Date: Mon, 6 Dec 2021 07:46:27 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Pagharap sa mga Pag-aalinlangan Message-ID: <7156f380587edfa882ad7c3ebd95377a@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 18.212.120.195 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_7156f380587edfa882ad7c3ebd95377a" --b1_7156f380587edfa882ad7c3ebd95377a Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_7156f380587edfa882ad7c3ebd95377a" --b2_7156f380587edfa882ad7c3ebd95377a Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 23 Pagharap sa mga Pag-aalinlangan Deskripsyon: Bakit dumarating ang mga pagdududa, ano ang ibig sabihin nito at kung paano tayo dapat tumugon sa mga ito. Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com) Nai-publish sa 30 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 88 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3367 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago Layunin · · Upang maunawaan na ang mga pagdududa sa pananampalataya ay likas na nangyayari sa isang tao.· Upang makakuha ng mga kasangkapan na kung saan maaaring maalis ang mga pagdududa.Mga Terminolohiyang Arabik· Shaytan -minsan ito ay nakasulat na Shaitan or Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at wikang Arabik upang tukuyin ang diyablo o Satanas, ang pagbibigay ng katauhan sa kasamaan.· Sunnah -Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa bagay na pinag-aaralan subali't ang kahulugan ay karaniwang tinatanggap, kahit na anong iniulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o pinahintulutan. · Jinn –isang nilalang ng Allah na nilikha bago ang tao mula sa walang usok na apoy. Ang mga ito ay dating tinutukoy na mga nilalang na espiritu, mga banshee (isang espiritu ng babae na ang pag-ungol ay nagbababala ng isang paparating na kamatayan sa isang tahanan) , mga guni-guni, multo at iba pa.· Ummah -ito ay tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, na hindi isinasaalang-alang ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad.Ang mga pag-aalinlangan tungkol sa kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung bakit naniniwala tayo dito ay isang pangkaraniwan. Sa katunayan madalas na ang mga pagdududa ay nagiging daan sa mga tao na yakapin ang Islam. Ang pag-aalinlangan tungkol sa pagiging wasto ng pamamaraan ng kanilang paniniwala ay madalas na nagdadala sa mga tao sa paghahanap sa isang bagay na maaari nilang maunawaan at paniwalaan. Ang pagkakaroon ng mga pagdududa tungkol sa piniling relihiyon o mga aspeto ng relihiyong iyon ay maaaring mangyari ngunit ang kaibahan ay pinahihintulutan tayo ng Islam na magbabala at maghanda sa pagharap sa mga pagdududa.Ang Islam ay madalas na inilalarawan bilang 'ipinabatid na kaalaman' sa halip na hindi makitang pananampalataya (blind faith), samakatuwid kapag ang mga pagdududa ay lumitaw at hindi natin magagawang mapaglabanan ang mga ito. Ang mga pag-aalinlangan ay isang sakit na maaaring maging sanhi ng malaking pinsala sa ating espirituwal na kalusugan kung ang mga ito ay hahayaang lumala sa halip na harapin kung ano ang mga ito - mga panlalansi o salamangka at mga ilusyon na ibinato sa atin tulad ng mga palaso mula sa pana ng Shaytan. Ang Shaytan ay ang sinumpang kaaway ng sangkatauhan. Tulad na maaari niyang ibulong ang masasamang mga saloobin sa ating mga puso, maaari rin niyang punan ang ating mga isipan nang mga pagdududa, mga pagdududa na ginawa upang maging sanhi ng pagkabalisa at pagkalito. Minsan ang isang tao ay hindi kayang makilala ang pagitan sa kung ano ang itinanim ng Shaytan at kung ano ang iniisip natin sa ating sariling pagpapasya. Sa iba pang mga pagkakataon ang mga kaisipan ay tulad ng isang nakasisindak na sariling katangian na natatakot tayong maulit ang mga ito o suriin sila kung sakaling hatulan nila tayo o ibunyag sa atin ang pagiging mapagkunwari o sumasalungat sa Islam. Ang isang tao ay dapat na ganap na hindi bigyang pansin ang ganoong mga saloobin at pagdududa at hindi isipin ang mga ito at humingi ng proteksyon mula sa Shaytan sa Allah. Sabihin "A'udhu billahi minash-shaytaanir-Rajeem" (humihingi ako ng proteksyon sa Allah mula sa sinumpang Shaytan) at humingi ng kapatawaran.Mula sa mga tradisyon ni Propeta Muhammad, mapasakanya nawa ang awa at mga pagpapala ng Allah, sinabi sa atin na kapag ang isang tao ay nakaramdam ng pag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya ay nangangailangan siyang humingi ng gabay sa Allah, itakwil kung ano ang nagiging sanhi ng pag-aalinlangan at sabihin, "Aamantu billaahi wa rusulihi ", na ang ibig sabihin ay, naniniwala ako sa Allah at sa Kanyang Sugo. [1] Walang proteksyon mula sa pagkawasak na maaaring maranasan sa pamamagitan ng mga pagdududang ito, maliban sa pamamagitan ng pagbabalik-loob sa Allah. Kaya kapag ang mga pag-aalinlangan ay bumabagabag sa iyong puso, isip o kaluluwa lumapit sa Allah at makaramdam ng kaginhawahan sa pagsunod sa Kanya at sa pagnanais na malugod Siya. Sa Sunnah ni Propeta Muhammad (SAW) ay nakita namin ang isang magandang pagsasalaysay ng Propeta kung saan direktang nagsasalita ang Allah sa mga mananampalataya. Kaya kapag ang mga pag-aalinlangan ay naramdaman, humingi ng gabay mula sa Allah lamang, kilalanin natin ng lubos at labis na umasa sa Kanyang awa at harapin ang mga pag-aalinlangan na may kaalaman at mabubuting gawa. “‘O Aking mga alipin, ipinagbabawal ko ang pang-aapi para sa Aking Sarili at ipinagbabawal ito sa inyo, kaya't huwag apihin ang isa't-isa. O Aking mga alipin, lahat kayo ay maliligaw maliban sa Aking mga ginabayan, kaya humingi ng gabay mula sa Akin at gagabayan Ko kayo. O Aking mga alipin, lahat kayo ay nagugutom maliban sa Aking mga pinakakain, kaya humingi ng makakain mula sa Akin at kayo ay Aking pakakainin. O Aking mga alipin, lahat kayo ay hubad maliban sa Aking mga nabihisan, kaya humingi ng pananamit mula sa Akin at dadamitan Ko kayo. O Aking mga alipin, nagkakasala kayo sa gabi at araw, at pinatatawad ko ang lahat ng mga kasalanan, kaya humingi ng tawad mula sa Akin at kayo ay Aking patatawarin. O Aking mga alipin, hindi ninyo Ako mapipinsala o mabibigyan ninyo ako ng kapakinabangan. O Aking mga alipin, Kami ang una sa inyo at ang huli sa inyo, ang tao sa inyo at ang espiritu sa inyo upang maging mabuti sa pinaka-mabuting puso na mayroon ang sinumang tao sa inyo, na hindi madaragdagan ang Aking kaharian ng anumang bagay. O Aking mga alipin, Kami ang una sa inyo at ang huli sa inyo, ang tao sa inyo at ang espiritu sa inyo upang maging mahina sa isang may pinaka-mahinang puso na mayroon ang sinumang tao sa inyo, na hindi mababawasan ang Aking kaharian ng anumang bagay. O Aking mga alipin, Kami ang una sa inyo at ang huli sa inyo, ang tao sa inyo at ang espiritu inyo upang itaas sa isang lugar at hihiling sa Akin, at ibibigay ko sa lahat kung ano ang kanilang hinihiling, nang hindi mababawasan kung ano ang mayroon sa Akin, anumang hihigit pa sa isang karayom na makapagpapababa sa dagat kapag inilagay ito. O Aking mga alipin, ito ay walang iba kungdi ang iyong mga gawain na Aking susukatin para sa inyo at pagkatapos ay gagantimpalaan ka para dito, kaya't hayaan siya na makita ang mabuti na purihin ang Allah at hayaan siya na makita ang iba na higit na walang sinumang dapat sisihin maliban sa kanyang sarili. '"[2] Ang bagay na pinaka-gusto ng Shaytan ay ang makapagdulot sa isang tao na natagpuan ang katotohanan palayo mula sa kanyang piniling landas. Sinusubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya na maglagay ng mga pag-aalinlangan at siya ay lubos na may kakayahan na gawin iyon sa pamamagitan ng pagpuno sa mga puwang sa isipan ng isang tao na hindi pa napupunan ng tunay na kaalaman. Kaya mahalaga na patuloy na maghanap ng kaalaman mula sa duyan hanggang sa libingan. O, sa ibang salita mula sa oras na iyong unang sinimulang pag-isipan ang pagyakap sa Islam hanggang sa oras na tatayo ka nang harap-harapan sa Anghel ng kamatayan.Dahil sa ating limitadong kaalaman ay maaaring hindi natin maunawaan ang ilan sa mga pahayag o kadahilanan sa ilang mga ipinag-uutos at maaari itong magdulot ng mga pag-aalinlangan o pagdududa. Sa isang sitwasyon na tulad nito, ang isang tao ay dapat na muling pagtibayin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtingin sa mga batayan ng Islam; dahil ito ay tinanggap na nagpapakita ng talino, ang ilang mga bagay na ang isa ay maaaring makaramdam ng pag-aalinlangan, hindi dapat manatili na isang suliranin, sapagkat naniniwala tayo na ang Allah ay Makapangyarihan-sa-lahat, Pinaka-Matalino!Bilang mga Muslim, ay matatag tayong naniniwala na ang lahat ng mga bagay ay may isang siguradong dahilan sa likod ng kanilang paglikha; kung minsan, nauunawaan natin ang dahilan, at sa ibang mga pagkakataon ay hindi. Ang ating kamangmangan sa mga panuntunan kung bakit sa likod ng isang bagay ay hindi itinatanggi ang katotohanan na may isang dahilan. Ito ay dahil lamang sa ating mga pagkukulang na hindi natin naiintindihan ang ilang mga bagay. Ito ay napatunayan sa nakalipas na panahon ng ating katutubong kasaysayan; maraming mga bagay sa nakaraan ay tila hindi kilala, mahiwaga, at iniisip ito na isang kakatwang bagay, ngunit habang umuunlad ang agham, ang karunungan sa likod ng mga bagay na iyon ay naging malinaw. Ang apendise (appendix) ay isang halimbawa, ilang taon na ang nakalilipas, naiisip lamang ito bilang isang walang silbing bahagi ng katawan, ngunit ngayon habang umuunlad ang agham, ang kaalaman sa likod ng pagkakaroon nito ay naging malinaw!Sa maikling sabi, hindi tayo sinabihan ng dahilan at kaalaman sa lahat ng bagay. At kung ang isang tao ay may mga pag-aalinlangan tungkol sa mga batayan ng Islam, kung gayon ang isang tao ay dapat isaalang-alang ang mga katibayan sa Islam nang mas detalyado upang palakasin ang kanilang pananampalataya.Sa araw at panahon na ito ay nahaharap tayo sa hindi kapani-paniwalang pagpasok sa kaalaman na mula sa lahat ng dako ng mundo at nakakalungkot na kasama dito ang maraming mga lugar (site) at mga mapagkukunan na sinusubukang linlangin ang Islam sa pamamagitan ng pagbaluktot sa mga katotohanan, pagsipi ng mga salita na walang kaugnay na kahulugan, pagsipi sa mga mahina at gawa-gawang tradisyon mula sa Sunnah o sa pamamagitan lamang ng pagbuo ng mga kasinungalingan laban sa Islam. Mahalagang malaman na ang iyong natutunan tungkol sa Islam ay mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan.Kahit na ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad (SAW) ay ginugulo ng mga negatibong saloobin at may maraming mga katibayan sa Sunnah na nagpapaliwanag ng normalidad ng mga karanasang ito.“Patatawarin ng Allah para sa aking Ummah, na kung ano ang ibinubulong sa kanila at kung ano ang tumatakbo sa mga isipan nila, hangga't hindi nila ito isinasagawa o nagsasalita tungkol dito." [3]Isinalaysay na sinabi ni Abu Hurayrah (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na: "Ang ilan sa mga kasamahan ng Sugo ng Allah (SAW) ay lumapit sa Propeta at sinabi sa kanya, 'Nakikita namin sa aming mga sarili ang mga pag-iisip na labis na kakila-kilabot sa sabihin. 'Kanyang sinabi,' Tunay ba na kayo ay nahihirapan dito? 'Kanilang sinabi,' Oo. 'Kanyang sinabi,' Iyon ay isang malinaw na tanda ng pananampalataya. '"[4] Kaya kung ang isang taong nakakaranas ng mga pag-aalinlangan ay nakakaramdam ng hindi maganda at namimighati dahil dito, hindi siya dapat na mag-alala o matakot, tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad (SAW), ang mga saloobing ito ay "tanda ng pananampalataya"! Ipinaliwanag ng mga iskolar ng Islam na tulad lamang ng isang magnanakaw na umaatake lamang sa isang lugar na alam niya na mayroong kayamanan at ang mga tagapagtanggol sa lokasyong iyon ay mga mahina, tulad ng Shaytan na umaatake lamang at naglalagay ng mga pag-aalinlangan sa mga puso na naglalaman ng kayamanan ng tunay na pananampalataya.Binigyan tayo ng Allah ng isang simple at malinaw na pamamaraan sa Quran kung paano haharapin ang mga pagdududa. Kanyang sinabi: “Magtanong sa mga taong may kaalaman kung hindi mo alam." (21: 7)Ang pagkakaroon ng mga pag-aalinlangan ay nagpapakita sa isang anyo ng kamangmangan na maaalis lamang sa pagkakaroon ng kaalaman. Ang mas higit na pagtuturo sa kanilang mga sarili at pagpapalakas sa kanilang pananampalataya, sila ay magiging mas malakas na itaboy ang mga pag-uudyok ng pag-aalinlangan. Pinagkunan: [1] Saheeh Muslim. [2] Saheeh Muslim, At Tirmidhi at Ibn Majah [3] Saheeh Al-Bukhari [4] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/175/pagharap-sa-mga-pag-aalinlangan/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_7156f380587edfa882ad7c3ebd95377a Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pagharap sa mga Pag-aalinlangan

Deskripsyon: Bakit dumarating ang mga pagdududa, ano ang ibig sabihin nito at kung paano tayo dapat tumugon sa mga ito.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 30 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 88 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3367 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago


Layunin

·       · Upang maunawaan na ang mga pagdududa sa pananampalataya ay likas na nangyayari sa isang tao.

·       Upang makakuha ng mga kasangkapan na kung saan maaaring maalis ang mga pagdududa.

Mga Terminolohiyang  Arabik

·       Shaytanminsan ito ay nakasulat na Shaitan or Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at wikang Arabik upang tukuyin ang diyablo o Satanas, ang pagbibigay ng katauhan sa kasamaan.

·       SunnahAng salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa bagay na pinag-aaralan subali't ang kahulugan ay karaniwang tinatanggap, kahit na anong  iniulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o pinahintulutan.

·       Jinn – isang nilalang ng Allah na nilikha bago ang tao mula sa walang usok na apoy. Ang mga ito ay dating tinutukoy na mga nilalang na espiritu, mga banshee (isang espiritu ng babae na ang pag-ungol ay nagbababala ng isang paparating na kamatayan sa isang tahanan) , mga guni-guni, multo at iba pa.

·       Ummahito ay tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim, na hindi isinasaalang-alang ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

DealingWithDoubts.jpgAng mga pag-aalinlangan tungkol sa kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung bakit naniniwala tayo dito ay isang pangkaraniwan. Sa katunayan madalas na ang mga pagdududa ay nagiging daan sa mga tao na yakapin ang Islam. Ang pag-aalinlangan tungkol sa pagiging wasto ng pamamaraan ng kanilang paniniwala ay madalas na nagdadala sa mga tao sa paghahanap sa isang bagay na maaari nilang maunawaan at paniwalaan. Ang pagkakaroon ng mga pagdududa tungkol sa piniling relihiyon o mga aspeto ng relihiyong iyon ay maaaring mangyari ngunit ang kaibahan ay pinahihintulutan tayo ng Islam na magbabala at maghanda sa pagharap sa mga pagdududa. Ang Islam ay madalas na inilalarawan bilang 'ipinabatid na kaalaman' sa halip na hindi makitang pananampalataya (blind faith), samakatuwid kapag ang mga pagdududa ay lumitaw at hindi natin magagawang mapaglabanan ang mga ito. Ang mga pag-aalinlangan ay isang sakit na maaaring maging sanhi ng malaking pinsala sa ating espirituwal na kalusugan kung ang mga ito ay  hahayaang  lumala sa halip na harapin kung ano ang mga ito - mga panlalansi o salamangka at mga ilusyon na ibinato sa atin tulad ng mga palaso mula sa pana ng Shaytan.

Ang Shaytan ay ang sinumpang kaaway ng sangkatauhan. Tulad na maaari niyang ibulong ang masasamang mga saloobin sa ating mga puso, maaari rin niyang punan ang ating mga isipan nang mga pagdududa, mga pagdududa na ginawa upang maging sanhi ng pagkabalisa at pagkalito. Minsan ang isang tao ay hindi kayang makilala ang pagitan sa kung ano ang itinanim ng Shaytan at kung ano ang iniisip natin sa ating sariling pagpapasya. Sa iba pang mga pagkakataon ang mga kaisipan ay tulad ng isang nakasisindak na sariling katangian na natatakot tayong maulit ang mga ito o suriin sila kung sakaling hatulan  nila tayo o ibunyag sa atin ang pagiging mapagkunwari o sumasalungat sa Islam. Ang isang tao ay dapat na ganap na hindi bigyang pansin ang ganoong mga saloobin at pagdududa at hindi isipin ang mga ito at humingi ng proteksyon mula sa Shaytan sa Allah. Sabihin "A'udhu billahi minash-shaytaanir-Rajeem" (humihingi ako ng proteksyon sa Allah mula sa sinumpang Shaytan) at humingi ng kapatawaran.

Mula sa mga tradisyon ni Propeta Muhammad, mapasakanya nawa ang awa at mga pagpapala ng Allah, sinabi sa atin na kapag ang isang tao ay nakaramdam ng pag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya ay nangangailangan siyang humingi ng gabay sa Allah, itakwil kung ano ang nagiging sanhi ng pag-aalinlangan at sabihin, "Aamantu billaahi wa rusulihi ", na ang ibig sabihin ay, naniniwala ako sa Allah at sa Kanyang Sugo. [1]

Walang proteksyon mula sa pagkawasak na maaaring maranasan sa pamamagitan ng mga pagdududang ito, maliban sa pamamagitan ng pagbabalik-loob sa Allah. Kaya kapag ang mga pag-aalinlangan ay bumabagabag sa iyong puso, isip o kaluluwa lumapit sa Allah at makaramdam ng kaginhawahan sa pagsunod sa Kanya at sa pagnanais na malugod Siya. Sa Sunnah ni Propeta Muhammad (SAW) ay nakita namin ang isang magandang pagsasalaysay ng Propeta kung saan direktang nagsasalita ang Allah sa mga mananampalataya. Kaya kapag ang mga pag-aalinlangan ay naramdaman, humingi ng gabay mula sa Allah lamang, kilalanin natin ng lubos at labis na umasa sa Kanyang awa at harapin ang mga pag-aalinlangan na may kaalaman at mabubuting gawa.

“‘O Aking mga alipin, ipinagbabawal ko ang pang-aapi para sa Aking Sarili at ipinagbabawal ito sa inyo, kaya't huwag apihin ang isa't-isa. O Aking mga alipin, lahat kayo ay maliligaw maliban sa Aking mga ginabayan, kaya humingi ng gabay mula sa Akin at gagabayan Ko kayo. O Aking mga alipin, lahat kayo ay nagugutom maliban sa Aking mga pinakakain, kaya humingi ng makakain mula sa Akin at kayo ay Aking pakakainin. O Aking mga alipin, lahat kayo ay hubad maliban sa Aking mga nabihisan, kaya humingi ng pananamit mula sa Akin at dadamitan Ko kayo. O Aking mga alipin, nagkakasala kayo sa gabi at araw, at pinatatawad ko ang lahat ng mga kasalanan, kaya humingi ng tawad mula sa Akin at kayo ay Aking patatawarin. O Aking mga alipin, hindi ninyo Ako mapipinsala o mabibigyan ninyo ako ng kapakinabangan. O Aking mga alipin, Kami ang una sa inyo at ang huli sa inyo, ang tao sa inyo at ang espiritu sa inyo upang maging mabuti sa pinaka-mabuting puso na mayroon ang sinumang tao sa inyo, na hindi madaragdagan ang Aking kaharian ng anumang bagay. O Aking mga alipin, Kami ang una sa inyo at ang huli sa inyo, ang tao sa inyo at ang espiritu sa inyo upang maging mahina sa isang may pinaka-mahinang puso na mayroon ang sinumang tao sa inyo, na hindi mababawasan ang Aking kaharian ng anumang bagay. O Aking mga alipin, Kami ang una sa inyo at ang huli sa inyo, ang tao sa inyo at ang espiritu inyo upang itaas sa isang lugar at hihiling sa Akin, at ibibigay ko sa lahat kung ano ang kanilang hinihiling, nang hindi mababawasan kung ano ang mayroon sa Akin, anumang hihigit pa sa isang karayom na makapagpapababa sa dagat kapag inilagay ito. O Aking mga alipin, ito ay walang iba kungdi ang iyong mga gawain na Aking susukatin para sa inyo at pagkatapos ay gagantimpalaan ka para dito, kaya't hayaan siya na makita ang mabuti na purihin ang Allah at hayaan siya na makita ang iba na higit na walang sinumang dapat sisihin maliban sa kanyang sarili. '"[2]

Ang bagay na pinaka-gusto ng Shaytan ay ang makapagdulot sa isang  tao na natagpuan ang katotohanan palayo mula sa kanyang piniling landas. Sinusubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya na maglagay ng mga pag-aalinlangan at siya ay lubos na may kakayahan na gawin iyon sa pamamagitan ng pagpuno sa mga puwang sa isipan ng isang tao na hindi pa napupunan ng tunay na kaalaman. Kaya mahalaga na patuloy na maghanap ng kaalaman mula sa duyan hanggang sa libingan. O, sa ibang salita mula sa oras na iyong unang sinimulang pag-isipan ang pagyakap sa Islam hanggang sa oras na tatayo ka nang harap-harapan sa Anghel ng kamatayan.

Dahil sa ating limitadong kaalaman ay maaaring hindi natin maunawaan ang ilan sa mga pahayag o kadahilanan sa ilang mga ipinag-uutos at maaari itong magdulot ng mga pag-aalinlangan o pagdududa. Sa isang sitwasyon na tulad nito, ang isang tao ay dapat na muling pagtibayin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtingin sa mga batayan ng Islam; dahil ito ay tinanggap na nagpapakita ng talino, ang ilang mga bagay na ang isa ay maaaring makaramdam ng pag-aalinlangan, hindi dapat manatili na isang suliranin, sapagkat naniniwala tayo na ang Allah ay Makapangyarihan-sa-lahat, Pinaka-Matalino!

Bilang mga Muslim, ay matatag tayong naniniwala na ang lahat ng mga bagay ay may isang siguradong dahilan sa likod ng kanilang paglikha; kung minsan, nauunawaan natin ang dahilan, at sa ibang mga pagkakataon ay hindi. Ang ating kamangmangan sa mga panuntunan kung bakit sa likod ng isang bagay ay hindi itinatanggi ang katotohanan na may isang dahilan. Ito ay dahil lamang sa ating mga pagkukulang na hindi natin naiintindihan ang ilang mga bagay. Ito ay napatunayan sa nakalipas na panahon ng ating katutubong kasaysayan; maraming mga bagay sa nakaraan ay tila hindi kilala, mahiwaga, at iniisip ito na isang kakatwang bagay, ngunit habang umuunlad ang agham, ang karunungan sa likod ng mga bagay na iyon ay naging malinaw. Ang apendise (appendix) ay isang halimbawa, ilang taon na ang nakalilipas, naiisip lamang ito bilang isang walang silbing bahagi ng katawan, ngunit ngayon habang umuunlad ang agham, ang kaalaman sa likod ng pagkakaroon nito ay naging malinaw!

Sa maikling sabi, hindi tayo sinabihan ng dahilan at kaalaman sa lahat ng bagay. At kung ang isang tao ay may mga pag-aalinlangan tungkol sa mga batayan ng Islam, kung  gayon ang isang tao ay dapat isaalang-alang ang mga katibayan sa Islam nang mas detalyado upang palakasin ang kanilang pananampalataya.

Sa araw at panahon na ito ay nahaharap tayo sa hindi kapani-paniwalang pagpasok sa kaalaman na mula sa lahat ng dako ng mundo at nakakalungkot na kasama dito ang maraming mga lugar (site) at mga mapagkukunan na sinusubukang linlangin ang Islam sa pamamagitan ng pagbaluktot sa mga katotohanan, pagsipi ng mga salita na walang kaugnay na kahulugan, pagsipi sa mga mahina at gawa-gawang tradisyon mula sa Sunnah o sa pamamagitan lamang ng pagbuo ng mga kasinungalingan laban sa Islam. Mahalagang malaman na ang iyong natutunan tungkol sa Islam ay mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan.

Kahit na ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad (SAW) ay ginugulo ng mga negatibong saloobin at may maraming mga katibayan sa Sunnah na nagpapaliwanag ng normalidad ng mga karanasang ito.

“Patatawarin ng Allah para sa aking Ummah, na kung ano ang ibinubulong sa kanila at kung ano ang tumatakbo sa mga isipan nila, hangga't hindi nila ito isinasagawa o nagsasalita tungkol dito." [3]

Isinalaysay na sinabi ni Abu Hurayrah (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na: "Ang ilan sa mga kasamahan ng Sugo ng Allah (SAW) ay lumapit sa Propeta at sinabi sa kanya, 'Nakikita namin sa aming mga sarili ang mga pag-iisip na labis na kakila-kilabot sa sabihin. 'Kanyang sinabi,' Tunay ba na kayo ay nahihirapan dito? 'Kanilang sinabi,' Oo. 'Kanyang sinabi,' Iyon ay isang malinaw na tanda ng pananampalataya. '"[4]

Kaya kung ang isang taong nakakaranas ng mga pag-aalinlangan ay nakakaramdam ng hindi maganda at namimighati dahil dito, hindi siya dapat na mag-alala o matakot, tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad (SAW), ang mga saloobing ito ay "tanda ng pananampalataya"! Ipinaliwanag ng mga iskolar ng Islam na tulad lamang ng isang magnanakaw na umaatake lamang sa isang lugar na alam niya na mayroong kayamanan at ang mga tagapagtanggol sa lokasyong iyon ay mga mahina, tulad ng Shaytan na umaatake lamang at naglalagay ng mga  pag-aalinlangan sa mga puso na naglalaman ng kayamanan ng tunay na pananampalataya.

Binigyan tayo ng Allah ng isang simple at malinaw na pamamaraan sa Quran kung paano haharapin ang mga pagdududa. Kanyang sinabi:

Magtanong sa mga taong may kaalaman kung hindi mo alam." (21: 7)

Ang pagkakaroon ng mga pag-aalinlangan ay nagpapakita sa isang anyo ng kamangmangan na maaalis lamang sa pagkakaroon ng kaalaman. Ang mas higit na pagtuturo sa kanilang mga sarili at pagpapalakas sa kanilang pananampalataya, sila ay magiging mas malakas na itaboy ang mga pag-uudyok ng pag-aalinlangan.


Pinagkunan:

[1] Saheeh Muslim.

[2] Saheeh Muslim, At Tirmidhi at Ibn Majah

[3] Saheeh Al-Bukhari

[4] Saheeh Muslim

--b2_7156f380587edfa882ad7c3ebd95377a-- --b1_7156f380587edfa882ad7c3ebd95377a Content-Type: image/jpeg; name="Dealing_with_Doubts._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Dealing_with_Doubts._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAD4AV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2Oiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiildAFFFFO 6AKKKKACiiigAooooAKKKKACiml1HVgPxphuoV6yoPxpcyJ5kupLRTI5UlXKMGHqDmn0732KTvsF FFFABRRRSbS1AKKoSTusxIPAPSpkvFON4wa8unnGHnNwk7NFum7XLNFIGDDIOaWvUUlJXTICiiim AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAASAOarTXgUYj+Y/pUd8ZAw/udsVUr5jM84q0pujTVrdTenST1 ZqxzLIo+YZ9KfWPmtaMFY1B5IFd2VZlLGXjKOxNSnyjqKKK9kyCkcny2I6gcUtBGQamS91gjmDcS sxJkb86TzpP+ej/99GmzJ5VxIn91iKZmvz2pUqRk02z2oxTV7EvnSf8APR/++jW5pYcWgMj7iTkc 5xXPZqe0vHtJMryvcGuzLscsPW5ql2jKvR542idNRUNtcpdReZHnHfNTV9rCcZxUou6Z5bTTswoo oqxBRRRQAVS1YxDT5BPMYVI+8pwauk4Feea3qk99fOk/yrExVVAx+Nc+JqqnA5MZiFRhr1KzTy5P 76QjPGWNNMjnqzH6mo91IWrw3Jnzjm31On8HOxuLkFmKhRwTxXWVzng2322Ek56u2B9K6Ovcwqap K59Jgk1RjcKKp3N6YJNoUEfWltbxriQqUwAM1gsyoOt7FP3jt9nK3MSXcrRoNvGT1qk0rt1Y1cvF 3QE9xWfmvm89q1YYjl5tLG1JJodmkzSUZrwL9zaw9ZXT7rGtC3lMsQY9azY0MrhV61qxoI0CjoK+ p4fVeTcm/cMK1h1FFFfUnOFFIzKgyxA+tVf7QQyBQpwTjJoKUW9i3RRRQSFFFFABRRRQAUUUUANk QSIVPQ1mm3kWXZtJz0NalFebjsspYxpz0aLjNxM0WsuRleM+taQ6CiirwWX08HdU+oSm5bhRRTZH EaM7dFGTXeZt2VxHljjIDuqlugJ60+uPvb17y6MpPAPyewrU0vWs7YLkksThX/xrolh5KNzgp5hC dRweiINWi8m+Y44fmqe4Gug1HTft5Rll2Fe+M5FV59Cj8kfZzh1HQ9Gr4vGZRWlVnUgtD6GjiYKK TMfNKqtI4RBlm4Apjho2KupVgcEGt3SdOEIW4l/1jDgegrzsFgamIq8lrJbm9WsqcblrT7T7HbbC csTlj71aqlq2o/2ZYm48syYYDbnHWuQudevrqQMZdqgg7F6V9i6tPCxVNdD57E42FOXvbs7yisTQ tbl1OR4pY1DIu7cv+FbMkixRs7dB6V005xqR5o7G1KpGrHmjsQTXqwyFCrEj0qB9RY/cXH1qtPP5 8hY9O1R5qzujSilqjUs52nVt/VTWZ4j0H+04POt1UXKev8Q9KvaZ0k+oq9UTgpx5WceJoxqXhLY8 nffE7RyKyupwVPUH0rYsvC1/fWjzk+SQPkRxy319K6+bQbCfUBeSQhpc5PoT61oMQqkngCuKGDjC 8pvQ8mjlcVJ+0d10M/RLV9O0eCG52rIo+YZ75rR6isq4nM7f7I6CrFpdZPlyHnsTXFh85oVK7obL ZM9tYd04JLoU7i3ljmIwW3H5SO9XbC2eEuZABnGKuYz2orbD5PSo13XT9Buq3HlGuoZCp71kN8rM PQ1s1A1nCzlimc9qjN8tljeV03ZruFKajuZgO77uW+lIDnsc+lbCRJGMIgWoVskWcyZJ5yB715M+ HakVHlldvc0VdC2cHkoS33mqxRRX1WHoQoU1Thsjnbbd2FI+7YduA2OM0BlJIDAkdRTZmZYXKjJA 6VtcS1ZjyvIzkSnLCmZpu/cST1PrUkMZmlVB370z0FZI17WQSWyMM9MVLUNrbtbxbGfdznpU1I4J WvoFFFFAgooooAKKKKACiiq2oXi2Nq0rDJ6KuepqZzUIuUtgK+pasllhEAeU8lfQVPY6hFfJuQ4Y dVPauSlmaeZpZDlmOTTre6ktZRJE2G7+4rwlmc/a8z+Ez59TtaoatbT3NtsgcKP4ge4qWwvo76AO uA/8S56VaPQ171KqpJTix1IqpFxOFIIJFS2sazXkMb52swBx6VrTeHpZJ3dZUAZiRkdKktPD7QTp LLMDsbcAoxXoyrw5dzwYYGqqi00ubMaCONUXOFGBmld1QEsQAKqz3wTiMAn17VSkleU5c5Pb2rz7 nuOoloixJcWssyl4Q5H8RHSr4wQMdKxMVrWj77dT3HFTGMVqkEKjk7MfLEk0bRyKGRhgg1x8/he8 +3SRwKogHzI7Ht6fWuzorOrQjV+Imth4Vrc3QwvDelT6eZ3uU2u3yjnqK25Y1ljKMODTqKunBU48 qLpU1SioxMW5t3t3OQdnY0lvA9y+1OAOrelbTosiFGGVPUUyKBIF2xrgVZ1+3dvMhsrZ7ZXDkEk8 Yq1RRQYttu7CkdA6lW6GlopSSkrMRiN8rkdgasWCrJKdwBwOM9quNZQMxYpyetPigjhz5a4z1r5n C5HUpYlVZNWTOiVZONiSiq2oXQsrGWbIBVflz3PYVyUPiHUJryLdNtVmGVAGK+sp0ZTTa6Hm1sXC jJRe7O2pHzsbb1xxR2FURrFt9raAtjHG49K5qlSENJO1zpvocZdavqLXDrJcyI6MQVU4xXXeH9Rf UdPDSKQyHaSf4vcVXvfDWn3DzXDuyGU7i4P3a0tOtoLSwjhtm3xKOGznNc1CnOFR3locGGoVqdVu buiS6uorKAzTttQd8VympeJ5rklLTMUf97+I102p3EVtp8sk2Cu3GD3Ned7sknGM1GNrSjaMWZZj XnC0Ys1dE1GW31ZGdywmO1yx6+9d0DnFeZxRSzPiCJ5GHOEGTXo1nI8tpE8iFHZBlT1Bp4CcnFpl ZbUlKLTHS28U3+sQE4xnvUcFlHbOWTOfc1YorvPU5nawUUUZHqPzpXQgooyPUUUXQBRRRTAKKKY0 saHDOoJ7E0B6j6xdesJrgidHGyNeVNbQIIyOlRXSGS1lUDJKnisMTSVWm4sT1Rw4PFG7FJ5cgYrs bI4xin+ROR/qJceyGvlfZyvsYpHQaFpvlKl35pJcH5e1bRYKCSeBVPR1dNLhEilWA6Ec0+/kdIsK uVbqfSvoVOOFwnPbZG8I3sh4vYD/ABipgQ65HINYJrXt5EFoGB+VR1riyrNKmMm4zWxrVpqCuULi NIpiqMSPT0qOkdy7sx6k0le4ea3qOq3p8mJCmeCOKpE4q1b206TRyAAqeT7UFwve5pnj6CuY8Ra/ CbPybKbdIzYYr/CK6c815rrULW+sXSFdoLlh9D0rkxlSUIe71MswrSpU/d6mlpniq4tPluc3CE9S eRXawyieFJACAwzg15fZqj3kKyKzR7huCDJxXqMYCxqFGFAGKnBTnKL5mZZbUqVIvmexV1S9Wxsn kz8xGFHfNc1Za7d20u6VzMh6qxo16+N3qDIrZji+UY9e9Zma8HH5hOVf927JH1OHw0fZ+8tzrk8R Wj2zSbirqM+WepNTaTqo1ONyUCOh5XOa4utPw/di21MKxASUbTn9K2wubVZ1YxqbE1cJGMG47nXS krE5B5ANccms3sbFvPLc9G6V2bKGUqeQRisK78OW/mI0MghjH39xzX11CUFdSR87jadWVnTdjYtL hbq1jlUhgy8ketTVDaW8VrbJFCMIvTvU1YStfQ7YX5Vfchu7WK9t2hmUMjdqytO8M29nJI8xE+SC m4fcFWdU1VbOMpEQZm6f7PvRo+om9hKzMDMvXHcetcyzCmqv1dPVjnhFK1WUdh+r3v2KyJU4kb5V rkickk8k9a0/EEs7XgEqFYl4Q9jWUDXg5hWdSrboiG9SYXEohaLzG8tuq54rd8OXYMLWzN8ynKj2 rnc1Y0+5+y38UmQADhifQ1nha7p1U2xJ6nX3VpDewmK4QOhOcH1rmLvwfKpZrOcOM8I/GB9a60EE Ajoe9FfSVKMKq95E1sNTrfEjC8N6PLpySyXIAkkOAo7AVu153qvxG1HTtUuLRtPtwYn2/M5zjtVY fFS9BBawt9vfDHOK2p0PZx5UejRyqtCCUY6HptFQWN0L6xhuVUqsqBgD1Gabf30VhAZJTj0HrUVJ xpxcpbI51BuXL1KPiFJjab45Nqr1GcZrlhcS/wDPR/zqfUNUm1CQlmITso6YqnmvjMdiVWrOcNj2 cPRcIWkTi6nHSZ/zp8eo3ccilJ3znoTVbNW9JgFzqkEZ6Z3Y+lY0HN1IqLNKiiottHbxkmNCepAp 1FFfdxVlY8AK5i7kMt3IzdmIrpZm2Qu2cYU1ymdxJPU0M58Q9kWIL2a2OUfI9D0rRh1xDxMhX3HN YtITQZRqSR1EMtvON8Wxs+g5qfpWfpNtHFbLKpLO3X0FVtQ8W6Jpcxiu9QiSQD7o+b+VCiuiO2nG U9kbNNkQSRlT0Nef6j8WbeKQrp1kZwD96RtoNYF58UNbnkJtlgt0P8O3cR+NOVNTi4vZndDAV3Z2 seoQ6a/m5lPyKeMd60No2bcDHpXkHhTxBr+qeKLaL+0JXV2y6McpjvxXsFcuGwFHCK1NbmeLoypS UZO5Qk0wdYnI9jVWW2mi5ZDgdxyK2aCAeDXTY4XST2Ma1i+0Thf4Rya2elMjhjjz5aKueuBWFeav ci4kjQhFUkdOa58RiY4eN5BGPIjZhvoLhiscg3A/dPWsvVPDEOqagLqSV1yArKvfFZG4hiwJDeor T0vUrl7qOBm8xD1JHP5159HMI1nyVIinCFVcs1c07DSrXTolSCIDH8RHJ/GpL+OWaxmjgOJWXCnO OasUV6zpxcXHZGkIqFuVHn1zbT2cuy5jKN6nofxqLOa9AubWG7jKTxq6+46Vwd8IYb+WK3OY1bAy ea+Tx+X/AFb3k7pns4bEe10a1I6M45HUUqRTSEBIZGz0wpq5HoepSkD7MVB7sRiuKGHqyfuxZ0Op Bbs6/T7tbnTop84G35vbFcD4u1/+07xYLSQ/Z4v4lP3zWvrN7/wj2gGwjnBvJuTj+EHqRXCdK/SM roSdOM6i1sfCZzi0pOjTZ0/hnxY+nFbW9YvbHhXJyUr0FJFuIA8LhlYfKw5rxfNb3hzxRNo8ohnJ ktGPIJ+57iujFYTnTlDc58vzF02qdXY2ruMx3cqu/mMG5b1NSadHM96n2fBdfm5OBitT+xIL7NzB dlo5fmBAyOatadpP2Gd5DJvyMDivgqeVV1iuaSsr9z7R4qDpWT6F940lTbIgYehrkdZtIbK+EUO7 5hu2+n0rsaguWggRriZVyg+8ete9icIsRHlW55k7WuzkI9NvZSNttIAehI4q3F4cvZGxKY419c5r R03xHDeTNHMBCSfkyeGrZ3DGcjHrWSyiFJ+9cypTp1FzRdxI12Rquc4GM1y/j7Wb3SNIUWcfyzEo 8v8Ac4rqutVdS0+DVLCW0uVDRyDBz2PrXoRsjsoTjCopSV0eBM7OSzszserMck1LaIJb23jIyHlV fwJFbepeDNRtddOn2sEsyHmOUjgr6k12lh8N7KyurK6+0yNJAd0isMiQ/wBMV0OSSPpauPowho90 djFEsEKRJ91FCj8Kz9b006jaBUJEicqPWtKiuOtSjWg4S2Z8vGbjLmW551KjwytHICGU4INJmun8 QaMsqNdQDEgHzAd65iJHnkEcSl3P8Ir4zE4SdCpyW9D26NaNSPMFbHheESak8mf9Umfz4q/Z+GYv sn+klvOdf++PpV3SdGTSjIwlaRn4yRjAr0cFllaFWFSa0OavioSg4rc0qKKK+mPLKeqvs06U5wSM CubDA110kayoUkUMp6g1R1OwWWz/AHEYDocgL3pM56tNy1MDNBNMLYzT4YJrl9sKFvfHApHMtdi9 pV7sc2zHAkyFPvXjGr6fcaVq1zaXY/fI5JOeoPQ17lYaGkLJLcEtKpyADwK4P4taT5V3a6pGnEg8 qVvcfd/TNaRPdymo6c+WXU8+opM0VZ9Jcmt7ma0mWW3leORejIcGu80H4oy20SQatAZVXAEqHn8R Xn2aBk8Dkk8UGVahTqq00fROnana6taJc2cgkifkGnTXsUJIJyw7CuW8MaJLofh2EsziScB5VJ6H sPatGvmM1zmeGqOjTjr3Z89KjDnfK9DatrkXKEgbSOorA1yEw3xkP3JBxirlrcfZ3JOdpHStSFlu YldkA9iM1eFxMcyoKnJ++jCrTt6HIFXCBypCngMRxXRaPYfZoPNf/WyDP0HpVm++zpbEzorIDkLj v2rPttabzMXCjZ2KjpXbhsvjRnzN3JhSk1dGySBk+lc7qmrG5JigLKgPLA4Jo1nVmkYRW7ERY5Yf xVkhhiuXMcY7+zhoRO60N631yKG1jSQOzqMGojq1kZC32Bcnq20VjZoJri+v1WkmJTaO0t5ElgR4 1wjDIGKkOe1U9IkEmmxY7DbUst7BDIsbuNx9O31r6Si+aCkWk5Hl+v22pte3N7fWzxqZNuew9Me1 ZG6vVfFiLL4YvSedqbgfevJya9/CVeeHofK5jh1Rq776ilq1vDOkRa7qbWs0rxqIy4KdetZ+n2ba hM6CTYiD5mxkj8K39D08aLrEN4t20iLkOuzBIpYnFQgnG9mb4HK61dxqct4nfaVp8Wj6bFZxyMyR 5wz9Tk5q7XJ6xq6agsQh3rsOTnirOj64I8QXjnGcI57fWvDdXmlqfWLBShSTS26HRk4FcZr2rm9u GgiOIUOD/tGum1aCe70yWK0YLKwG05wPzrz+VJbadoZ0ZJF6g16GEhFvme58/mlWcUoJadx9W21O 5ezW3MjbFPBzzVENS5rvcVLdHiRqSj8LPQNKuxe6dFL3xg/Wrlc/4RnD2U0PeN8n8a3yMgj1rx6s eWbR9XhZ+0pRkZ2pah5WYY/vHqfSqllqDW7kSbmQ+pzior+0e1nOclG+6x/lVXNQerCnFwOks7tb xGZVK7TjmrFZWhyApKncHNUb7x1o+nam1jcPL5iNtdlXKqfc0Wbehh7GcpuMFc6MjIwelRpbwxNu jiRWPUhcGqtrrWn3tqbm3u4niUElg3THWm6VrthrYkNhOJTGcMB1FS4LqjPkmk9NjQooopkBRRRQ AUUVk+I9Wm0jTxNBD5jMcFj0T3NVGLk0kRUqKnFzlsgm0a0SZ55pikWclSQAPxqzpl/ZXiypYOrL C2xto715je6ld37l7q4eTIxjPGPpS2OrXumBhZTmMMcsABzXd9QfLvqeEs4gqmkfd/E9arK8S6ND ruh3FrMpJ2l4yOoYDio/C+rT6xpjTXCgOj7Mj+L3rZrhlFwlys96hWU0qkD5rdHikaOQYkQlWHuK aGzXrV98Mo7zxQ2oi5iWzeQSNbFDz6857mtfXfAmka1CxW3S3udu1JYxjGOnFPmPf/tKmuU8Qrpf Anh7+39aDSf8e9sQ8g9fal1H4c69Y3GyKBbqNm2rJGf1I7CvTfBPh5vDuhLDOF+0ud8pXnB9M027 FYrGRVL929Wa9+QlrtCkg8fSsmt8gEYIyKrT2EcuSo2Me9fM5vlVXFT9rTd/I8anUUdGZPtWvPK1 np+9V3MgHFVodPkWcGTGwHOavXC77aRQMkqcCjIcFUoKU6is3oOpNNpHP3uoteqgKhQvoetVM0wZ HHcUua+iOyMUloDMFUknjHOaoxyBunStOGyi1FJYJJ/KZlwhHrVKfSbrTMCZMp0DryD/AIV42a05 OzS+ZxYt62sNzRmprKylv5CkO3IGSSa0v+EYmPP2lAfTbXl08JVqq8EclmXNGLtobeUQHDNgms1s 5Oeuea39OsBYWgh37mzkt71Wl0fe5ZZcZOTkV9Ph4uFKMZbpHXQmo7lKKBtUs7mzkkIWSLZn0rlz 8N9TP/L5afjururGwe1kdnYHPAxV6uunXnTXus5MXhaOInzSR50nhabw5GZLi4SZ5+MIOBilzXRe LT+7tv8AeNc4DXHXnKc3KR7uXU406CjHYdRQKOlYncbOj641sVguTui6K3df/rVe8URWj6SbmZMs MCN16gnp+FYFjp0+oyFYRhRwXPQV2kNpHHaR27qHVQB8wzmuvDzlFps8LM6FOacY7s8zEo9RUih3 +6jN9BXpH2K2H/LvF/3wKz7jXdEsNQSxmuLeK4b+HgY+tel9d8j5yGSyltL8DM8IJPHPcb4mVCBk sMc11VIMYBXGPaqep6kmmQLIyM5Y4AFcVapzycj1cLh3SgqUdSS9sheKqmRkA9B1qi+hZHyTHPuK wJNUuGupJ4pGjLnO0HgVuaBqNzemRZ8MqY+fvmsY1Lux6c6FWjDmvoI8f9g6feXs0ikrGSATgHHS vFZ52ubmSZ/vSMWP416Z8ThfS6fbR21vK8CsWldOQOO4ry8V0wWh6uVwXI6jerHxyPG26NmQ4xkG t7wXrw0LW1aUn7POPLkA9ex/Cufo/nV2urHpVaUakHF9T6HU7lB9eaWuc8D6wureHYdzZngHlyAn J46E/Wujrnasz42pB05uD6BRRRSICo54EuYHilUMjjBBqSimnYTSaszynWtKfSNRe2Y7lPMbY6iq EkbxDMiMmem5SK9fns7e5ZGnhSQocqWGcGlmtYLgATwRyAdN6g13xxzSSaPCqZKnJuMrdjN8L2v2 TQLZWGGZdzfWtekACgBQABwMUtcMpc0mz26cFTgoLoFRzzLbwPLJ91Bk1JVLWjjR7r/coirtIKku WDkZv/CXWnaKbH0pf+EttP8AnlL+VcjjAppNej9UhY+dWZ177npUEq3EKSp91xkZqSqmknOlW3/X MU2/1JbJlTYWZhkY6V5VacaSblsfRQleCZdpN6ltu4bvTNc3PqdzNkGTavotQQTtDdJLuOQeSfSv Leaw5kooOdDLmN4ruRCpLbjjA7VZt9KuJ4xI5EUfUluuK6QKjlZNozjhsc4rgPGfjG806/vtJWMK rwr5cg6gnrn2xXrxXNsejRdSvLkgJbeL9GtNYaCdJXSN8JcDoT6keld5FNBfQ7onjmjYfwkEV8+8 DpXSeAmvj4ntorSV1hBLzID8pTvxVygmjvxeXRUOdPZHqgtLbSUmuYo2JPUZzj6VVbXnOdsIHuTW hf3cdrC27BdhwvrXNZyST3r5PNsZPDzVOhKy6pHlUaaa1RebWLongqB9KjTUrlZlcybu2D0qrSpz Iv1FeLHGV5zV5vc35IpbHWBv3e4+mazk1+0dyrb1/wBojin6pdyWdiCiZDDaW9K5XNfV4rHTpOMY 79TzpSszp9T06LWo49lxtKHIK89azT4RYfdus/VateHI0WKR9y+Y5+6DyBW3XdQkq1NTktzop4mp CNos4O+s20+6MDuGIHUVd0rQn1ACWY7Ic4xjlq6S6srOR1uLmNS0fRjTP7WtVXCEnHQBcVFSrRov 95JI65YycoJRWvctQwJbwrHGMKowKz/EesjQNFmv/K80x4CpnGSfeg62pHyxNn3Ncn8QdTkm8MyI +AGkXAH1rGGa4adSNODu2YUaEp1FzFbUPiqkujr9gt2jv3GGD8qnuPWvOJ5pLmd55mLyyHczHrmm CivXsfQUcPTor3UemeAPHBlK6Vq0g3jiCZj1H90+9d1q1n9u0+SNR8+Ny/Wvng9sZznjHrXu/gp9 QfwtaHVd32jB+/12/wAOfwqJq55WPoKjJVYGZD4dvpYC7hUOOEJ5rpdNslsbKOHA3dWI7mrdRfao dxXzVz0wTWagkcNbEzqaSZIQGBBAIPY1wfxB8O6bBpkupRWzLdFguYuBk9yK7qSVI4y7H5R3piSQ XsJxtkQ8FWGfzFWnYmhXdGakmeE2OkX+ozJFa2kzs3Q7CB+ZrrLH4W38rH7ddxQJjgxjcc/Q16ei LGoVFCqBgADgUtVzvod9XNa0tI6GN4b8M23hu0eK3dpJJCDJI38R+lbNFFQ2ebOcpycpbhRRRQSF FFFABUc9xHbJvlYKPepKgvLVby3MTHHofSsqzmoP2e41a+pk3OtSyErAAi+verFprSEKkysDwN3X NY8sTQTNE4+ZTT7GE3N5GgPQ5P4V8fSzDG+31et7HU4R5Tqq5zxTbXWBcRO7QBcOg6D3ro6RlDKV YZB7V9xTm4NSPOr0VWg4HmZYYppIrS1/SJNMuGkXBtpG+U/3T6VN4d0Q6g63U3ECNkD++a9X20FD nufMLC1XV9lbU1vC9rdqhuLh3EbLhIz6etXtatw9uJsHcnHHpWmAAAAMAVmavFdOoMHMePmA614G YS9pTk2rn01KkqVNQWphUh6UA0hNfIiNbSry5uLxEZyY0XBGOPauN+KGlmPUINSUHbMvluewI6V3 Og25SB5WGC5wPpUHi7Q49e0gQSTtCIpBIGAz+H619TgW6dFSqM9DA1fZVYyZ4lkCu6+GPnxancD7 E5ikXmdhjZjt+Nb+i+D9E0eIyXBF7I/IMyD5foK6y3kjkiDRABemAOldKxdKpLkjJNnpYzMFUg4R jp3Ob1CSR72Tzhgg4Ue1Vwa6a+sUvIiCAJAPlb0rm54JLaQpKuD2PY18VmmAqUKjm9U+pxUpqSsN zT4sGZB/tCpbKze9k2qPkB+ZvSthtMtnnjaNgpi6qvf61OCyytXXtEtEwnVjHRli7txdWTxHuvFc nb6fc3M/lLGV2nDEjha7TpUVz8trKRwdp5FfV4nBxqWlLocEkmVrDTrfT1JVgZD95mPWrD3lvGfm mQfjXI72blmYn3NJmuBZnyLlhC1ieex1V+guLB9pyMbhjvXPAVv6Qd+lxZ56j9aybyHyLt17ZyK4 M9pOcYYhdUduHl0IAK5H4hT4sraAHq+412FYviLw4mvRJiUxSx/dYDIPsa8rK61OjiYzqbI76ElG acjy2iu6svhl9pnEb6gw7kqg4rV/4VBa99WuP+/S199QxVKvHnpu6OyeOowdmzO+HPhXT9Yjk1C/ KzmJ9qwHouP4jXqw4AA7VznhPwfB4VNyYbqS4NxjJcAYx9K6OtW77HiYqt7Wo2ndDJn2Qu2cYHWu ZPzMWPUnNbWrzeXbBe78ViqKk82s9bD/ADpPL8ve209qn0+6+y3GCcI3De3vVfFBXNBmm07nTghg GByD3orN0u7yot5D838J9RWlTOuMuZaBRRmii9ygooooAKKKKACiio57iG2TfPIqL6mgG0hGtYWn EzIDIBjNOWGNDlEVT6gUQzJcRCSJtyN0Yd6fUeygne2oXuFI7rGhZjwKWqV/MMeVznqasmcuVXJn e2nTbJsZfRhUkSRpGBEqhOwUcVjVq2TA2qYPI60XMqc1KV2ieiiig3KV1pUF1zjY/qvFYr6VcrOI thIJ+8OmK6eiuKvgaVV82zJcUxsSCOJUXooxWZqNwXfylOVXr9a1azJtNkyWjYNk5561x5xCvKh7 OgtOptSsnqUMVe0qTbK0f94ZqsbeQSIrqy7jitS2sUt23ZLN614OT4PEfWFUSslvc3qTjy2LNVJh aXzNA5VnXsOoq3XHu7LcSMpIO48g+9faThGa5ZK6OCdTks0a95dxabEbazxvP3j6VkxXMsEvmRuQ /uetRkknJ5PrSURhGC5YqyOadRydzq7G9S8hVgRvA+ZfQ02/vYbWPbNn5wQMCubgne2mWSMkEdvW uiikg1a1O5BkcEHqppVVJwahub06nMrdTlz1OOlJVq+sJLGTDcofut61Vr5KdOUJuMlqJ9jR0u6u fPit4m+TOSPbvWjq9uzMksaFiOGxT9Isfs0HmMB5kgyfYVo17UMC62F9nVe/4HRTbhqYMmnTpErq u7IyQOoqocjIIIPpXU1E9rDK254lZh3IrhxHD0Ja0pW9TeNd9Stplr5EJkYfO4zz2qndXk0rshO1 QcYFbPbArHmsJw7MF3ZOflp5nh61DDQpYZO3Wwqck5NyLelzF4mRiSVOeavVVsbXyIgWH7w/p7Va r18ujUhh4xq7mVRrmdiC6s47tQJAcjoR2rPn0holLQvuA6hqtT6zYW0vly3KK/pVwgOnPKkV3OLW 5h7k27O7OazU8NjPORtTaPVuK2IrKCE5SMZ9T1qftUkqj3MwC10twZSWlxwcdKSbWYWjZUDZI64q DXVxNEfUVmV8lmOaYmnWlRi7JHoUqMOVMs2uozWz/eLITyrVv293FdLmJs+o7iuWpySPC2+NijDu K5sBm1TDvllrEudJS2OtoqK0kaW1jeQYYryKlr7WE+eKkupyNWCiiiqEVtQMwsJjbnEoXK1xjzyT f62Rn9NxzXeVz9x4beW8kZJVSJvmHHQ+mK2pSSvc5sRTlKziUdN1K7hmit4nyhbAUiuurC0vRJrT UPNmKFEBC47mt2lVab0KoRko+8FVr238xN6/eUfnVmisjaUVJWZjwwtO4Cjjua1IIVgTavPqaeFC jgAfSloIhTUBGYKMsQAO9QQ39vcSmOKQFh29ay9dmnDrGQFhPIIPJ+tZUTNDIsi/eU5FbRpXVzKd fllY7GiqGkTyXNs7zMWO81YvbtLK1eeQEqvUCsKjVNNyex0QfOlYS9vYbCHzZ2wucDHem2upWt4B 5MoLH+E8GuY1zU01GWMQ58pBnkYOazVJQhlJDDuK+fr5y4VrQ1iehTwfNDXRnoeAeuKKwvDuo3F2 0kM2GWNchu9btezhq8a9NVIq1zkqQdOXKxk7bIJG9FJrjickn15rrb5gllMT/dNcivQV0HFiNxaW kopHOOVWdgqAlj0ArpNKsWsoGDn945yw9KraFBB5RmBzL0Oe30rXpnVSp21I54I7iJo5VDKe1ZcG gLHc73k3RLyo75962KKxqYenUkpSWqNrJhRRRWwwoorJ164uLWGOaB8KGww9axr1VRpub6Fwi5y5 Srresyw3Kw2kgUp9847+lFh4kBIS8Xb/ALYrn2YyOzscsxyaSvlHmlZVXUi/keosLT5OV7nfRTxz ruidXHqDWf4iWQ6NMYWZXXBypxUHhq2aK1kmbIEhwB7DvWhqOnx6lamCVmUHkFTgg19ZgqrqQjUm rHjYqnpKETzfcSdxOT15ruPDmrTanA4mQDysLuH8Vc5qfh660751HnRf31HI+orr9GsvsOmxRFQH xlvrXq4qpTlBNHiZfRrU6zUtEXqKKK8890yddQlUbHA6msYHPQZrrioYYYAj3pPKQdEX8q8DGZI8 RWdVTtc3hW5VaxyXT/CtXTNM3fvrheP4VPerKaQgvTOzZXOQuO9aNZZdkzhPnr9NkOpWurIAAOBR RRX0hzhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAUtVt5Lm02RKGbdnnr+FYUmn3US5eFgPbmuqorSNRxVj GdGM3dmdoaMliQylTvPUVLq0H2jS50P93P5c1cproJI2RujDBrCvH2kJR7m1P3LeR56OQKMVO1tL 9peKOJ2ZWPygc4rVsvDUswV7iTy1P8AHNfE08HWqz5YRPblXhFXkzR8NrCunfu2DSE5fHY1r1Wsd Ph0+IpCCM9SepqzX2OFpunRjCW6PIqy5pOSI7iEXFu8Z6MMVhDw9c9PNjx+NdDRXQYSpxluYS+HZ P45h+AqdPD0Q+9Kx/CtaigXsolaz0+Gy3GLdlupJqzRRQWlbYKKKKBhRRRQAVQ1uHztKmH935h+F X6bLEs0TRsPlYYrKvD2lOUO5UJcskzgR0pQCzAKCWPQAVvReF28w+bcDZ22jmtaz0u1ssGKP5+7H rXzFHJ605e/oj0p4uCWmoaXJNJZIZ4vKYcY9R61boor6mnDkgo3vY8yTu7h1oooqxBRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAIFUNkAZ9cUtFFJJLYAooopgFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAF FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUEgdTRRQAAg9CDRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAf/2Q== --b1_7156f380587edfa882ad7c3ebd95377a--