Date: Thu, 20 Feb 2020 14:25:05 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Mga Palatandaan sa Araw ng -Paghuhukom (part 2 of 2): Ang Malalaking Tanda Message-ID: <9d59e42fd54aad41ae3a00fb01c64f67@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.214.224.224 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_9d59e42fd54aad41ae3a00fb01c64f67" --b1_9d59e42fd54aad41ae3a00fb01c64f67 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_9d59e42fd54aad41ae3a00fb01c64f67" --b2_9d59e42fd54aad41ae3a00fb01c64f67 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 9 Ang Mga Palatandaan sa Araw ng -Paghuhukom (part 2 of 2): Ang Malalaking Tanda Deskripsyon: Isang maiksing pagsasalarawan sa mga Malalaking Palatandaan ng Araw ng Paghuhukom bago ito maganap. Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 10 - Nag-email: 0 - Nakakita: 1904 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay Mga Layunin: · Tanging ang Allah lamang ang may alam kung kailan ito mangyayari ( ang Araw ng Paghuhukom), gayun paman alam natin kung ano ang ating hinahanap at ang mga ito ay marapat nating gamiting palatandaan bilang katibayan na ang Allah ay lubos na nakaka alam sa Lahat at kontrolado Niya ang lahat ng mga pangyayari. Mga Arabikong Termino: · Fitnah - ay salitang Arabik na kung saan mahirap bigyan ng angkop na kahulugan sa ibang lingguwahe . Na ang ibig sabihin ay panahon ng pagsubok at kapighatian, isang sitwasyon na pipigilan ang pagsamba ng derekta sa panginoon, o magiging dahilan ng mga gawaing pagsuway o kawalang paniniwala. · Sunnah - Ang Sunnah ay may ibat ibang kahulugan ito'y depende sa kung saang larangan ng Pag-aaral, Gayun paman ang pangkalahatang kahulugan na tinatanggap ay, anumang naiulat mula kay Propeta Muhammad (SAW) na kanyang salita, gawa, o sinang-ayunan. · Hadith - (pangmaramihan – ahadith) ito'y isang impormasyon o kwento. Sa Islam ito'ytalaan ng pagsasalaysayng mga salita't gawa ng Propeta (SAW) at ng kanyang mga kasamahan. · Iqamah – Ang salitang tumutukoy sa pangalawang pagtawag sa pagdarasal ito'y mabilisan lamang bago paman simulan ang pagdarasal. Ang Malalaking Tanda ng Araw ng Paghuhukom ay ang mga pangyayari na mangyayari na panandalian bago magsimula ang Araw na iyon (Araw ng Paghuhukom).Ang mga ito ay hindi pangkaraniwan at napakamahimala na mga pangyayari at hindi nagaganap nang paulit-ulit . Ang mga kaganapang ito ay ang pasimula sa aktuwal na pag-ihip sa trumpeta kapag ang buhay na alam natin aytuluyan ng mawawala. Ang paglitaw ng Mahdi Isang tao mula sa mga inapo ng Propeta Muhammad ang lilitaw at ang relihiyon ng Allah ay mananaig. Ang Mahdi ay mamamahala sa lupa (o sa Mundo) at mapupuno ito ng katarungan, Ang paggawa ng mali at pang-aapi ay tuluyan ng mawawala. At nabanggit sa isang tunay na hadith na ang pangalan ng Mahdi ay magiging tulad ng pangalan ni Propeta Muhammad at ang pangalan ng kanyang ama ay magiging tulad ng pangalan ng ama ng Propeta.Siya ay magiging isang inapo ni Fatimah, ang anak na babae ni Propeta Muhammad (SAW) at siya'y lalabas sa Silangan. Ang Dajjaal (Ang Antikristo) Siya'y isang lalaki na mula sa angkan ni Adam. Ang kanyang mga katangian ay binanggit sa tunay na ahadith;Siya ay may mamula- mulang kutis at kulot na buhok, at mayroong isang mata, na ang kanyang kanang mata ay parang isang nakalitaw na ubas. Sa pagitan ng kanyang mga mata ay may nakasulat na mga titik na "kaaf-fa-ra" (sa hindi magkakatabing mga titik) o "kaafir" (hindi naniniwala), na kung saan ang bawat Muslim, edukado o hindi maalam, ay makakabasa. Siya rin ang magiging huli sa kanyang angkan, baog walang mga anak. Angfitnah (Pagsubok, kapighatian) ng Dajjal ang pinakamalaking Fitnahsa lahat dahil sa kapangyarihan na ibibigay o ipapahintulot sa kanya ng Allah. Gagawa siya ng malalaking mga himala na nakakamangha at nakalilito.Magkakaroon siya ng isang paraiso at impiyerno,ngunit ang kanyang paraiso ay sa katunayan ay isang impiyerno, at ang impyerno ay paraiso. Magkakaroon siya ng mga ilog ng tubig at mga bundok ng tinapay. Uutusan niya ang kalangitan upang umulan, at ito ay uulan, at kaniyang uutosan ang kalupaan na ilabas ang kung anong meron dito, at ito ay maglalabas ng kung anong meron ito. Ang pagkawasak (katapusan) ni Dajjaal ay darating sa mga kamay ni Isa ibn Maryam (Jesus), “Ang Dajjaal ay magmumula sa aking umma (nasyon) ... at si Allah ay kanyang ipapadala si Isa ibn Maryam ... at hahabulin siya (si Dajjal) at pupuksain .”[1] Ang pinagmulan ni Isa ibn Maryam (si Jesus, anak ni Maria) Pagkatapos na lumitaw ni Dajjaal at magdulot ng fitnah sa buong kalupaan, si Allah ay magpapadala kay Isa ibn Maryam, na bababa sa lupa sa puting minarete sa Silangan ng Damascus, Syria, na nakapatong ang kanyang mga kamay sa mga pakpak ng dalawang anghel. Siya ay bababa sa panahon kung kailan itatawag ang iqamah para sa pagdarasal, at siya ay magdarasal sa likod ng pinuno ng grupong iyon. Ang komentarista ng Koran na Si Ibn Kathir ay kaniyang nilikom ang ilang hadith tungkol sa pagbaba ni Isa ibn Maryam nang sabihin niyang "si Isa ibn Maryam ay bababa bago ang kaganapan ng Araw ng Paghuhukom bilang isang makatarungang pinuno at patas na pinuno”. Ang Yajooj at Majooj (Gog and Magog) Ang Yajooj at Majooj ay mga tao, na nagmula kay Adam at Hawa (Eva). Ayon sa mga paglalarawan sa sunnah ay sila'y lalabas sa lahi ng Turkic-Mongol, na may maliliit na mga mata , pangong pag-iilong at malapad na pagmumukha.Ang kanilang paglitaw sa katapusan ng panahon ay isa sa mga palatandaan ng Oras , “Hangang sa, kapag ang Yajooj at Majooj ay nakawala (mula sa kanilang kinaroronan), at mabilis silang kukuyog sa bawat tambak (mound) At ang tunay na pinangako (Araw ng Pagkabuhay na muli) ay nalalapit na (magaganap na)…” (Quran 21: 96 & 97) Ang paglamon ng lupa Ang ibig sabihin nito na ang isang ay lugar lalamunin ng Lupa at ito'y maglalaho, tulad sa nabanggit sa banal na Quran, "Kaya Aming pinangyaring siya at ang kanyang pamamahay ay lulunin ng lupa,…” (Quran 28:81) Tatlo sa mga kaganapang ito ang mangyayari. Nabanggit na tatlong malalaking pag guho ng lupa o lindol (tsunami) ang mangyayari, isa sa Silangan, isa sa Kanluran at isa sa Peninsula ng Arabia. Ang UsokIsa pang malaking pangunahing palatandaan ng Oras (Araw ng paghuhukom) ay ang paglitaw ng "Usok". “Kaya ikaw ay maghintay [O Muhammad sa mga hindi naniniwala] sa araw na ang kalangitan ay magpadala ng makapal na usok. Ito ay lalaganap o babalot sa buong sangkatauhan: ito ay isang masakit na parusa .” (Quran 44:10 & 11) Ang usok ay makakaapekto sa parehong mga mananampalataya at mga hindi mananampalataya.Ang mga mananampalataya ay maaapektuhan gaya ng paghihirap mula sipon habang ang mga di-mananampalataya ay mabibigyan ng mawawalan ng malay. Ang Pagsikat ng Araw sa Kanluran “Ang Takdang Araw (ang Paggunaw ng Mundo) ay hindi magsisimula hanga't ang araw ay hindi sumisikat sa kanluran, Kapag ito'y sumikat na at ang mga tao'y kanilang makikita, lahat sila'y maniniwala, ngunit yan ay mangyayari kung saan ang paniniwala nila ay wala ng saysay ( di na tatanggapin), kung di siya naniniwala dati, at nag ipon ng marami (mga nagawang kabutihan) dahil sa kanyang paniniwala (relihiyon)2] Ang pagsikat ng araw sa kanluran ay gagawa ng matinding suliranin sa Lupa. Ito'y lilitaw na kasalungat sa likas ng Mundo at ito ay nagpapakita at nagpapatunay sa dakilang kapangyarihan ng Allah. At sa mga Oras na iyon ang pinto ng pagbabalik loob ay nakasara na. Ang paniniwala at pagsisisi bago paman ang kababalaghang pangyayaring ito ay napakahalaga. Ang paglitaw ng Halimaw sa Lupa “May tatlong bagay kung saan, kapag ito'y nangyari na, hindi na makakabuti ang kanyang paniniwala, kung siya'y hindi naniniwala dati, nag ipon ng marami (sa paggawa niya ng mabubuting gawain) dahil sa kanyang paniniwala: Ang pagsikat ng Araw sa Kanluran, ang Dajjaal, at ang halimaw sa kalupaan.”[3] Maraming mga opinyon tungkol sa kung saan darating ang halimawat anong hitsura nito. Gayunpaman ang lahat ay sumasang-ayon na ang hayop na ito ay isang malaking nilalang na lilitaw mula sa Lupa, hindi tao. kanyang makilala ang mga tao at kanyang ipapahayag kung sino ang isang mananampalataya at sino ang isang di-mananampalataya. Ang Apoy na magtitipon sa mga Tao para magsama-sama Ang huling palatandaan sa ating talakayan ay ang malaking apoy na lilitaw mula sa direksyon ng Yemen. Ito ay isang napakalaking Apoy na maghahatid sa mga tao sa lugar ng pagtitipon.Ang trumpeta ay hihipan at ang dakilang Araw (Araw ng Paghuhukom) kung saan ay walang makakatakas ay magsisimula na. Talababa:[1] Saheeh Muslim [2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [3] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/193/ang-mga-palatandaan-sa-araw-ng-paghuhukom-part-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_9d59e42fd54aad41ae3a00fb01c64f67 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Mga Palatandaan sa Araw ng -Paghuhukom (part 2 of 2): Ang Malalaking Tanda

Deskripsyon: Isang maiksing pagsasalarawan sa mga Malalaking Palatandaan ng Araw ng Paghuhukom bago ito maganap.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 10 - Nag-email: 0 - Nakakita: 1904 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay


Mga Layunin:

·       Tanging ang Allah lamang ang may alam kung kailan ito mangyayari ( ang Araw ng Paghuhukom), gayun paman alam natin kung ano ang ating hinahanap at ang  mga ito ay marapat nating gamiting palatandaan bilang katibayan na ang Allah ay lubos na  nakaka alam  sa Lahat at kontrolado Niya ang lahat ng mga pangyayari.

Mga Arabikong Termino:

·       Fitnah - ay salitang Arabik na kung saan mahirap bigyan ng angkop na kahulugan sa ibang lingguwahe .  Na ang ibig sabihin ay panahon ng pagsubok at kapighatian, isang sitwasyon na pipigilan ang  pagsamba ng derekta sa  panginoon, o  magiging dahilan ng mga gawaing pagsuway o kawalang paniniwala.

·       Sunnah - Ang Sunnah ay may ibat ibang kahulugan ito'y depende sa kung saang larangan ng Pag-aaral, Gayun paman ang pangkalahatang kahulugan na   tinatanggap ay,  anumang naiulat mula kay Propeta Muhammad (SAW) na  kanyang salita, gawa, o sinang-ayunan.

·       Hadith -  (pangmaramihan – ahadith) ito'y isang  impormasyon o kwento.  Sa Islam ito'y talaan ng pagsasalaysay ng mga salita't gawa ng Propeta (SAW) at ng  kanyang mga kasamahan.

·       Iqamah – Ang salitang tumutukoy sa pangalawang pagtawag sa pagdarasal ito'y mabilisan lamang bago paman simulan ang pagdarasal.

SignsoftheDayofJudgment2.jpgAng Malalaking Tanda ng Araw ng Paghuhukom ay ang mga pangyayari na mangyayari na panandalian bago magsimula ang Araw na iyon (Araw ng Paghuhukom). Ang mga ito ay hindi pangkaraniwan at napakamahimala na mga pangyayari at hindi nagaganap nang paulit-ulit  .  Ang mga kaganapang ito ay ang pasimula sa aktuwal na pag-ihip sa trumpeta kapag ang buhay na alam natin ay tuluyan ng mawawala.

Ang paglitaw ng Mahdi

Isang tao mula sa mga inapo ng Propeta Muhammad ang  lilitaw at ang relihiyon ng Allah ay mananaig.  Ang Mahdi ay mamamahala sa lupa (o sa Mundo) at mapupuno ito ng katarungan, Ang paggawa ng mali at pang-aapi ay tuluyan ng mawawala.  At nabanggit sa isang tunay na hadith na ang pangalan ng Mahdi ay magiging tulad ng pangalan ni Propeta Muhammad at ang pangalan ng kanyang ama ay magiging tulad ng pangalan ng ama ng Propeta. Siya ay magiging isang inapo ni Fatimah, ang anak na babae ni Propeta Muhammad (SAW) at siya'y lalabas sa Silangan.

Ang Dajjaal (Ang Antikristo)

Siya'y isang lalaki na mula sa angkan ni Adam.  Ang kanyang mga katangian ay binanggit sa tunay na ahadith; Siya ay may mamula- mulang  kutis at kulot na buhok, at mayroong  isang mata, na  ang kanyang kanang mata ay  parang isang nakalitaw  na ubas.  Sa pagitan ng kanyang mga mata ay may nakasulat na mga titik na "kaaf-fa-ra" (sa hindi magkakatabing mga titik) o "kaafir" (hindi naniniwala), na kung saan ang bawat Muslim, edukado o hindi maalam, ay makakabasa. Siya rin ang magiging huli sa kanyang angkan, baog walang mga anak.

Ang fitnah (Pagsubok, kapighatian) ng Dajjal ang pinakamalaking  Fitnah sa lahat dahil sa kapangyarihan na ibibigay o ipapahintulot sa kanya ng Allah.   Gagawa siya ng malalaking mga himala na nakakamangha at  nakalilito. Magkakaroon siya ng isang paraiso at impiyernongunit ang kanyang paraiso ay sa katunayan ay isang impiyerno, at ang impyerno ay paraiso.  Magkakaroon siya ng mga ilog ng tubig at mga bundok ng tinapay.  Uutusan niya ang kalangitan upang umulan, at ito ay uulan, at kaniyang uutosan ang kalupaan na ilabas ang kung anong meron dito, at ito ay maglalabas ng kung anong  meron ito.

Ang pagkawasak (katapusan) ni Dajjaal ay darating sa mga kamay ni Isa ibn Maryam (Jesus), “Ang Dajjaal ay magmumula sa  aking umma (nasyon) ... at si Allah ay kanyang ipapadala si Isa ibn Maryam ... at hahabulin siya (si Dajjal) at pupuksain .”[1]

Ang pinagmulan ni Isa ibn Maryam (si Jesus, anak ni Maria)

Pagkatapos na lumitaw ni Dajjaal at magdulot  ng fitnah sa buong kalupaan, si Allah ay magpapadala kay Isa ibn Maryam, na bababa sa lupa sa puting minarete sa Silangan ng Damascus, Syria, na nakapatong ang  kanyang mga kamay sa mga pakpak ng dalawang anghel.  Siya ay bababa sa panahon kung kailan itatawag ang iqamah para sa pagdarasal, at siya ay magdarasal sa likod ng pinuno ng grupong iyon.  Ang komentarista  ng Koran na Si Ibn Kathir ay kaniyang nilikom ang ilang hadith tungkol sa pagbaba ni Isa ibn Maryam nang sabihin niyang "si Isa ibn Maryam ay bababa bago ang kaganapan ng Araw ng Paghuhukom bilang isang makatarungang pinuno at patas na pinuno”.

Ang Yajooj at Majooj (Gog and Magog)

Ang Yajooj at Majooj ay mga tao, na nagmula kay Adam at Hawa (Eva).  Ayon sa mga paglalarawan sa sunnah ay sila'y lalabas sa lahi ng Turkic-Mongol, na may maliliit na mga mata , pangong pag-iilong at malapad na pagmumukha. Ang kanilang paglitaw  sa katapusan ng panahon ay isa sa mga palatandaan ng Oras , “Hangang sa, kapag ang Yajooj at Majooj ay nakawala  (mula sa kanilang kinaroronan), at mabilis silang kukuyog sa bawat  tambak (mound)  At ang tunay na pinangako (Araw ng Pagkabuhay na muli) ay nalalapit na (magaganap na)…” (Quran 21: 96 & 97)

Ang paglamon  ng lupa

Ang ibig sabihin nito na  ang isang ay  lugar lalamunin  ng Lupa  at ito'y maglalaho, tulad sa nabanggit sa banal na Quran, "Kaya Aming pinangyaring siya at ang kanyang pamamahay ay lulunin ng  lupa,…” (Quran 28:81)  Tatlo sa mga kaganapang ito ang mangyayari.

Nabanggit na tatlong malalaking pag guho ng lupa o lindol (tsunami) ang mangyayari, isa sa Silangan, isa sa Kanluran at isa sa Peninsula ng Arabia.

Ang Usok

Isa pang malaking pangunahing  palatandaan ng Oras (Araw ng paghuhukom) ay ang paglitaw ng "Usok".  “Kaya ikaw ay maghintay [O Muhammad sa mga hindi naniniwala] sa araw  na ang kalangitan ay magpadala ng makapal na usok. Ito ay  lalaganap o babalot sa buong sangkatauhan: ito ay isang masakit na  parusa .” (Quran 44:10 & 11)

Ang usok ay makakaapekto sa parehong mga mananampalataya at mga hindi mananampalataya. Ang mga mananampalataya ay maaapektuhan gaya  ng paghihirap mula  sipon  habang ang mga di-mananampalataya ay mabibigyan ng mawawalan ng malay.   

Ang Pagsikat ng Araw sa Kanluran

  “Ang Takdang Araw (ang Paggunaw ng Mundo) ay hindi magsisimula hanga't ang araw ay hindi sumisikat sa kanluran, Kapag ito'y sumikat na at ang mga tao'y kanilang makikita, lahat sila'y maniniwala, ngunit yan ay mangyayari kung saan ang paniniwala nila ay wala ng saysay ( di na tatanggapin), kung di siya naniniwala dati,  at nag ipon ng marami (mga nagawang  kabutihan) dahil  sa kanyang paniniwala (relihiyon)2]

Ang pagsikat ng araw sa kanluran ay gagawa ng matinding suliranin sa Lupa.  Ito'y lilitaw na  kasalungat sa likas ng Mundo at ito  ay nagpapakita at nagpapatunay sa dakilang kapangyarihan ng Allah.  At sa mga Oras na iyon ang pinto ng pagbabalik loob ay nakasara na.  Ang paniniwala at pagsisisi bago paman ang kababalaghang pangyayaring ito ay napakahalaga.

Ang paglitaw ng  Halimaw  sa Lupa

  “May tatlong bagay kung saan, kapag ito'y nangyari na, hindi na makakabuti ang kanyang paniniwala, kung siya'y hindi naniniwala dati, nag ipon ng marami (sa paggawa niya ng mabubuting gawain) dahil sa kanyang paniniwala: Ang pagsikat ng Araw sa Kanluran, ang Dajjaal, at ang halimaw  sa kalupaan.”[3]

Maraming mga opinyon tungkol sa kung saan darating ang halimaw at anong hitsura nito.  Gayunpaman ang lahat ay sumasang-ayon na ang hayop na ito ay isang malaking nilalang na lilitaw  mula sa Lupa, hindi tao.   kanyang makilala ang mga tao at kanyang ipapahayag kung sino ang isang mananampalataya at sino ang isang di-mananampalataya.   

Ang Apoy na magtitipon sa mga Tao para magsama-sama

Ang huling palatandaan sa ating talakayan ay ang malaking apoy na lilitaw mula sa direksyon ng Yemen.  Ito ay isang napakalaking Apoy na maghahatid sa mga tao sa lugar ng pagtitipon. Ang trumpeta ay hihipan at ang dakilang Araw (Araw ng Paghuhukom) kung saan ay walang makakatakas  ay magsisimula na.


Talababa:

[1] Saheeh Muslim

[2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[3] Saheeh Muslim

--b2_9d59e42fd54aad41ae3a00fb01c64f67-- --b1_9d59e42fd54aad41ae3a00fb01c64f67 Content-Type: image/jpeg; name="Signs_of_the_Day_of_Judgment2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Signs_of_the_Day_of_Judgment2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADpAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwChLZb4 vOaeMvnpmobaRbe4WQoTtOcCmSr5cRfGSB0qorSP82SWzmvo6taNPR6ng0KEqz5o6WOhubyzuZ4r oq4ZTgrntUq6+RIGdU8vpgDmseKKSWPhckDJAoigeZwsaM7HsoyapU4SjfoKVerCTXU0L29tr50d A6yqeMjAIqsqws6+co+bIGzt7mpv7EvTytvIBjPzDBqGXT7m1UNNBJGD0LLiqjyLSLM6kqjfNKJX ktzG2CD14461o6BYxX+qLDM2FALYH8WO1XtP0HUdTRVKbE25V5BjjtirNh4XuLXU42lbb5b8kcAj 61nVrwUXHm1KpYabmpcuh1q6Hpt7AyLaRxtjAZRg1y2q6fc6JeJG0olZhkHHSu4to3typxuHTirN xFbzBWnhVmHTcMkV49HFSpy11R7NbCxmtNGcfo1+LWQrcWpVmGFOOvqTXVafMskAkxgA4qZIrecF GiXHTpXNa4l5piv9ncBEGFUZzim3HES00Y0nRjrrY6hb+J3KLywpDJmUEVz/AIb1TzoFjlizIRku B196145gp4z1rnqU+STibU5KS5kXI5meXB4xT2nCvg9KrxzDziDjHrUdwD5gYc9sVnYolmvEi5Uc 1NBcCYHA6VQ2oHJkz06GpLSYefsGFIp2AuSSDyiRTWuFW3aRgSoHQd6lZFkXHakWIKMADFJCPP8A WrTyrkS7Y0SXJVV6j6+9Zsc01s4aJ2Ur0xXol1ottdu7SdH7eh9a4m8skttQltsng4UtXtYbERqR 5H0PJxFBwlzomtNUNyWF0q4xjIq2LGK4hMiMdv0rEhtwLtEmGF3c5rqftcRfyYRlQP4e1RiKai7x RthqkpK0mZg0pWyUkU496a2jucnzEwPet1dKe4gKRmNCRyWXk0+DwvFC6v5zt6ofumuXngt2dPvX 2ObOkzLg84PoKsxaI7rndXYW1nFaxhE+6ORnmiaEbfkVQp64FYurc1UTj20iRCRjIHemNpswrsoU VCUIGD6iq9yqQXPmYB3AYHpQqgNHLw6TNK+3BH4VcTw1MwycV0Cyo7bsYJq4hJHIxSdVhyo5b/hG mCjnJ9KguNAaIE7c49K7BdpJxQyBgQe9L2rHyo4P+zwn3hig26qOldhJpsTuWI61nT6YAzFRx2q1 UuLlMAQDGcU3yxn7vFbLWzKPu8fSo3snYcA/lVc4WMxR7U/YTjirn2JlHI59Knh09nA+UgUnIdjO EeO9SoFX0rQbTE6ZOaki0jJGM/jUOSHYgtovObHFN1aO4tY4zaKhZj8xYZFa0Wm+T06+tQXEjrc/ ZxA8rBd2QQBj8azkxnil8zxSMzgtuqGzt3dvlDHIJODVu4vEyQyjOOQR0ojIQL5R+Zx8w9K67trU z5UtEa/h5ZpdTSOIovmIcbx19q7Wy0az0a5a5jzvIxz0FcBp88lv5cyuFKN174r0H7fFcWglQ+Yh HUVM6k7ct9AVKF+a2puW8sdwg6Hjg4rG1fQhPMZHaRoidxjB4Jp1pfopyOCK0k1GORCHPOOK54yl F3RpKKluY9pI6ToeUROAvoKrSSzSXRdixUNgc1dkcbWZydvc1nWwLGSRVJQ5w3pWi11Jeh01tdh7 UqGAbA+tNF4WdQ5PA5PrWRa3BhkVhkjHJ7VfluEuFUKuG9azasykakOVwWIII4Ipb60jvrQo67ge vrRZ2+63+arIUqCv8OKhNp3QPUyYUEOIIkCxKNoz3qKSV4ycYwDjA71cuI9snzDiqwiBblePervf cVrbCwBZmDSFhx0rUhCrwOQKpIFUYq5C+BmkxjL+3DgOM5AxxWYkMkThnY4z1rbb94h5yDWdeqYU yFO0Ht3pJgWLa5DOFBO3pzU8lwEb2x1qhb3sUtswwFZTwKgufPuLKRLfaZPRhTirysxN2VyteeIg Jilu6kjqx/Wub1K9F5cF1LMc/eY80kkUlozRyR7ZM85H8qgCV7dGjCCujxq1ec9GKm+WQZOSe5Nd jpkmn2Vuu5okY9TnJNcgox0q3b2c1zIEijZyRxijEQU1q7IKFRweiuzrF1Cy+0FluUA74NWV1S3k fZC/mtjPyjpWAnhubYrSSxrnqO9aaw29pAkcI69fU/WvMqQpL4Xc9KnKpL4lYttJO+14yOvIpzXR AWN/ldvWq1uHB+XNXLqMyIh2ksDzisNDcY0/kwuyg57E1QV1uZtxYlqnvpF+yhWIVwazbfcGznAz VRWlxM1reBg/IyByPer43GPngmqlvNtj3E9PzpI7mR5CR0qGMmSXZuVuDii3uPMfbVO9ulIDJ171 FBOQ2c807aAas4ZlASqjtIi8ggmrsbh0BBpxGR60k7ARpGhRQwBOOacYkIxtFAQDoMfSnA5/ClcB n2ePrtGakAGOgpNwpQQaQEbQo/Uc+tJ5JA+U81JkKD2AqJrqIDO8Y+tMB6oQuCxJ9aYYBvLL95up PeoJtVtrcqsj4LdPeiHUYZ2bypVYD3oswPDJLfzExkYx1I61LbtCqbXfLY6jtV6/0i4BHltujxwn cVnrYSswdUK84IPY11KSaJasIXXeG80OCcDbW14f8RiwjlhljDRO2cHg1Rj0llZWkCk44OelPj0a N5N6mQAGk5RasxpNHT22vabPkoxiYfeD9B+NakTLIFcEFGHBHQ1ycGmRLGUldsn+96VpWN8tnELa 4bESn5Hx90Vk7dCtepuzp5kDKpHI70zT4JFtWj252nk5qW0uIkw5BdSMhhWgGt3jdt4UNyQaG7Kw rFGJdoIeM7T6VYAjh5Q5HvUsc8Chgr7gfXtQFRmCtKnPQd6m4zQtLlFh+dxmpTOpO5DuBqgtqGG3 nHWraWpwAG4HSodhhc5XDjBDDpVY5UZxxWgcBdp+nNUQUikkzyPWmhEQTfIW55rRttqRkfeI61Rh nRScd+1WI5NylgMc02BbklVI84qgLtSxWb7pqRn34HY1Xurd9pCgHNJANlFuzBl6j0rQto1MeV4J 61gBZI5AJMAHofStqyYhQc5FNgc5q2nXk+pOzRByeF2en0qvNoN7DD5jRZA7A5P5V2jqxIKkVW+3 w+e1u5xIo5BrqhjKiSjFbHHLCQbbb3ONsIzFqsCzxHAb5lYV2AeGOBvIVUPbAxT1tYpWWYde1RzW reZuDAg8fjUV6/tWjSjQ9krFZ3MqgZ+ZT17Gs+9kvI5ka3h3R4BZ2GAK1Uha1l3MAwPp2qwtykib cZUnBzWcZqL2ubSi2tx1s6+SqkjBHaluLmO3iJLcgVUuIxboPKcbR0X0rPuSbnALAZ6VKSbuMp3G oiWTAHT1q9ayB7QvIBx0xWedKlEi7vlB6HtV2G1lKhNwArWVraEoI7kMxG4jNWjL5CBc54pE007w ylS4H4VAqzxz/vBn3qLplE/2uMpymcd8VWa4RT8ua0xaJPAcDbnrVSTQ/MGBKQ3Ue9Ca6hYRdQUI MPgin/2wV+4cn36VlS6RNGzfPnFRG0ljHJFWoxZN2bo1hpABhd2epOBUb61KjchcD0rAaRo+uT/K nW92t2zRxEOV5IFV7JC5jZfWnYg4HFTwarI7/dAHpWN9kuPL3pAxXGSRzUUmox2EJaQjzOdinqx9 KXInsO5q6jrnzNa5Clh87ZxtX/GqE/iGxtottqpldRtG4YGPf3rk7uZ7sSTfelds8HgGkmiaO3BZ hvxuPGK3WHjZXMvavoWry/N5MXdiG6KEPC1NFqMkcQEoEiLgLIjbSfrWJu3jcGALLkn0FRx25kg5 lwobitZQilqQpyuXYNdgmibcNpU81A+pQMvmIA46benPrXIpdqoyeCfQ1INRByGT6Yrh9iaKuzqo r+ObAjcK7Do1NNzc28jBdjD1Oa52W8iI3wDa46Enn8aWLxBLEmyVA4I696fIy41k9zbkvbndvZlI PAANPW+kC5k2MAcEHtWTbaisoYxKuD13c1aW8RT+9VGHfAp8hamnsaEepStxFKQo6AEgVes/Ec7S Kk7hoc4Jxgisa2vo7klBbLF1wRUqfuyI127jyAR1FK3cdzrr7UWsdKe6iwTgbM9DmucS5uLvzJ3m Y3TNxtODgelUTM00KJJI5jzkJngVdsY4BN+5aWMY5JcZ/lW9PljHzMZKTfkdLpevTWdqguH8zc+D u6rXWWd9HcRCRGyp715+sDtvYTI5JG4PwMf41Jb3k+nbmhk3hvulTkAf/WrOdJS1RSk1ud9NLvTK scZ61VE+0OGGciuSXxEGRPOzIwPIDYFSabqss+qARjMMpIZG528cVH1dpD9ombrTqGGAQKsQTxAb mmbd6Y4qq/mORsjOe9MNrcM33DWdrlG7lXi3Jyexp2Y5QBI2CPSsdLK5EZO4qPSlCPEw3EmpaQ7m wtvbsDn5j60kEMYJ2sevSq8AUqcykZqVE8rIEwx70mMuEFRgHj0rPvLffKksaDzATuPfH1q5Ezeu fenE5JUdKFJxYmrkEX3d4LZHb0qOW4fzNpwARkHrUwTYG+YADmq6bJgrIwZW5BHcUXQEhDyAGNxk DuOtZNxLcR3BIAC55xVq5ujaKQBhzx1qnBKzNhycselWo6XFcjlvy6ENkEVQF0/ngjJPatwaXC0n 7xTk9qhutJVVUxx4f2601KK0BpsabuSZR5mQcYAFUTqV1bPKGTeo5B6cVbfFpEGuisSHgMxp6eTf pm3ZZYj8rba0i0t1oRJN7PUbHqeIw4fAIyMmrKaoGjDAKwPesy58PIh3ebsyfubu3tTv7INof3Ym fPAYHgD1qnCk1ozNTqJ6o0W1Rifl49hTTq0gHPXoKzHMUUyJuYoeGk7Z9Ks29sspZTl2HQL1qHTs aKopEjXrSqS3AHOa5K+166uZJEikKwlsDA5x9a1tevRZ2Zghx5knynJ5UVyYEuTjkdK6aFJWuzKp UeyLMlxcbMec+Ac4J60smq3K7DGscboMBkGCc+tVmSULy/OOhFQtO27DIFPPzA5FdHKjLmNi38Q3 0aKRc7mJwVxtqtfahLdyL5xDbCdvaq9uY2UF8nnoo702Tc8oIQBQfyNSoq+iG5O24+Eh3RF3fMcZ HSp7xmkygLMAMDjrWdCssV2JAfkB/i6CnT3LJFkHczEncei80StHVkxdya3jVpHMvyoo27R3J6Cq N7qBibybaMSMp+YHgD/69JJOSG8gZaQ/O/c/T0FA02Sdf3bbO5PUk1yzqXZotFoclny8FR+7ccE9 RU0YDDOfwqOONZIdxBDnqPX3qVSYCqzYyecjsKaIHbOMjimldwO7FS7WZiQDtPIFKFU4AXLE9KYC WStFMJE6g42H+KugaKJkDoGRjyVCnFVBb21nZCWQ4nbJQUtvq7TM6zMyjaAoDcZqGbxdtGX7RWU+ ZGCWxyQvFSvubyxhuhA3Co7Eh4iwnkXt7GpZC+9suxZSOc1HU1T0KjROkqht4GflGOlaNpFvmkLs 0fHB25z+FVBP8rkhidwC9wK1tOTM0i/xFeuTx9KpuwlqSJYTTQlYXZmCAgletGxI7eeGVmQhdyqe pPpVM6lcruVHlA3cYxSmaS6YmabkDkMK1Sl1IbXQoSD9xyvOfm9qv6BfeXMcglwQyle9BtVlRyzI SeR6ZpltB9muk3zQhf8AZIrZyTVjFRalc7q3v1lQMuVB7elXYruHPzS4/GuOghe9Egj3BF52gnP6 VLZSSxRpHcxl9n+sk6Y9h/exXC6avudV2dot/CoxvyvvTXvo9w8tVYnt61yMcxkZ1+1bGz8isKLe W7s7xPtk6iFxlXIxg+lCpITmdQ1+ASGtwMevFSW18lx8qxJk9iayP7W+0RSEss23jcPWo/7R6N8q svHFL2Qc51scgjTawwf7opBOCHyu3Az0rJtNatpkCvww4zVldRRn8uMF1HesXFrdFppli4kiFs7K fmZDjP0qnodxDPpsX3QQMcVm6rePZ2lwykjapVeM81iaBcSXVvJHE7IpwcAYz7iny6i5jf1Rn+0k 8Mo6GqdnqtncXG1rxUIOAQOprA1u8kScwQXJdUXMp9/SseEvtUk/NjORxXbGinHUwdSzPSTffvrj y33KiBgRznFYt74l1G5jeKCIxoB1/i+orG0jxKltdjzg5DdQD3Ht2rX/ALV0nUZJN0rqFbKnbgj1 Fc9KNpe8rms2mt7FGy33t3/ph81UGQHfA69zWj9pNhMFs3AUMTIUGFHoPcVWfVLeFJXZYTEeACAS fepdMmeS0kcJutnOCAM/gK6pXerWhnGyejOisdSguIs3Com487u341fkk2xK8TK8ZOAQMgiuPinF sGE4227gowPOKjWW60aRXglZ0k6R5yrJ7elczoXehpz2OmvbCG5KyMqso5bYcGs2bWbOyZ4o4z5k RBHPH4mq8uvRXEfkaarLczcAMf8AVn+tZGp6Tc2ln++cM8pyeOQfStacHtUM5SS1iZ17evf3k87E KWfgDpioY8BthOGx065pjwPCvzkuT0AHSoQpRgzEjPUY5rtSVrI5XJ3LMsrLy+5gBjmoJ45H2qlt JliAq7SP1q1BqKxMHgkXjr5ig1av/EM11brHaZaQcGZhhRWU6vIy1FSW41LOO1gRZGbfj5hjhagn lg+zN9lTewJyT0+uapXF2u5jdytdS7doCthV/wAaozT3FyyxtlgcDy0HH6Vi6snsXZbImkuY406i Vh14wv8A9eqqxXep3C43bF6noFra/smF4181fLxgkOeeOuKsSy26xeTZYYkZ44xWEqjZXJYoxWYg RYFJZiMmQ9V9hUF1ePaKqxsQ+eRnpV6Wb7Km9/vsuAf7tY00auxkuOrH72eDRHXVks5dHcHlTx+t SSSeYq5Ujb3qeB0Y8qD+lXBbwSJ8pwe+TVKQmipBKwZAzHYO1dBZXWmpJHtgLuSACexrHlspI+VT cP8AZOaiSUxuCMhhV3uC0Ol1qzjmtnnuMxsg+QDksa5gL0wOexq39vlkUKznGcgGmxw75UUHG44z Qht3OisFC6avmneu3Jde1WxaLMh2zq27kAdDTFtha2LROwMQGHzxwayJzNpTskDhomAPviotdm3N ZamkLYRMUz8xOSAelatnbKB5qzfORt244H41m2eq2t8gSc+XIOjVajnazG61uYy47N0NTK5SaM+8 hljk2yHyyME+jCo1nDS4+baTxz0rSu77TtcUJdkW16ny5PANUWsY7e4McshjPQMPun3zXRCpde8Y yi76EYmdZSqEsBzjPWryK7SBTFtG3cW3ZzgVCLYqilSSc8Nwf5VfjghPKz4dRjBBzmnKSHFFy11B bHUo50iZeACvYg9sVf1nU0ihKwl/tDcogGeP6Vnql1NbKpKkKeGbHHtzSyx3k6pIxjZ0Uryec+1c 7UXJNm2qWhiy3bPNu+Yv1Bz+dbZ1qCeOF7qASqijjHINVfsot9hMW2bGTnnB71Zt5re1Vi21Qwww PJP+FbSlHsZKL7lb7fDFfPNa5eCT1GK24tMmubZZ4RE0bc7t1c7cSWKybYVaNR1QHdz61Pa+Jn0x Y4UUSW7N8yOO9FWVo3iTBe9aRrR2pWZhuMbL/snBNWrS6mt3+Z0bb1wcdfWpF8UwthY4xjHO45xV LUtesBCTbxpJK3ByDwfWsVKUtGjRpLVMdr0sjtHIwjdHwFBGcfSubtzLFK20lSWIBJ2luc9KZc3U 1zPFJK3moGxsXjGaZqIgigd/MlBLZR8AjnqDXn1Z8tX3S1rEqqJprudwDgjuelEAkWMbvmC9CD2q O1eWK2bc4Oc4wR0qS2lKJIVXb6cdK7sPiOb3XuYTh1G2iiO6fMjMmckgdAalsYWlmuNjl1HTdwKr Wz77qZvMZnPUADp6Vftwkcc/lKeBj73GKp1OSXMVyqSsxfsckqLNuUxhiv49+KuWlzLp7srM0ZH8 Oar2O+2WNZlZlkJxgjGPWrl1YrKQeny4XHpXXRxCqrU55UnB3iXo7jz1YzMrqckse1QwajbSxJbD KHdw8ncVmrbPGhiWQEAliD39aFWPadzA7fercYjVSS3NMtHIVLSBiAVVhxRLIXhVfP3lPugtkCsR pAuEjU9c0CF+Wzhu3tRZIXPfYmnZFcmZyuegU81TNw8x22wYg/xNTJI2kuScnjuelEpVEz9wHjA5 yaxqVGloNRuMMMUBBlbe+fuj0qOe6kkOCcDsg701GlN3Bk4JU9qmihkaRiVye5rng+bVmjRFFb7m WSfpnbs9a1J7tofLihVUUZ+6MZrPvyYxBHGAoDBm9xST3Tw5lZQ+1icegxWVSpZ2uXGNizdzSzlX kYiOThQOagW5ePGF2EEYAFEV4FngUuMiLj8RS+d+6gXgJI4O49QaiNZNNDa1HL5kxkBRmB5Ut/Fj tSGE3B/eR5AHCgZxVqaQm8t0YlsuwzV77RGqssa7ipAO0+1R9YXUHTPPniaFQ0ZAJwOfQ1bjTdJK gU7kIqG9ukntHeOMLtZCpHen2d+0kwZgq5bDAjrxTdR9A5SeF5ob7akmBs/OnK0cxZ2iCndgn1NQ ROonbJ+RG2MSeRz2q5aOj3M8CjH75gmR2qo1WLlGqlvK7cFQDj1NPjSMEhJDwehWpYLdZZpEbCOc kZPBqC48uD51ySOwNX7WyJ5dTSk1N5rFrWQqxYY3HrWZKlwFCsdyqML7CrKjzZwAm7gAqfetFrT7 Oi/NgMPkB7GpWJSdipU2zCT5WywxV6K4Q4DrUc1w6M6zRI+DjOMflTEmgI+aMqc9Qc118yaMdUWz aQXg3K5B9aWWW9ghWKYieBOitziqyJv5hfg9icGn/a54fvAn6jNFhqViSO42cW8jJu6q3QfjS3Go XjAfd+U9VqL7bDKMTRj6jrTxAki7YZMj0aqUrA23sW7XxDfNJtDIobqGGQaty+JA4KGMxSL3Q5Vj WM1vszndn0HNQlsHlSp9avlhIXtJxOgk1+W5jZWAGRhcdKz5TzvbeSehzVJTtI7496mNwCB6+9V7 NJaGftXJ2Y395FL5iMcnvTZr0lwWyzKRn2pxuQB8oz9aiuJvmGNqt9KyrStE0p7mhFfyKyrHgKT2 HJqYXKIrkDLEdc9DWNBdkzFG4XIwx71auF4VQSpbIyO1ZRrXg5NFuNmkh6X1xHKrQqpdmAIx+oqb Vi01i370BS/Efv8AWpLCGyeFDM7tKTxgn5cd+KiltobWJjNNvIbIVjuCntXkyqKU/M6EtDOlkijt 4YoQyktyMdK0YYWdmeNiECgHd3rMW0nv7S5uIvlZG6Dgt+FatlIbd0EhbAyPlbPTpTVTld1uJq5X gjKTO0aggN0Pc1o2UkjyOI0VUxzxyaswXIjtmkliJdW3bV+Xg8dKy3ulivmclpFAyWXuPTHrXQ6s amwrNEkqy2VylrNjzN2/5Two9M1tPOVjVXwy9AwPNcsjCXyvleQRk/fbqD0rqZYUlsIVYqjlcqoP IojV9lUV3uKSutChLNIjPJHKCvoeMVVlOY1aNSoLLmqt5DLBDNufMi4JHsal82VIoUORnD9OTXc8 Ra5goXL+0hHOcFapyy7nj3FhvXt/KrDThp7veNirH0/vVmhmlu0KHDKgwuOCTWM8Q2WoIv8AnRrL hV+Row2PQ9DUdyV2QfuwGZyowfSqbSL/AGi1u7YGwKCOgNSyyLb3NlHKPMk3g/L2/wAaylWktC7I hM6R3HmEY2koFPqOa1PP2vJIpBUQgke5rC8g3esPanCjzHfdnoMdKvXbiG1LoGfzB5Z44UCsZSa2 KSJr54wI3PKsnQ9fWq0rtMqqDlZWCYAxUN/EYo7eaQguQuFB6DFZjXUn22GIZKpPuBHYVHI5LcGz Q2SR6mkk45MZT24GK0DGqaPFNv8AmjlXBH0qn9vW4iGUwxkYM2O2abNqqmGTYF2q+B+FQ+Z6DTNH VbkxNbTKpIWUgZ47VQGpyWd1KJMAOAwNXfOTVdKliIXIkX5u/PXFYl8FkRGVmAU7MsOBjoKVO20k ElfY5ZbuaGywr8hhz1qayuQZAZt4yM7s9fepIrUTCVGt3TcQVAOQD6/Spba0khliUgSR/dbA9811 XQ2hIZWAn3kODJncOa0ohcrciSHMiEEv7c1XubF3tSYSqjfubavJFXrFf+JZctK8pYqRjoKTYrDR czx3iBwoPOM+vrUuobzeIZMFHToPWqSWdxd+TI0m3ackNwSPQVNeJLLcxrHE6kEDcOw96BaF+ylb zYzkDchwO5xWvNI91DKoVmREyhUcgisy0sWgjTdmRwGAb61paXmPzEk45O3np+NYTTuWmu5Su4pb qKLyygZYsMHbHOaofYbjPEluP+2orqrOCHExkkhdmfh27D6VIbO1ZyPtNsf+2dd1Gb5dUctXSXun Kx2FzxiW356/vRVlNOvM5FzB9PMBro1s7QDJmi/CLNKILNW+9n6Q1vzMzuzCOkSyx4kltwfUNTRo MoYFLqJfoa6Bls1I4fn/AKYVJEbVmHyOR/1xp8zDVmTbaLKM7r6Ig9qsHRcY33kR9sVv2yWpPyxP 9THVuSG2K8xsP+AVDmaKDaOO/sC33Em7/Iip08N2bD5rp8+zCuhaG1GP3cnPT93ViOKAMv7qQ+2w VftpLqT7LXY47UtCgtLVpIbjdgcqzDJ+lQajo1t/YlvJFLJJKy7pFXDAL68Vu+Klt3MMSWu6aTOG cbQB9aqXk8sPguzuICyAlkkzydvTbnHtWFSo2maRhY5qG3RtQSLehUkKuGHHtWvrUAsJEKK7sq5Z Ow98jrXOWDJ/aaoT+8kcFXTllNdj4kme3ggjuwWmhXcJMgDcex9a5VJrS5ra+pzj63NFCHtpbeLJ I8vHI9qoC7LTZndA2SQ3UY/rVe4mcLK0ijzOyr1Wq67YQqBiWJ5Qr2pqMUtEUdHZ30VrA8bT7TsO TjkmpbIwuEe5bLnaiyw8jHYsOxrNtJPN1JPLVJNvXIxx70+COO3nvSJtsitkLjAY+3riuTlV2uoz fkaKS5urcF8RjlVB3Af3j/hWBFO/9qB5kaUAfxfLxWno94X1K433XlzSRcs3TPbPrWbe3BGvRNcy cbFL5Xbx9K6aCsmhSZpJfWrzKkS7QHIcYAx+NdRZW1ubZZpNvAG0uefz9K5ewhhbVA5w0BY+WHGA V966wJp4ZFmV238xnHC+wrOq17RRuK+lzk/EGxdRnAO3gZAPFWNQdIrWzYHJMY3e1UNWvS0FxbrG VO8g5HbPrVK81FrmNEkAzGoUHPWum2xCuTXGqNOrK2Amc8elMW4VbuOQHOU2nn06VlzqSqBG3HGc DvQI3ym9SueeO31quVWCxavJZJdTkk2/ID2PHT1pXvG/tezkMn3cZx2pksMs4xG5CH5if0qslu7O XyNwGORT0sOxsJcfZL2VwRJ85kDY7EYp5vPtNq+XVQJDvIH8P0qlLAwgaVt6/KAQfpxUGJQzZBBd eTjgVhyrcuzHarqGFt1ifKkcnHPHSoLS4COxOVc9c9/ek+xm7ZTnb5Y+bcPvfSpf7Ha6DSB2UjlV UZyfTNapxirE8rY+OU/2LuBPMrYA55qjeO0axjcoJ25A/rV7Trh7W2kt4tpkZe5+6aZLo1xOCqFW fgkZqIuz1K5G0Ot7uVI9kLje7L07itZZoZLpopgGUqHbjjd0rD+x3EMkamElB1YnAFPm+W5YLsYb RwDxWU4KQ7WJkEYB+UdfSrEbxq4HYdMCoclk+VDUkasSBtrs5TyXUfctr5RUgk9eoqzC0CwuoOQe vFVIoJNxGMLjJJFW0tGIy+FB64B5p8olJiwpCflwWP0p0iJ5gK24OOhI4qSK1dWxHIQTzgDpU6Wz Nw8kowecDjNFjWLZBGFCgi2wM4Jq5HKicrbjaKcLUBCd0xU1bhgxgru29eamxomV2lwissQx0Ip8 F1u5CKATxwKnNsT94Dj3p0Flt3ZQZ7D2rRWRWtyRbpwoyFwDjoOlPGpEr06cZIFTLYxhfuAkdDTz YqefKTPfINF0XqUZtQ6KMnPUGnw3hLDEZBqdrBHzmFBnuKdHYIDnaQfrVXQtblm3uwWwRz3qy9wN opkNt0P9atG3BHFZuxsmU/tCs3bj1p8cyllxU32X6U5LRR2AougOc8XzqLeI8deAByay7l2uvAwg hmwwk3OsrhdoBz07/hWt4rhja5t45ZGVcFgAM89se9c5N9jfR7r+0DKZo5MQvt4Jx0zWMpLVFI5j TBINUiSFSZRJ93kkiuh1dk2M0zlSCeCcj8q5/SmeHVbeYT4kZ8kgcge3rxV/U59PtmmZVleUudu+ QE/XHasKkbyKRzRkA8wyGQF885otn2yq208ZBPdqkv7pgFCL8h/2e9VYJCrqxGcZwK6I6oDRhZ0n +WPzN3zEE42/41u20qQ6w32lUdZMgMTkD8O1YHnrFcF2O+M4U8/MM1eSKCedJI3ffgfu1Xl/x9a5 5rUDd02GJPEckKLBN8oKpKvyZ96razY3EOqtFqOB93JRemc4wf5Umi+YmrtKJEjkDbfmPzAD1Her Os309x4gH2ycysxTlk2KAvQYopSUZNMHsWtJgFsZG2OwU4CygDavqffNddptpDd28CF2ClT8ynFY tybdraQqfLa4YSFtpIGBz9c1v+GY1uLaNoyrRJ6dq5m/aVYsXQh1DQo2V1wrA4G4qM1n33hC0JQr GMNjOBXZTRq2efwqKaEMqj0r09jllF9GcPL4NtkH3G49Kqv4Ttj18365r0CWBWXmqLwICeo9s0My kpLZnEyeFUK4SWZR3APWok8KLG+fPm98967doolb+IU2SOI85cHpikTzVF1ORu/DpuRtN1IEx9zH FMi8NmOMobp2X3Wus8hWIGWz705rdQhxnJ7GosilVq9zk4tEktxKkEyhHUjay5wfUVRk8PXZAAuV 2KMbeRXZyW+FyDUP2YkHJp2QvrFVHGQeG7lLsSloCQMYOcGtFdOvVDhVtcN6E10K2p2+/wBKGtiv XI/CpcUxrFVUck+kag0haRoWHb5jWZJ4XunmZvMjAPYZNdy0HzCmNbZOQRQkkJ4qqzmUiQDG81Ok UYPBaq6E7cg1IkrL3rsseb7Rl2PaVCksRVmGNAPuVmpKe5qzHKScZNFjSMzQRY8H5AcHvUoEfPyY HaqKknjJHrUgU45J496mxupMvRhEAByB6Gpw6qoAUEfXpVNUG0Ek49zUhC556UrGybLYlHHyr+NS xz4OMDFU/kA5z7j0pElwT8ox6UWLTZrLPnByOakEgY9KzEYE45+oqwjnoMnFFjRMtk7u34Uxd2em KhaU8DBwehzUaTM0uMEenNOxRpxMfSrIc4qnE/IGOfWpiTjg/pUM2USQuxpUc7qoNct8/wC7kwoz nHWsDVvETxRxrFvgZicsSM/Ss5zUFdlezLfjO1do0uEU4xtZ+49hWLZeFn1rTPMEzxjec7+OMcZF UtR1m7utP8pZWZCcAse/9alsL64EEazTsW27eWI498VySrxXv2KUBuqeF00u00u93q8k4OQBhRwc VzEqRoWlBVhg5LryWx6fyrptYu2nVIrqRjHCo8uJBlU+ma5TUYpI42m3cdvWnTrxqO6G1YyJrqRi MgbR0GaSJJPJMuzCEcHHv60yVgGx096u2PnXUJtUY+WDuwTxXTdRVyS3fRMLiQvEihtjFY+Vxjue 1XrS2S61O0hJmJDsrc4wMZGPyrJ8xofOQSN85HmDHHHSt/Q59sLzvcKignBK/P0xgH36VjOagrvY aRDbyRwayWy8qhgSB/nmtbUEWbVIb7zDco4zskX5kA9vaqukWqTySu8biVUJVccj296steCfU7VG XypCpi3ZwRx1qZayuuxTjobVzei68Owys4Mitjc3f8K6LwcT9mbkYYZ4GAfwrkbeRpPCoYRI2J9u CORx1Jru/DUKpp4/d7GAAx1/I1jho6pdiJR0NJ0yeopGTIHrT2XrTTivSMuViMnynpVSWHPYZq23 Sq7gE96CJRKcsXJ+U59qquQGztbjtirzkDpmq7yYGCwFOxjKBV8wFu4z6ipgofGWAHY07zMY+YZp cZ6gEfSlykqJC0G4/LIMemaj+zOBjzBx2zVraD0CgfSmNGoJyAeexpNA4IrCKYAhSCO2KY8c+B8x JqzsUMcIQPUGkG0jgvj0xSsTyIpFZh2zk96RzJwQi/lV4oW4D4+ooMZAH7wE9DipsLkPPlXIqRVP HFSrDipPL9q7DyhqLgjgY96tRRsegBOemKSKAkgYzV6G0YjgbSOlJs3pxuRKpIYYxjnmnhSCvy9e eetXEtGDfMpwecCpRZbhjDAdcd81FzrjArLjIHLfQVKBnGE+cCrC2xA6jGfSpUtsn7oP1NK5uolR lPltgEjvUUaM8hPGD0Ga1za5QjAAxziq4stpBYc9uadyuUigTkZ+b2Bq5AhXPykDPepILFRjGKvR WwAHFS5GsYGXJFJycgjtjrUUUZNwpH4k1sPbAD7tQx24E2/A49aakXyksaY6VYVaEX1qZEqGaIia MbCScAc5rD1K0028A88eYR2Rea6XZhaQxg9UB/Cs5R5tC07HmGq6XCWBgMkKdEUjArOWze33HLbi fvZrvfFtuTFE0aEYPVawYrKb+z2fBYsTnIrknReyL5onLzN5g2mU7vrzWZe2ckyZjYu2ehbpXRmw MpCSQlmzgZWnzeHJXgR9hIZsbR2qIUpQYrJnCyaVc7s7UweBg1btba7tgSYUYHrXTJoFyGX/AEYh QCMluKtQ+HTGA806rGPvBjWkqkrWGqb6HKeSzwknCtnkAVftrS6eERgtsY52jtXVro1hCQJp18zG SAxPH0oXz4X8qwjW4j7kDv8AjWFWrO1oovkMjToL20vvtmJcMuzcoyc9BgVettEju3aQzhMnLgna Qfbjqauz2ms3EkZQMpQ7sAdTVm0ttcklEl6WER6pwD9a554iqoX6j5R0elSQaK0UZwjSq2Cd27/C uljmmtokhjJ2gDoMVQS7toZEykrsOjFCcVN/aqnL4lULwcoa85V59Lpl8iJn1OXDRh8P0wRyKmtN RBQJcN8443461QfUYGBYD5h1z2qpI0k+5rUGaQ8hc8fhXVQxlZS3uS6aZ1BZSuQwqFxWGY75It20 IwweTyar3WrX9uxLQyNGMY2jOa9WGMlb3o6mTom66n8KhaIEj3o0+ZrizWRgQx65qwAc5x+FdsZ8 yuYuBWEPHQcd+9PEA445FWBj0FOAFO5DgiqIDzhetN+zhcHByKvACk2DtRclwKRt8jgkHrTTbEdG 71obAOopGTFK5LplL7OTyMbh3qM2hz94D8KvkEDNJRcn2Z54I/QipY4snvUyRZHSp44yB2rrPCQ6 2gyRtFa0SNtHHSqltH0xmtKKIsAOlRI7aKGbGNP8rpmrHk9hzTxCNorO52JFUQ+oqSOEen41OIyP epEQDGRQy0iPycjpmovJ+bp0q+EJHvSeVzzSNLDYIjjsKtLGe/NEMYIqwFx0xUstFZ4xg4qIQ85q 8yjBwKhAGcA5oQMiCYqeNaaBzU0aihjTF28UmB+NSEcUzaBSKuZWuR7oRVBYtmmg961tTQvEAOTV GaMpp6qeOaTRnKVmZEceJFOehqaeEunBwM5qNfvdKmZjtxUOJMahmzadJLw1xJt7AcVGNLXbtcKy nsxJq+0u3PIxR567PMyNvrWbijaNRle7MNvMzMq/d25CdqZHcW7SEI20Hn7uKuN+9JIKnPTIpy24 35bb+VZyg2aqqQ/bvJlwl1g4HBNWodVOQWaOQn0PNQPZQyEgxBqSXS4V2hAyY5wDUOmy1WRfOoxO uGPlH/ZOTU0c8c6hVnZiw4GRmsH+ymVCUfJzwSOgq1plpJFdLySB6mpjRTesRuojV+wF3+YL/wAC SnrYqq/KQCP7owKt7WB6E+9J8/8AdPWt1hKa1sR7Vlf7I4UhvmU96jFmQ/LEDuDWhHJxySPwpreX jLHC9zir9ig9oytuKrtjHHaot8i5JA/Ci9uPsgBjt5Zwf7oqtaXF5dRoXtGTJwSx6VOt7XHcs+eq r0anLKG/ix9aDCSDkH8qBbgHhuR6itOV9ybrsP8ANIYKVP17U4P+JpiRgnYGy3pSNbPuGARzQk+4 nYlBP+TSlz7VSliuEb5G6dRTSs+Bg8+lK8x8sS+ZcYz3qNm3HjioktpWQZ6/ypVtJATycVXvWFaJ y6RjGanSLPf8KFU7cHr9KsIo4xXa2fMJE0EfTtitGJc4qpDGPWtCBAFHeoZ20UOAA4yCKeI/oRTk HqAaewx0WoOxEewAY4FORABml3DoRx3pUxnONvpQUShT2NIfvYzz9Kep9+KRvakWSxDA5qTBz0GK ij4p+akpMViMYqA4BqRjURPNNCbHDrU6Gq69amQ4oBEpIA61Gxp27ioic0h3I7hPMj69KpXsR+yg E5960SpZe/4VTv1ygUetMzntcwwo3fjSyp2qdY8S8jjNOnjAwc07HEpNGY1p5xIzgd6RrUnCggIO gAq/t4o2UuVMpVZJFRY3XoRTxv7nmrG0elLsGaXKhqtIrbXz1xTmVsgkk1YCDNI6ilyopVpEBDbe Dj8altSVmBoZcA1LaxbnzS5UNVW2bUYDKD60/b7YpsI2qBx7VOOas61IhdMDiowmfQ1O49KjVTnk 0h3HLGMDgUBUj4UdPSpcYx29RUTdcelKyHcRlVjgqDjvQYlJyRRu4zTi3QCgdyMxovO0ZpcDjnrQ c5BPP0oBJPTAosFyKSPnkUxIUP8ADxUrMcnjjFNVyQRjpSHckCqq8Un600OQDxye1RtJg4/rTsK5 yy4OMCpo85qNACARU6H3rpPn0i1EOmauxj3P4VRjfOOeatwt161LOqmy2hwOvbvQz9v1qHzOAM/n TSwznNTY6ebQsb+OmKUMp6nmq4deu4/nTtwI70WGpFpXzwB+dBdsfKBUKkAAetO3EdAM1JakTxvx 6H3p5bj3qsj889akL++aRSY7PvTc80m6jd60BcetSKah3AU8Nx1oHclJ4pgPpSZpAeeppBcnDDac 1UuhuIxirSt09ahnHI4BNAS2KRgBcc8+maiuEyByOKvvgjgcjoapXLbgeMYq0c00kil0pRTT1pRS OYWnKPaminr6UikBGGpHHNO6PTXPNAxrc1LajByBUROKmtuCDQOO5rRkYFTA9BjGaqq2e9TCTAHW hnbFj2BPFIMA5/Wml+OKbvABOc0irkjNx71XaTJ46juaV5M/XrVd5BntQS5Eyy88mnO4PvVMSgc5 4oeYN0AAphzFnzcDPAFAm+XrVMSdc4PpSeYB97P0pWBTLLvjjPNM87AqrJLu4U/rUJkIz6Uh85e+ 0d896hkuOc4zmqwcbsdKGkUHA6UCczJjbpU6EDmqcfapxXUeKmXUdasK442n8qpDpU69PwqWbQZa EuecjPvSFj7Z9qh9frQOtSbXdicnj74FOWXb1LfnVVulPHb6UMabuWhIuQRTvNHXPNVx0pw61Jop MtLKCcc0/wAwDtVP+Kn9jSNEy15mBxilD89cGqq9qlH3xSKTJ91LvGcc1GKU9aBkm+lWRSeoqJe9 Kv3hQCZZ3Y6c01mz2I+tB6U1vu0insQTNjocY9Kry4CnBqZ/umoJOladDlmyoTyaBSHrQOlZmA4G pY+e9QipIetBSFbhvUU1jzTnqNqBiEnPvU8BwBzzVU/eqxF1FCHHcu78YpUmJHPT3qA9R9aRerUz oTLBm/P2oMwPYgnvnFRTdB9Krt0pDuyd5Bx83PtUTSAEE1EPvfjTpO1BNxC5HXNIXzweKkf/AFYq tL1oFceZMDr04phlJI5+761G3Q/WmnqaB3JWkz9KaWNN70Ht9KBXFzzSqSCdpAPvTRTG+8aAP//Z --b1_9d59e42fd54aad41ae3a00fb01c64f67--