Date: Sun, 7 Aug 2022 22:09:26 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Mga Ipinagbabawal na Gamot (Droga), Alak, at Pagsusugal (1 ng 2 bahagi) Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.235.140.84 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_b73a279c81d8600d6d80371c38b655f6" --b1_b73a279c81d8600d6d80371c38b655f6 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_b73a279c81d8600d6d80371c38b655f6" --b2_b73a279c81d8600d6d80371c38b655f6 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 26 Mga Ipinagbabawal na Gamot (Droga), Alak, at Pagsusugal (1 ng 2 bahagi) Deskripsyon: Isang dalawang bahagi na aralin na nagpapaliwanag sa pananaw ng Islam sa tatlong laganap na kasamaan: mga droga, alkohol, at pagsusugal. Unang Bahagi 1: Ang masasamang bunga ng mga droga at alkohol at ang pananaw ng Islam sa kanilang pagkonsumo. Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 45 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5124 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa Layunin · Alamin ang epekto ng pag-inom ng alak sa isipan at katawan ng tao. · Pag-aralan ang mga talata sa Quran at hadith ni Propeta Muhammad (SAW) tungkol sa alak at droga.· Pag-aralan ang kapasyahan ng Islam tungkol sa alak at mga droga.Mga Terminolohiyang Arabik · Hadith - (pang maramihan – ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kasaysayan. Sa Islam ito ay isang nakatalang salaysay ng mga kasabihan at mga kaugalian ni Propeta Muhammad (SAW) at kanyang mga kasamahan. · Khamr – Anumang inumin, droga o sangkap na nagiging sanhi ng pagkalasing.· Salah -ang salitang Arabik na tumutukoy sa direktang ugnayan sa pagitan ng mananampalataya at ng Allah. Higit sa lahat, sa Islam ito ay tumutukoy sa itinalagang limang mga pang-araw-araw na panalangin at ang pinakamahalagang uri ng pagsamba.· Surah - kabanata sa Banal na Quran. Mga Ipinagbabawal na Gamot at Alak Ang alak ay bahagi na ng kultura ng Kanluran - ginagamit ito sa mga pagdiriwang at pakikisalamuha sa lipunan, at nakadaragdag ito ng mga ritwal sa isang relihiyon. Alam ng karamihan ng mga Amerikano na ang labis na pag-inom ay maaaring maging sanhi ng mga aksidente at pagkalulong. Ngunit iyan ay bahagi lamang ng kuwento. Bilang karagdagan sa mga seryosong problema, ang pagmamalabis sa alkohol ay maaaring makapinsala sa mga bahagi ng katawan, nakapagpapahina ng resistensya, at nagiging sanhi ng mga kanser.Bukod dito, ang pag-inom ay pumapatay ng 1,400 mga mag-aaral sa kolehiyo sa bawat taon sa Estados Unidos[1] at nagdadagdag sa 100,000 pagkamatay taun-taon, ang pagiging pangatlo nito sa pangunahing sanhi ng maraming pagkamatay sa Estados Unidos, pagkatapos ng tabako at diyeta/ na mga gawain. Noong 2007, isang kabuuang 38,371 na pagkamatay dahil sa droga ang naganap sa Estados Unidos. [3]Ang isang halimbawa sa kung ano ang ginagawa nito sa utak, sinabi ng Pambansang Institusyon sa Pag-abuso sa Alak at Alkoholismo (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism),"Kahirapan sa paglalakad, malabong paningin, hindi maayos na pananalita, ang mga mabagal na reaksyon, mahinang memorya: Maliwanag, ang alak o alkohol ay nakakaapekto sa pag-iisip. Ang ilan sa mga kahinaan ay mapapansin pagkatapos ng isa o dalawang mga pag-inom lamang at mabilis na malutas kapag tumigil sa pag-inom. Sa kabilang banda, ang isang tao na labis na umiinom sa loob ng mahabang panahon ay maaaring magkaroon ng mga kakulangan sa pag-iisip na mananatiling maayos lamang pagkatapos na makamit niya ang pagtitimpi sa pag-inom ng alak. Eksakto kung paano nakakaapekto ang alak sa pag-iisip at ang posibilidad na maibalik ang epekto ng labis na pag-inom sa pag-iisip ay mananatiling mainit na mga paksa sa pananaliksik sa alak o alkohol sa kasalukuyan.Alam naman natin na ang labis na pag-inom ay maaaring magkaroon ng malawak at malaking epekto sa pag-iisip, mula sa mga simpleng "pagkalimot" sa memorya hanggang sa permanente at nakapanghihina ng mga kondisyon na nangangailangan ng habambuhay na pangangalaga. At kahit na ang katamtamang pag-inom ay humahantong sa panandaliang panghihina, tulad ng ipinapakita sa malawak na pananaliksik sa epekto ng pag-inom habang nagmamaneho. "[4]Ang pagkalulong sa droga at alak ay kadalasang magkasabay. Ipinakikita sa pananaliksik na ang mga taong lulong sa alak ay kalimitang gumagamit ng mga droga, at ang mga taong lulong sa droga ay kalimitang umiinom ng alak. [5]Mga Progresibong Epekto ng Alak o Alkohol[6] Konsentrasyon ng Dugo at Alak Pagbabago sa Nararamdaman at Personalidad Pisikal at Pangkaisipang mga Kapansanan0.01 — 0.06 Pagka-mahinahonPagkaramdam ng KagalinganPagkawala ng PagpipigilPagbaba ng Pagka-alistoPagiging Masiyahin Pag-iisip Paghuhusga Koordinasyon Konsentrasyon0.06 — 0.10 Kawalan ng Nararamdaman Kawalan ng PagpipigilKawalan ng interes sa Pakikipag-kaibigan Kawalan ng interes sa Pansekswal na Kaligayahan Pagbalik ng Kahinaan Pangangatwiran Kalaliman ng Pag-unawaKakulangan ng KatalinuhanPangitain sa Paligid Panlilisik ng mga Mata 0.11 — 0.20 Labis na PagpapahayagMga Takbo ng Damdamin Galit o Kalungkutan Maingay Tagal ng ReaksyonMahalay na Takbo ng Pag-iisip Pagsuray Pagkakaroon ng Hindi malinaw na Pananalita 0.21 — 0.29 Kawalan ng Malay Pagkawala ng Pang-unawaKahinaan ng Pakiramdam Malubhang Pinsala sa Pag-iisipPagkawala ng kamalayan Pagkalimot 0.30 — 0.39 Matinding KalungkutanKawalan ng Malay-tao Posibleng Kamatayan Paggana ng PantogPaghinga Pintig ng Puso => 0.40 Kawalan ng Malay-tao Kamatayan PaghingaPintig ng Puso Ang Islam, ang ating magandang relihiyon, ay nagbibigay sa atin ng gabay tungkol sa mga droga at alkohol. Pinagpasyahan ng Islam na ang mga droga at alkohol ay uri ng mga bagay na labag sa batas at ipinagbabawal. Ang anumang dami o halaga ng mga droga o alkohol ay ipinagbabawal na gamitin. Kahit na ang pag-inom ng kaunting alak para sa panlipunang pagtitipon ay ganap na ipinagbabawal. Kapag dumalas, ang pag-inom ng kaunti sa kalaunan ito ay mauuwi sa pagkalulong.Ipinagbabawal ng Allah ang mga droga at pag-inom sa Quran: O kayo na naniniwala, katotohanan, ang mga nakalalasing, pagsusugal, [pagsasakripisyo sa] mga altar na bato [sa iba maliban sa Allah], at ang mga Diyus-diyusan ay walang iba kung hindi pagkukubli mula sa gawain ni Satanas, kaya iwasan ito upang ikaw ay maging matagumpay. Gusto lamang ni Satanas na magdulot sa inyo ng pagkapoot at galit sa pamamagitan ng mga nakalalasing at pagsusugal at upang mailayo ka mula sa pag-alala sa Allah at mula sa pagsamba. Kaya hindi ka ba hihinto? (Quran 5: 90-91)Nang ipahayag ang mga talatang ito sa Propeta, isang pahayag ang ginawa na ang lahat ng mga may alkohol ay ipinagbabawal na inumin o ibenta. Ang lahat ng mga nakaimbak ay iniutos na wasakin. Pagkatapos nito, ang mga alkohol ay itinapon sa mga lansangan sa lungsod ng Madina.Isang tao ang nagtanong kung ang alkohol ay maaaring gamitin bilang gamot. Sinabi ng Propeta, "Hindi ito isang gamot, ito ay isang sakit." [7]Ipinagbawal ng Propeta ang alak sa pamamagitan ng matibay na mga salita. Sinabi niya:“Tunay ngang isinumpa ng Allah ang khamr (inuming nakalalasing), ang mga gumagawa nito, ang mga taong nagpapagawa nito, ang mga umiinom nito, at ang mga nagsisilbi nito, ang mga nagdadala nito, ang mga taong nagpapadala nito, ang mga nagbebenta nito, ang tao na kumikita mula sa pagbebenta nito, ang mga bumibili nito, at ang mga taong nagpapabili nito. "(Tirmidhi, Ibn Majah)Ang mga Arabo bago ang Islam ay mahilig sa alak at pag-inom sa mga kasiyahan. Mayroon silang isang daang mga pangalan para sa alkohol sa kanilang wika. Upang alisin ang kasamaan na ito, pinagtibay ng Allah ang isang matalinong pamamaraan upang ipagbawal ito.Sa unang yugto, ipinahayag ng Allah ang hindi pagsang--ayon sa pag-inom at pagsusugal (Surah al-Baqarah 2: 219). Ang pangalawang yugto ay nagbawal sa mga tao na manalangin habang nasa estado ng pagkalasing (Surah an-Nisa 4:43). Sa ikatlong at pangwakas na bahagi, ito ay ganap na ipinagbawal (Surah al-Maidah 5: 90-91).Ang anumang inumin, droga, pulbos, o sangkap na nakalalasing ay ipinagbabawal. Sinabi ng Propeta ng Allah (SAW), "Ang bawat nakalalasing ay khamr, at ang bawat khamr ay ipinagbabawal." (Saheeh Muslim)Sinabi rin niya, 'Anumang inumin na nakalalasing sa sobrang dami ay ipinagbabawal, kahit na ang kakaunti.' (Abu Dawood at Tirmidhi)Ang ibig sabihin nito na ang pagtikim ng anumang inuming may alkohol o isang maliit na bilang ng isang droga ay ipinagbabawal din. Pinagkunan: [1] (http://articles.cnn.com/2002-04-09/health/college.drinking_1_college-students-binge-drinking-student-deaths?_s=PM:HEALTH) [2] J McGinnis & W Foege, ‘Actual Causes of Death in the United States,’ Journal of the American Medical Association {JAMA}, Vol. 270, No. 18, 11/10/93, p.2208 [3] (http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su6001a12.htm#tab) [4] (http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa63/aa63.htm) [5] (http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/AA76/AA76.htm) [6] (http://www.alcohol.vt.edu/students/alcoholeffects/index.htm) [7] Tirmidhi, Abu Dawood Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/182/mga-ipinagbabawal-na-gamot-droga-alak-at-pagsusugal-1-ng-2-bahagi/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_b73a279c81d8600d6d80371c38b655f6 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mga Ipinagbabawal na Gamot (Droga), Alak, at Pagsusugal (1 ng 2 bahagi)

Deskripsyon: Isang dalawang bahagi na aralin na nagpapaliwanag sa pananaw ng Islam sa tatlong laganap na kasamaan: mga droga, alkohol, at pagsusugal. Unang Bahagi 1: Ang masasamang bunga ng mga droga at alkohol at ang pananaw ng Islam sa kanilang pagkonsumo.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 45 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5124 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa


Layunin

·      Alamin ang epekto ng pag-inom ng alak sa isipan at katawan ng tao.

·     Pag-aralan ang mga talata sa Quran at hadith ni Propeta Muhammad (SAW) tungkol sa alak at droga.  

·      Pag-aralan ang kapasyahan ng Islam tungkol sa alak at mga droga.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Hadith -  (pang maramihan – ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kasaysayan. Sa Islam ito ay isang nakatalang salaysay ng mga kasabihan at mga kaugalian ni Propeta Muhammad (SAW) at kanyang mga kasamahan.

·       Khamr – Anumang inumin, droga o sangkap na nagiging sanhi ng pagkalasing.  

·       Salahang salitang Arabik  na tumutukoy sa direktang ugnayan sa pagitan ng mananampalataya at ng Allah. Higit sa lahat, sa Islam ito ay tumutukoy sa itinalagang limang mga pang-araw-araw na panalangin at ang pinakamahalagang uri ng pagsamba.

·       Surah - kabanata sa Banal na Quran.

Mga Ipinagbabawal na Gamot at Alak

Drugs,Alcohol,Gambling1.jpgAng alak ay bahagi na ng kultura ng Kanluran - ginagamit ito sa mga pagdiriwang at pakikisalamuha sa lipunan, at nakadaragdag ito ng mga ritwal sa isang relihiyon. Alam ng karamihan  ng mga Amerikano na ang labis na pag-inom ay maaaring maging sanhi ng mga aksidente at pagkalulong. Ngunit iyan ay bahagi lamang ng kuwento. Bilang karagdagan sa mga seryosong problema, ang pagmamalabis sa alkohol ay maaaring makapinsala sa mga bahagi ng katawan, nakapagpapahina ng resistensya, at nagiging sanhi ng mga kanser. Bukod dito, ang pag-inom ay pumapatay ng 1,400 mga mag-aaral sa kolehiyo sa bawat taon sa Estados Unidos[1] at nagdadagdag sa 100,000 pagkamatay taun-taon, ang pagiging pangatlo nito sa pangunahing sanhi ng maraming pagkamatay sa Estados Unidos, pagkatapos ng tabako at diyeta/ na mga gawain. Noong 2007, isang kabuuang 38,371 na pagkamatay dahil sa droga ang naganap sa Estados Unidos. [3]

Ang isang halimbawa sa kung ano ang ginagawa nito sa utak, sinabi ng Pambansang Institusyon sa Pag-abuso sa Alak at Alkoholismo (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism),

"Kahirapan sa paglalakad, malabong paningin, hindi maayos na pananalita, ang mga mabagal na reaksyon, mahinang memorya: Maliwanag, ang alak o alkohol ay nakakaapekto sa pag-iisip. Ang ilan sa mga kahinaan ay mapapansin pagkatapos ng isa o dalawang mga pag-inom lamang at mabilis na malutas kapag tumigil sa pag-inom. Sa kabilang banda, ang isang tao na labis na umiinom sa loob ng mahabang panahon ay maaaring magkaroon ng mga kakulangan sa pag-iisip na mananatiling maayos lamang pagkatapos na makamit niya ang pagtitimpi sa pag-inom ng alak. Eksakto kung paano nakakaapekto ang alak sa pag-iisip at ang posibilidad na maibalik ang epekto ng labis na pag-inom sa pag-iisip ay mananatiling mainit na mga paksa sa pananaliksik sa alak o alkohol sa kasalukuyan.

Alam naman natin na ang labis na pag-inom ay maaaring magkaroon ng malawak at malaking epekto sa pag-iisip, mula sa mga simpleng "pagkalimot" sa memorya hanggang sa permanente at nakapanghihina ng mga kondisyon na nangangailangan ng habambuhay na pangangalaga. At kahit na ang katamtamang pag-inom ay humahantong sa panandaliang panghihina, tulad ng ipinapakita sa malawak na pananaliksik sa epekto ng pag-inom habang nagmamaneho. "[4]

Ang pagkalulong sa droga at alak ay kadalasang magkasabay. Ipinakikita sa pananaliksik na ang mga taong lulong sa alak ay kalimitang gumagamit ng mga droga, at ang mga taong lulong sa droga ay kalimitang umiinom ng alak. [5]

Mga Progresibong Epekto ng Alak o Alkohol[6]


Konsentrasyon ng Dugo at Alak

Pagbabago sa Nararamdaman at Personalidad

Pisikal at Pangkaisipang mga Kapansanan

0.01 — 0.06

Pagka-mahinahon
Pagkaramdam ng Kagalingan
Pagkawala ng Pagpipigil 
Pagbaba ng Pagka-alisto 
Pagiging Masiyahin

Pag-iisip 
Paghuhusga
Koordinasyon Konsentrasyon

0.06 — 0.10

Kawalan ng Nararamdaman
Kawalan ng Pagpipigil
Kawalan ng interes sa Pakikipag-kaibigan Kawalan ng interes sa Pansekswal  na Kaligayahan 

Pagbalik ng Kahinaan 
Pangangatwiran
Kalaliman ng Pag-unawa 
Kakulangan ng Katalinuhan  
Pangitain sa Paligid
Panlilisik ng mga Mata

0.11 — 0.20

Labis na Pagpapahayag
Mga Takbo ng Damdamin
Galit o Kalungkutan
Maingay

Tagal ng Reaksyon 
Mahalay  na Takbo ng Pag-iisip                  Pagsuray                Pagkakaroon ng Hindi malinaw na Pananalita 

0.21 — 0.29

Kawalan ng Malay Pagkawala ng Pang-unawa 
Kahinaan ng Pakiramdam 

Malubhang Pinsala sa Pag-iisip 
Pagkawala ng kamalayan Pagkalimot 

0.30 — 0.39

Matinding Kalungkutan
Kawalan ng Malay-tao Posibleng Kamatayan 

Paggana ng Pantog
Paghinga                    Pintig ng Puso

=> 0.40

Kawalan ng Malay-tao
Kamatayan

Paghinga
Pintig ng Puso

 

Ang Islam, ang ating magandang relihiyon, ay nagbibigay sa atin ng gabay tungkol sa mga droga at alkohol. Pinagpasyahan ng Islam na ang mga droga at alkohol ay uri ng mga bagay na labag sa batas at ipinagbabawal. Ang anumang dami o halaga ng mga droga o alkohol ay ipinagbabawal na gamitin. Kahit na ang pag-inom ng kaunting alak  para sa panlipunang pagtitipon ay ganap na ipinagbabawal.  Kapag dumalas, ang pag-inom ng kaunti sa kalaunan ito ay mauuwi sa pagkalulong. 

Ipinagbabawal ng Allah ang mga droga at pag-inom sa Quran:

O kayo na naniniwala, katotohanan, ang mga nakalalasing, pagsusugal, [pagsasakripisyo sa] mga altar na bato [sa iba maliban sa Allah], at ang mga Diyus-diyusan ay walang iba kung hindi pagkukubli mula sa gawain ni Satanas, kaya iwasan ito upang ikaw ay maging matagumpay. Gusto lamang ni Satanas na magdulot sa inyo ng pagkapoot at galit sa pamamagitan ng mga nakalalasing at pagsusugal at upang mailayo ka mula sa pag-alala sa Allah at mula sa pagsamba. Kaya hindi ka ba hihinto? (Quran 5: 90-91)

Nang ipahayag ang mga talatang ito sa Propeta, isang pahayag ang ginawa na ang lahat ng mga may alkohol ay ipinagbabawal na inumin o ibenta. Ang lahat ng mga nakaimbak ay iniutos na wasakin. Pagkatapos nito, ang mga alkohol ay itinapon sa mga lansangan sa lungsod ng Madina.

Isang tao ang nagtanong kung ang alkohol ay maaaring gamitin bilang gamot. Sinabi ng Propeta, "Hindi ito isang gamot, ito ay isang sakit." [7]

Ipinagbawal ng Propeta ang alak sa pamamagitan ng matibay na mga salita. Sinabi niya:

“Tunay ngang isinumpa ng Allah ang khamr (inuming nakalalasing), ang mga gumagawa nito, ang mga taong nagpapagawa nito, ang mga umiinom nito, at ang mga nagsisilbi nito, ang mga nagdadala nito, ang mga taong nagpapadala nito, ang mga nagbebenta nito, ang tao na kumikita mula sa pagbebenta nito, ang mga bumibili nito, at ang mga taong nagpapabili  nito. "(Tirmidhi, Ibn Majah)

Ang mga Arabo bago ang Islam ay mahilig sa alak at pag-inom sa mga kasiyahan. Mayroon silang isang daang mga pangalan para sa alkohol sa kanilang wika. Upang alisin ang kasamaan na ito, pinagtibay ng Allah ang isang matalinong pamamaraan upang ipagbawal ito.

Sa unang yugto, ipinahayag ng Allah ang hindi pagsang--ayon sa pag-inom at pagsusugal (Surah al-Baqarah 2: 219). Ang pangalawang yugto ay nagbawal sa mga tao na manalangin habang nasa estado ng pagkalasing (Surah an-Nisa 4:43). Sa ikatlong at pangwakas na bahagi, ito ay ganap na ipinagbawal (Surah al-Maidah 5: 90-91).

Ang anumang inumin, droga, pulbos, o sangkap na nakalalasing ay ipinagbabawal. Sinabi ng Propeta ng Allah (SAW), "Ang bawat nakalalasing ay khamr, at ang bawat khamr ay ipinagbabawal." (Saheeh Muslim)

Sinabi rin niya, 'Anumang inumin na nakalalasing sa sobrang dami ay ipinagbabawal, kahit na ang kakaunti.' (Abu Dawood at Tirmidhi)

Ang ibig sabihin nito na ang pagtikim ng anumang inuming may alkohol o isang maliit na bilang ng isang droga  ay ipinagbabawal din. 


Pinagkunan:

[1] (http://articles.cnn.com/2002-04-09/health/college.drinking_1_college-students-binge-drinking-student-deaths?_s=PM:HEALTH)

[2] J McGinnis & W Foege, ‘Actual Causes of Death in the United States,’ Journal of the American Medical Association {JAMA}, Vol. 270, No. 18, 11/10/93, p.2208

[3] (http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su6001a12.htm#tab)

[4] (http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa63/aa63.htm)

[5] (http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/AA76/AA76.htm)

[6] (http://www.alcohol.vt.edu/students/alcoholeffects/index.htm)

[7] Tirmidhi, Abu Dawood

--b2_b73a279c81d8600d6d80371c38b655f6-- --b1_b73a279c81d8600d6d80371c38b655f6 Content-Type: image/jpeg; name="Drugs__Alcohol____Gambling_(Part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Drugs__Alcohol____Gambling_(Part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADjAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDDCkmp UwDgUzGcn0pVG3Oepr5hn1V+UbcDeR6VPFCrRrnrVaVsY5NWIHKfMD055oadjN6rUsR2qBScU1rd N/AOBSpK20OzD5+1HnfMTisveuJWQ77PGw6VFsRTtZeaX7WTgDFPvLO5tkWWdAoYZU57U4qRSSMv UnRWCqKzScjFWLgtLL8xqIL81d1NcsQSuwjjxyanVcGhVqwkWcVMpHTCAiruqZI/apUhAFTLF0Nc 8pnRGBGsdSqvGAMAVKseTSXB8uMn8Ky5ruxbVihIAZCaYYHfPAI9KlGM+9TJ93Na8zRnZPcyJ7Qx nJGB7VUlj289q0tQlOQq/lWeqmWUR54712Um2rs46iSehY0y2zmZh14WtNEyahixHGoToKtxdK5a s23c0hFJWFVTmnEE1IF7ikIwa57mzQzdtB4oUEqSaeyAECk6HFO5lJkch4PHNQRtgnHrU8ppkarj nrVLYyb0Jk4HJp5CtzVcllbI6UvmlvlUYNTyshjlGSfSnDao+9UBJCnmofOq+VsOboS3SjYSOtZ0 kpC9ea0bmHbarL5nXtWLOcnANdFKPQU3bYijia7vUiXuea6yOEQxqi9qwvD0G6/Zj/CK6VlrPFz1 UTbDxtG7K0lsk33s/hWbIyxzuijaoOAM5rYxg1j3K/6dID61nRle6Y57jsdzVizmWDzZgoYoMDd6 mqxGVxnkU65mSSOGJYVjKLhmUnL+5rVENaiPL5jFsDJ5OKaZjGeOtRZ25pA27rQokuJMJwTluCaZ ISWyppjPjpilAZunNWkKxYRvlOO9LgsRTIT8ue1PDgGpcSmriyQqI9x60yIkipSyuu0/hUZieNiv brUtEtaEy7SAB17U1mJJB4xUe8qOKjDM5OSaEIUoVcFWwR0qW4nebcZJHkGMAselQoQx4PSte3tY 1tGeVQ2Vzz2quZRNFG6OawoYjOTTkjz2qNRuctjGT0rQih3KDWs5WKpQI0izirscQwKbFDlsVbWM AAVyzmdkIiJFgVKsfpTlWp0TiuaUjVIYFCqTiqV5yoHvWhKoC9/WqD/OrZp03rciZTXlqlaQJCxx 0HWol++R61FfSbYvLTq1dSjzNIxlKyKeXvJVSP5pZG2hfSuin0D7LoqKPmnRtzkd6s+DvDxaP+0Z TksSsa46eprrTpiuu1xkHrmssTi1CahHZHEqsU7yPNFik3qgUs7cBRVpcxOY3G1l6g13kehW8Mgk SJdw6GuR1zTJbTU5GY5WT5lNOnWhVdjWnUjKVokAfIo384qBCVGG4p8Z3NwKJQsbNkvJbPWjHNKv A6Ubhk1mS1cQxrg5qsoBkIq2ORVZ1KTj3qomc17pIVA4brUMikZZe1T5AG56ryzk8L0NVC9zN7EI JfrxzUMsZGee9WNpCE9cVUkZnUmt4rXQVivKXx948e9aMPh2ee2SZHGXGcGqVrA13dxxAcswBrux GIo1RRgKMU8RVdJJR3NIQUtzE0zSjYBi+Nx9KtutW3FQMtcEpubuzdaKxBtrJv0Md7uxwwrZxzWZ qA33ajsq1dF2kRLUqjhCx6VVaQli2etTXTCNQnTNVY45ZY3aNSyIeT6V2QWlyJdhzyACp49NuJoP OXhfT1qTStOa5m82cful6D1NdBgKoVRgDoKmpWUNEZ3Zz8Ng5bD8KO9WGAj+VBV+bvjiqTr81Qpu QMow8xVJzjpSW9tKZVhGB/tHoKaZdrshOSpIzWz12KWmjJByc9BVi8uGkSBz93ZtAx6VXPKgA8U+ 6lheOARQeWyLhzuzvPr7VG4WIN3BxTPMCjk07jtS2sAubpYyMg8n6VSSCyLCTteTxsVVcALhRgVo 6xcC104oo+aQbQfSrcOnwQH5F4HTNJqdpFcWTmYH5BuBHauf2kXNFx2OUgXgcVpwRDAIqrax/KK0 o0wOla1ZXeh00o6D0jUnjrU6xAUyJTnkVbVM1xTlZm+xGIh2qREwamWDGC3FPKqoJA5rFzIcyhdv hQuOtU153YHAFTTuZJCPTimzRmK1Zj+FdEFZJEtmcoMsny1q6Roa6tqASQkRRjLEfyqpZQ5QnGWP AxXfaHpY0yzw2DJJ8zH+laV6vso3W5xYiryQ82XILeO2hWKJQqKMACnninkU3FeDVrO55l7jc4qj q2lRavaGGQlG/hcdRWhijFTSxM6c1JFRk4vmjucFq+gS6RHEXkEqtwWA6VlJ8rnryOK9KvrRL21a KQZB6fWuDmtNkrIeCpIr3KGLVeN3uehRquotdyuTyM0pQH7tBUAgGnBODziqbNxoyppGwrqzDNTq oVQx5PYVBPnyyaE7sVr6EU5Lt7HtUTKq+9JuIprEAZ71skYuIv8ACcdKoO+3PoOtTy3G1CPWq2xp EJUEg1vBW1ZLXY6DwxYcNeSAc8J7VvvUWmwfZtNgjxghBmpmFefXnzzbN46IrsKjYcVMwphWoQ7k JWs6dc3jnsK1dtZeogxCQjqauHxWGjEuA17frDH1ZsfQV0lrZR2dssKgEdye5qrpFh5QNzIP3j9B 6CtE9auvWv7kdkc8txoAUYUAAdgKaacaaeaxi7sRBIM1WdOaustQunNdUBSJio9MVkara7f38Y4/ iArbZajaMMCGAI9DWFOq4yuVuYEUm6MEU+QZipbyxeycyL/qWPHtV7S49PlLjVJZo49vymJckmu3 R2aKukrsxy2ADnrWh4fXdfSMRwF4qu0FtJq4htWd7VnwpcYJHvXRWthDZbvKB+brmpr1FCNurIbu WRUOokDT5V/vDFTgVX1FcwqPU1w03eaKg9TEt4tuB0rVijyoFQQQDIzWhHH8wFa1qmp6EXZCJByM c1MECAHvTznoOKAATg1xylczcmxMFjzTLlvLhJ9BVpIgOvSqOqMBCEHBPJoh70rEc2pnxuivn7x7 CotQuC6qrH7xwAKjTJkwDSR2zahrFvaxnBY4yeg9674RXNd9BTmkrnR+FNME0v2hx+7iPA9Wrsar abYpYWSQR8hepPc1ZNeVisRzNs8atU9pO4080lOxRXluV2QNxSU6kpDENc9rGkeZMZYhyeTXQ01w CpyBXThq3spXexpSqOEro89udGvI4Jbk4AXkL3IqlDcBsZ71306hiVIG08Yrg9ZsTpV+VX/VSfMn tXtYauq94vc9CnU5i2QH6U14f3bD2pkEm+ENntVkYaI9c4qndM6ErmSxHeq8zEZwKlmGM+1U5X+U 81201cxb0LOiwfbdYijYZUHLZrsRpFpHJuSID27Vzvgq333Vxcnnau0V15Fc+MquM+VdCFIiZeOK iYVYIqMrXGmXcrlaaVqwUpClaoLlfZUUtvHIwLrkirmymslDi73QcxVK4GAMD0ppU1aKU0pUqmQy sUpuyrBSmlcVoo2EQMlRMnNWiKhYc1tFksmMdJ5dWglKIs153Obcpn3FotxC0bdxxWLBGArI33hx XV+TWNqFr9nuhKo+V+v1rooVb+6OO5i6ev8AxNoh6PXXba5uzgxrSY6ZzmuqCZNVjJJtGU1ZjFSp vskc6gSLnHSpooM9qtxw4rkjLqRzWOektliuWjUkhfWpFHz471JOpS8k3KVJPGe4qWGDzHBH411V F1O1TtG7ESPJqYQqOcU8KEOMU76fnXFMyc7kTHaKxdRk3sTW4/yqT6Vh6gmOR3rXD/EOLtqZgfyk dz+tdF4L0/ET6jKD5kp2pnso/wAawYLNr+/gtVzh2G4jsO5r0WOJYkVEACqMACunGVOSHJHdnLiK n2S9EMrTilMt24xU9ec6SkjzJOzISMU3FTEZphX0rjqUJLYaZHSU4jFNrDYpCUx+lSVXnfHFVHVl xV2U5OWNUtR02LUrVopFG7Hyt3U1eIyaUCuqE3Bpo607HnMbPZXL20v3lODWrCdyHnrWv4g0eG4t ZbtUxcRrkMO+Kw7Ny8Skd+tez7SNWHPE7qM1JGRekrM4z3plppN1qNvJNCAyI20+tSaiuLh+1dR4 JiA0R2/vyk11yq+yo86MasuVjvC+mnT9NO8Yd2JOa1yKmK4pNteVUqupJyZnzEJWmlKsbM0eUcVU Q5ivsppSrGzBpClaJhcrFKayVZK0wrV3C5XK00rU5WmlaOYdyuVphWp2FMYUcwFdlqJxzVhqgcc1 UZCZoKmalRKciVMqV5u5bkRiKo5rNZk2sM1dVKeEppW2IdSxz8Gk+VdeYcHHSteK3zVoQjPSp0iA FW+ao7sipWuQJEAOlShPapdlOC01Gxg5mDrCj7ZD7KeKWBQi8dTTtZxHfRluAV49KqrchiNnOK6Z 3UUd9Nc1NWLZG7nNMXk47UIS5x61KFC1x1dGLYp3r7IjjucVk3b7ogTV/UZcsE9KqW1sb69gtx0Y 8/TvXZhqaS5mKcuWJs+GNHNun22bBeRcIMfdFdAVxTlVURVXhVGBSNWVVubuzzXJydxoJU5FWopt w561UNIDg9awi3FilHmNA9KaRVVZ2HvT/tHtWsnFoz5GiVlzUR4prXHtUEkzGuGvTW6LjBkkkgX6 1VdtxoYknmjFYRjY3jGw3FGKeFpdvFaJNlXIygdGVhkEYNcUsP2O/mtzn5G4+ld1txWF4gsMlbuM cqPnx6V34V2Tj3N8NUtOz6nHa0mLliAckZrrfBsOzw9F/tEmud1ZA22QdSOldf4chMOh26HrjNd1 aV6FjTFKzuXtmTQVFT7cCmEZrjULHIpEYXmnhacFpwWtoxsDkRMgNRNHVoiomFU0EZFZlxUZFTyL kVERWbuapkTUxqlYVGwqbsq5C1RNUrVE1K7HciaoW61K1Qt1q4sVzdVamVRTVWpVFcqRMmKoqRVo UVIoxVpGLYKtSqKaBUqitYxMpMTbSYqTFBFXykXIngjlx5iK2PUVz+qwJDqoEYChlBwOBXSgVg6u M6oM9kFaQvZo6cLJ+0+QkYCpjvSNkZNIJwBjt0qX/WRBVAA9q5Kkb2Z0u6Zz9yTJMxPUmtrwzaD9 7cuvP3Vz+pqrJZGeYRQrljmuis4vs9pFHjBVRn613tWppI56876Fg00mlNNrKVM5khppDTsU01m6 RaGk0m6lNNxWTptFIdmmE04ClxWcoNgRhcmnhadilArNUbA2NxS4p1FaKmK43FNkjWWNkYZDDFPo zWsYWC5yWo6RIreWqkqTwQK6azhENtHHjhVAqU89RmlXrW6u0kbVa7qJJg1MxTzSCr5DFMFFPxSC lzWqgJsY1RNUrUw0nAaZERUDjBqw1Qv1qXApSImFRPUxqJqjkK5yBhUTCpmqJqfsw5yFhULdameo XPNNUw5zolFSqKiQ1MprhSG2SKKeBTAaepraMTJjwKetRg08NWqiQyQc0pFMBpc1pYiw4Cq1zpkF 5KryA7gMcd6sZokk8qJ5T0RSxpxV3ZC5nF3RzOpQC31B7aJ/kwCo9DUtkxe3B9qisbKbU9Rnllb5 Rkk46k0af8ivCT9wlfyrXFQjFKx1YebnF3Ze0yMGaWTuOBWlVeyj8uD3PJqeiMLoym/eFzRmkpKr 2ZNxS1NJopKPZBzDaWg0ZqXRHzC0opucUZrF0h3H0maTNJurJ0wuOzSE03NJmhU2Fx+aaTRk0nNa KmxXDNKDzSYpRW0abJbFNApQM04LW8aRPMIKDT9lIUrT2QcxGajY9amKVGy1Lpj5iFjUDGpnB9Kh YGk6Qcwwmo2NPZajYUKkL2hE1RNUrioXFV7EXtCF6gc81M49qgcHNP2Ie0OiVqlVqqBqeHNeT7Nn Xct76USYqsHNKGNWoshloSU4SVV3GlD1oosllwSU4SVTD08NWvIyC6jZpl0jzbIhnDHmoo35q4km ACOoOaqnG0lcie2gQWX9nwOuD8x3HiuXgT/iZTIDgPIcV1N/ezPDlE3cdAcGsePS5FZbqZcFznrW +Npc2sNisJUULqReUBFCjoOKWhVp4T2p0qbsTKWpHSGpfLo8ut/ZkcxDRUvln0pDGfSq9mHMQmmk 1KyGmeXWcqY1IaDSil2e1OCVHsblc42lxT9tJiqWHRDqDcUYp1FP6uhe0G4pdtLQDR7FIOcQLTtt KKWtFTQuYFFSKKbT1q1AlsfgUbRQDSg1fKFxrIKhdB6VMTTGPFLkDmKrR1G8VWmPFMzTVNEuZUaL 1qNohV1sGo2AArRUkQ6hQaGoHirRbBqMxAmq9kifaGa0YqF4x6VqSRovaovIV+cUexF7YWlFJGjP jgkVOsR6ba894U6lXQxaeBU623qKkW29Kn6syvbIrhCacIzVtLf2qQQgdq1jhiXWRQ2EU5Vq40I6 4qLZhsU3QD2oxRUysRQE4p4jz2pfVxOqg81h0NIdznLEmpBF7U4JirWHZLrIaq1IKNuKTpW6pWRl 7S4uKWm5pwo5SuYUD1pCtLQKLDTGlM0zyhUrMEGWIUepNRiVHOEdWPoDmosi0JsAoKinE+tMZqpR E5DWFRmo7ufybWSUbi6EYQDOaQyZ5q4pN2MpSaVx+aTNRF/em+ZVOBHtCxmjNVxLTvM96h0ylUJ9 1KGqsZvek873pchXOi4Gp6tVDz8d6cLjHemoMPaIv7uKUNxVH7T70facd6rkYvaItlqYzcVVNwPW o2uc9+KfIyXURYd+KbvwKqNce9RtdcYzWigZyqot+Z1qN5Peqhufemm5HrWijYyc7lkyU1psKeaq NcD1qJpd1F0LUsvMTxmrFsjSKWPArPhG9/m6VqCdYkGCBQ5IFFsuQmJgCDwegFW4oFbtXHWOvqgC yfeHANdNp2uWsoAMq7j15qdx7GiLbHagwYPSrcVxDIgIYY+tTrGrAHrT5UVe+xQEGB0pDF7Vdfah wSKbhT0p2QrspFMVVKgyGtWSMFTWYoxKRnvRyJidRokSPI6Vbith1IpYQOKvIgwKOVIItsrfZ1x0 qtPD5fIHFahWql6rFMKKpIJ3sZzHimZzSmJ88jFKImHahxRCk0IKeAaa2yLmV1QerHFczrfibbI8 dhNmJesijk1hOUYHRTjKex000qQRmSV1RV7k1zl3rs87FYW2R+oHWuVE91qUnzmVgeQq5JP1qa1u FinSFnAVjyWPC1x1Zylsd1Kmo7muJZJjiR2/4E3FOLtAMI3Pfaf61TaYrKGIDJ1xmnGYSZkwA2fu qK5JXR1xsy3BqdxAw2Sttz908jNbFlqiXS7ZMLKO3Y1zX3mZmPy8EZpUm/eDbjaD370oYidN33QV KEKi7M7SzKfaisgBDqVGfWqlwpSVhVawvFk8sb8tngdxWo8Ie5lVRuwe1epTqKdpx6nk1IuF4voZ jNzTC1STgJKytxioRDJIwEY3FjgAV0Jq12curdhGkCKWboKkcNG21+o7VPMsVjA0YTzbo8F8ZVfp 71QkaRbeW5kzsQfMzHqalXtzPYvS6jHVkpajd+dYDau83ylimOMJ3qF7nLp87Dnsa45YxX0R3RwT t7zOiZ6YZPescXzRBSz5UnAPYfWrp3u7KCNy9Rn8jXTQrRqu2zOWvRlS13RZ849jTTMf71MFsx6m lFuR1NbPlRgm2IZj600ytjvVhYFHWleNAKnniVZlMyMfWo2Z6uL5ak8ioriSMDmn7RCcSpvcnrSg seppj3EQ71E14gPWk53Eo2LJAHfmo/O296g+0mQfIDVSSWUsR0rPVl3SNL7Xt71at5lkG6Rs+grC WKSTrk1t6ZpbSxlpD9Oa0VJidVIyDDDK3pUT6fcZ3WuTj3rX0/w1c3w3LuRf9qr50C8suN6sPrW3 szH2lzEs11YDDPIoHbNb1tr+p2UAjIEmOhbqKrme5gJUqSR6VWnvZ3X5Y2J/3aXKwUkXE16+llJm Pft2rTg194wN+M+9ZWkQy31zHE67Mn5nPYVe1rTLO0vhH54CEAjLc5qGmWmaP/CQJIvzMAarDUlM mQwNZc2nRIMx3CEdeW6UtobSKQGWeEj03UncNDoYtTRcEuorctL2GVBtdTXD3d5p4mOyWEAdcGmx 6zZw8rcoo9jS5n2KjZHoZkUDJYVVnu4VBy6/nXCzeJrXacXp/OsqbWYpwVilkdj0NZurJPRGtk+p 3suqW4OBIpJOMetZGteLrfQ7gwSoJLjbnywenpmuN1LWV0vQpolCvqF2OHJz5Sd+OxrjGu3nlEry M7v1Zjkk0+aUio04rVnTTaneapL5s0rPlskE8D6VeZYIfKKy+bGR84VcFT+PWubs7so/zNkEYrfj 1OwjtQiWPnyk8mU8CspU2bxqJDg5t3aS3laNmHLK2KzWZ596gEDOST1NbCatYm2YNpduGHQgn/Gs eS8LjEagN+gpKmw9oXbWUrH5Zbcw6Z9KtROI3GTncKw4JhDcht25jwxq8LsZzu5pSoXRcK9mX5Zt zYPCgcVB9qA5J4Xr7VVa5VsEufoKZtkmziM7e5xXPKgbxrnSaEst1esYw2D82VGTXVPepGkLo2QU wzgdSOOa8/03xFdaS7fZYZD2J29att4gmaJSE8olixTHc1VFypdDKvBVup0oVtT1fyw20Y5wOSK0 pDFakw2Xbhn65PoDWJpeqKbYNbqonPDN6Cny69DprBZIXOBkgjJr0ox9r772PJlL2XuLcuSM6H5h yaxfGl2ESysUcAqpaRPc1LH4hlvb0PHEkECgsHcYOR0rj9Xvy2pPPcO8srtlmUcGubEJv3UdmEVv fZaL29uoVgHmI7nGz/Gmu2XUL2qvBbC9YzBSMn+KnS6fNEweJiSOxPGK5PZHf7VDjKxb5j8g6Vpa Jqe69ihnlXYgK7iBk56ZNYksd0/GAoFTaTDM2otFsXy5E2SF+AAe49xWsaTTVjGpUTi0zumeAZG8 VA8tvz+8H51paj4b0/XdP/0SQW98qDDI/wB447ivPdT8O61pX/H1HKVz95DuFdvsr7s8xzsdTJeQ If8AWfrVa51GFU4cH8a4sRyuwHmOCf71TmxlGN0ob6NR7KPcOd9jcbVUU8Mv51Xl1VZDywNZYsj/ ABMfzpDZjs1UoRIc5di1LfjsRULXxPQ1GLHceWqRbBR/HWihEhzkSQ37jjPFXIbkMfm4qotmg/jq eG0TPLGtIxS6GTlJm7aNAY+SM1fju1i4TGKwUgRB8pNWoQcd60uTY67T9P1GIfv5IwvovWpLuGWG MmFiz+hFaVxMYzwcg1nvI0jnJNCVzR2RzE8erckxhmNQONYMODD+VdeIFK8nms97O/WQ/wCmIV7D bRykHLxLrUDExRPn6U26XVbr/j5t2JHciuwihvdzfvYmX0ApJImK5dST7VLSKVzzya31BcqLdwPS q/2O5Od0DA/WvQhFE7fOvA7VHNFECPLjBx6DrUWRSTPPv7Ou3faI2XPXjpVqHw1OJFDSbkPUqCT+ tdPfadJLGRAsibuSR602yiS3UpJLIrgdCx5NS79C4xV9TJXS7OE4kO0p13tjP4VNp+t6RY3QMln5 5TkbF6ntz6U2XSA8zSZLlj1PJqtJpqwHdgA1n7BN3bLddxVooy9SeXVdRnupIlBlbOAOB7VFHpW4 j9yvPtWwJI415xTDfRoOeMVsqUUYOrN9SK30UIwJRPxFattokTEF0Qj3qgNZiXHzU8a+q9CatU0Q 5ye7Op0+ysbcgS2FvMvptp9xpWkzXfnNpAWP+6nFcofEpA+TcT7VXuPFd6gKAuGNL2buUqjta53S r4YsuWsUjJ7laia98Ju3/HrCc98V5pPquoXZ/eO5BqFBP3DUnTZamu563ayeFScpFbqf9oVZkvPD 5+RBG3+6OK8iQze9WEa47Fh+NQ6ZspPuenSWmiTruVApHo2Kq3Hh3SHYSkHa4zw3WuO05nZj5jN0 9avXckotYIw7Ax7u/qc1DgtrD5pLZm0lvZ2OUtCu4d2PNQTSzeUUfy5V7bkBP51S0a1F5dqLhixz WvcX1tFLsWHgGtlaOhhKMpO5zmuW87CIRI7nblivTPpVTS9DuZMSXKnbnI3HpW5fa0qS/Iu1fTFZ 83idtpWOP8cVi6N3c3jWaVjUFnFAmPNjHsBUMjWKqpaU5/iAFc6+qTzMSSRntVSaV2JJyaFQiP2k 2dLJd6THk5f2JPapIZNIvFCKwRm/iY8VxcmT2pF3EhRVexj2FzS7npUdhpNqqvZauVuVH8B4zV9P FMq2/lXUUVyRx8gzuH+NecWlnLG4Ytx3BNd3omraTFH5VzCUbH3h3NVaKM37S+iKmpQW98vm29vs PcYrn54NhwyYrX1XU41ZksGKITzWC8krtlmJqXBPY0hKXVCFF9KPLHpSipAuaagOTIxCpPSnCBf7 tTKlTLHWiiYSZAtup7VPHDjGBUyRVMkXtVpGTGRx57Vet4eOlMjjx2rQgClOCBTCx1JswwJYt+dZ NyklvJjOQa3WlCjnpWXeOsj9qINvc0mkQRSsRyTU+3eOarjA6GpkcDvV2IJ4U8v0qYiNhkgZqNCC KftGOKloZXeCM5+Uc0zygOijFWWWoScHmlyhcjIIyMCqN1p0c8gcryK0SajYip5R3KLRRhdu0cVX lsYp0KsoKmtB0BqHy8dKlxHzHPap4cFnHFJwySglcHkViTaYGH3WrubpPPhCN26e1ZM1oyHpx61a ZEo9ji5tNKdFaqjRSRn7prtJ4kJyo4qrNZRTGNBhGJ6npWqkjFwOYiuGgbcsSlh/eHFNur+a7m8y RUU4xhFwK6C50uCB2ST52H93pWVJZDJwMCrVmFrGf58gI5NSLK5PLNVhLAh89qlFmQelDHFaldZS O5qZblvU042+O1KLbdWTR0RL+lwSXUpCuAAMkmrklu7/APLQMAxXOfSqmmo8cvUgYOa1oozHptqW GGbefr81YT0ZvFXLugoo1BEJwT3NQXSNFcSK45DVArtHIrqSGHIq1cXKX3zMds2O/wDFWLbbNVFI yb2DzSWHYVgXRMTFVHI610smUYhutYWrw4uQ6Dhh+tb0pPZmVSmt0VoZtq/MOabLKD061EYT979K TGD0rXlMhkhan2MLzXGf4V60BSxxitewjSO1XgbyxJpSVkONmyTBApUcrUu0GlWIGsVA6HNEJYtS BCateV7U9YfarUTJzKqofSpkjPpVlYPap1g9qqxm5XKyIasRxZ7VMkGO1WI4vamiGRJD7VPHBntU 8cR9Ksxxe1BJBHbjuKuR2YK9KekVWY/lFDY7F3UmKxHacVhs7FuSaKKcNip7gGbPWpAx9aKKshFu Fjt61bUnb1oopMoazH1qu5O40UUCI2J9aYSfWiikITJ9ajYn1oopAQOxx1qpMzDv1ooqRmXc8dKq Mxz1ooqkQx9uBJOwf5htPWqjAZPHeiiriRIaABSetFFUwjuNYDNPQCiipZqi5FwjYq7cu3lWwzwI +KKK5p7nTDYrOx9agYnOM0UVJY3zXaB9zE46Zqpdcqc9qKKqO4pbGWxwTin5J25oorpRyyG4G+tF BhRiiilIcSePmrHQcUUVJQ4GpUNFFAiZDU6UUUCJk61YjoopCLMdWIxRRQBOoqVelFFID//Z --b1_b73a279c81d8600d6d80371c38b655f6--