Date: Sat, 18 Sep 2021 17:23:20 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Pagpapalakas ng Pananampalataya (bahagi 1 ng 2): Kung bakit ang pananampalataya ay hindi laging matatag Message-ID: <05502a69e7c4b1bbd4bc363ee9b68b71@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.197.197.23 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_05502a69e7c4b1bbd4bc363ee9b68b71" --b1_05502a69e7c4b1bbd4bc363ee9b68b71 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_05502a69e7c4b1bbd4bc363ee9b68b71" --b2_05502a69e7c4b1bbd4bc363ee9b68b71 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 5 Ang Pagpapalakas ng Pananampalataya (bahagi 1 ng 2): Kung bakit ang pananampalataya ay hindi laging matatag Deskripsyon: Isang panimula sa pagpapalakas ng antas ng pananampalataya (Imaan). Dito ay nagsimula tayong suriin ang kahulugan ng salitang pananampalataya at natuklasan natin na ang pananampalataya ay nadadagdagan at bumababa lalo na dahil sa likas na katangian ng tao at sa iba't ibang mga pangyayari na hinaharap natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 33 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5412 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala Mga Layunin · Upang matuklasan kung ano ang ibig sabihin ng salitang pananampalataya, lalo na sa kahulugan nito sa Islam. · Upang maunawaan kung paano at bakit ang antas ng pananampalataya ng isang tao ay hindi matatag, ngunit ito'y lumalakas at humihina sanhi ng maraming mga kadahilanan. Mga Terminolohiyang Arabik Imaan - pananampalataya, paniniwala o pananalig.· Ramadan - Ang ikasiyam na buwan sa kalendaryong na base sa lunar. Ito ay ang buwan kung saan ipanag-utos ang obligadong pag-aayuno.· Shaytan - paminsan-minsan ay binabaybay bilang Shaitan o Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at sa wikang Arabo upang tukuyin ang diyablo o si Satanas, ang pagkatawan ng kasamaan.· Shahadah - Ang Pagpapahayag ng Pananampalataya.· Salah - ang salitang Arabo na tumutukoy sa isang direktang koneksyon sa pagitan ng mananampalataya at sa kanyang panginoon (ang Allah). Higit sa lahat, sa Islam ito ang tumutukoy sa pormal na limang pang-araw-araw na pagdarasal at ang pinakamahalagang anyo ng pagsamba.· Sawm - Pag-aayuno· Hajj - Isang paglalakbay sa Mecca kung saan ang mga manlalakbay ay nagsasagawa ng hanay ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, kung saan ang bawat may sapat na edad na Muslim ay kailangang magsagawa ng nito(Hajj) ng isang beses sa kanilang buhay kung ito'y kanilang makakaya sa pananalapi at pisiskal na pangangatawan(kalusugan).· Zakah - obligadong kawanggawa. Ano ang pananampalataya? Ang Merriam Webster Online Dictionary ay binigyan nya ng kahulugan ang salitang pananampalataya na kinabibilangan ng mga sumusunod: Paniniwala at tiwala sa Diyos at katapatan, paniniwala sa mga tradisyonal na doktrina ng relihiyon, at isang bagay na pinaniniwalaan lalo na sa matibay na pananalig. Ang pananampalataya sa Islam ay nangangahulugan ng pagsasa alang-alang, nang walang pag-aalinlangan, isang bagay na dapat totoo. Maaari lamang itong maipagkaloob sa taong nanaisin ng Allah at kasama ang paniniwala at pagkilala kay Allah bilang ang nag iisang Diyos at wala ng iba. Ang isang taong may pananampalataya ay nauunawaan at tinatanggap niya ang kanyang posisyon bilang Alipin ng Allah at kinikilala ang karapatan ni Allah na sundin at pasalamatan. Kabilang din sa pananampalataya ang pag-alam na ang mga pangako ng Allah sa Kanyang tapat na alipin ay totoo at mangyayari. Ang pananampalataya o Imaan ay bagay na binibigkas na salita, upang maniwala sa loob ng puso, at upang gawin.Sinabi ni Propeta Muhammad na ang pananampalataya ay mayroong pitumpu't-magkaka-ibang mga sanga, ang pinakamalaki rito ay ang pagsasabi ng 'Walang (totoong) diyos kundi ang Allah lamang' at ang pinakamababa nito ay ang tanggalin ang isang balakid mula sa daanan."[1]. Ang pananampalataya ay ipinahayag sa mga salitang "La ilaha illa Allah wa Mohammad rasulullah", ibig sabihin: Walang tunay na diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay Kanyang sugo at mensahero. Isinasabuhay ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa limang haligi ng Islam at pagpapanatili sa puso na may paniniwala sa anim na haligi ng pananampalataya. Ang Limang haligi ng Islam ·Shahadah: taos puso na pagbigkas ng pagpapahayag ng Pananampalataya.· Salah: ang wastong pagganap ng pagdarasal at ito'y ang limang beses kada araw.· Zakat: ang pagbibigay ng permanenting porsyentong kabayaran o sukat sa kawang-gawa at ito'y para sa kapakanan ng mga mahihirap at nangangailangang bigyan.· Sawm: pag-aayuno sa buwan ng Ramadan.· Hajj: ang paglalakbay sa Mecca (matatagpuan sa kasalukuyan sa Saudi Arabia) kung saan ang mga manlalakbay ay nagsasagawa ng mga ritwal na gawain. Ang Anim na Haligi ng Pananampalataya · Ang paniniwala kay Allah. · Ang paniniwala sa mga anghel. · Angpaniniwala sa mga kapahayagan (mga banal na aklat). · Angpaniniwala sa mga Sugo at mga Propeta. · AngPaniniwala sa Huling Araw. · AngPaniniwala sa tadhana (masama man o mabuti). Ang Paniniwala (Imaan) ay Lumalakas at Humihina Sinabi ng Propeta Muhammad (SAW), "... Ang puso ay parang isang balahibo na nasa ugat ng isang punong kahoy, at ito'y nababalikbaliktad sa bawat pag-ihip ng hangin dito." [2] Ito ay pananampalataya, na kumpletong pag-sandal sa Allah, na nagpaparamdam sa atin na tayo'y ligtas, ligtas at malapit sa Allah - gayun paman ang pananampalatayaay hindi permihan at palagian, ito ay lumalakas at humihina rin. Ang pananampalataya ay kadalasang nagbabagu-bago ayon sa kalagayan ng buhay, ngunit anuman ang dahilan ng pagbabago-bago ang pananampalataya ay napapalakas sa pagsunod sa Allah at humihina ito sa pagsuway sa Kanya (Allah). Bilang mga mananampalataya, dapat nating sikaping malaman ang mga bagay-bagay, tulad halimbawa ng mga kakulangan natin sa panalangin at pagdarasal o mga bulong ng Shaytan, na siyang nag papahina sa ating pananampalataya. Ang susunod na dapat nating gawin ay ang mga angkop na hakbang upang maiwasan ang mga bagay o sitwasyon na yaon, at gayundin na subukan nating palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain na kamahal mahal sa Allah. Tayong lahat ay may mga sandali sa ating buhay na nararamdaman natin ang pangangailangan ng pagsasagawa ng mga pagsamba at ito ay natural at ito'y nangyayari ng maraming beses sa buong buhay natin. Kaya ang patatagin at palakasin ang ating pananampalataya ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng isang mananampalataya. Ang panimulang punto upang mapalakas ang antas ng pananampalataya sa puso ay ang malaman niya na may problema. Ang mga Bagay na Nagpapahina sa ating Pananampalataya · Ang pag papabaya sa pagdarasal. · Paggawa ng kasalanan. Lalo na ang patuloy na paggawa ng kasalanang maliliit. · Ang kamangmangan sa mga Pangalan at Katangian ng Allah. · Ang Hindi pag-alaala sa mga palatandaan ng kadakilaan ni Allah. Lalo na ang mga nakikita natin araw-araw tulad ng araw, buwan at mga bituin, o ang kakayahang huminga o magparami. · Ang kawalan ng pasasalamat sa Allah sa kahit na sa pinaka-maliit na kakayahaan at biyaya na pag-aari na binigay sa atin. · Ang kakulangan sa sapat na kaalaman. · Ang hindi paggawa ng mabuting gawain, kahit man lang ang pag ngiti. · Ang pagsayang sa oras mula sa mga walang katuturang bagay. · Ang pagkalimot sa pinaka rason o dahilan ng pagkakalikha sa atin yun ay ang sambahin ang Allah. · Ang pagiging mapagmalabis sa mga pangangailangan sa buhay. Halimbawa, kumakain ng sobra, sobrang pagtulog sa buong araw, ang pagpupuyat ng walang kadahilanan, ang pakikipag-usap para sa walang magandang dahilan at pagiging abala sa kayamanan. Kung minsan, nadarama ng mga tao kung saan sinusubukan nila ang lahat ng kanilang makakaya hangga't maaari at hindi nila maunawaan kung bakit ang kanilang pananampalataya ay tila bumababa.Sa puntong ito mahalaga na tandaan na ang pinakamasamang kaaway ng tao, si Shaytan, ay nagnanais na makalimutan ng mga tao kung ano ang kanilang pinakamainam na interes. Si Shaytan ay naghihikayat ng kapabayaan at katamaran, na parehong mga katangian na nagdudulot ng pagbaba o paghina ng pananampalataya. Ang pabago-bago na antas ng pananampalataya ay normal. Ang lahat ay nakakaranas ng mga ito. Sa ganitong mga panahon mahalaga na gawin ang lahat ng mga obigadong gawain ng pagsamba kaya wag kailanman iiwan ang ganap na landas ng Allah. Dahil hanggat merong katiting na pananampalataya sa puso, ay may pag asa. Sa mga susunod na aralin ay matutuklasan natin na may napakaraming paraan upang mapalakas ang pananampalataya. Talababa:[1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [2] Imam Ahmad Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/189/ang-pagpapalakas-ng-pananampalataya-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_05502a69e7c4b1bbd4bc363ee9b68b71 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Pagpapalakas ng Pananampalataya (bahagi 1 ng 2): Kung bakit ang pananampalataya ay hindi laging matatag

Deskripsyon: Isang panimula sa pagpapalakas ng antas ng pananampalataya (Imaan). Dito ay  nagsimula  tayong suriin ang  kahulugan ng salitang pananampalataya at natuklasan natin na ang pananampalataya ay nadadagdagan at bumababa lalo na dahil sa likas na katangian ng tao at sa iba't ibang mga pangyayari na hinaharap natin sa ating pang-araw-araw na buhay.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 33 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5412 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala


                                                                                                                                            Mga Layunin

     ·  Upang matuklasan kung ano ang ibig sabihin ng salitang pananampalataya, lalo na sa kahulugan nito sa Islam.

     · Upang maunawaan kung paano at bakit ang antas ng pananampalataya ng isang tao ay hindi matatag, ngunit ito'y  lumalakas  at humihina sanhi ng maraming mga kadahilanan.

Mga Terminolohiyang Arabik

 Imaan - pananampalataya, paniniwala o pananalig.

· Ramadan - Ang ikasiyam na buwan sa kalendaryong na base sa lunar. Ito ay ang buwan kung saan ipanag-utos ang obligadong pag-aayuno.

· Shaytan - paminsan-minsan ay binabaybay bilang Shaitan o Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at sa wikang Arabo upang tukuyin ang diyablo o si Satanas, ang pagkatawan ng kasamaan.

· Shahadah - Ang Pagpapahayag ng Pananampalataya.

· Salah - ang salitang Arabo na tumutukoy sa isang direktang koneksyon sa pagitan ng mananampalataya at sa kanyang panginoon (ang Allah). Higit sa lahat, sa Islam ito ang tumutukoy  sa pormal na limang pang-araw-araw na pagdarasal at ang pinakamahalagang anyo ng pagsamba.

· Sawm - Pag-aayuno

· Hajj - Isang paglalakbay sa Mecca kung saan ang mga manlalakbay ay nagsasagawa ng  hanay ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, kung saan ang bawat may sapat na edad na Muslim ay kailangang magsagawa ng nito(Hajj) ng isang beses sa kanilang buhay kung ito'y kanilang makakaya sa pananalapi  at pisiskal na pangangatawan(kalusugan). 

· Zakah - obligadong kawanggawa.

Ano ang pananampalataya?

IncreasingFaith1.jpgAng Merriam Webster Online Dictionary ay binigyan nya ng kahulugan ang salitang pananampalataya  na kinabibilangan ng mga sumusunod: Paniniwala at tiwala sa Diyos at katapatan, paniniwala sa mga tradisyonal na doktrina ng relihiyon, at isang bagay na pinaniniwalaan lalo na sa matibay na pananalig.

      Ang pananampalataya sa Islam ay nangangahulugan ng pagsasa alang-alang, nang walang pag-aalinlangan, isang bagay na dapat totoo. Maaari lamang itong maipagkaloob sa taong nanaisin ng Allah at kasama ang paniniwala at pagkilala kay Allah bilang ang  nag iisang Diyos at wala ng iba. Ang isang taong may pananampalataya ay nauunawaan at tinatanggap niya ang kanyang posisyon bilang Alipin ng Allah  at kinikilala ang karapatan ni Allah na sundin at pasalamatan. Kabilang din sa pananampalataya ang pag-alam na ang mga pangako ng Allah sa Kanyang tapat na alipin ay totoo at mangyayari.

Ang pananampalataya o Imaan ay  bagay na binibigkas na salita, upang maniwala sa loob ng puso, at upang gawin.

Sinabi ni Propeta Muhammad na ang pananampalataya ay mayroong pitumpu't-magkaka-ibang mga sanga, ang pinakamalaki rito ay ang pagsasabi ng  'Walang (totoong) diyos kundi ang Allah lamang' at ang pinakamababa nito ay ang tanggalin ang isang balakid mula sa daanan."[1].

Ang pananampalataya ay ipinahayag sa mga salitang "La ilaha illa Allah wa Mohammad rasulullah", ibig sabihin: Walang tunay na diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay Kanyang sugo at mensahero. Isinasabuhay  ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa limang haligi ng Islam at pagpapanatili sa puso na may paniniwala sa anim na haligi ng pananampalataya.

Ang Limang haligi ng Islam

· Shahadah: taos puso na pagbigkas ng pagpapahayag ng Pananampalataya.

· Salah: ang wastong pagganap ng pagdarasal at ito'y ang limang beses kada araw.

· Zakat:  ang pagbibigay ng permanenting  porsyentong kabayaran o sukat sa kawang-gawa at ito'y para sa kapakanan ng  mga mahihirap at nangangailangang bigyan.

· Sawm: pag-aayuno sa  buwan ng Ramadan.

· Hajj: ang paglalakbay sa Mecca (matatagpuan sa kasalukuyan sa Saudi Arabia) kung saan ang mga manlalakbay ay nagsasagawa  ng mga ritwal na gawain.

Ang Anim na Haligi ng Pananampalataya

·     Ang paniniwala kay Allah.

·       Ang paniniwala sa mga anghel.

·       Ang paniniwala sa mga kapahayagan (mga banal na  aklat).

·       Ang paniniwala sa mga Sugo at mga Propeta.

·       Ang Paniniwala sa Huling Araw.

·       Ang Paniniwala sa tadhana (masama man o mabuti).

Ang Paniniwala (Imaan) ay Lumalakas at Humihina

Sinabi ng Propeta Muhammad (SAW), "... Ang  puso ay  parang isang balahibo na nasa ugat ng isang punong kahoy, at ito'y nababalikbaliktad sa bawat pag-ihip ng hangin dito." [2]

Ito ay pananampalataya, na kumpletong pag-sandal  sa Allah, na nagpaparamdam sa atin na tayo'y ligtas, ligtas at malapit sa Allah -  gayun paman ang pananampalataya ay hindi permihan at palagian, ito ay lumalakas at humihina rin. Ang pananampalataya ay kadalasang nagbabagu-bago ayon sa kalagayan ng buhay, ngunit anuman ang dahilan ng pagbabago-bago ang pananampalataya ay napapalakas  sa pagsunod sa Allah at humihina ito sa pagsuway sa Kanya (Allah). Bilang mga mananampalataya, dapat nating sikaping malaman ang mga bagay-bagay, tulad halimbawa ng mga kakulangan  natin sa panalangin at pagdarasal o mga bulong ng Shaytan, na siyang nag papahina sa ating pananampalataya. Ang susunod na dapat nating gawin ay ang mga angkop na hakbang upang maiwasan ang mga bagay o sitwasyon na yaon, at gayundin na  subukan nating  palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain na kamahal mahal sa Allah. Tayong lahat ay may mga sandali sa ating buhay na nararamdaman natin ang pangangailangan  ng pagsasagawa ng mga pagsamba at ito ay natural at ito'y nangyayari ng maraming beses sa buong buhay natin. Kaya ang patatagin at palakasin ang ating pananampalataya ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng isang mananampalataya. Ang panimulang punto upang mapalakas ang antas ng pananampalataya sa puso ay ang malaman niya na may  problema.

Ang mga Bagay na Nagpapahina sa ating Pananampalataya

·       Ang pag papabaya sa pagdarasal.

·       Paggawa ng kasalanan.  Lalo na ang patuloy na paggawa ng kasalanang maliliit.

·       Ang kamangmangan sa mga Pangalan at Katangian ng Allah.

·       Ang Hindi pag-alaala sa mga palatandaan ng kadakilaan ni Allah. Lalo na ang mga nakikita natin araw-araw tulad ng araw, buwan at mga bituin, o ang kakayahang huminga o magparami.

·       Ang kawalan ng pasasalamat sa Allah sa kahit na sa pinaka-maliit na kakayahaan at biyaya na pag-aari na binigay sa atin.

·       Ang kakulangan sa sapat na kaalaman.

·       Ang hindi paggawa ng mabuting gawain, kahit man lang ang pag ngiti.

·       Ang pagsayang sa oras mula sa mga walang katuturang bagay.

·       Ang pagkalimot sa pinaka rason o dahilan ng pagkakalikha sa atin yun ay ang sambahin ang Allah.

·       Ang pagiging mapagmalabis sa mga pangangailangan sa buhay. Halimbawa, kumakain ng sobra, sobrang pagtulog sa buong araw, ang pagpupuyat ng walang kadahilanan, ang pakikipag-usap para sa walang magandang dahilan at pagiging abala sa kayamanan.

Kung minsan, nadarama ng mga tao kung saan sinusubukan nila ang lahat ng kanilang makakaya hangga't maaari at hindi nila maunawaan kung bakit ang kanilang pananampalataya ay tila bumababa. Sa puntong ito mahalaga na tandaan na ang pinakamasamang kaaway ng tao, si Shaytan, ay nagnanais na makalimutan ng mga tao kung ano ang kanilang pinakamainam na interes. Si Shaytan ay naghihikayat ng kapabayaan at katamaran, na parehong mga katangian na nagdudulot ng pagbaba o paghina ng pananampalataya.

Ang pabago-bago na antas ng pananampalataya ay normal. Ang lahat ay nakakaranas ng mga ito. Sa ganitong mga panahon mahalaga na gawin ang lahat ng mga obigadong gawain ng pagsamba kaya wag kailanman iiwan ang ganap na landas ng Allah. Dahil  hanggat merong katiting na pananampalataya sa puso, ay may  pag asa.

Sa mga susunod na aralin ay matutuklasan natin na may napakaraming paraan upang mapalakas ang pananampalataya.


Talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[2]  Imam Ahmad

--b2_05502a69e7c4b1bbd4bc363ee9b68b71-- --b1_05502a69e7c4b1bbd4bc363ee9b68b71 Content-Type: image/jpeg; name="Increasing_Faith1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Increasing_Faith1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADpAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD10ijp S9qQjigB45GaOlNQ8YoByaAFODTSKfgCmn6UAIKaRzS5plAEykYp1RxnPFObIoAfTSKarEmng0AN A5pHp9Rt1oABTJBg1KoxzTZBlSaAGIvFPPApsWdp74p+MigCFqEx3pbmVLeEu5wBWJd6+sDsoiY4 HWqjFvYTkkR+JdytGEO1GHzVjSXOIwO68DFMvdWm1AqJsAL0AqiXLEnsa7adOyszknUTehY89nyX YsccVX80qeDz2pRJtzjvULnmtkkZNhNM0m0OchRgVCaU001SIbuIaYacaaaokQ000ppDTENNNNON NNMQ000040hpgMNNNPNJQAwim4p5p0UTTyrGoJLHFGwWHWllLdODGhYA88V1+n2EdrbIXGXPWjTb cadYBHGCepqrcajLPMEhAEaHkjvXFUm6jsjspwVNXe50NuV3DC89KtmMYyRWfp25gGJ49DWix4rk lozqRGwBHTpUDnJxipjwaoXLN5vysBSQM6gueAetPxxVO/maK3LoPmX1pLDUEu0C85x17VNna476 lzGKFBpcY+lGQKQxwPrQTSZoOTQA16jqUjIqIjFAADg1MpDCoDSqxFAE+0ZzS8UKQQKimYLyTgUA PJqGWUKR6DqaQsWAZehp2FWPLHr60ANWdXVtrD2NC3EflAGRSx7ZqGbyLSBpJRw3QDrXGTXJad3j G0Z+XHUCtYU+fYznPlO8ikXZ1FOd1UZLACuGj1a7iUqJdyn+8M1FPqV3OhR5jtPUDjNX9XZPtkbW vanCWi+zz7tjjegrP1G6OplFhddp6g8GsnHNXLNX8xNsbEdjitlTUEZc7myu1jNHGzMuAp/Oq7gD AH410eoxMYAqYGBuZs1zjDGa0pz5iJx5RhOKYTT2xUZrUxENMNPphpiGmmmnGmmmIaaaacabTEIa aacaaaYhppKdTTTASm040hoAaa1fDtuZdQDYzt5rOiiaaVY0UlmOABXZ6No0umRu78l+w6isa01G NjajBylcq+IJ93lwJnPoKk0u2Rbf94oz3FR3Z26kXlBxjjNT2dwJJGA6dq5X8KR1LWVy7BPGrFUP I7VoJ8ygk81j3MCCQSICrDqfWpLfUxJmNUfcPWsXE1TsaUoyuB1qAWiscuMk1NaK8iFnUj61Z2Ad qzvYqwzVdRhMOI5VZhzjNV9DvYxBIZCqc5PPFZ0PhuVkzJLhSOoqpfWQsJAIpCwx8wNbqEWuVMxc pJ3aOwTVrRmx5yj3PFXAwZQVIYEVwbyw3FqIwm1l5DE1c0bVJrKRUlYvC347amVHTQpVNTryPlJH Wo45iR84xzis+bxDaxK+0livQetQweI7O5yJ1MZByPes+STV7F88b2NvIPQ0x2wcYqCK6g8jz1ce X1zUP9r27pujYPz0HXFTysd0XAARTlTuapLfQTyBdxVun1qxHIwkEZ5GM5os0CdyzgVQv5iYmjVR zwSTU090IkZsbioyAO9czf639qVgq7G6DB4/GrhByZM5qKNSyMxYRtzjoc1qeWZE2MMYPWuO07Un s5gWyyZrUfxaedlsD9Wq5UpX0JjUVtTR1d4be23ztlRwFHUmuLY5YntU97dve3DSycbu2eBVet6U ORGFSfMxKTpSmkrYzJbURtcDzThM84611aJBLarFakAY4Nczp9xaW9zvvVJiI25HYnjNdPHbQ25E 8QLxkcMp6CuWs9ToorQqT2ISCVM5JGcnnNc1LbT4JMRAHeutvb9BZm4iG5QK5K4vpLh2ZjgHsKqj zCrWKjDFMNSNzUZrrRyMYaaacaaaYhppppxpDTEMNIacaYaYmIaQ0ppDTENNNpxptMApKWkNAG94 U043N99pJwkJ/M120r4XHFc54T3Q2kkbD5idwrUvZvLKljgdzXmV25VLHo0VaBl6vBMZjInK56Yp bISvGrGIKc4zitB28yNDGcgjNV0u/Km8srw/ejmdrFWV7liUlo8Bd30FNtrMiVHbI5yauWcQMOOo q0UAH0rJytoXbqOGFXimlhmmgnODQV5qCiWCdzENyYbuKpappIvHWVML2NbDRq3OKrtA275SSKal Z3RLV1ZmXa6Gke0gBz/eP+FXm02NTuRQCO2Ks26BAVz+FOdDGhZW+tNzbBRS2Mq8tIryL7PGArrg sQKybzQprXDRsHQ9PWuojjQfvMfOe9SmJJxiRc4qo1XEmVNSOKF1IkPk87QMEZqWGFz5ZU/eXHHp XQ3OjW8rsQnUdfSs0Wzafyrhwx2kEfdrX2ia0I5GtyCewubFRJ5wbacgA1bh115Uf92FYLgH1NWv 7P3iITO0hbsegpLjSLcFSq7SRghajmi/iK5WtjNjg1HUdojk4UEE1atfC7g/v3U/StqxhS3h2ouA at9ql1X0Gqa6mKdBhjjVFTd/tHrXOanbPbXsisAATkAeld5WJqujNf3Bk8wjC4AxVUqlnqKpC60M fTtIS/hZxPhh2AqWawgtbKRsCRxnBPWp7PRZ7ZDKxYMcjYOM1mXks7OcoyqDitLuUtHoZ25Y7FHF JTjgZFRs20EnsM10GBUvZjFInGQi7vqx4AP861NC16XTj9knJlgiTMjdwx61z6zea/nSLjIMxU9w OFFMbzZraNGys12++QjsB2/KueS5maxfKehzWkOrWBmsJdqzrkYHDfh2rkrq3ltJ2imUq69alstd m0q6trWHDxPzIndR7V1s8FprFmGYKysMhl6rUxm6Tt0LlFVF5nDk001e1LS5tPkO4Fov4XHeq0Ma ylg7hABnJrrjNNXRyuLTsyA0w08jBIpCDjNWQMpppxppqhDTTTSmkNMkaaSnU2mAhpppxpKAG0Lj cN2cZ5paQ0AdlozhDvQ8FAKsJu1C5dHU7E7+tYek6qflhMYXoAVFdTp0YSMnHfvXnVVyt3PRpPmW g+G18mLaRx61DPakEvHgk+taRG4UxsAYrBSZtYZYk+SFI5HWrDVSjmWG425+92q4cHmkwQwMAaa0 nPSmzEKc1CJRk4osO5u7RShcVGDT93FSAeUu7djmmtHkj0p26nZ4oAjMXvigKVbB6VJjNHWgCs9u 7TbxIwQDoPWqckSi8VdhdT1zWqOBg01kDcjqOlNMVhqN260SA4yq5NImfTBpwbBwaQxy4xQD2oOD 0pooAUkL9acOetNHJ5pScUALIAwxWVeWBljfB+bHTHWtIuKaqBgTnrTTaYmkzhbuzlgG5lIHfNNt 7aO7sL1Hz5gTcpHXA612s9pDKCsiKwIweK5yG0TT9XVFcMs26PHoDXSqvNFowdPllc43/j4ZRt2+ e+Svoi9P1qaDFxfTzDBCfu0I9B1NTatbvZXF1uXDYEUQz2PcVSuVez0yO1hJ85zsBHcd6qL0uRJa 2JbI+fJNck5DttTPZR0q1Za1cWerrHbn92gzKOoaogUtLXJOEiSqumQlYTM4xJMdxq3G9oEKVryP R4poNQtsoVkjccqe31rntX0IwYms1Z4/4k6lfes+xvn0+485WKxjmQdiK6rTtUt9VtRPasSOhU9R 9a55p0pe6zoi1VjqcYyMBnHFMOTxniur1LSFugZLbbHKeSOzVzFzE8EpjkQow6g11U6ynuc9Sk47 Fc0w04mmmuhHOxppppxpppkhSUUUwG0lOpKAG1JBA1w5Vc5AzTQMnoSK6PR7aNFaRTlWGAcVFSfI rmlOHMyHQLfM7RgZ3Lk8dK7K2j8uMA9axtLtRBdu8YITHIx3raV8njtXnVpc0jvpR5VYe/tVS5kK j5eTVot3rPvpAkZPtWcVdmjM+SV/tCbWG4nkD0rcilBQDvXNxxkyLOsgwDmrbXDySKEyMdcd60lE iMupruN3XpUQjwTjim27ZyCTx61PjFZbFmpQTS0hFSMTNODUzBoxQBKGpc1GOKXdQBJnNGcVHk07 JoAUg9aapBBNBY45HSq0/mghoQvuDTQEjTBHwTjPrT4p0mTfGwZfUVmaj5ktqyqvz4Oai0CbbYKo YHB5Gearl0uTfWxsbvmpWfNRPKgUksOKoJrMLzmNTlVGSx4qVFvYbaRcmuFiOGYDNTxMDFxXHa5q KTXYa3ckL19KvWviWNbFVcYlHB961dGVroz9qr2OhLA8Z61zmvW5t5I51mGA2cd8006/tt28pGaY 9OOKwZZJ7qcmQs0jnmrpUne7IqVFsi74ngM1/a3C4MRXd+PSufjPn6jJKPuQjy1Pqe9dTq0Ekfho HG+WHqAemelcxZwi3tQucn7zH3qqW9iaq0uV9SkaaeGzjP3zuk+nvV4AAAKMAdBVKxBnlmu2H3zt TPZRV3I5LHCjkn0Fbw6yZhPpEqanIRCluh/eTkdD2q7p80mmMht2xt6jsfrWVZ5vL6W7YYQHCCtA mppx57yfUqb5bRXQ7Ox1CLUYg6Ha4+8npS3llBfRlZlG7GA/da463uZLWZZIWwwrrLHUo72JScJK RkoTz9R7Vz1qTpu62OilUU1Z7nL3+m3FlIQ6ZjzhXXoaokYrvZEWaNo5BlGGCK5zUdCaEeZbkyIB yO4rWliOkjKrQ6xMQ0009lK9aZiu1NM5GmhDSU6kpiEpKWkpgTWjYnAPQ8EetdK0yWVkNkRyRwor l432MD3FX/7WlCAAjjjGKwqwcjalNRWp0emXgiBjuMJLIcqGNaUUo37Tw1cJdag91IsjDay9CK09 M1aWRgsjgsTxx1rnqUHbmR0Qrq9jseAlc54gvUjXZySfStZLkSRgZ+bHIrCu7KS9vNr42qeTWVJJ SuzWo3ayKdjKRbbckE1ct3ZbnAbAPUtUl6LawgVYhmTtWfOs1wAxIUgVv8WplrHQ2GkkjcPFNu9V zWlbXCyxjJO4dQa4xWmtpsb+o7VuaJevPJImzO0fePes6lKyKhUuztKQ01XDdKdXIdAgNLSU4GgA xQBS5zSE0AOAoxTd1KDQAu3nNRthGzUmaQ/NxQBHJEHBz0IxisW202S2uHeNsJu4Wt0/L1qIx7vw OapSsJoijgidQdvvWZqGm4VyqgAggYrZBVWIxRKgkjKN3FCk07iaujz2SFkk2t1NXrXRpZyMsqjv zUl5YquqyIWIQH7xNbunWEduAyv5gPINdc6to6HPCnd6lNIo7Vvs6qC65LM3SrZsrRUMwjQMBkEd qbdafsuHuy+CB92s+/d/7Ommd8I2AigYxWKfM9zV6IZb3aamL+HaQrIHA9MVyesb4rdYowRJM23I 9O9bWgzmLVowThXBVveoNetDHrry4yoGFX096qceWdu5nGXNG/YoxRiGFI16KMVX1OVobQKnDznY p9u9WxyQM496y4c3upyzt/qovlQdq6KmyguphTWrk+hdgiEECRL0UYpxpSc02t0rKyMm7jkXc+Cc DufQVRt76e41YXUDGMQnC+yjoKNXvGtLZYIziS4HzH/Z9KdZQfZrZV/iPLVzP97Ut0Ruv3cL9Wdt p2qR6gmMFZVGWWrRauJime3lEkTFWXpXTadqY1BCCNsq9Rnr9KyrUeX3lsa0a3N7r3IdQ0ZLgF7b Cv3U9DXOywtE5Vhgg4xXZk4qpd2MV2MsMP8A3h/WopVnAupSUzkqSr11YtBIykcg/gfpVIjBxivR hNTV0cE4OLsxKSlxSVZAUUUlMQtKjNG4ZCQwPBFJQQR1GKQzoLHUJpEVSw3f3vWtSKRA3zklyOa5 BJ2jXCkgjvW6L4NYpMAQxXDYrkq07O52Uql1Yhv1LzEFtxzwapXkkkaKu4HB6g1JDcrIfm5z1X1o vLEISV781cdHZky1V0NtrI3OxpJevaui021FjEwV926uRSaSNvlbBFbFjq4aHY5YOvU+tKrCT2Cl OK3O0jd455PM3AZ444q2rqe9POGHIrL1GGXBktpNrgcL2Neelc7XpqaecUnmDJrm7PW7iKVba/Qq /wDez1q1cXEuA+6MgnAG7+dU6bQlNM12mx0pyncoJ61zdvqUwumgl7HsafPqdzFPuiIMecbe9P2b vYXOrXOhzhsU7JrnT4lVXASMuD1A6g1sR3ZkjDDjIzg1Lg1uNST2LmeOaQtnpVNLrcSWOAtRJqcc kzLuAA6A8VPKx3NDbS7dqmqqzsz5X5h65pt7cskeFPJosO44FjLweD2pWPIUZ4qCHdLgjOB1pZ5k WJzuwQKdtRXKGqhpn2RBeBkn1NR6dBcxhV3MADnaehrn7m+k+0uUZh+NaOn3kxVfMnKLn7zda6XT aiYKonI6O7hkmgK9z2qlNpqz27REtgjp6VbtrkSLtD7iOpqyvyAluc9K57uJtZM5e602HT7WNlBM sThs9yM96NfVZfIuV/jGKf4inkSUqi/IwwTTbbF34eCDlojg/hWsk3HmMk0pOKOW1OYWtswUkTSf LH/Wm20At7ZIwMYHP1pJl+3as8o/1VthcHufapjW9C8veZhWsvdQlOTywS0x2xIMsfQU2s/XJWWK OxjBM0h3OO4HYf1rWrPkjpuZ0oc0tSvbg6pqUt1L9xW+UdvatU1FaW4tbVI+46n3qU0UafJHzFVn zMSnRTPBKskTFXXoRTaQ1s1oZLQ6fT9QW+h+basq/eUfzq2ea46OR4XDxsVcdCK6Sx1BLyEdpVHz KT+tefWocrutjvo1uZWe5ZkjSZCkgyPXuKxL+xESksDjPysozW5upGOQQeQe1Yxk4u6NpRUlZnIy RlDzj6jpUddHNp6N2Gw9ayLywe1ORlo/XHSu+lXU9HucNWi46rYp0lOpMV0nOIODUskxmA3449BU eKKVguOSPd3ArS88JZFXABPAxWdEhdgFx+NS3atEVjLZwKmSuzSLsrkaOsZz3NXLi9LQqFPIHXvW fSU3FMFNoRmLNk96u6YIsOZZApqljNSDYFGDz3pyV1YSdnc9X3j61DM4K4xzWS2rLI+6N1UL94Me RUNxrsJyA4yV6ivJVN3PTc0QatMhDJGVeVjwFOcUafHIYc3ELKnUE96z7K+trRzN5RkmzwTWyt19 stmaZGBxx9K3knFWMk7u5PZW8Dz71OSe1aBgRedg9MYrJ0eaIvgE5HtzW/GwYDIrCd0zWNmisLCF 14iUMTksBzTbqxZogkJ2kdKv7gKUHmo5mVYyY9HkwGa5kJ9D0AqeTSoZIlHdf4iOTWgWxTd240cz DlRVWyEaERHjHT0qvLaPPhGwCDyTWlgjvgUYVue/rSuFjNkne1c4iZuw96qTSQXcTq4VSeuexq5P qFubtYQ2ZQelZurwWsVs06yMhY8jGQxrWC1REnoYF7YtazFVO9SM5HSla6E0CK2MxjaBmkuNQ822 jhTICjknvVIg4Bxweld0U2veONtJ+6a2mamuno7Pljn7ua0v7eF2NqKV981y+DjOPalSVkyAeDUy oxlqONaS0OkvGTUIjGflZRuDCofD0pElzA3HQgVjx380asoIw3Wp9IuxFqiO5wGBX86iVJqDRaqJ yTKd7aGC8kC8MrEZ9ahPWtzXISt2JO0i1iyJtb2NThp20DER6oYZEgieeTGyMZx6nsKytNSS5uZb 2Y7ixwpNS6nOLmaPToOzZlbsTVyKJIYhHGMKKqP72pzdEQ/3cOXqxaKWkrrOYSkp1JQAlKjMjh0b DLyDRirlhZrNuuJ2228XLE/xewqZySjqVBNy0Nu3nMkUZlASRl3BCeSKkzXE3+uXF1q4ltjhlb5A K6uyv0vI1VvllA+ZR/SvLabu1sekmlo9y3nPWopUyOxHpT+lJuB6VJRjXumnJlt8bT/CP6VmlSCQ RgjrXTshxx+IrPuLFZ2Zl4f37/WuyjiOkjlq0L6xMejFSSRPE211INMxXanc42mhBR160uKKAEpK dSYpgIKO9LirdhbCeRtyFgB2pNpDSuamvQpa3zeUThxlh2zVGGIFgkiuGb7uBXfm2tblf3kSMQMc jpWFqFpJFeQxRp8obO4Dt6VwU6+ljunS1uY0OmOJFZ8MgPzBetdCZUeAx7NoA+Vl7GrcWnxxncpI J61Q1IS2mfJUOrHOAOlS587sUoKCK1pazwhpYSC4zncOtTR+JxECsiEMODTU1G7RRK0B8oLzxwKy /IfVbyV8Kh6gY4NUoqXxEuTjpE6qxvnuohKwwp6CrwmJ7VjaXIuxYj1Tg1tpsHpXNNWZvF3Q4fMP mGKcAB0pN4qKWTaPlbFSUPkfjFMkUmLCnFZTagm+QyPhU6HNKL1rkfuZAMjjnOKrkZPMjNeFYdaV mk5BzWuVhnhZbhA0Z9q5/ULErMJVdmZjya29HQiIiYkn0NbVF7qZnDdoji8M2TsHRWKHsTTb3w3b NGFjzGo54rfACKNo4rM1Fnf9yJPL3dWHYVmqkm9ynCKWxRj0CzFuVjcksOdzd65a9gFvcvGv3VOB mr99JNaSsglIx0wetZryNKS0jZbrk120lJatnJVcdkiOgEqwIOCDS9E96Yea28jE6q/RbvTo5wOQ oYVzt84tLSS4b7yfdGf4j0roNIlM+jqGwSuU/wAK5DVZnvNUjtZVKQI34E9+a8x3jLlR6CtJXZV0 u1KBrmXmSXn6VfpWUKcDoOBSV6NKKjGyOCpJybbCkpaK0IEopaOtAh9vbvdTLFEPnbpmofEWpCzj XTrU/Ko+cjue9W7u5/sPTPMK4upuAD1Va5mztn1K5aeYnYGyff2rgrTdSXJE7qUFTjzSLWmWW1Bc Scseg9PetSOR4ZRJG2GHekwAMDgCjFdkKajHlOSc3KXMb9lereIeNrr1FT9K5uOR4XDxnDCtyzu1 u4ueHHUVxVqPJqtjso1ubR7k5PNRumckcGnnimE81zm5UnhWYbZByOh7is2e2a3I3cqehrbYBuRw R3pNyuvlyopB/X/69b0qzgZVKSmc/ikxV+8sPK+eLLIf4e4qnivQhNSV0cEoOL1GYoxTsUYqiRuC eB3rodFtGt1ZpP4wCBWFGMyL6571uvPKbaIAYxxkVjWbtZG9FK92dokaJnFP2K3OBxVYTgng08y4 HWvLPQJTGD2pFt416jPfmo1uVHek+1oTgMKNRkrwxyRlCoKHgj1qiumWtqWMKbS3arXm8daq3Vwl ujSsC20dqavsJpbmZJDFbTSMsxR25C1Ys9QgA+eUZ9zXN6lqZvLkyR5VewqGB1dCrthv7xrr9jeO pze1s9DtG1GJXA3jHXNU9Q1GIgBW3Eelc5G10xcRhnQDHTrWpYaTcTWweRGST+EmodOMdWy1UlLZ FK+8+4g8zH7vdVE7kIMTMB35PWuwhsFWMK4DH+IHoalm0+K5tzEIwo9VqlXS0sJ0W9bmBZXr7MTH 5UHBI61r2FwGw5Yc9hSL4cQOoX/VDnk85rVis44QPlGQMVlUnF7FwjJblWS7ZflXcSTwccVhaiL+ N3lf5oz3Xk4rqhCvUilMagYAHNRGai9ipRutzz6733P7/hlHHuKp56g11eraVAIpJbcFJep9DXKY Ocd676U1JaHDVi4vUQnjFNpTSGtjI2fD84UyxE8nDAVW1S1X7TJ8vDcioNOlEN/ExOFzzWvqibol bH3T1rz8RG0/U7aMrwOe2svDdu9FWJUypqCuuhLmic1aNpCUlOpMVsZCYq5ZpHDHJe3GPJiHy5/i btUVrbm5mCDherN6CsvxNqy3csdnY8QrwFUdTXNiKvKuVbs6KFPmfM9ihfXdxrup/eJ9+wFbEEK2 8KxoMBRUGmWH2KD5wDK3LH+lXQCfejD0uRcz3FWqc7sthuKMU7FGK6TCw2nxSPDJujODSYooaurD Ts7o27a5W4iBz8w+8KcwzWJG7RsGQkGtaG4WdMg/N3FefWo8mq2O6lV5tHuOPvTWw3BFOpprnNiF y8fGSVxVKZFY5XAb0rQY/rVaaLHKjj09K0hNwd0ROCkrMokdj1oxUjkd6YOelehTqqZxTpuIKdrA 1P8AaXH3WOKgxS4rRq5CbR1NrHerGSMkdi9MOruqlJvlcd+gqeHWbeRNgfHbJ61iarBHNcb7d8g8 YJ71wxjd2kjtlKyvFlyHXxDOY5PmQnhhUM2t7ZQYh0OarW2hzzf6zMZ68iqlxCYZWXrt6nFbKFO+ hi51EtS/Lrty8ocMAB2pE1i6k3LjeGzxWail2CjvXWaBp6wIXPMh656UVOSmr2CHPN7nPpp13I4U W8nzd8cV0+kaHHbKrS/NIRyCOK1liG8NnGO1T8HiuWdeUlY6IUVF3I0s41wQi5HoKnVdowaFXA4p 1YXZtYTaPSlCgdKKM0gDpRR1pCcUALUcnSlLVG0lAFO6gZ42+bFcXPbN9pkCtuIPOB0rtZXkcMir 1HWqAh/dMrRqCO/rXRSqcpjVhzHHum09c0zFT3K7ZmAHGaiNegjge41TtYMOxzXSS/v7TJ6sufxr n40DkAnFbtoCtuqt1HFcuKWiZ0Yd2bMlh1FVGXaxFX502TOvoarTLgg1OHlZ2KrxurkNKFLEADJJ wKMVYaaLSLT7ZOf3pBMKevua6pzUFc5oQc3Yra1qEWlae1pE2bmT/WsO3tWRommyFjdzI3ogI/Wk 0vTpte1B7iQYhRtzk/xe1dsWhWJUliKDsR0rip3lPnZ2ztGPIjHgtZJ2OxSQOtaenWJQO0ig4p7X HlxiO2jy3U1ahE/2UF0AZq6JzdjGMEmZF5bxPI7RyBW/u1RxWm2i3u7/AFWcmo/7Hu/MK+XyK0jO KW5lKEm9ihijFaq6LJLbiSMgHoVPrWc0bI5VhhgcGrjNS2JlFx3I8U6NzE4Ze1GKMU2rqwlozSin WZcg4NOY9sVmxuY3DDqO1XVmEq5HGOorgrUuR3Wx20qvPoxWwaY3WlJHvzTTWBsV54d4O3hqz3Lw tyK1G6Z7VBNEJVAP51UZOLJlG6K8Uqy8dD6VdtrKS6z5Q3EdRWVLE0L5B+hrofDmuWdosgvCY3I+ 92NdSrvlOd0VzGGHIPUipY7h0ZTuPBzVcU4V1tI5E2dHY6rJLJl8BarapdKytGqAFjknvWZCz5wh wauxaVeXPzeW2PU1hyRi7s6OaUo2ItOiMl2gVSx/lXdWNuY4Vz171j6dp5sNskmA59q2kuOK5a9T meh0UYcqLKoDzk1KExVRbg5IxUqyOT0rnsbljOKaWpoyTTgMdaQACTQQTRuAo8wdqAFBIppanZBp rIDQAmcdKTK+lDfKvHWsxr11JJHQ01G4m7Fi5u44CVPWuc1LULlXPlnEb/dPetCGNL+7LyMSA3rx WobezlO4qjEDrW0WoPVGck57HCJFJcTKvO52xzUt9pk1hjzCCD3FdtFb20JGxUyORx0qhq3kSRFJ iAD09q2WIbkkkYuhZbnGgfhWnpbsXZWJII4qrJbeWWCkMo/ipbSUx3CDsTit6i5oMxheMi5fRgMr jvwaoum5SO9a1yu6L3FU0gMjBRxnv6V58Jcup2yjfQgjsWjgNzdfJAo3HPVvauaurifxJrKwxnZF nA9EWrniXWJb27WytSSifIAp+8a6TR/Dq6XpgUqrXMg3Skjn6VUpuq9diYwVNaFdRFp9iLSzA8pO N/8AEx9afbWF5epuAPl56k1oWOix3S+ZJlADwo7100MCRIAoGB2raVVQVomapObvIyNK0ZoP3k+C 54q+8caELtyKuE9qiMW5s1zOTk7s6FFJWQ1x8gCCmLauWy7/AIYq0FAApSQBxU3HYptaRwwsF6nm uR1eFY7jOfmbk11eqXX2W0eQ84ri7iZriZpHPWuvDJ3uc+IatYhxSYp+KMV2nGMxSqSpyKXFGKTS asxp22J1kDKPX+VIx5+tRDINPDZ+tcNWlyarY7aVXmVnuIefc0w04nGaYTWBqRSIHXkZFUpYdp9R V9qjYA9aadhNFUVLGAWAJwKiFPBxXrvY8pHUaPbWhQHy1Y+pro41jVcIQAOwrz62vZYCArEKO1bN rrWcbyQB3riq0ZN3O6lVjY6eRQ4+bp60jBCMDtXPPrwE4CMSnepV12OIZILn1FY+xka+0ibW8o2C ePWrUVwrAYINY9rqkd0g4xnsasboguAcE9MVDg1uWpJmqJRR5gPQ1lI7xhhIeOxNGyQrvRiRU8o7 mi7qo+Y8VQaSZ7seX/qaEiklX51P41YSNx+VGwEyPwM1ODxxWDLc3KXwjUEpnBJrYt5Cw+YUSjYE yRwGBqg8Em3CpuLHr6Vo55p+QKlOwNXMS30JoYpEFwwDk845FVX0SezTMEru2e5rpCeKZuHerVSV yXBHJyzX9q2543x3IHSoBqkb8zKHz1BrrLhFkiZDyrDBrGXRLG3IE4zuPykmtoVItaoylCS2MK7v FlYmKMImO3eq9unm3KDcFyetdtHpNp5ATyV2Hmll0WzcKBCqle4qliIpWJdCTd2c+4xkHkdM1z+u as9taGBDsdj8ze1dNqVqLW5KL908j0rnNYtEnmJdQysOhFcrOhCeDNMhnaW6lKtPwY93b3FdxBFu UeaQSO9eb2sklhdLglVB7V11jdzKS0hLL/KtYwutCHOzOmijRMkCmS3BjxngGsz+1cYVFZnPYUjS 3ckihojtNTyPqVzLoayTBz61OGqCziCoSwGTU7sBWbKQjzBar3Fx5MTOe1LIwwT3Fcxf31zKzIxI TPArSnT5mROfKhdT1Vr2IIo2juKysU/FGK9CEVFWRxSk5O7GYpcU7FGKokZijFPxRigLEeKXFOxR ih2egK61Ij79aa3apmXcDVdsg4Ix71w1aXLqjsp1ObRiGmUpqJm9KxNSujZqQDFQx1Oegr2WeShR UitjjPFRCnjpSGmSEggAdqnFwoh2befWqwpamxSbROty69CQR3FXINWkiChskjuazRTqlwT3KU2j orXUlvZMSsQo9TXQwSr5Y24244xXBW33vxrsNO/49U+lcVeCjsdlGTa1NEyjuRioZLjAJU5+lQS/ 6uooP9UawSNrksMau4Y5OeTmr4wo4qlD0qyfu0MEPMwBp3mZqo33jUq/dpBclL+9MMgHU02obr7q 0rDLJdcYyKrT2rXMqNkbE7etR/w1dt/uCnsJkqAhQOwFKxI9zTl6UhqRmNrsRMSS/wB04P41zV8u YVb0NdXrv/Hh/wADFctd/wDHq1USzGuEDZ45re0WUGzSXBYj5WHrWHLWpoX/AB5N/vmtab1M5HT2 tmGQSAjJ5HFXYFK/6znBqO0/1C/SpvWs5NmiSsS71A4xVaeZYwSzAD3pR1rL1r/VURV2Ddivfaor qVhY/WspmLnJJP1pKUda9CMVFaHFKTluaWn2kDxlmO9s9MdKluLaFSAEH0AqTRvuSVal/wBetc8p PmN4pOJk3NmpjBVQpFZ5Ug4Nbl90rIn+9W1OTaMqiSIcUYpaK1MRuKMUtFAyxa2X2lcl9o6VebQY ZoSpkw/Y4qGx/wBSP96thPu/hXJWk72udVOCsmcZqFnLYzNHMPoR0NZ8j5I7V0nijpDXLTdqwNmf /9k= --b1_05502a69e7c4b1bbd4bc363ee9b68b71--