Date: Thu, 30 Nov 2023 01:06:08 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <32baba0a40b4ec7a70921a184f4399a0@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.212.94.18 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_32baba0a40b4ec7a70921a184f4399a0" --b1_32baba0a40b4ec7a70921a184f4399a0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_32baba0a40b4ec7a70921a184f4399a0" --b2_32baba0a40b4ec7a70921a184f4399a0 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 24 Isang Maikling Talambuhay ni Propeta Muhammad (SAW) (1 ng 2 bahagi): Sa Panahon ng Makkah Deskripsyon: Ang maagang pamumuhay ni Propeta Muhammad, nawa'y mapasakanya ang habag at pagpapala ng Allah. Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 162 - Nag-email: 0 - Nakakita: 26759 (daily average: 13) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay Layunin: · Upang maunawaan ang mga impluwensya sa maagang pamumuhay ni Propeta Muhammad (SAW). · Upang maunawaan ang pampulitikang kalagayan sa panahong iyon. · Upang maunawaan at alalahanin ang mga paghihirap ng mga naunang Muslim. Mga Terminolohiyang Arabik: · Kabah - Ang hugis-kwadrado na istraktura na matatagpuan sa lungsod ng Makkah. Nagsisilbi ito bilang isang kalagitnaang bahagi kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nananalangin. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay ang lalaking minamahal ng higit sa 1.5 bilyong mga Muslim sa buong mundo. Siya rin ay iginagalang ng mga iba pang may iba’t-ibang pananampalataya at mga paniniwala. Sa buong kasaysayan at sa buong mundo ang mga di-Muslim ay nagpakita ng malaking paggalang at nagbigay ng karangalan kay Propeta Muhammad (SAW) at siya ay itinuturing na pinaka-maimpluwensya sa parehong relihiyon at walang kaugnayan sa relihiyon na mga bagay.Ang Banal na Qur'an ay ipinahayag kay Propeta Muhammad ng Allah at ang mga Muslim ay hinihikayat na tularan ang kanyang pag-uugali at mabuting pamantayan. Ito ay dahil ang buhay ni Propeta Muhammad (SAW) ay ang Quran. Nauunawaan niya ito, minamahal ito at isinabuhay niya ang kanyang buhay batay sa mga pamantayan nito. Kapag ipinahayag ng mga Muslim ang kanilang pananampalataya sa Allah, ipinahayag din nila ang kanilang paniniwala na si Muhammad ay Kanyang alipin at Sugo.Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at mga pagpapala ng Allah, ay minamahal ng marami, ang kanyang pag-uugali ay pinag-aaralan at sinusunod, ngunit sino talaga ang taong ito? Saan siya nanggaling, saan at kailan siya ipinanganak, kung ano ang tunay na kanyang ginawa upang tawagin siya na isang tao na pinahahalagahan o iginagalang ng higit sa iba pang mga tao. Tinawag siya ng Allah na isang habag sa sangkatauhan kaya't mas makabubuti na malaman natin hangga't maaari ang tungkol sa taong ito. Sa araling ito at sa mga sumusunod na aralin ay maikli nating tatalakayin ang buhay at panahon ni Propeta Muhammad (SAW). Ang buhay ni Propeta Muhammad (SAW) ay maaaring nahahati sa dalawang natatanging mga panahon, ang panahon ng Makkah at ang panahon ng Madinah. Ang Panahon ng Makkah Si Propeta Muhammad (SAW) ay ipinanganak sa Makkah sa taong 570 CE (Karaniwang Panahon) sa lungsod ng Makkah sa Peninsula ng Arabya, ang bahagi ng makabagong panahon ng bansang Saudi Arabia. Ang kanyang ama, si Abdullah ay namatay ilang sandali matapos ang kanyang kasal kay Aminah ang anak na babae ni Wahb, kaya ang pangangalaga kay Propeta Muhammad (SAW) ay napunta sa kanyang lolo na si Abdul-Muttalib na isang iginagalang at kilalang pinuno ng parehong angkan ng Hashim at ng maimpluwensiyang tribo ng QurayshTulad ng kaugalian sa mga panahong iyon, pagkatapos na ipinanganak si Muhammad ay ipinagkatiwala siya sa isang tagapag-alaga ng sanggol na nagngangalang Halima mula sa lagalag (nomadic) na tribo ni Sa'd ibn Bakr. Kaya ginugol niya ang kanyang mga unang taon sa kabundukan, pinag-aralan ang pamumuhay ng mga Bedouin at ang dalisay na wikang Arabik. Nang si Muhammad (SAW) ay nasa lima o anim na taon ay dinala siya ng kanyang ina sa Yathrib, isa sa pinanggalingang bayan sa hilaga ng Makkah, upang manirahan sa mga kamag-anak at bisitahin ang libingan ng kanyang ama doon. Habang pabalik mula sa paglalakbay, si Aminah ay nagkasakit at pumanaw. Sa puntong ito si Muhammad ay ibinalik sa Makkah at inilagay sa tanging pangangalaga at proteksyon ng kanyang lolo na si Abdul-Muttalib. Sa pangangalaga ng kanyang lolo, sinimulan ni Muhammad na matutunan ang mga pamantayan ng mahusay na pamamahala.Ang Makkah ay pinakamahalagang sentro ng paglalakbay sa Arabiya at si Abdul-Muttalib ang pinakamahalagang pinuno nito. Iginagalang at pinahahalagahan ni Abdul-Muttalib ang mga kasunduan at ipinapakita ang pinaka-mabuting pag-uugali. Mahal niya ang mga mahihirap at pinakakain sila sa panahon ng taggutom; tinutulungan niya ang mga naglalakbay at hinahadlangan niya ang mga gumagawa ng mali. Natutunan ni Muhammad sa kanyang murang edad na ang mga mabuting asal at pag-uugali ay maaaring gawin kahit na sa panahon at lugar kung saan ang matinding pang-aapi sa mahina, at sa babaing balo at ang mga ulila ay walang magawa.Noong si Muhammad ay walong taong gulang ang kanyang lolo ay pumanaw din at iniwan siya sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Nagpunta si Abu Talib upang pangalagaan, paglingkuran, ipagtanggol at igalang si Muhammad sa panahon ng mga pagsubok ng pagiging Propeta at hanggang sa araw na siya ay pumanaw. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga si Muhammad ay lumaki bilang isang mabuting binata na kilala sa kanyang mabuting pag-uugali at katapatan. Si Muhammad ay tinukoy bilang as-Sadiq (Ang isa na Tapat) at al-Amin (Ang Isa na Mapagkakatiwalaan).Noong kanyang kabataan si Muhammad ay laging sumasama sa kanyang tiyuhin sa kanyang mga paglalakbay upang makipag-kalakalan sa bansang Syria. Sa gayon niya natutunan ang kasanayan sa pagbili, pagbebenta at pangangalakal, at kaya sa edad na 25 siya ay bihasa na sa mga bagay na ito. Siya ay madalas na inuupahan ng mga tao upang magbenta ng kanilang mga kalakal gamit ang mga magagandang karawahe sa mga lungsod. Sa panahong ito si Muhammad ay inupahan ng babaeng mangangalakal ng Makkah na si Khadijah.Kinikilala at hinahangaan ni Khadijah si Muhammad sa walang maipipintas na pag-uugali at mga kasanayan at nag-alok na magpakasal sa kanya kahit na siya ay mas matanda ng humigit-kumulang sa 15 taong gulang kaysa sa kanya. Ito ay tinanggap ni Muhammad (SAW) at sila ay namuhay ng magkasama sa halos dalawampu't limang taon, hanggang sa pagkamatay ni Khadijah, kalugdan nawa siya ng Allah, mga 8-9 na taon pagkatapos ng pagpapahayag ng Quran. Sa panahong ito, bagama't ito ay pinahihintulutan, si Muhammad ay hindi nagpakasal sa iba pang mga babae. Ang kanilang buhay na magkasama ay isang magandang kasaysayan ng pag-ibig na nagbunga ng anim na mga anak, dalawang anak na lalaki at apat na anak na babae.Si Muhammad ay isang tao na laging nagnanais na mag-isip nang malalim at magmuni-muni sa mga kababalaghan ng sansinukob. Sa loob ng edad na apatnapu siya ay nagsimulang tumigil ng madalas sa isang kuweba sa labas ng Makkah na kilala bilang Hira. Sa kuwebang ito, noong taong 610 CE, unang ipinahayag ang talata ng Qur'an kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah. Ang kabuuan ng Quran ay patuloy na inihayag sa mga sumunod na 23 taon, sa iba't ibang lugar at sa iba't-ibang mga pamamaraan.Sa sumunod na dalawa hanggang tatlong taon pagkatapos ng unang paghahayag, si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay palihim na itinuro ang Islam sa mga mapagkakatiwalaang tao. Nguni't, nang magsimula siyang manawagan sa Islam ng hayagan, ang poot ng mga sumasamba sa idolo ay dumami at si Propeta Muhammad (SAW) at ang kanyang mga tagasunod ay napasa-ilalim sa pagmamalupit at panliligalig. Ang tribo ng Quraysh ay ang mga tagapangalaga ng Kabah, ang banal na tahanan na kung saan ang lahat ng mga Arabo ay naglalakbay, at ito ay pinagmumulan ng malaking karangalan at kita, samakatuwid sila ay naging agresibo at si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay nais nilang patayin nguni't dahil sa katayuan at mataas na katungkulan ng kanyang tiyuhin na siAbu Talib ito ay naging imposible o napakahirap gawin.Gayunpaman ang mga plano ay ginawa upang puksain ang tinatawag na salot at ang mga tagasunod ng Islam ay ginipit, pinahirapan at pinatay. Ang panahong ito ng pagpapahirap ay nangyari sa loob ng tatlong taon na mga panunungkulan sa panlipunan at pang-ekonomiyang pagpaparusa na nagbunga ng matinding pagsakop at pagkamatay dahil sa gutom. Humigit-kumulang isang taon pagkatapos ng pagpataw ng mga parusa si Khadijah, kalugdan nawa siya ng Allah, ay pumanaw. Gayundin sa taong iyon, ay kinillala ito bilang taon ng kalungkutan, si Abu Talib ay pumanaw, na naiwan ang mga taga-Makkah na malayang bumuo ng masamang balak at magplano na lipulin ang mga Muslim. Bilang tugon sa kanilang kahila-hilakbot na kalagayan, si Propeta Muhammad (SAW) ay nagpadala ng isang grupo ng mga Muslim sa Abyssinia upang humingi ng proteksyon sa makatarungang Kristiyanong Hari ng Negus.Ang pagpapahirap sa Makkah ay naging mas mabigat, at si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay humingi ng proteksyon mula sa kalapit na lungsod ng Taif. Dito siya ay tumanggap ng malaki at labis na poot at tumakas sa labis na pambubugbog na duguan. Gayunpaman isang magandang kapalit ang kanyang natamo dahil ang ilan sa mga tao mula sa lungsod ng Yathrib ay tinanggap ang Islam at si Propheta Muhammad (SAW) ay kanilang kinilala.Ang mga nagbalik-loob sa Islam, at ang mga pinuno ng Yathrib ay gumawa ng isang lihim na pangako upang protektahan ang Propeta kung ang mga hindi naniniwala ay magtatangka na siya ay patayin. Dahil dito ay nagsimula ang unti-unting paglipat sa Yathrib. Inutusan ni Propeta Muhammad (SAW) ang kanyang mga tagasunod na umalis sa Makkah nang paisa-isa o sa maliliit na grupo. Ito ay labis na nakakagambalang balita para sa Quraysh, at sila ay nagpasya na walang iba pang pagpipilian kung hindi ang patayin si Propeta Muhammad (SAW) at tapusin ang mga pagbabagong nagaganap sa anumang paraan.Ipagpapatuloy natin ang maikling talambuhay na ito sa ikalawang (2) aralin, Ang Panahon ng Madinah, kung saan matutuklasan natin ang pamamagitan ng Allah na hahadlang sa planong pagpatay at ang lungsod ng Yathrib na sa kalaunan ay makikilala bilang al-Madina an-Nabawiyah (ang Lungsod ng Propeta), o Madinah. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/177/isang-maikling-talambuhay-ni-propeta-muhammad-saw-1-ng-2-bahagi/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_32baba0a40b4ec7a70921a184f4399a0 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Isang Maikling Talambuhay ni Propeta Muhammad (SAW) (1 ng 2 bahagi): Sa Panahon ng Makkah

Deskripsyon: Ang maagang pamumuhay ni Propeta Muhammad, nawa'y mapasakanya ang habag at pagpapala ng Allah.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 162 - Nag-email: 0 - Nakakita: 26759 (daily average: 13)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay


Layunin:

·      Upang maunawaan ang mga impluwensya sa maagang pamumuhay ni Propeta Muhammad (SAW).

·      Upang maunawaan ang pampulitikang kalagayan sa panahong iyon.

·       Upang maunawaan at alalahanin ang mga paghihirap ng mga naunang Muslim.

Mga Terminolohiyang  Arabik:

·        Kabah - Ang hugis-kwadrado na istraktura na matatagpuan sa lungsod ng Makkah. Nagsisilbi ito bilang isang kalagitnaang bahagi kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nananalangin.

Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay ang lalaking minamahal ng higit sa 1.5 bilyong mga Muslim sa buong mundo. Siya rin ay iginagalang ng mga iba pang may iba’t-ibang pananampalataya at mga paniniwala. Sa buong kasaysayan at sa buong mundo ang mga di-Muslim ay nagpakita ng malaking paggalang at nagbigay ng karangalan kay Propeta Muhammad (SAW) at siya ay itinuturing na pinaka-maimpluwensya sa parehong relihiyon at walang kaugnayan sa relihiyon na mga bagay. Ang Banal na Qur'an ay ipinahayag kay Propeta Muhammad ng Allah at ang mga Muslim ay hinihikayat na tularan ang kanyang pag-uugali at mabuting pamantayan. Ito ay dahil ang buhay ni Propeta Muhammad (SAW) ay ang Quran. Nauunawaan niya ito, minamahal ito at isinabuhay niya ang kanyang buhay batay sa mga pamantayan nito. Kapag ipinahayag ng mga Muslim ang kanilang pananampalataya sa Allah, ipinahayag din nila ang kanilang paniniwala na si Muhammad ay Kanyang alipin at Sugo.

Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at mga pagpapala ng Allah, ay minamahal ng marami, ang kanyang pag-uugali ay pinag-aaralan at sinusunod, ngunit sino talaga ang taong ito? Saan siya nanggaling, saan at kailan siya ipinanganak, kung ano ang tunay na kanyang ginawa upang tawagin siya na isang  tao na pinahahalagahan o iginagalang ng higit sa iba pang mga tao. Tinawag siya ng Allah na isang habag sa sangkatauhan kaya't mas makabubuti  na malaman natin hangga't maaari ang tungkol sa taong ito. Sa araling ito at sa mga sumusunod na aralin ay maikli nating tatalakayin ang buhay at panahon ni Propeta Muhammad (SAW). Ang buhay ni Propeta Muhammad (SAW) ay maaaring nahahati sa dalawang natatanging mga panahon, ang panahon ng Makkah at ang panahon ng Madinah.

Ang Panahon ng Makkah 

Si Propeta Muhammad (SAW) ay ipinanganak sa Makkah sa taong 570 CE (Karaniwang Panahon) sa lungsod ng Makkah sa Peninsula ng Arabya, ang bahagi ng makabagong panahon ng bansang Saudi Arabia. Ang kanyang ama, si Abdullah ay namatay ilang sandali matapos ang kanyang kasal kay Aminah ang anak na babae ni Wahb, kaya ang pangangalaga kay Propeta Muhammad (SAW) ay napunta sa kanyang lolo na si Abdul-Muttalib na isang iginagalang at kilalang pinuno ng parehong angkan ng Hashim at ng maimpluwensiyang tribo ng Quraysh

Tulad ng kaugalian sa mga panahong iyon, pagkatapos na ipinanganak si Muhammad ay ipinagkatiwala siya  sa isang tagapag-alaga ng sanggol na nagngangalang Halima mula sa lagalag (nomadic) na tribo ni Sa'd ibn Bakr. Kaya ginugol niya ang kanyang mga unang taon sa kabundukan, pinag-aralan ang pamumuhay ng mga Bedouin at ang dalisay na wikang Arabik. Nang si Muhammad (SAW) ay nasa lima o anim na taon ay dinala siya ng kanyang ina sa Yathrib, isa sa pinanggalingang bayan sa hilaga ng Makkah, upang manirahan sa mga kamag-anak at bisitahin ang libingan ng kanyang ama doon. Habang pabalik mula sa paglalakbay, si Aminah ay nagkasakit at pumanaw. Sa puntong ito si Muhammad ay ibinalik sa Makkah at inilagay sa tanging pangangalaga at proteksyon ng kanyang lolo na si Abdul-Muttalib. Sa pangangalaga ng kanyang lolo, sinimulan ni Muhammad na matutunan ang mga pamantayan ng mahusay na pamamahala.

Ang Makkah ay pinakamahalagang sentro ng paglalakbay sa Arabiya at si Abdul-Muttalib ang pinakamahalagang pinuno nito. Iginagalang at pinahahalagahan ni Abdul-Muttalib ang mga kasunduan at ipinapakita ang pinaka-mabuting pag-uugali. Mahal niya ang mga mahihirap at pinakakain sila sa panahon ng taggutom; tinutulungan niya ang mga naglalakbay at hinahadlangan niya ang mga gumagawa ng mali. Natutunan ni Muhammad sa kanyang murang edad na ang mga mabuting asal at pag-uugali ay maaaring gawin kahit na sa  panahon at lugar kung saan ang matinding pang-aapi sa mahina, at sa babaing balo at ang mga ulila ay walang magawa.

Noong si Muhammad ay walong taong gulang ang kanyang lolo ay pumanaw din at iniwan siya sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Nagpunta si Abu Talib upang pangalagaan, paglingkuran, ipagtanggol at igalang si Muhammad sa panahon ng mga pagsubok ng pagiging Propeta at hanggang sa araw na siya ay pumanaw. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga si Muhammad ay lumaki bilang isang mabuting binata na kilala sa kanyang mabuting pag-uugali at katapatan. Si Muhammad ay tinukoy bilang as-Sadiq (Ang isa na Tapat) at al-Amin (Ang Isa na Mapagkakatiwalaan).

Noong kanyang  kabataan si Muhammad ay laging sumasama sa kanyang tiyuhin sa kanyang mga paglalakbay upang makipag-kalakalan sa bansang Syria. Sa gayon niya  natutunan ang kasanayan sa pagbili, pagbebenta at pangangalakal, at kaya sa edad na 25 siya ay bihasa na  sa mga bagay na ito. Siya ay madalas na inuupahan ng mga tao upang magbenta ng kanilang mga  kalakal gamit ang mga magagandang karawahe  sa mga lungsod. Sa panahong ito si Muhammad ay inupahan ng babaeng mangangalakal ng Makkah na si Khadijah.

Kinikilala at hinahangaan ni Khadijah si Muhammad sa walang maipipintas na pag-uugali at mga kasanayan at nag-alok na magpakasal sa kanya kahit na siya ay mas matanda ng humigit-kumulang sa 15 taong gulang kaysa sa kanya. Ito ay tinanggap ni Muhammad (SAW) at sila ay namuhay ng magkasama sa halos dalawampu't limang taon, hanggang sa pagkamatay ni Khadijah, kalugdan nawa siya ng Allah, mga 8-9 na taon pagkatapos ng pagpapahayag ng Quran. Sa panahong ito, bagama't ito ay pinahihintulutan, si Muhammad ay hindi nagpakasal sa iba pang mga babae. Ang kanilang buhay na magkasama ay isang magandang kasaysayan ng pag-ibig na nagbunga ng anim na mga anak, dalawang anak na lalaki at apat na anak na babae.

Si Muhammad ay isang tao na laging nagnanais na mag-isip nang malalim at magmuni-muni sa mga kababalaghan ng sansinukob. Sa loob ng edad na apatnapu siya ay nagsimulang tumigil ng madalas sa isang kuweba sa labas ng Makkah na kilala bilang Hira.  Sa kuwebang ito, noong taong 610 CE, unang ipinahayag ang talata ng Qur'an kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah. Ang kabuuan ng Quran ay patuloy na inihayag sa mga sumunod na 23 taon, sa iba't ibang lugar at sa iba't-ibang mga pamamaraan.

Sa sumunod na dalawa hanggang tatlong taon pagkatapos ng unang paghahayag, si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay palihim na itinuro ang Islam sa mga mapagkakatiwalaang tao. Nguni't, nang magsimula siyang manawagan sa Islam ng hayagan, ang poot ng mga sumasamba sa idolo ay dumami at si Propeta Muhammad (SAW) at ang kanyang mga tagasunod ay napasa-ilalim sa pagmamalupit  at panliligalig. Ang tribo ng Quraysh ay ang mga tagapangalaga ng Kabah, ang banal na tahanan na kung saan ang lahat ng mga Arabo ay naglalakbay, at ito ay pinagmumulan ng malaking karangalan at kita, samakatuwid sila ay naging agresibo at si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay nais nilang patayin nguni't dahil sa katayuan at mataas na katungkulan ng kanyang tiyuhin na siAbu Talib ito ay naging imposible o napakahirap gawin.

Gayunpaman ang mga plano ay ginawa upang puksain ang tinatawag na  salot  at ang mga tagasunod ng Islam ay ginipit, pinahirapan at pinatay. Ang panahong ito ng pagpapahirap ay nangyari sa loob ng tatlong taon na mga panunungkulan sa panlipunan at pang-ekonomiyang pagpaparusa na nagbunga ng matinding pagsakop at pagkamatay dahil sa gutom. Humigit-kumulang isang taon pagkatapos ng pagpataw ng mga parusa si Khadijah, kalugdan nawa siya ng Allah, ay pumanaw. Gayundin sa taong iyon, ay kinillala ito bilang taon ng kalungkutan, si Abu Talib ay pumanaw, na naiwan ang mga taga-Makkah na malayang bumuo ng masamang balak at magplano na lipulin ang mga Muslim. Bilang tugon sa kanilang kahila-hilakbot na kalagayan, si Propeta Muhammad  (SAW) ay nagpadala ng isang grupo ng mga Muslim sa Abyssinia upang humingi ng proteksyon sa makatarungang Kristiyanong Hari ng Negus.

Ang pagpapahirap sa Makkah ay naging mas mabigat, at si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay humingi ng proteksyon mula sa kalapit na lungsod ng Taif. Dito siya ay tumanggap ng malaki at labis na poot at tumakas sa labis na pambubugbog na  duguan. Gayunpaman isang magandang kapalit ang kanyang natamo  dahil ang ilan sa mga tao mula sa lungsod ng Yathrib ay tinanggap ang Islam at si Propheta Muhammad (SAW) ay kanilang kinilala.

Ang mga nagbalik-loob sa Islam, at ang mga pinuno ng Yathrib ay gumawa ng isang lihim na pangako upang protektahan ang Propeta kung ang mga hindi naniniwala ay magtatangka na siya ay patayin. Dahil dito ay nagsimula ang unti-unting paglipat sa Yathrib. Inutusan ni Propeta Muhammad (SAW) ang kanyang mga tagasunod na umalis sa Makkah nang paisa-isa o sa maliliit na grupo. Ito ay labis na nakakagambalang balita para sa Quraysh, at sila ay nagpasya na walang  iba pang pagpipilian kung hindi ang patayin si Propeta Muhammad (SAW) at tapusin ang mga pagbabagong nagaganap sa anumang paraan.

Ipagpapatuloy natin ang maikling talambuhay na ito sa ikalawang (2) aralin, Ang Panahon ng Madinah, kung saan matutuklasan natin ang pamamagitan ng Allah na hahadlang sa planong pagpatay at ang lungsod ng Yathrib na sa kalaunan ay makikilala bilang al-Madina an-Nabawiyah (ang Lungsod ng Propeta), o Madinah.


--b2_32baba0a40b4ec7a70921a184f4399a0-- --b1_32baba0a40b4ec7a70921a184f4399a0 Content-Type: image/jpeg; name="A_Brief_Biography_of_Prophet_Muhammad_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="A_Brief_Biography_of_Prophet_Muhammad_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADqAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDhvmYs Vb9ahLMMkMcCpflWXOOM1JtjiBIQHPY1sibEAnJGMsfapYmluCwVflUck9qVJFLb0UKc07FxOWaH HyjLEcGqEL80J2yNjcM4pF82dj5LfKvX2qoTLO4zuZx6023d4ZJF3Fe9ICxcpcovzKcD+IVVM7R4 Bc5NaETN/wAtJCykVXFun2gsMHHQN2pDIUdzkliKeLxgF3Mxc8fSrsgjMIBA5+9is1IWMrgsox0J 9KBFhblg5J+99etP3yo6y7iyjk+x9KhhXZlthYA43AcCrVvIzHyIgpdjxn+KgYsUrurSxyspZuVx mpTdXUILByVYY5qGe3ubbEp2oWPQGqwnaRwM5Zjjmi4Ft0khCZJEkg3bV7CmxlmYsrO7jkAnoKtQ ak1vKqzqjfw7sc4p0c0a3TFUVA3Ix3FMCoLuaFWkEfIbnjpVcGW6uCseWbrtrctbiKWS6DYMbYJB qDNvHeJJbxbTghvSgDK8yaLKksoJzUiTMFJZ2JzyParYAluYo3x8xwaS4sktZWaOfKYyNw6UgsUp v9cDGSEYVP8AYbpDhsevXtSNcpJtBAyvII7mp5rkmJWZiSAAM+lFwsVxExAKMTk45PSp5I5FwEO7 oGwahhZn3uq4CnrjrVmK5jjwzgDce3NFwsLb/JchJGlRenPY1c+03Ek+3CbV+Vc1QkvN14zMWJXo fWnrLvumcE4CjGaLa3Gn0LRumBIKFW7ntTXklKtI6pgcjionlUyeU2cnnJodj5eCcgYB+lK47DrF hcM0siszg5AXp9KY80pBMaskrn7n90VKiwSRFyDCAcBVPBoATyzITjPy89qFce2xVWRImYSO7N/e zwKZO8jOAsm4H0qcW8a5YqXY+tVpVhjbIcq3TjpTuSNBYFhvIUdM0whwmfMGc9KutajyVAYsT1Pp UVzp8sK7jtZR1IoEyACTZuMmD6U94rhFJLEKO5NRW6vLOqh+pwT7VNfh7IBfMDBjgCgERGSZQD5j cdAKkjuSxw7DB6g1XaYgHzFGQOKZzJgheT2FK47Fi43QgbiAC3BollQSDY2QF59CajubeSHiVgRt 4HpUb+X5QZRjAxg0ASwSkO3ybjj8qbIhBBDE59KjjWYgeXnmhnMTKXAPHGKLisSFzxyafGzbj8x6 VFLII4i/ftUdpcSZbcQeKBBNIBv+bDZ496dbJcOgmlbdGeB7U26UQ3DZHAP6VZgnedP3TIQo6U9G FxhdY494H3TzVm0kYAtGWUt1x3qtcqsMPmPzv4IHSoEv+gUstDGiy07xXAcDL5/Oo5EYymTyiGPT 1qGeXjdnpU8VwzMsg6EdaLgSosqIFlGDjiliiea4wmORyTRdymOe2XJEUhwW7g1PIUtJSqZz6+tI exFOws8LKvmE9NpqvaxK0mJOjnp/dq1dWU8tv9qUKYl9eoqlI5KAq4yORxQ0FzUmlCwyQKAEA6Cs 4TZjDLguh69xSfazIxbHbDVWjUlmy2Ae9Ai9c3iTohB5HWqPzb+FI54qwlk8Mi+apMbdDVtGMM2G VGjcYwR933FCVkG5QUedJsZtue59a2U0ppoEmaclwB8uOQKqT2kKTI6nBJ79M1YkvpIIgv8AEp60 JqwWEVUW4LJJxn593Qim3ii4AW3PlqvOR6VObhLm0kOxdxGCKzbCxeSYAyFQRyaYiJWMdxEQx2kj Bq9efv7qVFBK8ZPUUz7IyFQoDxLn5vep/Oa2AQgByvGOtIoj+wLCPMbJHrUdwMx7WX0Ye4qe4d4r YGTcHkGcZqO+dmtIPl2krg5HOKALtnPHDp5AIw2T83rVR9qXERCYCjnHc1PbW+6GBSVZNu4A96jd 5fM+SM7TyoIoT0BoJwzJmNfvdT60gQW0SvKcuR0BzU4Z2iEO3GDuLmqckUy3Khtuw/xKc8UXAuXD KYkcFcgZ9zUmmzR3XmM65AIAqg1v8uCjEFvlA6mpIVe3QqI3BBzuHahsEW5nCXDRoo45AFV5nO5V IDd29DSCZDGZlB3k4zUMQd5lPO5jwD0IpDLdxFPJH5cYRI8ZyTzVIRg7TknB5HrVi7uGW4MfHTBA 6VTco+cMQ/Qc8UNiL0t1FsC4OAe1E0qz27Rq5C1QfIB5znpU9q4XcvGSR1FCYMktUS3cNtO4D77d D9KZqASVg753J6cg1PLBJccYBRDwR61Ve0IlBc8sMknoKYELQCW4RAflJ+bParFwHjDCAKEQ5yO1 StBCsPmKCXxyarytELYqrHJ5YE9aAIJJTcpvc/PUAAIxnPvUqgBDywB6ZqOUMhUABs0gHLNJESis D2zS/I+5pPvAcDsKamFc7iN2M7fWnF1WJ38sEngZ7UrhYrXPmvjA+UdhUlqpYngjjvSxtu4ParEI +Y/SmSVpy8+flOfenQ4DGST5ZCuAE6GmXMpE2yNgFBp+wrEW+UkdMU0AszYtCjMWUnrjpUUNjuVd 0gVm6FjgU3zGaN0fPPKmkctPEqv1Xk4NAy1JYqsaq06sW67eQKCqR2KeWxO04I96rW+xY2DDJc4W pGGzcvzHPYCkBNeLIbSONhmVSGXFSahdFo4io+ZACxxSRwSyQpKHLFfl9xTooDcXDA8oBzTDc3IL gT2UbgjBUZFZd5b+ZdFkRdhX5van2I8stH5wSIEgLjn86dPA0br5U3mBhyewqugjIuYDHJtiPy44 zV6F0jtdhhTdjnIqKcNbvluQwxnrip0Bht0E/BfOTjqKlDGPIWCRht2fujNPhjAY+YDn1qH5UHyq Plb5SByKsw7pI85Hz+vagB5tBP5gEoATpmqd0G3iNiAx4yatFlCttb5jgEVCw4ZpEyccYpDEtImM roxO1R8xWrNvcQqTGzMJ1PygdDVbT7gefIR3XmnMyJcu4ALN1PpSTuGxpBnlgZEj+fBODxVCS3d8 PKdpQdO5q/YSidVdzhVBAwe9RanOkdmWhO4gjIHJFVayAhtHU6hEl02FB5BHINT38wnmdHKlVOAa q2iC/aa4UgkMM89qtS2Uc1sCvDnOeam+gytLKvlpGh4RcZHFR5LDIdvxNR+Q1u5jdtz+3TFWEt53 BKxkgck1DZW44Wc32RboqTCX2Zz1NMXaLuIICAW4BNdNdxo/hPTIooGS4uH+aQt8p/CsaLTit1Bu IkUyhMr29aESSTswlZiCvpxTYDIsIkZsgnODXReKdKCOstvL56RqI2AXGPbFc3cy+WUtpB5TEjKt 6VaYilcSoWaTHOcbR0p1zcJLHFtUq6cgr2q1dwRQW8jRKGk3YUE9B60qGCxs9siiRnGXJ/TFFwM8 Rfa71PKY7nHzFuxp7aPLHJncCeprR0qwjeBpBOBLKudp/hq7e6Rc6eIlM0cglTcApz+FDGjmIl3X Co3RetW75Y7fy3UfvSaf9jdZflXJDcqOcmrf2GG6ZPtZktyp5fGQB7ijYB8LEWoI4zyQKzLiVpCV 3DPXBrVS3F15sNtcIREOWPGfpWJskW8MkifKOAKV7DSuWIERtqTB9x64qDUrRIFDrgpnGD1q2rBf 3+7cxHKgfc+tMexur14xINiMeDTuKxjibaeuBngVFdSSSsMNnHpWlPYrDdFDkiPkkjlquT2sMtoJ Iolwq5yvB/EUWEc/874EznaOjDrSxuG2xqWY56VNKOMbfzptvMLU7FQeY5xn0FICdYthNTw8MfpS EU6IfMfpVEkNxh5HDBevGBiqLSPG+F5A7VZMiSswkzntj1qBnzg/xDimMc0jsqsU6jG2lkeOOMEL jJ5xTUWWYIVU7Qcbu1WXijtrpRId0Y65FIB0DwxXCuVUrjr6Vfl2RQCWN/NQdWFZRZVuCVIMQ6cd qiklX7okzH6Urj6FqS+8mNhC5aZz07AVJbSLHG6zuyOeeO9UYfKWRWVdwHUZ61dLQSFJHPTt6U7i RKjrvWMp8zrgEt39amNzJFIbfBkcDoBxT5YrKfZKW2vjI2nFUGfZcedv5A2gk9vemAkrNGw8yNiC ecdzU26SdoWnDGNOx9KnllEYEMyIzrzvRsq1MYJPMr7tuBwM8UgL0FkuotjS4md1Qs6d8Cr3hDS/ tmuIsUYlKAnyGYYc9xVvwQ0VxrLQi5FpK8RCybck+ox71Pp1na2Hi8rayt+6mCh+mc+1K9wMTV/D z2HiCa2zuIbcVz0zzjNLPZrDHIGDrIq/IhFaviaJrLxZPJIzH5g3BpNV1GG+04LGCJVU5yO1J7DR zFrbH/liCWYfNx0qaa3d5TkJGQM49RVrSZQihVUsxA6dh71s3aRNPFmNGO3IJFTGehc1qYeiQKGK u+ADkBhwfallliWafZD8xJVyOhFaOlxQzaptlG5QG+U+vtVC6T7PqUpRj5ZxnPrT577E20Kge1sQ 8UW7ZIuTg8g1LZ2c1zAr28yjJ5DtjFRtD9qvyFRQu0Zz0q6mglY9ryNnIOOlD1QLcdHb3tvnECSo TyStTrHIbc+ZD9njdsAgZq/aalLbsgmRiI+ADzk+tSTPd6j5YdgAJM+1RzPaxsoLe5pa5DG2jaXA Q8P2VcNvXG7PcUnhy2sp7949hwWVjJIcBcUutyXGoGKKeZpViXCShflxRoCtaagzrGt2VX7h44qr MxurD/E1vLY6m99GFa0kbClTwPrXI6zp7bXvbVt0UhzIp5KH29q7aG+jmmu7a6i3Ws2WZFXiPHpX PR7rS7KZElvk7d38S1UXdWFY5i1Kl0MgJIPQnhvateREu41W3sEjOfmIJb8qravp/wBln3pgQSsW QZyVq5oeofZyqiTy5hxlhwaTegAmmi2tkkkilMhJ2uDwfpT4XkRII5iHY5aTjnHbFSahqDXLLHI/ lsn8SjhvwqlHcDe26TDKOM96NGUXdOhayuLa9mlQb3IUHtj1FMvpRq97dyvN5a7uw+/9Khi1AhSl zbEk8B05FWWiuPtCrs+ZOgA4oEV7fTYFLNIkrxY27wpPlnsTiqk6CF9m3dzW5HAbeyuXheRrWfH2 lQeNwrGa3VcMjcOThScmqWu402iBxshcRMF3/eX1Hoamj1yNRbRXUSxtCp2umfmPYEUgg2ygsMg+ vSotRtEW8KJ5cqZBDR9AfahwtsDlcfcxy2s63sisYmG7LHr9KZxOshBEUjLvVDwG+tQHVYZZntr8 yOgbCS/3fbFQalZXFo3mBzJEejY7UJidug5bd3jaSQRJt42E8H6VWayQyB1CgAZxuzUAkkOCGBFS pIQcEDJ70CHmli+8aQ0sZ+Y/SqJMopIXkkX7imhTh9xQk9QO341btrKVmdiwVQee5FTIuSyxo3y8 5dcA1NiimbqQpszhM52joDVpbq3k8szWzOVGGUN973psmlzbjI2EVuQM0+zt0+bdlTjgmmkJkDOv 2jaqFIzxtqK8t0XmNf1rRBIiYSKMD+PHWq1ysD24Cg7v72elJjSK1rZOsil+hPat5LO1NwqMRtbv tqvo1sZrhY5R8oH3u9aOs2a2Vh5kSgGNgeDRsBRe0kZ2QIqHJCntj6Vbi0dJYgswBAHU8ZNLbXaX MAlHLjggGri3Cqpzgn2pOVhEFvp/2hirrEqRHAwOAPpViPw6JpWaFlEQ43se/wBKjtpcyzL0zyK2 tLzJGyAEkNwKcHd2ZcYpsPDvh37D4lt57mcNhwvycZz61qeIdPisfGUcKIcPIjpg9z6n60guFsNX jinlSCScKqu3OxvWr/iyWbTltZrq4hvZpG2/KuCBjrUvfQUlZlPxnp14ZVv57SMXEgCfuW3YUeor jr5prcNFLDIrSqCqlSCR61tXOrq9zHHb3c5uugDc4z2FRX6LHex/2rcu8+0BAMs2KnUFYyLKU2JL wofMxtPoQe1aMEUt4A6K3mIpymP5VbhW0O5Yrd5HzwCefyrQE1zHD+5WKMtwAmMj60+XqNz6FDRt ICebPcMYJi2Mt0CnqauSaHps9vNHJPHJIv8Aq5B3PvVVwRMCzmRf+Wm4/L+FVcwQzMYg0YZvve1N QFzXJYdIsoSCWllI7KoFbVqI2YOsAAHRnbOayZ4lSz+1Cd5YmON44OfarGl3InmWEiVIcfMV+bHv TcA5ieWNI7hgqRJFjccjJqst48Bd0KsDxhlyMVNcQu/mcMo3fKzHAx70l9LDdmNHeKIqu0LEPvH1 oSSE3cUancSRCWOJiifKxRtoH4VIdYWdBDIkgwwzIhAb86rLPHaQtbJbSS7j8zMcA1CscEhDNbSw +m08UrxA2Ip4/tSSW4IjHUsOT65ptzYWk8T7VCnJbPYn2qnb3sVojRQ3DJ5nB3rmo557iEArtlRj gMvT8aEk3dDuQtD59s0Fwiqr8Lxkg+tc7qGm3GnSFnz5YPytjrWxNfvDcNFKRvDYJ96vCVL2zaFs SZHyj3pyT3QaGPYXP26VWNussiLnCnr+FEumAwu1wyJMZNwRB0FVJVl0++IGIpYnzvQ+lbdtqlpq SSPcIFuCOgON30qfMnqZMUcaTBGiJI539K0UeaGbejE8c7qkktmgZX3BlA8za3GB6VPDqkPkpvgV i/HTpVaDK890EtjaIIvLJ3MEGATWdcGITxbU2EDJK8itie0trpibaQQSEfxDg1nzW32Vv3hOe7Dn NCSQCCdHT5od3PJHpVpraCKNrpdvlx8+5NRJPH5ajytqj06mq800Egkit/nZTuKsefwobA51pYtZ eRfKSG7ySpzhXHp9afYTahZmSNkLwR/fjkHQe1VNTjxdsfLKDsehPvVvTNXfY0M7GVsYQ45PsalD C5is7lfNtd0LH+E9DVBswYeTG3OOKt6nC9vFG6BkU/NgdKpo7T7Vz5iMeh6iruIsE0sR+Y/SkdCh I7r1pscqLIVZgDjoadxWG2sk0N4S4PlscZrUaU+vT9aqtKYJXjmRioPDAZGKvaTpsutXotrGSPzA N37w4GKyvfY1tbcax8yMjqe1UZ5AY8DHTsK07mxuLCRo7iNkIJAYjAb6VTuIcwFkiIVepxxRd2sJ rqZeWA27jt9KSbsf4SKeVY5AUnH93mmSLITHGsbb2YbQR1pah0LmmX/lABtoORywwR9K6q7iivLV RKN0bYJFYMui3dxc/wCmREGIDcq4BAp1jqUjRJavIIwG27mHQe9Vd2JsWruC3tYg1vGq5POKoNcB SfXt706+uWWSS2ULJtON6ng+4q9pVsk1tua2d5Aeu3rQgaKNrO7XKuCw28HC9RV2LUbyKQ/ZTsYk jzB+grfh0a9e2E8dssaD7zSHAFRjRLPzP310SSfuxr0P1pOyGvMoW9j5w8y5bzLgNnLHJ/Oui1RL GOODJe7leIHar8x8c80i6VbxqEjhdlYjcd3NX/7OtLSYTRxxtkZfzP4Pp70gk09jHj0200qwGoW8 EyTyg/LIdzD2X3NS29qLXSzqGuW4+2XpxFE3DRoO9blteQ2tvKygTTynKySJlVH0rMe6GoXJ+0SP NO4+QMOg9qtaEmGxaC6Z4oJIRg/vvQfWq0czT28s1usnkL99s5xWteWMku23jUyGVtoAbj8qzpIr iMtYf6vDYcL0OO5+lUvMGifT47iKVZGlUW4wT5nQ+1WLpbOaZ5HuS5bny4lqKKL7ddxQxRmVIwAq nOPqcV0o0OKwgVr26igI54wD/jUuT6CMVDsRYYLIFSeGlbgfhTkW5mxHHJtU5BWBM1Lc6vo9kQtv DLduTwT0zVOfX76Tai7bSA9oh8x/GjVgWZdNZCGusRjHJmk/pVc31lbsfLZp2xz5aYH51nmJpZS8 nmMM9ZDmpFiRSeSM9ABVKDC4Nq8sj/6Pbxx89WG4n8amXXLliRJBFx6rR5W1SoT8fWmNChVwRkHr niq9mhXLVte2t6Qt0ptJM/K3VG+vpT5LaWxuQ2AVP3gp+R1/xqgIy0IR1XaOx7U37XLZ5EbEwr1R +cfSocWik7la+tGguXKKWRjuU+oqSGK5g2skbGPgvj0PpWy+Ggx1LpvhwPzWoLfxDDFAYZYgQBtz WkZKSE1YZrnh37Q8c0LlN8YZWbpJ7fWuVK3FhfLuTZNC3Rhxn0NejaHq9jqFtJYzuQQd1ux4w3pX N67o2EuJ5i8UyHOyTkk/Ws5Kw1qT2tzHr9tINwimH3yOAKT+z3sFK3Cqyq3yEHt61yQvjarIFYEg BRtOA1bemaxLqFqqSguI8jJbqPcVCdhGstgyyHajOCeMckCprrQblmVi5EiYbZnqPQitfS7u1N3a RiF4vR17n39qreI0ni1eSYsdzYZSp4b0ocmM53UIDFMWfap/uIOBXOyQzpqbXIYKmABz1roL4Mj/ ADnLnrWNeqTbyHpgZoi76sYksPmyRiRQWfqScisuS3Ng0syg/ewp9Kt2c8ckZhkk+Y4IJNQvbSSi OOSYtEXIdvQ9qpoC8l3HqcCRMo+b72f73tWfLprWl25swroOzHkH2pY5ooFEWMbM4PfPrUgugIA4 kBC/fLdTQgIBNNBktbOO5xzmoGuI5JCTCQxHO5auLfYtPOlXbn7oHepoJFlblOdueRTAbNO0e61i mMsYO5m24GfQVueEdXfTJ3gtreFrm6wqTScbPasOT/WH5SSpx8tdH4P8LjXbqY3Ec32eMbi8ZAwf SlH3dipO61NbxnZXEugs+o6tDJMkm6OCLk49zXBTXFzJb/Z5bhjCowI/au/vPD8VvEsUl5HJI7mM Qjkj2JrAbRBHdNCxRQO79aHLuTBJmbpdzc6JEJ7QxZuFK4IDNj6HpVO4a5uLk3DsS5OQ3pWrPb28 EWYmkkmz86gYCj2ptpBJdyJHbwLz1zztp3uU0kZKLdXMmczM5OAQTk109r4egt4Fk1A4dhkRjqat JHFpCkQIt1eEcsT8sdWrPT/7TsJL9Lp7iTuoH6GjfYnmsJBDZWrBY7FN/UDG44qtqWqXSLItu3l7 cbdowv51uYEGnrJKoaJmwGxyDjoKg1SwS10yG6OPJmbai9fqTSsieZmHDNeNbSW8l06mQguoPAqx brt3GYsu37oH8WKbGsCytMHzsUYRuh9xUGqanbxXMG5n5HUDFPYZ1Vjpcl1Zvc+csbDBCk84q/FY CGxcxyK04bqORk9BWX4W1q2iSSO6ZSzIWMfcp/sn1qV9St1czQK6srb44pRjI9T61IDLu7EXnJcK 6vt5wPT0qW2gMzLLGse0RBSO/TrmsoXD3v2m5mBkJbgZwaZb3FxA0mNxQnDAnGfahpjTNr7HNp+b hVyUTkj+HPesS8w0eEw8kh2vJ3B7Zroo5Yp9HFy0zKUfbNHjPHYE1jTweVNkIQrfNg9xSSdtQZDf Sf8ACP6YqW7Yu5uSw6qKwzcNdfNIzvLnguciulv7CHW4F8lsXcf3Cf8AloB/Caw47RhMFb5JAcFG HQ1cUupFyFV3ncVII64FSpKiSINhwvSrxwmFKgjtj1qERq2TgDHr1zWqEOW4+0zLAqBmY/Ljuahh u9PU3Ed/dG0nt2wEkH3vp61ZjtAHDgFCnRh2NLc6c91cCSaKCUj7sswyy+3vTdwII7uKVVKMShHy n2pA7A4I4PTPNJ/ZrRguGABOPQVKluY0IYMAB1ApgN3hmxkbcdKrzKkg24J7saVv3T/MgxjO7PFO tbC91KZRbQlg5xvbhfzpMCbSLhpkeydwJUO+F/f0rP1O2jdvtMZCsxxIno3etoaTYaLMst5eLNdr yIovuj6msy8U31wAiHLEs2B3rDZmidzLTepBLFeeK6K31V71IPMl8y4RTG8cnO+P1/CsmexeOAPj IGeT3qrG/wC9RwSCOw44qr3Boo6hoNxG0k0JEkG7KsvcH2qGzu/sVtI0SE3K8Anp711f2WS2hWLz 0KTqTFJn/Vk9jXIyxT2168M4AkTjHrUtNC3O58HeJILi/hNzDtUjYR/d9TW14qtE03UWmRg0LgMg z0PoK4XRbuKyt0QRq82SzV0HiLVpNTuIEfAWONTtHQH0rOQbGRMxlcs3eqM4DBlxkHirkjA8Diqk 7BFLMcAUJjMG5sDHMh58kt1HUVaikR7uWBP9U67R9ajnuHmVkjHHfNQxZjmiMYJIbgetXcCCSN3n MYGW6AU11kRx5qMgHHTitO+sTu8yLJdjnA7VRme4EJWV2I/usKvQQxZ2l8tXUMEOST2qwLmMEyNK yq3Ax3qlKuAFyASOoqFTuIDj7oxigDoPNEEjDOMdBWzoOuXFq5tpbuSGylP73yxyB6iuecPPHLI8 sSsjgBe7j2p0IYt94c9FPepHuepWmraBp14Hso5bqadwXuLgcIO5ApPF97o810o0+MS3Pl5Zk4IX sQO9czoFq18giKHPVM/xiu7tra10uzEwskF0EIMrjJx6AUhbHlcl6XLJ3z6da2oy0Gnx/ZlEYc/N 6kVj3NhK+pXGPkXcXyR2NaDT79MW3hbfJGAc+g96rQLmlp1oshDP5abkJZc8D0JrY0rWrfT57e0j ZBbhdkpCYBY965W1aSKOaRi9wXYYSMYJI7Z9KtQQzXN0G8ss0oLyRn7q+n5Yq20RY9OhsdM8pICi kD5lUn171zPiiydbWRJs+XGS1uIRnHuax9J8QfadUitY3a4vI2GyRR8rIOorp9b16CLSLy2tADcS feVv4CetS0Fjzi4lkitlDSjd6Nxj2xUF+ba4UT7W3hRwDxn+lLf2RtmRZjulZc4PGKbp80ao8M8Y dXPy7vX60pK6KiRqX1N7eRAbdrUcMp/hq/P4gee1hWRzJLExBkI429sVGbqWOQwW9vGkb/Kx7mqF 1olxbXEKySN5MnzRr0P41EZdC2upt2N2Zk8qSXmU5QrwTW3FcNc3SQ3BLDb/AAgZOO/1rGsbOQGP bH8rdCoyMitiC2UhQGYSxNuyD19qu5I3yrhY59s+EJBweN1W9OmIcC8aR4du3OB8p7VBfuJD+7jY H2Pesu7vNStryONlWSAsOR1/GkwOhurKa0lV5grAHIli4GO2ferbS6be2rveLGbvH7uQjBPv71jw axKWaN96wucOnUE+ta1rPZvaLJNZpMyNwwbGcetGwGFIkUczCJ/NUEgFeh+lPJManeq9fyrMu54Z ZHZUYBmyFXgLSx3UuQpZuQeo4xWikTym2tsNqvu4xkhf4qcyuLqP9yTAVLbv4c+lVrC+m/dwbVL/ AHQQOOa155r7yxaXFkBEpLMwXhlzjp60OaC1ijL5a5JjBAOcdqgSMsxAcIvqxwKaZGZpGiiEbJxG 5Gfl+lRS7Xw0Z3OQNxB4pup2EoN7j3fTrdCRb/bJV67uEH4VXn1/ULiHYHSFDwsarhVHtShbWOIg DBkY5Pv9azrm7VZzgAk8bTzg1m3ctRSH29hJdP5pfbEB8zt0BrZ861jtzFYkCUYLO3J965Oe9lnb 95JnJ+UZwBimHUri3YmL/WHgseahpspM3L94XjMsYLJkYXPANUbWxbUtSit4QEaZ+M8gAdSazYr1 3JaQkZPPv+FI2r/Yy0lu5E6qURl7A8HNC0QNjr/XJIrlre2ELQROUUkfex3plxqKatbIk6CK+h4S QDh19DWFcPtUe9dJ4Ru7LTIJb3UoVuVmHlKpPKe9Ny7kK5NHoeoWMMd3OnkxsAyOw4NF1Okshkib KNgg9q1PEmv2smh2tpaJMisflDNkIvv9a5aO5zEtugH7vLBl9PSs021YcvI04XEo+lZU5e61Dynb C5wAKv2qkx+ZnAPas+djHqIP+1TiMs2FuH0+6YqvmbtowMnFULYCLdM38PC5rTs5Fha9SQnb6DrV COI3rGONSEUdPSmBH51wysYCNygu27uPSohqjMyq8YYN3FFpM0TjjO0FWPY0k9kHRWt8ZPVc1YBP EkkhMUiKG7Gqv2KZZiQgcEdjVeRCpxyCOmavQTNtCpKC2Oc0wLZG6VkwDznkYq7bwCbY2zaQeG71 AG5cFfmbPI7e9WLVZgQwdlWNcAE/e96lsaR1Xhc/Z7v7Wu1zDz5Zb5n9cV0994zt9RS0t9MjYPck hZGXPTquB0z0zXnX2mRYwy/ePXZ3rqbTxzbWNonk6VBDOFA84LkE+3vQpEuJzWu2+pR608U0JiO7 5kU5C/jUtlarHcrliEbIfHUiuhtZLPXLafUb26eOXJzHjLPjvXNjWIRdbLS1d+ch26U21YErHoWn 22nw2VhdyQRrvyg7gH+Et+NVodDRLouqsbtW3lEORt9CO3WqXhHWxtuLDVAEtipMcjY2gdf51cm1 C4FybzaWnXA3WjjLr6EflWMFI0dipcG30i5hilWGxlZi+QuTtPbNc9NHK00iSs0iGTIlj6lT3962 NSlXXtNuZL7bDdwt8meoU9Aay7aPUbGx8tg8kEeJMoP4fY10dNTN2Lh0+W5hLzW5lhJ+SVzz/wDq rBntWglKxoNyNz349a6q109pVK+ZIIjGJY1DfLk9R9Ko3ojNx5sEYVsbSrGhskSPULN13m2ty6jJ LZ6/Sqd3fnViZvlkSAcEcY9hTbiC3k2eZFgIu47T1NM024hbbHZ2pjw5Mm/+LPSoUEncq5Y0y7kV Gki3KSciNjjeO/41oJcxwPKsRCxn5iz84PpmsWe7gMW1ImSRXO9ic5Pp9KvJqY+ztKwTzNm0wsvL D19qpq4i3MyKEaFmKOOu7I//AF1Wmea6KrC6ooO1gw5wO4NUzNJbHcZMQMOFUZx/hVWaVzIHQbif ujOePenYDQW9ZLjaNyt93joR613PhfT7OXw1kruIlYhm69K8809hb6hFO8inBG8P0xXoI1O6sUjh t7ENb3LYgkxgKSOuPShrQls4KaVohIHXcpYqufY1VLypFK5G7BGADxWj4gZbO58ucH7Vj5kfoPpV YeQVQQSEsBy2aT1RSJdJvp7q6jRE2/MMEetdRr95dxQNDPNLGittUEj5vaqnhnRjc6hBNLJ5cSuM f7RHatTx/p0s8Mbx7PkcyEE8+nAqUn1G5I5jT5nM+6YFXI+4DkfWrct3bKkygxrKACw6GsN7toMB n+6vC9zVWSaOR1uJ4xJNHwu3uKGhl+4u4mDLGNoXncvIzWY03mlGXOWONxGP0p8/mRFdsRjT7yt2 ottNn1G4EsEbHYOGPCg00BSuoFjBwMsCfpTLa3vbtz5EDFTwv+NdD/oWjwmO8uBcTOcmNBk5pkX2 vVZRaW08Gmxgbm38ZX1B70uYbRSbT7SwQyarcbpW/wCWMPJqSPTbrxRFMunwRWtpbpvkkYc8dvrW naaTpT6ZPFbBrrUixBnPCrj0zWRLqE9lp4tLR2gkbqwPX8KzlN9AOTuIZWuDCitIwOAFGSalsIGl n8pw0bg4wwxj61raU0+l3TXgKvMpzu64/Ck1jVm1DWZLsxokuBu2DAz61SvsSaGo3llp1rGLcic7 cMhXGG9/Ws3RUi824mK/u4ULkZ6k1mSI1xKS7EknpV22R7VWiDghh8xz92ly2WgXNNZlFvuPC4zW He3qF2bdhgeB3p887OoRc7F4+tY88RMxxls9KpKyGbD3RdRcQvknhwKuyM4Vp7X5VkTbIf8ACsWz txEOWyXHIFXpZG2LG7/IOgHeqUeoXH26qVzjj0p/yZyoII7iqUP2mSRn4WMcYB5qXzCDnqK0voKx JLGHGWCsO5xUIto9xKq3/AamVi2GWpAAHJHBI7UuULjd7CYkHgHp3NWlJfOScCqxxHJsYEFh1Nae m/Z4JCbuN5YyvAU857VkyisHdf3i5Y9AcVpaRPBDbtFeIWRXDomOW9fpUQVIZNrjJbLAjoDTViVH QksXY5pJ2HY1vFmuabqiW0OmWi24VgzMpwcehqpa2m2dyzpFA4wBmsmaREuw3lgoxyyAcmtHV5bF p7eazVomUrmItkY9RTTuybWHSacxSS1Zxhlykh/h56Va0xP7IWZWvCZDj5SCWH0pNacw2sc6hdue Sf0qrOftqRS+YEnBHB4yK0ikJmxFfReS8mmW3n3uQ8iy8mQDsPepLrWri5u4jCWjRSG2BcYHdWFV rO6iilWNECSFvkuIz0Pofark+riyjms7m1jkkugR5i/eDd/wpsRJrDxXLNdabNLCoOHhRuFb19ga rXd8skUQkgImUY83oGHfNRDUrSytkubW2Gxk8qaMHo47/Q1T1W8Wd42hDxrIA21hw4rPlAhlkSdQ rKRJyevy4+tQT3gRw6jG4YP/ANamvcrMZEjZETGNgPOariRQw3sG2/p61YFuWcylAF2pjueR71Tn vnZnjTeNnJlAywq7HZi8wtvymep7VLDo180rqqIkTdXPem9CVJPRGc00iQoYXLs/XJq9oNz9uvJr SeFwB/y0UHHHbNXI9P0yz2m4fz5RxsXnH4VsWU1zPKtvbW62obqzLg49TWcpaGiRyt+GN+EjmCBB gqoyCO1dtouu6+mkxxJbmSJCFDhegqfT7jT/AA7PJFJFa3Mlw3LYBJrU0/W4HM0Ko0UUrZ6fKB6A jpWTqdCuV7nml/b311q8k9wj7g3zgjNZ5tJ4JmI3KhOfSvSrnSLS6uBNElzbox+bY26ql7oUccyp b3SyK3edNpFWpxJ5GQeDEa7tZ7eeYQuWUozDnHse1XfEMjaPbPNJdie6dyiZbdiP3FXdF8KyyqY7 y4VSG3BoWBD1zGt6Yuk3zyaok0sJJ8qTqG56GqUtSOVdTCUXF/KfKiaRs4GBxWlBZ2+ixNPqFxEr t/yyzk//AK6WOfVL4pFp1obS3fgSMuK6ez8PaNpmmCS+i+238vJllPQ+1ROa6miRjJFqmq6T9ssN MWeyiOT5n3nA64FZyS6tr8y2sCiygzjaBjaPc13drrMlmDFBEscEaHag9fXFc79gv/s091ZvFcEn c0aHgjvmsYz7Itp9S/beGtC8O2rXM0sV5NIRGjyHILH096z9Y8OS2qwXUxwHJ2Y6L7YqBNas7tIY pYVYQsGVSMbGFWdX1gX2m2kV6xYNNvyhxwO1VHmTvIT7IoadaaneyzLFaKsMRy7Nx+IrA1aCKDUp 1gYTQqcbunPf8K6bX/Ek11H9mtJBEsoC7E42geprkL6QRIIwCxzyc81pGXNqS1YzHuPLkyGPP5VC l2gVwFByeCaSUHBIBGONtQIofKsCD7VoSTQSsZi28JjkHFTyTjZjaQmevc1BEiiZIs/Me3pUgVI5 ii3GXzg7xxmgY0upB2ngdqtR6YPIWVyFkPY1FZWrPdsJVGE5Zx3ovZnuZN0Lhlj/AIO/1pXCw0iS Et56qpz8oFVHkLyEtnA6AVbjleWAvKheLOOeoPtUUlqsil4XLJ3H8Q/CruIjSTb8yEq2KJ7iaaLy wo8zu3SocMDng+//ANanrgEFlOAfzoESwl4YQHYk1Or7TuduCOtQNMgQueFHb1qotx5rncOAOBQM 6Nys1wZECrg7QCO3rWlCqmNRgMUHQevvWUzMkm0gYJ4bHAqysxRT5XIDbuD1NZMtGpKQEFwpRcAB gRyaoXcuS5Vtq44Hc0sF6wcFhvVx3PQ1XuY2ndiuSpPyk+tSNjMRTIkihgx4Y98UyaDYincAyD5e eTUUu5JlXzGBAwwHrUSQP9p8xSS64/KqsSdWnk6vpawLKvzBc4OSDQuiTor7pFfpgYx+Fa2n6L4Y 1aOGQSfY5yoDCNyGBHeupi8ICHTylnei8OMoZTkn8aXtbPQLdzy64/tDTbj5bIpCTnevzEVJZ6lF bNLceUr3zNgyTn5VHqBXUait/pWGurQjPGR0rDu9S0yQM1/booPy5K9K0U2xcpSvtWj1GOPzYUhk GMmLgP71mvNJcECM48skIp54rZTTNIu1321wBkcDdmpoE0zSyUjYSSt2B3NmnzIVjHs9JnnIkjgO RwxPGK1Lfw6samS9uFSMnO1Tz+JrStm1DUJFjtoRECcFnHI/CrlzoEFj+/vrwXEaHJPr7AVnKqkU oGMdXtrFkgtI/kB5kxx/9eqM+oXd1Nh5W8oHhUOBirWoR/a9QkuHjEWeEVF2gL2ptpEZP9HiQlv7 qDJrRElqweC2vUl+ylVONi7s8+pNX73U5r2URT3qDGTIYuOPTNZMMMkzCBo2Bzj3rNjWNJ3VnLOk nQ9qylZvRlpG2J4ZYkNtbFmxk+cMY+lWtKaWz1dVYhCx3eUTkgf1qlFeMYWBVQdw+9/DV77RDKU3 JgD7pzhh9KzcOxSdjqJdZt4bqxgkVcsju7Z27ce1Q299BdtaJmVWm3NscAnA6ZNc3JGLjyoplkaQ qcSDn6/lTLdJbKSGSFWaKLgEtyRU+zL5jcuNdudKkigt7hUUszH5Mmp9O8UxX8R0+8hjmi5+Yr+t c7d+ZqV3HM0L7VBUbm7/AOfWo9PtmsLmaS6Y+6jnA9qLMh2OpvNcW6toooQsSKxWMYxnHpVOC5h3 vK9zvUdQy8g+1UG1GSaQovlLtH7tG6/iaLe/EXyupdunTkZ7g0KnfcVywYoLqe4mtmljd8KQzYJG eadZie31DfasUXaSyIe2P5USNEjRsAruxwVZsAD6e9BulaC5mSPyLVQEQqfn3HrgelWtNhnLXVqe pc+duywXpioZZXheATFBsBZUHbNT6vcxm2mEjtGCPvIOfpXO3V0HuFU5dkULk8GtLXRLL8l6sqSC Urvzjjrj61QuJXdFZXzjrn+VRRyYkZEQsemTUBYQyrFJJ5jM2SB0A96drEjpGkfAPCsM5NOih82A tFIFAOGc1qQXUerSC1eKMQBSFZfvKarNYGzilgnb9weUI7U0wKzpK0II2SeWeJF64psgiuSjPE8Z k43L0Y021KxzZEqmI8EDvVywiaDz5pTthQ5VSc0XAfdube3S2i/1snH4VnXcMdu4hiEglXBaT/Ct LTYjdXD3txwvUZ7Cm6hMks5JXD45bsg7A0kMht9SjR1inIYAYDAcZ9/eo7zybciePKs54C9MVXe3 8gCYYDYyB2PuKh3PFH5uVZHODGegqhFtmguQGYhH/vj+tRTRNHJkjEWOuc1BHGksoMYbaex7GpL+ 4Ywm3hIOPvH+lCYWKd1P5px0UdMUWy+YSDngdRVU53fMMVbsRI8jeV2HNK4GxhxdGTczRdQKnSUl cQtjB544qFJ2ikLIpYA9KZNNJMhQuEYnlFGBSsMtPMyt5cBwxGCy87vUirTvEbeP5ANikF92DmqC OIiiw5JAwSRyKaV82UiU5C88UrAOi35LMnAPFaFr80nyHaf72OtV1xL8pCgDn6irUJXylZXCkcLH 3+tFxmpbz/Z13JaRkdMn71bCeJlghYsk0CoAqsj5LGsEIyK247sY34NWPNcJ5qxKQPlBI4rKUFLc ZvQa+81uW1G5kni2kJIiblb0zWDNqCeTcxTafHLBJwGUdD61WkvXtpdttI8BPUL93P0pLu6vJlQl l/dsGOwYz9aag09BPULC00ae2n80vHcAfIT8oWrli1nosiSwwefc5wm0Z59zWF5rzMVuIPMDMTk/ Lx6Cr1tqCw26+TbOzK2BvPC05c1hqx1VrqGpB2numWKE53CIDd+NUJtatmdre3tsgMSRnczfj2rK htri8upC8sgErbpArfJkdK07azkVgFjXyVHMg71n7PW7LUtLG7pmlxeItGkuJE8u8gJUAH+HsKzo oBpkrm1fdcEY2oM5H1qSzvG028Qh2jjmUq5A4/KsjU79I2P2dpHYkg44Bpvm2QaF9mkWfamxSvLk Hp9TXOW8YGoyzD5lDnqMZqUW1zc25lmdolH8A4DfWoIZ2VssGIT+I849quEbbkt3LayRreJLIpdc nco6CtqO+s72TymCqXXCgLzj1rCllEcCzNgKenpVqR/NjjeEoHBAyhyCKpoSZtSTyRYJAYRj51B5 I9qrrMzoznCbvmEQ5wKzyGa8PLqVGQN3H1qMXFzFtKhSc8ljnFFh3LUtzNcQFHQQOPuvnrio/tsm RJE8TZXacjmsy5lkkuGLnCnpjkmo2uFcBflTA7jn8adibmjJcASZkYAHjgdPpT/tTW6AI7OM9+tZ UdxvLiQDKfKBR5pOZZJAqkd+DmiwGpNqkk7r8iZU4Ljqv1q1d3iLp0SO4JkJYt047Vzk19GyxLCw L4Odo4+tT6pmM24BBhMIEbdQ3rzQlqFypcTrKyfvQn7wbVPpWcITPeSyTOI0LHJ74+lWkkR5h5q8 jpxzTWje3M0sYRmVOVbnIPem9BF+a3iXSxLaDEZ43dSfcntWZqVhNFprPLCsc0eDvX+NT71LoOoi 0uRFPCJ7SYgSRk9BnqK6jWEXT4cTyQ32nXHyiJeHjHbHrinFGcnZnB2jtZ27zxglydox2HrWjpV3 CI7h5WJifGQ3PPtUV7bDTVlSNjJbFhtZhyPasWad5Dwdq5yAvrSa1LTNr+z4bhxLZMTEzYZSMFTV i4Q3VxHYw/6tMGQj+VQ2dwbGwBmObmUZRB/OtKxt/sFoZXI8+TnJ/n+FIYt3IttEsMYzt4wP4m9P wqkUBBhJyB887ep9KVpCW83GWb5YVP6tUM8iwxbByAcsf7zU0BHdT5I6AkYUf3RWY7meQIn3F/Wl uZWdyoOWbr7VIClnb72GWP3R6mncQTTCziCKR5r/AKCs4vtyG5PrQ7+exZ/vmhl3J6sKAGR7pZNq jLGt6xgWBNo645NVLC18lN7j52/SrayKjHcetADevmlCc7j17UqqflLEM+PmHpQys7MWTgMeRSCF o2G0ncOTzSGTbE8xBkgj5ic1KkomciJSxHU9jUSDdLvxyByPanmMCFiDtLEjK0AW7X5nXjoeVPer 1la+ddOXzGY1Mgb3Hb6Vm2ywJDu8yZXUbfUN/hVp72RYjBbvsjA+dm+8fb6VJQ+3kecjJLFskkDj 8fpV2zuUtoTHPLnB3YPr61kQ3DBQrMBH/EV7ioZpAwiLhnHQD1HvRYLmvcagglkjdAUXJRwOW96z /NdC7qSRjhc9ailvBcMgChFT5VI6/jTZF2A7mwB/EDzimkJlwSN/dYq3IOfu0qNIoIJUK3J9aorc 5ZkjyzDgD+tTxQyCNg6Od/3snH5UwNi3uXMRZVBx0AOAK1tN1LKqq4SNjyrfzrnIRKIwiHJznPpV +JAQVdtw7j0qWhpnSmNbkeU0u106YPAqlcJA7szFJJFHIXrke9UGmbYkPmDAGdyd6qyXBDrhGZsH BBpJDGzxNLI6JIxkHdj0HpSRAC2k8tlZl+8OxpTIskb72xtH3u7e1VLYCNpHTKqeQBzVIRZK/wCi uiI7BSDgDORUsHlWlsEj2rJndj0FVvtJUbYnIJ+9jtRcNvwGODjrjg07CJVuZEkA4ZTnBz1/+tUc 91kFgWCHr65pr+QUUKNjjk5PUVQnij87945wwwqA4GaALkc/myhsgKinBPXNVGm2MkjZJYkNjmnQ lI4TG+4AHFOkw4CjkoflI9O9NCEjuEkDmNWYg9G4pJ83ETbnXPUgn0qtIksU4YMzbeuDgVObYSZJ Zk3fNjPNAFCV2SI7EGQcgDg1o6Rcm/sZNOlIEgBkgJ9e4FQTR5t3KYwOV9fzqpZxLDcxSCRxcZDK BztPuaQE8sbBB/ezgVJaSyurEx4li4OejD0q7Oi3XlX0eNkh2yhf4HqnOzRTN5KkMpw2f4hTeqEZ iySXEjeTH5cSE5U+tOgvWjVkmBDJ0yc4qTUG8si5t8gH76/1rJMnmuTk5P60kBc1DUZb0KC3yKMA CooYRE6SSDIznFLFZl1wpw2OM96TzMgRyKd6cfUU2JGvpcL392bqfAROnHAFWr25WafymbamMt7L 6fjUa+bHpccVsRuHzSEd/YVXWSC5IlkUpIpy0f8AfNSUPdyq+YeGYYQf3FrKurj0+ij+tWLu5yW3 H/ex/KqcEZuJDIx4H6UwHQRCNDLKeByTVczrdS5l4A+6PQU66uA0gQZES+g/WmzrCYlIcbz0NNCI ZwkfypyT1PpVnT4N58xh8o6e9Vo4DNOEzn1IrXJWGMDoAKAB5AgJNVA5klJPpTJZDI2e3pSw/eP0 oA05Nxcb5MgdhT3XzjJ5W5cgYHeoyPnKhiSp544NOTKuZEBXnljU3KEiyVzKp3D5Wz3pwlVN0flt 16HpTDLKJGLMpRutQi8QjglwDy3pQItyXSr8oU7h0UVHJK+ChO53HJPaq0cq/aDJn5fWpWkAdmjI zimBJI7RfeA2Y6A96aZiiBiuS3OR0FQ7SQWdsEcHP9KRTJsYr0J6HvTAnXLsGChfXNTFZHOIY1bj 5mY9qrK25QJOP7uOp+tWraQwbVK7iPXoaALFtbMBiFQFYbic1ozwulzAko3u0WX5xt9KqW1xDC++ O3xJkcM2VHoatp5szyTXBLysQxbPGKljQRRxpOsTME7jng0ls0i3DmRipBIRcdRRcONo8zC4cMxx 2pk86IHDErDt3BgckE0DLMchSXK/ePzMc8VH5/lMxRSAMjB65rOa5mtPmX94DxuNM+3TTApgryNp PagC87zMgO3cqHLkfyqH7Q0gk2uUY8j0+lSabKssU0KOXuAchCcAj/GoydsuJIzGo+Zi9NEleN5B OUIKL/e9TRKZC4HmlmH3QDVZrljKchyc7jn0p91Mi3oaBdygZDD0phctlVQrJ8u9l+YE9RTRdbok VVGR0yOlVAonmD8MTVlWVS3AVRxnPf2pgPeUmBgG3c84HQ0+IYiy0YZiOH6U1JEYsGQ4x82P51Yh 2SW+A6kgc1Nx2IE+dyikg4IKHvUojbgzEOw5AUYo2p5Zmjyctnp0qVYW+0MCwO4Z3Dt9KLhYiaN2 IPlHy+31qsNLleaQRnCqDyeCTWuhw6r8mF6uT2plwqkud33TyQetK4WINIiNuZbadw8Mw5YtyD61 JfWDLiRiBIvBx6djUKxxSbVSPpncScA+/tV5ZWurbzGwJYRsbnh0qbjsc4YGku0L8JJ8pyOGqnLp wsbl1lGVBynuK3L0KzbCrYx93d930IpTANUsTF0uoRlSe9DkKxzUsjiQOCQR09qgdyzbictVqeJ3 6KdwOCPeoxYzlgPJfJ4GRWiJLGn6mbdtsmShqfUb+JGMqAbmGBj+dZrxEH5htxwc+tIChKxzkbD0 b0pAOG64KlQdh/WnTSJFCI48hScse5NLNKYtqxgDnII6VLIqTxbyBnv70hmeJWRiy854xUIO5sEY JPSrotgT97j2pLy3Ukbfv46jvTuFizDFHaRZ4LnrUMkpkbrVWMv91jkipulMQpOKdCCWP0pmPWpI fvH6UAakrgEgIRk447VGXdIWDEBhU9wAOg71GADHJkZ471IyhJLkGV8qSegpxVXjDohjH8RHK1Ld KPMXgdPStiBFHhxiFAJDZ460gRgRHzbsJG4Ea8lzwKlRgxlZSADzn2pI1XylG0dPSpQo8kcCrQiN JQQ2V3LjjPamCQlVcsqgHAFSRgZ6elTMi/vPlHA9KYEKsV5LAkHOT2qxbhXBaQ8DoCcCmRqC4BAI IHFWHUYfgdKkou2kW6DE6KSx+UKeo96swzRRk+ZnJPC54qlZk7Tz0Xir1wo3Q8DqvapGPlEsssiM FCbOHI7+lQxQpBF5Lpl3U4PX86uXP/Hwo7bulWIFUo5IGcdcUAZKb2hKuIzs6qOn4VSubleBvDPn DDHAFam0bJuB96qzIufuj8qYmZ6OADsyoxwTUDStKN0jmQA4X5s1dKj5hgYweKpxqod8KB83pTEI 8xkDI2Djge1LHxGUJHTkj+VNiA3vx/FUzACQAAYpghsfmBgCOB3HWrCDeELPtDdR/WrEaKVBKj7p 7UtqqmcZAPHpSGDIkTGR3XAXJ47e9JA8bLkE7COSO30rSiRCiAqpBIzkdarKoWeUAAAMeAPekxjT mNFeNtwHAV6Y6vHMgzuZgDhD0HvVy1VWlcEAjHcU65ULdfKAOOwpAVbcm2hkGRgtt2etPMpPlgR7 GY54HQCprlQI1IAByecVWuSRBGQTksKAJOEnEzAuxyjEnAP4VNtSPymZHZc/NtHGPSo1+eOTd82C MZqW5Zlt7jBIwvY1LRRTubYQXhhRhIuN4c8nBqjHc/Zr9pICSFHIPWtBR+4Q9zjJ9aruihn+UdfS qS0JKdy8C3JuUZld/mb0z9KZJrO9fnfJznOMc0m0bsYGM+lN2LkfKvQ9vemoktlKe7imkZiuWJyc VA8seP8AV9ema0JUURyEKAee1UMAvyO1VYRGLh8bfLG0e3SlkmKgCNsjv7VKgGDx2pYVB3cD8qdg K4Z2YDcT60kxcDCtyauqoweBSKo54FSBTjjKjJ6mpOlW9o9BTCo9BTArZp0JG8/Spio9BTolG48D 8qAP/9k= --b1_32baba0a40b4ec7a70921a184f4399a0--