Date: Fri, 1 Dec 2023 15:24:53 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.235.60.197 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_b88dd5b05f66f122b2179e7bd8d6f627" --b1_b88dd5b05f66f122b2179e7bd8d6f627 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_b88dd5b05f66f122b2179e7bd8d6f627" --b2_b88dd5b05f66f122b2179e7bd8d6f627 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 6 :: Lesson 1 Ang Mga Boluntaryong Pagdarasal Deskripsyon: Mga pangunahing kaalaman sa boluntarayong pagdarasal o nafl ang ituturo sa araling ito. Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 106 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6747 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin 185 Ang mga pangunahing kaalaman para sa boluntaryong pagdarasal na kilala bilang ‘nafl’ ang siyang ituturo sa araling ito. Mga Layunin · Para pahalagahan at malaman ang kaibahan ng “nafl” at “fard” na pagdarasal. · Para pahalagahan at malaman ang benepisyo ng “nafl” na pag darasal. · Upang matutunan ang mga karaniwang dinadasal sa mga boluntaryong pagdarasal. Terminolohiyang Arabik · • Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha- Ito’y katawagan sa pang araw araw na mga pagdarasal sa Islam. · Fard – Ang obligadong gawain. · Nafl – Ang boluntaryong gawain na pagdarasal. · As-Sunan ar-Rawatib – Mga karagdagang pagdarasal na ginawa ng Propeta bago at pagkatapos ng pang araw araw na obligadong pagdarasal. · Rakah - Bilang ng pagdarasal. · Tasleem – Ang pagbati (pagbigkas) ng SALAM(KAPAYAPAAN) tuwing matatapos sa pagdarasal. · Duha – Ang tawag sa boluntaryong pagdarasal na ginagawa sa umaga pagkatapos sumikat ang araw at bago sumapit ang dasal ng tanghali (Dhur). Ang unang dapat malaman at maintindihan ay kung ano ba ang pagkakaiba ng tinatawag na fard at tinatawag na nafl. Ang fard ay isang obligadong gawain, na siyang pinag utos satin ng Allah na gawin ito, at kapag ito’y ating iniwan ay isang kasalanan at ito’y pananagutan natin sa araw ng paghuhukom. Halimbawa nito’y ang dalawang rakah sa fajr na pagdarasal. Nafl ang literal na ibig sabihin nito ay “karagdagan”. Ang nafl(boluntaryong) pagdarasal ay hindi pinag utos na gawin o kinakailangang gawin ng isang Muslim , sa halip ito’y nasa indibidwal na kung ito’y kanilang gagawin o gustohing gawin. Dahil ito’y hindi kinakailangan gawin at isang boluntaryong gawain lamang. Ang isang Muslim ay hindi magkakasala kapag ito ay kaniyang iniwan, ngunit siya ay gagantimpalaan sa paggawa at pag ganap niya rito(boluntaryong pagdarasal). At ang mga halimbawa nito ay ang mga boluntaryong pag-darasal na siyang tatalakayin sa araling ito. Isang magandang payo patungkol sa boluntaryong pagdarasal . Ito’y idagdag mo ng dahan dahan sa iyong pang-araw a araw, na mga obligadong mga pagdarasal. Kailangan mo munang ituon ang iyong sarili sa limang beses na pang araw araw na pagdarasal at isabay mo ng unti-unti, at wag mong pahirapan ang iyong sarili rito, at gayun din ay wag mong ipag sawalang bahala at iwan ito (ang mga boluntaryong pagdarasal)Mga Benepisyong Nafl na Pagdarasal Sinabi ng Propeta (saw): "katotohanan ang unang itatanong sa mga gawain ng mga tao sa araw ng paghuhukom ay ang kanilang pagdarasal, sasabihin ng ating Panginoon sa Kanyang mga anghel at Siya ang mas nakakaalam:" Tingnan ninyo ang ginawang pagdarasal ng aking alipin (ang obligadong pagdarasal) kung kanya ba itong nakompleto o kanya itong napabayaan.' At kung kanya itong nakompleto ay isusulat para sa kanya ng buo, at kung ito naman ay kanyang napabayaan, sasabihin ng Allah :' Tingnan ninyo kung mayron ba siyang nagawang mga boluntaryong pagdarasal.' Kung mayron siyang mga boluntaryong pagdarasal, Sasabihin ng Allah:'Ganapin ninyo o kompletuhin para sa aking alipin ang kanyang pagkukulang na pagdarasal mula sa kanyang nagawang mga boluntaryong pagdarasal.'Pagkatapos nito ay susuriin naman kanyang mga gawa sa parehong pamamaraan" (Abu Dawud). Ang Dalawang Uri Ng Nafl o Boluntaryong Pagdarsal a) Ang pangkalahatang naflna pagdarsal: Maaring isagawa ito kung kailan man gustohin ng isang muslim ng kahit na walang rason o kadahilanan para rito, at wala ring tiyak na bilang sa pagsasagawa nito. Ganun paman dapat tandaan na ang Pangkalahatang nafl na pagdarasal ay hindi dapat isagawa sa mga oras kung saan ipinagbabawal o di kaaya aya ang pag sasagawa nito. b)Mga natatanging nafl na pag darasal : Ito’y mga pagdarasal na may natatanging mga dahilan at rason . Mga Halimbawa Ng Mga Natatanging Nafl na pagdarasalAs-Sunan ar-Rawatib ( kadalasang tinatawag na 'Sunnah o boluntaryong mga pagdarasal') Ito yung mga bulontaryong pagdarasal na may kinalaman sa mga obligadong pagdarasal na siyang may nakatakdang bilang at pagkakasunod sunod. Ang mga pagdarasal na ito ay ang mga sumusunod: Pangalanng Dasal RakahngFard na pagdarasal Rakah ng ‘Sunnah na pagdarasal’ bago angFard Rakah ng ‘Sunnah ng pagdarasal’ pagkatapos ngFard Fajr 2 2 Dhuhr 4 4 (2+2) 2 Asr 4 Magrib 3 2 Isha 4 2 Ang sugo ng Allah(saw) ay nagsabi: “Ang sinumang mag salah(magdasal) ng labing dalawang rakah sa araw at sa gabi ay pag kakalooban o igagawa ng Allah ng bahay sa Paraiso: apat na rakah bago ang dhuhr at dalawa pagkatapos nito, dalawang rakah pagkatapos ng Magrib, dalawang rakah pagkatapos ngIsha,at dalawang rakah bago ang Fajr.” (Tirmidhi) Ang Propeta o Sugo ng allah ay nagsabi patungkol sa dalawang rakah ng Fajr na obligadong pagdarasal,” Ito’y mas mahalaga sa akin kaysa sa sa buong mundo.” (Saheeh Muslim) "Ang Propeta ng Allah kailanman ay hindi iniwanan ang apat na rakah bago ang obligadong dasal saDhuhr at ang dalawang rakah bago ang obligadong dasal sa Fajr sa kahit na anong sitwasyon. .” (Saheeh al-Bukhari) Witr na Pagdarasal Ang Propeta (saw) ay nagdasal at hinikayat ang iba na isagawa ang Witr na pagdarasal ito. Ito’y isang nafl o boluntaryong pagdarasal na napakahalaga at binigyang importansiya, at ayon sa ibang Skolar ay ito ay kinakailangang pagdarasal Ito’y isinasagawa pagkatapos ng Isha na pagdarasal at pwede ring isagawa bago paman dumating ang oras ng pagdarasal ng Fajr. AngWitr ay maaring isagawasa pamamagitan ng: 1. Pagdarasal ng dalawang rakah tulad ng ibang pagdarasal na tig dadalawang rakah na pagdarasal at wawakasan ng pagtasleem, at pagkatapos ay ang karagdagang isang rakah at ito’y magtatapos din ng pag tasleem . 2. Pagdarasal ng tatlong rakah na tuloy tuloy ( walang pag upo pagkatapos ng pangalawang rakah tulad sa Maghrib) at pagkatapos ay magtatapos sa pamamagitan ng pag-tasleem. 3. Isang rakah at ito’y magtatapos sa pag tasleem. Tahiyya-tul-Masjid (Ang pagdarasal sa tuwing papasok ng Masjid) Ito’y pagdarasal kung saan ang dalawang nafl na rakah ay isinasagawa kapag papasok sa Masjid. Ang Sugo ng Allah ay nag sabi,” Sinuman sainyo ang pumasok sa Masjid, ay nararapat mag salah ng dalawang rakah bago siya umupo.” (Saheeh Al-Bukhari) Salat at-Tawba (Pagbabalik loob na Pagdarasal) Ang Sugo ng Allah ay nag sabi: “ Walang sinuman, na nakagawa ng kasalanan, nagpakadalisay at nag salah(nagdasal) ng dalawang rakah , humingi ng kapatawaran kay Allah, kundi siya ay patatawarin ng Allah.” (Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Majah) Duha na Pagdarasal Si Abu Dhar ay nag ulat na ang Propeta (saw) ay nagsabi: “ Nararapat na makapag kawang gawa ang bawat parte ng iyong katawan araw araw. Sa tuwing pagsambit ng 'Subhanallah- Ang Allah ay walang depekto, perpekto sa lahat ng bagay' ito'y isang kawang gawa at sa tuwing sasabihin ang Alhamdulillah- Ang papuri ay para sa Allah lamang' ay kawang gawa, At sa tuwing sasabihin ang ‘La illaha illa Allah ’- Walang ibang diyos kundi ang Allah lamang’ ay kawang gawa. At sa tuwing sasabihin ang ‘Allahu Akbar- ang Allah ay dakila’ ito ang napakalaking kawang gawa. Ang mag utos ng mabuti ay kawang gawa, at ang mag bawal ng masama ay kawang gawa, at ang makakasapat dito (bilang kawang gawa) ay ang dalawang rakah ng Duha.” (Saheeh Muslim) Ang oras ng Duha ay nag sisimula kapag ang liwanag ng araw ay kumalat na sa kalangitan at hangang sa ito’y makarating na sa katanghalian. At mas mainam na ipahuli ang pagsasagawa nito hangang sa ang araw ay tumaas na at ang umaga ay maging mainit na.Ang pinakamababang bilang ng pagsasagawa nito ay dalawang rakah, maaari niya itong dagdagan hanggat gusto niya. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/185/ang-mga-boluntaryong-pagdarasal/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_b88dd5b05f66f122b2179e7bd8d6f627 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Mga Boluntaryong Pagdarasal

Deskripsyon:  Mga pangunahing  kaalaman  sa boluntarayong pagdarasal o  nafl ang ituturo sa araling  ito.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 106 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6747 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin


185

Ang mga pangunahing kaalaman para sa boluntaryong pagdarasal na kilala bilang ‘nafl’ ang siyang ituturo sa araling ito. 

Mga Layunin

·       Para pahalagahan at malaman ang kaibahan ng “nafl” at “fard” na pagdarasal.

·       Para pahalagahan at malaman ang benepisyo  ng “nafl” na pag darasal.

·       Upang matutunan ang mga karaniwang dinadasal sa mga boluntaryong pagdarasal.

Terminolohiyang Arabik

·       Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha- Ito’y katawagan sa pang araw araw na mga pagdarasal sa Islam.

·       Fard – Ang obligadong gawain.

·       Nafl – Ang boluntaryong gawain na pagdarasal.

·       As-Sunan ar-Rawatib – Mga karagdagang pagdarasal na ginawa ng Propeta bago at pagkatapos ng pang araw araw na obligadong pagdarasal.

·       Rakah - Bilang ng pagdarasal.

·       Tasleem – Ang pagbati (pagbigkas) ng SALAM(KAPAYAPAAN) tuwing matatapos sa pagdarasal.

·       Duha – Ang tawag sa boluntaryong pagdarasal na ginagawa sa  umaga pagkatapos sumikat ang araw at bago sumapit ang dasal ng tanghali (Dhur).

 

VoluntaryPrayers.jpg      Ang unang dapat malaman at maintindihan ay kung ano ba ang pagkakaiba ng tinatawag na fard at tinatawag na nafl. Ang fard ay isang obligadong gawain, na siyang pinag utos satin ng Allah na gawin ito, at kapag ito’y ating iniwan ay isang kasalanan at ito’y pananagutan natin sa araw ng paghuhukom. Halimbawa nito’y ang dalawang rakah sa fajr na pagdarasal. Nafl ang literal na ibig sabihin nito ay “karagdagan”. Ang nafl(boluntaryong) pagdarasal ay hindi pinag utos na gawin o kinakailangang gawin ng isang Muslim , sa halip ito’y nasa indibidwal na kung ito’y kanilang gagawin o gustohing gawin. Dahil ito’y hindi kinakailangan gawin at isang boluntaryong gawain lamang. Ang isang Muslim ay hindi magkakasala kapag ito ay kaniyang iniwan, ngunit siya ay gagantimpalaan sa paggawa at pag ganap  niya rito(boluntaryong pagdarasal). At ang mga halimbawa nito ay ang mga boluntaryong pag-darasal na siyang tatalakayin sa araling ito.

Isang magandang payo patungkol sa boluntaryong pagdarasal .  Ito’y idagdag mo ng dahan dahan  sa iyong pang-araw a araw, na mga obligadong mga pagdarasal. Kailangan mo munang ituon ang iyong sarili sa limang beses na pang araw araw na pagdarasal at isabay mo ng unti-unti, at wag mong pahirapan ang iyong sarili rito, at gayun din ay wag mong ipag sawalang bahala at iwan ito (ang mga boluntaryong pagdarasal)

Mga Benepisyo  ng Nafl na  Pagdarasal

Sinabi  ng Propeta (saw): "katotohanan ang unang itatanong sa mga gawain ng mga tao sa araw ng paghuhukom ay ang kanilang pagdarasal, sasabihin ng ating Panginoon sa Kanyang mga anghel at Siya ang mas nakakaalam:" Tingnan ninyo ang ginawang pagdarasal ng aking alipin (ang obligadong pagdarasal) kung kanya ba itong nakompleto o kanya itong napabayaan.' At kung kanya itong nakompleto ay isusulat  para sa kanya ng buo, at kung ito naman ay kanyang napabayaan, sasabihin ng Allah :' Tingnan ninyo kung mayron ba siyang nagawang mga  boluntaryong pagdarasal.' Kung mayron  siyang mga boluntaryong pagdarasal, Sasabihin ng Allah:'Ganapin ninyo o kompletuhin para sa aking alipin ang kanyang pagkukulang na pagdarasal mula sa kanyang nagawang mga boluntaryong pagdarasal.'Pagkatapos nito ay susuriin naman  kanyang mga gawa sa parehong pamamaraan" (Abu Dawud).

Ang Dalawang Uri Ng  Nafl o Boluntaryong Pagdarsal

a)     Ang pangkalahatang nafl na pagdarsal: Maaring isagawa ito  kung kailan man gustohin ng isang muslim ng kahit na walang rason  o  kadahilanan para rito, at wala ring  tiyak na bilang sa pagsasagawa nito. Ganun paman dapat tandaan  na ang Pangkalahatang nafl na pagdarasal ay hindi dapat isagawa sa mga oras kung saan ipinagbabawal o di kaaya aya  ang pag sasagawa nito.

b)   Mga natatanging nafl na pag darasal : Ito’y mga pagdarasal na may natatanging mga dahilan at rason . 

Mga Halimbawa Ng Mga Natatanging Nafl na pagdarasal

 As-Sunan ar-Rawatib ( kadalasang tinatawag na 'Sunnah o boluntaryong mga pagdarasal')

Ito yung mga bulontaryong pagdarasal na may kinalaman sa mga obligadong pagdarasal na siyang may nakatakdang bilang at pagkakasunod sunod. Ang mga pagdarasal na ito ay ang mga sumusunod:

Pangalan

ng Dasal

Rakah ng Fard na pagdarasal

Rakah ng ‘Sunnah na pagdarasal bago ang Fard

Rakah ng ‘Sunnah ng pagdarasal’ pagkatapos ng FardFajr

2         2

 

Dhuhr

4

4 (2+2)

2

Asr

4

 

 

Magrib

3

 

2

Isha

4

 

2

 

  Ang sugo ng Allah(saw) ay nagsabi: “Ang sinumang mag salah(magdasal) ng labing dalawang rakah sa araw at sa gabi ay pag kakalooban o igagawa ng Allah ng bahay sa Paraiso: apat na rakah bago ang dhuhr at dalawa pagkatapos nito,  dalawang rakah pagkatapos ng Magrib, dalawang rakah pagkatapos ng Isha,at dalawang rakah bago ang Fajr.” (Tirmidhi)

Ang Propeta o Sugo ng allah  ay nagsabi patungkol sa dalawang rakah ng Fajr na obligadong pagdarasal,” Ito’y mas mahalaga sa akin kaysa sa sa buong mundo.” (Saheeh  Muslim)

"Ang Propeta  ng Allah  kailanman ay hindi  iniwanan  ang apat na rakah bago ang obligadong dasal sa Dhuhr at ang dalawang rakah bago ang  obligadong  dasal sa  Fajr sa kahit na anong sitwasyon. .” (Saheeh al-Bukhari)

Witr na Pagdarasal

       Ang Propeta (saw) ay nagdasal  at hinikayat ang iba na isagawa ang Witr na pagdarasal ito. Ito’y isang nafl  o boluntaryong pagdarasal na napakahalaga at  binigyang importansiya, at ayon sa ibang Skolar ay ito  ay kinakailangang pagdarasal

Ito’y isinasagawa pagkatapos ng Isha na pagdarasal at pwede ring isagawa bago paman dumating ang oras ng  pagdarasal ng Fajr.

Ang  Witr  ay maaring isagawa  sa pamamagitan ng:

1.     Pagdarasal ng dalawang rakah tulad ng ibang pagdarasal na tig dadalawang rakah na pagdarasal at wawakasan  ng pag  tasleem, at pagkatapos ay ang karagdagang isang rakah at ito’y magtatapos  din ng  pag tasleem .

2.     Pagdarasal ng tatlong rakah na tuloy tuloy ( walang pag upo pagkatapos ng pangalawang rakah tulad sa Maghrib) at pagkatapos ay magtatapos sa pamamagitan ng pag-tasleem.

3.    Isang rakah at ito’y magtatapos sa pag tasleem.

Tahiyya-tul-Masjid (Ang pagdarasal sa tuwing papasok ng Masjid) 

Ito’y pagdarasal kung saan ang dalawang nafl  na rakah ay isinasagawa kapag papasok sa Masjid. Ang Sugo ng Allah ay nag sabi,” Sinuman sainyo ang pumasok sa Masjid, ay nararapat  mag salah ng dalawang rakah bago siya umupo.” (Saheeh Al-Bukhari)

Salat at-Tawba (Pagbabalik loob na Pagdarasal)

Ang Sugo ng Allah ay nag sabi: “ Walang  sinuman, na nakagawa ng kasalanan, nagpakadalisay at  nag salah (nagdasal) ng dalawang rakah , humingi  ng kapatawaran kay Allah,  kundi  siya ay patatawarin ng Allah.” (Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Majah)

Duha na Pagdarasal

Si Abu Dhar ay nag ulat na ang Propeta (saw) ay nagsabi: “ Nararapat na makapag kawang gawa ang bawat  parte  ng iyong katawan araw araw. Sa tuwing pagsambit ng 'Subhanallah- Ang Allah ay walang depekto, perpekto sa lahat ng bagay' ito'y  isang kawang gawa at sa tuwing sasabihin ang Alhamdulillah- Ang papuri ay para sa Allah lamang' ay kawang gawa, At sa tuwing sasabihin ang ‘La illaha illa Allah ’- Walang ibang diyos kundi ang Allah lamang’ ay kawang gawa. At sa tuwing sasabihin ang ‘Allahu Akbar- ang Allah ay dakila’ ito  ang napakalaking kawang gawa. Ang mag utos ng mabuti ay kawang gawa, at ang mag bawal ng masama ay kawang gawa, at  ang makakasapat dito (bilang  kawang gawa) ay  ang dalawang rakah ng Duha.” (Saheeh Muslim)

     Ang oras ng Duha ay nag sisimula kapag ang liwanag ng araw ay kumalat na sa kalangitan at hangang sa ito’y makarating na sa katanghalian. At mas mainam na ipahuli ang pagsasagawa nito hangang sa ang araw ay tumaas  na at ang umaga ay maging mainit na.

Ang pinakamababang bilang ng  pagsasagawa nito ay dalawang rakah, maaari niya itong dagdagan hanggat gusto niya.

 

 

--b2_b88dd5b05f66f122b2179e7bd8d6f627-- --b1_b88dd5b05f66f122b2179e7bd8d6f627 Content-Type: image/jpeg; name="Voluntary_Prayers._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Voluntary_Prayers._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADoAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDmre2u bm2zMME1ZgtzZQBXJYVNcTStOixAhelSakFVIxIeWFCnd2LnStFO+5XCQzHjG761OjQ24CL1PWs+ O1aIl0JIAyBRb2ZAa4mc/ezWhj7JLU0otP8ANmEwyTVqKOQXWJc7B0zT7a5JtD5PJB6VIZXntG3q Qw71m5a2N1T9zmNY2cLw+bu+UDnFVDGmx37Cs7T7qX7PslbgZzzVuzukuLhbZeneizRK5SvpuhnU NQ8+4/1acha3NRv49PhEUQA9qfqt2ulWJMYAOK4a5v5r2YyM3Gelawg6mr2OWvXVP3VuaczmeXce poaIbG+lRQlnUYBq20LGM8HpXPKL5jvpy9xHA6/HiU/Wq2g3BivQueprT8QQMrkkd65+CTyLxG96 U43i0TB2nc9UsGEsA9akuIsjPtVDQJ/NtxW08e5T9K8hPlmeq/eicVqx2u6+1VNNGQc1qavakyOR 1xTdF06S4ljhjUs8hAHFevB80bo8mS5ZEtpC0rrHGpZ2PAUZJrstL8FK6LNqbHBHESHB/E10mheG bTQrUNgPcn70hH6Crszc1CpK92XKu7WiUkhitYVht41jjUcKvQU+IiNN/c9Kjmbj60+xK3F6Yj/A M1qYbsuWtqSRLJyTyParLMF4p8p2RnFUkJeXHUCgZPy1G3FPOFHNRkljxQIcpycCp1j7mkijA5qY 8CgZHwpqlO/70qvWrFxJsGajtLfzHMrdzQBJb2wGGbrVkr1qQLgAU1iAKQFOeINWfJGY2yK1WGT0 qGSEMKBlKKcrV6KcNjNUZYSjHFNRypFIDVKg1DJDjkU2GfPBqzwR60wIYmIGDzRcLlQRUmwA0pA6 UhlJlqB+TgdatN3z69Kru2OF60CIXAQZbk+gqtPIwbA49hU0hIOF5Y9/SmCL16nvQM8nXUZwgKLl h7Voafps+pkz3g6cgHtWfDIIJ/KABx7Vu2lxIFZeQMVrLTYS1IJIPnKLjavFCWX2krET8npUnDMQ DjPapYyEZArcg8mpuxWVrsbLYzaZFmFSR7VWa/uPIbdGQT2xW7JcNIqxqpZaz7lk80RYUH0qou+4 2tDAgnuDt3/xHkCur0ezjjljfHzHnJqrFpcaNvYD14rQtmT7ciRhscVcpX2IW4zxhGWsRXIWyAAB z+Fd54lhElhz2FcGuFuCCePSt8PrE87GK9Q67TLNJIFIA6Vq/YE8s/KOlZmkXAjt1BPGK2PtSmLO RWElqehSleKPPvFlqqqcDvXn9wNs30Nek+K3Do2PWvOL7iU1j1Ntmdj4Su90ABPIrt1wyD3FeWeF J2F0yDOK9l8N6ZHfwh5nyFI+T1rzatFupZHfCtFQuzAudKeVS7IRGe59K2PC4tdNvYkjVBu+UsRz XTeIbFTpYkjTmIAYH92uHt8pcgbsYOQaVSU6Ukr6GKtUTZ6JM+SRnpVRsN1NVre9MsAaQ/P0NAl3 TAtwu3gV6MJKSujja5XYiuWzOFHAFS6Mv/ExuGxwFAqsmGufUZNaOkLhHkP8RqhFy8fbETUdou2I s3U1HcN5sqoOmealc8BF60ANdy7YFWIk4FRKoQc9adFKxuQg6d6ALgGBTJpBGhY9qkPSqOoEvCVX rQMSBhdq7g5AOKvwKEQCqGjReXZn3brWgBQA5m9KjIJp1GaAGbaCtONITSArzRZB4qg0eCeK1HYY NVTEXJwKAKqgip45mQ8ZIqZbbH3sVIqKvQUDFHKg+tFOFIaAKM5IkYCqzHPyx9e5q1dxszjHQ9aY ECDAFAECxbRz1oNStUTdaQHn6W1i75WQbqZdRNb/ADKMr6iuLgvJ4nznODXYaRq0d5B5c3XpW0qb jqY08QpOxSbUIz1O1vWpbK9jnlzkBV6+9LrHh5nieS3PB5FZWiaTd3V15DAogPzH1qkouJbvc7Kx lF23lwDK9zV86XbKwaRwGplvDDodjjvXM6prE11O3lZCiphBzehNWuqe52AitCAPNFTQw2kLhw4J FeeR3dxt3sxwKkOszbdnPPFa/V33Of655HYeIblLi2MUJyx9K4o27RTfMOT1q3a6iyP85zkVOWWf 94SB6VrCPs9DCtJVPeCOZ1hUr0FS/bpWQBe9FtGHiNTwwIABWEtzspfAjF1KCS5iYc1gSeGpZTn1 r0FLNW61ILaNB0rBrXQ6bq2pwmmaJJp824jrXoOh3xtHjkB6Hkeoqv8AZY3bgc1KIVQDb1qXTu7g p2Vj0PdHe2XynKSLiuBu7CS1u2jKHMZPOOCK2fD+rfZGW0uD8jn5W9D6VsapYicCRR8y/qK58VS5 46F0p8rMOBS9mHDDKj7p9akiuBLHHKB6g1K9sLWF9xLZAIyetZ6MsMrxKflf5lJPfuKxwtWz5GVV jf3kWBKtsGbG84J+laem3MUtgjRt97J5rBSQykhuuMVBo8rQxmHOCrH+dd9zGx1UKkyMw5zVtI9v J61laPdBbqSKUYyMg1uhQ65U5HtTFYpTsAal0+PKtK38R4qpe58w4q7BJi2VBxxQA+Wbqq8mqV2f Kt2Ocs3Aq1gLVC6Pm3UEPq2TSA0rOLybZEqxikIxgU4UwExTTTz0qJmoADUUkgWleTaKjVTIdx6U CFiUytlunpVkpxgUxPlFSUDIWUimGrBFRumaQ7kQbFPzmmEEUA4oASZcpn0qqTVxiNvsapPxxQBG 1RMcGpGNQk80AeAzXiJwo4qay1PySGUmpLiCJr/YFAUH0rpV02wisFcqm7FdPto7HP8AVuxLpviu F4xHOPzFasGt2VsjSRp8x9BXJ2sli92EJXk4xitrUJNOsbUFSoYjGB3rKSV9EbRTS1ZDqviB7skK rBaxlvW348tufatfSbi1nuVWRcA/3hVzWLvT7XasYUseyjJraNTlfLYwlh1J8zZjtONgAQ/lTPMD NnyjxW3pFxaStiVQMf3hWZ4p1mztIXFqqNKCNgx0NP2zXQn6rHud74J0K1ez+3TRLJI33dwyBXVH SbKQHdaw8/7Iql4SjYeGrF3GHkhV2GMckVuhaxc23c2jTilaxl/8I/pv/Pqg+nFC+HtNXpbL+ZrV K8UKOam5SSRmPodgwUG3Xjpg0h0HTy2Tbj8zWpj5qUjkUhnnnxAmGg29otjEqGUncevSvPz4xvbU OjFZXf7rMMba634uXjLrFnbcFFh349ycV5XfSfvgfag7HTSoKRrXGv3t0MzXDlhyMHGPyr0PwX8R G1B1s9VdUEUYXeermvKIcGMAoC3qT1pd0lvcI8W3cCG9qlnKfRdwsfyKATFIv7s+hrkNTEun3Rli TzQrcgnnB610Xh2S51Pwlaz3uPtG3jb6djVPV7JbuzLOGEgYKStediabi+eJvTlf3WZMl6UuY5Fx 5bY6elSKwiuS6/d34P41QitpYbZrW4BDxfcJ/iWpLVmkSRG67ev06V2U588bkSjZnSxERahAx6Px XQaaxIlHYNxXMJIZ9NjkH30AIPvW14fuhcxzc85BrUzCVt98Vzjnv3q+qBQAeKpbM371fxxzyKYh HXArPtVMurBj0UVandoo2ZTnHY1FpQLBpmXBagDSJy9SVDGdzE1LnFADXbAqrJJ+dOml5IFQAjOW NAhwBb71WFUKoxUSMjNtyOasBcCgBBTx0pOBSbhQMdSUAg0NQBG65qIjFT0xlpDIj8ykVSc8mr3Q 1WuI8OCOhoAqkFjR5XHNOL7GxTvMBpDPJ5bKIOH2jn1FX4bOOWNQT8ves6V7iTjBIHSiG6uYgcxk j1Fc9mdF0Xn0q0MvyxruB7VA2iiS5V35VegpI71x8+xiacL+6cnbEwHvVJz7ktxLUtvCkeMAYqva 2FsJzNL8zHp7CoZY7y94UbaWHSrkHBZjVc0u4e72JL8RyvshwAemKwNd0ZYLSGdSSyyjeCeua6q3 0iQHJAB96y/F1obXR42Y8mdKanLYIwTZ7D4eXboVmv8AdhUfpWoKyfD7A6PbY6eUp/StXNbHO9xa BS0CgBP4hSkfMKD1FKT8woA8d+MGR4mtuP8Al2H8zXBNa+eobj5egxzXpHxlttt1p9yB99Wjz9Oa 85WRlhC7nAP90UHfLXDIQBApUjdkcfLg/hSNbLxh+SMDOAasCePYM5yenfFRuNwBwGA4BHBNSzhS PT/hVrpn02XSrlgJYWzF6sp/wrqtWiliVpbcHcOo9a8c8OXp0nWbW5QFfLf5uex617j50d5apcW7 B4pFyrDuKiSU04srWOpxEt0t/maXy43g6MTzj0IqnczCHy3ixtJyCO9XfEukvHK93Ao8s8yAdj61 zdrcMpe1uD+7Y5iY/wAJ9K46V6U3CRs7SXMjqtJuA/mR5yh5WtDSJDZa2IwcJKvArmLCVrS4BY4B 4rWvJ2ZY5k+WWI8gV2p6GLWp1zFhNNIo5FWLe4E8Kt3NZ+lX8d/C3PzkYYGks3KGSI/eRuapEtEm pT7I9vUk9qv2oDRqE6AVzGpXTi+h2nPz9K6SwuYWiJjIz/dpiLYAQelV5ZichabNPuPOQKYCDypF ADT8wz+dMY4FDkq+VGSewqeC0YnfJ+VICtDC8twrchRWr7UiRgLTicUDGGmNgU5mqLO5sUxDlGTk VKeaai4p1ACUhp1NNAEbLUMy5jPtVg00gEGkMx5eWqOrU6YlYVCV5pDOJMIRQCoz9KeLZdvKDn2q XaS2WGalBBPzHAFZGxGltGkf3BT0giCk4H5VK7qQFSneWqrknmgNCKO3zkgDFPSAq5wM1NEcoQOl NNyI8gAk0AH3W5rlfiC+dJi+XA84GupiYzSZYYFc38SFUaBGU7SinHcqG56R4VkD6BZsD1gT+Vbg Py1zHgeTzPC1ge/2df5V0qHK/hWxzy3JM9KAcU0HOKM80EjyelKTyDTc0Z6UAebfGb/jy0s4/wCW j8+nArzCDLLtAzz2OK9U+MkW/RrGTskp/WvKbZscdycZoZ3x1w5JsByNpB/TP1rVtNEu7hQ6phT3 HarGm6N9oRZrhgsQONzHiupt5IYI1iQuwX+6hIxWMpdiKdC+rMuw0T7MN8oDMO2Oldt4SutsUlhI f9uIe3cCsFrhDkEug7kpinJLJaMlzbSDKnKsOc+1Zxk0zadFONjsL223q6EfKwwa4+6sVjsZ4DFG ZMkDI5Hof6129rcx6nYxXMeMOvI9D3BrG1SAwmWUbSHGDuGcHtSxUOeN10OOm+V2Z57Z3ksVybK8 zx/q5G6n2NblvcFUCtglehPcehpmt6TLqAjuIB++UgkNwT+FRqwdSHBV14YVFCq2rPcuUUXIL82l yssRKkHJUnrW62qRXFxFcwnG8Yde4Ncm7blxwQOntUMd1JDKpDDaD3roUtSHG6OqlfztViX+7k1q wLtfI4rE02QXGoGY4+7WyjjcT2FarUyehe84ovJz9arS3aFtq8OfSs+9v2HyxDJpNMtpnkM9yeSf lHpQxI6ayMYRQ/L4q7kGsRZCrhh0FaBkIUSKcigZZYkDgUxsmhJt65pfMB60ySMj1pyqBTuDS4oA SilpKBhTTS0GgCN89qiJapyM0wrmgZRnX5hUDDFW7tCFDDqKrD5+e9IDkUKqucgmo4QZXZm6U02a xj7xqZBJ5e1VGB3rE2sK21WAXOaJVYLvJ6dqalzHG2GTLUs8iSFQr4z2pD1GpdkDG3ANS22HZiwp 6osUfzDNNizISQMAelAiY/O2EGBXIfEe5WPS4LMg7nffn6V1MrOHARgPrXHfEGxme1humJZY/lPH r3px3Lhuej/D99/hey7gRAc11KH5a4z4by7vC9t7LiuvV+v1rYwktWSqcLS7uaiDdaN1BNibdzSB uajLd6TfzQFjgvjG7HRbEAkKZTkevFeVaf8AvL6CE8B3xmvWvi2gbwpHJjlJ1AP1rx6MnzF2ttZT kN6Unsd9J/uTu2njjjCKPlThU9Pepre+uWOIEUDGMnpWZpWpRzInnRES/dLjkVvRpticRL8pH51z 7HQpaaFObUbyFRLKkRhJwxXritJWVbeKe3dWhfqn9apx6bB5LognJfrznAqYWAgh2Q7gvoaTBNs6 Pw5qC2N6NPbJiujvhx0Vu4J963NRtRLCy9M8g+hrgIJZvK2rEyPGdysD3Fd/YXy6rpcVyuMuMMB2 Ydf1rWL5lynFiIcsuZGFp0qyCRX3mWIYwV/h9frVe40uMyfKm0nqyj5am1CFrHUUuIz8khw+4naD 2qQXBkaO1kLoCScgck1wJOlUJfvK6OZvbVoWbHBHXHQ1mmUE4Yc+tdTqEfmx78YPIIrmLmLDEiu9 pboiLNbS7rykRt2SODW8Jz5bc9e9cGsrxNlT+FbcWoGaxGDhs7cZqoyFOJu2f+ktnHArU3iJcVW0 q0cWwI4zV/7KP4jk1djO5At6pbG01oWd2j/uyeCO9QLbAfdSpBp4bk8H2osFy5GfJm2E8HpUzL3F UMSKNjnOOjVZhlLRjPUUASbipqVXzUYIYc0AYpiJqSmo1P60ANNFLRQA00mKcabQBHKu5CKz2jOc r+NaTEAEmqLMN5I6Gkxo4tVSc/LnjsaslUEeE5bFQzRtcTERlY9vvTFtZhI218/jWJtZCW6O0hJQ bc96sTQQxLuAGfWkgVbfPmMxY1KES4IxjA9aAtYrIGk+ZmyB2pn2x43KIjYHoK0pIkSM+WoLDoBV BVnaYsyhR3FFguQmRZJwcN71W8WEN4Uvl4P7vNa5EcaE/Lk9c1j6+I7jQb4AjPlHAFCHHcvfCq6W bw4FDZKMQfau5U4715l8H5M6dcr6OSa9HL8mtTOW5Pv5oL8VDuyetIW4NAiff0pN3NRK+AKN3zUA cp8VTnwQ/PS4j/nXjSEbTnn+le2fEWE3Hgy6AGdjLJ+VeHx4bjtQdVL+E0aNlqM1mwKEnJ6EdRXb 6TrMF4EWNyJCOVPavNmfLBY1B4xVzTPOt76KUZXDdVFRKKZEJyWh6kxA5Vvrio2mCnLEkVBFOZUD Z4psmW6cYrFo6lJjbi5JyYXIPpU/hPWnstdNrcORBd8KCflDj/Gse5LAn36VmXty6AMoIkjIZWHY iqhozOp7yPXtSg+0WzoOG6g+hrNs2dIcMhZUBXBHP4mnaBrkOuaTFPG37zaBIhPKt71JP5kVz8pJ Sbg468Dt/OoxVO6510OWm7OxUdU3FMEBx0xwDXO39uYpGGOK6WWaeRCGjIXaf3mPyNZV6Vnh38Bi OR7+lLDVOaPK9wkrO5zboWbCjJJxitjTNPS21G3juMln+Yr2qfw/phub0zyL+6j5GR1Nac9gsWpx 3UjcjoK6VEUpHUWu0xgAY9qseSD2qha3ETY2uPzrTiYEVoYkiQjZjHNMKspqdTxSnBoAqcPwwpvl 7CcdDVlogelNZeBSKKxJFKJsdakaPFMMWRQBKrg1IpqnsZaljlIODTEWDTaUNkUhoAKDRTJX2xk+ lAFO/lwmwHBbiqpmjQAF1yKiuGM75PSoCgB6UijmoIHMg81zvX+Gr8l3FEn9w+4qjFLFHnz3ff7m lZhc5MW0p/tVne5o48pPFdrMezD3FSXJMgQQoVOevSmRlIo9siqSO6iq0ktyZhFwEIypPWkF7bFo W9yjZB69s00LJFKWn3AH0qeCXauZGO73qtc3rtJs2oR25pDuyOe5hc7VYE1HeIraRcxkLloj0+lI 1tEkZdkzJjPFZ7XNxLDKvIQqR0oGl2Ivg7Ji21AdxIP5V6WxGRjmvL/hSDbyapGeqygV6SZAAOea 0IluTqwFKSKrCWl8zimSWA/FDNzVcSUGT1oAra9D9s0O8gx/rIiK8BtojPceSO5219AXEoaB88/K f5V4LpR/4nMf++f60nsdNDZo14tDH97aOladpZQwcHLEeo6VZQLjcBk9xTmChiWbBxnjuK522zoj CKJ4JvLBGeDVkzbkxWO1yBKNpzU63YAznmiw3YfO4yCeorDvJQzNjp7Vau7s4asxWEpx0Hc1pFGE mafg7WRoviELJ8ttekIzE9G7GvV5VM0R8ttrjlT6V4bf3NtHb7VYh1OVI7EV6P4F8UPruikznN3b nZJ/tDsa1smrM5Zqzua11dPbRSOdxJHI6g/4VzRvTJclGTbuIA56GtXV7lUmC7eZeB7GqemaaJLx WfkK2SK85RcKlkbq0o3Z2FjbC3sYIh1bk03WrdcxDPJ4qZ5hFPCD0FPvLZdQmhZX2rGcn3r00cjO anjkgwkjlBnKsDWlpesy25ENxyP4WHetK802G6i8thkVzt3pl7YOTGPOhHI9RSHc7aC7VwMGrSyg 1xVprafKpJVh1BrctdQDgc0XFY3NwNIVzVWOfdUwlpgPIyKjK4qVWBFIRmgCHvQyd6cyGkBoAFOK dmkpRQAE1XuT+5f6VMahk5BFAHOPqAQkbTkGq0mqYP3au3diDK5A6msyayYNwoqDRWMtZIZCGnCq R054NVpZWMxFtGyjp8vQ0Sn7ByJV2N0V+fyqjHfCS4kS0u5BEwBORkqc9qhK5XNy+Ze86eJjlZMH pnrUltNK04N1KVAPGRUm4JApknK8feIyagubqGaHbHK0rdQuRk/nUlcyL88qE7A2444+brTLVApZ phHk9OeazxpkvkiVXKuBna44pv8AaM0YMPkKzDgshoDlvsaV5MqxZhBb2B4rmpNeeKdltcKm37sg z83tWlBHYtse4Lecp/iYnmsPUYoTdSOpZIlOQO34VSsJRbepr+CmFvqt4QRm5bewHY13fmZjzXk/ hG4lg1eSWQnyW+XJ9a9GhvAVZc8elVaxLab0NAS4zzTluBWI2oAEgke1RHVAp++B+NMm5v8AnjJ5 70rTZ71zZ1cBiN6nn1qT+1l4+ZfzoC5rTz4ifn+E/wAq8OsX8vVxns56/jXp11qyq23evI9a8qll WLV5mz8okNNrQ1pTszrI71VfIfaQOueKqpq4uDM7MAAcYFY14++NvJl4YdAKNBhndpuMDGMsKzUN DSdV30LEt5JJKRDkFeVJ7ihtSuQAHGcf3TinzWs0bEoV/LrVNmmyN8JGfQZp2JU7l0XVxdRnaoQA ck1mvfTZKfwjuvQ1agiupgUhikYHjgYqVNGuI4gDHgD+8apWQpX6GTO7MgPVs1p+ENZk0XW0ckrD MNkg/kfzqKSG6jBCRNge2RVnQ9BudY1JI5o9kI5kcDoKd+xlZ9T0t/8ASR5rAFV5DVq6HChjZupJ 61UuEjg06OFAAqgLWjorr9jTbgDdXLvX1NNqZavuL+CI8b8gflUjLPanjJFV/GCyQ6dBeQA+ZDIG 49O9aem3sepWayDBJHIrr6mHmVY9ROcOMVZWaOUc4NLcWEcg6YPtWbNbS27HYSRRcC1LpVncZJjU E9xVVtJktstbytx0BojvXU4PWraXwON2KBakFtqM0D7LhMD1rbgmWaMFTms5mgnGG21HEptpsxP8 h7UAbcbkHFPMmDVNZwwHPNPMlAyz5vrRuBqrvzQH96YizmjNQB/enbqAHO+AagaUGknlAQ89KpIx kbrxSGSyAOc1XeFT2qwcYqMkUDPO7m3mljJ8+K3XbgtIQxz29qbax/u0BaOOSMY8zcCHNZQZSIll BQMBlgCQT7Vt272UCo/m27KR1IwfrWTfQ15bak327y0xKA/qyHjNU4pWkn3myR1zgbl5HvmnTPd3 7FbXy4Ih/wAtBICCPpjrVq0uhGdpuYZcH7kaHd/+ulawJ+Q5zcToypPGoH/LNeo/KqtlZSPNIrXE YYHO0cNj6U7VtQjtF87MUbKNwycOfwrG1G6lubuKWZkik8vG5DklT9O/tT5dBqT2Q+7YNqBiilBw eQR19TmqbFtRuVtIAWGfmPYD1NQ3d0sETQQjdJIQCo+9n+6P61v6Ppch0sWsDp5rjfNIR3/u7qcV bVjqSt7qIWt7AxRxGQQlBwqnP45Heqim6N1st9QfyY1Lu/lnGB7mtmWLUtNjEQe0cO4VZGCjHsax taSXU7ttHsG+cMJL2VD8oPZaq1zFaFDTEvNSSW6mnkETORGuTTpLYzEJ+/bBxwSDmt57WNJY7SFQ pjRdozhUx/jVeCFdO1v7YS/luQm+Rvuk8ZxTd10JSjJ7mFFpOorIwCTbWPG/ORVhdL1cF1SAk54J cHIrtJ3SWT5Bn1bOc1CjLvJEmAODis3NnXGhFI5KTQtSmVfNCxtjox/wqu3g9y25guT14Oa7WdVc BeWHeoRF5hx8wx2LUudj9jE5VfCki8CYqPTbUw8PJEBmWTjtnFdIbcjAA4/3qY1u+NyqAw9T1FLm ZShFGTbaNCjEgs2fcmrsNoYWIWIYHcirsULnkyED0WnyJFFyzfMe2am7KskVRbuxOfLA+lRzWq85 AwPWrMk64AB+b0xVKcmQkFs+1MGU3RXOARx2FdTo1gLOxAZQsj8t/SudtLdpb2OPbgbhnNdc8gFX FGFRlbUxmxJXOV5qXQJ99mwzyDmmviWN0z94YrI0a7+wXphkPG7BzWU/dqKRKV4WPQpBHqGmKrjc vcVmLGdLulePiFuCBU+nXAin2N/q36VZvYPLUkjdG3cdq6TA0ImWaIMpBBpkkWc5FZ2m3H2cNGzZ Xsa1FlVxkEUxGbPYK+SAAaovavEeRxW+y1EyA0DMRYt33Tin+VIo71oSWityuAahaKSMYPIoArxO 6sOT1rRMh9ahW3LqpxU4hOaAGbzSiQ1J5QFKI/amA1ZDSXV4II/VsdBVfUNStdLhMlzKqD3NcvN4 kspZDJ9vhCnpzSuVGLZo/bLh3ZnEmCeBirCXzImFicVif8JFY8f6fFz79alTXLKRSVvYiB6GpuXy mlLqcoHEUn4LVOTVpQf9VL/3zVf+3bJuBfx/nTH1ezXBN/GAfWi4cplfb1lhLQ3ZlU/3IQcVQi0u PUFZjdDBzjERT+dNtGWWVnt4mt2YjLRuBkD1B4rYU37KeYfLA+9Idx/SsnYpcy3M1VOmMGmgtZR/ fRv6U9tR8+SJ5oYo4yMqrHAbvnNH9j3F1IzsIsnurDBH0pdT0SR7dDeJFPHECAGbbtHt70l5lvVa Dm1Cxnilt5tPRi/y5jIIJ+tc7Nd2+m7xCWWcNsKtzxii3iGnWbM0jDd/q2HO0CnaZawzA6rqTO1n G+yJEXLySetXFfcTJqK0Wpc02yTSpYrm8juTeyJvhCgMIwfXPU1bkvdLVfMvp76aXOxj8qlvbg1s 6YNTjt2P2WN2clkeZhkDtmsqSR4ZLu+vorGE2RJkjjiJL+mCeOarcySKupiLSmZ/KWW/uhizQNll BGCzAcVPomnLoVjtmfzbmXLSYUk/TNVNCtZr+6k1zViolxmFRwsaY9Ku3WrQbWkgnnlZvmTyV2j6 EmtEtDOUtbDp9TJmEOwknODnHTsc1Sns1vbxpLyOWaJFHlLnAyfSrmm2EluBcX5824k5VmP3B3q3 cXMEZzI4LhcYHX6YFDTXUlSj0iENkUj8uJ2jOMAk5yarjUP7KsjBeMoQPu8wHO7NPutQnEe61twW K4zK2No78etZYsvNdHunF3IBlUI2oi98+prNqNjopyqX0NNtftVRHYPtboQpxVaTxDZ71O889TtN MciaUooyAvyrjoKj8uEbUaINjoG/TmsTsUmXG1m3GGEyfnWta3kE8XysCT1FcnPp1vLOFkjBdjxg dqW1glgldrWVlQDAD9M0DudVcZWFhCagtrJrj55D06CscatdQFkmjD4HVeMVKPEBgQF43H0GaLks 3/7N+Q4Oaa+jhUynJ5rOi8URPGoyRn1FWF8QpISEYe1FxFZ5ktb+BywALD8K15HINcn4gk8wfaIS AwOWGauaH4hTVrU7+J4+HH9a0iYzRuM5UgisjV7WQyC7t+ccsKv+cCKcr/iD1FTOKkrMlOxJpPiS KSNI5jhlHWu00/UYLuPy96sMV5tc6CNzXNkcHqYzUFnrNxp84zlWB6GoVVw0kN01LWJ6jcaaB80R 4NV8TwdORWXo3jWGeQW14NjnoexrpdiTIJIiCpreMlJXRi4tblSLURkCQEGraSpJ0IqpNaK+cjmq TJNanKHIHaqJsbXl7uhpBASeTxWdaaqGbY/BrTjkDr9aYASB8qDgUm1j14FK0ip0GcVRur2XlIlG 40h2uW3kji+82T6VGZJZuEXYvqarWtkwbzrt8nqBVTWtdFrC0duu6Qj8qidRQV2VGDk7I5bxmjzz sI2DCM9+ma5QRfIp2Blx09+9d1p1mNVtprm4U7QCTnua42QRGV1b7qnGCeOtc1KUpLmZ2pRXuoZF B5ku0gAfwseo+tLE0SOwX5QMg9Sc/wCFDB5HA456NnHPvSshBdlzuHTnoO9agMntjNG8gDB+M7Dx TLlReBFY5VBgPkAk1LJI+SFlYA459h2xUcixLKqsuF2k569/SgDpbOVJY0P2VgGHUpjAqvfyLZPi 2WRW+8wB+U/hTgLucgpudfc7ayvEs2qWttEIwpV/vY6j6U0tTkvYpnVIvt6TRxS2YJ2sVPDE96e9 xOgkSS8muIojvHmHv6fSmyX/ANohEbQItssYO4jLE1QQS6xceTagrFHwXzgKPc+tW7S0Glyasn02 3/tvU8zti0hXc56Ln0rd01LW8YQfbDFDG+Ei2bV+oqTR4rGxgltHkT7OP4hg7/XNJcyaHGwjUsp5 YYBPP0pvsiL31Zam02RtQhW1uZZ4VbDKpwq/jXJyXs+v+KjYl2OnwyE+UOAQvc+prUuLlfDmmTyQ 3kr3N2MRQH+HPfFSeHtHTT7FZZT/AKRKNzueoJ7VUV3FJ2Vy7qk0FvGkPleaso2KmcVDbRC5h8ix dYHXhgyg4qW6uZo2zJbQ3MIB24OHUetQeH1JluJXBiWRshW5NaHPsild/aba52ao088BwEaI/KPq KtWoiii8yDyN2SoMf3sdOhraysrleNncday9bsoBaNMu1HjGVZRg1Eo3NKdS3QgGSkgYEPI3Iz90 00x/eRc4UYyOuPSlsHkm0RnkYSOrDacc49/WpMFY12g5zye9YSXKz0KcudXRDD+6cqB8w7eop8zB QWA+XrmpzFG0SDczMDn3Apso3bhgBcce4HtUlEJMjW0jKfugcg9KYYjsj8w/fXcCPWpo9gRFTh+o FKyHbg4/3s9BQBWbc0p3EMzfrimsgY5ZcCrKQKziTGMj5ee1R3EZ2ARH58+vUUIRAgBA3DqOB2qJ iNpAACrVkK3ToG6UksIyWHIPfHegDKvLdZEU/h9azJbJ7KTfbO8UuOCp610rR7lK4wwGRxVc25YD tn15xVJ2IcbmbB4kvrYbZkEgHfua0rbxfCSBIrofQiqk9mvykHJz3FU7iyBJwp2jg1SkiORna2Gv 2sxGyVQT2JFaU9tYaomJEAbswrzH+zwACBjPQ96fBfX9mcw3DgZ6Mc0NJis0dtfeGJki3WkwcDpn rS6V4p1PQm8qTdJGvVW/pVLw/wCJPMtnOoTokqtgDpkVrnVtGuvluJkDHuazdKzvBhzX0kdno/ia w1uJSrBJD1UnkGtSS3Vh6ivNv7Cspj5unXG1+oZGp6ar4h0blna4hHHIzV+0cfiRDgnsddqdj5ae bHwR6Vo6WTNbpk9BXH2njxbpvIu4cM3HAroNM1V9hWCBnJPHFNVYvZh7OXU3HiJ44A9azbzU7HTE ZmIZl645JrK1bUnTP268EGekMRyTXH3WoyTZ+ygRjPDsNzH86Tk+hUad9zqbjXrvUlxbQuiH+Iis 1zFp+ZLuYyHrt3Zrnri81AxANeSkE8qvGPyqFUeRfNkOcjByf51k6SbvJ3N4prbQ3rrxNPPbGC2R I4c7So61zrwFkVwcEN2649Ksm2C7WjOR1YZxgf1qREjBDkcMccd6spK2xUDqED7WVV7k4ORUZcGN Xj5VjllPr61Zkt2DYI6Hdkd6qlPL+4Ml8j8KLDI5kU7dp2ADkZ4pyysq7twGeg25OKV4tyhmAwR0 J+6aYwG4DazcfwmmSW7XU5FXbDdpn+EMahury7vZFNztAj+9jpiq2oWwEghntlDHoyjpUFxMkEao rMW9zRZdDJO2rK9xcGedYIiR5zBVz2FdPdWcWl2NtaR2/msxDO1YGl6cZ70Xd24iRfmAPU10Nlqa WfmPMWnJPykg8D0rVqysjncryuyxFd6ZbRZksWRAOu2qd7e6Ylq+rIqFEBjjTH8XvVr+35L75BZR m3HLvJ0FYeuFNYaO106NYraM5lZR8pNKK1Hp1JdHs/7S26pfkPO3Kjso9AK3JUV22Bs4HIqBPKsd PVIipIUAAVHPCto8JjnLs/LDsM1s7bGDc27oivoPs8W+QsF9VqW3s3njWW2dnXb+Aq1exrc2XlBg CRjioNIuntLcWMn7nbn5xwGqXHsNVZLct2w8iz3NgYPJzTi0N7EVmjPlsONwxkVXmzvCpnysY6cG mS6lPDbtZyQ5hP3ZT1FDdtBqm5PmuZyrcaLdSqkLSWj8MvXipklt2YNDcYc9Fk4wKfBfys4Rojt/ hc9DU7eXdkxywoy9CQOlTJKRpCUoCAgZ2lWYjnBquVmWQFxweKm/sq1PyQ7sL3XqaLeGMSPEwlbZ 3J4NT7Er61psRyhbRBdTNtg6AZ60qyRXMRmAlSIHGSvFV9ZtHlRfLJEa87Kt6beK+nG3hb98MEqw 5pOCSBVpSloKkaxxbn5j6D3qupAbBGEAO0U9pJJX3Oe/Q1G7qrjoSvAx2rI6le2orAllKkYPODRK jCICNuQe9I3LoCOAOTTpHaOFieVbpSKK/BjIkzu9qcE3qUBK9x70jqX2k9hUsT+UBwMn1pgVNitC 2Mh89/6VFLCHyRwQMVPKdzgNjG7rSOF2sw6qcfWmhFMwAp8oJHeqclvuYnacittId6q4O0Y5zUDw ZDbOnXNNMVjJ+xYwdvJ9aDY7u3PcVrfZzJNgHOR1p0UONy43Ed6Li5TOjhuLZg0MjJgZyDWvFrup 2qHMnmKOzDOaUwt9kB4z64pIgN+GAxijmBQRoWWrWMl2k17a8r3Rav3/AIovpYzb6bi3gHAK8Mfq awo7cLvAPLdPSrYhChF4L49anRapFciKjF3uGdizyE8s3JqwmJIRk42k8e9KzgyHgB+lCFky2FYj kGncqyFiXYp8zAz0NRbjsJbHPAzQWZyu/kPnAI6Ux8AhznC9aAsTo21H85myBwB2FLGEkUYIKou4 fWmqU3Bsk/LnHaotrNyCAM8AUASlxMiHaBgVHcEKIwuNzfKV9KslxGBtjLVEkXmbm6kD86EIrSoP MCY+Ze56EVAYWDnIDJ2z2q2zgQbODIvGT1pEk2fe3DPoM0DMNdYe5WR5wVbOVB9KtaJphu3e9uQT GnKL60UVrtscUnsjY+2u83mS2a7APl45xVy11mzvWNtHEFO3nK9KKKTQjnZ7r7XrL6bE222Q5cj+ I1qG38mIRxlFUdB60UVsloZTk4y0GyWcslqVEgQnkEVTEVxKpUYLdjnFFFRIuE20XraGWG3VbjLP jsadJ5flBWV356DtRRVQM6rbQ8rPAyeSr7McbuaHNxdfuriNQP7wNFFNszSsVolmsJQiyLKg7GpF 1BXd0RSHHaiipudPs42uJDemOJocMGJySKsR3Shem0eoNFFJNilCNmKbuBhy49OahnsoZ2EkMmyV eQVNFFabnLzNMhma6gGZohL/ALSVWa9tl3M4dGPYiiis3FHTCrLuTRXMErLsuUJAwBTpYy4GDnno DRRWTSRvCpJiuhGNyEDtQ6kLuA49KKKg3TuRESSRMxAVV9qZHNbJGCJ0OTyaKKuKTRlUm47FkoZE 3RHdGBncKql+Ap6etFFSXCTY7G2XcD2qXzAuTnqKKKCx0Mhx1JB6CmzMQ2D1HQUUUB1E38DOcipW kJdW6DH5UUUDF86NWK5BLHOakRlePg49qKKBkjPmHBxlenFQ43ja/Ge9FFAEaBQSimlicoRwOtFF AEq/uiQW4PY0yN+H4bA5zRRQBC4GVlT1yc96Y5YsWVtoPY0UUCP/2Q== --b1_b88dd5b05f66f122b2179e7bd8d6f627--