Date: Sat, 13 Aug 2022 08:40:59 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Isang Maikling Talambuhay ni Propeta Muhammad (SAW) (2 ng 2 bahagi): Sa Panahon ng Madinah. Message-ID: <886a17c8feb72b3511c910caed41a312@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.225.8 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_886a17c8feb72b3511c910caed41a312" --b1_886a17c8feb72b3511c910caed41a312 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_886a17c8feb72b3511c910caed41a312" --b2_886a17c8feb72b3511c910caed41a312 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 25 Isang Maikling Talambuhay ni Propeta Muhammad (SAW) (2 ng 2 bahagi): Sa Panahon ng Madinah. Deskripsyon: Pagbuo ng isang Islamikong Bansa Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 54 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4139 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay Layunin: · Upang maunawaan kung paano itinatag ang unang pamahalaan ng Islam. Mga Terminolohiyang Arabik: · Hajj -isang paglalakbay sa Makkah kung saan ang mga manlalakbay o peregrino ay nagsasagawa ng itinakdang mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, na kung saan ang bawat isang Muslim na nasa tamang edad ay obligadong magsagawa isang beses sa kanilang buhay kung sila ay may kakayahang pinansyal at pisikal. · Umrah -Ang isang paglalakbay sa Banal na lugar sa Bahay ng Allah sa lungsod ng Makkah, sa bansa ng Saudi Arabia. Kadalasang tinutukoy bilang mas mababang paglalakbay o peregrinasyon. Maaari itong isagawa sa anumang oras ng taon. · Hijrah - ang paglalakbay o paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumilipat mula sa Makkah patungo sa Madinah at nagmarka rin ito sa pagsisimula sa kalendaryo ng Islam.· Muhajiroon - ang mga lumipat. Ito ay mas partikular at kadalasang tumutukoy sa mga naglakbay mula sa Makkah patungo sa Madinah.· Ansar - mga tagapaglingkod. Ang mga tao sa Madinah na nagbukas ng kanilang mga tahanan, buhay at lungsod kay Propeta Muhammad (SAW) at sa kanyang mga tagasunod mula sa Makkah.Ang lungsod ng Yathrib, humigit sa 200 milya mula sa hilaga ng Makkah ay nangangailangan ng isang matapang na pinuno, at ang isa sa mga kinatawan mula sa Yathrib ay iminungkahi na si Muhammad ay gawing pinuno. Bilang kapalit, sila ay nangako na sasambahin lamang ang Allah, susundin si Muhammad at siya ay ipagtatanggol at ang kanyang mga tagasunod sa kamatayan. Si Propeta Muhammad, nawa’y mapasakanya ang habag at pagpapala ng Allah, ay gumawa ng plano upang makatakas patungong Yathrib.Ang mga Muslim ay umalis na kinabibilangan ng maliliit na grupo o paisa-isa at nakaisip ang mga taga Makkah ng walang-saysay na paraan upang mapigilan silang lahat. Nagpasya silang isagawa ang kanilang plano na patayin si Propeta Muhammad (SAW). Ang mga tribu ay sumang-ayon na magsama-sama at patayin ang Propeta habang siya ay natutulog. Sa ganoong paraan ay walang sinuman o angkan ang masisisi na maaaring maging sanhi ng pagsiklab ng isang digmaan ng paghihiganti.Ang plano ay napigilan sa pamamagitan ng Allah; Ipinaalam ng Allah sa Kanyang Propeta ang panganib at inutusan siyang palihim na umalis sa Makkah at magtungo sa lungsod ng Yathrib. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang awa at pagpapala ng Allah, at ang kanyang malapit na kaibigan na si Abu Bakr (kalugdan nawa siya ng Allah) ay umalis sa Makkah sa kalaliman ng gabi at nagkubli sa isang yungib. Ang kanilang paglalakbay patungong Madinah ay isang napakahalaga at nakapagbibigay ng pag-asa na kasaysayan na tatalakayin ang bawat detalye sa mga susunod na aralin, sa Kalooban ng Allah. Ang lungsod ng Yathrib na kilala sa kasalukuyan bilang Madinah - ang lungsod ng liwanag, o ang iluminadong lungsod (illuminated city). Marahil ay dahil sa pagkilala sa liwanag ng bansang Islamiko na nag bigay daan din sa buong mundo.Nang tuluyang makarating si Propeta Muhammad (SAW) at Abu Bakr sa lungsod ng Yathrib, sila ay nagkaroon ng malaking pagdiriwang. Ang paglalakbay na ito ay kilala bilang ang Hijrah at ang tanda ng pagsisimula sa kalendaryo ng Islam. Marami sa mga naninirahan sa Yathrib ay nagbalik-loob sa Islam at pinagsama ni Propeta Muhammad (SAW) ang mga kalalakihan ng Madinah at kalalakihang naglakbay mula sa Makkah para sa pagkakaisa at kapatiran. Ito ay isang perpektong halimbawa ng mahusay na Islamikong alituntunin, pagkilala sa bawat Muslim bilang sariling kapatid, na dapat isabuhay. Anumang mayroon ang mga Muslim ng Madinah, ay maligaya nila itong ibinahagi sa mga dayuhan, ang mga tao ng Makkah.Sa ikalawang taon ng Hijrah, si Propeta Muhammad (SAW) ay gumawa ng kasulatan na kilala bilang ang Saligang Batas ng Madinah. Tinukoy nito ang mga ugnayan sa pagitan ng iba't-ibang grupo sa unang komunidad ng Islam sa pamamagitan ng pagsasama ng mga grupo ng panlipi at iba't ibang mga panlipunan at pang-ekonomiyang mga pangkat. Ito ay isang kasulatan na puno ng mga konsepto ng Islamikong Katarungang Panlipunan at pagpapahintulot sa relihiyon. Sa parehong taon, ang direksyon ng pang-araw-araw na panalangin ay pinalitan sa utos ng Allah mula sa Jerusalem patungo sa Makkah, gayundin ang pagkilala sa Islam bilang isang relihiyon na naniniwala at sumasamba sa Nag-iisang Diyos na naiiba mula sa Hudaismo at Kristiyanismo.Ang ilang mga pamilya sa Madinah at ilang mga kilalang tao ay nagdalawang isip, ngunit paunti-unti ang karamihan sa mga Arabo sa Madinah ay yumakap sa Islam. Gayunpaman, nanatili ang pagkakahati-hati ng mga tribo at relihiyon. Dahil isinama ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ang bagong komunidad ng Islam (ang Muhajiroon at ang Ansar) ang puot sa pagitan ng komunidad ng mga Hudyo ng Medina at ang bagong itinatag na Islamikong kautusan ay lumaki, kaya nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga taga Makkah at mga Muslim. Gayunpaman, hindi ninais ni Propeta Muhammad (SAW) na gumawa ng anumang hakbang laban sa alinmang grupo hanggang sa magbigay ng pahintulot ang Allah.Nang lumipat ang mga Muhajiroon mula sa Makkah patungo sa Madinah, marami sa kanila ang napilitang iwanan ang kanilang mga tahanan at ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska. Ginamit ng mga pinuno ng Makkah ang manga nakumpiskang salapi sa mga kalakalan at negosyo. Noong 624 CE, nalaman ng mga Muslim na ang isang karawahe ng kalakalan ay kabilang sa mga pinuno ng Makkah na dadaan sa isang ruta ng kalakalan malapit sa Madinah. Tinawag ni Propeta Muhammad (SAW) ang mga Muslim na kunin ang karawahe bilang kabayaran sa kanilang kayamanan na kinumpiska sa Makkah. Nauwi ito sa isang di mapag aalinlanganang labanan sa isang lugar na tinatawag na Badr kung saan ang isang hukbo ng 1000 mga taga Makkah ay nakipaglaban sa isang kulang sa kagamitan at isang mas maliit na puwersa na binubuo lamang ng 313 na mga Muslim. Ang Labanan ng Badr ay isang napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Islam. Nakamit ng mga Muslim ang isang kahanga-hangang tagumpay; nguni't siyam sa pinakamalapit na kasamahan ng Propeta ang nasawi. Bagama't ang pag ataking ito sa napakalayong disyerto ay tila walang halagaang digmaan ito ay nakapagpabago sa kasaysayan ng mundo.Gayunpaman, ang mga taga Makkah ay hindi sumuko sa kanilang pakikipagsapalaran na sirain ang pamayanan ng Islam at noong 625 CE ay nagpadala sila ng isang hukbo na binubuo ng 3,000 mga kalalakihan; nakita ng puwersang ito ang mga Muslim malapit sa bundok ng Uhud, malapit sa Madinah. Ang mga Muslim ay nagkamit ng tagumpay sa mga naunang pakikipaglaban, ngunit sa panahon ng labanang ito ay marami sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad (SAW) ang tumakas sa pag-iisip na ang Propeta ay napatay. Ito ay walang katotohanan, bagama't nasugatan, si Propeta Muhammad (SAW) ay protektado at dinala sa ligtas na lugar, gayunpaman ang maraming bilang ng mga tanyag na Muslim ay nawalan ng buhay sa Labanan ng Uhud.Ang mga Hudyo sa Madinah, na napatapon (exile) sa bayan ng Khaybar pagkatapos ng Uhud, ay hinimok ng Quraysh na ipagpatuloy ang digmaan laban sa komunidad ng Madinah. Isang hukbo na binubuo ng 10,000 mga kalalakihan ang nagmartsa sa Madinah nguni't ito ay nahadlangan ng mga kanal na hinukay ng mga Muslim sa paligid ng lungsod. Hindi makatawid sa kanal, ang paglusob ng hukbo ng Makkah sa lungsod ng Madinah ay hindi nagtagumpay. Ang sumalakay na hukbo ay unti-unting naghiwa-hiwalay, na nag-iwan ng tagumpay sa mga Muslim sa Labanan sa Kanal.Noong 628 CE, nang ang komunidad ng Islam ay naging mas matatag, si Propeta Muhammad (SAW) ay namuno sa isang malaking grupo ng mga tao at maraming mga hayop ang inihanda para sa sakripisyo, patungo sa Mecca upang magsagawa ng Umrah. Yamang ang isang pangkat ng mga taga Makkah ay nakaharang sa kanilang daanan patungo sa Makkah, sila ay pansamantalang tumigil sa isang lugar na tinatawag na Al-Ḥudaybiyah at nagpadala ng kasamahan upang talakayin ang isang mapayapang pagdalaw. Habang naghihintay sa kahihinatnan ng pakikipagkasundo, pinulong ni Propeta Muhammad (SAW) ang kanyang mga tagasunod at pinanumpa sila ng isang pangako ng katapatan na siya ay susundin sa ilalim ng lahat ng mga kondisyon hanggang kamatayan. Ang kasamahan ay bumalik na may kasamang isang partido na mula sa mga pinuno ng Makkah at isang kompromiso at isang sampung taon na pansamantalang kasunduan ang itinatag, sa kalaunan ito ay nakilala bilang Kasunduan sa Hudaybiyah.Kinilala ng kasunduang ito ang mga Muslim bilang isang bagong puwersa sa Arabya at binigyan sila ng kalayaang gumalaw ng ligtas sa buong Arabya. Nilabag ng mga taga Makkah ang kasunduan pagkalipas ng isang taon, at pagkatapos nito ang pantay na karapatan ay binago. Sa maagang taon ng 630, ang mga Muslim ay nagmartsa sa Makkah at habang nasa daan ang bawat tribo ay isa-isang sumama. Sila ay pumasok sa Makkah nang walang naganap na pagdanak ng dugo at mga paratang. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay pinatawad ang mga pagkakamaling nagawa sa mga sambayanang Muslim at ang mga taga Makkah ay nagsimulang sumapi sa Islamikong nasyon. Ito ay kilala bilang ang Pagsakop sa Makkah.Noong 632 CE, ginawa ni Propeta Muhammad (SAW) ang kanyang una at tanging Islamikong paglalakbay sa Banal na lugar o Hajj. Sa panahong ito, sa kanyang paglalakbay sa Makkah ibinigay niya ang kanyang tanyag na Huling Pangaral at ang huling mga talata ng Qur'an ay ipinahayag, na bumuo sa banal na libro. "... sa araw na ito ay ginawa Kong ganap ang iyong relihiyon at tinupad ang Aking pabor sa iyo, at pinili ang Islam para sa iyo bilang iyong relihiyon ..." (Quran5: 3). Sa loob ng taong iyon si Propeta Muhammad (SAW) ay nagdusa mula sa isang mataas na lagnat, at pumanaw noong 632 CE. Ang kanyang pagpanaw ay ikinagulat ng bagong tatag na islamikong nasyon at ang kalungkutan ay bumalot sa kanyang pamilya at inilibing ng mga kaibigan ang kanilang minamahal na Propeta sa tahanan ng kanyang asawa na si Aisha, kalugdan nawa siya ng Allah.Sa loob lamang ng isang daang taon na kanyang pagkamatay, ang pamana ni Propeta Muhammad (SAW), ang pagkatatag ng isang bagong relihiyon at isang bagong kautusan, ay kumalat mula sa Atlantiko hanggang sa Dagat ng Tsina at mula sa bansang Pransiya hanggang sa India. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay isang tagapagpabuti, isang politiko, isang pinuno ng hukbo, isang tagapagbigay ng batas, at isang rebolusyonaryo. Ang taong mapagpakumbaba, mabait at mapagparaya ay nagdala ng isang panlipunang pagbabago at nagtatag ng isang relihiyon na ngayon ay may higit sa 1.5 bilyong mga tagasunod. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/180/isang-maikling-talambuhay-ni-propeta-muhammad-saw-2-ng-2-bahagi/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_886a17c8feb72b3511c910caed41a312 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Isang Maikling Talambuhay ni Propeta Muhammad (SAW) (2 ng 2 bahagi): Sa Panahon ng Madinah.

Deskripsyon: Pagbuo ng isang Islamikong Bansa

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 54 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4139 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay


Layunin:

·      Upang maunawaan kung paano itinatag ang unang pamahalaan  ng Islam.

Mga  Terminolohiyang  Arabik:

·       Hajjisang paglalakbay sa Makkah kung saan ang mga manlalakbay o peregrino ay nagsasagawa ng itinakdang mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, na kung saan ang bawat isang Muslim na nasa tamang edad ay obligadong magsagawa isang beses sa kanilang buhay kung sila ay may kakayahang pinansyal at pisikal.

·       UmrahAng isang paglalakbay sa Banal na lugar sa Bahay ng Allah sa lungsod ng Makkah, sa bansa ng Saudi Arabia. Kadalasang tinutukoy bilang mas mababang paglalakbay o peregrinasyon. Maaari itong isagawa sa anumang oras ng taon.

·       Hijrah - ang paglalakbay o paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa Islam, ang Hijrah ay tumutukoy sa mga Muslim na lumilipat mula sa Makkah patungo sa Madinah at nagmarka rin ito sa pagsisimula sa kalendaryo ng Islam.

·       Muhajiroon - ang mga lumipat. Ito ay mas partikular at kadalasang tumutukoy sa mga naglakbay mula sa Makkah patungo sa Madinah.

·       Ansar - mga tagapaglingkod. Ang mga tao sa Madinah na nagbukas ng kanilang mga tahanan, buhay at lungsod kay Propeta Muhammad (SAW) at sa kanyang mga tagasunod mula sa Makkah.

BiographyofProphetMuhammad2.jpgAng lungsod ng Yathrib, humigit sa 200 milya mula sa hilaga ng Makkah ay nangangailangan ng isang matapang na pinuno, at ang isa sa mga kinatawan mula sa Yathrib ay iminungkahi na si Muhammad ay gawing pinuno. Bilang kapalit, sila ay nangako na sasambahin lamang ang Allah, susundin si Muhammad at siya ay ipagtatanggol at ang kanyang mga tagasunod sa kamatayan. Si Propeta Muhammad, nawa’y mapasakanya ang habag at pagpapala ng Allah, ay gumawa ng plano upang makatakas patungong Yathrib.

Ang mga Muslim ay umalis  na kinabibilangan ng  maliliit na grupo o paisa-isa at nakaisip ang mga taga Makkah ng walang-saysay na paraan upang mapigilan silang lahat. Nagpasya silang isagawa ang kanilang plano na patayin si Propeta Muhammad (SAW). Ang mga tribu ay sumang-ayon na magsama-sama at patayin ang Propeta habang siya ay natutulog. Sa ganoong paraan ay walang sinuman o angkan ang masisisi na  maaaring maging sanhi ng pagsiklab ng isang digmaan ng paghihiganti.

Ang plano ay napigilan sa pamamagitan ng Allah; Ipinaalam ng Allah sa Kanyang Propeta ang panganib at inutusan siyang palihim na umalis sa Makkah at magtungo sa lungsod ng Yathrib. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang awa at pagpapala ng Allah, at ang kanyang malapit na kaibigan na si Abu Bakr (kalugdan nawa siya ng Allah) ay umalis sa Makkah sa kalaliman ng gabi at nagkubli sa isang yungib. Ang kanilang paglalakbay patungong Madinah ay isang napakahalaga at nakapagbibigay ng pag-asa na kasaysayan na tatalakayin ang bawat detalye sa mga susunod na aralin, sa Kalooban ng Allah. Ang lungsod ng Yathrib na kilala sa kasalukuyan bilang Madinah - ang lungsod ng liwanag, o ang iluminadong lungsod (illuminated city). Marahil  ay dahil sa  pagkilala  sa liwanag ng bansang Islamiko na nag bigay daan din sa buong mundo.

Nang tuluyang makarating si Propeta Muhammad (SAW) at Abu Bakr sa lungsod ng Yathrib, sila ay nagkaroon ng malaking pagdiriwang. Ang paglalakbay na ito ay kilala bilang ang Hijrah at ang tanda ng pagsisimula sa kalendaryo ng Islam. Marami sa mga naninirahan sa Yathrib ay nagbalik-loob sa Islam at pinagsama ni Propeta Muhammad (SAW) ang mga kalalakihan ng Madinah at kalalakihang   naglakbay mula sa Makkah para sa pagkakaisa at kapatiran. Ito ay isang perpektong halimbawa ng mahusay na Islamikong alituntunin, pagkilala sa bawat Muslim bilang sariling kapatid, na dapat isabuhay. Anumang mayroon ang mga Muslim ng Madinah, ay maligaya nila itong ibinahagi sa mga dayuhan, ang mga tao ng Makkah.

Sa ikalawang taon ng Hijrah, si Propeta Muhammad (SAW) ay gumawa ng kasulatan na kilala bilang ang Saligang Batas ng Madinah. Tinukoy nito ang mga ugnayan sa pagitan ng iba't-ibang grupo sa unang komunidad ng Islam sa pamamagitan ng pagsasama ng mga grupo ng panlipi at iba't ibang mga panlipunan at pang-ekonomiyang mga pangkat. Ito ay isang kasulatan na puno ng mga konsepto ng Islamikong Katarungang Panlipunan at pagpapahintulot sa relihiyon. Sa parehong taon, ang direksyon ng pang-araw-araw na panalangin ay pinalitan sa utos ng Allah mula sa Jerusalem patungo sa Makkah, gayundin ang pagkilala sa Islam bilang isang relihiyon na naniniwala at sumasamba sa Nag-iisang Diyos na naiiba mula sa Hudaismo at Kristiyanismo.

Ang ilang mga pamilya sa Madinah at ilang mga kilalang tao ay nagdalawang isip,  ngunit  paunti-unti ang karamihan sa  mga Arabo sa Madinah ay yumakap sa Islam. Gayunpaman, nanatili ang pagkakahati-hati ng mga tribo at relihiyon. Dahil isinama ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ang bagong komunidad ng Islam (ang Muhajiroon at ang Ansar) ang puot  sa pagitan ng komunidad ng mga Hudyo ng Medina at ang bagong itinatag na Islamikong kautusan ay lumaki, kaya nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga taga Makkah at mga Muslim. Gayunpaman, hindi ninais ni Propeta Muhammad (SAW) na gumawa ng anumang hakbang laban sa alinmang grupo hanggang sa magbigay ng pahintulot ang Allah.

Nang lumipat ang mga Muhajiroon mula sa Makkah patungo sa Madinah, marami sa kanila ang napilitang iwanan ang kanilang mga tahanan at ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska. Ginamit ng mga pinuno ng Makkah ang manga nakumpiskang salapi sa mga kalakalan at negosyo. Noong 624 CE, nalaman ng mga Muslim na ang isang karawahe ng kalakalan ay kabilang sa mga pinuno ng Makkah na dadaan sa isang ruta ng kalakalan malapit sa Madinah. Tinawag ni Propeta Muhammad (SAW) ang mga Muslim na kunin ang karawahe bilang kabayaran sa kanilang kayamanan na kinumpiska sa Makkah. Nauwi ito sa isang di mapag aalinlanganang  labanan sa isang lugar na tinatawag na Badr kung saan ang isang hukbo ng 1000 mga taga Makkah ay nakipaglaban sa isang kulang sa  kagamitan at isang mas maliit na puwersa na binubuo lamang ng 313 na  mga Muslim. Ang Labanan ng Badr ay isang napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Islam. Nakamit ng mga Muslim ang isang kahanga-hangang tagumpay; nguni't siyam sa pinakamalapit na kasamahan ng Propeta ang nasawi. Bagama't  ang pag ataking ito sa napakalayong disyerto ay tila walang halagaang digmaan  ito ay nakapagpabago sa kasaysayan ng mundo.

Gayunpaman, ang mga taga Makkah ay hindi sumuko sa kanilang pakikipagsapalaran na sirain ang pamayanan ng Islam at noong 625 CE ay nagpadala sila ng isang hukbo na binubuo ng 3,000 mga kalalakihan; nakita ng puwersang ito ang mga Muslim malapit sa bundok ng Uhud, malapit sa Madinah. Ang mga Muslim ay nagkamit ng tagumpay sa mga naunang pakikipaglaban, ngunit sa panahon ng labanang ito ay marami sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad (SAW) ang tumakas sa pag-iisip na ang Propeta ay napatay. Ito ay walang katotohanan, bagama't nasugatan, si Propeta Muhammad (SAW)  ay protektado at dinala sa ligtas na lugar, gayunpaman ang maraming bilang ng mga tanyag na Muslim ay nawalan ng buhay sa Labanan ng Uhud.

Ang mga Hudyo sa Madinah, na napatapon (exile) sa bayan ng Khaybar pagkatapos ng Uhud, ay hinimok ng Quraysh na ipagpatuloy ang digmaan laban sa komunidad ng Madinah. Isang hukbo na binubuo ng 10,000 mga kalalakihan ang nagmartsa sa Madinah nguni't ito ay nahadlangan ng mga  kanal na hinukay ng mga Muslim sa paligid ng lungsod. Hindi makatawid sa kanal, ang paglusob ng hukbo ng Makkah sa lungsod ng Madinah ay hindi nagtagumpay. Ang sumalakay na hukbo ay unti-unting naghiwa-hiwalay, na nag-iwan ng tagumpay sa mga Muslim sa Labanan sa Kanal.

Noong 628 CE, nang ang komunidad ng Islam ay naging mas matatag, si Propeta Muhammad (SAW) ay namuno sa isang malaking grupo ng mga tao at maraming mga hayop ang inihanda para sa sakripisyo, patungo sa Mecca upang magsagawa ng Umrah. Yamang ang isang pangkat ng mga taga Makkah ay nakaharang sa kanilang daanan patungo sa Makkah, sila ay pansamantalang tumigil sa isang lugar na tinatawag na Al-Ḥudaybiyah at nagpadala ng kasamahan upang talakayin ang isang mapayapang pagdalaw. Habang naghihintay sa kahihinatnan ng pakikipagkasundo, pinulong ni Propeta Muhammad (SAW) ang kanyang mga tagasunod at pinanumpa sila ng isang pangako ng katapatan na siya ay susundin sa ilalim ng lahat ng mga kondisyon hanggang kamatayan. Ang kasamahan ay bumalik na may kasamang isang partido na mula sa mga pinuno ng Makkah at isang kompromiso at isang sampung taon na pansamantalang kasunduan ang itinatag, sa kalaunan ito ay nakilala bilang Kasunduan sa Hudaybiyah.

Kinilala ng kasunduang ito ang mga Muslim bilang isang bagong puwersa sa Arabya at binigyan sila ng kalayaang gumalaw ng ligtas sa buong Arabya. Nilabag ng mga taga Makkah ang kasunduan pagkalipas ng  isang taon, at pagkatapos nito ang pantay na karapatan ay binago. Sa maagang taon ng 630, ang mga Muslim ay nagmartsa sa Makkah at habang nasa daan ang bawat tribo ay isa-isang sumama. Sila ay pumasok sa Makkah nang walang naganap na pagdanak ng dugo at mga paratang. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay pinatawad ang mga pagkakamaling nagawa sa mga sambayanang Muslim at ang mga taga Makkah ay nagsimulang sumapi sa Islamikong nasyon. Ito ay kilala bilang ang Pagsakop sa Makkah.

Noong 632 CE, ginawa ni Propeta Muhammad (SAW) ang kanyang una at tanging Islamikong paglalakbay sa Banal na lugar o Hajj. Sa panahong ito, sa kanyang paglalakbay sa Makkah ibinigay niya ang kanyang tanyag na Huling Pangaral at ang huling mga talata ng Qur'an ay ipinahayag, na bumuo sa banal na libro. "... sa araw na ito ay ginawa Kong ganap ang iyong relihiyon at tinupad ang Aking pabor sa iyo, at pinili ang Islam para sa iyo bilang iyong relihiyon ..." (Quran5: 3). Sa loob ng taong iyon si Propeta Muhammad (SAW) ay nagdusa mula sa isang mataas na lagnat, at pumanaw noong 632 CE. Ang kanyang pagpanaw ay ikinagulat ng bagong tatag na islamikong nasyon at ang kalungkutan ay bumalot sa kanyang pamilya at inilibing ng mga kaibigan ang kanilang minamahal na Propeta sa tahanan ng kanyang asawa na si Aisha, kalugdan nawa siya ng Allah.

Sa loob lamang  ng isang daang taon na kanyang pagkamatay, ang pamana ni Propeta Muhammad (SAW), ang pagkatatag ng isang bagong relihiyon at isang bagong kautusan, ay  kumalat mula sa Atlantiko hanggang sa Dagat ng Tsina at mula sa bansang Pransiya hanggang sa India. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay isang tagapagpabuti, isang politiko, isang pinuno ng hukbo, isang tagapagbigay ng batas, at isang rebolusyonaryo. Ang taong mapagpakumbaba, mabait at mapagparaya ay nagdala ng isang panlipunang pagbabago at nagtatag ng isang relihiyon na ngayon ay may higit sa 1.5 bilyong mga tagasunod.

--b2_886a17c8feb72b3511c910caed41a312-- --b1_886a17c8feb72b3511c910caed41a312 Content-Type: image/jpeg; name="A_Brief_Biography_of_Prophet_Muhammad_(part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="A_Brief_Biography_of_Prophet_Muhammad_(part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAEwAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDMxSYp 9JivoT50bikxTsUYoAZijFOxSYoAbikIp+KTFADcUmKfikxQA3FGKdjJpKQ0NxRin4pMUBYbRinY oxQMbjijFOxijFIBuKXGaWjFADcUY5p2KMUANxS4pcUUDEoxS0uKAExRS0UgExS0UtAxKKWimAUY opaACjFFLSGJS4oxSgUAJS0MdkbtjJA4FNc74Q0Z5XlvYVlOrGGjNI0nLVDxRTIrhCT82COM+9Og kiki/dkk9y3rWSxcG7I1+rStcdilFBG3O4jA6mmGZAfvCujmRhyNj8UU/FJitTAZijFOxQRQAykI p+KCKQDMUmKfikxQA3FIRTsUYoGNxSYp2KMUAIFzgDqaWSJoyAwxnp70blRGZsnA6DvWhYAX1m9r I26QDdC5Hb0Nc1bEKlJJnRSoupFszptkQhG7mTP4UoTC724QHH1po8ttTEZBdowcj0xUlrC19qcE KbmVT5hB6VxvHNXR1rBp2YTxeU4AzgjPNR4rS1hQLxY0YOFXJI9apvayxxh5F2oehzXbTqpxXM9W cdSm03yrQho60uOaMVsY7DcUYp2KMUwExRilxRigYmKMUuKXFIBuKMU7FGKBiYoxS0UAJRS0UAJS 0tGKAEpcUEgAk5wPSmiaMnAaplOMdylCT2Hjgiku5IgC0TEOOGX+tOxUF8gNuzDOQMcdxXPiVKUO aBvh2oytIa1wBBnOT0461Xtrr/QplX5nJA5/Ws6W5yobJx3U+o4ptrIdyqemS3NeRUrSnuejCmom naRs80mBlY1wR2zUyvHa25kZgSckY7fSotPkihtLlppGD43IP7zZ4/Sqyxy6rKpSMBBnavYms6cm jSSTJ4rqSdgfLLFvuR+g9TWnFEIkHmIpbHUUlta/ZdxHzSEfMw7UpkGxWX5t34frXo0YKPvVXqcd Sbfu00TYpMU8ijFeqeUR4oIp+KTFADMUhFPxmkxQAzFJUmKQjmmBGaMU7FJigQsUfmyqgOMnFaUe jA/LLIqkng54rOMbphtpA65qWGWdS5Hzbh824Z4rmr+0teDOmhyJ2miDVI5rA8qJI+zAU22nUSRy q5UegPSpPOlZR58qpBnGH6fhWXcQbHzARIjZO1T0PY14lWpKT5ZnrQpxirxJY7iS28QTXG1XUAjB 4LGtvRcRXktyincE38DODWFpcMd3cbr5iFjBzjqxrVe8mTRfKtVKlydqhuoFY81nZmnLpcgutRDa jIFXco4b/aY0ryyzcyMSfTsKr2NotrD51y4EsnKoeorUtZonBVY8svd+grtpV403dq7OWpSlPS9k UdoBwc0mKs3DPM3zRqv+6KgINetSbcbyZ5tVJOyQ3FGKXBpa2MxuBRilxS4pANxRinYoxQA3FFOo xQA2jFOxRigBKMUuKXFADcUuKWlxQNCVXu2EMSmKHdOx+UjovuasO6Rpn759FHSoIrx5JQq2Tvk8 5OMVyV5w5bM6qMJJ3Mt769jVvl/H1q9Y34vEAcYbuKnv1ktpAXQFB1Xqay4Qst1GbWMiTfzjp+Vc cK0YP3Xodc6Lmve3G6ja+VeLt4jk9B3qsY3iuPLf7xyBW/cQpJFiQEODuR8cAiq0zR3cTahPiJ1l KKFOQ2AK48Q4875djopKXKubcqS2svyKPuIOR71sCBLWwMjMRGg5OOp9qTTmY+VcTKWiYd+CSPak vpRcShbpXI6rFGc/nVUpK10tRVFrZvQzWv5bu4Ko7QxMcBP8a1YLAIoEhWRvQtwPpVJFhjnH7kN6 KeMVopcWkq7ArROv3geQfpW8FreUjKT0skWMUmKfigivaPGI8UmKkxSYoAZikIp4Az83A9aeLd3h eVRlE+8f61Lkk7Mai3sQYpMVLFsnSUxkkRgc+uabsOM9ulEakZbMcqco7kZFJipMUhFWQKkpTIZR Ie24niqF3JeeZkuhj67BwTV3GEwCc+tZOqxJEBsdvOIyCTwBXDiKakuZo7sPUa91MjuZklj2kS+b nG1uQB9al0yEgiUSYKnnPTHpWZDbzS42uW96uxWt1aOJGn2jdjHUEe9efCjeW2h2zq2W+pdGss90 8U1pBCm/cXTuKktoZJIHlj3SxbyUjz+VYuq3Rkulto0UBFPI6Vp6dLNcvshjdUh4Kg85HeuWdH37 XOpTfJcsWsV1PM32i1ZZm/1RkBGfUCty3tVW2UPDO8vRgmAKoNrTzRGz37SMHe/OD7HtTNlzDCrR zMYgSoKtkH8a0UOV2cjJyvqkaa2bJ+82ERk8ButZt4hjuHyMZ5AqYfaljEiyOQOvPSoZZpJ8eYxY jpmvUwkHF8yaaPPxVRSXK1ZkNJjNPxSmNgMlTg13tnDYZilKEDJ6U5SqMpcjBPT1pmStxvQloTwQ e1ctfEeytY6KNDn3Bw2+NEU5+8fcVC10EwGjIfPQ015ZBKJIwMMuAfQVZhtludftGkZjCFDtuHpX nTxcnJpM7o4eNk2h80YjZVA5wCfqajxgnPWpL688y+a4wUi37UPTdimROz73kGS/TPb3ruw+Icko 2OWtQUW3cTFGKdtoxXZc5LDcUYpwFGKAEAoxTsUYoGMO5srGVBXru7VE8MrEkzsFHoMVYxT9h8ss Bux1ArGpFWfMzanJ3tE5yXTr0uZheOwPQmtHT7qHTRJNeNH5m0lXHc1Hd+UXzdy4H8Ea9B9aWbTr ZrKM+WTDuB5rzppKL5T0IO8veCTUGvzFPOdyogAUdB61kW0DveSxDiFWLfKcgZqTVb/7Nb7YgvyE oCODiq2k60tlNnytxPT2NcUmmlZHXGL11Orglt7cKb6Zi6AeTGgzge+KtXFp5luJotrRue3J/Gq1 jNZXbC5tIt0o/wBYn933FSFPKuJ0tZ2Uv8ypnIcf/WNbRxFtOhjKjcypY0SfE8b4bPIOMVp6VYQz q2Cemcj5qrTrdrGCxWaNvUcioLWWKJSVkMLN1O7Gameuo46aG4RRinlaNte/c8HUjxVmKxaQZOQc ZB7Go2Tyipk24PTNXYWEShkLRyDlQx+RvWuatVdrQZ00aWt5IzY5Ikd7e8Ta7Z8tgeDU2kX8MUeo JIQcQkBW7+hrJ1m5Ks0g2kOf4ex9qpGCZoFkUnMikN7CvIqV5395nowpRS0Rc0S52WUzj5/NbaFY VPFcCWQxFiUjHUDkk1RtnjtYFWbGBkAA1aYiyslIAFxN87dziqoVGpJt6CqwvFpLUsYpMVDb6jIZ BFFEsgPUjrVqRdrkV7NGuqt7Hl1aDp6sibIUlRkgcCs9NNaaQyXTkse1aeKMVpKCluRGbjsQR20U K/JGABXN3NxNc35VWYpu+6K6plypHqKqWenpbsZGUGQ96xqwcrRWxtRqKKcnuc5qatZ34Dg5Iyv0 rS8OSGe2l+ch1fkr3qn4pju4LqG6LIYW+VFHt61t+GLBI9IZpX+aQbwVH5CuDSnWd9j0W3UoK25B cxPFKrS4ZGOCelX7SKaNlSOX5Cc4bpTJHLPEm1WQkbqlSWEv5UAJw2d2O1JqlKdkQnUUbstQym0n cSAnPByOtMuo4BiSB+G6r6VIZVuIgk3Ei/df29DVXFd1CgoO60OSvXclZ6obihmfHDHjsaeiqzYY 7R3NVL+8MLqtudvfJTitK84xVpGVGEpO8WI83mKVlQgqchwKz5LuVFaNyfLYnD9waZNrFzJIGdlZ V64HH5VZdbO9sjJ9pVGz80YQkg+orxqlS7PUhT0GRXhm07YRh4iDkDtWvFvGnR3UUe+R12KSTxWX LYwWkZaG5V0kUfIOcn6/0qRbu6v3t7bzPLiTkKPbvXLJ8r0OhK5LDFNfgTSnEURIwBwPWpnYggIc A9OOtMn1OSVxbqVhh6KoH3verK27BwJQCMcKOOK7KVSfLyx08zmqQjfmeoyOMISzlmJ6LmlxUphY ABFG3qADnFMxXrUIpR0dzzqzblqrDaMU7FGK3MRMUYp2KAKQCYrJ1TV3tpPItmAcjlj0FaF7MYYC VYBjWHFaxSXRZ1Z1j/1hP8XtXFiarf7uB24ekvjkMjsbm6gMwfcw55rTi1VILIQ+UCAPmDdj61DN ss0M8JMangIDxT7GEak3myjY3XkYBFcLjFSsnqdilK17aGDrSbRnK7Su5cjrWfEv2dUluI3KEfLg YzWj4hIiuTDv8wRjGSOnpWVFM8x8vLMpOApP8qxcbaG8HdXNywuJrG/V4T5UcwG4E5ABrqrpQptL qHClU25HSsy70+BbW1Uk+cB2Hb3rXjuLZIYY5yGX+Fug+lKNlNXFJtxdhWukkVWEbOSfmVABtqrJ p8Mr+ZsCkjG09Ks+dbxZAYAtzinsjkARFSx55PGK9OioSh77PPqucZ+6WsZJA5I5IFJtq28m1Cvk GInrnqaijjEmRvCHH3j2rphVbg5NHNKmlJRTKr3dhGkqXd7HA+Pl3jP6VW027txdM7XwuoShIVOK vL4b0mdnmlje4ZeWeRsD8KzLsWEUjC1hjh3DC5bpXm1pynLY76UYwjuNvGstTV1WOazB+6zchjVA JcrCbbBCrhkfPBFbklrYX2kW8JjklMQ4O7GD3571lTSp9tt4Y+RGwVwTkBfeuadNqL5lbsbxknL3 WSXAtoZYzyZAMlc/KD71BHewtI/2hZDH03fxN9ParOotDJev5EJVB8u05II9c1DbwsZ2jnCDKnAz yK5fhVmatXZY0zWVsmAt4IvMc/KWH861Jbua4XF1bxKT0dOOayraK3XYLuE70wQEGa1pHjmUtAxK nkg9RXdhZXmtbHNiI+49LlYrjg9aTbT8UYr3TxSPbVhLMvbmUOnHBBPSo8VNbXIsyS0UTg4/1gyB WdVy5fddmaUuXm95aHN+MLNDaWcu/enmEHB6VqWVzbrokNuoEckcY28/fHp9aqeLbuHUEtoIhDHK ZNxWM9f8Kx7mO5QEsrA9R6HtXjVpTctXqexTjFU1bY0LkyJbtdxglVbaSf4atKx07T0Enzyy/Ocd h6VStUnubTyASAq75FPcg8VYuZp5JQ8xG9VAUBeAK54zcXcuUb6MtabbvMzSTuUH90nt6VYYZJwO KZA8FvYq0igM/wA28txTxJEVDLIrKeCQehr1sLUio6s87E0pN6ITbU1rAk7sXG6JPvNjgH0pkkTA bScZ7iql3qn9m2zWsRLPL/B2/GtsRKXJ7rM8PGKl7yKeq30MG5I7dMEnknFQaXIu1mljAVh95R0N Q21k97OPtZwcHirkYjiga1Tgs2Af615MXyPmkelL3lZAtuLm7WG1kH70E4UdMfxVb2JZQwRQSLI5 QGWVeoPpXO6uk2iz28lvcbZgCSetTaBLN9klm/1h37WHpWbSqS5uhslyQsjpfJspXCPH9qdl/wBW o+Ye+ait7gWv+j3w3KrfuzIMcHtmqdvrqR3JGxoZcbSw7Ct77XDqFv5V6iXETcAt/D+VbOjKWsNT H2sVpLQiY25RfILwMf4gdyn6io5FXOUYHHXFW4rO2tovLjk2WrH5Q3O0/X/Gq8sLRSNGeSvpXZgr ejOXF7dyHp1NKR8pI5wKVk3KQeKo/bdkrI5Ayu1x6+h/OuqtW9mctKlzloSqcE8DHXtSh0OADliM 4rGFxLPEyD5QH5PbFWoJDuZ1Hy52jHfFcSx0m7WOr6pG1yafTjczLI7HGc4ojMFhHKZMAeYS2asG 4aYhFkUOOOnAqpPo/wBrcm5mLJ/dHFbc3MuaC1Faz5ZPQguNQh1HUYoLSMeVwXOOQKsw28sDyhv9 W5yAT90elV1NrpFw0cMRJwACv9a0Xu9lj5u3aSOMjnNYUoRbcm9TapKStFLQ5O/gAMpl/dvK3Ujo O1ZH9lTPqTW4k3Y+bcOMit3UJftti5kDJKh5Zu4zVHzGh1CKRzv3oBnOc1w31Z3JaHUB2NmDAIii pt3N/nrUdrJayRGGRX3pnHPB+lSOIoLhF+ZIZPvqPT1qlfxGyuiY23d0lHb60Sk4+ZmkmX5YLO8S OEbo5V7scA1nJLJCjQPMxVG49RWxGkeowRyMNsjrjHbI7g1jXUT2126T4IPIz3qoVb7bkyp23Oxt hMsyOXkmgf5WMo6e4p0gVY2ZTvK9Qo5+mKp2Gqx3sq28kj21weAFPysfoa03ikggkxKiTS9HxjI7 jHrRSxM6b3FUoRmtjBa0v9RJaW4a3gb/AJZr1Ip8WgWUZyyGRvVzmtO2t5pcytGUX+FW6gep+tPZ CvBr16ThNXe55lRSi7dDPvrlNLsWlGFCjag964y+eZZo8KY5HTPyHl8967ptMi1C/ja8fbBEpKr/ ALVcj4iCW/iiGOFgscYGGxk1x4zmb20OzB2S31I9P1Y21stvdqJVDHDkcqe1X5BHOqyl1SQLg47+ lU5NLfUHuJldSqSYKqMHp1xVmytjHClzIgbY3lgk9+3FefOLWtjsum7CrLd2io0nmQEkcjkY962t PuHUKDiVS2A6+/rTIIXkKPc3ShzyV4JJNXLKD7PeB4hmPGFJXBY+hFVThNS0RnKUWncdLGUchhg+ 1R4q1PIsrkgkuecHt9KhK/rXv0p8y1PGqwSehEyEjCtt98ZxSSX+nRALqErN5a4Ud2NNvfP8jZaj 96/AY9F96zYdLMKSCMAydXmcZyfRawxKUtzfDPl2Ker3mnXN3ALGx8mQSA+aerCteXSZLlPlJLMu VHUZrL1m3S2sYGBDETpucnnrWjqnin+zraS1s1/0po/9YeiqR1HvXk1YuMtD1aclKGpR08nT5JN5 ZpFPluo5wOtWdUTy7gKzoI1XOGPJrntCtXmuo55pmSMHdIW7r1NdR5B1ZmkhRo4f+WIxkkepqIUn KWgVZqC1KlvO1xBgxq8Y+6wGfwIrQtHt7iMpGUSUHmPGM+9UZra502ZWaMsqjJ8vhh9R3rTtvLuU EkKhd3TiuuhGUJ2k7HLWcZRulccYtnMjKgHcms28t1jne83xzjoAD0q1PM2w+VaSzL0LMuFrJhvb RZneWy2hgQy78CujESctIsxowUfiW5DfXiyr58YEcyHBC8UeVstBOxzKUDKvtSX8NtcbfIRrRwM7 WbcGFMUvci34EaRH5mzwK8yd0dsUmZviCzaK2imILMw3Nk9BWp4JSJ7GeeVwxJwsQOPxJq7r2m21 3pF3NCZZJRH1xgHHpWV4P0mRrhprpfLgEeCc/ePbitKTsOorxOou4LS5lQ7Iy+3nFQQWqW0wVAQD yCOh9jVz7HHB8ykE470L8pB616sIc0U1ujy5ztK3RiIxTcBggjBU9DUF/Ptij2QuzgYAU1YbBYkD AqpNqMMPOHfsdq1rKEXq9GZwnJaLVGdJrDwSYlhZfYnmmX9qL+AXFuwIHUL1+laTz2twh8+N14/i Tmm6ZaxRWN8RbvEgG6MMeXNclaNo23R1UnzO+zMeOOa3kWEoDvXIX19q1Y7GRbJI2baAMue9U7CS e4umkyQ2D82OEHrV2be1u6IzSqgy/PNcEY3u0jslpZMrxTxEGOzjJJODITip2F2P4hGq/Mxb+7TI Ft4HCeQysOeSefpUurx+fpLLbLueUhRz05raE5bGcoR3M+wh/tKfzACqO/y5/ujvTr+Z7+/e0t8h LcfNjua1iV0nSyAMeUmAPVqy/D0QTT7q7YsZZWJcmuqNLlSh3Od1eZ8/YytcnNrpNvGpVTI53ZPJ +tZ9ynlRWdxn72QQO2K2tQtYL7VwJ0JS2hUY9CeawdfWS1nW3OPLVjgema4nS5WzvjUul5nUC9g1 C0j8xdrYBOO/qRUL3McVyRkSQtjAHJx6iqkKtcaNCqbl8sZBx+gpbC0niiW7CkKrHk84NNpPVEJt OzNXTnjWYx7gI5DlSex7YrYghSGV3uvLl3f89D3qgLR7m2Nx+7KkZXBwD+FVpdSTy0E8LSOnChfT 3op2Taa1FUTa0eg+SMvG7OgFxaneH6Bh9fWnz3Nzqot7YsvlxEP52cZPpTdSuvJ0+IyRkSNxHnue 9VodYbTnjimi8xuqrt/WuedOUZ2NIyUo3OshvnubkQ+WxljXDIPur9T3pWgeKRi7k7u2OKqabrUd 2FQvNDInJVOM/wCNXnuI22meYsw7uu2ujDy5JXZhWhzRsiPGTXCaq0b+L51mYoVC7cd67aG/iu3y mBuk2AZ/WuV8TaU8+vrc2UsYmCqD3PPGTXXiKkalP3WYYWEoVNUa2naeLgC6ffGznBXoayGuUk1e bSYd3yzAu5Pp2H511tpCYLSGNm3FFAJrh2tvK8X3Szo0YMocEfxA1FemlTiXQm5VZHYW2lKkDR53 MCChPUVatBbpP5F1I6yFCU7DIp91eQwRYlU56g9j9a53WJb29RruJT9n6f7Sf41jVtbYqCd9zVa5 tbqJp7RiZEBXYeCD/WoBcG1tIkmx5h+6Ac596wbCZzEsaxEBRlyOvB4Iq7FE15evPPK8cgGACM/h WVCrKEtDStTUo2ZuhS2Peoby8gsUxcbyx6KvQfWn2iTFQZTgZwFxj9afqUEksflQ+Wcj5i3QV6dS pNxVtzhpwim7nJa7qNtc2R8rO/zFOPoajvLWS7u41xhpYAx9gBU+uWdzZaYUkigeMuuZVTDdemam 1Bvs+gxyMW3qgVZO4FeZUjLm949Km48mhg6UjXk6wLN+75Us3AVfWu7t9SL+VpulrwE2+e4wDj0N cv4asWVpFmgQpLjDt6etdXZrb20jJBMcbs7F7ewpJS6BUa6kS2DRzmSR3dgeuc5p6J5buy8b+oHT PrWld7Z4i8XmHaM7W4qjgkAkYJHftXp0HGUbWPNrKUXe5R1XxDcW1utlBFvbGMiuRm0+687LZ5+Z lznAruJ5UtLR22rwOTjljWbbnUNYj8pIIoIgfnYDlqxq02ryZvSqJ+6jLswt4CjI7+XjDD/Gq1nc Ry6o9ikv35NxfsK0tatp9MEFlZviJvmd06msDR7Ty9WltpVb7S78Z6Y9c9q5alkrdTppK7bOpm3x 289m4fzY4i7FDw49R61X8HqsunOCTgv0PU49Kcl5PpsTW8iBocMBN1K56/hUHhKLfZAAHCSsd3Qi s4Xna+pbtFM61fIMewvsYDHzLmqciBWwrZHrVqbF1l1wJB1U/wAVV2QqcMMGvVw0VHT8DzMRJySb t6kRGRg81WvLj7JEBGgeVztjT3q7iopmjjCvIuWzhRjkmumW1znje9jOWxkTN1ezMzAcop4B9qsh HS0eWVgoAzg9qjmZ5r6KFSflYPIM8KOwqTXY2udKlETk45OO4zXHUk7+7sddOKt725gNetpurW0A RmN4N5UdgenFacCnTprthGSzjcM9xWVKj3Hj2NI1x5UagAjkDFb6sNQS4QErNGdhJrhjCUlod05x joyOO+jlg3MoRgAQc/L+fapLW4l5kMQDBvukdRWfZXMlhfGGZRuc7XiZeCOxFa1jNBuUW7BY26I5 +aN+4HtRCbU/e6kyiuXQZfwtqVrsT5CXBYN14qK3hNrpUyYwVJxWhNIYY92wsoOSF6isbWLsQ6fL cxvuiIwwPavSlLl1e5wJc2i2MqC6S81aZgeJHVSR7CsXxZKkuvFkPygDkin6TcBLslTz2Ppmo/FC L9uiO/jZgccV5vtHdp9T0uRXXkdX4eZrywtpcqwhYoSOnNbQt47UXEj4KOd5X04rC8D26w6VLKzA IzcAnvVrxBqAV47WEg8b3xz9BXXQivZ6nLWbdTQoW16IbuSJ2+SAkpjoc1oaLbyvd3DzKNhA2mod C0LdaSy36t5krcD0FdBs8qJUTAA45p0aGvNImtW05YmH4yO7VrCINt+Uk56da27PTrS90yBpY1ky OGBwRz61S8WrBPcadbzA7mJcEcHA7VtaVJbNp0EkSGG3AIwe2KWiqylvoU23SjHYZLBa2lrvkt/M VeMgc1l3/iq1li8qBQQvykOOPxH9av39/plwSkFwyOAcnkg+2KwNUttPt7Y3EVvmYgfMFPPvXJUj zt6WNYPltqP0947nUJriKPCwx58tfU1Stis2rTzyRlZSAB83QetWhLPqNihtkEL7P3rg43YrF+1h Li6+UgkKoz9awi3a3Q3SSlc7+LBiXDBvlGcGucvbGWXxFPIuHZArouMZHpmtjSJLSZcW8bI6jndn miNx/bs6Hk+WMV6c3z00cNOLhUZXgju5BcS6nCFyu2GGPn9aoXMGpJYyQxQCNG+YuX4UfSun25NY 2vXynSLuGBmWYoR0p1KUEnzMmnUk2rIzvD8lteqIsM0sIyGUcfj7VNeXxa5DQxbjnbwazfDymwso 3lODJgkjqQOx+tdFYWpj23e0K8uWaPHY9M+9efBR5eVHbUvzXC2TUHeKSOBfs7ffUtz9RV4qMnHT 3qQZ6jI+nakxXq0KfJHe55tafO9rHLeNrrytNhgB+/KrMPYGqXiJ1uvDVoIUdVWYK2evStDxtaj+ xJrn+PfGq+wzUKwifwi4kUudybf9k561zYhN1PkdeHaVL5luzt7eHSHl5MiqGIBPBx0q61vPGiTo qScDcnQj6VBDGBZrGB/rp1B/DjNbJXH4cVdKnzwRnWny1GRx3v2mIDaUYDr6n+tIy4PbOO1PijEY dd3yN0GPumgrWlCHK3dGVeXMkVLq3jmRfPbaiNuPoaamq28H7uPeOejR8VbkQMhyM45A96oWNjMl 211eESnaQkZPCntTqubdkripxja7djOvor7UL1mtJIyADncOn4VzMJuYPE6xbsSsNpDe9de9wLbV Cbi4iV2UnYg5A7ZrnbJmfxFKHBeVYyzNj5hnnivNrRkt0ehRa7mpdxeY32dcsoODgdf/AK1HhpZk 0mZYFDuk5XaT2q9dtKbaEhdrMv38dPrWX4am8mPUTIzEpIfujv61EfcaZVlJSidJF5hX9/Hsb2NO OTySTTbC4S604NkNIrdQc8VOqgsAxwPXHSvXoz5ocx5dWHLLlISpwe1Y15e+XNNNIrKYUwuegP8A exV7UpBaspguuRyyMPvCseSQXSebglQ2GUjNc9ao5aWNqVNQ13KEGoushjV8ljuZz6k9a1rO4JYh pP3QJBb+9WX9ka11WSVoyEQAnI4Jq/Fb9bifiNj8qNxk1xU5yTOqcVYXT1jk8YXUsbAsIguPatI2 wh1Qyqp/eEHA7nFc7YTSjxZId4VimMY4IrsvkkHBBYdPrXZB80WlvcxqLlkr7WKl/YpcL5wO2eEZ Rj+gNVjawXsPncR3gX6c1Hqd46Wzb2KzxncP9sVmQ3UtxcKTJwi5HtntWNacU9i6SlbVnRRvdNJG pEbgYV9p7+tcx4vQ21nN5WDE7AOv9avf2wLNRFFvkZR2HfvWN4ne4m0iJplKtPL8qZ5Aq5zVSN+w qcXCVu5m6PDHKpk/eDdwPQGrnirT/JsrS5yPnYptJ5Ax3rRjs5LXTdLtl2j/AJaY7qSetL48gI0i CUL92TDP6muaKvJ6XOlvZlbwz9meyQ3Jf90/+qU8N7mtkJE2ptciECNmG1D1HFZHg9VntGVgSu75 iFztrqv7IjeNmhdX3DAbGK1pKb2Mq3KnqX1wwGMY9PSklhEqANng9qp2yDTtkUpO5xjcfWq2r6hJ D5BtnOGU52nuK7pV1COpwqk5PQu65ZR3FzpsLM+Q5bc3BFas2nxXKxpJnylHEanAP1rNu5jHqGnm UTYfdtD8kVuqBgAEZxwKww8rt3OiurRViFII40Cxxoqjphax/FztD4duHjA35UA+mTW/trL8TYXw 7dkruGFA4zzmuipblZz0786MvwnZQ3OmpNKn7yNyoPbFcbeMLrxPd4fbEs5GR2xXoGjT21loVsqq VyhbHYtz3ryyynluNVkYDJmkJI9K4ZtRglY7Y3cpM9bsJ/OgjjMiSkL99RiqlvEf+EkuzJjPlrs+ lZ1ndfYbKKziYROT+8l6n6CnabqP2vxTJg/L5aoM9/c01WUopPuSqbUm/I1dQuooI2EpeMYxuBxX G63OI7GaaKYSfLj5eoz612Wou1yTBDbrOw6s4yBXP6zoiafolxdXCoZWZVVVHGTW1aDlr0MqUlF2 Oe8NzXBRCq+blshR1wK7TSL2WWdxKmPm3Mew9AK5nTwbbUbaO3bZsQPIR3yOldZFcxSLFHCqpIT9 z+uRXnre7OyZdl83crRruBPzKeABT9vrUiRFNwaQs3XYecfQ96XHevUw8k46HnVotPU5Hx7eRpp0 NkxwZpAzNj7oFUtL1GSKE2kdtmI42zAn5+OTVn4gmHZZK7bW3EkgZ4rM0GZik8c0rCGHJhXvyPXv XHim+c78IkoGtHqACpG7MrDLIMfe5rXXVFaSVR8iooO9u1cy9tcXsUF3ZkuE+ZwRgp261f8As0rx pFIdynDP2/DNZRrTi1ZiqU4vc6WGRJ4lkQ5VhkH1p22qlt9gs8IbkBwOFOcD8avgBgCpyD3r1aVR TR59Snysi21EZkLSR79sirnBqWWUxEDynOf4wOBXOavfFLlN42yjhZk9DWdauoIdOk5PUbsitr9Z IQjsU82SSTs3+RWNbvI3jqObkJcqHDEdRirMSSSi4BcFJBsDEVh2V258R2LS7h5WItx6EDjivN9o 2mmejCOuh6PqMUpEU0IDKhKyR/3h61zWkAnVdUgsyyF5TtY9q6uK7hZiHmQOW4XPauas2WLx5ex8 gsQ2APauqcYtRcdjCnKSckza06OVC32iBY51GN69HHvVzb7VKRgHPaqd3diCCSQNiMqcOOqmuxWp o5G3UYy5eCFyZIN7HqdtVr7yYLYz28O6Q4+QDHHvWENUlijWaWVmjH3Q3JJq7a6xNcWj3DjfLKQs cZHT3NcTxLlex1Kgo2YyznmfVpC0gkt0wwB9fQ1cvClxKrSxOEIONjYCn0xWBp+ombxFJDCqhUY5 THD88/lXQSIJElIw2wkqB39jXKm1dnTKN7I5ZD5fjOIgiSNztwOpGK6ZhcJ832JlhJ4cycj6Vx18 8Vv4nWa3BPO4bv5V093r4eIJFbFj1dXOCDWkKvK9SZ03JXRDewTalBvkVlaJup6MKjh0tlvJFjZm h4ztHX2Famn6gz2MxuoYo4scAtkn6CqOj6jELmfduin52R4zx6/WlW96zQqaaVmHmpaJIixqdo+e Rx09hXOaxdSajqlrGxbj+H27VvmWW8mEUyBt3KDptGeSawoohceKgE4DP8i57VN3tc0ile5a8RSN JqNvbIxjIREQk9TjmrHiy2mXwpBK0hdQ6q27say9cSZdSS7kAd1n2BW6Vt+KJhN4Yuo1PCPG2PQ9 60pw5dCZzvZoyPC2oTWNq7W+du795349a6n/AISFY2iS6QRxy8rKp6+9cr4M3K8hTnoCpHDA9q3d b0KQwg28IFup+6XztJpRc1rFhUUH8Rp3WoQ3UMlrPIu8j926/pXNO8tnIVkPH+1696u6VawW0uby XCrx83UGjXLyG5CJC6OY2IJ24wO1VVV4pyMoKzsjrNfuFGracyzBNhbzFI/Wsu71eV9ReS3x5YxG hU8Ek9ao+LNYC6zaxzKYnVTw3IGfel0SMXkOYSQYWOVyOD61jUk07myjeKR0jaoTE8ED7pFAAyer d/yqlDLLNaTSXdwVkllAEY5B5yaIYoIY5WnLRbxtbcM7/p6Ux9ht4DattjBLbCvPA9aiVST0uOFN J3sReJfMjtC4RYo0TDFW5J9xXBeGWRdSDOu7b0HrXR+IANLtopoczTXIZGaZ8gE+grk9LWaHU4FC /MzgAA9c1q1eNrhHe5296JFjjmaJSzrlh04zVfRr2Aa+2SLfMY5Y5rc1fTpdO+zXs2UgSPyZiWyR k8cV53qd2seqXD25GC20N14rJU5RfKxxaeqPYbadXJSLa8a9ZAc8+9ZXiSeG5tEtlLZaQcEEZq5o cnkaHbLaRl4ljG9ggBJ/HrWb4ruJoYbKaUgxtJhExzntmutTl7No5lCPtLnMXUzwXFy0MeHVguex HcAVoaVOLazaa5z58jjywfSpZPD7RahdTTSNvii84FW4BxnODUumSG6sor10jYEjeeB/+rNc0oyi zobUkdHp0KrZpJK+Hf5sHqKt4z2IrOtNTt5WlhyIwuCzE8fmK00aNgBG2Rjv1rtw1W/utnHXp9Uc L8RoSrWdwoPy5BOeKpeHYFnsJLqOIPL9wMO2ev0rR+IdgGe0mknaGBsqdvPzepFYulRRQoYtPlmk hEgaV24+YDnA9KwxPxHXhfgRqWuoC0guI06NFsKk/dIOR+lWIr0w6N5ynzLiWXCA+nrXO6XHJPZ3 lxH/AKlJvvfjmtJroookUDbCBgL3rm5kpWHJdTYt47+XJVd7L8xQgZb8a6K3Yy26MQQxHIPY1x9p rtxqFykCN9njHUIu4n8a6y0kH2VlUyjZ/HKK9HDWSujjrXdkc74ji1GxVhFcSyo5yc8BfbHesOK9 jkg2PbusvQAycMfXFdJqlteXCefLOuwcbyvJrEg0KV7aS5lmVVXJL5zhR1IrhrS1OqnHSxHE9zHc WypC6QqSGcfxetZWp2wt9YBjRlCyLtUnkZ962dE1N2vLmw3braaIFAeefUVn6x+9vbiTI2oUYYPU ZxWcU0baHeQ2Ni1uJXiBIUEsx6muJj1iSTxZdX8NvhcBUzk5xxXXfOuiszIkkLQ7kJ6p7H2rz6K4 lN+k0N+A0S/PGRjkds966Patx5TKNNKTZ6aZGltkkDhXKhimOQfSsK+mulkkjlgZonBJB6qfWqWn vMytJdS+UnVpS2cZ/nxWpbta2dyp+1T3Bm4VXOcg9/YVtGqqi94wlT5H7pyFglxqmqBXVmU5CgdB XSHdpMTW1vBuuHGS7DOz6UwPb2GviSEqqJGWVcfePc1O+p3DL5waPy5OSzL29K5nKMG+5tyuVjn/ AAmpg1a8u5+iNkr3JPWtx9Tle1mEKx+YcbTjnrxXN2s81xqF4FQE7sZUYrQS1uhOVQKQmC5LY+n1 pOb2KcSrqNrJN4ot2YBZJF+YBccitidoptQQELkL1P8AGcdKyZpQ3iK3VpiypuYFuvI9KnsreObU 447h/wDVjLepHtUyd9y0rJElraynUUCFpcZIB6CrcltCmpxMoCl4jubOCh7U5bgRXMgT5Y0G1e2e etZlxOb/AFSQovKYUhf4hip5l0EkW55YI7Z5JJWWZ1xuPfHBArJt5bWy1K2nsZGaVseYJDkqas+I lSLRkE+S6nHB+5xWLoqWpO9nbenO01p0uENTc1XUN88G+JFPnhsH1FaXiqKL/hHr+YEb5djEY4/C sHXSj28c5B+dwQKtapMsnhy5R5HZ2AKIf4K0jWa36kSpp2KPhQiOzndsK23KMT0NbCym5jlBncIj Bzg+3euY0B0MEsUgJD/KoB5JrXubaSx0sLCW8tj80h7n0rKW5bVy3Hded+8ZFYodqp2P4VW8TOLS /iEwQBowcbeRVrTAsURLwsSQAhPZu5rD8WbhNDLJLukYfNRB62CxoePdTj1bxEBHEVEKbFzwfqa1 vh8IoFee8H7tuhJ6kVleM7QW/ip+pMqBzjucdal8N+VHZRtPG7JI55UkdKtzT94lRtGyO08WRWFr 4envACry424b17isxI1s49JJlEplI2nPbPQ+tRaxEdUsvIaaUJuVShO5frVOEtJ4y0ayvCMW6nHl 8AYGRxRzxk7tCUZRjYt/FJI4LKyVAiDzD8oHJ+lcZ4Yie48SWaIcHzASW9q6P4k3KTTWpZhLJlvn A2/oKwfCxA1yFtpbA4HetKk03dCpq0bM9K8czW7eHLg+em9GVwu77wz0rx2RCzsDlXByfavVdZ02 CSw2yLiS5ZUyx6DOeBXmmpxpFrdykLs6LJgM3UipdX2juOnDlVj1XTtdit9K06CPEknlAN2wMVke LdSivtT0KFG6zbmFVYrCYRQSRyxqJEwvPzAHqKz9cdF1/R4o0IjRv4epPej27b5TNUranZX8UUus 6rbvIVZ7MEEduOtctavO2jRhA2c4kKL8qr0ya37N/tGtXLwZjP2XaS5y2MVNYaF5uhgtcMsKKXWN Ryx9zTd6mxWkI6mLpiokzRgi4RT/AADv2NbmkT3O5oYwrlW6s2P0rlNKmu5byWGNo4ZFlKjjlsdj W7YXcouC9zCgIHKDgfWuVN03uauHMhPiUsP9h2/myETeaNqjp71zOgWwQR7XYKVyU9c1s+O3hvdI gly3mmQBcdAPesjQcb3DYRVA49R04racubVFUo8ugmi+b9kv7S2CecZizJnPy+1aLWd15EYhhSWK 4UlG74HX8a42WeWz1e7aN2Em4ruBwcd69K8NkWNrp8czEzBTgf3B1Oah0/euTKVkc7p/2dbkQ3TX FrNn5WxhTXY6cbyGF45ZkurfYSsynp9RWobK1voyZ4I5VbkEjP61zszQ+GReQqJ5bdxwp6jPYGu2 mnCF2cc2pSsYWo22tapIXkdjaMcghsDFUriO8t7GayS4GzyzlFOePStKfUIswvbWsgjX7xkYnjuA Kh1Ixyat+4j8qNoNzFjzz/KuBtuR2RirFHSwseqaKjbgrqfnQcjPcVb8T2hj1S+wFYm2Vi2Mbuev 1qxo9lIL7Qt7I0TbipHVfY07xlEG8UR252oJLVlZh09q1UXcVx1heXEukRRW8qeWY9rhjyfbFcTA p+1yDO0BiOR0Oa6LSFkht/Lncx2u3c23gvWBOqPqc3lkqN25fWm7W0HG/MzqBbR/ZbVsZCoSxP8A h61ZsUlQxPdI3mM2UTH3V9KrxTutosqMGZYxw3XjmtC3kcQQzyvvnHzfP7+1c7ZbWpl69tHjG1hj POw7gOwPap2iaJTESHiBOB7+lLcNFH4rabaGkMIzkZNL5yR/bpZU3lDtQ9OcU2riMHSt7axNLGVW TzeIyevtWve3Rm1QQ2yeWpT94W/h9cVkWFs95cRTR7k824LBh2xWxrFpKl9YRrImZAxdgOtU1qBz M9zNDeSW8hB8mT5HxyPxrca68nXbK2NuhdoV2yDr83WsMbI7u8ikYNOrHDNyDXQ21zEt/YXRTdKI SNp5wR0py8xo07pXgiDRBJBG53qec1iwXcLeK3a2BhWSABlPr3qzHq0kFy23b50is+R0X6Vmsskf im3aMjcYgxOOvc1KjuK5t6/bQTWU0XzMxTfjHIwK53wsV+1Mywhyickjp9K2fEGoq2nf6PEY5HQl nP8AdPYfjVHwoiwWFzNj96MBSe2aqOkQ6jPEEkf9ip5bnd55wD1ArQvLuBdENtCdrtDlgE3E8dz2 rH1m32aSTj5lmBdz3JFaelW6S6Hc3dw6oHiK5zjGKHsgOaspRaNLKVyu3K10wuPO0iBm6Mc7RyPr XM2KrN+5JZS/AbsK3NMtZIbJ13AooIOD1x6e9E1cZtWQkjgdoJ1y2AcDJX2xXL+IElNyrORv5Gcd R64rUhnFjaxXkQzNKfmXs3/16peIGKXNvcW8zKssOeR056UoJqQiTxF55vrdllaRpY/lY9cCtjwr EZdHR1dgYpCCAM9fasvxX+5vYDDtV2jP3e1bHgy5SHS7eKXYVNwZCM88CrsnEnyRo3Ev2e78hiu8 p5jxkYJHaufsJJG8dxlkJZYslTz1FbzeTfeO4JN48qVQr56AegrNgggg8d6iTOBKh2x7ucCkopK6 By6EXxBngkkshbxvGcHcGXAz7Vj+F8rrCyAHcikrtHer3jO9NzcQIN6NGu1kPTPqKb4FKxT3lyy5 8uPHvz6Velha2OphuhqmjCYs/mw3CLIx6Nz2rhdYg83xNejCqWn4VK6rUro6dGsnk5WWQOWzgKF6 8VhRPb3Pie7umJEbS7huGM9O1RGyWhdtbHRLp15DqunwDd9lvFUM2M4IHIFYvinUYtM8dwrEhMOm sqhWHL9/613+p+YU0ae3lTdEc7Nw+bjpmvOvETC/+IG28gIO4B0B+9+NbSUUtjFXvqdPb38U+tXl 5bJmNoQQin1U5rovD93HLpyxSbVToGJ4NcfZSIdRvo7ODy43Xaq7unFT+DL2ZbdNzKjo7KXcZXAN ZUqnI7l1Yc0bEtjZRReJr67nQfZ1MuFH8JOMGsuw/tK5tpJ8o0bTtGuTywB7fSugtryO3meZymCh 57Fj6iucKKGjSSRlD3BnAXoSecUTakEboPE6Z0aAM5E275AQR9QfQ1T0G4MVyVmKkgYK4+4PSuo8 W38Fx4UnSaNFmBXCH7x9/wAK5PRlIu4nRf323Jz0b0J96JRSWhdJtvUydYhC6tdqnzMSDuJrr9MS 7MO2RysrRANnn5T3zXP6nALnX5I/lV8Dd2APWuv8MlJdWuFuH8yJVWNEY8AUO8rImSsmb2lagcpb sy4UBQqjOPxp3iLRTrMUcMYCPn5piT8i/StCLR7a2n861XynPUDkGk1O8FpCxOCcfdzg13R92Fpn C/eleJyfiHQY9L0uyaGR5GMwibnrnvWN4hibSPEdrb243rcwrkMc49c1Jf3VxfK58wmJWyNx6c9q fqYS88R6W6r5cfl7H3c/jXK5Rk20jpgpJK46xv4rKTRoCmJIwxJPfJOKzfGOuW19rIktyHZITDIC MYbPam3LxppMN0Dlo7gIvfCgnvWHc2sU2szbFKK7ZAz60oyaVmact5Jl/Tbaa5tGUXSOmzesbnlS PSs66tZE1YbMleCWHQGpNM3W+phBvcK+0KO47/hUuvosesusOUR1BYA9PX8KjqWb9o63Wmxx4Ecw LKSD978aTTpJpdOgXaZJYnJkLdQB2NU/DGnC7kkka4ChVxzzj3xWz4XaG2tXvJELRiVo8nofTIqX G+jCUramZPMs3iWN0TaPKycnp+NamhzQzS3n2ld6BgWB71ka68Vz4qg2gRrImGweCalt4ir6kI7k Pb28QyRxn/8AVTt0RNxujXcLzi3gbZIt4xVz0C4Oan1S7tZ9UgMG4hVcM/rgdhWD4dXz7+FeCxzk DuK19axbNbNFbJGyBlUqc7sjFDavYZz93ZzQamB5a5lHmID1ANX/ADZP7RtjbAACIqG/vHvT9d3R apYAsu7y1BYURxCS/gKbSElYg9sbqbGtTTisTHq1vFNERKYSB6knvTdWtvsPiG0UEmYQlmI4wTWn qF20+u6aJB8yxON2OCO1Y/ibU2bxHCruP3cIQOq5B+ppxirNEJu6M3X5JrWYQvJmOeIEY5wPar/h SNX0e6diC27b8x7etYWrSu728jAFQpAI+tTaBHcNeIttO8IcfMQMjFJ/CUQ6ldyGxaAysVWc8H+L HQ1GLiWTSUtxllZ8Ads1JqMMcdtcBWJK3RXJ9MUiqjaPIf4i4wAPu1V9BW1EsrK5/eOkb4i6sRwu a6GyD3ET242qEUOpHGD/APXrB05ZHJQSOhb74LcEDpW5peI9Un853Vfs4OQeTzUS1L2QzRWEsU32 sBvs7NsH+1VXVuLVbgp8jyYUdMcelWtGtkkudTDNtRWyrMcEZqvrgb+zLWMOZIUkYI56kfSlZXJu y94reKW6t1WErMoKMe554zSaFFFDBAZHImjuugH3RTNUP2vXo4i+4RZywGd1XNGtpHtrKVUGWuZG 3NznFL7JVieaWOLxrbbGCxMCSAOMUyytIj4l1C4barvxECc/jUEMqr4zvCsYl+znapboo4pbNWfx HeXP3IonAIPPU9KG9LCtdmT4nlkfVI0cjfGu0kHg1e8IqqwX4ldljdlQsB+lQ+J7GOPxCBCd6Oob b3FHhuQfZdQRNwkZ0CDsDmmneAWJvG8/2eO0giPyfMawIZZJZyzD5mGfY1b8R3bXckEMzZkhdoyv pz1qGMFWlzy5OAPaqWiDdnVvKbWK1DA+ZIqlMngmuWuNRurnxAlzcS5uA+3I4wB2FdHrQFvHovmS Kikcc5xWBbRhtahEx8zMh5x+tTHuFjV0aWa+vGdkVEiDMVU/fOOpqfwxPv09yDgoXdl9u9VNCu44 7q9AwrBHIJ6DiqNrPPYeGZnjjdTOcb/b1FFm7jfQ6jw7PHql1FHJ9xoWkwRxx/OpPLguJkQkNtG9 VU4ORWJ4euPs17pw3KWW2fnPGOxNa9hPA9zuWEl0Uxt7jNKa0sKPmU9fkiOjOZCvnlgEGO/1qn4e cIqb23bMsw9DUupwz32mXKRjfHC5PPVcVV0F3aYvM6rtXaFK/wCsFTFe6XHcrayCutXEsYJJKk5r rtKBiDzoVWNmw6qPunAxj2rl9QRFvbiHEmd4Zcngcd63PDcs1zoZlTBcylCGOMgU53Ubk7no1lPH LZblYnyxtY46GuQ1VxJeyHDy3B6Z5AX1+taei3hjtLkTozqAQcfSuahuzHLc3Dls7Dkdoh2rapUc qaMIU0psryh1huFVF2QHJJGDnIzmodSv1tNbglmBdPJLrnvxTXdruwvp458lbcM6nqTWVrtzbXw0 uW3c5a0AdSMjeDjHtWUEbN9ClFfSHT5bdmGGbdz/AA85Ap9623UvMjcZKg5/nVCS2jRI3ByN2HXN W7aEvqKEYEb8c9BWj7giOLdcan5kbFAWGSf51Z18qbuJlJOE27sdcVU2NHeyRKTksdp9qu635ksV pKyEIV2A9iR1pPdCL3hSRhHeRwkeYyAgHvWhoM0ttpd7GU8xnkIZWP3fes3R4I1cSW/MiD51z096 l0yeZ5tQjcZSNi5AOMk1EvIqxFqC+frlnHISJNnz4PTPStCwkMTanartVXj2MMZJFYmszka3bySD ClRuK9/apoGnTxQ627EB1yA3fjinZ2RK0KuipNa6tAp6SkhGHpWrq9yIGRJ5SxeRcMB0weazLe6M N7aySRlxDKVXHck81f8AE8HkWNtcRg73nYMGHQYzTavJDvZGLeSzSayhluEmXeAHAwMfStyNdl9H 5YygZiAB75rnLaNpdRiCchmBxjvW9AkqXgmyyN5j8HoRTmgiaF7q5PiTTzIVKBCq7Rjr2rP8XRW8 ctokTMsnzGRj93nsKh1oOuu2LFdsm1TsHWrHiOyQ2kEol3guE2t156mhNq1yLdjD1CGQR253gxsP lxXUaAUjsI3tnwyygOCPlP1rk7kN5iwk/JESB6Cuj0yQx20kAKlAOidzRPY0Ri6tmTULyFAFQzlt g6ZxUVvvayKtlIlDcjqfrRczSWl/dRlSrFzgNyRTrWN54DGH2DDkn8KrUjQlskVWG7cScAKP4q2E uITqVwI8qwjDEkYyPQ1iacPnQq+XXseg7VJdh/7bkSOUI4jO454IxU2uym9DaEU39o30P7seYiOw YcAYrE1O+87SrSPfmSN3AOMfLnirVjqYj8TzKwMsNyuwg9enGKyr2OPdtVijqzbkK9OapRsybnWL B9nv4X2qoWIKdvUtirOlRuumWhzueSdsRgf7RpNWdF8W3kVlhbeJRHIB3I/lWxpc1rpujaPdXEm5 IRJISoyc7zgVKj0Lb0RgaJYTPrN1cxTRzZZ9yJ1X/OKsaPunjlkiUfPODkn0ao/DMRtrqfU4yC+J ZGXsRzj+dWfCxklaETMiLvVgmOAM8mlJISKnitGtvE8i+WFCRhmyf4uvSo/DCRK127tsTzlJGOox Vzx08V941uZ7cq9ssexnHTgdaydEZhb3DrGZl3EKMnHQ8+9NpbAndGPqTxz6i0sT5WSYnkcrzxWl aRxs1yzz7ZGcLggE9ulZtnFvlimdSQJgWz6VsQaf5t3PI6Ixkk3rhv4R/wDqpu1gjuLrtk6axDbz HhU+XPaobW2dbu1mXP3yOnXAroNfdJ9StruWIJt09sL6E9DmsS2w+mQEM7mKN3cj6dc0norDRS0k NcaqyxqSxV+AOvBqKB2m0mRJN+IcJGo6Ek81J4ceRL64kWXy2WByrZxzirMFv9m8PtPj95Mqbcnv u7D1qrWJ3IrR49OvLaS4UY8lt0QPIHpXR6G6S63NaxpJ5DKJDsGSATXLz2o/4SCGIguBtzn17123 gmWK18U6zcSci3siwGOgXnmkkmwlpFmHHNOLbXI4OOTsGegzzVPR5Uie1k3KQpx7oc9xWxo9sNQ0 3WLh/kXyWkwO4Jz/AFrG0Uxl1EpXG5SzY5IzwaUlbYqG5NrsajxCWQM3nL8209/arnh991ktpbr8 6yPn26YqOeHGvxec52O7BcDnHofatzwZb2iwareXIaNhMNhX+IDsKXLzaBJ21OgudPm0/R/tondJ Nm10T+PPQVyupgW9lJAUbMyN5rMeSwAOPoM16JLq1hFpUd3cN/o7YGSucn6VyvjeS1hit7q3VCJw 4Zs9SQMVrKnGxzwk7nMWuns+lalI6t8tqrErjkf4VxrXfmW1vEIwnkoVBH8WTnJr07SpLbUtG1uO JAZUtlGDxjANeXSRNGsSEEPtyfSpSsjVvUdHbTfZ2mAfaxwDWi9w8Om29t5AwZfMEx6k4xio4oZE 05pGfIYg4qXUgy2NpkAKGP50DKiQEX6xs3LnPFdH4ntzB4a0+RwAnmOilfUHvWG8jwXYuJPvBQUz XRa1cm48AaZJIhYee6u397NC1YPRGb4eiuILyM28ZcTjyySfug96ueH7G5u5NWFuxQopZ938eD+l TeDZZF2sUTykO7OemO9XvCLRjU9aZDn7RA5j54ODzRFJ7indLQzPGWlpF4h0uCM7ftMcZJHbJFXP 7Mih8aWsMzHaBJEWBxyFyDUXjScnxJoL9AsMR/UVB4zu8akfLkG/zZMhDyoKjmtOWJmm2itaGJ9E gZV3PHqAJPtk1v8AjN0PgaCZEw810yrx2HWuOs3P9lRxhwoacE56ZFdhq4Fz8PomLBzaynPPCkip iymtjiYJEsrqC4lYSjaGBXt9fetO2YoXnNwJrdJ22AjuVJzWFbRfaLqNEz8zDj3qxPLtmktmYrGs 2c/TipsWd34t0BH8ReGpbYHN2FUqPUAHP61R8V6Ctn4bjuPOZpDcNnJ4xnoKXxfe3dqPDIS42+TF vV1PTPfP0o8by+b4Y0so7yKZHyfU+9atRZkro4xYftF63lglMde9bdl/o99aQwR7vMuVWXPT2FYm n3sdndiRwxGCMD1rqbKH7Pr8NiEl82S5SQB8fJkZGaztqa9Cl4yshD47v4/LwqqHCg9flzVDQALi /iRnKrIrIT6ccVc8bXf27xtfFwYyoCcf7K4rIsImWe3aOQByfXGKpuzJWw7Tx++2bynzY3AdK3dN 0/8AtHVdQVcZtrMupYfe9axLCUreF3G4lyfxrY07U7mLxVMbFQ32m3ZJVcYG3FQviLl8JU07TZJv EFo0SkbgJU9Twen5VmSEy39y7AHdITg9q39L12a01fSXezDrErRIq/xDnn8KwLtWk1W6NsFKs7MM dMZq2kQjrWx/wkepFkAzK5bH8QxVmXL6LbRbFEP2f5Yhz1c8596xbnUybnULyTiWUnYAOMmr2nzt Jpu6Q5GURFB7A84rFvdmq6IaJJLTSZDbACN0KNz92neF53ubgpIAjxx4waTURs0OPG35Lghh6VT0 I/v7uWMZWOL5sHBNJ6oHuWZ9lzMFfMW7zCVP8YHaneFgRbTbVJVVdtvY8EcfnUEs6jWvLCBlhjzy M4JGc1PoMz2+g3MuDgv5aH3Zs0J6CM1447VNpLFd6AgDnpVzTWWBZ2bO+M7ACf4TUF6WbUnhOdxm BB9az5pQt7Mg8wZk4BPSnuh3szp9SlF3c3QXJSK0Cj24rHsboJociR8OkTDBH3hWnpsav9vZZN+6 H5uOQcVjaRE9xp2oqCPkiJ96FqDJvDtnthuL2eJWtliYYJ6nHGKutAJNMtzud0JTaD/CaraNO402 5UuqiJNwyMgn0xV+WErp9tITgPtYgdjnFJsI2MbUEkj8QeYjMMOFDDqDWrbXb2d1rDo5JmthEQvV yeKZrhCaiskSbgHQ4Pc029hFxPM0TAO0qlz3BA6U1IGi3ZX7WGlXlq4CtPGIhtHt0P1rM0FIp70R t8rK2Areme9WJh5jp5gOZJhg++KboBNxqbCbAYtwdvcUm9AS1LMz/wDFRRZ+ZY2YFmPWr1hcTxW6 2yqu0uZCM9D/AIViXTf6Qzja7tcMoYdfpWzZ6bPfW8rJljbHbwcDPuaT2FLZl+4uJpdJEEkwZUfc qD7orM8RXhk0+3h2krkkKeu7H8q0X0C4eB4mcRrNjaW6D3//AF1n+OdPn0oad51zHMrRnEkRHbqO KIqVyVY2PAqLLoWtSPGAzIUz3OFNeZ3RzIjHqV7dq6zTp7iPw7ttbgI87lSpPJzXK3KnzUixgoSm exOa0UrgX42B8PSfKpKuDnPI9sVW1CSR7e3TJIQFjntmr9rZn+y7mN3SNwC3ze1Zt4GeFGOdwHI7 Y7UluNkt4TLa2dw4wceWFPcDvmul1aFk+Gmnr90/aySD2zXOXEcj6RbkgCFXAJ75NbOvTyt4Zt7c 828cy5IHBODTTsFtCfwgpkYwLGnln5Xk388+1TeBij6reRqVjjhimUAnJbPv+FZ3hqBltZLiPajr 0J5BHvWdpcs0E9yYVZ3IIxH1Pv8ASle17A+hd8R3AufEkIzugjjhj6/d9cVX8Xrbr4gae2kDxyED I5BAAqCeKaSeNply0m1RzjkijVtIlspEWViCrGPb1wcA/wBapMmxXsgZNPmUjCowZT71115LGvw9 uYEdY5vNVpF7uPWuQh+Sxdd2GZsk9sV0U9k1x4aa56hAB0/nUuTix20OY0wMs4ZHwU5BpLnaJ53Z /NUS/MemafYRmS5jiUk7yAQKvHTT/ZmsyGEkwMFJ6bfm61XUDd8VQxyaR4ZZZA7FCOfz5pPEt8re GrJIirMtw+/A7+3tXONdm6azOSXQ468YxVnULeddAt7j79uzkA+hpc7bJ0MmytxPKowDlsAk9D61 399bLaeO7dzOW3JDIJSfbFcDZZWRCCeWC4rtrwEa/p3mj/lntXnPTtRKVmUkY3imBrbx7fiMCYnL 4YcYK5/SsixYIyuw3ojAkD0rc8U3D33jVnK7GMAB2+m2sKFDBPIgO0EjBIqm7iSsJahxL8rgYf7x 7DNdHoAVfGkhkjDr9mk4A5Py1zcBLagdpyGfqe9dJo9z5PjqR5lJT7MykKOcFaS3KfwmYgljl0+Y 3Hlrl/JwMlTnms5JI4L2baA65IGG960I3hNrZMXIeOSYdPyrGSVYJGZVyx6gjpVEmv4kR7bW5o2U AK2QF6Y9q7Ow0uKTSYJ4iAJGDAHnHrUGq+GYtRYvveM7hgelNg+2aXHJZ/Z2mt0G4EHn6CuSVTmi uV6hzWZkW32i+i1SNm8uOMtIQ3Bap/DenrJbtcRFT5qGNge3qa000pb8eZOr27svzIf5VNBpp0+1 lisS4EhzjNS6qta4rmfrVmkupxmzaLJt8ED1A659aTSrDzvDsNvH99m80Y9jzTbiwuEZ2MnzlCV+ XOW9K0/DwkXw5Crq0ciE8Ec9acptQ3K5tDMl0m6bxBCHdCSeHxwg9DXNSQyt4nktXbdIZypZhx9a 9DnnmTkx54HQ81yVppd4deOpSJtxKZCrVVOpo7sTkaqRJpFzJcJLFKBC+4p0YkcA1n+EbE3ml37y SJGDkAt2J71YdbeeS6WeQxlzkDs30q8dClsLOWe0TcJkG4Z4FL2llYLmDocMh07UERFlL8MT1VR3 FblzDK2kWjmJfJiVDuJwTzmoNGszBBdRMojaZDn3+lO05by7tFjMZYwZG1hw1Nybeg1Ji6lb+XHI yNuaVEK8fWqNjbPd37EyxqqhXyeNzDrXRQxLc2bQPbsrEAOpGSp9iaemjfbfs8kq+RJanYIxxvA7 kjrQnId2zMTQbuTzJjInltIJFmU9h6Vl6Asx1RwWRvm+dumD24rqtda1tbeeYiRmSBgqIcAVzfhm CZLdvMVdko5c8E57ZpxldMpbkN/GpdhbRkFLluvOTj/Guq0OBLW2uIrwOiyz+esqn0xjI71gF1sU EM28mGUnYep9DWnDrVuypExyW4OT90VE6ko7Eykr2Ozn8V2ssDRR2qXRK43FcAn6VwHilV1S8hjW 1kGxDlYhwM10EN22nSZhkjljK5RAPu0smpX1zErXdvgMDtEeBx7mtFNyQWVjnNEhj0+a2kvrdSlu eRu+8CfSue1owCeWS1jYKbt3GVxtUjpXdxadb3aBLiKQuDvx/wDX71W1KylLO0lrugYbQVx/L1pK Uk9RO5zGlBJr+5W6VvKNu2AR3wMVVvtMu7e1UtCJEkiGSDypzmuqs7dLWCW4mQBV5AYYIFOmuYtR lIbb+7wcDip9s77Bc48W00NlB56Pu84c9gvpWvr0kKeEzBHFI8j3aOJCO205rrHSO9iVFAGPaq7W aqNqsDu67u1CrgndHKeFIkjlDybwA2A3OPcEVa8MWMaazd/bi8aLuUCI8gnp+FGj6bdWmrzytl4i 5ZQT8pOfStkSGK4uLj7IzSsM5UdfYVUplvYwp4TBFbx3kYWRbr73U7QKzdfnc3o2QTIhmMkRPcEA V1rpbXoiu5boR4JYxSLk5/pWfba3bPetBHZiXJ++O3sKaqeRHQ4iRWhuXjZGVk6p15ruLCXT2+HV 3HdCUajyYVGcEVBb+H4bS5a/vH3M0hOzt9KX+0JLu/WJE/dISNg6YodZPoLY53QSYdVhYqPkI3/T vV6a4tpbLXI4pXUtIGjU/wAXzd61INAY63Jdqh8pfmBx/Sreq+H47y12KwgO7LFV6/Wj20bou2hi arYaFZ6RYXunyXP2mdgkqkfICPvYrS8QQw2/gGxghikFxHKZJc9AvY1NBoEcdsq+X56IxKNnGCR6 VW8WXL2OgfZFwROwyGHKgURrKUuVEHJaWr3GoRRx/wB7JHrXceI7SxttR0yfSr554mz5hCH9x0rl vCzeTrEUjR7j6Dt7iuiPiJZXcKzBEYhtp4q5y1BNI5/xDcQ/8JNM1rfveRoioLjbtLcYPFUZp1vL pzAj8hQV6njrWlPBYXqyzW8zK27uOSaTTtONveF/vYXn1xVKasJO5VggCa+ILFmki3AKWHNbuiwW sXjqMXkzx2rRtukIyV4/xrlhLs1J2hkKqHOCDzXaaLYrLPb3qvlhG0bAnHXo2aUmlqy1qjLuLayj 0IvHOy3a3rhImQgtGejVzCSeW7FuHzg5Fej6zpdvOiz3upuPJGY0ByM151dJIbuVnUgk9+acJqWw pHq0tnq3ybbabDDnjJH1pY4NWEmFsZABgFvbvXpwmiAo86L1FYewFyo80uNF1Sa4EnlkJ2wwA/Gp rfR9Qzm4jKqOgU5zXogeH2o3wei0/YILROHfQnitGdpCXxuEaDqawHTV1Y4tZMZz0r1fMBOfl/Kg mBuoX8qHRBpHn+nWq3Tj7bazIwHyvtPFaGp2Ud06pbGKEc7iyHniuv8A3H+z9MUmy2JzsT8qXsUU rJHmcXgOK92PJe+Uqtuj2dzn3roh4bvIrcRRX0E6k/P5i449OK6gw2xfdtXnt2o8i3CFVCjPpV+z DRHILot1YLJJJFZSKg+RRknFUUSFS7tpzxtjko7DcfWu+EMGMNgn3pfJt+ypzQ4N7Bc87j1SSUmN bWVUQcb1Jz75pBqcu4IIpPmOM7MAV6J9ntz0CilFvb/3I/yrP2Lbu2FzgZdPj1O1ltfKKNIp+Y96 r6V4LktYlikyVjOB5rdvbFeim2tic7FB9qPs0B6gGrjTcVYE0jgtR8DJqV6b2C/CuVAaNh8pI96x 7zwZdRhZbeIOyH7oPDV6n9ktuwWlNpbngKB9DSlTbE1Fnj1vbaxayqXtJ8BuVI4xWsTEtsWuIpld m+UOjY+nFelm0gP8I6dzTWsbdsAqCPQ0Km1sNWRwLG18j9zeR7f4kdW4NPCymAPbTWqMOrSBuPpX btpNo38Cg9eAKX+zLbGGRSPoKrlY9Dg7/STqennzby365LAkZHtWJ/wi11bzGWyuEmhdckk4K+1e pto9owP7iM8Y6URaLaLHtMaE45IGAfwqXCXQlpM8/skexib7QMqo3cnkmqyajFOZDCpckEk46CvR ptAsZk2PAjJ0P0quPCemhdi26Ko+7tGCPxrJYdg12OD+1wW0YVdrnrnHSr4kAt1kRs5HXpXWx+FN Ljk3rbJuxgk1NHoFnENqRDH6Unh5MpPucGMTbnAVweoOKga0jDx5tdqMMiVUxg/hXon9hWiuWESg n04qVtOQDjPHGOMVUKMoiaXc8rn0LT5pQG1GcSH5iqI35804aPYRyrJaaukUgHIljI3V6e2lRMcl FDdOg5qOTQ7JpA7WkbuOM7a25fILHmh1aW1kkSG4ilPt3rOuPE1whaHyc5HJBr13+w7MjAt41/4A KhbwvpbSb2s4t3rtqVSj2A8btvF89pBMhhLSt9zPRfesu7v5NTnE19IzEdAq9K91PhPS92fscA99 lRnwnpiwui2sRzzjZ1q7JbInlv1PI9D0yO8nPz7AOnUVvr4Y02S3kRlCLnna3Bb1rr4/DqNKiDTT BGRhnWTG0fSpz4OspEA3SAD+HNZTjNvQpJWOA/sDToCkaqWROmTxn1q4NNjL74wpYA8HgdK7I+C7 Ly9oLBTTovB9pCo2u5+tTyVAseY22gfZpHWZI3Y9Cg6Vu2dj51sIVlCuPuqRgY9K7T/hErQj5mbP XOKkg0cW06KkR8rB+fH86pRm3qNKx5teaBrUZZ20rdAh3BFk3D6k1h3NpczsHmsAjY5ZD96vbBaT q7Kshx2yvA9qaNGjb5mWEE/9M61WmyDlNHYvqKTYvtUXmH0pPMYfw1oQTeWvY0vlrUO8+lG8g9KY EvlD2o8oeoqIuaPMx2NAEvkj1/Wk8gev61H5ntR5n1oAk8n3/WjyPf8AWo/Nx60eZSAk8g+v60hg Pr+tMMlAl+tAD/IPr+tHkN6/rTfN+tHm+pNADvIf1/WjyHHf9aZ5vuaPNGOtADvJfsf1o8mT+9Tf N46ml833oAURS+tHlS+tN83rzR53vQA7y5fU0bJfU0nmnuaPO460AGyb1NG2XHU0nne5o87nGTQA u2X3oxL6mk84+tJ53+0aAHfvfejMo9aTzj60nnH1oAdul980m6X3pPOPrR53vQAu+X3o3y+9N84+ tHnH1pgL5kvvR5svvSecfWjzj60AKZpscE5FHnS98ik84+tHnH1oAPOlx1NH2iXrzSefSeeaQDvt EuO9H2iT3pvnE0ecfagB32mT3pPtMnv+VIZj6Uedz0oAX7TJ7/lS/aW/yKb5vsKPNGfuigD/2Q== --b1_886a17c8feb72b3511c910caed41a312--