Date: Mon, 6 Dec 2021 08:18:36 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Mga Palatandaan ng Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 2): Ang maliliit na Mga Palatandaan Message-ID: <94c2cac25fc6fe4c067f640edbfc8093@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 18.212.120.195 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_94c2cac25fc6fe4c067f640edbfc8093" --b1_94c2cac25fc6fe4c067f640edbfc8093 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_94c2cac25fc6fe4c067f640edbfc8093" --b2_94c2cac25fc6fe4c067f640edbfc8093 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 8 Mga Palatandaan ng Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 2): Ang maliliit na Mga Palatandaan Deskripsyon: Isang panimula sa mga palatandaan ng Araw ng Paghuhukom mula sa malalaki at maliliit na tanda nito, at isang pinaikling listahan ng mga maliliit na mga palatandaan nito. Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 57 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6649 (daily average: 5) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay Mga Layunin · Upang maunawaan ang mga palatandaan ng Araw ng Paghuhukom at ang pagbabalik tanaw sa mga palatandaan habang nagmumuni-muni sa malawak na kaalaman ni Allah sa Kanyang paglikha.. Mga Terminolohiyang Arabik · Al-Qadr - banal na kapasayahan (tadhana). · Masjid - ang arabik na tawag sa moske (masjid). · Sadaqah - ang boluntaryong kawang-gawa. · Sunnah- Ang salitang Sunnah ay maraming kahulugan depende sa larangan ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinanggap ay, anumang naiulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o kanyang inaprobahan. · Surah - kabanata ng Quran. · Yom al-Qiyyamah –Ang literal na ibig sabihin ay ang Araw ng Muling Pagkabuhay, at ito'y kilala din sa Araw ng Paghhuhukom. at ang Islam ay nagtuturo na sa araw na ito, ang lahat ng may buhay ay muling bubuhayin at sila'y ipatatawag at haharap sa Panginoon (Ang Allah) upang hatulan. · Zakah – Ang obligadong kawang-gawa. Ang Paniniwala sa Araw ng Paghuhukom (na kilala rin bilang Araw ng Pagkabuhay at Huling Araw at sa Arabik na Yom al-Qiyyamah)ay isa sa anim na haligi ng pananampalatayang Islamiko.Nangangahulugan na ito ay isang konsepto na kinakailangan ng isang Muslim na paniwalaan at maintindihan. Tunay na ang mga Muslim ay naniniwala na magkakaroon ng araw kung kailan ang sanlibutan ay wawasakin at gigibain at ang mga patay ay bubuhaying muli upang humarap sa Allah, ang Allah (ang Makapangyarihan ) ay hahatulan niya sila base at ayon sa kanilang mga ginawa. Ang tunay na dapat na maging layunin ay maging katanggap-tanggap sa walang hangang buhay (ang paraiso). At yaong mga naniniwala at gumagawa ng matuwid (mabuti), sila yaong maninirahan sa Paraiso, at silay mananatili roon ng walang hangan. (Quran 2:82) Marami sa mga tao ang naghihintay at inaasahan ang napakahalagang Araw na ito na may pinaghalong takot at pag-asa. Ang iba ay naniniwala na ito ay malayong mangyari kaya naman wala lang sa kanila ito at ang iba naman ay naghahanap ng mga palatandaan ng pagdating ng Araw na ito. Ang Banal na Qur'anSurah 21 ay ipinagbigay alam na marami ang hindi ito inaalala at wala silang pakialam hangat sa ito'y magsimula na, “Ang (Oras ng) pagtutuos ay papalapit na para sa sangkatuhan habang sila ay nagsisilayo at nagpapabaya.” (Quran 21:1) Napakarami ng mga aklat at mga artikulo ang naisulat at mga video na nagawa patungkol sa mga palatandaan ng Araw ng Paghuhukom ngunit ito'y sa punto kung saan walang kasiguraduhan kung saan ba ang paniniwalaan at kung saan ba ang hindi. Ang layunin ng mga ito at ang mga sumusunod na aralin ay upang talakayin ang mga palatandaan ng Araw ng Paghuhukom sa isang impormal at madaling maunawaan na paraan.Dalawang mahalagang punto na dapat tandaan kapag nagbabasa o nagsisiyasat tungkol sa Araw ng Paghuhukom ito ay ang mga sumusunod. Una, ang kaalaman sa mga palatandaan, ang mga pagsubok at mga kapighatian na kaugnay sa Araw ng Paghuhukom ay dapat na nagmula sa Quran at tunay na Sunnah ng Propeta Muhammad.At pangalawa, walang may alam kung kailan ang paggunaw ng mundo[1] kailan mangyayari. “Katotohanan (taging) ang Allah lamang ang nakakaalam sa natakdang Oras…” (Quran 31:34)Taging ang mga palatandaan lamang ang kayang makita ng mga tao. Ang Propeta (SAW) ay nagsabi, “Darating ang Araw ng Paghuhukom na kung saan ang mga pinuno ang siyang mapang-api, kapag ang tao ay maniniwala sa mga bituin at kanilang tatangihan angal-Qadr (Ang Banal na Pasya o Tadhana)[2], kapag ang tiwala'y ginawang pinag-kakakitaan, kapag ang mga tao'y nagbibigaySadaqah (kawanggawa) ng may pag-aatubili, kapag ang pangangalunya ay naging laganap - sa puntong ito kayo ay malilipol.“ Ang mga Maliliit na Palatandaan Ang mga maliliit na palatandaan ng Araw ng Paghuhukom ay ang mga palatandaan na maaaring mangyari ng matagal bago ang aktuwal na Araw.Ang mga ito ay nangyayari sa araw-araw na pangyayari sa mundong ito, at sila ang marami at kadalasang nangyayari ng hindi napapansin, kahit na paulit-ulit na nagaganap. Nagpahayag ang ilang sa mga komentarista na may mahigit isang daan na Maliliit na mga palatandaan ang Araw ng Paghuhukom . Ang pag-alaala sa mga maliliit na palatandaan ng Araw ng Paghuhukom ay dapat magsilbi upang ipaalala sa mga mananampalataya na ang Allah ang siyang may kaalaman sa lahat ng nangyayari o mangyayari sa hinaharap. Ang kaalaman ng Allah ay malawak at higit na mataas at alam Niya ang lahat ng ating ginagawa, nakikita o iniisip. Itatala natin ang mangilan-ngilan sa mga mas kilalang maliliit na palatandaan at hihilingin namin sa iyo na ito'y isaalang-alang kung ang mga palatandaang ito ay nangyayari sa paligid mo o nangyari sa nakaraan. · Ang panahon ay bibilis sa paglipas nito, ang paggawa ng mabuti ay kokonti (iilan na lamang ang gagawa nito), ang paggawa ng kasalan ay mangingibabaw (sa mga puso ng mga tao), ang mga paghihirap ay lilitaw at magkakaroon ng maraming 'Al-Harj. "Sinabi nila," O Apostol ng Allahl! Ano ang "Al-Harj?" Sinabi niya, "Pagpatay! Pagpatay! " · Ang karaniwang mukha ng pag-gawa ng masama, ay nagdudulot ng masamang gawain, ang pagputol ng mga ugnayan at ang pagtitiwala sa mga mandaraya. · Ang pagkawala ng kaalaman at ang pangingibabaw ng kamangmangan. · Ang kayamanan ay magiging masagana't darami; kaya naman mag-aalala ang tao na baka wala ng tatanggap sa kanyang zakah, na kanyang pagbibigyan nito, na ang taong iyon (ang bibigyan ng Zakah) ay magsasabi, ‘Hindi ako nangangailangan nito.’ · Ang mga tao'y mag-uunahan sa pag-gawa ng matataas na mga gusali. · Na ang tao'y daraan sa libingan , at magsasabi ; "sana'y ako nalang ang nasa lugar niya’. · Ang pagsasagupaan ng mga Muslim at ito'y magbubunga ng malaking patayan sa pagitan ng bawat isa at mag-aangkin ng pareho. · Ang mga tao ay magtatatag ng mga relasyon sa mga estranghero (dahuyan sa kanila) at hindi magandang relasyon sa kanilang mga malapit at mahal sa buhay. · Ang pagdami ng mga paglindol. · Ang mga kapakipakinabang ay ibabahagi lamang sa mga mayayaman, at wala para sa mahihirap. · At ang tiwala ay gagawing pagkakakitaan. · Ang pagbibigay ng Zakah ay magiging pabigat. · Ang pagsunod ng mga kalalakihan sa kanilang mga asawa at pagsuway sa kanilang mga magulang; at tatratuhin ang mga kaibigan ng mabuti samantalang lalayuan ang kanyang mga magulang. · Ang mga boses ay mag-sisitaasan sa mga Masjid. · Ang pinuno ang siyang pinaka suwail sa mga tao. · Ang mga tao ay magbibigay respeto sa isang tao dahilan sa takot nila sa kanya na baka may gawin siyang masama. · Ang malawakang paggamit ng alkohol at mga nakakalasing. · Ang mga babaeng mang-aawit at mga instrumentong pang-musika ay magiging popular.[3] Kapag tinitingnan natin ang kalagayan ng mundo ngayon madali nating mai-uugnay ang mga menor na palatandaan sa kasalukuyan at nakalipas na estado ng mga pangyayari sa daigdig. Ang paggamit ng alak at pangangalunya ay madaling maisip at hindi nangangailangan ng paliwanag o labis na pag-iisip. Ang ilang mga palatandaan gayunpaman ay pupukaw sa kuryusidad at pagmumuni-muni tulad ng kumpetisyon upang magtayo ng matataas na mga gusali. Hinihikayat kang magsaliksik nang higit pa upang mapalawak ang listahan at maunawaan ang mga palatandaan nang lubusan. Sa susunod na aralin ay titingnan natin ang mga pangunahing Malalaking tanda ng Araw ng Paghuhukom. Ang mga ito ay mga palatandaan na magaganap kapag ang Araw na iyon ay halos nasa sa atin na at para bang ang lahat ay hindi pangkaraniwan at kamangha-mangha ang pagmumulan . Talababa: [1]Ang Oras ay tumutukoy sa eksaktong oras na ang trumpeta ay hihipan at sa gayon ay doon na magsisimula ang Huling Araw. [2] Upang matuto nang higit pa tungkol sa paniniwala sa Takdang Pasya o Tadhana, pakitingnan lamang: (http://www.newmuslims.com/lessons/30/ ) [3] Ang listahan ng mga maliliit na palatandaan ay nagmula sa mga hadith na nasa Bukhari, Muslim, at Tirmidhi, Imam ahmad at At-Tabari. Sila ay walang partikular na pagkakasunud-sunod. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/192/mga-palatandaan-ng-araw-ng-paghuhukom-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_94c2cac25fc6fe4c067f640edbfc8093 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mga Palatandaan ng Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 2): Ang maliliit na Mga Palatandaan

Deskripsyon: Isang panimula sa mga palatandaan ng Araw ng Paghuhukom mula sa malalaki at maliliit na tanda nito, at isang pinaikling listahan ng mga maliliit na mga palatandaan nito.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 57 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6649 (daily average: 5)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay


Mga Layunin

·       Upang maunawaan ang mga palatandaan ng Araw ng Paghuhukom at ang pagbabalik tanaw sa mga palatandaan habang nagmumuni-muni sa  malawak na kaalaman ni Allah sa Kanyang paglikha..

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Al-Qadr -  banal na kapasayahan (tadhana).

·       Masjid - ang arabik na  tawag sa moske (masjid).

·       Sadaqah - ang boluntaryong kawang-gawa. 

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay maraming kahulugan depende sa larangan ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan na karaniwang tinanggap ay, anumang naiulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o kanyang inaprobahan.

·       Surah - kabanata ng Quran.

·       Yom al-Qiyyamah –Ang literal na ibig sabihin ay ang Araw ng Muling Pagkabuhay, at ito'y kilala din sa Araw ng Paghhuhukom.  at ang Islam ay nagtuturo na sa araw na ito, ang lahat ng may buhay ay muling bubuhayin at sila'y ipatatawag at haharap sa Panginoon (Ang Allah) upang hatulan. 

·       Zakah – Ang obligadong kawang-gawa.

Signs of the Day of Judgment1.jpgAng Paniniwala sa Araw ng Paghuhukom (na kilala rin bilang Araw ng Pagkabuhay at Huling Araw at sa Arabik  na Yom al-Qiyyamah) ay isa sa anim na haligi ng pananampalatayang Islamiko. Nangangahulugan na ito ay isang konsepto na kinakailangan ng isang Muslim na paniwalaan at maintindihan.  Tunay na ang mga Muslim ay naniniwala na magkakaroon ng araw kung kailan ang sanlibutan ay wawasakin at gigibain at ang mga patay ay bubuhaying muli upang humarap sa  Allah, ang Allah (ang Makapangyarihan ) ay hahatulan niya sila base at ayon sa kanilang mga ginawa. Ang tunay na dapat na maging layunin ay maging katanggap-tanggap sa walang hangang buhay (ang paraiso).

At yaong mga naniniwala at gumagawa ng matuwid (mabuti), sila yaong maninirahan sa Paraiso, at silay mananatili roon ng walang hangan.   (Quran 2:82)

Marami sa mga tao ang naghihintay at inaasahan ang napakahalagang Araw na ito na may pinaghalong takot at pag-asa.  Ang iba ay naniniwala na ito ay malayong mangyari kaya naman wala lang sa kanila ito at ang iba naman ay naghahanap ng mga palatandaan ng pagdating ng Araw na ito.  Ang Banal na Qur'an  Surah 21 ay ipinagbigay alam na marami ang hindi ito inaalala at wala silang pakialam hangat sa ito'y magsimula na, “Ang (Oras ng) pagtutuos ay papalapit na para sa sangkatuhan habang sila ay  nagsisilayo  at nagpapabaya.” (Quran 21:1)

 Napakarami ng mga  aklat at mga artikulo  ang naisulat at mga video na nagawa   patungkol sa mga  palatandaan ng Araw ng Paghuhukom ngunit ito'y sa punto kung saan walang kasiguraduhan kung saan ba ang paniniwalaan at kung saan ba ang hindi.  Ang layunin ng mga ito at ang mga sumusunod na aralin ay upang talakayin ang mga palatandaan ng Araw ng Paghuhukom sa isang impormal at madaling maunawaan na paraan. Dalawang mahalagang punto na dapat tandaan kapag nagbabasa o nagsisiyasat tungkol sa Araw ng Paghuhukom ito ay ang mga sumusunod.  Una, ang kaalaman sa mga palatandaan, ang mga pagsubok at mga kapighatian na kaugnay sa Araw ng Paghuhukom ay dapat na nagmula sa Quran at tunay na Sunnah ng Propeta Muhammad. At pangalawa, walang may alam kung kailan ang paggunaw ng mundo[1]  kailan mangyayari.   “Katotohanan (taging) ang Allah lamang ang nakakaalam sa natakdang Oras…” (Quran 31:34) Taging ang mga palatandaan lamang ang kayang makita ng mga tao.

Ang Propeta (SAW) ay nagsabi, “Darating ang Araw ng Paghuhukom  na kung saan ang mga pinuno ang siyang mapang-api, kapag ang tao ay  maniniwala sa mga bituin at kanilang tatangihan ang al-Qadr (Ang Banal na Pasya o Tadhana)[2], kapag ang tiwala'y ginawang pinag-kakakitaan, kapag ang mga tao'y nagbibigay Sadaqah (kawanggawa) ng may  pag-aatubili, kapag ang pangangalunya ay naging laganap - sa puntong ito kayo ay malilipol.“

Ang mga Maliliit na Palatandaan 

Ang mga maliliit na palatandaan ng Araw ng Paghuhukom ay ang mga palatandaan na maaaring mangyari ng matagal bago ang aktuwal na Araw. Ang mga ito ay nangyayari sa araw-araw na pangyayari sa mundong ito, at sila ang marami at kadalasang nangyayari ng hindi napapansin, kahit na paulit-ulit na nagaganap.  Nagpahayag ang ilang sa mga komentarista na may mahigit isang daan na Maliliit  na mga palatandaan ang Araw ng Paghuhukom .  Ang pag-alaala sa mga maliliit  na palatandaan ng Araw ng Paghuhukom ay dapat magsilbi upang ipaalala sa mga mananampalataya na ang Allah ang  siyang may kaalaman sa lahat ng nangyayari o mangyayari sa hinaharap. Ang kaalaman ng Allah ay malawak at higit na mataas at alam Niya ang lahat ng ating ginagawa, nakikita o iniisip.  Itatala natin ang mangilan-ngilan  sa mga mas kilalang maliliit  na palatandaan at hihilingin namin sa iyo na ito'y isaalang-alang kung ang mga palatandaang ito ay nangyayari sa paligid mo o nangyari sa nakaraan.

·      Ang panahon ay  bibilis sa paglipas nito, ang paggawa ng mabuti  ay kokonti (iilan na lamang ang  gagawa nito), ang paggawa ng kasalan ay mangingibabaw (sa mga puso ng mga tao), ang mga paghihirap ay lilitaw at magkakaroon ng maraming 'Al-Harj. "Sinabi nila," O Apostol  ng Allahl!  Ano ang "Al-Harj?" Sinabi niya, "Pagpatay! Pagpatay!  "

·       Ang karaniwang mukha ng pag-gawa ng masama, ay nagdudulot ng masamang gawain, ang pagputol ng mga ugnayan at ang pagtitiwala sa mga mandaraya.

·       Ang pagkawala ng kaalaman at ang pangingibabaw ng kamangmangan.

·       Ang kayamanan ay magiging masagana't darami; kaya naman mag-aalala ang tao na baka wala ng tatanggap sa kanyang zakah, na kanyang pagbibigyan nito, na ang taong iyon (ang bibigyan ng Zakah) ay magsasabi, ‘Hindi ako nangangailangan nito.’

·       Ang mga tao'y mag-uunahan sa pag-gawa ng matataas na mga gusali.

·       Na ang tao'y daraan sa libingan , at magsasabi ; "sana'y ako nalang ang nasa lugar niya’.

·       Ang pagsasagupaan ng mga Muslim at ito'y magbubunga ng malaking patayan sa pagitan ng bawat isa at mag-aangkin ng pareho. 

·      Ang mga tao ay magtatatag ng mga relasyon sa mga estranghero (dahuyan sa kanila) at hindi magandang relasyon sa kanilang mga malapit at mahal  sa buhay. 

·       Ang pagdami ng mga paglindol.

·       Ang mga kapakipakinabang ay ibabahagi lamang sa mga mayayaman, at wala para sa mahihirap.

·       At ang tiwala ay gagawing pagkakakitaan. 

·       Ang pagbibigay ng  Zakah ay magiging pabigat.

·       Ang pagsunod ng mga kalalakihan sa kanilang mga asawa at pagsuway sa kanilang mga magulang;  at tatratuhin ang mga kaibigan ng mabuti  samantalang lalayuan ang kanyang mga magulang.

·       Ang mga boses ay mag-sisitaasan sa mga Masjid.

·       Ang pinuno ang siyang pinaka suwail sa mga tao.

·       Ang mga tao ay magbibigay respeto sa isang tao dahilan sa takot nila sa kanya na baka may gawin siyang masama. 

·      Ang malawakang paggamit ng alkohol at mga nakakalasing.

·    Ang mga babaeng mang-aawit at mga instrumentong pang-musika ay magiging popular.[3]

Kapag tinitingnan natin ang kalagayan ng mundo ngayon madali nating mai-uugnay ang mga menor na palatandaan sa kasalukuyan at nakalipas na estado ng mga pangyayari sa daigdig. Ang paggamit ng alak at pangangalunya ay madaling maisip at hindi nangangailangan ng paliwanag o labis na pag-iisip. Ang ilang mga palatandaan gayunpaman ay pupukaw sa  kuryusidad at pagmumuni-muni tulad ng kumpetisyon upang magtayo ng matataas na mga gusali. Hinihikayat kang magsaliksik nang higit pa upang mapalawak ang listahan at maunawaan ang mga palatandaan nang lubusan.   

Sa susunod na aralin ay titingnan natin ang mga pangunahing Malalaking tanda ng Araw ng Paghuhukom. Ang mga ito ay mga palatandaan na magaganap kapag ang Araw na iyon ay halos nasa sa atin na at para bang ang lahat  ay hindi pangkaraniwan at  kamangha-mangha ang pagmumulan .Talababa:

[1] Ang Oras ay tumutukoy sa eksaktong oras na ang trumpeta ay hihipan at sa gayon ay doon na magsisimula ang Huling Araw.

[2] Upang matuto nang higit pa tungkol sa paniniwala sa Takdang Pasya o Tadhana, pakitingnan lamang:
(http://www.newmuslims.com/lessons/30/ )

[3] Ang listahan ng mga maliliit na palatandaan ay nagmula sa mga hadith na nasa Bukhari, Muslim, at Tirmidhi, Imam ahmad at At-Tabari. Sila ay walang partikular na pagkakasunud-sunod.

--b2_94c2cac25fc6fe4c067f640edbfc8093-- --b1_94c2cac25fc6fe4c067f640edbfc8093 Content-Type: image/jpeg; name="Signs_of_the_Day_of_Judgment1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Signs_of_the_Day_of_Judgment1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcG BwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAC6ARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDxX42f 8FOn+H/i8Wdz4Yax024/1F6bozBj6MAg29u5HXnisez/AG7rfxbGGju4Nr84DH/Cpvix+yrB8UPh 9qGm3W2PUGiZYXYZMb/T2IB56EV+bOvTax8IvG1/ot95ltf6ZMYZot3GR0IzjIIIIOOQRXwOO8M5 4ChCdeHK5Le91fs+zPoKHE0a9SUaUr2P0ti/aP8A7SB23K4YEHa5H6jn8ql8KeIYPGMM00Cqt1ay +XeRqR3z5cwA6LIA2PRldeor8/8AwZ8dJFRVkndcdctXqnwd/azt/hh8StJ1idrq70hXNtrEUS7h LZvw7AfxNG22VcAn92VBG814uD4dhHExp1dIt2b7HZUzBum5LVnVftwfBnXPh7L/AMLE8J/ardVU HWIoT8pAwqzbR6Dhsdgp7MT5n8Nf25NaVFhvLzzOApDsea/R6O00T4k+BoZrV7XVvD/iCyEsEm3d Fd28q5Bx7g8g9ORX5n/tDfsSXXwV+J1xZhd2l3jvPp8qlv8AV7jiMknO5RtBPfIPev0TPuDKeBw0 as/ehbSVtu1/Ls/kfP4POHWquMNJdj0bV/jlZ+PNPy80cc7Ds3U19J/sFftCR/Eqx/4V/wCIdSjV 1UyaHdXEvzQSgAG2yeNjgZUEgArgZ3AV+fp+E99ZwfuJnjZRwOTVv4f+LdR8D+J1t9S8yMTZMcgP yuR7/wCTXm8P4ueBrxrYWXvRd15+T9UdWOpxxFN066vGWjP1G8e+Bhq8c1pdQ+RfWjERuyfPBIOP 16EZ5HFeWzw742jkjMM8LeXLGc/Iw6gEgbh6EcHFenfAH4vW37Tvwpt7n7VG3jLw9bLHqUMjYm1O EfcuV/vMFGH6n5cnqKo+MfAC+JNRtbqGZLWeM+XM+zd5sXOFxkZIbBB+ozya/qjIc8pZjhY4ml1+ JdU/6+9H4pnWSzwtZ0n6p90fPfxg+Gdv450iQbQt9bqxtpM9D12n2OPwzn68L+y98fZfg74tl0HX Z2g0O8kKy+bnNhMB94DsDgKR06Hsa94+M/hn/hDta0GWCZlsple3uN5P7yQ42tjpksVAHYZ9yfD/ ANoL4Yf8JNbxahZ/Z4r6NlikMsqwrKpIC5diFBBPcjO7GcgA8uZaSeJpaOD1+5O/3F5fdJYepqpb f5H1R4k0NPEmngxyKsyDzbafG4c9OP4kYdR6HIIOCOf8PvdagzRrbSrNB8s0eD+6b0JPGPQ9D1HG Kr/s5eEdf8A/Cyz0vxFf22oXEJzbGHLfZ4SAVj3nG7GT0GBwASAK9Ag/+vXuYXFOpSVZdV6nm4rB pVXTd9H8zkdF1pNX023uo96pcRrIquMMoIzgjsR3FWzNmudtYh4d17VdNEaxrb3bzRDd95Jj5obH YbmdR/uGun8FaXD4q8W6XptxdGxg1C7itpLgJv8AIV3Cl9uRu2gk4yM+o611PERVL2s9krv5bnD7 J+09kt72XzG2tq17L/Esa/eb09vr/wDr6CtbS/Dt3rU62un2dxdSdVht4mkY++Bkmvu+wm+AXwb0 SG30r4d6XqV7Zxhft+uXj37zNjBkaI4iDEjJAXHPAFc54s/4KNx+CrI2uh3Vn4ft+0WjWsNguP8A tiik/ia/F8y8WqHNbDUm10cnb8Fc/Tsv4DqRjetPXrZXPnvwr+wn8WvGtol1a+A9etbOT/l51CIW MAHqXmKDHvU3xk/YQ8bfCr4Q634ku/jFpfh2Hw3p11qdx4Xt9UN5Z6sIoy5U+SzJHIQrAEjaS2Dj O4Q/FH/goPd67czSSahfXUrH/WSzF2PXua+b/wBo39rjUPFPwx8SWAuJtuoaZc2uN/XzImT096+J zXjbG5rH2Eox5W9lG/4u/wB6sfTYPh3D4J+1TfN5v9Fb8TwDx1+0fNqAk23Abd715te/Ei71662r IzfSsXQvhxqXiN1Zlk8tj1PG6vQPDfwcksIeIf0r5jGYR3te7PVpV09jL02KW4jBfd8wqSXTUgH3 a6z/AIQuezT/AFZ49qxfEGkzQJ9015kcBJSubuurFXSvA2seKNB1jUtL0+e+s9BRJdQeHDNaxuSB Iy53bARgsAQuRkjIzxtzrB3cGvp39hLxrZ/D/wCIFoupKf7N1QyWmpp/z1t5gY3z64Uhseqitf8A ah/Y6tPDXjvUNJvYorPVrcqyX1snyXMbLuR8ZAYEEc9cjGeK+2yvhP61SvGdpro+qfZni4vNvYy1 V490fJlrLJcvjk10eieHXvByrH8K6K4+D194Sm/0mFZIVOBPH8yN9e4645xz0zXSeHdCS3bbtX8q +uyrg+MGnNHi43P9OWJteAtGj0X4P2MkcarJe6hcNMcfeKHYv/jo/WvC/jHqczfFq8j+YyLFDFGO uAVB4+rMfrivoDwdI1/4W1rSf+W2mXP22Fe5jJYPj8wa8x+IHhSOL4h6frkgVo5IRauT/C4bcp+p BYf8Br1OJsoeNwEcLSdrNX9FozhynGqhiXXnrdP9Cx8O/hxHp1rFd3waS6kUNtbpHXbbljt9qgKo 7CqlpOrxLt6Yp0knWqw+V4fB0FQoRsl+PmzWeMqVp+0mzO1VsK1c3qj/AHq6DVDlTWDfQeYa+bx2 XRlLY9rDYrQ5vUE8wniitKex5orzY5OrHT9cPvf4TfEeP4v+A7fXE/4+4nNrqCjHyzKAd/HQOpDe m7cB0r5O/wCCpn7LUN94Tl+IGiWqx6lp5zqKxx/NcQcAscDqn3snou70GOM/Yy/aVvvhJ8ULWbVr 6b/hGNWYWurQAZURkMElxjOYmbfxyQCO9ff/AIp8Lw65pV3pt0sNxBdRlDnDpIpHBHqCCD7g19jw rj6ef5NLAYt3q01a/X+7L9H/AME+YzjDzy7HLF0Pgl0/Nfqj8RPDNtNqVwpkZtufu9BXrPhbSQ0O 0r2roP2mf2e3+APxwvtPW3jh0vUJGu9N2DCbCctGv+4T0H8JT3Ar+G0VEH5V+O59RrUMTLDVFZxd j7XA1IVaUakHdPU+qf8Agnl+0MuhX9t8LdbkkMOoSSS+GbliNtu+1pJbNiT91iC0Y5+ZnXAAUV7v +0R8H7f4s+B5E8tRqVhma0kK/wAQHKHvg9P/ANVfAVvo9xqGw2s01rcxOssFxEcSW8qsGSRT2ZWA YH1Ar9Bf2ffjjH8efAAvLi3ey8SaMsdprtq2BvlK8XUeOsMpDlTgYKsCARX6hwPjf7Qy+WU5jG8W rJvqu3qt0fM59h3h66xmGdmt1/X3M+Nr7wx9inkt54vLmhYxuh6qw4I/OsjWfhDaeK7NoZlZecpI vDxH1B7V9KftVfCKSLVP+Em0+FDbuoF8qjlSMASe/B56YA9jXneiWSPGOB614eD4PlgsxlQqq6T9 190/6s/M9CpnMa2FVWG/VdmfYHwB/Yd8K+F/h1b+JPhfql14kvbe1/0xL9l/tiEMPmKRx/L5TAnB QAlchicVXljKOysGDKSCD1BHXNeS/CT4mXPhEWRt7y4s7ywfME0UpSRMdCpHIx0/CvprQvjv4X+O Oj/YfHcf9n63keR4lsrVWfH924hTb5mf74y2T+NduS8dyyLEyyrNKfuRdueKSaXRyilrda3WvkzH MOG45nSjjcHK0mvhbuvRN7em3oeGfHDw43iH4fXnkxq15Z4ntiwyFkBGCfYdfwrwrxbpNv458J3F rvVre/h+SRecZwVYfQ4NfZnxP+Bur+ENEa5bydX8PX8bLb6zp7edZzA/Lyw5RueUfawPbvXx3YwT afqGpabcWz2rabdvBEpGP3Jw8WPby2QfUGv1rD5hhMauehNThUjo07rT9bP8D89xmDxGGa504yg+ vn/wUed/s7/tjaz4LjtdO1QLrWjx/J5Fw2JYl4/1cn3lx6HI9q+y/AF9pfxc8OHU/Ct2+oGHBuNP dQL639yik7l/2hxxXwN8W/gvdaL4qvNS0tg0FxJ5xg6bWbk7T9e3HX8K1vg38StQ8JatHJFcXmn3 kJ+V43MciHHYjBr8txWYZnkVZ/VneF9Yv4X6dvVH31HC4LNKadVe93W6/wA/mfTnxws28Na1Ya9H v/0jGm3KAfLxvdGb6Hcv/A6reGvFjJcwzRttkhYOpB6EHNbOr/tBaX8c/g9faH4rs1/4SCWMSWev wDbI0yENGlxGoAdSRgyDLgHOHxg+e/DRJb3GVLcflX6BwvxZQznCVYqLhJaSi+l10fVb9vNHwnEW Q1MuxUJ35k9U15d13Or1r9qbVPFEcjfapPm7Bq4zVPiBf6vL80kjfjmsjwL8HNe0lvst5CrMrFfM Q7gw7EZr2H4dfs4ah4pvUhtbGS6mbqFXgD1J6Ae5r8BhkKpV3CcW3fsfrssy56akmrHlP2O61Llm b5vWo734WTeIYGt2SRvMIBAU88g191fCn9hKz0w29x4gWG5LJk2cW5VBPTLggnHoB17kV9HfCj9k nUtagK+FfCarbyEB5oLdYIiR6ucKSPrmvrsJkXJDmq2gvxPFr5g5O0by/I/Lvwp+yhqsdtG0eg6o Y8cFbKTBH1211Cfs26pax/NoepL7m0kH9K/XDSv+Cdfi6/hVri60Gx3dY5Lh2df++UI/WpL/AP4J t+KhH+51Xw7M3oZJV/8AZK0lleAejqGP1yv/ACn43638HvIkaN4HjkXqrIQR+GK5LW/gd9qVv3f5 Ka/XT4k/sMeNvD9pI194ZXVLSMcva7bpceu0fN+a18+eLf2fbNpybW3Sxmj4aNkO0n6fw/54rTD5 Hh+fmjK6FUzCry7H506b4Hm8LanHNGrAxtnGK+r/ABroj/Hj9mTR/GkYkuNa8Jz/ANi6s2dzyWzB pLeZv93EiZPYLWZ8S/gpNol5MJLXy0ZiUbb8rDrwa7L9hPxzY/DL4m3nhvxCqt4Z8aWx0e9En+ri EpCiUj/YznseuK9b/dqyqw+fockZe2g6cz5j1XSVaNkkRWRsghhkMD61i2PwvfVpZJrO6ttMtbfD XM92+21hHJ5Yn5Se3UYHSvsz4ffsC2PxH+LWueD7zxtoWm6tDHcx6cFJmimuEfZEskinZGHOMEk9 fqR8p/td/sfap4J8RXfhHx3os2l61p53xeaGVkLDIdGBG5T3GcHH5dFPPFjqU45XVUZp2TabXS7S 0v67epnUyxUZRljIXjvZOz+/oeWav4iHgjxPFrWnzRX9qzeVK0efLuoiMZGR91l9fatDxFYWPiHS Yr+1RZdL1Abgh5Nu/UofQg9PSsDUYmhEljeQ+UyjaU6q49VPdfcdPY8Vg6D4wvPhXrMnytdaTdNi WEn5SPx6MBke9e1jJ1KCjNvmVld93bV+R5eB5Kt4P3X08vI1ILmbQLpbeY74m/1cv9/6/wC1j8+o 741EuRKm4VY1PT7PXdI+3WMiXel3B6AkPbn0YdQQe+eorl/tMnh24EczM0EhxFIeh54U/wC1z+PX 1AlVYVo3gzT2c6MuWWxqXo35rPmtsmr32lbiPcpqGXpXm1qavqehSqaaGbLaqaKnnorn5UbczPKP DdqFiWvvn9iL43t8U/hr/wAIvfKo1rwbaRiCTeN17ZA7B8uODDmNcjOVKk85z8F6BJkKBnNey/s+ 6zqXw48f6V4gsR/pFjIGMbfcnjOVeNv9llJU98HjBwa/OeEJYzDZjHEYbVbSXddUfQZtCjVwzp1f l5PufS37Xn7P0Hxz+G1yi7Y9WsEMtlKRnZIORnH8J5DY52scc4NfAPhO3muL77PJHJDNC5iljcYa J1OGUjsQQQR2Ir9WoNRsfE+kWeraep/s/VoRPEh58o9Hib/aRgVPUcA5IOa8th/ZA8Hv8SL3xNdW bT3F0Q32UNttS4OfNZQMs/QHJKkKMg1+s8RcLUs4qUsZS0e0vNdL+a2PjctzSeBU6E9V09f8mfMX w88Hr5UbN6ivU/BniJvgp4utfFcMMk9rawtaatbRjLXdi5UyBf8AppGVWRPUoV6MTWN8RtXtfAfx tm0mWNLW2v0i+y7VCpG6gxbPQZKAADv9a6FZVli/CvUybLcN9WcKWjTs+6a/q55uZY+ssQnLZ6r0 Z9JXdvp/inQY5LaZNQ0fWbRLi2mXBWeCRQynPToccdwa+ZPHXgCf4X+JmspGMltMDJbSkY3JnofV hxn6ivQ/2ZfiNbeG9bk8B6k0kdnrMxuPDcpH7u3un3PPaM2flWUgPGp6u8gGMgV6N8SPh7a/EPQJ LG5Vo5o23RSDAeJx9fxBB7eldNZe1jea/eU/x9PXp56GlNpaw+Gf4f8ADfkfL/iHWm0fw7dX0agt Yxmc5PVVGW/HaDgetbnw1+M8Or2qSwypJGwB4YEjjvWffaNdaFqM9jeR+XcW7FJFzn8R7HqD6Gvn vWfA3iD4JeJprjRxNeaPM5aNI8u8Kk4CkdTgYGRn3xXwXGnC8MwjHG4f4rWfn2+fQ97h3OZYWTwt ba+n6n6SfAP9qDWvhk0x0u5hks9QUR31jcIJba+TBBWRT2wSMggjseBXi/7aWreH9L+Nmi6z4f06 50nT/EmmNFcWMtx5621xBKWJifAPlstyoUMWYeWcseteP/CT49w6rbxBrjy5gQGU8YNdN+0f4lTx L8KIbvz1WTR72K4yFyXVwYSv03SKx/3PavzrhOpisozmkm2oSlaS6O6sm/S+59VxBTp47LZ6JySu n6amXrUkeqRHoQwrmLzwRFdyq235l6EdqqeE/ETXnlruyK96+Afwe/4T65N5qETLpcIwOSrXD+gx zgdSRj0HOcfvGZYOOLvFrfufm+XYh0Vozy/w9os1rDtO7A6HFeyfBHwZv2ttZuyjHU4rrvCP7Jeq ap4xktQqx6TFL8t5IwzJGcEYXGS+Dg8Bcg8+v158Cv2d9P8AC8kFto2lyXV8yCMOEM08vHPQd+p2 gCvncpy1ZbOpUg+VStp6X/DU9fMMR9dUFLVxv+Njzn4Y/srSa4sFzqZezhfnygv74/XPC9vWvpj4 Kfs6yai6aV4d0tyu7e5UErHn+J3PTp1PtjsK92+Dn7HX2OKHUPGDLZ2+NwsUlxM/TG8j7o68A59w a9N8U/E7w/8ACDRbWz0uG2s47iYRQQQRgNM/U9Mk4AJJwWwMcnAPDisypqb9irvub0cPLltLY5Pw l+y74Z+FWnrqnie6j1K6tR5rxb/LtYcDOWJwSBgnLEDHVe9T69+1zYrqcljpkE2obIiyG0CrbYGO PMJ5AyMlQwGfXivn/wDaD+Kerad4M8R6xrmpadq2u+HNOfWZfDkN0Ge2hRsNK9uhLYTLEbvnJXZk E5r8/wD4UeMfjJ/wUg+PBs/Bc2uaVoNvNEmrahbv9ntdHti21i7KyhpCHLLApJbaDtOxpBwqph6z T5/bSfSL91f9vLd+mmm5pOU6UXKa9nFdWtfu/wA9fI/Tf4nf8FMdD+EulTSXzaW95axmSWztb37X KAOAOiAMeOCcjrjHNdf+zX+3DcftC3fiS3sdDhD+G70WM7i6BiabBzGHTzF3rjlQeAVOTnj558Ef 8Es/2e/2g/hTHeaLY6jqV+s0mmy65ea7dtexvBOYZ5DHFMsMc48tyEaIBXx5kQO5B9zfDnwR4f8A h9p0lro9jb2UdxL5s5HzyXDkAbndss5CqqgsThVVRgAAVWw+Hjr7P7m/zuecs2k3yxbv5pDrD4oB ZI47+wurNnHzSEboFP8Av8H8SoFc38X/AIA+EP2hLZbi7/0fUNhWDULVxnGCAGH3WXPrz7ivTms7 W+i2vHGwYYrjvF/gd9L3XWkyG1kIyyr/AKuT2Zfwxnr15rz4RSlei3F9n/menTxCkrTR+e37Rn7N V/8ADjV7jQ9ctzJbTE/Z7pUZYrleDuQkdRkZHY+tfH/xk+Hknw5v0mZmeAkNDKBtyRzj61+0mpWm i/HrwrdeFvEMardKm5CRtktZBwJI27gZ7Z4IBHOK+F/2jP2c7zwBq9x4f8SWUc0MyFopFJMVwhGN yNjORnB7g16UcQ6tN03pIrkUZKS2Pzu8L/Gy/wDA/jpb63baVk5z0Yelfe/hbVPCH/BVL4TWfhfx dfponjbQ42j0HWy6/OWyFtpxnldxXDdccHsa+Fvj98Abz4Y6xIyxtLpczn7NOOffa3HUfyFcX8O/ jBqXwq8Qxz211JCyspODw2CDg181TwNTBPnpHre3hXXLMZ+0l+zxq3ws8Z6p4V8SWc2naxo1w8Yd 42UBhxuXIG5CMfUehAI8F1yxksrqaxvI/nQYOAdsinoy+x6exBHav2M0Dxj4M/4Kl/BCPwj4kuLG 1+I2nWynw7rUgEMs0oGPs1xJzuDAKFJHYAnODX50/tO/sx6z8HfH2oeE/F2nXGmaxpcjKjgEZHZ0 P8SN1x0PGeQK+3ynPKeIh7Op81+qPnsflcoS9pT3/rQ+a9D8Q3nwp1v7RCFutOuv3c0TdHX0J7H0 P/6q76aOz8U+HV1LTx51hdKUmhPzNbkj5lbHauN1jTZtMuHsdQhw+MHg+XKP7yHuP1GecGsfSNf1 L4W6013p7b7GfAliYblYZ5B/XB96rEU54WftaWsX0Lw9SOIh7OppJG9c+d4XuV3N5tnI21JD95D2 DduegPf6kZ0oL1bqLcv6HrWpcx6b4w0RtR0kpcWci/6Tatgtb56gr6dfb04ri9Qgm8LXBkj3Pp/3 ic5+z+uf9n35xznAxnqjiIV4Xi9f63OeVGVCWuxuSmiqttqKXkWVP4UVzyi07HVGSscH8GrD/hJt Mt7sjaWO1lz91hkEfn+mK+ofgOvgnw7qu/xz/a8OksgVbqyO5LNySA80YG94xnny2VlxnkZx8w/D +3uPgz8VLzw3qSeWr3HlbuoD/wADD2cFe3denNe+6bcxy25jYIyyLtZWGVYHqD7V6WS5HSjhXCi+ WXRrdP5/imeNmWbz9unNc0e3dH2s/g2HwtoGlzabJZ3eg6hbibTLu05huYT0I7g+obnOc+tVwa+K /B37U3jT9ivXz/Zbf2t8NdWmEl/o11GZrS3YkhhjrFnIKuhUg4B+6oP2b8PviN4M/aI0BtY+HepS X6QwrPfaRcYXUNPBwS2wf6yIZA8xM4x82OtdeDzupQqrBZklGeyktIy/yb7fiaTwNOvT+s4J3j1i /iX+a8z42/4KKeHvsfiO3vI2ZW+zvgg/ddZTKP8A0Yv5VF8Dvi0vxM8JLPJGYb21PkXKdmcAHev+ yc9OxyOcZPc/8FEdBEugafdbd215Q5/3kjA/9FtXyb+zb4km0TxFqUauUjbyztz3+YH+QqMtxDoZ jVp9JP8A4JzZnRVTCwqdYo+ptasl1jT2i8yWGTKvHLEcSQyKwZJFP95WCsM8ZFfRXwe+MS/HDwhc ahcWv2LxHockdnr0A/1ckrLlLqL/AKZS4cgHlSpBr5b0jxSt3brluT7VreDvinf/AAd8d2vibTrR tQjjQ2mpWCgf8TKzY5aPGRl0bEiHPBDDoxB9zHaWr091uu67fLdHn5dVd/Yz2f4Po/8AM9h+P3gE akn9uW/yyWsWJ1xneg5z14xknvn8q8gv9Ij1K22sK+nJdQ0/xBp1ve6dcLfaPq0C3VlOvSeBxlT9 exHUEEdq8F+IXhZvA3iFosN9juiXt3I+Uf7OQOw/TPXFeTWvTfPH4Jfg/wDg/mewoqSs/iX9f15H jPi74KQ3N+99YyNZ3ud28fMjn/aH9Rj3zWSvjG80a0uNG16D/R76J4CVb5ZkI2nB6jr3weRxXrsr pKK0/hv8AP8Ahd2um1mt3bSbds3EiJucnskfBBfpz0UcnsD4OOybDYr35Wi11/zPRw+YVaXurVdj if2RfgHqHxRu49SvI2ttBs5WhnmDjfLIoUmJB1yQwy2MAZ74FfdHhHQY7aKG3hjWOGBFjjReiKow APYCui+EP7FXjabw9p9h4c8C6tY6LaxiO2aWA21tGg5yZJcA5OSWYksSSSSSa9m8A/sZT6WyyeIv FHhbS1U7TDb3v26bP0hVwMdOTWmO41ybCLkqYmDl1UXzP7lc58HkWKl8EHbzVjn/AIVeGbS61WyS +mmtrN5As0scfmNGuRkhcjJHpkV91/Dp/CfwXt5bfwvZ3El46hLi/vGDSS4/ugcAHr269OleS+Dv hn8L/CFrGP8AifeILqL+Nytvbyn6fex+FdLrXjO31NLWO1sbaxjtV8qNYndm2DopLMeB2AAxXxeJ 4sw2YVVSoKVu7Vl917nv08orYeLnUsdp4q+KbpaTXMxklYkDCKWeRmIVQAB1LED8a/N//gpD+3r4 j+HXjXSNN8Kat9g8WWv7+/ma0Ro7csh2wIrl0dDE2SDkHf2JZT9O/ttfFy8+BH7KXiTxJ/o8M2oW 7aVpv2gMHluJlIzGADlljEjgnA+Trng/iV418eap4surrVNW1K71O8kIhW4uJmldgFA+83zcAKo5 6Cuf3uaXtEuRaa/abW3p+ppyppcr978v+Cz3D9kXStN/a3/aevh458awadZRmPUNWsZTPDJ4qga6 iFxao8WMZjZjtBLu2xEXLF4/v7/glz/wTi+In7HGj+NF1XxxBY6frHiL7ZpGnWVsLhvskdvcW4mn d8YebzYZREQ3lfZo8sWkkUfOf/BJf/gnP4Sl+Cuh/tQeLvFXjTw5qHhXU77XLP8Asi9iitJdOsiY 5VnRYmmdXaK6jkjV18yM7cYY7uy13/gt/qnxGn1S90nwvrMfw5uvEdp4astasSNOnWC9gmkS9+23 G6yhngkihAW4ljibzm3qyZaP2sF7LCwjKpHWW1l0st/LsfO5lHEYypKnRl7q0lfvfppr5/mfoT+z n8FPD/7LPwos/CXh3zmsLOaa6murlIVub6eaVpJJpjDHGjSMzcsEHAA7Vt+D/wBonw/4z1JbXR9Y 06+knsI9RhMdxG3nwu7qGVN2/AKckqF+ZcEnIH55/ED/AILS/DPXfg9q3hu812bWp7XXX8M+Ilu9 PlstS1XQpVljnv7MWZePzoo+XYNGD5MrrHFvijrf/Yz8Qfsc+KPiPZ+E/gr4M8F6hrXhyyuNVg1T /hHxLe2aQTWz7zd3a/ayTLeL5bEkAwyKpXywtelLHYepJKElbrff5fqYUMpqU4uVVNv+tz6A/ZC/ bg+KfiHxbqXgH4z2fg7wX8Tobv7XpmnaVa3V/b6npUcw826STcqCORQyRln3RsyGVS4MR+ppPihF PGwLbs18o/Fjw54Lv/Eul+NvEmn6Kmq+C1kubLW7nbby6ZHtYyZnypEWCxZGOw4yRwCLXiH4xw+H LS4uLy+htbe1QyTSzOI0hUZJLEkAAYPJ44rz6lSjDS/+Z6caMnqkeufEXXW028j1fT2UXlm5kUMP lcYwVPsQSPbORggGuh1TSvDv7W/wttYL77RbuxZrK4PEtrNyhDDOD8w6ZwQAc9DXzdL8bLfWdOEk V5DdW8y5R4nDq4IzwQfSum/Zf8ZzWeo6qsVxDcaTdzEbonXFpdoBuicZyHeExyAdNqE+58itmFFO EoyXvOyfRve1z0KOHm04tbas+dP2lPgBceGr3VPC/iC3UspxuU/JIMZV1P459R7Gvzp/ad+DV58K 9YVHbzrWZd0EwH3uOQfQjH0P6D+gD4s+AtL/AGkPAMmk33kx67boW0u7Pyt5mPuMfRuBjH69fzd/ aX+BD2k154d8U6V5NxEPmilXlcjhlP06Ef0r06daNaNnuZuLi9D84fgx+0dqHwj8a29xC+DEwBB/ iHpX6XeEfE3gv/gq98GtJ8P+JLxdD8faHCtpomrYOy4yu1LaYDjhiu1/Tg4wDX5M/tUfCfV/gx4k n86CRbF5mFrcDlZBjIGQPvY9QM4OOhAZ+zF+1dqHw216MxX0kJV147NgjrzXh43D1MPP29HQ9PD1 o1Y+zqHr/wC0r+zvqvwz8X6l4T8TWslhq2kzsokU7grjI3r6qQeR6HscEeB6zpdxoOoS2N4oZlG4 MoO2ZCcBh6Zwcg8jHfgn9dtH8beEf+Cn/wAFI9A1qaxh+I1hbq2iauxEUt5IPl8idudzEBQpI5xg nJBr4C/aO/Z01T4Y+L77wr4r0+bT9S0yRgjjKsCDgOh7g46Hg9CK+iyfPqdeHs6m/Vfqjy8wyuUX 7Sn8n+jPnDRtUvPhjri6np7CS3J2yRv3U/wn/HqPfv6FbzWvjvRn1bSxt283Vq33oX6nHqD1/wA4 HD6pY3Xh68az1CNVYg4OP3cw7lSeo5GR1GQD2zixaxffD/V11LS5GSIHc6A5X6Ed15/CurEYedGX taGsX0MaGIjVXJV0aNjVNPfwkGuLf59PUfMmPmtx657r+oA7jJBXXQappvxC0f8AtDR9v2hV3Xdn /FGe5C+mc9P/AK1FdNHHQnG7RnLByi7Qdkdl/wAFDv2fmef/AISmxCr9li/0hRwxQuMEe6sxH+7j 0rh/hF4+XxfoETM/+mW4Edyo7MO/TvjPHTOO1fc3xA8H23jXwvdWdxbpP5kTIFI++CMMv0I4r85t T0Of9nv403VhKz/2bNL5ZeU7QYmOY5Cc44zye3zCvrPafV8Rz/Zn+D/rX7z5nEYf2tO3WP5f8A9p vLaHWNKntZ41lhuI2jdHGQwIwRXhun2Pib9mXxpB4g8K6lexGxkMyNDOYp7fGeVYEduD3I9cmvaN NvlliVlYFW5Bz1rP1/S47+Jtyhs+1deYYWjjKXs6yujgwVathqnPRdmdF8Sf24dJ/a2+BEkOsWP2 HxtbrCklzAv+j6oEJHmOvWObDMWYZV+uFIw3yr8NLtrLx9cLuwrRtn6hx/ia7zxh8JI7i9a80+SS xvh829PuSH/aXv8AUc89+lec6VY32h/EG1+128lrJIXDBvutwTwehGcdK+Xw2U1cHXi780L6Pt5H u4jM6eLoyTVp21X6n0F4R1UyoozXZJcK0P4V5b4S1LylXHfvXcaZfNOFHevr4wct9j5yNeMFZbnp 37M3xhj8Ia5/wgepea1lr149zoM/O2zuWUtNbt6JIV3rj+Nnz1FeueN/CifEHw5NYyM0MqndHIPv RsK+bfGXw41bRJIbPWNP1XRbq4ijvLYzwPbTKpO6KaPcAfvKGVhxlQecV9Wfs7+Lf+F0fC2fWJrZ bfX/AA/cJp+uQLwHdl/dXir2jn2vjsGRhnIrkxHsqMOV6wls+l+3z6eZ6mAqVK0nfSUd/T/gHy/f 3FxompXFjdK0dzayGGUejD/IP4iv1X+EX7TWn+Efgv4bh8D6Povg7TJNMt2VtNtI4LyceUnM8y/N JKcfO5OWbJOa+UvjJ8BbX42eEJ4LWFk8VafE8mjSRkD7U33jaMD97fg7ORtdvR2B+WfDHxf17wlo 40+G8uIoY3O2Jif3ZPUAducnHqTX5fx1ww83w0IKVvZu9tbNOy1728/M+wyTMo4Os3UjfmX3NH6f +IP2gbjxBeeZqGqXV9L03TzvK35sTV3w38S4bp/lZmr4F+FuveMPE88ebe9PcmVTGCPYtgGvrL4H fDbVNSRWvr1LdiB8qjzMfXkfpmvzfD8HPDvl/I+qnnkai00Porw74tWdF29/evTvgfew6p8QLO3u IY5llRwocZUMFLA4PHY1yPwx+EulxxwmZrq6O3DB5Nqk+vygH9a96+G3hLTNHvI5LextYpIgdkgQ GQZGD8x56e/evpsBlfsZxl2Z5OKxnPBx7n54/wDBfn4zSXnizRfB8ayLbWNgbssNoE0hk2owI5+V vOHPr71+Xb2F1r9pDY2NvcXl9e3Qhgt7eNpJZpHKqsaIoJZixACgZJwPav0S/wCC7tnfa3+0fDqF 0sy2a6Cmm2+UAVBHdytwQBnO8tk5PJGcAAcl/wAG/nw90nxj+3s9xqNq0114b8NX+paewdgIrky2 1sXIHBHk3My4bjLA9QCPZx8XKapPRafkc+A+DmWp+g//AATG/wCCcOk/sq/sleHfD/iPT49a8Q3u oQ+MNRh1aC3uhomrvBApjt9oZV8jylUSKzEuHcMAwVfbv2i/2WfCf7UnwrvfBfjjTZdW8O6g8cs9 rHdzWxdo2Dod8Tq3DKDjOMgcGvatO0aOOBfl7Ut3pQdfu08VndHDQ5FtsKllsXPmqPU+APgf/wAE WfgV+zlpniG0j8H6f40h1y6W4U+LLK11WTTUAYCG3dogyRjPGcuT952wCOjm/Zf8P/A3w7qFx8L/ AAR8O/D/AIkaJvKMWkJp8N6C6O1vJLAvmRo+xV37ZNhCv5cmwRn671rQFkVsrXE+JPCauGwp6elf B47i+MXaOiPocNlNOezPlPwd8U7b4u+CW1a3sdS0ieO5nsL7TdQVFutPuYJGimhkEbuhKuhIZGZH VkZWZWUn4v8A29fg/wDBf9nz9lj4gXl14L8C6bHqkE8+nW82lQmJtWNkYLb7NGF/dSfJn90FwTLI SMu1faHxg/Yq02z/AGg/+FseF7q/0DxbJALXWrW3f/iXeLLdECIl3DkAzxouIp1ZWQhA4lRRHX5S /wDBZvwP8RvEXwN8L+OviZPH4X1S415dO03wNp91Hc2ekwNDcvJPPOvN1csY4gHXbHGh2hMuzVlh OII4h2jJfqViMt9ktUc7/wAEPv26Zvh18Um+EfjLUrybwj47gXR9PuJZi66Dc+cZoZkV2CrGJWO9 QyKVkZixKBT+mn7PGi/EX4V/tE+JtBvJtNXRdQe18RQxrMLhniUtZzSI/mbApMbnoWICADrj+ejw TYtPr9uq7t28Yx1r9cf+CH2l3XiX41eII5rjUFtF8NzOXiuHRdwubZY1bB5Xb5mEPBFb4fLq8qre EkkpNOzV1zLeSfS60enRHLUxFOMb1U9E1ddu3nqfq1p/irYyjJyDnrTPjd8KrD9rjwjFYyTxWPi3 TUf7DdOoxfLg4ic9c5x35FcC2tyWN80E3ySRnH196v2ni5onVlkKupBUhsEEHORX1GJlOhPmR5tF RqxsfmX+178Do9d03WvCviC1MM0bNC/AZ4H7Mp55HBB+lflF+0H8OdU/Z5+JEljc5a1lYvaTr92Z AR+oyM/5A/pl/an+Cml/tfeArya1t4bX4haXEZ4JIvl/tpQvzKV4HmAKDwcnk44NfkN+1R8ALXxm NQ8M+J9Pe3vLOR4/mTE1rKMjcPcZ/I+9ergsdSxUOV7rdHPiMLOlLmR87fsg/taXXgvxDZuJZFMe B99vmGfrX6oeF/E3hX/gpZ8G9M8P65dJpfjTSY/J0jU2TcbvIwkErEE5BICnOCuAcEA1+EXjjwTr n7P/AI8axvlkWNXP2e4A/d3CjByD68jI7Z7jBP0f+yN+1pfeE7qHbe+XtK8FzzyK8DNMunh5+3w5 6WDxSqL2dU9d/aC+A2oeCfEGpeFfEVu1pf2MpUSKAdjqeHU/zHcEg8GvnLxlp114O1aSxvNrMy7o pF+7MnTI9D2IPQ9yME/rbpfiTwz/AMFFPhfHoevSWdr42tbYPpWrKwE15KOBDKTgMxAADEjOMHJI NfDX7RX7Pt54E8T6l4X8T6fLBdWkjIjsm1xg4EiHnHb19DkZB97IeI41F7Orv1X6o83Nsolbnp79 H+jPjyLxRf8Aw18RLqmnsfLRslMnGO4PPKmitfx94KuvCeqSWt3GzRFmEM+3CXC+o6888jt+RJX2 Usqw9e1WGzPko5tXoN0qi1R+u2vrDePDqdouyz1VDcRqOkT5Ikj/AOAtkD22nvXyv+3t8CW8WeD3 1a0TdNpxe5VVAy0ZAMq/hjePYN3r6Q+FuvR6taXHh24VfMnLXGnPn7k4X5k/7aKoH+8B3NUfFmlR 69oc9vIqSFlJUOMgn0I9D0Psa9SMXOEsNU3j1/8ASX/n8zpqWdq0Nn/TX+XyPz3+DfjLfov9lzt/ pOmgIMn78f8ACfw+77YHrXoGlW114iuVt7O3uLyd+kUMbSOfwGTXmn7QXg9fhH8ZbqTTYzFCrfaI 4MYwjffi9MA7gOuMKa+pP+CcvxGabxTqui3FvJc+HfEFlvkvlhLjS7hEaSCYMASA+GjI43b1PO0C po4ycaTjJXlFpNeXddzglhYuqknZS2ZyGk/s1+LvEsaumjTW0TnBa7dYCv1RiHx/wGugtP8Agn5L r3/Id1ixhjjkEiLawNMx99zbNp9wDX040e12G7dg4yO9GAK7ni2kX/ZdJu8tTx/wN+xJ4J8GXUc0 keoaxJHghL2YeUGHoqKvHsxPSvozwJ4L0H9nS0i1y80TSrfUryMSafpK2yRo6kcXFwqgfKMnavUt 6AGm6Np+l+A/DK+IteVJriT59J0yTO2+IODJJjnygeccb9pGTXknxL+Ld54i1Oa+vrx7m6mYszu2 cewHQKOwHA7V+ScU8YTxcpYDBy/drSb7vsvLu+uy0PtMnyGlhoqvUj726Xbzfn2Mz9p/UIviSrat e3LNqls7SeZI2fN3kZUnr24/wNYH7O/jW8+CvxEt/FFrpj61a/ZpNP1XSwwT+0rSTBKgnjzEkVJE JyMqRxuzXlnxH+Jc3iDWGhjkzbwnAweHPc16Z8BL6PUvD8s10yxzIwADcF1wPn/E5/I118JcR0am FqZPi5abwf4tJ+W6+Zy5tlNSGLhj8Otftfo/ns/I+lPEFraWNxbXmk3gvtG1OBL3TL1VK/aIH5U+ zDow6hgQcEVh/Ff4eWfjK3HiPS7eGG6vrhYdWtkwGa6ZWYXIHHyyYct/dZck/OAKPwu1i6svCd3o t3aLcaTDN9q0aYyFJbFpHYzxBcHdCzDeo+XDSPjIIA6C2k2DAP1GetfUYH21Sklilqrq6t7y6P5r o+vyOHGRpc16Pr6Pt8ibQ/2frzwt8GNL8aNdRywXOsSaRPbqObaQQpMmT0JYF+nHydTXq3wilEZX 6f0rN8B3knif4G+OPDp/eJp8Vv4jtUz0mhnjhlI/7d55ifZPal+GmorE67W7V4+OwsVUajsOjVst T6j+Hl1uSL6V7J4NuApH0r5/+G+sAxxfNXtHhDVPu/NXLGjY1lUufJ//AAWZ+DK+O/AF9qdrC0uq 6a8Nz5azBiLV08syFew81cDHox9cfnT/AME5f24v+HfP7WUPjDUdFbWtF1HT5dG1SCFgt2tvI8cu +DcyoZRJDHgOcMoZcqWDr+1f7WPgeHxP8LJ9cSyhvptHhZdQt2X/AJCGmtkXELHcOEDecGO4jymA HzkH8Vv+Cif7NujfC34hxjw9K1xp+pW4ulRPmWAE4C7wAGPBPA6YzzkngzypT/d803zvRLyS6WVt PPU7sp5k5csfdWt/N99fyP6MvhL8VvDnxm+HemeKPCetad4i8P6tEZbS/sZhNDMAxVgGHRlZWVlO CrKykAggO8P/ABO8P+N9T1Ky0fXtH1a80WRYtQt7O+jnlsXbOFlVSTGxwcBsZwfSv5SrT47/ABO8 B6Jb+GvDXxD8f+HNOtblr230zT/EV3aWCzHJMyRLIESVsklxjJz3JNfTf7Cvx/074a/CPR/Duj+M r7wr4kjjKXlq14+m3Ny8k8kihfmXzl3HK7S2Plzg1+Q8SYjE4eHtF7yvbTou7PpsHl6rzacrdj+i q5CyA5rD1fSVnU7awfgd8eNC/aE+H8HiDQZmeN9sd1buCJLKfarPE+QOV3D5hlTwQSDmurkavy7M sxfxJjoqdKVtmjzDxp4dE0MgIr+dP/guP+29ov7V/wC0JY+G/B91a6l4R+H/AJ9vDqduzNHqt3L5 XnyIfutEnlqiMBgkSMGZXWv6JvjD8LYdT8B+NdN0G8k8Max4wtrgvq1kB9qtruS1W3S7XcGBkjWO LbkEDykGMDFfzP8AwV/4JkeJvF/wf+I3iLxNNdeFbn4d2t1ciN7RbiC/ltlk3224OoVmZNgYE4Oc KxVlr3uCalKtUqV5z1hayfn1+/Rf8E9jF4mc6EYW3/Q8V+EHg559VS4lGyNRknH3ff6+g69D06/t D/wQ6+H91oPwr8a+LTHD5GtX1vplvH92VBbRu7nkYwxuEA5xlDnGK/Mv9nj4Kaj448V6VodnayXW panMlvDbqNpZicck8KO7M2AACT3r99/An7P2m/sl/D/TvAOkzSXFnosZxcyKFe8aQmRpSBx8zOcD Jwu0ZOK/esjw0m/ay6HxmYVV/DXUzfHluurQu0TbZ4SSpPBHXg98H/69edT+OTp85huN0Uynox61 6TrrR3Ibd8rAYDDgj/PHB4rx34xeHmntJrlGw1tEZDMgxtAz970A/vdBznFe3ivZVIctTTzPPoKd OV4ao2IfiR5FzHNb3DQzwsHR0fayMOQQeoIPOa4v9rL9nq3/AG2dDGuaC1va/ELSLUi8tiAo1qJV OJEPUycDcvJJOQDkgeSzfFuTTdQaCabbLGdrhjg8e1dZ4L+Lk1veW99Z3jQXVu6yRyRvhkYcg18B iq1bB1+eno1/VmfVYeFOvT5ZbM/OX9ov4ExfEjw3f+HdYt2s762kJjaSMeZayrkZ5GQOecdR6jg/ DHjfwTrf7Pnjd9P1BG2bi1vcLny7lM9QfX1XqPpgn99f2rf2ddD/AGmfAV9408K2cdn4601Tc6xp lqgEd7GAAZ4149AWAztLdlr82/j5+z9pfxX097DWrOSDUbHesUo+Sa3fBBBPpnBweMgduD9plecU cdSv12a6p/5HiYzAzoT0+T7nA/sn/tYN4d1Wz3TspUKP9YeefrX6SaL4s8I/t7fCaz0LXrqHT/F1 nB9n0rVHCt5x6pHK7cgjG0NnBBAOAM1+Gut6brnwP8bT2N5FcQyW0rLGzrtWdQeGU5IOQQeCcZxX 05+yb+2G2lXlpbyX6wzq64RpNrE89M9fwrxc3yarSl9awvTXQ7cHjoSXsqx6v+0F+z7qXgvVdQ8M eJ7GazuIZGRZNmMMvR0JGMjP64PU5K+17e88P/t4fDiPR9d+y2/jK3gDaXqikLNeyDgRSluCxAAB JGcYOSQQVrgeMI06fJWm4S6rp6ojFZFTqT5uRSXRnjJ1mSwu47iCRopoXEkbqcMjAggg+oIz+Fdt 4q8QnxD9n1LT4TINY3SGCMEmCUY8xfZQckE/w4Ncx4d+HN3rZ868LWVv2BX95J9B/D9T65wa7vQt Dt9CtVtrOHYrHnB3PIfc98+g446DFfu+LrUKdRVFut+1v+B/mfnWDo1pwcXont3ueU+Pf2QdI+M2 v2OpeJpJ4vscok+zWrKrSjjKvJzhWwAwXkj+JTXsfgTwEEW10Pw3o0UEZcLb2GnWwSME8cIoxk+t eq/CL9lPVfHFhHrGuTr4Z8M5y9/dgKXXHPloSGc9sKDzipfjL+1f8O/2O7VrHw7Npeg306lV1fVZ 0bUblR8u6BGGIwcHkAsM9QRX41xV4sYLCVpYbLI+3xD0934U1/M1vbsrv0Ptso4UqSgp4h8kPPd+ hi+Ov2c/Efw48LR6hqkCQzIFe6sw6tNZRv8A6tpFByu4huCAQAD3rF0izs/Amjx+Jtfj3W6t/wAS 6xYYbU5ByMg9IRkFm75AGSa8an/4Kq6Ha+OJZtQ1Jde0rVCYdVE107G6ibguTgksv3geuVHrWf8A Gj9pCb4iGPUpL63mtTCBZJbsPs8EJ5VYwONuMYPJPHJr5b/XDOsdgI4TFR5JSb55JWvF7JLppo3v bzZ7UcpwVGv7ak7pWsvPuzQ+MHxom8WeILvULyRfOm4VEyEhQcKijPCqMACvnv4q/FtVQ2sUv7yT 7xDH5RWD8WPjgumJJiZfMYHaM14lB4/k8Tawxkm3cksQa544V0qVkVKupSvc9g8Ix/2vcrNIcQq3 T+//APWr2PwX4im0u58y1urqznVcRzW0pilhP95WHIYdiK8L8I62sdvGFYYHTmvSPCuvDP3h+deV h4SeIUmtP0N5SXJY+svh3+3L4X+Lkln4Z+LTt4a8YWYW0tvFlvFvtNSH8D36cuCeB5yE/eJZQFNd 94w+H+qeALi3/tCFDa30fnWd5BKs1rfRdpIpVJV1IweD3GcV8N+ObGz8SWStKq+Yq4Ei8MPT6/jW 98Cv2+PFX7Nlsvh3xJbr47+H7N8mmahcOn2JgMBrWYZe3bgcDKMBgqeo+nyfiDE5XV+qpOVLpHql /df6PTs0cGMwNLFR9o9J9+j9V+qPu79m+aO5+LOn6XM22HxJFcaBI2eEF7A9sGP+60qt/wABrn/B WqvY3O2RWjkXh0bqp7g/SofB/iHQ/Hmg2vjj4aa2uuaLbeXdSqJFXUNCmDA+XcRZDjY20CUKI2yp BBOK1fjbZ/8ACOfHDXpYYfs+n61cHWdOXGF+y3Q8+LHsFk2/8Br9FjjaGNpqvQd1+KfZroz5PFYe eHnyzX/B9D234YeJVIh+b9a928F62rBee3rXyN8NvE7RtF83T3r3/wABeMLSHSIdQuL+1XT5JZLc Txv5+Jozh4iEztdTjKttODmm4xi0pO19vMxjzS+HWx9DeG9aBCfMfzr5U/b/AP8Agn7c/GD4deX4 XWxjt9Hke5sLfa2+MyNueAn7qRKN5V+3yR7RkufU7T452lirLaWs10wb93NJJ5a490AJ/wDHhVib 4/a5dl/JezsY5AAVgi3dO4aTcw/AivPzbL6OLpqLdpRd4tdGvzTV01289TtwOIq0J8y2ejT6o/Cv 49fAPVPB3iW4tb+zudN1bS5fKntZ4tkkLDkZHpz16EEEZBryvxVo+oSQLsjU2q4Z1aFZhGwz95W4 wR0I9T9K/cb9ob4E+Ef2h7Ce68UWzf2n5f8AyFonCXiBRwC5BDKFGMOGABOADgj4L8R/8E7/ABR4 r8e/2b4Dhj8VG4jkkWMGKylCIMkskkm3HphiSSBjkV8hmGUtz5V7ztd26X/rY9/DY5KN5adNTS/4 NzPija/C/wDbq1TTNc8TQ6PpHiPwxPpumWUl2YbS/wBRa7s2iRY2dlEpRJgnCkklRy+1v3YvNSjt kyzDp61/Ouf2A/il4e8RQ3cHwx+JGlahp9ws0N5ZaLdp5EqNlZEkVPlIYZDKewINff8A8Kf+CjPx +s/h1Hb+K/gz4t8VaxDMIBqsGl3GlwzIPlPnDyXjWUOMEptUg42rty349xlwbja1VYihs9GnZfPW 3zuevhKlGtP3pfr+R7J/wVw/bA1T9mr9ljWL7wnqWj2PjLWXTTtIF47NMu9gs08EQBEkkUZLDeRG p2lt3yxSflHZfHrVviX+yLovwr07T9cufEWpa1Lfa3eK/m/2sSSVQAZeV3YKz56tGMbt+F+q/j1+ xZ8ev22fGuqeIviBbQ6IdIgWDR9BF3HJDFuaPKRhZCisUYyPLI4ZtoXAARV+pP2af2KfAf7JFmbj RbH7Zr91Gq3GqXrLNOny/MkTBVCISW+6AWG3cW2gj6zgbgWnChHnV5J8zl0Ttok+vyurmGbZwqPu U3payXV935HlP7CH/BMaH9mvwXe+IPEslve+OtS08RwWsaI6aISwdkWTJDysAEZ1wFBdVLqxZvop 9cbxf8MtN1BpGkuNKZtPuiTlivLxMfbaSv8AwGtqfxDtb7yhS20c4ycE4+uATj2NeG/Gz4s33wck 1DStHgs5E8QhHxPlktlXP7wDIydxZQD1BPpX7DiJU8Jh3yrSPQ+Toc1ereXU6TXZZl0r7Z5Mv2Vn MaylcKzAA4H5ivmP9qW41dNZ0/VFupLrRdNUv9hUEKk4JInfH39o6Fvu7c9+O6+HX7Ro0m+l0nxF fSXmi6q4W7klbc1rIek6DHG3PKjgrx2GOd+O0EnhrUHs55Ibq0uYt8UysHiuY2HVSMgj6V8/hMXH GpKqkpp3X/APWrUHR+B+6z49+OHxPF9EdQgXbfW53MAeJ1x0+vHH5VkfCX9pCG9VWWbaQ211JwVI PII9qg+PfgVvD98ZLUtJpt05Vf8Ap3OOFPt1wfavDNR8D6h4T1GbUNLkmZLh/MmhzwD1LL/Ud859 c+nisljj6XP9pHHRzB4WfK9j9E/g98cWsNYsdU0y68q8tGEi4PX1BHdSMgjuCR3p/wC1r+zTD+0t pV18QfBFrFFrluhk17RoYwoXC5+0RAdY2x3yUJwTjBPwl8Of2k9Q8JXsLGTIXGQSa+2/2N/2kLnx hb/2ro8k9vPbv9nnJjb7PMSAxhYkbXBXBKZPHbvXwOMyvH5XU+tUFtv2t2fl59D6fD47DYuPspv+ vI/Pz9ob4EWvxd8Kz6ddJ9k1K2JMErIN8cg/hbPbjBHHU9M8eT/AT9lbRfA+tRXXiaddT1a3lJW0 CYtrcjIXduHztj5vQZBGeDX6q/tqfsi6V4n8Jz/ETwHbssm8ya3pEA3f2ex43LnkoxBKkDjhTk4r 4W8a+EPtsr3EG+HULcYGML5pH8LZ6dxnjHfPSvtMl4hp4mh7Sl6ecX6Hi4/LZQnyy/4DR6Z4D1+b RLqObT1YpAm8hDjYijJJ9AAKK+Lfjn+2p4m0LVrrwnptnJ4fsLeTyrqck/a9QUep/gjPJ2r16E9R RXx+My3E1arqRho++/zPWo42nGPLd/I/Yf4Xfs9+J/isj3FjZi30uHJuNRu3EFrbqBksztgAAc16 HD46+G/7NlnImkrD4x8VKPLGqTQ4sbN+7xI2fNIzgEqF4zz38o+NX7Z+teJ9PbSbaSHQ/D8S7ItJ 039zaqBjG8A5kbgHc5PPTHSvm/xn8apNr/vO/wDer5PPuKs5z9unVl7Kj/JF7r+8936aI9PBZZhM D70VzS7v9F0Pqn4w/tBa54z0C115dTm1D7Uz2s0uObKRMfulXG1FKsrDaAPm4wQa+P8A9rX9m24/ ab8NGN5FtbqQMq3MqbiJT80TMcjA3/KTzgOeoGK6b9mH9pGGb4lL4L1swvoPjSeOz82Q82F2SVt5 VOcAeYVV/VTn+ECvZNX0D7I1zp9zGY2jLQypjBUg4P4gj9K+k8P+DsPObr1JWcHolpo9medn2aTU OSKvc/Df4h+EvEHwd8X32g63DNZ3+nzvA4DfKxU4JB6Gtj4P/tC6t8OLu4t5Li6utLvBl7fflYpO MSKD0PGCBjI69Bj7W/4KRfsvw+JYz4qt7XzHx9j1KURZMMoC+TcE/wAIkXap6AvGeu6vz2j0aSz1 OW1nXbLC5jYEdxX6RjqLpS9nNXXf9T5TD1OZc0dzt/HPxYuPFV/JJHJIwm+5k9BWp8OWmtk3M7Fj yTXP6H4ainRSVG4d8V2mhWItBxXm14wnDlSOqnKSd2eheH/EUkCKN1dxoHjRof4mryrTrkqVrotN 1Ir3/WscHlsXLmsa1MVJI9Vbx7vt9pZunrWFqviKO7RlY7lbqD0rnI9SaRetWLO1a9f2rurcOqvU TitTFZlyRd2P8DfEnxV8CPHNv4m8F6tfaTqFmxaM2smxhnhh6MrAYKMCrDggjivu34Zf8FD4f22z pa32mw6P4k8JaNDpd1FCQsN3FG7lZUTAMeGkZTGBtQeWASCAvxGNEXyvu9q9e/Y2+CWoWnxCbxJb q1rHJA9s6+Xt+1o20lmJ4VAwU7upIwO4r7LB8Mwo0/bbTtb18n38j5zGZ1KrP2KV4/l5n3J4M8Vr avHufAHcmuw+EGt6l4B+J3i5riSGfwT4ptorn7CZCk0OoLgCeJdvHyq25iVDiUAbtvHleihNCZcs t1OvG5v9Upxzhf4u/Lcf7IPNdZ4Ki1fxpr8dnptrealqFxyEiRpJG9ScZ47k1y5pWwlOg/rDVo6t t2St1v8A5Hbl+Gr+0Uobvp3PdPD/AIqVlX5z6V1FhriyD71cF4a0vwzL4g1LwXaeK7fVPiJptg+p tZWTJJZ4iP720V9257lV3OVVcAIwPIOPPfjj+1BH8BfAdvdI0R1zVmZLGOQg+TGv35mU9f7q9s5P 8OD8fR4kwuKpOpg3zO9krNXfR2evLa7v5Hu1MtqU5Wq6K13/AJep137Q/wAcbfT/ADtDtZN0kJH2 yRGzlh/yxH0OM/7Qx252f+Cd91Lc/E7WtbuG/wBVY/ZkOeFDOrED/vgfnXw3pPxdk8T3LXdzO0hl cuSz5Lknlie+ea+vf2SvHg8AfCHxF4gWMSy2lpPe7M43+WhYLn324rvwVJwfvO73b7v+tjz8VNSW novQ+99O1y41eXy7WG4upMZ2RIXbH0AqLWNYh0TcNS1LTdNH3ik9wGkyfWNN0nbutfM37NX7XGof tCfBybTrPVNS0/xV4atvM1C0tXMcep2qlVNyAnO8blDg8HG7qcVDc+IDIxZ23MerE8muunmKrR1j az6oxeB5H8W/Y9v1r4zeHdMk+STUtXdfvJFGLaGT6SMS+PrGK4rxb8frq+u2/srT7DSbeRdvleUt 5Ix9d8wbB/3AvbrXm13r4APzfrXmvxz+MzeDNLhtLWRVv9SVyGzzbxcr5g5yGZshT/sOeoFcePzK VKF76vRLz/4B1YbBRlLb1PetE8V3+sx/2vqmp3OomSLy7Qz3DzbI853KSxGGwu3H8IBz8xA4b4zX Vj4u0xoLrllB8qQH5oiRjIP9O+BXj/wW/aLaXT/7AupVP2WPNoxbnaDynvjIx6Dijx/8TWcNh+3r XVgacKlBR3vvfv1/EwxE5QqNnz/8bPFF94E1OSOYt8rkJIp+WUVW+EP7Xun3elzeEfFk1xFYTPv0 y7kGf7Olbg57+UxOTjoRnByat/Fi9t/GNs8N2qybTlSeqmvFPGnw7t9XtNsbeTcxZMUoHQ9cH2NV /q9Bx5oaS6BHNmnyy1XU9L+JF79nuLzT75VkXJRhnKuOoIPfsQR7YNePajOND1BreQ7reRiYJDzx /dPuP1HP0t/CfxH4l+LXiSy8Gizn1LXFzDabF3SFVBJWQ/3VUZ3nhVXk45Ht9x4T8PfAe4+zvDpf i/xfA4ke6lVbjTdIkA4EKHImmUnmRxtBGApxuPsUYwoUVWqO3f1OGpzV6nsoK/Y828O/smaf4b12 18QeOYxb2b/vo/DquUvb84480qQ1vGcgknDkcKuDuX0qy8aq8lvFZQx6XYWHy2Nnajy4bNc5wgGP mzyW+8xySSTmuVu73VPHPiVpJHudS1TUJcs7EySSsT+ZqTxP4/0v4FXUNvNbQ674gbBlUtutdKPY OB9+UY5U4C9DnpX59xVxNSjD2XfaK3fm+y/rU+nyjKXD3nv1fb0Pqr4Y/FC+8LR2eoXixxXUkeye 1mZdt9Aw+YPHyQjgdGHXkdBjyv8AbM/ZPh8a2118Rvh/Zx/2UymTVtLhG6TTpcjPHdTyVbGGHHBB FcX4d+KkniC6F9JcNLNcYZ3Zsk//AKumBwAMCvWPhZ8bbzwdeNJCyXFndKIr2ylOYL6PkFHXv1OD 1B5GDX49gc0xGGxDxNNW11XRrt/kfY1aMKtP2cvvPzS/aU+AcHxg8JSrbxW8WtWx8y2mZSGLDGUJ 4xuAAycjgccAgr7n/bF/ZH0/SPDK/EPwOWm8O6lKzXNiP3k2lueqPtBAwd2CcblGRjpRX65l+cUs VRVWk9Py8j5XE4Fwqcs9z5j8Y/FVp5HAlbkevWuDvNWvfEFz5cKyyMx4A5q9pPgy41kiaZvJib1H zN9B/Wur03R7fRoPLhTaD1PdvrXwPNSorlgrs9huc99jltF+HjCRZ79tzDkRg9PTJ/wr7s8LfEaL 46fC7T/ECoV1rSFj0vXgzBpJpgmY7o47TYfOQPmRhzwa+P7i5VAeld1+y58cLX4YfE9bTVpFTw54 mQaXqblgv2ZWYGO4yeB5UgVjn+HeO9evw/m1XC4yNaXwvRryf+W5zYqhGpScP6ueyeP/AAra+KtC vLW8VpNPvrd7W+iC7i8TDhwO7Rsd698ivyt/az+BGp/Cbxswv7Xy5rRykkiqfLuoSxCTof4kOOCO x9iK/YDxVoTeGdbltfNjuYQBJBcRHMdzEw3JIp7qykEEcV4n+09+zDp/x58ELYzTNa3dmrpp92cs tqH+9FIo+9A2Bz95DyNwyp/Z61OGNorkettPPy/yPjZwlRqc3Tr/AJn5eeHHVolNdLbMMVH8WPgp r37OXjuXQdcs2ijyWsrtATbX0XZoZCAHUZGSOmRnBOBBpt0JhXz8cO4y5JLVHR7RNcy2NyyatzTl ZqyNJt/Owa6nSdN81gBX02W5a5WZ5WMxqgi7pVk1y6+ldbpGn7dq/hWv8I/gxrXxJvo4NNtJPJL7 JbuVWW3gIGfmfBH4Dk9hX1Z8If2e9I+E0630ckmoawq4F1KNqw5GD5aZOM5xkkn0IyQfqrYXAQ56 2/RHhU1icbPlpaR7nmXwZ/ZSvtXmtdU8SRjT7FSJPsUin7RMARjK9EB5+9z0+Ug19F2VvBplmtvZ wx21umNsca4HAwCT1Y4AGSSa1PBvgzVPiD4jt9J0axuL+/um2xxQoXb3Jx0A6kngDrR+0L+0f8Nf 2AVWOS40b4neP0GfIiug2h6K+SrLMyMHnmVlI2Aoo6k5AFfm/FHHsKM/q8FzVGvdpx3f+J7JevyT PtMn4djBc/TrJ/odFafDGHwt4KXxh471a18E+DeSl9e/8fF+R/Ba2/8ArJmPbA28ElgATXyV+2x/ wWMsRocnhP4S2N74J8O8x3kkdyG1LW2BIDzyqNyLjH7lXKAk5LcY+Vv2tv2+PHH7YXxQvtT1S8fU NQvtsQcIqpDGowqIqjaqKPQD1OSSa8/8M/DiHTrj7VqEgvLrORx+7Q+w7/j7cdK+DlgcTj5rEZxK 9tY018K9f5n5v5JHvfWKdFezwi9ZPf8A4HyPQvgL+1L42+G/xV03xxZ399ptxpdwl1bTBxvRlYMG wQQR7EYIJHINbHxv/bQ1b9or4w6lr2qXT7ZJSFiQhY4IxwkSAAYA9vc9TXC3bK0LKRlWGCPWqfwx +AWsfE3xhHonhLR9U13VbotItvbR+ayjPzOxAwqDIyzYAHU19BleFoxruq46tWVkeXjK1R0+RPS9 2ey+Afi9JqV7a26SOBIyqMHoK/T/AODPwpkvfgbJa+MtSvvB2k6ssZjjWHOpahEHDsIomxtVlXaJ ZML84Kh8ED5v/Zf/AGN/Cn7H+r2OualdQ+N/iNpb+dBOjA6Ho0wwVaFMB7maMg4kkIjy3+qyiufY r/x9qXi7W2uLqae+vrthuZhueRugAAH6CvpajpYeLlN69ui9WedCnOq1bb+tj3e8+MVjpvh1fDvh exi8L+EIH3w6TavlWYDAkmc/NNKQBl5CWOBzwMQNcapN4Tk1xbK7bSY5RA11sPl7yCcZ/wCAnnoK 8h+I3xM8K/sw6fDN4smGveLpUEkPhe2l8v7JuGVa9fO6MY58tRuII5UHcPPvhj/wVo8TH4vXVx4q gtdS8L6parpOo6PBGIIYrPfk/Z1z8sq7mKsSSSeSRjH57juNOeqvqUOeC3k9E/KK6+u3a59Hh8lU Y/vnaT2X+f8Ake3+Lfi5Y+EPDd7rOpSP/Z+nrucKfmnc8JEv+0zYHUAAkkgAmvj/AMffHy68V6zd alqF15t3dNliuFVQBhVAHAAAAH09zWX+2f8AtDW/if4kal4b8OXxuvB3hvUJY7KYqP8AiZTKXQ3R 46FSVUAkbfmyd3y/P+s+NJCvLVjLHSxdX20tE9l2XT5vd/JdDT2MaUfZx+fr/wAA9Zf44S6Lq0N1 BPIslvIHG1vzr1+w+M0PjnR47iGbcxGGGelfFemX954u8Tafo9iPMvtVuFtoFHOGPVjjnaoyxPoK 77Qb68+CPxBvtAvJvtFv5heCcrt85M9cfkcA9CPUV+i5DTfsefofL5pJc9up7trWs+fu+atb4b/A 7VvihZT6pLcWeheGrN9lzrGouY7cN1McQ+9NLtyfLQE8jJUEGtn4f/C/TdI0Oz8SeNBM1rcASWeh QyeTd6h3UzH70MJ4O4DcwI27Sdwt/E/4ral8Tbmz+1JaWdjpsP2exsLOLyrWyj67UXk9cnJJJJ61 7WOzKnhY2lrLt/mefhcDOvK+0e4vibx3ovhbQZNB8C6b/Y9jcRrDqeplAuoa/tHWdhkrGTkiFW2L x1IzXPeCPhlq3xJ1JYNNt9y71R5XyI0LHCr/ALTHsq5Y9ga3NB+HEdvoi674gkksdJZh5EI+W51J s42xBv4R/E/O0dicCug0f4stpN5p7abGul2+kuJbCONt5gcEHcxP3nJUZJGOuAAcV+L8UcbzcpU8 LaU9r/Zj5Lu/6fY+9yvJYQivaaL8Wed/EHxHa6N4du9A8N/aLCdg8F3qxBjubz/ZUfeijzkYBBYY zjkV4eLdrKSW1ucNIpwxP8fv+NfT/wC1foFh4s0m1+IWkLHF/bE5j1azQ5Fpc45IHO1XIZlB6A45 xXzb40gaa1F5GMyW4+Yeq9T+XX6Zr4fL6ssTF1JXcpbt73/r5Hq4iPI7LZbdh/hTXZvDN8F3s1uT gc9BXqfhrxv+7jYSNtbHevDodT+0R9ecVueG/ErQDy/7p/Kt5YR82pNOsfWnwZ+N48GauwuYxqGj 6gn2fUbF2Hl3cJ6g5Bww6q3UHpjJor590Pxs0TqCaK5JYGV/dbXo2vyOqOI0szgJbgIDWdeaosQP zVQ1DXcZrC1HW+tfQYfCOTPLnVNTUNb6/NWDqWqGU4DVVnvmnauv+FX7PPi74zz3H9g6RLcW9nA9 1c3UrrDBbQoMvIzsQCAOy5J6AEkCvo8LlqhB1amkY6tvZLzOGpWblyR1b6Htv7GH7W+lf2ba/D/4 kXjw6QGEOg65Jz/YhbP7qZs5+zbtuOD5e5jkLwv018Rvgt4i+EzWzavYlbO+QTWl9C4mtLyM8q8c q5VlI5GD0Ir86fEHw4vPCd+0Fx5M8asQs8BLRyD1GQGwf9oD6V9IfsO/t1+Nv2bdMm8HeTp/izwB qkpku/DurIWhLtsDPDKuJIX2rgYJTkkoTX1+Fw+Mhh1iMuaqw6xv/wCky2T7p6PujzK2Jpe09liE 4y7/AOa6npPiLwdpvivS7ix1Cytryzuv9fbTwrLBNzn543BRue5UmvHfFH/BPT4b67JI9voY0uSR ixksbyaEgnnhGLxgewQD6V9jR+P/AIC/EO1hutUg8afCm7uMmYpGut6VASTjDLi4x0zmPAJHJ61p +Gv2cfAvxDDP4b+OHw/ukzwuoifTZfb5JFzXP/r9g6L9njeanJdJwbt6SSa+52HLJef3qf4O33o+ F9P/AOCcfgvT2UreeJJNv8L30OD+UANd14R/ZT8D+D3WSLQre4mUYEl073AP1RyUz77R+FfYGqfs XaV4dt2m1P4w/Cu0hjGXI1QyMB7KFyfpXJ6wP2efhnZ/aPEHxc1TxLNEcPY+HdBlV3/3ZbjbH+tV U8UMAo2w9Ry8oQk399rL7zGHDKvecfvZ5fYaesEMdvawqqxgJHFEmAo7AKOn0FekWHwLtfAHh+Hx N8WNXh+HvhJjhHvcrf6geOLa3AMknLLltu0A5J615n8SP+CxPw+/ZyWaP4Q/D+G11GHcItd8Rzm+ vskYDpCuIY2GT/fB44r86f2n/wBtvx7+1h40utS1XULrVtSumLSXFwRlVyTtUcKijJwqgAZ4FfN4 jPM4zaTjh4ujTe85NOb9FtH1bb8j1qeFwuGXve810Wx9Tftu/wDBYiPStG1bwT8I0/4Q/wAGzIbd mjiA1fV0Iw/2qcMWwxzmNCEwQCDX583s2ufFTUPtGqXFxDZMSw3Haz5/uj+p4qbS/AqW159s1CT7 Xdk7sD/Vqev4/wCeK2nuWZu9d2W5VQwcbUFeT3k9W33vu35nPicVOq/f0XREmj6Za6DbLDbRrGvc /wATfU96tC64o8L+HNQ8Z+IbLStLtpLzUNQmW3t4IxlpXY4AHb8TwACTgA19efA39gzSfARXUfHf 2XxDqy4MWkW8rfYrVgMnznG0yuG42oQgK/ekB49qhgalT3tkt29l/wAHyRxSrJaLfseU/s4/sX+I PjZPYa1rCyeHvA8km6bUZSEnvYwRuS1iOWkYgkByvlgq2Wyu0/Zvg3w54f8Ag/4Zm0HwXpaaFpFw VN024veaky52tcTH5pMZYheEXJ2qMmrGq61PrV6007eZKwCgKoAUDgKAOAB6Covjl4/8DfsU+ANP 8WfGC+1Kzj1bd/ZHh3TEWTVdXwQrP83yQxLnJdzk9ACarGZphcvioQu5S0Vlecn2S6Lv+LsXRwNS u+aey37L1/r0Og8KeBrzxNZXWoyS2mlaHpqGXUNX1CYW1jYRrgs0krfKMZHAyT0ArwD9p7/grD4V +EMi+F/ghqjTXc0Zj1LxZcWX+lzswxss1cZhjXPMhRZCwBBUAFvjb9tT/gqX8QP21beLQYLe18I/ DjTpt2leHrI744MbgHkkb55ZSGOXbAznCr0rwnw7p3knexZmY5LMck18/UyrFZivaZk+WHSmnp/2 +/tPy2Xmdn1ylh/dwyu+sn+nZee59meDPGE/iaVry5uJrq5unMsk0zl5JGPJZmJySSScnmtTX4TK RcQ7luMYJU9R6/Ueteb/AAI1b7fp9uO4GD+GK9gm0vdb7vavm8Xh1Sq8p3U588bnA6ijW0XZVUYA A4Fcb4l1dbdGZ5NqqCSSeBxmu48ZOLdZKxfgp8Gm/aB+IklrcSNFoGi+Xc6mR964BPy269wXAbJ7 Ae9etl+FniKkacN3+XV+iRz4iqqceZnrX7FnwYm8N6PJ401eM/2lrkPl6bG/3rO0YnLY7NKAh9dv pXt0ej2aeKNP1mSw0+6v9L3G1e6t0mEDHo6hgRuU4ZT2IqyAuQFUBVAVVHRQOg/DFDGvrquOUJRW GdowVl+rfm938ux59PC3g/a6uWr/AMvkWlj1Dxfre1VutQ1C8k6cySTMT+ZPNdDqo0T4HwSR6vDa a54uY5i04S+Za6b6NcFThnPURgnj72MjPE638TPEXww8OalceHpLe3a7i8m8uDDuuYYCCH8licKS DydpbH3Sp5rh9MlVLVGUhlcblI6Ee1fnfFOOx0pezvy05dU9Zd030Xl1Pey+nRitF7y+5HTeIPGe oeJ9Xl1DUryW8vJj8zuegHQKBwqjsoAAHAAqt/wkexOWrCur7C1h6v4g+zKea+Pp4a+iPRlUtqz1 T4UeNI/EGqar4Xun8yDxBaPEqHp56AyRN9cgr/wM15zren/2bc3VnMuTGzRsp9jiuQ8NfEU6L8T9 CuVb5o72Jz7hZF/xr0L4xsp8b6lInCzSmUf8C5r7fh7LIKjKo11/T/gHmYvEXkoniqXP9nX01uWJ 8mRk57gHg/jVxdQKOro2GXnNYni64aHxdcFv+WgVh9MY/pRBqHyV1UcEp1HFo55VOVXOnbxl9nUN vx6j0oriNaka4hYK20kcH0or0/7Ag9YmP15rc9S0b9lfxl4lG6aO001CelxNliPUbNw/AkV6R4T/ AGJ9AsTDJq11fak4X97H5nlxOfooDDH+8a9oB4q1omjXHiHVrextIzNc3UgijQfxE8V9FDC4HBwd TlVoq7ctbW69vwOX97VaTb16LT/g/ic/8Mf2c9Ch1qzsdB8P2TXzORFI0YeVPUmRssABkkk8AGq/ 7Ufxx0fwv4dPg/wfdeZp/DaxeoP+QlcKcbUbvApBK8AMTnnArpP2jPjPD8AfCOpeBdJkjk1y/jCa 7qCcNb5wfssTDn7pw56HcQO+PiHxz44+1Oyhj371+a5pnFbOayjC6oRfurbm/vNdv5V03Pew+Fp4 OH997+Xl/mTeKfFrXl0wD5zXafs86LNca8mqXSbrG1zsDD/WP049hyfrj3rz74a+C5vHuq7mZo7O BgZ5AfmAPYe5x17fkD7xDdxafbJDEqxxxKFVVGAoHQCsf7Ur4F8mEm4vrZ/gT9XhX96qk10PRZfE MMkGF2hcYxiuK8T6Hpt4WZYxbyMMboT5f6Dj9Kzm8TeWm3dWTqnioFete7RxSxdNOors55R9m/dM PxP4ckjBEGpXaqB3bP8AhXnfibwxPNlZdSunX2OK7TXvFCturh/EPiFWzzXTRytXvHQ56mJfU4fW vBGnpKzSrJct1zI+f0GKwtQhitIysUcca5J2qMAfhW/reseYzY71gtbteTBVVmZiAFAyTk9hXt4b K5uybZ59TFIxZ4mlc+ld58Ev2YfEnxyuGk0+GKx0mFtk2p3m5beNsZ2rgEu/+yoOMgttBzXtvwQ/ YX+yTWmseNZArRuJU0aNQ27BBXz35GDzmNckgjLKcivo1mWCCKGNI4YLdBHDDGoSOBBwFVRwqjoA OK9z2FDDL95rLt/n29Nzkjz1X7u3f+t/yOb+Fnwc8M/AvSfsvhyxVblkaO41O4UNfXW7G4F/4EO0 fImF4BIJyT3ngf4ea18TNY/s/Q7Ca+uFUvJt+WOFR1Z3PyqPckVozeAdN+HfwhuPiZ8RtYj8IfDy xfY14U868v5P4YbaEcu7EEAnCjaSTgE1+en7fP8AwVp1n9rzwoPhx8LtDf4d/DGzlL3YS6b+0NfY HCSXrphW+VVYRBSobJy3BHy2M4grYur9Xy5KXK7OX2IeX95+Sfqz1aWBp0I89fS+y+1L/Jeb+R9C /tf/APBUz4f/ALHujXPhn4Uz2Hj74wREQz6+IVvdC0Nju3C3yQJ7hCFwxV4wSeTjFfmd8R/Hvir4 5eNbrxV8Qdf1XxR4gvSPMudQumuJWAGACSeABjCjgD8qz7DRoNDTag8yZvvSkfMfUD2qQRGR+7N0 AxkmtMBgqWHk6km51HvJ6t+S7LskYYnETqrl2itktv8AgvzZHa2m5wzAegGOg9q1rMrDivcvhZ/w TC+MnxN8N2OvN4ct/C/hq+5TVdfvY7GNV7N5JJuWB7FImz2r2DwH/wAEp/C+hiObxl8Qb7WJlP7y y8MacYYXGeNt5dhXU49bQgZ6nHPvctVrmkrLz0/M89Si3aOr8jwf9mfX/M8WJp+7/WZdR69M19aP o+ND3beQDXrnwd+Dfw8/Zp+Gd1qnh/4feHD5MxtrHWNchXVtZnuyuQPOdQkaovzkxRR52hRgtmuL uo2vY5vMd5ZJizM7tuZmbqST1JPevzniLGUPrfLRlzW3tsn28/M+iy+lUVK9RWvt6HzT8TZbq+1S PTdPia41C/mW2tYVHMsjHCj/AD2r6a+Bnwhg+D/gW20S3b7XeSOZ724Ubjd3DcEg4yQBhV46D3Oe f/ZJ+F+jeHviPL4+8aaTqWufIyaTo8F0lpHsbH7+aYrIykruXy0QMVf76kEV9Ra9+2T4mTTPsPhD S/C3w1t8FXm8M2Jgvp19JLp2aQn3Uris6nFFPBUfY4Wnzzlu72SXbZtt9bLyvuXHL5VantKjslst /mUND/ZU8earpC6ldaHJoGj7Q51LXZk0mzVT0PmXBQN/wHJ9q0dP8DfCXwDJIfGPj648TXEWD9g8 E2z3ZP1uJkSH2+VjivJte1a68UanJf6vfX2sahMcyXV/O1zM/wBWckmqE94AuK+cxWe5jiFZz5F/ dVn97u/uselTw1KOyv6/5HqHiz9p3QvBl1Ivw9+GXh2wt41KR6l4l3atqDg/x+UX+zo3ttYdK8H8 V+JLjxJqkl5dQ6ZbzOOU0/TbfT4R6kRW6JGpPUkKCTycmtHVdRHltXH6/rCwg81w0aTlK7u33bbf 3ts0nPSxW1fVVhjb5q4Pxd4qVGb5/Wo/GPjRYopOa8l8Z+PN0jc+vevt8jyOdea0PIxmMjTjds6T Q9fbWfiZotvGxZpLtEGPd1r6P+Ikv2vU5pOuPlz9Bj+lfM/7JGizeKPiiNUYZt9KXzznu5ysY/Fj n/gNfTPiG1Z7Qs33sZNfa4vC08Fho0lvKV/kla/36fI8rC1ZV6jl0S/P/gHgnxCuVTxZ15WMZ/M1 mDVlUfeqn8SdXWPxXfNu3BZNg9sAAj881hWWrfan9vrXl5XH2k3PzZ0YqXKrHXxTfaDzRWfpl5kC ivdlFp2RxRkj9HLW2kuZ1jjVpJJCFVVGSxPYVufGr4i2X7LHgdrLTbuJvH2qwmO7cHL6FEygkL6S urAZzlRn2rq/2VrWO4+Ktv5kccnlqzpuUHaQjYI9DXxB8etSuNQ1nU57i4mmmmupXeSRyzOxY5JJ 5J96/OeLMwq4nHLLL2pxSlK32r7J+S7dep9Pl1CNOi8RvLZeX/BOD+KXxNm1C+uJJJ2kkkLMzs5Z nJOSSepJ9a4vwhpV14/8SR2se7ax3SPjKxp3J/z1IFYviyRjqDfM3fvXqX7O0Sp4TvZFVRI1wFZg OSAowCfbJ/M1nUisNhuaG5jzOdSzPQtBsLTwjo8VnZrsjiHJP3pG7sx9T/8AW6YqHUPEHlr94fnV XUWOTya53V5G8s/M3514dGnzSuzplLQvX/ivY7fN+tc/qvjMhf8AWVk6q7Zbk/nXMatI2G+Zvzr7 TJqEbI8rFTaVzT1nxgWZvnH51zGo6885+9VK9YlupqqeTX3+FwsEkeDWrSOw+F3we134xa0sOmWk jWyShLi8cYgtRkZLN0JA52jJPYV9ffBv9nbw/wDBNPPsY5LzV2GJNRuAPO6YPlAcRKeeBliDgsQB XSfDbTLbSfAmjwWtvBbQrYwuI4owihmQMxwOMkkknuTWtN0rXMMU8M1RpKzaTv117dv62KwtBVY+ 0n9xY8P+HNQ8X61b6bpdncX9/dtshggQu8hPYAVl/tV/tUfDP/gnV4eVL6TQvif8WpG8tfDMd35m n6D1DNePFkPIrAr5O5SDycDGfddeu5fBH/BKP4ueJNFkk0fxFb2kkcWqWTG3vYlLRAqsyYcAgkYB r8MvhhGt94rvJZlWaRUZg7jcwORzk1+W1MbWzPGVsLOTjTpOzSes795bpd0t+59JKnHDUYVYq8pb X6fLq/y7HUftG/HX4jfts+PJvFnxO168ulOFs9Lj/c2dlCM7IoYlwsUYB6AAnknJJauJ0mx0u41/ T7G8un0fR5J0jubm2tRcSWsRYB5Fi3L5jBcnbuGcdR1rp/Fpwkn1riph1+tfT4SjCFLkpJRS2S6H j1qkpS5pas/R7Xv+CUPwl/Z31ex/tKPWPiZb6lp8Ooabq0uqfZdH1i2mQPFcwJbBZdjKQQDOcZIO cZrvPBk+n/CyMr4N0Dw74M3LsaXRNPjtbl19GuADO4/3pDXXfspzNrX/AAQ2+Gd5eM13d2XijU7O 3nmPmSQQLczkRIx5VAScKOBnpXCyH5q0y3N61Wheyi03FuKtfldr99e17GlbA0oT6u6T1d7X/As6 hqtxqt2891cTXE8hy0krl2Y+5PNWfDHh+48Va1DZW/3pDl3PCwp/E7HgBVHJJIrJB+eum0ueSx+B 3j2aF2hmaC2gMiHaxjeQh0yOdrDgjoe9cGeY+rh8LOutZK2/m0r/AInVgqMZ1FDp/wAA4v4meNof FHibydPZv7F0pTaacpBG+ME5lIwPmkbLnIyNwXooxhxy5rJtOB+FX4TX5rKNj1+a7OhstSYxj5u1 Tfb+PvVk2Z+UfWpGb5PwqfZJxuPmZauNSCjrWXfaxgfeFR3rEflWDrMjBPvN09amNNNlORD4h8UL bxN8y15n408ebAf3gHHrWh4xlb5vmbv3ryLx1K28/M3519bkeW06s1zHm4vESitDJ8a+PGm8wB88 +tcpomhap8RdfSx0+3luriQ5ZUHEa5xuY9Aoz1PFUdTYtPJ9a+lP2OrCBPhrHMsMKzXGolJXCDdK o6Bj1IGTwa/a8twNPD0kqe7vr6K58Ti8ROrP3tl0+Z6d8D/hLa/DjwtDa28anaA0k5GGupOfnPsM kAeldZ4j8jRvDepaneMqWum27TPuYLvIHyoPdjwK1lrhP20pGtv2cdN8tmj83UJ2facbysPyk+uN xx6ZPrX5Ln2a1sTV9o9LtRSX2V5f1u7n22BwkKNPlWttW+7PjDxV4sk1jXZmaTzGaQu7f3mJ5/Wr 2hXOVXmuLhObj8a7TwDGs2q2quqsrSAEEZB5r6bJ6ajGyPHxU23c6SyvNm3miqVucGivdnFXOOMn Y//Z --b1_94c2cac25fc6fe4c067f640edbfc8093--