Date: Thu, 30 Jun 2022 05:11:03 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Pangangalunya, Pakikiapid, & Pornograpiya (part 1 of 2) Message-ID: <04aa85c9eced8b2965a893db570b9d8d@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.24.209 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_04aa85c9eced8b2965a893db570b9d8d" --b1_04aa85c9eced8b2965a893db570b9d8d Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_04aa85c9eced8b2965a893db570b9d8d" --b2_04aa85c9eced8b2965a893db570b9d8d Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 10 Pangangalunya, Pakikiapid, & Pornograpiya (part 1 of 2) Deskripsyon: Sa panahon ngayon, ang malaking bilang ng mga tao ay nakikisama sa kanilang mga kasintahan, at nakikipagtalik, o di kaya sila'y nanunuod ng pornograpiya.Ang mga araling ito ay mag tuturo sa bagong muslim kung ano ang tinuturo ng Islam tungkol sa usapin na direktang nakaka-apekto sa mga puso. Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 59 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7866 (daily average: 5) Kategorya: Mga Aralain > Mga Gawaing Pagsamba > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa Mga Layunin: · Upang maunawan kung gaano kalaganap ang pakikiapid at pornograpiya sa modernong lipunan. · Upang matutunan ang malinaw na pagsasabatas ng Islam sa zina, kung paano ito nakakaapekto sa pananampalataya, at kung anong parusa ang ipinapataw dito. · Upang malaman ang tungkol sa zina ng mga mata, dila, at isip. · Upang malaman kung ano ang gagawin kung ang isa ay nakagawa ng zina. Mga Terminolohiyang Arabik: · Zina - Ang pangangalunya o pakikiapid ay ang kinasasangkutan ng ari ng babae't lalaki na pakikipagtalik, ngunit ito rin ay tumutukoy sa iba pang mga uri na hindi nararapat na pag-uugaling sekswal. · Haram - Pinagbawal o bawal. · Imaan - Pananampalataya, paniniwala or pananalig. · Kabeerah - Malaking kasalanan. · Shirk - ang salita na nagpapahiwatig ng mga pagtatambal sa Allah, o pagbibigay o paglalagay ng banal na katangian sa iba na marapat sa Allah lamang, o paniniwala na ito'y nagbibigay ng kapangyarihan o lakas, kasamaan at mga biyaya na nagmumula sa iba liban sa Allah. · Barzakh -ang yugtong pagitan ng buhay at sa pagkabuhay-muli. Ang Pangangalunya o Pakikiapid, na kilala bilangzina sa Arabik, ito ay itinuturing na kasalanan sa lahat ng relihiyon. Ang ikapitong utos ng Biblia ay nagsasabi“Huwag kang mangangalunya.”Ang Biblia ay nag-uutos ng kamatayan para sa kapwa nangalunya at sa pinanga-lunyaan (Lev 20:10). Ang pangangalunya ay isang kriminal na pagkakasala sa 23 estado ng Stados Unidos [1], na may mga parusa mula sa $ 10 na multa sa Maryland at habang buhay na pagkabilanggo sa Michigan. Gayunpaman, ang kasalanang ito ay nagagawa noon paman sa buong kasaysayan at ang mga pangyayaring ito ng pangangalunya ay laganap sa panahon ngayon. Habang ang mga kuwento ng tabloid ay nag-uulat ng mga relasyson ng mga pulitiko, mga Milyonaryo, at mga Sikat na mga Artista, marami sa mga palabas ang naghihikayat sa gawaing pangangalunya. Gaano ka laganap ang gawaing pangangalunya? Ang Janus Report tungkol sa Sekswal na gawain ay tinatayang nasa “Mahigit sa isa-sa-tatlo sa mga lalaki at isa-sa-apat na mga kababaihan ang umamin na gumagawa o nakagawa ng hindi bababa sa isang extra-marital na sekswal na karanasan.”[2] Ang pakikiapid ay isang Kasalanan sa Islam Sa Islam, Ang Allah ay naglagay ng mga panuntunan para sa pagtatalik. Ipinagbabawal ang Zina at ito'y isa sa mga pinaka-seryosong malaking kasalanan (kabeerah) pagkatapos ng shirk at pagpatay. Sinisira ngZinaang pananampalataya ng tao, inaalis ang magandang kalidad na panamamapalataya ng isang tao, at inilalantad siya sa kaparusahan at kahihiyan maliban kung siya ay nagsisisi. Sabi ni Allah: “At yaong hindi nanawagan [o dumadalangin] sa ibang diyos na itinatambal sa Allah, at hindi pumapatay ng kapwa-tao na ipinagbawal ng Allah, maliban sa makatwirang dahilan, at hindi nagkasala ng bawal na pakikitalik. Ang sinuman na gumawa niyan ay makatatanggap ng isang parusa. Padadamihin para sa kanya ang parusa sa Araw ng pagkabuhay na muli, at siya ay mamamalagi roon nang hiyang-hiya. Maliban ang mga yaong nagsisi at naniwala at gumawa ng gawaing matuwid, papalitan sa kanila ng Allah ang kanilang mga masasamang gawa ng mga mabubuting gawa, at ang Allah ay Lagi ng Mapagpatawad, Maawain. ” (Quran 25:68-70) “At wag kayong lumapit sa zina (ating iwasan). Kaatotohanan, ito ay napakalaking kasalanan, at napakasamang landas (na magdadala sa tao sa Impyerno maliban nalang kung patawarin ng Allah)." (Quran 17:32) Binigyang-diin ng mga iskolar sa talatang ito na hindi sinabi ni Allah, “wag kayong gumawa ng bawal na pagtatalik,” bagkus “huwag kayong (ni) lalapitsa zinao bawal na pagtatalik.” Pinaliwanag ng mga Iskolar: wag kayong gagawa ng gawaing mag papalapit sa inyo sazina o dikaya'y magdadala sa inyo dito. Ang halimbawa nito kapag ang tao ay nanatiling mag-isa kasama niya ang hindi niya kapareho ng kasarian sa isang nakatagong lugar o hindi mataong lugar, hawakan, tinginan, at pagpunta sa mga mapanghimok na lugar tulad ng mga bar at mga nightclub, pakikipag-usap sa paraang mapang akit sa isang babae, at mag-isip at magplano ng masamang gawain. Kabilang ito sa cyber sinning at virtual adultery. Ipinapahiwatig din nito na dapat na lumayo mula sa web ng pornograpiya, pelikula, magasin, at pagtatalik sa telepono. Gaano kadilikado ang zina sa pananampalataya ng isang tao? Ang Propeta, nawa'y ang kapayapaan ay mapa sa kanya, ay nagsabi: “walang mangangalunya ang tunay na mananampalataya kapag siya'y gumagawa ng pangangalunya; walang magnanakaw ang tunay na mananampalataya kapag siya'y gumagawa ng pagnanakaw; at walang lasinggero ang tunay na mananampalataya sa oras ng kanyang pag-iinom.”[3] Ang Zina ng mga Mata, Dila, at Isipan Sa Islam ang tinatawag na zina ay hindi lamang ang pagtatalik na hindi kasal na relasyon, Isa lamang yan sa marami nitong klase. Ang pornograpiya ay maaring ang pinaka-laganap na uri ng zina sa panahon ngayon. Ang mga taong gumagamit ng Internet, 43% ang bumibista sa mga mga malalaswang website. Halos 40 million na mga Amerikano ang madalas ang bumibisita sa mga pornographic sites, na may pornographic na mga pag-download na 35% sa lahat ng download sa Internet. Sa 40 million na mahilig manuod, 33% ay mga kababaihan, at 70% naman na kalalakihan sa idad na 18-24 ang bumibisita sa mga pornographic sites kada buwan. Hindi lang matatanda. Ang “Pagtatalik” at “pornograpiya” ay kabilang sa mga nangungunang 5 sa pinaka-madalas na hinahanap ng batang wala pang 18 taong gulang.[4] Ang kita na nagagawa ng industriya ng pornograpiya ay mas malaki kaysa sa lahat ng mga pangunahing kumpanya ng teknolohiya kahit io'y pagsamahin pa. Ito ang numero- unong paksa para sa mga paghahanap (search history) sa Internet. Sa karaniwan, ang isang bata na may edad na 11 ay nakalantad dito.[5] Ang Propeta (SAW) ay nagsabi, “Tunay na sinulat/tinakda ni Allah sa mga anak ni Adan ang kaniyang bahagi sa Zina (pangangalunya), di maiiwasang ito'y darating sa kanya. Ang zina ng dalawang mata ay ang pagtingin, ang zina ng dila ay ang pagsasalita. Ang puso ay mangangarap at magha-hangad at ang mga pribadong parte ang siyang mag ko-kumpirma o magtatanggi dito.”[6] Ang panunuod ng pornograpiya ay isangzinang mga mata. Ang pagtatalik o pangangalunya na pag-uusap (sex talk) ay zina ng dila. Ang mag-isip ng pakikipagtalik sa iba ay zina ng pag-iisip. Ang Parusa ng Zina sa Kabilang Buhay Ang parusa ng sinumang namatay ng hindi nakapagsisi (nakahingi ng tawad sa Allah) mula sa kanyang pangangalunya ay magsisimula sa libingan.Sa mahabang hadith, Ang sugo ng Allah (SAW) ay nagkwento ng isang panaginip kung saan nakita niya si Jibreel at Malik na sinasamahan siya na nasa anyong mga tao, pinapakita sa kanya kung paano pinaparusahan ang mga makakasalanang tao saBarzakh. Ang Propeta(SAW) ay nagsabi: “…Nagpatuloy kami hanggang sa kami ay dumating sa isang butas sa bandang baba na katulad ng isang pinag-lulutoang hukay, makitid sa itaas at maluwang sa ibaba. Maririnig ang mga daing at mga boses na nang-gagaling mula dito. Nakita namin doon ang mga lalaki't babae na walang mga saplot. Sa ilalim ng hukay ay may naglalagablab na apoy; sa tuwing ito'y sumisiklab, ang mga babae't lalaki ay nagsisigawan at silay tumataas kasabay ng pagsiklab hangang sa halos mahulog sa hukay. Habang ang apoy ay humuhupa, sila'y muling ibinabalik sa kailaliman. at sinabi ko (SAW): ‘Sino sila?’ Sabi nila: ‘… sila ang mga lalaki't babae na gumawa (indulge) ng zina(pangangalunya)…’”[7] Sa parehong pagkaka-ulat ang Propeta (SAW) ay nagsabi: “Lumipat kami hanggang sa nakita ko ang mga taong sobrang namamaga, at mayrong napakabahong amoy, ang kanilang amoy ay katulad ng mga imburnal.Ako'y nagtanong: ‘Sino sila?’ Silay sumagot: ‘Sila ang mga lalaki at babaeng nangalunya.’”[8] Ano ang Gagawin kung ang tao ay nakagawa ngZina? 1. Ang Malaman na ang Allah ay kaya niyang patawarin ang lahat ng kasalanan. Samakatuwid, dapat ay maging tapat at totoo siya sa kanyang pagsisi (paghingi ng kapatawaran sa Allah).[9] Ang Propeta (SAW) ay nagsabi, “Ang sinumang mag balikloob sa Allah (magsisi), bago sumikat ang araw sa nilulubugan nito (sa kanluran), Siya'y papatawarin ng Allah.”[10] 2. Dapat itago ng tao ang kanyang kasalanan at hindi ito ipagsabi sa iba. Kailangan ng tao na kumunsulta sa isang may-kaalaman na iskolar kung ano ang gagawin sa kaso ng mag-asawa dahil ang STDs (sexually transmitted diseases) ay maaaring kasama.Talababa:[1] (http://www.nytimes.com/2012/11/15/us/adultery-an-ancient-crime-still-on-many-books.html) [2] Samuel Janus and Cynthia Janus, The Janus Report on Sexual Behavior (New York: John Wiley and Sons, 1993), 169. [3] Saheeh Al-Bukhari [4] (http://www.onlineeducation.net/porn) [5] (http://www.familysafemedia.com/pornography_statistics.html) [6] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [7] Saheeh Al-Bukhari [8] Ibn Khuzaymah & Ibn Hibban [9] Upang matuto ng higit pa tungkol sa pagsisisi (paghingi ng kapatawaran sa Allah), paki-tingnan ito: (http://www.newmuslims.com/lessons/7/) [3 parts] [10] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/195/pangangalunya-pakikiapid-pornograpiya-part-1/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_04aa85c9eced8b2965a893db570b9d8d Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pangangalunya, Pakikiapid, & Pornograpiya (part 1 of 2)

Deskripsyon: Sa panahon ngayon, ang malaking bilang ng mga tao ay nakikisama sa kanilang mga kasintahan, at nakikipagtalik, o di kaya sila'y nanunuod ng pornograpiya. Ang mga araling ito ay mag tuturo sa bagong muslim kung ano ang tinuturo ng Islam tungkol sa usapin na direktang nakaka-apekto sa mga puso.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 59 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7866 (daily average: 5)

Kategorya: Mga Aralain > Mga Gawaing Pagsamba > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa


Mga Layunin:

·       Upang maunawan kung gaano kalaganap ang pakikiapid at pornograpiya sa modernong lipunan.

·       Upang matutunan ang malinaw na pagsasabatas ng Islam sa zina, kung paano ito nakakaapekto sa pananampalataya, at kung anong parusa ang ipinapataw  dito.

·      Upang malaman ang tungkol sa zina ng mga mata, dila, at isip.

·       Upang malaman kung ano ang gagawin kung ang isa ay nakagawa ng zina.

Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Zina -  Ang pangangalunya o pakikiapid ay ang kinasasangkutan ng ari ng babae't lalaki na pakikipagtalik, ngunit ito rin ay tumutukoy  sa iba pang mga uri na hindi nararapat na pag-uugaling sekswal.

·       Haram - Pinagbawal o bawal.

·       Imaan - Pananampalataya, paniniwala or pananalig. 

·       Kabeerah - Malaking kasalanan.

·       Shirk - ang salita na nagpapahiwatig ng mga pagtatambal sa Allah, o pagbibigay o paglalagay ng banal na katangian sa iba na marapat  sa Allah lamang, o paniniwala na ito'y nagbibigay ng kapangyarihan o lakas, kasamaan at mga biyaya na nagmumula sa iba liban sa Allah.

·       Barzakh -ang yugtong pagitan ng buhay at sa pagkabuhay-muli.

AdulteryFornication1.jpgAng Pangangalunya o Pakikiapid, na kilala bilang zina sa Arabik, ito ay itinuturing na kasalanan sa lahat ng relihiyon.  Ang ikapitong utos ng Biblia ay nagsasabi “Huwag kang mangangalunya.” Ang Biblia ay nag-uutos ng kamatayan para sa kapwa nangalunya at sa pinanga-lunyaan (Lev 20:10).  Ang pangangalunya ay isang kriminal na pagkakasala sa 23 estado ng Stados Unidos [1], na may mga parusa mula sa $ 10 na  multa sa Maryland at habang buhay na pagkabilanggo sa Michigan.

Gayunpaman, ang kasalanang ito ay nagagawa  noon paman sa buong kasaysayan at ang mga pangyayaring ito ng pangangalunya ay laganap sa panahon ngayon.  Habang ang mga kuwento ng tabloid ay nag-uulat ng mga relasyson ng mga pulitiko, mga Milyonaryo, at mga Sikat na mga Artista, marami sa mga palabas ang naghihikayat sa gawaing pangangalunya.

Gaano ka laganap ang gawaing pangangalunya? Ang Janus Report tungkol sa Sekswal na gawain ay tinatayang nasa “Mahigit sa isa-sa-tatlo sa mga lalaki at isa-sa-apat na mga kababaihan ang umamin na gumagawa o nakagawa ng hindi bababa sa isang extra-marital na sekswal na karanasan.”[2]

Ang pakikiapid ay isang Kasalanan sa Islam

Sa Islam, Ang Allah ay naglagay ng mga panuntunan para sa pagtatalik. Ipinagbabawal ang Zina at ito'y isa sa mga pinaka-seryosong malaking kasalanan (kabeerah) pagkatapos ng shirk at pagpatay.  Sinisira ng Zina ang pananampalataya ng tao, inaalis  ang magandang kalidad na panamamapalataya ng isang tao, at inilalantad siya sa kaparusahan at kahihiyan maliban kung siya ay nagsisisi. Sabi ni Allah:

“At yaong hindi nanawagan [o dumadalangin] sa ibang diyos na itinatambal sa Allah, at hindi pumapatay ng kapwa-tao na ipinagbawal ng Allah, maliban sa makatwirang dahilan, at hindi nagkasala ng bawal na pakikitalik. Ang sinuman na gumawa niyan ay makatatanggap ng isang parusa. Padadamihin para sa kanya ang parusa sa Araw ng pagkabuhay na muli, at siya ay mamamalagi roon nang hiyang-hiya. Maliban ang mga yaong nagsisi at naniwala at gumawa ng gawaing matuwid, papalitan sa kanila ng Allah ang kanilang mga masasamang gawa ng mga mabubuting gawa, at ang Allah ay Lagi ng Mapagpatawad, Maawain. ” (Quran 25:68-70)

“At wag kayong lumapit sa zina (ating iwasan). Kaatotohanan, ito ay napakalaking kasalanan, at napakasamang landas (na magdadala sa tao sa Impyerno maliban nalang kung  patawarin ng Allah)." (Quran 17:32)

Binigyang-diin ng mga iskolar sa talatang ito na hindi sinabi ni Allah, “wag kayong gumawa ng bawal na pagtatalik,” bagkus “huwag kayong (ni) lalapit sa zina o bawal na pagtatalik.”

Pinaliwanag ng mga Iskolar: wag kayong gagawa ng gawaing mag papalapit sa inyo sa zina o dikaya'y magdadala sa inyo dito.  Ang halimbawa nito kapag ang tao ay nanatiling mag-isa kasama niya ang hindi niya kapareho ng kasarian sa isang nakatagong lugar o hindi mataong lugar, hawakan, tinginan, at pagpunta sa mga mapanghimok na lugar tulad ng mga bar at mga nightclub, pakikipag-usap sa paraang mapang akit sa isang babae, at mag-isip at magplano ng masamang gawain.  Kabilang ito sa cyber sinning at virtual adultery.  Ipinapahiwatig din nito na dapat na lumayo mula sa web ng pornograpiya, pelikula, magasin, at pagtatalik sa telepono.

Gaano kadilikado ang zina sa pananampalataya ng isang tao? Ang Propeta, nawa'y ang kapayapaan ay mapa sa kanya, ay nagsabi: “walang mangangalunya ang  tunay na mananampalataya kapag siya'y gumagawa ng pangangalunya; walang magnanakaw ang tunay na mananampalataya kapag siya'y gumagawa ng pagnanakaw; at walang lasinggero ang tunay na mananampalataya sa oras ng kanyang pag-iinom.”[3]

Ang Zina ng mga Mata, Dila, at Isipan

Sa Islam ang tinatawag na zina ay hindi lamang ang pagtatalik na hindi kasal na relasyon, Isa lamang yan sa marami nitong klase.  Ang pornograpiya ay maaring ang  pinaka-laganap na  uri ng zina sa panahon ngayon.

Ang mga taong gumagamit ng Internet, 43% ang bumibista sa mga mga malalaswang website.  Halos 40 million na mga Amerikano ang madalas ang bumibisita sa mga pornographic sites,  na may pornographic na mga pag-download na 35% sa lahat ng download sa Internet.  Sa 40 million na mahilig manuod, 33% ay mga kababaihan, at 70% naman na kalalakihan sa idad na 18-24 ang  bumibisita sa mga pornographic  sites kada buwan.  Hindi lang matatanda.  Ang “Pagtatalik” at “pornograpiya” ay kabilang sa mga nangungunang 5 sa pinaka-madalas na hinahanap ng batang wala pang 18 taong gulang.[4] Ang kita na nagagawa ng industriya ng pornograpiya ay mas malaki kaysa sa lahat ng mga pangunahing kumpanya ng teknolohiya kahit io'y pagsamahin pa. Ito ang numero- unong paksa para sa mga paghahanap (search history) sa Internet. Sa karaniwan, ang isang bata na may edad na 11 ay nakalantad dito.[5]

Ang Propeta (SAW) ay nagsabi, “Tunay na sinulat/tinakda ni Allah sa mga anak ni Adan ang kaniyang bahagi sa Zina (pangangalunya), di maiiwasang ito'y darating sa kanya. Ang zina ng dalawang mata ay ang pagtingin, ang zina ng dila ay ang pagsasalita. Ang puso ay mangangarap at magha-hangad at ang mga pribadong parte ang siyang mag ko-kumpirma o  magtatanggi dito.”[6]

Ang panunuod ng pornograpiya ay isang zina ng mga mata.  Ang pagtatalik o pangangalunya na pag-uusap (sex talk) ay zina ng dila.  Ang mag-isip ng pakikipagtalik sa iba ay zina ng pag-iisip.

Ang Parusa ng Zina sa Kabilang Buhay

Ang parusa ng sinumang namatay ng hindi nakapagsisi (nakahingi ng tawad sa Allah) mula sa kanyang pangangalunya ay magsisimula sa libingan. Sa mahabang hadith, Ang sugo ng Allah (SAW)  ay nagkwento ng isang panaginip kung saan nakita niya si Jibreel at Malik na sinasamahan siya na nasa anyong mga tao, pinapakita sa kanya kung paano pinaparusahan ang mga makakasalanang  tao sa Barzakh

Ang Propeta(SAW) ay nagsabi: “…Nagpatuloy kami hanggang sa kami ay dumating sa isang butas sa bandang baba na katulad ng isang pinag-lulutoang hukay, makitid sa itaas at maluwang  sa ibaba. Maririnig ang  mga daing at mga boses na nang-gagaling mula dito.  Nakita namin doon ang mga lalaki't babae na walang mga saplot.  Sa ilalim ng hukay ay may naglalagablab na apoy; sa tuwing ito'y sumisiklab, ang mga babae't lalaki ay nagsisigawan at silay tumataas kasabay ng pagsiklab hangang sa halos mahulog sa hukay.  Habang ang apoy ay humuhupa, sila'y muling ibinabalik sa kailaliman.  at sinabi ko (SAW): ‘Sino sila?’ Sabi nila: ‘… sila ang mga lalaki't babae na gumawa (indulge) ng zina (pangangalunya)…’”[7]

Sa parehong pagkaka-ulat ang Propeta (SAW) ay nagsabi: “Lumipat kami hanggang sa nakita ko ang mga taong sobrang namamaga, at mayrong napakabahong amoy, ang kanilang amoy ay katulad ng mga imburnal. Ako'y nagtanong: ‘Sino sila?’ Silay sumagot: ‘Sila ang mga lalaki at babaeng nangalunya.’”[8]

Ano ang Gagawin kung ang tao ay nakagawa ng Zina?

1.    Ang Malaman na ang Allah ay kaya niyang patawarin ang lahat ng kasalanan. Samakatuwid, dapat ay maging tapat at totoo siya sa kanyang pagsisi (paghingi ng kapatawaran sa Allah).[9]  Ang Propeta (SAW) ay nagsabi, “Ang sinumang mag balikloob sa Allah (magsisi), bago sumikat ang araw sa nilulubugan nito (sa kanluran), Siya'y papatawarin ng Allah.”[10]

2.    Dapat itago ng tao ang kanyang kasalanan at hindi ito ipagsabi  sa iba. Kailangan ng tao na kumunsulta sa isang may-kaalaman na iskolar kung ano ang gagawin sa kaso ng mag-asawa dahil ang  STDs (sexually transmitted diseases) ay maaaring kasama.

Talababa:

[1] (http://www.nytimes.com/2012/11/15/us/adultery-an-ancient-crime-still-on-many-books.html)

[2] Samuel Janus and Cynthia Janus, The Janus Report on Sexual Behavior (New York: John Wiley and Sons, 1993), 169.

[3] Saheeh Al-Bukhari

[4] (http://www.onlineeducation.net/porn)

[5] (http://www.familysafemedia.com/pornography_statistics.html)

[6] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[7] Saheeh Al-Bukhari

[8] Ibn Khuzaymah & Ibn Hibban

[9]  Upang matuto ng higit pa tungkol sa pagsisisi (paghingi ng kapatawaran sa Allah), paki-tingnan ito: (http://www.newmuslims.com/lessons/7/)  [3 parts]

[10] Saheeh Muslim

--b2_04aa85c9eced8b2965a893db570b9d8d-- --b1_04aa85c9eced8b2965a893db570b9d8d Content-Type: image/jpeg; name="Zina_-_part_1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Zina_-_part_1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcG BwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAC5ARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDcSx9q lWxrTFjUqafxX9Vn8+8rMtbH2qRbAE/drVXT8VIuncdKZXszJGn+1OWwHpz7CthNP46VKmne1PQP ZmOlhj+GpUsPatdNPwBxUi6fgdP0pXRXKjGGnE09dOz2rbXT89qcunY4xU8w7IxBpme1OXTsD7v6 Vt/2bjtTl0/2o5hmINOyOlOGncdK2/7OwOlA0/I+7RzAYY07n7tIdN/2a3zp2DTf7Px2qecDBOm4 H3ajfTsH7tdA1hkelDabg0+YDnTpuD0/CmtYV0Dabk1GdN5PFVzInlRgmw46U02OP4f0reOm1GdO 5xg0+Yl8pgvZZP3aa9kR/DW8+mU3+zwB05p8yJlFGCbEAfdqM2XP/wBaug/swMfu98Gm/wBmgdji nzmfKYP2HHbvSfYOOlbZ0/cen04pP7PwOlHMPlRhnTs9qY2nZPT/AOvW9/Z+fyqNtO20cw7GC9hj tTWsOelbclhz0qI2GD+NJhqYr6ZgYqI6fjtW7JZ57Uz7AcVGpWpgPYcfdorYlseMY4ooFzM6kWBP apU03j+dbS6bg9MVNFpdZe0NzFXTuOlSJpvtW5HpeTUy6T7UvaWCzMFdOx2qWPTcf4VuppXepl0s jtil7RFcrMJdMx2p6aXx0rfXSs1Ium4Ipe1DlZgJpuR0/HFSLpmGxit4aXkdMelNvrR4LSZoVha4 jjLokshjQnnG5gCQuRgkA49D0qHVSVxqm3oYo04bmX5dyjJGeQKculkCvPLPx/Z3/wARdN1yGwvt Q02+lisluNvzWLycIdgILRhXYlypCjnPWvZzphU9K87AZpHFc7X2Xbrquju0k7+V10ve6XbjMBLD uKfVeWj6rd7edvS1r87/AGb7flSjS8/w10CabT107n7td/tDh5Wc6dJz2/Sk/szB+7XS/wBm57Uh 0zjpS9sHIzmjpuP4fzpP7KyOldI+le1IdKxT9sTY5ttK46frTG0r2rpf7JoGlYo9sBy50on/APVT W0Xn7v6V07aTk0h0nin7ZCscrLpDbaqzWUiz7VtbiSMbQ8qr8iZzjJ/Dtz+tdg2kYrzz4ofHnxj8 FrjXLO38N+EZ/CM9nb3k2q6rq72jpiTypgiLEy7o96N87LuDgJub5a+d4q4iq5VgVjKNN1Hz04tL e0pxi3+OnnboejlOAhi8R7CTtdO3rbRff+BqTWEdsVWSSONpAWUM4XcB1PPpxn0yKr3q21lrFvYT XEMV9dI0kNuxxNKq43MF67RkZPQZHqK/Mr4+ftaSeL/2hfGVjpvhzTfiN9p1YyW97rljJPp2jWyw rHG8UDY24XLckBuMhixr6E/4JteMtM8NeMte8P6bZ+K/GzPbWkumtNqFvbWfh+Kd3WV/JlkzLKGj Yu0KhvLTkEnJ+YxXidRo4n2EaLknOME4u97zUU0rdb3Wr6bn6pmng/HA5JHNq+L9/lTlBwceWTV+ Xmbd7PSXurto9D62bSCF+7+dNOkYHSuqOkbu3FNbSeK/TfbI/F/Zo5T+yT3XtTG0r5uldW+kVG2k c0e2QezOSk0vj37VG+lHmusfSMion0n2o9sgVM5ZtL+X7tRHTef/AK1dTJpWO1QtpmDVe0K5TlZt M3Ciuik03mij2hMo3Z1S6bu7VPFpmei18vap/wAFG5dV0tYdJ0W3tNWafbG0sn2iGQANlWHylT90 5BI4NcJ4n/bf8XeJtOksrjUre3aGTfK9lCseM4wud2No7EHOc81+X5h4pZHhtpubtfRP9bfkfZYf hLHVH7yUfV/5XPuBNM2/w/p0qVNMy33a+B4/2uvHl9p62dr4kvzGtyzx3a4wFwNyFwSzYAOB1BxT 9S/at8eQeHYrmPxteW62qeUkpmRo2kz1YsoLf7rZ7fNzXmvxeymyfJPp/L/8kdH+puK254/j/kff S6ZntUo07AyeK+C9F/by+Ivgpnku9Z0/Vo7r94Z7iFfIXjoCPujsMcE5969Dtf8AgqfLNpO2Pwzp 82owIPNY3TrG7EcFRtyeRkgkdR9a9TB+JmS1leTlD1jdP5x5vxsY1OEMxUuWmlL0dvzsfRfxA+Ku g/DnSjcXV5DcTMrmO3t3EkjbRlicfdVRyWPAFeS65/wUF8IaL4Zt5ozNqGpXFuZHjhRQtu+W2q4L ew6EnBGeSQPkPxH8btQ8V+JrvUrwWtvJfTtI/l2qqwhYkfeAyBt67evI5rjtb1TTdYtBcWbNLMXa 3EariRQvRvu7MHOM55PYcivm808Sq0m1gFG3nuttf+B+HU+uwPA2GhFfXLt+Wny/4P8Awx7j4w/b 98QzXkz6Cws4J7pZ2kaYtJKOBgkqvTbtwPlAJ49OCH7VviC11i6upNSuDDeB4Li2ku5FilQbiCEU r0LsQwPH4V5WjyC0unuo1ibEbr91zuIB3AsR074549xWRqpNtp8NvJNBLNcyFyIoEWR+MM3LDk84 I5xxzivgcZxTmWIlzTrP5Oy89FofVU8pweHjanSS+Wvlrv8A10O9tPjL4i0zXbC907xFPD/Zsz28 Jcq5UyAq2VYHcChO7cG4U+nH6S/ssfErR/Gvw/sbaxi/s8RYtYIprpJGndI137EDHYoGDsBIXJGe Dj8l005byHa0txfSRx7CsQ3SEDBUB1BO5V6nP4jgV6R+yb+0fdeA9D1NYLj+z5kuZpbe+kzLcJIs flr5St8i8PuJHJwgJxwOzh3iytllV1Ztzj1WjfTa+q07NLRXulY8nPskhmFKyXLPo1+v9Prbe5+v H9mHFC6Y2Oaxf2b/AIq6f8a/hlpuoW+pWWoXy20ZvFhYFo2KgjcPXaVyR8u4kA13w0ogfdr+h8Lj qeIoxr09pK/9ea2fmfjOIwtSjUdKe6djnP7MbP8A9al/ss5rov7M5+7QNKyPu/pW/tDHkZzv9lt/ k006YSeldMdLwOlN/sn/AGaPaC5Gc5/ZGaT+yjuxXTDS8n7tA0n/AGf0o9oP2ZzJ0nBpraYV7Vb8 b6g2i2v2e3jlbUJwpgVV++d4BwfXG4/QGtey0KSG2VZj5knVmx+n4dKlYiLdkVLDyUeZ9TnH0sqP u9a+bv8AgpV4J+IesfBO8/4Vv4gv7DxFf2v9m2ekW0qwvqlw11bSgpI2ArCCK6QgsN/mqOoUH66O jD+7+lcX8RPgZH4r0uSS1ur5tWs7n+0dLN1fStb2tyMMoK55iJXBVgwAZtuOMebm9H63hJ4ddbeW zT/Nf56HpZLivqeNhif5X67q36/5an4yfs8/sw/GySw+IWpatDotnJ4W02fWPEUXiKdLFrSGFjFI 0lxtEbTbwY1iBaVmGNo619l/8E5f2GPEH7P2pv4o+IzWNv4i8SN52n6TYyC4W3SAOkT+fEzRzq6X buuwsgUq249F8X/aE8SeCov2zIbO50WSLXPE1/LbXOp20dwbjwrJNpo06ZPKeV96QTvPL5ihG3xK 4yiqte4ftE/tp3v7IHiLUobH4e+G18TNbLpi3lnfI9lc3SsXuXIijG12IjISTacwy/e2GvxnK6OB wOOxGLxNS9KjKNnyy0tK6vbS6UHZtKN2tbrX9kz7irO8wyyll1TROMtLq+sUn7zu7NyXW9k11PpX 4opZ6N4p8G3M+rw6bKuqNClo0zRtqizQSweWoUj7skkcm4ghdnVTg11cPhW68PRtY31019eWbGKe dkCea6nBIUAADjgAdPzr47+EXwyh/wCCjH7Pt9rH/CcyN4+uNWtLfVp4LeWD/hH4Nwd7eMPzJmPe VkUIjMNu0AMa+2/DXge28HeHbLSrFZxZ6fCsEPnzNNIVAxlnYlmY9yTX6ZkebY3MMa8WuVYVwvFJ 80nJy0ba91NRi7pXtdatt2/HMfh6eHpKi7uonrpZWXa+u736/cZLaZntUTaZjtXnf7RPxZ8YfCrx tYppen282i3iLAPOtfM3TZJLbww6jjaSD8pPoa6f4IeL9Q8TeFrNPEN5ps2uXKM4jtE2oyjr8wJR m74UngZ7HH0lPMqc68sOk049WtPkziqYGpGiq7tZ+eprtpntVbUYYdOs5ri4dYbe3RpZXboiqCSf wANdS+nMAa+Nf+Cn/wAbUj1jRfhLJock1v4siS4bVTIIpbS4WZWh+yn5t0m2OVXBTGJkAYZYrpjM asNRlWetvXfpsnbXrbQxwuHdaoqa/pdT2L4HftE+Cf2kNPvpvCesRahJprEXdu6mKe3Xcyq7I3Ox tpIbpjrg8V28mmf7NfmR8BNN0Hwl8WbjS5JvFuoW9/qEaf8ACMaXpMc914iWB2dLWeYTxhMsiszK siEZYgbcj9VoLaS5to5J4fJuJFDSxbg/lORllJHBwcjI9K8fhnPqmY4dyqpc0XZ8rur3frbS2jd9 9ErN92aZfHDVeWDuntf+lf8AL8bczJpnH3aK6N9NBXiivpPanm+zPyEsNZm1nTDcRxWcN3cZjiaO 4SaOEdFOGyScg4Hpz2qG1mf7TGt99nkSEC3jtLVhJ50zcAFedoG3JZsjLZGOaypvGa6le+Yum6ld C3SWSJbO1ZI596lcl1+7ld3AySCMDvWV4K1FvFOqPZw6XDbzTXEkc32ppPPiTaAPm5ZV53bcIuCR 1wD/AAvV56qc5rT5aeW/6fifunNbU7FXsry2WLUpXsrEOCv2a6aZZm3dyvCoFzyxAzjsBVbx9qP2 Z7G4k1Kzg0uGN5gbiQNDtI45bnLZ9MY47DHH3T/2ddW9np+uWs187skFtFagW6t827eyFmAGR0Xa M9Bkmo/GPhbxJdaPHYx6rpupQzSRyzWOoKWsZGXaHcyDhMdAzfPlX4xzU06dpx5pK3nfb7vxZPMa kfxF02GSS8m1GzS8WNbcW01uqxEMoK7I9zKWOCo2HADY5rctNVurq2I8xoXhO9c7go+TocnOzocH nr9K5f4W+A7iy0KOa6t9PsmbLB1t9txbyr1wzOxkycsJFPI6dMVvyRW1vfbWup38ktNvDBnccE9c DHOCeeuM8V9BhZW92O3c9jBxahzS+RHruuyXN1BZybbl2bgW0pWTCnJ4zgdj0xg+nNS6r40j+0/2 e1wovZpWJhVhG8Snj5ieAQeAQc/N/u1z99d6bP4itrGZYmFwd0CmQKrBgSPlwBjjCryOh64NWvF0 2lf2kYdyyRsCY1WNUWJFUEoGUjAyQcdDtPIxXRLmfudDolUbvK/9f16lO11i61vQLW6W2tVs2CvK rylGiAf5su21fXO3j5SCcZFZWj6fNrlrdtrE2n2traorNNFuJkVTvEqv93DMSAG4AU8ZJra0/wAO N4c8MQ2enanZ31xvZpJIWMQnlcBzhScYLKCM4HXgck4WoWEulanYNJLdLfah8z20yBlCDcwVnDNG SxOBuAUZOGYnFVGz905aknpdf5F+Q2OuPc/ZW1J1sZAjCKf99cFgTlE45J+b32AZBIwzwlo9snhy 3u1uRJJeO0W1JBFkjjAjBO1jjp1BHUc45TR/EMOoyxWcjRreaPKQ4aEzjyw2VCttAKrlymcnOB/e J2fh/fTeNdYlt5IdLfS7Jdnk+WPPL5yGACkR/LJn5CPnU57Guj2bjcxVVS33P0N/4JAfFbQfC/iN tDvNW1Bb7xFOkFvZmzYxSyvHuV2clmQKAF252F5sgDG4/pF/Y59q/Eb9h/4lf8K4/aA0LUILeePS bbWrBlm0/UI7GafdOIfJUuY2ZXSYqyl1B3SFgQCK/d7VPsmhWP2q/uLXT7fcFMlzMsaKT0G4nbnr 0Pav2DgTMeXASozekZXV30aXm7Wd9NF+b/OuLMLfFqol8S/FaflY5waNn+vFH9jNu+6tUrr9oLwB aeKdP0Y+KdJm1DUpVggWBzNHvYfKGlUGNcnAG5hkkCu9bQ2jOGXB9xX2FDN6Fa/sZqVnZ2adn2du p81LBzjbmTV+6OQOisP4VoXRy38Kj61140XP8P6Uo0XH8P6Vv9dRn9WOP/sZh2X3qtrETaRpk1wL a5uvJUuYraIySuAP4VHLH2GTW78SvEtj8LfAeqeINRSaSz0mAzyRwqGkkxwFUEgZJIHJAGckgc18 z2/7dUehy6vealo9x4i0O+vBeWsFs8T3dtayQB4EETsuCSh4bPzLNhuFDcmKzijQjzVJWOjD5fUq u0Fc434rftdyaN48m1C30+RrXSFWO2/tG0kgZmYguDG207wB1UcgjHFexfsw/tGaL+0poF1Jp91b TalpoT7dBbW86RQFhjG6RQC25XGFLYAGSep+UvjJ8d7P42eOdQ1S30mSH+17AQ2dte6e32mxkhVt hZYnxEwLY8wEM25R0IFdT/wTL+Oc2ifFOTwx4g02902bxQss8U0hCQtKCXAkD7BvIDEFA2dx7NuH wOVcbYapmnsKWIU4yk01br0trs9EtGnZrRn02OylSwXOqfLKKXXp1vp69j7UOjse4rP8SSR+GNBv NRuI55rexhaeRYIzJIVUZOFAJPHYAn2Nd5FpS3Ee6PZIuSNyNuGR1HFNl0UlTt3Rtjhh1U+tfpEs UnFqL1Pko0bNXR+CvxZ+LP8Awsr9sLWNeKRafZ+NNba3nl0oBro2q7C4tYZ0V/NeONpFWUrul3FS UkVR6B8Lf+Ckr/AnwzoPw9+Jnwh8P+ItJmuFl8TXc4WW6vbh25uYoWjEIKIcKijkKcOCWY/Zf7a3 /BKbwLb/AAKutW8M6paeD/Eul6rb6pdeKddkkvJvJDNG6mYhnhRPNMwWAKGkiXPJLrsz/tD6H8Df 2dvB99DpNr4r8YeEpfsur6Zo1zA2radax+c9xceVzKsaN5TsrKpIlVhnkH8mo5TmOFx051KyhzRd SUuRT5nezhbTda2S6tLR6/fYjHUsZhFGEXJQkoqN2mlyu0r66K1m2+ibOu8C/CrwX8FbW4tPhnpM Onad4kRPEN5LpNtJfKEYRxwyRIS3MiI+xPuDa7bTyrerf2O72ap+83FMbyBvzjrjGM9+mM18vfHH /grH8Of2ZNOs2sLfVPiVqmvJHqWqapp6fZLC3kmjVoopJnUhXEWwLEASqKNx3k5TwZ/wWH+Efxb+ HeoR6tHq3hfWmtnA067t2uobpuyxzxFVIPGRIYs8jPc/Y4firIsFWeH+sQg3ra9orRbP4Vfeyd7v qfLYjLcZWjF8jdtLvd69evlr0SD9tTQT4asNKh/4WNO9xqk00UOm6vd2scIZgSJ2K+SUji2ty5K5 wOvyt2HwRXwHpslveR6rDLrV1P8AZ45P7WEz35O35hHEE8xecb5I8jByQOv57/Hb44R/HXxympC1 0fzPD9oL6eG308RxzkSQ267rZS4XYpxuJdiW5O1eOg/Zd/aK8Q/AvxHBrGhv/aFnDJi6s3bEcqSE B1ZicqoKAAlCVH8NeD/r3gaWN9ootwlb3tXbzs/Xp8r9felw1iZ4VU3JKSvpor+V1+p+lHxi8T3X wy+Gusa9p+gah4nvNLtmnj0yyIWa6I7DPQDqSASFyQDjFfk38c/jsv7UfxUXVNZu4YbNJnbTUune 7kjtmYsIcoBGvXBZECnK5yRz+lXwW/4KA+A/i3pLx+IJ28A6gwKkXVyrRbTnDRzgYBA5y6qM4xu4 z+UfieGTxt8Xda8TatfX97Br+qXV1dGKHbG28s0SxJPJukyWG4vsYYfqRk6cWZ9hcXhaVXDYiEqb esW1Z277SVuzt30ODJMtq0K84VKdpJb/AOW6+Z6H8EPhhcW/jfSV8KanJH4mvLie1mlXXhpd1NGe GSORtgX5Q3XcST0wu2v0b+Glnb/Av4Jxt4m0eHwJa6fJI7wXWtf2tNIzsWMsk+wGSWR2JIG4nPHo PyvkvobLXbOPUtJjuNPs5WuI0VEhLI27G+QN5gXOcqpG49MdTV8YftHa1qfhVvCbeI9UuNDinMkF gt24sEmy77cuSTktkEk4IPI5rx8n42wmDU6kYNtrRRta9l/d0Wm6k27fDsz0MwyN4ma55csVve9+ u2tvvWnfofpb4i/b6+Eeg3AjbxR9obaGLW1pLIq5/wBrbgn2BOKK/KiDxVbXWoC31KFLKHYWmZU3 bYlP8JyRuA29wOecdAVx4jxWzBT92nFL/C3+PMVS4Vy6S3n98f8AI851fx9Jo01tcT+ILiO0upnR fItgtvsXb8oJbcFB4DZI+UHtkdx4b8f6lpHhfVJ9S0uxtobpIzpMkTIJLyJlLAAsC23a2SOPX5ic 1x83jDQ9fv7fT9Rit7jRtOEN/ctaRm43T7lxG5QM6LnduOMsMjpuNaWteILDWfGGlSTWxjspGWH7 bZ3nmWgdvkSNozujjwpwNy7ux4BFfmtTDRklD2bd9W9PVJWtq+uj8utvpeVy2IdC8e32tXcl1b6H Z6LFuzpwuFeCe7LuASJyucbV52hicjqAcWBoV54v1LUIfEWotZ319dQxQWuk3TM7kKzEF1iLkFcc sT0P1qxqF5dGw1SPRLvUri+mvik8l1dosZYoG2pM67ghADknltgAzio9F/sn4ZaNqFxDrWmahrGu SteahdQTtbmG3RCWjiYNnOARkv8AMxI+8MVhOHs/gjZ9Lavo9W9l66vp5TqtzpPB+nX3hS2vLDUN QutUvzN5dqLiFrWK1jTaVGAD8wGAdvU8ZFGq315p1i1vJdaasbRlJwZm81ck7tpbJJ3BsD0HPI45 G+17WtVW20+4bSbPR9hZtOeVbmcR7SmMjeEkw24YBPA+bA4m8VwatJaeTZx/YrO+UATu3mXU6Hdk qh5ABfgAqMjr0Nerh1OUVKpu/u/ryX3nqU60nD3v8xsPiPTtLv7O+muLfWbrZHDAypnaxJz5YA+9 wAAQWPPQCuZ+Kcsd94x1BLjzhJsRcxplIlOxtowc5zkYJ5z0DclzeA9S0qC8bT/D10LXyxJLOpRf KYDccI5znA6EZ+o6c2+n+Krc/aptHvp7eaV4mYW5iIeQgkbRgbg2eeGDFcMOK7qdNc3MmTUk3Hla O58G+OdNk0qzt7gPZ/2VOuS825JiMsThVfYZA4U5+UFsHjpQ0XTPGGm+KNQWCO61ZbgPHJG7/u0R 9r7z5a5A2hckFRkEHONta2n/AAJPiDwfNqVjpazzTzy2pjFz9j+xZHmbgHO3aTtUZbqOM/Nj2L9n /wDZhvPi5Bo+maGusaPfalLb6OLp38swXGfk3NIdpbkjYvzBI8HJyWh8rdqerelv61H7NvWZ5Vq/ gfR/AOgXDavardajeAzjzLiVbdSWL/IdgkjIyoKhiOeRn5qwvhnoVi3jLVdQsXvtNt7QKIr55kYt ONzMpAJ8xduCM8AdQTyf20/4KB/8ElPB37Lf/BJTxVoehrJ4q8ZM2nat4s8S3torXGom0n2OYsHb ZrH9qZgACPKiKOzHBP4ZeNvHGm6F4nm0vULTy/LscOJURn80jcmPLO1m5QmRCFbYpxu3Ab/V6tN+ zldtq77GE5Le2h6hb+ONM8NNp+knR7dprUeXOrTEC4lDybsMCuFEPloS+HO1zuHBP3f+13+3PrH7 S2p2uNIk0nRLG2FtHYxzmSOI7lLTHhQ7cKFHbBAYc1+VvhbW7jV/H2jSi/e0u4pLZXb/AFCxRhuW woxnac5wSSxznIr7WuPEcaT2rabJPdB0CROkhjCMeSCQQdzAH7oLAA8ZPHHm+Z4qlTdCElyyXvK2 jttf+tepw1KNKc1NrWO3zLmm/ER9Puf7cjvlsjp8wjNzHduslu6PtBVVw+4Fhjjg8jJ6/X37C/7b Pin4W/EjSPC/jHUFm8M61fKLiW8ukdrGe52je0pXcI1K5xwuWbLDpXxHN8SpvE9ja2Dw276bDMs9 1bxF2lMaFXUzSDnaxTevzc4XOcYNa48Xz+FbhdQMd5q3khGdkCXMixsxbc6KCNv3lJweAAD0z4eU 4/GYHFRrUfcaa0TunHTR+bs76dmtScRRhWg6c1oz+hcaWD/9bvUdxZpa28ksnyxxIXYkdABkmvGv 2Pv22fBHxv0fwn4b0Ky1izml02CKya8WOKG5SO2BZojJL50igoyZ2kggZxkV6D8YvGK+LPgZ4sk8 DavpurarbltIV7C+VmtbtnWNoyV3ESjdwmMkkADmv6CWawlS9tTfNpdW627fofFSwMoy5ZaH51ft k/8ABUa58a/EPVPDOi+dp/gW1KQtcAmOTVd4ILbgMhQf4RkEkAgkGvnnxfd6f8LPDUmuW83mQ6tP CI4451eVEk4QfNk+UuepwSrHLZPE3xT1Kxiu9a0dbieY6POmkywW4DOy5EJBLKSGLxs7EAsCygZJ IryrWrq/TxPqGn2ljeX2m6DJLN9mmWOZpZSUII+VNqKEdgp+RdxPGVFfzXnOMxWaYu9epJq7bTdo 202Tdo67LXfW59th6NKjTUaaX9fmdpqvi24j8Z+IPDmmwfbtQsEiRYcGRr6CeHmQMqgKUH7zgsP4 eg+W9eGPxlp0kNvrEWoX2mgCGA3KOWGwkNnCZZtrjO35duCSMY4b4VeLrs+JfE/iW8S4bV/EVnBf C4lmR7lYIf3XlR8g4A2l2yM9MHGT6j9ovk16G4jtbcJNJJJBcqRJN5BUFWdWzKGY4OSVXABwMCvG xEZ0LSirOKXVWvZX/G/m9ddLG+ko36G9+z/+1l4q8K/DvWvDmm63NaC6kilMiTss0TeYG86Lll3F FK525ZduAWAB/UDw1+0P4K8O/B7S9c8U+NPDeiwrbxxzXOqalHarI5JjUgylTJvKnDgYk+8vBFfj 3cX1xZ6sklvprSXVvOWBEiIUILAlVGcBMsOQFOema+sf2C/2llbxtpMOt/DseMtP0toHj8SQaeC2 gBMhC0joS4RVJjTcGQ7goGTX63wZxyoVFgcTfla9yW6Xk1ur9/k7Hz+YZbGquamtVvbdn0r8dv2i Ph78ePBHjz4V6H4o8O6n4p17whqQ/si6ee1uniksJWDBJIQADG6OrMQGVtwyME/nhff8EW/it+1Z 4x0jxZ4f1jwf4f8AD6wHTZ9U1O7lGsXLQzShpZYoImjdgCqDZIAQvYYr60H7F/hOH4EfHb4/6frf iy++IHiay1HxZfQ6hcxtHod1Da/afsMRePdti2GIS5+aLKZaLg2f2Nv2irz4qnwV4H8J+MvD7at4 N0WLxLceAfD95s1jXLeRVljF1eXcPkBT9oR3gidZE3IHYAnb93mkaWOqQWKjen71nGW+sUuy7vf0 uzHB1JYXC1PYSfNJxvdbWTbtv1sjq9D/AOCbP7P37Pfwf8H2/jrwz4Z8Waj4E0r7Out6zZB7rUQj vKzvCpIlCtI21XEnlphQcCvgH/gpvp/gH4t/GqFfhd4c8E6DoekWe24v9HKW82rSMwLSiGMIipGo IBOS248DFeqf8FLP2j/E10dUuNa8Nw6XqXiKOSz0op4oFxBplvAoNyPIcAJLyN7AIrfu3jdo/mPw lpXjVfG+mebaNJdSMRuRrOZh364UKvKk8FjgjjPT5jjLHQ9j9RwsI2927cbuy2Wtmtt+vc6MnpWl 7eu23rbXTXrZGx4Bj/sXTtdYa000On2QazuJRkRyCVHbG5Pm2qD8oBO4jnoa2fE/i3/hDfDw1aXX ri8t5XjWS28lIgwwcO8nDEZxxg5JGc548x13X74291dQ6fCsdmVW6F1JJDliWKGIt85JAU8qQDu6 d8j4heLfEi2NhM2i3klncPse6meO6j2kKXRyFwhBBOWZcENnBBNfB0sLU5owTUYt7aa7aL7m9O57 cqziro6TUfjZZ+MT9j0uRmvol823M9zMDIMgElI1G4gZIBYBuOe9R6r4wF/qG+C6yrHzFEhDYLZH JyQSOB1/LkHyl/CQ8I6xHfGHUtT+ZWjtLTfE0e8ggtPxuQLt5HHrkcnb07xza+HbS8ma3v7M2oLS xTM88iHAwhJGSAxySuRgcknBr0q+FgklS1QsLWfM3Id46+LkkGrRW01wWWQCIXALIsC4zy3HygEj aAAccnHA634H+BrrR45EOreG9QvJphePbzI7RtuDDczujAMM4woB5zuGDXkOj/Ey21ixeN7SS4vt wmza2STuJQ3yu7cfMFGAWPTOe5rvPC3iPQ9EstP/ALSs7e6aYLLcTFpFbYyspJGR0YbQAAh3EcgY PPmFOdKiqMFZvfZ3/wCAZc6nV55Gt8ZtT0+G9sI7yR7aPD20dvp0ccokm3A7C2QoXcyHbgkjILcj BXnWv+KfD3jjxPpNvbwl5ZN63JtrhbNkeNmIkkcx5ZQhXJJXAz3GCVx8jpQjGrdP0Xf1HKWuhb1y 8t9P0TT7GHy4/LtiRiUIzxDgHIIJXcCO+CueK5uNL3xbHNaWMv7ySeGZlcqizlCQjuF4zl2BcsAB uweor0TxL8KRfpax6bpOpeIFvLCJYbi1tppG3NGjxglc7gysSM5ACHOeTXP/AA7+D3jLw54qvQ2m W2mWskTGW2ur2CJiu3aXaGSTemOu4oMY7cV7VPG4eEbykovza11+/wDA2U3GXKzIk0TxLbWFxdrf ae8dvL5LKXInjBwPMCM2Cu3HfdjHy1gaZ4lm8OQ6kzWel3H9oxotxM8RWRQuRhSSdrMQzZUDBJ4I IFemf8ILfeGNGe81C68LLAxKQhLof6Uu0bXMYUFioX72BnuTmuB8W/DvUtHv5LfUE/5ah7kugy+1 Q5XgE4VZMZyBznORga0cRQqx5bpq/wCT/QK1RKPumx4e1y8vfjZa6fqV3JcRzXzm9u7GWCa4t4QF jhKk4jZ0ZvMbDDeDhiBuK+p+JdVuvCHhVrbVrzQfED2qu63Wl5ljkjDJtZxgEM+X+UkMAijAINeC +AtfuNM8XrqUa3jR2cyPFHdRxywyIRgKzyNiNirkKcZGcqRnnX8Z6fL4kXUd1utmpUpJM9wFhhY4 DFmXCE5ByOT8/pzTrRXtFFtKKS+82jWlG6W3zPoa7/snwnNItzqV0bzyo7po96SKrFNyMqcDdk5O cHGOxqxoXxQhm1C5XS47zUrqCEbVkZHuHZeZEZdxCDG3qeNwx0zXgMfjPV9Yljmib+2tVmga3adS 8xnRPNLsxUbhiMgBhkgR9QBiuP1rxhqWtztfGaEXETHa0KhFiHJ+YAD5hnHzc4AGcCueOB9q7X07 +fob/wBpJy9zY+vIfjX9otWZmltVjYvHcmHLLKyhclVOfLGOh6YU9civ1O/4IPaj4Ps5PBcMPhu4 1DVLrRr/AMUXN9ekvBpXnapJYwOiMG/fTfZWAYNuAjbJIZQn4a/Dnxg1n4Lkt7y3uGTxFiNryO52 fZjFJsbYpIRhg7iOOiqCOa/oA/4IHf2Hp/7N9m2uWuk6Npfia2tk0e3lu9zapPBdXkTz7H+aNiZY kVY22ZQsEV3cv62VYH2dScvl6iqV3UtdntX7efgFPE//AATe+OGj3JvvEGpaXpdukR1G68iRzEsE 0VxI+QvmsSHkIwHZdrHksf5cfjVpV5qXiee+vbTdMojEj2tr5cEechW44+Yg8Zxn3yK/r2/aU0/T /id+y78XrVtUOjw3Gk3Jl1ONhFNamGBSZsnBGwxdT1CAg4INfyM3/wAVodIt9fslVbr7YDDFPJEk jRt5gdixxgk5wWHXjnpj0MUpKSnFa/oYytazZw81w0U8Kqy72bdIx+bzN3qemeSPXPavq/wo003w w8PW+nzXqXf2YMEbbJtBLE8jKleRztO1VAJJwK+Srm+865aZl3M7EsrHAdcEkY79eCOeeK9U8L+K 5pfDtkumx3NjcSMnlxwMXaRxw3yAcE7RjjA6GvBzbCyqQVtLa/1r/meXTvzM+sPH/gi+1Hwck3h+ zGpSQDN6fPYy3DSbxGB8rBgHfvtXCk/KuWXzPwje+KPHNl4f+2aTp0Om3Re0uL+3nkiXEeQGZSWU I4OPmXnd+Fem/B79o2H4N2ltJr00miziF7SaS8uEtY9VWPCNKjybcYKFgVySMEHDEjN8Y/FDR9e1 XWr7wja3OpaNfyNei7imlliurpHXETSL8pyolTMbHBJJPIY/meHxeMjXlTqUuZX0n96a3S0vda7K 1tNOqXLyqVz2rwb+1BZ+Bv2rtG8TLDJa2GiWUjQ2+k2ypHa3S2UoJiUzMIkMzA4DkYJ4AIjGV+z5 8SPFMXhDVLa11OSyk1a+luppvtbxtcnaqlmZA29R85y3OXzwSc7nhT9lyx+KdjN4o8Ox6HoWg6x4 Wn0u1tLq1/tE73Ah+3oXYeWysVjV872YO+R1LviLb/8ACptK/wCER8PaJPNrVraJa32o21uyxyyx l1cu5YBVON2wsFYsAScAV6GacVuvhIUYXlUm22rWcW7X5ne2tlor9nuTGjDmve9l9/YytFs9L0KW 6XQ7Wwv9QmufNl86fhWkDFskrkMcvgAYBO7jGKuXcsOv3N1oqtcG1uLbZL5ZdngOGGJi+1QCTGQT uZlLDGAWrzvS/iZBJff2Rb3iaOq20cn9pz3cFtHc3BRw0b43ZyxUkA5UDaAmMCX4k/Gjw/4csdD1 C1uNE1O50++nnk0/Q5oLttphZVleRPlj2SEfI+d3BBwhA+SngcZOqtG35+Wqv67La3Uf+Jnj+q+I PHHhX4o2bQ2enzaxrl0YIXhf9zdWtpIPMCEbSMFdhA2keWQFU8V7vffEu3s2XWNKVri/m8kJFdye T9okdgCgTny5GRjJgknCOuDuyPEpNP8AElj8AfDPirVtD8zXdF8R6lZx3klsunpBZyGCSG7QrGAz edLeqsgHJxhsooFrwP8AGrxB8U7iTwzLb32n3esNbu1/FdKtjpUkEjNG6lRubcvDMw3MSMD+Gvq8 3yt1YwdPlairSaaSequ972S1to+19ByjGMkr9n96O88aWV58OfGbXGo3X2qx1wvcWEMVqjSNE0bf upJd25thACrwSCvJJBr034I/tKa14O0RXs7h7HTptskKWshkdZNoyHhfgkjIC9c4GTgCuQ8V/s// ABh+I1tpo0EeD4LW3nlkkurHVPMS4ydyrukQFWDAucgjew4AGBteNf2G/iV4lEzx6p4LSG+BY2jx TW8loH2F08xAyMcrgFgR3AHSvNwGKp0HBVakVum09bLRbLRvR79wjGN2pbeupe1v9tTxdbeBvHuq WXifQYfD+teDtajTy7GSGTxBbXdlNFBbSRSKyB0eRH3AqGKFflJION4g8KfA/wAHaj4q+IHiXx9q Wm6be+HobOTwl8PdBudHbV7xFG2C41Cc7WiMkdu8jRxKZXLMUj8pGfzL4lfs/wBl4N8H+H/FkiQ2 +gyajc+E7jQIbueWQ3cV/PbvI7EeUV8yKUj5kLR7VVOMV7l8Vv2PfEnjXUfsEWoeDLO1uDLJFDq1 3NJcRqpAUrtiRjjcu4gjnAOc19xQ4oo4WlGjUacOaT1urNWuvdflr016mVTDOMbrRvTRrVLr/Vns fFfg7wr5Yh1D7ZqSNGokniW5kkVmwrbRtUNtPzDduJ4Jwahu/Afii/abXLfw3ric+ddXMmpxtGlu oAY5aNeSrYBIYlipycED6n8Mf8EnNct7+T7Z8TtatdPmcu9v4f0JbaNQc5VZmZyB1OAAMk8Cu7T/ AIJ+eCfCukXsIuvE/iS6uoPLnN5rQNxc/Oj/ADKWiGSUA5GMFh3OfBXEGBo1nKEk030i/wBeX9S/ iVpM+VfCmkyaJ4Z0zVrF9QW3u4Hjmmu0Anlj2oqDcowQQZcMTjoABy4xfF2kXmpXx0W3u7eaeby4 LiTyn3K5ClGDeW6iQ7kDDaVU4IbnI+rPCvwX07wxpsel33w38bW+hqZlUxWizwojqUACAPwGO8BT jIzzzVPxX+wr4C8U6tZ+Iptc8R6TDpltBdywSSWlrEhhjGXmjYeYWATLDHPPfBEvNsL7f20ttLWs 9flfUnlUle/5nwP4B0fVPHvilrWz0rWNJjnaOB9VinuIFuZc7fLmZkKjOCBwoBHQ8LU37QOm+HfB Xie80H+15rCa1AxGumrcNasi7WQzGRWYHtxwD1xX1h4T/Ye0H4z+G7y80Lxt4vtpFu5mWNNzCxBl chNqwhFB+8AHAGSO2a85/aH/AOCW1541+I/iLWrHxZZ263moTXLRavdFZoxI7OqLlSz4BwNuc4A5 JFfQU85wssa416jgo6Ws977u6f5emjK5Go6b6bdj491H4ratbzPbw6iv2CN8xwQRR2sbx9cMkfr1 I3EZ65q3ofi06css3kvPNdxqkPmEFk5HQZOABnAPBzzwMV7DrH/BJ3x3PrH2HSda8K6pqKp54tLW 4mNwqdNxXyuByOuMZxXIH9hv40WNtcNaeHX1a2Vz5kttdQzYKsVYZV8jlSCPbpxXvyx+WVo2p1Yp 6bvl39bGLpSXvLocNZpNNrkO+48j7XKI7u6nAZY0LKSf731IBJx35orrvEXwJ+Jmh6W0l98O9SWZ wYklVvMWFBncCgyQM5JYkYINFZKnDELmhUWmmji/8y44epPVK/3n1b+05+zR+0L4Fto7j4g6T4k8 N+HWuzYKDZTwaVO4VnVI5UX7PNujRmUrI4ZVJXIBNeUad8TtSb7fpcl5eQ6fJA9q6+cYYmRcYT5Q wAPIAxjklnGTj9IP2jP2kfH37UnwG8J3njLxhd+KJtV1TVLSx0saFZrb6W8ItWe4layjLStMJxtc CThX6Mxx826d8BPHU9uJrrwlG1tMwFxEtlBZK0IlQ7NsyK/GWORydvbv8/jMLLCVXGlR5oRWjslv vbTf/Lc644apGd6Uf6/ryPCdN8AaJbrClyLm4u2G620+4heKUsAynIAJ3NkDqwOz7xwM9NpXho3+ gtJPpkljb2zTLbwSzNLG6L5gwvTy23ZALjdlDjpmvXLjwV4sn+1wy+E7WSFZYzg21n0XnK4X5mBx gnHqcBQKsX/we8QeIdPMK+A9UvfOMyXAstGlVZRnZFjyGUH5ejDJBUY27jXiyzh8yTov5WbWnbQ2 pyl1pv7jyXRfh5JLb28gMk0bRqkwVj5UjgEJgBjuLbXPPICE8g7g7xTosKadcWck0axSYNpEJMwx sGVMMCmABtzgkAZA5xhvfNC/ZA+KGq6JJeaD8HPF32dhj+1JLDUIbW2XYxPMzCLaPlUErzxk46ZP jX9kr4iTaksms6D8N9JmjtGeBdV8TWtnkbANwb7TlnOxmyiqcx42134avXraww8//Adfz6+djpjX tBpw/D/gnm//AAi3h2fxfpyrolvcSTRmJ2MYkaGAx4KZB+XBTG08EAnJwaXRdT0WTWPEGlNa2sV5 kLcYt0PmgrGN5yPmYltvJJO7pXb6L+zJqOlW0iT+PPhPZx6aTDAtrd3WqyKRkK25YJQ2NztncRlx w2AT3/w3/Yk1LWdGmvP+FoeH9gaNLq8tdBu1adZCzOke6KNmjxHj5QCdpP8AEceisFjlC0aTsrWv p1179C5YibVoRW/l/meIWXw98I+Iri1spNLs7e6tZAIWG5lt3E6Y2oFO4r8yggjaFLEgJX6R/Arw VezeDvgT4Z05bqOzur5WhS4vRb2cJgZIVT7OiEY/czT/AOsjBaVvlZgc+NfC/wDZK0/RNc/ssfFi G9mnEbW7WOkTKYXLseWaZVQ7XcshTo7dCM19u/C/9n6x8O/Cf4e6dqPiC90y50m4v3guptOBacSm CYho2nYbi074ZCB84GAFAr3spp4yF1ONl636r9L/AIGM3Nv3opfce63fgzUvGHwM+JFjD/Z8Mesa RdWsBhYuiq8Min7xHK5OcnlhuJJzX89fxK/4JmeGb74oX9jeaz4i0h47yXzLmGFS0YUlsFJGIdmJ VSo9Fxu+bP8ASN8P/snh/wCFetQpdMsdtZFI3FuiNGNrbCEy3I3fxEjI5Ffl18Qf2Pfg/wCPPijq 2qa944+IWlTSSSXEVhDY2USNmQl1X94zMxyAThSwHtit8/8Arrpxlg5WfW7S6d32JhGUrxir/wBe jPhrQP8AgmN8DdUd7nVvEXiTSW1KUrJbC7srdbRSSylAQzRklVB3dmIHrXtHw+/4JsfAzQNXj1az 8Tza1dW7KVef4gad8hAIHCuuOh4Hp7V694K/4JJ/CP4l+Jr7b4w+MF5fpIMpavpkWMMSFm/0JzDk p8wPOGx2ArY8SfsB/Af9ny8Oj3l58b76SXyZ5Li4bTF/eld0hQGCLO0kLlMrz8pHzV8XXyvNaivU rNrsppfK7CWCm5Xcfz/yMrTP2cvhPZ6fHZNpHgi/jVmlUX3iawumJPyu2ZbkntzgAdfetrwX8APh j4X1Vk0Pwv8ADW1v7b59tlqWlrOO2RtfJ6dc9qs6R+xx+zl4pvbT7L8RfivpxjkEb+Zptk32dWEj mabax2RBs5dsAEqONwzqRfsefAPwF8QV1ax+OniJtS05hK1xJpVtcW96uWGSN4+VRGRxtIUg4w2T 5C4Zxs5WlCbXZVYN/lYiWGmvivb+vI3ZfBEOqaYlv/ZOgtak7hD/AGvYIgJ7lROufqRV3W/CV54i so49Q07Qb+GE/u0n1jTmCZwDjM5IzjnjsK6W2+H3hLWNEmv7D4k6fdWsJTzGk8Jy7wJJREhwrNwW PbOACTjrUVn8HY/Es7R+HfFvw98T3kcRlksbYR295CgHVopUUgYORk5PUA0qvDGHguaeHxHydOX5 XZEqKtqn+Bx6fBbRLof6V4V8GtJGd0fmXWmTY/Etxz6VHN8OdL8PJH/xI/A+npNIIoil1pcZkYfd AzMuTxkY9OK19d+G+qeGQjajoaWKzKSj3FkgjkUHaSrhSrc9weveuB+LPwWufiGdDa1vtJ0n+xr0 X3mHTEmaTAAxxgf99ZHqDXhVv7Eg/ZyVaMu0uVff1/An92vdu193+R250yYvHH5Ons0udv8AxNNN 2v2+9559xUo8OTaVIuy30W3kYBV8vWdOVj7fLJ9OK+ZL/wDYF1a5s5lj8Z6XIJ/3kpl07d5jbgwO A+B04wMDavHXPmPxR/Z88cfs/XlhfaHHrPjSZFK38+leHWunsoRzGy5VxxIckp8wCrkMoIrno4PB VbwpJuXRc1r/APknX+rmfK38Kb+a/Kx9x+Io5dPt5WvptOhWFSWEuuadu/8AHpgf/wBded+GfjVo +p6XeX1p9jiFnI0RXzrXfIV3Z2fvAWGUcZA7e4r4O8R/Gu607xFHN4m8NiDUI5vLnk8Q6N9kS2Rs 4ZZTFGVUoQxO7EYyDsIqb4aftHaHD4murFbPRbdrEEzpbFi8bNtUlWMjjqmAj8sCxDE8V6FPIocj dWlJWts0159E/nYlyUYvmi+botF+n6H0b4g17T9R8N3Gl/Z7OFNP8anUrc/bfNkummg+3tIwBJ2E 3LrIQTGHDqSGyo6bXfjDHoHx70MXkOlxafqegXK2c0OoC4jEvnwO2VTlSY9hwQCdpHavAI/E2oXP iJtajtbcaT4bj1KWQ+W3mW8/2UCSInGzJKqoyAdyu2WHA8/8M+OdJPi/SbrQbS60i+uGEQBtbe+F yGyjbo32sCvdsfKUBAODjuxGCwsYqUk2rNv56u9tf6Z6mMp06VGmp3Und6rbRLpur3V9D66h+N95 47ttV0ubTY9LZVazOpWjndbXDMUARW6kAFt5YLlcEEGvMfhF8YJtL1G3ks9cudTZgsFut5G0MUMj sFeTy/MVyX3HDEDqOABivHfit4k134IzHwzqp0/WP7Sja6tdUVXjF5Htk2RPHGSFcuI1PUAMDkcM N7VPDc2q+F7DVoLyZ9WmtB5rNBtt7YFdxixtLyMuUB8vG3d6kZ2wWFwM8OqkPgqbf01ft/kc+Xyb g1WW/a3+R718Svj1Z+C7qS1vbqSHWkh2Ri4sYvLuGb5lcNlgrFcbScjoCrbga4ix/a+8S67qGqaD fWNnZtbusW93LPcRBik2UEgG4KrMSiMAQRtxnHzl8XPCvio6/psn9l3Gl2tztv0higbzr51fZJCx wfLJjO5WYEZ2rvG8gTXiaha+F2vo9Kurqa509L6NpJku5Z41d0YmYbfJ3KGYNkHai4wAWb0MLkuB dJciUn30dvu/4KN6VKM42pw5mv66fP8AD0PTfCXjrxZeaLreq2NvJbWtmzQreXMbbri4YyIkoRYW jCswSMMeQd5JP8PHQfG3UNL1u+kvLrI1TLpGl4W+yyb1DHcqrvGHUgj5tpX5cAkR6XYxeLPAul6t b2t1Y27rLZNAlyitK6hUKi7SORWcSTDCNlmD4O3G4ee32u3+n69caavgfxHC8qSKsCW8jyXax/6u 7YxoQXIfdnIKgt2Br0qbpTqSlGKu99vz3/r0O3JsOsVUlGEoQ5Yt+/K17dE7fE76Lyex22uePvCl j4WvoftZuNUlg2MXuSby8CqwVdkkmAu7jI/u84JOOM8GfFybxJqupXmqSaTY28MPmw7ZRCu5nGUY sCvzNt5XOB6HIrz6+1/xB4ms7W6uomvNOSH5WvdLSSa2jNw6xSys4WQ8swEgIQkkABUAPovhGDVP it4W1bS4rPSStxo00VhH9nEkM0sTYSDyTyGjKSYJVQGZQBg8+pGlGnbmfXe9/u7fI/VOFcPRocP4 jGqnCtKzvGUbuN7xvzJNpRbjL7GvW6TWB4j8Ra62kSXFwulsr3oVUju5Jl8hsEIzomQVGQMHHGOr UVQsfBWseGNE0e9m0DUtUj02dYriAIssxkLFFR7cK0ij5fLDMVTKkckcldsqri7Qjp5Nf5n5NWxn LNx5Gtj9E/jJ+1x8E/2fNRJm1S4+It02EeOxvWk24XJ3eUxRcNgYNxnnlRzjw3VP+CxWoP4njh8J /DPwDFYK4cNqmnfbrwr3XOQinBOD8zDHUmvArb9iXx74Zt428SaD4g0WzjkCTfbNNmhEZxnbnZjP Pf17457zwH8CNP0C7jxHFJ5bAh0+ZmIORjhSre30rpqU8tw0fcpJ+clzP/ya7+88r3ubXT+u59g6 l+2R8VNY8C2cljeeDdI0nUrRJY4NLudHsblEZeA7FmnWQ9GU5IwR1zXA+K/jl8SNe1q3stQ8Sa9q z2sW5ZLbxHfSWblkHAx5f3WA+UZXcMg4JJwdB0W1traFbfaGwCwWPcQPxIro9NMMRX5T5mMYKY/l 615tbPXT0oLlXlb9Dp9p3X5nC/8ACB+KtfmeG4v5jBKzzXAkczeez4L5EjMckkkkYJPNX7D9nu6n uYzJfXCwqR5aRnYqemFU+mBzXqGmRbfnjVGUDk45B98CtLTb1UO6GbazdQQQfwrxcTn+Lf2v6+Vh xktkvwOH8Pfsutq3mQyPPfKSJdkzuyqR6hmx6j8TXv3wH/Y78ZWun3Fj4fsLW1jufLuJZCIVeXqF PmEZwOoG7I5IxzXO+H9bayYZkZGHKlflI/z9a7jwl8b4/D0nmM881wowrpIjBfYq6MD0AAPHf0xy 4bM3Vn/tFSSXk/8AgM29o4rQ+kPgR+wl4qhmTVJmks9Ujjb5mnimd5zI4P8ArGIK7GJzgEc4OcGv UNS/Y08U3sOgie/3XliWlMkf3mkaWVnYkkqvysmMkkktyuWNfMPhf9u/UvByyLpNvu3+WN1zKZDH twTgpsOSwJ55xxk101x/wUu+JmpxyRxapo9qrjICQKrKOTjLMW9s5zx1r6SnnWV04cqk/wAf+BqZ t1JO7Por4geJ5vhL8PfGnhq8stWuNSvNMM9l5EZmmux5h3KhBOWVGGEXP3Tye35mfGPQde0bX5ri Wezs47pt6b3UsQe2AcjHAIwOfcGvoPXfj549+Idh5V94m1K6Wf5zHFI33j8v8IJwcnsOvbt5dqfw A8Z+ML5pLfwz4s1ZZjmMwaZNKHHbDBT/AD9axzHOsHiIxSUm1tb+mT7Oa2PKPDNkttJ5k119qyAW ViNuWIzgZ47Z/wAiuy06CyZo7e4t7eR9o2SsuWbHUdc4ArH8WeHNS+GHxg8HeB/EXhfXNF1b4iP9 n8P/AGq3aFNTn8wRmBSxXa/mMijdjJcV7t4d/YW+Jl5rc2lf8IlcWt5CkcksNzLHDiNyQrBmbY2S GGFYsAORyM+fTdV2UYy8tLr+vyJ+r1t0vP8AQ4G00bTmOfsqqoypxxjIOD6cE9/f61k/ETVv+EOt 1nsdB1LUrhmiTyrBxF8pbEhUBs7l+VtqoxwQQGwcfSnhj/gmf8UdciP7zwzp5IG/ztSLFQehBjRx 69D2qb4kf8EtfGnh3RbfWNQ8QeHpoLKeFTBbRTzyZeUJkHYC27cFx2JU4Jxjup4aXxOl96NKEqym otu3a/8AwUfO3hzw9B4p8Lf2s2g6hpzXYE0KasYPMaEkFXdCxIJGMxsNy5wwBBxwGo/BTxNbeJ7b +wWv9TDZEVnBA1zvjDA7UiOSF4HKcjHvX6WfB7/gm/othD9o8U+JrjUjp8214LGJLOGYcFXLlpGK OuHG0qQGxnINbnxP/az+EX7I2h6ho/hhbD+3ooXSO2sLYyN5igBRJIxHmFd6nbuYncOnJr3PqNFU 7x9x907f8P8AP7yY1cT7T3np23/O/wCZ86fsUfss/tFQSWd1rviKHwbptvtljiv7o6le3EZAVUNs d6xoyjq0isOflBbNe4/HT4h/CjwjY3V94itfDurrukjb7CkdtcpKiqXVZIThiMggZc5dQQAcj4/+ M37YfxP/AGhtV0XULfWo9Nt7eMwahZaeWtI13THe0qhmR3CBJDnP3FUYyawLHwNDBJG8lzc6hcKS qmXIVS2SxwT8xJ7njgYFfG59xdl2Hg8NUisRLbXla+btZPytcmpWS3j8v6udRd/EnS9avbq40eEt pzSsYfNfdIiE5UMSACQuMkAZNS6ZeW7pvb93xk8jj6Yrm72OPR0xGN84Y/fk6n/PYVVFxcSjdct8 r44iXB+nvX43UmpNzirXey2X/DHDddTp9d12JIPKUyXSupAiMjZZc5wRyPwryD4z6f4Dt5NNuPG3 hfwY2ltIYlvdWtoJWtZOPlUMhx8oBLBw2F+6QMix8PPjpDr+syWOr79D1b7cbCOxvZ0jDzBf9VAc 75RgEh2UAlsAAgqLGp/BzRNJJ+x29wqzQmOOxFyPLRo4pgrxb8lZS0wYyZyGVWBHzbvWwnNQrcmJ clba2l+9pXsrdHZre53U6cqU3CpdabbX+f8Aw6OH1X4ZeBfHPxI0W38M3VnHp9xpDW13DpEv2aCK y82LyFjVQEKSIkuJI+AjNhg1fOP7XvwU8M/s+fErSdN0W18S65HrgvNRurGTV8RRW6hY3ih3Rlwo MocqhJAToVzj6I+BvhmP4dal4d8M/ZbjSL2x0/zls76YXE5iMk6OWljjUEAqCobHUenPf/FD4b+G fiNHY2/iHT9L1SS3cTWgu4gWhmHK7DwQxweB12+1etiM3lgMRapUcqXK09deqTbT3tZpp/M6s0lU UaVKck1y+Ts23fV9dFr1sfnv498N291pv2GzRPsukxiS1sbQrm0RlTch8xhvbucNkjHHBI2fB/iS 68D6bcReJry8EPh+4X7RB53k29zGwKqzyswCsckA5XHJ+fI2/U3hG40jwh4pvvDdxoej6XpMcURs 7m4CeZqkhDqFQbAWA2bSQ2M5GBtIr55+PHwQ8N6jZXmn6PqVxeXWqzFo4b7T5VktCsS5LTq7LIEk K8mM8OzYJXnvwOZZfiY/VMQ3Z2d7Np36pq9n59HfqfS8J0eGZQrwzmrOMrWhZe69Hf4VN3T5Wm7K 176tWry+I9Y8K6PbyaAuq6tbi1jnS5m1G2jWFgMBWlWYhlAVScHGeR1rndS+I/jjFrq0V5Z2d5pl rLFKF1HzI7lJNpaPd9pC4YqSTKADkZx0rgfhj+0h8XtP+GOn+IBN4DPh+QGMX+p/K4AB4kVCrduu 0gHIJyCKn0L9uWbxlrsei3l7Ztq0xxFBpWnJfWuoseNiOVZsn0YD6197RyelRp2UVZXvpfzd2+nV n9R5fjOAaeXUcI/3dOMXyqpGm3aTU2+aetm7PWTvsux7J8Nbyb4hx3WtXXiI6xaqv/Hppklok0Uy D/VvtnkDqQqAZY/gopmhQeIof+WWv2MVvIYbGIwRMyBX+VomHKx8AngcNz/EK848E/EebweLvSbP R7rwfKsiMsKwFXvZWY5TGxxEWwcFcj0A+UHQ8NeFdJ8TW2n6vfQx3UUmqb5Dczvqcxy53ATeYq/K QGBDDllUjDNXDi8twiw9kklfSyVvJq1unp6n5N4mVuB8Tl9OGVyjHFRV37OFoS5rLWXJqltZONn0 tqXv2j9N0PxD4JvdNubxvtd2UtkujA0/mbUTzFyybmVGYuqqOGIP3Sa5H9m/+zfCfgbRNX8ZTPFY 2kEz+RDMv2y7YsEjkALgHMW0kFsZAJIGQ3R+I9O8J34un/s3WpLBZY7LT7fzhbo8jBZWaQAyCNQW TEm9hkZXldok/wCFD+HYfiTriJJZSadb2qX0tuiyzR2ghKxvJIrybC6SbQVBJYEN0bBWBw7oYf2d 3JXv38rJ30X9I/HcDnmIw1KrhsPNctWKjL/CtdG9lpddbX+eDoEPiG58PTaemqa9b2moarHFbwPv a7tbaeJQvCkeYxG1VZXIKsCNuForavdQ0fxreRy3FxfXkun2slvYRSNHJBcNFOXVFiCIXZc7wyID h1HBX5iuqdTHJ2oSSXmr/qjwMZi1Kp7rfTZtf5n9O1j4J8IxaVDcNYabbaZHFHJBsKfZ2Ug7Gyhx 90lR0HJ6Zqj40/ZZ+GPiO0kbUPBvg7UGlxDGL/Sbe4XeeRhXXrjoeD05xX5f/Cr9rbx9olnY3UMm oQwLNHN5ZYwSzlY5FXKEjj96xUPyNoJAYCvSov8Agot4s8IaiNSutPupJk05rVLl3F15I9Qh2gkE jHHAwM9TXXHjLK6mlSaj5S0/NWO72lF/bt63R9PfEz/glz8HPHEyLa+AbfSbhpDGJILi4tgAP4gk cmxVPJGV5OOBnjzvxT/wRF8D6u0kmi+JvFHhpbcDDMILpP8AdUbEfPIGN1c/4P8A+CpT3GgabpMl vZyal5+xZxM9v50CqAN4kyd7SFtxBAAUHHPO94n/AOCpek+BnfS5tJ3TSblgvVv4ZV35YHESks2M AryQ4/iXiuqriMrqQdSbhbvdL8VY2dOKje6t30I7X/giF4N0C0WbVPiN4su/lMpMVrbxBcdzuRz+ JrU+HH/BIDwN4p8OW2pzeIvEU9ve5nt4oriK2kEJbKbv3QO8phjkLjdjAxk+K+P/APgpZr3jDwnb 263E0cwjMckMMQyJAuCpbunUYKnIz3rJ8O/ta/8ACN+DLVfs+tR30NtDAtvbQOIZVjiCvI5wDngb QVwSTk9q8upjMhpWvKNv8V/1Yuaml8a/D9D6v0f/AIJo/ArRUWTUlurxASI2udekKnnsY2X2yfUg d8V0ek/sO/s+6fbSXNv4f0K4jt03KXvJ7hsepDO3Xp05+tfI/jD/AIKlfF7x5p9rY2+keH4rO43Q XiyxIjeUCSHVWLfMNo5GO+ADgjg2/aD8TaarTLqMljcXSn7QsN+0wQE/MAGUjDbSMcd+h5rmqcRc PU/sqT8oX/Gxh9Zp97eiP0A+GHwd+CmqatItp4H8JrDa20ocXGkCZnkEnVGZSTtVT931JGQM1u3H iD4Q+BfscVroWnwreKYrcQaYixxng4IYBYj/AL+37p9OPzii/aJ8WWl4t1Y6l9hjkikgmWK3lkEs bqFcH94o5UEc+p4AJzoa78ZPEHjplkuNQulktXjEn2YpGJXXGwkENg8DPTOPxOEuNsrpJulSbt2i l+qG8TT6Nn6F+G/2svDcmow2Nr4em09Q5CPcXNtBDC7ONwLK7KoAYse3ynjvXJePf+Cjen+Cm1SF NLsQmlkxqovvM+0R7zEroygAjcr8LuO1ckrxn4Bn8QGcs2pX11cSSNtCy3LEj/vnA5GBx+tM0zUL W0m8u3gWNWxG+U8zp2+bJAJ659Bkd64qniLbSnRfzf6Wf5ijWpX95fi7/kerftnfG7U/2ltB0vVh B4c8O6hZ+dBocl7Y3MuoWN0y+aoE4YSKkoXytwGFEzN0rzPwN+1/8Srz4f6VpnxKj1zQRoyhbS98 O6qJrmaFsO/mTSEyxyxKCGIDMwjUKyBAK5b4u2OueK/Dlxa6OqjVImBjkcL+5YYKsgA28Ng8kcZ5 Brg/iZrvjuzt28QLqXh/RP7LgxcRvatNIWVhuVCW2LlyowuCeBk/LXNT4sxGJ96KhC71vJ3/APJV fX8BVsW5xUeV8sf19T7s8af8FQk+GXwf8OeIJNQ8balDa2dhb6hFNHCZr+YCPeQdqEM7BgxOeWPA C4Py38af+Cv3xN+JHji6uNFuhoPgu7+zXMlteIjXMDxZkkYMCFjjRtig5+YoGO3GD8p/EX4h+IPG 95cWF7fGHw/o880E15A/k2unBYizzQoys80g3eWBIQysrAjEbbvCfGXxpX4/48L/AA80PUvFt5qT vBp6PEVi1KZFyWIbCmOJcN8+ATjhQu6vp8PiMbXpyeJkorrZ2SXm2+2/nr01/rHIeBOFuGsjnmXE vJVxDT5Y3fK07WjFSjdtbufLaLfKnfR/pL+z3/wUp1b4oaHocek6+2qahYzhbxJriFv7QgVWKtah twKq3IBO9fmzmNgzZniuKTxf4kuNUZY4GuUWKCIIOUBOVcnOFJK9FJPXrivm3/gn3aT/AA5+CmpW /iLQ9G8MeM9OJvjJcvarbapDnySjsmNu6RAA20qN0TKZFJz9Bfs+3rarpF5qd5rF5qN9NqNyAqiO OFoS+Yt8IXMTqhTKltwfcTgnFfDcQY6svaUKc37NPu3zad9uX/hvT+YeJMVhcRjqksvg40735b3S u9Ur+9yrRJSb66u+nRaNb6pZWsMKzOTHGoZYZNsTPj5jt56nJwTW9p18sVqlrMz5YMGSL+Mkn73H OevfGaxfH3iqDw19iSKSzs5JJMH7SSyyDrxgYz19fpXH2nj2Hwz4x1L+0r9Xms4kMU1jdbkv45UV txiAyFU7lU4Y/KOfmIHylPLq1ePNbfVab629Ov4nz2icoz8mdF8YNQ8jw/fadp+l+S15FHEuoXJ8 mEzSOEji3kbVBYomSDndwORXEaf8dm8M6JHonji4XR7faYYdQ02aWMpCjskUkxwGVHwpDITkZJC8 Z39a+Jeg/FDQrfTtLt9a1SOW4SaeMkef5cTmYZcBQdxhIHC5A9eDF8QtD0fxd4O8SahM02oW2saM dMlNrHHJNEMfefnKEkAblQhG+bGAa9bL8JC8cNiYcur163VrO7ejetk1Z269OarFw/eUZe9+Fl+e v3HKa58MNNvNM0XxF481qPUrTRrNoFhvLw2Nk04m+edijLuLMMhm3dRkenaa7qM/iT4o+HdUs7hW 0uCxunWOC5xFdq5t1BYYwSOdvX+LpXjHjPxtN4t8DSWOly+F9a0/SLG2eCzLxHVbzEDJJjezqynL FSIyCGGRjIPY/Cj4i6cdG0fyGuNKtodItdOht9Qi2SJJGXEiOWJZGBCgAkdDnJxj1MZluM9kq1T3 nFSXKr2ipL+VWto9WtHrroeo8bh5TniLq75la2jvdXXTrovnZG3e+NrXRvj6y61c24mkjhj0oSQ+ WLf5JCASW+aQky4xjIKjFed/tKfGW18VRzX8s1rBoGlyrDBewXSrc/aSNmxV6lsuGxnG2POOchnx A0LQv2jLjxjpt9o+p6teaftGnXFigItboIFDgtjJjCyZUZ3sygZDZWpc6Fotx4C1DRNS8HpqVt4Y 2Rm1v7OSzInFsY2lZxK6oxSRgQJHI5xjG6vmc4lRoKkm7zUYKUU1dJ21SurXvre2uuty8yhJezT6 RX+e2/XVfPZnLTeIrhk0vU9P1SxZL6Yi7/tLyWheMyywDGWIDZMOGUqew7xrjfGT4w6nr11pemy2 Gm6HHZxQafHqOmGW2vL+0h2IvnGNAGmEYLguCzKgYbgFqLRvBWg6FoesWvhLXrCPT9QuFuLq9v7e 41Oa0K+VLCghjj4HlIXbID5YE4BCry8i3Fn8Pf7a1DxT4d1vUtI1WzihuLUtHYRtbyMvmujIHjnS HcoQqschUbWJJA+n4dy6Vam6sU+WLaWlnrZ/g339Nzmo4dyg5p6dfl5eXQxoNDj8JeB77UdJ8y10 6RIdPXR72SOHTfETNg+bIJQI+WncF1Iwo3NyWrf1D4HWvhG48630/wANrq2n2yR6hc6Lf2y3KW7N FIk0hhB2hTEh3Bs7Wk6EBqx/DrT6J4N1yS0tJNV0yxnimN4kLTTS2zqY5JQhY/Pb+XKMIqAk7DvU 5rovhZ8Q/EviKx1iPxFoP/Ex0s3SJbxQRwW8cWziLy1/1kO5uEJJUkLuO7YPpfY1Y3XxX31s3s9v LutvwOyNGceWN9Jx10dtrJvbbe/TfVb8/eeH/hzpGmWHiS6W41C8tnFxf6i7p51vGHCxyGCYZ8gM VjV1AIG3nkgY48eWPhzXtHm8M6Np76XdNLeRSXjpGssjRjEvlRliuBlSHUABoyCuRTfAXhzw1+0B og0XVza6hfbZbm9ldZbHUbCWMM0kLAAhlCFsDOG2EHBwy+dy+I7j9nnxRNpWqaXpfiq2WNre3EaI un3chkEsbBozuR93BVzn92OSFGPVo4eUYulF3d3v21t22v5abI8aVFJKU72d7dv6TPQ/ipYa78Q9 H8Tf8Izc6HqU2h6fHqGrSNqdzHDEDuJKw9fLWMLy2A5IxuPXzHw3c+IvCnhm8um16S38SXEEjXQT UxD5spAdLdIgSQUjbO4+WAW2gNgCvQ9S8W+JvhpqGsahoHhK31DSb15IltbOF7ieSdooEa3aVXYB YdrqTGCrFWBbcxx5L4m1rxh8afi/qFn4J8Ja9a+IreIxajbWVo0lxFdKW8xVMZBC5OOig87gxwx6 cvi38bXLve6vfz201+/0CVR03zUl2s32trpruaXwt+IQ8O6i0+oIutBrJJLcxvDKNOk3lXQgsCY1 TazyBRtbI7clcn4G8Y6pfX8ug31xa+HdStZil7c6nbbr6PyCQ1ukxDOsu4EgOpYkKqlcAMV01JSg 7Jv8f0i1+Jt9exFNcqm/kz9PdK0640WyTR4dRvrpbe3MALyPGLOJgQSuORL8uA2eASVAwRXT2fiW +huUVpbWG1OS0jsxYYGOWzz0PXPvXkvgrxT4gtruePxL4fhsYJf31s51YXDohIwpVUB3EAHLEAcY AGBVjRbSGx1ua90+61hnklMksc1w01vITlsLvyE+c9voMZzX47iKN5Pna9VZp/c/0/zFUa2hsvvf n/XQ9YupYZkklum0+4ZiDkxKzYPctjqcY59hzVAeIY7e4aW3bytx8t5IbcBnA/g3KOm7PHHfjnB4 ZPFN0b1GeRgzADCRAdsev1z9T3xVz7XNdTbnvZIVchSuNzfdxywHXGOAO1cccLFPUnlR00fiaaW7 aT7RNM24spmLZCnGGA5OACecj+tXovFkyrsk+1SSSYQKGyGB43dj1Pb1P1rkxp9xbNtW6EKsx3cM zMQpxgd8fNyPU+lOke4gt4vm8ySRwoIO1ecgZxj0JB9z68VKlTWugKKW528+p3EUPlMqsnDhlQ7Q cg9T2OWGe/vWR4k+Ldr4EtY1vJI1muAXQRN+8wMKFVAfmBbGT8xAUkKRnFDSkk1nX7FZV8uV5Y4A Yv3u8sQAQOOSTtwcYz361tfEP4K2fiPxRrmk4sYZv7Pa0h0+4b7QbsxKu6FfNA2+Y4OTxhl+UGu/ L6NFXrVleC0fe7XzO7BSgqq5oXTurd9LfI5LXv2gdP8AHHh67jt7yOx1BnFu0jO0a6eWUb3BX5TI scjrtyAXbBOQAM/4bt4N+DNxNeWmraxqOva1asZbyY7kLEnJB7bmXO4liB3wa5nxZ4R0D44+DLG8 jEUv9pWtncNZlDHDfxGSCRo3wNh3xhoztJx5mME4FdJ4j+K2n6N4cvGm0XTpdQtbd1mS3HlhRtIK pxuwAANxxnGABxX0dOnRnT9nhYT5X8UeaK282ruNz7ThvhnOOIak8Nw9ScnBKU/hSir6XlJx3s7K 93ZtLRnpuiX2rTzW62WlyTRhI99xdT+XvQgAsCST+IB6cjOa67XPEtj4S0E6hfyQ22l24VmnnAYu xIVFjx95mZlCgAsWwOc4PyVd+K4/G2leG9S1m/1aPULqSSG2srXUZfLPlOQGYJsXBVVYNgD5sH5T x7t4e8b2zeHdHm1LVIlvLhyltHNMsjy4cquxRuO48jpuwCTgHJ8POMnnQUKkUtdGop32vu29beSt 2Orivw1z3h6aliI89OSi1OGseaSbcLNJ8y5ZX02XNpdHoGieJdQ1y3i1CwsbjybqNZYrLUI2hmlG 0HJVeYzwW2sCW4yFziuR+P3i3TdG0e4hvjDaNrUr2aW11as8dvcm2kELseVKgbSzAZASNuOtbVvq LRWrXcMt5NcW+1v3IDTMxYAKp7HLDngDBYkCsPxHo8er6JrWn62VuI9dFs14gjjlWx8iUSl4nmQs rP8AIrEdV5AQjI8KlUjGSbV9Vs7aXXrqlrtra2h8LT5Urzk0ret2tV97sr/5Hx7+0t8AtS+Id4tv 4Ju9Pt5raSe3s3ubyZZL1XJieW2jV/KXcJHkcudyxqTy5K1658JvDei/s33L+B9I+0M2qWtpCdZv LSNEuJLVHkPkNG3mW6ZkfcD8uM8n5mOLqPwistC8RTX2tNNqkmkiaSx1S3gkku4oeGSGSNWXI8su G8lfmIQ7TzXbfs0appOheOJtctdc1CG18SWytqKalJLZW626JNJ5Vyxjwi8EHcCw+UEr1P3OIxVa pRjRnJtLytd+fe1tmuvoduZcXZpj5r65V5tFrH3U7WaTSsml5rou1iH9mP43eH/jn4luNe1K10+e JYXeC51UpDc258xmYRu2TLFEowzFuhBZ8g167Zade/D3xL4kt7PVNLjs782upWVm0CK0CvH5UmHj O1gZIf4l3A7gffxT4/abYNqNxo+sSW9n4P8AiBpezVLfTn+zwtfM0aJcw7SyRrv2HcFJkAO98Eg+ gfCbwVZeCfhfpOkzX0djoPh8zW0CpGHlVWYyeWozgu4wN7FQSBkrg15s8Lh67nOn7t7JR0asrO9u j26LdO920uD919UcPiqu1rLo9Xd+XTtr5Mq/tH6FeePPD1prXiDxZ4b0DwroEcV+9tPbxzSXV6jy ASxswyirEzbgxMZyeCQc+bfFS7k+OeoWvjSzubfVPDvihw087S/u7CNv3UflW+B5eJZm3mMjIchl AVjXrXxp8ZL8O9csfCsnhWPxld6rqUOiaObe3S6jPnSoUZo2zsKyiJ2DFue2FauU8ZfEPXfhF8XF 0tUstN17S7u2sta02e4hjZdh+2ouLfci+f5+4uOgZQQhDbPKyfGSliHhIR9nO76x1gtpWXvK11q7 2aSd2juyjL6+YYiGEnNpaq9m0rRcn11Vley17Jt6v8NafY/DD4IWtrNqupX39i6ZLpxggKtdPIuG kjQ8AsxTy1XHYLnGa5b4geOvCMHgTUvM1/UbidJks5dPcRb4TLH8jSxx5WSEqxK7mC7gQV3IVHH/ AB48ay6T4f8A7Q1G5h8P6XHfJFqNv5D3P2+QM+3B2Ha6rGoZgWU/IADgtXMeIvH8OjeDf+EitbFd Es8S3Ed3LpQWSNYdimXY2EclX/dpI6sxBA2nBP0eDyyvVXt5zt73S92+q216vTW9td0/m5OP1hc0 ea2/yev/AAN/Qd8QvjP4T8L+A9H/AOEQ8DaPa2duFW/mvNNW2vbGVvLSQQyy/dkBH3lYKSmByRjM +J3x++IHhL4ealrnk67o8qwx3LXd9ZrFDeoDjcBtYNkhl+6MEc9yec+K/iDV/idY6VDdeLYRcTLF qlrpTWKL58ZCgS7z8uWLkqjsqsrKQ7ZBr6D8M658PdE0e4a417xF4l1qxu4bqzsdUhtdV8PXVkiN vjktnjEsd4kiCXzFJUo4JZWbB9ajHDUqEaiXtL3er103u5bbau1n56s/TOEeNMNluW4nAV8JCSqJ 2bjGT95W1bTemjsra9mYXhv4jS+P5LTWdHuZ/wC2LyX+0NOnsIdsTQbdjosSrIZQ23c6bWG1Qcrw wfcfEbXodQt5dUtb2H7VdSWslpPZRzx3EFvIwIjWTcYsMBEyhWBSRX+8rEu+E3jfwp4q1bVNGeaS bUdQuE1uQTORvMr7/NR+MMmY23Lgq3zKa0Phfa6HpUun3ukx6lHYXmryWjpeQPHayOVkaQkoB8xe KAK4zG2cEnBA+Kz7J6NOs6vIpLSye7VtEm3urX66vo9T4fNud490Y2+ytHdaRStf5WdzyTwR47/4 Vne+ItH01oVn8RXMU6TC9mZpbdYHjiQJEiquWVMIwwBIMeaoBrA0z9pfwDrvjmzs/wDhHtW8D3WI v7SGlSW/9nSTod6+cY1/eLgkYI2jA+XdljnfFn4j3XgT48WU99tn8LtJCwaJVs5o0jdUVnWcmeVY wEB8sL8yhlJ2KzeaeNPhjpvxb+OcOk+EZtJs4fFUpEeo6kLi1aykijaUgncV/eBSOQzFjyEyCf0X h3L4wg61e9pq/XS2mvmktradNzbDxlToXlZq+qaW3c9L8VfEbWNV+L95Zx29j4a0dgPK1vy5FkgW 4+TyrhwQoHVCHUEE7WbPJ1fGH7OV78MNQTW9L17+2NPuIJookJ8ue6WW3cSddyAYLNuzgBMkg4Ne R+E/gP468balpPh82dxZ2cl1J5+q3FkLp0f7wkkkzudR8i44Xbjock/TH7M/w78e2k+o+H9OmvfD evWOlyR6pDYAjTdesDsAa32kEyl9qsuI3CMzfw4O2aVHS5XGqm49PL11fy6dtbnjxqJVr0klq2t7 79Omj/A87+HvhPV9R8U+FfEV5d2lrba+omutR89XdbSOLdesR8pEsURZiTvbAHByHOD8SfixPB8H ZDbax4i1G9vDBNdWr2Ttbx7CrGLzNolQo2Rk4JDMOhrqLT9mlvHl+3hibQI7I+INGe8ttTtLiS2t be78kqY3cgxu/nbjsAB8mIMcfxeA6n4M1v8AZ18FWWtQ+IbXxhYXm03lpb+Z5mnOGVNj55ikBIx1 Vx9ATtg6eGxMo8z95Pa3n31/G22h9tltHKnWVPHKUeV3TVrXWusWvei+X7LTtvd2v6V8Iv2hr668 Dz32h29qItFt7nT5NJlk86GC1klNwrAMCWbeWBYnnc2c1S8JaXpnxD8P6lNpF7NpGsRtJLPNZBoF jmlUExspZw0SsAQVCEFflwQDS+C/H3hb4i3MGtq1ppuqQkW08c0XkTK548t2A+ZTno2QfY9Mv4W+ AL74ffEPVvs1xb3mmXGRfRSErN5bFsMo+6dp4yCDhugzXqqgqSdorVn9BZTw7kMqtKnTw9OtTnG0 5QjuuX3ZLTmi/wCZdHFu93ZeW/HeHT9Av4ZZm+yeJLeeV7+5jiVYbuNyjRuiCNf3pYy5beyMu3AU q2SvUvHGqW3g2fUta03SYdRjmgjsorS+s4iqwxsGaTaxywBGQuc8jOOxXbT9tCCjCCl53/8AtWfz jxXw7DKce8JSmpdbcyvFNvlTdtXy2ley0a0PuYyf2qkjTM0LNtibj5gAV2gAAkD88fhUKWslu8qw O7CQ5Ly8sOvGOw4PB/LisuHX5tRuPs/kzSMwLNboxLOMAscDkjlunPvzVy01iSxtIzIoCqBsDA8t JnAUDgng5z6jPt+CVFLm3PlfNl6CzaaAt5lw4XBSNBjtlQO2MZPUcgdsirFnBI9zHIZiJVy7gHJQ 7Rxu98HOOOvTNY6eMrTWriRY5bTzLOba0bTLutnP8DrkEOV5AwCcehFWotdkiutPt5mupZdVu47S 3it7R5mLNyudoOOm0dDnAA55jkqpWf4lRt0Oit9QkeU7VkCk/u95Hzce/LdO47/lPa6Y9zHNtKw7 V3PvYAHONpHo3B96qXGt2Gi6FJdTXyxwSQK0BUf653OxOAQdp3bt2GJHAB5NeR/FT9qHT/htc2fk 6LHrUNxFHqHlfaw8hRn2+XhV4kVI2Y524E6jG6MiuWn+8qKFJc0ntbZ+jen4jqThDc9qs0t9OsZp HkuJGCkyNH91F+8TnA6beOecDnjixcXjazY3Uz3U8mpTJvFzIRuLbio8xugyRjof4u+a8FX9tTR7 Cxs47K0865v4I0t4by9ImgZlMeyQqWYyF0BYHbkMu4k7hXeah4tml0q5u7S6WSxsY0kOpTxP5dxk DCWynk7jkbuzYADHivawmV4jntUurWeqve34f11R00dYe0Vvda389vy/zM3R9G1v4d+CNI07+0lm t9HluIUS0IOxkdgFjlAycKy8A4PBwOKPGt54V0H4cxa5eWt1J4jtIzJOWt2LPFs8zapXgfK2NpyS Tz0yMnw78WG8e+HIbm3js47GR8Rzyzr5cLkhWDEHkh8oSvDEcNg7qw4fEUOueL9Q0TQ55NUksHY6 nqU0QEUcoICwRAYHBG4qCT8qgk5JX77BxVOnLmScn1tbV/1/mf6S8A5VSyrh/BYPDuDnNKTlCMeW q3rGaSs5u1lzN2ai56XM6y1TS/A9z4V8O6hCbnWP7FdJ4olJNrEyL5g5OVy5VBk7sA8k9e1/Zn8P yeF9T1zxfqHh2+Xwr4X0+Cx0hoVSJ9TvnLmd4d/+sdFEYYtnlsnkgUaJ8AbdfCTasz/2ZqGoS/bJ Jrx/tE2ohQUTLHhFO7ICgBRwAK+XfDvwO8Wab42v9Gv9Wk0lru6aa6u4ro/ary7VUmSNYuG8pWdG DcAKdwOGBrlx1sVhZ4ehUUXpzaN3V1zJWa3Wjetrn8+eM3idgcVgKmS5ZUTqU5unO0XHlgkouPM0 ua7j70ttGtVyt/oKPjXdfEKBtP8ACeg6j/allI91dCSQGOKDAkZ3DBUVMKVEnmYc5ABwFXXTXtS8 Y+EtVh1LT4oG0u7VZHhk8ye7RSp3BwqorOSgztxyxwgIC/IFj4y1bSvD2vaHaa3HfXcwh0rUdPsY lkuZVg3BsRxyS4Q+a2WD7W8vGAflHocFzJ4H8X3Wr6r408QaPoiXJhttKYwfZ5HRV277iFmABZSc Eo+MnGzJr83wmQONapGilBJPl5ufmk9H9pt6tu1o2S10vY/lehUSeiT+Z303iW41DWo/C/hk6akn iLV1vb/UL+3a6WwMDeRLsCuChMmIcA7PmLYcjJ8h+NekeL5/jbL4N0K41vWoNOmaDxCtkVW10MOk U8LZYRrIjxtkCTJXBBGcqe2+KOnNZ3HgDxQ2uQnxRBq90bdtPmW+sLa1azdm3bXOVQRKo4HMuQAx 45X4Y7PhXo3xIvNb8SaheWfj6d729uyD9otPNjMdyrsSBt4VRwCm0dwMfbZfWjKHPF3fpdXb12ab su7XT59maUWqnK4cui8tbJt9d3rvsegeM/HMPwy0rS/A9zeTXGtadp3n6A5gH2XW5QrTbBJt2oST 5exV3BWRlGDvrkNa/amtPipYaf4Y8M6pHpf25Vg1Oa8VfNtHkUOtvHEcmSRo8/OoKAsvLZ47r4s+ H9G8V+H9JvNSs7V7fw3crfaZPb3MivpTooZZQW5ABOMEkHByNvNctdfDjwd8XNG1qKHwelxda8At 3rFjHFJJaIF5dmZThmRWUFSCck8442wcacYXcbq7u+zdrWTevknu9F5ebUr35LJqUbr5W/TU7Dwv +2non9t6XJ4qvrddP0HUpm8Ja1cRHT5obiSARl8gKouI8yhWA8vDH7rHny74teCdBt/EV38RrbxH H4y8R6lZx3P9rXmouzrbJiKea4kRiJFkgRjgLt3ZAAVhjuf2evgt4O+EvjrxR4fv9U1Ka11jTfNW z1GVptRtVHzC5tHAJfycncAo2BznnGfmXxX8cvFHjmTRj4ilsbG1vLGO85kSaOVkuZBazfZ5BHLA 20mNjtBKKX+YNtDo5VReMdTDqUdLPVaq97XSb33S6v1Np4qs6ak3u/ldeT9S98f/AI7r8WfD/hvQ fDOk2mmW+uKFsbK0u/NS9ZAYy6yuiiQMysoWNshlC5Pyg7/gL4l6f4c+AVvoPj7RdcvlivIdP/sG Wx2tOm/zEClVRvMbAba5OArn+IAc9p2t3njm6eLTPCOp6r4T/syKzvrCQQ2dvbRvM8qy27s+xbgP M8mI0VdzZAAxt6TxX8NvFfjzwnpq3Vxb2l9HcvcxXst35l8AibI9zxKE3EFQXwHHldw3Pux9i6Ua ErRV77u97deunW2ul7nNKLdSTnrpvvrov67bHRfEf9nrw3+1L8ItJ8VfDu+03w6tj5+nRRx6a4WV wSnlSkMjBU2ZQsrqflPSu10z4SzaTpmn/YNN+0aho2mzQRxwzuWkZowpZcnrjbnOWIzzyRXxl4O+ MNr+z/qNnNDNes1pqfm3FjHPKYb0hHRm8v5Y1BU7SWBboQODX1J4D/bb8I6tfadIurx6dPqjxxR6 e1uyGKR2AVNyLs3ZHb6nFZVcnr0NZXkk3bZ2T6O2/q/wM6NapB8sFdS0t31Tt36dDstF+H9v4f8A Demedp+l3GoaXcHY+xUlVwjRg7x8+BG5XI4BzwTWhqGhXEUN3cNbx21jcRW8dnbTbrrfJ8xkUIPl jYN5WCrEErzxjHG2P7Tnhfx94pt1sryaa5127ne3PlPEqYUFldWA8s9SByCHDd67q0+Lzafp8dq0 kV1Z2t4t35UlskjTSJ8pBZlyFIJBGcHOR6151bDylV5Zxa7XV9L+eyezOutjIyxsqlSL5ZO71u1f X+l02Pz9/aH+Jfh3XPFzw6ONYhui6Wc2n3gRdPtmXdHIzI4ZQzDYQY9oTaeA3I4+TXfE/j25tdLX xVfa81nfsYNJm1iRxPIoBLQEkqd/zKpPPIA3c171+0h+zp8O9E8QR6xfXMfhzS9SSd7x/t3my+cW DJJHCwZ2QE/PtJbnPOTXy94j8AW9rc2t1YapbtoLSwg6jLBvNrPIis8ciRhmAQhioKjcFJUHmvvc D7L2UVBW06r8P+Buek5p+9FprbTT8NPysfVH9hr4S1Lw54g1LQPFuj2axRLBBbxTQS2k4ByZfLA8 5iwUFpdokaQEDDHP0z4R+IVp4l8Jx3ml6hqWny3MbiK9tnMTLJj7vzDIG4AOjdRkcV+e3wW+M/jD 4U+LLOOK6l8TeDZjJHqNotx51rc2gQibIzvjfyldlSQBuOFI4r3f4w/EPwHYro+qfDdvEmja55kj z6mNRnks70YPBSU7mkDOMhgAAzA5LGvmMzwNWnVSlr2aSsuyd3dP77/eeLiKLcuaenax6J45im8Q +CLeS60vUNNW1V3D2EshksmZz+8iZGY7c/ODkgqRkYyB86/FbwldeG/D2veHTE2rQ+MxbfY9fmvP LEU6S+YoZSNqkDCcN90E7gOK9F+Fn7S8nhzVksz5NppN4ylraUiCDTXEYUbGGR5JcbmyvBcnB5rr fi0uh+PvCUba5a29pq0jMtjcWdxHcxwMRndu3IjqyryCCBjcBuANY4as4TVlpe9u3X1066vz6Gka 1aeItvzcq9bJK/8An8z5DsfCsnww8V40/VtWhmmfE8X2RbuWZFyTvXcu7DAdCM+oPJ9guviHZaD4 /tPD+rXNtbeIPscV1Bf6Z5iwXAmQZjKTKrq4yVZCGU7ThmGDWH8QfBVv8IfGeseFr6S1vFhn3m+s JFmunP34S7H5QAGGUUg/MeTkZ8j+Nl3q3jjxTZ3iL5k0MISJzMftLFWLZyTj5c8AdN35fVU6kcQ1 fZq679GmfonC/HmOyCo6VOSlC65ov4XZ62/lfaSs+99j37xD8TtF0TXl03XIWtPOBRZ/I3W8wYYY gHO1hn7p+oPTBXA+Cvi62s/De31LxHALFrTUl0yS6eNtskuwON3GVJU84zjGeARRWcY1NVHofvVT i3J8e/rSrU5KWq5opSX92Xvq7W17arq937r+yv8AtBX2o61qVjf2Lan4ouiCdStZGE08ATaYZWZw qRoDwAAMO+QSOc74tftyW/hq71hdP2TZhj06yA2LHYsFfzXA5Ejktw5+UAJ8p5z5n8Nf+PbVP+wf N/6LevEfEn/I1ab/AL6/+jGr5inkeFlmNSDWyT9dPwtY/jf28pNI9a0D486hcTWPmXkGkyLqkdzH eSL5ZSQRiHzJDguNgGSwxyxPNd54a/be1bw746gvIbyDxBqX2a5022hjtW+z3UbOAJiR+8+baTgK rfd5wSB83+Kf+Q5pv/XOL/0Kt74Qf8nVeE/+xng/9KavMsnws6M5VI3jyt20s7X02vqZ073tc+qv gf4ks9f+K13N421S51jw74f052uLK6nlkXdJMohidVUH93I5ncrtIWOTnOAed+MvxQ0nwz8LdPuP 7Mu77TTdiKG2iUadFdRJcTXDiQh3mXcroAnml0WQtvzIa8j+FP8AyGPHH/Xtq/8A6SvX0f8A8FZ/ +Qdov/XtH/6BZV8ZPLqcM1oUpttSs7LRLlS2trduT1TWiS8zojG8ZSXRJ/e0j5s0v4nXHivWtKt7 ONmV9aiuJLpkQ70ijQLCgIyqIo4Usfvjpjn6u+EPwmm8b/soXFj4uv7iO3tdKuNZso7Vtq3D3SRm AMsgTdLHKJiI1dkJlDb87dvw38Nf+QVffj/6BX1Z8B/+TY9P/wCv23/9LRX3OYYNKKhSfLrFab63 e/4GuFtJcjWjuvwjt2/pdT6s/Yq/Y4iuP2dbPXPHF/JYWiWPn2dvZASzxSb32+eWVl+UiKIIjAqV Y5yQo+e/GupXXj7xxqPh7w/De3NnJqctu0nnLaxCMSEAyyAoGwmOMknuD1r7Bg/5Nf8ADP0b/wBC r5V+F3/Hra/9hO9/9Kpq8meYSor2kVdu2/nf/I/Uct8WOIsDgZYdV3OKjCnFSbcYLV3UdnLS15Xe rvc9H1jX4fDmrW1xoulzaheXmh3A02xuiJIxIgjRXkztBVZpRKV4UhJByM1NrXwy8MprsnjTXrp0 1xf9Ku5UutkMWETzA7cblygJJOSBjgAAeK6p/wAla0H/AK8T/wCg3NdV+3X/AMmua9/v23/oxadT BxjVp0f5t3136+Sufmea1JqUVf52SvtvbtsuyWhr/sO+KvhL/wALnPg/TZrltH1eae+a+iimZtTC qzRW0Tct2I3nagUM3JNcl/wUB8d67+z38cpvArWcX2A251zSr2O2QWt7YzkpF5pctiVT54kcEKCn TDEj5vsf+Rmb/fP/AKG1fTn/AAXO/wCR5+FX/ZPYP/Shq9+WEp2pYl6uXfXZLrp+X6W8+lUtzRXQ Z8Ivi74f+MHjex0OPRbOz1PT5Y7u4shudZrpFbaQYxteJAvmFnYAnywVbkHy79pf4HLo1z4i8PeF dc1i31bw/FFeXOiecwbW0ufLjZ4woBkkBb52fI2jnb/FT/4Jn/8AJaL7/sA/1hr0z9rn/lKbpP8A 2LNn/wCkz15tXBQweNksO2uWN99Hu7Wd9Ht3630R34eXtKajLZu347/1ueK/CT4aftGWE2m23h2H WrjU5n/sxrMzsZLOOEJ5azDO0QlGJQkshCsAcjaeu8TeHrz9nj4O2L6TdalqtzHfTLrP9j635Vhp 0sJETg7I8g7bmE8klS+N2GYH7m8I/wDJRfE3/Xon/odfFvjz/kkVx/19ar/6FYVnhc1qYqCnVS06 LS+l9fTZdvM3p2alThpda69bpX/4Gppfsr6jD418IXnjDSh/aK+GwYrzQLy6F1c6jAY2K3RlV1lV RcNG5Qrt3xjDYzj668Efsn/Dnx18P9QOkaauj+LBdy3MOq3Fo7XGm+YnmW7yg5PlSK7rtOFBV8Y2 ivD/AIY/8lt8I/8AYF1P/wBKo698uP8AkrPi3/sRb3/0Vb1w+2liJOSbSk9rt73379dWr676HPiq qpS9hbbr8306fJny34v+Lc2geHvEkdhpcd6nhXULnTZbH7SqTTSW86o8oRd7rb7CziR89FGMfNXk ukftu3mrfEKTU3t7tfBNjmC50y1VZLy5VonVZTJsBVBKUPylSAE4JNeifsCf8lp8ef8AYFf/ANHC vl1f+SnXn/YxJ/6OFfSYHD0JVqmFnBPlS1/xLt3XR7kUajm+VaPv9/8AXoe5al4f0X4rWurap4Ju lXXrmNrtYfICo0jHHzecpx8xOSDztbhjXE/Djx7qvgj4jM3jTTtC1DT9Hv2066ENjaLdfaXRlRk2 BWcDgkgfd9yK5Pxp/wAhe4+lQ/CH/ks+h/8AYatf/Za9GnhpRhKbleKWia1tZaX/AOBoXh4f7bGn 2a/K+x9KeALm41PWbh9P0jwbcXWl3lxbw6xp7vaxnYzwsPJwTudQGUnA2Mp44rqrpr3UNNVrW6jj uoQQHkhDqzYI+dD6HnAOcjuMg+f/ALMP/Ihz/wDYVuv/AEOvTPD3+s1L6n+leRjKjpVZ21s/y8v6 R51as5XZ4LpfxkeS71e0+K2n3mraTcRC4hhSMwutwn7tPL2lQmVLjPr14OK8f8Y+PLdNVvl8M2Sa Do0zRNBp8g86NSilcyHq7fMcMMEZI55NexfFb/kGal/18XH/AKCK+d77r+NfV4WjBRjUirN29F6L Yt4yqqapK1vRHUaNILOJ9e1LQxqGnCN4Ls6ff7VcEAKXjU5xk4w6kHOK6zQvAVlP4a0W+1G5n1KT Vlax0ewk1dpJtOMe5RcGFVDeUWZUyS3PHQYHjeif8jda/wDXZf8A0Krfw4/5Oc0X/sKp/wCja5MV RnOclzbK7033VvL9djswcfapR2/LofUvw2/ZV1Wx+Jf9i6h4osfDmtWyyTWMt1bn7NcFSAu2Rvlw 25QQRkMSCvQm18ePAGqWPhfVJtL097640e+mtdSuo7RYHRFb94Ps6qPmEm8O6cFSDtHLH1j9rT/X eG/+win/AKA1e16N/wAld+In/YwSf+i4a/OMRm1ShKM7Xad+22nbzv8AodGBj7SnK2jV1fe+u/k7 aaHwX8NPgTq3x80fUNT0e6fUta03aLnTpAWnjs1VUWdWzzGjfIQQNoMfJB44rX/h1NJqt9oV3psb X1in2oAuUmlAyHRQMNkABuCDtD9a++vBn/J5Wof9iBff+jHr5l8L/wDJRtS/66/419DhcyqSm677 Jpbbry6fIzxWHVONk9e/oed/DnxJpOlNfNZ6M2oXT26v/Zc0El1ZyOjBg4Pm+YHBUYLBtuc5Aoqr 4R/5LhpP/XZv5PRXRm1SNKqmop8yT1v/AJnmwzKphvdhdX10bX4LQ//Z --b1_04aa85c9eced8b2965a893db570b9d8d--