Date: Fri, 9 Jun 2023 15:18:55 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <3e0aeb8f5dbf3a037ba3f1dd7ce4ac34@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.230.152.133 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_3e0aeb8f5dbf3a037ba3f1dd7ce4ac34" --b1_3e0aeb8f5dbf3a037ba3f1dd7ce4ac34 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_3e0aeb8f5dbf3a037ba3f1dd7ce4ac34" --b2_3e0aeb8f5dbf3a037ba3f1dd7ce4ac34 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 28 Ang Mundo ng mga Jinn (Espiritu) Deskripsyon: Isang pagpapakilala sa paglikha ng Allah na kilala bilang "jinn." Unang Bahagi 1: Ang kanilang buhay, mga kakayahan at kahinaan. Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 30 Mar 2018 - Huling binago sa 17 Oct 2022 Nai-print: 70 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8078 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Mga Haligi ng Paniniwala Mga Layunin · Upang malaman ang tungkol sa mga buhay at kakayahan ng jinn. · Upang malaman ang tungkol sa mga kahinaan ng jinn. Mga Terminolohiyang Arabik · Jinn -isang nilalang ng Allah na nilikha bago ang tao mula sa walang usok na apoy. Ang mga ito ay dating tinutukoy na mga nilalang na espiritu, mga banshee (isang espiritu ng babae na ang pag-ungol ay nagbababala ng isang paparating na kamatayan sa isang tahanan) , mga guni-guni, multo at iba pa.· Sunnah -Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa saklaw na pinag-aaralan subali't ang kahulugan ay karaniwang tinatanggap, kahit na anong iniulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o pinahintulutan. Ang "jinn o espiritu" ay bukod na nilikha ng Allah tulad ng mga tao at mga anghel. Maaari silang mag-isip tulad ng mga tao at piliin ang landas ng mabuti o masama, ngunit, hindi katulad ng mga tao, ang jinn ay nilikha mula sa apoy (Qur'an 15:27, 55:15). Gayundin, ang jinn ay karaniwang hindi nakikita ng mga tao (Quran 7: 27) at may ilang natatanging kakayahan na wala ang tao.Ang paniniwala sa jinn ay obligado. Dahil ang mga ito ay binanggit sa Quran at sa Sunnah ng Propeta, ang isang Muslim ay kinakailangang maniwala sa kanilang pagkalikha at anumang impormasyon na makikita natin tungkol sa mga ito sa dalawang Islamikong mapagkukunan.Ang Buhay ng mga Jinn o Espiritu Ang mga jinn ay namumuhay sa lupa katulad ng mga tao, ngunit mas madalas silang matagpuan sa mga lugar na guho o sira-sira at mga maruming lugar tulad ng mga banyo at mga sementeryo. Gustung-gusto nilang umupo sa pagitan ng lilim at sikat ng araw.Ang lahat ng jinn ay hindi magkakapareho. Ang iba sa mga ito ay mabuting espiritu at ang iba sa kanila ay mga masama. Binanggit ng Allah sa Qur'an kung ano ang sinabi ng mga jinn tungkol sa kanilang sarili:“May ilan sa atin na mga matuwid, at ang ilan ay salungat. Sinusundan natin ang magkakaibang mga landas. "(Qur'an 72:11)May mga Muslim at di-Muslim na jinn. “At ang iba sa atin ay mga Muslim at ang iba sa atin ay mga hindi naniniwala (na lumihis mula sa Tamang Landas). At sinumang yumakap sa Islam, kung gayon ay natagpuan niya ang Tamang Landas. "(Qur'an 72:14) Ang mga jinn ay kumakain at umiinom, minsan ay kasalamuha natin. Madali silang maitaboy mula sa pagkain at pag-inom kasama natin na ating tatalakayin mamaya. Sila rin ay nag-aasawa at mayroong mga anak. Binanggit ng Allah ang mga anak ng jinn sa Quran, "... Kung gayon ay kukunin mo ba siya at ang kanyang mga supling bilang mga tagapagtanggol kaysa sa Akin? ..." (Qur'an 18:50)Ang Jinn ay hindi mabubuhay magpakailanman, sila ay mamamatay. Ang Propeta ay laging sinasabi sa isa sa kanyang mga panalangin, "Humihingi ako ng pangangalaga sa Iyong kaluwalhatian, wala ibang tunay na Panginoon maliban sa Iyo (Allah), ang Nag-iisa na hindi kailanman mamamatay, at ang mga tao at ang mga jinn ay mamamatay." (Saheeh Al-Bukhari)Ang jinn ay maaaring gayahin ang hugis ng mga ahas, itim na pusa, itim na aso, at minsan ay maaari silang mag-anyong tao.Ang jinn ay mayroon ding mga sasakyang hayop gaya ng nabanggit sa Quran:“At hikayatin [sa kawalang-isip] ang sinuman sa kanila sa pamamagitan ng iyong tinig at salakayin sila gamit ang inyong mga kabayo ... "(Qur'an 17:64)Mga Kakayahan ng Jinn Kumpara sa mga tao, ang jinn ay may ilang natatanging kakayahan. Una, maaari silang maglakbay nang napakabilis. Sinabi sa atin ng Allah mula sa Quran:"Sinabi ng malakas najinn, "Dadalhin ko ito sa iyo bago ka makatayo mula sa iyong kinauupuan. Tunay, na ako ay malakas at mapagkakatiwalaan para sa gayong gawain. "(Quran 27: 39)Maaari nilang maabot ang kalangitan dahil ang mga ito ay nakasalaysay na sinabi sa Qur'an:“At hinangad naming maabot ang Paraiso; ngunit natagpuan ito na puno ng mga mahihigpit na bantay at mga nagniningas na apoy. "(Qur'an 72: 8)Maaari silang magpalit ng iba't ibang mga hugis gaya ng unang nabanggit. Ang masamang espiritu - ang mga demonyo - ay maaaring sumanib sa katawan ng mga tao. Maaari rin nilang ibulong ang mga iniisip at hikayatin ang mga tao:“Mula sa tagabulong ng masama (diyablo na bumubulong ng masama sa puso ng mga tao) na lumayo (mula sa kanyang pagbulong sa puso ng isang tao pagkatapos na alalahanin ang Allah). "(Qur'an 114: 4)Mga Kahinaan ng Jinn Kahit na ang masamang espiritu - ang mga satanas- ay may mga natatanging kakayahan, ang isang mananampalataya ay pinoprotektahan ng Allah. Ang mga satanas ay hindi mapipinsala ang isang matuwid na Muslim na may pahintulot ng Allah.“Tunay, na ang Aking (tapat) na mga alipin - sa kanila ay wala kang kapangyarihan; at ang iyong Nag-iisang Panginoon ay sapat na bilang (kanilang) tagapangalaga. "(Quran 17:65) Ang mga sumusunod ay ilang mga halimbawa ng kanilang mga limitadong kapangyarihan: 1. Natatakot sila sa ilang mga mananampalataya. “Tunay, na ang Aking (tapat) na mga alipin - sa kanila ay wala kang kapangyarihan; at ang iyong Nag-iisang Panginoon ay sapat na bilang (kanilang) tagapangalaga. "(Quran 17:65)“Ang mananampalataya ay napapahina ang kanyang demonyo sa parehong paraan na ang isa sa inyo ay nagpapahina sa kanyang kamelyo habang naglalakbay. "(Musnad)2.Sinabi ng Propeta na kung tatakpan natin ang ating mga pinggan at bibigkasin ang 'Bismillah,' ang mga satanas ay hindi makapagbubukas ng takip. Sa katulad na paraan, hindi sila makakapasok sa isang bahay kung isasara natin ang pinto na binibigkas ang 'Bismillah.'“Kung ang isang tao ay papasok sa kanyang bahay at binanggit ang pangalan ng Allah sa pagpasok nito at sa pagkain sa loob nito, sinabi ni Satanas, 'Walang lugar para sa iyo dito at walang pagkain dito.' Ngunit kung ang tao ay pumasok sa kanyang bahay at nakalimutan ang pagbanggit sa pangalan ng Allah sa pagpasok nito, sinabi ni Satanas, 'Nakahanap ako ng matutuluyan para sa iyo.' At kung hindi niya binanggit ang pangalan ng Allah sa kanyang pagkain, sinabi ni Satanas, 'Nakahanap ako ng tuluyan at ng pagkain.' (Saheeh Muslim, Musnad) 3. Maaari silang magpalit ng iba't ibang anyo, ngunit hindi nila maaaring gayahin ang anyo ni Propeta Muhammad (SAW). Sinabi ng Propeta, “Sinumang makakita sa akin sa isang panaginip ay tunay na nakakita sa akin, sapagkat hindi maaaring gayahin ni Satanas ang aking anyo. "Sinabi ni Abu 'Abdullah na," Si Ibn Sirin ay nagsabi,' Kung makikita lamang niya ang Propeta sa kanyang tunay na anyo. '"(Saheeh Al- Bukhari) 4. Hindi sila maaaring mangalap ng impormasyon mula sa kalangitan dahil pinipigilan sila na makaabot sa ganoong kalayo, tulad ng sinabi ng Allah: “Sa katunayan sila ay inalis malayo mula sa kahit na (isang pagkakataon ng) pagdinig dito. "(Quran 26: 212) 5. Tulad ng mga tao, ang mgajinn ay hinamon din upang makabuo ng isang bagay na katulad ng Quran, ngunit hindi nila magawa at hindi ito magagawa: Sabihin: "Kung ang buong sangkatauhan at jinn (espiritu)ay magsasama upang makalikha ng katulad ng Qur'an na ito, hindi sila makagagawa ng tulad nito, kahit na sila ay nagtataglay ng tulong at suporta ng bawat isa." (Quran 17:88) Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/184/ang-mundo-ng-mga-jinn-espiritu/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_3e0aeb8f5dbf3a037ba3f1dd7ce4ac34 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Mundo ng mga Jinn (Espiritu)

Deskripsyon: Isang pagpapakilala sa paglikha ng Allah na kilala bilang "jinn." Unang Bahagi 1: Ang kanilang buhay, mga kakayahan at kahinaan.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 30 Mar 2018 - Huling binago sa 17 Oct 2022

Nai-print: 70 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8078 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Mga Haligi ng Paniniwala


Mga Layunin

·      Upang malaman ang tungkol sa mga buhay at kakayahan ng jinn.

·       Upang malaman ang tungkol sa mga kahinaan ng jinn.

Mga Terminolohiyang  Arabik

·       Jinnisang nilalang ng Allah na nilikha bago ang tao mula sa walang usok na apoy. Ang mga ito ay dating tinutukoy na mga nilalang na espiritu, mga banshee (isang espiritu ng babae na ang pag-ungol ay nagbababala ng isang paparating na kamatayan sa isang tahanan) , mga guni-guni, multo at iba pa.

·       SunnahAng salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa saklaw  na pinag-aaralan subali't ang kahulugan ay karaniwang tinatanggap, kahit na anong iniulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o pinahintulutan.

Jinn1.jpgAng "jinn o espiritu" ay bukod na nilikha ng Allah tulad ng mga tao at mga anghel. Maaari silang mag-isip tulad ng mga tao at piliin ang landas ng mabuti o masama, ngunit, hindi katulad ng mga tao, ang jinn  ay nilikha mula sa apoy (Qur'an 15:27, 55:15). Gayundin, ang jinn ay karaniwang hindi nakikita ng mga tao (Quran 7: 27) at may ilang natatanging kakayahan na wala ang tao.

Ang paniniwala sa jinn ay obligado. Dahil ang mga ito ay binanggit sa Quran at sa Sunnah ng Propeta, ang isang Muslim ay kinakailangang maniwala sa kanilang pagkalikha at anumang impormasyon na makikita natin tungkol sa mga ito sa dalawang Islamikong mapagkukunan.

Ang Buhay ng mga Jinn o Espiritu

Ang mga jinn ay namumuhay sa lupa katulad ng mga tao, ngunit mas madalas silang matagpuan sa mga lugar na guho o sira-sira at mga maruming lugar tulad ng mga banyo at mga sementeryo. Gustung-gusto nilang umupo sa pagitan ng lilim at sikat ng araw.

Ang lahat ng jinn ay hindi magkakapareho. Ang iba sa mga ito ay mabuting espiritu at ang iba sa kanila ay mga masama. Binanggit ng Allah sa Qur'an kung ano ang sinabi ng mga jinn tungkol sa kanilang sarili:

“May ilan sa atin na mga matuwid, at ang ilan ay salungat. Sinusundan natin ang magkakaibang mga landas. "(Qur'an 72:11)

May mga Muslim at di-Muslim na jinn.

“At ang iba sa atin ay mga Muslim at ang iba sa atin ay mga hindi naniniwala (na lumihis mula sa Tamang Landas). At sinumang yumakap sa Islam, kung gayon ay natagpuan niya ang Tamang Landas. "(Qur'an 72:14)

Ang mga jinn ay kumakain at umiinom, minsan ay kasalamuha natin. Madali silang maitaboy mula sa pagkain at pag-inom kasama natin na ating tatalakayin mamaya. Sila rin ay nag-aasawa at mayroong mga anak. Binanggit ng Allah ang mga anak ng jinn sa Quran, "... Kung gayon ay kukunin mo ba siya at ang kanyang mga supling bilang mga tagapagtanggol kaysa sa Akin? ..." (Qur'an 18:50)

Ang Jinn ay hindi mabubuhay magpakailanman, sila ay mamamatay. Ang Propeta ay laging sinasabi sa isa sa kanyang mga panalangin, "Humihingi ako ng pangangalaga sa Iyong kaluwalhatian, wala ibang tunay na Panginoon maliban sa Iyo (Allah), ang Nag-iisa na hindi kailanman mamamatay, at ang mga tao at ang mga jinn ay mamamatay." (Saheeh Al-Bukhari)

Ang jinn ay maaaring gayahin ang hugis ng mga ahas, itim na pusa, itim na aso, at minsan ay maaari silang mag-anyong tao.

Ang jinn ay mayroon ding mga sasakyang hayop gaya ng nabanggit sa Quran:

“At hikayatin [sa kawalang-isip] ang sinuman sa kanila sa pamamagitan ng iyong tinig at salakayin sila gamit ang inyong mga kabayo ... "(Qur'an 17:64)

Mga Kakayahan ng Jinn 

Kumpara sa mga tao, ang jinn ay may ilang natatanging kakayahan. Una, maaari silang maglakbay nang napakabilis. Sinabi sa atin ng Allah mula sa Quran:

"Sinabi ng malakas na jinn, "Dadalhin ko ito sa iyo bago ka makatayo mula sa iyong kinauupuan. Tunay, na ako ay malakas at mapagkakatiwalaan para sa gayong gawain. "(Quran 27: 39)

Maaari nilang maabot ang kalangitan dahil ang mga ito ay nakasalaysay na sinabi sa Qur'an:

“At hinangad naming maabot ang Paraiso; ngunit natagpuan ito na puno ng mga mahihigpit na bantay at mga nagniningas na apoy. "(Qur'an 72: 8)

Maaari silang magpalit ng iba't ibang mga hugis gaya ng unang nabanggit. Ang masamang espiritu - ang mga demonyo - ay maaaring sumanib sa katawan ng mga tao. Maaari rin nilang ibulong ang mga iniisip at hikayatin ang mga tao:

“Mula sa tagabulong ng masama (diyablo na bumubulong ng masama sa puso ng mga tao) na lumayo (mula sa kanyang pagbulong sa puso ng isang tao pagkatapos na alalahanin ang Allah). "(Qur'an 114: 4)

Mga Kahinaan ng Jinn 

Kahit na ang masamang espiritu - ang mga satanas- ay may mga natatanging kakayahan, ang isang mananampalataya ay pinoprotektahan ng Allah. Ang mga satanas ay hindi mapipinsala ang isang matuwid na Muslim na may pahintulot ng Allah.

“Tunay, na ang Aking (tapat) na mga alipin - sa kanila ay wala kang kapangyarihan; at ang iyong Nag-iisang Panginoon ay sapat na bilang (kanilang) tagapangalaga. "(Quran 17:65)

Ang mga sumusunod ay ilang mga halimbawa ng kanilang mga limitadong kapangyarihan:

1.    Natatakot sila sa ilang mga mananampalataya.

“Tunay, na ang Aking (tapat) na mga alipin - sa kanila ay wala kang kapangyarihan; at ang iyong Nag-iisang Panginoon ay sapat na bilang (kanilang) tagapangalaga. "(Quran 17:65)

“Ang mananampalataya ay napapahina ang kanyang demonyo sa parehong paraan na ang isa sa inyo ay nagpapahina sa kanyang kamelyo habang naglalakbay. "(Musnad)

2. Sinabi ng Propeta na kung tatakpan natin ang ating mga pinggan at bibigkasin ang 'Bismillah,' ang mga satanas ay hindi makapagbubukas ng takip. Sa katulad na paraan, hindi sila makakapasok sa isang bahay kung isasara natin ang pinto na binibigkas ang 'Bismillah.'

“Kung ang isang tao ay papasok sa kanyang bahay at binanggit ang pangalan ng Allah sa pagpasok nito at sa pagkain sa loob nito, sinabi ni Satanas, 'Walang lugar para sa iyo dito at walang pagkain dito.' Ngunit kung ang tao ay pumasok sa kanyang bahay at nakalimutan ang pagbanggit sa pangalan ng Allah sa pagpasok nito, sinabi ni Satanas, 'Nakahanap ako ng matutuluyan para sa iyo.' At kung hindi niya binanggit ang pangalan ng Allah sa kanyang pagkain, sinabi ni Satanas, 'Nakahanap ako ng tuluyan at ng pagkain.' (Saheeh Muslim, Musnad)

3.    Maaari silang magpalit ng iba't ibang anyo, ngunit hindi nila maaaring gayahin ang anyo ni Propeta Muhammad (SAW). Sinabi ng Propeta,

“Sinumang makakita sa akin sa isang panaginip ay tunay na nakakita sa akin, sapagkat hindi maaaring gayahin ni Satanas ang aking anyo. "Sinabi ni Abu 'Abdullah na," Si Ibn Sirin ay nagsabi,' Kung makikita lamang niya ang Propeta sa kanyang tunay na anyo. '"(Saheeh Al- Bukhari)

4.    Hindi sila maaaring mangalap ng impormasyon mula sa kalangitan dahil pinipigilan sila na makaabot sa ganoong kalayo, tulad ng sinabi ng Allah:

“Sa katunayan sila ay inalis malayo mula sa kahit na (isang pagkakataon ng) pagdinig dito. "(Quran 26: 212)

5.    Tulad ng mga tao, ang mga jinn ay hinamon din upang makabuo ng isang bagay na katulad ng Quran, ngunit hindi nila magawa at hindi ito magagawa:

Sabihin: "Kung ang buong sangkatauhan at jinn (espirituay magsasama upang makalikha ng katulad ng Qur'an na ito, hindi sila makagagawa ng tulad nito, kahit na sila ay nagtataglay ng tulong at suporta ng bawat isa." (Quran 17:88) 

--b2_3e0aeb8f5dbf3a037ba3f1dd7ce4ac34-- --b1_3e0aeb8f5dbf3a037ba3f1dd7ce4ac34 Content-Type: image/jpeg; name="World_of_Jinn_(Part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="World_of_Jinn_(Part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADuAV0DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDyTAzi lCg9OvpT0Qs2AucdhT1VhKnmDaueMdqybNUiMxusfzKR6ZFCxhgWzgAVpXkYk8tnkz6HtTWtEa1D xoS4PJ7Vnz6Grp9jPRM1Kls7EA4KjqM4pI0Ls2Dyqkip4kKEndyR6ZqpSsRGN2WIYEim2kA5AwMZ yO+a0DbGOAbcKpOF9ahieeEw4XIkI+fHzAVYgLBpVuHzIrYUf3s1zSk27nQo2VhnkEkbjSm1Oe1S yxSRPypGecUiTMFKspPvitLtq5kopOzIzCcY5BpFsGYFgc4rUtDGw/eqAashYj9z8CDUOpY0VJPV mdBatGn3fzFS/Z/M6gYrUhZkTbgMM96mEwyAYUA9cVi6jNlTiZC6cjcBQBVlNKh28HBrUSWBhhlH HoKfH5RPAyD3xWcqkn1GoRRl/wBkrwYzgj1qRLWSM4X5vatcLGfSnrGBjBrN1GUomXHvI5Uip1Uc 5q+VBHWmiBB71DkUikUB5BpuBV37OvJ5/Ck8oHoM1KkO5RMYPFN8teTjnuavGA56UeQuPmyTVp9y W2Z4QA5z1pwUd+auiJSgG3HPpSNbhgcKd3am5CKTIuM5AqBgFzkjirE1nOcsqjA7VAbVw3zAY9qF LuAwNGe4pv7snGMmnMgBwI8cdhUCorMSN1WnfYNiyEXHQfTNQzNjGMD8aa0wU7Uz+VRv87dDwO4p pO+ocxC9ySSuwE98VA8ZkB35BPardvE5l3KBgdzUt4SrLGpQM3QHqa0Whm7vcyjCgI/rUTx8njj6 Vamk8hwXZAT2pqTiZCysu3OM9q2TMWioyovfj1NAjRsYYfhTtRgYQhv4epwMiorJNyM7qQg+6fWr VrGbvcU2yk8EHFIbcofT6Vfs7YXKh1Hy/wB4c1LJZoqlmYYHvScmCiZ2GVBuI9snpU8G9gf3gTAy MVHLEXyY/uimiM9e9LcpNxZp224qG8xnz3NTxSKSwLrwcdaxtkgHDsMdADTgr4BIzn1qPZm3tnbY qtpk8DBm2Ac4JpLtRbwJJMvDfwn19q0ZLr7RB+9TCEc+1Z9rGb8mS63vDENkSr3PbNWpN6yFZbRK 8b2qwq0peSTJOcfKtWVngeFlWQY9B2qy0OxDhEC91AqOMRpnAjUduMfnSc1JBZxZSNviQNCOOzD+ KpltZXJZjhmO3pxV2RoxGDsHy9MDpT8xHDKcA9CTxSdRlKEUW9PsXiUbsS45BI6Vae3AfeYwrdc4 rObUp7XekKqxYBU3H+VaEdw0It/Pl86MoF2gcqe5JrHWLua6SGyWzzsX/iPc0sVg+fnI+grQjmtm yVIC9QwPBpVKTMAucHvR7SWyFyK9yqNOUrwQD609bBgflx9at+SE5yT9KkjZuijP1rJzmVZFYWzr 0NSJbscBufpVgZB+YGpEcE8Kc/SpdTuhqJGiKpxj8cVLtGOlP2+2KUpgZ4qedMBoVewzT1XPY0m3 HLVIsg24zgUrpiuASneWcelPV0OADyalyp4BJHvT0C5X2EY9KUKpOOQTUhKn/wCtTSBiplTvsNSG PCVxzkUwjPapAAe9GF9aSi0F7kW0imlmB61MQMUm2qvYVrkJLNilCjkFetSbacFFS2NRKzQRt/CK ia1Rj93irjKB703gDGKSnYHEoGwhAJ+XNOTTgQGypGKsFUJxnFA2Bcc1pGuiXArta4HyKBWRqi2t zE8P2hTIACAo5U+tb5IPArltau4Z5ri1VykijDyFRg4/hH51tSlzPQhqyMaRGlmMYcmRQcjqxHvV jStPLgzFS5jHCA9fek0+4hsn89l80q3LdyO9W7u8itoofLkCMuX2qOGz0BNdLb+FGSS3ZmveMkEl vMhxn5MnBz0qoLlkBQnKdwDU8zGT99Nbnym6uvYn+VOt1torkRvEzo+AjnpzWiskZNXZpaHD59lx KQu4irq2bMSowR70+C2h0y2P7wMeW6BSR7VLaXC30Akiztzg+1c86nVG0abtqRfYCBtyMjvTDZqg IJB461oeWec5NMZM1j7VmiplMW8aqMDp7UOoYj5QcDHSrDR5OPWjyAAMg8+gp+0bLUUjkLKFrkqb 15BCBhVBxn2qxcXqxfuYAERT91e1FxtXbIt9kYycDoKoG6LSlmUqpIOAOtd1ubU5m+XQswXDSSRK 7HYW5B64rVs2ju7jaYk2Jx83AYf41gTykSg4+UjAAqa2doXR5dxB+bg+9RUp3Wg6dSz1Nu8ilhDF E3j+E/8A1qg06dJQ6SHn+FSPvGrbatBJHGkgIkPANV4bcXVq5iuDLMr5Uj0rGLfL76N3HXQpT3jM +wLsuM7QCMBR/jW1FF5doqRzbhIBv3Yzu9DWNLp1/Puk8jO842gcj1zV9Aq38Vt5O3yQASnO5z0z VVErKwo3T1LqRyRBFAwqcBew9au2s4XKOmT2PSm2MUi+clyoLKf9YOA30FTGLHUj61hzp6FNWJRM VPC8E1ainjYgEYY1QAIFORyjZPNJpMV2bawgYPBqYKoHygA+wrGkvnxhQV4wTSRXMxJwxb2pKNx8 xuxqGP7wD61J5ERbIHHrWXFPNwSCKtw3RBG5c++aHGwcyZa+xwH2PuaQ2kQP3AadFdqc5jGavRtG /JAwaTskDKq2xVPkVcY6GlhsT95lJ9hV0qoHDcVInQ46exrN1LCsUxaRn+DBHUGg2kY5KflVzb68 UhBLAA/pU+0Cxnvbx8/uz+VR/Zk9K0HhdudwBqJoWDdDVKSKsUDCpbAUYHpTGhAGABj3rQ8oY5xU fkxg4PAp6PYZnGPmhk461p7YzwQPyprLGo7H6VPLfqVcyth9zSeUT0Bye1aMjJs+UY/CoWkbnGPy qHGw7XKDwOMkrUZjOPumrjMe7VDNKsaM56KM81OguVnPa7fz2UZFuUVlIJLHnHsO4rlJbye7mk3B Hlfvjp61u6/PBqhSQ7lWIHO3GSPUH61z1taTPdhYzuA5LDpivTw8VGFzmq3voPidI503OQG/hA4H pzUqwrcTN9mdWZWwA/p60iqoMjyIVCfdHRQfb1oggKTMyTyCIHcxVfxP5Vt5kW6EzR3enM6tGGUL 8wkbKHPTHvVVoX2xtMHUk/dDcj8O1dPJax3f2ZEIlRoPOUScDjgfzzWJehIV2XMaM4yu5DwO4xWc Kl/UuVMj1C7eYuu4qM52ntTLW6vAi29hIdzHPAxUNzbbYlmcghgOAeR7Ve0C1ia/hdrmMdSATzn0 q2ko3FFvmszo7ISmzjM+7zMc7uuanZQe3NWfKJ54xUZjK5Nec22zosiFYxnmntsU45/Ogr3pkiHI 5FNNoOU87bZ5LDLBiRxjg0fvEbbJnIHAPPWtadLeEeWw84SncWXg5rPuEN1vlaX5042969VSucUo 22NGHS4DZxsrGUyuAM8c+lFzpi6cIfP3PIx4Vei//Xo01JYoWjuBswCQp6k+tdFp1ibm3glkm8yW P0XBwOxzXPUm4u99DojFNGE9jGyGa73eUy5T147UWEM0citAqJkAsueFX15rbfTo5LiYtKp3Hcqf 3CPSs5ZDJ57k4cDaB3IrL2l1Y1UFubNk8V1H5kbhsHaSvTNWltYDJ5m0CTIO7HesjTm2nYn3UHG0 c1txhj0U81yybu0jRqxL9mWQelJ9hUZ5p6Fh947aerKw5kX60oxkiXqRfY0B5Y49DTls4/QgVegj jlyEdXI6j0qb7GSOF59KvmaJ5TMexjcjZux71Lb6eF+dCMitIafIqBjxntVqHTyFO44b0pOUmLlS M77OxxnBP1oFqMdcVrR6ezkljt/Cp00mED5iSe+KlKTBuKMiK3Ib7649avxBgBgA/jVtbGFMYGfr U32RAOF/KrSIcyJYdw5H608RbU6gGpUhAOAKWXEQPyMT7c0NJqxKdyIIT05+oppRifmH41BJNICQ hkFR/argcHDAeo5rB2XQ2jBstmLJpGgc+tUHuJHbsv0qJpZccO2frQpLsX7N9y3JGwGMYPrVWQsO c4+tVZpZySpYn8arsJXzkFhWTqxTsaqk7Fp7hV+84qI3KY+9XLvM8zXEbE/uc7cnBP1qDTNUuYk3 y7PJTKun8QOeorphByM20nY60zrwMim+ZngA1nHU7VFt5GkHlXGdrnjBHatKB4rmPfA4kTOMr0zU yjbctMYyE+9V7qENbOrdCORVx5GQfLEx+lZmp6iLW2OYhuY7QrdD7VCpXfujbstTlNS8PvErS+Wz QqOCh+77Y64qPStHuDM6RM8RaPjdj7vfjqPatu3fTkhmjub1IJXILpuO0H2rVtY4WiMcc4QDhWX7 zD1BrslWnGPLYw5It3OdHhuKO3f7TcMwj6f7K56/WrOmxgXnlRKGtQpUSMOW49KqeJLpxJGIJJJI UOJAw+9+NJp++SxkniJggXO0Zzk+/pntT99wu2TpzWSJFmt11F7aZ/3MMLxAKDuxmmahbRSWyi0t WZVBbeCPu46j1+lZG0PeXryyIJCDjeeS2egPrVuwtJZ8XNtu2oxTBJ/dkDOTWvKo63JUnIzJyJ7k CKbzEPyq7Dn8RXSp4XtTHGMYXAZiD8xb/CsrV7e3GqM8Ew37csAMbWqxo+rTxRMbg75AMAseSM06 kpcqcSYQ96zOm+6oHYDApN5PHSmx3CTDcuD689KeWXr0rh1Oi1iF8+9MLlOmOevGam+0RM/lh1Ld xUEwy/3enpTQjCfQTcqs6jypCvEWeB7VWj04fYY4rdE+1O5LnthTXR27iSLLcFSVcehHWuftZFjn lfJ5c7d3TGe1diqSSMuSNx19a3b6nZpJGlwuAVRPlGe/NdRpMFubcmdCWZiW2tyvbisaPUGldYyi 7QflwK2okEaMwPBX7vauarOUkkzSMbHN6tFLp96TGT5bE7cGqFvOTufceOtXtSvzdMyGNQVzj2rH jdA3zZVT94CuiEbxJnLle512izQC3RmAVs5PYn61rLqVo4PkBSe+RXKW92YlUkllJwQcVbtwVn5X APBBOa5muVs0TUjYmmZiGRQuetMKZGVf8BU8QiHDLwO4q2qWgAypI9jWmthXSK8NvKoDR+YCf7tT mK9hYSZkyOhJzirUl5Faxfu0dkA5x2rAv/Ed40hFqxSIAEhsZrJ3vaxS12NdL+5WeN3kchf4exrQ sNZl81xdYKH7qquNtU9LvfOtIkv8FpfmDBeMema1v7MgmXMJWkosmUo9S9b3iTKSmR9anEueM1nR aV5Y4mOPQVZ8qRVAMgXHQ96fI+5g7dC4GGAeM0/dkcAZqisUrHKXAqdA0fDbn96pJkk+HJHJ5PrT 0RgfmfApiuW4CH8TUu8KPmGPxqlFdQbHbCcfMCaha3ctncDStcwpwzHNL58RwN4OemKdkxczRWa0 K4ztNH2dQOUBz1qxvQ8gE01ufujArNxSLU2UprGHDOykhRnArnJfEGlRSFZI5oQvUuMY/CujvZJY reR41ZmUdFOD9R9K4PVdIk1O4e7ZpXVjlvmALIB1+ue1YqlGT1NI1JdypqrxxXdxN5kf7xspt9PS sC4kaeVZHjYbD/B29MU3ULiRrkLESybtkbAckjjp2qs5lt70hi/yEB1I6D/Gu+lR5VciU7s07q+j vbVQY2EUf3SwOc9/bmuv8K3LTaUFWMRhSQMDisTTP7P1G1azn+SIjciqDk+5NdNpOmwaVA8ULERs 2QCc49q5q9uXlNYpp3JZ45WyME/jVGa1aUNHJGSrdcitsEEfLUbvsUndzXNGbgab7nJW3hpI7ySa eNGQ9FJLfzqtrl29nPFDAGSQ8RkjgmusiuIbrIDKWHUCo7q0tZQGuERynzDJ6VosS3L3iXBW0OLh 0a8uZBBfSvHuxJt7Z9K2Wt0tLqBVAW1kAiaMD+PscUT3jz3I8kcBsI4HAHqau6mhSzjnbB+zyLK+ O4HWnKtOTSehUacY6nKRIgv9Sg8ky3ZuQ1uhHBx3PtWjc2a2+iSJFKFIJkn2Hr64qtN5sHiS4msd hEkJYseRisOa6vYoncybEmBVlGOR1rsUXUa17GEnyJjrW6iCFGOwg5KnoT61YWSFSAr/AD5BAIzW GZDJyckk9u9X7OJX3yl2Xb61vOmlqZ06zvZI67T7+2kVI1QI59sbjVi5naIHCjGOMmuVsruO0vYp ZD5qqee2K1tQuVupd0TZj7H0Ncc4NM6otPUYTucfNtB6lOM1cS9h8tQZGJA5yOawbiYsyhQykdM/ zqtJqDxvtV8YFUqLkg9or2kadzqkfm+cqhDJG0ZGc/N2rNNxHsWMKflHIz09aoI+WAYtuzkfWpfM RGy3Xua6vZ2OP2uhbXUhBOpOM/StbSdYkui3nSKkS/3jyRXOzxSTMDHHx2x605DIDsymAuOOwqZU otBCpJM0NVUzPJJF80aMMsBjr0rOiDcbxwT1rYS7kSxaG5aHy5IdyZwWOOgz2P1rLjdY3AkO4EY4 7UQ0Vhz1ZbRRBHsJDgkcntXRWMUaQxtw6v8AeJ7H0rll/eJjGSD8zY6Vs6YqGVcl2A5ODxWFZaGt N30OhluLW2tvNk+6OBiqEerC4mxDuRQf0q7qUcH9kSP5RkThsIMn8q5HTr4Qs5YEqCcBRjj3p2k4 FQ5b6mhqWq3kMhaKR1jJ24BxzUenrJIzyyFmMhHPXNVng+1MZ5GICD5EJyWq9prqcksItuQSRkfp Sm/dLT1Ot0hpobVYJCMqcA7utbcQQY8yTa2egauJ/tS1hheOKRzIDkSD7oPqQaisdZnuLxBJcKFR h0HUd6m9kRKN2ekIcLjzCR9ak+XGDyPesO0voruQx2zFioz0xxV3En+1Qknrcy5TQEUeeFxn0pyQ BRwzDPbNZ4aZejZp4ec+5pOIWZoiMZ5Yj8afkA/dziqCmcnAQZ96kDzpzIQBUWshWLLSt02A/UVF uI/5ZqPr1rJu9VkHmxA7duCGzzn/AAqloes4ujbXUmWckgs36Vj7TmlZMvl0OmWb1OD6AUvLcg/p TdwI4/OmE8gltvrzWig+rIuDSE/eH5ViXMFvpblx5jK4Py7vXtWjeX8FqoLngnHWub1/WoTew28U 6jKbs7dy+nUd6HBtuKepaZk6utnIf3IFpNHygx8r+5rn/te2KW8k3CVyGSNxkMAcdautdSSmWKZA sTQkbd3fPWsECW5KjsuQckAkV10ovl1FKVti6L2d55JILdTIDuxjgCtzQodQklt5rhZRFksCTkHP U1zlnL9lneKTLE/dPpXVWfiqzhZYndVjAAwo5LH+Qpzj2QQl5nRBmHrWXqeofKYjw4Py4PUe9XNO u3vYDK0RVcnYSQdw/CsXW7yM3rxpIAyrhuK5ZwTNo6lWwvTDqab2+XPORVzxBdsJIArgMCcA+lc+ L5IzuCsWHUE9T60XF7LdbZpjuwPy+lHstU7GqZE0kj3wzJtU8lhXWWV3NAnlXkqSxEcN14PQGuH8 0/aC0gbnoM4rRbUW8qKKBfLQdOeSfXNaVaXMkTCd73LNqslr4luWtSDEIvkU9AuRWRqmZ7+SFkzn kbeApzyauX/mpq8ccQIle3G8eves+Ri1zkEfKNu4cbuec1vCLupeRhJr4fMgmhNkVymU6lx1qNZl lfDOUUn7x5x+FaNwqywmJuSx+8P5VQ+zgBlcDpxn1raEk1ruYVY2fukaxhixWQ4B59a0oG2xkkkZ HAHTNZ9rEUG7fkkYKkGrnmZkAHTuBU1FfQdKVkSbjMy7sAgHJxjNUbiP95wBj6VadHUZLZ9OelQS yFThgQfc0oDm7kXkyiYSBSEAO1j3pNqjBUsZO4POK0dCuCI8MoK5yRjk1UmMlteTzxBGUuRg9s1a k+ZxMmvdTLVnBvgceYocrnk44rNmWS3uvLZCDj1/WtKO8EUqTBERSOQvIFWN1tfJIZYdr/f3JwQA Pf8AlWak4y1WhVuZJIpSzmJJRiMPIoUkDOf8KqLGVYbjhR3pjOPUkZ4zT1kwVLDKnqPWtkrInmvI 2bSGKeNiW5QZPbPoKtW8ixER4YEdGFYsLbH3Ascnp2rXDfJ5+1jgZCiuKrF3OqEkat/r0lrp6ICg lBGSR2+lcpDc+ZPJIULOxyQnANJe3aXcpJ3AnoPQelMtQYy+xTg4GP6VvCPLDXcylK8tC6Ji6hi2 xt33elWAv7sLEWLls8dDVCdHD+Y7DaO1T2txGPKLpIpySvFRKOl0ax1LUNs5DmaFsKck4yCPetzT 7N9TgkaNEikBBB2dSPSo9PvJIQyvH5kMuNwcZFdfYRQSRLJDbmLAxtPYVgpczszSbUVoM0yGaztl jJyV6ttwc/4VfW6mHAQN9RQIlBzg/nUiohGMfrWjlFaWOd3b1Gi4l4JjXHf1qVblsjELY9jQPK4+ UkfWl+XPAqHJdh2GveED5Inz6mqV5JLPb7mG0Ic7uf19q0QQFwCcVl6zqP2e1aGNGbzAcjpWc6iU diorUwdQLxwkIM7iCwBwfajStODzrNNzGOcP1zVCe+leRY0XOAPw+tPt7h2u4oVba8g27s4x7Vzw Tia2O3UysoKDKnpTJEmY9DUFpKunaWqsxJA4HpTY9ZZ3+by9o6gnkV0e3S6GPKzM8TPjTiq8uGB2 jnjpXGyG5ETCKEhQcZHGD6V2/iW9t47ZWRVaUfMCD7d64qa5lkjSSNVxkhtvXI9qak5PRFaFD7LP 9o8y6cKq981FcQwc7WY5OQ5PX1xTpLi4mVhFvw3XaM1QdZFLAFsAY211wTe7MZtIcPLgmxuZsDv2 rrfD3hpV230c0NzG+PkYZxn+tcpbQyXalYlLOOwGTiul8P6fqAD29tcGFiFYgggEEevqKdRu2jHB HXzRta2z/ZEVW9McCuS1J42kLEqrsfmIHBNdbqSzppYSJ1Mqr8xJwWriruKOYuHYLKCSyn/GuL7R 0Q7lWC3tJZUj3by56g8irBszBJILdjKASI89/em2iw22m+b5JErZKue3amaaXi824mQtHg4GcAfQ 1q+upPtHczbgzmcmQZI4O4Y/CiCBnkCucL0Jx0qW9uSWB27sk4ZupqOO4lklClhls8v6/WuiN2jN tRYuqLItxbFGdRLFtOfvYFRJxKFADcdW9KS9vPtk9sSTvjXawPFOtyOCQAAeuetOzUVcXNeTLe1g nVfLxVIEThkkJ+X7oHc1cZFkXGSD+lRvEkJyibgnLHv+FZxY5q+pSMRAzuxzjBNWbe2PJPQfypk4 ZjulCLk9Mc0+MSSRkBzsQfnWkm2iIqzJJ4kUjbhWJ6561TfcSQ6MxBq27O+PLHzAdSOlUJN4I3Hm iCCTJ4XjhK44weWB5HpUeoyGVzsK54PFVEIB2sx56HrSy4WRlB6YzWqhaVzBzbVhybyF46HjnpWg lwgQNLGWJBB9uOKpI2MRu2wk4zW5a28C6dKLgTTRgcbB90+uazqyS3RVOPmYbBcnnIHQ013+cbO1 S3YgW6cWpYw5+XPXpTNyiPCjLZ61qtriW5JFvPIK49ScYrU86RrVgG2sR0Pf1xVSz8oxurOqs4xu IzipZHk87Y5DDj5sYJrCerNo6GfcRNFjccYP41PaSSKNwJIHIApdTw20k5O3Az1AqlCXZwkeTnrW q96OpL0kaolG4sx3D0I+7WtYzW80fmTASIuBt9KxltnOFTofvn6Vq6ZH5XmOsQJJ4XpXJWStodED pLK+lNsVitIn2naEA5PvXRWm8x/ONpxkjjrXIWvmbd0mY4nJ3Y6mtCDUPIkUoMgDuetcnteVjlqd LLKkMbO5OB1xWG2qzSOcNx2XHaqN5qElw2GOO/B4qBLjafmXHowrKrNyeg0rI6m21BNn78hSOBir cNzFOCUYEDrk4rk3ufMSMbGI9QeKRWVVOH2+uTzRGrJLUOVM3LnUWNxsjJ2g8Yp1yy3dm/2jG5Rk MOorGQthcgAHo3f8aknllKmMNhT/ABe1Zc8ubUoyrvcsyiMcZ545qBfNhkV1GWU9z0+lW5S4yF5b vmqTyj7UONzAdOwraDbGma76q18AJgu4DCleD+NMMmdzDKsB941lRXGZvuFeOlWZdzAYbNTKLuFk PvrqJQinb5gyzv13ViTzxzYuEdUfPIVetajRRS2kokQmUL8rZ6+1c/fWk1gUZwhMi9Ou2uugot2v qZybQLMbUSEPh2GcL0NZsszGYtuwx54p8yjeuXLjGNw7U3J8x5GXphDjpXfCKWpzSuzqvBF9ZQpL 9oVVnzw4HJHpXYadq8OpPL5HKKcZ245/rXllra3TkNbxFgT99O3tWppV7NZagojl27DyCcAnvWNR K7ZUNrHb6/E8tqpiTdIpyM8YrmHs5ZmCzDknlR3+ldBJfSahYSRjZllxgnBP0NYSQLA6res+wc4z 0/H1rkck9UdEbpWKt7KPK8p1kdo/lGR+WaZBDMlj5YYNuXKAEYB96dqUrq3nwtuWTgJ9Omaq2s92 12PJjDsBnYOxNaxT5dDJ6MqSuFlKNklj97sB7VG0UZkKKWyAOvetC6gYy7rj92x6LjpVV4MHIkJ7 gnv7VtGSHysoTwl9VWNOdox9fetBLcIcsASB0qIRx2mqJ5zkFgw+UZ5HakkcNId2RVybdrCSUWy3 uBwWGWzwB1poA3HHBPvxTWDO6kELgckdqfw0REZBIHYd6y2LZRaaYqPMVSD3qVZGTHynGMD0pkuI BtB5xzUsQQqrMx4GSCa1exj1Ayy+WSeAOuBVOV97kkjnvV6eQSERLufcOnT8KppGhHz5XHoKqCJk 2UQAkRduR0FRggsNwJ9u9TQSIHUOQ0Z521LdR2+4vamQsfyFb81nY57aXIbVwZBkE/N3rpLRre3i C3AdhIvGHwMnv+Vc7CzKNo59SR0NWXkLxjgcdAOg96yqw5mXCViGUBHYDoGODUOCzZ5x61I45yQR TRIUDKh4brWqEyaIDBEiEkdD0rWjcSoFXlgueax4pTwGJxnJrQjvmVgYlXOMEEVhVi2bQkQagQeC CHAwTVKGXyjzkD1FWrh3llIcYI7VAsW5xgZB6irjpGzJa1uWlvHVlZWHFW7S/wAzbnIWQHjI4qnF a8jaODxz2q/BY5cgfMQACevJrGfJY0i2dVYLFcICWGE56561Y+w5JK9M8YrnLOzuVndELqnr3xW1 ZJfIiAnge9eZUgk9zZFg2JPVelOS0AHK8DocVOks3RyMip0kJUE4yetZpLuGpVS02AYqVbMMPmAq yHAzSiYCtFGPUWpWNpsQ7TwOcVWkiZhgmtJ5cg/yquxBPQUpQj0GmZotmGeTTBZojFgOa1MLjtTS FB5xU2ZXMZht13btoyfanNaMVyAPwrQ+T0FJuApi5mU4YkQu8pXbGu7ae/tXPavqzXhKG3RCeAwH NdWyxNkMm4Hgj1qJbaBQNsS8DHIziqpzjB3aB6nCXdpPbxpvwEfkEdDT4rJppljUFIpsAb+Pmx1r t1t4I4vKMaNGRjawyB9Kz77RU/smVrcsJIW8xSRnA/pXZDE82hm4Ii0ywn0tQqzB0bgrjoasjTbR pzN5JEp/iz/SptJma802GZiGdh85HrU100AhYGfZIoyqjua5JylzvuUloECrGOcbRwGrPvJVa5Kz RFlz8m0frUN1qJntYfKDLIudw24HvUEl7cTgKeSmAMCnGm1qapMW50/L/aXJXYSViHoKznkZbmNo dwYnOAcZ/GrUkU8287mJ2Fid3OMc1WWzkZULOOBnk9K6o2tqZuPQdfTeYFZ2YkDkA5rNLrNtGWXD DHpitU2oQJwrbWznNRrZoCocgszZwOg5qoSikDiylqcLprDDIwHZ1B6gGo25YbSdvofWreqgz+Jz CHAKsUB61KLKJc+aSWH5VrKaSVzNK7diHOYflAUHjIqvuMRIQliTz6VadYVjHOEB6Z4qJ5oWJUZA 7Cpj6BIpygudw4z19qj3OvufWrxeJgAF69fakO1Ww2BmtVLpYza8yJJxlNwbCncfXpUBYL93gH1N WvMAb5Qv4jikDRt94DP0ppgzFhUndyAMc5qzABDIJHIKHt61AIt2ATV8aayRK7sCF6jrW05JbmFO m5PQ0RbheVEZB7jpTmyEAEa49QKhtbiJD5cJIUc7TyDVhdSa2Z4mUAHnaQCD71xycr6HaqcbFOZG T5jF8vuOKrSyrMwzEi47KMVs/wBsQySxxOFWLucZH1xUF+LAZ8hWTB+8OQ3+FXCpK9pIynR7MzkR AOM/XFaEJtlRjJbksB8pU45qv5KBQyvuB9KmVMAYGaJyuEYWCG2hmnJmd0UjOdmeaUPHE7RpbiZV 4DhcE/WmO7JkqSKdbalc2hcQttDj5iQDmp1YNJFzT7uOF2dog24cIi9PrV5b9Zn2wJJGvoTxWFC7 Fjhmya19PhfbwBisa0Urs1pK7ubWnsGGzIU55zWotsxBKuOaq2MZjUZTk85rSRhjoR+FcsYJ6s0l 5FVoCvVgfekVSD1q5gHpzQEGc7fzo9l2YiuFPc0hBH8VXQmf7tL5J7Yo9kwM7n1oYhfcmtIWoJyQ tK1ohX7o/Cl7KSAx9wJAGc0jqevNXJEjikxtIxRDHGz/ADqfzrKzuMoHPTNAUnv+FbQtY2HETNS/ YYcEsrp9aOViMbGP48AdSaheaOPGXJ+gqa+sLl2KW7pIOoz8uP8AGseSW5hYmS3kZj/EBxVxptjL 8d6jsAFLHOOai1G6ZtOnSMqGbACZ5PNZkN35kojTciscE45oN1AnmB3YtnCgCtVSs7kspQaheaZb mL7KxjZywakOry3DAi3KqOw7VZuL5mi8uL5VPB9TVV5XNska8M3VjXSlGXvNak6rYddXMtsUdl3x yLlfrVR9UmlkZUUru4FTiOV/LWTlF+6TU0QRJiSqkqOD3qkoroJymUxcTyAId67+MjvQ0B4xI5IG NpNWk8uS4GwFju69qr3MjQgEckk9e1UnrZE3e7Hoz252u43H1PShZxLKFXGRVQWz3B3l1XPTJ4qS 3iMLnDkuvIIHGafLEam0VprgLrXnI2BvY7q3bXVYmUC6iEo7E1zM8WNw3gnOSAKWOSVVUBsAdOK1 nSUkjKNXlbOuaxtLwbreRVyOEPrWNc2DW8hBA+XjIqot9LHOGPGPStaHXIrmIi9ThRwR3rDknDVa mynGW5nFSSDnpwAKiMEkkmQef51rXFpF9l8+FjgjcM8VUgkWSYIrYI601N2ugnGNhEtuP3hXd0AB qrNE5fapAxV4yRkhYyR2zjpWZdXEYkxvfOSeKqF5MwlZFFS46frV2DUplJRyDG3DAjtWeJM4zTwx 7EMPeuuUE9zOFRxehqrsMbMAgwe3YUXFo7wCWBxOQOU6kD1rMDbTwMY7VbstRkspCyjr1U9KxdOU dUdDrRmrMqIHIyUOOxIq1aW7TsVMojHct0qxDsvLlmKMBnOB0q8ipGuEAx9OlKdWxMabfUhTSIip IvhkdPl61ejSO0jUKTJxk5GKhDADB2/WkAUqTubFc0pOW5sqZaT7Cyuz2crY6kHIFUr20EGClvNG D3kPX8Kk3ywjEUrKDycGnw3U0MqzOwmKnOJOaE2tUJwKELMrjKkfWt7TroR9sA+9Vry/N+FXyY48 dcDJJpLePZ3H5VFR8y10NKSaWp1MF4hUAOPpmrC3II++KwbddoHf6Gr8PPUCua9jRxNVZgejA0vm HsRVSN+eAD+FSCTP8NHOKxaE7DjAPNSLMfQVUj74z+NTIp96tVBWLKysRgipN+R0P51XQc9anRCf u/nmrU7iaILiASHOCDTYosAdfxq20LY6Z+pqARMD93FRJK4kiUfL0OPxpeD/ABfrUJX/ADmkwfam rDFliVlK5OPY1TbT9xIWby1Aztb5gaskmo2b6Gk7DMe50rcp3WqSyEfK0fBFVo/Bkr4Z3YbucquS PrW1JOyH5WAPYjtWbIb75iuozBcdA9Lna0TAoXHhi8hkKW26aRR024I/CqEvh7WQ+86bPx0+XpWx aNc3DsJNXmRV6Asc1cRpUDo17PMT92TzSAPbFaKo47iaOJm+1IxTy5EYH5vl5FVSZc4O/B6k967W PdFM73LzyI46jqKugW8lp5ZtmfOeXAGM1osQl0M3Bs4hbr7HbNzhj0GeoqqrTXkwkmyq+/eugn8L B5G2XCIOqq4JP51SuPDeqEYhTcg6spx+laQqU311IkmVri5Ear5YVcDbgdveqfnMTsRSS3pUv2KS E7JVxIOuepqe3mit8gtiY9yOFrTRLTUlpvcofZ5twJhIz7VOLUEgySBAOgIp0t5EMt5jyE8YzgVW ikJYt824e+c/WrXM0RogMSGQqC2ehyO9OjtiDjOR6U+R1EWNih88461esohcADYR7461M5uKuaU4 JsnS8CwiNlyMYrInVklYxsQp547VtT2QjGTnA7ism9QqhKnp+tY0ZK90bVVeJT3Eg5Bweqg9feom HzHCNjtipgd7K2eFHTvUbXDKxANdiOGRVKjPFSxwhhlX59AKr5OcjrWrpscsqncyRxrzlqubcURB JsjazJH7vcPZjUsNocj5E3dMnJxVzYucmVWA7L1qysQZd1ozBgOua5pVXY6FTiX7SwuEtSLidY48 dVUcj61WvDZQx4tpHlf3GAKgeC7njJabcAORvqsq4GC1c8Ytu7ZrF22HebnkoaeJu23A+lMCYOcn P0qUJ9TVuxorg0mcACmgkD7oqRlHp+NOHT0zUljEYrztNTxSsvADfjUYyRipkhDcbjn2qGWmi5Dc Nxlqv28pz94Vmx22MEZ4q3HHJgYA49q55xuNtGlHMem4YqZJN3G6s6LeByP0q5EGPYZ+lZ8hLkWl PcNUisT0amRRktz/ACqysP8AsnNNU2TzhGGPVqtw475BpIrbAztP5VbitmPIUitY0miXMZk4Ixx6 momAOfl/WtJbY7Tnt6mq72w5OR+dW4NkKZQZR2qNuO9WZUC9SD9KrSY561LhYvmK8kuM4zVd5s9c 1M/HbioWKntWbC5C0iknkiq0tx5YICjGPTrVlwuM4FULpBgncOPSpSGmQ28yhmbgbj0Iq6vltg5P 4dKgthbKqiR0LHsTVppLaOVVtiWPcnNEnqDkPAjI5LU9XiTPzOT+FRX2pRxxeWoUseM+lc/fagUD IHByOx704Qc9Bc2mp0M98MAbzxyvtWbd6zM3mRqxUj/lp3Fc0L27k2xl2aTPQHsKY4aVnjEi5YfM xNdUcNZ6mftOxfuZmfO472bjzD1OP5VQvI1jKh2UFv4Rz+tMeWVUCK52gbR2qoJWkkDNy4PXPA9q 6oU7GUqi2Hs4jYAJgEYPeljZkBKjkdc96iecRyk4JPfNPg/eliVOT0ArV6K5nH3nZE1uAzbpO/IF b9ndW8cSrvO4+1UbS3X5FZACfWrU8ARQU2++DXDWkpux6NOPJGxJe3IC/IRwK564uGaQsuORzV+5 PG1fTBJNZEykZUMMtgVth4KKMK8rKyESTGFIHzH7xHWkdnVj5fHrxmlQIjKSORxknINMklCsQjPt 7V1o4LkljbwtnzHIPYVpR2LuxC4GBnniqFpcoGy4APrV4ESEneZH6kA4zWFRyudFOCa0GMjwsRu5 PXaeKUA+Vu3c5wV749afJ9ncL9lbc+M7M81XiusBwBg42urfWkk2hzXKyTBUKxHDDI56irdlCZ/M C/fVdyg96rSOHdggBQdCBjFTQtGsiRqryu2dypww9s+lJpsaZIFYjd6nsaeM+pquZVadlRWjydu0 nlfr7VL91iAysR1CmocX1NFNEoB75o6fWmgnPQinqx56fjUuJfMCrn61ZhIAwQRUKsRz3qVJj7VD THzIvRlTjrVqPH4VmLMw7ipY5+fbtzWbgxXNdFHUDircfQf41ix3Cd2J/Grcd5EMfNUWaFc1k47n 8KsJJjHLVmR3sRON4qYXKE8EGlzNdA0NZJhjhj+VTq/dmYj2FZkWWi3K6E/3c809ZZQcEN0z+FWp N9BNI1Vnl28AhfXZmqs1yw+6Tg+1RTXkwjUBht9jVNpZPLL5XaOxPNU3YlWHyTsehxVZpG55NQS3 nIyPpVZ73PaobbKLEk7gHiqsl26nkcVWe7Jyeaqy3BY9zUcrZSLT3wz3P0qpNdh/XrUJlVZAzKSA c4FaKXh1VTbxwJHu6uRwtU1y62C6KlvfxwMpaBHOeSTzUGq648l0GtW8pAuApPP1NO1XSTp0SN54 ZnOAu3r61jyWzCTDcxuu7fnj/wDXWtKEJPmFJ2WhK160FsrsxJJ+bjk/nUFzdRspcxsCeV46j1NU 5XlaQxf6xgPujnirbzAW6sVC/IE56+4xXWoKNmc7m2Vrc9HDKQ7YIbsakubqK2DwwrGQTwwH+NQP DHKVwzKhP3z0qRIocmOM7mz949Ktpbkcz2RVyZEPz896nDCV4w6j92m0ADbge/qamu7B7abbJLC+ 3/nk2QKq728po8YUtkt6+gqr32J9RpiSPLSNk+1XbaTaQU2qPes+Rcso4BFWIBv5OPqKU1dGlKVm bAuW28D8RVa5mZz9/gVXcsox0HrmopAWGR+OaxjTV7nTKqxXkyeTUMzh8jAphVucUMq4DEjPTBPW uiMUjlnNsQIMDBOP51E4yx+YKPSp3tmjcRqAznkYbIqKTejEMoB+lWrGNiGPjBq/C/kgSSK3HIIr PR8CrcEpGBJzH6GlUQ6crMuGWC5dZY08qbsynvVe8HlOGbcsp+8ex96rzxqj7o8gfypjTu3ysxb6 mpjDqi51LqzRbsZ2yytJhD1Hqatz28kU0ZjOHPRlPA/Gq1qiAIfJAbuzHOas3d27lcqCh/hHApSv zaCW2pdh024EmWlRmk6yFq1Lbw40mTJcKh/h285rKtbK4uJN5xIox8u6umsmkNvsZ7aFl4G5uVrj qyktmWpLoYd7YNZS7dzuv94KcVV3fXFbuqy6hBbfPqEM0LcbFArA8z1HNXTfMtS7jw5Bzg4p6u2e FzUO4DIwfzp6SflVuIKRYEjY4Q8mpFkYfw1XWVR3NSLMvXJqXFFJsnSVv7o/KpkJxkCq6TYwdwP4 VYSXIGCffArNod2ToSOOKlG9uhP4VAjZb5W59xViAMcnd0qGguTwiXPDsAKvwXDoT+8dc8HaaYts 6BdyMMjPPp61O0flooeFl9WHU1m0wuO8seUTySeSxaqko2IW81SPTJzVzzDsxaQN0+YsMmsqWWTe SyLn0PGKGxoRyXjL8EDpzVQzqpIdWH0FSCcoxLQRSDHQkis+5lmZycqqnoAelNK5SHSXPynAb8qr STFj0x9ahd5ASNwqF5WyMnNaKI7ofI7E8k01LqSFsxysv+7ULS565pm8E4GM1ry3JbLr3E+pTIJp HfA49BSzA22kMZEVi0mIt38OOTj60tpLFHGd4wAMH5uc/wCFZkl9OjsmA0SyeYu8Y/GlCDbsloiJ yViOCdLi5Mzr5b9crxipLm5SZPKXkoxOT3pk1wkxlkMalnIwF421YEtlGIY2HlRklpSF3MT2INbW 1uYu9itAxWPztyuynMcRGB1pPOj/AHjbWDt0Cj9KtTSqtv8AuQPKU4XI/rVS5lMQEinc2MbsY2n1 FUnzCtYfdSeVI22MguAcMOapyMzy7nwcDHFPkvN7FpgzFlAx/Wq8hIwuRnFXGNiWx20tySQDzzVm 3Kxrktx25qkJSM5JNOiXzG+6Dmm4trUcZJbF4sv3mJI7ZqCVmGdpPPrTTEwVtrdO3YVGVcdWJP1p JJFuVw83ggnOaQHeVX73H5VIqh1+UruHY96dHaSLaG8VkKq2Nm75h7kelXoYt6iTXjzlAERdgx8o x+NQOxkOWYH8aRgCcg7j6CozweeDTUV0JbY1TxUiTFfp6VEOKWtGrk7E4mGeRxQpHmq/QZqvTgxq eVDua0bo3zK2a1LJork+SYowx/iIzXOWz4bGOtXkLKwKsQ3qKxqU+bYq50S6SwQ+XcMpUZwq1kLL 5cvzliQeeaZ9uu9m37Q+PrVbnk5rKnRavzO5XMuh19p4mtAgFxFk+gTOKxtSuba6ujJbL5aY6HvW SWI700SGnDDxi7oPaF7cB/FThIB/EKz9545NOBJHWtOQFUNJZM9waek3HUVmBmB4NOWRgvWpdMpV DUEw7Yqws7xj5XXB64NYwlf1pwlYDmpdMpVDeXUHWQN8mPTHFSJqAMhMgBU9QOK59Z2OBUqytUum PnOlfUIggAlLsfutuxtHpir2n6xbQowuFWTPRupFcnHL6op+tXrOcPIifZ4zuPcmsZQZaZ01zfWy 4kju5HDD7qJ9361j3NzF5bNvkPofK4P41YWxMiEBhGOu1eR+tYFzcGNXh8yXbnlQ3y1mqdyuYWa9 LZxuwahS/RdxeORn/hKtjbVVnG3IBx7moWlIPQcV0RhYTkXpNWv7mPyGuGdGG3bgciqUjMr7WHPe myXLPyyqD/sjFQs9WkTzExk/D61KLZDskd+D6VRZtwwRUJuJI18ssSvYelUoNilJIvvN+7lhUZXg ggZ6VFezwzuWSN/MwPmB4PtjtVT7ZIIynG3GKaLpgAMYUDoO9WoWM73J1X51GGRCPrTmcqQSRnPf pVcTAg8HJ96bJOTT5WxXL01ySgRhyT0UcUkcot7d45l8yN2DMoPPHv2qikzGQHv6+lI02T346+9H JYXMShN+XGACeCT9361CxIYjhsHqO9KZC4C9B6DpQjAcAfnVoncaqljjBzViOF15PFEIBJOOe1TF WOckVEpGkY9RnIJ7Z9KQndk8cc4NRNI/PP6VECxydxpqNwcrEjyhTkAHHcUAMCzOPvD8KhyMHjrU p3LGCTnPFXYyuM27DgDJ9ajfk0u4jqc5pwHf1qkhH//Z --b1_3e0aeb8f5dbf3a037ba3f1dd7ce4ac34--