Date: Mon, 25 Sep 2023 19:06:02 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <352ecbc2d0d4e206f0c0691dc72935da@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 35.175.191.46 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_352ecbc2d0d4e206f0c0691dc72935da" --b1_352ecbc2d0d4e206f0c0691dc72935da Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_352ecbc2d0d4e206f0c0691dc72935da" --b2_352ecbc2d0d4e206f0c0691dc72935da Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 7 Ang Mga Boluntaryong Pag-aayuno Deskripsyon: Ang mga pangunahing kaalaman ng boluntaryo o nafl na pag-aayuno ay ituturo sa araling ito. Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 92 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8553 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-aayuno Mga Layunin · Upang pahalagahan ang pagkakaiba sa pagitan ng nafl and fard na mga pagdarasal o panalangin. · Upang malaman ang pinakamahalagang nafl(boluntaryo) ang pag-aayuno. · Upang matutunan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga obligadong pag-aayuno (tulad ng Ramadan) at ang mga boluntaryong pag-aayuno. Mga Terminolohiyang Arabik · Nafl - ang boluntaryong gawain na pagdarasal · Muharram, Sha’ban, Ramadan, Shawwal, Dhul-Hijjah -Ang mga pangalan ng ilan sa mga importanting buwan sa Islam. Muharram ay ang pinaka-unang buwan sa kalendaryo ng Islam, Sha’ban ang 8th, Ramadan ang 9th, Shawwal ang 10th and Dhul-Hijjah ang 12th. · Yaum ul-Arafah– Araw ng Arafah ito'y kung kailan natitipon ang mga manlalakbay (nagsasagawa ng hajj) sa lugar na tinatawag na Arafah. · Ashura - ang ika-sampung araw sa buwan ngMuharram sa Islam. · Eid - Pista o Pagdiriwang. Ipinagdiriwang ng mga Muslim ang dalawang pangunahing opisyal na pangrelihiyong pista ng Islam, na kilala bilang Eid-ul-Fitr (at ito'y nagaganap pagkatapos ng Ramadan) at Eid-ul-Adha (na nagaganap sa panahon ng Hajj). · Fard - ang obligadong gawain. · Fajr - ang pang-umagang pagdarasal. · Hadith - (pang-maramihan – ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang rekord ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawain ni Propeta Muhammad (SAW) at kanyang mga kasamahan. · Hajj - Ay ang pagpunta sa Mecca kung saan ang manlalakbay (nagsasagawa ng hajj) ay nagsasagawa ng mga ritwal. AngHajj ay kasama sa Limang Haligi ng Islam, kung saan ang nasa tamang gulang na muslim ay obligadong isagawa ito ng isang beses sa kanyang buong buhay, kung ito'y kanyang makakaya nang kanyang kalusugan at pangangatawan. · Rakah - bilang ng pagdarasal. · Ramadan - ito ang pang-siyam na buwan sa pang-Islamikong kalendaryo. Kung saan sa buwan nato pinag-utos ang obligadong pag-aayuno. Ang unang dapat maunawaan ay kung ano ba ang pagkakaiba ng tinatawag na fard at tinatawag na nafl. Ang fard ay isang obligadong gawain, na siyang pinag utos sa atin ng Allah na gawin ito, at kapag ito’y ating iniwan ay isang kasalanan at ito’y pananagutan natin sa araw ng paghuhukom. Ang Halimbawa nito’y ang dalawang rakah sa Fajr na pagdarasal at Pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan. Ang Nafl sa literal na kahulugan nito ay Karagdagan, nafl(boluntaryong) pagdarasal ay hindi pinag-utos na gawin o kinakailangang gawin ng isang Muslim , sa halip ito’y nasa indibidwal kung ito’y kanilang gagawin o gustohing gawin. Dahil ito’y hindi kinakailangan gawin at isang boluntaryong gawain lamang. Ang isang Muslim ay hindi magkakasala kapag ito ay kaniyang iniwan, ngunit siya ay gagantimpalaan sa paggawa at pag ganap niya rito (boluntaryong pagdarasal). At ang mga halimbawa nito ay ang mga boluntaryong pag-aayuno na siyang tatalakayin sa araling ito. Madalas ang isang bagong Muslim ay nababalisa o nabibigla tungkol sa pag-aayuno sa buong buwan ng Ramadan (ikasiyam na buwan ng Islam). Ang boluntaryong pag-aayuno ay nagbibigay ng isang magandang pagkakataon upang magsagawa ng pag-aayuno habang nag-iipon ng gantimpala bago paman sumapit ang buwan ng Ramadan. Gayun din, dapat tandaan na wag mapagod, pero gawin ng paunti-unti nang walang pag-papabaya. Ang Pinakamahalagang Boluntaryong (Nafl) Pag-aayuno 1. Ang anim na araw sa buwan ng Shawwal (ang susunod sa buwan ng Ramadan o angika-sampung buwan sa Islam. ) Ang Propeta (SAW) ay nagsabi, “Sinuman ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadhan at pagkatapos ay kanyang sinundan ng anim na araw ng pag-aayuno sa buwan ng Shawwal siya'y gagantimpalaan na para bang ang kanyang napag-ayunuhan ay ang buong taon.”[1] Pinag-babawal ang pag-aayuno sa Eid or Eid-ul-Fitr upang ito'y matukoy. Maari mo itong isagawa (ang anim na araw na pag-aayuno) pagkaraan ng Araw ng Eid at ito'y maari rin naman na hindi magkakasunod-sunod (na araw) ang pagsasagawa nito. Kung nais mo maaari kang mag-ayuno ng hindi magkakasunod-sunod na araw (magkakahiwalay na araw) hangga't sila ay makumpleto sa loob ng buwan ng Shawwal. 2. Pag-aayuno sa Ikasiyam na Araw ng Dhul-Hijjah (ika-12 buwan sa Islam) Ang buwan sa Islam kung saan ang Hajj ay ginaganap ay kilala bilang Dhul-Hijjah. AngYaum ul-Arafah o ang "Araw ng Arafah" ay ang ikasiyam na araw ng buwan na iyon. Inirerekomenda para sa mga hindi nagsasagawa ng Hajj angpag-aayuno sa araw na ito gaya ng sinabi ng Mensahero ng Allah: "Ang pag-aayuno sa araw ng Arafah ay kabayaran para sa dalawang taon (na kasalanan), ang taon bago ito at ang taon na susunod." [2] 3. Pag-aayuno sa ikasampung araw ng Buwan ng Muharram (ika-1 ng buwan ng Islam) Ang Muharram ay ang unang buwan sa pang-Islamikong Kalendaryo. Ang ikasampung araw sa buwan na ito ay may isang espesyal na pangalan - "Ashura." Ano ang makukuha ng tao para sa pag-aayuno rito? ang Propeta (SAW) ay nag-sabi, "Ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay isang pagbabayad para sa nakaraang taon (kasalan)." [3] 4. Pag-aayuno sa araw Lunes at Huwebes Si Abu Hurairah,ang malapit na kasamahan ng Propeta Muhammad (SAW), ayiniulat na ang Propeta ay nag-aayuno sa Lunes at Huwebes. Nang tanungin ito, ang Propeta, nawa'y mapa sa kanya ang awa at pagpapala ni Allah, ay nagsabi:"Ang mga Gawain ay itinataas sa (langit) sa araw ng Lunes at Huwebes. Pinapatawad ng Allah ang bawat Muslim o bawat mananampalataya, maliban sa mga (taong) pumuputol sa ugnayan ng bawat isa. Sinabi niya (tungkol sa kanila): 'Iwan mo sila.’”[4] Noong tanungin ang Propeta (SAW) tungkol sa pag-aayuno sa araw ng Lunes, kanyang sinabi: “Ito ang araw kung saan ako ay pinanganak at ito rin ang araw kung saan ako ay tumanggap ng rebelasyon (galing kay Allah).”[5] 5. Ang pag-aayuno sa buong buwan ng Sha'ban (ika-8 buwan ng Islam) Ang Sha'ban ay ang pangalan ng buwan sa Islam na dumarating bago ang Ramadan. Ang Propeta ay nag-aayuno sa halos buong buwan ng Sha'ban. 'Si Aisha, ang asawa ng Propeta (SAW), ay nagsabi: "Hindi ko nakita ang Sugo ng Allah na nag-ayuno ng isang kumpletong buwan maliban sa Ramadan, at hindi ko pa nakita sa kanya na nag-ayuno ng marami sa loob ng isang buwan maliban sa buwan ng Sha'ban." [6] Mga Pagkakaiba sa Pagitan ng Pag-aayuno sa Buwan ng Ramadanat Mga Boluntaryong Pag-aayuno 1. Ang pagsa-gawa ng intensyon para sa isang boluntaryong pag-aayuno ay maaaring gawin sa araw. Sabihin nating nagising ka at nagdasal ka ng Fajr. Wala kang intensiyon na mag-ayuno sa araw na iyon at hindi ka rin kumain, uminom, nakikipagtalik, o kung hindi man ay gumawa ng anumang bagay na makakasira sa pag-aayuno ng isang tao. Sa pagsikat ng Araw (umaga), maaari mong gawin ang intensyon mo para sa isang boluntaryong Pag-aayuno kung hindi mo nagawa ang alin man sa mga bagay na sumisira sa pag-aayuno. Ito ay batay sa 'hadith ni Aishah: "Ang Propeta ay dumating sa amin isang araw at nagsabi: 'Mayroon ba kayong (pagkain)? 'Sinabi namin, 'Wala. 'Sinabi Niya: 'Samakatuwid, ako ay nag-aayuno."[7] Dapat kang magkaroon ng intensyon sa gabi palang bago mag-ayuno sa susunod na araw para sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan . 2.Pinapahintulutan para sa isang nagsasagawa ng boluntaryong pag-aayuno na itigil ang kanyang pag-aayuno. Ang Propeta(SAW) ay nagsabi: "Ang isang nag-aayuno ng kusang-loob ang namamahala sa kanyang sarili. Kung nais mo maaari kang mag-ayuno at kung nais mo naman ay maaari mo na itigil ang iyong pag-aayuno."[8] Sinabi ni Abu Sa'id al-Khudri: "Naghanda ako ng pagkain para sa Propeta. Dumating siya sa akin kasama ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Noong ang pagkain ay inilatag, ang isa sa mga lalaki ay nagsabi: 'Ako ay nag-aayuno. 'Sinabi ng Sugo ng Allah: 'Inanyayahan ka ng iyong kapatid at gumastos para sa iyo. Pagkatapos ay sinabi sa kanya, 'Iwaksi ang iyong pag-aayuno at mag-ayuno sa susunod na araw para palitan ito kung nais mo."[9] Ang pagsira ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan nang walang lehitimong dahilan, sa kabilang banda, ay isang malubhang kasalanan kahit na ang tao ay binayaran ito sa ibang mga araw. Talababa:[1] Saheeh Muslim [2] Saheeh Muslim [3] Saheeh Muslim [4] Musnad [5] Saheeh Muslim [6] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [7] Saheeh Muslim, Abu Dawud [8] Musnad [9] Baihaqi Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/191/ang-mga-boluntaryong-pag-aayuno/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_352ecbc2d0d4e206f0c0691dc72935da Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Mga Boluntaryong Pag-aayuno

Deskripsyon: Ang mga pangunahing kaalaman ng boluntaryo o nafl na pag-aayuno ay ituturo sa araling ito.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 92 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8553 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-aayuno


Mga Layunin

·       Upang pahalagahan ang pagkakaiba sa pagitan ng nafl and fard na mga pagdarasal o panalangin.

·       Upang malaman ang pinakamahalagang nafl (boluntaryo) ang pag-aayuno.

·       Upang matutunan ang mga  pagkakaiba sa pagitan ng mga obligadong  pag-aayuno (tulad ng Ramadan) at ang mga boluntaryong pag-aayuno.

 Mga Terminolohiyang Arabik

·       Nafl - ang boluntaryong gawain na pagdarasal

·       Muharram, Sha’ban, Ramadan, Shawwal, Dhul-Hijjah -Ang mga pangalan ng ilan sa mga importanting  buwan sa Islam.   Muharram ay ang pinaka-unang buwan sa kalendaryo ng Islam, Sha’ban ang 8th, Ramadan ang 9th, Shawwal ang 10th and Dhul-Hijjah ang 12th. 

·       Yaum ul-Arafah – Araw ng Arafah ito'y kung kailan natitipon ang mga manlalakbay (nagsasagawa ng hajj) sa lugar na tinatawag na Arafah.

·       Ashura - ang ika-sampung araw sa buwan ng Muharram sa Islam.

·       Eid - Pista o Pagdiriwang.  Ipinagdiriwang ng mga Muslim ang dalawang pangunahing opisyal na pangrelihiyong pista ng Islam, na kilala bilang Eid-ul-Fitr (at ito'y nagaganap pagkatapos ng Ramadan) at Eid-ul-Adha (na nagaganap  sa panahon ng Hajj).

·       Fard - ang obligadong gawain.

·       Fajr - ang pang-umagang pagdarasal.

·       Hadith -  (pang-maramihan – ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang rekord ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawain ni Propeta Muhammad (SAW) at kanyang mga kasamahan.

·       Hajj - Ay ang pagpunta sa Mecca kung saan ang manlalakbay (nagsasagawa ng hajj) ay nagsasagawa ng mga ritwal.  Ang Hajj ay kasama sa Limang Haligi ng Islam, kung saan ang nasa  tamang gulang na muslim ay obligadong isagawa  ito ng isang beses sa kanyang buong buhay, kung ito'y kanyang makakaya nang kanyang kalusugan at pangangatawan.

·       Rakah - bilang ng  pagdarasal.

·       Ramadan - ito ang pang-siyam na buwan sa pang-Islamikong kalendaryo. Kung saan sa buwan nato pinag-utos ang obligadong pag-aayuno.

VoluntaryFasts.jpgAng unang dapat  maunawaan ay kung ano ba ang pagkakaiba ng tinatawag na fard at tinatawag na nafl. Ang fard ay isang obligadong gawain, na siyang pinag utos sa atin ng Allah na gawin ito, at kapag ito’y ating iniwan ay isang kasalanan at ito’y pananagutan natin sa araw ng paghuhukom. Ang Halimbawa nito’y ang dalawang rakah sa Fajr na pagdarasal at Pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan. 

Ang Nafl sa literal na kahulugan nito ay Karagdagan, nafl (boluntaryong) pagdarasal ay hindi pinag-utos na gawin o kinakailangang gawin ng isang Muslim , sa halip ito’y nasa indibidwal kung ito’y kanilang gagawin o gustohing gawin. Dahil ito’y hindi kinakailangan gawin at isang boluntaryong gawain lamang. Ang isang Muslim ay hindi magkakasala kapag ito ay kaniyang iniwan, ngunit siya ay gagantimpalaan sa paggawa at pag ganap niya rito (boluntaryong pagdarasal). At ang mga halimbawa nito ay ang mga boluntaryong pag-aayuno na siyang tatalakayin sa araling ito.

Madalas ang isang bagong Muslim ay nababalisa o nabibigla tungkol sa pag-aayuno sa buong buwan ng Ramadan (ikasiyam na buwan ng Islam).  Ang boluntaryong pag-aayuno ay nagbibigay ng isang magandang pagkakataon upang magsagawa ng pag-aayuno habang nag-iipon ng gantimpala bago paman sumapit ang buwan ng Ramadan.  Gayun din, dapat tandaan na wag mapagod, pero gawin ng paunti-unti nang walang pag-papabaya.

Ang Pinakamahalagang Boluntaryong (Nafl)  Pag-aayuno

1.       Ang anim na araw sa buwan ng Shawwal (ang susunod sa buwan ng Ramadan o ang  ika-sampung  buwan sa Islam. )

Ang Propeta (SAW) ay  nagsabi, 

“Sinuman ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadhan at pagkatapos ay kanyang sinundan ng anim na araw ng pag-aayuno sa buwan ng Shawwal siya'y gagantimpalaan na para bang ang kanyang napag-ayunuhan ay ang buong taon.”[1]

Pinag-babawal ang pag-aayuno sa  Eid or Eid-ul-Fitr upang ito'y matukoy. Maari mo itong isagawa (ang anim na araw na pag-aayuno) pagkaraan ng Araw ng Eid at ito'y maari rin naman na hindi magkakasunod-sunod (na araw) ang pagsasagawa nito.   Kung nais mo maaari kang mag-ayuno ng hindi magkakasunod-sunod na araw (magkakahiwalay na araw) hangga't sila ay makumpleto sa loob ng buwan ng Shawwal.

2.    Pag-aayuno sa Ikasiyam na Araw ng Dhul-Hijjah (ika-12 buwan sa Islam)

Ang buwan sa Islam kung saan ang Hajj ay ginaganap ay kilala bilang Dhul-Hijjah. Ang Yaum ul-Arafah o ang "Araw ng Arafah" ay ang ikasiyam na araw ng buwan na iyon.

Inirerekomenda para sa mga hindi nagsasagawa ng Hajj ang  pag-aayuno sa araw na ito gaya ng sinabi ng Mensahero ng Allah: "Ang pag-aayuno sa araw ng Arafah ay kabayaran   para sa dalawang taon (na kasalanan), ang taon bago ito at ang taon na susunod." [2]

3.       Pag-aayuno sa ikasampung araw ng  Buwan ng Muharram (ika-1 ng buwan ng Islam)

Ang Muharram ay ang unang buwan sa pang-Islamikong Kalendaryo.  Ang ikasampung araw sa buwan na ito ay may isang espesyal na pangalan - "Ashura." Ano ang makukuha ng tao para sa pag-aayuno rito? ang Propeta (SAW) ay nag-sabi,

"Ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay isang pagbabayad para sa nakaraang taon (kasalan)." [3]

4.       Pag-aayuno sa araw Lunes at Huwebes

Si Abu Hurairah, ang malapit na kasamahan ng Propeta Muhammad (SAW), ay iniulat na ang Propeta ay nag-aayuno sa Lunes at Huwebes.  Nang tanungin ito, ang Propeta, nawa'y mapa sa kanya ang awa at pagpapala ni Allah, ay nagsabi: "Ang mga Gawain ay itinataas sa (langit) sa araw ng Lunes at Huwebes. Pinapatawad ng Allah ang bawat Muslim o bawat mananampalataya, maliban sa mga (taong) pumuputol sa ugnayan ng  bawat isa. Sinabi niya (tungkol sa kanila): 'Iwan mo sila.’”[4]

 Noong tanungin ang Propeta (SAW) tungkol sa pag-aayuno sa araw ng Lunes, kanyang sinabi: “Ito ang araw kung saan ako ay pinanganak at ito rin ang araw kung saan ako ay tumanggap ng rebelasyon (galing kay Allah).”[5]

5.     Ang pag-aayuno sa buong buwan ng Sha'ban (ika-8 buwan ng Islam)

Ang Sha'ban ay ang pangalan ng buwan sa Islam na dumarating bago ang Ramadan. Ang Propeta ay nag-aayuno sa halos buong buwan ng Sha'ban.

'Si Aisha, ang asawa ng Propeta (SAW), ay nagsabi: "Hindi ko nakita ang Sugo ng Allah na nag-ayuno ng isang kumpletong buwan maliban sa Ramadan, at hindi ko pa nakita sa kanya na nag-ayuno ng marami sa loob ng isang buwan maliban sa buwan ng Sha'ban." [6]

Mga Pagkakaiba sa Pagitan ng Pag-aayuno sa Buwan ng Ramadan at  Mga Boluntaryong Pag-aayuno

1.    Ang pagsa-gawa ng intensyon para sa isang boluntaryong pag-aayuno ay maaaring gawin sa araw.

Sabihin nating nagising ka at nagdasal ka ng Fajr. Wala kang intensiyon na mag-ayuno sa araw na iyon at hindi ka rin kumain, uminom, nakikipagtalik, o kung hindi man ay gumawa ng anumang bagay na makakasira sa pag-aayuno ng isang tao.

Sa pagsikat ng Araw (umaga), maaari mong gawin ang intensyon mo para sa isang boluntaryong Pag-aayuno kung hindi mo nagawa ang alin man sa mga bagay na sumisira sa pag-aayuno. Ito ay batay sa 'hadith ni Aishah: "Ang Propeta ay dumating sa amin isang araw at nagsabi:  'Mayroon ba kayong (pagkain)? 'Sinabi namin, 'Wala. 'Sinabi Niya: 'Samakatuwid, ako ay nag-aayuno."[7]

Dapat kang magkaroon ng intensyon sa gabi palang bago mag-ayuno sa susunod na araw para sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan .

2.   Pinapahintulutan para sa isang nagsasagawa ng boluntaryong pag-aayuno na itigil ang kanyang pag-aayuno.

Ang Propeta(SAW) ay nagsabi: "Ang isang nag-aayuno ng kusang-loob ang namamahala sa kanyang sarili. Kung nais mo maaari kang mag-ayuno at kung nais mo naman ay maaari mo na itigil ang iyong pag-aayuno."[8]

Sinabi ni Abu Sa'id al-Khudri: "Naghanda ako ng pagkain para sa Propeta. Dumating siya sa akin kasama ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Noong ang pagkain ay inilatag, ang isa sa mga lalaki ay nagsabi: 'Ako ay nag-aayuno. 'Sinabi ng Sugo ng Allah: 'Inanyayahan ka ng iyong kapatid at gumastos para sa iyo. Pagkatapos ay sinabi sa kanya, 'Iwaksi ang iyong pag-aayuno at mag-ayuno sa  susunod na  araw para palitan ito kung nais mo."[9]

Ang pagsira ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan nang walang lehitimong dahilan, sa kabilang banda, ay isang malubhang kasalanan kahit na ang tao ay binayaran  ito sa ibang mga araw.


Talababa: 

[1] Saheeh Muslim

[2] Saheeh Muslim

[3] Saheeh Muslim

[4] Musnad

[5] Saheeh Muslim

[6] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[7] Saheeh Muslim, Abu Dawud

[8] Musnad

[9] Baihaqi

--b2_352ecbc2d0d4e206f0c0691dc72935da-- --b1_352ecbc2d0d4e206f0c0691dc72935da Content-Type: image/jpeg; name="Voluntary_Fasts._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Voluntary_Fasts._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcG BwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAC7ARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD8630s 3Mjf6XbsYR/z1LAfhSLpbXLNktIpIyyyDJ9ODzVqaztJzlFJVmwAN24ke1Sw6csYVYw6l+uW6frX 5fySWz+8/ReZN6r8SrNpEjrtt+p4J3rx9cGnweGWbBaNI88E4I5/3jkVs2+jSXHls29TnOdoQH8u Kkv9PmmddyzbZCdwJCkY/nWalJaNofKnqkyrZeDI5FMnmXJEYZjtAfPp0P8ASqV14WWW1b7RIY4m J2/MATj19Kt3PhqS3kVobiS2LA54yf8A9VVX8PSbAZryKRWyRmQZGPxP6VHLNu6ka80Yq3KZt1Z/ YYiLVEmk5G/buz24NR2/hH+0IN32hXaTOVBBOfp+PrW9puj6eY/30k0m07coOP0FXodN02CP5pJP MztUfMu0e5yB/wDrNaxfJte/ciXvb2sZNn4dbTLdd9ux3rxtj3HH4d+fWtWw+z2ZZjPfKe6FNu3+ v55qynlPEPs/y/M3IlzkdPX+taEfkwzQx/apioyWUnjOM9cfWolDnWtwjJxehXnv4goYSB2bGMYY Z9yOlWtG1/UFkK/Kyg4BiIYfl2+hr0b4Afsn+Pv2k7yRfAPgzXPEkfnmM3cUCx2UEgwSj3MpWJGw QcM4OCPUV9l/A/8A4ICfEbxXFbzeNte8M+D7eaLzHt7Pfqt7C23JR1AjiHYZWVse9dGGy9te7C/m zlxGYKLtOaXkj4K+2X2z55nkAHAZDkY7ZBq9BrV35K7HkVvSKU4z7gkj1r6q/wCCl3/BM/Uv2Hf+ Ef1fw3eajr3hXXsWBeeNGuIL4Kz+Wyxrgq6ozIVGRtZW5Cs/mfwC/YW+I3xx1+yj1DQLrQdBysl1 f30f2eQQcbjHG+HZiPu5XbnqcVGIpKkm6qtYqliFUScJbnlWmWWveNdWtbDT7PUtTvbjKRW9nC9z PKF6lY0TLY9q9n+GX/BN34peONNjvrq103w/HJyv9r3Dea6HkMYo43ZcDqG2kHtX6FfBz9n/AMG/ ADw7daX4W0iHS7Nj5krlmmkuHAwC8jEk4PbOAOMdBXVQyGGFYppFlkXqyZ44zkDIPf3/AEFeDiM2 l8NFJL8TojHXU+OvCn/BKf8AsvT7aTVfHJ86aPzJra0sEEaSHGVVzJzyTglen0Iq54x/4JLWJ0rO i+LryzumQKftllHcRTvk4wVZWQHgfxEdcnIFfXohVNsYdRvYCP5uUyMg7ewznp649xNJD9oUBmVs KQVCgjcMYP8A+vp+NcX12tvzfkXc/Nf4gf8ABOn4ofDy1+2raWPii0jXLro1wzTDBwB5bBXZiCDi MNx9K8X1vwkui6hdWOo6RqFndbvKniuYikkJHZgyqQenXnnpX7HCxae+lWFV8lVAwPlwcDnj19D6 n3rI1L4W+FfE+u/atY8LeG9ckmxD5l9psFxKyqWwod13D2GT0966aOZS5v3u3dDlotNT8hH8Dadf COELhgM/LOu3OPQjIH4c+1Qt8O5tNhkZxdRovUxyoykf8B7fpiv2Muf2Q/hj4h06O4j+H/hFo2XK 7NLiiYdP7qgiudu/+Cd/wl1Z2a48Gwrzgrb393ABx6JKvr/jX0UcLXaThNNM89ZhRXxQafyPyHfw tJYpvWZVQ8gyRgsPQZVjUQ0eeN18mZXk64jYhgT7Fen+ea/WHXf+CXPwk1F2W1sNY0nfnDW9/JLt 7cCfee3+eK8p+IH/AARk0fVQx0HxW1sFz5SXmn7m+pkjcA9epT8O9Do4lbpP0t+tjSONwrW7Xqv8 rn56z6PqCgs0O3dwwMTKGH6j+VNsrS+ubvC2UMzY27XjLD8Sev4V9SeMv+CY/wAXvCFz5Njp1jrz Mu/zdP1aNNmD6XHln8MHofavFPih4I8YfBs7fGnh3xRojlyqTXln+4k4/hkUFT9Rms7Vlo4miqUp PSX4nIGze1dLe4sI7eRT1jkYnH0Jz+tWra0je6ijjuJMr82Cm5R+mfWi38QaXqNqfJ1JBNIuFU2u Wk7AABeuT6Zr0n4ZfsNfGL4qwNN4e+G+v3lisfmLdXMa6fHOpzzG05QSdP4M9qmM29Hoyp8qV76H ARKkEht4pI1ds5Yjd+QzVW60KRX8yO8jkyOkifl0PvV7xR4f1T4deJ77Qdc0/VNF1jS7g215Y3sZ 8yGQAZBUjI4IIPQg5BIIqOC9sJHMQkkhkbLEGJx+m7/GjmkneI04tamfHJPA4jmaHrgBZCu7n0IP 51Y1K+Fuu1I5Iz3ydufrgcj61YieO5mZormORY+pVG+X65H9ak1F1juU3gyNnILD5CfQ85FVGScr WBr3bnM3+p/Zom8yOSSPG8nKsvX34/zxVSXxXCluxa3WNmBIKwjnnjjPPOK32nN9bvGI49zEgrEQ rHGMnvx2rPvdJhKtmN8t8oDAbh+v9K66fJL4kYSU/ss5tfEM0zNHJbyIMHkKRn8DRWxNosVn/q4b hduN5OeR7Zxz+NFac8Oxjyz7nm91JDausa2ccQU5XzGIYc+//wBarUen3l60UkIt2jz/AHiQOT7c 1Le+KZFx9gtLdNh4k2jr+uDx1qCS7urtN8rSl1GdzPtU+gHQdPrWVnZO1jbmSdrmjHp8sI23F0yr 6xsVz+Q5qI6QsSMseqO3I5LFtuM8DJG31zWfaagsjQrJDuzlFcMGz16jP8s9KVNLkjs0mZJYZQxC xkGNic/maz9m+rNFJdES3WlwwyKq6hM0r8BMg8fgQPzqP+yIba6JnVrg4IBIG0H2Hr7VZsUZ7f7V HbySNjKphto4PPAPP15qxYl7WT5rCMM2Xzjoe4znH+e1aczWxHKhjra2NttjSUM3DYGOfrz/ADrc +FPwn1/4uazZ6N4b0HVvEOsX7+XDZ2NvPNNIefmwAeB3bgAckgVJY+ImL2sN1DHbwGRFkmjRWeNS fmx1OQM8d6/pK/Z38C+C/hz8MNN0zwHpulaXoMIBSGxC7S2ANzsMl5CANzsSzEZJJ5rqwGFdduMn b8WceYYxYdJpXv8AcfkT8AP+DeD4ueOr3T7zxpceFvAelTs5vI3uDqGp24BYDbFF+5bdtHWcYD5w SCp/SD4L/wDBJz4BfA3wimmWfw/8P+Irpo1S51LxHaR6tdzuMfvB5qmOMk5yIkRenGeT9BazqDQr Jhl27Ao/h3E4GM+9V7V5BGvzMZMYJI6mvoaOCpU/hV35nzeIx1aru7ehNdpHpPhto4F8lbNA0aQr tA2DgYHbgdO1SNcRz2yzK6qqjcf7pHrUV/J5uiXX8X7pgSR14PX/AD2qDSfl0+GJowv7tV25+VeM YHt2rrOJ36mf8WPBcfj7wPcaZM4sZpo2MF0UEjWUwzskAPccg+xYdDXzH4c0PUvC9tNa6w0c19Z3 D2t4LZTsm2MyblyowD94ezdegr7AuFE1piTJ87JC9wOx/KvK/jh4Fa5tbTWoozujVYpmVT+7H8Dc c9Pl/BR3r5birAzq4f21P7O67r/gbntZLiIwq+zl129f+CeL2cZLht8m2WQqEkk+ZsnJBGB05x0x n6VJbSzW33ElWGNgFKtlhx0IPBwT0yRxx3xa1PTlForTB1jR933gqqDnHQdcgd/6U63LLCsz4iE2 IV3HJxweTjhRg+v0NfmcLp6n2Eu5Ttj9rg81WlRo13bSoXPzcn1PXOenA5IOTJFmB4WDsWwVii3L +6IBwAOvfPoOOMjFKlnHJI1upWZpP3hQEBgAc4OOmCAc46j8Sy2CzXPkW+6aOZATIqgpk5yvX5cY P02n6m+otbCRMskXkzbmZeyDAbnG7PsCeKsywJcO3mMyzR8K6yOpOMnp0BGe1R/YhpskIt5ZFikG GBk2tkEH5MjPzE4xnpwAOTU1pb+TbMr3k7/IczB8sWH+1wOhIOe5bp2UXpZleaNbwFrbWDTxtJvj dUJUtnDZIBx+GPwHJrdl8RLEob5k3EEEVxgLWEUG2NftFzIrEKeVx24zyMnPsR161yviL46W+kz3 VnfRRLeW7lHj3kY/ukfXP6mvdynNlTpOlOVrbfPocOMy9znzxW+57AupxXA3YDBu5GM/5xVqy0+8 1UlY7W42Z+8y7AfzryP4P/tFaTd/EW3s5NkMPmNB5jTfKGIGOoHr788dq+mrWZZY1KjduHBrvpZ5 TqylCi03G1/mrnBWy+dO3tFa+xw1/wDDfUNatfIlms4YXG1toLuPpwMH3rTh+FtvqOkfY9VmGqWr DDwPCFglXph05Dfjx7V1nl89eW9aXIx2568+1OWKqz3ZKpxXQ43wX8BPA/wz1aW+8OeDfC2g30yC OS50/SoLaWRc5wWRQxGeevbNdnDEx2tz2GMUhi2c9cnsenFW7U+UrMc9Mj61z8rk7NmnNZH41f8A BW7R4T+3J4smWHWrSW6gspLiV32rdMLWJPMiG3lNqqvU/Mr8/wAK/M1l4GS7mNxZ3MNxtyfKYeU7 fh0z05B/wr92PjF4T0Pxj4dvrPXtBXxVY3xHm2boHBBJCmMd5ANx3KQwxwQenxv+0f8A8EZY9Vmv 9U+H+ueSygSWuiakASv+yl3ndjCnaJVbkcvg5HpTwVaKvSd+67f5m+Hx9DlUKqt5/wBbfkfnrbxv pyTCa1kLxgKyg5Y4IAOOh5x61uaBrmm3YaOa1H2iNlO4D7pGcdcH17Zq/wCPfhz4o+C2ttpPinR7 zStSiLKsF7H9lknAYqXjc/JMuQcOmVPUMa5i+0ldQuo7hJPs8ko3spjKscE4J6YHXk8GvPlG7ano +56kXazp6o0vHGiLMTNawN8y+ZhMM3BJzkEEcf3hiuTe6dG2NvkJ6+aqtjr0DHn+lbB1CSwmZRdq twuBj7Qu4HpwCM/z6/jTpdUuYbiNrhgZnHzb5Rvb6nOOnY+vQV0UpThHl3InCMnfY519btZomjZp I/m+UJFGo9upBBx0x2GOlFa63Ok6hI0s3+hzqc+Yin5vxXjP/Ae9Fae2S3i/6+RCw9+qPJINVsRt EFpa8v8AK7tvOT2Uc5HT8atWniFvL8v93C/O0C1HyD37jv6/rXO6LpWmwagiR2bNGw2APeTnB+m7 Ix+VTalZ65YQ+cmoalDHltizbJEwc4wNoP6n+tdUqcb2/M5vaO13+BsS6tdZXzWmmc9HT5FY+vSs ibVZY9Qhmk2nYRs8xydrewAA3cnjHpSN4U8QC3ja4v8ATbxJcBvNikQqe3A3fjj/AArWh/tTRTJv sdJuriMfcimMcgHQ8Oin35NOLgvhs2TLm2d0VV1XWNRmZlN26qwb7ueD6jr+QxSS/wBqS3v3biF1 YkgEx9eD1wMcVX8TeNdXVx52lXi20mdvlMtxgDqcKWA/Eiu+/ZW/Zt8Sftc+OZtC8P8Anabb2Ma3 F/fXqPHDaoSAM7c7nbkKgwThuQFYjWMZWvZGdSpFaXZmeAPhr4n+J3iuHRfD2n3WtaveLhYYED7F GMuxJCqoyMsxAXIya/Yj9kL48eLv2eraw0XxbJaz30UNv/acVsxkgZmQFniJwcjoR0+UgZwGOF+z X+y/4Z/Zc8ItY+HrXbfXaR/2hfzM7Tag6AjLbmO1cliEXCruJ5JJNL4zL5Xi63u4x8xttjH1IYnp 9D3rz8ZiJ0EqtN+9FmMbV/cktD768L+N9N+KVjb6hpN4t1YzAYA+VlYEghgeRg+v+FdII1CfNL8w OOvpX57/AAd+OGpfDzVo76zdmVh/pVuW+WYYPOCcBuAMjsK+2/hL8VNO+Knh2G80+ZsyLl4mPzwn oQR9eK+myjOKeMjZ6S6r/I8DHZfOg7rY7MyRtD5KLvVhhh93HXPXn1qKyj+zLDHnesZCZ7kcDB9T x2qZdylvmVjgDn5SD/k01X3SenI/Psf0r2jzGSojXF5M7degzx+FT3ejQ6npM1rPkQ3kRjcDsGBB x7+nHHBpihobiRV3bWIZSOAM9f6VZt/MSRZD8x4G1gT3ocFJOMtjSMrO63PkrxBNP4N8TahomvMt vd6fMUBUBI7lWyYpQckqrL0BJwWKnBFNuFjv5oo1aBo7cZQgMd2VOeAORzjJxnaeBwa6T/goT8D9 T8T+H7rx54claPWNBs2S/jScKl1p6Bnb5WOwvCdzrnGQz5yUjFfIfw9+PurX+nQ2sGqaW01vbrPN DqMclpdRgMyhpHXep5/iEIU8fNzk/g2eRq5XjpYaqvcesX3j/wADZn6blkoY7DqrB+8tGvP/AIJ9 O3A8ncZLeGOSQ+XIzLycYzgEdskDp/jBLN9ugWSOeFcPvjaNcEAZ47nB3Hjk4x05rj9F8Xaxqmk2 22a185kE3l20yTBQCpyCVTIPIBxySMgc4cvi7xJDcMLiz06O0yI4C97smx/tARY/AHjIyew5I5hB xul+R1PBO+rO4tJGkmVo4ptzKGUM3Xggcn+IjB7dO9V73XLPRHWS4k3PMCY4IlLFnwATkdQMMMkg dckZFcZcXerXU8l1c3qQCFz5cNpG8pCYA2kNuBYHPKgE57ACrUOoDRFMlnaXd5dMBH5spQvgj77F mDMV6AHkYI6HI56ub0IfHNL5nXRyurP+HBv5M6a08yynl1C+2q02GC9EQZI+6eTjIySOvYcCvnr9 riy8nxfYalDLnzoTC5HP7xMnOPXDAdP4fYCvW73WtavkWbZZrJFny1uCWwSc7yBkDr0H4k9uW+JH w2PxEXT0mvvIjsQWYfZxIZySCSTuGPyryanEeBi7OorfN/kepRyHGN3UH+R8zx/FtbDxitnI3lzz FZo25w+FwcHscAZB96/Qz9j347R/E7wdBZXEyNqljEqP6yIAAG9/8a+VdW/Y18K6tf2t7NNq0dza tvjaCVF4OQRgoeCCw6969O+BngK1+DWsnUNLuLySRE2n7TMCMEjoFVepHfP9a8fD8UYbDZksVRbc XpJWeq7q/bf7zuxnDOIrYR0qiSa1jr17fM+xFxzyo/DpTnTCbs1R8OeJLfxRoVrqFnJ5lvdRh1JA B56g+47iryklTn5u4/xr9pp1ITgpwd09U/U/KqkJQk4y3QKOOV2+/vVXxXr0HhbwveahdSPHb2sZ d3C7to4GSPTkdeAOpAyavRZHT/Cs3xtqENrp0MMzfLcBkkXZv3IeG49D0Psa2pxTluRrsY+jQJFB 9okL3HmYdZX6Io4wPYY6fn2zG9yzFpI2H2dsF5XBdn9OmT/gBwOara5YyjR7dtMZnhhdS8SkMJU6 Hr/dyDjjgEdSKZF4jt9WuGhtWmWWIFHTym8yM4BICnnv1x09ua96lW5bRl5fN+Rx1KfN7y/4b1OP +NXwo8O/H/SJPCni/wAKrr2kzNlZnaNWtm5AlRg4kjYA8MMEjIPBIP54/tg/8EtvFXwAtbrX/BV1 d+JvCNnC17cpNhr3SEQAlmTjzV6tvjQEKDlVA3H9SlMFgVEY8uQEkKfvE+35+596y9U1q+0adLiZ rWKxWMj7OylrlyDyUChi+RnKgHORz1zpXjCSvO/yV7Bh61Sm1yPTzPwZvNWutXtvOkjS6hXja6tg EHBx5nAP5VJbanNpDMGtJIbfJJQkOqke3zKOccgY5r9I/wBsL/gm74Y+P2hat4r+E/8AZdj4m84v eWMVw0Nnqcigb17rbz4xxtCu339hZpK/OHxPqU/gXVbzSdUstc0q/wBPkaC4tJrcGSB1O0hy+SDn rwCPxryq1CcNLXXdHvYfEQrK6dn26kUFlpviCLzIWELR4PllG2sfrlQM+oU/jRWbJ4hsrhmeS6tU RwcJOsseendVUZ6dTRWMU+raN3ppZHOH4f2MTlri0mtY+CXt40kwO+Rnt1/wqpD4SsxZbraG5U9c yq/BHH3l4H1rUPja3uLVoWkWSdmCr85jyfY84/E1JaapeLBIJLaeVASWcESY+hHPfNccaldL3vzO nkpPYgTwytzZhTrNq7EbjCZApXPucH86pSaPDp9hJiOGWQdHa5Ro1wOy8n9T+tbkerLqKLH+5/vA u4ywPbrnj6f/AF9z4Z/CHVPjR8QdJ8KeHbaI3msXBiE3kvst4hy0zndwiKCT1ycAckA6UZVHLlM6 vs1HmZP+yx+yPrn7V3juDSbMJZ6SuX1DUfsXnRWgHzABgwBc8AJkEjJxgMR+rPwi+BGi/BD4e6f4 a0GH7Pp+nrtBbBkmYnLSOR1ZiSemOcDA4qT9nn9nzQf2XPhjF4d0FZJo0Yz3FzNjzryZsbpGI7kA AAdFVQPu5rtJWVpN2Gw3H0/zxXt8qirdT5upVdSV1ojFvrDyYH5O7kcdjXivxZ1kWWsxfbJFhjzt Bcccnjn0r3q8TcSoUMO9eQ/tA/DX/hLfD08P3mkiK9Pr615eOgpRsdGH0ZwbN5ExKnlSRj149a7T 4S/Fa++GXiqHVtNYs8bAzWxfCXAwRg++CcGvmvUPijffAe3trHxVHcTaWuUXU0VpXtV/gWQLksNp HzKOOODyR6NonjW1ukhuLe5hmgnjEsUqMGV1YFgwI4II6HnI9a+b5quGqKcHZrZnpezhUjZn6cfD f40aJ8TdHgm029t3kkjUyQiUGSMkcqR1yK65sEED7ytkAnGf8/0r85fhd8Srjwhr9vq2lyhbm1lD PFk7JQOoIBHUcZr7Y+Bfx2sfi/pLSIY4LyHiWDPPQfMM847c81+jZHn0MZHkqaT/AD9P8j5PMcrl h3zw+H8j05ULgP8AwNyD6dsf59amiRoVdt2xjwSeo9ajgkxbqq885/pipomZpjkbecfU19LueWkJ DEtuPvj5udo5OP8AOa/PT9qn9kOT4ZfEXUl0P7HJpOoSfa9Ksb2ER24UlS0Cupz8jAYOCy4BbIYE focsXX5tvOMD+teaftgfBK/+NfwP1DT9B+yx+J7HF5pEs4LDzVPzxZBXmSPegJYKHZGIIXFfLcXZ EsywL5V+8h70fPuvmvxse5kWZPCYlcz92Wj/AM/l+Vz8pLnxLrXhDS7i31LR0W61S5k+0zXcsrJp 0iIT5n2olQY3JVlVyy7kHyqxIqx+x38T4dY+OGm6TqV9pd8ZreY22LozXDXIG/PE7IdsatjYgIyT wGqnrnxU1prq5tb7S1UxoI2cFboO5JyCow+c4ILJyevINYfw9/aLsdQ+N/hWzs2a3b+0tk+Y2Riu CCScDPG/PGOfwr+dsRT56NSKi72fy67n7Bl8mq8HdWuj7u8hJZPnXhf1qrKCr/dbYvTocCpvtKlM mRSOuMYah4Vz8rFi3JIP8/zr88qR5tj9CjeL1KgKls7tvOCBxg1JGxlb5m/MdqUpltrbTj0HT61G oxwu1s9RgmslozYfEvnybeG56DvWV468UQ+HLFyWVYrMF3OeGOP6dK1p5hpljJcZVJF4Qdck8foD Xzn+178TZPD/AIUWxgbdcajKEEYHzPnJx+PTPatsPh5YirHDR3k9fQ1oqOtafwxPoL/gnv8AtCW9 5pP/AAjl5Mq7yGtiZOj91/4F29x719XG/Vdp424z1r8df2b/AIk6j4N8VNHM7RXlhIjLIoI8wBjt kH1wfTkHjGK/Sz4R/Hm3+JHgyK73Rpdx/u54wejcEEexzx9D6V+y8N5k8NKWWV3trD03a+W68vQ/ IuKMrVRRzGgtJfF5Pv8AP8z2C21ZZnzuxjjtXn/xk8aw6Z4ktVlnihjSM7tzAEZOAfxKn8B+FfBf /BXj/goV4y+EPxD8PfDDwjqUHhWPxJY22o3viCB2W+gR7meAxowYGNRsV2cDcRlQRk18Daz+1X42 +GnxNt7nQfG2ueKLGG48yZobmeEXcYdWQOrsVw/+0FK/ODsr7ylSqVqTlBnytHB8rVSe3Y/U20/4 KP3XiT4k3GheBfBMfihrWEy3Mk3iW2sWTbJ5ZTaEk/eBwQfmGAV78D5n+MP7W37UPgv4r3XiG8u9 L06x0+T7U+iPpMC6bJGR5YiW6ifzJRtTLGSVWOSVIC7V+ef2cv2s/FnwR0c3VlJp8NxNeTXv2qaN jNlnDPE5VlWTLLyGAzyMDgV6N8bP21/GXjzWLW917w/4fs7tovMk26ZcW32+M9N6+ZtbAyFIAPHc jA8yWPxtGLUGpSi9mlyv59H23+89yjk9Go+Zw91re7v93Y+x/wBin/gqLpf7Susnwr4kt/8AhEfH 1sizSDyme3vuAG8rf80bnORG+7aoBDNy1d9+0N/wUA8K/s6TW+lWaR6/4gusD+zbG+RZIz8hzdSE u8e5HyvysWyOgO4fkt4B8bW/h74+2njCx0uzh1XTC8um27TBI45pI3hIIYBnjKyE4LDayq3zDeDm /GX4iL4Y8VXtveaqs2oTCbzblZJy0znduhc7NzOdrjKnb+8G7BVq96nmVX2Skou7W3n2PLnkNNV2 pu0V+J9keKP+CqPxJ8X+M7+38O6jo/hVYy0ksNjpqXCz8hVM1xKspMqptUsNoIQ5QdB0kXwtu/8A gqZ8OLqXULfT9I+Jnhi2Q2/i5LTMOvQnzVW0ujCERMSBcOm4r85VFwyt8X/Be3sD4J+2QyztI0zN cjzl2W8S5IAU5bc3GWGSAx7riv1z/Zs+Htr8H/hPo1v4VmXUodQRbq+2XMf+kmT/AJeIZUbbtwQN oZsgDB3biZweKxVWvap8C3X+ROZYfDYej+5XvX0f+Z+LvxL8Fah8I/HOpeH/ABLpd5oniLSZjDfW crFHifAYEfeVlYMGVlJVlKspIIJK/Xn/AIKE/sMaj+054Rh1/wAMzR2vjPQbZ0tY3SMJrEWQfIld xlXXDGNiwXLOrcMHQr1Jc0HZQbXz/RM4aOIhON3JJ9f6ufjWkElxaeULP5efkMAVgcY6Lg4BHr9f SrWkW99DbtFFMNw3OqfZpCuOpzkY9ec1FbeHZGjbFrEdp4fKc+nIBPr6cVWvNJu7RfMEITnjZOro P++mB/SvKtGT5Ud92tWO1RZtMmXdYx2ibstI6mGNz/XOePX61+on/BMH9kif4CfDSTxT4gQf8JZ4 whjdYSDnS7T7yRHd8yyMTucdtqL1Q5+Iv+Cd3wAi/ae/aYsdNvbjztC8Pwf2vqsC7WS7RJI0W3bB YfPI43AjlVcV+w1rb7Y0TjavAAHSvTwtOy5nueNmFa79mnp1Kk8ZZtq9evpmiaDCfeyvoBuq1d25 jdm++rAYB7VVuMBty9O3b+taS7s4o6lOVVjG0gn0FcT8RdUW4ia2wqsqhnYnhR0C/Umuq8Raium6 bPcSFkEK784/z9Pyrg/CHgG+8fXDTTzSx2rPulfP76c5OVA/hGOjD146V5+Kq6csVqzrowV7yeh4 /wDEHwDb/FSa407+zZLr7SScFt2R9SeAM98U74KfsEa9oUsdhr/iK1j8PswOnW9orNd28RHzI0jA KAM/KMNgcZxgD6v8B/D+18NDyLXS7eOGRl3yDCk8cBn6u2fqfpya6fSprfUvEHkiFZVtkZXuwAN7 nA9+h/ya4vqMd6st+nmdEsW2rUo7HhHi79k7SvCiyS6HqF/pt0pXBM/2mNn9HV847HClT15FcV4D +N2pfBb4vJoWpfZ7HxFDCt5CFcmG8gbcoOeoDFHGCMgg9ep+pjYmXXLawtZFlmjC+c043BG5zJ7s AfoP5/HP7Vn7NfiD9pP9rr/hK/DmrLo+m+G7CHw7ak2nm/2xJA0k0sy4dCiq1w0RyGyYSQSGWvMz Cn9Xre1wz5ZLotbv5Hdgf31Fxrap9XpofoR8Df2jdJ+LtvHb2bSW+pCINLayfMuc4O09+cfnXpiz yiPd98A44H4V+VeifEnWv2fPi3D4X8QGTRfEUNv9qs7tJCsd5CXxuU8FWHRkOce4Ksftj9l79qoe NbeTS9dmhjvoQhgm3c3Qxg5H97gcjrmvrOH+LI4lrDYv3an3J/5M+fzbIZ0U62H1ie/ruc5bJU9i e9TFTER8y7mGSOe/+fWoLa4SQLtyW9hVgRMdpkIIY9j/AF/CvtrnzaPz6/4KM/sF6H4W8Xnx9ps+ tQW/iu/kOoQ/2tO8KX0gMhdIpHZNsmHbAT5SjYIUqF+L9f8Aglb+APiJousNdX921ncZHmlWKlgU GdqgnBIPzZx+Qr9v/H/w3034qeDL7w/q0TyWOoJtcoRvjYHKyISCA6sAQSCOOcjIr8of2rvh1qnw p1rUtF1Czj/tLR5ireUxKyADfG65AO11KsOAcN2PA/IeNsm+rVHXoq0Kia9HbVfPf7z9M4TzP20Y 06j96DT9Un+h794Y1M6roNnc53/aoVl4PQkDIrV+1MV4xtI7CvPP2e/ETa78N7P5mk8oGLg8DHI/ Qiu9AWPs27uSf/r1/L8r06kqb6M/epJPXuP+0hen0we9NhP2g7duGZgvJ6dv8/5FOTg42j6Y5rnf ip8RrX4V+BNS1m6xHb2FvJdSkEZKoDwOOpxj9Oc8a04yk7LVvRLu2HLfRDvGPiKGEsrPiNFO0E9j /ia+Y/iD4f1b4q/EKW6tdP1C8sdL3j9xbPN8w2l3AUEYRWUkngbh6ivqn/gn/wCJ9D+PHw703xkt s01zqXmzfa5EePH7xxti3Yxs2lCV6lCc19E2fg7TZJ2b7OskkmNzt95uwyf8a/UeHeCa+Htia8lz O+nY+FzzjSjFSwWHi2lu77/16n5I+NdFvfDWoprRT7PcaWSbq3dPLfyjt3KQedw4IzjkYyATXt37 P/xsPhe+t7qG4M2n3iKz+WciVGAII/Q+vX3Ffd3iz9nLwv46ljm1bQ9D1CaPapknsI5JJlUABXJB LgbRjPT8efC/2hP2A4LyC0uPh7p+k6XeebIbi3N1JDC0ZUbdqncoIK8Ku0YZs9Fz7WacM4yyr0dZ Rs1bd/Ly/FHiYLibCTi8NW0jLTXZH5p/8FloZ7n4+6X4qVy1nqOkppqS5c+RLG8j46YCssgwASSV c8dT8SXnjltINvdNpsJtdFhaS+azV/Olj88KJpQxIb5pUXIAGCn8Qyf1L/bi/wCCbHxX+M/wqWOD S7G41HTGzHbDUEW6ldQ211diIdv8OWkU4yMdK/JH43/Dbxj+zh8Q59D8aaLr3hbxBbo+yK6BTzIi 7x74zgrNC+GUPE7IcMAzc4/QOF4yr0OTEK0tmnoz5rMcUoPlpO9tnuj6B8L/ALRWk32g295aLb3F xCytDOo/eWzIdwyvQ8/3gc4HPGK9C8Dfte6VqHim0TxKJb6H7TO939lt7Vbi8ha3cRovnI8AVXVV dShOxsKCSqp+fVjdXFhdrNpt1cW9xksqJ8qSnJ+Uj8c5wfTGOR1vwS+JA8QfE7Sbe6jhhupWkUGU Ft7bWwCOh6DAHUnHFeo8h+qqVak+aNm7emuoqOeKu1TkrPa6Pri5js/H/jG+uPD8c2k+GbhlEceo hvMtiVRnMT7pA0YbJVnc7k7hgCPCv2l/AuqfCr4q2mpSSQ3lis4kRET92SWHzYyRy2ARnIO32J+l vgD8VY/CviIWus29pfWsimCaa6iEjQbtqfaPLbKvIq52lgwG4tgttK+mfGH4S6D8WbrVLDQbe48W eHJ9ryXdtor2cNrJcOyRxLHvdY2wwWM7lYN8oBbIfxcLm3sal5RXK3st15r/AIY+lxGVutRVpe8l v0fk/wDh7nzT8I/jRYaPftIJ/Lt5pQUkXPVlClWH3cEDv23H2r61+F/7QXjz4bWsJ8E+JGsdJkX7 XFaBIpVjIB3KokRvLDM5fahCuxBIyBXwZ8Rv2etU+DV1Hc290dU0u5ZpI0YeXc2684JUgb1AXl17 qw2jAz6J8E/iNfNpsVmt5cNHHwFaUtGBnoFzjjNbV6kab+sUpXizz44T2r9jUWvmfrd/wS5/an8a fGq98Zaf4it9U16xspLac3sphWSweVZiS5JDSK/lKAVDBSmMLyaK+S/2af2gvEH7Oviy31m1uLlt N1aELqGlNdS2dvqcP7xNyTR8iVQ77HALRM2RnOCV6GBzKk6Su/vVz53Mskr+3bpx08j4/TVLy0uP 3nm2rdYyURVbg4xj8e3IrN1jVLp1aGeaNpCoYEwgs36dO+O2KzNT8aSXBXbd3QkgGTgt8w68ggEj 25FL4W0W++Kfi/R/D9rBbtda9eW9hbPKcASyuqIM54+Zhz27V0U8M0+d2M6mIVuVXP1u/wCCOfwJ Pwp/Zbt9fu7Vodc8aym+nZhytupZbdQODtKZk6dZTX1wsfmL8udxHX3/AMisH4W+C7L4Z/DzQfDt ivl2eh2EGnwhmJPlxRrGvJ5PCjk10DqVj3fLG2c7gK632PEvd3ImlaFfm53cqW6VnatdxWUTMzbR 1Yk47cVaur3ZCysRyOpGN3/1+lZ9haW1+0091Ii29sQF3c7pMjAHr7de/oK5a0uiNacerMWHS49a n3ajBNIA4a3gA5ZuxYdSORwfr6V1VrAuhWyi3iFxdNL5MalSxaVsFj7nnBOOgPSm+GtK+xGTVFki P2h0+ZpN3kLn5nbPQHPA68iugstQs9FvreTyoYruQMNPhfJZTyC7Bc+uef0rko0vdcpNJ9P8/wDI 2qTvJJJv+tv8w8YeHprnTobdzEqWsAeabhNn+yABgD2Gf0qxNbtpHh/T4bVY5rlyCmwZ7Hk4PJJA 7ED8M1yniuxvvE1+lncatHb+H7XabyVn2PeyZzjdj5QPQEc8VsGJprW30/SpJtLtWiZvOTa1zLD0 bYHBChuPn+8e1cdTFxlXapRbaVr36/11vvsd1PCtUVKpKybva3T+v+CYPjl77xbBqWh6FNG2patE bfU9QjOVtS+UMcTBhiQDdkqSyDr94NXV+EPAdn8KfC1joVjJDHcyJhmUASKvck++AOFHfgc1c0nQ 7LwvpccdlDaoykR20MGdlqp+8S3Vm79+e+M1jJ4kj8UX11FZ3Ea2K5gur+NijSH5v3UJ6lslcsOh Jxkg7Z5Pq95SfNVl+H+RXN9Ysl7tNfifLv8AwUj/AGRdU/ai0mHxF4N1Zf8AhIfh+ZE0y3E4a1vQ 5ia7Ejhdyt8qKCWOGhIIG7I4HwzpPjr4KeCLe88XWcclrZp5k+oaY8k8dntHLy/KGRQASXI2jHJF faMNja+G7XT/AApZW1umoXyGaa2iZsQ2SsA7MdpGHbCjOGfe7LnY2Oc+Jl+3hv4ceIrxYreG81AD TdJgeETxSTzlo0Up/EoLFm4ICKzHgZHz+MwcasOeTs0+n3vU9ijiOWfIlo0Wf2Sf22YNXFrputX0 N1Z3Mqrb36y7li3cAE5xtJ7joT719fWc0d7GskLRSKwGChBB9OnFfmn8Bv2KND+H9kul2et+IZFR iDczvHJtkCjooUDYDjvk5PIr6I+D3x31D4K+K7jwlrl1/aOn2ZRUnjBYwB0WRWIPzYKOMjLYPTPW vpeH+KKmHUcNmPwt8sZ+fZ/5ng5tkcKl62E3tdx/Vf5H1b5pDKpKMu3v3NfNH/BT/wDZ/n+K/wAL P+En0m3STVPDltIt1GFO+5tD8xIYZ5iO58NxtdznI5+gvD3ibT/Fdktxa3EdxtxuAG1lz6gjI9Of Sta1PmDHQjp1/wD1/hX3mPwdLMMJLDzd4yWjXR9H8mfM4PFVMHiY1o7x6d11R+VX7G2qJ/wguoWb KqtZXZXqGyu3apH/AHwa9ia48tSqqvqTnGKn+P8A+ztZ/s1ftNyXGg2/2Pwr44tJLq2tox+7tLyM r50SjnapXEijOMu4AAXFUV3SHLD3/Gv4m4vyurl2bVcLV0af59fmf1TkONp43L6WKp7SS/DRp+aL duGuI2aVvLt4wGkYADA/xP8AWvgr/gsB+0JJZ+FrfwrbyKn9qRm6ugDwIRuRF9MEhvrt/Gvtzx9r q6HpS26vskxvl/u5xwD9Ofzr8j/ihr1x+2f+1zoemzSSR6b4j1u001HHDW1k1xHED3wSGye25j2r 3vD/ACv6zj1iKi92nq/Xp92r+Rln2M+q4Fy6z0Xp1+8/b79kP4TWvw2/Zw8F6Xa2MemtbaTAsqIo VidgyWPUsepJ7k16RbX9tpWo29rNeQrc3mVgiaQK8rAEkKM5JAGSADgD8a2ItGjsfDZS1WMfZ4AI 0JwAQOB/SsGwt7bxDo8F1IYnZtonLSvC6scEjbgHr2OPev37D4BxpxlLdJfkfzzisdz1ZcvV3/Ek j1u401ruTUZNtvaIZI5UPyzITnleTuXGOOue9XtS8R2ukRLJPuXdgAfxZI4AHXJ9KyvEvg+z0XQF mtU1S323KrstA08uJSkbIu4MYoj8rN5ewKELZUAmuHsPFUfwm8UXf9uTDUrr+znu3n83bNJbW7KG LB3CYQSxHd8qhjJjhTj0qeFU1zM82piHF2R6HpVxb67NdGNZGkhYq4dGXGM469RjPIr5n/br/wCC YHgX/goPp1tB4+/tKObQHkOlahot2bW608ylDKu1g8bbhFFy6MRg429/rq0itryCO+j2tBcRq6sp 4cHBDcdc9foaosIbSORY0Yhzk57kmsalONOXNBuLN6NScrX1PxZ17/g2M8KjxnLJZ/ELxZ/YsasZ LSSygM4YvkbZsBfu7lx5ROSGzgbT8r/t9/8ABEfxF8ALiTWPh/faxrun2cZlltdRYNfZDJgxyxxr G3DMSrCMgRnbvJCj+jaexhY8xxkDp/ia5HxR8N9F8X2E0V0tncQzZjZXP1+X6/4VxvNc0p1FKnO9 ukkrP1tZnp+zwzjacfmt/kfzX/BT42Xvim2k0rXI5bTxNpf7u6jniaGZuu2bZ97B/jwOCQehAr6I +G/xem05LdDcLAlnNHNG0gfzrPa+8tAQ4AO7DfKRkqMFTmvuH9t7/gh/4f8AjlKur+FGi8O+Iopn kt5o5HUxM4bLKVPy8nOOQSBkGvhj9pf9lDx1+yVYWTeJNJntNsoRLuBD9llbqWTcDtJxu28dOK8r HSo1ppxi4OT1XRPyfZ9Fo0fX5JmUoR9lOXMuj62813R7p8XfgzD438FLfWlj/bljqEEEj+ItRvGk iv4mYRqsHkgrGyupXZKTNuyNo2EV8i+PvC3/AAqHW2kVZY7d5THPukV/LPO1srwMgcjPB5BIbje+ Gv7YfivwJp1xZ6P4o1G0tJ51uZLRJsQGVGVgwT7okBjUb1w2BjOOK4/4rfFqb4lW9vaRqE1a+Dwz 3F7JtjnLEqskm4bUCDCgjsQeCAa6qWHbaglZPddPk/8AM9HEVIKLqyautn1+Z9NfCj4l6ZpPw1jF nNb6x9ut0mhubaYyPpNysc2IpoVdWV3mVAky52ptBzuUIV8j/ALW7u38e2ujzXlvGt5Mlncz2rrN BkEqCDkKwycghsMD15yCubFZHJT5YLbzMqWaQUbzW/kQSxSCdvss1vFwRsRw+8DA5XnnnocCvc/+ CX3guy8Xft2/Dy1upBdRxX0115GwqqyQWk08bFWPaSNTwOoHHevBWUBVuIYWuIxkmNgMD0IKjJ6+ nYc19Nf8EbbS21P/AIKA+FykdvF9gsL+5KofnLtA8eDxnG1z719xHmtofnVW3Kz9r1jaLcp2sM4z jH6Ul02z7rfL6Z71Ymt8wqV+YDHQc1l367oQ3PGOQaxlI5Yx0OV+IPiNtGsJp2ZtkabmA71leGPj to2r/Dpmt2ha+TMMcQf7rn5S4A64JJJ+v1E3j+D7RpdxDIqsskZyMHn/AD7V+cX7Tnw7sfh38Y7D XtU0e41XR0u/9JtY2KmVGVlbGCORnI55IxkV4mNjWvz030aPSwvs37tRdUfpFrf7Qfgv4ceFNJst V8QabDIA10ftFwsTXLIoL4Rss+3dk4GRxXI+G/2mNS+J/iGyuPBfhvUNY0zUon+0eItXmOn2llGO AIYWTzZcPjKERrwTuOa8T8EftgfBjTPCulxL4VtrDS7jANm+iysynpj5I2TGR1BI4HPr6B4i/b88 L6loapofh3xFqFqsscUFvZWBRZZN2Qo3lGc7v7oPBBx6/PVa0pwUJyfurZL9f11Pbp04wnzxiter f6HtHg/4TzX3izR/EXiDxFLqlwqnytNgLxWVuVyDL5e9hkDIBxn5zknAx13xY+J2h/DjSbjVNavP scUg8oR28Zlu7xeioiIC7Z6ADJ5HXOa8R+HXiT4rfF/VN19pOk/D/Qpk8qBooWu9WBKnLB+IkwOc NG2D2J6dVo/wh0f4I2dxeXfiOS1t2f7dqfiLW75Fk4CgCSd8BOvPQDAHudaNepChyUo8q0u3u/v7 inShUrKVSXM+i6L7joNah8UfEnSrCN7W68Nae7nztKMmLq8jHa4kQ/IhyN6ISTyu/qRreJPHlj8D bDSbO4hsdS8Uag0cNjpqRCFbW3LYeZkUHy40Xe2PvPs2Ak9MnSvitqHjy4/s/wAH3UdnblBGfEF9 bvKpwdv+ixsQZeN2JD8hypUODxSHhvw/8IdFjuNc1i7nsrSR728vr6VWvdYuiMGSQqq+Y+OyAAAK qqFUKMlUi6bqUnto23u/1t93Y35WpqFVa9ktl+n5nfWEcUmjzan5kkcrqJNQ1ecLA0yrndyPuxrz jONoB9Sa5/wtaSfGGT+3Ly3trPw7psoTRomDPJdJ8wN0V4VTIpUKuMohbJ+cqtLwvBN+0TYSzeIt Pk0vwdb3Ctp1pI5jkuwqlfMnH3SMk7UwQNoZsnAXvp4m1zTLqOyK/wCigRWqKuCq8bm47HA59q9L CYV1YxlXtyrZbX87f1c8zFYlU5ShQ+J7ve3lf+rGh4e0mG41Ga7e3s7bT9PTzJpdihI1VdzE/QcZ PpXxL40+N+uan8bfEHiPVNFms9F1S6LWkg+aMW6qI4t5HCtsVQc4+YHBPU/W3xL8Wjw74Zi8H6bM kstym3U5Y2V9i5w0XH8XXdx0PHUEY/hrwHbRWCxtDu/dgEEevGP8+lfM8SVvr844Wlooatr+bpb0 V0z0Mtp/VYOpPXm/Iz/gt8U7rSTa6tpcn2iMJtntmcL5kbDpn2OMHqCPQ5r6u+H/AMRtN+IunLdW L7mABeI/K6exFfNOnfB3T7DUhdWMJsbhjuZoAE3k85IHBJ45IzXT6D4Uu/Dl/FqGkz/ZL6IggKcR yY5wRnv09MGvY4ZzvG5evZ11zQ6pb+qv18vuPNzbA4fFPmg+WXT/ACf+Z7b8SvhrZ/Fjw1Jp15sV kfzbeaRAz2soVlDrn1V2U4wSGYZGa+RPFWiTeCNUv7W8i2zafM0JGDtZgSBjIHB6g9wPpX134A+I sWvabtvo107U1ba8LAqXPdl9V9/wrlf2hv2bP+Fzaat1pt0tjrMP3PMx5F0OeHwMhgejDOMkEHjD 8SODYcQ4SGZZWuatBbLeUe2+jW667rsd3A/EjyrEvA5g+WjJ79Ivv6Pr95+YP7dPxlfwr4CuLWKR lvtYDw7lbaY0P+sIPrg4/wCBe1fL/wCzF8NIfDvxM8A3Tbo9S1DxPp1wQU2+Wv2mLam4gE7euOzM w54Ne2ftIfCPxPrX7QF5pfi/Rr7Q49BJcW95C0X2oeY6o6E8SRO0bkOmUYR8E1p/DnwQl78fvAe2 FlaPVre5Vcbc+U/mjn03KOPw718JkeHeWYP2M01N6yXW/ax+j8SYyGOrpUWnCK0a2fofqbrfhWPx Zoiw/aprH5klMkDFWIVg20kHO04wcEZH64Ph/S2a8vNH1q0i8QRy5ea6FptgDYUBGR3Y5J3kbcgB QGwcF+ii16z07S45JpAPkB+UE9un6fy9a8n+BfxO1nxP491ptQstes9NOrXUEMV1pDwAIrKIJkcE Fo2US5Z+uYyqqvL/ALNhZSlBXPwTFcqqHr3iu21G/wBDvLextbdpJYGUtPLt254xtwQcgnk8A44b pXm/j79mG2+M3w4vtP8AEkjQ69fWfkLLHdztHZN5cqgYjaISx7biVGQ4WSN2RvlbFd5/wsAWHja1 0u+sriG2vDsguI2MsZOCfnOMJwMAkkZOOpGYNU+HP2z4jx68uraxbrBEluLNJQIJVG8kspUnLFxu wRnyo+Bgk9DqyhHQx5YzZr+D/DcfhHwnY6TD5bR2sQhXYpCqBxwDn+dc98R9F1vUtLWHR7tdPuJt 2bjYspiXBG5VYFSc+vAI5B6V1tjEsWd27b1yT0/z/Wud0Hw1eeHta13ULrUJ76TWLtXETzSeTaxK mxEjjZ2VDgZbYF3MSxGa5eZSfNI6l7q5UeRaV8aftXjvUPDl0ttDrlnIxEFxfLBJc27Eqk8cJG8x tICmcFcqcM25Qex0bwUvxH8Ny/b/AA/YWVmzSwhZlWRnQkgtsK7cNycnOeCc5Oa+sfDFtZ+JcOuX GmpceXMkFpPb2y/aEjdlDs7thlUHG4K2CBnBI2j0fULuHStPvbW4MSWsKYSSFz5gXbz05z1HGcge +Ap0YXuVGtJrlZymg383hnU7XR9eu7G+uJCwiktoPKdo1z+8dOduMAFsgFmAAG4CviH/AILgftg+ BPGnwA1v4a6Pr2hpr+pXcNh9pCPMdJIkV5pZWjVtuEQjAG4Fh6YPF/8ABZL9tq8+C/w+k8B+CNSh g8SeJGMF+bTIutOsiD8pkL5V3Xy0PG4Ddhh1r87/AIdafaa5fafpsjQx2u9bVGkLtsDfKSQAevJJ AJx0BOBXLmNaNHlcUmuvnY9bI8vniZOUpNW2PAdc1iTwlrmt22oLa6pa6GYvtOpWMTRlpXEeY1ib CyMrSEEglP3bEEqybj4VaZqHxJ13XpdNtdU1JYbZVt4YrXzZg89xFbRALk4ZjLxsyS5AAGdy/XWt fsj2c3x2stDurSJ72VEeMRTJ5vmbN7b/ACzhQFVxtfBGeQpyK+b/AI8+FJvhz8dvEOn3kUegm6hH mwtG1sDJFKm5QsZ2q7tEpJYMmWZiTww9HBYyhXk1Gny/5q11+p69bDV6MbSnzL9Bv7NP2Ga+DzMi SSSKqiRQqrkkHdngcHvwOp6UVa8OX1j4I+Iml2fhHxHfaZp/iLR7ddWfUZngt4fNVPPhleHHnwGR FkUgE42g7ipYlTVwSlUk2395208W/ZxsunmNj0gSQyySfaHt0BYO7q+OBwBn3OOceoHf6Q/4Iws2 ift5eF4RGv8ApiXsWZF/fuDaySAEYyPu+uD2r5svvt8VxMPtFtNa9AglJZWB9PlHp3/HpXsP/BLP xza+Dv29vh3NqfkWvm38tmuN2A00EsKYy2OWkUHk9celd9PmlFu58jW5VofvnErbOdrK2PY/4Gqu sWoli+X5fL7dDVmSF1xhtq5yccqf8+1NG2QMsw+fG4d9v9f8msvI5EcT4g0ppA2/DAjp/FXinxy+ ANr4/wBEuYprXzi2WAH3icYyD/nNfSOoaPK2eFkVQD/tCsnUNDWaFh8pUjken1FctSjdWN4VLO58 N/CbTPh34KtLjSPFOnra6xp6Pbw+a0kfnAkgMHU+g7dM9uld78PP2jPhf8HNItbW6+xXGpQylbWO zia7WEtwFHl7ssSCNznuMnGKX9rL4Bx3Gqx6pFCrMMqdqc+uelfNuo6zJ8JNWj1qGztL2TTSZlim VRIrKc5Vip2kH0GRXy+Iy+otaT1ve3r/AFoe/h8ZGStUWlrH1VrX7TnxK+IFwLXwH4Nk0iS8VAt3 qjrI0Cv2CKfKUjP8MjnHzbew6y0+Aa6l4M0nVvij4jj8S3WjrFfXh1CRY7ASIpDSFBtjCgg8bQMc kEgY+L/Cv/BTD4rfGPx8vhvwj4b0fR2kgkkIfdeXZbgb4j+7RPvEneHXGfbPs2n/ALCXxS+MD2R+ Ivja41Ea0EuTYx3Dm3tUTniBAkO7DldwGSGI5Bweb6vVc9felb1+Zv8AWIRh/KvI9Y8W/t06dc6d HpXwxsT4o1SW5+y/bWhf7DYnO0OWwBIp+YKVIjJHzOoxnvvAvwEn17wnp+teMNUm8T+JLho0e7nZ YwVDBlSKOMLGijn7qDJAJBIzW38OPhJ4Y+Dnw2t9P0jTbcfbmU3Nw4Hm3GO7N1JwfwHAwAAOu8Yf Ejw/8Pvh7/a+q6lpOg6bYrumvb2ZYLazQkL8zMQFJLBQOpLAc5xXo0cFSpO+Ikm7bHBWxdWqrUIt K/Q6S6aP7Mml2qJIscYC+Xj5WC4/T/PNYWoeMI/h5p39m6XIt1rk2FmlA3Laj27E9eBx6+hhs7u8 1/RrdNHeSHT7iISm7lRo5plbn7vVeD0bBHTAIzWpo3gaDS4vMZTNMSSXflm4AJ/OvNzLMMVin7PD x5UvteXl/mdOFwtDDLmqS5n2MPwf4OZWa4ulaSaRizbupJ6n65Ndnb6d5a7WXsO/5U2O3Vfu8LH0 A6irLXKRH5jjPQE1y4PAxpRsGIxTqO5YtbdFX5eOOpFaNm+zPONp9f8APvWFJr0MC8yDFRR+OrK1 l+aZevPtXdKtSp7tHNGlOex6DFHb32jyJNymQwOcMpyMEHt1rpNBl1DTrTy47q6khx8uVSQD8+f1 P+HjXiv4mLZeANWuLO4khuLWFrmJ0ODmPDkde4XB9jXReGPj7a3nhm3vpJ1X7QgkfgDk+uP/AK9d OV53QjX5VKz5b37q7Xfp+pz4rAVXDVaX2+RD+2/8KR8X/gHqk15Z2Emo+H7d76z1BsxyWqrtkmUA Zz5iRFdp4ywbqoI/Ob4fj7J8f/B/y7vLunZdzEqcI+Przg478jvivuX9oT47eA/EPgWSx8SahcTw bxILeK5kjW429VkCOu5c4OGyAQDjIFfNHhz4Ga54j1nS9Q8J+F9N8SXtxcfa4rma6RLXQispzC26 VW3ACFvMjVnG5wuShzxZ1yZljYSw7UnZc2qb0fVL7ur+SPXynFPA4GpGsmtXbTuun5/8E+tPhF4T utR+HVj/AMJd5batfxeZP5TY8styYkIJ4UfLkHJAJHrWpJ4AtfDWv2+pWf26V3lEU8c9/PcRsmHO VjkcxxncRyoztG0cYA8t8X/FP4qfAX4WjXPGHhfRddj0oST3sPhu9ZrweZebYo7a2lRVmSO3ddxM yyOUbbGXZVr174VfEiT4j+EUu77Rb3QLqNtjQXUkLmYYUiaMxSODG2SVJKtgcqDxX2UU6cFG/Q+H lJTmzc1nw3Z+J9Fu7O9VmtZo2hkVHaNiCMHDKQQcdwQRVfU/EFn4OgjW8mlupGBMZIMjuT3OPckk n606/wBam06NltLd7q4kbCZYBEJ4BYnov5n2rn/GXhtfEt/pazSj+0raZ7m1EKndu8tkYBj8obbI 3BwSAeo3CrpvmjqEvdehz3jrx74iOu3NxYFtP0hbdBbyXNuArTdSXJYfu2EiDkqwaM4+8CNDUYNY 1LV7T7Qs2n+daSTLBE6v9pkXZx93O3LLhgOe4HQ9fY31j4AtprK+vI9Turhg1vAcGRuQBgd8EZJx x7Vn2/hhn1qPVNSuLm+vUDiASHEdmkgQOkagAY+ReWBwQMck5uXLTXNNX8iYxnN8sWXPF1xJf+G7 eNIJJGjuIJXWF/LbKyq27OeQMFiufmAIAOcV43+2v8c4fgR8FNW1xWhSaHyyHlwx3b16dsgZwei/ e5xivUPF/j6y8IXEdnctK1zdRPLBFGpZ5NvYdBnp1OB1JAr4B/bZ/Z78RfHr4iSa14g1S4k0hGX7 DoDSl9OhUBcNLE2FmlZgTluEPAJxk+RisZZXPYwuDUpWb0PzB+Nnj3xJ8bfiDqXi7VkZbK+uDeve zsE+1BpNsawqSGkyzKeBtEeWG4Aiuu/ZOtdOi+JOg6nqE6i30vUbCecElnihjuIwxCKdznCsuMqM suWUYrpv28fD39h3Wk2MdqsKR3AkKeXtAwGA5HbJHtXg/wAPPHLeDPGum6hHDDcS2d2LhVnh8xN4 OV3JnDYOODnv9K5qko1HFpaI+symnywmkfXF3rlx8XP2lfF/im3u2uVklafTm1KNMv5yAQQOh+Vs Q5+TJ+SM9eSflX/goz4i03WP2s/EA1KZbpJNZ1CBLm3Kpvjjm8tW29MHAPXnIxivqL4X6LrFp8Qr y4XdbafoMMfjy3ulswqzwRyW6NuhjMi8W8Vy6IXZWVpQGG418J/tWanqXxA+M1xrpuF1BdzrJJHG yrMflzNtIGFdl3D68gHivUwGEtKTk9XJy/BoMdWXLG2ySX5GZf6DJo1zA8bK0aglVWIrlDhkblm+ UjGOgwRx2oq/4P1S5lsorGbR11Ca42JbSTxyNLEQSAiKpG7LEZzkgADHJorWu7u7DC4j2cOW51Gp va+UWXS7JWj5I8pcqe/DbW5HcHGD74rE0HxfJ8PPHOl61ZzSW1zptzFqEIX5IkaOTcnyls9QOhPX pir50lCjETwlVGWRXIL8YzyB169MmsW+ZIomt4RHHtYqwMbdPQsAMdP1PWu+jGMXZHy1Zykrs/pM +CnxDs/jD8JPDvifTXLW2u6bb30ZP3tssauufcbq6KdDHt4+70x97/P0r4X/AOCFH7Ui/E/9nNvA 2pXC/wBueBGW2Qc7ns2z5DjP8Iw0eD/zyzxnNfeQPnHgFt3XA79cn/P+NaONzzPhZnvPztjb5mye nTv/AJ5qrMfNZo2XZIq5DZzgZ5x/9etS6gjdt+BuxnP8Qz6fqPxqrcws7BsZG3cT71hKLW5pGSZw /jrwsuo2siuvnKQU24+X/PXp6V8r/Fn9mqN4LyS22tC4YHHzbQcg5/lX2NqUGS235ouGwOOeeuPp XnPivTsTybl++SHzkgg8Y6c9T/nNeZiqd/eOyjUex+fPhDU7n9i/4sN4lvdHlvtIliaCZIxsdUJD DAY4JDKoxkDBP0PrVv8A8FsND0y8vP8Aim9WZp1HleX5YbHZeWXnnHGcV2vxz+DEnxG0S40+1spr 64uk8qCKCDzZZCMMflAJyNvTHYnpXzRcf8Effi5rGoRyWvh+LT7e4BImvb+BI0Bzjcis0q+42ZGP pXh4iEoPni2ttj1aNaMo8s7fMX4y/wDBZ7xd4idofD3h610142ZILq+kM0iRtxxEuFB6HliARggj r4N8KrrxZ+2p+134LtPF2tX+vT6hqcayi4ZVjt7RW86cRxgBEXy43O1QNxHOT1+ktB/4IweJpvOP i7xFptg2R8umwPdeYDk43yeXsIx12t1/Pql/4J0eEfgBJL4utZfFWsXug2s11bWUmqJapNMsMnlg yQxpIo3kE7WUkAjOCTXl0sdho1ORP3npd3e+m7O2UZuPkuiP0Kk+LBtbTzmhjjj3qhkd9sZZugyf XtXB/E/9uPwf8KY7H/hIPEWl6W14WEa7JrhmX5CH/dI/y4dffkdjXj/7HjWfxU+DNnfeKrjR7Wb7 ZO97DZXBU6fcmV44BJy2I3jIKZfbgggsCWGf+2v+xFZ/Fnwvb2NrcXMetxs1zp8v2nZazEp84CIW 3sW8leecNkbeRXdTw9aE5LGSaV7XVra9dttio4ehJL6vq7XSa69vkrs+pPD3iC48X6RHqFlq1rPY 3BJimt0dg4BIJG4L3BHam3Gm3VxP++1GUqTnCJtz+teb/sVajdL8AtF0jULcWuo+H7ePT7lNynMk cabzgZHLs3Pcc98164Gz6Y69OtfS4XIMDOkptOV+rk7fg7Hl4rFVaVVwjp8lexnp4Zt5ApZriRjj lpMfyri/2ifEt14D8AW66XDHFNcXHlGfyg0iLjdjc3QnB5P0GOK9CX5hj7zd64P9pjSZNW+GF3++ EUNswuJBuA8zaCVHTs2D26davMssw1LA1pUKcVLklZpK97feeTjsRiJ0ZKM3f1OQv/GU0PwN8H6n e3H2yN9Xg0+/IlXEivqMG9jkDDGKN15GcE4Ne4/E/wDZGjuPDc1r4V8QXfhl2ZQN8Iv4UXBDKquw YdiDvOMHjmvnm20qTUP2WNaWaEXUuiteTqGl6SJZSOmDj/no4IIzzx619qXPiFdQ8LWt3lT9pt1l LIcjlQevpXxtSjRrYGjVqxV+RK+z0Svrv+J62BxFX6vScZdNeut2fmf8ZP2WPiF8M/HzXUt9a69Y NIxW7gbdIgDA5aF1yrt1AjL7cY3Yr6y/4J0zWmr+C9WkFnNHcWWoPBNLcNl2cxxMdo2gouNnc7iM 9MCsX9orxLErzNJIiRwo8sjtwqKqkknGT0HpVT/gj945m+Lnwj8XeIWtnt9PuPFtzFYJ/eto7e2Q N05O4Pk4GTu4FfN5A28w5aStCLPezKpOWA/eb9D3H40eDdQ1iCa8tLrTYbqOaNLW6kyhtITgSqRu IctjAIClcjkgENX8B2niTxZp+maTc6cIYdNmjFxcXFsqNcrHnY8fBBywBzhTjOCOCe61bwIPGF3N D89n5bq6TxIEkUjqQWyPXt6nFbVpp9n8O4Jr/wAy/wBSumjWNsyNIqgE8iMcA5PO1ckAZzjNfrdL WN0fnFSPv6lh9FvtMt/OmktWjXooiKyNweASx65HbtWX43XTdLWPWLiB/M02OSWL5mEcZCF2ZyPl /gwGfocY5Ize0XxTceLNL+0XNt5EysU8jfkowOMMex4//XjJ5Hxp4zuPCOr2q6pfWTWOoRqgsoYP 9KnlXJYpliPL4wQVPLcsBwbuqa952XVlxi5/CrvoS/DvWbfV57681K3WHULe5/fB03R277AeJehA DBQSFOOoGDVvWvHUNpLt0nbqE7DBlz/o8OcYwQPnJyeF9MEgkVxt1LfeJr2dpYfsmmXtx9pNpBI2 5225BmkPzMMjoMBeg4AIvaTA1pbgLIVaPC4AwsJxjHXjg9K86tiPbytTVl3PWw2E9jG9TV9iOz0K ZpftV1M2oXwJLzS43kcjjsF7AAAD8TWV4w8KR+I7CS1khV1myfKYAMvsOf5Z+vUV0cEbXQ3TRrDM p3YH9719D1PP1q5HYtO4Vk8yPoGAxznp6j8K0jQThboXKp71z8h/+CtP7O2oeD9Q03xB5dw1jbXa pIAhGAwdQSOmAx57ZC9c18U+FNasPhx8afCMnijTdQg0f7XYahIIldJp7IzI7PEwKbiYwxBV1+bH IOa/fD9tz9lyP9pH4G6hoAXF4+GhmXGQ4GRn2zjIAxwDx1r8ffj/APsL+O9J8HLp/iDQr1ZdBQx2 U8KtOsiqCwiyCxj4Hyt8qD5ixALlub6n7GSctuh7GAzCLThexsftIDwZ4Oubjw74HsrXUtevlFjc 31hrkl1b6raRmN4IlSOONTcSSxxF1RAsbps53Db9l/ssf8E+vDsvwgxeQ2+t3VnrWq2rXU0W4Xsc N7Nbknc75DeVvxuYAsQCRg18Tf8ABNbwxfa9+3V4Pjlt7Kzu41dXjNuY44poLOQR3Axzv8xI3xnJ dWyBxn9pPhd8LbH4UeBtM8O6PBIun6bF5cTbsuzHLO7HGCXZmYnGMs3A4r1KdOM6nPHb/hvz1OLM sVKNONJ37+p5P8Fv2HfAvw08URazo/g3w/pN9AoiiuIrJA0agY+XjCHBIygBxxnFFfQ0OmRzqSy+ x9Oe1Fd6ilpY8GVRy1bZ/MbLpCCyjjkmXABysVxvYof4inXqAPf1HFcxrejpGJFWaNrVQFU72VgO w5Bzk88HFdObGBosQrJeRJEysWU5JPXAzzjIGD+XTMNr9ofTVkTzJF5CRDckMQJOf3ZBfOSScDvm uZVnHzPY9mpI7b/gnf8AtWr+xD+13oviDVGZfDetI2jazL525oYJHUrLtJG5UlVGJ5wpcjnAP9D2 jarHfW0c8MgZXAfIBx+PueeK/mR8SfDxtQsrqa6+ZJE2mJGb5sjnav3lOeMnv75r9Zv+CIP/AAUA m+Mnwq/4Vt4qmVfGHge3it1nluQZdUtOVjkI+8WXAVyMjJUkgtiuiVRSipx6bnn1aLjJpn6MF/OT c25vl+9045oNt+4+VCFY84bn+Xt2/TFUbDUftMmdwYt/d+8fX+mavglVx14xuA5GfX17UlJS1Oe1 ihfaL5keVyoJ3DHeuG8b6Gq2jb0VtvIOehr0baztuXaG7jriszX9D/tG3xtG1h9/HT196wq01JWN Kc7PU8X8JyyaR4h+0wtt8lG2MM7lzxgn3BrudN+Lt5E224EN0vQhztcD61na34Jbw+k1wGVY35Yg HcCM4+X3yffgVyaarY6nOsMN1C80hIWFx5cvHX5TzxX5/nUcVRrc0bpfge5hPZVI+8ekz+NdJ8Qx 7ZI3t26ZZQVz+BP9K5z4hfC+Hxb4bu4I2SWO5haI7W2khgVPP41z8by2jsq524AweoqS21uaAsVZ lYHqG4/ya8WVRTalOKb8tP8AgM7oQ5dIs+e/gH+zR4y+EXg3xFoniDQPA2vWetOjPb3VxPPG5iIe CRleDYzxtleFUsqRfvF8sZ7b4DaF8SfBPgeLQfF2q2PihdJUQ2F/ulkmmi27SGjkXCHgAMHJKqpI U53ev6V4zZZCJVWZSCDn5a7Pwxquh6qq/aFWB8YO7lf8/wCNelWzTFYuHspTivVWf37GlCUMO+ZR f33PL/hHq2qaBq0jatp9xDHqGJJbgBJWyq7QrFWzgALjapAx7nHpA8U2c+1VeTnsYm/Lp7129r4J 0nU7ffC0TrnIwQR2qzH8NrNAGEf4ivUy/G5lhKKowcZR7u7/ACZy4iphq9R1J3TOHj1qE/35GbH8 BFZ3jTwv/wALG8E6ppK/uZry3MUMj4VEY9zwxx14Ar1WH4e2yodq/hirEPgmGKXKnbtHHbmuipnG aS0923a3+bOeWGwU4OEr6+Z4f8JvgRq3hPwdqei6lcabdQ6ncCRjG75CMixyLjaOCqjC9Dzk16le s/hnwJYafJcNcSWNvHbGfbtMxRQu7HPXGepxnr3rUvNOWwleRjuPr7VxviW+bWbxreHcyxqZJPK5 YKPQHqxOAB3YqO4r5bEYmrSw6wj2WkV6s9LL8vowjGFH4YnxT/wVV+IV58OfhBH5ciwXGvSMY5Vd /MjhidSxGBj5n2gHqNh9Qa+pP+CI/hvT/Dn7AHgJYmWZriKe8nZVwzSy3Erupz/dJ2emEHoBXx3/ AMFV/B8nxV+IOi+TbyNpFulyisczfLGVCITkYB3qSuMfLglsZr66/wCCO7XDfsa+H47q6+0vby3Y ErfwqLmTan/ARhcdAF44rv4fw8abgo9ZP8E9fzZedz/duHZL77rQ+lvjDryzeFLiC0+0RzO0UMaW zhJsyOFGCSB6nB64xxnh2hwReBfDdtDqF5JqF1BCqyzXBG6WTuccAZOTwAB7AcZesatF4cupmhkf bpT/AGq5kJ3SXjuspWFST2DA9D0SvKPGM+qfEfxdNJJ5yafby+YlrOchsAAZXGF7nByeQd3SvuMV jI0ElLc+Ow2FnXk3FafgdxP8YrWCNtP0FP7SureISS3uc2okbkksOWYckqAB2JHOMaW1/tDVWu7z fcXxj2GaU7iwy2RuxwvOQvCjJwB0pnhi2fSEhjkkikaFMkwrjJ4HK5PTGcA4NbdhdRiT5TGrPwBj 74HUj2Izxk9Oa4Y81Z80/uPS9mqMeWH3jNNtGMjAfuVXqByjEYyw9jVyP59jMhZs8gAEOvOPp+Xf vxiQ2Ud1naQu7IJB65/DrwK0NG8PyW9y3nBVTG4Nj5mJJ7f5616NKjeySOeVRdWQaZbbvLaMYPLY Jzk+/p3/AB9MVuwwRwRPv25I+Zh2wCcD6iklhWC2aSNFTngkDn+XPpnjgVl3+qtcI8a4XnoVPP1/ w/HrmvVp0eRXkefUrc2kSr4h1r7TN5abWVsKFYgN9emf0rHfw9b60xa4hjZcY2vEG5PU89zz0xVi axa/u3Rhtx8xcjoDkHGP657fhoIixTNGqtgqB0w3+e+aiV92OPkcjpHwD8G6P4sj1ux8M+HbbW7N CFvotOiiuwrBk/1gAbbgkY6YGBXV/ZpLMbl+VSScAdee9SzypOQrYUqQy/N8y9RkHtkHGO4JB4PM NxdMI/3IVlPDAHaUz/Xpx3x+FQuVfCa+9Lc0Le5STAxtYDnvnr/n6YorPtp1ldd4VZCCfm7/AOf6 /jRVc7J9mj+Y/U4bW9kKpceXGyho45lzIB1IwAu4dcYHTNFpo8cFwgaSGJfmML/dbuSCWGPXgdM9 KzrB47hfkjXyi3lSIwQ+XkZLBs+5yDz1rVi1FltZPLa4eSN/LEgEmFHYZwynrjnqM49vNkmvdR76 ld3Ir2+IiMM8u2PzAqyBxls5AIznPX0A6Vg+DfiPrn7NXxg8PfEDw6Gt9T8M3iS7GuD5d/EMb4X2 gfK67gcDIzkc4NdJN4kkSBltkjldiTIUiUMp5PLEDHoARkcfSsa506S4tJxNuhVj5SM75BPPA+Y/ /qzXTRqcr12/Mwr0eZJH7yfsJ/th+Gv20Pg9p/izwzeAbm+zX9m4IlsLsIrPE6nkYDg5+6wOQSCC foi0m+Qq7dP4vw/+vX82v7Gn7aPiL/gnx8fF1zT3vNQ8H3mE13SYGU/ahhgssW7ASVdynPG7aFJx yP34/Zd/ad8NftNfCPSPGHhfUF1HRtag82GRR+8iYHa6Oo+66sCpHYqRXS6fs9Y7P+rHlTTbsz2A BDF1Ct/F/CQf85pJYxEhZi3ynI47fzrPgmZejAbvQccjpV21vxK/luq57Fhux9K0Ul1MOUo3WjxX Ik3LGzfxnr14xmuH8afAzQ/FCf6RYpCzHkxhQDnt09/zxXok0bONyfKvP4/p/Ko7t0k/dFWDKAcM BjHt6/8A6q5a9CE1aSubU6kovQ8Bu/gT4m8GJJNoertqVvgbLTUXa4GcdmJ3Dv8Ax/hWJdajrXht Y49b0SREI+e6tH8yNWBO4smdyjHPG6vpCWH5Gb+FeoHX/wCv3qlqWh217E37tH3LySM9+K8HE8P4 eprHRnoU8wmvi1Pn3Q/F2l67dNHb3kfnKShikPlSE+gR8MfqAev1retJJbYc/wAXvXVeNv2c9E8U WreZDCsjP5igjgduo9/85riZ/gh4q8Egf2bfefZrytvITKoHYDcNy9+Bgflg/P4jh+tB+7qejTx8 JLex1Wj+K7rS2DRzOrZ3Yzj/APXXZaL8bZrNVE3lyhc546/lXicvj1tDHk6rYXVtMH2lkTfHxjJ5 II78c/47Gi+I7DxBF/oN3bz7huKhv3ijoMr1H4gV5bp4jDy928Tp/d1F7yufQmifFrS9RjVXZY2x 34xWlJ4rgeLdDLHtGPf6V8+faGiTqBxn6571LD4nudJDbZnVV96nEZhiYq0kn57Mqlgqbfus9U8Z eMmeDauF9cGuGTxVFZMu2RpLqWeIyRqpB2ksuwnockqSAcj5Txg1zEnxVabUY7abbIszBNzAAjJA 6123g+ZvFOoSQ29wrR27qS8ibGmUCRRKAoGN6sBycsU6L90+VldSeYYq6d3e2q289+34H0CpxwlB zqLTc5DxL8KLXx7ZWtzqNvzIivJFIBiJ9gDZwAOWUkgjrnFQfDj4BXvgXWDLp2sa3oenNP58trZX jR2t4SuCGjB6jrkYJIXJIGK9qu/BaSqJFkjXlVaPJ2uM46DuM5yMZx9MaVh4Vt8f6xpNy4IK/hxn 3z/9av0fD5RODWmx8jiMxp1E7vco2XhO1xGxka4uIdxjaVi5izhSM5JIOADxzx9ajuHk07U1V1V7 Td94jBRvf1POPyrpdH0NPs0kbLJ5m5wjs+4gdvXpzVu40mzuIdqrCVlXDMxyCD/j6/SvZ+oSlG+i PJ+tRi7dDB0vQ48jy4hjALFDwOP6/wCfbTj8KIvzTcZ4KKTlvXjtj/PpV5rj7MnyluMDavyrx+tR G9VY2JEihs5565OevXqevFdNPB04/EYzxUpbE2mC10WNY2bJwBuON3YfrwM+/WpE1URM0r7fmboW 5X644H+TzWXcnZGyx7Vj/ur29P5g5/yGrGJmZQsZ742j/PT+ftXZC0dIo5ZXl8Ravr9rvrIyp6Ht zn+vaqDW32mJs4ZeMr756Z/CpY7aOOZ/mLfjkdMU9osqQsgGc43fNj8etDk2KKIEt8EOshXJwysM 59OR/Wi42lVbbhuxDdCePXvirKzRh/LIKtjIDHhx149eazr2CaCRcH92p5C+38/xrCTstTeMbsjk CTSHcMLnJOffk/y5PH6VO77BmRWDfd3ZHzf5zjH/ANerJjRiZBtKsuckcg1UmzCPm3MrcYHLDH+f 8PbM2gPI2RyTNhQmCc9Af89/bnNFfKf/AAUr/wCCktn+x54Kh0HQYxqnj7xJA402AbWj07kL9pnX OcDLbVA+cow4AZgVpHkS952F7OpLWK0Pwlt72FysgjWSQj70QOAOOOSW4/L3J4FiHVlikRYpyI1V lVh3U8HBPQD5uvGR6VDrWmwWttDJHGsbS/eK8ZyD/jVC5maIxFWP32XnkYyawjGMnzHoym4qz6M6 U6/YwWYgjjk3ZyG3jbKCeehI9eR6VGLaOW+b7FBGfLUFlWOUPtB455+vHJ56da5a1uJPMX5iNyjO OM1paJqE11Fukkd2jjDKxPzA49evYVNWjyJtMqFZSdmW/Efg6HXrWYx2txHPJ83zW5Z2Ax/e79uT 079q0/2N/wBuPx1/wTa+Kcmq6Sb/AFjwhf8AGp6BNO8NvNuYEzRfeWOUFcA7TuXIIPy4reHIFvbZ jJn5F3DaSozj0GKxfGmmQ6taCS4Vpn2/eZjnqfeqo1nSl7OeqfQmtRhVXMtGj+gn9j39tHwb+2d8 J9M8XeENSSeK6iXz7NnHn2EhA3wyp2dSSM9OMjI6+02t39qQKytuzjDfSv5e/wBhb4teJPgd+2f4 YXwnrN7oceq6klneRwP+7uoiW+V0bKt3wSMjJwRk1/TP8PLuS68ORvIxdmyST3roxEOSSts1dHm2 0udOhwPlJK9ueaLn9+qdwOlQwKCw+p/pU8g2orDg9Mj8az3JIkVYc7m3MxzuP8PTr/jULIBOzDqp LYAyD9Rn/wCvU6OSsP8AtHB/WhECNJgfdOB7dKTAg81pN3mKrAjpjII/z2qSOFT8wVmOSQD1/wAm pigZG69+9Nt/klGP4hk/kf8ACl1K6XMPXfBtnqo2zW8Um7IO5Ac/5zXG69+zP4f1iM/6IY5esbIA Cn+7n3969UiQNNEDzuGT7nmpDbo0I+XuenHesamHpz+JFxqzjszwfUP2ePE3hSVbjRdekv4d3zWu oq0kbcgYDbs9+MEfQ1j6nqmqadcmHVNFktFzsE0UvnLnPUjAK+vfofpX0ZbHYJGXgjI4/wCBVNLp 8N1YbZI1YOnORXlYnh/D1oNL3fQ7KOZVKck9z5j0bw3cXnjHTZrdvkW5R3cA8KGBbOORwCPb8K+i fB2iC3W4uAlurXD8mKLarAEjPT0H0zk4yTXLQaBZ2/xBhWOFVVeQAT716ZDEsQVlHO3vzXJw/wAO 0cBOc4vmbfXodeZZxUxNNU2rIYYVlT5vmVSCq7ecg5pftMlq4I+ZW4yONp9/zpolZbuHB+9nPvjp T4P9XH/tHJ/WvrtUj58c14xzt3MD/Dnr75py3KzBY/ulTkDGNv8An1qG0QGcrjjIwPSp7y2SaAbl zz/jScnuUopuwy4naEZU+Zg52knP+frUdnceeVK/6wdVPWorG4eayt2ZtzNkE49BTkUF5D3Vcg+h rLnbZp7NJFtoQsbfKvHJAHWqrRfZjlWZvTnBqD7VIfM+dvlbAo89hcn5u2fx+aq5lsRy9WXIo5JH Vs7scAMO/wBf/retCThH8uRdpk4yfut9DUln+PTPWkmjVp9uPlJwR26VXM1sLlXUiuwT8o+6vB96 LW4CSbTkh/73JU9gf8apxO2xTubPzDOfQH/CpwxVmx2jU/jzXPzXd0dDjZWL7kW8ilOW6nHcYzj/ AD2r5R/4KTf8FJ9F/Y08I/2ZpcNv4g8da2mLPSluvK+yxENm5lKgkIpUADGWYgZA3MPdv2gvEd74 V+Eevahp9w1teWenTTwyqASjhcg8gj86/nk8N+LNS+LHizWvEHiS8m1jWtQunluby4O6WZvNKjce 4CgKB0AAAAArapU5Ic1tQw9H2s7PY1z4k8S/FXxfq3iTxRq9/qetatdedczXN1LxuLHZGGdEEYzt VQCFXAHFFanh7w9aeekixsjImRslZRznPAOKK8atzTlzrqe7B+zXIun9dj//2Q== --b1_352ecbc2d0d4e206f0c0691dc72935da--