Date: Tue, 27 Sep 2022 04:16:24 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Mga Alituntuning Islamiko Para sa Pakikisalamuha sa magka-ibang Kasarian. (part 1 of 2) Message-ID: <7f798a4e0116ed7094acc4c0db44dac7@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.192.26.60 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_7f798a4e0116ed7094acc4c0db44dac7" --b1_7f798a4e0116ed7094acc4c0db44dac7 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_7f798a4e0116ed7094acc4c0db44dac7" --b2_7f798a4e0116ed7094acc4c0db44dac7 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 12 Mga Alituntuning Islamiko Para sa Pakikisalamuha sa magka-ibang Kasarian. (part 1 of 2) Deskripsyon: Ang araling ito ay nakatuon sa pamantayang pang-Islamiko na Pagkamahinhin bilang pag-uugnay sa pakikisalamuha o pakikipag-usap sa ibang kasarian. Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 50 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2889 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan Mga Layunin: · Upang malaman ang kahuluganngikhtilaat. · Upang palakihin pa ang kaalaman tungkol sa mga bagay na pinahintulutan ng Islam patungkol sa pagsasama-sama ng magka-ibang mga kasarian. · Upang malaman kung paano nagawang makontrol ng Propeta Muhammad (SAW) ang paghahalo-halo ng mga kalalakihan at kababaihan sa masjed.MgaTerminolohiyang Arabik: · Imaan – Pananampalataya, paniniwala o pananalig. · Ikhtilaat – ang pisikal na presensya ng mga kalalakihan at kababaihan sa iisang lugar. · Haya - natural o likas na pagkamahiyain at pagkamahinhin. · Riba – Tubo (galing sa haram na paraan). · Mahram – ang tao, lalaki o di kaya'y babae na may kaugnayan sa partikular na tao sa pamamagitan ng dugo, kasal o pagpapasuso. Siya (lalaki o babae) na hindi niya maaring pakasalan, tulad ng tatay, pamangkin na tunay (anak ng kapatid mo), tito (kapatid ng tatay o nanay), etc · Masjid – ang Arabikong tawag sa Moske. · Sahabah – ang pangmaramihan ng “Sahabi,” na isinasalin sa "mga Kasamahan". Ang sahabi, ang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay ang taong nakita ang Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. · Sunnah - Ang salitang Sunnah ay maraming kahulugan depende sa larangan ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap ay, anumang naiulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o kanyang inaprobahan. Ating talakayin ang tatlong paunang mga punto: 1. Ang kawalang prinsipyo patungkol sa moralidad ng Modernong Lipunan Ang "katangian" ay isang moral na pamantayan na pinanghahawakan ng isang lipunan bilang isang bagay na karapat-dapat na tularan. Ngunit sa modernong mundo ang katangian ay napapalitan kasabay ng paglipas ng panahon. Ang mga makalumang katangian ay inu-usisa, habang ang mga makabagong katangian naman ay ipinakilala. Ang mga pamantayang moral na minsang pinupuri at pinahahalagahan noon ay pinag-aalinlanganan at pinagtatawanan na sa panahon ngayon. Ang mga pre-marital relations (hindi kasal na relasyon) at homosexuality ( ang pakiki-pag relasyon sa parehong kasarian) ay ang dalawang halimbawa nito. Ang mga Kabutihan ay nabubuo at napapatibay sa pamamagitan ng paniniwala ng bawat isa. Tulad ng pagbabago ng mga paniniwala, gayon din ang mga kabutihan na itinataguyod at pinanghahawakan ng lipunan ay nagbabago rin. 2. Ang mga katuru-an ng Islam ay daongan pag bagyo (solusyon sa mga mahihirap na sitwasyon o problema). Ang Islam ay parang isang daongan pag may bagyo (solusyon sa mga mahihirap na problema o sitwasyon) sa pagbaba ng moralidad at mga pag-uugaling pinapahintulutan. Tanging sa pamamagitan lamang ng tunay na kapahayagan-sa Islam - makakayang matukoy ng mga tao kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ang Islam ay isang relihiyon na hindi nagbabago ang etika, o alituntunin ng moralidad at katangian (virtue) tulad ng karangalan, dignidad, haya at paggalang. Kung ang Quran at Sunnah ay ang ating pagbabatayan, maaari niya tayong mailigtas mula sa kaguluhan na pumapaligid sa atin at mula sa mga pagkalito na umiiral sa napakaraming isipan. 3. Sa Islam ang ilang mga bagay ay binigyang-diin kaysa sa iba. Sa Islam, makikita natin na ang ilang mga bagay ay ginawang mas madali, habang ang ilang mga bagay ay mas binigyang-diin. Maaari nating sabihin na ang isa sa mga bagay na binigyang-diin ng husto ay ang mga patakaran sa pakikisalamuha sa ibang kasarian. Iba pang mga halimbawa nito ay ang mga bagay na nakakalasing at riba (interes). Habang ang mga Muslim at ilang mga di-Muslim ay tinatanggap ang kahinhinan bilang isang katangian, ang "kahinhinan" nga ba ay na-aayon sa kultura? Sa madaling salita, ang pamantayan ba ng pagiging mahinhin ay nagkakaiba sa iba't ibang kultura? Ang ilang mga aspeto ng pagiging mahinhin ay malinaw na naipahayag sa Quran at sa Sunnah na dapat sundin, samantalang ang ibang aspeto naman nito ay binuo at isinagawa ng kulturang Muslim sa kani-kanilang sariling mga pamamaraan. Ang ilan ay malinaw na patakaran, samantalang ang iba ay mga alituntunin. Gayunpaman, ang ilang mga usapin ay mga produkto ng mga lupain kung saan namayagpag ang Islam. Ang arabong salita na ikhtilaat ay nangangahulugan ng 'pagsasama-sama,' "sa Islamikong pamaraan, nangangahulugan ito ng pagsasama-sama sa isang lugar ng walang-kaugnayang kalalakihan at kababaihan na hindi mahram.Nagreresulta ito sa kanilang pagpupulong, pakikipag-usap, at pagsulyap sa bawat isa. Anu ang masasabi ng Islam patungkol rito? Ang unang punto na kailangang maunawaan ay hindi ipinagbabawal ang anumang uri ng ikhtilaat.Ang ilan ay pinahihintulutan samantalang ang ilan ay ipinagbabawal. Kapag ang mga Muslim na iskolar ay pinag-iingat laban sa "malayang" pagsasama-sama ng mga kalalakihan at kababaihan, hindi ito nangangahulugan ng ang pagkakaroon ng mga kalalakihan at kababaihan na magkakasama sa parehong lugar. Ito ay hindi ipinagbabawal. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay natitipon sa parehong lugar sa panahon ng Propeta ng Islam, halimbawa, sa moske at sa pamilihan. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay lumakad sa parehong mga kalsada at kalye. Halimbawa, ang isang babaeng Muslim ay pinapahintulutang dumalo sa moske, kahit na kalalakihan ang nakakarami rito. Kaya, ito ay isang anyo ng ikhtilaat, ngunit ang Propeta ng Awa ay nagbigay ng mga alituntunin kung paano ito ayusin at buuin. Una, ang mga kalalakihan ay dapat manalangin sa kanilang sariling hanay at kababaihan sa kanilang sariling hanay. Hindi sila nakatayo sa tabi ng isa't isa. Pangalawa, ang mga hanay ng mga kalalakihan ay nasa harap habang nasa likod naman kababaihan upang hindi mapatingin ang mga kalalakihan sa mga kababaihan sa panahon ng pagdarasal. Ikatlo, ipinahayag ni Propeta Muhammad na ang pinakamagandang hanay para sa kalalakihan ay ang pinaka-unahan, habang ang pinakalikod ang hindi mainam at ang pinakamagandang hanay naman para sa mga kababaihan ay ang pinakalikod habang ang pinakaunahan naman ay hindi mainam (Muslim). Sinabi niya ito upang mahiwalay ang mga kalalakihan at kababaihan kapag sila ay pisikal na natipon sa isang lugar. Ika-apat, ang Propeta ng awa ay ipinahayag niyang paghintayin ang mga kalalakihan hanggang sa ang mga kababaihan ay maunang umalis sa moske upang pigilan ang kanilang paggitgitan sa paligid ng mga pintuan. Nang maglaon, nang dumami ang populasyon ng Muslim, pinagawan sila ni Propeta Muhammad ang isang hiwalay na pasukan para sa mga kababaihan. Kung bumisita ka sa Mosque ng Propeta sa Madina ngayon, ito ay kilala bilang Bab un-Nisa'(Pintuan ng mga kababaihan). Tandaan na ang mga pag-iingat na ito ay kinuha sa mga taong may pinakamainam na pananampalataya, may pinakadalisay na puso, at may pinakamahusay na hangarin, ang Sahabah. Bukod dito, ang mga hakbang na ito ay kinuha mula sa panahon at presensya ng marangal na Propeta. Hindi lamang iyon, ang Sahabah ay nasa paligid niya, at ang kanilang paggalang sa Propeta ay lubos na kilala. Higit pa rito, ang mga hakbang na ito ay pinasimulan sa Moske ng Propeta kung saan ang Allah ay pinarangalan at binigyan nya ito ng espesyal na gantimpala.At higit pa, ang mga pag-iingat na ito ay sa panahon ng panalangin kung saan ang isang tao ay nakatayo sa harap ng kanyang Guro at hindi malamang magagambala ng basta basta! Sa kabila nito, ang mga tagubilin na ito mula sa ating minamahal na Propeta ay kinuha o dinala upang maiwasan ang matukso sa kasalanan. Sa tuwing pinag-uusapan natin ang isyung ito, dapat nating tandaan ang mga pag-iingat na ginawa ng ating minamahal na Propeta at timbangin ang ating mga sinasabi at ginagawa sa kagaanan nito at hatulan kung gaano kalapit o kalayo sa kanyang patnubay. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/197/mga-alituntuning-islamiko-para-sa-pakikisalamuha-sa-magka-ibang-kasarian-part-1/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_7f798a4e0116ed7094acc4c0db44dac7 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mga Alituntuning Islamiko Para sa Pakikisalamuha sa magka-ibang Kasarian. (part 1 of 2)

Deskripsyon: Ang araling ito ay nakatuon sa pamantayang pang-Islamiko na Pagkamahinhin bilang pag-uugnay sa pakikisalamuha o pakikipag-usap sa ibang kasarian.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 50 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2889 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan


Mga Layunin:

·       Upang malaman ang kahulugan ng ikhtilaat.

·       Upang palakihin pa ang kaalaman tungkol sa mga bagay na pinahintulutan ng Islam patungkol sa pagsasama-sama ng magka-ibang mga kasarian.

·       Upang malaman kung paano nagawang  makontrol ng Propeta Muhammad (SAW) ang paghahalo-halo ng mga kalalakihan at kababaihan sa masjed.

Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Imaan – Pananampalataya, paniniwala o pananalig.

·       Ikhtilaat – ang pisikal na presensya ng mga kalalakihan at kababaihan sa iisang lugar.

·       Haya - natural o likas na pagkamahiyain at pagkamahinhin.

·       Riba – Tubo (galing sa haram na paraan).

·       Mahram – ang tao, lalaki o di kaya'y babae na may kaugnayan sa partikular na tao sa pamamagitan ng dugo, kasal o pagpapasuso.  Siya (lalaki o babae) na hindi niya maaring pakasalan, tulad ng tatay, pamangkin na tunay (anak ng kapatid mo), tito (kapatid ng tatay o nanay), etc

·       Masjid – ang Arabikong tawag sa Moske.

·       Sahabah – ang pangmaramihan ng “Sahabi,” na isinasalin sa "mga Kasamahan".   Ang sahabi, ang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay ang taong nakita ang Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay maraming kahulugan depende sa larangan ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinatanggap ay, anumang naiulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o kanyang inaprobahan.

Ating talakayin ang tatlong paunang mga punto:

1.  Ang kawalang prinsipyo patungkol sa moralidad ng Modernong Lipunan

Ang "katangian"  ay isang moral na pamantayan na pinanghahawakan ng  isang lipunan bilang isang bagay na karapat-dapat na tularan. Ngunit sa modernong mundo ang katangian  ay napapalitan kasabay ng paglipas ng panahon.  Ang mga makalumang katangian ay inu-usisa, habang ang mga makabagong katangian naman ay ipinakilala.  Ang mga pamantayang moral na minsang pinupuri at pinahahalagahan noon ay pinag-aalinlanganan at pinagtatawanan na sa panahon ngayon.  Ang mga pre-marital relations (hindi kasal na relasyon) at homosexuality ( ang pakiki-pag relasyon sa parehong kasarian) ay ang dalawang halimbawa nito. Ang mga Kabutihan ay nabubuo at napapatibay sa pamamagitan ng paniniwala ng bawat isa. Tulad ng pagbabago ng mga paniniwala, gayon din ang mga kabutihan na itinataguyod at pinanghahawakan ng lipunan ay nagbabago rin. 

2.  Ang mga katuru-an ng Islam ay daongan pag  bagyo (solusyon sa mga mahihirap na sitwasyon o problema).

Ang Islam ay parang isang daongan pag may  bagyo (solusyon sa mga mahihirap na problema o sitwasyon) sa pagbaba ng moralidad at mga pag-uugaling pinapahintulutan. Tanging sa pamamagitan lamang ng tunay na kapahayagan-sa Islam - makakayang matukoy  ng mga tao kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ang Islam ay isang relihiyon na hindi nagbabago ang etika, o alituntunin ng moralidad at katangian (virtue) tulad ng karangalan, dignidad, haya at paggalang. Kung ang Quran at Sunnah ay ang ating pagbabatayan, maaari niya tayong mailigtas mula sa kaguluhan na pumapaligid sa atin at mula sa mga pagkalito na umiiral sa napakaraming isipan.

3.  Sa Islam ang ilang mga bagay ay binigyang-diin kaysa sa iba.

Sa Islam, makikita natin na ang ilang mga bagay ay ginawang mas madali, habang ang ilang mga bagay ay mas binigyang-diin. Maaari nating sabihin na ang isa sa mga bagay na binigyang-diin ng husto ay ang mga patakaran sa pakikisalamuha sa ibang kasarian. Iba pang mga halimbawa nito ay ang mga bagay na nakakalasing at riba (interes).

Habang ang mga Muslim at ilang mga di-Muslim ay tinatanggap ang kahinhinan bilang isang katangian, ang "kahinhinan" nga ba ay na-aayon sa kultura? Sa madaling salita, ang pamantayan ba ng pagiging mahinhin ay nagkakaiba  sa iba't ibang kultura? Ang ilang mga aspeto ng pagiging mahinhin ay malinaw na naipahayag sa Quran at sa Sunnah na dapat sundin, samantalang ang ibang aspeto naman nito ay binuo at isinagawa ng kulturang Muslim sa kani-kanilang sariling mga pamamaraan. Ang ilan ay malinaw na patakaran, samantalang ang iba ay mga alituntunin. Gayunpaman, ang ilang mga usapin ay mga produkto ng mga lupain kung saan namayagpag ang Islam.

Ang arabong salita na ikhtilaat ay nangangahulugan ng 'pagsasama-sama,' "sa Islamikong pamaraan, nangangahulugan ito ng pagsasama-sama sa isang lugar ng walang-kaugnayang kalalakihan at kababaihan na hindi mahram.  Nagreresulta ito sa kanilang pagpupulong, pakikipag-usap, at pagsulyap  sa bawat isa.

Anu ang masasabi ng Islam patungkol rito?

       Ang unang punto na kailangang maunawaan ay hindi ipinagbabawal ang anumang uri ng ikhtilaat. Ang ilan ay pinahihintulutan samantalang ang ilan ay ipinagbabawal.

Kapag ang mga Muslim na iskolar  ay pinag-iingat laban sa "malayang" pagsasama-sama ng mga kalalakihan at kababaihan, hindi ito nangangahulugan ng ang  pagkakaroon ng mga kalalakihan at kababaihan na magkakasama sa parehong lugar. Ito ay hindi ipinagbabawal. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay natitipon sa parehong lugar sa panahon ng Propeta ng Islam, halimbawa, sa moske at sa pamilihan. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay lumakad sa parehong mga kalsada at kalye.

Halimbawa, ang isang babaeng Muslim ay pinapahintulutang dumalo sa moske, kahit  na kalalakihan ang nakakarami rito. Kaya, ito ay isang anyo ng ikhtilaat, ngunit ang Propeta ng Awa ay nagbigay ng mga alituntunin kung paano ito ayusin at buuin.

Una, ang mga kalalakihan ay dapat manalangin sa kanilang sariling hanay at kababaihan sa kanilang sariling hanay. Hindi sila nakatayo sa tabi ng isa't isa.

Pangalawa, ang mga hanay ng mga kalalakihan ay nasa harap habang nasa likod naman kababaihan upang hindi mapatingin  ang mga kalalakihan sa mga kababaihan sa panahon ng pagdarasal.

Ikatlo, ipinahayag ni Propeta Muhammad na ang pinakamagandang hanay para sa kalalakihan ay ang pinaka-unahan, habang ang pinakalikod ang hindi mainam at ang pinakamagandang hanay naman para sa mga kababaihan ay ang pinakalikod habang ang pinakaunahan naman ay hindi mainam (Muslim). Sinabi niya ito upang mahiwalay ang mga kalalakihan at kababaihan kapag sila ay pisikal na natipon sa isang lugar.

Ika-apat, ang Propeta ng awa ay ipinahayag niyang paghintayin ang mga kalalakihan hanggang sa ang mga kababaihan ay maunang umalis sa moske upang pigilan ang kanilang paggitgitan sa paligid ng mga pintuan. Nang maglaon, nang dumami ang populasyon ng Muslim, pinagawan sila  ni Propeta Muhammad ang isang hiwalay na pasukan para sa mga kababaihan. Kung bumisita ka sa Mosque ng Propeta sa Madina ngayon, ito ay kilala bilang Bab un-Nisa' (Pintuan  ng mga kababaihan).

      Tandaan na ang mga pag-iingat na ito ay kinuha sa mga taong may pinakamainam na pananampalataya, may pinakadalisay na puso, at may pinakamahusay na hangarin, ang Sahabah. Bukod dito, ang mga hakbang na ito ay kinuha mula sa panahon at presensya  ng marangal na Propeta. Hindi lamang iyon, ang Sahabah ay nasa paligid niya, at ang kanilang paggalang sa Propeta ay lubos na kilala. Higit pa rito, ang mga hakbang na ito ay pinasimulan sa Moske ng Propeta kung saan ang Allah ay  pinarangalan at binigyan nya ito ng espesyal na gantimpala. At higit  pa, ang mga pag-iingat na ito ay sa panahon ng panalangin kung saan ang isang tao ay nakatayo sa harap ng kanyang Guro at hindi malamang magagambala ng  basta basta! Sa kabila nito, ang mga tagubilin na ito mula sa ating minamahal na Propeta ay kinuha o dinala upang maiwasan ang matukso sa kasalanan.

      Sa tuwing pinag-uusapan natin ang isyung ito, dapat nating tandaan ang mga pag-iingat na ginawa ng ating minamahal na Propeta at timbangin ang ating mga sinasabi at ginagawa sa kagaanan nito at hatulan kung gaano kalapit o kalayo sa kanyang patnubay.

--b2_7f798a4e0116ed7094acc4c0db44dac7-- --b1_7f798a4e0116ed7094acc4c0db44dac7 Content-Type: image/jpeg; name="Islamic_Guidelines_for_Gender_Interactions_-_part_1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Islamic_Guidelines_for_Gender_Interactions_-_part_1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAZAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQAAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQICAgICAgICAgIC AwMDAwMDAwMDAwEBAQEBAQECAQECAgIBAgIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMD AwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMD/8AAEQgBGAEYAwERAAIRAQMRAf/EANMAAAEEAwEBAQAAAAAAAAAA AAQCAwYHAQUICQAKAQACAwEBAQEAAAAAAAAAAAABAgADBAUGBwgQAAEDAgQEAgYFCAQICQkJAQER AgMhBAAxBQZBURIHYRNxgZEiFAihsTJCCfDB0eFSIzMV8WJDFnKCklMkNCUXomNEVEXVSFgKstLi ZDWVdpY4k3SUxUaGphgoGREAAQIDBgMFBQUHBQADAQAAAQACEQMEITFREhMFQWFxgZGhFAaxweEi MvDRQlJi8YKSoiMzU3JDJBUHsoMlFv/aAAwDAQACEQMRAD8A6mmZN50v7yRBI/77/wBo8cfvFrhA RAuX4ZcTE2m9DObP/nX+qR/1YbM3AIRdiUktm/zkv+W714mZv5QpmdiU2WTJ/FlBWiyOpQLXDDIR aApmdiUgslFPMkzNfMcpTwXLB/p8lMz8SkdEtf3khAKoHOzISgXwxP6fJTM7EpBbMlJpKBCBI5Ac iM1piDIbYBTM7EpJZMP7WVP8NyL9K4n9PkpmdiUnonossnNQ94Q8Krlg5W4BDM7EpJbOVSSWuf7x 3r4kYBDBfBHM7EpBbMo/eyocvfdRDkirifJyUzOxKwWTkgGWX/LccyPHAJaLgCnY5wMSTaseXMa+ bJnRHvTwXxwmduCvzuxK+8q4NPNkHiHP/SuDnbgpndiVny5/87LmERz/AF8eeBnGAUzuxKV5c1T5 k3CnmOp6KomFznAdyGd2JS2tn/zkp4fbeT7FGATHBTO/Ep5rJv8AOSj0yO/SMAw4qFzjeSnQybPz ZaKAkj6n2nAyg8FAXGwEp1rZUTzJKV+24Z/Wi4OVuAVjYjiYp0Mlp+8kBC/ffx5laerAIYME8XYl PMbMf7SQJx63VU+k5YTM3AKRdiU81s1T5kqHL335ZeOJmbgFIuxKfayeiSycCnW9RyWpwiMTiUS1 k4r5kp/x30XxqfpxCAbwFInEouOOZVMklePW/wCitMKWtwCdhdGMTBHNbNQeZIpJzc85evlhcrcA rczsSiGNm/zktCF959K8KjAg3AKRdiUYxs1ElkzU/vHpzwLMApE4lFMbKlZZQqJ77vTlgZQeATDM biUZHHMB/EkNeD3e3kuB8gMDBO2NxRkbZj9+TknmP/Thc0vBNmOJRkbJj/aS0X77qLRakYqJjGwW oZnYlHRsm/zkmefW5PXhcrcApmdiVsLdsgkjHmPTrZXrePvDiuXhgENAtgnlgl1/FUdPagTS+7nI /wBH2jkCmOoyacoiOC84T8x6oY2o4+1Cfr/ow2ryQikG1KCgHOn6kw+ozAqRSHWpQggV8K+oEpia jVIps23uqioE4c+ZCnED2lGKbNsopT1BfaMNmbiFFg2yjKqeAHsxMzcQokfCqCERPUvrThiAg3KJ BtUQkLyH0Zc64JsvUWDalCoQrlX9OBmbiEQCREL42lQc+Cclzz5YTUanEvFfG1AQAcQqD081qMDO 1WQWPhuQU15UblVpAxM7VFj4ck0ah5IvsStMTO1RffDcxQcQCPUcAvHBGCx8NUUU8RwHimeWJqDC xSCULYCqVyyTPj7fowNTkpBOCFOFcqH8lxM8UwYScEsQkoCKHM5kZ8OeJnKsDQOqeZATVM0zHp/T hSSb0yeFvVOkFVQpyHpBzwFEQy3QUAoMk4qDwFMsRRPttiQCGj/JWufLEiBegio7TnmAopUAHkEG FLoGCnGARbLWlB6agLT6sKXRV7WAW8UU22HFp8An6kwIpkSy28EVPEkVT0EnAURLLZQDzyASnpTP EutNyiLZb1AHEIVFc/TRcI54AsvTAGKLbbLwRD4Vy9SYrzuxTiy5GMtslHjwp/RhCRxRRjLdo4Kf 6arlVcKXhRFxwAURV5+314XU5IwJuRTLck8RxIGR/VgZiU7IG+8LZ2tp+8i93J7OX7Q54rc9oEOK tES4AYqmri1WWUp/aPQhf2ia1x1Wu+UdF5Z31HqhvhUpQcePH6cHMgkG0B4J6P6UwYqJs2opQqfE /VSmJFRJNqPSnL6qnjgxCiQ60Jpy50Tw9GJEIgE3BNm0OSfl7TiRCIa7iD3JPwfBAudRw5YkRimE uPHwX3wgHBFHKnqBIxIhWhgAgkm0Abl68qr4E54iIaBckutSqJw/LIjERSfhSKoi/lzxFFj4bmFr lx9VUGIokm0UFFHoy9gOIovvhXGqFBUKcslUqVC4nPgpdfxW50vaW4dePTomga3rBaCSNL0y+v3A cVFtFKaJjm1O87PRuyVdXTSnYOmMb7SujT7TulWM1PTVD2wvbLeR3gQWuvNJv9NupbLUbG70+9gK TWd9bTWl1HyEkFxFHK0EZKMbpU6RPYJkh7XyzcWkOB7QSFlfJmSXlk5rmvFhDgQR1BgUy20JzBTm Oft5YtiFBACCfbZg5igHr5c+OFLgCpFPNtAACiJ7eVa4GdCKJZaDgCv5caLgZypFENtBRArl8Qh5 ErT14BJN6EUSLQABQFSozC+knAVrZZj81yIbbUFPQc1VeRoMRWhrQYgWp5tqOIK5j8lNMAkC0ooi O1HAZeyvrwheI2XIwRTbbw5cDVF/rDALzwUgi221QoCLl9HPhipzgOqcNRLbZDkqpT8+Ky+I5pgI IplvQFEWnD86HhhczlBcim2/VkKAcOfhUYBdiUYIxlooBIpnmFXxGEL2pstiNjswvFDn4J9IrhTM PAKwWWBHxWoByqv1fnwhe49E2V0YQWxt7ZZYvdUeY30/ab4quK3EQKvaxtgVOzWazS0I/ePAX/Cd WlMdZs12UXXLzLgCSCOKZ+DqQnooCV4qDg6juSTK3BNmyyRoAr4+zjhtUYI5WcQmvg3UKAmoXI5e nBE1vEFEBouWDZn9nKiepRU+ODqNRsTfwbkyTn6fBDliajVLFg2bxkDw9GfGq5YIe0oxSPhCa9K8 fDwUiuDmbiFEk2p5VPFFrxoBiZhiFEj4R1fdOXI/nOJmbiFFj4MqT0Gvh+tMTM3EKLBs1+6VzVKn 01xAQblEn4RykdOdEH2ivCpJU4KMCuPe/vzZbQ7RTXW2NuW9vvLfcQLLmzjuE0Pb8qKGazeQEyXF 6xFNtAQ9v33MyPNrdzkUfy3zPZ1Xc2vYZ+4Qmzospo3kQJ6Bcj9se+3dDuj3A05m6txXEtpNfw+T ommj+WaPA0yNSNllbFom6WuQOmdI/wAa4+depd4q51I4NeWy4XCwL6VsuybdRzAZctpm2fM609bb uwL9dPyd7ciOi6S5luI3mC3Mg6QCHFja0GdVXH5q3WaZtQ5zjFxJt+/FfY9vlhssACDbLPt7l2Z8 zHy3bU709o9cMuk2cW/duaNfaxs3ccNvGzU4r7T7V93/ACe5uWN8+80rV2QeTJDIXBjniRqOaDj1 PoH1RXem94lNa9x2ubMa2dLJ+TK6zMBcHtJjEcLDFcT1p6bpPUG0TC5jRuUqW50p8Pmi23KSLS1w BEDxtC/OLHbEtBLSFAPSoKEjmueP2CSBxuj+0L8qXiIs+33J8Ww5Kqc+HJaKcLnEI8UcpvhYn22p CEBM/ZzzpU4GpyVjZRIinm25FUCD0UHLPALzwVjZYAttKfbakooFF5ekBeKYXM5MGNBiBan22pqn 5vb7pwC8tESbEUQ2zNABlSh4L6aYTUbiVL7kSyzA/Jc+HHAMwcLkQCSiG2qDL18PowhmHkmDcUS2 0U5IvIeoJVMVmZbaU8EQ21/qngiZVz4kYXUCMCimWp9AFFp9NT9GFL43JsqKjtSTUUy4VT0k8sKX ON6OUI6O1Q0GY/LiFrhUUYy2pUAV4LVTwClEwCVY1mYRRkdquQqOHh4VwM2CsbLDTE3o1loooOAJ /IE1wpIF6sR1va/vIqH+JH/5Q5/mwjntAv4J2CLu1VFNau8yQp996Z5dR5jHQa4QECvNua0k9Uwb ZwSgHHL9Qw8SbilyBJNs7i2vgvT9FcTMUNMc0g27uLQfBSF9qHBzlTTHNJ+GP7BpUhEKesYgeeKG mV8YMvdJ9opyQDLDZwpplN/Dgk+6R6FX6eC/rxM4U0yvjbgVR1aFar7MHM3FDTKbNuF+ygqprwoP biZmqaZWPhgfulOZUfR6cEFvBTIUg21RROIoc+SZDPEEOSIZisOtU5ceHP0rgxGKIYAuIfnJ+YO5 7T6BBsfZ10Id/bqs3yzX0Ra6XbGgSkwm+jLf4eq6k7rZbqFjY10gr0Y5u5V4pJcGWzXAw+9eg2Pa W187Wmx8uzh+Yi4dnivGS3067vpXzzmWeaZ7nyzTPfLJLLI4ukkkkcS+SWWQlznEq5xU1rjwtRVu eSSYuX0yVJa1oDRBouC67+VLac1z3R2618RDBf24L3AhA+Vp4hECY8vv1SG0Lwb8q7FAwmoHUe1f ty+VrRrfTdB0tzi0PMEHMoBGCcfAaye3VjxJPtX0ukYWymk4LvXXNbttI2fuPWJy0W+k7c1rUp3u IDRHZabc3UoPAAMiONe2g1VdIp2fW+axo/ecG+0qytmimo51Q/6GSnOPRrSV+VOO162tcGUcOpK1 6/eBSuQd9OP3DnIsv+C/GgaD0/Yn22hzRPafYa4mo7krE+20pUpypwHggwDMdDgFLSn22uQQO9ZF OR4V9OBqOx9ibK4p5tsKI30hEAHMJhM4xTBmKeFuho0BeNfzjEzjqmyDin22x/Z4Voh9VK4XUKMA nm2pIVKeOZ+k4BeegRgiGWq0T/GIPD08ThI9yYDvRbLPglOVaj/JwI4IhuKKbbAGo9Hu19BRUwuZ FFMtSUQceX9H1YmYowJuRsdm7iKKKAZeApwwheOJVrZdkXIyOzAzAJ9Z9CphTMaLk4aGiARkdmBm 3MeKgqSKchiszHcEwjcEXHbCnumnGtFzVcDO/FMGuRLLcEmn0GvJcIXjGJThg7UdBbnzGUA/eNzJ y6gmWK3P+UwwVzGEnoVVktn+9k4o99C3+saDHRDrF5l0oxNvFNGzyQen3cvrxMyGkcU2bOqkBDyH LDZzzQ0jiEg2Y/ZXnQjBEwi4o6TsUg2QVCBUeI/MMHVdippuxSDZNROnx5/ViajsVNN2Kx8E3Pp4 ZJxNOOCJro2wU03YpHwQoEJNVQA+jMBKYOseSmm7kkGxBzC+seHLLE1TyREsxtuWDZCvu+n3q09R XA1XYhPkbgkiybn05laCleZIqMTUdipkaEptkOtoORcioiLQEUzC+OBnONiJFly/Pr3kmvt/d3d+ bk1aV8j7nceoW1tE4r8Np2nTu07TrWMf2ccFpAwBoGa4+d73u7PMvBP0mHRfVdl28yqKW1osLQep IvQejbQjeWdEAJUVLTUp6hRMeOqt9YwHKQvUSKF5Asiusewmgy6Jvrb9+Iyxsd7D1UQEB4IbyAXn jxe9b3rSHS42kLu0G3ZJgcQv1lfL7rp/k+lHqAa+1t6A5ExN4gjHyubOLphJJvXtpbIMHRWd81/d GPaPYTX9Lt7no1nfbWbS06Nr0l+FvCJNcum5npt9Kjexf25Wha4+lf8Alm1O3b1VKmuH/GpBqvPC NzG9rzHoF4v/AND3Vm2+mpsoGFRVQlNttgbXu7GiHUheIzbTIBp6acEy4ImP1mXRtJtX5pDG8Lk8 LU5dKjhSh+jngZuaMGhOts3H7oQ+vAzjFSxPCyd+xT0D6kBxMzUYhPssQnJPSlTyQ4UuwUtwTzbN uSHOiDjw4YmYo5XIhtmBXprxpz4IiE4GY8UwBjbBPttK/ZGWeQ4cxgZopkQLOgQAL4lPqBwudqMC io7M8aDioyAyqhSuEdMAuTBhKLjswuQTiOOXgOGFM6zgrQ1o4WoxlqnADlz/APJTFWpzTAHgimWu VCTy4H6B9eBnCYMJNtyIbbGgDR40/MnDAMwARTiWEUy1ceFOKU+imKjOGKsEs4IuOzdSiL4VPEcE CYR02yxWCWOKLZZ8M65nMfRwTCapIhYnazLaj7e1Ali/w2Kg/rAVKIuK3u+W08FaGEwVZzWqySjp ++/ga1NOC46YnWXrzLmWm+9D/CDkCeXL04YTTiEuUYpBs1p0lPQa+oNw2rG6COUJPwY4jI8Vp9C4 mo5DLbySDZjlwpTM+woow2oMCplSBZAfdrnmK+mmWJqBTKFj4IE/ZXmcwF5oECYImBTKkushTgng v5kwc7VMqSbIEH3T6EHh6TgZ2qZUn4Kv2TXwz9SFMTO1TKvvgwv2cqU4ewUwc4uijk5LHwoa5pAB IcEU5gFc8DOBfd7bQhlB6Wx7ivz9fNDol12f+YTcGg6vA6HQty3bt0bbvXAst7zTNXnfPIyGQjpd JZXZlgkaCrSwcwcfCfWTKnb9wmMMcjjmYeBaeHUeC+6elJ0ncdslTGwztAa4cQ5ov7VbOwdM0nVL K2uYJYpGvja4dLmnMKMirjj5TV7k8PIc61e7k0bYYnkunNmaRb2upWEzPLBjuIkIIAB6gT4ZDHGn 1peCI8F0pdM1piF7v9h93Wen7PtL++vIre2sbRsk9xLIGRxxxRgue4/sho9JyFTjkU9PUV9W2ko2 umVUx2VrW2kuNwAx90TwWudPkUdO6pqHtZTyxmc4mADReVRfebuVf91d0MviZo9B0eGWw27YyL1M tnPa+5vpmkkC71GRgc79ljWN+7X9i+hPS8v0jswpngO3CcQ6c4XF0LGg35ZbTAYuJN1q/MfrD1I/ 1NuhnssoZQLJTTfCNruryATG0NAF9iqL4Ph0FTzp9HgMe11BeLl5TTPJfC1qnTXkFyNQueeGzjjF HTxT7bVyIn6icgMDPgiGNTrbVyhR7B6fBRhTMhgjpjBOx2ZWoVa8wfRQcBhTPGIVolujanxZVVAO XP6fThTOs5qaZTzbMJWteB/9HCGa4pxJiiWWgyTl4erxTC53KzTOCIba0Tp9oCH1IRgFx4lPkCJb amlOCcynCgXnhMwHFHIESy1NAR7UB+qmAZjQOScS7bBaim2apQetSfqxWZzQYBOJZhgimWgGbfzZ cKDhip04m5WNYIQ4optq0InIKPoXI4QzCU4YQLAiWWuaNULy9KcsLmcn0yi2WricqGvLL1DAL8Sm ytAgUWyyKgnj+b0AjC5hwTWXBbC3tG9bB0qj2IgSq04DPCOcYHhYna1xIVby2bvMkpk99ECp1HjQ g42icIXrzjpbomzimPgf6o9dT7cTWGKGm7BINma+74IQB+bDCYeJU0nYJBsf6lfy8MNqqaTsFg2S U6PQeHHhg6rlNJ2CT8HzYVThl6eeJquU0nYJJsyASGuT/B4+mgAXB1RzQ03YLR7i1jbu0dMl1ndm u6NtrSYQ4y6lr+pWekWLSwK4Ce+mgY5zRwBLlGWJqHhHvRbJmPMGtJPRcdb2/EF+U7ZD5oZ+4o3B PESHt21pV5e23U0kEN1C7bp9jInNj3NOYJxkqN0pqYf1XtH7zfvXWpvT+4VIzBha3n+wrmfXvxh/ lk0uR8djpm5dQLFRZdKjLkoPcZeSFq+vHnqv1dIkxEp0qOJc4+DWewlehpvRM18HT3zMv6We9xHs VfXP41vY6MpZ9ut3XqGn+0dMtWkrRHeVck/Rjiz/AFrWWiTNp2//AFvd/wDIjxA6LsSfRO3D+42e 93N7G+wEjsPatafxte2LSfhuxm4r0CnVcb0sLZpOZUR6UXAe3HGnesN4fHLWho/TJb7yurL9H7LL hGkLj+qc4+4KCb0/FW7F913aSN+fJhtTfTdBlnn0R+7d6m8dpst0GtuTaui0pkkbJ+hvW0kscWgo ox5zc9yqdzDW11ZNmNbdGWwQx4xt8F3tu22l2sk0FLLlZvqg51uEbYGHipZtb8UbtDoTIodB+Rnt HZ2zA3ojZup8fRRRnt6aienHnJtDt7ySXuJ/0hdplTVAABrQOpXQ22Pxath9cRf8kPbKVtHEW+9b eI+JBl2c8UWi458zb9vH4z/APv8ActLKuq4s/mXVu0/xgu1dxZs03WfkuuG6a8sMtroO+tv3MDun 7JZb3WhacxwZmAXDLmhxXSZtrqRV7bUaNUAQHtBa4A3iNt/YVKkyq+SaeukNm08QS0kEGF0Ry52K 89H/ABIPkQ3GIm7u+XXvBsZz0El1pVrp2owxg5vMmjaz5iA1UMx35Xrb1hTH+nuBnEfmLXeDh4Li TPSvpOf9dAGc2lzT4EK5Nu99/wAMnuE5sGkd8919vr+YANtd2abc2kcMhT3Jf5pZHqDSUpL60x2a f/1L1VItqpUmc0foIJ7WOAHdBcyd/wCeelp5JkPnyXf68wHY5pP8yubTvl+7b74g+M7QfMb2v3o2 QdUFlqF6zSbqXqq1gnglvIetwyVjQvHHo6L/ANgophy7jTTJbsWODv5Tls6FcKq/8tnhubbqqXM5 PBb3FuaPcIKtd9dkO5fbdoud17XurfSnPDYdf0+SHVtvz9ShnTq1g+4toS/g2UxvPAY+gbV6o2Te 2/8A5s9j5n5Ccrx+6YE9kRzXidz9NbxsxjXSHMl/nAzMPa2IHaQeSrQWhB+z6OfLLhjtl5uuK5GQ YxTjbRxTJOFMvbgGZC0lNkan22RFSOPID1ZjA1hijlA4IhljUI1OH1YUzhxKcS3IhtknAZ8/0rhD NjcnEvFEstBwansP6sAzHFMGNCIFnX7Kc6VX82Ky8xtKYN4wRTbQnNvqQYXMOabKUQyzKglEQHnX EzCFiYNELb0SyzBqQvtTLAzxuvTAcALUSy0aqdPDMnx8a4BeReU2V5RjLUqAAno5eC4rc/C1EMPF FMtCgVpPLILzzrgGYwJxKJMQEWyzyKJ4Dkc86UOKzOiL1YJRjbBHW9p77AR95ie0eKnLFTp1hgrW yxEdVX01ofMkPSCetxRDxcca2vBF68+ZJjxTBtKJ0elVBOfpKYbOBxU0TzSTaZ+5XjX9QXEDwbih ouSfhQhRv1/oC4aKmg5I+EaPucM65r7MHOcfFQyXC0rAtAlW/T+sYmc4lLplcyfOH3l135dPl27g 93dsbYm3TrW2bSyZY2DLeW6trKTU7yOxGtapBE5r3aZpb5uuWoYSWdRDFxh3GudQUrqlrC97SIDr xPQm1b9soBX1raZ7sjCIk8YiNnaF+JLv584vzCd69zXuu713frFzNPM90Mb7iXy7OJxcBBYxe7b6 dbsy6LaKFgGQzJ+cV297vWuLXTS2Xg2wdn7V9Sotq22haAyWC6F5vjz4rkW83HuC9nfNeX95cyEq Xz3Esjh1VP23PNTwXHDfLe/5nkk8yV2GPltHygAIWPVL3rV5c4+JX81VxXogYq3WFxgtxBrU7Qpe VAyK8uApip8otMYK1rwbAljeTrYkSzuanEmiAjgfDGeZGPJaYRuW+0/uRBEWg3lCUo9OAJrmtMVO tvTtZG116svRO7lnG6PqumooA98IfUtKDGabLjaFfLac2YixdDbR7yaYsS3calAEkYEqCn2qAO54 5s6S6/gtAAcRyXY3bfurol1JAw6hGHEtUOc08Aleqqrjlz2zADAWq4Xw/CvSXtU/RtzQRRsdb3Bl a0NRzHFxI5E1+rHFmzJrb4xV4aw2gBXDuHtLod1av83T7RTH1q6JuarT3UyxZKqZogQSEsyUwxML VyfuPaur7HvnahtDX9Y25d27zLFPo2qXdk9rmfZIbBIxrguYIKjHUlTjNsnAObz+K5zw1n0mBHNe ifyJ/Pz8y+jb50bthuyfUu6ezNdlGnatZanbu1EwaU9IriXVWSB9rLpzbdet8oZ0ioKpjdRbRWz6 xjtlztrswylpNlt5hCHW5UT9ykU8hw3EtdREHMHAQI6G9ejd/b2c1/fzafamzspby5lsrRzzIbW1 kme+3tjI49T/AIeFwYuZTH6kk6zZLG1BDqgMbnIuLoDMRyJivgE1sl01zpDSJJcS0G8NjYD0CabZ ZKMueftyxZnxKQMhcE8yzKmi1VeKeknA1BimyJ5tmBVDz/OvCuBqBEMJT7bVozH0HjzB44Gp1TaZ wRLbUnJgPsGdTxOWEM0C9EMT7bVy1aD6f1phdYYhNkRLLNw9FMhlX2hcIZwOKYMBMIGKfbZnlz4r ReSjCOnQVglcgimWYHJVABr7PDCa/RWaWKKbaZI1fAc+ZOWFdO+wTaIOKLZZn9loC8QM/wBWKzOd zTiWOSKbaJmOX5VwhmHinyIllqORNSePFSUXLCl8eKYSjfBGw2h8xnuj7TfWARSicMIXWJ2y3RwU Bks/3j0zDnVrkuXtxqEwEWxXHLDmNgvTXwi8ifQTiCbDkFMnJJ+DPFKZlB+Qw2qMUNMYJJszwIJ4 e6D9ZKYOqFNMYLHwjvA+H5HBE0XqZOSSbQ8hg64Q04oW80ey1CzutP1CytNQsL63ls76xvraK7s7 21uI3RXFtd2lwySC5t543Fr2Pa5rgSCEpiGa1wykAtwNyIZB2ZsQ4cRYvIP5jfwVfln7xXV/r3bm fUOym5b58k8tno9qzXNjz3UgJLxt66liu9IY55BItbgQtARsWOBVbFR1BL5BMp2Efl7l36Tf62QA yeBNbjc7v4wXkB3U/Ai+aPak1zcbJZsvufp0bnmF+3twQ6Tq0sbatL9F3EzTZGzEfcilmAXPHEnb FWs+jJMH6Su7J3+gf/czy3fqH3Lgnff4eXzQ9unzjdXYvuZpccDnCS7G1NV1CwaASp/mOl219YdN F/iZY50yhqpf1yniHKzwXTlbhRzIZJrHR4Zoe1c5an2d3HpLnxapouqac5hRzb6wu7Mh9QQlxDEi JUUTGR0sj6ge4rfLmgmLTZ9uNygOtdrbuS2muHFtvC0HzLmd7YreMiqOnkc2NiA1rjDNpuMQILoS alhgDHNytXM+6NEudNlkZpGqwanK1xSGwM92FqE863jdCPU4jHLnRlmAgSu1JDHtiQQFEYbDuJOV g0m6bl9qZ7UBC1CcjigOnn8K1BsgCBcpTpml9y4JI3XMV7aQdSF1vcOLldkAHyRtUjxzwMs8mJFi hMgGDSuwe1G3+6c81t/K9O7j3cqscH2m0ty6rBQAkmXTbG9j8vmSQgw2SlI/rFrTzVEzVhGWMy9u /lB7c/NBrOpWs+gbc3HrDdPdC67trawvIbiHqAMbb2LUG2fwXmIf4gaU4YA2Vm5AyqBmq/8ATbBc mp3RlB89Y7Tb+qzuivbLb/YX5ld0W0Meu2O29lwPa0STaxq8V5eRt6R1JZaQ29d5g/Ye+NeeNlJ/ 5xuT3RnGXKbG4kkw6AGHQwXHqvW+3SwRKL5jv0iyPU2K09B+Rraj5Y7zuFu3Wd2TAh79O0qFmg6U 532nMdKHXepTxuOXS+Ijnj2NB6C2qntq5jpxwHyt956+5eYq/WFfPspZbZYxPzHt4dF1Zs7tpsvt /p/8r2XtnSdvWbw0TjT7Vrbm6LUPXe30nXe3j1CrI91eGPa0dNRbdK0qKWyUz9IgT1N5PMleWqp9 ZXTNSqe57v1RgOgsAHKCmYswFQELkgPh488azOjxVGicE82zBzX6fz8cLrEG9PonknW2XHpCc6rl mK4BnHFQSiOIT7LL+rUZqP6UwpnHj7U+jgSiG2ap7iCnrAy44GsmEmF9qfZZ8gF9oGFM22KfSbgi G2noB9Z9lVwNSPFMGQRLbSmRQJzOZ8PHCavAnxTiWTwT7LM59Prr4UzwpmjijpuwRTLPL3RRBTPk q+K4XVbiU4lGKKZZ+CDxKL61wpm4JxKHMoiOzAzH681qqZ4UzSnEoYIptsABnXx/pGEM0jinDOgR LLdAgHhX2KMJqxtJKOnzRcNr77R/WaVrkoBrit05vVWNl2qCPtFe9Wj7TvDifDGgTbBaFyzT2mzw TfwnJn6PXkcHW5hKZIBgQO5YNoqkMI9AQ/oTB1+fil0RySBZlKsdXgK+vghwdcIaAxWPg0I9w8ge fppg67cUNAYrBswM2OrlSvgB7uIJ0bkRI5pHwlcneggqOHDjhtYqaCwbMEZOz8FUVyXIHB1e9TQ5 rHwbUo13LhkDkaIaYBnE8LVNAJTbZ4QMdM08CC4Hw+yhWuJrwthcpoALxZ/Eh/Er7ffLpdal2h7Y bE2V3k77+SYtbu926NYa3sPtk6aMFjdf67eSfcu6GxvDxpcMscUPUPiZQf3J524V7pTcktjXziOI sHXGC7W17R5o6k57pcgHgbT9y/J73Q1DfnfXdt/vbujqzNw63evLjBaaRpW3dvabH1F7bTRNr7es dN0LS7SAu91sUAcc3OcSXHyM6ln1cwzJxJJ5Q7ICz3nivdSJ9PSsEqQMrRziTzibT7MFOe0vyjbq 7pahb2e3tP0jTbR72xy6trtyywsYAtS1jWS3l24A0EUT1yJGOfVS6WhEZkS/BoBPjctkufOnug0w GJ9q9rfl6/Bt7IzCw1Lu5vbcW9piYnzaFtSOHamgg+650UuovGoa9dxlU6mOtiRw448jW75UxLKS UxjcTEu7rvArryKWWYOnOJOAsBXvH8u3yJ/KB2qZY3Gyvl37W2moW4jDdZ1jbVruzXeodJD5NX3S dZvS8kV6Xhq1AGPL1NTuFSf6855B4RyjwgPBdSXKkSvoY0Hnae9etnb7R9M0u0gttMsbPS7RgaI7 XTbO20+2YA1GiO3so4YWBooEaMc7yocYviT3+JWsTICAsV+QbY0TWI4xqOnWd+jCxvxtrBclgeAH ta6Zj3NDgaoQuL5VOZLxNkOcyYLi0lp7xAjvQmZJrTLmhr2HgQCO4gjwVZ7v+V7aWuxy3O3erbOo uBLG2zDLpUr6uAmsXP6oWnJYXN6V+ycfQNl9db3t2WTXE1VKPzkCYOjxf+9GOK8fuvora64Om0g8 vU4t+g9We8EdCuNN6dst0bBvhZ7i010MczntstSty6fTL8MqtvdBrQH9BUxv6ZG/s8cfWts36g3a RrUrzmAtaR8zeRHvu5r5nuOyV21zdKrbBhNjh9J6H3WEYKGfBrk1vs/URjpazeJK52gRZExShaHi 1tOKKfqzwddmJR0LL0621ry+j2UGENQ3mSmEmJTzbROJ9ZHLh4YGvG4AJtGGKeFp6fFae3niGfZZ BP5fmiBat5dQ9C19mEM4kxuTCSBgU8y15MK+HH2g/mxXr8/FHSaLR7E821b+xX9foXjg+Y5+KcMj iiG23DpaBxzU8hXCGaL7E2kn22xrRKL+qgwNeHBNpjAJ5lsiZ1TnU4rM8YqwSnYWIptqvMcU4fQm B5g4qaRwKfbbDg0L4DNc0yxWZ0VYJFlsEQy2yo5fXT68JqJ9DAotlrTLIDiaezC6oT6A4omG2PWw J95qcciPDCum2G5M2S0FQp9qep/ufecMyeJ4EDBE5YDJwTfwtCA080/JcHV+0UhkniEn4X+r6fyT B1zjZ1U0jgsG2QIAQc8sl9AxNc/YqaJwWBbeB48PD/BxNY/YqaLsF98P4HJch+gYbXxSmSeIWPhi SKEccv1YmtzU0LLlj4UE1DlaAMk9f2cET8Cpo8l98KE4r6Ofgg+vB1z+ZHR5Lk/50O9d12B7Fbh3 NoUrYt5668bY2bI5rT8JquoQTOudZEbgQ92i2Eb5mUI8/wAoEITjft4FRPjMMZTQSevAdpVU1haA ALSQF+OHeG2ptZ1fUdV1F0t9qGo3tzfX19dSOnu7y8upXXFzdXM0pdJLcXEznOc9xJLnEkknGufT Sp7y9w+ZdKnnvlMyA2BQ1myPeHTFQ5e6FryQ8ExjNDLjwW1lU7GKvrtNqmpbL1W3lcXtg62Zlw6U 6eAKZZY51bssuoYTAFy1ya9zDxh1Xul8u3eDT9QstPhuLlgefKYf3oLiUAJIUEJj57uexaD3QAgv Q0m4h0BFesvbjdtiYrZ0dwzpcWkOa/rBJAUFCopjys6jDDaAu9Jqc9gXbOytw20kMRbK1UGTifu+ nnjA+SxpjC9bWTCbF0nt7WWObGOsEUPCtAOeSYUMYLgtAINytzTLyGZrQrSSiinJvjXFzWtNpvRR et7X0PdOlXOka3YW2o6deM6J7adgc3L3JY3D34Z4iVZI0hzDUHGqmqJ1HPbUUriycOI+12IuWeop pFXKMipaHyXXg3fDqLV5o93u0l52y15tuwzXu3tU8ybQtQeAZEjTztOvHAdPxtmHBSP4jCHZ9QH1 jZ97G502YwbVNse0XR4EdeOC+V7xskza6jK2JpnRLTy4tPMeItVTfCgf2bl5pX2BDkcdbXcuSJDi E622P+b4Zmprnnga54lHRKdbamqMACeGfHgQMDXdGwpxIEE621I/ZHhQ/UMKZxPFHQH2Cebaniie jA1nYlM2Q2CeFscz9A/UhwDNIT+XA/Cn22o8edB9YVDhdY4o6Aw9qIZZgFQCeYP6gmFM4HinEiyw J4WvgAfGuAZw4lOJDhwT7LWtGj8hyTC6oxTCS43iARLbUItMshRTz8MV6/2im0PtBPttQKJXhmMs 1KYmv9ophIPYimWzeXqRMvVXAM7mn0Qn2wDg0cPyqmK9cfmTiSPsEXFbgOYekKHBVpxGQ6csI6fZ enbKhwUFfbkPfV32ncPHE8wIXjvWV0jBJ8gqM0A8RzrkcFtS0XwSiQVgW5B+0fQmJ5kfYqaBOC+N u78gf0HE8y08fYp5cr7yHAV9tR+bB8y3FDy6x8OeCeofqwfMtU8sVjyF4tr7F/ThtcYKeWdzXwgz FKZ0ofowNfkoaeF5WPI8W+xPypia/JTyxXj5+LfPLa7W7TwyuI0991uuc5+V8dHDpbG9X3ev4Zzq Z9K43UVZp5rLTDw+KpmUZc9pPBfm/wBe3Hp0M8o8xhLTwIASqqv3lxvG4E3KeVEYWqJnetkwpGYy iZdPApzGEO4ngrm0sLrEbb7zie5nT0gk5hCU6ekmi0WoxSdxeBaQrBTA3xira2T3p1Xa9zDNZzyC Nkgd0BzhxQ5OVKY58+ZLngh95WuW0shDgvVTsF86tu82Nlql023la6NpLpEaQoHS4H7SJ6seL3Lb 3CLmXFdqkqiIA3heynazvvpus2dpc2d+x7HsYUEgzQEkBVocePqAZZyuvC9BKmhwBC7X2f3aik8o OuGlvu060SgNCUUk8MYHzSAt4cLxcul9rdz7OXymvmYpSvV7KjmmEE9zSrlfeh7xsLxsY81vvAZn wBOZxpZVNN4tRhG5aHvVodluztnuJvRHJc6RaHX7CQp1RXGmNdPKWuFR51mJYzzD8ei2OvEmuYRc 45T+9j0MD2BcveqVtTt8xrha0Zh1H3iIXmp8P/UceWRpkMxyx9D8zCyxfOxIEEoW39QlOB4ezBNS cQm8vD7FOtg4FvoXP6QThfME8QjoBPCE59ITgftepMQzyBem0hxTrYE/ZU8lHqQccJrxvU0xzTwg 5loHgK+rCCb1TiVanWQKeJPPlyxDOHG9NpRuCfbAc/ep9Pt5YHmOHvR0eXgnWwLTpd+XspgGdHBO 2ThYiG2x/Z9dPpQk4TWKOicQn22/h6jkfUFwDOJTCSeFqfbb8SWj8q4XW5phIRLYAeI9KAfpXA1u 5HS6p5sApn6QOfjxwpmWRsTCQYoqKBvWwVPvA1px54UzhBWaJwUAewF71dTqciBOPOuAJpwVJpkn yxwcfYtfophhNxQ8sVjoH7Xpp+XHA1Ap5dfdH9f/AIP68TVCnlvt9is9AX7SD0fpXE1Ah5Yr7oH7 R9mDqBHy32+xWCzk72jE1Qh5ZfdA/ap6MHVwR8sft+1fdAyWnJPZwxNVqnlvt9iuI/xAvlu1T5kv l23Ft3aMfm9xdpPk3hsS3Baw6tqNhayx6jtsPcAGya/pznRw1T4pkS0XF0ipbLmCJ+U2JJlK4tJZ 9QX4Rt26zq+ma9qWj6vDeabqFhe3Nlf6ffRSWt5ZXlnO+3uLW6tpRHNBc20zSx7HAOa4EEY1VE5z DAXeCpkyxMuvTWl3b7h7UeXB5BzQes1PHHOmVJF5W5tOMFdW3NHF22ILRFUk0KjIrljI+uIVzKUc RarZ0/ZMkrWFpUHkpSi8AnHFJ3GCs8oMFPNJ2RqNtIya1fLFIxwc17S5qEFQaNqiYQ7i0/VBEU0L r12l2b7ob42M+3t5Lm5mt4nMRz3PcOlqU95ApIxxqxkmoBcIRWuVqS8YL1X7W/MeL+3tG3cxikDY w4GQtK8TUkY8xU0xBi1deRPBsK7s2T3TF6IJbe9Veg9IkDuR5pwxz3Ag5St8twIguwtjdxZlga+4 KU6lPNPZl68UakHQVrSYwC6H1bf8TdjbiZJO0vvdGu9Phb1AufLfQOtWNaCQVHm9XoBx2tlL51fK ay2Dwe61ZtxcG0cyN5aQO2z4rj3yxyKcENE5cVTH07WwXiBTY3pQjAzYTVKnjgaybyycEYz6UP5v Ria4x8VPLHBPCL+q300P58DXH2KcUw4pwRAcl5BufgcDzAF8e9HyzeSdEf8Agj1D82F104pgLgnQ wUAQ+of0YGsSj5dPdA4uJ+jC67k/l24exPNZQLl9Jy5IMDWcoKdo4J5rBwBQ0VScsAzjC+CYU7Ba n2sTJq+JzwutiYlMJDeCeawDgPWlMLrc02i3C1Pho5BfFEwNbmiJI4hPNaSAVHBQOHhlhDN6phK5 WIiJoL28PeCUzrkuFdNJCbShcFXr063FMnO+s4vLnG8qgSQLQsU5YgJFxRMoG9YoqpXBzOxQ0WrN M0wMzsUdIBfL4YkXYo6awUOYyriZnYoaQKytExMzsVNMXL7LIYmZ2KIljisfr+k4mZ2KGkMVn1D+ jliZnYqaQ42rwn/FC/CG0/5optV76fLoNH2r398p93ufad4+LS9r923wxoLoXnSLbb2+XRtDBcPS 1vyB55jkPnY1yamA0ptrOB4rJOo4O1ZH18RwX5FN07f392a3nqvb7uns7cWwd56BcvtNW21unTLn SdUtJGO6RJ5Fy1ouLWUhY5ojJDK0gse4FSk+QSC9hi3FGTMH0uEH8Vbuyd92PXEHTM+7RW0yrUqU xxZ4dlMF0JYBPJde7O3Tpt42MefESQAitFSAmahuONNmPaYFbmymldK7ZZaXgb0+WQUqq+6nBMYn 1RbeYpxIBuuV97d2zFcdHTEwtcAapVAUyGMrq4R5q3y0RDgrr0Da0lsWmHqjdw6SfAAog44zmrc6 /wClMKY8V0RszVNwaG+J0cshijIPSC9SPCua+rGeZMDjFXMlubcuxNhd7HSXljocdte6hrl2Wx2d hYROuryd4IX91HVkbD9qR3SxoUuIxSylnT35KcEu9id05ksZnGBXaunXOtTWEI1qQfElJH2kUnmQ WpIpEX/ZnmaPtPHuqUFKn3ez7ZL26VnmGNS684cguTVT3VDoEwl8Pija/l7MdkzAsuQC5fIf18MD UGCOXFZaFOYpXI8PoxNXAKZQnwB6vAL6OWF1HckdM4FONAVQaJyP51yxNR3JMJJKcTAzOxTaJ5J9 tBTL0r+bAJJvU0I3wTjF8E5c/o4YhcYQJR0BxToqR6sLFMJLRinxhYptJvNOsRKZ/lX14mZES29U 8wFRQfRTEzI6TcEQ3NDlx/N9OBmKOk3BPJ44mYpw0BExgKz0t+sYUmxHKFXDwet1D9p3DxON8QuW kof0KtfoxFF8niPp/RgwIUXxB4Vp4+zLAQiF8ATQYMCivkI+r2YkCos9DuX0j9OJBRfdDuX0j9OJ BRfdDuX0j9OJBRfdDuX0j9OJBRJKg/oofQvPEykp2gERXPfzCfKl8vPzWbcZtjv52r2z3BtbeJ8O lave2zrHdu3vMB/e7c3bprrfX9HcxwBDI5/JcR77HCmLGTJkv6Sel4UfKlTPqADseK/Px8xH/hyG MkvtxfKv8w9ztlhMk1nsjvdZun02NC4strLf23Ldlz5Tfsh11psr2ge895riTHSpwhNac+LYey9I JUySflcCLoONq8YO8PyR/iO/KzcXM+4+2O3d96HYOeTrnbHud2/3lDLAzq6bn+V2+4bXccAka1Qy SxbLzaDjl1NFLdaPp8e5bZL7ADYfDvXNWj/iAa/2y1Nukb/2luXbl/bP6Z7TWNOu7C4aWkNIMF5F E94CKoUclxxZ+3MdcYLoMMGwEF6X/Ll8+kXca9sLDb3bjuTuqe5dG2Nm2ti7l15z+sBOj+V6ddRk IVFcscads1WQTKtCtE2WLHEBfoU7Idpt+dx9tWW4Je3m7tqNuaC03npL9sXgAa1xkNrqphufLQhD 0Y57Nk3p74CWQzFxgO83ouqqRozFwXX+g/K/LIGf3h1yGxgr5tpokTbq7eOLTqF2xkER95PdienB c8d2j9NlsHVj4nBvsJWKbXEjLKEBiuidmdt9m7Agli2roVrYXFy1rb7VJf8AStYvw2oF7qc/XdSs JK9ALYxwbnj00ink0rckhoaFgc9zjmcfmU26TVEKZ/kUxclWQ05kZcOeIovgCuRQ5qopiKJSIqBe FMwM6LniLS0NhZcnQ0nKvsxEyW1QUI8fzYiicxFE+0IAMRRLaD9qnIV9XI4U2op4Amo+g5H6MKon 2Kc0Xh44BTNTreoFEz4L9OAmT7Q7MU4Hw4piKJ7EUTzK+1B6KJgqImNWvaCfvNIRTxHsGAblF50y duO+BkeR8whA63oBswH7xTPXeAwPL1H+UfwfFc/UkfkJ7Uz/ALtu+Jz+YVxH/wAFj/rzB8vUf5R/ B8UNWR+Q96+/3a98P+8M/wD+Smf9e4nl6n/N/J8UdSR+Q96x/uz74f8AeHd/8lD/AK9wvl6k/wC6 P4PihqSPyHvWD2z73p/9RMnp/uY2vL/pw4Pl6v8Azfy/FHUkfk8fik/7se+P/eKkH/7Maf8A864Y nl6r/N/L8UdSR/j8fik/7se+P/eKlTn/AHLZ/wBdYnl6r/N/L8VNSR/j8fivv92PfAj/AOouZV4b NZUf++sTQqv8/wDL8UdSR/j8fisf7se+I/7RcxHMbMaPRU61iaFWR/e/l+KhmSYf2/FQDuHNurtP pDtd7j/N7pO0NO6S6F+rbahiursgL0afp0etS6jqErkQNhifX0jG2h2bedxmadE50x3Jlg5kkgDv 7FkqdwoKNmeqLZbeEXWnkAASe6C4L1n5yu9u5NUdpXYHUe4ndmBj3Rnc2sbWsth7bcVDRJBLqeq3 MklutQ57onEfdBpj0P8A/Ky9ubqb/uUqV+iUM7+0mMOwFcc79MqnZNrpHuEfrmHK3rC894Tc2i/i Zd14jFqHzB7c7N6XdJ1W22H3mra42F3/AK3ptpaBkwBRG3YaT97HPqfUPpXbBloaWdUTBc+Zeewm A/h6haZO373WGNXObKYfwsjDvvPeo278J3We6M5vO+fzefMb3EfcHqurCx186Bpk3UvW1zL+93Hc BtEVr2FMeWrPWlZNGWnp5MpnfZ+7BvsC7VPskiWYzpj3uxJj7Yq3Nm/ga/IHpUsVzrnaTV9+XgcJ ZLvfW+Nz6pJNKg6pJI9Mv9IicqkoQRzx56dvu7zonUY2ODW+0xXWl0VMy4EjmT7l2Nsj8Lb5Dtri IaX8pvY0PjQMm1HYel67de6pC3WtM1K4dlxecc2bVbhN+ufN7DAeEFqa2U25oXYGxPlC+XLaLopN r9i+0m3ZIyHMl0TtztTTJmluRE1ppMUoIShDqDGNzahxi6bMP7zvvVgczAdwXU+kdu9BigZbQ6fD FbMQRwRs6IminusYEDG1yHDFkp9VKMZc2Y08nH71CyW8QLWkdAi9Q7E7W1yIs6tb0yV4QXGi65qG nzsVCXMZ5ktqDXjGfXjrSd23BgyveXDnAnvvWZ9FINsIKhN4/Jf3EvHGfYXzFby0AuPUNP3Lomlb jtg39iK8s36JeMRc5BKT4Y6bdznTPxEdiyuowPoEVRevfKf81ugNknf3zvdTs41JudI2e28IYF96 S1brDLpvqa4eOOjJmGcYNqMrsCwWdsVmdLyWmWe+Kq93a3vi1zmO+Yu6a5ji17Ts5rXNcCha5p1r qY4EVBqMbfLVMI6w/g+Kr1JcYZRFKHa/vglfmMuAeKbOj8af+2zhfK1n+U/wj70c7ODVk9sO95/7 R1wCRw2czL1ayRgeWqx/ufy/FHVxCcb2v74nL5jZ0NKbMZn/AO+gFwpp6sD+6f4B96mqME63tb3y T/6jZ/SdmRqR/wC+kwpkVZ/3f5fiprDBLb2s75/aHzHTjkf7lR+v/pzB0Ks/7n8o+9HVZgnW9rO+ h/7R0vr2VH/15geXqv8AKe74pg9hCI/3Wd9f+8hL/wDJUeXH/p0Ygp6r/L/L8U2ZnACKcHavvsKD 5kZE/wDgmPPn/wC3cDy9V/kPd8VMw/KPFOt7V9+Dl8yD8s/7kRryr/t3B8vVf5T3fFSLcE83tX34 RD8yT/XsePwy/wBvCmFMqqj/AHD/AA/FNnAuAT7e1Xfo/wDaTcaZnY8Z9v8At7A0qn/If4fihn5B OjtX37oB8yf/APBmf9fYmlU8Zh/hH3pg4cbE8O1nf3/vJcv/ANCtPt/2/XA0aj/If4R96YQhei4e 1vf3rj//ANINo9tDsRtQoKL/AHhFPbiaE/8AyH+H4qRWwfrn7x/vhOt33j+0eC49DpcivMeYCT/P P64/yv8A0sHR5Ka7Vg67UDrCnh1H/wA7E0eSnmGpP8+JKBwpzfn4faxNHkprjksHXyn2hkD9uufp xNHkprhY/n5P30/xx+k4miDwU128lj+fOOcgTko5rzw2iBahrjFMXG44bWCa5urqC2tbaKSe4uZ5 WQwW8ETC+WaaV7msjjjY0kkmgGC2QXuDWti82AARJ6BK6pY1pc4gACJ6LyY+aP8AEwm287UNodi2 W895CZbS839fwtnZHIAWP/u1p0zDG8MyF1OHAn7MaAOPv9n9GSWNbVbzaXWiUOEPzEQNv5exeWrv Uk2a4ydtsYL5nE8INabO29eI+6+6+8d77rfubeu4NV3RqtzceZcX+tXsuoTkl6+6bh0kcTGgoGta 1gQAADHr5oZLpzIpWtlSQ2Aa0QHYBdzxXJkMzTtaeS+a42ucYk9pXqf8qncaxvrS1tppQHBkbQ0S q3xABybwPE4+Q+o6Wa2aXWkL3G2TGBuUQgV6y7Ov7SaKBzXNKNXgaGtDj5tUSYOMRxXqpUwERCv7 RLiAhv2VStfQvgmOc+TxAW1s0ECKs7TXxuI6UPgEoE8FpjO6VyCtB4hWRpULHdJACUREz4FajPFZ ljmmDsVa2i2YPTTMfmPBMLp808VaGlWTfcUDP/zcgn0YgZjepGFyn9natAb7oWmQBPDw5YtZK4ix S0rfR2zXJ7oHoAX6saGjKIIo+KxZ+zn4Ac/D9GL22tib0pAN6rbf/ZDaHcG2mfdWv8p1wsIt9f0y NsV02QA9Hx8A6YdRgLj7zZB1J9lzcdClr51OQIxl4FZp1JKmjB+IXmx3M2PuvtTrn8m3NbJBcmST R9atg92l61bRkLLaSlfLuGBw82F/7yI5q1HH0tNNZVMzSjbhxC4VQJlM/LNsHDmq6Gt83BBw404V 8MaNNyqFQBxTo1tpzkCZ0P68DTKIqBinm623ISA8veOXtGJp9EfMDFOs1sBf3gHpdlX01whYbiFN cFPt1tDWQpzDxgaYHBMJzeME8NcUfxF9Y/TgaXVMJreEIohut0Cu5cVX1k4Gl1R1efiiG62uTs+X 6iMsLpnFHW5oga5kOvgOPD24GmeSYTncCn262A1ev6TXhzwCx2CPmHJ9utgD7YrxDj+nC5Dgj5g4 IhmtUHvqv9bitMzgZDzTa/RExa177fer1AKruY5lMTLC9ETxxXJ824GiWRXZPecz+0a49N5dy8P5 gRKZO4Aa+ZwSnV+XHE8tMQ8wDek/3gaVRxCcK8fFcHyz8EfMBIduBoKdXpVf08sHyz+KGuFj+8DV COzGZKU5faxPLPChqBDkk/3g/r+pD9ZOIad3EhKKgJB3CKkPKhSKnMJwXxwfLHgp5lvNcH/Ov3i1 K00C37faLdyW8ep24vtwywuc2Wa2cSbLTXFpXyJCzzZAPt0GWPR+nqeTInGrmAGa0fKMMSMCuZuM 185jZLDCWTErxE3LbvkmleS5xJI6hkR61qPScez8wx3FcuXKDbwIfa7BVpc2Ly8kgla0JAKIqIKV GAZrSINWhpAPJWh2w7hapsTVIpWTyttxIwuDHkFoDgfAhF9GOPuG3sq23CK6VLVOlGBNi9nOw/zJ 6XrNpaW9zqDGydLB77leKALzBXHzDddimSnOe1pLYr1VJuDXANcvRjaG9La+ihlhuWSMcAVD8lQo Dzx5CdRuYTEQK7suoBFi6B29rbZixHEqi+9nmVRQCPrxz5kmH1LWybcVe+gXsZEYLkUBCQoJrlSm M7pUIwWlszgVdmgTNcGkIeCp6eRxU5kfqCta4DorX0p7SilMlWg4LXLjXC5Gg3Wq0EG1T2zAcGZV SiZFB7EOHRUjgYKfVwTP6hiwMxUitpDEoFOPp9i8cOABYEFtIoF4V8AB+vEUUU7j9tNudz9oajtL cUCwXjC+xvo2tN5o+psa4WmqWEhCx3Fu81H2ZGEscoccbaOdNp5omMvVFRTsqZRlzOIsPEHHsXgT vzStc7c7x3DsjcQ8rVtuajLYTuYXCG6iRstnfW3Whda39lLHNGTUNemYx9AkBtTKbPZ9LhdhiOxf PqgzKWc6nm2PYYdRwPaosNwk/fNBzP6cPoFV+ZOKfbr5I+2TReSD24BklTzJT7dfINXr6qfmOBoG CYVJjenm7gpVw4cCOA/TgaHRE1PP7d6IbuFKF4TlX055iuF8ucPt3pxUmKIbuBqD3wAtfePrquWA ac4I+ZKJbrwz8wp6UB5FVwDJ4EBP5rqiW6/kjyVAoHLl4rhDJAugFBWIlmvf8YUPH8jmcL5cHBWC sRDNeyHm0PEqPzrngeWCPm0VHrwqPMB9bsA0xwTirb2oyHXR5kYDwPfaqvzVw+yOqgwpkGFitFWC uPp9w9Msn7wfxHjM5BxoVGRx6wSYi5fPTVGN6HG4s1kOZyNPVxwdEhTzJxSP7xov7zkiOpXw5Yfy 7kvmBj4/FIO4wo/eHjSiFPV44mg7D2o+YGPj8Uj+8nDzCcj9oHIqmQNcTQKnmefikHcnKQoVOY4k 04jE0ClM+N5Hek/3kSokrwKhV4ItMsHQPEWIa4HELyU+cvfg0jutqNlqMvRHdaRo1/YOeR0y2stm 2BzmKPsx3VvI0jh040Ss8iBHFb6dzZ0uBtcFwle7y0u4e5JmZmqtUlAqIDja2tINqsNKL4IEarpk wJbMxShTqC/lTjjQK1hvNqR1NysTg+Bf7wlYp5vGfAHOuNLaxuIglEhwUx2xuO+25dMudPvnRlte hshQha5OTFM8yJ7crwCrpRmSyu9u0Pzb3ehm2tdXnJDOlvW57i0DIULkquPJblstPMJdLgF2aXcJ jLHXL027WfNRtPXWW4k1ONkzkBSRiBQOBdQDHjK3anyiYCIC7tPXNcREwK7n2f3b0e8jtzBfwv8A M6OkGVgUHgKmqcMecnScpJ4rrS54cumNq9wbJ/QPPYpIAR4Ay+jGNw71tY/uV96FvK0l6Uma5Sih zU4evLFJdAwV4ttCtbStx28nQBIyqZEZEDOuFDw22xXAxESp5Y6pbyBo6m/ZHEHMinDnhhMbBFSS 1vYHAe+KVRfT4YYPaVFuor+3CK4DOq/0Ymo0KARsCdOrWgCmRoHpwDVNA+W9PlK8MfxHtR0ux78a Pc2D2fE6p2+0efVuggF1za6rrFnbOkQ/bdYxxitekDkMfSfSL3VW2udYWiaWg/uRP2xXzT1e9src m5fqMkE9jrPvXAo3GR98Ln9o5eC+OPTaABhBeYFUU+zcROcmefvFfVyGJojBHzTkQ3cIKAvK8+o/ RXC6IwTiptvRDNxoR+8IFVUhOPEtrgaAwT+a5olu4ii+Y7OoCfoGFNOLyEfN23ohm40I/ecEyC58 KHC+XbgnbVmFhRLdxtJzRVHP1EJniGmbBWCqMLSEU3cQ/wA4wBVBBy9JShwvlxwij5o4oqPcIy6x yKuKCq+GeENKPt+xMKlGM3AF+2cihJB8MJ5QJ/MAotu4QQvmuqRyKcD904nlQmFQ1G224G+ZEOs/ xG145iuQxW6nOCcVETeuMLjcY86b3j/FeQS45dRyTHsRTiC8AZ4iYIZ248/fPiVX1J6cHy4Q8x07 02dxqo6xwT3lPKtcHQ6IGoBFkUg7jrRxp4g/nxNDogJyaO48/fAOVSg8fowwk43IaxjemjuQhPfH tofbnhtJuCmtzSTuUH77UOfvgfQuJot4hNrw6rhX55+0Gs93tjWe7tjRPut/7DhupItKt3AXG59t y/6RfaTbNX97qdjM03FqzOQufGKubjJWUznSCZP1tthyXS2uvlSagNnGEpxhH8vP3LwZs943sr3w TSTQzxSPinilD4popYnuZJFLE8Nkilje0hzXAEOBBC48m+reDAiC96ynY4Ag8FNbDXrxwaW3EipT 361JX6sAVpQNNGy9TXT9U1KQgNnkAJBPvHgQh5LiefIvQ8ph9vBTzTnaxJ0lsryvuggu8KoQhoMA bkRcVPJuwUot4tdKEGXPmnUiYh3MG8jvR8mVOdF3HvPRJGS2N9eQmMhyRvkAJBBINanFb6yVNGV0 Ezad7bQur+3/AM03cXbZt4ru7upoYS0gOdI5MlIJdmQMcippaadHLCK1ypk1kI3L0Z7SfPEbkW1t qlw9jvdDvMkc0tQZ1Na48zV7e5kSxdWRVm5169Cti/NHpGoNhMGsxq5CGvlHgcy7wxwpsqYwWhdO TPbeup9t9+GSiJ0d8x69IUTA5on3jwGML3uBhxWwOja25Xhofed0gYlyvUlevJE5+OKXP4lXNIIs VsaV3QdOGkXBqB98KpFQa5FMDOQjAKYRb68xo6rgkIMnVPscmeE1rIm9WtEBYFCO4ffbbHbjbupb l3Pq8Onadp0D5ZHvlBkkcGrHBbRqXTXVw/3WRtVznFBjRRSamvqmUlG0vqHmAAvtsj0F5JuESqKu rkUNO6qqnBklojE3ftNw5wX53+9HfjU+8ncrcW/dRLrePUZYrXSdPe8yHTdC09gt9LsiWkt8xsLT I8ihkkcRRMfo3Y9kbs+2SqAQc9oi4wvebyOWHK9fB923k7puEysNjHGDRg0WDtx5qtG7kJT941cz nz4csdQ04FpWDXciG7jI++0IRmTkaccLotUE880+zchGbwQuZI9i5YhkDgmE61Ps3IKfvBSn2wT6 Uwpp48EwqBxRbNxlD7+aAI6v1lML5Y8oJ/MhFN3GaLI4BUFSfbzxDTKCeCiWbkIIBlzNeHtrmmKz TEcPFWCc1FDcgKDzWUPLgOBOSYQ05JsCInNHFGR7hBT32nifeQ1rWqZ4Q0rk4nYFGM3E05voOAdQ HhxwppoXoiecUYzcLT985UR36+GFNPgfBOJ7hxR9ruIedEDKf4kebkp1DND44QyDCyCsbUOJxXF9 1uAiaf8AeBv76TMxN++7PqkJGPUiSIcfH7l47OIwF6CO4gp/fxAj/joyT6mMcVOGEkYd8fepnGCQ dxF/2ZOpKe757kJyyYM8TRH2KGYpJ3BK7IzeqGULxzfIwccTSaL4d6IceITLtfc2rn9Jr9p0DBWi /vJzz4jDaQNkPA+4I5uSFduSMZ3FuCFCG6tAV/xGyEYZskwsBh2j2wQzj7RSf7zxFOm5iUBD0zSv 4r/Y29aYbRceB+3ahnt/as/3jeULHXDkqHMg1ByEEFvSjGAkOAKqETCGTiAOsAmzR+AJXDPzGfKF tbu7fX2+NlFuy+406z3726dNDtvddyFSXW7drjJYanJkbyBp6zWWN594cjcNjkVY1ZeVtR1iD2Y8 13dr3+o2+EmaC+lHe2OFto5G7hBeWO+Nk9w+0Gp/yzf22dR0NxcRa38jRc6PqDA5PMsdWtvMsrhp FU6xIOLQaY8TXbfV0cWzGmziAYHtX0Gg3Cjrmh0l7S6FojaOxP6Bu61c5ivYCUp1tLkd6vDHBmve 0QJMV12y2wir721uWzkMYL2ke6KuFE8PTjFMmkCJKtEuIir50G+sLljARG4uCoQCo91AqUxidVOb erRIj0Vpadpen3PSkTEPTmGoAnrUYrO4EXKeWjcIqa2ez7OXp6YoyM6AL4FfThf+ycPt8VPKjipj pmzIYiHRsLXAirWubmP2ghxW/cSTCxOKW5W1oMGtaU6M2l5OzyyoRz1QJQBckxlmVbJl8IqxsiFt sVfu2u429NNEbW3k0gb0oFdRBRCg54wPfJMSb1oaHiwRXRuz/mA3jYvhFy2WZlAjupfaUTHPmhht bBa2GYDauvNjfMa+6bDFd2tyJHdIWNpVSoQtU88ZHiNxEBfh3rQDHsvv/apL3E+d7tx2x02eLVNU jvNzOgc6y2zaXlsNUe8tPlC96pBHpcDnoeudCgJDXZY9JsHo7e/UDg6mlllGTbNcPlhxyxHzHkIr ibx6n2rZWET3h9TCAlsMXHrC796C8ke7/wAy28O9OuHUtx6na2+lW8pdpG27LWLCTTNNYV6Xls3S 68vi0+9M+pyAa2mPvnp30ht3pyRlp2l9W4fPNcDmdyEPpaODR1JivjW9epK7fZ2acQynBOWW0xaO fNx4k9iqRm4C/wCyWyAqf3dxpTya5+5cMVV5Y9FpAG2Pc4+5cQOMPijGa5NX3JzySGF614eVechh TLaTwHafeFASiBrsgUmO7bTM2V2gyzMc71rywNJt4LT2hHMeaUNxuafekcwjPzItRZT0OidiaUbr TyI+9NqPjbEJ9u6ISK3cCgfZdcuYPX59uAPbgaRjcfBETD+b7dyMi3K11WzwuJJTpu7J1BTNwjPH C6IFkDl6FHUdwIRrNwSlCPMKfsNgkySv7qcE+zCGTC1MHGET7kWzcUgo4ytrTqt7popUH3HvFMTS PLvCImOjfYiGblRFljalR1maOtAU64nELgaRGKJmkXHwKMj3NG5CJIiTRBcQErx+21hOWEMtx6Kw TOYij2bhOYMhGfuiN3HnHICThDKxCbO4I2PcCZukHi6Ob0qAOoKuAZIKYTX8ILYWu4w6eEfENpJG vU4tNXtFQ9meEdIbBM2a6Nq4tut02Tbidv8AM7AuE8w6bPTZbl69TsnPCKOGPQhjstodDmV50kk2 G3kElu4pJE8g7guquANtpsNsxPS9rkXA0xd8g6uKAibIuj0WH6rqLh1O03UgFID9Q1mCzaKIpY0t IUYAbLj9Q7GxTQfz70BNrjIf9Zm2xapmLvW57xw4VZG9CiYcNJtbnPRsPYiG/my9pQDt36Uwp/Pt ADgPs6fot3fOK5I57SCeS4bSebcrsvMoCEbCB0Cdj3UJ0FrdbnvFy/lm1oYGupTpkkY5ApwuTLwY BzKYRJsLu5FN1PW5U8rQ9+TCiG4vLHSmIn3lYxzK4U5PzSodp9iYh0Ln+xMSX+pRgm40q3twPvax v+CHpXPqjhnBBPoxP6fBzj0l+8oZHxiQe0lamXcFnCem41Dtta50utz6jqMgQ1VkEj+pOOGaI3ap /dA8U2U4NB703LdaTrtnLYXFxsHVdPnaRPa/3P1jXdPnZk4PF7bGxkWtSV8cVzGsc0smte5h4OLQ FbKbOY4Op4h44gH3Llfffyi9g9xTzanBuZ3bjUJi6R8mztPdaad5jjU/yHUr+7tIwSKtiZE0cEzx 5uv2LZ6gE5TKmfpeCOpEF6zb949QSINdlmy/1iEO2MfBcj7y7Ga9sGeSbZXeDZ29bGJSy016z1Da Wq9LSpb5kTta0yZ6iiSMVOGPDbh6dbKjpT5bgOBiD33exe4od4dPDfNSHy3ciHDuvVe2feTcezZh FuHRbhrY/ddcabfWGr2yBEcH2N1M9oKcWg+GPKVO3TmRjlI6x9li9DKnSpos+7wVybU+cbYFtJGz UtbisnfZey/67UhKV85rB+bHHnUk5twW1gDiumtr/OD2elax028dAYEHV/tS090UQoZRxxzJsipF wV4Y26AV7aF83PYD3BedwtrQgAL5urWQIKFP7YmmMbpNV+VysDG9it/RPmy+V2Usbcd2NnxuKL/t S3kIoCSGxFxrjOZG5E/JJmHsTgSm2OIC677D7u7Kd+d2Wmxe2PcLbu5t2XVhfarFpNtcSRvfp2ls ZJf3HnTQR26W0crSQHdRGQwk6l3aSzWmySyTGETZaUBMpnOyB4L8BavQy1+U/clrpnxGmO2vqOre 75Wm32qXen2pan9rqMGl35aQf2YyPHGug2+XUTQK+oEuTx026h7iW+0qirnTpUs+UliZN/U4sHeA 72D3rnDul8v3zxSRTQ7W2pDYaQ1Utu0u8Nkv1KaIdX8W/wB2v0bW5iQB+7gLFVEOPq3p+k/88oC2 ZNd5iqH4qhriByDWAtH7wh2wXz3eHeuKuLZYEqm/LIeIw/1OyuPYYrzz3t2377bBmnm372z+YzQ1 c+W51LUe1ttuCyeSVdcTavpQ1G0cHFf3jpfeBzx9WpNz2mpAZRzqRwhAATMsBgGkCHYAvntTte6U 5L6uVPBN5LCSepBt7Yql3dwNJje6O43LrVpKyj49W7ZMa5pUg+aI29bQCEOOkJUYfICOTz71zQ1s bTDsSmb+25JT++m0eriNS2Rf2bl5PfEwkHnhtNwsDJgHJ4ggWsjeO5bCDc+k3CGDcHaq7VBW41XS 3lVp7/R0qfHAiR+GcP4T4KwgfoW4h1C5lI+FstpXuRadJ34+GQkEIGNluRn6KYGcExLn9SwIAAcB 3rZsu9dYFbtrdHSV9/Sdz22oNrmQHF/XhS6UfqfLhzaR4o5XYFYduW6tgfiYN/2AFD8VpdvfRhc1 IjHUBzxAzN9OlDkULrHZu5IG9dMJSTcbY3V93V9rmIryc+NtCfqwdF3BpjycUABFHwbjs7ikGqbM u1CAOfcafJzqSWgEnEyQtImDxTQBH4fZ71uINRvHVi061uGmpfpW4geC0Y6ReGEOUi0kdWiCHzC7 wKLGt3kCebZ7ptUzc0xXsYHCvSSR7cLkYbjLPgoXON+ZZG7bZqCXU7iE/s6jo4p4lzG+FcMZRhY2 I5H2KB0DGPgjYNxQSlvlX+gXJNU6pbR5AHHqLQKZYQy4C1sweKsL81pymHYtrFq9ygcy0628DYaq 1wSiH7XBcuOBkZC11vMe1CPGA71sLbcMkc0HmjWLdJI18yNlywe+CnUASRhDKbA5Sz2JmvibnDxX Kd5f7pgmuPjNf2ttxgml92IWrpWDrcp90OcXD046EZRFgc5YCyYXRiBaoxfbp2/CSNV7latfup1w 6RDIGOctWtPU0BpOGifwS2gc1MghaSVpBuvZk0nTY7d3buWbIG5vJmtkKoAWRAkKcWf1yIlzW9Ag GMBjAuPMrf2U27bsB2hdoNNtI3BWXes+Y8BrfvOddvjYrVquKXTJcfmnGPJMGYMs7FspbnuFat/2 jurttsqIBXMjdphnY3j7kDJ5A4emmFzyfwNmTPtiYJ8uGUFRXUN47fter+ffMBfXJ+9bbZ065eDS rWSEW8SHIYnzgfLIA5kiPhFSwWOeekFsNIstm7giZfOk7n6rpryT/N9x6vDtywuW59drFKbm/vGk Chijc3xw2eojECW3oCfuCulSDMsYDDEmCVqk/aLSI3MtNqt1C5aEdcanquoXsYdzEZlha8UoSK8h gB1TGLpnc0e+K3soJX4gY9VW2pdyNJ0zr/k+iaHpiKjrTT7XzaVH76RskoLea54pmzngWkwWyVSS mmAaIqn90d59XeHg30xDlCec7lRWhAAMciqqS1pIvXXkUrCQFzhujuvrNwZW/GS16snuCUoM+Ix5 qrqJr4mK7cinYCuc9z7w1i+Ep+KmHUKe+aH0oSpx5+oEx9jjYu3TwbwsC5+12PXb90nRczuBX3hI 8ZqKrUovLHJm08w3RgunKnsbwVU6h291jV5Og3skhJA8pjnOe4mgAaCS5xPIVXGV1LN4xgtzKuXC ELeSsvY/yD/MN3NniZsPsh3X3m+5LRDLoewN03ltL1UBZffy5lk5VBXzExzJzqWnH9adLb1c32Rj 4LQ2dMdDI1xHQruvtl+AJ+IJ3Alt5T2Si2BazOal/wByt27c2sIQQCXyaazUNS15hYDl8HU0xyp2 97VIidXPD8gJ8bB3RWgMqHWZYDmvVzsH/wCGQ7gQz2V53u+ZHb+37NpjfdaD2r2zf7i1UtX37Zu4 dzP0XTLV4BQPbaXTTyGOTP8AVEBCkluJxe6A62RPYVeKTMYzCO5fo8+Tb8On5fPky0y5j7U7e1W+ 3TqlmLHW+4m89Qdr28dUsutsr7GO6EVpY6Npb5QHG2s4IWPc0GQvIBxw6vctx3Bw8y/5Bc0CAHYL zzvVzKeTKiQLV6I6ZpEkfSFcVAblxIB5ZYskOeAFW4A3Kc2Vi+lDkMweGfDHUlz3tsjYqHMCl9ja SdBaC9jCitDnBp9IFMdCXUE33qkyhwCie7+w3abuTby2+9+3W1NfdO1zX3s+lQ22qtLlBki1iwba anFMAqObKHDgcdel3fcKUh0idMbDBxh3Gw9ti5lVtNBWA+YlMdHFoj3iB7QvOTvl+EHom7re91Ts F3bvu3GtyNfJbbY7k7W0fuVsWadFbAb91rY7y0mB593r+I1AsFSx+PZ7b69nySGbhIbNZxdLc6W/ wOQnsC8rX+hqec2O3zXSni5rwHt6RgHAdYrw37//ACe/PP8ALrdXDu5nyzdtd87VZL0W+/th6fb6 ntTUGFxbG519YGxvdGmmUJDfW9vIHEgA5n6NtfqHY9zZ/wAaqmy5v5Hug4dM2YEYwJ6rw24bBu22 u/5EgOkcHtEW94tHaAuO9Q3BFpRTeXyw6roxAR8+kXGu6f05kvYJG3EVBkmO6wumf2anNz+R48CI riubk/uSyDzzN8DBa237gdkHPLZLfulsqcD+x1AX0MJVE6ZGwSEN8Tiz/mtMCZbm9CPExCrhKNoB A6gqbaXubaVyWDbXzCazpzyQI7bcdtdMaOoUa+RskzCFoVwIzPxyWO/0lpPiAjAQgHkFTe3k7oTs H8n33sHesJA6Y5pdNdPI3kWXTI5K8sV56WPzy5ksqQefxNKCvtQ35YK7cXaPR9Rjaofc6ZbdHVX7 TX2b+kkjLFjXSX/25zgcIoEOuLfBRz++exGu6dV2huTbcoJLn2V3OGMdkT0ytbUHkcXBs/8AC4OH NCLLoEO6qQWG5NnzkfybuPrWlPcPcg1Nsjg00QPcC4Go5YR2p+OW09FAMLFL4LzeEjV0vde3twxI CGTutjI5vI+a1rlcmWE/oXuY5pR+bimrjV9x2w/2zsixumL701lH0r4tMRLUwQJcYsmEHCKBiPqC Dj3ZtVQLnTdb0WT7zoppOhhNWoHZhc+eLMk69pa4JflwUl0rX9OmuIG6ZvOeJxliSG/Dk+2ChLin hlip7XQ+eWCeSZsQRlMFxZqTNi6HcXM+6t8v1KZk8zpLawY19etxLOtznA+pcL5icWwaIDmui6gk uMCOKi91327c6ATHtvaA1a5YUZc6l0y9RAo4xtZ014YGae76nwbgArBt8gCxghzWuZ3+7z7icLXZ uiwaRFJ7jP5XpcUbwDQfvRCZCa88KGMFr7RzKt8pTtvAW7i2J8xO7WfGbq31dbf09463yapqxtGB hUkiLrU9LTkBivzUuWcrIE4Ae9EU1MfwNhzKdse3na/TdTsNK3J3W1neO4dQuY7O00Da9uL25vby ajbdk03uFeLj7rQpKAE4Bq6t4+RgHN5h4AIGipXWloI5RHjFXhf6F2w2AIzoe3ILrVoGguv9Yki1 SSC4CF3w7HRi06o3U6+g+8FaeONshtQ5kahwzfpEB43rKaemD80psAMST7VWO4d931/JI6W4e5xL mq554CoGQTKgxfALYAALFV2o69I/r65kGZV4bn1VrwBHpwIHgFa1pBiU5onbbup3DlEGye3+9d1u efdfoe3NVvYC0ojjdst/hA08SXoFrjjV1bQ0oIqZ0uWRi4eyMVvpqSfNP9Nj3dGq69A/DQ+b7fHQ +XZGkbPtZiD5+8t16RYyxsdk42OmS6telzSasLGu4Z48RX+q9il5g2aZh/S0nxgB4r0tLs9c6Dsg aOZEVfO1vwPN/wCruil37312hocbkM1ttHa2s7huAoPU1t7q9zt+3DwBn5Txjx1Z62pxEU1PMdzc 4Dtg3Me+BXdkbG8WzJgHQR8V1Lsz8Cj5YrF0E29d993N8TAB0scGo6FtGxlJ+0DFp2lX12I3ZDpn DvHHnan1hucyIky5MscLC4+J9y6kraKdtpc9xHMAe9djbD/Cb+Q7Z3lSW/y97f3HcQ9J+J3vrG5t 3ue+gEkkGr6vLZhyZhsTW+GOLP3ve55+ae5oP5QG+wR8VuZR0rLcgJXauxfls7I9v2xDYvZztftB 0TR5cu3thbY026ajUHVe22ltvXlOLpCTjkznVU8xnTJjjzcT7Vpa2U25rQugLHQHRsbEwGOIADy4 wWRUP+bajPoyxm8qL+KtEyF0QpTZ7fYE90VOQBClSqIAR4YnlWk2wKmcG4qVWmhxg/ZGa/UvAqAm D5Zt3BHUOKlFppDABQeweHNeGHEgC5DMFJbTSwOlGqoTIZ+FM6YsbKhehEYqTWWmL0np4cuXqxc1 sOqrJiVK7TTWgfZy/q5Z+HPGlgN3NBb63sSEPSvh6acQKLjYDDogWA8lILSxy91SnDhQcxxGLuly ryFb/wDkljqlldaZqdhaalpuoW8lnqGnX9rDeWF/aSsLJrW9s7iOW3uYJGOIex7HNc1aYdrnscHs JDwYggmI6G8KOlNcC18HA3giIPUGIPaF+Uf8Y/5C+7Xyj6f/AP2r+Ufce4ndkNU1y003uf2du5p9 ctO1uq6zP5Wmbk2i++dez/3A1jUXttZ7KUv/AJVdyxCJ7reTog+v+kfUErdz/wBbucuW+tDYtfAN c8C8EiEXQtEPqgbI2n5b6q9P/wDVt/7HbnvbRl0HtiXBhNxAJIDSbDhjBfn6tPm/1m4Ite5PbLZu 4xRk81zoNvY3qH3XnzrWOFwcRxx74UrGH+k6bLPJ0R3OBXhXTHvtcGP6gA94gpZZb2+VnfiN1Lam qbIvZqebpd4bi0jkcg6vJmALWtJXPDA1rAYTJcwQuLYHvASHTIta5vS0dy3f+4fa2rs+M7Z9z7ed x9+Gzurh1ncgke6ysgDiD45nFrauYwQqJbm/6fmHsVeRp+hwPWw9y09zpfzBdunrbarql1aRfZfF PJdQOYFKp1SNIIGLA6mnCAynlC3wQOZt8R2pdr8xO57ci03ntnTtVaFbI66sI2zJRffaxrhmuJ5d kYtLm9CoXEiEYjmpJa747MbtDW3+iP0K6kIWWzekYc4U91wyXxwYT2GLXAjnYUhDeAgVtR270W9H xOzd3hSpjhkndFJ0mqH3gAeWCZ7h/daoIckI9/dPahHRfXN5bsoge6aNza0r1UQYcaMzgIph4J+H vFescbfcug2tyKB0j7cNfwB9/pDlBwNFotYSD1UtUi07cXbncFxb9ULtLuHTRJ0OIYH9beCtNV8c LCc0EghwUaBHtXndpvbfV9wX88t/cSNjddTFzpJDQOld71SlMZy8NC9C6YGkgK49N2h242XA241l 8eoXEQDvLJaWlzBUGqmpOKTNe6xtgVeZzjbctJuH5kLfb8L7LZ+mWWmtYCxk0UEfmgAUIehKjCmW 02zST2q6XKe4clzNujutv3eM7/iNXv5Gylw6BNIGgOKBGgmleCYAf+GUAAtDaeW211pV2fK5ox0j fV7uncLibsbe1Gy29NdPLmw6nf8ARDcTRmSguf5c2VrOQkdxwriWPa+Ybyo8h8ssl2EXq/N13V0+ 4mfIXuJc8g1yNaU6iUOO01wcPluXNyQNt60+07LamoanG3dV1fttjI3qtrSVtqX8CDcubI8N6RwA PjjNVuqGy/8Aj5YwvhctUiXKef6kYL1J7DaT2E0htnNo+yNqOvm9Dv5lqtpDrepB/unqF3qxu3xS B1epgacfON4m7xMzNmzZmTiASB4L1VC2kZAtY3NivSXbW4rGe3hjtZII4WhoZDB0RxNHJkUYEbQn IY8HUyTE5r+/2r0kp4d9MIK1NOuYpukAgJkSVWpy8ccOdJDSSt8pwAsvU600RktDgiIAF4kivtxh fJBuuWproD5VOdPgYUQ+jiv2fqxmdJvBWhrg4c1NLG1YgJbkhXxpn6MUGVC9PmIuuUvsrRpDQgOX OlD6MKZeBTh54iCllnZNCIF9vOvHguFLCmBBUotrIIEANR6qnmfqwC0hRSS0saj3UPoIBFOR5YED gVFJbTTwen3eXiOHjiBpKiklpp2RQpmvFKcOrByOUUitdPASntUeK54dssxxUUit7HKi+PCnr540 MZxKgW+t9OVPd/L24tRUktdKJLfd/wAX2eOLmiAtQUqs9Ma0AuCAfXQhK0xY1pcYBRed/wCLb3z2 J2H+RXvJqO75NLub7e+maf292Tt2/MT5tw7r3Bqdn8NHaWj+p1wdEsbebUpT09LI7RSQox6j0nRu q98kSpZILXZnFptawRJieAJg3q5ec9WVUql2Ge6Ze9oY0YvJshzF/YvxBaxB2j7qWbp5dEstF1WV nW59o2ONjpDRehqIpqcfeWNqZHyl2oznevgz5jSYgZXcrlyjvnslHo0sk+jziSHqc5vSq9KEira5 JjQGtcI3FFs4i+0KrLC+3Hti6Bgu7iAscCOiSRoofdP2qV+jAJeyyKuDJb/mgui9kfMFuSxbHZ6n cm9tyQ1zLhJQRQFOskImFMqTMN0HKtzHttBsVyP1nY+/LYOurG2trqRnvPjEbR1lRVBzwwbMZZGL VWSI23qo9z9r7eEyXWkzBzKuDW5gpmEQDFoMb1A/G5VvHebi25cLDcXDOh3AvAI6lzywycZXBWrt vvRq9uGwX8nnx1afN94pkT71MuGEyNvgiW5FaEW4dq7oiHxFvBHO5qlwAFSChPjifO260IdVHr3Z VsbqGfTZ6CeJyNdw62nh6cG2FqIvAXLeub9fayXUFq/y2iWdqsplI4BE9GOaBYvQZRmOMVSmua/f 6k97nzPd1FyAklFVDwNcNBWhgHVQl1o6V4L1JJr73H/KJ4Yz2uNpWqLWhSnRorKzkY+YMc4IQXcK qRxxcMoEBBUuJf1U+v8AetuNLfYQSusy3y5ILqBwjns7m3cH21zE9QGvhkCoaOCg0OM89rZjS0mA xwRkh7X5xafatDsj5ttu6reSbd3Vc21zf2U0tp8fCPLbeiF5jF1FBIWuLJWhaEnHCpN/bIeZDyHZ TCMb12qnZnvYJrGwiI/tV/2WubU3Exk2k6zauc/3mNfM1jwoKBChVSmPSyN2ppwEXBcSZRT5Ryub Yp9oO4t07ZlZPpWoOkjYhawTFzSFUAkEjDzZdHViDoWqS582SYWwXV3br5vdw7bfBDrlvceUzpa6 RpdIAAW15gJjzdd6Zkz4mSRFdan3YtIzExXoH23+crY2teRHdanFbSO6R0TvEZaURPfIzOPF13pe rlROWI6LvU+7SXQDjau19o93Nsa1HHJY6xZS9bWn3biMqShQDqJoMeXqdqqGfWxwPRdiTWSngAEE dVe+i7ospwwtnYVAQh4IK9PGlMcuZSTG2ELayeyF9itLStXtnhvvtIQZEH9kUICj04yvkEWEQWhk 0cDYrC069henvCvjTLLILjO6SeSuExpU7sJInlpDgn9NE4YrMk4FMHjgVNLNjHAAEZj0+OSYXTHN NmKllnCFCAEcl8QONcLp4FOHAi29SuztgUBanj6h40wRLxKaxSmzs1AQAqPVw8fHjhtNvNSCk9pp pKU4IV9PpzxYGHgEVJ7TSwEVAOBoOfAmuHDPzKKQQ21lAOqWaKMN4ve0ACtSrhwOGLmMsJAQWv1T fOyttwvm1PXNOtWRNPWZLqJoaBmS4uDQAc1OKnVUll5ijDivHv56fx6vkg+SnSNRsdS3zadxu5zY Jv5R2u2FdWeubnvrtrSImah5E/wO3rN0iddxeyRMaF6Q8jpN1Myu3F2SjYWyo2vNjRzEbXdgWKq3 GlpPrcC/Ae9fjI+Y38SHvr+JvvjVO5Xdkx7f2vsyS7d237Z6Nc3Uu2Nl6DeSxxzyGSXpGr7nvGMY bzUXsY6RoEcbY4gG4+s+i2U20VJoT81RUQjMN5c23LybeQMbSTw+Yeqps/c5PnCTpSjAM4AHjD83 CKobTdzv09zBFMWBpza4n7JSvox9WaRcDavm7lNP79OuYfJml6wWoVNfQVyzw6AvUA1t9vfOc8Ma HOUqnBK0pw8cVuIhDir5ZN3BRdtn5bwWgpQ09XI50xSCQYi9bIRECpho2qXNk9vTIQPdRSR9Azri 5r81hvWd7BGCt3Tt4SPibHLIT7qEOJK8Ai8Rh1nWr1ia0vQ5wa1XKVH7SAZpliJmmB5Kr723bFI4 tpx4nlkfXgOJAiFqY/8ACbkRp2rXFo8dEjmgEADqOYKD6MKJg4ovaL23q3ds70m+ItY5ZS79/C09 SkfxGCi1CYc2jsVQsK45utOinu7rzNQepuJv7JqBZHAIry7M81xjEqy9dN25uF0tq2NptC2uETUZ FIBUxMIqOBDxxwDLwKr/AO2mCwS2rXattC/05ZWxuuLdFbPAwuCf8ZGFfGQeajxxndLc04rdTV0q eICDXcR8VXOpzXNuCWgtRSiUCUU0omKbV1BA2hVVuHXbxtpfta9wd8JctBBQh3kuQgk8FocZatx8 u+F+Q+xa6doE1oN2YErz63DLcxXcrvMlilZJ1RzRPeyRrh73W2RhaWleRx8ymS42XOxXupToCy0K Q7Y75772o6OP49+pwREBone5ly1oP+fb9tB+0CfHFbamqkGLTci6jpp1pFq6Y2n86moWXlR395f2 BaGg+aXTRKM0eOpuXPG+Tv0+XAOJXOnbFLePltXSO2/nOsr1rRLf6fdh3SplLGvqmaEFU+nHVk+p 3iwkQXNm+nyLQCrh0r5o9vTlrnwWqlKw3HlmnFpDgVx0pfqbNAGBWB+zTGmwEK5NtfN3DpDo3aZr mq6cQhAiv5HMH2kCFxFcM/d6KoH9eWwhI2iqZJ+VxEF0xs/8STem3TE2Hc0t7CxEjux5lBzcHjhj BNk7HUj5peV36StLJm4SvpcSAuqto/jAXuniNmsaTbXzQnU+C4dC9yIvuuNPbjlT9j2t7oynkBa5 e5Vbf7jQV01tX8aPtTGI/wCe6NrtoWn3nW3k3EYoMgZGk/XjlTvTkox0pjVtl7w8fW0hdEbe/Gi+ V94Z8frO4tPcgXztCmeMgvvQyPJUnHLm+nqgWMLO9bW7xKN4cFcOj/jOfJ+eky78uYSAiT6NqEZB Ra/uXKBjE/Y65v0sDhyI+9aBu8gw+Y9qsCz/ABofkwYOp3cm2DghR9nfMIUL9+DicZztNeDDTPgt A3SlIiXWrc//APbv5LLJvUe4tk8NC0t7tVAFKQHgMZztu4h0RKd4JhudN+aHRae+/H4+TLSmPfFv SOfoChkFheyOcV8Len6cKdt3Q2iUB1I+9MN1pG3n2qnt0f8AiU/lS0JsnwF5rF6WAobfR7npJC0D pnwNC4h2ndncGjtgj/29NwDlxj3N/wDFh9pdDbcw7Y2zrup3LQ9kLHzafZlzggCxsuLqcepmF/6W rNkycwd5Q/7JzrZcl58B4wXmn3f/APFWfM1vGO5s+0vbLT9GZN1si1PX73UJxGqhkohjFq55YKhG EHnjVK9OB/1zJjugAHtislRvJliBLGmFgjE9pFi8l+9n4o34iXzPi60/effHdmiaFqPU2bb2yJpd sWMsMprDJPp7m6jPGQ5EdIhx3aX0/RSCHCU3Pi61eeqt9nzTl1IMwCo7tX8t28d8asy91CLUJ576 cS3d5ePnuL27keeqSW4mmc+WWR+ZfI4kjHVcZVMyN8PBcoTnzjZZ1v8AtzXeF7dbO7R7UuNgbVuL bVNxag1kG49StHMlstKtopGSyaZb3TS5lxqVxcQtE7mEthYCyrien0vpvaKg1Td1qwGtbHI02Ek/ iIwAsAOK4W9brKMk0NOQXOPzu5D8PbiLlXUGvzSO+0qopJINeORXH0DOI2ryJaCpTYX9xIWhvUfB VVQmZHhiwEwsKZrMFN7C2uZmtc9pRwQgkgAKtVA5YBMLSr2M4cFtJYI4Ge+WhBSqHjmAfDCq+5aC e/jjfQhFQVHEnieHPDCxUuMSiLbWyygkADTmK8OHPDh8L1nItK2jddc5idYI5hwy4UTMjB1BwjFC BNyGlvjLy/wVX6T6MAvJEFoA4IbzQMin2fo4gpipaFt9LunxXdq7qCCeBVIr+9ZwTlhg6AVbh8wP Bc3XOs+Xe3XvFfiZipdkfNdw6vDGcTHcTwRdLNuUrf6XunyntV6IRQuU1GWeWHE0G9Z3SyBGEFau jbssrhrWSPbVoBU8yRUIVTFkVWRCwrZ6htHbm5InOMMLZZA4+ZEfJkJcCASWEAgZ1BwjpbHXi1ap VbUyfodZzXJfeLY+nbZEthbXz23txb+YTcRtkhghnBDHdTS175XtyCEDiccLc58qnaZLDGY4dy9D t24zpkJk1g0weBvXCO49hXk7pHQz2FxVwCSvjKVyDoi31LjxL6aYTZCC9dK32lPyvD2u6R+5Vde9 vNfY4ltiyQAkLHPAfoMgIIxQ6lfA2LYzeqH85HVpHu96j02x9wNJXSrlwX7ojeOWYfih1E91zFqZ vVDCOq3tiPctc/ZevtKt0nUGu5xxIV9LXKCF4YoO3OuylaGb7RCzWlw6/BPwaNvmyINoNwwpwaZy 0cvdc5zT7MVHb59zYiCuG9ba76pko9vwW7h1LuvaoIp9YeBQCW1a+nBUDa4U0VY0wbGKX/tdmd9T 5Xf8FILfenei2DRHDdPTi60e1cuIeMDQ3Ec4JXbh6ed9U2WD/qC3kHcrvaxF0t8gGSxvappxMtFw 2nugub4ql1X6cI/vM9vuW2i7qd7AB/sRpH9e4Dfrlw2XdPyR7VWar04Lpw7ifctjH3V72mg0S0Ya Vk1BgNPDz/owwZut+SzqFS+t9ON/3jHk133e9ON7kd8JQEtdIiGX7y9c7nl0OceOCJW5kwg2HM/B VHcvTzfxzD+4Vg7v75XH/L9BtlzKXNx4hAgCj0Ybym5kXtAwjFUO3f08D8rZzz0A9pTUl33jvf8A WN5WtuCii001rk8AZHAjPDDba59pe0DoqneodoYYsp3Hq4D3Ic7Z3xfKNR39r0gcR1R2zorNpUBW jymkip54tbtM931zDDlCHsWd/qmS3+xTygOZJ98PBZg7URXrwb671nV5D/z2/vLkOK5eWZPLKrkR iz/ppItmE96zH1RXEf0QxkfytA8b1Ze3exPmva2x0JkYJA63RBhP0KTi0UtFJtgCsMzctyqvre49 ST7bF0ZtH5ZLq9dD8XE2Fh6SjGBtCh4o5fVgOnymD5AEgkz5lsxxJXW20Pl/2rtizfqV3p09/JaQ PuHW9pb+fdz+RH5hht2OPVJM/pRoUdRKUxkM+ZPeJYcBEwibAOq1MkNkMzlpJHDiVFdzbx7laxFN oG1Nk7k2ftt/VE6Cw0LVW6tqdu4NaP5lfstHSsa9rVMUJazg4ux67bNr2qlhPnTZU2pviXNIb0bH xK8/W1u4z4ypcuZLkYZTE9qg1p273uGebPtXcdtA0K+a40LVLeFjaq6SWW0jjYP6xKLnj0kufTzH DJMYTGwZmx6X2rjGlnNGZ7Hgc2n7ip5ofbrUZQ180bmtKFXcqp7ARjXERg5ESjFWbabb0zSImm6l Z1sAUEg+npU5jDl5hAWKxssC+9CahunS7Jro4HMVgLSQRXgcgAtcL1jBM5wa2KrvUd3GckNf7pJo tEqOfDFge0XBUueTYVHX6y+Uk9Ts+FfSBx44mqcEsU/DqDyg6yBwAOROfrOCJjeISwBMSt5b3T3A BVPiSefKuHzN5JgFvIJCUcSedRWvP14BcArWs4m9F+cGqXOGaVyr4cfTgBwu4qxOWt2Bd2wJA/0i Ci/8aPGq4bgq3OthwXMerRyR3t3Q0uLg8UTzXpypTHPIhAclaHBxOMVH33s0RoXDjxQeGYriRKKL ttxXNs4I4tQ8TmhKopomIJuW4qsy2FTTS+5F9ZlhE7qZDqHAnP1DFjZ/cqzIiLCitza7oO/bZkes E297HH5MV/F7zzHUMjuI1aJo2HIgh7eBTGerpaWsAzgteOIV0iZNpo5QCw8CqB1vtrfMc+bSrmDU YCjh5Dup/SR9+B3RMK8muQ8TjgT9pqJYjLyvbyXRZWynWPsdz9yrW+0HVrNxZPaygg1b0nqoubU6 kUY5z5UyX9TSFqD5b7iCtFJFKwpLA8HiHMIT9ZxSXQvBTFsRAJg+WVVrga8OAU1QELiZxC9LkML1 jpiqQ7Pn6B4cMSISFhCV5UZK9QSgCEFeVKgLgx70IFLEDFFQmQqF8AeCHEUgeCWLZpoijiQhQ/Xh wJd7r0CHdiWLdnhThU/0YaEpJ8ydbAwIKD9ZzHNPTghsu8QU+ZPtgjFUrwyA8V5YaLQpan2QxgDI DiQieqmJmYeISlkTEgxR9vHp/UDM94aDXpb6FqKrhXPh9KjZIjG1S7Tp9pwI64DnHxaSEyIdWhXG aY6cfpNi0S5ckfUFYmk7w2Fp/QsYHQOFuSvMqijGR7Z7oiMe1bWCQ24eCsTT+9WwtOLOmCR5CAdN vUJxJoK+3GV1PUOtaAtjH093FWlt75gbC8kjh0Pa2qak9yBjbfT7iVXKqDp6gh9KHGSbImgHUeAF sluY6xoK6p2LrXeTcbI5dG7Y6haWrmNeLvUbIWkDG59T5rkMjajakkoBjlTnym2F8ScF0ZUp0A4t IGJuV72W+LjZ0Ym7id29hbRLE8zSdLvYdw630fa8tmn6DHevjlAoA8tTimDK2bddwMKWnnFn5nfI 2PV0O5LMr6GlEZ81nQfMfBa3cv4gm2NqaZdaX27stT3RqssElqdzb0bBbaZGHNLHTWe17eS5Ny4h UFzM1nEsOWPUbZ6CcJjZ+7TvpIOSWSD0L7x0aLcVxqz1VL0zLoWRj+J8LObW/evOvV+8t3dPlfC5 sZlfI8+WGMHVI4vd0tY0BrVNAAAOGPpYLGiDeC8S6aIxFpKry+39qF4SXTvIKqOs1PFBniah4Kou JMVH363cTE9T3FTzUZqhqcLnclSo7uWQipQnnWtMsTO5Rba1bK8+CnL3hlxBxaIwtUDSblKbK0e4 tJHqQmvswVY2WT9SlFtCIwC5F4qnEkpliK0ACwI03McbftZeOZy9YXERQMupgKjm1qoPAKi1z8MG Jv4qJm21EOvLUdVPiITUpTzWcipwS90L1S8iIAvUY1jRYpbq7LUP7+fgn9q/PhhQLFTmgeKgt7t6 QA9LARUp0knM1B4YrMvBWsmwvtCil3pE8bvsmv8AVJ9PLPFLmcRerczTYL1pJrW4YSek0HI0pXjT FcCEUGX3DKq/roB7xTnkDU4iiS3VbyBxAe8IhoXBEXJDVcQvLbopg0OtMI80R/eO4e0MmSdo+7NG 2RqITXzATwwpmh31CI5oGXARFnRBXF9pU8b3z6bC5A4nyliJPgA4sX1YzTZdNkLnMERyVkuZOa6A cYc1A9SvtI6yIdIHSMy+ZpJUcemIY4bxKeYsYGhdJhdCJMVpxNoklZdMuYio/hTMkGaUa4R+nMYr 0mYKzMeBTjbXbUwrLqVuekfathIFy/sppV/Pit0poxUzQvKebou3pPs62+IEik1hetA9JELxxxWW N5+CYOB4jxRbNraTJ/D3VYN4pJHqkYz4/wCgkAYSAB4pmiP4m/zfcjo9j2khRu79CbUp1zX7D452 NcLqNBtzJ8keLfH3hbGLtvHIQBvbbjP8K5vilcx/oBJwpnMB/En0LPqatlD2rtnp5ncHbMfMh2sP +hum1ITCmoHAOPcmFKDaHMW2g7S6AP8AWO52itoqQ6XrtwU8FtoQvsxWak8GuimFI0fU9i3MHaft 01Tfdzb6QAAkaftW6efFHXN7GF9WKzUTSYNZ4pxTSfxTPBb227fdirTpN5uHuBqqGrbaw0jTWvIr R1xcSuaC08cKZlUbgAO1OJNGwRLnOKk9jpfy+WBb8P283fuGYIn813XHaxPPN8Wn2LwhHAOA+jFT jWOve0DkFc00bfpYXKzdD1na9m5n91+xvbrTiEDbrXWaruK5CfZcW3N1DCvOmM72OcP6kx5HKxXM mQHyS2N8VcdnvruLBptzPba3oex7K0tZ7iaTaO09B0020MEL5S9sklncXqMazhKuHp20ms1rqds1 xMPnc4nwIHghOmVQlucJpYACflA9q5B1/vJ3C3QXDXd57l1aNxJMd7q1/Jb9JKtIszMIIwWoUDeO PpFPS0dLbTyZUt0L2tAPff4rxc2qqZ5zTZj3RxJuUGdq97ICTI+pKo5FJQ1qhH1rjXmJ43XcljId aSE38XPLmXfT9KFMCJSwKfjbNIQPeFeJXL9fPBtRDSTALaQWNw6vSTUVTjzoT9eDBPpOxCkFro8z 0UH18M65k4cAmzim0m8VKbLQXNDTI3pNFXlQrlxQ4dreJTBrRcFJbexggAc7pofCgBVCo4pixFG/ GW0ACOaOkIgzpxVOOIotfca40H3XpmlTXI1QIoXC5mjiotRNrBcqPICnMnghNF4nEzt6qQQDtScU HVmiEngpK5r6MDOOare6FnFFWN6TeWtVPxEHvV4ysqTUg4mdsDwVIBiME3Judjru5DnNI+JmCkhP 4jqVHEYIeIWpSBGxFx61ZzULmcyCRkUHswczUMqW9unXA+4SQKlEAKHnwITDQijatbcaBZXAJYWr yBAUnClgTBxFxWiuNpMcpj94EqAeFPTkMJpBMJjhfctBcbQkVyMCKAoJJ+8VxUZRR1OS0dxtW4BJ 8pf8UkU4njhDLEU4mcLlHtS2/eRW0phge8gIQGu6kqH9Dc3H6ExlqWPZJJYIn3K6U5jpgDjYqovn FkhY9jmOZwIPUEQISUI6cef4rp5SBZaFretp91ERPD6sRRrSLSiIkyolPGn9OEmEQtvTFbKENVCe FE9I9IzxQgtrCAlDXlQeOJwtuTtBjEXLYxB4A6RTmoCHigQqcVuyK0R4I9huEp1DnwQE+A8MVkNJ 4JvnutRLfifurSlCU58RywDk4wR+fmnmtuiFVwPJTVKDwCr9GJFnJSD+aebDeP4kHxWnKpXEDpd5 giGzOEUXDbXPUDI1zuCElChqgQ0wDMZwREt5vU60m+gtujrt3NyBd0KKUqgxmdE2xWhosgVauj7l 0+Jo6ntbUH9k8QMxnTGRzHQxWthbCIVl2G7NCurW4tL18MtjcwS216x7m+U62mY6OZkjqgdUbyOf rxVKl1RnDy4JnAiFlsVbMMoSzqkCWRbwXK2obYtWapqEWkunn0mO8nbp007C2aSzEn7kyKFLg0ov FF44+o07Zz5DHVAAnFozDArw81jGzHNlGMoGw8kRb7YmcAS1AM1HoqFyCY0BgSQW7g2sG9JcQQSD X6uFEGDlAtRgtvDodpECXOaOKKq4Ki2DWabAELmEeocvGuWDZC29ROO1iyhajA0esH18aYbOVIIC XcrQD0OAAKZ5hKYGcqQWpm3FI9QJFyoCeeWWIXniVLlrJNYlkLqqDmVzqTUIfpwmcG8qRCGOovcV K1XjzHgEXBiFF8LxzgTVQKEk+C1QIUxFEUyVxzJqQnjwrwxFCAb1uNOefi7TilxAPX5jFFOeAbii 28KrLzUHi7u6n/WZ8nV/iu5AYqBICQwiks1aRpA63ZkJw90V9GGznjelLWm8LYx7hmYP4ruVC6gX Llg50mnzWzh3TOxB5jjxUnh6iargiZ1UMs8Fs4d3vFC5SOdU4UJzGG1DigZZR0e7o3EB6GoUUonM 1pXB1DilyOwRjdy2UiB4aeCUVBmSUQLhs/SCmR18Ezc7m0G3b5l3JDE1FR6Ocf8ABDWucSeeKJtT Ik2zCByTslTJhg0EqoN67l2JqsErLXTJ5dQUCK9hibaAV97zCVMzU4JxzxxqyfSThGUwh+N3eOK6 UiXPYYPcMuCpKYsU+W1wH3Q5KeCjPHPWxD9Uoq0u9AQp7CaDAIBvUSxcXLU6S40I8OHoxmN6VExX 14wgOL20FfK6/d4U6419uIiCecFubfUpAWj4ydhoo/lr3gUWnTd8cVkA3gR6q5ry2Bt7lvYdVeE/ 0y4fTho04rwCm6TGd0sAcI9VobMdzW4t9TuynlsnlJ4u08xLUrU3T64rIhxCta8k2gwUksLvUZUE mnAD9ot6CnMq4gDFT4RiDarmjMbIQUvtYontaZY2xGigIaZnLLFBc4LUGMhEwW0jjsggLsiERppw IVMkwsZvEJgyWLbE44wADyzG0cWuBJ9gTDNBJ4wQdkh8sIphtnd3T+m3Y+U0KRxEAjxzXli4Plt+ pVOa5wg0wVj6LtjWL2NsUemiD3R09Rc9pP7TqdbSUqSqY7lL6ioqVgY2TlAFpZ95EexcudtE+e4u M2MTcblqt0tvdoagzTNVht4rmS2iu42wTNlDreUvax7gP3kTy5n2XgGoRRXHo6HcJFfT+Yk5g3mI dy4tRTTKSZpTcubkovJusAnpLRnkhNDypnjZnCzxQEm6ZHUD0J5AghSq0K8MDPgpFASbkmcv7yhO QLqUyReJwM+CkUE/WpX5vcR4uTgDiZypEoY6jK+ocfblyAB4YXM7FCJSDeSFK8UCoOS+vEUS/Pcc ynpqh5J6MRRPsefoX8ggGIoi2AlMkNVGfpz4nEURkbC4mgU8aj2Cg4YtFyYXLZQsyJJXJUUgcvBM FRbzTgBdWlcrmEf5MjCBnVeeAbkW/UOqp7UYHfGXY/8AWJ6+PmvzqSUTFIuSG9awxPHM8CtCB6BV 2Kywi0KJg9QNC5BzULyU54SJFyKac+UEJUDg0oPqpiRKiT57xkXZL6E9NcGJxUSvinpxPitV5EYk Tiolt1CYAHqJyoSMqVTPBzuUQ13I28HTKvV0loe0oQE90EFOtq8MUTpTJ/1/VinZMcy5Ri605oqW hwI+3HyQZtI5UxzptK9vzNtC0snxNthWtNo0J0uB9K09PDGYghXiYb7042DpI9xrihypnl44rdLj aEc6IZ5bUD4a+C5ceHHC6ZxUDwiopLYH+B4/ZH1quFdKcbirRNCOjvLZlfhWk0Q9IWlOYwhpibyn E8AXBHs1VoQMtc0FGNPryP14r8pHjYrG1RhYAtrb39/J0tgspq1BaOkFPTTCmmY28xTeamHgt9bw bguEDLboC1D5CAhPHpXFLpclvG3CCsbNnuNggpFabb3DdJ1TQxBxC0cSMuPUMhismSLIWq2M4mJI BUy03t7eTEOur95UIQwdOdTXPKmKi9otgrWy5l7j9uintjsjQtNi+Iv7pkcMYBlmuZWxsjbx65JX dLQviMVZnvOVotPAK7LLYM7/AKYcVi67hdstsjy4Hza1ctBBi0qNsrF5S3chjt2knPpLiBwxqlbL X1FpAaw2/Ms83daKSINJcf0qE638weuzNkttraVYbet3MLW3UrRqOpt6vd643SBtnbuTLpjcRzx2 KX03SSyHT3F7hwFjfv7Fy5++VDwRIAY08byqSvNXvtSup7/Uby4vr25eZbm7uZXz3Ez/ANqR7y5x QU5AUGPQMa2U0MlgNYLgBABcdz3THZnkl2JQvxEpH2vR+S4aJN6VZEriAVJShzJyK/TiRKiWHOPp HAV9nPAUT7ASlDUVHvOz8M8FRFMY4pVE/qkqtPBqJi1ocL7kEZHE73UBRAfdWp5uz9eHURcUJVfS TTnRVRQExFFsY7dE4V5ghf8AKB4YiiOjiA45Jy9QFTwzxFOiJaGtRapxr9dQuLQYhMLUS2ZoWqjl VeXD7WS4kQmAItRVpdAXdrVP9IgGQJTzWhK1T9OASIFHMMw6qJ32mXXxl04Ws/8ArE/9hItZXHIx rxwlkFlg4EkBa2TSro5WlyqAUt5On1+5iWKZnId+jXZFLS44KsEy+3ozwhgeisHihH6LehR8Jc+J +Hlr6P3YzwuVqa1DO0S9CpaXRGa+RLktfuIaYGQYqWoZ2kX4UmyuE5eRMKc6tILq4WBUtTB0m+X/ AFO5oqn4eQkZUKRhcLEKQKbOlX9UtLkeJt5R4U9yuJEIwK19xBPCSPhrmR/FjIJSng49AAAxU+fL l32lEMcei0Rsb5z3PFldAOJcgglAH/ApTHMc5pJIWkS3ABZFjegf6pdKVJ/cylAmVGLnitWgGCUb O9/5tcmqfwJRl49PFcSIUgU4LG8CLa3FVp5EuYCr9gKvjiRCkCiobOYEGSzuiOrMwSDLwLcKb+SZ t9tylun20fuH4STqqP8AV3LkRVWLih+a2EYLQwC6Cnen2wDR02syDNIHtrUonTnjE8HtWpkOF6mF lbvolpMgREgeAgTh0nJcZ/atLBZZeprYQPDWhttMFIH8CQUTIe5xTFREDarJY+a0WqW21rcSANEF wMh/Be1BSv2VzxU+MY8FogVot2dubveNpHALvUbKSP34w1k77N5zIubX3WSg9NHUcD68bKGv8lMz BgLeOPUHgslVQ+bZlzOa7qqlvPl939AP9nw2mqtCkNhkmtJjxpHdRxx/8MDHdl+oKE2TczOyz7Yr kTNkq2D+mWuHVQTV+3e9tAHVrO19bsYhT4l9jNLa5oT8VC2WDpqEPVXHTkVlJUw0JjXE84HuNqwT aSpkCM1hAWjGk3yr8Hcp/wDd5qjiCOnj440REFngU83Sb0/8kuf/AMPIRwSgjXBFtykCiY9IvP8A mdyinO3lFUX9hEphg3EwUtRDNHvCh+DuSi/2EoT0fu0rhg1uKlqMZpV21P8ARLjkP9Hl9h9zD2cE IFFs0y5FPhbgLx8iTIVqOjERylECxuGdP+i3B4J5EuaeDUxLEcrsCnm21wP+Sz//AGEnAEgfZNAR iRCGU4FK8u5Apa3K5/wJVDsv2QoTEiFIHsSv9LT/AFS5XgRBIORr7tc8SIRuMQLEhxu8vhrlBn/o 8qV8EIGJEJYFIJvMvhbkgBP4EtPBS0e3EiFIFLtRefFWq211S5gyglJA8xuSNJX1YkQiAYhf/9k= --b1_7f798a4e0116ed7094acc4c0db44dac7--