iD3NR2sMcCmIEFQcgGs3z+OG5pyzr6nPrmjkdrBdGs03kvgjI7H0 pwuUbnNZQmGCS2c+tO3hgPnAqfZj5i+5j371AU+tPbZPEUfr7VnJN6sCPapBOgYccdypocAuL5Kr xz9KUpGn3k596iZiRxLn60biw+Z8ketVqF0WBhFyAMe1PCqcZwCar7gBt38GhSV431LQ7k/zRkgI DmnNGGUHYoIFQtMc8kZ9qBMRnnPFKzC4AgNjA9+KcifxfeB96j3gknjpQJSmfmBpiucQtzL/AHz+ dSC4m/vn86hVKlWMV6baPPSHfaJf75/OlNzLj/WN+dAiXuaRkTpj8qV0UJ9qm/56N+dIbuf/AJ6N +dMMEYHWT/vqoLi3ZgfKuHQMMEEA4+lJt9EL5k5u5+nmn86a15MFy02B67qzP7OAYMZ2yOvB+b9e KilsX52zxqM8D5ulQ5z/AJRcy7modQYEKboZPT5qa+obG2veoD/vE4rGNs4OBInPXkj+lMe3IOfN g3e79az9rV/lHePc3EvWkYBLoMT0AbrUym4Oc3IQDruNYAs2Y7UkRwO6svP60slpcrLj7NMVByCR zj0yKTrzW8Rrl7m+PNZ9q3qFvQNUwt7lhn7WPwrl9t07kMkqhjksUJwfc4zUbrcJEG+b5j0BO78u 1T9Zl1RSjE6pobwH5bgH6kikCaieEkXPu9cuNVvowAty67emSD/Op08R3seMvG5z3UD+VP6ynuh8 qNt01xGOGZx/sOMVVnbVCf30c+O+TxWXP4h1KU/LK0SeiY/nVGe9nmP72eR/QOxNZusuwWOhhmuo 8+SZge+zNTx61fxYDTS46YdDXKJM6EEEhh0INaK6/cq4JXKAco2efxqVWj1QWOnh1e9l4AZiOu05 qwNRvQeSw+orkD4gTOXTAz2PSh9dTPyKW9cniuhVafV/gS+bodj/AGvMDzOfxWpF1aQ/8vA/75rh W1u43fIkanP3WOaP7YviAR5JGOfrQ6tEaczvP7Vl/wCe6/8AfNJJq7hflnXP+7XEx69IP9fAMeqG rA1myZyplIx3KkA1UXSl1Bykjqhq0xGPtIHvszUg1YgfPOp/7Z1zaXEbjKOGHqDTxID3rX2UWT7S RdVqlVqyk1NSfmjYepqwmowFclyg91/WsFiaUtmLlkuhf3epppYVGkkT4IlVs+hqws0YGNn41qpJ 7EttEJNNJPYVZNyB0AFQfbUZiFdMilKpGPxOxHM2RGKRuiH8qT7HK38Bqdp5fKMigtjoo6mopLy4 TAUAnHTcBWM8dRhvJD9nUavYYNPfOStEmleaOUH5Uw6jK7bMvE2cEjDD/wCtVW41S5ijZGuhIScY VeR+VR9fg9Yu5PJOxI2ihTn7v1px0eV/uyN+BqjFqeoBwIw7KBz5rDH4GtiC7Ih3sxVkPK/4Vmsz g3Z6C9lIzH0q8Qnb9o+oY1WaHUojtW4uE+pNb6aq/O0t+VQ3N5NIMt0+ma7aVeNXbUiXu7oyGt7q RQZpRKf9tA1RfYEJ+a2gbP8Aslf5Gr7GV+jfpipbeyuZ2wkLOfYVpLk6oI69TMbT7JfmeGaMnvFJ kfkalXQ7V7NpjdzxSEgRRyxj95W8bRNNhM15BufHyRnnJrlb5LmacsZWbJO1W6L/AFx6V51eVPZI 7aNOa1k9DOuGW3kZCxYqfTFVWvl6BOfrT54ZSxMmWI7jGDUJCjkrn69awSRrYRblN3KKP97mmNKW 5yT+NSZjI4QflTdkX9zr6VV0gsM80gck00XMinAYgfWnGFG6I/1zTNka/eb8M0cyFYHuZF5Vjg+9 ILxxxuP40hmgXjaCRTWu48fd6+lPm8gsWUupQcjcPoKtpqV0o4mkGPeskXUYxhSSPUmlFy+7IAXH GcZo55LYOU7DzSqjd8uTwA3WnrKuQpjLYOPSm5ihiV2ieVj6sB+PtTJLh4zvWNTCVwwBzj/PrXk8 6ZXMi0C2csxyDwpxintMwcsrgZOMbiKhS5ttqSeWxY4UgnGR6/WnvdwKVyoVj/efg/pUOq09B3vo JJdXgXAlyuOWqr50qOokbenUY7+oHqaW9MMEP2mSNgDyowcGs29nkhtlmmQwrK4YGMjJX+nNPndT c7cFhuaTnKOhrvdKd2bkFekXO0/lmiS8htLRZ7iZ0aUfJED8zj1PoK5Vr2OZmdgzbWwMgAn29zVq HzruaGa6lMmzKkchduMYz69Kh0UtzqeCjPSDv1+RvyXOEIQbckIWI43EZwKZbpFMhE8e7HAcAg5+ tUnmUY+8y4BABxlcAE/jirViftQZVQxKxBhUtuOSOw757Vm42Wh1zyvD0qV5PUqR3Btb0iSTeqEq wI+76GrtvrEc8sUZR+OvOMehprQo7vF5XlyRKUZdpVmOON36mqVvbGCfEse2Q4wh6EHjFa2jNO+5 42JwjpT5I6m5PLFJLsDZdRhtp5z2pt7HJY2b3cvEK4xk9SazY7d4Lt3dxHGeRu6hu4P41Xnnk/s+ 7t76R8qRhQ3GR29xXbh8ROnHlTujilQTept6fd2U0pNwzRooyDz81Sajrs1rDusn8iEHIZWy747e wrKs3QWiTxsQq4GwDhT7j1oEEE0U8YV93JRiepPA/HNL61O1myo04LVIni19vPS4eZ2cDc3mEuFP qD+NZl9rM88n+rYIeTu6tUdiZ0ne1M0auoJy3Yf4Vans4t8kkhExfGT90J75HBqFUUXZltuxnNed B5TcjvTUna4JjihDMBkgjnFapsLF5ftW91yPuo2FX3xVaa08i9gmtpAySHJIGMfU1Srx6CMg3RXg LtOe4qOSeQZUkgjqOldBdW3mT23lQrOSrAsOw7fiKz7vS5bmUylQm6IMWzkZz396uNeL3CxkNOxB zwPrTC5bkH61s22nJbZWaAF2zh2OQePSq66cLiOTyIQGDbcNkFffFaqrEZllsnpn6U4Hb93qD1xV 1dLnEbF4juA444p66Xd7A7QkhuVXPJFV7SPcDP8ALOQM8GnqCvDAtz2FTvbycDypFx29PpQVZHy0 bKBzRzXA39Vu7cXcb6fNIbcoMeYBnJGTnHX/APXTINWSOL54i75+6vQD3rNhVZEMSgAY4b096dDC IwTdI8w2naY+DuPeuFwjbU7MdKhKSjSVrGwNTjlGJFb3QDtSnUHQg28aqnTBOM1ijUmikjjcA5+X aMZ/E1PNM0zLbxwOqyA7nYY+X1HrWUqUUzOjg5yafQ1B4jnRwrrE3HYkmkudUi1OIWskIkilG1gg +ZW/hwPTJrFki8qQSC6hmKE4VCQ6gcY/H0p41B2u1haNiGI3CLAOR70lRitUj04UoQre4/dW9yzd 6fBpsa28sSrPE5AJzg/U/wAqbDeySwQxK58qLKqSRnHeqs0F5LcgyO2GJIkkbA3fU1JFNDbTuQyG Fx/B0cg5wfWrtp3PUw/JbmhY1p1m02RLV5UllMSlNrblCHqCeDmq0n25zDfRW5RFkHkSBuDjuD/j VadWkJeGJnYjLKxyR6YPpVxJPOsQl4ZBt+7GQQiHjJ/Gs33sbc3KlK17ldby4j1BxNdbV8zMpwOT 35q3LqcN1OgQJI0Z25z8pB5HHfFV9QEE0mC6GKMYwpwJB9e1H2RYvJvIExsw20cAL74p2ja7PPli KccVea8id7mTZuuDvDN95APlIHU/Ws5NZkkuFyqyKMrukUAsM8cdq2bK4imLi4QHDFtu7gZ9v60X Xh6zSP7XbQvIGPzLvztPXP0pRqQi+Vnn5pOk6toqz6ibCurJKsqC3IOQrZy3v9OKdZpOkpuE2uQ5 yc8AeuPSqVyr2lshYYbP8J3Ek8EflU8MsbhnihdJhFgA9x3FVLbQ8srfYnmvJpSNyMwLsBwxHUH2 71qLZhbB7cyqxYbkwuA3pWfYrOwd41Thl+QZyfWteBEls3aTc7Y+Rdu0r7VE2xdSo8bQDdN5aIyf OycnPoPb3pry29xab5CA0WdjAYzx0zTb8ypZL5q71f7o/ue9Jp25rfa0QkVex7570W0uJkZnc2x3 p5aIQd49cf8A16jt53ZZP4WZgqsrYB9avpHAka2AjKheAM881DDYR2Uk8TyPJlxtUjp9aLqzDcFt GuA0xkXO4krn+VJdB7a13KW+fghz90+v+FW3tpE8t0aMDbyPMHPpkVXuHcLtmt2cDksPunn2pKVw IWdJQWJ2BVHzkfdp0NzahvkcODxnqM1Xu43uECGKQITuODgY9KZp8Fm4aOKII8fzEeZnIHfnvV3T R2LBVXBTRZmayd2EsS7yMFlbBPvVK7skLB7WZACOVY/rT59PhbFyJH2tk7Q2cA1j3D3ETEJFuCjj JzxWlPyZzulNdC5bXMDrmaaK36hRz098VXk1C4kQpA4ABxu7n6f41WksRGOLlS56LjJpps40QM8j bj6nANbqMe5lZblmzubTLpdo5JyBIuCAx6ZB5qXzIrhI4muHk5yo5+Xjn8M/zo0/TvsNodQv1CRj /VRHgv7n/DvU7aglzcNMFj3FdqBRjIHFRJJvQ6IVpU/hGrbwTDKpuduc856dRirVvPf29g8MccaC Qruyq5+UdeO/Y1ShvGRnQW8i/wC2RwatQXsySzSRYkeMbFXpnPFTJNI7MBGpUnJ7rr3ZlalNc7lW dJt6chm4DD29qIbnASNVyg5IXg57mtK9RZzGzb5I4AAIidoUk/MB+Xb0rPgt0u9RPnMLKEtgtjIU Y6Af561UbSWp2KnWw+ker0RblubZr4lXmlicDdhwGJxwc9AKti2v443maUoIxuWMKcY64rNNuInl VBkP8qgKFI+o+lbtvp+oy2EcySIirGViiZ/1z39hWU7K1mdEq06UV7UyLpjeW9oIEHmFSsikDOc+ g7citnTXjjDQxks0a4ZfQfXvWbe2F0ls85KoHUKQ3ysDUGkTiykZXDeZwRk9RTcVKNjx8Ti/aP3V oX5ryBzPCcGQnClfvKnb9e1WJ9SltbBY2DqrsFbI9Kp3ph+2Q3wG0s38I5Pcf1rcTR7bUxHceYEY D5Y0HQ5znnrWTjCKTkcUpObuyjdF7qxlEcILuBgYxk57+9VdPS8WURPGVOcg+gI6D2rSuo73TbJ1 dlNvnMcqHd3zgj1rCn1VrOFoyzGXOeD9z0q4++rR1EzVTbDegPOqugCocH8qmhlUajLFNKB5hBGw 5BauPin+1Tcy4kAyWkbhua3ILy1gtxEU3SdVkB5Jqp0mvMl6GteqWYKABtJIyc7h3ArGur24tLkR IWMbNx6D2rbtpftluB5bsHyuOvI9+1Y2rRRRtHIJixjY/KTgj8e9Z02r8rC9y1BMHuopXAabnaF6 mtO91BAkZaIiUnG3+I/SsGEQi1W4UMoBJz1w3XFWYdVt7yMbJRBOjBhuXIJHfNEodV0BJvRFi+kS WTDrMikDhTjn6isq+v4UiMNu0sRYY3DmtW4mUzq7y+ZGQcbev41zusCCO9UW5YgrmTPO3P8AKqpK Lep2ww9dOzTXU0NO1+OHyYrhSrA4yT19Caiu5Yru9822uCTLlWG3A/P0rCDOxKBsBjnOM5rQt45m iK7diff2d2PT5a0lTjF8yPTwtHkqe0ldemxo293dx2wRD5jISu0ck89vXrUlwnmsyTpsYj5scVRe cxpEudrRnIYE8EevpikjvcPJ9obJcj94c4B/+vULXVIeIo2Uq9GXqWfstmnCokWTwSMkfnVi2jtw gMgMhB5RgMH0qkNk3KoxHb5uhFJDY3CZbarHdkAnk+hNW13Z82at5MtyDFcpvUkEqRgY+h6Gqkxi k+SONIwp4buB6VLYRXT3BIww/jkIDbQOw96brFxbX1nKLePbPbMCXj6yL0P5cVMdHyoauyherIDG kRcnGd33sehrOW+aPLbQz45ZRj6YxSzvdGNXaVQzMflXqMeo7VRMj4C9BH0A4rqUFY7aFWVP4Wb6 X1vPeK1qbjzGGZ1l5XPeoZJpi2xysYVs7SMAc8fSsaKZ1nZ0ZkLHnB6/WtCOOS7iO+baByQRnPPr ScEjaWMqOopSei6GmypIrhirLJJkOOo55A71tWWoQWSR2ivhsfMrruG38e9cxGwiVDGf3q9Sx4Oe /tVxZmaXzGlBl46L/WueVPQ5sTiHWd+hsSO6GWCZFkjfuDzj1BrKu9CuZ9Qh/en7M6hhMAAUHpj1 rTtbr7RD5MvDA/KamtlLKRu4Un5T/nis03DY5FJorvoaOAE1KVWGMFoxxjp0qWx0e4t3AS63yM4I mVsFfwPbBq5HCp5aVR9BmpHiXZ+7k3N7nbWbnPYXOzZjhkjgYfurqM8bAMZH49awINGhsZ5JbKUx GY4dZRuCjvWrZXEqqElDE/3gwI/nRfEqxnd8l+APQfWuSnOcJOLNL32My08K2CX7XN2ih2xiGLgY 9ce9ZOveFmt7wNphL2zJvCs3zKw6j39q6aad4LeG6iXepPlyYx26HNJcyw3KruLewU4NbxrVVK9x ttIxdOjvIbYR5GVx+7Y4/lTr0MZmlNq0oHONpP8ATmte7TyrSKWCBN0hIYdOB0rnpru8yX8t4lLY VcEHFVFuTuQywGik05wyqkUpG4KoVhjpWamjW5v2iS9Kq33OAD0q0s0XmIbmNEduGff1HuO/4Ut/ EkrDy4wIsAxuD1Heri2m0nuaUqnJNSK81nLFGSHVipAywIx/kVBNDNbws7Ko81cLKOQwyDwatTXM XlLHPPuVcKSx5xWTczlZmgjfzoBn5WHy8/WrhGTPWoZlNq01oV5URvNlwsWx8qobBbNXUnZoBslO 7qVB6H2qtPZb4PO2vKi4+5zxThbs0IWON9g+ZQqnOa2ai1uEsxmpNwWgs0Um07YkG9ssM4C+gNV5 2mhnLxo0cxbPycqBUz29wSSsjRlgBtcE8VUNxNFN5cj8DgMvb3q4wfQpZhCUeXlsdS0Vlp7FSpYd gDtCfT/PWoIpFnbcGkVAOWC5IGahjEc77pCzyYAGOM+lalullaW4lvQN8XXbwV9vftXLJcq8zwRb 2Nk0mUoBCHYIMfeY9Dz/AFrENrJYRM0rLGJG2hkcElcEkYBPPbmnanqLakv2eCB4UfojEnCDqT7/ AJVFZ+Hbq4Qecxtog2VZjz+VbU1yL3mWkluRm4txbJIdpZxtKAdPb8MgVTTR7zULoiztW8sAfO3y qPqT9a7XS9H0mwZd0aSb2/1kjZZiD+nPak1UvJEr28zTQKdkwTA8ps9T7dMH60lX973Coytsc7Dp 1rpZjW523S3MoglcLhUPtn+dMtdCYavPYy3DpFA2RJsyXU8jH1FW5NFuftk1j5++CRkuBK3UkHqM cZ7V0BfeIndVJjGzcBjcO2fWonVcdnuEpWQRaFpKRrtsPMKjq5JJx681WvvDbS3fmWIhhgYfdduV Pt7VoJfPwFJz7GphfPhiyLK2DtBGD09frXKqk1szJS7lKLSms0HkXabwvz4XO4+59KqORASlwp8w 87UOOfr6Vp3dxbkSAFbeUhmJC8NgdKzdUtLnyUkgUTlx8yqctjGSfqfbpWlNyb94b1KpkYn5QM9R jpR9qZI8b8jPfpVBbkiMCdWjkc9uf84HAqR4o1kCSSKq7QxUnqOy/wCNdfKibFi3uXW4L+aV3fd5 rVS5/tALCJF3I2Tg9u9c7e3DiMQ/dcjG0dQam0iWRJHK78hc7Qfmf2zWNWCauOx2sILWEsA+U5GA wIzj09az4pRsAdggY/3OamtX2WxkeaS3LQlkRvn4z1xVC/kjE8agAyEBwob5iD/X2rjhvYp7GjfO TpkTRZkBbrt681kas1xap5ZQSu0YLxyNj5uuM9jitmy1CO2gjiiUCUpnzACSoOePauc1xL0TOVYT wHljjLKfU10U1qkDMXzTJdeY9uwLf6sghtv41JNPfhQhVpEH3ScY/KquGll4fDAE/d6flVb7bcLI pMwAPHPb3NdvImNK5NPO2/8AfxsGJBzGw/UVWkvImBRocr2wMEH3p0kzOXKzFlU8HoT+FQSyhu/P erijRItWuqfZxhAMkYOeea2k1eUhYiAu0Y4GK5OSZCQQgyP1q9BfM48yU7mY+tRVop62G1bU2Z7n zY9xY7snqOhFYVyrPNLJjKjBYj1PanPeSkFVwrbi24ntTI7stB5ePlVixY9WY/8A1qdOm4Dd9zpd MjW2WLvPcD5G7KPX681LzevsICqhIOOrY5oorn3mc7LkdlJbh0g8tXO4Fjk8gZ/KkKzSMxkKshCk jP8AC3BHTscEUUVm3fckq3UrxMqTMGlxkso4zxz+OKrW8Isrhbpxvz1AYjJPXPrRRXRFKxRrPNHd 25ZIvLa3dRjsQeOPTmlVjsZm52HH4/4UUVyzSTZLHK5LEdMc8Url1wGbqM8UUVlYkY05kDRhQVxg h+eO9SxbthuIHZQA8jKfUjaMUUVqtENDRa22pqqSxCOSJUPmR8Elhzmsm/nfRr2OEJG7FfkO3jAJ xnNFFa09Z8vQuJWt4570mV/LaQknkkDJzk9OTxTdKa6W78lXRSXBfAzkdetFFbySsyuht2WpN9sZ BkMCe2R+VP1N3dNsmG+zgnd3OeetFFcNveM+pHLfRwbOZjsjUcEDt+tLPexzxx3Kh1cDDHjmiitb bAynfTRvpsrwxIksYLFtoGR3/GuPknMil3yxJoorqw60NqZXMvOcU12yBxRRXYdKRJbxJKpLMVx6 DNSNmFcBiV7cYooqOtiHvYSSXcibhUZcLJ8o4xxmiiqGj//Z --b1_3a36904b522d78837b1efa5729bc4ddc--