Date: Sun, 28 May 2023 09:33:18 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.81.25.170 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_dea2be6a6a37469298b423b8ff297ec6" --b1_dea2be6a6a37469298b423b8ff297ec6 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_dea2be6a6a37469298b423b8ff297ec6" --b2_dea2be6a6a37469298b423b8ff297ec6 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 7 Sulyap mula sa buhay ni Propeta Abraham Deskripsyon: Mga kaganapan mula sa buhay ni Propeta Abraham na nagtuturo sa atin ng mga mahahalagang aral na may kaugnayan pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 60 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7344 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Buhay ng Ibang mga Propeta Layunin: · Upang suriin ang ilang mga pangyayari sa buhay ni Propeta Abrahim (Ibraham). · Upang maunawaan na ang pagsuko o pagpapasakop sa kalooban ng Allah ay isang napakahalagang konsepto sa Islam. · Upang malaman na ang Allah ang nagbibigay ng kaalaman sa sinumang Kanyang naisin at hindi alintana ang edad. Mga Katawagan sa Arabik: · Ibrahim - ang Arabik na salita kay Abraham. · Shaytan - minsan ito ay nakasulat na Shaitan or Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at wikang Arabik upang tukuyin ang diyablo o Satanas, ang pagbibigay ng katauhan sa kasamaan. Si Propeta Abraham ay isang Propeta ng Allah at siya ay pinarangalan sa paglalarawan ng Allah bilang isang Khalil-Allah na ang ibig sabihin ayang pinili ng Allah para sa Kanyang pagmamahal. Sa lahat ng bahagi ng iba't-ibang mga kabanata sa Quran si Ibrahim ay pinuri at itinaas bilang isang magandang halimbawa ng pagiging makatarungan. Siya ay isang tao na ang katangian ay isang mabuting halimbawa sa lahat ng mga mananampalataya; siya ay mabait, matiisin, matapang at mapagkakatiwalaan, at inilarawan siya ng Allah tulad ng mga ito. Kanyang sinabi: Sa katunayan, si Abraham ay isang [komprehensibong] pinuno, tapat na tagasunod ng Allah, pumapanig sa katotohanan, at hindi siya kaisa ng mga taong ini-uugnay ang Allah sa iba. (Siya ay) nagpapasalamat sa Kanyang (Allah) mga biyaya. Pinili siya ng Allah at ginabayan sa Tuwid na Landas. At ibinigay Namin sa kanya ang mabuti sa mundong ito, at sa katunayan, sa Kabilang Buhay siya ay magiging kabilang sa mga matuwid. (Quran 16: 120-122) Aralin1 Ang mga magulang ay maaaring matuto mula sa kanilang mga anak at ang mga matatanda ay maaaring matuto mula sa mga kabataan. Ang kaalaman at pang-unawa ay hindi kinakailangang isang bagay na nanggaling sa may edad at dahil sa ang isang tao ay mas matanda, hindi nangangahulugan na siya ay isang tao na dapat tularan. Ang paraan ng pakikisalamuha ni Propeta Abraham sa kanyang ama ay isang napakagandang halimbawa para sa isang bata na may paggalang sa kanyang magulang subalit tinanggihan ang kanyang (ang magulang) mga pamamaraan at pamumuhay. At (alalahanin) nang sinabi ni Abraham sa kanyang ama, si Azar: "Tinanggap mo ba ang mga idolo bilang mga diyos? Katotohanan, nakita kita at ang iyong mga tao sa hayagang pagkakamali! "(Qur'an 6: 74) Ang ama ni Abraham na si Azar ay isang manlililok ng mga idolo, kaya mula sa kanyang pagkabata ay batid ni Abraham na ang mga idolo ay walang iba kungdi mga piraso ng kahoy o bato - walang buhay na mga bagay na hindi makapagbibigay ng anumang pakinabang o pinsala. Nakita niya ito na kakaiba, na ang mga tao ay sasamba sa kanila bilang mga Diyos! Sinubukan ni Abraham na kumbinsihin ang kanyang ama na ang kinaugalian na pagsamba sa idolo ay mali at sa huli ay walang saysay. Kinausap niya ang kanyang ama sa isang malumanay na tinig, gamit ang mga mabubuting salita, at sinubukan niyang paalalahanan tungkol sa mga angking panganib sa pagsamba sa mga idolo, ngunit ang kanyang ama ay nainis lamang at pagkatapos ay nagalit.Nang sabihin niya sa kanyang ama: "O aking ama! Bakit mo sinasamba ang hindi nakakarinig o nakikita at hindi nakapagbibigay sa iyo ng anumang bagay? O aking ama! Katotonan! Nakatanggap ako ng kaalaman na hindi mo natanggap, kaya sumunod ka sa akin. Gagabayan kita sa isang Tuwid na Landas. O aking ama, huwag sambahin si Satanas, sa katunayan si Satanas kailanman ay suwail, sa pinaka-Mahabagin. O aking ama, tunay na ako ay natatakot na ikaw ay parurusahan ng Pinaka-Maawain at maging kasama ni Satanas sa Impiyerno." Siya (ang ama) ay nagsabi: "Tinatanggihan mo ba ang aking mga diyos, O Abraham? Kung hindi mo ito ititigil, tiyak na ikaw ay aking babatuhin, kaya't lumayo ka mula sa akin ng maayos bago kita maparusahan." (Quran 19: 42-46) Ang bata ay natakot na maligaw ang kanyang ama at mahulog sa mga kamay ng Shaytan. Siya ay matalino sa kabila ng kanyang edad ngunit ang ama ni Abraham ay hindi nakinig, marahil ang pagtanggi sa katotohanan na ang kanyang anak ay maaaring gumabay at magturo sa kanya. Si Abraham ay hindi nagalit, sa halip ay tumugon sa pagbabanta ng kanyang ama na may paggalang at karunungan. Sinabi [ni Abraham], "Sumaiyo ang kapayapaan. Ako ay magsusumamo sa aking Nag-iisang Panginoon upang patawarin ka. Tunay na Siya (Allah) ay nagmamahal sa akin. At ako ay lalayo mula sa iyo at mula sa mga sinasamba ninyo maliban sa Allah. Mananawagan ako sa aking Nag-iisang Panginoon at nawa ito ay maging maayos, sa pagtawag sa aking Nag-iisang Panginoon, hindi ako mabibigo. "(Quran 19: 47-48) Aralin 2 Ang Islam ay Makatwiran Mula sa pananaw ng Islam si Propeta Abraham ay hindi itinuturing na alinman sa mga Hudyo o isang Kristiyano; siya ay isang Propeta na nagpasakop sa Allah at samakatuwid ay isang Muslim. Sinabi sa atin ng Allah sa Quran na mula sa murang edad si Propeta Abraham ay nakaramdam ng pagmamadali na hanapin ang Nag-iisang Diyos na karapat-dapat na sambahin. Napagtanto niya na ang mga idolo na sinasamba ng kanyang mga tao, na inukit at nililok ng kanyang ama ay bagay na walang halaga kundi isang kahoy at bato. Alam niya sa pamamagitan ng kanyang pakiramdam na ang araw, buwan at mga bituin ay hindi mga diyos sa anumang uri. Sinasabi sa atin ng Islam na ang pagsamba sa Allah ay ang tanging makatwirang pagpapasya na ang isang taong nagsisiyasat sa katibayan, ay maaaring pumasok dito. Ito ang eksaktong ginawa ni Abraham. Una ay tinanong niya ang mga idolo na yari sa kahoy na tumugon kapag sila ay kanyang kinausap at pagkatapos ay sinira niya ang mga ito. Hindi sila nakakapagsasalita o maipagtanggol ang kanilang sarili. Sumunod ay tumingin siya sa kalangitan at sinubukang makahanap ng kasagutan. Kaya nang balutin siya ng gabi [sa kadiliman], nakakita siya ng isang bituin. Sinabi niya, "Ito ang aking Panginoon!" Ngunit nang hindi na ito nakikita, ay kanyang sinabi, "Hindi ko gusto ang mga nawawala!" Nang makita niya ang pagsikat ng buwan, ay kanyang sinabi : "Ito ang aking Panginoon." Ngunit nang hindi na ito nakikita, ay kanyang sinabi: "Maliban na lamang kung ako ay gagabayan ng aking Panginoon, tiyak na ako ay magiging kasama ng mga taong naliligaw." Nang makita niya ang pagsikat ng araw, ay kanyang sinabi: "Ito ang aking Panginoon. Ito ay mas malaki." Ngunit nang ito ay lumubog, ay kanyang sinabi: "O aking mga kasama! Tinatakwil ko ang lahat ng inyong sinasamba maliban sa Allah. Sa katunayan, ay ibinaling ko ang aking sarili bilang isang tunay na nananampalataya sa Kanya na siyang lumikha ng langit at lupa, at hindi ako kabilang sa mga taong sumasamba sa iba maliban sa Allah. " (Qur'an 6: 76-79) May mahalagang aral na dapat na matutunan mula sa pangyayaring ito sa buhay ni Propeta Abraham. Sa pamamagitan ng paggamit ng pag-iisip, ay madaling makikita ng isang tao ang mga palatandaan na magtuturo sa pagkakaroon ng Nag-iisang Panginoon at Siya lamang ang nararapat na sambahin. Ang araw, buwan at mga bituin ay hindi mga diyos sa kanilang sarili kundi mga tanda ng Kanyang Pagka-Panginoon at Kadakilaan. Sa pamamagitan ng kanyang pagmumuni-muni, pinanghawakan ni Abraham ang pagkakaroon at ang kahanga-hangang katangian ng Allah. Aralin 3 Ang tunay na mananampalataya ay handang isuko ang anumang bagay o sinuman para sa ikalulugod ng Allah. Ayon sa Islam, si Propeta Ismael ang pinakamatandang anak na lalaki ni Propeta Abraham. Noong siya ay nasa tamang edad na upang makasama sa kanyang ama at kausapin siya bilang isang lalaki tulad ng ginagawa sa isang lalaki, ipinaliwanag ni Abraham sa kanya na nakita niya sa isang panaginip kung saan siya ay pinapatay ng kanyang ama. Ang mga panaginip ng mga Propeta ay mga anyo ng paghahayag; kaya ipinagpapalagay nila na ito ay isang kautusan mula sa Allah. Tunay na kung ang isang tao ay sinabihan ng kanilang ama na sila ay papatayin sa isang panaginip, pagdudahan nila ang panaginip pati na rin ang katinuan ng taong iyon! Nguni't alam ni Ismael ang katayuan ng kanyang ama. Siya ay tunay na isang maka-Diyos na tao, ang anak ng isang relihiyosong ama na parehong tapat sa pagpapasakop sa Allah. Dinala ni Propeta Abraham ang kanyang anak sa lugar kung saan siya ay iaalay at inilatag siya ng nakadapa. Dahil dito, inilarawan sila ng Allah sa pinakamagandang salita, naglalarawan sa diwa ng pagpapasakop; isang halimbawa na nagdudulot ng pagluha sa mga mata. At nang sila ay kapwa magpasakop (sa kautusan ng Allah), at inilatag niya (si Abraham) ang anak (si Ismael) ng nakadapa (upang isakripisyo) (Quran 37: 103) Nang ang kutsilyo ni Abraham ay akmang bababa na, isang tinig ang pumigil sa kanya. Tinawag namin siya: "O Abraham! Natupad mo ang panaginip! "Tunay, na ginagantimpalaan Namin ang mga gumagawa ng mabuti. Katotohanan, ito ay isang tunay na pagsubok. (Qur'an 37: 104-106) Sa katunayan, ito ang pinaka-malaking pagsubok sa lahat, ang pagsasakripisyo sa kanyang minamahal na anak, isa na ipinanganak mula kanya, pagkatapos na siya ay dumating sa katandaan at mga taon ng pananabik sa mga supling. Dito, ipinakita ni Abraham ang kanyang kahandaan na isakripisyo ang anumang bagay para sa Allah, at dahil dito, ay itinalaga Siya bilang pinuno sa lahat ng sangkatauhan, ang isa na pinagpala ng Allah na binigyan ng mga anak na Propeta. Itinuturo sa atin ng napakahalagang pangyayari ito na ang buhay ng isang tao ay walang kahulugan o halaga maliban na lamang kung ito ay gagamitin sa ikasisiya ng Allah. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/176/sulyap-mula-sa-buhay-ni-propeta-abraham/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_dea2be6a6a37469298b423b8ff297ec6 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Sulyap mula sa buhay ni Propeta Abraham

Deskripsyon: Mga kaganapan mula sa buhay ni Propeta Abraham na nagtuturo sa atin ng mga mahahalagang aral na may kaugnayan pa rin hanggang sa kasalukuyan.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 60 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7344 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Buhay ng Ibang mga Propeta


Layunin:

·       Upang suriin ang ilang mga pangyayari sa buhay ni Propeta Abrahim (Ibraham).

·       Upang maunawaan na ang pagsuko o pagpapasakop sa kalooban ng Allah ay isang napakahalagang konsepto sa Islam.

·       Upang malaman na ang Allah ang nagbibigay ng kaalaman sa sinumang Kanyang naisin at hindi alintana ang edad.

Mga Katawagan sa Arabik:

·       Ibrahim - ang Arabik na salita kay Abraham.

·       Shaytan - minsan ito ay nakasulat na Shaitan or Shaytaan.  Ito ang salitang ginamit sa Islam at wikang Arabik upang tukuyin ang diyablo o Satanas, ang pagbibigay ng katauhan sa kasamaan.

GlimpsesProphetIbrahim.jpg Si Propeta Abraham ay isang Propeta ng Allah at siya ay pinarangalan sa paglalarawan ng Allah bilang isang Khalil-Allah na ang ibig sabihin ay ang pinili ng Allah para sa Kanyang pagmamahal.

 Sa lahat ng bahagi ng iba't-ibang mga kabanata sa Quran si Ibrahim ay pinuri at itinaas bilang isang magandang halimbawa ng pagiging makatarungan. Siya ay isang tao na ang katangian ay isang mabuting halimbawa sa lahat ng mga mananampalataya; siya ay mabait, matiisin, matapang at mapagkakatiwalaan, at inilarawan siya ng Allah tulad ng mga ito. Kanyang sinabi:

Sa katunayan, si Abraham ay isang [komprehensibong] pinuno, tapat na tagasunod ng Allah, pumapanig sa katotohanan, at hindi siya kaisa ng mga taong ini-uugnay ang Allah sa iba. (Siya ay) nagpapasalamat sa Kanyang (Allah) mga biyaya. Pinili siya ng Allah at ginabayan sa Tuwid na Landas. At ibinigay Namin sa kanya ang mabuti sa mundong ito, at sa katunayan, sa Kabilang Buhay siya ay magiging kabilang sa mga matuwid. (Quran 16: 120-122)

Aralin1

Ang mga magulang ay maaaring matuto mula sa kanilang mga anak at ang mga matatanda ay maaaring matuto mula sa mga kabataan.

Ang kaalaman at pang-unawa ay hindi kinakailangang isang bagay na nanggaling sa may edad at dahil sa ang isang tao ay mas matanda, hindi nangangahulugan na siya ay isang tao na dapat tularan. Ang paraan ng pakikisalamuha ni Propeta Abraham sa kanyang ama ay isang napakagandang halimbawa para sa isang bata na may paggalang sa kanyang magulang subalit tinanggihan ang kanyang (ang magulang) mga pamamaraan at pamumuhay.

At (alalahanin) nang sinabi ni Abraham sa kanyang ama, si Azar: "Tinanggap mo ba ang mga idolo bilang mga diyos? Katotohanan, nakita kita at ang iyong mga tao sa hayagang pagkakamali! "(Qur'an 6: 74)

Ang ama ni Abraham na si Azar ay isang manlililok ng mga idolo, kaya mula sa kanyang pagkabata ay batid ni Abraham na ang mga idolo ay walang iba kungdi mga piraso ng kahoy o bato - walang buhay na mga bagay na hindi makapagbibigay ng anumang pakinabang o pinsala. Nakita niya ito na kakaiba, na ang mga tao ay sasamba sa kanila bilang mga Diyos!

Sinubukan ni Abraham na kumbinsihin ang kanyang ama na ang kinaugalian na pagsamba sa idolo ay mali at sa huli ay walang saysay. Kinausap niya ang kanyang ama sa isang malumanay na tinig, gamit ang mga mabubuting salita, at sinubukan niyang paalalahanan tungkol sa mga angking panganib sa pagsamba sa mga idolo, ngunit ang kanyang ama ay nainis lamang at pagkatapos ay nagalit.

Nang sabihin niya sa kanyang ama: "O aking ama! Bakit mo sinasamba ang hindi nakakarinig o nakikita at hindi nakapagbibigay sa iyo ng anumang bagay? O aking ama! Katotonan! Nakatanggap ako ng kaalaman na hindi mo natanggap, kaya sumunod ka sa akin. Gagabayan kita sa isang Tuwid na Landas. O aking ama, huwag sambahin si Satanas, sa katunayan si Satanas kailanman ay suwail, sa pinaka-Mahabagin. O aking ama, tunay na ako ay natatakot na ikaw ay parurusahan ng Pinaka-Maawain at maging kasama ni Satanas sa Impiyerno." Siya (ang ama) ay nagsabi: "Tinatanggihan mo ba ang aking mga diyos, O Abraham? Kung hindi mo ito ititigil, tiyak na ikaw ay aking babatuhin, kaya't lumayo ka mula sa akin ng maayos bago kita maparusahan." (Quran 19: 42-46)

Ang bata ay natakot na maligaw ang kanyang ama at mahulog sa mga kamay ng Shaytan. Siya ay matalino sa kabila ng kanyang edad ngunit ang ama ni Abraham ay hindi nakinig, marahil ang pagtanggi sa katotohanan na ang kanyang anak ay maaaring gumabay at magturo sa kanya. Si Abraham ay hindi nagalit, sa halip ay tumugon sa pagbabanta ng kanyang ama na may paggalang at karunungan.

Sinabi [ni Abraham], "Sumaiyo ang kapayapaan. Ako ay magsusumamo sa aking Nag-iisang Panginoon upang patawarin ka. Tunay na Siya (Allah) ay nagmamahal sa akin. At ako ay lalayo mula sa iyo at mula sa mga sinasamba ninyo maliban sa Allah. Mananawagan ako sa aking Nag-iisang Panginoon at nawa ito ay maging maayos, sa pagtawag sa aking Nag-iisang Panginoon, hindi ako mabibigo. "(Quran 19: 47-48)

Aralin 2

Ang Islam ay Makatwiran

Mula sa pananaw ng Islam si Propeta Abraham ay hindi itinuturing na alinman sa mga Hudyo o isang Kristiyano; siya ay isang Propeta na nagpasakop sa Allah at samakatuwid ay isang Muslim. Sinabi sa atin ng Allah sa Quran na mula sa murang edad si Propeta Abraham ay nakaramdam ng pagmamadali na hanapin ang Nag-iisang Diyos na karapat-dapat na sambahin. Napagtanto niya na ang mga idolo na sinasamba ng kanyang mga tao, na inukit at nililok ng kanyang ama ay bagay na walang halaga kundi isang kahoy at bato. Alam niya sa pamamagitan ng kanyang pakiramdam na ang araw, buwan at mga bituin ay hindi mga diyos sa anumang uri. Sinasabi sa atin ng Islam na ang pagsamba sa Allah ay ang tanging makatwirang pagpapasya na ang isang taong nagsisiyasat sa katibayan, ay maaaring pumasok dito. Ito ang eksaktong ginawa ni Abraham. Una ay tinanong niya ang mga idolo na yari sa kahoy na tumugon kapag sila ay kanyang kinausap at pagkatapos ay sinira niya ang mga ito. Hindi sila nakakapagsasalita o maipagtanggol ang kanilang sarili. Sumunod ay tumingin siya sa kalangitan at sinubukang makahanap ng kasagutan.

Kaya nang balutin siya ng gabi [sa kadiliman], nakakita siya ng isang bituin. Sinabi niya, "Ito ang aking Panginoon!" Ngunit nang hindi na ito nakikita, ay kanyang sinabi, "Hindi ko gusto ang mga nawawala!" Nang makita niya ang pagsikat ng buwan, ay kanyang sinabi : "Ito ang aking Panginoon." Ngunit nang hindi na ito nakikita, ay kanyang sinabi: "Maliban na lamang kung ako ay gagabayan ng aking Panginoon, tiyak na ako ay magiging kasama ng mga taong naliligaw." Nang makita niya ang pagsikat ng araw, ay kanyang sinabi: "Ito ang aking Panginoon. Ito ay mas malaki." Ngunit nang ito ay lumubog, ay kanyang sinabi: "O aking mga kasama! Tinatakwil ko ang lahat ng inyong sinasamba maliban sa Allah. Sa katunayan, ay ibinaling ko ang aking sarili bilang isang tunay na nananampalataya sa Kanya na siyang lumikha ng langit at lupa, at hindi ako kabilang sa mga taong sumasamba sa iba maliban sa Allah. " (Qur'an 6: 76-79)

May mahalagang aral na dapat na matutunan mula sa pangyayaring ito sa buhay ni Propeta Abraham. Sa pamamagitan ng paggamit ng pag-iisip, ay madaling makikita ng isang tao ang mga palatandaan na magtuturo sa pagkakaroon ng Nag-iisang Panginoon at Siya lamang ang nararapat na sambahin. Ang araw, buwan at mga bituin ay hindi mga diyos sa kanilang sarili kundi mga tanda ng Kanyang Pagka-Panginoon at Kadakilaan. Sa pamamagitan ng kanyang pagmumuni-muni, pinanghawakan ni Abraham ang pagkakaroon at ang kahanga-hangang katangian ng Allah.

Aralin 3

Ang tunay na mananampalataya ay handang isuko ang anumang bagay o sinuman para sa ikalulugod ng Allah.

Ayon sa Islam, si Propeta Ismael ang pinakamatandang anak na lalaki ni Propeta Abraham. Noong siya ay nasa tamang edad na upang makasama sa kanyang ama at kausapin siya bilang isang lalaki tulad ng ginagawa sa isang lalaki, ipinaliwanag ni Abraham sa kanya na nakita niya sa isang panaginip kung saan siya ay pinapatay ng kanyang ama.  Ang mga panaginip ng mga Propeta ay mga anyo ng paghahayag; kaya ipinagpapalagay nila na ito ay isang kautusan mula sa Allah. Tunay na kung ang isang tao ay sinabihan ng kanilang ama na sila ay papatayin sa isang panaginip, pagdudahan nila ang panaginip pati na rin ang katinuan ng taong iyon! Nguni't alam ni Ismael ang katayuan ng kanyang ama. Siya ay tunay na isang maka-Diyos na tao, ang anak ng isang relihiyosong ama na parehong tapat sa pagpapasakop sa Allah. Dinala ni Propeta Abraham ang kanyang anak sa lugar kung saan siya ay iaalay at inilatag siya ng nakadapa. Dahil dito, inilarawan sila ng Allah sa pinakamagandang salita, naglalarawan sa diwa ng pagpapasakop; isang halimbawa na nagdudulot ng pagluha sa mga mata.

At nang sila ay kapwa magpasakop (sa kautusan ng Allah), at inilatag  niya (si Abraham) ang anak (si Ismael) ng nakadapa (upang isakripisyo) (Quran 37: 103)

Nang ang kutsilyo ni Abraham ay akmang bababa na, isang tinig ang pumigil sa kanya.

Tinawag namin siya: "O Abraham! Natupad mo ang panaginip! "Tunay, na ginagantimpalaan Namin ang mga gumagawa ng mabuti. Katotohanan, ito ay isang tunay na pagsubok. (Qur'an 37: 104-106)

Sa katunayan, ito ang pinaka-malaking pagsubok sa lahat, ang pagsasakripisyo sa kanyang minamahal na anak, isa na ipinanganak mula kanya, pagkatapos na siya ay dumating sa katandaan at mga taon ng pananabik sa mga supling. Dito, ipinakita ni Abraham ang kanyang kahandaan na isakripisyo ang anumang bagay para sa Allah, at dahil dito, ay itinalaga Siya bilang  pinuno sa lahat ng sangkatauhan, ang isa na pinagpala ng Allah na binigyan ng mga anak na Propeta. Itinuturo sa atin ng napakahalagang pangyayari ito na ang buhay ng isang tao ay walang kahulugan o halaga maliban na lamang kung ito ay gagamitin sa ikasisiya ng Allah.

--b2_dea2be6a6a37469298b423b8ff297ec6-- --b1_dea2be6a6a37469298b423b8ff297ec6 Content-Type: image/jpeg; name="Glimpses_from_the_Life_of_Prophet_Ibrahim._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Glimpses_from_the_Life_of_Prophet_Ibrahim._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcG BwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAEYARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD8fF00 xvyrfjVuCDymxj8a7e48Hi4wyKDUD+CmcEBD+Yr4KOaRe7P61lwPiaTfKrnMrZxsM8k0x9Kin+82 MV0F14MnjBCKx/EVWTQbiA4aInPQ8VrHFxeqkYVshr03yzpP7jlNT0NFYhPm+gqhHoLyTYA/ADmu 6/4R55lGV69ferGneFWhuN5jOPwroWYxitzx58ITr1FJQaRw9n4fb+0LZWyu2VSeO2a+pPAYWPQr ZQQQI16H2rw7W9HFhbyXb/Jt5/rXpPwk8TDU9FgBbgIo/SvJzmq61FVFsj9Q8K8PSyrM6mFnpKok 16I9A1W2t7yCMGONpEydxUHFUX0ZXBAUEnvir0IDIOlWoYC2OAa+Wbcj+i4YSnfY52fwxHcEgoCf pUX/AAhUKrxEuceldktgp4AHND6cqrgjrxUx5lsx1Mow894pnnfijQYbHR5yw2DYeRweleUCztnt LpyQ6xfeyecmvePG+hi606VcE5Ujg+xr5+8TwN4T12QyKTayH51PT/PNfR5NUclKnfVn4V4o4COH qUq7guRXTfa/V+RzNzpwll4XHSnppU0UZCyMsb/exzXTyeH1vEW4g/eQuMhhjiremaD5keCgP1Fe y8wUEfj8OEpVqlrb7NdTkY7Fkj2+YzKPWrtnCRj5WOfyrqbjwntBZU4x04qoukyR8bKz/tCE0d/+ q1fDtJoz2tPMQAgeuB1qC600OpwpWtZIDA/zKT35pZijDBABPtTjiHfQueWrl945HUNIVlwACRWF eaS6OSAf5V39xpxbkIMd+lZt7o4dsMPyrvo4ux8pmXDyqaxRx9vp7K4z+lKdGbUtYEaL2BPHvXTr oTEjCADrmtDw7pUcOqBnUbmGM46c1tPGKzaPNw3DMqko056K6uZNn4L2gAIPy/8ArVc/4RQIwyuf XIrs2t0jThRntxUMemvdsNqdepryauNmfoWG4Vw0EoxV2YmmeGldwBHuPsOldp4e8Eq21miX2yP/ AK1aPhnwmFwSpyO/FdvpmhrFGMKM14+Ixcp3R+q8NcGwglOcUZejeC7UxAPbxMenKA10ei2EGm6d LYRRRxK5MqgDaCcYxVuytRCmNoyPaqHii4axjWVQF2nkivCrc1z9bw+Cw+Gp86itPIzrvRT9ow8L BvTFPl8Ki5jAeE49xRH4gNwyt99j78it3SLxmfcwyp7HnFc7nKO5nTwlCq2lrc5WXwOITmNRjvxU Q8LeSdxXB+leixaas6blXIaqd/pIHBXFXGvOxnPIKG8YnBGD7JIQVxgelFdFrXh790WUA4orRV31 OOWUSi7R2OG0TyljCyAJnpWquiLKd0ZBH86xNNtxPj5Ny59a6DSbeKErhSD35qq2jujkyymqkVGc Vb7mCeGzK2Nv41Ing3fxt61u6egOCO/Ste3shJGDWEZVO59VSyTDSV3E45Ph+rYG0fT1qb/hAljX kAA/p+tdrFp3krkngCvCP2g/HmrWuvmztrtoLcrgqgAzye/WvUweArYiahGVrny3F+YZZw7gHjsR Rcle1o2vd+r0Mz9oUWS2tvp1rMJLhZQ0ir/CMHrUHwmvn0bajthMAD8q4uxs3muNzkszHJJ6muu0 mxZrNgvUDNfWTwEaOF+rt38z+ZMNxNVx+eSzmFNQeiUU+i6X6+f5Htmh6wLyNSDnity1vgE5GM14 j4V8TS6c+1p2Ve4Ir0LSPG8N0oViMmvmMRl06ctD+hMi44w+LpLnfLLzZ3UF2Nwz34q6jhlzxjp7 1zVnrMKqMSrjGK07TUBIPvDFcMqbWp9xh80jPRMk1OJZYXGOoryP4y+EYr6ydwg3fz6V7Jb6Rdaw +LeFpB0z0xVfxL8FrrULItcEx5HA45/Wqw1f2NRT7Hk8TZU81wU8Mo3cl1PjC21nUvBN+5tZCqsf mQgFW/OvVPh1450jxcixPItnfEcxvnDHnoelXfiP8BBpyyzIjmNerE//AF68kvfD4tJsKpQqeD6V 9h/smY07p2l3W/zP5StxBwbjOSrFTpP7Em2rf3X9l+a0fW59H2/hZZI1Pysp6GornwTGwLBCCe9e L+FfiPrPhBY1juDcRJjEb4GOnT8q7/w5+1VZM3lapYSxMOGdDn8cYrwsVkeLp+9h3zr7n9x+s5L4 ncM42Kp5knh5v+ZXj/4El+djcfwFE4Y7ctVG8+GaudwGDXV+HPi14R8USItvq0cc0hCiOWN0bJ+o x+VdhZ6FbXcYaOeGVT0IYHP615MsTiqEuWomn5o/QMLkWTZtT9pg6kKse8JRl+TPGpPhtJF0ywHr TF+HrM2NuCev+c17aPDMKNlgKr3lhY2UZMskSKO5NWs0q7CqeHWBj70tEeOp8PSARsyK4nxjex6L 4st7KNCHjYGQ+nNex+L/AIweG/C1vKsEy3l2mQIkB689TjHavEtW1R/GXieXUZUEbStkKD90Z6V9 FlMMRUk6laLUbaebPxzj+pk+CpwweV1ozrOSuo62it7taJ36bnaadYnUIwyjcDXRaF4cRSNwwO9Z vgiMm2C4HCj+ldbbwlSBjn0pVUm3E+gyCnGVONeWrNDT7OO2TCDgfhWgkyxDCjNZ9tE0oxggDite y0RpAGIzXDVpo/TMBXlJWghYHGeSTVbxNZfbtMdAM7l4/KtqHQ9uOwx0qZdLBOCOBz0rgrU+x70X OUXGR84+OfFUvhjxVHbSEpGYwxGPvHJFdz8PvHp1KFFjU+59etc9+094FuZ9WF/GweKKNQE6FfmO frWX8G5rnKlVyo4x+ddWIw1KeDVSO63PybLs2x+C4nqYCrf2cneOnTy8j3+z1kTXKog2iteREuhh hg461y+ilCVcnY2PSt6KUbR81fP013P3W91dFa900LG6ZB7g0VZLtIpzyAf0orpVO5zObTPCfBVt c3UC/K6qcEk9+ld1p+lFQDgD86qeAtDu9J0G0h1CNI7pI1Dg9c4FdhY2EZRSdoPpXZiMPP27hJWs z5zhLD0Z5fSrxlfmSevmQ6Tp43AHAx71vW1oqxgYHFOsNLRXGO/qOKvT6bJFau6fvNoztTkn8Kt0 kne2iPtKU6cY8tzL1RzFbsBjLV83/tD2yQeJ4jvXzmALLnkDJrsfij+01HodxNZWNhcrfxnaftcW 0JkdcZz6V4brfiG88U6zJfXkrSzynJJzgDOcD2r38nwdZVfrE1aNtPM/mjxn4+ynF4L+x8DL2lTm XM1tG3S/VmnpMBkZT14xXY+HlWxglkmZVUKAAT1rhrDVGtFBHar3/CYmVdk65Q91617mJjKorRPw /JsyoYR883r+HzNq0H2mViCcE+lbWn2gAB8zGK5fSdVEzKsEqtn+H+KvRPCfw/n1+3VpJGgB6k/e x7V52JmoL3tD7Dh+nPHS5cPHmf4ffc2vA/w81DxJcoUSRY8gb2BA7e1e0eDvhNDp6L5ziQqOTuOB 0rN8ENF4V0xYVlklzwPMIJHSuhsfEJk4LjGckA4B+tfMYqtJtuWx/ROQZTSw0I8nxdW9TuPD+lqs AitRHDGo5kY4X86oeJ4raB/nlWbHV8/LVFdeeaEAXESKBgInNcxrrzXlyd0rkehbp+FeZWrrltY+ 1w1H3rqV/L/gmf4yhtr+ydCqOW6EnC14R8SvhusUJuI48DJycEZ6dBXuzaZG5DOzvt6AnNYni/Rh q2nvDhFGMg457VOCxkqNRSizxOLeHqea4WVOtFN209T5U1XSzaSH5CBnkkday7u2WYEFefWvWfH/ AIJtNIieR5leQ5IBIJ/KvM9Qg/eNtBxX6Jl+LVeClE/jHizIamW4iVGrb0MCe2MEmORjpU1lqVxp 8ivBPNCy8gq5Uirc9qZIzkdBVFYtrEV6+klZn53JypVOam2uxp/8Jnq0jgnUb0kf9NjUEmoz30mZ ppJD6sxNVAmDUtuuGFQqUI7JG0swxNXSrUlL1bZqWkCyY9a2tFtVjcHFZOloSRx09q6XR7MysAAe xqa0lyn0uS0nOaaR3XgVgYhyBkda7a1tt6gnkCuH8NWslqihV6e1d/obl4gCMema+UxNlJtH9NcJ pyoRpzWxesIIjIBxnt7V0VjEuwA8gjjFc4lqbdy2QfStG01cxIARz61wSblc/SsLOFJJM34bcKuc DinyCOGEsQeQelZMWuOwxyR1pL6/ke3faTjFc9VOMWetDFQex5T+0DMLuGRVcCRR8uPrXm3ww+Ik fgi/EWsIxsy2BOijKdeo49a6v4yX7G+l9F5O4+9eEeJr6WedgZG2HtnivayvBKvhnSqbM/mfxA4q rZZnizHCP34aW+y/VdV6a9mfXOmeK9G12IHTtX0y4P8AdjuEZh+ANXnnaI58xT9GBBr4WN7NZzb4 ZZIn9UYqfzFWofH+u2h/daxqiADAC3TgD9ac+EHe9Opp5o6cL9JWmocuMwL5u8Z6fc1f8T7dvfG1 l4dsJJr28t7eNeSZJAo4HvRXyb4D8D6z8TnNzq19eLpsR3NJcSsTL0OE3ZycHrRWf9lYek/Z1arb XZHu0fEziPMoLF5bgYQpPb2s2pPzSVtD6RsNaW4YO7l26kk5rotL1JCq5NeQ23iFrcrycCtvTvGj IuNzZ+tZLDS5rn2mX8V0Ix5W7WPXINbRMDcB6e1adhrQkIw3A9DXlOk63PqcmF34HfdXZaLIyLg5 GeOuc1FakofEfRYDO5Yl/ulp3F+K3wZ0r4s6LODbW8GqlCYbtUCvvAwodsElenFfKfivwNqXgbXJ dP1G2eCeEkDKkLIucb1JHKnsa+1dIkPy9z0/WsD48fBhfit4RDWwii1ayzJDMVG6RQD+6J7Akj2F dGX46VJ8svh/I+G8SfDujnFB5hgoWxMVsrLnXZ/3uz67M+OWUqnQ9KrSD5u9bN/p8unXM9tMhSaB zHIp/hYHBH5g1mTwlSeM19TTmmfyNjsPKKs90dL8KFto7u4ubhQ7x4EYPIHXNet+H/Gg3jDhccdc V4XoN21lHKBkcitzT/EckIB3sT9a5cTglVm5M+q4Z4sll2GhQp6b3t1d3ue7ReL/ACXBeSVh1BBw KmtvH7tNlWBQHoWzXkNl4vkkxuXP1bNOPj6W1mKLyD71x4jKbxskfbYPxGlGSlKbR7dbfEV2Hyyb Bnt/+urg8VfaW3LP94dz0rxXSvH7LIS6tg992a14fiHtxgqwI4GMYr57EZNJPRH6FlXiRTnFe0me rHVzGh33I3ex6VkazrvmRvtkLDt81cCPFssrhskZ/wBrNIPEbHOSa5Y5S4u7PZq8fU6sOXW3qQ+M 7Jr9ndhn8c1wmo6NsduBiuyvtVe9kKrnj3rMuNNa4c5FfQYKUqUbSPyLiWjRx9V1Kau2cm2nBVzi sjVbD7PcBh0au8k0UiM8cCue8V2AjeMAANgnp9K9nD4nmlY/N84yV0qDm1sc2IcgVLDAS3FWUsjn +lXLDSnkkGAK65VEj5rD4KpUkkkT6LZFmXjrXb+GdL+deM8jPFZmgaGxI+XOK9B8K+Gi5TjHTnFe PjMYkrJn7Dwhw7UnOLaL2jabtUEL1HpzXSaTZOwAUYA9as6J4Wd0GF/QV02keEXiXOBge1fOVK95 H9I5Pkk6cFpYxI9MmYgEEj0HNX4tD34wOD14xXTWui+SASozReQrCvygE9+Kzu97n1NPL4Je8Zlj 4Q89AwVlGMZxVHx1JaeFdEkklkUMqnjI54P+Fb974mTSNLck7eD07cV85/Hv4mSaxcSwxSOsKZBw xw3WpUJYioqMPmzxeJs8weSYGeJnrK2i7s8z+LXxCOp6rOIzhST0+p9680v743Ehrc1sC+mZs9fW qL6DmzZ1IJyK++wlKlRpKKP4Oz3McZmeMnWm73uznpBubrXTfD7wWt9Ml7fRMbUH90mP9awPfP8A Dwc1e+H/AMMZvFWvRxvH/o0Z3TMegGD2/CvRda0ZLXUmNrGsVugCxxgABAOuBXFmGaKD9hTer38v +HPqeEOBa2Ih/auLh+7i7RTXxPq/OK/F+jIk1cwQRwIBHGo+WNOFUemKKwNe1VdP3NvO7BHGetFe bSwcpRvE+3xvEtOhV9nVlqjfguFnxzn+lbOkWgnYHv6VyWm3pVVwTzW/permAqwHC9Pyq605R+E9 rJ50qkk6ux6V4eiFtABnHsBxXUWcwUZ7muA0LxGkiqDya63Tb37SRjjPUV4ddznL3j9ryvEUI0kq J3Ph26jAUk4OetdRb3mzGwgYGcj1rgtEcZUAbfU5zW/Lq8GnWDSzuIIYV3PIx4Udz+XasqkHGGh9 HhsYn8eiPm39qDwYvhn4oTTwnK6shvWGOFdnYMPzGfxrzp7NivIBr1n44eIIfiH4vjms8tbWkXkr IRjzSGJ3YPIHIrj28KNMBgHPfFfRYLE2oxVR62P5I4wyaFXN8TUwMb03JtW287eV72/A442xhLgD OcVJbyL0UEkdc10Nz4Zks2LFS49OlY+oWEkEoaNMk9QO1ezSrRl1PzHHZbVw8rtfK35EkbkjgYps 0W05ZsZqD7WAuASTUfM7D5yPY11JvZnmSqR6assR3bLIAp6HPWtvStXK4Dnk9j3rEt7Q5AxnNdPo vhETW5aec27NyqbN2fr6Vx4qVNK0j6HIMPjalT9wvxsvvdkTy6qAAAvHtUB1PB4yh9jTdQ0G60pd yqZYj0Zeabb+HdTv4FmS1co/AOVGfwJrz0qdr3VvU+qqfX5T9l7OTkleyi3p306eZNBqhYnIDj8j WhY6lHIOMgDqM1nr4M1FSC8CL2z5qf41r6P4H1G5GUgJZejB1I/nWNadBK7kvvPRy7C5tKpyKhP/ AMBf+Rato47jr0NU/EHhGPVrtGtz82OUzzipLvTtSsSyPaTb1OOFyD+VVbfwprF5qsVzJK2mmH/V Fk3s2RzwOn4+tc6kovnjNI9StRqV4rC1MLObbV9LW11d3ZL5tXeg2L4cTq3+rPFa+jfDmdpAvlH8 q6TwD8SlScWuvadLAyHH2hBuU9eSFHHavcfDHhTTNdtUmtpEkRhwQK8nG5riqUuScfn0+8/QOFeA cmzGHt8LU23i01JesXZ/PVdmeReGvhs6IpZAB+v867PSfDP2SMKEwe9egnwTHbLtUgsOnFLbeEN8 q7iMV50cRVqu8j9gy7hjCYKCjTMbw9pJjxgZP0rrbHT0kiwSBxmki0mK0GAwG0c+1V9U8SW+hpgs u4dOa6G401ebPejFKNomj/ZkEaEyuq4Fc5rut6faEqrhiPrXDfEP42w6dbSkyj5eAM/T2rxDxL+0 RcSzEW4+hJH+FKGHxWKf7mNl3PjuIPEDJclXLi6l5dlqz1z4n+PNO0jTppJZQCVOF5OeDXy54+8X f25qMzr/AKrcSo/E0eLfGd54lkeS5lZyTkDsK5lrea9l4HWvr8nydYePPUd5H8oeJHiVVz6t7DCw 5aS27v1/yIJLgyPWp4eg/tO5EKZwvLkdBTINAMVu0p4EY+Y9q2I72HQtPWGBQpI+Y9zXo4ma5eWn qz4bJsHKNVVMU7RWvm/Jep6r8NNKg0vRMjBnvXPfnC5xXK+L9Q8iaQZwRxwfaq9/45fwjcxSRgOb QLgevHI/U1keP9bhu7kz2snmw3Ch0bB5BFfIUsLVdf2k9VI/ozM8/wAHDKFg6DSnSsmvXd+fvJ37 XXc5bX2e+lYs2QKKp3+orsOOG9PWivraMZKNkfzzmFajOu5T1bOs06Zvl6cYzW1Z/vWB5OfSsOwT LDPStuwPlup7AV42Jmkz9eyaEnZPY6jw3bO0igZxXcaLcmBOcfjXH+HdQjbHTI9K67RoDOFwVx69 68m7lK8j9YwUY06ajRd2dNo94wkVeTn0zWb48Nx4rCWUW4W0D7n4OWcZH5YNVPHmvTfD/wAFXOoQ QTXMwUomwFhExBw7Y6KCOT9K7L4fWcWreEtLvZTulu7SKWQnjLMgJ/U1nj6rpU4zj1dj1MGo42vP LJt8yipSXk3Za+qOD0v4bOGGUwSe46Vs23w/ihbD9fyzXoL6fbw8DH1GKrXF3aW65ZVLrwDxXivG zb1Z7VPhPC0oe7E8t8VeBVV2wGGf8+leaeLtOTTQyZ5PBxXtXjfWTNCyQRksehP4V5L4q0KG2D3O q3a2qk8Rlv3jfQGvo8oxb05n/mz8T8Q8gjHmeHivNvSK9W9Dzu1jSG4Kr9cVp2Ghf2nLhAQSeT2H 1p0Wo2VxP+4txFH0G4Dcfc1MNa8gmKP92nfHG6vrqzqct0tT+e8up4V13TqyvFduvpf8zZ0LRYdG k3MyyzA4BHKr/wDXrV88EEs35muYg1tYEyTj8aqaj4kkuF2qxRMdj8xryXhqtSWrP0SjnmCwVBRp x+S6+pv6j4uNrLsgO9+mQeBVCTUbi/kHmzKzddpPyj61greMchRx3xTluiCc9f510wwUYbLU8LFc SYjEtqpJqPZPQ6XTrlbQ5Ozf145A9hW3F4imcDMzkDoA3SuFgvG3dSPxrUstQx3P51yYnBczuz28 o4kdKPs4Npep1cOqT7wRK+ev3quDU5WjwzsR6Zrm7XUgoBJ4+tW01YBTzn615k8I72SPs8LnzSvz vXzNG4gWdDtJUd+eav8Ahrxxf+Dp99rM2f7rElf881gvqmR8vA9arXVy7JuDEU1hlNclRaB/bM6F T6zhZOMl1Wh7loP7SbSW0X2q3VZQoDsP4jjtzW5B+0FEVGVGCeOhwfzr5eu9WmjJ+dj+dY2o6veQ SF4rmZATnaHOP51dHIYN6Ox2V/GnMcNH94ue3on+R9a6z+0FBb2wcjBbjGQP615L8Tfj6ZmZIWDM 3YcgdPevIofH91s8udi/GNxJJ/nUV3JHeHeT1711UsgpwnzVdT5/O/GbMMww7pYN8l9+6JfEPjG5 1yQtI2Ae1YslweRg0XmEfbvHPqKciqy8kH6GvoadOMI2irI/D8Xja+JqudaV5d2RRxtcP0+X3rRs dPACgdT6VXi49ABWb4g8QOkiQ2cjqycu6nv6Cm4SqPliOjWo4ePtauv5/IueLdeFtt0+Ihs4Mp64 9v0rOubyS4TcRx6VmxhpJi7szuxyT1JNacNh9rUYafd344q5Uo0oJGMcXWxdZyXXRLslsjT8Y3H2 m3LZ3BwCM/hXJWevtBaPav8AMqEsvtnrXQa9+40eKP52ZeCW+tcrZRqdTdXTduRsD3xXJhKcfZtP p+h72f42q8VCpB2ckk/n0+8Lm+MhoqvN948ADNFd8YKx8hVxM3K7PYZfD0tlb+askVwq8nyiSyAD OSMZA96hTVCAMcD6VdivSkqup4B+Yf3h3B9iKdN4dVpC8YxG/wAyd+DyK+KnUt/FP6gp4Vz/ANy+ aLHh3WiJlUHP869d8FYuEUkpj2xXkNj4ekt2DJksD0r0XwZczWdsxcfKKwko1JJQZ9bkFethZP61 Fnea7rNlp+iTC4ETxspRo3AIYHPBB6g0nw48S2Ot6RDBYuIYoP3JTIAQjHA9sdPavIfHfie71e6Z EJaIHg+vH0qLwJ4guvCqztkrGxD7ePvdM/oKWOy3no769CsF4h+zzhRUP3dmm7a99+2h9LyeGvtd nuhussBnBPHSsF9IeWZkB8xgeQpzXFaN8cZrW1I++APX/wCtWNd/F+c6ibi1kNvNuJyvIP6Yr56O WV27JH6HX49yqEIycr36df8AI2fjL4oj+Gmigjy5NRuTtijJztxjJI69DXgtlpep/EXXvL8ySeaQ lmklYlYxjqSeg4rsvihcTfEjUUvmmVbwKE8o8I3QZB7dKzvD8/8Awi8bRwsHMh/eyD+PHQfQfrX2 OVUlhMLeCvVf9fd+Z/OfHuYTz7PFHENxwULWSfxd3/ib3v8ACvleex+Dk3h+bzNSmieHGUW3fJc+ +QMCsXxVpUEE5aFPL7AA5/Ou4Pi99QtjFKd3pntWh8KPg8/xN8SGSdW/s2Bx5h/56tkfJ1B6HrRH M6tO9XFPbt/kZ1eC8BjfZ4DIad3N7vVrzb6Jf1qcz8If2ftd+LV2hiiNrYhgGnlVhvHH3Bjng/T3 7V9VfBn/AIJ4aMJFa4tJtTfu93hkHXou3H556V6j8FPh3YaFaWwSJY4Ydqqo9scdenFfRPg2603T dLj27IywyVB5AHfB9f6Vw/WsRjHzTlyR7L9WfotDg3KeGqMYQorEV+s5q6T/ALsXordNL+Z5H4U/ 4J06XLEGi8PaWoGcf6Mmfy8uuX+JH/BP7SdPikVtAsn7ZNmme3Qqua+z/D/xu0vSPLWMRldmH+TO 8j36/pWd4i+KmneLL5TIjSRSq0SxoMMOOTjHJ449MVdTA4dx92bv6nnYXiPN/rDjWwkHS7OK/Kx+ WXxY/YOttPM02ni7sJSTsH37cnk/3cj8+PSvn/xl8N9Z+HV88OoWsixBtqzqpMT9ejYxnjp1r9eP Hfh6w1q1lt4ysaZbEeSxc4xkk5wxGAccfSvE/iJ+yla+Mp4rMRx3trezCFleMphjxjrnPI6EVxUs xxmFnyyftIfivn1PQzTgvh/OcO61CKwlezaaT5H195bL1X47H53+EvDOq+M9UjstNs7m9nkYLthQ ttzgZOOgr6R+E3/BO3XPEFkt94iu47G3bH7qBj5gJyMMWXAPTpX3V+zl/wAE0I/Dfgy41Dwr4d+2 R2gZrm88wDZKoDEKjPudgMcDP1J4rpdI+F0elzf6WXWQfMcyFVHX+EGvUr18RV2jyxe3f7/8vvPk MjyrJMKpe1rKvWg/eSfup9uXR/8AgVv8J85+A/8Agnl4W0u2UXVqZSnUy7CxJzjlkP8ASr/iH9iT QdP09yukWzomAMRowBPQH93ivqbWPEGi+HZvOs9s0TAL5bccgYPP69Kwte8U6ZfWkyvChABHlnj0 xyBzXHUwdHW8tfVn1ODz7Gc0XTocsHbTlS+Vj4e+I/7EehalZSgWa2FwmSREBE+cH7uFwfoRXzX8 Sv2T9V8NC8lsriK5t7cF1icETOBngYXBP5Zr9DfiJrMTo4K5hjPyBmyygdBnr+deReONGju4md12 +bH5iknqD0zj1ryv7Sr4OadGV12ev/DH12J4KyrP8O1jqKhUe04KzXrbR/NfM/ODU7RoZnRlKOh2 spGCCOxFN0+9wnltzjpmvav2hfgS9vfy6ppUTP5hL3EA7HJJcEn9K8NlQwSBh2r9Ey3H0cdQVSm/ +Az+P+LeFsdw7mU8Fi1/hl0lHuv17PQdfks/0qCO52HHTFTXDhhnIHFU5SoJ5Ar14qysfEV6tpXJ 7i9aSEgMRUOmaWbiUttZs+g71BczA25w2DVe31K6tiGjlZfpim42VomEMVGU05ptI63TfDsgAxa5 9ynNbcWhssIPlPH6krgVzGg/ErU9NZVkWK5QdmAB/Ou00vx3Br1pIWt5Ldoly2DvB/SvncwWIh7z WnqfrXCjymuuSM2p9mrfc1dficl4ssHktXQbSxwVIFcOkbR6knUNyOfoa7PxZr0M8O+CVWX1Fcne Xcd2Fnj4dCCwHtW+D51DVHj8R/V5106cruOq13XkUZ4mDHPrzRW9d6Et1pMdzE+6OTknHQ46UV2R xEX1Pna+UVoSTavdX+TO1N2MHOOnrXf+HLeOTQbVXwC0YPJznNeXvO8hxnAz6VsnxTLJpUflH95b IFZB6DA3V8rmWAnOKUO5/RPCXEtDB1qlSur6aLvrqe16J4VguIIz1UdcVlfELX7Tw9F5NvtJP3jy O44rhNI+KV82joqyCIDO49c8/SsDV9YbVixMn0rLLcrqUpqVRnr8X+IeEr4P2WAhZtb/AORoXHix prhju+XPA9Kmt9d+0RvGcESIR0zj0/lXL2WlStIQGyxrTktBpkaBnBkYZ2+g9a9yrRp20PxzC5nj JNznt/WhOmtSREDdnPvUn9ouzZyePyFZyqTJntU74Qc/WpVGPYUsbVs7sttdNMQST/hViEkrnrms +3k3mrcL8j/OKc42RFCq5u7NLTIXv7qOBOXmcRqPc8Cvqz4ReFI/DmiWlpEBuRAZT6vgbj/n0r5q +EdqNR8e2IOCIX80j/dP/wCqvqvwjOIsDdsLYBPtxXx+eS5q0KPTc/pjwcwMY4OvmEl7zfKvJKzf 5r7j1Hw1q50yGFOBtXgY7VtQ/EoRxFmdd68qADxzzziuAtL5Un2TMVCDcAP4qqXt+I5N65J6E+3p WdWtKnTXLsfpSyujXqXqI7ib4pX085zI7o3JAbO38Mc1bsPineXlzg7ii/wEEhu/XGK8yivokG10 VvfH41rWWswmxJjkCMe23O2vIWJqN3cjrrZRhVG0aa7bHqkXiWW7u4DM6sV5IVvfOOPy/pXbfDO/ k1rXreOKEPFYzC5uJMjCEdE56nnsPw5ArwnRfEE8aKvmKrScB9obcP6V6j8Htcmu9Z0vTozDPLJc oURY87iSBnjvx79T6134Gv7SpFHw/EmVezw0+S2ife3m/wCvn2P1d+Cmh2/h74UeHoLeHyFawhld SOd7oGcn8Sa+Zv8AgpX4HTQJdM8RWqTKuqM8N3s+6JUCbWz6sueMfwZ719ZeHYl03wzp8TFUENtG noBhAP6V87f8FJvjDpmifAi70eO6UX+pSxmNFJDFUdWb26HFfp+Zqi8G6TettD+GPD3HYtcW0auH i5+0m1Ja7Serb8vi+R+eN14qWG5LYfcj8DkMfXmq954+8y2YsdqL1G77vPr3/wDr1zGr+I1YeYCC zAmuY1HxA1xMFIOxBxxwB34r8iq4uUHo7n+hlDKIVLOS2NfxL4rM7su5m5LemeevTpXKahrYuYWA +YKPmAPUdM1R1C/3XDkHEY469B6VlXHiLyQFjSIcFGJXcWznB56fhivPdRzlqe6qMKUEoozvFskd yhKgIQcY68c18jfEvQf7E8XX8AQIqvuUDpggEfzr6p1y6AUjOcnnntXg/wAfNHLalFdqvDAq/t0x /WvqOFMQ6WKdNvSS/E/DPHbKYYzJo4qKvKjK/wD269H+Nn8jyOeDe5BOPxqrNaMue9ac8J8zOOlE 1ruj4GSRX6gqiVj+L6mHUnqZKWe8dKsW2nK/XirUVttj5GTSxgoelRVrPoXRw0Va6LOm6KJWHHHc 5q21w2jMAMjHcU7QbjdIFJpddiB59a8qvJylyz2PusroRo0fbUdJHO+NtCj14G5ttqXQ+8BwJv6D H61xcRnsNQ8uRXVyQrKRyc13agiTA/Kup8BeErTxNrMIu4xItsRMvOOQav68sNSbqaxSM4cKzzvH QjhXyVZtX7N935/n6u5gr8LtT8P+D4tRjnjmjvf3jWu3DRrjO7JPXHYUV6F8Urk/YBDH8iINoAPA GDRXmYHMKlaDqVErt/1sfZcVcKYTLcVHB4NztGKT1um+rV7tXettjh4U3QfOQGHvzTDe/YZt6HBX nOevtUV1ceSPw/Ksq9viynDV6rouWh87VzFUVdbouXWrmK9O04hlG5VU4A9R+dXNMumuJh0A9BWB Y2j6tcRKrHeGOAeAAfWvR/DnguPylyQ8i9Sen4UVJQpU/ePOy/D4rMMTJ09r3/r/ACHaRpjOhkxj AJye1Z2pQFZy5O4ltpra1HX7WzkNpbyLJJxvZSCqj0471nXyJKSQcgjP4150Kkr3Z9RjMNRVL2dN 3cd7dytFygJqOe5zwtRT3W3KjIxUEUnzjvXdCHU+Vr4i75UacDgLxU6T4Tjqaoxudo5qVZOcZFTN HRQq8p6F+z4BJ43dyfuQHH/fS19LeHv3gjI5DOAD74r5i+A9z9m8Ztn+OAj/AMeU19J+Dr0SWipu IaNwxPevkcwoKeOs+yP6p8KsYocP6b88r/gdvBGiu3mqeMAEZ5qtrCmN0ZMqrfdyK2NItXubIlUV wOrkkYPFU9fh8m1yxyy4OD2r1swyZxwrml0ufa4HOIuvyX8jClkIA3Hd6YqazuTFsRNvcvlvvDtx nrVCW6XftIGe2OMVYsjGyO7uEbHCghc9ua/PqlN8x9cq3u6nQaVr0MZ2yB0boBHj1/iziul0n4sa h4Q1DTl0K6On31zMsaXy/K8CtwSrAkg8j5uDxx61w2ny+RL56rGy4IbuMcj8637d4vEluBcSyQyx EG2kjQKyuMKoBH8vaqpTktFueVjaVGX8aPNHrfVa+Wtz13Rf+CtfxTsfFmq+C7uzlFroKFE1G6SU y3cY+RHLb8bpMFgCAdoPcVwXi39oLxV8fPiJbTX91dXsu8KI0ZioBwNoGT6VtXXw4sPiomnWNhc6 jYam9uk9/qPiDW4RYyAcOY8xo4O4khGYkDP3utTHwbofwj0tlsNQttSvt7RSXsTB4lxjPlsBycN1 HAr2KmKdar7aleFNaattvulfv91j8q4ZyHJ8khOMYKpi6kpO/IlyqT0+G6jFJeTfY4XVhb2qHZGj ICWDty2QcnPb0/ya5LXNQiB3bskdSK3vEt4JhJCrgqucsP4uf68V53q2pn7SVGCFGTk9Tx/n868a pFo/TsHU93mb1C+vgWYgMDySQDzXP3F9HGC53mXOMEjp2P1zU+oaq0hYZywXk+ntXN6nqAjfknkZ I96KdG7JxWP5ULf6iWkJY8H3rzr4xTCXw9M2RhNp/wDHgP6muq1DUMj7wyT61wPxcvivhi4wRltq jJ4+8P8ACvdymg1iYW7o/MuP8fGWSYlP+SX5HlsriSXAOM9at/ZgFFVtKtzcy5wWx3xxWpJAwIGK /SKkuX3T+NcNQdRObKDQEe1QywbTxitF4CCRUM9sQvSsuc6lhPIrWUv2edW9O1aN9PHJHyRnHest 1aNulLITInU8VjOPM7nr4SvKlBwSK8oCOcH8a6T4d6q8WuxhDjcrA9s8ZrlJpChHtVjQtV/szWLa cHCq4D56YJ5/SuXFUeelKPdH0GQZksLjqVZuyUlf0udr46ummlYEEjHr060VX8ZyoQSjlgRkFeR7 fpRXmYKFqSR9lxRWcsfJt3+44rWLsMTtPbB9Kx3kfcAM4PNWG8TQatIUuIBCN+UkjOSq9ACOh+vX ip305GhMsDrPGo5ZR/TrX1CqcqtNWPx2vD61JzoSUkvv+7f57eZZ8Jzrb6oiuV2kZAJwDXd6v4p/ szw2/wBnYCecbI2XnHqfyrz/AES2+1Xowdu0cmt4WCxyhnfeR0zXPWjTk1c9XK8ViaGHnCmrX0v2 /rUi0mBrRfMfqavyaiTHtzz61UncNx/SoGfaD6mpcVJ3Zz06kqUOSOxNLPvPbk06JiCP6VWRsjIq aKTJrVrQ4lO7L0MmF5yKmt13Nk1URty1dtvlI9Kxmd9HVnUfDe9/s7xRbMMLk7cn0NfRXgLU8Tgs +FfgnPT3r5e068NjewzDny3DfXBr3jwNr63NnG44MqgjnuQMV8/mUOSvCsj988KszTw1bBN7O/ya t+h9DeB76S8hmi3KVXLFEGWLcDj9at6+qfZpVU8gAfMOc9T1z+mOnNcX8OteELQsCQxBBY4BGcZ+ uOtdbK7TW+6RS0chLO+7GDnAFfdYXlxGXpbs+sqV3Qxzb0Rx9xAtjdsxUSbvWoFly3Qsp647cd/S tnxTbqt+7LuI5A9v84rCuZlSUkEJwegya/Ks3y94etKHZn6Rl+YqvSU11RpQXCRRrtRg2M4xweOu PStDTLyVpgOBuO9FD7dg68/rxXLrqPmZAIWNSSc8ZOf/ANVdXoo0u78D3iEfaNTgzMu5ypVVKrjO CCOWOOOn4HxoUeeTV7aF4vF+ygpWbu0tNbX6m9Y6qxLRNNK7D5mSMh3XGfmOeR7/AMqr6jrrXsRE MqCJ8qFBIfAHRgBg59s9K5aXU8vGoUqqfOdhIJGPX8arX3iCOFtqkQrnPBPy+nP5VioNSuc7pR+L qN1+4mE4hSd45GbOyU4I6H06Vyl3BPOzNcsIlDY4+8cDt+laOr6tdTNIUfMb84z9/wCorl9Z8SAs Nx83bwCRgD6VsqaZlVxHKtyDXrpbaYKsny4+bDZP4+9c1qmoAucE4ycU/V9WM8xAJc9iTj/P41hX t9uYnOefSu+jRPmcfmGtkxbu+weTxXGfEWWO/s0hc4V23H8P/r1uX18QCO+fWuA8Xaw9zqpUtlYR j6k8mvocpwzdVSXQ/JuPs7hHAToS+3Zf5/giSwgto4R1BzjCitzTNL02WHNxwOp5G6uN/tkW/IwS KW28Rl5OSQPrXu1sLVmrptH5XludYDDtKdOMn5rQ3NdtLWLVXS0V1iXoHIJP/wBaq0lnlckYwK0r qKK+ignjyN0ah/dgOTUQiJUgVjGpaKR21sGpVpysrN3VtrPaxiXOngjIFVpLHEfcfStueDb0FVmt Nx5GRVOs7EU8vTlsczeQ7WPGaz3JjJBzXRalZAMax7y22tn862p1EzjxWDlDVG6ZVu7GPfKFIhQg Zx/CKK5fVtWaGaBFY4WJR9KKiGCdrpm+I4jpqfLKN2jnom2kA44NaemzmKRXQlWXoQelZLdcitHT f9WD0FexUhdH55gK7jU5Tq9J1JJ1Kzp87H/WLwR+HetGXSbgIskWJYnztdSBnHXr0/GsLSP3hGOv 866rQFaCccgp3BAINeVVg4u8D9AwU44hKFf71v8APv8An56WeM8u0YNRu5cn0rV8T6E9hflvLKxS /NGexGKyimzjrW1KSkro8nMMPUo1JUprYE9+9TxjJHHSoY15NWoI92OtayPLpwbdie2XHtmriNtP HWqsMXHGc1ct4xnmsn3PTpp25UPikKnrXpXwm8QmawMLN80LbR7DjFeclQq8D3zV7whrraP4giPO yUiNvxI5rkxlD21JpbrU+p4Vzf8AszMadWT91+6/R/5M+lfCGvm1vYm6qxA2lsB29Px/qa9T0DXo DbpIVMm2TCAgjP8AeU+hGcc9ce9fPOh6pllVjxnnvXpXgrxSI4gzkmBgPOk3Ak9QGA9vun149a04 bzH2c3Rnt/X9f1Z/vebRVamqsdT0rxDZjUI57lCZEZgAAMd8Z6/hXCatancwdhhfTtXVRXB1Jlhj YvJEgZjnAfv29Bnp6+2azPEVhvUzbSmfmwTnGf8AP617nEeULFQdSC2/pmHD+duhJUqj/roc2LrM bLEQTHjkjp6n+lNt7oGMjuDtH6c1T1YG1mPY469sVDJqGyBCvVm3dOOK/JMRhXCbjI/Q4YxSjdM1 tTvjHFlCBnA447dKw7/VcovGdvrmk1XX0khCKrLIRyRx1/D2/WufutTDMUySOp96x9jdmNTGKKsT 32t7UcByPQdawNUu2VVL8Fu/fFR6lquwkKqLn8axby+LqAWJA/SuqlQR87jsysrXHXl5ubA6Cs26 uhzkj8qS5u8tjPArOu7vg9MV6VKkfGY3MW72ZV17V0s7ZnZgAorza91E3EjOTlmOa2fH2tGeVbZT lQd7fqAK5rOcZr7LK8H7Onzvdn8+8Z528XjPYwfuw/Pr93+ZI5LHnilhO09T1pF5FWbeLJGO/wCl ejOSSPkYRbeh2nhhjeeHIM/wuV/lWjaW2Sciq2gBYbVLdAAIY0J92ZQx/Vj+VbNkS7ZIGOtfJYmr aTsfuGTYVTpU1J3aST9VozPudNypJHFZd5YMmSM4b2rrLhBIuSAM9aw9fvbfTbbzJ5FiRuAeTuPs BXLCtJ6I9vEZdShFzbSS6vQ528t8qVPT1NYmqWoCHHet6TV7DUwVhuYy3bIK/wA6o6naiNNzcjuR XXSqOMrS0PGxmFhVpc1JqS7p3X4HK3+mJfX9pbo+bqUhRH7E4Bz9aK6fwF4Wh1vxULiKNilr+9kd jnccjj/9VFddbMVStBP8Dzcm4HWYxniaysr2Vm7NLrs9bnm8FtuPPIrWtoAsIVRVSC3OeMCtXTrf djrkelfRT2PyPAULyL+i2zROrY4Nd5oGli4ZHABU/lmuY0WxEpTOa7bw4otgMcg84xmvNxLVuY/R sgw7U+WS0Zr6lokGs6HLBKGDxIXhPdWAJA6dO1cVceHCIt2Bn25z+leueHNJVrGWeRQdqHGcGqV1 4Ha/iLQp8jLvBxwc/QV868wUJu2iufp2O4QnjKEKtryt87dDyD+ydrkYPHFWoNO2kZXHpxXZy+DT DI25cYPIx3qJvDLRyAlTj6V6KxsWtz89nwtXpy+E5pNOyDwRTvs3lr05rqH0APzjGO3rUFxoJPQZ FNYlMVTIqkNbHOxxsynOc1C1uwcNyuPTtXSJoQjzkdPWqWqWogjJwP6mtqddN2R5uKyqpCHNM6jw F4oN9abHb95FhTk8npzXfeGde+zyhSQQf4WGQfqPqB/+vFfP9lrsuiaqkysQucOPVc16RoPilLy3 R43yCMgg15mLw0qFRVYbM/SOD+LIYqh9Urv34aeq7nv/AIW8WyQQ/unlEiD90UwXU/3XPcEH5TXa ajqdvfWxI2tG0aMedzAn056dfyrwPwp4qFvONz5LYySfuEEnjPHp/nkdlB41XyWjidI8KPldyRu7 7TjOPY4I96+wyjPIqg6dV/I9rGYXmqqpS08zW8VWUeflkQ7umDnj0/WuPuNQFlKykkkZAB/z1q7q Wu+VA7SXHnSkAjCFR39Tk1ympamCS+GJPPpivj88pwnV5oK1z6rLcwlCnyzd7FnUNTdzuJAJ6D1r Hu9U8sNznPYniqt7qRd85rNubzPJPNeDGiGLzRWJLm9zkknJrPurgFcZye/oKjuroBSAfxqjPd5H oD3rsp0T5XF5hzbj7i5CcE9PSsbXtYGn2ckjMPlHA/vH0qa8vAgYk9K4nxRrLandeWpHlRk9D1Pr Xs4DB+0nrstz4DibP/qtBqD956L+vIzLu5a7uWkflnOTUaqWp/lZ/wD11LDDub6V9W5KKsj8USbk 5Sd2x9pb7sVq2Gmeb1XvUWnwAlRiun8IaR/aOsW0GGKyyANt64zz+leXiq9k2fV5FljrVYxS1bR0 +k6Ai+HUkuMpKyDyWC5ZwBwD/s4Bwf59qMTsZNobaM8812HjyykTRo3tnlhfT2RgIWKsqLxjjsMj 8hXmmv8AiqLw9ZmUkSTv/q0zyTzyf9kV83CE60vd1bP2rOFQytxjU0jFXb7r/O9/Ml8XfEeDQHa3 twtxdKOTwY19jg5zXnWs6/PqsheeV5PTJ4H09Kr6pr0mqajJLKkavIxJ2rtHXNUZpyepr6LDZdGj HbU/Gc54sxGPqy9792nottPPuwnuz69amsL6aS4RGnlWLPzYcjA7498VnyOCevStLww0TXkomDeW 0RjJHUZ7j361rUglFu1zgwOInUqxipWuezfDHxTo914Y+zpFDBduoUOqhWc+rc5J9fxory3w8zeH tTW4hux5UT5AlUn8OKK86lk+Hk5OVRr5X/VH69l/iDXp4aFKtSjeKto0tupkWlrvI9a2NMstuCQe DzTNIsxIq4GM44rpNN0YsmRyPWu/EYpRR+eZLksqtmkWNHsAwBAIH15rsPDWnmaUZBBzxn8aztA0 QNMpwSPbvXeeF9FWABmXge/FfPYvME1y3P17IOGajqRly6G2tm2n+H5SDvWRGGO2Rz/KtPwc8d/o ULMMGFtrkYPSqusuY9HKZEf8XzH73ByP1rzm7+IV34S8TBoZjHBIvlMMbgBnr/L8q8qjgZ4mhJrd O5+g5lxBhsmxlP2utNx5Xbpro/kRfGTxnNoGqpDav5ZaVnJAHzKCRisXTvijdTRgSRW8ucclNp/T /CuR8b64+v8Aii6keXzlhcxI2MAgEjpVa0u/KAGRX0uHy+EaEYyV3Y/n3N+L8TXzOrVoVHGneyXT TTbbU9j0PWLTxHE5h3I8YG9HxuHuPUU++UBTtH0rzDT9SkikEsbsrryCDg10th47aUEXkQmZuBIm EcfkMH8vxriq4KUXensfTYDiahXpqGJVpd1s/l0/rY1rm78kDecfSsLW7vzc45yMqPapPEdzFc2j G1vIxIT/AMtEZcD04B5qh4Q8PteabeXE8yTXy7gqZ5SMckj1z6Y4x7100KajD2kn8jxszxNStX+p 0VdNN3urafm+y/4Jz+qOd7HkVL4V8WPo1yYnYmFz/wB8H2+veq+rzli6nqufxrIYYXNe7CjGpT5J bH5i8bVwuL9tQeqPaNG1wtGpDkE+9dDZeIMMhwCRn6n9a8U8LeLWsXWGVvl6K359a7jT9eEiggnN fNYrBTozsj9o4f4rpYuine0uq7HfPr73AO592eME8Ae3NUrm9Uk53HPoawIdY4HP40SatkYJ+lcU +eW59TDMYWumXru6GeM/1rOvLkkGoptTB71Ru78EEdj2pQpM4cTj42vcluLjLHmqF1e7V5NQ3OoK O+RXP694gMSskRzKe/8Adr0cPhJTdkfIZrnlOhTc2w8UeICmYYydzD5j6D/Gud3HnP8A+ukeRpHL E5LHJPvSjn619PQoRpR5UfkOPzCpjKzqz+XkSR/NjNWYAPQCq8K4q1bIWP60qsjKjC7SNHT4w7AV 6P8ACrw+9xqDXAwPJIAz3zXFeHNNM0i8da9S8I2kuhRr5ZLBSN+OMc+9eBmNWy5UftHh7laliI4i qvdj+fT/AD+Rp+MlXTvDGqzPuJitJXIXqcIT/SvlzV9Wl1a9eaRiSxO0Z+6PQe1fQf7RvxAh8O+C 30+Jo21HVV8or3SEhgzenONv45r5vdjn610ZBRfJKrJbvQ87xpzOk8xpYGhO/JG8kujeqT80tfmE jiQj2qOTGKXdg81HNIAD2r3Wmfj9OS3ImbZ1PFXNFjlntpJYuFDAH371lXM2/gVY0jWZNJSXZkiQ dPxrGpTfLpudOFxFOFZe0bUddt9tDXE2TtlGMnkCip9BgTV0Msp2Y5yaK43VjF2Z9Lh8HOtBVE1Z 7X3Or0PRfKKr90nkj1rrtG0beQhwGPQ/hRpGk7ZEyOCcYx0ro7C1CyLg42dBivkcZjXI/oXhvhuF JJtGr4c0iPT4Ezt3g88fWuj02xSGMbztGO/T/PNZ2gWqzZLg7D1z0NHirxCbazkgCMzbeWB6CvJp 03Vna5+mVKlLBYZ1GtkYnj/xOGjaFGUqpyCe/H4V5jq1z9rnJZ/mz6Vo+IdUknclgzZ6HPNcre3J 807ec/rX3mBoKnTUUfy9xdnU8ViZVJmX4sLab4hkBUKJlWTj+LI5P4kGq0OohuKZ4xuGl1CBmOSI FXHpgmspZdpGDXr06ScFc/JMXjXTxU1Ha9/vOosdRwRycCta2mEmCpznrXG2d4UIrodLvOnXBrkx FC2qPcyvM+ZqMjdgYvxnj3qSOA7wQTlehHGKrQXHA6E+1aen2v2lgGOM8k+ledytPQ+wpyVRWI9S 8OLr2nXF1uZLq2jaVjgYmAHI7fNgk57+mcZ4x4zznrXsmlWUBtvJOxoiMMP7w75z9T0rzPWvCl3p s87ra3DWsbkCcRN5Z6fxdO47967cLWULwkzyuJMnko08RRjdu6k1rrvd/Lr5GA0ZyRjrWpo/iSTT iEclox0OeVqnLBgfdNVnBHQda75xjVjaR8fQr1cPU9pSdmdvYeJlnjyrA5HPqKuLrYZfvY74rztZ GiOQSG7Gp01q5iG3zD+QrzamWL7LPp8NxfUiuWqvuO5m1gDPPbmqd3rAVCSwA+tcm+uXLrjzPyAq CSZ52yzFjTp5Zb4mGI4slJWpx+81tS8Ss/ywn6tWdGuTkk5+uajjiJ681PFbFhjnFd8YQpxtHQ+Z r4iriJ89R3Ip4xux2NOSPmrS2hZMEZoS3MJ5/Oh1laxKw8t7aC29tmtbS9NMrDg81Dp9t5zYUZNd t4R8PqWWSQYArz8RiFBXZ9Xw/kk8VWUYo2PA/hXbEJZF9doJ5NdPLq/9kW7SMv7uJcs3HyjuefSq 2nXHlbV6YGBz1rE+LXiRdN8DamE5lnhMWf7ob5T+hNeC1KvVSfWx+90qtDJ8rnVpu3JFv1aX9JHi HjrxRN4w8VX19LI8gllYRE8bYwSFA9gMViucmlLHPbNNLdRkV9rCChFRWyP5JxOKqYmtLEVXeUm2 35vUidsCoJiTmp5BUUo4qrihFlZocN61JDHtIPWpIot7YFXLWx3YOR+XNYTnrY66WHc2rGjaaU8d qsgkCIRvHNFU57NzCxBwF6j+tFciptvc92eIVO0VTf3n0JbQ7WACkEcE+taumWDMFJGBu59fxqpY JGPmLkjocnpU134ht9OQBZASRng5H41+ccspOyP7PoSo0Ye0m0kbE2ppY2zYYqjAYB6jntXMaz4g ka2yTvbPb09MVm6j4ofUAgDrgE8E+1Z19rarbFTy3bHevZweF5bXR8bxBn8ailGnLSxna3KsrPsb 5v16VzV3Ax3MB3xWxcXSSD5RjPtUKxpLhDksxxgDkmvoqM+TQ/E82oLETujjfGzhdRhRVwUgGeME HJrIVuKteK7wya/cAtuWJ/KGewHGPzqiH4r3aK9xI/IcxkpYmbXf8tCxHJggelbOiXeXUVgq579D WpopLSjGKKsU42KwNVxmrHd6RaidhgZz1regtfKwq447Vl+EYtse51GPetZrlRIQrEn17V5FrM/W MFTXsVLqzTtQYXi2kfMMEda808ceI73w/wCPdRFtdXNviQH93IVxlVzjGK9Ks5B5wGQeM5B4H414 34/1RdV8YX864KPJgEcggAD+lbYPlnUaeqscHGFWphsDSlBuMufT0Sd/zRr2Xjq5mb99czS8YyZC SfrzWnp2uJGMBiinkgHg154s5RvlJFXbSW5mwEYkE/nXTUwkOmh8ThOIa6a5rt/ed9qE+natZBJr S1Vs5E0SiKXHPUjg9e4NZd14MtroK9jfRRoRjbdOA270BA5HuQBWDdx39quGBA/GoEa5mHMsoHTC nFZ06DS9yZ3YnNY1JWxFC7+5/ev1ubEPgnVp5FCafdyq/wB14oi6MMkZDDgjIPfsa0YfhfrYQF9N uoh/txkEVhabqeo6HuNlf31qZCC5SZlDY9cf5/M12/gf9oTVvD8qxawh1iyGc5YRXHJJ+/g55P8A ECeBgisMXLGxTdBRl96f+R62QQ4erTVPM5VaV+q5ZRXrtK3omZK+BL23fEsEkR9WQj+laVl4AuZR wpz9CP6V67pfjrw/400+OS3kjdXZsRXMYjuI/wDeXJHOONrEdc4NO1e40rwZo01/OwEUKlimAWkP ZVBIyT2Ga+Vq55ilP2U4NS7H7VgvC/JZUXjaGKU6KV+a+yW9/Q8nfwpLZ8SxsAOuRUU/hpXjY4OM ZrotU+P3hvUCw/szV1DDCt5MfH4b6wfEGp2esLa3NhfyRxCTEsO7y3xjPK+nbPI9676M8W5JVoOJ 8tmOCyOnTlLL68a1uidnvbra9t3YXw9pAtxnAOT1Ndno8qW0fO3Ncd/wkltBEFVhwMcEVEvjVYf4 z7YP/wBeta1GpV3FlWaYLLrKLR6Gl1vJK5IHH0rkvjTeLH4ZkiLHfL198EHmstviYdOVXkB8tjt4 6n9a5z4geMm8UOVUnYucZPfFaYHBVPbKUlohcTcXYKpldWjTlecla3qca3WmlwKaxxnNRlxnJ7V9 Ofg0R7jPNKtvvXt1pgk3N7VctY9wA9e1Y1Z2R6NClzysiKG3PmMAOK07WDC8LyOtFla5uWyK1bey AUk/L9a8+dXU+sy7LW1dGVes0VrJsAbeMc0VavrXETp6g4I7cUVcWtznxuGqOaS6HpXi7xBNp9sP KbjGDk9etcEvi6c3DCWRgCeRuOK0Nf1M3chJOUHy5IyR1/xrldVlQBxGBn1zXiZdh4xjyyW5+h8W Z3VnW9pSm0l0OmTxSAGIc4HTHFPi1dbhDLJPHHGDgs2Sc9gABkn6evOBXEaeZdSu1gjKhjk5ZgoU AZJJ9AAav+ItfW7lVYYxFBD8sUe4kRjv17nqT3zXpPD2ajHqfLU+Iak6Uq9TZaJa6vr8lpfrqkrX uurm8QaVbRKm65nmz8+0hFA59QTV6z8SRtYkWtvaoQd4eRQ8g47Men4AV5iL7DFia09O13ZtwTj2 qnhkl39TChxJUnPpH0Wv3u7/ABOku76Ka1ljexsHdpTL5jWyb0bvzjofTpWVdzwzRssun2D7uhWL yiv02FaemrxlnDAMGGVb09qhivI5GUEdetOLcdkc+JaqrWSfqvzvuUl0a0mRv3ksEnUE/Op/Dr+p rR8O6P8A6ZsWSKUjuDtB+m7BNFusVyYwPvyEr9KbNpjA7l+6TjH0roWIla1/vPKjlcItTULpdtP8 1+B3tiTYWhDDaf8AaGKsaFGuqah8x2RjqR0AzXCaVqlzpCEB/wB2x+aNgCrfge/uOfek8UeNCLYW 9oWihlGZF9+QV57dK5qlKrVfJHS/U+qoZzhcLT9vWTfL9nv8+3d7+R1XjPxvDZNLbWc4KrlJJVBG OoIHvXl2q3S3F2zRqBH0WnT3nmgAn2qzp2i/2hGQApJ6c4ruw+Ghh47nw2d5vis4rXaXklsvJf1q ULKM3MwUKT9K7XQ9BDQITbsD3PHNM8NeA7q1uRIYwR6ZFdbPYNa2pZ12e4bNcWNx8b8kGe9w7wpW 5XXxEWvVfqc94ofdHENoUBQPyrItkAQ9Mk5rZ8SwNcQAB+V+bnv7VhWzk7geo7VOHmuSxpnOGk8T drcnKD0ye9RhFLHIFPALKc0yVCBnI/CtlOx50cLbWxtaJfi1jyrGJ8YDKcEfjT9d1S419I47m9u7 iOH7iSSllT6A9Kw7a4Knk1O0vlniuflXPzdT144iboew+y910fqupYg0WEbSSSOlbWveETZ+HILi 3G7dH5hPfpkisCG7OMHpXoHw61G31PQnguXy8EvyqR0XAx+ua5cdXq0uWpuk9T6ThbK8Fj5VMHNc spRfK+zWv5HmcaTtnjP6UvmLAMs5yO2a6zx9c6fps7JCihiT+HWuBv75WJwa9ChX9tFS5bHx2c5Z HLqzo+0UmixFqMNzdA3YkaJPuqrYxUF/qFpJOwg3Io6BqzWuNx61n6jP82R2r0acVfQ+WxdeTp2a T13tr95cu3Czt6E5FV5JfmwDVY3plQE9QMU37Rkgd62tY4FNSehdhcMeuKv2bFpVwcHvWdYDIzkc Vo2DqJuTg1yV32PZwEfeVzbtIil+wPQ9/wAKvswE5XkcZqhd6nHbzqQB0z+lVLjxGglGAPQ9685U 5S6H3KxmHw6cXLqaeoIPLDegzRWPc+JAy/hjNFdUKTS1PJxeZ4dzupFK71oXL5BOP51CLzzepOay hLu/Gp7cnOKv2KjsfPLMqlWXvdS0kxtiXA5APPp2qo9wzHk1Zvp2t7IRhh/pB3MABkKDxn8c/kKo l8DPPPvWtON1dnJi6ji1BdNfv/4FhxnK8Z6CnQXJifqcGqUr5YmkWXb3rfk0OONdp3NuC9I7/Spk vyj5JyCcisSK8Ke1Tx3u5Rk9e9c8qL6HpUsxaWptw6gdxOeQdwrXtdZ2S5HzAtvA/n/OuPF9g9aW TWmWPapOfU9qz+rOTsd1HOlS1Z3P9rw36LBLhpCwRZBxjPTI/Guf8Q2RtVZgd2D1rK0zWPJIBJPp 6itnStWSVzDI2Y36jPQnvXVCkqexjiMwhjly1NH/AFv3Obur7zlAwcimwyuCCrEH1Bq34g0/7Bq2 1cFHGR+dLaRqOMc1pKdlc+ehhWqjg+hteGfGuraQVEV2xQfwMoYV2V54+m1PSV823AlY/dRuSPXF cfpGnq459Kil1M2+soCTtU9q8fEUadWd1FXWp+h5VmWLwOG5J1ZOEtEm7pffe3yNHXPG8E5HlSES J1UggqR2qzpuv299pEjCFXnZsM2cFTjrWN4n0mPxAguItqXQ+8TwHH+NVPA8M0GrSQOjfPGcjHYY Of0p+wpujzR0aMVmOLhmHsqiUo1NE7aa7OzvZnUWr71x79KdIAW2kUiwiAZTGB3p4hZjuHSuNy1u e9HCq3K1qQxxbX5PP86WYbRxT1jJY5qV4sx47+1Jzd9TWGETi7Iz5JSADjkcVqeF9aNkk5LEDaOn 1qhcRYyMYqjc3P2S2lGcEjH05q3BVFyMwp13gqvt10T/ACKnijWZbzUXYE4J4/OszLhAWB5qVrrz JOeea1bO1XUjDHjk5zXpc/s4JW0PjVSeMrSmpat/mY8FpLckhRz1J9BWTfs0j/KSyqMn1Fdt4sa3 8NeHBEmPtFzksQegBwK8+a6O4MMgg5z6VvhJuonPp0PN4gw8MFOOHk7ysm7dL7L7txY59pOehqWO TnIOfeoXuGnYsdu4nJ+WlSQ9OK7Gj56nVs7LYvW96Y1wDVy2vCn4+9ZImwfuqR9anF6SRtULj8ax nTvsj06OItrc0bnUSQMHkjGarNOx7ZqJb+ZWBD4x/sjH5YpY75UzvQNnuvGPwrNQcdkbTq+0d3K3 qSKS3fFFJLerFETGokJHBP8ACaKa5uxjN04uzZShk5GDV+AkYxRRVVETh5O6ZLqUO28K85CrnI/2 Rmq7xkrRRWVOTaR14qmlVkl3ZVlXBqIjBoorqiedMN3FG/IooqrIyu7jjJjnNML7j1oop2Mak23Y kjfacir1lMyncCeOfwoooLpSZa1KU3saO3JBHJ6ioYzg0UVzVdz04O75mbnh++42sf1qvqFlm8Mm aKK89+7U0PqKf73CpT1syxp75kAz8tdr4Q8PwX1lNcfIs0alcnGQCpoorzs0qShRbiz7XgXD06+O jCqrqz/BaGbPALedkLLweRmp4WjaMfOoA96KKy3imdsbQquKWg11jlcqGXPsajJEJyWGR6miiklr Ycpe7z21ILi4iYE7lz9a5zxJP8uFPBoor0sJBKSPkeIMRJ4eRlQRuegOewrqdKUeG9Oa4uXDTyDC r/doorfEvmag9meLkaVKFTEx+KC07XfU47xXrkmrXzMWJA4Az0AxWQeaKK9SnFRikj4TG1p1a0ql R3bYU5XweaKKs54kgbOKcHKjP8qKKDqjNod5px/9el3lzwOTRRSsjojJ2JIk8tjllGeCM9aKKKm1 y0z/2Q== --b1_dea2be6a6a37469298b423b8ff297ec6--