Date: Sat, 26 Sep 2020 14:58:39 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Pagsisinungaling, Panlilibak At Paninirang Puri (part 1 of 2) Message-ID: <1b5879d6048a847889836505d9d467da@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.92.74.105 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_1b5879d6048a847889836505d9d467da" --b1_1b5879d6048a847889836505d9d467da Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_1b5879d6048a847889836505d9d467da" --b2_1b5879d6048a847889836505d9d467da Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 3 Pagsisinungaling, Panlilibak At Paninirang Puri (part 1 of 2) Deskripsyon: Ipinaliliwanag ng araling ito ang isyu ng pagsisinungaling sa etika ng Islam. Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 17 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4514 (daily average: 5) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa Mga Layunin · Upang malaman kung ano ba ang pagsisinungaling at maintindihan ang ilang mga rason kung bakit tayo nag sisinungaling. · Para malaman at maintindihan na may mga ibat-ibang antas ang pagsisinungaling. · Para malaman at maintindihan ang kalubhaan ng pagsisinungaling sa Banal na Qur’an at sa Sunnah. · Para matutunan ang mga hangganan kung saan maaring mag sinungaling. Mga Terminilohiyang Arabik · Sunnah – ang salitang Sunnah ay may ibat ibang pakahulugan depende sa kung anung larangan ng pag aaral ito, ganun paman ang pangkalahatang ibig sabihin nito na tinatanggap, ay anumang naitala na nagmula sa Propeta, na kanyang sinabi, ginawa, at sinang-ayunan. Ano Ang Kasinungalingan? Ang kasinungalingan ay ang kasalungat ng katotohanan. Kaya naman, anumang sinabi o sinulat na hindi totoo ay sadyang nangangahulugan lamang ng kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay bagay na walang basihan, walang katotohanan, na gawa-gawa lamang, magulo o isang pagmamalabis. Ang pag sisinungaling ay bagay na pinag-babawal ng Islam at kinokondena ito ng Allah at ng Kanyang sugo (SAW). Bakit Nga Ba Tayo Nag Sisinungaling? · Para makuha ang ating ninanais o gusto. · Upang mapanatiling isang lihim. · Upang itago ang katotohanan. · Upang protektahan ang ating katawan (sarili) o ari-arian. · Upang iligtas ang ating sarili mula sa kahihiyan. · Upang mapanatili ang ating imahe. · Upang maiwasan ang karagdagang pagtatanong. · Upang bigyang katuwiran ang ating pag-uugali. · Upang maiwasan ang isang responsibilidad. · Para makaiwas sa sigalot. · Upang mapanatili ang katayuan. · Upang mapalawak ang ating sarili (pagkamakaako.). · Upang itago ang ating nararamdaman. · Upang manipulahin ang isang tao. · Upang lokohin ang isang tao. · Para balikan ang isang tao na nagsinungaling sa atin. Mga Antas Ng Pagsisinungaling Hindi lahat ng kasinungaliangan ay magkaka-pareho. At ang pinaka malaking kasinungalingan ay ang pasinungalingan ang Allah sa kanyang mga katangian at ang Kanyang Sugo. Ang Sabi ng Allah sa banal na Qur’an: "At kung (mangyari ngang) siya (Propetang Muhammad) ay kumatha hingil sa Amin ng ibang (mga huwad) na salita, Siya'y aming hahatakin sa (Aming) kanang kamay; pagkaraan ay, Aming puputulin ang kanyang ugat sa leeg (na siyang dinadaluyan ng kanyang buhay. "(Qur'an 69: 44-46) Ang Pagsisinungaling sa pananampalataya ay napaka dilikado: “...at wag ninyong itago ang ebendisya, sapagkat sinumang magtago nito, ay katunayan may makasalanang puso...” (Quran 2:283) Ang paghaluin ang kasinungalingan sa katotohanan ay isang napakalaking kasalanan: "At huwag ihalo ang katotohanan sa kasinungalingan o itago ang katotohanan habang ito'y alam niyo ."(Quran 2:42) Ang Munafiq (Mapagkunwari) ay ang taong tinatago niya sa kanyang puso ang kawalang pananampalataya, ngunit silay nagpapanggap na may pananampalataya sa kanilang mga dila, sila'y mga sinungaling dahil sila'y nagsisinungaling sa kanilang mga sarili. At ang Allah ay nabanggit sa atin ang patungkol sa kanila: "Sa kanilang mga puso ay may sakit, kaya ang Allah ay nagdaragdag ng kanilang sakit; at para sa kanila ay isang matinding kaparusahan dahil sa kanilang mga kasinungalingan. "(Quran 2:10) “…Alam ng Allah na ika’y Sugo (Prophet Muhammad), at si Allah ang nagpapatotoo na ang mga mapagkunwari ay mga sinungaling.” (Quran 63:1) Ang Quran sa Pagsasabi ng Katotohanan Ang Allah ay nag-uutos na maging totoo/matapat tayo at ito'y binabanggit sa Qur’an ng mahigit isang daang beses. Ang katapatan ay ang kalidad ng isang mananampalataya. Ang ilang magagandang talata mula sa Quran sa Pagpapakatotoo: “O kayong mga mananampalataya! Katakotan ninyo ang Allah at magsalita ng katotohanan.” (Quran 33:70) “O kayong mga mananampalataya! Katakotan ninyo ang Allah at magsalita ng katotohanan.” (Quran 33:70) “at gagantimpalaan ng Allah ang mga nagpapakatotoo sa kanilang pagpapakatotoo…” (Quran 33:24) “Ang mga mananampalataya ang tunay na naniniwala sa Allah at sa kanyang Sugo ng walang pag-aalinlangan at sila'y nagsusumikap sa kanilang mga yaman at sa kanilang mga sarili sa landas ni Allah, sila yaong mga totoo na matapat.” (Quran 49:15) Ang Pagbabawal ng Qur’an sa Pagsisinungaling. “…na ang sumpa ng Allah ay mapapasa-kanya kung siya ay maging kabilang sa mga sinungaling.” (Quran 24:7) "... Sa katunayan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang sinumang isang sinungaling, at isang hindi naniniwala." (Qur'an 39: 3) "... Sa katunayan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang sinumang isang manloloko at isang sinungaling." (Quran 40:28) Ang Propeta Muhammad sa Pagsisinungaling Si Propeta Muhammad ay lubos na kinikilala bilang isang matapat na tao bago paman siya pinili ng Allah na maging Propeta. Siya ay kilala bilang 'al-Amin,' 'ang mapagkakatiwalaan.' Kahit pa ang kanyang mga kaaway ay kinikilala nila siya (si Muhammad) na matapat at mapagkakatiwalaang tao. Binibigyang diin ng Propeta(SAW) ang kahalagahan ng pagpapakatotoo o pagiging matapat sa maraming pananalita: "Hinihikayat ko kayo na maging matapat, katotohanan na ang pagiging matapat ay nagdadalala sa pagiging mabuti, at ang pagiging mabuti ay siyang maghahatid sa pagpasok sa paraiso. Ang taong patuloy sa pagiging totoo at pagsasabi ng katotohanan hanggang sa maitala siya kay Allah bilang nagsasalita ng katotohanan (siddeeq). At mag-ingat sa pagsisinungaling, sapagkat ang pagsisinungaling ay humahantong sa imoralidad at ang imoralidad ay nagdadala sa Impiyerno; ang isang tao ay patuloy na nagsasabi ng mga kasinungalingan hanggang sa maitala siya sa Allah bilang isang sinungaling. "(Saheeh Al-Bukhari, Muslim Saheeh) May nagtanong sa Propeta Muhammad(SAW), “ O Sugo ng Allah! Ano po sa palagay ninyo ang pinaka-kakila-kilabot na bagay para sa akin?” Hinawakan ng Propeta (SAW) ang kanyang dila at sinabi niya:"Ito!""Ang pagkasira ay mapapasa-kanya na nagsasabi ng mga kasinungalingan para sa kasayahan ng ibang tao. Ang pagkasira ay mapapasa-kanya."(Tirmithi) "Ang pinakamalaking pagsira ng tiwala ay ang sabihin mo sa iyong kapatid ang isang bagay na siya’y naniniwala na ito ay totoo, habang ikaw ay nagsinungaling sa kanya." (Abu Dawud) Maari Bang Patotohanan ang pagsisinungaling? Ang Islam ay ang relihiyon ng katotohanan na kinikilala ang tao sa kanyang kalagayan at sa kanyang kahinaan. Mayrong mga pagkakataon na ang pagsisinungaling ay pinapahintulutan. Maaaring magsinungaling sa ilang natatanging mga kalagayan tulad ng: · Para isalba ang inosinteng buhay. Sinasabi ng ating mga iskolar ang isang kuwento ng isang sinaunang punong malupit na nag-utos na patayin ang isang inosenteng tao sa kanyang kawalang mudo! Pagkarinig nito, sinimulang sinumpa ng lalaki ang hari sa kanyang katutubong wika. Nagtataka, ang maniniil ay nagtanong kung ano ang sinasabi ng lalaki mula sa kanyang tagapayo na nakaka-unawa (sa sinasabi ng lalaki na yon). Ang tagapayo ay isang taong may karunungan. Sa halip na sabihin ang katotohanan, sinabi niya sa maniniil na ang tao ay humihingi ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali at nagsusumamo para sa kahabagan ng hari! Kaya naman Ang mapusok na maniniil ay iniligtas ang buhay ng lalaki na yon. · Upang mapanatili ang pagkakaisa at pagmamahalan ng mag-asawa. Ang mga ito ay kilala bilang "matamis na maliliit na mga kasinungalingan," o "mabubuting kasinungalingan," tulad ng " kailanman ang iyong pagkain ang pinakamasarap!" · Upang gumawa ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang partido. Ang tagapamagitan ay maaaring magbigay ng isang bahagyang katotohanan kung ano ang sinabi ng isang partido tungkol sa isa upang makapagdala ng kapayapaan sa pagitan nila. Talababa: [1] Tirmidhi Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/188/pagsisinungaling-panlilibak-at-paninirang-puri-part-1/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_1b5879d6048a847889836505d9d467da Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pagsisinungaling, Panlilibak At Paninirang Puri (part 1 of 2)

Deskripsyon: Ipinaliliwanag ng araling ito ang isyu ng pagsisinungaling sa etika ng Islam.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 17 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4514 (daily average: 5)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa


Mga Layunin 

·       Upang malaman kung ano ba ang pagsisinungaling at maintindihan ang ilang mga rason kung bakit tayo nag sisinungaling.

·      Para malaman at maintindihan na may mga ibat-ibang antas ang pagsisinungaling.

·       Para malaman at maintindihan ang kalubhaan ng pagsisinungaling sa Banal na Qur’an at sa Sunnah.

·       Para matutunan ang mga hangganan kung saan maaring mag sinungaling.

Mga Terminilohiyang Arabik

·    Sunnah – ang salitang Sunnah ay may ibat ibang pakahulugan depende sa kung anung larangan ng pag aaral ito, ganun paman ang pangkalahatang ibig sabihin nito na tinatanggap, ay anumang naitala na nagmula sa Propeta, na kanyang sinabi, ginawa, at sinang-ayunan.

Ano Ang Kasinungalingan?

Backbiting1.jpgAng kasinungalingan ay ang kasalungat ng katotohanan. Kaya naman, anumang sinabi o sinulat na hindi totoo ay sadyang nangangahulugan lamang ng kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay bagay na walang basihan, walang katotohanan, na gawa-gawa lamang, magulo o isang pagmamalabis. Ang pag sisinungaling ay bagay na pinag-babawal ng Islam at kinokondena ito ng Allah at ng Kanyang sugo (SAW).

Bakit Nga Ba Tayo Nag Sisinungaling?

·     Para makuha ang ating ninanais o gusto.

·       Upang mapanatiling isang lihim.

·       Upang itago ang katotohanan.

·       Upang protektahan ang ating katawan (sarili) o ari-arian.

·       Upang iligtas ang ating sarili mula sa kahihiyan.

·       Upang mapanatili ang ating imahe.

·       Upang maiwasan ang karagdagang pagtatanong.

·       Upang bigyang katuwiran ang ating pag-uugali.

·       Upang maiwasan ang isang responsibilidad.

·       Para makaiwas sa sigalot.

·       Upang mapanatili ang katayuan.

·       Upang mapalawak ang ating sarili (pagkamakaako.).

·       Upang itago ang ating nararamdaman.

·       Upang manipulahin ang isang tao.

·       Upang lokohin ang  isang tao.

·       Para balikan ang  isang tao na nagsinungaling sa atin.

Mga Antas Ng Pagsisinungaling

Hindi lahat ng kasinungaliangan ay magkaka-pareho. At ang pinaka malaking kasinungalingan ay ang pasinungalingan ang Allah sa kanyang mga katangian at ang Kanyang Sugo. Ang Sabi ng Allah sa banal na Qur’an:

"At kung (mangyari ngang) siya  (Propetang Muhammad) ay kumatha hingil  sa Amin ng ibang (mga huwad) na salita, Siya'y aming hahatakin sa (Aming) kanang kamay; pagkaraan ay, Aming puputulin ang kanyang ugat sa leeg (na siyang dinadaluyan ng kanyang buhay. "(Qur'an 69: 44-46)

Ang Pagsisinungaling sa pananampalataya ay napaka dilikado:

“...at wag ninyong itago ang ebendisya, sapagkat  sinumang magtago nito, ay katunayan may makasalanang puso...” (Quran 2:283)

Ang paghaluin ang kasinungalingan sa katotohanan ay isang napakalaking kasalanan:

"At huwag ihalo ang katotohanan sa kasinungalingan o itago ang katotohanan habang ito'y alam niyo ." (Quran 2:42)

Ang Munafiq (Mapagkunwari) ay ang taong tinatago niya sa kanyang puso ang kawalang pananampalataya, ngunit silay nagpapanggap na may pananampalataya sa kanilang mga dila, sila'y mga sinungaling dahil sila'y nagsisinungaling sa kanilang mga sarili. At ang Allah ay nabanggit sa atin ang patungkol sa kanila:

"Sa kanilang mga puso ay may sakit, kaya ang Allah ay nagdaragdag ng kanilang sakit; at para sa kanila ay isang matinding kaparusahan dahil sa kanilang mga kasinungalingan. "(Quran 2:10)

“…Alam ng Allah  na  ika’y Sugo (Prophet Muhammad), at si Allah ang nagpapatotoo na ang mga mapagkunwari ay mga sinungaling.” (Quran 63:1)

Ang Quran sa Pagsasabi ng Katotohanan

Ang Allah ay nag-uutos na maging totoo/matapat tayo at ito'y binabanggit sa Qur’an ng mahigit isang daang beses. Ang katapatan ay ang kalidad ng isang mananampalataya. Ang ilang magagandang talata mula sa Quran sa Pagpapakatotoo:

“O kayong mga mananampalataya! Katakotan ninyo ang Allah at magsalita ng katotohanan.” (Quran 33:70)

“O kayong mga mananampalataya! Katakotan ninyo ang Allah at magsalita ng katotohanan.” (Quran 33:70)

“at gagantimpalaan ng Allah ang mga nagpapakatotoo sa kanilang pagpapakatotoo…” (Quran 33:24)

“Ang mga mananampalataya ang tunay na naniniwala sa Allah at sa kanyang Sugo ng walang pag-aalinlangan at sila'y nagsusumikap sa kanilang mga yaman at sa  kanilang mga sarili sa landas ni Allah, sila yaong mga totoo na matapat.” (Quran 49:15)

Ang Pagbabawal ng Qur’an sa Pagsisinungaling.

“…na ang sumpa ng Allah ay mapapasa-kanya kung siya ay maging kabilang sa mga sinungaling.” (Quran 24:7)

"... Sa katunayan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang sinumang isang sinungaling, at isang hindi naniniwala." (Qur'an 39: 3)

"... Sa katunayan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang sinumang isang manloloko at isang sinungaling." (Quran 40:28)

Ang  Propeta Muhammad sa Pagsisinungaling

Si Propeta Muhammad ay lubos na kinikilala bilang isang matapat na tao bago paman siya pinili ng Allah na maging Propeta. Siya ay kilala bilang 'al-Amin,' 'ang mapagkakatiwalaan.' Kahit pa ang kanyang mga kaaway ay kinikilala nila siya (si Muhammad) na matapat at mapagkakatiwalaang tao. Binibigyang diin ng Propeta(SAW) ang kahalagahan ng pagpapakatotoo o pagiging matapat sa maraming pananalita:

"Hinihikayat ko kayo na maging matapat, katotohanan na ang pagiging matapat ay nagdadalala sa pagiging mabuti, at ang pagiging mabuti ay siyang maghahatid sa pagpasok sa paraiso. Ang taong patuloy sa pagiging totoo at pagsasabi ng katotohanan hanggang sa maitala siya kay Allah bilang nagsasalita ng katotohanan (siddeeq). At mag-ingat sa pagsisinungaling, sapagkat ang pagsisinungaling ay humahantong sa imoralidad at ang  imoralidad ay nagdadala sa Impiyerno; ang isang tao ay patuloy na nagsasabi ng mga kasinungalingan hanggang sa maitala siya sa Allah bilang isang sinungaling. "(Saheeh Al-Bukhari, Muslim Saheeh)

May nagtanong sa Propeta Muhammad(SAW), “ O Sugo ng Allah! Ano po sa palagay ninyo ang pinaka-kakila-kilabot na bagay para sa akin?” Hinawakan ng Propeta (SAW) ang kanyang dila at sinabi niya:"Ito!"

"Ang pagkasira ay mapapasa-kanya  na nagsasabi ng mga kasinungalingan para sa kasayahan ng ibang tao. Ang pagkasira ay mapapasa-kanya."(Tirmithi)

"Ang pinakamalaking pagsira ng tiwala ay ang sabihin mo sa iyong kapatid ang isang bagay na siya’y naniniwala na ito ay totoo, habang ikaw ay nagsinungaling sa kanya." (Abu Dawud)

Maari Bang Patotohanan  ang pagsisinungaling?

Ang Islam ay ang relihiyon ng katotohanan na kinikilala ang tao sa kanyang kalagayan at sa kanyang kahinaan. Mayrong mga pagkakataon na ang pagsisinungaling ay pinapahintulutan. Maaaring magsinungaling sa ilang natatanging mga kalagayan tulad ng:

·         Para isalba ang inosinteng buhay. Sinasabi ng ating mga iskolar ang isang kuwento ng isang sinaunang punong malupit na nag-utos na patayin ang isang inosenteng tao sa kanyang kawalang mudo! Pagkarinig nito, sinimulang sinumpa ng lalaki ang hari sa kanyang katutubong wika. Nagtataka, ang maniniil ay nagtanong kung ano ang sinasabi ng lalaki mula sa kanyang tagapayo na nakaka-unawa (sa sinasabi ng lalaki na yon). Ang tagapayo ay isang taong may karunungan. Sa halip na sabihin ang katotohanan, sinabi niya sa maniniil na ang tao ay humihingi ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali at nagsusumamo para sa kahabagan ng hari! Kaya naman Ang mapusok na maniniil ay iniligtas ang buhay ng lalaki na yon.

·       Upang mapanatili ang pagkakaisa at pagmamahalan ng mag-asawa. Ang mga ito ay kilala bilang "matamis na maliliit na mga kasinungalingan," o "mabubuting kasinungalingan," tulad ng " kailanman ang iyong pagkain ang pinakamasarap!"

·       Upang gumawa ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang partido. Ang tagapamagitan ay maaaring magbigay ng isang bahagyang katotohanan kung ano ang sinabi ng isang partido tungkol sa isa upang makapagdala ng kapayapaan sa pagitan nila.

 Talababa:

[1] Tirmidhi

--b2_1b5879d6048a847889836505d9d467da-- --b1_1b5879d6048a847889836505d9d467da Content-Type: image/jpeg; name="Lying__Backbiting_and_Slander_(Part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Lying__Backbiting_and_Slander_(Part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcG BwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAEYARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9U4os 1ct484qOGP61dtYsCvqZyPhKUCS3i9BV6CPJpkEXarsEW0dK5JyPQpUwiix+VWIYsjviiGHmrEaZ rllI7YUwRMVIkWTTo481Mkf8qxcjojEasWDUixZqRIvr+dSLHipcjeMSNIsjvUix596kWOnKmKnm NFEjEeKds5qQxkD8ads21nzF8p+Df/Byv+yrqHgj9rex+KiwrJpfjCziSRo42JD2scEDA8Y3Bdp6 ngr6EV+YnjK3eCWNtqyrbyPGEx/rHyeFHoNw696/rN/az/Y78E/tn/DY+GfGljNJbq4e3vLXYt3Z ncpby2dWXDhQrAggjGeQCP5rf2/v2TLz9iH9oXxF4X1KZtQs9K1Cb+y7htpa5hHkvuKr0cK6kjHY 4z252rPXvodGjtyrpr8tP8vmfG+v6fd3TTmUZLSMSQOM7in8xVXRtHhSQBjl1AYgEfKB1/PoPc16 la2WnztK+wTNMpkWFlyo3Oh/HHznjPXFbHw4/Zc1z4j6xD9l0nUVtVBQytH5auQ5IGSACOVP4e1Z 1K8Ka5qjsjWnRnUfLBNvyPModNjRJLqPzNtuxDK5+Vxj/wCKzz7CtbSPCEWvahaWKRGPfEY5JZBh UPl+YhJx6qf/ANdfTl5+wNqtl4emWNbdWljBZHcbWcKcLnpjvnr15qX4X/sgeJJ9Ska5tLRYlkCy yGRCpXDD5cnPy72PA6euRXDHNsNJNxmj0f7Fxikk4PU7z/gmD8Bb/wCIX7c/w98OajpbanNbXcc9 /tDMZYniErMzY6CJmLN22tye/wDSwYueM18M/wDBFD4H6F4e8F+JvFC6PYNq3m2+mRajJAjXKLHG 7ECTG4ZWVAcHkBQelfd3l4Nd2Xu8PaveVvw0/wCD8zjzZ2msMtqd1827v9F8ip5WKjaP61caOmPH xXoqR47iUWiwfwqNo/rV54sGoniz1q1IylApPFu/pVeSI4q88W2oniya0jIwlAzZ7f61VngyK1ZY eaqzxcdK6IzOWpTMeeLINU54TWxPBzVG5hyTiuqnM8+pTMeaIgVTmjO7/Cta5iyKoyRZrqi7nn1I 2ZDBF9aKsxptWiqJ5TWt7fLVdt4Kjt0zV6CLdiuCcj1qcCSCPNXIIuajhhxVuJa5JyPSpwsLGmBU 8cPFJFHU6LntXPJnVGIiRVPFFjmljj4FSpHis2zaMRFTipFjzjj6+9OVM08LgdP1rOUjaMRgjxUi rg/zpwT2pwXNZ3NBhWlAyadt/nTgMD/69K7K5RmyvyM/4LDfBq6s/wBrjVtQ1TS1l0nxRDDe6bK6 K6OYraKGUd8MrKc5A4cHoef11YcGvxS/4OWf+Co3hPXdP0/4M/DzULHWPFGkXsreItWtTJv0M7Y8 WcMoAR3kDHzSjEJ5YQ4bcEwxGHdePKnbzOjC4tYafO1dPS3f+mjxvRdH+DP7OVtZ/wDCyPG+i+DU uFS7g0Wwgk1C+8pwCjPHbrIYcgf8tFzxyBXoGi/8FEP2MdL8uCTVdauljUL5ostVjD9BnCIPr079 K/HWW3uLh/ljZt/UkZ65zUY06UfxRg9dvmqD2PTPtXHTyXDRXvLmfd6/mdFTN8VN6ScV2Wi/A/bz Sf8AgoR+xBrsYhm8TXVmJvlImsda24IA5Yxkd+pNZXjKz+BPinTLzXPhD8XvC+ptGomk8OXOoLDd FR954fOKyNgKWKFSeDg9AfxkhtJoUwse8Kp+ZSGA49s+gq9aTBJNrx4OR/j/AFNaSyfCyjZRS80k maYfOsZSmp87dujba/E/rN/4J0fCS6+EX7Jfhyy1C2a11PUPO1C7UuHJMkh8voTz5IiGB0PBAOa9 wMeD0r+TT9ij9tvx1+wn8YbDxj4H1e4s5IXX+0NOaQ/Y9YtwSGgnTlWVgxAYjchO5SGANf1Kfsz/ ALRvhP8Aa4+CWh/EDwTfNqPh3X43aCR4nhkjeN2jljdGAKskiOp7HbkEqQT6UaapxUY7LQ8mpVdS pKU927/edoY8U1o6sFeKay47VSZLiVWjwKjeLP8A+urRTmo2X5fwqlIzlEptFntUMkNXpUyKhki9 q1UjGUSjJH7VXmh9qvyxVBJHn+GtYyOacTMuIKpXMPU1rTRc9Kp3EOK6ISOKrTMW4t+az5YMGtu5 hG7pVCWDDfhXbTkebUp6lVIdy0VbWPCUVfMZ+zNS3T2q9bx4FQW6ZP0q5Cm7FefOR61GJPAmBVhF zTI0xU8MeRmuWTO6MSSNDirEScVHGmanj6dKzbOmMRyLUqJzSKv8qlVeaxcjeMRVHP5U4LkUBc1I BgfjWbZohu3mlzivJP2lf28fg/8AshaddTfEH4h+FvD95bWv2tdLmv421S5jOdpitVJmfcVIBVSC R1r80/2s/wDg7D0HSdP+yfBP4f32rX28pJqPi9Bb2gA3D93b28xkkU/KctJGQMgr3qo05S2CVSMd D9iCcD8M5r5v/ar/AOCtn7P/AOx5oWoXHij4j+HdQ1bT38qTQdEvodQ1cyZX5DBG+Yz8wOZSgwDz X87/AO1n/wAFkf2iP2vNc1CTXviNrmh6PfxPbNofhy7m0vS/JfIMTxRvmVdrEEzNIzLgEtivlmXz JJSzO271Zsk/5/wrT2UVuzL2spfCj9XP+CpP/BzRrH7R3ghvBnwJsPEngDRtQjeLV9a1MQR6reRM qjyYVieRbdc79zrIXbK4KfMG/Jp9SuZyV3Mq5/h+Xd9QMU8Q56sN3bFTQ6d5gb95tHAGT/n2/KlK StZDjHW73M+OxkZjtjzuP3ifX/8AXn86kSxunXdtVV4GD75/ln9K0l8OXMw+WQKMgHk/57n8qc3h 2+A/1w68jJ9h/Mn8qg0M+O2mkXdsXacgqT0/zg/nVqG7vrLlFePJHAG5T+HT/JqRNLnkPyuMs3r3 OP8AE0kdreou7d1zjJ9s/wDswoAltvEdxb53xrN65TBGfQjHb2r6y/4JWf8ABVLxB/wTg+OMeq2h vb/wRr00Y8VaGkcOdQhRJViaORwWWSJpmcbSgcjax2nj5HEkhDeYvbOcds9P0H50ihmk2q3Kng55 /wA9a0jLoTKNz+vf9k/9tz4Z/tq/D3T/ABB8P/FWk6s15Zx3tzpQvIW1PSN+MxXVujs0Tox2nqpP KswIJ9Yb5TtPWv41fhj8XPFHwc8Uw614T8Ra34Z1iAER3ulX0llcx5IPEkZVh0HANfoz+xR/wc2/ F74GQaR4f+JFlZ/ErwzauiT31yGj15IMKvE+/wAuVlAY/vULuzcy9wezv8LJ52viR/Qft5/+vURT NfD37OX/AAcRfs0/tC6t/Z9x4g1j4e3hH7oeLbSOzglPHSeKSWJRyf8AWMn3T7V9g/DP4x+D/jVp Dah4N8VeG/FmnxkB7nRtThv4UySOWiZgPut37Gp5ZR3Qc0Xsbbx0ySPI/wAanI6cEVG65FXFkyiV ZExVeVMGrrrlagkXIrRGEolGVMiqs8dXpUqvcR85reMjkqRuZNzHgVRmjJ6Vrzw5qjLBg966qcjz 6tMrxxfu6Ks28O5aKpy1M1T0LlutXbdMDtVaAcVchGVrmnuehSRPGKsRrgCoYVyasxrmuaR2QRJD H0qxGv1qNR0qeJcispHVFD0WpESmquPyqUDisJG0Uc38Xvi34e+A3ww1rxj4r1O30fw94etmu727 mOFjQcAAfxMzEKqjlmZVGSQK/BD/AIKMf8HE3xT/AGkdbvND+Fd5qXwv8CrIr21xZubbxBeABCRN cRysIx5gbCwFflbDM9fpj/wcS+N28J/8EvPFWnLHubxRqmmaYDnGzbdLdZ/K2x+NfzjNbLcRLIoG 2TBGOOvP/wBat6MUldnPWk3LlRR8V+I9V8eaxcanrWpahrGpXrl57u9uHuJ52PVndyST65JrHex3 Pt/ix+X/AOqt77DtVh3yf1H/ANagWSxY+X5sj8flH+FVKRUaasYJ07Yp+Xc2Sfpj/wDV+tRnSV2Z 29Rx+n+P6VtJB8zbum0/zFMSLfD0/hH48is3I2StsYyacChyu3OB6def6mm/Zd4/2d3Htn/9r9K2 GgwvzDlSM+2Af8KmttA+3QKyfwvz+GP8Ki4GBvvCy8sPm5/HH+J/KpBdXit8wyxX0PU//r/StO50 2W0uG3erfj97/CnOgyRgcL6d8/8A1qLgZMck4cYXd84/rU1uk2xc7+OfpwtTwybGHC4LjPHpmrsU yIF3YPBz+S0DsYxgdo1DDGVAJx/u1F/ZzOe38PX6f/XNauVaNQPRfb+7UZTA/wCBJj8qfMIqT6V5 UisMj5yeO/X/AAFWjYspHG7avDHtggVoLBvdf98/1qwliZUX5eCCc/UimpMDLW1aI/xde3v/APqz XVfDH4x+L/grro1Twf4o8ReFdSAKi80fUZrGfHQjfEytg5PGayzY7o+n8a9PxpqWWQAR6A/ma1jU ZnKmmffv7IH/AAcafHT9nix0/RfFjaf8UtBt5v3smuNJ/a/l/MWVLxWyTlgd0ySkBQowOn7Z/sW/ t7/Df9vb4bw+IfAusRm52NJeaFeTwDWNKUSvEpuII5H8tX2FkbJDKVPXIH8qdrZbpVXg/d7evWvr r/ghn8WtS+EP/BSvwK1ndXMVr4gvU0K+hjkKrdR3COoVwPvBZHjcAjAMYPBGRWj9TF3j6H9KjDPp UMiYqyy4Hb6DtUTrioiypIpzLk1XlXFXJFx/Oq0o5rWLOWcShMnFU5I8GtC4TFVZE59q6YSOOpEj ij+WipolwKKpyJjDQdEuKtwdB7VUh5/OrsfNYzN6ZZhGM1Zh61WgXP8AnpVyBeKwkdlMlQZ//VU6 Co40z+VTIuB+FYSZ1RiSIvFOxSIMClA+asTaJ+Vf/B0p8RL7TPhB8KfCMbqNN13U9Q1S5X+JpLSO COLtnGLyX9Pw/D3S036SgY/6stET/ukj+lfrT/wc2fHLSvG37QHgXwLYnzdQ8C6dc3WosCcRy33k NHF06iOGN8gkYlHcGvyitVjK3sKLtktLg7hn728bgfx3H8q6E7RRzct5tkbQBf4eo/oagmt2fae2 V6fStQwYRT7sf0H+NQTWxEiqOTuUfpWZsZMdpkH/AGs/0ojsv3b9en9a2LfQ5Ej3ttB25xn2qOOy 327N7flU8xXKY91ZkCT6+ns1S6YGt2VlPy7jkfhWlcWau7j7x3Y+n3qLOJcoP4lJ/lmgoebZL2P5 hnOfw4qne6Grztt7oO3qD7+9alvFtkUL/dJz68GnPb+a7c/djX+X/wBepA5iTwyEk4Y4yCOfXNRR 6Ps2de/b2FdPBYY56rleR+NMjtVLqOpDc/5/CquBy5sSkKjbxx+HI/wpptNo54+ZO2ewrem03Kp7 jn25qvJZAs2fVT/Ki4DbWzLIP4vnP5VeW0H2dQv9zt9adY226NT/AA7h/wCg1aEO1VH3uFH61QFR bXA2kfxAnn3/APr0xLYYVV5P8+a2hZbTj1fHH4VVisdqIenf9TRFktFW3t/Ju17tlckCvd/+CXWo SQft9fB+6t1H77xxpcIOOqG9SNj/AN85rxQhba5kmkIEcKlySOw5zXYfsv8AxM1D9nrx14S8YaN5 f9qeFb+31K2EgzHJJE6ttYf3Wxg+xNbReupjUjeOh/WE69eMVC/SuP8A2bfjXY/tI/ADwb4+06Jb e18XaRban9nWXzfskkiAyQl8Dc0b7kJwMlTXZOKlaEy1VyvIP84qtMuDVuRcD8KrTJmtEc80Up/u VVZcGr0qcf0qq67TXRBnLUQka8UVLCmR+NFFxKJXhOR+NXIRmqcB4/GrsPSiYUi1CvFW4lwBVaIY xVuFeVrnkdtNFiIc1MhNRQripkrnkdcRw+UU9TlhTK5T47fF3TvgH8GfE/jTVmVbDw1p01/IrMF8 0opKxjJA3O21QO5YCs99DW9lc/nL/wCCo3xph+P37fnxP8UWbrJYXWrmxtnjwVlhtYktI3GCchlg DZ6c5718w29jHHr2p8HzZ443A9VXI/P5hXSahK17duzsxkmbcf8Aa5GTn35/OsO6g8jxhEW4+1wv HgDgYw39K2k9TnprS4NalVTjhW5/SnRItu/nyN8qkYGRyRirFxE3lORn74ArH8Q3C3Wu2unIeNol l29RyRWZsXrVcqzH+Ld+IxSw2uUfPtyOg+arMEGJnHG1AQMH1wKmW3wzKP4gOvFSUZl6m52C4+8e /wBapyxG3+bGPvHOPatue0/0rpyzYPH8qp31nmFev3X4/CgCra/vUQ5PKf4irEysZOM/6sD/AMdF V7SLYf8AdXafpuq1LnPrhMcc9qAGWsTLgY7g/wDoVLHBsu1A/vfh3qWzGWBYcM4GfT71TNAuFZTn nqM8daAMy6XgL/s8c+5/+tUEdn5sjt82MflV82LM67sYxj9TVj7OII/u8HANAFezsvKts9MOOPTg 06OHES884/qavWx8xF9GYdPx/wAajaH5PyJx9aroAGII3fCszcdsc1DZR71x12jvz3x/Wp+iy/Q4 z/n3qDPkbhuOWwP69aFuBl+P5DZeGtSaPc25Fi/B2CE/k1bVrF5WkK7FgY1JK+uOcVl+KT9p0lo9 vyzzRp9AGDZ/8d/Wti0CrbNbuPMKjHru9K0izOS6H7uf8G1njS88Yf8ABOea1um3JoPiy+0+1HOR GYLa4I6/355D/k19/MuRX4p/8EBP+Ci+m/s969H8F/FFrbWvh/xnq5utL1aJGaWHVJ1t4BDP823y XWFFVguVk4OVbMf7WvwMVctzBbWIZBx9arOMmrTtxVeTrVRIkU5FqvKPmq1LxVdxk1vE5Jjo1wKK dGvFFD3Gtijbjnmr0VUYVq9CMVUjOiXYckf41biGDVSDr7Vbj+auaR3QLEZqVTx+FRRn5fwqVBx+ Fc8tjqiPB4r45/4LxeP7fwX/AME2fF9nI7LceJL3T9MtgDglhdxTt+HlwP0/lX2MOTX5b/8ABzV8 RJbDwJ8K/CsUy+TqV7f6ncxDrmBII4mPH/TaX8qVP4gq/CfjmdsU+W52rhcDqP8AHmuV8X61F4f8 YaN5i/LLM0bMcYG5dp5+pzXVXURRcctvxz0wT8xx+PFec/H8w/2DaSGZY77eTCO5ORn24xVS3BbH eTQgnO5diAMTn0x/n864nwnP/bHj7Vro5aOMNGhPYbs/yrR0nxdHqfgyS4ViVkiJCnqmVztz7MCP wrnvhbcma51Bj1kmJzU9Ctz0K0/e+Z8v5j3FWJI9iE8/Lt7dflqLSx5lv/dOzp6dqlvJN6ttX+7n J9jUlES/Pcqzf3+mfc1HdWmdowW+QjPp1/wqVEbdHwOWz9OlNZySu70I9uT/APXoAyZrXyDu6hhj 6c/ypyzbT90Mvfjtir17bhkz/DtDYx0/zmq9tb7k4xuzg/rQAtsmVTK/LuU1PZwb4gnuSPwxRbcx L83ORUkY8qPd67/5UAEsAjgXpwP8apXb5j/FeOnatGR1ljb+8o/PnFZ98oZiM9+f5VXQAgmESr8u OTn8Mf41X1G8NhJH83ythfzNHnZYZ9Sf0Bqt4uUyab5gbDRrvP4DIoW4GjOyyxPJHyrcgenINUzN vlz/AAlu/b/Oag8Iaqus6aq5G5Rg4p8r/ZJPK6hskfyoYEHiK82mxi/ikl34+ikAfrWna6ksex5X VeCCS2N3bj8v51yPivVvM8W6daR/8fEKtNg84yOP5Gt6HSFmgXexeY4bcfY/59KozOk8NNqWt+I7 HT9DtNQvtWv7mOCyitULy3E7sAiRgcs5YgADknGK/qc/Zx8PeIfCH7PHgLSPF1zJe+KtL8O2FprN w87TvPeR2yJO7SMS0jNIrEseWOT1Jr+V/wAJ6zeaDqllqFjcPb32nzpPBNEdrwyowZGU+oYAg9q/ pk/4Jz/tXWv7ZP7IfhPxgt39q1pbWPTtfPlCPZqUUaC4+UAABiRIAowFkA7VrfQykrSue3N92q0/ NWG+7VaY804mUirIMk1C4z/OrEnB61BuxW8TlkOjHFFKhopFWM+E7R/9ar0HSqcQyKuQjH5VpMxp FyA/zq5CeKowHmrkXKgVzyO6BYiPH4VMp461BEamT7tc8jpiPBxyen0r8E/+C9nx3j+MX7dmqaXb yiax8E2cegxkdPNBLz9hyJZHTv8Acr93vFPiez8FeFtS1jUphb6fpNrLe3Up6RRRoXdj9FUn8K/l 7/aO+JMnxn+OfjLxa8It38Ua5easYt27yvPmeTaDxnG7riins2RU1aR5H4llms9TadJGWRnPfg4A P9K8/wDjJZzeLdCBZlae35AB9/8ADFeieLIVlRTnPJIHT2riNdTdKFYbshVP4r/n8qPI0OQ+CutO 9vqmkzbvMWBp1Y/3QQMfr+prpvhBL/xMLxW6Mzc46Y5rF8C6dCnxBvwvSTTZM452jenP+fWup+Bv g6/8WfFvTvDumxLJqOualFYW0ckixo0ssgRcuxCqMkZJIAAySBU9BnodgpmjkZh1H07io5Wz5hTj 7uec9jW14s8Fap8NvFOteH9Zs2sdY0G6l0++t3YM0E8TmORCQSCVdSPlJHHBxXPmc+a2emExUlly 1jysTcfeOCB9P8KjkCqI/wDdxz25qwH3QLuI24b+QqnIzAr34J6j1NADpgZI/m6YXk/Qf/XqubTy 45N38LDt9atMnluuPmO0DH4UXluSjDu0hH4c0AV9nkQBc/xHjH0p4bjAHXdx/wAB9afdDyLdudvJ z+nT8qpzSYwP9kjp06j+lOwDUmKmQscZX+oqS6T+JcnJyfbpVa4n2RnadpwB9O/9afC+9B+JHvTA ptJ5Uuf4cEAfUEf5+lLqZ86wdGGV2AcfQdqLz93E2DyFyCfrmol3S2Lf3l4P4YoQHJ+DtabSdbmh Zv3YJYcdfSuvvfmmLA9gfxPNee6xatba+7KNp3YznrW/Y6u8tuvmkr1Yn+6F/wA4/KqsRcwNBmXW /inq2oc+XbyCJc9iF2/0Nd5FrkbJiHG7OVJGQD9K8w+Hug3a20l200oa7cybc45yeTz3zXYRxX1q nzSLIrcgNGPx5H41KA7TQ2W3bdIy7Zhkf73b/Cv1Q/4Nwv2sbjwz8V9e+EOoXlvHoviaCXXNJjdf nGoxLEsiKQMnzLZCx3HA+zDABY5/IeykjluY47qGS084gpIj71c+uOx9q+gP2CfiBH8JP2svhr4g urxo9P0fxRp1zdTLwY4FuYvN4HJBj39uhxW0OxlU2uf1CS5H/wCqq8vWrDjC/hVeY81UTGRUmqA8 mrEwqEpg1tE5pbkkS0U6EUVMi0ZkBwauQ9BVKBquQtkVtM5qZbhbirkJ6VShq5Celc8jtpliM4NT Rniq8Y5qdPlrGR1RPBf+Co/xYs/g7+wF8UtQvG+bUtCuNFtkyAzzXiG2XbyOR5u/jspPav5vL+Td qMZztALOTjggZ4/UV+13/ByZ43i0j9kHwdoa3DR3mseKo7kRb8ebDBa3AfI6kB5YT6Zx7V+JuoSx KtzJIcLEoHJxwTz/AOg0o/CS9ZnIeLtQVJeCPlHH8/6/pXnfinxL5bMNyjnjnsK2fHPiWTV79o7V f3fQMo4OBXEanoc7NvmLfN6+4pbGg74XXzL8RlLNn7VbyRZPt8//ALLXp3wvvm8K/Eyy1KLzPOs7 mO5QjqGSQOvI56gfka8a8Pah9i8daPHEVZmvI0z7MwU/oTXunhuyjj1Ld8oYsAM9R64/GoKP0+/b H/Zhsf23f2WLT42+C7O3Xx1oWkQzeIrCyjijj1ixRGklvfkUyS3sbORIWY74kz96PD/mzq1oyQl9 rKy7Tj8DX6Zf8EMf2lFsvEdz4Jup1a5tWa7tA7/fgJjVo8E8j2Axgtms3/gtr/wTai+EOrD4teAd FS18D+ICiazp+nWqx2nhu7GyNWVUG2OCdiMZ4EhZeA8a0k+hpurn5x6Xerc2m3vhhjv0p0oG8Hb6 jp7mscyNpWpBGPy5b+Vatu+4tuYY/U0Ej3JQru+9tA+nGKZcK3mbR0Mh/oKfejv/ABY/pUd3Nsul 64V8+3UUAQ6hPvj2/Kzck+1VZp/KjXOTuXv9aJZMysx28Ie3t2qiZ2njbczfKAB+dV0AmZxdSKpH 3io/pT2k8uJF6Hae3J5P+FRQlll8wdNxz6YHNKj7uv8ACMZx05/+vQAlwv2qPjJ6D+VR28ocyKpz 1I9un/1qHmaGPPTaw49cVXjk8stjA+X8zQhXOT8RpjW29T6H1Pb+n41k+INaQaNdWlvNtnmxAp3d MnBx36Z/IVt6+P8AictjbmQY3EdBzWBpvwH8ban8JYfipPol9H4D/tv+w01Z0K28t55TSGNSfvbV HJHAJAPJFVrsiG0tzS8OeI/7DkW11BfJOB5dxtxGQM/e9D+ldpEUniVo5FwnckFWU/5/WucuIIbm 3aCeGG4jZduCBuHfIzWfb6fqXhJ3k0mZdQ0/G5raVi7xj/ZHbvUAdhcWTTKVKiNs4zjMJPr6jp1r X8P2lwlxFNHJskjO+N4ZmZW6EKeBz+vNc74U8X2+vARo3k3GNrQXHBDccc/lXU6ZCYwx2tCq/M+D jJB5wP8APFbRkTKNz+nP/gnr8dV/aP8A2KPhv4ta6kvL690SC31KR8b2vYF8i5JwTjMsbsM84YV7 BMea+D/+Dc3xPJr/AOwJqFs0pePR/Ft7aQgnOxWt7Wcgf8CmY/jX3hNWvU5uhWnJqCppjmoc81pE wkTQHBoohNFSyovQybc1dgHHf8qowDIFXbc/LXRUOSiXLc5NW4Tkd6pQ/Kat27YNc0jtpllDg1Mh xVeMcVNFzWEjqiz8a/8Ag5Y8d32oftL+AfDDuf7N0vwx/aUSAnHm3F1PG59Pu2sf61+YWt24v3kh ydshXcoP3sfNz+dfor/wcfazFdft3aDCj5ay8F2cMnH3Sbu9fHv8rj86/OPWb2Qyv5ceGViDyOwX +hqraExtzM5q90+30y3aZ1hijVeCQB6j/CvJvHvjL+0Lkw2u4rxgjvwK9N8YW817o8kUjbRgdPb/ APVXmGo6LFp0zSMN20kc1m0zZGHotjJp2p299MSGt5VlX6gg/wBK+gPBJS8v3mLSScb0zyoGQeP8 +tfPutaubr7vC9lzXvXwQI1HwPb3CychFhcnsyjB/ln8azK9T2b9m74x3vwD+OGh+KrGSXdpN6s0 6JkefCHUvHxjO5RjGcGv6LP2evEXgz9sr9mi1a8sdP8AEvg/xfabbizuo1mhmAc5DDJG5JFyCOVZ QQQQDX80ESgSOfVmGP8AgINfqd/wbz/tqf2R4quvg7r14xhv2a78NqVwEcLLLcRZA7gbxuPZselR O+6NI7nwv/wU8/YC1z9hL9oDUvDV1HfXXh6aR7jw/rEtuyR6pbbUbhsBTJHvCSBfuuOm1lJ+dPD+ plyyOfm9/rX9M3/BU7/gn9pv/BQP9mq70yCC3Xx14eiluvC97LIyrDM5jMsDDcFKzrEqZbIQlW/h wf5lfEei3Xg/xDc291DJa3FrI0U8MqFWidWAZSDyCCOlWndXE1Y3JW83nPGBgZ9hVW+f963oX4/W o7LUluVTPdB/Jah1Cba+7d92QZ49xQIhvLvzgxU4VlOAP94j+tQqfNJVVw3yn68HP60XirEQF9Mf 5/KnLtiul+boeOOnP/16YDhIsKp1A2k47HPHHvTS3D44VsAfiD/WomKzFO+1AM09mLTbe4Yc/T/J oAJH8xjwMZY4H0NU7mVU/wB3jp2x3qcybEZiO3B/HH+Nc54t8TQ6BA5lkC7AQPf/ADiqRDMP4na1 9ieJom2swC8H61+u/wDwWN/4JQaD+zn/AMEmPgHrHh7xNHNoXwgt5rfUYNQkIk1yXWZ4ZmngVV8s SLPuOGAJgCguxiUN+MUNw3xM8Rsu1o7OAZ46tzxX018ef+Ci/wAZv2pPh7b+C/iN491rXvCdqtuk OmusVvZgQKFiJihRF3KAPmIJJySSSSaj3IlFtpr+tjxNPL5+yySsqkH98c+X/usOn8uKu2964n2s skMi8Ag7ZDxkYP8AF9OvHvS2GhWtuP3du0kPUAzsy5+mfxrYns4b+ELMu2RehHBJ+tRFlGZNptrr UgaXba3mRsuI/lVj0+f3zjmt3QtXvtG/0W+Zpof4Z1yWx65PVfeo20rEbGTarMcNkDbL0446H3qS 0im0ceXNG01qjAlCcPB7g9wBWyJZ+zX/AAbDeJNRn0T4saZ50k2hwtpl7GuTsjncXKswHQMyRpnu fLX0FfqxKcda/H//AINhp7hfiJ8Ulhmb+y20mxeZD/HL5smxseyhxx61+v8AIa0OWXUryHmoCeam l6VCW+bv9K1ic8nqTRNgc0U1OaKmxUWZNt/Wr1vWdbNg1dhbnP8AWumZx0WXoG+arcB6VSiP5Vai bgVyyO+my2hxU0Z4qvG3FSr2rGR0xZ+YH/Bwt+wDqnjzRk+PHhyWa7n8M6dBpmuaYsK4SzR53+3B y4JKNIiMgU/Kd2QEavxg8Q67Hp9o7LlnZiQF/i5P9OPwr+tTxN4a0/xn4Z1DR9Xs4dQ0nVrWSyvb aYbo7mCVSkkbDurKxBHoa/Bz/grH/wAEhNS/Yi8TX3jfwrbHWPhZqV07q8cbbvC3mTYitZSzu7x/ OiJMfvEYbDFS5F9GKUeV3R+cV1aax4idlWLyIyQMlhx/k/zrk/G/h+LQNPea6uRJI2SqBf8APrXo nxB+Idn4Xme3tMXt+vOxflWM8EZOMe/FeLeI3utbvDNeSbm7IOiiplc1i0cxHBNqV5HHCpZpHCov 94k4Ar6p8G6CPC3gyxsflVrWBVfb/E+35j+LZNeGfCnw/wD21490+NeltJ9pYjsEwR+u0fjX0Ju2 W7degOPqDWJo2EBxHub/AGuf+A1v/Dzx3q3w18Xafr2i3k2n6to9ylzaXUR+aF16EA8H6EEEGsSN NqYXrkkfkac8/ksq5A3MucjPGKCkf07fsF/tY6X+2f8As0+H/HWmwrZyagjw3tl5nmNZXMbFJIyc DPK7gcDKsDX5of8AByT/AME4pbTXT8fPCtjI9hqCR23jDEihLScGC3tbjaWziVSsbBRgNGpPMhNe Cf8ABEP/AIKG2/7HX7Ta6D4iv7ex8B+P9lrqk8oYrY3Eay/ZphhWIBd/LboMSbmICV+/HxE+Hmif GHwDq3hvxFp9vq2g69avaXtpNny7iJxgjKkEeoZSCCAQQQDWa93Qvdan8f8Ap101hc7H3KMDAPXt WhdTi4IVQeW/+Jr6A/4KufsI3f7Bv7WWueEti/2BqGdX8OSicStLpsssqwhzksJEMbxtuAJMZYDa yk/NUGq7CysPusev4VoQWTctdn23L/j/AFpESQxDoNxOeM+3+FSwTLen5VwNzAfy/rWlJZJFEuP4 kOT68/8A6qAMeNzscbug54+h/wAakkcK7N6k44qXVLmG0znaOFH0ridZ8bSajctZ6b+8n/jkI+WI Y/WgRoeJfEy6XB5andLIpRFHUnkivPtW8NXniu/8y7uPI3NyoXdtJP1967bStCW2tvOuD5k0n33J 5c/0+g4HNa1jawzSq6wjrgCgWpR8B/D218PaWsK72ZiHZm6sSME1sXvh+1Od0e7sMk5atKzjWIFm 69D7+1Q6hE3mEng9+Pu+1VqGhgp4daDPkyfLnp0zV7T9CnEi+Yyqqn5uPuj65/z/ACvWqMzMMEcY A/u981aitg8ixj5Q2MDufemtSSaX7NZWWZ+Ywu3GM8VV0/WY7+PZYXu1Yc4heLcwA9P8OtaemQjd NHMOH9Oh96/Tf/gjJ/wQw074n/Zfiz8Y9CjufDM6i58O6Bch1Ophikkd5Nsf/UYyFiYfvc7mHlge ZvGJlUlbY9Y/4Nf/AIZXVj8EviZ42uY1UazrFtpFu2Nrf6NCZZPlzxk3Sdu3Xrj9Qps7qq+GfC+m +BfDNjo2jafZaVpOmwJbWlnaQiGC2jUYVERQAqgDoBirEzZOKvqc0tEQvVdpMNUsr7RVSRua3ijm nItRPxRVeKTiilygpaGdbNxV6FuBWdbNV63bC1vURx0ZGhC2QKtQnIqjA2BVqFua5ZI9Gmy5E+Vq ZG49aqxtgVYVuKxkdUWTKaqeKPC2k+PPDl1o+uaZp+taPfx+Vc2N/bpc29yn9143BVhx0IIqyhz+ VSoazkaxZ+YH7df/AAbIfDf4yQax4g+EGoSeBfFl7KksWlXdwW0E/dDgbY3mhyAW4LrkgBVHT8Wf 2tf+CdvxU/Y58U3Gm+PvCWr6KiztBBfvbSNYXpCq2YLkL5Uowy52MSucNggiv66FbIrH+IPw38O/ FrwxPofinQdF8SaLdbTNYapYxXlrLtYMpaKRWRsMARkcEA0e0a3JdPrHQ/j0+BPhyS28UX1w0bKs cAgzjuzA/wAl/WvVVT93tzuGAP517h/wUZ8O/CPwV+2f420P4L6X/ZvhXw/eDT7tUuftFvLfxjNw bdssRErMEAJIzG+OMCvFfLDd14HAB9jWct9C4SutR29Tb7s42g/yx/Ws2+uNlwg68r39qtTXOyOR RyuOPbpVBLczXK56ZU5NSaopRzImxmVmbb356n/9VfvX/wAEd/8Agr54V+LP7Il7afFDxVa6T4m+ GMEUWranq90kY1C2kdxBMHd9zsAFjfPO/H94V+CXiHU4dJs9zbRtUnk4I5Ndp/wT9/Z1uP2zvjxf aLceIJPD/hPT7YXOtyxXf2ea4jwRFFHuVo2YyBTh8DarEZYAHHEVoUqbqzdkjpwtCdaqqVNXbP1K /wCCtXxv+HP/AAVZ+C9nD8M9D1LUNe8K62IbDxXNpyx2t3EokSe2WYFpDA28SAhSN8QGB8xH57j/ AIJG/FK4lzJ/Yluv3yTLMSeemPKr9D7nxR4X+Afw6m8L+E7WGRdPgP8AZ1jaMHcuqlVclckKTjJx gZyeSQb3w/8AF3jTXNN8Pza7oo01tWhEUlxHKI0NxsVtiKx3n+I9CMKRnIxXxtTP8VJt07JdNL6H 6Nh+EcHGEfb3b662V/I/JL45/s3+MP2ZL2O38SaXNHbsQyX8KO1pIW6LvKgBvkJ2nBxzyOa8p1/4 iQ6fArNMvyKQRu5OT9a/er4g/BTT/iz4VbSNct7O8WSIoDJGJI5VO4YfcPmJzjnjkcV+ef7Sn/BE zQ9O8WXmtWN1qlvZeaGext7hWtVztBCEx7guecEnGSBgAV6mD4gi4f7Qrea/y6fkeHmXCko1P9kd 0+j3Xz6/mfnZd+KtQ8e33kWfmRW2fmkORkD0/Kuv8OeEIdHt0SNeW5LH77deTX7FaL/wSA8C/tlf 8E9YdQ8C+G/D3hL4u+GHctDZQizguSJj8syKjO0csKM8eclZBjcQHz+T+q6PNompTWd3BLa3VrI0 U8U0ZjkhkU4ZWUjKsCMFSOCK9+jWjVjzw2Z8jWozpTdOorNbmWtj5j87vl7AcD2FT2Fnsf8Aut3x 2H+NShBngL3ORzt+tOCt/Cv3QSP8TWpmWo0LDgem0EdB6moZYiwVcFj9OWqu2qNF/wAsW5PPcn8e uP8APaga9E7DzBt/DGKuxNya1iw/PrnPqfarMTnzMRr5jk/dXufQUnh6zu/FesWun6Pp19q2pXki w21taQmWaZ2O0IirksxPAAGTX7Zf8Ejf+CF+n/BSCx+JPxk0201LxlIEn0zw9NtmtdF7iSdSuHuO hC8rHju2NmsY9WYynbRbnk//AAR0/wCCJFx4yi034q/GnSpLfSdyXeieGLmPDX+0q6TXkbqf3B5x Ef8AWZBb5OH/AGGsrC30XT4bOzggtbO1jWCCCGNY44Y1GFRVXhVAAAA4AFWDhFx0C9Oahd/pVp3M dtSORqryttqaVsCqsp5NXFGM5EM7+1VpDmpZWyaryNzXRFHFUkSwvRTIm4opuI4y0Mu2ar9u/NZV s+R+laFu/wCldFRHDRkaVs+TVqN8GqMUlWonyK5JxPSpyLkb5FTRPk/41TjfAqxG+AKwkdUZFxT/ ACpynBqGOSpFfIrNo3jIsI2abciR7SRYXWKVlIR2Qsqt2JAIyPbIz601TkfWnb+nqOahxNVsfzJ/ t5fsqaL+xP8AtT+JvhzoOqa5rlro5gkl1HV3ja6vJpoIppXbYqqAXc4HLYxknk15KwAdvqQOBz1r 2b/got8WR8Yv23/ib4gVlkivNeuILdh0aGFvJjPQfwxivFZG2Fv97H86moTR+EHg3h8nr0H4iozH swem3IP4CleYM0nzc7hzjpyKg1Cfy0YZ6lx+grM3ueX+P9SuNc1Z7eMso7jPTp/9evcv+CZmseJv BP7S1h4f8Pzaaw8W7rW/i1CIy27xQq8+7GR84VH2k5HzHj08ii0hbPU5pSu7cPvE/StHwx8RNY+F HjO08RaBfPpusabIz29wiqzRkqyHhgVIKkggjGDXPjKHtqE6XdNa9+n4nbgMT9XxMK2vutN23t1+ 9aH7Z2fwY1rXNCuFtL7wvorx5Fw1vCytMAOdrAjH456Dr0HKeAvBFj4b8VCTxv4p1i9sdNjlltHt 7zc9u4Yr8g4ReGb5sZwDyRkHz39gj4wzfH/4H6fr/ijxtcS3s80lneQWljFEVkUrhCcE5KEHIwPm BGM4Ho2saR4L0rx7b22kaDPqWr3mBbFrt5ZmkJyr/NkKoIBI4XPXFfl3snQrunLe9nr/AEz9ow9a Neipxekldaa2fm+o74T/ALUEPjfVLjR7y31jT76wlkNv/aK/Z5dQs/MxFc7TjPmLtJOAAwYY447n Xdet9V0/yLpfMhZhldvzvj5ht7HpyTjAwOT08P8A27/Buvan8Zvh9r1xcSrLDpUWVt4Ut0tJEuGM tsGUsJPLV4mLZORKM4Oa9ZsviLp9n8PLe6aSN7yOAoz4x5Y49vx/CuytF05KK2ZyU3Gp70t0a3wd /bDX9kn9pLwO+oXlnpfgTxdcyaFr8UkX7yCWQA2lycEBBHNlWc5CxzSHBOCPDP8Ag4s/4Jx23wq8 YQ/Gzwnauuk+KbsweI7ZAvk2NyY40ilRFUbRNtbeSSd+09XNfG37ev8AwUg8L+Lo1sdEkbWr3T5G ETRFvKjY43HeV2nODym6vQr/AP4Lc3H7a37HPh34W/EPUra28TW7S2upXOousNtq0SNvt5TKEVI2 SMBCWYMzJuyWYY+xyenVpUFGasunzPzjiOpQqYpypSTel7f5nxrIy/eLbueSern/AD/KmR3eHPzN wcH/AGvarviS206DxNqdlpurafrVrY3HkfarGXzrdvlBwj4AbG4AlcgkEgkVT8r7qr8vcDPQV7sd T50sR3sZH71dvPYfpWl4c8OS+NPFGm6Ho+l3eta9rVwtrp+n2cPm3F5KxwFRR19T6CuXguZNfvXs 9NVVeNikt2w3JA390D+Jv5etf0x/8E1/+CVHw0/4J4eB4LjQ7Ndc8eanaiPWPFd5E63eoDc7hY42 d1t0AcLtjxuCLuLEAjWMepjKXRHAf8Env+CMnh39g3SovFXi7+yfEvxUuVIa6hUT6foYDyKPsRkj SQO8bKJJGGcgqu1d2/7iaTjFDtimO2fyq9zEZK386hY9ac75qCWT5quJlKQySTJ61XmepJHqvLJu NbRic05EMjcVVZstU00nFVWky1dEUcdSRZTniimRPg0UNApGLbyYar9tJWTC9XreXca6qkTgpyNa 3lzVqGTb/nrWbBJg9quQyZrlnE9GnMvo+amjkwfwqnE+O/apkPy/hXPKJ2RkXo3449Kmjk3NVGKT FTI9YtG8ZFsNk0rTCCIu2FVBuJz0AqGOTNcj+0T4wHgH9n/xxrm9Y/7I0C+vAxOACkDsOfqBU8pr zWVz+W3U76bV9bmupGLNK5kcn+IknJqGQ7Tu689PwP8AjTZW3zrn+FgP60gl/ddVz7j6D+tYzNqa shjSN+97r/LkVBfskpY7mU5Y469v/wBdOuJMSXGDxu4H41UuJgpbjuwHvmszRFO8tBghef69K5zW NOklmYD7pfP866e5kykm7j8c/wCelVZEXe38WSM8dOtBR6P+wx8T/D3wO+Ljal4ss5LzR57WSDZh njjl3xOrsqnJHyMvQ/f9M19P/HP/AIKpafqNlbxeE9JtnaCEW8CrAYYrZcEA4EYJ55x1IyMiviGO NSx5/wCWmf8A0GpLORIWj2/eyC35ivKxWT4fEVvb1b3/AA0PdwPEWLwlD6vQslrrbVX362/A/SDx /wD8Fd/DHxT/AOCfmjeHdWktV+IHgma3mskitzGus7bcpIsg8v8AcMzSFmKiRC8Sc4Ylfzo+O/7Q nj346NcWeqau1noMjKU0u22iFANnDMAGflc/MSM8gCqE7qTz7YqF4QV5x0z06cmuuODoqftOVXPO eYYl0/Y875Xq13vvfvc4ub4bRMm37xLdcepzXI+IvCEmmXPyx+44zivY5TiQYwuSO3tVDUNMju4U J252kj27V1HGcJ8LtEvPDU8l+xfybk7XU59jn8OfzNdC1/eeM71rWOOS10uNisrt8r3XYrjqqnPX r9K6K3ijsrHZtG3OMdc8GpbS2hKrt4BBJ+pIqoonmH6XKukCGOFQkMKhUUdAK/rE+A3xNs/jL8FP CfivT2D2niDSba+jPoJI1YjtyDkH6V/JwYw8uP7o9PpX9IP/AAQ+1mXV/wDglp8KZriQySRw6jCC T0WPU7uNR+CqB+FdCWhzVLqVz6wZ8CoXfcaHbJ61DLJjvVGUpBI/NQu2KHbNRySY7961ijCUhk7D 1qtJJg1I7cVVmfNbxictSRBdSkiqgk/eVLcP71W3/PXRGOhwVJal6OTcKKrxvjiik4lxloYlvLhv xq9by7azInq1BLkV2TiedTka0Ev0q5by4rLt5fmq5by9K5JxO+nM0opOKsRTZXGaz4pasRSfLXPK J2wmXkfFTRy4qnFLUqNzWEonVGRdEmRXzX/wWI8aXHgX/gmp8VL62ZllksbaxJXrsuL23t3H4rKw r6MWTaK+OP8Agvf4k/sj/gmd4wtRn/icahplp9MXkU2f/IX61k9DTmvofgF9q+f/AGt/9afFLlse vX9KrTsEde3v+FFvcj7Sv51yyPQiFzJuHQrk5Jx71QurjdMOT97155Iq/dqqIz4+8gP61k3rotyd uRwp6/SpKQ27ucxcHllz1+tEshCO24/w/wAmqjczHEa5OdueeO+P6026vd0DfN0A/wDQf/r0FGjH c7JcE5/ef4f4VXtr3EkYJO7Az+dQQuzP/Fu8wdvrUUZ8u5j6/MwB/BqALsdyzjO7qO/4UNcMUX5u 2Ce3VqqiZfu9do7j2FRmb7vPGCDj6tQBoySKW655Uc9OlRM48lFz2/qarkhjjk/MvU04AtGvPbPX pyaBEzS/KVb+9/SrEKJFFwx6c/Xg1DGY7kMvAORyT7U6QCGP/eAx78VaIBLj971/E/QV/RZ/wQXv xe/8EsfhuP8AnjLqsZH/AHFLpv61/OcWUsuOBk5/IV/Qb/wb06+mq/8ABNDw/bI246XrGpWzDP3S bgy/ylH5muimc2Ilax9wyS4qJ2z/APqod85qNnwO1axRySkEkmKgkfPpSyScVXkkwK2ijGUglk46 1Vmk4p00lU55uTW0YnHUmR3EuKrCT5qJ5s1AsmTXVGOhwynqXopQR+NFVkfnrRUuJcZGNFLk/jVq KTHes4SfPxVm3krsZ50ZWNSCXPerkEuQOay4JcGrkM2K55xOynM04JOOtWY5cd/wrNhl6VahmyBX LKJ205mjG/T6VLHJiqMUuKmjly1YyidcaheD5r4L/wCDi7xGulfsHafZFgH1TxTaRAH+ILDcSfzU V92JJivzN/4OZvFH2X4G/DTSRIVa+1i7uwmPveTEi5/Dzv1rnqLQ6acrySPxylYswzxtGaryStFM v+ye/pxSM7CSVu20ge1Vp2zN265P51wM9UsXdz5kXLFV2A4/4F/9asq5naMvnrxknnnbWhbSrLbO rfeVAuMe9Nv4Y5EPy55X8eKRoZMswmVeORkfgOf6VCp3FlZewH6rV9olC7duNxPH4D/GopEWGL/e XOM9+f8ACgBsM2UX+FvlI59j/jSNtiKsf+ejD9RUcssSHbnbwv8ASkdo5LmHayuPNOc/gaAI5bhT u28fL1/CoxJ905PQ9sd2FWms+T93GPX2FE9iQVZl+U98+7UACHIJ3c7lJ9uBU1q6+XzxwTmkeN7d H43crjnFMjO055/i5/DNAE8tkXLbS27I4FJ9oMOyOTpt6+vWpoLtZSONoPJ49Ko3StM/zDO1SR+t VHUhlqYqv3funBH+fwr9qv8Ag1++JTaz+zp8SPCzybjoOvwaiqc/u1u4CoHpgm1bpX4l7iAufQce nJr9eP8Ag1klA/4Xpt/6gGfr/wATKumjvY5cV8N+x+uzyYHWo3kyKYz5qN5K61E82Uwkk4qCWTNE kvNV55fl/StoxOacxs8uT+FU7iSpJZcCqU0uW6/pXRTicdSZFO+F61Er/N1pJ5MiohJiuiMdDilL UtrNg0VXWXaaKOUrnMnPzVNbyYNVXb5/xqSOTArQ5kaUL5NWoJazYZMVbiapkjSnI0YpcGrUUvFZ sctTxS4rCUTshM1Ipv5VKJOaz4pd35VYSXArCUTqjM0I5twr84/+DlH4SxeJf2YvB/jZtQa3k8Ja tJYLaeVuW7F6seTuzlSn2YdjkMemK/RGCavhj/g4jAl/4J9LlsMPE1iQM9TsmH9c/hXNWj7rOzD1 Lzj6n4UtqEWxlPynHfPc1G0waZjn1/mKbbyG4tGTs3HvWbcQMqSPC3lNgnIPGc+nT/8AVXkvc96J cdWilk2/L17e+ad9uMkLL/dCnHf0Ncj/AG1qy6i0T3SncdoJiAxnIqXTdbvpmkjd7dZeM7lIB5zS NDpZLra64bHz46fSqt3esEi7/Ieh/wB6sm6XVhef6u1kXzOqyHnp/s1y2q/EibTbtoZLRibclDtk 4PP0oA7q6d0ccfwg9celVruNjLvxt2tu4Oeea46D4pf2jFxayqQuDlgfX/GopPiyz362y2sitKc9 R0G7/wCtQB3m9xJztA3HPP0qSS5+WNfMB4x06Vw1z46un+ZYfl3E43dP0+lMb4iXB2bbX5lHOX/+ tQB6BNICjbT/AAqenXj/AOvUtum47cHvj+VcRbeI9WuY8xWStuUjJc8Yx7VcGs+Iryb93b2dv3y+ cHrQB1aqUXn+5n8d1QXd75cmSflAI/n/AI1z8F/qsc3ktdQs3Bfy4xtVcjPXvWlHaLsaS4bzGGSC eAT16dKpEMklvvOCiMbpD0A54zX7Ff8ABrLoUlp4Z+NWpTTR+ZdXGj2/kgHdGIxetuJ6YbzenUbT nqK/G/S5VR7i4VcKGKKB3Ar9ov8Ag2A0Wa2+FfxY1Js+Reanp9qjHoWjindgPwmX8/pXVh/iscWN dqd/M/VCSbioJJOabJLx/KoJJc16MYniyqDpJeKrzScUksuBVaaTNbxic0qgSyf/AKqqTyc06aTB qtJJtNbxiclSZHK+KjWXFR3D1HurU5bloS5NFVVfmiq5QuVZTh//AK1Eb0UVIFiKTjrVqCb1oopy AspJ71PDLn+KiiokjaMmWI5dp61Yjn96KKxlE6otkiS9818C/wDBx3rq2n7DmgWwb5rzxdbDHstt dN+hxRRXJiF+7bO7Bv8Aex9T8ObG42X0kf8ACwyPyov4RHONoyvAx/X/AD60UV4ctz6iJh31p5l2 zbdvVs4/Ln8Kz9WtJEkFwuAynkDvRRSKNLRtW+2P83UEH3ycV574ptFuLy6ZefnPNFFAGPo0/lyM jcN0/CprHTHm1v7X5beSp8lXx8u/gkZ9QCOPeiimiZO1jfks/PiwpC8BiTx/nt+VM0/T1Nwq/e6d ff8Az+tFFIo7rSIVgsR2HfH0pNV1ERoYYflZtuCfpmiigCCxt4NPti0jqZJDktnk5FVbvVft/wC7 jyFBx9eMUUVcTMuWib5IrVBnb+8cj8ua/dz/AINsfLT9hzxJIsaqzeMLlWYD7+21tQPyoorrwnxn n5k/3a9f0Z+gzy1DJMAaKK9WKPn5SZXmmyKryzUUVvFHPKTK80uRVW4k560UVsjlmypI3NND7RRR VIzQqvzRRRSYH//Z --b1_1b5879d6048a847889836505d9d467da--