Date: Tue, 27 Oct 2020 18:47:45 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Pagpapakilala sa Shariah (2 bahagi ng 2) Message-ID: <1d3cc5faaa6f84c487ac874e14c9c951@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 34.234.207.100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_1d3cc5faaa6f84c487ac874e14c9c951" --b1_1d3cc5faaa6f84c487ac874e14c9c951 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_1d3cc5faaa6f84c487ac874e14c9c951" --b2_1d3cc5faaa6f84c487ac874e14c9c951 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 15 Pagpapakilala sa Shariah (2 bahagi ng 2) Deskripsyon: Ang mga aralin ay sumasakop sa mga pangunahin ng Shariah at fiqh na kinakailangan upang maunawaan ang mga gawain ng mga Islamikong panuntunan at regulasyon. Ni C. Mofty (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 12 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 21 - Nag-email: 0 - Nakakita: 1897 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Kagandahan ng Islam > Mahuhusay na Katangian ng Islam Mga Layunin: · Upang matutunan ang kahulugan ngfiqh at kaugnayan nito saShariah. · Upang maihambing at maipagkaiba ang Shariah atfiqh. · Upang matutunan ang tungkol sa "limang"mga kapasyahan ngfiqh. · Upang maunawaan ang anim na mga yugto ng ebolusyon ngfiqh. · Upang mapahalagahan ang pangkalahatan at natatanging mga kuwalipikasyon ng isang Muslim na hurista (faqih). · Upang matutunan ang tungkol sa pangunahing mga luklukan ng pag-aaral sa daigdig ng Muslim. · Upang matutunan ang tungkol sa pangunahing mga konseho ngfiqhsa Kanluran. Mga Terminolohiyang Arabik: · Faqih (pangmaramihanfuqaha) – huristang (mga hurista) Muslim. · Fiqh - Islamikong palabatasan. · Hadith - (pangmaramihan – ahadith) ay isang bahagi ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang talaan ng salaysay ng mga sawikain at mga gawain ni Propeta Muhammad. · Haram - Ipinagbabawal. · Makruh - kinamumuhian. · Maslahah mursalah – pampublikong interes. · Mubah - pinahihintulot. · Mustahab - iminumungkahi. · Qiyas – pagwawangis. · Shariah - Islamikong Batas. · Sunnah - Ang salitangSunnah ay may ilang mga kahulugan sang-ayon sa larangan ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na pangkalahatang tinatanggap ay, anumang iniulat na ang Propeta ay sinabi, ginawa, o pinayagan. · Wajib - ubligado. Ang Shariah ay ang pinagtibay na mga panuntunang isinabatas ni Allah sa Qur'an, Sunnah, at iba pang mga pinagmumulan na nagsangay mula sa mga ito. Fiqh (Islamikong palabatasan), sa kabilang dako,ay tinutukoy bilang kaalaman ng praktikal na mga panuntunan ng Shariah na hango sa detalyadong katibayan sa mga pinagmumulan.[1] Samakatuwid, ang Shariahay isang layunin, ang fiqhay ang landas. Ang Fiqh ay nakapaloob sa mga pinasadyang mga aklat at mga ensiklopedya. Ito ay isang pagtitipon ng mga panuntunan at mga regulasyon. Ang Fiqhkinabibilangan ng praktikal na relihiyosong mga bagay na kilala sa Islam. Ang mga ito ay binubuo ng mga panuntunang ipinahayag sa isang malinaw na teksto. Ang dalawang halimbawa ay maaaring ang tungkuling magdasal ng limang pang-araw-araw na pagdarasal at pagbabawal ng alkohol. Ang mga ito ay tiyak at malinaw. Ang Fiqhay kinabibilangan din ng maraming praktikal na mga detalye ng relihiyosong mga bagay na mga ipinapalagay. Ang pagdurugo ay nagpapawalang-bisa ba sa paghuhugas? Sa paghuhugas, kinakailangan bang punasan ang buong ulo o bahagi lamang nito? Ang mga sagot sa mga ganitong detalyadong tanong ay matatagpuan sa mga aklat ng fiqh. Ano ang Kaugnayan sa Pagitan ng Shariah atFiqh?[2] 1. Ang Shariah ay ang totoong mga panuntunang ipinahayag ni Allah. Walang salungatan o pagtatalunan sa pagitan ng mga ito. Ito ay may kasang-ayunan sa lahat ng mga Muslim. At para sa fiqh, ito ay hinango ng mga iskolar ng Islam na kilala bilang fuqaha (mga hurista) mula sa mga teksto ng Shariah o iba pang mga pamamaraan tulad ng qiyas at maslahah mursalah. Ang mga nahinuhang panuntunang ito ay maaari o maaaring hindi sumang-ayon sa Shariah. Sa madaling salita, kapag ang isang iskolar ay tama sa kanyang pag-unawa, ang Shariah at fiqh ay nasa pagkakasundo. Kapag ang isang iskolar ay nakagawa ng pagkakamali, ang Shariah at fiqh ay naghihiwalay. Ang Shariah ay hindi umiiral sa kahit isang pagkukulang. Ito ay matatagpuan sa loob ng fiqh.[3] 2. Ang Shariah ay ganap, ang fiqh ay hindi.AngShariahay halos pangkalahatang mga alituntunin at mga sawikain mula sa kung saan ang patnubay para sa lahat ng aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay ay nahinuha. Ang Fiqh, sa kabilang dako, ay ang opinyon ng mga iskolar sa maraming pagkakataon. Para sa pinaka-bahagi ang Shariah ay nagbibigay ng mga patnubay na kung saan ay ipinapaliwanag sa fiqh. 3. Ang Shariah ay pangkalahatan at patungkol sa lahat ng mga tao hindi katulad ng fiqh. 4. Ang Shariah ay ang umiiral na sinang-ayunan habang ang mga bahagi ng fiqh ay hindi kinasang-ayunan. Ang Fiqh ay nagbibigay ng makatuturang mga sagot sa magkakapanabay na lipunan para sa isang tiyak na lugar. Ang Shariah ay malaya sa oras at lugar. Ang Shariah ay karaniwang nagbibigay ng pangkalahatang mga direktiba samantalang ang detalyadong mga solusyon sa partikular at wala pang kaparis na mga usapin ang binubuo sa fiqh. 5. Ang Shariah ay sakdal habang ang fiqhay hindi.Ang Shariah ay hindi nagtataglay ng mga pagkakamali bilang ito ay itinuturing na banal na kapahayagan, subalit ang fiqh ay maaaring minsan ay mali dahil ito ay isang pantaong pagpupunyagi at isang bunga ng pangangatuwiran. Mga Panuntunan ngFiqh Ang mga panuntunan ng fiqh ay inuri sa isang pagtimbang ng limang kahalagahan: 1. Wajib (ubligado): kung ano ang kinakailangan sa isang Muslim, tulad ng limang pang-araw-araw na pagdarasal. 2. Mustahab (iminumungkahi): kung ano ang hinihikayat na gawin ng isang Muslim, tulad ng pag-aayuno sa araw ng Lunes at Huwebes. 3. Mubah (pinahihintulutan): kung ano ang natitira sa isang Muslim upang gawin o iwanan, tulad ng pagpili ng ilang pagkain o inumin. 4. Makruh (kinamumuhian): kung ano ang higit na mainam na iwanan para sa isang Muslim, tulad ng pagdarasal habang ang pagkain ay nakahain. 5. Haram (ipinagbabawal): kung ano ang ipinagbawal sa mga Muslim, tulad ng pangangalunya at pagnanakaw. Ang mga Yugto ng Ebolusyon ngFiqh Ang Fiqh ay nabuo sa paglipas ng nagdaang mga panahon sa iba't ibang mga heograpikal na mga lugar sa daigdig ng Muslim. Ang ebolusyon nitong higit na tumagal ng 1400 na taon ay maaaring maiuri sa anim na yugto: 1. Saligan: panahon ni Propetang Muhammad, nawa'y si Allah ay purihin siya, 609 - 632 CE. 2. Pagtatatag: panahon ng mga Matuwid na mga Kalipa, 632 - 661 CE. 3. Pagtatayo: panahon ng dinastiyang Umayyad, 661 CE - ika-8 siglo. 4. Pamumulaklak:panahon ng pagtaas at pagbaba ng dinastiyang Abbasid, ika-8 siglo - kalagitnaan ng ika-10 siglo. 5. Pagpapatatag: mula sa pagbaba ng dinastiyang Abbasid hanggang sa pagpatay sa huling Abbasid na Kalipa, 960 CE - kalagitnaan ng ika-13 siglo. 6. Pagpapahinga at Pagbaba: mula sa pagkakatulog ng Baghdad hanggang sa kasalukuyan, 1258 CE na ngayon. Mga Kwalipikasyon ng isang Faqih (Huristang Muslim) Ang tatlong pangunahing mga kwalipikasyon ng isang Islamikong iskolar na siyang nagpakadalubhasa sa fiqh ay ang mga: 1. Kaalaman ng Islam mula sa mga pinagmumulan nito: Qur'an, Sunnah, napagkasunduan, at huristikong pagwawangis (qiyas). 2. Ang pag-unawa sa umiiral na mga pangyayari sa lipunan upang makayanan ang mga magkakapanabay na usapin ng maayos. 3. Kabanalan at mabuting layunin. Higit na katangi-tangi, ang isang dalubhasang iskolar sa fiqh (faqih) ay may kaalaman sa: · Wikang arabe at mga siyensiya nito. · mga talata ng pagbabatas sa Qur'an at ang paliwanag nito. · pagbabatas ng ahadith at ang interpretasyon nito. ·maaaring makilala sa kaibahan ng mapananaligan at mahinang mga ahadith. · nalalaman kung anong mga talata at mga ahadith ang napawalang bisa at alin ang nananatiling gumagana. · maaaring makilala ang pagitan ng pangkalahatan at ang natatangi, ang hindi ipinagbabawal at ang ipinagbabawal, ang iba't ibang antas ng kalinawan ng mga salita. · nalalaman ang mga opinyon ng mga iskolar sa mga usapin, kung saan sila nagkatalo at kung saan sila sumang-ayon. · nalalaman kung paano ang qiyasay nagawa. · nauunawaan kung papaano ibukod ang mga nagkakatalong mga katibayan. · nauunawaan ang layunin ng Shariahat iba't ibang prayoridad nito. Mga Pangunahing Luklukan o Paaralan sa Daigdig ng Muslim Ang mga pangunahing institusyon ng pag-aaral sa daigdig ng Muslim ay ang Al-Azhar University sa Ehipto, Zaituna University sa Tunisia, Imam Muhammad ibn Saud University sa Saudi Arabia, Umm Darman University sa Sudan, Islamic University of Madina sa Saudi Arabia, at Dar ul Uloom Deoband sa India. Maraming Muslim na mga iskolar ay alinman sa sinanay doon, o kaanib sa institusyon o naimpluwensyahan ng mga sentrong ito. Mga Pangunahing Sanggunian ng Fiqh sa Kanluran Mayroong ilang mga pangunahing Islamikong sanggunian ngfiqhna binubuo ng mga kilalang Muslim na mga iskolar mula sa buong mundo. Ang pinaka tanyag sa kanila ay nasa Meka, Jeddah, Cairo at India. Ang tatlong pangunahing sanggunian ng fiqh para sa mga Muslim na naninirahan sa Kanluran ay ang Assembly of Muslim Jurists of America, European Council for Fatwa and Research, at Fiqh Council Of North America. Mga Talababa: [1] Al-Madkhal ila al-Shariah wa Fiqh al-Islami ni Dr. Umar al-Ashqar, p.36 [2] Al-Madkhal ila al-Shariah wa Fiqh al-Islami ni Dr. Umar al-Ashqar, p.42-43 [3] Madkhal li-Dirasa al-Shariah al-Islamiyya ni Yusuf al-Qaradawi, p. 22 [4] The Evolution of Fiqh ni Dr. Bilal Philips p. 17-18. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/205/pagpapakilala-sa-shariah-2-bahagi-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_1d3cc5faaa6f84c487ac874e14c9c951 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pagpapakilala sa Shariah (2 bahagi ng 2)

Deskripsyon: Ang mga aralin ay sumasakop sa mga pangunahin ng Shariah at fiqh na kinakailangan upang maunawaan ang mga gawain ng mga Islamikong panuntunan at regulasyon.

Ni C. Mofty (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 12 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 21 - Nag-email: 0 - Nakakita: 1897 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Kagandahan ng Islam > Mahuhusay na Katangian ng Islam


Mga Layunin:

·       Upang matutunan ang kahulugan ng fiqh at kaugnayan nito sa Shariah.

·       Upang maihambing at maipagkaiba ang Shariah at fiqh.

·       Upang matutunan ang tungkol sa "limang"mga kapasyahan ng fiqh.

·       Upang maunawaan ang anim na mga yugto ng ebolusyon ng fiqh.

·       Upang mapahalagahan ang pangkalahatan at natatanging mga kuwalipikasyon ng isang Muslim na hurista (faqih).

·       Upang matutunan ang tungkol sa pangunahing mga luklukan ng pag-aaral sa daigdig ng Muslim.

·       Upang matutunan ang tungkol sa pangunahing mga konseho ng fiqh sa Kanluran.

Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Faqih (pangmaramihan fuqaha) – huristang (mga hurista) Muslim.

·       Fiqh - Islamikong palabatasan.

·       Hadith -  (pangmaramihan – ahadith) ay isang bahagi ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang talaan ng salaysay ng mga sawikain at mga gawain ni Propeta Muhammad.

·       Haram - Ipinagbabawal.

·       Makruh - kinamumuhian.

·       Maslahah mursalah – pampublikong interes.

·       Mubah - pinahihintulot.

·       Mustahab - iminumungkahi.

·       Qiyas – pagwawangis.

·       Shariah - Islamikong Batas.

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan sang-ayon sa larangan ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na pangkalahatang tinatanggap ay, anumang iniulat na ang Propeta ay sinabi, ginawa, o pinayagan.

·       Wajib - ubligado.

IntroToShariah2.jpgAng Shariah ay ang pinagtibay na mga panuntunang isinabatas ni Allah sa Qur'an, Sunnah, at iba pang mga pinagmumulan na nagsangay mula sa mga ito. 

Fiqh (Islamikong palabatasan), sa kabilang dako, ay tinutukoy bilang kaalaman ng praktikal na mga panuntunan ng Shariah na hango sa detalyadong katibayan sa mga pinagmumulan.[1]

Samakatuwid, ang Shariah ay isang layunin, ang fiqh ay ang landas. Ang Fiqh ay nakapaloob sa mga pinasadyang mga aklat at mga ensiklopedya. Ito ay isang pagtitipon ng mga panuntunan at mga regulasyon.

Ang Fiqh kinabibilangan ng praktikal na relihiyosong mga bagay na kilala sa Islam. Ang mga ito ay binubuo ng mga panuntunang ipinahayag sa isang malinaw na teksto. Ang dalawang halimbawa ay maaaring ang tungkuling magdasal ng limang pang-araw-araw na pagdarasal at pagbabawal ng alkohol. Ang mga ito ay tiyak at malinaw. Ang Fiqh ay kinabibilangan din ng maraming praktikal na mga detalye ng relihiyosong mga bagay na mga ipinapalagay. Ang pagdurugo ay nagpapawalang-bisa ba sa paghuhugas? Sa paghuhugas, kinakailangan bang punasan ang buong ulo o bahagi lamang nito? Ang mga sagot sa mga ganitong detalyadong tanong ay matatagpuan sa mga aklat ng fiqh.

Ano ang Kaugnayan sa Pagitan ng Shariah at Fiqh?[2]

1.    Ang Shariah ay ang totoong mga panuntunang ipinahayag ni Allah. Walang salungatan o pagtatalunan sa pagitan ng mga ito. Ito ay may kasang-ayunan sa lahat ng mga Muslim. At para sa fiqh, ito ay hinango ng mga iskolar ng Islam na kilala bilang fuqaha (mga hurista) mula sa mga teksto ng Shariah o iba pang mga pamamaraan tulad ng qiyas at maslahah mursalah. Ang mga nahinuhang panuntunang ito ay maaari o maaaring hindi sumang-ayon sa Shariah. Sa madaling salita, kapag ang isang iskolar ay tama sa kanyang pag-unawa, ang Shariah at fiqh ay nasa pagkakasundo. Kapag ang isang iskolar ay nakagawa ng pagkakamali, ang Shariah at fiqh ay naghihiwalay. Ang Shariah ay hindi umiiral sa kahit isang pagkukulang. Ito ay matatagpuan sa loob ng fiqh.[3]

2.     Ang Shariah ay ganap, ang fiqh ay hindi. Ang Shariah ay halos pangkalahatang mga alituntunin at mga sawikain mula sa kung saan ang patnubay para sa lahat ng aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay ay nahinuha. Ang Fiqh, sa kabilang dako, ay ang opinyon ng mga iskolar sa maraming pagkakataon. Para sa pinaka-bahagi ang Shariah ay nagbibigay ng mga patnubay na kung saan ay ipinapaliwanag sa fiqh.

3.     Ang Shariah ay pangkalahatan at patungkol sa lahat ng mga tao hindi katulad ng fiqh.

4.     Ang Shariah ay ang umiiral na sinang-ayunan  habang ang mga bahagi ng fiqh ay hindi kinasang-ayunan. Ang Fiqh ay nagbibigay ng makatuturang mga sagot sa magkakapanabay na lipunan para sa isang tiyak na lugar. Ang Shariah ay malaya sa oras at lugar. Ang Shariah ay karaniwang nagbibigay ng pangkalahatang mga direktiba samantalang ang detalyadong mga solusyon sa partikular at wala pang kaparis na mga usapin ang binubuo sa fiqh.

5.     Ang Shariah ay sakdal habang ang fiqh ay hindi.  Ang Shariah ay hindi nagtataglay ng mga pagkakamali bilang ito ay itinuturing na banal na kapahayagan, subalit ang fiqh ay maaaring minsan ay mali dahil ito ay isang pantaong pagpupunyagi at isang bunga ng pangangatuwiran.

Mga Panuntunan ng Fiqh

Ang mga panuntunan ng fiqh ay inuri sa isang pagtimbang ng limang kahalagahan:

1.     Wajib (ubligado): kung ano ang kinakailangan sa isang Muslim, tulad ng limang pang-araw-araw na pagdarasal.

2.     Mustahab (iminumungkahi): kung ano ang hinihikayat na gawin ng isang Muslim, tulad ng pag-aayuno sa araw ng Lunes at Huwebes.

3.     Mubah (pinahihintulutan): kung ano ang natitira sa isang Muslim upang gawin o iwanan, tulad ng pagpili ng ilang pagkain o inumin.

4.     Makruh (kinamumuhian): kung ano ang higit na mainam na iwanan para sa isang Muslim, tulad ng pagdarasal habang ang pagkain ay nakahain.

5.     Haram (ipinagbabawal): kung ano ang ipinagbawal sa mga  Muslim, tulad ng pangangalunya at pagnanakaw.

Ang mga Yugto ng Ebolusyon ng Fiqh

Ang Fiqh ay nabuo sa paglipas ng nagdaang mga panahon sa iba't ibang mga heograpikal na mga lugar sa daigdig ng Muslim. Ang ebolusyon nitong higit na tumagal ng 1400 na taon ay maaaring maiuri sa anim na yugto:

1.     Saligan: panahon ni Propetang Muhammad, nawa'y si Allah ay purihin siya, 609 - 632 CE.

2.     Pagtatatag: panahon ng mga Matuwid na mga Kalipa, 632 - 661 CE.

3.     Pagtatayo: panahon ng dinastiyang Umayyad, 661 CE - ika-8 siglo.

4.     Pamumulaklak: panahon ng pagtaas at pagbaba ng dinastiyang Abbasid, ika-8 siglo - kalagitnaan ng ika-10 siglo.

5.     Pagpapatatag: mula sa pagbaba ng dinastiyang Abbasid hanggang  sa pagpatay sa huling Abbasid na Kalipa, 960 CE - kalagitnaan ng ika-13 siglo.

6.    Pagpapahinga at Pagbaba: mula sa pagkakatulog ng Baghdad hanggang sa kasalukuyan, 1258 CE na ngayon.

Mga Kwalipikasyon ng isang Faqih (Huristang Muslim)

Ang tatlong pangunahing mga kwalipikasyon ng isang Islamikong iskolar na siyang nagpakadalubhasa sa fiqh ay ang mga:

1.     Kaalaman ng Islam mula sa mga pinagmumulan nito: Qur'an, Sunnah, napagkasunduan, at huristikong pagwawangis (qiyas).

2.     Ang pag-unawa sa umiiral na mga pangyayari sa lipunan upang makayanan ang mga magkakapanabay na usapin ng maayos.

3.     Kabanalan at mabuting layunin.

Higit na katangi-tangi, ang isang dalubhasang iskolar sa fiqh (faqih) ay may kaalaman sa:

·       Wikang arabe at mga siyensiya nito.

·       mga talata ng pagbabatas sa Qur'an at ang paliwanag nito.

·       pagbabatas ng ahadith at ang interpretasyon nito.

·       maaaring makilala sa kaibahan ng mapananaligan at mahinang mga ahadith.

·       nalalaman kung anong mga talata at mga ahadith ang napawalang bisa at alin ang nananatiling gumagana.

·      maaaring makilala ang pagitan ng pangkalahatan at ang natatangi, ang hindi ipinagbabawal at ang ipinagbabawal, ang iba't ibang antas ng kalinawan ng mga salita.  

·       nalalaman ang mga opinyon ng mga iskolar sa mga usapin, kung saan sila nagkatalo at kung saan sila sumang-ayon.

·       nalalaman kung paano ang qiyas ay nagawa.

·       nauunawaan kung papaano ibukod ang mga nagkakatalong mga katibayan.

·       nauunawaan ang layunin ng Shariah at iba't ibang prayoridad nito.

Mga Pangunahing Luklukan o Paaralan sa Daigdig ng Muslim

Ang mga pangunahing institusyon ng pag-aaral sa daigdig ng Muslim ay ang Al-Azhar University sa Ehipto, Zaituna University sa Tunisia, Imam Muhammad ibn Saud University sa Saudi Arabia, Umm Darman University sa Sudan, Islamic University of Madina sa Saudi Arabia, at Dar ul Uloom Deoband sa India. Maraming Muslim na mga iskolar ay alinman sa sinanay doon, o kaanib sa institusyon o naimpluwensyahan ng mga sentrong ito.

Mga Pangunahing Sanggunian ng Fiqh sa Kanluran

Mayroong ilang mga pangunahing Islamikong sanggunian ng fiqh na binubuo ng mga kilalang Muslim na mga iskolar mula sa buong mundo. Ang pinaka tanyag sa kanila ay nasa Meka, Jeddah, Cairo at India. Ang tatlong pangunahing sanggunian ng fiqh para sa mga Muslim na naninirahan sa Kanluran ay ang Assembly of Muslim Jurists of America, European Council for Fatwa and Research, at Fiqh Council Of North America.Mga Talababa:

[1] Al-Madkhal ila al-Shariah wa Fiqh al-Islami ni Dr.  Umar al-Ashqar, p.36

[2] Al-Madkhal ila al-Shariah wa Fiqh al-Islami ni Dr.  Umar al-Ashqar, p.42-43

[3] Madkhal li-Dirasa al-Shariah al-Islamiyya ni Yusuf al-Qaradawi, p.  22

[4] The Evolution of Fiqh ni Dr. Bilal Philips p.  17-18.

--b2_1d3cc5faaa6f84c487ac874e14c9c951-- --b1_1d3cc5faaa6f84c487ac874e14c9c951 Content-Type: image/jpeg; name="Intro_to_Sharia_-_part_2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Intro_to_Sharia_-_part_2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACVAOADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDxsAhu QQRWwjsNJDSYMk8pPbBVQOw6ck9KuXHhfULaEMdkoxuKq+TS32jTwaRZIu4S+W0rKR0y3TP4Zrm9 tTnazM21bUzI7R7gqLfLt1YetdDbpJEsrNBGkTIIwPuqST1/Aj9RXPwvewyL8pG0FQVPr710O0tY 2xbb+8fhRyQBgEgduc1lWbRi5uJFcxXRa3TIDKq47biSSOlJDJc3NmkrmNCTsyRgN6/jyeat6Jdo NctJ55N6tcOsAxjcgBRc/rWbc3ka6IIkbcVlVVyOOf8A9RqOR/COzudF4bu5be4g067fzYLh9qru 3bHHIYHtwKypYbjR9aKXCyXdkzbl2jLnPO4e/NMsLgW2ruk10JFs4pmWTuGC4GfWrF3qNtcW8Imz dPDBhlUHnjr+FS01o1e4a2syjdXCSs9zbokTZDMshCZ56KP51rJfNqenwW3zoUIzAvABXk8dDn9D XI20s9zDLbW6mXIyke3nGe1ddpFvci2tkW2eBzGFkQjDZ6bh+Bp1kqcdyXCxl+IURLqCWFGjV/lB PQYxwfxzUsE91JE/lvHDEuAAeC5zzgd60bm2g1C9jjQI8cR5jn+UsT1YDjkkU06PbWUXnzQtCrcp FJLnGTyR6DPbvWcqsLJPcJO+vUit5ZZg0bwTQhSd5iQAkAcnnt3zSL4bu5buK4iCyRDktuzt9eB3 welbunG1vLqedpJzLFEELFflwfXioI/tWmyLJ5alHzsZjnaM5BH61h7aSdoGbulexlzQXyWTyORu aUFEJBJO7HQf1rasJYhYmOGRxcSMDNERhgR1+hxTdWiN3pUgiIkklO/y1h+5knoQef8AGqNvLNBb i1RmDSqA0rABmJx1J6jtTlKMo67lpW2NTSlimR4nkBCSudpHbnjPf/61JqOox2sjIdzoVCqVOMcD d+tU7AfY7hopl2hpgGJ64PQ/zxWnBZWtzFcB4FmkDSKQp+7g4BJ965qibe10XyyS0Mye/VrCKe0k /dh2BVic9Ocj0rGe4MollU7SyHJz0GeBXT6d4aghkaWS78q0kyDGOr8YyDngdvep7fQ9AitPIhUy lpQ3mGXJZfQdq1hypaC5JPVnK6YsCPyVaQsTtK5zxzg+tU71ZJbqZd2UhXfEqnjcCOg/GuybQtPg 84w3CIvm5QStuwPfpXDTmV5gpgYCR9u/P3tzEDH5Y+tdFO8pNmlOLehb1F2mha4WEM0oGRjiNf6m s1ribzUiIzwOR0HrW3LdvCVtpLOa1VSpIliZPMI64yOmfzoMmmefNewFST1Q/wAI74/H+VaKTjo0 Hs21czbqVvKtlC8sTGq/X+tRyDYDHKCjDlU3A4HXuevStEpvG6FMPghnk4KA/wB0dvrVu38P2UQe UW0k8pXmSZvlJ9Rn19DQqkIrUlQTMrR9O82ZEuYmQMSNxUnA2n098U4y3Fqqm6hdSo5yMcZyK6XT LCZ72KG5jL2u45bcMBRnB4PsKFu7yIPHbac5A+8DE2D69q554h9Ff5haKRWhSa2kySs8WAHVl6A9 celQat9ql1W2uIy5tpAEKAYCADAz7962I3V4xM0ZGQDu9c+tRmIGTZ9mxG/ysScj6iuONZxlextV hCUNNzmJLy5sZ5LbUA8kLEAuqZKr0+XPGaZLfCeaMxQtHABtiRjnj1z6nrXUPZwzKI32g4IAYjkV AdHitAmWiAHIyCc10LFU7Wa1OOUOaNrGdFFY297a6hHJJGYQiCEAYOO/59aafD+mzWJt4bi6QLN5 u5lBycYHp0/rWgLlVw6qCA21sDio7m8uFYPjdCwwFHY0vbVb6MVNVepUXRRaQ6pcGZZvMt5CpI4G SOo61zumzqs8gYMgkUqGB4H4+ldda6jFG+11wrDBUkMCPQ+1UtZt4IzaNZ2SG3fOVzwD6V0UsRJv kmtX1NFzWtJEtlpLGzRrWG2hkZMSLIzEe5yPuk+oroLYSQuJp0ba6bFYNkrjjg9+B1rJgad9OVTJ CrorEbj85xnAz+NSW19DJYwxyyO10GIIcHEQPJI9a55801qxxae6NZnuLmedJLC3haIKkM0hCtIO clSetQqttFYi7vUWdwSjRyrwACegP1rm47m0WO4F805hF0pjQMGQkBsnHbPt7VYN3Ed0NvIZohzH k42gjkY/AVVSlZJIG0bet3UkNrtikP2dlRJRkAscZyuP1JrJS5e4ZZnby7jam1gABtXjAXuaybu5 uZHVjKBFkna+foaEMsihwoY+QxViSRwenH0q40vdQlK8ro29QvBLaIryRw3Cxna0Sbf0HpzWFDdX Npel2O+JY8Jk5PUZPsasW0koYu671/iJUdfyqbz7tWX7OiomDkY5b60RfLeO4e1lulYsWsN1Nqcs 5OyFSvzMu9GbpwD/ACqzp8dzPrVzdPc+XHPHIAuflORwfejw/PdXOpx2U0ReJWQZK8Edufwq4bac 3AMVvJ5e0qH2/KorGpVcXY1d5a+ZR1ANY2jvavM0gT7zjPfgY7D6VBo2rPpqtbXEPm3E770Yp8qj 72PYc/Wts2ax2al02ySkGQEgsvpn8B09657VFZ7uSSFWBiVWUqvfp/OilNSTgy1orIu3IkaORZ1c xr8xZTnKnJ/CqdrBFJr+nGRXSCOIupOAVIYkbieD61pabqsiC3lULLbyfej7p1BB9RWN4huki1Ez QWj2ouExtZs4JPb2xWlFSUrdTOMuVto2Ne8VXg3pbrLcKibpFwCjD39s/j0rnNGEupXj3VuYoI0Q lwMhgc8jjHPP5VaV7n7ZaYt5WgnBVnKko5z/APW/WptPXUYl1IW9ibgPdSYCL0Yn9Bit21Gnpa5a m3EtedqJTzfNt4m3EBPLDP8A7xznisu4yjmdbmczxkZzIp+X/d4B9asTWGqmYSQ2szHfkq8oU9O/ PSkGg6s915rW0LhdoG+RVDDvnJ4qYcsVui1OyskaFnq12wTYI5YiedyY49cirf203NyWtmcgNjMT /Lx/sn/Gq6W9+pMcp0+OPIO37QpYe3pTNMsharJ50sKJJIzZhYOQCfQda4pU4asjlindo0Y7cShW ivYCJF6Fzg4PJ/SrjaNeTRKkbRsSCRg5+mKtLZ6VsKto6/QMf8asRx6fCwddOZZAMAq54/WvNnW/ l/T/ADN46dUZU/hbVpZFOyNjEcqxbAI/iFOn8OX0ifNbZZD+7ZWB/CtyO4hXBW3nXdyMSH/Gpc2R 5Ed3kAdJTWbxNQdos46bR9ZgkP8AxKpZRjCsuP1FVZtA1AxM5jnR15wy5Ir0KOa1MYUC7A2lcb8j B4NRGGzi+dJrwnPHAOK1WNmuiB22PLxbt9oSKcOHPAwOT6GkurMppyoWk3B8RsD05r029tYbq2Jh kupZAchGGN349q5m5XVYIppfsU22PnduwOtdlPGObVl+JlO9rJHEDVJzIkc20RbFYjbyPrW3ZWaW s1tJuAkdi245O4dh7d6jh18meVGYKynAQv3qeHxAQ6ssrKxHClya7qjm1pG39ehgm+xSn+yNYzlF yqzqhKAnnDEH/PpVG1YLNG4iYgAg5B7jH9a7KyvY9S3xSo6yHDblyAcdOR+NP86yyIfPmZ2P3VlJ xzxmsfrXLo4smSS8jlY9MnuodkcbIkbFt7LxXQWeiwwWEu+VI1Noxd9p3bs9R+FXJ9Xtre5+zO7y djySwJ6dD70QrKL+YzM7Wq2rs+FJ3njHB/P8KmNapN2eiJhJP4XcoWkWnoTHHIsryLyXBbA68AYF X4PtIOVa5TC4V47NUA987uabb6tb3c3kRMC+CctCBkDt061TaWI5YQvvDDP7g8E9OMVlyyd7jc7b l7z1s0Ek8ly5AJ3F1VEwPQDP0qhaaylzbRzGxQlwADu5wOufr6UXtzEbiSAy+a8YMYDdOB9OajtH to7REFq+FA4ycg9+/TNU4JRfMtblvlc9djTa9nDSNDEm5ZTt3HPGB/SsS5GoXZnSJkQ4Ib5cjAbP 48mtCO+jMZUWNxIcclDk/wA6aIbZ7pp7sXNvCR83y4bkd8+4qabcW20bqcXsjM0ppprWa2gmK+U2 ZEx7Vl6jp82oXRYMFWP5YyT8rYPQfj0Fd0LDQXsAthculxk5SQAq+ecEgZ+ma5ie1d9Zi2KY4o4C 0kcmD83t6jnqK7KU7Tcl2Ia1NHSbQXCx2rSzMMIB5LgHdk56j3FW/DdjZQ2upvcXEwMV46KInOWU DqTkZ+tO0u7FtbypHZSGYnJYKT2wB6Vi2MrRRXcYsLqdmuGL+SSAuexGawvzRkl5CgklYs3E2lxT ssNtfSHJw7XBOf8Ax7rVF9StJmEcVlMXDbf3kp59z81WYniOcaJeJxwWT/69OjZHPyeHzjrlyo/r 1pqy3v8Af/wQfKZ0eracJyJtIiYf3mYtmsueRZ7rzIxsHeMHauPYeldcLGHazSaBFGwHyDepLH0P zVTSO9t5HkbSbaJRn+JSa2hVjHWK/H/gisrHTDw/pDMJF1a7G5egbt608aJpIO1tXu2IPd6zYtZ8 vn7OADyMe9Xo9Rcr+8jHA6e1eLP20d3+Rsnf7Ig0/SiwgGp3+EJyQc8dc1I2maX8m7VL/LAgYYjB 9On41iar4iubb7QsYVGjQOhCg59abZ+JL2e2V2Uhm7bQCK29jXceZf1+Am3e3KbsFrpduEUXl+Qe Bvc5P6Vag/s9G2o9+6567zXMz6/fqM72IzjAGPxzVO313VJvMVp2OWxjgbcfzpfVask23/X3C97+ U7eSGwSNyn9oENyfnIzU0Y0+SD5LSdgxwwZuSPfNcgdZuwqKZW5IGcjr3qC0ur9NSkuZuduBjdkE Vn9Vm022V7y6HaNpejNE7xaciyZG0fKCfc5FYupxWtiWljtLfKAF49sZZR69M1Vu5pC5k34y+QoO OozUsmlaVeTx3N9dmJpE2urfxrjpntTppwac27BKLtcrtrrW6rLBASp54RAv8qZLr7rDHeW8IzMx VohGmM/XFdFa6f4dbEMdyjADgeYTT5tJ0IwGD7A0gQ7lwpxk/U0/b0k9YslwutzjRoia5Gt6t4ln t3LsIJYN65HatCS6vtMKeVci/RlZGKoQVB74J59q03KWJSGw0sHzGxh1QYPbvmtWMXaAbttsx4UL EuM/U1c8VJWvquhkoJJxicvLqMLRK1riII2MrHjd3Knj1NRXWqjTrK5mWIwvgHOcvknueuM/hXSy amkb+TLqwRwxBXYmfemtf2MjKj6sJSxAAYr19BgVMa+qvFv7/wDIzdFPW5nrJbvdXAhO9496ALkc gd8YpbeWa2tViZZJpoolLRDcSW79D79fapNRkf8AfNHIDJvdYmkwApzyMjtVWe+vJotsdjPMxADt jIb3B3DjpWkvebttciUpqTV+pdS4u/LaQWckb9cHeSf/AB7mqN5eXxiPkWm+4ZQGjlBHGepBzmrM VlP9njleBMyE5Uo2U+vz96iFhJAQscVvHIxO0eWxUDv1aopuKbf9fmVGctUzKhsdajPJSAOc4EjH n8KJkuk2pI6yXAV2jUqSAvHPPQjB/Otl7HUJY2KpZhVxgGAHP61lXCzw63ZoYoBPOjoiiID5cZzj OK6KNbmk9tn+RdKfvbBDpt80URW+jgUoCymItknnswqtDYSTy3KJflMSBWCRZLtjrgsMfrW1b2up wwxqoj+UbT+6Ug9s/Ss2xl1FZr4xQGR0lLFQisWPtnpQqzd+VoJzUm9B8XhicPul1C6QYJ5tkwPr kmgeH5obgXMWrm6gySAIkXH1J/lUklzrLBsWcymTg/IpUfUZ4/Cq9hdXUMbIltIXfIcEAjr1Izwf X61SnVcXdr8CFKN7NFe6e1tiyzXkpy2VRQpCnvyegpu6PUFEaxXIdR8piwpf2zg4HWs2C4kluJJB pwklaRhsHJ49OfatF9bvNLsDIbW4SUEgyLAuE7cjPeupwaSSWvyNd+gsMsW5Nmdp+UcVZikeP5Yz 05Kg5H+faq9pYXXLG3ZyuGBXIOODgGteDR5mkEojK5OQGPT1zXDVnCL1Z28yRnXRDSgSqrAZGccY qs8LswWFASygqAOD1wK6VPDxl3AzlAxAwoPH41fh0iKEfMGY9Ms1c7xdOC0Jc+yOKntrjgpAyoMb tx4BqNbKTzS6RK2Tuzn9CK9B+wWyrxGgzwRjPNSJCkcmFjUDvkc1P9oWWiJc2cRHo1xcxYkTytrB l8vJJ+tP/wCETv3l8yF3UEgsjNtH1+tdwAx6cdxinyFbYeZMjENxkDO2slj6t/dQXlIwodA820Ed 2iNIj7hIrHitT+yYJo445xvEZBXC9/eny37F0NpCpQj5maq13cXdw5Y3awqo+6pxjHf9KwlKpJ6y sKUltJmkmm2sALLaqAOrcAVUuYtNmk2TSovAG0SYB/KsH+2bOZTbzXU02Mk4PGP8Kxr3VrK21GWN NNSQqF2u8hBYYz0ranhJyl1uZOUOiOuOnaHLcq5dTMjZU+ZyD61FfIklvLHp15eTTIwwBJhX/E1y Vv4jhJ32+nQI235WOT+taltrl1dBogEQsPkKr933reWHq03d9O4uZ292JJB4h+0NcQTaekFzAPmM 43dB7VKmrQLCi3QVQTuDQR8E9ueoFT6doh1NPtcs6b/uzq0ZIfj/AArTWPTbBTEtm7AcfLb8VDq0 oS92N2VGElZnICbzdUeRWEaxFuWlwN3t6HrzVk6jZx74I7f9wina4+YoxwzDtn65rpCmjylgmjxM xxncqqT+HWsfUPC41S9+027/AGJT/wAsx9xTjHH+FbrE05v39EY1KScrplKCazu3Zd067gAjlyQT 3x6cHHNXZA9laiSElwXySTnYMHpntgdfeqp8Hz2UbBNShLsWcsEJPTgY/wA9KgsFuX02aBnQBjiM kYJJzkEDpk1tHkk705XQU6dp2kRvqNhKzW0aX8UNwMunmEc9flY9Bx+tVmWA3VuEtr0I0Zw7tvdT g4G7t34+laN1ocLxfZrrXY1cfL05X2rPmsrq01GOJGV1QZMkmMMPYH8OvPWtqMoSfugotTGLb6aT mV9RVsA/MwI/CkguNKsbm4junuYlLAxlQQ4J4OSPoKis7QyXapK6J9mIbymOSwP+16VZRNurXazN hdkZwrDJ4/lTdldNt6GS0TNG21VHWQs+TL8qOyAFVHpn881SfTLee482K8nV8/OVcfOO3TpXJ3+t iY+XPpquxkIj+ZlwOnBzXT6TosRtw6bbPI+ZZJixOP8AZxVyw8qUea9r+hapyasE2gwy3BlE0mx8 fKDyPfNOn0K2mfzCTuHqSR+Waq6xZ2UG51lmg8kbmdH27yegweBXP+f5jnbqNygOTyc49aqFKpJJ qf4BKE9j2FdgYAg7ecjOBTgnIB5+YDp/nNUPO3AAjDHJz3JqYM4lLsTjqSf4q+ZcGdfMi6SUym7g 96XlgN24r1XPcVXhbKBO55HHJqTOFG76YHaoaHcnVSyoBg8c470xThvm9cHioELoOGx82Cc+3pTw xDKGXHy7uPT/ABpcoriXct2SBbRrs7jdzVKGW7WaU3swKNxsrSALZKhiBgn2pBtw3mMuV+U56c+t axk7WsEuaSsjntaubpLdpbCcL5fLIV5Yd8e+Kzo2e6u4JypKTxjcc8Anjn+ddNfaZYyq8yxYkwAS p5yR1I+lYsBNvZSQIsZdCSFY+nX8K7qckoWS1Jp0eV6mQdE+z3hLS7mQYIPXbU+oW9q1uty0atKn yluOV+lSXkssyxS/x8FmQ9R0I/WqU720BxcbjvO44XdntxiuuLnJpt6m0uWCMg3MXnr9mhCowG4h sgmtjTblmIdJ0G3G4ZwcVPZ/8I4gPmpMVGD8yNwc/pV6O/8AD0RDxLGduQWCHOParrVLqygzD2i6 Euh6rexQ7IVOG+9u5weR/hXTx3Nw8QDMM+oGK54+JtPjiVoI2bPXbEfz6UieJnlizHYXZHUZj4Ne VVoVKj5lCwlVSe5szLO0W2N41m3fM2zGf/r1i6hB4nYA232U5YAgPg4/EU59fvSm9dNmHYcYqk2v 64cKtjHGg4BlcBvr1q6NGoney+ZE5Qe7ILzTtfuFkaW8a3Cn5I4YyzL+Jxms9HmgCW8y3AIIkld2 IGB0HHStCbWtaKsNtrHk/fMoP9aj/tvV5Bjdp6hf9sfN/wDWr0qbqxjZpW8gVSKehOohSwe5trNI 2UEpIEDYYdiTVJj5ltvmdruWNzllOFRyCefbFWrfULySQx3dzYNbNneqtnOfY0XNlZozy2rxhkiJ LN0Zjx1p0nyy5Xv9/wCJnG3N7u9mc/fW7Qq032uSKR1HyRjALD1AqHyL641VFtb2LfPapJmQHovB A4q7HJFbzZupY5CzHGwlt314qpcmO01WzubfzYkZGSUk7iq/7Pp1rtptt8vX0JpqUviRONH1TzUm mNrIY/8AVqq42n1weK6X7MbTRyysr3bKHLDpjPSsWKLUnBNlqyyrnaBLH2/xqGRfFHmHesEgU8fO BXO3Kbs5R0+Rqm4qxW8Qvqd9K5jt8ruLNuQNuPQVgf2fqm0stnkngjy8cV0y3GuRMFaxifnOUYHj 86d9u1YDcdJYopw2MZ/Q10wrVKceVJfeHtJdUdrGztuZlPTJY96m8xdqlCTEeCeuCah35KswIIGM tUi8QsHdVz1UccD1r5hmqJlcoy4TgjkA4280oMioWZdxzkimtlZgWbOVzj29KeJGZnOGZ0Ayp7+n 5CoLsOL7ULgffHCg8qO9PTqc/OMADFQNIJJiokGwqPmX17iljkdZipKLkHH0x/P/ABpcpPUuwSLg xlM7sbSOhx2rGvob9rg7XIjweAPlbpjnuf8ACrrK+1I0YkoNyDuT/kVJBJJ33CE8sWGeepq4S5NR qb2M2185Iwr7lOdzEnrTpYIJST5eHP8AGB+dS6vby29rLNbOGAIBY9s85H0rnZbu5lkRmk3ZGAy8 5Pv6Ct4U5VPeTsY+zqOfM3Y1P7KjI2RKioPm3AZNXotNt4E2vGGI+XcVqtYyFLdVOSTkH0//AFVb iWSTnbjAwfY/55rOcp7XHK97PVkZtIvNy0Ic57jGfrWJ4htJ9Oc3kMtr5eMFWgAJ9s1rardSWkNu tpAWkMjZPXA9/amXN1JJYNLMiSSbMJHJ0bHYe9bUXODUnqn0IkuVW6s4NvFl2WZFIicdAsYwf/rU xda1K5BI1Fwf7obAHt2rX/suwJiuRAo81crF6Z6U6HRUldBHFkHO7cMV7HtaEVpGxi42MJb6/cYN /Kyjr85PFVt1wLkJIZZVJGC2Tn9a7CLw1IQw+zhc9Aec81eHhjcACYgx4J61Dx1GLNYxvucQVkLh Hjz2yo7UwwJEeEkJUdycV6GnhlEPEgABySF6mpx4ehLBmcFsZztrF5nTRXs2ebm4EDbWZZFxySMb c1tW/mPBGII5GUFsqxyC2BznPXHTjvXYN4dsnXEhyh7bRj8azZoUtNes9NtgHjIEhXbgoM8uDn2A xVQxsKt1Fa2ZtCNnqYv9jDz45L8LGZMld2evcYH0qWTwvbXIXy7ssw9VyBzXW3VhY3Q23SCYLyF3 dDTkEEYKoo4GB3rhePnZOO/4Gbh0RzLeHLtY9ttfBTjAymP1pI9K1q3HNwJhjPzDmupMqqBnDZ/O oXlOMueByBWaxdR6NL7hqKRylwmsxgbrVZAD/dqmmpSW7hpLV1Uj95tUjIxniuxNwwfDYAHI4rJu tSjuvNtJVj8pgQZMHIx2/SuulWctHAUmramu6w/Z8vJuQYaNh0Bz0NPBAQTspZ1JD5Y/hx6U2JCm nt5aAQRnao6sD/UVKkTFyDIMgZyvt3/SuBmtluhsUilIxwxCkNgcY9afgF5Im/1gAK7OMD+uaiZA URBhA7AqU4z7VNNEd7KWMAT58FccDH8qVkFx6sg8tGAjAB3Mo6+/Hf1pZAkjKN+3eflOQevf9KVH RlW5ZUkXOAMYz+H1qIRMwWVSRGT8hxkIKi3UT1RP5cjM7y/KYyApAy3Tn69qmjQBkYFiSozkcd+3 41JCpWETswLlwwI56+3b/wCtWZNfpI6oqskjNkKePl6/zFNQc1c2jC1mzUuI45bAjj5uGx2HSuYv dECfPbqvBzsJ/wA8VqSSSxzqEZ3jkTcxP3c5z0o+Ykndg+nb6Vpd0XozlxFVwnaJU07dFE0JUgoQ Rx+eK07w/wDEpMUbskkxChlbGR70zydzLIpPHVF5FZ8jhZdySllA3e1SnzS5kP22nNYYBHo8H76Y scEqhOSfXGa53Xr6eVraeAkQeaCxz8y1tzQJeJi4cPzhWzgj6VWm0L7RbiG3mBUDYd5AK+/4V2UJ QjJSnuZQcXe+4t5ZzfZ7f7K2CkmU285j7g1t6dbMCHJI4PB4zUVgiwIis5yq7ST1JFXjcr6EZ46V yVqspLlRo+WUuYtBUKcqrY6k0qPHgkqEyMdM1T+1qJPlU46Y7ChJ1mDFO36H6Vx8jNVNdC0zJjg8 E9Kq3MhEJMILSZ6VFJNF8wkZRjnBPU45rO/tmOdxBZgu+0sGzwcc4/St6VCUnohr3maTTh42KAFl zgHjB9DWbdo1vrFreB0XdG0LKR0UHcTmqVzaatflGM32eMxEspODvPX8KyDPtt5tMu9R+SJUAk5O SdxyPT05r08Nhoq7Tvp+YJpXOwe9gVQVdCPdgKryapYxAM06YJwOcVzEej2csIEWol1I4I4weveo W0/SSwX7c7bBgMBknv8An2pRwdK+7+4jmTV0dDceINPTcchdpAIJ5Gao3ninT7SPzjKrjHCjkmsy 7sdI1KRIZpZJJmzslQBSP9n+dN/snTrKAsI/Ox0Vxjn/AB+tdEcNh42ve5nzdWTDX01CUyQRSx7A C2fu+lR3ZT7NHfGURHeA2eAT6mqMusrDAzpZ7LcfeA64zjj86g1MTfYhInyAEGRD94xkA9K64Ye0 lZWRhJONS3RnoFhdhLd0AbefmD5yCT1/nVjy2Fx5kc4JXjy5Fxu/z/WoLSVYrcSQvySF24GRk4z+ nWlNwTIS+JY9zZMf9e3pXhte82kdieiLIG6feAEUEAAfMMHuP85oSXzFkhkUFwccDOR257Gqct2Y 2ja23xoSNozxzxn8s1LBG4Y5yNpLZzj/ACKlxstRNpvQuy+UbCJbf93scZ5yR7fXNTI8ewxgiEo2 4LnhgOo/nWesZt7UyOMYkVvMB6H2/nU0zosaebcpMQxLL9e+f1qHG4XtqaF5Os2nuAyArHuOR1yR 6dcVjSHZJ5nHnD5jJu6AHjjtVxZhb2jcqwU5iB6kHvUjQ2d5bBnG0HGRjnnOB+Aqo1HCNi51ZONl uVIt2N0hwWb04qV2VUAf0zmpH054Ij5BUqpOQxJPvWfK7SSPFkEgqBvPT6e+KhLnkcLhJX5hn27Y 0ytuJjB3DrkdQazLe5zZrLIjJuyWXHK5J646U+BUl1W9hy5jLMF3c+2D+NQ22nTWq+VIXc+Ydp9i f613xhCKae+htKnaJowGPy1Cg/MM5YYCn+tWfKjSUhlYAjeNp5HtVSBkkJyvDEqpGSFPr+NTRSZd VIKrIxGO445NYSTvoZK1id4wr5aU7iQMrzgH2p8O6QDzMscZ4/hFQxiZU+4WHUnP3T/jU0cmCokG Uk5HQ9Pb3rNotJMjvZJbS2MlojTPjO3Gce9ZqX2sXcO1Ylj45YLjFXzdMjhg3ByVycggdf8A9VSR TC5Qxth1P3tvBJ/riqi+WOsblKa2MZdLHm+dfXZdyvRWzzjn2q0jiyj82xtd6spVjnkDvUN7pcwk aSFmMQbK4PzAADORWbNezQKSJJIgrZJTv7YPXiuuKdS1mLnbdnoX7fULm+aSJVkjBUtvkTcFA556 emAK5nxF5cnnFQN4Kh2GQTwOMd+ldrpt/Zy6RHcNMqeczHEqhXfBO3IHTjtXIao80zm5jt8Fzjj0 6A+navSopUnZLUc5KnHlvdnMySXtmofc6KwxtPSm/aZJ5N4VpHyNuAQc+2OvrXQHRg8wNykm3OTx yBjPPTP4elObRbuRfNQKkO7JUIVAJ6fd9f0rt9vTW+5l7eO3UZo0s11GUEoJRsyNKcdeoA/OtSHT brMv2q+C7CCpB3DB/vD/APVUFrC8byS3ttHISOXYkN09PQYq0mqC3zBFEskZGx5OG98H1rgqyk5P kRnOrJ7AfDNlebIkeczSklgwKqcD0Gaiv410gTxam6POAR+65BBHTr+hNTxW3nmU2yxwOq4j28bs 8DdnJ9ayrq3U+XDcMwcEbmydp+gP86cZKWjexbTnZPdHbuxNwIIgIhvUgqORk0txMUd4jlll4bJ7 +v1oorxOqO2S0ZDciO1CpHH3w245Bp81z5kDyOgLbiowSOAeKKKa1imyHpKyIrm4ZtP5Gf3gPPrk f40izN/bTKcFY04XHB+bH5UUVtGK5fvE9XC5p2s7PJtPVQSMdOO2D2pF2EhgpDKjEkHrgjH86KK5 Wlce6LVjqEsjXEZ+6C2M9sGqOoxxTXdjcJGIpJGyxU5z19aKKS92ehS96nr/AFqY5to7fUJnTOWb ccn3/wDr1aurlzJ53TZnIH8WDjrRRXW9Wmyp/wAMltLhmn3IAoz0ODjH/wCunq7MpO4gRrnAA5ya KKzluc0Q3tGGXczbH25PfrVdpmSQIgAxzkjP+etFFKKVxSJI7t53SHlQwVsg9P06U6aRolaSImMq d4weh6UUVTSTsh2uivb6pOYjKvynHPfODQYLbUpg0kISRsNuU9/pRRVSXI7x0FF30ZRvrGSe3kkk umJdMHKg+prPXzNJdJVdX8xSgULgAkdSDnPT2oorvoTck0zCqkloW9OvvPELSQRl5uSccA89B26V pzs1mG8o4YlVyRxzz0/CiisqsUpkU0nNnO6wjR5KyFSwJJHXiubklaV4Sp8v5zjb6jufU0UV6WD1 hdm9LqdFp9/52lQ3MsO8oWO3cQCeP6N+lTOsF6J/PhLJAVVQXyenHP40UVhWioSbiC0qSXkf/9k= --b1_1d3cc5faaa6f84c487ac874e14c9c951--